ПРОТОКОЛ № 33

 

От тридесет и третото заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 13.11.2008 г. от 9.15 часа в залата на Община Велико Търново. Присъстваха 37 общински съветника.

 

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Христо Христов, който даде думата на общинските съветници за предложения и допълнения по проекта за дневен ред.

 

ДНЕВЕН РЕД – ПРОЕКТ:

 1. Приемане на Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1082/ 03.10.2008 г.
 2. Приемане на Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Велико Търново, Вх. № 1083/ 03.10.2008 г.
 3. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1168/ 03.11.2008 г.
 4. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1169/ 03.11.2008 г.
 5. Приемане на Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2008 – 2011 г., Вх. № 1132/ 23.10.2008 г.
 6. Информация за дейността на общинската администрация по зимната подготовка, Вх. № 1121/ 20.10.2008 г.
 7. Предложение от Христо Христов – Председател на ВТОбС относно информация на РУ на МВР, Вх. № 1183/ 06.11.2008 г.
 8. Приемане на Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на град Велико Търново, Вх. № 1155/ 31.10.2008 г.
 9. Информация за международните връзки и програми на Община Велико Търново, Вх. № 1146/ 30.10.2008 г.
 10. Информация за организацията по подготовката и изпълнение на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз, Вх. № 1140/ 27.10.2008 г.
 11. Утвърждаване на натуралните показатели по училищната мрежа на Община Велико Търново за учебната 2008 / 2009 година, Вх. № 1147/ 30.10.2008 г.
 12. Предложение от Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол, Вх. № 1179/ 05.11.2008 г.
 13. Питане от Румен Димитров, Вх. № 1117/ 20.10.2008 г.
 14. Питане от Румен Димитров, Вх. № 1118/ 20.10.2008 г.
 15. Питане от Румен Димитров, Вх. № 1149/ 30.10.2008 г.
 16. Питане от Стефан Стоянов, Вх. № 1094/ 09.10.2008 г.
 17. Избор на представители на ВТОбС в Комисията за определяне на Академичната награда на Община Велико Търново, Вх. № 1158/ 31.10.2008 г.
 18. Информация за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2008 г., Вх. № 1175/ 04.11.2008 г.
 19. Отмяна на Решение № 343/ 03.11.2008 г., Вх. № 1160/ 03.11.2008 г.
 20. Приемане на Решение за изготвяне на проект по програма „Развитие на човешките ресурси”, Вх. № 1129/ 23.10.2008 г.
 21. Съгласие за кандидатстване за безвъзмедна финансова помощ по проекти свързани с изграждането на канализационни системи в селата Беляковец, Ресен, Балван, Миндя и гр. Килифарево, Вх. 1130/ 23.10.2008 г.
 22. Приемане на Решение за изготвяне на проект по програма „Развитие на човешките ресурси”, Вх. № 1166/ 03.11.2008 г.
 23. Разпределяне на новопридобити общински жилища, Вх. № 1097/ 10.10.2008 г.
 24. Отчет за извършени разходи от д-р Румен Рашев – Кмет на Община Велико Търново, Вх. № 1102/ 14.10.2008 г.
 25. Отчет за извършени разходи от Стефка Танева – Зам. кмет на Община Велико Търново, Вх. № 1103/ 14.10.2008 г.
 26. Предложение относно предварителлен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 1151/ 30.10.2008 г.
 27. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, Вх. № 1135/ 23.10.2008 г.
 28. Предложение относно публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Пушево, Вх. № 1163/ 03.11.2008 г.
 29. Прекратяване на съсобственост, кв. № 24, с. Присово, Вх. № 1152/ 30.10.2008 г.
 30. Прекратяване на съсобственост, кв. № 2, гр. Дебелец, Вх. № 1131/ 23.10.2008 г.
 31. Придобиване на недвижим имот, кв. № 182, гр. Велико Търнов, Вх. № 1150/ 30.10.2008 г.
 32. Прекратяване на съсобственост, кв. № 626, гр. Велико Търново, Вх. № 1134/ 23.10.2008 г.
 33. Предложение относно публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Пушево, Вх. № 1161/ 03.11.2008 г.
 34. Предложение относно публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Къпиново, Вх. № 1162/ 03.11.2008 г.
 35. Съгласие по реда на § 9 от Наредба № 7 на МРРБ, Вх. № 1142/ 27.10.2008 г.
 36. Даване на съгласие за газификация на „МДОЗС – Велико Търново” ЕООД, гр. Велико Търново, Вх. № 1120/ 20.10.2008 г.
 37. Прекратяване на Договора за управление на „Комунално стопанство” ЕООД, Вх. № 1170/ 03.11.2008 г.
 38. Предложение относно Общо събрание на „Етър - 1924” АД, Вх. № 1176/ 04.11.2008 г.
 39. Предложение относно Общо събрание на „Стара планина – ВТ – в ликвидация” АД, Вх. № 1119/ 20.10.2008 г.
 40. Предложение относно определяне на място за изграждане на временен приют за безстопанствени животни, Вх. № 1145/ 30.10.2008 г.
 41. Предложение относно закупуване на земеделски земи, Вх. № 1106/ 14.10.2008 г.
 42. Предложение относно отпускане на финансова помощ на г-н Илиян Стоилов, Вх. № 1177/ 04.11.2008 г.
 43. Предложение относно отпускане на персонална пенсия, Вх. № 1167/ 03.11.2008 г.
 44. Предложение относно информация за дейността на търговските дружества 100 % общинско участие за деветмесечието, Вх. № 1171/ 03.11.2008 г.

 

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Представям ви предложение от Председателския съвет относно промяна в ал. 3, чл. 65 от Правилника на ОбС . Предлагаме тази точка да влезе като точка „последна” в дневния ред на днешното заседание.

Във връзка с отмяна на Решение 443, включено като т. 19 от проекта за дневен ред, искам да ви информирам, че въпросната г-жа е внесла в ОбС заявление, че не иска да се отменя това решение. Тя иска да се направи нов предварителен договор с разсрочено плащане за 1 година.

Г-н ИВАН ВЕЛИЧКОВ ИВАНОВ: Предлагам като т. 1 да влезе раздаденото допълнително предложение за закупуване на мобилни апарати с два слота за SIM-карти.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Раздаден е допълнителен материал – питане на г-н Румен Димитров относно оптимизиране организация за уличното движение във В. Търново.

Г-н Румен Рашев отговори, че няма готовност да даде отговор на това питане днес.

Г-н Христов подложи на гласуване включването на предложението за промяна на чл. 65 от Правилника на ОбС като точка „последна” от дневния ред на 33-тото заседание. Предложението за включване на точката беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н Христов подложи на гласуване включването на предложението на г-н Иван Иванов като т. 1 в дневния ред. Предложението за нова точка 1 беше прието с 25 „за”, 2 „против” и 1 „въздържал се”.

Г-н Христов подложи на гласуване отпадането на т. 19 от проекта за дневен ред, поради факта, че е внесено предложение за нов предварителен договор, което ще се разгледа на следващата сесия на ОбС. Предложението за отпадане на т. 19 беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

Целият дневен ред беше приет с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Даване съгласие за закупуване на мобилни телефони
 2. Приемане на Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1082/ 03.10.2008 г.
 3. Приемане на Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Велико Търново, Вх. № 1083/ 03.10.2008 г.
 4. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1168/ 03.11.2008 г.
 5. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1169/ 03.11.2008 г.
 6. Приемане на Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2008 – 2011 г., Вх. № 1132/ 23.10.2008 г.
 7. Информация за дейността на общинската администрация по зимната подготовка, Вх. № 1121/ 20.10.2008 г.
 8. Предложение от Христо Христов – Председател на ВТОбС относно информация на РУ на МВР, Вх. № 1183/ 06.11.2008 г.
 9. Приемане на Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на град Велико Търново, Вх. № 1155/ 31.10.2008 г.
 10. Информация за международните връзки и програми на Община Велико Търново, Вх. № 1146/ 30.10.2008 г.
 11. Информация за организацията по подготовката и изпълнение на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз, Вх. № 1140/ 27.10.2008 г.
 12. Утвърждаване на натуралните показатели по училищната мрежа на Община Велико Търново за учебната 2008 / 2009 година, Вх. № 1147/ 30.10.2008 г.
 13. Предложение от Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол, Вх. № 1179/ 05.11.2008 г.
 14. Питане от Румен Димитров, Вх. № 1117/ 20.10.2008 г.
 15. Питане от Румен Димитров, Вх. № 1118/ 20.10.2008 г.
 16. Питане от Румен Димитров, Вх. № 1149/ 30.10.2008 г.
 17. Питане от Стефан Стоянов, Вх. № 1094/ 09.10.2008 г.
 18. Избор на представители на ВТОбС в Комисията за определяне на Академичната награда на Община Велико Търново, Вх. № 1158/ 31.10.2008 г.
 19. Информация за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2008 г., Вх. № 1175/ 04.11.2008 г.
 20. Приемане на Решение за изготвяне на проект по програма „Развитие на човешките ресурси”, Вх. № 1129/ 23.10.2008 г.
 21. Съгласие за кандидатстване за безвъзмедна финансова помощ по проекти свързани с изграждането на канализационни системи в селата Беляковец, Ресен, Балван, Миндя и гр. Килифарево, Вх. 1130/ 23.10.2008 г.
 22. Приемане на Решение за изготвяне на проект по програма „Развитие на човешките ресурси”, Вх. № 1166/ 03.11.2008 г.
 23. Разпределяне на новопридобити общински жилища, Вх. № 1097/ 10.10.2008 г.
 24. Отчет за извършени разходи от д-р Румен Рашев – Кмет на Община Велико Търново, Вх. № 1102/ 14.10.2008 г.
 25. Отчет за извършени разходи от Стефка Танева – Зам. кмет на Община Велико Търново, Вх. № 1103/ 14.10.2008 г.
 26. Предложение относно предварителлен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 1151/ 30.10.2008 г.
 27. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, Вх. № 1135/ 23.10.2008 г.
 28. Предложение относно публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Пушево, Вх. № 1163/ 03.11.2008 г.
 29. Прекратяване на съсобственост, кв. № 24, с. Присово, Вх. № 1152/ 30.10.2008 г.
 30. Прекратяване на съсобственост, кв. № 2, гр. Дебелец, Вх. № 1131/ 23.10.2008 г.
 31. Придобиване на недвижим имот, кв. № 182, гр. Велико Търнов, Вх. № 1150/ 30.10.2008 г.
 32. Прекратяване на съсобственост, кв. № 626, гр. Велико Търново, Вх. № 1134/ 23.10.2008 г.
 33. Предложение относно публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Пушево, Вх. № 1161/ 03.11.2008 г.
 34. Предложение относно публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Къпиново, Вх. № 1162/ 03.11.2008 г.
 35. Съгласие по реда на § 9 от Наредба № 7 на МРРБ, Вх. № 1142/ 27.10.2008 г.
 36. Даване на съгласие за газификация на „МДОЗС – Велико Търново” ЕООД, гр. Велико Търново, Вх. № 1120/ 20.10.2008 г.
 37. Прекратяване на Договора за управление на „Комунално стопанство” ЕООД, Вх. № 1170/ 03.11.2008 г.
 38. Предложение относно Общо събрание на „Етър - 1924” АД, Вх. № 1176/ 04.11.2008 г.
 39. Предложение относно Общо събрание на „Стара планина – ВТ – в ликвидация” АД, Вх. № 1119/ 20.10.2008 г.
 40. Предложение относно определяне на място за изграждане на временен приют за безстопанствени животни, Вх. № 1145/ 30.10.2008 г.
 41. Предложение относно закупуване на земеделски земи, Вх. № 1106/ 14.10.2008 г.
 42. Предложение относно отпускане на финансова помощ на г-н Илиян Стоилов, Вх. № 1177/ 04.11.2008 г.
 43. Предложение относно отпускане на персонална пенсия, Вх. № 1167/ 03.11.2008 г.
 44. Предложение относно информация за дейността на търговските дружества 100 % общинско участие за деветмесечието, Вх. № 1171/ 03.11.2008 г.
 45. Промяна в чл. 65 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновския общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване съгласие за закупуване на мобилни телефони.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 1:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – въздържал се, Роза Мишева –за, Желка Денева – против, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова – против, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – въздържал се, Хасан Хаджихасан – против, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов –за.

