ПРОТОКОЛ № 32

 

От тридесет и второто заседание на Великотърновския общински съвет, проведено на 24.10.2008 г. от 17.10 часа в залата на Община Велико Търново. Присъстваха 33 общински съветника, отсъстваха г-жа Розалия Кузманова, г-жа Любомира Попова, г-н Пламен Цанев, г-н Николай Цонев.

Заседанието беше открито от г-н Христо Христов – председател на Великотърновския общински съвет. Г-н Христов даде думата на общинските съветници за предложения по проекта за дневен ред. Предложения за промени не бяха направени. Дневният ред беше приет с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Предложение относно свикване на Общо събрание на „Пазари – Велико Търново” ООД, Вх. № 1127/ 22.10.2008 г.
  2. Информация за усвояване на инвестиционен кредит за реализация на проект „Финансов план за управление на публичната инфраструктура на гр. Велико Търново”, Вх. № 1124/ 21.10.2008 г.
  3. Промени по бюджета за 2008 г., Вх. № 1125/ 21.10.2008 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: свикване на Общо събрание на „Пазари – Велико Търново” ООД, Вх. № 1127/ 22.10.2008 г.

Г-н Михов уточни, че точка 5 от становището на ПК по ИВСПИ се различава от т. 5 в предложението за решение на ОбА. Г-н Христов обяви, че ще подложи на гласуване всяка точка от предложенията за решение на ОбА и на ПК по ИВСПИ.

Г-н Христов подложи на гласуване т. 1 от проекта за решение на ОбА и на ПК по ИВСПИ. Текстът на т. 1 беше приет с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Искам да внеса едно уточнение: да се гласуват точките в предложението на ПК по ИВСПИ така, както тя ги предлага, защото те се различават от предложението на г-н Рашев.

Не съм съгласен по т. 1 да пише, че е прието с решение на ОбС. Това не е вярно. Ние сме приели информация само за сведение, но не сме приемали отчета за дейността на цялото търговско дружество. Същото се отнася и за т. 3. Ние сме запознати с информацията, затова предлагам гласуването да стане по предложението на ПК по ИВСПИ.

Г-н Христов подложи на гласуване т. 2 от предложението на ПК по ИВСПИ. Точка 2 беше приета с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н Христов подложи на гласуване т. 3 от предложението на ПК по ИВСПИ. Точка 3 беше приета с 29 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

Г-н Христов подложи на гласуване т. 4 от предложението на ПК по ИВСПИ. Точка 4 беше приета с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н Христов подложи на гласуване т. 5 от предложението на ПК по ИВСПИ. Точка 5 беше приета с 27 „за”, „против” няма, 4 „въздържали се”.

Г-н Христов подложи на гласуване т. 6 от предложението на ПК по ИВСПИ и от проекта за решение. Точка 6 беше приета с 31 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Гласувахме нещо, което никога няма да стане. Ще ви припомня хронологията на печалбите и загубите досега. През 2002 г. – загуба 153 000 лв, през 2003 г. – печалба 20 000 лв, през 2003 г – 136 000 лв, през 2004 г. – печалбата е още по-голяма и през 2007 г. е 598 000 лв преди облагане с данъци. За 2004 г. има решение на ОбС, с което е реинвестирана печалбата. Оттам нататък няма решение по въпроса. Сега вземаме решение за 2006 г. Доколкото имам информация, на Общото събрание ще има съвсем друго предложение от нашия съдружник, което е конструктивно за „Пазари-В. Търново”. Аз очаквах днес да има предложение за разпределение на печалбата от нашия съдружник и да обсъдим това разпределение на печалбата. Вероятно ще бъде предложено реинвестиране на печалбата в увеличаване капитала на търговското дружество, т.е. търговското дружество в момента има 2 900 000 лв, да станат 6 000 000 лв, като е възможно ние да реинвестираме нашия дял, около 800 000 лв, и да доплатим около 700 000 лв. за увеличаване капитала на търговското дружество, с което да се изчистят досегашните недоразумения между двамата съдружници. Така ще се тръгне с капитал за осъществяване на третия и четвъртия етап. Очаквам от Общото събрание такова конкретно предложение, което нашият представител трябва да внесе в ПК по ИВСПИ, която да излезе с решение за комплексно решаване на проблемите между „Пазари-В. Търново” и община В. Търново.

