ПРОТОКОЛ № 34

 

От тридесет и четвъртото заседание на Великотърновския общински съвет, проведено на 20.11.2008 г. от 10.10 часа в залата на Великотърновски Общински съвет.

 

Присъстваха 30 общински съветника. Отсъстваха г-н Исмаил Хаджимустафа, г-н Хасан Палов, г-н Хасан Хаджихасан, г-н Мирослав Маринов, г-н Пламен Легкоступ, г-н Александър Чокойски, г-жа Йорданка Стефанова

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Христо Христов, който даде думата на общинските съветници за предложения и допълнения по проекта за дневен ред.

ДНЕВЕН РЕД – ПРОЕКТ:

 1. Предложение относно Общо събрание на „Етър - 1924” АД, Вх. № 1176/ 04.11.2008 г.
 2. Предложение относно Общо събрание на „Стара планина – ВТ – в ликвидация” АД, Вх. № 1119/ 20.10.2008 г.
 3. Предложение относно определяне на място за изграждане на временен приют за безстопанствени животни, Вх. № 1145/ 30.10.2008 г.
 4. Предложение относно закупуване на земеделски земи, Вх. № 1106/ 14.10.2008 г.
 5. Предложение относно отпускане на финансова помощ на г-н Илиян Стоилов, Вх. № 1177/ 04.11.2008 г.
 6. Предложение относно отпускане на персонална пенсия, Вх. № 1167/ 03.11.2008 г.
 7. Предложение относно информация за дейността на търговските дружества 100 % общинско участие за деветмесечието, Вх. № 1171/ 03.11.2008 г.
 8. Питане от Румен Димитров, Вх. № 1186/ 06.11.2008 г.

Г-жа ЛЮБОМИРА ПОПОВА: Предлагам да включим нова точка, девета, в дневния ред, тъй като проблемът не търпи отлагане. Точката е свързана с включване на училища от община В. Търново в списъка на средищните училища, които се утвърждават с акт на Министерския съвет: Церова кория, Ресен, Самоводене, Балван, Килифарево.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Този материал разгледан ли е в ПК по ОН, на базата на становище на коя ПК ние да вземем решение?

Г-жа ЛЮБОМИРА ПОПОВА: Предвид спешността на вземане на това решение, ПК по ОН проведе извънредно заседание днес от 9.30 часа. Становището на ПК по ОН е, че подкрепя предложението.

Г-н Христов подложи на гласуване включването на нова точка, девета, в дневния ред на заседанието. Предложението за включване на т. 9 беше прието с 26 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

Целият дневен ред беше приет с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Предложение относно Общо събрание на „Етър - 1924” АД, Вх. № 1176/ 04.11.2008 г.
 2. Предложение относно Общо събрание на „Стара планина – ВТ – в ликвидация” АД, Вх. № 1119/ 20.10.2008 г.
 3. Предложение относно определяне на място за изграждане на временен приют за безстопанствени животни, Вх. № 1145/ 30.10.2008 г.
 4. Предложение относно закупуване на земеделски земи, Вх. № 1106/ 14.10.2008 г.
 5. Предложение относно отпускане на финансова помощ на г-н Илиян Стоилов, Вх. № 1177/ 04.11.2008 г.
 6. Предложение относно отпускане на персонална пенсия, Вх. № 1167/ 03.11.2008 г.
 7. Предложение относно Предложение относно информация за дейността на търговските дружества 100 % общинско участие за деветмесечието, Вх. № 1171/ 03.11.2008 г.
 8. Питане от Румен Димитров, Вх. № 1186/ 06.11.2008 г.
 9. Включване на училища от Община Велико Търново в Списъка на средищните училища, който се утвърждава с Акт на Министерски съвет, Вх. № 1209/ 20.11.2008 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Общо събрание на „Етър - 1924” АД, Вх. № 1176/ 04.11.2008 г.

Г-н МИРКО РОБОВ: Дано с това предложение не засегна зам.-кмета Й. Грозданов, когото искрено уважавам, но ще направя едно предложение, което се подчинява на една логика, зад която всеки от нас и като представител на политическа сила, и като общински съветник стои. Това е логиката на прозрачността, която може да бъде гарантирана само с равнопоставеното участие на всички власти, затова считам за удачно в Общото събрание ние да излъчим свой представител, представител на Общинския съвет. Затова предлагам един от изявените спортни специалисти, съветника от „Обединен център” Румен Димитров.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Вземам отношение във връзка с отчета на дейността на Дружеството за 2007 г. За мен е непонятно как в т. 2 ще изберем експерт-счетоводител, който да извърши проверката за 2005, 2006, 2007 г. и в т. 3 ще приемем отчета и доклада на този счетоводител, как в следващата точка ще освободим членовете на Съвета за дейността им. Беше редно да имаме пред нас финансов отчет на дружеството за тези 3 години, за да можем да гласуваме по съвест.

