ПРОТОКОЛ № 30

 

От тридесетото заседание на Великотърновския общински съвет, проведено на 09.10.2008 г. от 9.15 часа в залата на Община Велико Търново. Присъстваха 37 общински съветника.

 

Заседанието беше открито от г-н Христо Христов – председател на ОбС, който съобщи, че са постъпили две нови предложения за включване в дневния ред. Г-н Христов предложи предложението с вх. № 1093 във връзка с църквата „Св. св. Константин и Елена” да бъде включено в дневния ред като т. 22, а предложение с вх. № 1092 във връзка със „Стара планина-ВТ-в ликвидация” АД В. Търново да бъде включено като т. 23 от дневния ред.

Г-н Христов даде думата на общинските съветници за предложения по проекта за дневен ред.

 

ДНЕВЕН РЕД – ПРОЕКТ:

 1. Приемане на Наредба за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд, Вх. № 1065/ 29.09.2008 г.
 2. Предложение относно участие в конкурс на Представителството на Европейската комисия, Вх. № 1054/ 25.09.2008 г.
 3. Приемане на решение за 66 % общински принос от разходите по проект „Красива България”, Вх. № 1063/ 29.09.2008 г.
 4. Предложение относно подписване на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект, Вх. № 1050/ 19.09.2008 г.
 5. Съгласие за кандидатстване за безвъзмезда финансова помощ по проекти:– Изграждане на канализационнни системи – с. Шемшево и с. Леденик, Вх. № 1055/ 25.09.2008 г.
 6. Намаляване на началната цена за продажба на общински дял във „ВТО Мултиком” – АД, Вх. № 1078/ 01.10.2008 г.
 7. Намаляване на началните цени за общински нежилищни имоти, находящи се в с. Пчелище, Вх. № 1079/ 01.10.2008 г.
 8. Предложение относно предварителен договор по чл. 15, ал.3 и ал. 5 от ЗУТ, кв. 660, гр. Велико Търново, Вх. № 1070/ 29.09.2008 г.
 9. Предложение относно предварителен договор по чл. 15, ал.3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 1057/ 26.09.2008 г.
 10. Предложение относно предварителен договор по чл. 15, ал.3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 1073/ 29.09.2008 г.
 11. Приемане на решение за съфинансиране от Общинския бюджет 2009 г. по проект „Защитено жилище”, Вх. № 1062/ 29.09.2008 г.
 12. Предложение относно продажба на недвижим имот, кв. 77, с. Ресен, Вх. № 1072/ 29.09.2008 г.
 13. Прекратяване на съсобственост върху недвнижим имот, кв. 360, гр. Велико Търново, Вх. № 1068/ 29.09.2008 г.
 14. Предложение относно таен търг за продажба на недвижим имот, кв. 53, с. Вонеща вода, Вх. № 1069/ 29.09.2008 г.
 15. Предложение относно конкурс за продажба на недвижим имот, кв. 534, гр. Велико Търново, Вх. № 1067/ 29.09.2008 г.
 16. Приемане на размер на дължимо обещетение, Вх. № 1058/ 26.09.2008 г.
 17. Разпределяне на новопридобити общински жилища, Вх. № 1047/ 19.09.2008 г.
 18. Информация относно Решение № 364/ 25.09.2008 г., Вх. № 1077/ 01.10.2008 г.
 19. Предоставяне на за безвъзмездно ползване на части от имот частна общинска собственост, Вх. № 1071/ 29.09.2008 г.
 20. Предложение от Румен Димитров, общински съветник, Вх. № 1061/ 26.09.2008 г.
 21. Предложение относно закупуване на земеделски земи, Вх. № 1066/ 29.09.2008 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Имам предложение за промяна на проекта за дневен ред. Точка 20 е включена по мое предложение. Оттеглям предложението си по т. 20 и на негово място правя ново предложение относно извършване на проверка във връзка с транспортното обслужване на гражданите.

Направил съм корекции в новото си предложение.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: След извънредно заседание на ПК по ИВСПИ решихме с 3 гласа „за”, 4 „въздържали се”, но нито един глас „против”, да ви предложим ние да удължим срока на ликвидация на „Стара планина”, който е изтекъл на 30.09.2008 г., и да упълномощим сега г-н Кмета да иска освен увеличаване на срока и незабавната смяна на ликвидатора, за когото има постъпили писмени сигнали, че злоупотребява с положението си в Дружеството. От името на ПК ще предложа да упълномощим Кмета на Общината да осъществи сделка по изкупуването на 50-процентовия дял с цел изграждане почивна база на Общината за провеждане на обучения, преквалификации и др. Непростимо е да продаваме имот от 13 декара с изградена постройка в него, на 20 км от В. Търново, на цената на един апартамент. Има решение за продажба, затова предлагам това.

Предлагам ви да бъде отложена т. 9 от предложения дневен ред. След запознаването ми с материалите съм притеснен от неточностите и от документите, които са ни предложени за работа. В проекта за решение в т. 1 е записано, че трябва да дадем съгласие частите от улична регулация… да бъдат обявени за ЧОС. Това е грешка – не може улиците да бъдат ЧОС. Те трябва да бъдат ПОС. В т. 2 липсва информация какво точно ни се предлага по тази точка. Приложени са скици за частично изменение на кв. 660, който изобщо не фигурира в материалите, които трябва да обсъждаме. Цитира се Заповед № 281, Решение на Експертния съвет по устройство на територията от 10.09.2008 г., но това Решение на Експертния съвет трябва да сме го гледали на сесия, а ние не сме го гледали. След като го разгледаме на сесия ние трябва да упълномощим Кмета и той да е издал заповед за промяна за влизане в сила на частичното изменение на ПУП, а това не е направено.

Това са мотивите ми да предложа отлагане на т. 9.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Г-н Красимир Гърдев е тук във връзка с нашето решение да ни предостави информация на тази сесия. Предлагам т. 18 да стане т. 1 от дневния ред.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: С Решение 255 ние сме утвърдили програма на заседанията през второто полугодие. На днешното заседание трябваше да обсъждаме 8 въпроса: зимната подготовка, информация за международните връзки, информация за организацията по европейските проекти, информация за дейността на Сдружението на кметовете и кметските наместници в Общината, информация за дейността и състоянието на Регистър на озеленените площи, информация за дейността на търговските дружества през 9-месечието на 2008 г. Както виждате нито един от тези важни проблеми не е включен днес. Допускам, че е възможно да не се спази срока по 1-2 от тях, но нито едно от тях да не бъде внесено, това е прецедент, който ние не трябва да оставим с мълчание. Съгласен съм, че за отчета за 9-месечието може би е рано, че информацията за работата на селските кметове не е работа точно на ОБА и все пак от 8 точки нито една да не бъде включена, за мен е недопустимо.

Аз мисля, че след като Кметът системно отказва да подготвя материали, които ние искаме от него, нашата реакция да бъде адекватна. Виждате, че настойчиво, почти на всяко заседание, ни се предлагат имотни въпроси на едни и същи фирми, така че нашата реакция може да бъде ние да не обсъждаме такива въпроси, докато Кметът не внесе изискуемите материали съгласно нашето Решение. Вярно е, че ако откажем да разглеждаме такива въпроси, нарушаваме правата на граждани, но когато не обсъждаме важни въпроси като зимната подготовка или регистър на озеленените площи, ние нарушаваме правата на много повече граждани. Смятам, че можем да откажем да обсъждаме предложения на Кмета, след като той отказва да разглежда въпросите, които ние сме му възложили.

Г-н Христов подложи на гласуване включването на т. 22 в дневния ред – предложение с вх. № 1093. С 34 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма предложението беше включено в дневния ред.

Г-н Христов подложи на гласуване включването на т. 23 в дневния ред – предложение с вх. № 1092. С 34 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма предложението беше включено в дневния ред.

Предложението на г-н Румен Димитров за включване на новото му предложение за извършване на проверка като т. 20 от дневния ред беше отхвърлено с 17 „за”, 18 „въздържали се”.

Предложението на г-н Стефан Стоянов за отлагане разглеждането на т. 9 от дневния ред беше отхвърлено с 12 „за”, „против” няма, 23 „въздържали се”.