Г-н Христов подложи на гласуване т. 7 от проекта за решение и от предложението на ПК по ИВСПИ. Точка 7 беше приета с 30 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА (отрицателен вот): Ще обясня защо гласувах против. Ако четете текста на т. 7, в него има няколко думи една след друга, които означават едно и също нещо, т.е. предлага ни се в ОбС да се внесе Инвестиционна програма на Дружеството за четвъртия етап от реконструкцията, както и придружаващата я проектна, архитектурна и строителна документация. Проектната, архитектурната и строителната документация са все инвестиционен проект.

По-съществената страна на въпроса, поради която аз гласувах „против” е, че мисля, че няма какво да търсим да изграждаме в един четвърти етап, или който и да било етап, на строителство на пазара. В предишната презентация видяхте какви са идеите за изграждане на пазара. Аз мисля, че не е необходимо да продължават да се доразвиват тези идеи за изграждане на това пространство, докато не се реализира първоначалния замисъл, по който започна изграждането на тази зона на нашия град. Първоначалната идея да се изгради нещо на този терен, беше да се изгради зеленчуков и плодов пазар. През това време се изгради всичко останало, но не се направи пазар за зеленчуци и плодове. Така че без да се развиват в някакви посоки, различни от първоначалната идея, в най-скоро време Дружеството трябва да се насочи към реализиране на първоначалната идея, за която то е създадено. Затова гласувах „против”.

Г-н Христов подложи на гласуване т. 8 от проекта за решение. Точка 8 беше приета с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 383

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка чл.137 ал.1, т. 3, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Търговския закон, чл. 2, чл. 37 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Възлага на представителя на Община Велико Търново в Общото събрание на акционерите на „Пазари –Велико Търново” ООД да гласува съобразно дневния ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред – приема Отчет за дейността на дружеството през 2007г.;

По т. 2 от дневния ред – изслушва доклада на експерт счетоводителя

По т. 3 от дневния ред – приема годишни отчет и баланс на дружеството за 2006 г.;

По т. 4 от дневния ред – Запознаване на съдружниците с годишния отчет и баланс на дружеството за 2007.

По т. 5 от дневния ред – Подкрепя предложението на съдружника.

По т.6 от дневния ред - Упълномощава представителя на Община Велико Търново в Общото събрание на „Пазари-Велико Търново” ООД да гласува за разпределение на печалбата за 2006г., като разпределение на дивидент е съобразно дяловото участие на съдружниците след приспадане на непокритата загуба от предходни години.

По т. 7 от дневния ред - Упълномощава представителя на Община Велико Търново в Общото събрание на „Пазари-Велико Търново” ООД да изиска от Управителя на дружеството да внесе във Великотърновски Общински съвет инвестиционната програма на дружеството за ІV-ти етап от реконструкцията на пазара, както и придружаваща я проектна, архитектурна и строителна документация в едно с финансов план за изпълнение на проекта за разглеждане и вземане на решение от Великотърновски Общински съвет.