Предложението беше прието с 25 „за”, 3 „против”, 2 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 386

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за закупуване на мобилни телефони с два слота за SIM – карти за нуждите на Великотърновски Общински съвет.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1082/ 03.10.2008 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Мисля, че проектът за Наредба е добър. Той обхваща дейности, които са важни за Общината и аз съм „за” Наредбата. Мен ме смущава как ще осигурим изпълнението на Наредбата, макар че на второто гласуване могат да се направят изменения в нея. Ние разчитаме главно на полицейския контрол, който очевидно не е този контрол, който трябва да осигурява работата по тази Наредба.

Включен е нов раздел за домашни животни. Преди време в ОбА беше създаден отдел за обществен ред и сигурност, който имаше такива инспекторски функции и се стараеше да контролира изпълнението на общинските наредби. Преди време на граждански начала имаше Геоекоклуб „Академика”, който се стараеше да осъществи контрол по изпълнение на наредбите, свързани с екологичното равновесие. В момента нямаме нищо. Какво ще стане с този хубав проект за наредба, когато в парковете е очевидна агресията на домашните любимци и на техните собственици, когато домашните животни се разхождат без повод на детски площадки, на забранени паркови зони? Как ще се реши проблемът с продължаващия нощен вандализъм на кошчетата за смет, на млади дръвчета, които се унищожават с много физическа сила?

Не знам какъв ще бъде този режим, но мисля, че можем да се опитаме на гражданска основа – без възнаграждение, да потърсим гражданското участие за контрол за спазването на нашите наредби в частта за домашните любимци и парковите зони на военни пенсионери, хора, които имат чувство за ред и дисциплина, хора, жизнени, които биха желали да участват на доброволни начала, при някакъв статут, като им се даде легитимация, че имат право да осъществяват контрол, като им се осигурява методично ръководство от Общината, като им бъде даден и някакъв телефон за връзка. Съгл. чл. 4 от проекта за Наредбата правото за такива предложения е на кмета на Общината и ако той приеме тази идея, аз бих гласувал „за”, защото ние правим хубави паркове, хубави наредби, за да създадем възможност на хора, които искат да рушат. Това не е опит за възстановяване на минали структури, а опит за поощряване на гражданското общество.

Предложението по т. 2 беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 387

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, чл. 19 от Закона за управление на отпадъците и чл. 3, ал. 5 от Закона за защита от шума в околната среда, Великотърновски Общински съвет

Приема на първо четене Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Велико Търново.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Велико Търново, Вх. № 1083/ 03.10.2008 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да ви кажа, че още по време на заседанието на ПК аз четох законопроекти и нормативни актове за околната среда и за зелените площи, за да имам актуално мнение по представената наредба. Тя е направена добре и ще я подкрепя.

Искам да обърна внимание на това, за което говори г-н Г. Стефанов относно извършването на контрол върху наредбите. Обръщам внимание на глава VІ, чл. 51. Глобите наистина са задоволителни. Искам да ви кажа, че през пролетта аз организирах среща на представители на „ТСУ”, „Екология”, „Паркинги и гаражи”, МВР и КАТ по въпроса за паркирането в зелените площи. От целия дебат, който се проведе в рамките на час и половина, се установи, че никой не може да вземе отношение по въпроса и да вземе мерки да бъдат преместени автомобилите, които вече години наред са върху зелените площи. Тук, в Наредбата, е посочено, че освен налагане на глоби ще се изисква и възстановяване на зелените площи. Аз обаче се съмнявам как един екоинспектор би се справил с контрола, който трябва да осъществява на територията на Общината. Мисля, че в тази посока трябва да се помисли много сериозно.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: В Глава VІ ми прави впечатление, че като чета чл. 51, ал. 1, много от изреченията започват с думата „лице”, изреченията в ал. 2 също започват по този начин. Зелените площи се похабяват не само от физически лица, много повече се похабяват от юридическите лица, които имат да променят инфраструктурната среда. Според мен, юридическите лица трябва да носят санкции в по-голям размер от физическите лица.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 3. Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 388

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, чл. 62, ал. 10 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет

Приема на първо четене Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Велико Търново.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1168/ 03.11.2008 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 4 на поименно гласуване:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева –за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа –за, Хасан Хаджихасан –за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Милен Михов - за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 389

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Изменя чл. 16 а, ал. 2, от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново както следва:

Било: „За имоти на юридически лица, основата по чл. 16 (1) може да бъде и данъчната оценка съгласно Приложение № 2 към Закона за местните данъци и такси”.

Става: „За имоти на юридически лица, основата по чл. 16 (1) може да бъде и данъчната оценка съгласно Приложение № 2 към Закона за местните данъци и такси, изчислена в годината, за която таксата е дължима.”

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1169/ 03.11.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 5 на поименно гласуване:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева –за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа –за, Хасан Хаджихасан –за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Милен Михов - за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 390

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Изменя чл. 61 а, ал. 1, от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново както следва:

Било:

Чл. 61а, (1) За издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл. 3, ал. 2 от Приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси:

Обикновена услуга със срок 14 работни дни – 5 лв.;

За бърза услуга със срок до 3 работни дни:

- за имот, деклариран с декларация по чл. 14 от ЗМДТ – 15 лв.;

- за недеклариран имот – 20 лв.

За експресна услуга със срок 24 часа:

- за имот, деклариран с декларация по чл. 14, от ЗДМТ – 20 лв.;

- за недеклариран имот – 35 лв.;

За експресна услуга със срок 1 час (работно време):

- за имот, деклариран с декларация по чл. 14 от ЗМДТ – 40 лв.;

- за недеклариран имот – 65 лв.;

За новопостроен имот – 20 лв.

Става:

Чл. 61а, (1) За издаване на удостоверение за данъчна оценка по чл. 3, ал. 2 от Приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси:

Обикновена услуга със срок 14 работни дни – 5 лв.;

За бърза услуга със срок до 3 работни дни:

- за имот, деклариран с декларация по чл. 14 от ЗМДТ – 15 лв.;

- за недеклариран имот – 25 лв.

За експресна услуга със срок 24 часа:

- за имот, деклариран с декларация по чл. 14, от ЗДМТ – 20 лв.;

- за недеклариран имот – 35 лв.;

За експресна услуга със срок 1 час (работно време):

- за имот, деклариран с декларация по чл. 14 от ЗМДТ – 40 лв.;

- за недеклариран имот – 65 лв.;

За новопостроен имот със срок 14 дни – 20 лв.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2008 – 2011 г., Вх. № 1132/ 23.10.2008 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Доживяхме да имаме стратегия за разпореждане с общинската собственост. В продължение на поне два мандата общинските съветници от различни групи настоявахме да има поне някакви намерения, за да знаем какво Общината ще продава. Винаги досега срещахме отказа на г-н Рашев, който ни заявяваше, че не разбираме от пазарна икономика, че ще се продава каквото иска пазарът, т.е. кой каквото си хареса, отива при Кмета, той преценява дали да го внесе в ОбС, ние ако преценим, гласуваме „за” или „против”. По-нататък следва една верижна реакция: силно гражданско недоволство от разпореждането с общинско имущество, проверки на контролните органи и тежки препоръки от тяхна страна, реакция на законодателния орган да задължи общинските съвети и кметовете да разработят и стратегия, и годишна програма, в резултат на което ние имаме този проект за стратегия, който аз приветствам.

Ще започна първо с петте принципа, на които ще стъпи разпореждането с общ. собственост, формулирани на стр. 4 от Стратегията, принципи, които ще се изпълняват в съвкупност.