Г-н КОЙНАКОВ: Отчетите на Дружеството за 2005, 2006, 2007 г. са предадени на 4 ноември в ОбС. Тези отчети са заверени съгласно Търговския закон от регистриран експерт-счетоводител – проф. Марин Димитров от Академията в Свищов. Те са на разположение от началото на ноември. Разпоредбите на Търговския закон са спазени. Същите отчети са приети с информация за дейността на съдружието през трите години с решение на ОбС.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Подкрепям направеното предложение от г-н Петров. В личен разговор с г-н Койнаков поисках да видя тези отчети за тези 3 години. Той ми каза, че отчетите са представени на ПК по ИВСПИ. Попитах колегите от ПК по ИВСПИ запознали ли са се с тези отчети през трите години. Оказа се, че тези отчети не са представени за разглеждане на ПК по ИВСПИ. Аз попитах защо тези отчети не са представени. Те са в папката на г-н Койнаков и ние трябва да гласуваме. Аз ще гласувам г-н Грозданов да бъде представител на Общината, но как ще му делегираме права, като не знаем какви са резултатите за последните три години. Гласуваме на тъмно, без да знаем какви са тези отчети. Продължаваме да работим на тъмно.

Следващата точка е за „Стара планина”. Тогава имаше материал, който е постъпил в Икономическия отдел и той също не беше даден на ПК по ИВСПИ. Знаете за перипетиите, за извънредните ни заседания и този въпрос пак остана в чекмеджето на г-н Койнаков.

Г-н КОЙНАКОВ: С вх. № 1176 от 4.ХІ.2008 г. в ОбС е внесено предложение във връзка с постъпила покана за Общо събрание и в него в приложение са предадени документите, за които говори г-н Алексиев: покана за Общо събрание, отчет за дейността на Дружеството за 2007 г., доклад от одиторска проверка и заверка на финансовия отчет, доклад за 2005 г., годишен финансов отчет за 2005 г, за 2006 г, за 2007 г. Същите годишни финансови отчети са приети с решение на ОБС в информациите за дейността на общинските съдружия.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Когато имате предложения, ще ви помоля да ги записвате и да ги представяте на г-н Грънчаров, за да работим по-бързо.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението на г-н Робов представител на Общината на Общото събрание на „Етър” да бъде Румен Димитров.

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Георги Стефанов –за, Роза Мишева –за, Драгни Драгнев – въздържал се, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –въздържал се, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – въздържал се, Хасан Хаджихасан – против, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – против, Гани Пантилеев – против, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – против, Милен Михов – въздържал се, Николай Цонев – против, Камен Алексиев – против.

Предложението беше отхвърлено със 17 „за”, 5 „против” и 5 „въздържали се”.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението на ОбА.

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов –за, Роза Мишева –за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – въздържал се, Стефан Колев – против, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – въздържал се, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за.

Предложението по т.1 беше прието с 20 „за”, 1 „против”, 6 „въздържали се”.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 2 беше отхвърлено с 12 „за”, 3 „против” и 9 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 416

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка чл. 221, т. 11 от Търговския закон, чл. 2, чл. 12, ал. 1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Определя за представител в Общото събрание на акционерите на „Етър - 1924” АД – Велико Търново – Йордан Тодоров Грозданов

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Общо събрание на „Стара планина – ВТ – в ликвидация” АД, Вх. № 1119/ 20.10.2008 г.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Аз имам възражения по точката, защото това е информация за непроведено Общо събрание, защото такова не е имало. Аз искам да се върна назад в хронологията. На 29 септември се отварят пликовете с офертите на кандидатите. На 30 септември се прави констативен протокол от нотариус. На 29 септември цялата тази информация се намира в община В. Търново. Оттам нататък ние нямаме никаква информация за проведения търг. На всичко отгоре правим заседание на ОбС на 9 октомври, на което обсъждаме какъв да бъде дневният ред и каква да бъде позицията на нашия представител, но не стигаме до решение. На 15 октомври правим извънредно заседание и едно дълго заседание на ПК по ИВСПИ. В същото време ОбА е знаела какви са резултатите, знаела е, че тече процедура по продажба, но не ни информира, т.е. ние работим напразно.