Предложението на г-н Христов т. 18 от проекта за дневен ред да бъде разгледана като т. 1 от дневния ред беше прието с 35 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

Целият дневен ред, с гласуваните промени по него, беше приет с 35 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Информация относно Решение № 364/ 25.09.2008 г., Вх. № 1077/ 01.10.2008 г.
 2. Приемане на Наредба за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд, Вх. № 1065/ 29.09.2008 г.
 3. Предложение относно участие в конкурс на Представителството на Европейската комисия, Вх. № 1054/ 25.09.2008 г.
 4. Приемане на решение за 66 % общински принос от разходите по проект „Красива България”, Вх. № 1063/ 29.09.2008 г.
 5. Предложение относно подписване на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект, Вх. № 1050/ 19.09.2008 г.
 6. Съгласие за кандидатстване за безвъзмезда финансова помощ по проекти:– Изграждане на канализационнни системи – с. Шемшево и с. Леденик, Вх. № 1055/ 25.09.2008 г.
 7. Намаляване на началната цена за продажба на общински дял във „ВТО Мултиком” – АД, Вх. № 1078/ 01.10.2008 г.
 8. Намаляване на началните цени за общински нежилищни имоти, находящи се в с. Пчелище, Вх. № 1079/ 01.10.2008 г.
 9. Предложение относно предварителен договор по чл. 15, ал.3 и ал. 5 от ЗУТ, кв. 660, гр. Велико Търново, Вх. № 1070/ 29.09.2008 г.
 10. Предложение относно предварителен договор по чл. 15, ал.3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 1057/ 26.09.2008 г.
 11. Предложение относно предварителен договор по чл. 15, ал.3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 1073/ 29.09.2008 г.
 12. Приемане на решение за съфинансиране от Общинския бюджет 2009 г. по проект „Защитено жилище”, Вх. № 1062/ 29.09.2008 г.
 13. Предложение относно продажба на недвижим имот, кв. 77, с. Ресен, Вх. № 1072/ 29.09.2008 г.
 14. Прекратяване на съсобственост върху недвнижим имот, кв. 360, гр. Велико Търново, Вх. № 1068/ 29.09.2008 г.
 15. Предложение относно таен търг за продажба на недвижим имот, кв. 53, с. Вонеща вода, Вх. № 1069/ 29.09.2008 г.
 16. Предложение относно конкурс за продажба на недвижим имот, кв. 534, гр. Велико Търново, Вх. № 1067/ 29.09.2008 г.
 17. Приемане на размер на дължимо обещетение, Вх. № 1058/ 26.09.2008 г.
 18. Разпределяне на новопридобити общински жилища, Вх. № 1047/ 19.09.2008 г.
 19. Предоставяне на за безвъзмездно ползване на части от имот частна общинска собственост, Вх. № 1071/ 29.09.2008 г.
 20. Предложение относно закупуване на земеделски земи, Вх. № 1066/ 29.09.2008 г.
 21. Приемане на Решение за 50% съфинансиране от Общински бюджет 2009 г. на проект на Община Велико Търново - Подмяна покривно покритие, ремонт фасади и благоустрояване на околното пространство на Църквата “Св. Св. Константин и Елена” гр. Велико Търново” пред проект “Красива България”- 2009 г., Мярка 01 “Подобряване на градската среда”.
 22. Предложение относно свикване на Общо събрание на акционерите на „Стара планина – ВТ – в ликвидация” АД, Велико Търново.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация относно Решение № 364/ 25.09.2008 г., Вх. № 1077/ 01.10.2008 г.

 

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Аз гласувах против пренареждането на точките от дневния ред, тъй като преди началото на сесията ни бяха раздадени нови материали, с които ние не успяхме да се запознаем. Те бяха раздадени не за да бъдат прочетени, докато дойде времето да обсъждаме информацията, а за да си ги занесем за вкъщи. Ако проблемът беше разгледан като т. 18, можеше да се запознаем с тях, макар и бегло. Според мен, партньорството на Общината при изграждане на „Пазари-Велико Търново” ООД беше една от най-неизгодните за Общината сделки, защото със средствата, които Общината получаваше като наем от Общинския пазар, можехме да си изградим това, което сега имаме, дори по-функционално, и да си остане общинска собственост. Но за мен проблемът вече не е до това, че то не остана собственост на Общината. Повече ме тревожи това, че голямата инвестиция, която беше направена на този обект, се различава тотално с това, което поколения търновци разбират като пазара – място, където те могат да си купят плодове и зеленчуци от производителя. Построеното е много хубаво, но то не подобри условията на тези, които продават и които купуват. Защо бяха тези магазини, когато мястото, където продават и купуват търновци плодове и зеленчуци не беше подобрено изобщо. Накрая в информацията е записано, че в бъдеще време това трябва да се прави. Кога ще се направи? Идеята беше да се направи модерен пазар за плодове и зеленчуци. Вместо това имаме магазини за много други неща, но местата за продажбата на плодове и зеленчуци са в по-лошо състояние, отколкото преди да бъде създадено нашето сдружение. Моят въпрос е кога ще бъдат завършени следващите етапи от реконструкцията, кога търновци ще имат пазар за зеленчуци, какъвто заслужават.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Опитах се да се запозная обстойно с представената информация. Имам няколко въпроса по Дружествения договор. Първо: какво включват посочените в този договор етапи, как са структурирани и в какъв годишен период е заложено тяхното развитие. Второ: според информацията, която получаваме ние, Общината влиза с апортна вноска от 1 416 385 лв. Тук никъде не личи дали е с ДДС, или е без ДДС. Ако е с ДДС, кой плаща ДДС? Трето: защо се е стигнало до съдебно търсене от страна на Общината за 85 000 лв. ДДС? Плаща ли търговски комплекс „СБА” наем на „Пазари-В. Търново” и колко?

В информацията, която четох по въпроса, попаднах на едно предложение на г-н Петър Петров –общински съветник в тогавашния ОбС. То изисква част от средствата да бъдат насочвани за спорта, като се визира ФК „Етър”. Има ли постъпления в тази посока?

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Не разполагам с повече информация от това, което е предоставено от Кмета на ОбА, т.е.: информация за финансово-икономическото състояние на Търговското дружество „Пазари-В. Търново”, Дружествения договор и Актуалното състояние на ТД от Великотърновския съд. Моят въпрос е към г-н Рашев във връзка с решението на Висшия касационен съд от месец януари 2008: За тези 8-9 месеца какво е направила Общината, за да си вземе тези 236 000 лв?

Гледайки информацията за финансово-икономическото състояние на Търговското дружество „Пазари-В. Търново”, където ние имаме 49 %, не мога да не направя извода, че някои икономически показатели са много добри. Печалбата е над 53 % от оборота. В последните години е нормално в първата година да имаш загуба от 153 000 лв, нормално е печалбата непрекъснато да расте. Печалбата, която подлежи на разпределяне,е 1 310 000 лв. Съгласно Дружествения договор решение по разпределение на печалбата се взема с ѕ гласа. До момента не е взето такова решение и тя стои неразпределена. Моят въпрос е следният: ако се стигне до решение за разпределение на печалбата, откъде, г-н Гърдев, ще вземете 1 310 000 лв., когато в баланса ви за 2007 г. в края на месец декември разполагате със 162 000 лв. Другото, което ми направи впечатление, са високите разходи по две пера: реклами и правни услуги, които са близо 11 % от всичките ви разходи. Прави ми впечатление също, че Вие намалявате дълготрайните активи с 609 000 лв. Те могат да се намаляват чрез продажба, преоценка или бракуване. Това не е отразено. Вашите разходи за повишаване и намаляване на дълготрайните активи са само 1000 лв. Как и по какъв начин вие намалихте дълготрайните активи с 609 000 лв? Ако карате с това темпо, за 5 г. „Пазари-В. Търново” ООД няма да има никакъв дълготраен актив.

В договора се казва, че дружеството се създава с капитал 2 900 000 лв., от които апортната вноска от община В. Търново, допълнена с 4000 лв, а останалото е внесено от „Магро-маркет” – малко над 600 000 лв. Казва се, че капиталът се създава със 70 % при регистрацията на дружеството. По-нататък се казва, обаче, че разликата до 100 %, която представлява 870 000 лв, трябва да се внесе до 6 месеца след регистрация на Дружеството. В Актуалното състояние, дадено от Съда, от 16 април т.г., в информацията на г-н Рашев до ОбС, която е от месец май е записано, че паричният капитал на Дружеството не се е променил – т.е. вие не сте внесли останалата част от капитала. Ако вие не сте го внесли 6 г. след това, въпросът ми е към ОбА: защо не си е потърсила правата за разваляне на договора съгласно Търговския закон. Ако не сте внесли тези пари и няма решение на Общото събрание, тогава капиталът на община В. Търново не е 49 %, а 70 % и тогава разпределението на печалбата би трябвало да е съвсем друго.

През 2003 г. вашето търговско дружество става гарант на кредит, теглен от „Магро Маркет”, като залагате 14 790 дяла на дружество „Пазари-В. Търново”. Ако вие не сте внесли тези пари, вие залагате общинско имущество. Този кредит трябва да бъде погасен на 30 април, съгл. Актуалното състояние на Дружеството. Понеже Актуалното състояние е от 16 април, нямам информация дали е погасен, или не е погасен. Ако не е погасен, тогава се оказва, че част от дяловете не са ваши. През 2005 г. „Пазари-В. Търново” става гарант на нови 125 000 евро, теглени от „Магро Маркет”, като залагате същите 14 790. Всичко това става в една и съща банка – „Биохим”. В информацията от г-н Рашев и в Актуалното състояние не се казва кога пада падежът на този кредит. Един и същ дял се залага на два пъти. Така ли е, или не е така? Възможно ли е това? Смятам, че това е един слаб ход на тогавашния ОбС.