На стр. 11 е записано какви са целите и разпореждането с общински жилища. Тук ме смущава написаното: „продажба на жилища по необходимост”. Този текст не значи нищо. Чия е тази необходимост? На този, който живее там, на Общината? Мисля, че в годишната програма, която трябва да приемем не по-късно от бюджета, трябва ясно да се предложи и да решим по какви критерии, по какви цени, кои общински жилища ще продаваме. Всички помним колко тежко взехме решения за последните продажби на общински жилища, като единодушно казахме, че трябва да имаме ясни критерии и за цената, и за хората, които ще имат право, и за видовете жилища, които ще се продават.

Смущава ме и текстът, в който пише: „всички законосъобразни възможности за придобиване на жилища”. Има очевидно противоречие между петте принципа и това, което сега цитирах. Аз си мисля, че това дава основание в Закона да се търсят вратички. Ще придобиваме жилища, но по посочените в началото 5 принципа.

На стр. 19 пише за замени на гори. Сигурно ще се наложи да се правят замени, но аз съм много предпазлив, защото последните години наложиха думата „замяна” да стане мръсна дума, поне в нашата Община. Затова аз пледирам предпазливо да подхождаме към предложенията за замени на гори в годишната програма за 2009 г.

Мисля, че в Стратегията би било редно да се заложи по кой закон ще продаваме общинска собственост – по Закона за общинската собственост или по Закона за приватизация. Според мен, Законът за приватизация е специален закон по отношение на продажбата на общински имоти, той има приоритет, защото е създаден само за това, има много ясно изразени принципи и нещо много важно – средствата от приватизация се използват само за значими инвестиционни проекти, а не за текущи нужди. Надявам се, че с годишната програма ще се сложи ясна граница.

Смущава ме и това, че не можах да срещна никъде текст, в който да е записано, че при изпълнение на тази Стратегия няма да се допуска конфликт на интереси. Защото цялата верига, за която говорих, която завършва с гражданско недоволство и проверки, произтече от това, че нямахме достатъчно ясна защита срещу конфликт на интереси. Трябва да се заложат ясни механизми.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: На заседанието на ПК по ПГОБК обърнах внимание, че на стр. 10 от предложената Стратегия в табл. № 4, където е посочен общинският жилищен фонд, са направени грешки, а именно: където е записано „други райони” по хоризонтала посочените видове жилища и общият брой в последната колона не съответстват; същото е и на реда за гр. Килифарево – посочено е 1 жилище, а в последната колона са записани 7 жилища. Моля г-жа Джартова да коригира грешката и да стане ясно на общинските съветници за какво става въпрос.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Първо бих казал, че ще подкрепя тази Стратегия. Нещо необходимо вече ще бъде реалност. Възприемам Стратегията не като канон, а като основа за работата ни в бъдеще. Практиката ще ни подскаже какво трябва да актуализираме и да развием. Аз бих споделил една моя констатация – в Раздел ІІІ, „Жилищни имоти”, в „Политика и задачи” сме пропуснали да отбележим нещо, което е и практика, и необходимост за всички граждани. Практика е Общината да предоставя от собствения си жилищен фонд за настаняване под наем за значими институции в града. Бихме могли да формулираме един политически принцип, че Общината принципно заявява своето желание за значими институции за Общината да предоставя жилища от своя фонд.

Апелирам да подкрепим тази Стратегия.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 6. Предложението беше прието с 27 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 391

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 8 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет

Приема Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2008 – 2011 г.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ (отрицателен вот): Не можах да разбера защо след като добронамерено Ви поканих да дадете обяснение на грешката, никой не стана. Започвам да се съмнявам, че има някаква далавера с жилищата. Как може да няма съответствие по хоризонтала и да си мълчите? И аз съм „за” решението, но гласувах „против”, за да взема думата. Г-жа Джартова и г-н Рашев са тук и можеха да обяснят откъде идва грешката.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за дейността на общинската администрация по зимната подготовка, Вх. № 1121/ 20.10.2008 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да ви кажа, че се запознах обстойно с информацията, предоставена ни от ОбА, и бях разочарован, че вътре не беше упоменато всичко това, което бе обект на коментар месеци наред през изминалата зима. Тогава ние наблюдавахме един изключително неприятен момент при почистването с пясък. Тогава обсъждахме проблема и беше налице единодушно мнение, че трябва да се предприемат стъпки за снегопочистване с химически елементи. Аз проведох разговор с експерта от ОбА, който ме увери, че вече има такъв ангажимент от страна на ОбА, че са се спрели на руски продукт, който според специфичността на нашия град се оказва най-актуален – би могъл да се използва в сух вариант и върху утъпкана и заледена настилка. Убедиха ни, че са поръчани 20 тона, които ще бъдат използвани в тазгодишното снегопочистване. Ако мен са ме подвели, в момента го правя и аз.

На същата среща се коментира въпрос, който също беше обсъждан през изтеклата зима – почистването на тротоарите. От ОбА ме увериха, че също вървят разговори фирмата, която почиства улиците, да поеме този ангажимент и със съответната специфична техника да почиства тротоарите. Казаха, че е въпрос на технологично договаряне и ще бъде реализирано в следващата зима.

Г-н ИВАН ВЕЛКОВ ИВАНОВ: Информацията, която днес разглеждаме, е подробна. Колегата Георги Стефанов на миналото заседание направи забележка, че тя е закъсняла и съгласно плана на ОбС ни се предлага 1 месец по-късно. Но валежите също закъсняха и имаме време да стиковаме нещата, описани в информацията. Тъй като колегата Михов препоръча общ. съветници да се движим по-често с обществения транспорт, аз искам да кажа, че често ползвам обществен транспорт. Прави ми впечатление, че наглед широки улици, като ул. „Мармарлийска” от читалище „Искра” до пресечката с „Любен Каравелов” която има възможности дори за три ленти за движение, през зимата се стесняват до такава степен, че стават еднопосочни. През зимата автобусите там спират, изчакват се. Като се има предвид, че зимата е сезон, през който на спирките се чака повече, като се има предвид пътникопотокът и ако автобусите се задържат на 2-3 места, където няма спирки, но водачите спират, за да се разминат, тогава ние нарушаваме графика, пътниците се изнервят, защото автобусите закъсняват. Същото е и на улица „Христо Ботев” от Здравната каса до входа на старото Военно училище. Там също става тясно, защото автомобилите спират от двете страни. Трагично е положението и на ул. „Опълченска”, на „Караминков” и т.н. В тази връзка от нас зависи много предварително да вземем мерки и да освободим тези улични отсечки поне от едната страна, за да можем да осигурим нормално движение през зимния период.

Друго, което прави впечатление, е, че през зимата се хвърля ръчно пясък със сол. Там се образуват големи дупки в снега и това пречи на автобусното движение. Имам предвид и главната улица в гр. Дебелец. Тези дупки след това не могат да се отстранят с никаква техника.

Молбата ми е: ако е възможно, да не се хвърля пясък и да стават такива дупки, а настилката да се остави такава, каквато е.

В една от точките се казва, че в малките кметства ще се сключат допълнително договори за почистване. Аз живея във Въглевци и искам да кажа, че там през зимата никога не се почиства. Преди 2 г. събирах пари и един трактор почисти, миналата година чистихме два дни храстите отляво и отдясно в продължение на 2 км. Мисълта ми е, че много зависи и от човешкия фактор. Например, почистването на тротоарните площи. Трябва да упражняваме контрол по почистването им и те да се почистват, когато снегът е по-мек и това е възможно, а не когато той се заледи да се чисти с инструменти.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 7. Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 392

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

Приема Информация за дейността на общинска администрация по зимната подготовка 2008 – 2009 г.

 

Приложение: Информация за дейността на общинска администрация по зимната подготовка 2008 – 2009 г.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от Христо Христов – Председател на ВТОбС относно информация на РУ на МВР, Вх. № 1183/ 06.11.2008 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да се изкажа, за да поставя акцент върху факт, който няма как да не се отрази. На последната комисия, на която е председател г-н Христов, с участието на институциите КАТ, Пожарна, „Паркинги и гаражи” бяха разисквани много въпроси. На нея, за съжаление, не присъства представител на ОбА, за да отговори на поставени въпроси. Няма как да не реагирам на този текст: „големият брой ПТП с участие на пешеходци е отражение на високата конфликтност между автомобилното и пешеходното движение, особено в централната част на В. Търново…”, „на пропуските в организацията на движението, на ниската транспортна култура и на двата рода участници в движението…” и по-нататък: „до голяма степен те са резултат и от пасивността на полицейските органи при констатиране на нарушенията”. Аз казах и на комисията, че им прави чест, че си признават, че не съумяват да контролират анархията, която ни обзема отвсякъде. В този контекст аз казвам, че се срамувам, че съм председател на ПК по ОРТС, защото в рамките на 1 календарна година аз не отчитам, че нещата са станали по-добре. Напротив, станали са още по-зле. Никой не взема мерки по отношение на автомобилите, паркирани по тротоарите и на зелените площи, които спират нерегламентирано. Тези автомобили стават още повече. Мисля, че при малко по-голямо желание от страна на ОбА и с наша помощ нещата могат да се подобрят.