По т. 8 от дневния ред – Изпълнява се съдебното решение.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Първо, благодаря на ОбС за ясните и точни пълномощия, които ми даде за Общото събрание в понеделник. Второ, подновявам поканата за всеки, който желае да присъства на Общото събрание. Бих искал да направя едно допълнение и пояснение. Тази сутрин с изненада констатирах, че се коментира някакво друго предложение на нашите партньори. Искам да кажа, че ако има такова предложение или не се постигне решение по точката за разпределение на печалбата, аз съм длъжен в своя доклад да внеса предложението на нашите партньори, по което ОбС трябва да вземе решение.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за усвояване на инвестиционен кредит за реализация на проект „Финансов план за управление на публичната инфраструктура на гр. Велико Търново”, Вх. № 1124/ 21.10.2008 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Приятно съм впечатлен, че ОбА е направила подробна справка и в същото време искам да кажа, че текстовата част звучи неприятно. Те не си кореспондират – докато отзад е написана точна информация, в информационната част има един преразказ за това какво е станало през миналата година, с няколко думи какво се прави сега и след това изречения в бъдеще време, макар че наближава краят на строителния сезон. От тази информация не мога да се ориентирам добре ли вървят работите, или зле, качествено ли е изпълнението на строително-монтажните работи, налага ли да се ОбС или ОбА да вземе допълнителни мерки, за да се изпълнява добре пътния кредит? В този смисъл информацията не ме удовлетворява.

Г-н Христов подложи на гласуване следния текст: „ОбС приема информацията за сведение”. Решението беше взето с 26 „за”, „против” няма, 5 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 384

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема Информацията за сведение.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по бюджета за 2008 г., Вх. № 1125/ 21.10.2008 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз имам един въпрос към ОбА. Отнася се за видовете дейности, подготвяне на спортни клубове на територията на община В. Търново във връзка с правилното хранене и подготовка на състезатели. Било е 65 000 лв, сега става 130 000 лв. Бих искал да ни обясните точно за какво става дума. Подкрепям всичко друго по тази точка, но бих се въздържал по това перо. Ако ми кажете какво точно включва това, бих подкрепил предложението.

Г-жа СНЕЖАНА ДАНЕВА: Става въпрос за храненето на спортните клубове.

Г-н ИВАЙЛО ИВАНОВ: На кои клубове се полага това?

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Този въпрос би трябвало да се коментира в Спортната комисия. Искам да поясня за какво се отделят тези средства и за кои клубове. Знаете, че община В. Търново е миноритарен собственик в професионален ФК „Етър 1924” с 33 % . Средствата отиват за храненето на футболистите, които се хранят два пъти на ден с тези средства. От миналата година Хандбалният клуб, който е шампион на РБ, също е включен в този разклад и състезателите му също ползват тези средства и се хранят в ОУ „Патриарх Евтимий”.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да уточня, че този въпрос наистина не беше разглеждан в Спортната комисия и че Хандбалният клуб не е шампион за миналата година.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Имам един въпрос, но го поставям с ясното разбиране, че няма да получа отговор. При приемане на Бюджета и на Инвестиционната програма ОбС взе решение за увеличаване на бюджета и на Инвестиционната програма, вземайки присърце един проблем на ПМГ във В. Търново. Виждам, че в бюджета има заложени пари в рубриката „Собствени бюджетни средства” – 100 000 лв. Доколкото знам, там не е протекла процедура за възлагане на обекта, няма строително-монтажни работи и аз не виждам дали тази година обектът ще бъде завършен. Не знам дали е случайно, или не, но точно този обект, за който ОбС взе решение да увеличи средствата в Инвест. програма, няма да бъде реализиран. Виждаме, че планирани обекти с една сума, сега са с увеличени средства, те трябва да бъдат завършени, но не знам защо точно този обект тази година едва ли ще бъде приключен.

Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: Тази промяна, която ни се предлага в момента, се налага от повишаването на цената на строителните материали. Тези обекти, които са в момент на изпълнение, няма да бъдат завършени, ако не гласуваме тази промяна.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 3:

Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов –за.

Предложението беше прието с 25 „за”, против” няма, 6 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 385

Приложение към Протокол № 32.

 

Заседанието беше закрито в 18.00 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                /ХРИСТО ХРИСТОВ/

ПРОТОКОЛИРАЛ:

                /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ…………….

ЕВГЕНИ СТОЕВ………………….