В договора се казва, че Общото събрание е законно, когато присъства повече от половината капитал. Той винаги присъства – г-н Гърдев може да си направи сам събранията. В договора се казва, че решения се вземат с повече от 50 % от капитала, т.е. няма нужда от нашия представител там. Изключение прави разпределението на печалбата. Искам да попитам още нещо: през годините имате сключени няколко договора за отдаване под наем с „Магро Маркет”. Чии интереси защитавахте тогава? Вие подписвате договора като представител на „Магро Маркет”, а от името на дружеството го подписва г-н Спасов. Моля да отговорите на въпросите ми.

Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: Г-н Гърдев, в момента държа материала, който ни дадохте. Тук пише „Централен пазар”. Това, което е в началото, са централни магазини, а не централен пазар. На стр. 1 ни се съобщава, че В. Търново се намира на магистралата София-Варна и че жителите на В. Търново са 101 000. Г-н Стефанов каза в началото, че е против това, което става тук. Г-н Стефанов, Вие бяхте един от тези хора, които подарихте „Пазари-В. Търново” на г-н Гърдев. На Вас случвало ли ви се е да пазарувате при силен порой в Кооперативния пазар? Хората там се блъскат с чадърите, долу има локви. Г-н Гърдев, в Благоевград имате представителство на Вашите магазини. Вижте какъв пазар има Благоевград, също и в Димитровград, в Добрич. В същия момент Вие направихте тези магазини за дънки, дъвки, а взехте от площта на кооперативния пазар, за да изградите това „Авеню”, за да има къде да паркират колите, които пазаруват във Вашите магазини. Вие взехте полезната територия на пазарите, за да направите това, което има в момента. Нищо не е направено за гражданите на В. Търново, които пазаруват на пазара, а това е преди всичко кооперативен пазар.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: В част от изказванията на колегите има много истина, особено в казаното от инж. Рашков. Аз също ще задам някои въпроси. Съдружниците в това дружество не превеждат дължимите по договора суми на Общината. Как се случва това, аз не мога да кажа, гледайки тази информация. Смешно и жалко е да влиза в съда оспорване на договора, в което се заявява, че приходите от наеми не са приходи от наеми, а приходи от наемоотдаване. Прочетох Дружествения договор. В предмета на дейност не пише, че се отдават площи под наем или се наемоотдават. Такъв предмет на дейност няма. Така че да се оспорват приходи от наеми, които не са приходи от наеми, а от наемоотдаване на обектите, е смешно. Не е видно от информацията за 2007 г. колко лева са влезли в общинската каса. Записана е сумата от 600 000 лв. – капитал на Дружеството, но никъде не е казано колко от тези пари са влезли в общинския бюджет. След като Върховният касационен съд осъжда съдружника ни за сумата от 85 000 лв., ми прави впечатление, че основанието на фактурата, с която са преведени тези пари на Общината, е от 2002 г, а решението на съда е от 2007 г. Не знам как е станало това. Може би има нещо сбъркано в тази фактура. Относно изричният залог в банка „Биохим”. Съгласен съм с г-н Рашков – 70 % са внесени. Другите 30 % защо не са внесени 6 г. след учредяването на Дружеството не става ясно. По тази логика ние трябва да сме мажоритарен собственик. Да не се окаже така, че утре Банка „Биохим” да сложи ръка на това дружество и да имаме само акции без покритие.

Г-н КРАСИМИР ГЪРДЕВ: Благодаря ви за възможността да отговоря на всички въпроси, защото явно сега е моментът да се даде отговорът. Дружеството е създадено при друг състав на ОбС и това, че сегашният ОбС има тези въпроси, е логично и аз се чувствам отговорен да дам отговор на всички тези въпроси. Ще ви дам информация чрез презентацията, която сме подготвили.

По отношение на паричната вноска – във вашите документи има внесено бордеро в банка „Биохим”. Има одитен доклад на ДФК, проверил Дружеството в периода 2002 . 2004 г. Там съществува това бордеро за внасяне на сумата в редовно установения срок. Капиталът е внесен на 100 % в рамките на шестте месеца. ДФК е отразил този факт в неговия одитен доклад, който е на разположение в община В. Търново. Бордерото е от октомври 2002 г. за 863 000 лв. допълнителна вноска, която изравнява вноската до 1 386 000 лв.

Загубата, за която каза г-н Рашков, идва от това, че след създаване на Дружеството са съборени сгради и това няма как да се отчете освен като загуба.

ДМА, за които беше поставен въпрос, от 1 248 000 лв са нараснали на 4 762 000 лв., от които 49 % са на община В. Търново. Този растеж е видим от тази справка. Материалните активи са в дружеството, а това, което е отчетено в баланса, са амортизациите. Цената на един дял е била 100 лв, а към днешна дата е над 220 лв.

През 2003 г. при печалба от 20 113 лв. на Общо събрание е взето решение за реинвестиране на печалбата предвид реализиращата се инвестиция. През 2004 г. при печалба от 123 000 г. на Общо събрание е одобрен съвместен инвестиционен проект, което поражда необходимост от допълнителна инвестиция в размер на 1 527 000 лв. 748 230 лв. от тях трябва да бъдат внесени от община В. Търново. Направено е предложение до Общината за допълнителна вноска, но тя не взема решение. Аз също имам въпрос защо тогава не получихме вашето решение. Вноската се прави от съдружника „Магро Маркет” ООД и инвестицията се реализира, независимо че няма решение на ОбС. През 2005 г. печалбата е 326 495 лв. На Общо събрание на 29.11.2006 г. се представят две предложения за разпределение на печалбата. Първото е да се покрие загубата от 2002 г. в размер на 153 000 лв., да се заделят средства в размер на 100 000 лв. за осигуряване средства на семействата от община В. Търново за финансиране на метода „инвитро” и разликата от 73 000 лв. да се раздели между съдружниците. ОбС не обърна внимание на това предложение. Няма решение на ОбС, затова не е разпределена печалбата. Има и второ предложение - да се покрие загуба от 2002 г. в размер на 153 000 лв. и остатъка от 173 471 лв. да се задели за инвестиционни цели с оглед реализиране на следващ етап от реконструкцията на централен пазар. Липсва решение на ОбС. През 2006 г. печалбата е от 455 000 лв. Предстои да се вземе решение за нейното разпределение. През 2007 г. печалбата е от 538 000 лв. Частта на община В. Търново от неразпределената печлба за периода след покриване на загубата от 2002 г. в размер на 368 440 лв е компенсирала необходимите средства, които Общината е следвало да инвестира като съдружник освен предоставения апорт за реализиране на целта, с която е създала съвместното дружество. Общият размер на направената инвестиция от Дружеството за реконструкция и модернизация е в размер на 3 415 000 лв. През септември 2007 г. „Пазари-В. Търново” изплати изцяло допълнителната инвестиция, направена от съдружника „Магро Маркет” ООД в размер на 1 527 000 лв. и „Пазари-В. Търново” ООД, в което Общината притежава 49 % от капитала, към тази дата е без задължения.

Отправям покана за 27.10.2008 г. за Общо събрание, на което всички въпроси, които се коментират тук, да бъдат обсъдени. Всеки от вас като общ. съветник може да присъства на това събрание. Аз съм канил и общинските съветници от предишния ОбС на общи събрания и те в началото присъстваха на тези общи събрания.

По въпроса за залога на дяловете. „Магро Маркет” залага собствените си 49 % от капитала на Дружеството в размер на 14 950 лв. Справката е дадена в документите, които имате. Вижда се, че тези дялове са собствените му дялове, а не тези на Общината. Второто залагане е втора по ред ипотека, а не дялове на Общината.

На въпроса за капитала ви отговорих, че с бордеро от края на месец октомври 2002 г. сумата за довнасяне е внесена. Ние сме изпълнили задълженията си по договора.

На въпроса за етапите: в момента сме завършили първи и втори етап, предстои трети и четвърти.

В момента едно от делата, които са заведени, е във връзка с това, че ние като съдружници тогава, вместо Общината да плати дължащото се по апорта ДДС, ние със споразумение, подписано от мен, го възстановихме на Общината, за да може тези пари да влязат в Общината. Тези пари трябваше да влязат в дружеството и да не излизат оттам, но ние ги върнахме. Ние постъпихме като партньори. До съдебното търсене на тези 85 000 лв. се стигна по тази причина. Това са парите, които ние върнахме, без да сме длъжни да върнем.

На въпроса дали магазин „СБА” плаща наем, отговорът е, че магазинът плаща наем на „Пазари-В. Търново” по 17 500 лв. с ДДС, 14 500 лв. без ДДС – месечно.

На въпроса за средствата за спорт. В одитния доклад за периода 2002-2004 г., направен от ДФК, е казано ясно при проверката за ангажиментите по изпълнение на Решение т. 2 за 60 000 лв. спонсорство, че те са били осигурени с договор за спонсорство и се изплащат.