Обвинявам Общината и съответно нашия представител в това Общо събрание в безхаберие. Знаеше се, че на 30 септември изтича срокът на пълномощията на ликвидатора и не бяха взети мерки то да се проведе преди 30 септември. Каква е ползата, че ние правим извънредни заседания, когато нещата са предрешени? Каква е ползата от това Общо събрание, когато се оказа, че юридически правата на ликвидатора са нормални и той може да осъществи цялата дейност? Какво е състоянието? Кой ще даде отговор? Преведени ли са парите по договора? Какво правим оттук нататък? На кого е необходимо това Общо събрание, след като няма полза от него. С бездействеието на нашия представител лишихме Общината от придобивка на цена, която е под реалната стойност. Моят въпрос е към представителя на Общината: какво правим оттук нататък, върви ли процедурата по продажба, преведени ли са парите – 225 000 лв. на 3 ноември?

Г-н КОЙНАКОВ: ОбА е изпратила с писмо доклад за извършената дейност на ликвидатора от преди няколко дни и това писмо е във входящата поща на ОБС. Това, което може да извършат съдружниците, е единствено съгласно Търговския закон и Устава на Дружеството. Ако някой от съдружниците реши да свика Общо събрание, има ред, по който то може да се свика. На Общото събрание, което не се проведе, бяхме аз и г-н Христов. Другият съдружник беше категоричен, че не иска промяна на начина на ликвидация на „Стара планина”. Това е по документите, които съществуват.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Аз искам да попитам дали не е възможно да направим друго събрание, като дневният ред бъде предложен от Общината.

Г-н КОЙНАКОВ: Това може да стане съгласно Устава на Дружеството. Може да се изпрати покана до другия съдружник и до ликвидатора, можем да предложим дневен ред и проект за решение.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Общината да направи проект за дневен ред и да свикаме Общо събрание, да доведем нещата до успешен край, защото ликвидаторът си прави каквото си иска.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Моят въпрос беше много прост: преведени ли са парите по договора, подписан на 15 октомври, съгласно който на 3 ноември трябва да влязат в Общината 225 000 лв? Защо ОбА не инициира досега Общо събрание? Ако всичко беше нормално, този, който контролира събитията в „Стара планина” АД, още преди 30 септември трябваше да направи заявка за Общо събрание по точки, които ние щяхме да определим.

Г-н КОЙНАКОВ: Тъй като документите по преводите не са пред мен, не мога да дам точна информация. Превеждани са суми. Първата преведена сума е 140 000 лв., което означава, че договорът се изпълнява в частта за частичните преводи по квоти. По решение на ОбС Кметът на Общината е искал Общо събрание и такова е свикано в периода на обявяване в ликвидация на АД „Стара планина”. Това е станало след съгласуване с другия съдружник.

Документите по преводите на сумите са представени веднага в ОбС.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Да, документите са представени, но заседанието на ПК по ИВСПИ беше минало.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Ще направя реплика на изказването на г-н Рашков. Вие попитахте какво става. Искам да напомня на всички, че ние на предишно заседание възложихме на г-н Кмета да направи юридически консултации във връзка с това какво може да се направи. Явно е, че проектът, който ни е представен под името „информация”, е преразказ, а не информация. Тук няма проект за решение, но ние няма вече и какво да решаваме.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Наистина случаят със „Стара планина” е показателен в няколко отношения. Този христоматиен пример е за това как ОбС на В. Търново не може по никакъв начин да влияе на ОбА и на дружествата, в които Общината участва, независимо с колко процента и с какъв дял. Правихме извънредно заседание, сменихме ликвидатора, но така или иначе, сделка има и парите се превеждат. Остава въпросът дали Общината, която е съдружник с 50 %., ще обжалва решенията на Общото събрание. Великотърновският общински съвет не може да влияе практически, той може да влияе само на книга. За пореден път се оказва, че нямаме никаква възможност за въздействие върху процесите.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно определяне на място за изграждане на временен приют за безстопанствени животни, Вх. № 1145/ 30.10.2008 г.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Вижда ми се, че 41 декара са много голяма площ за приют за бездомни кучета. Не знам дали има работен проект. Трябва да ни се представи, ако има, да знаем колко декара са необходими.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: На миналото заседание аз разговарях с г-жа Кънчева. Точка 1 е, че определя тези 41 декара за приют за кучета, но вероятно трябва да има множествено число – „за приюти”. Правя предложение след думата „част” да се добави „не повече от 5 декара”, т.е. тази нива от 41 декара я определяме за приюти за кучета, но определяме „Енимал райтс България” да ползва не повече от 5 декара, а ако други организации искат да направят приюти за кучета, те могат да ги направят на останалата част от парцела.