Г-н МАВРОДИ КАЛЕИНСКИ: Забелязва се тъжна тенденция: 25 тежки ПТП с пешеходци, от които 1 убит и 18 ранени. В тази връзка искам да съобщя, че още през август аз подадох едно предложение в писмен вид до съответните институции, вкл. КАТ, за обезопасяване на ул. „Мария Габровска”. Моето предложение беше провокирано от многобройните жалби на майки с деца, че в района на ул. „М. Габровска” се намират 4 детски заведения: 1 училище и 2 детски градини, които не са обезопасени и в тази връзка предложението ми беше да се направят пешеходни пътеки пред всяко детско заведение, да се ограничи скоростта на движение в двете посоки на улицата и по възможност да се поставят „легнали полицаи”. За съжаление, досега нямам отговор и съществува опасността там да бъде блъснато дете.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Вземам думата, за да изкажа своето учудване, че тук не присъстват представители на Полицията и всичко, което говорим, е за наша сметка, без да имаме възможност да поставяме въпроси и да дискутираме. Това става за втори път т.г. Добрата практика в предходни години този въпрос да се разглежда с представители на МВР, е била основа на сериозна дискусия. Проблемите в града по охраната, транспорта, криминогенната ситуация са проблеми, които ни интересуват и аз изказвам недоволството си, че сме пренебрегнати от Полицията, защото имам доста въпроси. Аз съм шофьор от 30 г. и не си спомням кога за последен път са ме спирали да ме проверят. В града се кара безобразно. В този смисъл аз лично ще бъда резервиран към гласуването на тази информация.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: На комисията имаше представители на тези институции, имаше представители и на всяка група в комисията. Нямаше само представител на ОбА.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Аз станах, за да подкрепя казаното от г-н Михов. Спомням си, че когато разглеждахме същата точка за 6-месечието, пак нямаше представител на Полицията. Мисля, че тогава даже отложихме точката. В този материал има неразбираеми за нас абревиатури. Искам да попитам защо в ПК по ПГО тази информация не е гледана, сега няма представител на Полицията, който да обясни за какво става въпрос и апелирам да отложим точката.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Аз също поставих въпроса за тези съкращения в текста и ни беше обещано, че следващата информация ще бъде изготвена подробно и без съкращения.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Защо по един въпрос, който е толкова важен и засяга всички нас, Вие сте резолирали да се гледа само от една ПК? Затова сега има такива неясноти. Второ, аз искам някой да отговори възможно ли е да бъде спряна тази инвазия на рокерите във всички части на града и особено в „Бузлуджа” и в кв. „Чолаковци”. Никой не ги санкционира. Единственото, което се прави, е да се слагат „легнали полицаи”, което затруднява движението на всички. Всички шофьори са потърпевши от това, че не могат да се справят с 5 души, които правят безобразия, особено след 24 часа. Колко души са наказани за провинения, аз не видях в информацията.

По такива въпроси аз моля г-н Председателя да внася материалите във всички ПК и да бъдат канени персонално представители на тези институции.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Вашите забележки ще бъдат предадени на съответните органи.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 8. Предложението беше прието с 16 „за”, „против” няма, 9 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 393

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема Информация за състоянието на престъпността и охраната на обществения ред на територията на РУ на МВР гр. В. Търново за деветмесечието на 2008 г. за сведение.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на град Велико Търново, Вх. № 1155/ 31.10.2008 г.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: На заседанието на ПК по наша инициатива разгледахме проекта за пътния възел „Качица” и сроковете и етапите, в които ще бъде изграден. Поискахме да бъдат запознати всички съветници, тъй като до този момент цялата комисия нямаше представа какво ще се случва там. Впоследствие беше дадена подробна информация в пресата. Да се надяваме, че всичко ще върви в нормален ритъм и след година и половина този проблем да бъде решен.

По отношение на доклада, който разглеждаме. Ние подкрепихме този доклад, тъй като той изпълнява едно изискване на ЗУТ. Предполагам, че и сега ще бъде подкрепен от ОбС.

На мен неколкократно ми се наложи да изяснявам в различни интервюта, че това, което се работи по Общия устройствен план на Общината не касае територията на населените места. Погрешно беше разбрано от гражданството, че изработването на ОУП на Общината ще реши проблемите на В. Търново, на Дебелец, на Килифарево и на всички села вътре в регулационните граници на селищата. Това не е така. С този план не се решават проблемите в населените места. По този повод искам да кажа, че ситуацията, в която в момента се намира строителния бранш – с тенденции към занижаване на активността, ще даде условия да се поработи малко върху градоустройството на населените места. Бурният темп, с който се осъществяваше строителството до този момент, не доведе до много добри неща, така че сега намаляването на този темп може би ще върне нещата в руслото, в което трябва да се развива един строителен процес, да се обръща по-сериозно внимание на устройството, да се изследват параметрите, в които ще бъдат заложени сградите, за да се пристъпва към конкретното проектиране. Не говоря само за жилищните райони, но и за промишлените зони, които също страдат от този бурно развиващ се строителен процес, в който сградите не са обвързани с инфраструктурата, с пътната мрежа и помежду си и в крайна сметка наблюдаваме хаотично струпване на обеми в определени територии.

Аз няма да предложа нищо повече към това решение, защото си направих труда да намеря решенията на ОбС в предишните години, когато сме подкрепяли такива доклади. Спомнях си, че освен точката, че подкрепяме доклада има и други точки в решението, но нямах спомен, че тези решения са изпълнени. Няма да предложа допълнителни решения сега, защото ОбС в този състав или в предишния, има решения, които не са изпълнени все още. През 2005 г. при приемане на доклада на 31.03.2005 сме записали две допълнителни точки (цитира). Това нещо в пълнотата си не се изпълнява, не се следи прецизно при издаване на решения.

През 2006 г. отново сме записали допълнителни точки в решението – за актуализация на транспортно-комуникационния план на В. Търново и подробен УП за местностите Пишмана и Козлуджа. Резултатът от това решение е, че актуализацията на транспортно-комуникационния план е включена в Инвестиционната програма, но до този момент не се прави нищо. На заседанието, на което присъстваха гл. инспектори на КАТ и на РПУ, те казаха, че са почти в невъзможност да контролират трафика на движение във В. Търново, заради това, че трафикът се увеличава, а някакво подобряване или усъвършенстване на организацията на движението, което произтича от актуализация на общия транспортно-комуникационен план на града, и до днес не е реализирано. Мисля, че няма нужда да увеличаваме броя на решенията, които ОбС взема по тези доклади на ОУП, а да следим изпълнението на предишните решения, което ще доведе до по-добър резултат.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Точката, в която сме, наистина касае доклада за изпълнение на ОУП, а не пътен възел „Качица”, но аз съм готов и сега да дам информация за пътния възел. Ще ви помоля да не свързвате тези две неща.

Въпросите, които поставяте, аз моля да оформите в едно писмено питане, за да мога да отговоря подробно след експертните становища. Някои от нещата са изпълнени. В гр. В. Търново има обитавани обекти без разрешение за ползване, както и във всички градове. Ако ми отправите такова питане, аз ще попитам ОбС как да подходим по този въпрос. Няма издаден акт 16 или разрешение за ползване, за узаконяване на обекти, на които не е изпълнен планът за вертикална планировка. Или обекти, които нямат предназначение за жилищни, а се обитават като жилищни. Този въпрос ще излезе и като един конфликт, който ще се покаже и в този проект, който осъществяваме – съвместимостта на нашата база данни на данъчната ни администрация с базата данни на дирекция „ТСУ”. Тогава наистина ще бъдем изправен пред сериозен казус, касаещ много граждани на В. Търново. Обитават се цели блокове, които нямат разрешение за ползване. От друга страна, хората са придобили собственост и живеят вътре. Хубаво е законодателят да се заеме и с този въпрос.

Не съм съгласен с арх. Брайнова, че бурното строителство води до грешки и недоглеждане, защото това строителство е на база на влезли устройствени планове, които са гледани от експерти и са приети преди доста време и е много трудно да бъдат променени, след като там са урегулирани имоти, направени са улици. Там хората са във владението си и възлагат на архитекти да проектират.

В момента се проектират подходите към Козлуджа, но за съжаление, устройство на цялата територия на Козлуджа не можем да възложим, тъй като там са само частни имоти. Там е важно да осигурим достъп на тези имоти, които се намират над създадената вече промишлено-логистична и търговска зона, както и обслужването на самите обекти – нещо, което в момента върви или като проучване, или като разработка. Имаме възложени разработки за други части на града.

Що се отнася до транспортно-комуникационния план, все пак мисля, че е редно да завършим ОУП на територията на Общината, защото проблемът на движението във В. Търново не идва само от автомобилите във В. Търново, а идва от всички автомобили, които идват от съседните населени места. В този план се предвиждат нови комуникационни връзки, които са важни за бъдещото движение във В. Търново, каквото е един обходен път Русе – Ст. Загора – нещо, което ще е угроза за великотърновци, защото след реконструкцията на Хаинбоаз, който ще стане най-лесната връзка между северна и южна България, а и предстоящата реконструкция на пътя В. Търново – Русе с 4 платна, ще концентрират движението тук, във В. Търново. Затова с препоръката на Министерството на регионалното развитие предвиждаме изграждане на такъв обходен път. От друга страна, за да направим нов транспортно-комуникационен план, трябва да завършим в основни линии реконструкциите на сега съществуващите транспортни артерии – нещо, което сме предприели вече няколко години: изграждането на Южния пътен възел, реконструкцията на улиците с 5-милионния заем, реконструкцията на пътен възел „Качица”, решаването на проблема с целия участък между „Качица” и Южния пътен възел, „Качица” и Западния пътен възел, реконструкцията на улиците около парк „Марно поле”, което е свързано с изграждането на канализацията на ул. „Хр. Ботев”. За да имаме комуникации, трябва първо да имаме добри улици. Не съм съгласен с Вас, че понеже движението във В. Търново е много голямо, органите, които трябва да следят за законността на движението, не могат да си свършат работата. Регулирането на движението се извършва от органите, записани в ЗДП – органите на МВР. Ние се мъчим да решим частично въпроса с изграждането на светофарни уредби, но ако няма кой да контролира, няма да има ефект от това.