На въпроса за парите, които трябва да постъпят в бюджета на Общината от капитала, аз завявам, че няма как вноска на съдружник за учредяване на съвместно дружество да отиде само в бюджета на Общината. Тя отива в капитала на съвместното ни дружество, което аз презентирам в момента.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Приемам, че Вие сте внесли в редовното време вашата вноска като дялов капитал в Търговското дружество. Направете така, че това да бъде отразено в следващите информации. Вие не отговорихте върнат ли е първият кредит, чийто падеж е на 1 април и как може да залагате един и същ ваш дял два пъти. Не отговорихте на въпроса кога смятате да платите 236 000 лв. на Общината. Мисля, че заблудихте ОбС за това, че нямало решение за разпределение на печалбата. Такова решение има и г-н Михов го е защитавал на вашето Общо събрание – ние сме искали разпределение спрямо дяловия капитал. Вие предлагате други варианти, затова не се е стигнало да споразумение и няма разпределение на печалбата.

Следващият въпрос е: ако се стигне до решение, откъде ще вземете 1 370 000 лв. да ги разпределите спрямо дяловия капитал. Не обяснихте добре за дълготрайните активи. Вярно е това, което казвате за сумарната сума на дълготрайните и на краткотрайните материални активи, имате увеличение на краткотрайните активи с близо 100 000 лв., но имате намаление на дълготрайните активи с 609 000 лв. за 2007 г. Казвате, че това е от съборени сгради, но те са направени през 2002 г. и оттам е загубата ви в началото от 153 000 лв. Моят въпрос е: за 2007 г. как намалихте дълготрайните активи. Не ми отговорихте на въпроса чии интереси защитавате, когато сключвате договори с „Магро Маркет” – на „Магро Маркет” или на „Пазари-В. Търново”, защото един път подписвате договори като управител на „Пазари-ВТ”, втори път подписвате договори от страна на „Магро Маркет” с представител на „Пазари ВТ”.

Г-н КРАСИМИР ГЪРДЕВ: Резултатите на Дружеството достатъчно красноречиво говорят чии интереси защитавам. Освен това има решение на Общото събрание на Дружеството, според което е взето решение, че мога да извършвам такава дейност.

По въпроса дали дяловете са заложени два пъти, уточнихме, че могат да бъдат заложени 2 пъти.

На въпроса откъде ще намерим парите за разпределение на печалбата, искам да кажа, че всеки може да заповяда в Дружеството и да види състоянието му – че имаме налични средства, които можем да разпределим, но аз питам ОбС като партньор: продължаваме ли, или сме дотук. Това е важният въпрос? Става въпрос за 15-годишния ни план, за който ни трябват още 5 000 000 лв.

Всички резултати, които имаме, ще бъдат публикувани в официален сайт на Дружеството и всички ще имат право на достъп до тази информация от следващата седмица.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да благодаря на г-н Гърдев, защото направеното от мен предложение не го задължаваше да присъства тук, а безспорен е фактът, че напрежението ескалираше, вероятно поради липсата на информация. Имам един въпрос: виждам, че икономическите резултати са във възходяща линия, бихте ли се наели с един въпрос: търговците на маси на пазара през зимата не реализират такива печалби и наемът, който е наложен, през зимния период е тежък за тях. Бихте ли се ангажирали да разговаряте с ръководството и да създадете по-облекчен режим за тях?

Г-н КРАСИМИР ГЪРДЕВ: Поемам ангажимент да разгледам и това предложение, но още по-твърд ангажимент поемам да изпълня 15-годишния план на Дружеството и за следващите 2009-2011 г. да завършим тази зона от централната градска част, която ще осигури и това, което г-н Стефанов желае да види.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: В моята работа като представител в Общото събрание на „Пазари ВТ” винаги съм се старал да водя своята дейност в унисон с работата на ОбА и на ОбС. На Общото събрание от 18.10.2002 г. беше разгледана дейността на Дружеството за първите няколко месеца и беше представен проектът за изграждането на пазара в този вид. Тогава поканих председателите на групи в тогавашния ОбС и да изкажат своето становище върху презентирания проект за изграждането на пазара. Протокола от Общото събрание е в ОбА и в ОбС. Моето гласуване тогава беше подкрепено и в изказванията на всички колеги.

Проблемът с разпределението на печалбата започва от 2005 г. и в тази си дейност аз съм се водил от едно решение на ОбС, което ме задължава да гласувам само по този формат – съобразно дяловото участие. Във връзка с предстоящото Общо събрание аз ще поканя всички, които желаят, да се запознаят с материалите и да участват в работата му. През 2007 г. са проведени общи събрания във връзка с реализирането на това решение на ОбС. Поради липсата на 75 % не можахме да вземем решение за разпределение на печалбата за 2005 г. Така че въпросът стои за печалбата за 2005, 2006 и 2007 г. Това е въпросът, по който трябва да вземем решение.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Тази точка от дневния ред е необходима, за да може периодично да има информация за текущото състояние на това ТД, което ние създадохме, за да бъде изграден теренът на общинския пазар. Той отдавна не е кооперативен пазар – термин, който не съществува от 1988 г. Аз благодаря на г-н Гърдев за тази информация, която е важна за общинските съветници и за обществеността. Искам да заявя, че на този терен намеренията, които бяха замислени при създаването на Дружеството, все още не са се случили. Надявам се, че те ще се случат. В този смисъл е и въпросът: продължаваме ли като съдружници, или не продължаваме?

Има неща, които ние сме заложили в Дружествения договор – а именно тези 75 % по отношение на много важни въпроси – нито един от двамата съдружници да не може да вземе сам решение по въпросите за разпределение на печалбата, продажба на дружеството и т.н. От друга страна оперативно сме дали възможност на нашия съдружник да може да работи. За 2003, 2005, 2006, 2007 г. няма решение за разпределение на печалбата. Аз предлагам да не променяме решението на ОбС ние да получим процента от печалбата, която ни се полага. Заедно с това, за да можем да бъдем коректни партньори, трябва да бъдат изпълнени решенията на съда. Съдът реши също на 9.01.2008 г. да бъдат изплатени задълженията и за наеми. Засега още не са платени. Разбрах, че е заведено контра дело и разпоредих да бъдат пуснати изпълнителни листи за получаване на тези средства, тъй като още няма доброволни плащания. След като разпределим печалбата и получим парите си по спечелени дела, аз бих предложил да обсъдим заедно какво продължаваме да правим оттук нататък в нашето съвместно Дружество. Има два варианта: или продаваме нашите дялове, или продължаваме да го правим съвместно. Вероятно съвместното правене ще иска още средства. Това трябва да се обсъди и с експертите от ОбА.

Г-н ИВАЙЛО ИВАНОВ: След толкова много казани неща, аз си задавам въпроса: защо това смесено дружество не тръгна да прави инвестиция по подобряване условията на самия пазар, тъй като точно поради тази причина е направено това Дружество.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Предлагам да прекратим дебата, който можем да продължим на Общото събрание на Дружеството и искам да помоля съдружниците ни на тези дебати да покажат къде са 250-те места за продажба на плодове и зеленчуци. От раздадените ни документи виждам къде ще бъдат паркирани 90 коли, но не виждам тези 250 маси.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Предлагам следния проект за решение по тази точка: Приема за сведение информация относно дейността на „Пазари-Велико Търново” ООД.

Г-н Христов подложи на гласуване проекта за решение. Решението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 365

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема Информацията за сведение.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Наредба за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд, Вх. № 1065/ 29.09.2008 г.

Изказвания не бяха направени.

Г-н Христов подложи на гласуване Глава първа от Наредбата. Текстът на Глава Първа беше приет с 28 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

Г-н Христов подложи на гласуване текста на Глава Втора от Наредбата, който беше приет с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Текстът на Глава Трета беше приет с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Текстът на цялата Наредба заедно с Преходните и заключителни разпоредби беше приет с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 366

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема на второ четене Наредба за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд.

Приложение: Наредба за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно участие в конкурс на Представителството на Европейската комисия, Вх. № 1054/ 25.09.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 3:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов – против, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –въздържал се, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Хасан Хаджихасан – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов –за, Николай Цонев –за, Мирослав Маринов –за.

Предложението беше прието с 28 „за”, 3 против”, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 367

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема предложението за партньорство от страна на Европейския информационен център в процедурата за кандидатстване за продължаване на бюджетната подкрепа от Европейската комисия на Европейска информационна служба в гр. Велико Търново, като се ангажира да осигури и отпусне необходимото финансиране в размер на 20 000 евро (с левова равностойност 39 117 лв.)

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на решение за 66 % общински принос от разходите по проект „Красива България”, Вх. № 1063/ 29.09.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 4:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов –за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Хасан Хаджихасан – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов –за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ – за, Мирослав Маринов –за.

Предложението беше прието с 33 „за”, против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 368

На основание чл.21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл.18, ал.1 от Закона за социално подпомагане, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за предоставяне сума в размер на 197 775, 82 лв.от общинския бюджет, представляваща общински принос 66 % от общата стойност на проекта – 297 775, 82 лв. за извършване на СМР за реновиране на отделението за лежащо болни и възстановителния център на Дом за стари хора „Венета Ботева” гр.Велико Търново.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно подписване на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект, Вх. № 1050/ 19.09.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 5:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов –за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Хасан Хаджихасан – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов –за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ – за, Мирослав Маринов –за.