Г-н ГАНИ ПАНТИЛЕЕВ: Теренът, който се предлага, е на отстояние, което по нормативни документи на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, няма да отговаря на изискванията. Там се казва, че има път, ел. захранване и вода. Аз не знам да го има това в момента. Държавната агенция ще обжалва това решение и по-добре е първо да се направи запитване до Държавната агенция така ли е и тогава да ни се предлага вариант за решение.

Предлагам точката да бъде отложена днес, тъй като за мен това са неясноти, които са от особено важно значение.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Моето изказване е в подкрепа на изказването на г-н Пантилеев. Тук никъде не се говори за промяна предназначението на терена. Кой ще го направи и как ще стане? Това е допълнение към изказването на г-н Пантилеев. Собствеността не е изчистена, как ще допуснем да се построи приют, като теренът не е предназначен за такова нещо?

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Винаги можем да отменим нашето решение, затова аз ви призовавам да не отлагаме. Обществото ни наблюдава, а ние нищо не правим. Цяла година мина, говорим за безстопанствени кучета, но нищо не се прави. Нека да гласуваме предложението на г-н Стефанов, да дадем на тази организация 5 декара, а след това ще продължим да мислим за ток, за вода и др.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението за отлагане на точката. Предложението беше прието с 24 „за”, 2 „против” и 1 „въздържал се”.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: закупуване на земеделски земи, Вх. № 1106/ 14.10.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 4 беше прието с 12 „за”, 2 „против”, 9 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 417

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Великотърновски Общински съвет

Приема оценките на земеделски земи по § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ, изготвени съгласно Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи /ДВ бр. 75/12.09.2006 г./, както следва:

 

№ по ред № на имот по ПНИ Землище Местност Площ

/дка/

Цена

/лева/

1. 121.061 Арбанаси Малатя 0,522 282,00
2. 138.029 Арбанаси Ловна хижа 0,600 449,00
3. 139.022 Арбанаси Ловна хижа 0,470 291,00
4. 520.5589 В. Търново Козлуджа 1,001 300,00
5. 59.063 М. чифлик Мечи дол 0,600 180,00

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: отпускане на финансова помощ на г-н Илиян Стоилов, Вх. № 1177/ 04.11.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 5:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров – за, Милен Михов - за, Николай Цонев – за.

Предложението по т. 5 беше прието с 22 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 418

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, и във връзка със Становищата на ПК по здравеопазване и социални дейности, и ПК по Бюджет и финанси с вх. № 09-630/24.09.08 г., Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да се отпусне еднократна финансова помощ в размер на 500 лв. от общинския бюджет за 2008 година на лицето Илиян Митков Стоилов за подкрепа завършване на средно образование .

Средствата да бъдат изплатени от функция „Общи държавни служби“ , дейност 122, § 42-14 „Обезщетения и помощи по Решение на Общинския съвет“ .

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: отпускане на персонална пенсия, Вх. № 1167/ 03.11.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 6 беше прието с 16 „за”, 2 „против”, 6 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 419

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за внасяне на Предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Емрах Мурадов Халимов, с ЕГН 9111021480.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: относно Предложение относно информация за дейността на търговските дружества 100 % общинско участие за деветмесечието, Вх. № 1171/ 03.11.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 7 беше прието с 13 „за”, 1 „против”, 9 „въздържали се”.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ (отрицателен вот): Аз гласувах „против”, защото разсъждавам по следния начин: ние сме собственици на тези търговски дружества. Ние трябва да утвърдим тяхната дейност и да спомогнем тяхната дейност и развитие. Гласувах „против”, защото не мога да се съглася с резултатите, които излизат за деветмесечието. За повечето търговски дружества са негативни спрямо шестмесечието или същия период за миналата година. Гласувах „против”, защото не одобрявам подхода на оценката, която дава ОбА и хората, които се занимават с търговските дружества, защото липсва такава.