Предложението по т. 9 беше прието с 26 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 394

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 127, ал. 6, във връзка с чл. 5, ал. 1 от Закона за устройство на територията Великотърновски Общински съвет

Приема Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на град Велико Търново.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за международните връзки и програми на Община Велико Търново, Вх. № 1146/ 30.10.2008 г.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: От представената информация става ясно, че Общината е осъществила солидни международни връзки и програми през годината, но при внимателен прочит се оказва, че са изброени само официалните лица и делегации, които са гостували в Общината и в същото време липсва информация какви наши делегации са посетили чужди градове и държави. Мисля, че това е част от цялата международна дейност и се надявам, че ОбА до следващата сесия ще може да ни предостави цялостна информация.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Тук е записано „международни връзки и програми”, но аз не видях информация за програми. Нека информацията се допълни, като се включи и текст за програмите.

Предложението по т. 10 беше прието с 24 „за”, 1 „против” и 3 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 395

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема за сведение Информация за международните връзки и програми на Община Велико Търново.

 

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ (отрицателен вот): Информацията е непълна, не виждам смисъл да обсъждаме такива информации.

Г-жа Желка Денева предложи да се прегласува точката. Резултатът от повторното гласуване беше следният: 21 „за”, 1„против” и 8 „въздържали се”.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за организацията по подготовката и изпълнение на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз, Вх. № 1140/ 27.10.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 396

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема за сведение Информация за организацията по подготовката и изпълнение на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Утвърждаване на натуралните показатели по училищната мрежа на Община Велико Търново за учебната 2008 / 2009 година, Вх. № 1147/ 30.10.2008 г.

Г-н ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ: Предлага ни се едно решение, което гласи: „да се разкрие 1 допълнителна целодневна група в ОДЗ „Ален мак”. Не е ясно групата от утре ли ще се разкрие, или вече е разкрита. Доколкото знам, групата е вече разкрита. Получава се същата работа, както при определяне етажността на общинските жилища. Поставени сме пред свършен факт.

Г-жа РУМЯНА ЙОРДАНОВА: Във времето, докато тече мандатът Ви, ще свикнете с нашата терминология за утвърждаване на натуралните показатели. В системата на Народната просвета това, което се случва в началото на учебната година, се утвърждава след началото й. Тук няма нищо тайно, защото когато се гласува бюджетът на Общината, беше прието решение да се извърши качествен ремонт за разкриване на тази група и след като беше прието от ХЕИ и от всички фактори, ние разкрихме групата.

Г-н ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ: Това можеше да бъде внесено на нашата сесия на 11.09.2008 г. и на 15 септември да се разкрие групата. Така сме поставени пред свършен факт.

Предложението по т. 12 беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 397

На основание чл. 17, ал 1, т. 3 и чл. 21, ал 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

І.Утвърждава натуралните показатели по бюджета към функция Образование и наука след приемане на Проекто-образец № 2 за учебната 2008/2009 година, както следва:

А/ Дейност “Общообразователни училища

Брой ученици 7490

Б. Дейност “Предучилищно възпитание

Да се разкрие 1 допълнителна целодневна група в ОДЗ „Ален мак ” с 25 деца и допълнителен персонал от 3 бройки – 2 детски учителки и 1 помощник възпитател

1. Брой групи – ЦДГ 79

в т. ч. нощуващи 1

2. Брой яслени групи 4

В т.ч. нощуващи 1

3. Брой деца:

- от 3 до 5 год. 1674

- на 6 год. в ЦДГ и ОДЗ 465

- в яслени групи 96

4. Да се удължи времето на работа на ЦДГ с. Балван от 9 на 12 месеца.

5. Детските градини в селата Ново село и Никюп със средна месечна посещаемост под нормативно установената, съгласно Наредба № 7 от 2000 год. на МОН ,за финансовата 2008 год. да приключат работа съответно: на 15 септември за ЦДГ с. Ново село и на 01.10. за ЦДГ с.Никюп.

В. Извънучилищни заведения – Общински детски комплекс

1. Брой групи - 40

2. Брой деца - 381

3. Численост на персонала - 11

IІ . Съгласно чл. 2/4/ и /5/ от Наредба № 7, Общински съвет Велико Търново определя средна месечна посещаемост за детските градини от 15 деца месечно, а за сезонните едногрупни от 12 деца месечно.

Наблюдение на средната месечна посещаемост през учебната година да се извършва за период от три последователни месеца - октомври, ноември, декември и март, април , май, а за сезонните май, юни и септември.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол, Вх. № 1179/ 05.11.2008 г.

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Става въпрос за четири обекта, които са в с. Войнежа, включени в годишната програма за приватизация. Проведени са множество обявления за насрочване на търгове, стартовата цена е намалявана от ОбС с 20 %, но досега няма никакъв интерес. Надзорният съвет предлага да се намали цената с още 20 %, т.е. 40 % спрямо стартовата цена. На последната таблица на приложението е представена една сравнителна таблица с реализирани сделки от други агенции. Цените на имотите остават по-високи от тези, които са реализирани. Надяваме се с това намаление на цената да предизвикаме интерес към тези обекти.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 13:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева –за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа –за, Хасан Хаджихасан –за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Гани Пантилеев – въздържал се, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Камен Алексиев, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 398

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК, чл.4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС, чл. 5, чл. 6 и чл. 14 ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решения № № 1346/19.04.2007 г. и 119/ 20.03.2008 година на Общински съвет – В. Търново, Великотърновски Общински съвет

Намалява с 40 на сто приетите с решение № 119/ 20.03.2008 г. начални цени на общински нежилищни имоти в с. Войнежа и определя за същите нови начални цени както следва: Незастроен урегулиран поземлен имот І – „за обществено обслужване” от кв.4 с площ 2 786 кв.м. – 25 244,40 лева /без ДДС/; Урегулиран поземлен имот ІІ – „за обществено обслужване” от кв.4 с площ 2 786 кв.м., заедно с построена в него сграда /бивша тоалетна/ с площ 52 кв.м – 26 576,40 лева /без ДДС/; Урегулиран поземлен имот ІІІ – „за обществено обслужване” от кв.4 с площ 2 589 кв.м., заедно с построена в него сграда /бивше общежитие/ със застроена площ 144 кв.м. - 31 470,60 лева /без ДДС/; Урегулиран поземлен имот ІV – „за обществено обслужване” от кв. 4 с площ 2 588 кв.м.,заедно с построена в него сграда /бивше училище/ с РЗП 1 004 кв.м. – 83 552, 40 лева /без ДДС/.

За посочените в т.1 обекти да се проведе търг с явно наддаване при стъпка на наддаване както следва: Незастроен урегулиран поземлен имот І – „за обществено обслужване” от кв.4 – 2 500 лева; Урегулиран поземлен имот ІІ – „за обществено обслужване” от кв.4, заедно с построена в него сграда /бивша тоалетна/ - 2 600 лева; Урегулиран поземлен имот ІІІ – „за обществено обслужване” от кв. 4, заедно с построена в него сграда /бивше общежитие/ - 3 100 лева; Урегулиран поземлен имот ІV – „за обществено обслужване” от кв.4, заедно с построена в него сграда /бивше училище/ - 8 300 лева.

Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга - 21 дни след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник"; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

Утвърждава тръжна документация и договори за продажба на горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300лева /с ДДС/. Цената на тръжната документация да се заплаща в офиса на „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, находящ се в сградата на Общината по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 , BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от Общинската агенция за приватизация - стая 419 на Общината, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане.

За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит както следва: Незастроен урегулиран поземлен имот І – „за обществено обслужване” от кв.4 - 7 500 лева Урегулиран поземлен имот ІІ –„за обществено обслужване” от кв.4 ,заедно с построена в него сграда бивша тоалетна - 8 000 лева; Урегулиран поземлен имот ІІІ – „за обществено обслужване” от кв.4, заедно с построена в него сграда бивше общежитие - 9 000лева; Урегулиран поземлен имот ІV – „за обществено обслужване” от кв. 4, заедно с построена в него сграда бивше училище – 25 000 лева.

Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при „ОБЩИНСКА БАНКА” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF

6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на обекта да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

7. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обекта – до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга.Краен срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от Общинския съвет.

9. При неявяване на купувачи, повторен търг за непродадените обекти да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Румен Димитров, Вх. № 1117/ 20.10.2008 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ прочете питането си относно изчерпване капацитета на гробищен парк в с. Вонеща вода.

Г-н ДИМИТРОВ добави: искам да подчертая, че не искам да се задълбочавам във въпроса кой, как и защо е разрешил строителството в непосредствена близост с гробищния парк.

Г-н РУМЕН РАШЕВ прочете отговор на питането.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Мисля, че става въпрос за един важен момент от работата на общинските съветници, защото установих, че този случай с гробището на с. Вонеща вода не е единичен. Почти всички населени места, които са променяли застрояването си в годините, са се доближили до гробищните паркове. Съгласно Наредба № 7, която е свързана с хигиенните изисквания за защита на селищната среда, т. 363, трябва да има 300 м отстояние до крайното жилище.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Г-н Стоянов, нямате право да вземате отношение по поставеното питане и неговия отговор.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: От името на групата изказвам нашето недоволство от нарушаването на процедурите. На няколко пъти един общински съветник взема думата и си позволява да говори от място, а не от микрофон, като че ли е привилегирован.

Не мога да приема и това, че по едно питане се развива дебат, при условие, че един общински съветник не е задал самия въпрос.

Трето, имаме кмет на населеното място, който напълно се игнорира.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Румен Димитров, Вх. № 1118/ 20.10.2008 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: На някои от изминалите сесии засягахме една изключително болна тема – въпроса за регионалното сметище. Тогава ние обсъдихме един друг въпрос, който също би трябвало да бъде регламентиран, повод за моето питане в момента.

Г-н Димитров прочете питане относно събирането и съхранението на излезли от употреба електронни и електрически отпадъци.

Г-н РУМЕН РАШЕВ прочете отговор на питането.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Румен Димитров, Вх. № 1149/ 30.10.2008 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Опитах се да изчакам превозвачите с надежда, че те самите ще инициират понижаване на цената на билетите, но такова нещо не беше направено. Когато беше повишена цената на билетите, в неофициален разговор един от превозвачите обеща, че ако падне цената на горивото, ще намали цената на билетите в неговата фирма. Затова внасям питането, тъй като на поредни сесии моето предложение не беше включено.