Предложението беше прието с 34 „за”, против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 369

На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Параграф 18 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 година, Великотърновски общински съвет

Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да подпише Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ в рамките на размера на 10 % аванс по проект BG161PO001/1.1.-01/2007/012 „Реконструкция и модернизация на ОУ „Бачо Киро” с полудневна детска градина”, явяващ се 176 917,23 лв. /сто седемдесет и шест хиляди деветстотин и седемнадесет лева и двадесет и три стотинки/ със срок на валидност м. март 2010 г., съгласно Приложение І, неразделна част от решението.

Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да подпише Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ в рамките на размера на 10 % аванс по проект BG161PO001/1.1.-01/2007/015 „Реконструкция на отоплителната система на Регионална библиотека „П.Р. Славейков” и Археологически музей” – Велико Търново, явяващ се 27 121,90 /двадесет и седем хиляди сто двадесет и един лева и деветдесет стотинки/ със срок на валидност м. април 2009 г., съгласно Приложение І, неразделна част от решението.

Приложение1.: Запис на заповед, утвърден от Договарящия орган

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Съгласие за кандидатстване за безвъзмезда финансова помощ по проекти:– Изграждане на канализационнни системи – с. Шемшево и с. Леденик, Вх. № 1055/ 25.09.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 6:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов –за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Хасан Хаджихасан – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов –за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ – за, Мирослав Маринов –за.

Предложението беше прието с 34 „за”, против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 370

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства пред ПУДООС за отпускане на безвъзмездно финансиране на проекти: „Изграждане на канализационна система – с. Шемшево” и „Изграждане на канализационна система – с. Леденик”.

Определя като приоритет реализацията на проектите: „Изграждане на канализационна система – с. Шемшево” и „Изграждане на канализационна система – с. Леденик”.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, се разрешава използването на общинска собственост, предмет на проектите. „Изграждане на канализационна система – с. Шемшево” и „Изграждане на канализационна система – с. Леденик”.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Намаляване на началната цена за продажба на общински дял във „ВТО Мултиком” – АД, Вх. № 1078/ 01.10.2008 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Досега проведените процедури за продажба на нашите 34 % дялове във „ВТО Мултиком” при определената от ОбС цена завършиха без успех. Няма никакъв успех въпреки двукратното насрочване на търгове. Нямаме друг изход освен да предложим на ОбС намаление на цената. Предлагаме намаление с 20 % и от 400 000 да стане на 320 000 лв. Разчитаме, че това ще доведе до увеличение на инвестиционния интерес. Въпреки нашия Правилник, че решения в комисиите се взема с мнозинство от присъстващите, в Надзорния съвет всички решения се вземат с поне 4 „за”, т.е. с квалифицирано мнозинство, и винаги има консенсусно разбиране в разнородния състав на ОбС, затова предлагам да го подкрепите.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 7:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Хасан Хаджихасан – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев –против, Милен Михов –за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ – въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов –за.

Предложението беше прието с 34 „за”, 1 против”, 1 „въздържал се”.

В 11.05 часа г-н Христов обяви 15-минутна почивка.

 

РЕШЕНИЕ № 371

На основание чл. 3 ,ал. 3, т. 2 от ЗПСК ,чл. 4 , ал. 2 и чл. 32, ал. 3 , т.1 от ЗПСК чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 5, чл. 6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решения №№ 1347/ 19.04.2007 г. и 190/ 22.05.2008 година на Общински съвет, Великотърновски общински съвет

Намалява с 20 /двадесет/ на сто приетата с решение № 190/ 22.05.2008 г. на Великотърновски общински съвет начална цена за продажба на 19 579 поименни акции от „ВТО Мултиком”- АД ,Велико Търново,представляващи 34 на сто от капитала на дружеството.

За посочения в т. 1 пакет от акции да се проведе търг с явно наддаване при следните условия:

2.1 Начална тръжна цена за продажба на 19 579 поименни акции от “ВТО Мултиком”-АД ,гр.Велико Търново, представляващи 34 на сто от капитала на дружеството - 320 000 лева.

2.2 Стъпка за наддаване - 32 000 лева.

2.3 Дата на търга - 21 дни след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник" ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

2.4 Цена на комплект тръжна документация - 600 лева /с ДДС/. Цената се заплаща в офиса на „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, в сградата на Общината по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52, BIC код SOMB BGSF. Получаване на документацията от Общинска агенция за приватизация - ст.419 на Общината. Кандидатите за участие се легитимират пред Об АП с документ за самоличност и документ за актуално съдебно състояние, а в случаите на упълномощаване - с нотариално заверено пълномощно.

2.5. Депозит за участие в търга - 120 000 лв. Внасят се по сметка BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF.

2.6.Заплащане на тръжната цена и сключването на договор за продажба - в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит се заплаща в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF Непарични платежни средства не се приемат.

2.7 Срокове: за заплащане на тръжната документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; за получаване на тръжната документация - до 12,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; за оглед и посещения - до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга - след закупена документация и издадено удостоверение от Об АП; за внасяне на депозит - до 16,00 часа на деня предхождащ датата на търга; за подаване на документи за участие - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга-в ст.419 на общината.

3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да организира приватизационната сделка по установения от закона ред и взетите решения от Общинския съвет .

4. При неявяване на купувачи на обявената с това решение дата да се проведе повторен търг след 14 дни и при същите условия.

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Намаляване на началните цени за общински нежилищни имоти, находящи се в с. Пчелище, Вх. № 1079/ 01.10.2008 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Надзорният съвет предлага намаление на цените. Тук става въпрос за бившето училище в с. Пчелище, за което е обявена процедура за приватизация в началото на годината. Обектите са общо 7. Предложението за тези два обекта е за 35 % намаление и то е по-високо от другите, които са намалявани вече два пъти. Това, което искаме като цена, е може би малко над реализираните сделки в агенциите за недвижимите имоти. Такива обекти се продават трудно.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 8:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Гани Пантилеев – за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Хасан Хаджихасан – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов –за, Пламен Легкоступ –за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов –за.

Предложението беше прието с 32 „за”, против” няма, 3 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 372

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК, чл.4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т.1 от ЗПСК чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 5 т. 1от ЗДДС, чл. 5, чл. 6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решения №№ 1346/ 19.04.2007г. и № 137/ 17.04.2008 г. Общински съвет, Великотърновски общински съвет

Намалява с 35 на сто приетите с решение №137/ 17.04.2008 година начални цени за приватизация на общински нежилищни имоти в с. Пчелище и определя за същите нови начални цени както следва: Незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ, отреден „за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1397 кв.м. – 13 646,75 лева /без ДДС/; Незастроен урегулиран поземлен имот V, отреден „за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1635 кв.м. - 18 066,75 лева /без ДДС/ .

За посочените в т. 1 обекти да се проведе търг с явно наддаване при стъпка на наддаване както следва: Незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ, отреден „за обществено обслужване” от кв.45 на с. Пчелище - 1000 лева; Незастроен урегулиран поземлен имот V, отреден „за обществено обслужване” от кв.45 на с. Пчелище - 1500 лева.

Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга - 21 дни след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник"; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

Утвърждава тръжна документация и договори за продажба на горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева /с ДДС/. Цената на тръжната документация да се заплаща в офиса на „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, находящ се в сградата на Общината по сметка № BG 93 SOMB 9130 3224 7614 52, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от Общинската агенция за приватизация - стая 419 на Общината, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане.

За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит както следва за: Незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ, отреден „за обществено обслужване” от кв. 45 на с.Пчелище - 5000 лева; Незастроен урегулиран поземлен имот V, отреден “за обществено обслужване” от кв.45 на с. Пчелище - 7000 лева. Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF

Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на отделен обект да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обекта – до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга.Краен срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .

Възлага на Общинската агенция за приватизация да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от Общинския съвет.

При неявяване на купувачи, повторен търг за непродадените обекти да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия .

Великотърновски Общински съвет

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно предварителен договор по чл. 15, ал.3 и ал. 5 от ЗУТ, кв. 660, гр. Велико Търново, Вх. № 1070/ 29.09.2008 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Аз съм напълно съгласен със становището на ПК по ТСУ, че сделката е в интерес на Общината. Замяната е равностойна като цена и квадратура и няма основания да се въздържим. Какво ме смущава в сделката? Доколкото се разбира, върху тези улици, които сега трябва да разменим и да отстъпим на нашия партньор, строителството е реализирано върху по-голяма част от тях. Т.е. ние за пореден път сме използвани за измиване на ръце, т.е. постфактум да узаконим нещо, което е станало. Защо този материал влиза сега в ОбС? Кой от ОбА даде съгласие това да стане преди решение на ОбС? При това сигурно консумира дивидентите и сега иска ОбС да гласува. Докога тази порочна практика ние да узаконяваме неща, които са станали? С фирма „Илстрой” това сякаш е абсолютно задължително. Разчитам, че г-н Рашев ще даде още сега уверения, че тази порочна практика ще бъде прекратена или сериозно ограничена.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Твърдението, че ОбС като практика постфактум реализира неща, които са се случили, не приемам. В последните няколко години предвид строгите разпоредби на ЗУТ това вече е спомен, а не практика. В случая има една объркана ситуация. Имаше спор дали този въпрос трябва да влиза в ОбС, тъй като имотът е частен, а предисторията на този имот е, че той 100 % беше военен. Какво точно е одобрено като хронология не мога да кажа, но се оказа, че върху този терен, който военните са продали, има реституиран имот на собственик, има улици, които не отговарят на инвестиционните намерения и собственикът си ги променя. Причина това да влезе в ОбС е, че де юре там е имало един план с одобрени улици, а инвестиционните намерения на одобрения план предвиждат съвсем друго. Нещата идват доста късно в Общината като кадастър и затова се получава така. Но да твърдим, че е практика ОбС да утвърждава неща, които са се случили, е спомен, а не реалност сега и в този смисъл ще кажа и за следващата точка – че там юридически не може да се случи нещо друго, освен това, което предлагаме.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Съгласен съм, че е спомен, но това е спомен отскоро. Имаше случай, при който поискахте от нас разрешение за надстрояване, след като надстройките бяха завършени.

Г-н ПЛАМЕН ЦАНЕВ: По тази точка мога да дам малко пояснение. Първият ПУП с улиците е разработван от моята фирма и там имаше едни сгради, паркинги, при които няма проектант, който да направи нормален жилищен комплекс при това положение. След това имаше други ПУП, които също са законни. Там всичко е протекло съвсем нормално.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 9:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Гани Пантилеев – за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Хасан Хаджихасан – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов –за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ –за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов –за.

Предложението беше прието с 35 „за”, против” няма, 2 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 373

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1и ал.3 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, Великотърноски Общински съвет

Дава съгласие частите от улична регулация, попадащи в новообразуваните урегулирани поземлени имоти, собственост на „Илстрой” ООД, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 43, ал.1 и ал.2 и чл.49 ал.1 т.4 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Велико Търново дава съгласие за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и след влизане в сила на регулационната промяна – за сключване на окончателен договор с „Илстрой” ООД Велико Търново, представлявано от Илия Любенов Илиев, за прекратяване на съсобственост, възникнала в резултат на регулационна промяна след ЧИ на ПУП-ПР /решение №193 от 11.06.2008 г. на ЕС по УТ/, чрез замяна на части от недвижими имоти: общинско място, представляващо: улична отсечка с о.т. 202, 203, 204 и 205, част от улична отсечка с о.т. 206, 207 и част от улична отсечка с о.т. 207, 209, с обща площ в размер на 1 545 кв.м., попадащо в нови УПИ от кв. 660 по ПУП на гр. Велико Търново, срещу част от нови УПИ с обща площ в размер на 1 545 кв.м., попадаща в улична регулация; при стойност на общинския имот в размер на 324 450 лв. и стойност на частния имот в размер на 324 450 лв.; като преди сключване на окончателния договор по сделката молителите се задължават да заплатят на Община Велико Търново стойността на дължимия ДДС, както и всички останали разходи по сделката - режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка.

Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да предприеме всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение и да сключи предварителен договор по чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на регулационната промяна – и окончателен договор по сделката, в съответствие със Закона за общинската собственост, Закона за устройство на територията и чл. 43 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Велико Търново.

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно предварителен договор по чл. 15, ал.3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 1057/ 26.09.2008 г.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: В началото беше казано, че има неясноти по материала. Такъв е редът – това е предварителен договор. Когато има санкция на ОбС, реално ще се извърши разделянето на имота и ще имаме един имот, в който ще имаме чиста общинска собственост и един имот, в който ще можем да ликвидираме съсобственост при изгодните за това условия.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Улиците, за които става въпрос в точка първа от проекта за решение, ЧОС или ПОС са?

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Всички улици са ПОС, но може би ще станат ЧОС като терен, след като престанат да бъдат улици. Когато ликвидираме улицата, ще стане терен ЧОС, а не улица.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 10:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов – против, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – въздържал се, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов – въздържал се, Анета Манойлова –за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Хасан Хаджихасан – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – въздържал се, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов –за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ –за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов –за.

Предложението беше отхвърлено с 23 „за”, 3 „против”, 10 „въздържали се”.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Вероятно в следващите сесии ще ме обвините, че внасям непрекъснато предложения за разпореждане. Вероятно това ще бъде обвързано с предложението за неизпълнените точки от планирания дневен ред. Ще го внеса, защото има решение против, но няма решение какво да правим. Ние имаме два имота, в които сме съсобственици. Тази точка решаваше проблема в двата имота, в които изчистваме съсобственост. Като съсобственост не можем да направим нищо. Трябва да решим този въпрос. Какво правим по-нататък с градоустройството в тези две части на града? Моля да разгледате въпроса в ПК и дайте предложение какво да правим.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно предварителен договор по чл. 15, ал.3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 1073/ 29.09.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 11:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков –за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева –за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров –за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Хасан Хаджихасан – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов –за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов –за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов –за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ –за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов –за.

Предложението беше прието с 37 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 374

На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 43, ал.1 и ал.2 и чл.49 ал.1 т.4 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и след влизане в сила на регулационната промяна – за сключване на окончателен договор с „ВАКУУМТЕРМ” АД със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №92, за прекратяване на съсобственост, възникнала в резултат на регулационна промяна след ЧИ на ПУП-ПРЗ /решение №237 от 30.07.2008 г. на ЕС по УТ/, чрез продажба на общинско място с площ от 2 000 кв.м., представляващо част от УПИ VІ „за производствени и складови дейности”, целият с площ от 2 128 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост №2324/16.09.2004 г., попадащо в новообразуван УПИ Х „за производствени и складови дейности” от кв. 10 по ПУП на гр. Велико Търново, Западна промишлена зона; при стойност на общинския имот в размер на 196 000 лв. без начислен ДДС; като преди сключване на окончателния договор по сделката молителите се задължават да заплатят на Община Велико Търново стойността на дължимия ДДС, както и всички останали разходи по сделката - режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да предприеме всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение и да сключи предварителен договор по чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на регулационната промяна – и окончателен договор по сделката, в съответствие със Закона за общинската собственост, Закона за устройство на територията и чл. 43 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Великотърновски Общински съвет.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на решение за съфинансиране от Общинския бюджет 2009 г. по проект „Защитено жилище”, Вх. № 1062/ 29.09.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 12:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков –за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева –за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Румен Димитров –за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Хасан Хаджихасан – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов –за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов –за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ –за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов –за.

Предложението беше прието с 35 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 375

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане и във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 15 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане и във връзка с инфраструктурен проект пред проект “Красива България” – 2009 г., Великотърновски Общински съвет

 

Дава съгласие за включване в Общински бюджет 2009 г. на съфинансиране в размер на 124 125, 69 лв. на проект на Община Велико Търново по компонент “Социална инфраструктура”, подкомпонент “Защитено жилище”.

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно продажба на недвижим имот, кв. 77, с. Ресен, Вх. № 1072/ 29.09.2008 г.

Г-жа КОЛЕВА – кмет на с. Ресен: Като кмет на с. Ресен дадох положително становище за продажбата на тези 6 декара общинска земя около сградата, която беше бригадирски лагер. В тази сграда има 26 стаи със санитарен възел във всяка стая и с 2 помещения за трапезарии. Тази сграда освен за услуги не би могла да се използва за производствено предприятие. Жителите на с. Ресен от много години желаят тази сграда да изпълнява функциите на дом за възрастни хора. Тя може да бъде и дом за деца, може да бъде и малък хотел. Затова от тези 19 декара общинска земя, които са на този площад Тази фирма, за да може да развива някаква дейност в областта на услугите, трябва да има свободно пространство около сградата, да има достъп до улицата от изток и от запад. Останалите 13 декара общинска земя са предвидени да се ползват за спорт и за развлечение, тъй като кварталът не е малък. Това е моето становище, това е и желанието на жителите от третата възраст от с. Ресен, защото считам, че фирмата би удържала обещанието това да стане дом за възрастни хора.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Правя процедурно предложение за отлагане на точката. Мотивите ми: от молбата от Иван Мутов е видно, че той иска експертна оценка на земята, върху която е построен имотът. Никъде не пише, че той иска да закупи земята.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението за отлагане вземането на решение. Предложението беше прието с 36 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху недвнижим имот, кв. 360, гр. Велико Търново, Вх. № 1068/ 29.09.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 14:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков –за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева –за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров –за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Хасан Хаджихасан – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов –за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов –за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – въздържал се, Розалия Кузманова – въздържал се, Евгени Стоев – въздържал се, Любомира Попова – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова – въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Пламен Петров – въздържал се, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ –за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов –за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 9 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 376

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т. 3 и чл. 49 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинско място с площ от 770 /седемстотин и седемдесет/ кв. м., актувано с АОС №4501/27.05.2008 г., представляващо 770/4454 идеални части от новообразуван УПИ V-5473, 5474 /урегулиран поземлен имот пет римско пет хиляди четиристотин седемдесет и три, пет хиляди четиристотин седемдесет и четири арабско/, в строителен квартал 360 /триста и шестдесет/ по ПУП на гр. Велико Търново, жк „Бузлуджа”, останалата част от който е собственост на Христка Константинова Тенева с адрес гр. София, ул. „Крум Попов” № 41; Стефанка Костадинова Скрабрина с адрес гр. София, ул. „Акад. Методи Попов” №48 и Емил Константинов Тенев с адрес гр. София, ул. „Христо Ботев” №144.