Г-н Димитров прочете питането си относно понижаване цената на билетите за градския транспорт.

Не бих се съгласил, ако превозвачите се аргументират с това, че не само дизеловото гориво е единственият фактор, на базата на който те са желали да повишат цената на билетите, тъй като заедно с дизела падна цената на бензина, паднаха цените и на други продукти.

Г-н РУМЕН РАШЕВ прочете отговор на питането и добави: След като дойдат писмата от превозвачите или ако ги санкционираме, защото не са дали отговор, аз ще ви информирам, за да преценим какво ще правим по този въпрос – ОбС ли ще вземе решение, или кметът на Общината. Имаше съгласие аз да реша „само този въпрос”, мисля, че е редно вие да решите поредния въпрос.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да благодаря от името на всички граждани, че сте проявили инициатива в тяхна защита, а относно повишаване цената на билетите, искам да напомня, че „Обединен център” бяхме против това повишаване, тъй като за разлика от много от съветниците, ние бяхме запознати с всички договорни и анексни условия, които бяха подписани. Към тогавашния момент искането беше за 22 % и не отговаряше на подписаните от тях договори до 30 %.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Стефан Стоянов, Вх. № 1049/ 20.10.2008 г.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ прочете питането си относно инфраструктурното състояние около ДКС.

Г-н РУМЕН РАШЕВ прочете отговор на питането и добави: Мога да ви уверя, че ако постъпят средствата, които Общината в момента има да получава от приходи за приватизация от една успешна приватизационна сделка, в следващата година ще можем да извършим ремонт на целия парк. Там не можем да направим частичен ремонт. Липсата на средства не позволява цялостен ремонт в момента.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Аз съм убеден, че отговорът ми е ясен на всички: не съм доволен, но не защото аз лично не съм доволен, а защото съм сигурен, че и гражданите, които ползват услугите на ДКС, не са доволни. Защо изобщо трябваше да правим чешмички до Общината за 300 000 лв, а не можем да отделим 3000 лв за ремонт на стъпалата, на шахтите и на пилоните. Отговорът Ви за мен е несериозен и звучи като на предизборна кампания.

В 11.25 часа г-н Христо Христов обяви 15-минутна почивка.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Избор на представители на ВТОбС в Комисията за определяне на Академичната награда на Община Велико Търново, Вх. № 1158/ 31.10.2008 г.

 

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: ПК по ОН предлага следните представители на Великотърновския общински съвет: г-жа Роза Мишева и г-жа Любомира Попова.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на ПК. Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 399

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Великотърновски Общински съвет,

Избира за представители в Комисията за определяне на Академичната награда на Община Велико Търново:

Роза Димитрова Мишева.

Любомира Симеонова Попова.

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2008 г., Вх. № 1175/ 04.11.2008 г.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: В тази точка има 3 позиции за вземане на решение, като т. 2 е приемане на отчет за третото тримесечие на Инвестиционната програма за 2008 г. Тъй като в ПК по ТСУ такъв отчет не е влизал за обсъждане, аз лично ще се въздържа да подкрепя този отчет. Редно е той да бъде разгледан в ПК по ТСУ и аз предлагам тези точки да се гласуват поотделно. Смятам, че този отчет първо трябва да се разгледа на заседание на ПК по ТСУ и тогава да се разглежда на сесия на ОбС.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване т. 1 и т. 3 от проекта за решение:

Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за,Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева –за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване т. 2 от предложението:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – въздържал се, Георги Стефанов – въздържал се, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – въздържал се, Иван Иванов – въздържал се, Анета Манойлова – въздържал се, Румен Димитров – въздържал се, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов - за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, 10 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 400

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет приема

 1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.09.2008 година и Приложение №1 и Приложение №2, неразделна част от нея.
 2. Инвестиционна програма 2008 година - Отчет IIІ - то тримесечие.
 3. Отчет за структурата и размера на дълга към 30.09.2008 година.

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Решение за изготвяне на проект по програма „Развитие на човешките ресурси”, Вх. № 1129/ 23.10.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 20:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 401

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 7 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, във връзка с изпълнение на Решение № 254/19.06.2008 г. на Великотърновски общински съвет и в изпълнение на Насоки за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” BG 051PO001-5.2.03, Великотърновски Общински съвет

 

Дава съгласие за предоставяне за целите на проекта за период от 5 /пет/ години на помещения от първи и трети етажи от сградата на Дом за деца “Пеню и Мария Велкови” гр. Велико Търново, актувана с АОС № 4408/11.01.2008 г. за адаптиране, оборудване и обзавеждане на „Център за настаняване от семеен тип” – за деца от 3 – 18 години с увреждания и “Център за настаняване от семеен тип” за деца от 3 – 18 години, лишени от родителска грижа.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Съгласие за кандидатстване за безвъзмедна финансова помощ по проекти свързани с изграждането на канализационни системи в селата Беляковец, Ресен, Балван, Миндя и гр. Килифарево, Вх. 1130/ 23.10.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 21:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 402

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства пред ПУДООС за отпускане на безвъзмездно финансиране на проекти: „Изграждане на канализационна система в селата Беляковец, Ресен, Балван и Миндя” и „Доизграждане на канализационна система в гр. Килифарево”.

Определя като приоритет реализацията на проектите: „Изграждане на канализационна система в селата Беляковец, Ресен, Балван и Миндя” и „Доизграждане на канализационна система в гр. Килифарево”.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, се разрешава използването на общинска собственост, предмет на проектите „Изграждане на канализационна система в селата Беляковец, Ресен, Балван и Миндя” и „Доизграждане на канализационна система в гр. Килифарево”.

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Решение за изготвяне на проект по програма „Развитие на човешките ресурси”, Вх. № 1166/ 03.11.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 22:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 403

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 5 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, във връзка с изпълнение на Насоки за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” BG 051PO001-5.2.03, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за предоставяне за целите на проекта за период от 5 /пет/ години на сграда, находяща се на ул. „Симеон Велики“ град Велико Търново актувана с АОС № 583/31.05.1999 г. за разширяване дейността на Дневен център за деца с проблеми в развитието и извършване на ремонтни дейности.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Разпределяне на новопридобити общински жилища, Вх. № 1097/ 10.10.2008 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 23:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 404

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.42, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.3 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общински съвет реши

Да се включат в списъка на жилищата от фонда за настаняване под наем следните апартаменти:

 

по

ред

Адрес Блок Вх. Ет. Ап.

Вид на ап.

1.

Ниш № 6   В 18 двустаен

2.

Г.Измирлиев № 16 ЕПЖС-9 Б V 14 еднастаен

3.

Ф.Симидов № 3 ЕЖБ-76 Б І 4 двустаен

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет за извършени разходи от д-р Румен Рашев – Кмет на Община Велико Търново, Вх. № 1102/ 14.10.2008 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Искам да поясня защо няма да подкрепя проекта за решение. Не защото съм против командировъчните на Кмета и на Зам.кмета, а защото това е един формален проект за решение, тук не пише нищо конкретно, няма информация.

Предложението по т. 24 беше прието с 24 „за”, 2 „против” и 8 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 405

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специлизации в чужбина, утвърдена с ПМС № 115/ 03.06.2008 г., Великотърновски Общински съвет

Одобрява разходите за извършените командировки в чужбина от д-р Румен Георгиев Рашев – Кмет на Община Велико Търново за отчетния период в размер на 781.51 лв. и 42 $ /щатски долара/.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет за извършени разходи от Стефка Танева – Зам. кмет на Община Велико Търново, Вх. № 1103/ 14.10.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 25 беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” 8.

РЕШЕНИЕ № 406

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредбата за командировките в страната, Великотърновски Общински съвет

Одобрява разходите за извършените командировки в страната от Стефка Танева Танева - Тотева – зам. кмет „Евроинтеграция” на Община Велико Търново за отчетния период в размер на 40 лв.

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно предварителлен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 1151/ 30.10.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 26:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – въздържал се, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев –за, Иван Иванов – въздържал се, Анета Манойлова – въздържал се, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – въздържал се, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов - за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше отхвърлено с 23 „за”, 2 „против”, 11 „въздържали се”.

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, Вх. № 1135/ 23.10.2008 г.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Когато става дума за общинска собственост и тази, която касае населените места, ние, като общински съветници, дошли тук да защитим интереса не само на града, но и на населените места, знаем, че трябва да присъстват кметовете на населените места, че трябва да имаме становището на кмета на населеното място. В ПК по ОС ние предложихме това становище да бъде представено на сесията. Същото важи и за другите точки по-нататък – ако ги няма кметовете на населените места, аз предлагам да не се приемат тези точки, защото те са хората, които трябва да застанат тук, пред нас и да кажат подкрепят ли предложението, или не го подкрепят, съгл. ЗМСМА.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 27:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов – против, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – въздържал се, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева –въздържал се, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова – въздържал се, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, 3 „против”, 5 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 407

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, чл. 11 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и становище на Началник отдел „Общинска собственост”, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за отдаване под наем на имот публична общинска собственост, намиращ се в местността „Глухчевото” в землището на с. Къпиново, представляващ язовир с обща площ 58,486 дка за срок 5 години и минимална конкурсна цена 1936,00 лв./година.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе конкурс за отдаване на имота под наем, при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Пушево, Вх. № 1163/ 03.11.2008 г.

Г-жа КОСТАДИНОВА – кмет на с. Пушево: Аз съм представила становище, че съм „за” публичните търгове с тайно наддаване. Това се отнася за тази точка и за т. 33.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 28:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов – въздържал се , Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – въздържал се, Хасан Палов – въздържал се, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Иванов – въздържал се, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов – против, Гани Пантилеев – въздържал се, Христо Христов – въздържал се, Евгени Стоев – въздържал се, Любомира Попова – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова – въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Пламен Петров – въздържал се, Милен Михов – против , Николай Цонев – против, Камен Алексиев – въздържал се.