Утвърждава експертната оценка на общинската част от имота с площ от 770 кв.м., изготвена от лицензиран оценител “Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново в размер на 112 420 лева /сто и дванадесет хиляди четиристотин и двадесет лева/ без начислен ДДС, която сума следва да бъде внесена от молителите по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново. Молителите са длъжни да заплатят и следните суми: 2% режийни разноски върху по-голямата стойност, в размер на 2 248,40 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; 2% местен данък в размер на 2 248,40 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; както и да заплати стойността на изготвената експертна оценка, в размер на 216 лева, по сметка на Община Велико Търново.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността върху имота, съгласно изискванията на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно таен търг за продажба на недвижим имот, кв. 53, с. Вонеща вода, Вх. № 1069/ 29.09.2008 г.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Предлагам точката да бъде отложена, тъй като в залата не присъства кметът на Вонеща вода.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението за отлагане на точката. Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно конкурс за продажба на недвижим имот, кв. 534, гр. Велико Търново, Вх. № 1067/ 29.09.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 16:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева –за, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Хасан Хаджихасан – за, Мавроди Калейнски –въздържал се, Ивайло Иванов – въздържал се, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов – против, Гани Пантилеев – против, Христо Христов – въздържал се, Розалия Кузманова – въздържал се, Евгени Стоев – въздържал се, Любомира Попова – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова – въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Пламен Петров – въздържал се, Милен Михов – против, Николай Цонев – против, Пламен Легкоступ – въздържал се, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше отхвърлено с 6 „за”, 6 „против”, 19 „въздържали се”.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на размер на дължимо обещетение, Вх. № 1058/ 26.09.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 17:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева –за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова – за, Румен Димитров –за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов –за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ –за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов –за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 377

На основание § 37, ал. 5 от ПЗР към ЗИДЗОС и във връзка с чл. 23, ал. 1 /отм./ от ЗОС, чл. 205, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и Решение № 100 от 23.02.2007 г. на ВТОС, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за обещетяване на собствениците за частта от ПИ № 6323, обсега на улична регулация по ПУП на гр. Велико Търново, първа категория, трета зона, ж. к. „Бузлуджа”, за изграждане на обекти – публична общинска собственост: улица ОК ОК 2211-8259-8256-8254-8159-8148-8166-8248-8174-2085-2173, във връзка с реализиране строителството на обект – публична общинска собственост, както следва:

 • Земя. Отчуждаващата се част от поземлен имот № 6323 с площ 48 кв. м., попадаща в обсега на регулация нна улица с ОК 2211-8259-8256-8254-8159-8148-8166-8248-8174-2085-2173, собственост на Венета Петрова Габровска от гр. Велико Търново, Красимира Пенчева Кабакчиева от гр. Велико Търново и Гергана Пенчева Габровска от гр. Велико Търново.
 • Размерът на дължимото обезщетение е на стойност 7 392 лв.
 • Обезщетява собственика на основание чл. 21, ал. 1 от Закона за общинската собственост парично в брой.
 • ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Разпределяне на новопридобити общински жилища, Вх. № 1047/ 19.09.2008 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 18:

  Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева –за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова – за, Румен Димитров –за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов –за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Пламен Легкоступ –за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов –за.

  Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 378

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от ЗОС и чл. 3, ал. 3 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общински съвет реши

  Да бъдат включени в списъка на жилищата от фонд „За настаняване под наем” 43 апартамента от жилищна сграда, построена върху УПИ V от строителен квартал 1 по ПУП на гр. Велико Търново.

  На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.42, ал.2 от ЗОС и чл.3, ал.3 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища да бъдат включени в списъка на жилищата от фонд “Ведомствен” 5 апартамента от жилищна сграда, построена върху УПИ V от строителен квартал 1 по ПУП на гр. Велико Търново

  ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне на за безвъзмездно ползване на части от имот частна общинска собственост, Вх. № 1071/ 29.09.2008 г.

  Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: „Обединен център” ще подкрепи това предложение с една забележка: договорът, който ще бъде сключен със спортните клубове, преди това да бъде представен на спортната комисия и да се опитаме да защитим интересите на гражданите. Безспорно, за да съществува един тенис клуб трябва да има две тенис полета, но няма как да ги разделим – две за гражданите и две за спортните клубове, но има как да вметнем нашето желание в договорните отношения, които ще бъдат заложени. Предполагам, че настилката има гаранционен срок, така че мисля, че фирмата изпълнител би отреагирала адекватно за възстановяване в съответните нормативи.

  Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 19:

  Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева –за, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова – за, Румен Димитров –за, Хасан Хаджихасан – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов –за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ –за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов –за.

  Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

  РЕШЕНИЕ № 379

  На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 от Закона за общинска собственост и чл. 8 ал. 3 т. 3 и чл. 59 ал. 3 т. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с чл. 49 ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, Великотърновски общински съвет

  І. Дава съгласие за предоставяне на право за безвъзмездно ползване за срок от 5 (пет) години на части от имот частна общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Мария Габровска” № 2 „А”, представляващ 4 броя тенис кортове, на спортни клубове, отговарящи на изискванията на ЗФВС.

  ІІ. Възлага на Кмета на Общината да осъществи необходимите действия за безвъзмездно предоставяне на части от горепосочения имот, при условия и ред, съгласно нормативните изисквания.

  ІІІ. Управителят на ОП “Спортни имоти и прояви”, въз основа на Решението на Общински съвет да сключи договори със спортните клубове.

   

  ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно закупуване на земеделски земи, Вх. № 1066/ 29.09.2008 г.

  Г-н ИВАН ВЕЛКОВ ИВАНОВ: Този казус го гледаме на трето заседание на ОбС. Имаме две противоположни становища на ПК. Нашата ПК предлага да подкрепим проекта за решение. Ще се обоснова. Цените са резултативни от минималната работна заплата в РБ и там нямаме спор. Имаме спор относно това: тези ползватели на земите едни и същи лица ли са, когато са получили вещното право за ползване на тези земи и дали сега са същите заявители за покупка на земите. ОбА си свърши перфектно работата и намери молбите и нашата ПК се увери, че това отговаря на съответните имена. Също така има една жалба от един заявител от Г. Оряховица и кметът Рашев коректно и лоялно е отговорил на жалбоподателя, че ОбА няма вина – тя е подготвила предложението и е предложила на ОбС да вземе съответното решение. Топката се прехвърля в полето на ОбС – ние не сме взели решение и г-н Рашев отговаря правилно – че не сме взели решение. По тези причини предлагам да подкрепим проекта за решение.

  Предложението по т. 20 беше прието с 21 „за”, 3 „против” и 8 „въздържали се”.

  РЕШЕНИЕ № 380

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Великотърновски Общински съвет

  Приема оценките на земеделски земи по § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ, изготвени съгласно Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи /ДВ бр. 75/12.09.2006 г./, както следва:

   

  № по ред № на имот по ПНИ Землище Местност Площ

  /дка/

  Цена

  /лева/

  1. 128.065 Арбанаси Под баира 0,543 293,00
  2. 135.029 Арбанаси Ловна хижа 0,493 266,00
  3. 137.021 Арбанаси Ловна хижа 0,470 254,00
  4. 520.303 В. Търново Козлуджа 0,688 206,00
  5. 520.5041 В. Търново Козлуджа 0,615 184,00
  6. 90.019 Шереметя Арбабаша 0,500 98,00
  7. 105.019 Шереметя Бостането 1,000 195,00
  8. 124.013 Арбанаси Ловна хижа 0,600 324,00
  9. 134.014 Арбанаси Ловна хижа 0,544 293,00
  10. 123.338 Шемшево Челна лъка 0,500 145,00
  11. 123.339 Шемшево Челна лъка 0,500 145,00

   

  ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Решение за 50% съфинансиране от Общински бюджет 2009 г. на проект на Община Велико Търново - Подмяна покривно покритие, ремонт фасади и благоустрояване на околното пространство на Църквата “Св. Св. Константин и Елена” гр. Велико Търново” пред проект “Красива България”- 2009 г., Мярка 01 “Подобряване на градската среда”.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 21:

  Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева –за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова – за, Румен Димитров –за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов –за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов –за.

  Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 381

   

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с инфраструктурен проект по Мярка 01 “Подобряване на градската среда” пред проект “Красива България” – 2009 г., Великотърновски Общински съвет

  I. Дава съгласие за включване в Общински бюджет 2009 г. на 50 % съфинансиране в размер на 100 000 лв. с ДДС на проект на Община Велико Търново – „Подмяна покривно покритие, ремонт фасади и благоустрояване на околното пространство на Църквата „Св. Св. Константин и Елена” гр. Велико Търново”.