Предложението беше отхвърлено с 9 „за”, 2 „против”, 18 „въздържали се”.

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост, кв. № 24, с. Присово, Вх. № 1152/ 30.10.2008 г.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Кметът на с. Присово – г-жа Попова, се обади, че е възпрепятствана, защото има неотложни ангажименти в Прокуратурата. Тя помоли да съобщя на всички общински съветници, че дава положително становище по тази точка.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 29:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – против, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – въздържал се, Николай Цонев – въздържал се, Камен Алексиев- за.

Предложението беше прието с 25 „за”, 1 „против”, 4 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 408

На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 36 ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 49, ал.1, т. 3 и чл. 49 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинско място с площ от 150 /сто и петдесет/ кв.м., актувано с АОС № 3740/ 31.01.2007 г., представляващо 150/ 1012 идеални части от УПИ ІХ-404 /урегулиран поземлен имот девет римско четиристотин и четири арабско/ от строителен квартал 24 /двадесет и четири/ по РП на с. Присово, останалата част от който е собственост на Атанаска Димитрова Тодорова с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. „Симеон Велики”, № 8, вх.Г.

Утвърждава експертната оценка на общинския имот с площ от 150 кв.м., изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева без начислен ДДС, които молителят следва да внесе по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново. Молителят е длъжен да заплати и следните суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски върху стойността на земята, в размер на 30 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; 2% местен данък в размер на 30 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; както и да заплати стойността на изготвената експертна оценка по сметка на Община Велико Търново.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността върху имота, съгласно изискванията на ЗОС и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост, кв. № 2, гр. Дебелец, Вх. № 1131/ 23.10.2008 г.

Г-н Д. ДИМИТРОВ – кмет на гр. Дебелец: Депозирал съм писменото си съгласие за прекратяване на съсобственост в кв. 2, УПИ VІІ-1085 на гр. Дебелец. Става въпрос за предаваемо място съгл. действащия в момента регулационен и застроителен план на гр. Дебелец. То не засяга улична регулация и затова съм дал такова становище.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 30:

Стефан Стоянов – против, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – въздържал се, Камен Алексиев- за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 25 „за”, 1 „против”, 4 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 409

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т. 3 и чл. 49 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинско място с площ от 149 /сто четиридесет и девет/ кв.м., актувано с АОС №4542/11.09.2008 г., представляващо 149/636 идеални части от УПИ VІІ-1085 /урегулиран поземлен имот седем римско за имот хиляда осемдесет и пет арабско/, попадащ в строителен квартал 2 /втори/ по РП на гр. Дебелец, община Велико Търново, останалата част от който е собственост на Стефанка Минчева Цонева, с адрес гр. Дебелец, ул. „Баба Тонка” №5.

Утвърждава експертната оценка на общинския имот с площ от 149 кв.м., изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, в размер на 2 682 /две хиляди шестстотин осемдесет и два/ лева без начислен ДДС, които молителят следва да внесе по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново. Молителят е длъжен да заплати и следните суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски върху стойността на земята, в размер на 53,64 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; 2% местен данък в размер на 53,64 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; както и да заплати стойността на изготвената експертна оценка, в размер на 108 лева, по сметка на Община Велико Търново.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността върху имота, съгласно изискванията на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Придобиване на недвижим имот, кв. № 182, гр. Велико Търнов, Вх. № 1150/ 30.10.2008 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 31:

Стефан Стоянов –въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски –за, Ивайло Иванов – въздържал се, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев –за, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Пламен Петров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев –за, Камен Алексиев- за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 6 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 410

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36 ал. 1, т. 3 от ЗОС, чл. 49 ал. 2 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване от Община Велико Търново на недвижим имот, находящ се в гр. Велико Търново, ул. „Сливница” №7, представляващ: 1/3 идеална част от УПИ ХLІІ-1877 /урегулиран поземлен имот четиридесет и две римско за имот хиляда осемстотин седемдесет и седем/ от кв.182 /сто осемдесет и две/ по ПУП на гр. Велико Търново, заедно с 1/3 идеална част от съществуващата в имота сграда, собственост на лицата: Мария Николова Тотева от гр. Велико Търново, ул. „Любен Каравелов” №20А, Лиляна Димитрова Михова от гр. София, жк „Красно село”, бл.183, ап.9, Елена Михайлова Стоянова от гр. София, ул. „Попова шапка” №25 и Николай Михайлов Михов от гр. София, ул. „Хайдушка поляна” №9Б, в качеството им на наследници на Никола Михайлов Михов, починал на 01.02.1945 г.

Утвърждава стойността на имота, равна на експертната оценка, изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 44 144 /четиридесет и четири хиляди сто четиридесет и четири/ лева, които следва да бъдат изплатени на Мария Николова Тотева от гр. Велико Търново, ул. „Любен Каравелов” №20А, Лиляна Димитрова Михова от гр. София, жк „Красно село”, бл.183, ап.9, Елена Михайлова Стоянова от гр. София, ул. „Попова шапка” №25 и Николай Михайлов Михов от гр. София, ул. „Хайдушка поляна” №9Б, в качеството им на наследници на Никола Михайлов Михов, починал на 01.02.1945 г. Средствата, необходими за обезщетяване на собствениците, да бъдат заложени в бюджета на Община Велико Търново за 2009 година.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост, кв. № 626, гр. Велико Търново, Вх. № 1134/ 23.10.2008 г.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Мисля, че тази точка за трети път се разглежда в Общинския съвет. Една от водещите ПК – ПК по ОС не приема предложението за решение, така че ще подкрепя колегите от ПК по ОС и ще гласувам „против”.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 32:

Стефан Стоянов –въздържал се, Димитър Захариев –против, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков –за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева –за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски –за, Ивайло Иванов –за , Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – против, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Пламен Петров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – въздържал се, Камен Алексиев- против, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 25 „за”, 3 „против” , 4 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 411

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.4 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т. 4 и чл. 49 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез замяна на общинско място с площ от 292 /двеста деветдесет и два/ кв.м., актувано с АОС № 4384/14.11.2007 г., представляващо 292/1318 идеални части от новообразуван УПИ VІІ-5465 /урегулиран поземлен имот седем римско пет хиляди четиристотин шестдесет и пет арабско/, срещу част от имот пл.№ 5465 /пет хиляди четиристотин шестдесет и пет/ с площ от 101 /сто и един/ кв.м. попадаща в улична регулация, в строителен квартал 626 /шестстотин двадесет и шест/ по ПУП на гр. Велико Търново, жк „Бузлуджа”, собственост на Пламен Веселинов Папазов с адрес гр. Павликени, ул. „Васил Левски” №1, вх.Б, ап.20; Тодор Маринов Дасков с адрес гр. Горна Оряховица, ул. „Никола Петров” № 75, вх.Б и Иван Георгиев Янков с адрес гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 55, вх.Б, ап.21.

Утвърждава експертната оценка на общинския имот, в размер на 50 516 лева /петдесет хиляди петстотин и шестнадесет лева/, и експертната оценка на частния имот, в размер на 17 473 лева /седемнадесет хиляди четиристотин седемдесет и три лева/, и двете изготвени от лицензиран оценител „Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново. Разликата за доплащане в стойностите на общинския и частния имоти да бъде определена след начисляване на ДДС върху стойността на земята и да бъде внесена от молителите по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново. Молителите са длъжни да заплатят и следните суми: 2% режийни разноски върху по-голямата стойност, в размер на 1 010,32 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; 2% местен данък в размер на 1 010,32 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; както и да заплати стойността на изготвената експертна оценка, в размер на 288 лева, по сметка на Община Велико Търново.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността върху имота, съгласно изискванията на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Пушево, Вх. № 1161/ 03.11.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 33:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров –за, Исмаил Хаджимустафа –за, Хасан Палов –за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Иванов –за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов –въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Христо Христов – въздържал се, Евгени Стоев – въздържал се, Любомира Попова – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова – въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Пламен Петров – въздържал се, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – против, Николай Цонев – против,Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше отхвърлено с 14 „за”, 2 „против”, 15 „въздържали се”.

ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Къпиново, Вх. № 1162/ 03.11.2008 г.

Г-н Христов обяви, че е представено становище на кмета на с. Къпиново и подложи на гласуване предложението по т. 34:

Стефан Стоянов –против, Димитър Захариев –против, Петьо Атанасов – въздържал се, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров – против, Исмаил Хаджимустафа –за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Иванов – въздържал се, Стефан Колев –въздържал се, Иван Великов Иванов –въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Христо Христов – въздържал се, Евгени Стоев – въздържал се, Любомира Попова – въздържал се, Йорданка Стефанова – въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Пламен Петров – въздържал се, Богдан Ковачев – против, Милен Михов – против, Николай Цонев – против,Пламен Легкоступ – въздържал се, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Маринов –против.

Предложението беше отхвърлено с 9 „за”, 7 „против”, 15 „въздържали се”.

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Съгласие по реда на § 9 от Наредба № 7 на МРРБ, Вх. № 1142/ 27.10.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 35 беше прието с 24 „за”, 5 „против”, 6 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 412

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и реда по § 9 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 7/2003 г., изм. 2005 г., за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Великотърновски Общински съвет

Предлага на Министъра на регионалното развитие и благоустройството да даде съгласие за отклонение от правилата и нормите, определени в чл.73 ал.2 от същата Наредба, за одобряване частично изменение на подробен устройствен план – план за застрояване, кв.531 по плана на гр.Велико Търново за урегулиран поземлен имот Х– за жилищно строителство , високоетажно свободно застрояване с устройствени показатели: плътност на застрояване - 60 %, кота корниз до 18,00 м (6 етажа), Кинт до 3,5, озеленяване - 20 % ,с осигурено подземно паркиране.

ПО ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за газификация на „МДОЗС – Велико Търново” ЕООД, гр. Велико Търново, Вх. № 1120/ 20.10.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 36 беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 413

На основание чл.21 ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, т. 3 от ЗОП, чл.1, ал. 2, т. 2, чл. 3, ал. 2 от НВМОП и чл.18, т.12 във връзка с чл. 20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие на Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново за извършване на разход със собствени средства на дружеството за газификация и преустройство на горивната инсталация за отопление на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново в размер на 86 476лв. /без ДДС/.

На основание чл.21 ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, т.3 от ЗОП, чл.1, ал.2, т.2, чл.3, ал.2 от НВМОП и чл.18, т.12 във връзка с чл. 20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, дава съгласие на Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново за извършване на разход със собствени средства на дружеството за закупуване на:

Задължава Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на Договора за управление на „Комунално стопанство” ЕООД, Вх. № 1170/ 03.11.2008 г.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Имам процедурно предложение: в т. 2 от проекта за решение да се запише „На основание чл. 21, ал. 1”.

Правя предложение за управител на „Комунално стопанство” ЕООД: предлагам Иво Ангелов Генчев, завършил висше образование – „Международни икономически отношения” и второ висше образование „Право”.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Предлагам решението да се гласува точка по точка.

Г-н Христов подложи на гласуване т. 1 от проекта за решение на ОбА заедно с добавката на ПК по ИВСПИ за освобождаване на управителя от отговорност.

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов - за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – против, Николай Цонев – въздържал се, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев - за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

Г-н МИЛЕН МИХОВ (отрицателен вот): Гласувах „против”, за да изкажа своето лично засегнато достойнство. ПК по ИВСПИ е разглеждала въпроса за кандидатурата на Иво Генчев и е провела извънредно заседание в понеделник. Изказвам огорчението си, че не съм бил поканен на това заседание по един важен въпрос. Подобно нещо засяга и нашата група, която е в неведение относно разглеждането на въпроса в ПК по ИВСПИ.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Камен Алексиев за управител на „Комунално стопанство” да бъде определен Иво Ангелов Генчев.

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков .- въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – въздържал се, Георги Стефанов – въздържал се, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева –въздържал се, Драгни Драгнев – въздържал се, Иван Иванов – въздържал се, Анета Манойлова – въздържал се, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – въздържал се, Хасан Хаджихасан – въздържал се, Хасан Палов – въздържал се Мавроди Калейнски –за, Ивайло Иванов – въздържал се, Стефан Колев –въздържал се, Иван Великов Иванов –въздържал се, Христо Христов – въздържал се, Евгени Стоев – въздържал се, Любомира Попова – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова – въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Богдан Ковачев –за, Милен Михов –за, Николай Цонев – за,Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше отхвърлено с 10 „за”, „против” няма, 23 „въздържали се”.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване т. 2 от проекта за решение на ОбА:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа –за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов –за, Мавроди Калейнски –против, Ивайло Иванов –за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов –въздържал се, Христо Христов –за, Евгени Стоев – въздържал се, Любомира Попова – въздържал се, Тодор Тодоров –за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева –за, Александър Чокойски – въздържал се, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – въздържал се, Николай Цонев – въздържал се, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – против, Мирослав Маринов - против.

Предложението беше прието с 21 „за”, 3 „против”, 9 „въздържали се”.

 

МИРОСЛАВ МАРИНОВ (отрицателен вот): Възползвам се от правото си на отрицателен вот, първо, за да уверя, че уважавам г-н Георгиев, когото познавам от много години и да му честитя избирането на тази длъжност и второ да кажа какво ми направи впечатление от този вот. Това е една чисто политическа кандидатура. Той е член на БСП, 2 години беше кмет на града като член на БСП. Кандидатурата беше подкрепена единодушно от колегите от ГЕРБ. Не мога да намеря отговор на въпроса, кое е истинското лице на ГЕРБ, има ли лице ГЕРБ и дали е това, което виждаме в медиите, или е това, което се проявява в нашия Общински съвет.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Искам да взема отношение от името на „Обединен център”. На мен не ми стана ясно какво гласувахме. Гласувахме ли предложението на ПК по ИВСПИ за провеждане на конкурс до 31 януари? В предложението на Кмета няма такъв момент, но в предложението на ПК по ИВСПИ има, затова аз смятам, че трябва да се гласува това предложение на ПК по ИВСПИ. Не става ясно дали Кметът е задължен да направи конкурс за управител до 31 януари. Ние гласувахме предложението на Кмета с допълнението управителят да бъде освободен от отговорност. Гласувахме ли този срок – до 31 януари? Предлагам по-точно да се поставят въпросите за гласуване, за да знаем как да гласуваме.

 

Г-н РУМЕН РАШЕВ: С решение на ОбС или без такова решение, аз ще обявя конкурс за управител през следващата седмица, така както изискват нашите нормативни документи.

Ще си позволя и аз един коментар: не очаквах от заместник-председателя на СДС, на която партия съм член, да направи такова изказване. Аз не знам дали г-н Петко Георгиев е член на БСП все още, така че моля да не се изказвате, че назначаваме управителите по тяхната партийна принадлежност. Що се отнася до забележката към ГЕРБ – винаги съм казвал, че тук уважавам мнението на отделните личности, а не на партии. Нека да решим първо въпроса за чистотата по селата, защото с това е свързана дейността на „Комунално стопанство”.

 

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: От името на Групата искам да се присъединя към тези, които поздравиха инж. Петко Георгиев, избран за временно изпълняващ длъжността управител на „Комунално стопанство”. Искам да изразя смайването си от тази политическа позиция, която вчера беше изразена в „Кабелно радио В. Търново”, а преди малко прозвуча и от тези микрофони. Времето на лустрацията мина преди 15 години. Вчера г-н Алексиев каза, че уважава деловите качества на г-н Петко Георгиев, но понеже е от БСП, той ще гласува „против”. Тук става въпрос за чистене на улиците, а не да се правят политически агитки.

 

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Тук няма партийна насоченост, макар че всичко е политика. Това е един жест на г-н Рашев на връщане подкрепата, която част от БСП му оказа на изминалите местни избори през миналата година. Сега той връща жеста, като назначава за управител на „Комунално стопанство” една знакова фигура, един човек, когото аз уважавам, но това е знак и знаците говорят много. Аз съм сигурен, че след провеждането на конкурса г-н Георгиев ще бъде управител за постоянно. Сигурен съм, че БСП никога не е излизала от управлението на Общината.

Г-н МИРОСЛАВ МАРИНОВ: Моля да бъда извинен, ако съм засегнал някого. Моята реплика е следната: Вие казвате, че г-н Петко Георгиев е един чудесен специалист, това е така. Младият мъж, когото ние предложихме, също е един чудесен специалист. Ние в никой случай не сме предложили някой некадърник по партийна линия. Искам да ме разберете правилно и да разграничите двете предложения.

Това, което казах относно позицията на ГЕРБ, е лично мое мнение.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Г-н Маринов, ние наистина не познаваме вашия кандидат толкова добре, колкото г-н Георгиев. Ако ние имахме повече информация за вашия кандидат, бихме го подкрепили.

Г-н КАЛИН ПАВЛОВ: Благодаря за възможността да се изкажа. Позволете ми от свое име да благодаря на бившия и на настоящия ОбС, на ОбА за помощта, която съм получавал през тези 8 години, когато бях управител на „Комунално стопанство”. Също така искам да пожелая успех на г-н Георгиев и да благодаря на този прекрасен колектив в „Комунално стопанство” – там има хора, които са членове на всички политически партии.

Г-н Христов подложи на гласуване т. 3 и т. 4 от проекта за решение по т. 37. Точка 3 и т. 4 бяха приети с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 414

 

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5, и във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, чл. 14, ал. 1, т. 1, чл. 51, ал. 1, т. 5, чл. 55, ал. 1, т. 1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, раздел VІІ, т. 1 от Договор за управление на еднолично дружество с ограничена отговорност със 100 % общинско участие от 17.04.2000г. и Анекс към Договор за управление /17.04.2000г./ от 05.04.2006г. сключен между Кмета на Община Велико Търново и инж. Калин Евтимов Павлов прекратява Договор за управление /17.04.2000г. / на инж. Калин Евтимов Павлов – Управител на „Комунално стопанство” ЕООД – гр.Велико Търново считано три дни от избора на нов Управител и го освобождава от отговорност.

2. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 137, ал.1, т. 5 и във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, и чл. 48, ал.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, определя за Управител на „Комунално стопанство” ЕООД–гр.ВеликоТърново – инж.Петко Трифонов Георгиев, с ЕГН 5410271488, л. к. № 112542957, издадена на 16.02.2000г. от МВР – гр. Велико Търново, с адрес гр. Велико Търново, ул. „Стефан Стамболов” № 69, вх.Б, за срок до провеждане на конкурс.

3. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе конкурс за избор на нов Управител на „Комунално стопанство” ЕООД – гр.Велико Търново.

4. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 48, ал. 1 във връзка с чл. 49, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, възлага на Кмета на Община Велико Търново на следващо заседание на Великотърновски Общински съвет да внесе за одобрение предложение за избрания с конкурс управител.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Предлагам да удължим работата на днешното заседание, за да разгледаме само една точка, последна от утвърдения за днес дневен ред – относно промени в чл. 65 от Правилника, което да ни даде възможност следващото заседание да се проведе на 20 ноември по системата за безхартиено гласуване.

Искам да кажа, че вероятно заседанието, на което ще определим носителя на Академичната награда, ще бъде на 4 декември.

Предложението за удължаване на заседанието беше прието с 23 „за”, 1 „против” и 3 „въздържали се”.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна в чл. 65 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновския общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 415

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Великотърновски Общински съвет,

Отменя ал. 3 на чл. 65

 

Заседанието беше закрито в 13.30 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

/Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ…………….

ЕВГЕНИ СТОЕВ………………….