   

  ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно свикване на Общо събрание на акционерите на „Стара планина – ВТ – в ликвидация” АД, Велико Търново.

  Г-н Христов прочете предложение на ПК по ИВСПИ.

  Г-н МИЛЕН МИХОВ: Това не е предложение на ПК по ИВСПИ.

  Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: В ПК имаше 3 гласа „против” и 4 „въздържали се”. Изготвихме проект за решение. Гласувайте както решите.

  Г-н МИЛЕН МИХОВ: Не съм против съдържанието на предложението, но искам да бъдем точни. Вчера ПК по ИВСПИ направи дълъг дебат по въпроса в присъствието на г-н Христов. Гласувахме по проекта за решение, написан в материалите, и ПК не подкрепи този проект за решение. Не оспорвам правото на общински съветник да внесе предложения, но то не би трябвало да е от името на ПК.

  Г-н РУМЕН РАШЕВ: ОбС може да вземе решение. Според мен, решението, което е предложено и допълнено, е добро. Така или иначе трябва да се удължи срокът на ликвидация, защото това дружество съществува. Днес има насрочени преговори за продажба – т.е. ликвидаторът може днес да си свърши работата, а ако не я свърши, мисля, че трябва да бъде сменен.

  Призовавам ви да гласувате това предложение без идеите да изкупуваме Дружеството, за да си правим база за почивка.

  Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Договорът на ликвидатора вече е изтекъл и той няма право да подписва договори. Всяка сделка след 30.09.2008 г. е незаконосъобразна.

  Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Г-н Рашев не беше прав за това, че трябва да се сключи сделката, защото има клиент. Тя не може да се сключи, защото договорът на ликвидатора е изтекъл на 30.09.2008 г. Съгласен съм с г-н Михов и нямам нищо против предложението да бъде от мое име, а не от името на ПК. Сега ние трябва да вземем решение. Единият вариант е да удължим срока на ликвидация. Вторият – да оставим същия ликвидатор. По него ПК по ИВСПИ е против. Има данни, че той не е работил съвестно в полза на Общината и трябва да бъде сменен. Тъй като той няма пълномощия да подпише сделка, ние трябва да удължим срока на ликвидация, но да предложим на г-н Рашев назначаване на нов ликвидатор. Моля ви да имате моето предложение за изкупуване на 50 %-ния дял от Общината с цел да се направи почивна база, която ще бъде атрактивна след отваряне на магистралния път. Предлагам да гласуваме удължаване срока на ликвидацията, смяна на ликвидатора и изкупуване на тези 50 % от Общината.

  Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Аз съм член на ПК по ИВСПИ. Аз мислех да гласувам за предложението на г-н Рашев, но когато се запознах с две писма, които ми предостави г-н Христов, гласувах „въздържал се”. На този етап сме в задънена улица. Всички срокове са изтекли и трябва да вземем решение за удължаване на ликвидацията. Нямаме готовност да обсъждаме предложението на г-н Стоянов, нямаме възможност да притегляме плюсове и минуси, тъй като това изисква сериозен дебат. Категорично съм против този ликвидатор да продължи да работи, но нямаме готовност да предложим ликвидатор, а Общото събрание е на 16 октомври. Аз ще гласувам за удължаване срока на ликвидация, но няма да гласувам за удължаване договора на ликвидатора.

  Г-н МИЛЕН МИХОВ: Аз бих продължил това, което каза г-н Рашков. В ПК по ИВСПИ предложих проект за решение във връзка с гласуването на нашия представител по т. 1. Ние сме в състояние, че на 16 ще има Общо събрание. Второ, ние трябва да вземем решение как да гласува нашият представител на това събрание. Оттук нататък има две хипотези: първо, че нямаме реализирана сделка, което означава, че ликвидаторът не си е свършил работата и в този смисъл съм съгласен, че трябва да поискаме смяната му и удължаване на ликвидацията. Втората хипотеза е, че стоим пред финализиране на сделка от ликвидатора. Ако до 16 октомври имаме реализирана сделка, да сменим ликвидатора означава да стопираме сделката, да търсим нова сделка, а това означава протакане във времето. Ето защо аз предложих на ПК по ИВСПИ пълномощията на нашия представител в Общото събрание по т. 1 да бъдат адекватни на пълномощията, които му даваме по т. 2. По т. 1 от дневния ред след запознаване с материалите може да гласува с оглед защита интересите на Общината. Ние даваме пълномощия на нашия представител в зависимост от хода на сделката да гласува или за удължаване срока на ликвидация и удължаване срока на ликвидатора, който е сключил сделка; или удължаване срока на ликвидация и смяна на ликвидатора. До 16 октомври ще има време да се обсъди кой ще бъде представеният от наша страна ликвидатор, в случай че сделката не се осъществи до 16-ти. Затова правя процедурно предложение пълномощията, дадени по т. 2, да бъдат валидни и по т.1 за нашия представител в Общото събрание. Мисля, че това е свободен вариант и ни дава възможност да защитим интересите си в тази неясна ситуация.

  Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Тази точка наистина влезе необикновено бързо и двете ПК – по БФ и по ИВСПИ, снощи заседаваха докъсно. Такова бързане след като от 15-16 г.сме в съдружие, мен ме смущава. Ако гласуваме това, което предлага г-н Михов, то няма да има юридическа стойност, защото правомощията на ликвидатора са изтекли. Тази сделка може да падне в съда и да влезем в съдебни спорове. Предлагам да гласуваме само удължаване срока на ликвидация. На следващото заседание ще имаме възможност да подберем нов човек.

  Г-н РУМЕН РАШЕВ: ОбС влиза в ролята на Общо събрание, каквото не е. Има свикано Общо събрание на 16 октомври с обявен дневен ред от две точки. Това, което трябва да гласува ОбС в момента е правомощия на представителя – т.е. на мен. Другото, което ви предлагам, е да определите представителя на Общината. Първата точка на Общото събрание е удължаване срока на ликвидация и мандата на ликвидатора Самуил Стефанов до 30.11.2008 г. Ако не сте съгласни с това, ще гласувам „против”, но тогава какво ще правим? Ако не одобрявате действията на ликвидатора, предложете кой да бъде. Отлагането на въпроса означава, че цената на имота ще падне.

   

  Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Ние с г-н Алексиев предлагаме само едно решение. То е просто: да се вземе решение само за удължаване срока на ликвидация. По информацията, която имаме, този човек работи против интересите не само на Общината, но и против интересите на нашия съдружник. По т. 2 какво има да обсъждаме? Правомощията му са изтекли и ние не ги удължаваме. Това, че Общото събрание е закъсняло и не е проведено към 30.09.2008 г., това не е проблем на сесията. След като удължим срока, ще излезем с решение на следващото Общо събрание, което трябва да се прави всеки месец, да предложим ликвидатор. Ние сме загубили достатъчно пари и сега е подготвена минималната сделка за 525 000 лв. В нашето решение пише: „не по-малко от 525 000 лв.”, но тя може да бъде и 600 000 лв. и повече.

   

  Г-н РУМЕН РАШЕВ: Предлагам да ме упълномощите да предложа промяна в дневния ред на Общото събрание, която не е в драстично разминаване от предварително обявения дневен ред. Дневният ред да стане от три точки. Първата точка да се раздели на две: удължаване срока на ликвидация на „Стара планина” АД (в ликвидация) до 30.11.2008 г. По втора точка – удължаване договора на ликвидатора, да гласувам „против” или да предложа да не се удължава мандата на ликвидатора. Но трябва да има предложение кого предлагаме като ликвидатор. Точка трета: „Не одобрява извършените действия…”.

   

  Г-н СТЕФАН КОЛЕВ: Предлагам да удължим работното време на заседанието до приключване на точката.

  Предложението за удължаване на работното време беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

   

  Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Казусът е труден и трудно можем да вземем решение сега. Задължително трябва да удължим срока на ликвидация и заедно с това трябва да дадем предложение за ликвидатор. Друг е въпросът защо Общото събрание се прави на 16 октомври, а не по-рано. Ние нямаме готовност да решим този проблем сега. Ако е възможно, позицията на нашия представител да бъде да се отложи Общото събрание – напр. с 10 дена. През това време ОбА да намери човек и да направим една извънредна сесия, за да узаконим това.

   

  Г-н РУМЕН РАШЕВ: Аз не мисля, че има нужда от отлагане на Общото събрание, защото има време до 16 октомври. Направете една нова сесия на 15 октомври. Не упълномощавайте кмета да определя ликвидатор. Право на ОбС е да определи ликвидатор.

   

  Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Предлагам да проведем извънредна сесия на 15.10.2008 г. от 17.00 часа.

  Г-н Христов подложи на гласуване предложението за извънредна сесия. Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  Заседанието беше закрито в 13.30 часа.

   

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ

  ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

              /ХРИСТО ХРИСТОВ/

  ПРОТОКОЛИРАЛ:

              /Р. ГРЪНЧАРОВ/

   

  ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

  ГЕОРГИ СТЕФАНОВ…………….

  ЕВГЕНИ СТОЕВ………………….