РЕШЕНИЕ № 420

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон, чл. 17 и чл. 19, т. 1 от НУУПСВОЧКТД, Великотърновски Общински съвет

Приема на Информация за резултатите от дейността на Търговските дружества за деветмесечието на 2008 г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане на Румен Димитров

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Предлагам да отпадне тази точка от дневния ред, тъй като в края на заседанието на предишната сесия се разбрахме да разгледаме само въпросите, които не успяхме да разгледаме на предишното заседание.

Настоявам да подложите предложението ми на гласуване.

Предложението за отпадане на т. 8 от дневния ред беше отхвърлено с 8 „за”, 13 „против”, 5 „въздържали се”.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: За пореден път съм впечатлен от политическия цинизъм на г-н Алексиев, който дори в нарушение на процедурите си позволява волности.

Въпросът ми е от изключително важно обществено значение и не виждам защо г-н Алексиев така яростно се противи.

Г-н Димитров прочете питането си относно оптимизиране организация на уличното движение във В. Търново.

Г-н РУМЕН РАШЕВ прочете отговор на питането и добави: що се отнася до кръстовището пред „Елмот”, организацията на движението там е осъществена след одобряване на план и проект за организация на движение за отклоняване на транзитния трафик София-Варна през обходната улица. Тя е въведена вече с моя заповед и е реализирана. Организацията е направена, както е указано в плана, допълнително се поставят указателни табели за влизащите и излизащите в гр. В. Търново.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Изказвам се процедурно, защото искам да направя две забележки. Първо, в дневния ред, който приехме, няма точка „Питания”, има „Оптимизиране на уличното движение…”. За нас не беше ясно, че ще има процедура по питане. Ако беше ясно, може би точката нямаше да влезе в дневния ред. Самото питане като документ го няма, няма материал за организация на уличното движение и в този смисъл мисля, че процедурата по питане беше в нарушение на дневния ред.

Второ, не приемам някои общински съветници да квалифицират изказванията на други съветници с морални категории. Подкрепям процедурното предложение за отлагане на точката, защото тя е в разрез с приетия дневен ред.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Подкрепям казаното от г-н Михов, моето предложение съвпада с това на г-н Михов.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Не можах да разбера по какви критерии беше включена точката в дневния ред. Оказа се, че това е едно питане. Г-н Председател, споменахте, че на днешната сесия ще включим само точките, които останаха миналия път. Оказва се, че и г-н Кметът е бил подготвен по тази точки и даде отговор на колегата. Но в чисто процедурен план колегата Михов е прав, че тази точка не беше дадена на хартиен носител и не беше включена в системата.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Тази точка беше представена на предното заседание. Тогава г-н Рашев помоли да я включим в дневния ред на следващото заседание, тъй като в момента не може да даде отговор. Не сме направили нищо в нарушение на Правилника.

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Пропускът е единствено, че е трябвало да се постави отметка „Питане” в дневния ред.

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на училища от Община Велико Търново в Списъка на средищните училища, който се утвърждава с Акт на Министерски съвет, Вх. № 1209/ 20.11.2008 г

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Моля ОбА да внася материалите по-рано, както е по Правилник, защото е неудобно, когато се внасят в последния момент.

Г-жа РУМЯНА ЙОРДАНОВА: Забележката Ви е основателна. Това е една информация, която е факт, но трябва да стане де юре. Този списък на училища, който виждате, като част от решението, вече е в МОН. През септември ОбА с подписа на Кмета е предоставила този списък. Преди 2 дни ни уведомиха от МОН, че се изисква и решение на сесия за потвърждаване на този списък. След като направих справка със законовата уредба, съм готова да поема отговорността, че направената поправка в Закона от края на лятото на 2008 г. има две думи, които казват: „след решение на ОбС”. Ако вие днес гласувате и утвърдите този списък, тези 5 училища имат шанс да получат значителна сума средства, с които да приключат успешно 2008 г. и да продължат учебната година през 2009 г. Колко е точната сума, когато училището получи статут на средишно училище, не мога да кажа, но в предното решение на МС в списъка на защитено училище влезе училището в Килифарево и получи сумата от 25 000 лв.

Предложението по т. 9 беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 421

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и § 6 в /2/ от ЗНП, Великотърновски Общински съвет

Приема Списък на училищата от Община Велико Търново , отговарящи на условията за „Средищно училище”, както следва:

- ОУ „П. Р. Славейков” с. Церова кория;

- ОУ „Христо Ботев” с. Ресен;

- ОУ „Христо Смирненски” с. Самоводене;

- ОУ „Св.Иван Рилски” с.Балван;

- ОУ „Неофит Рилски” гр. Килифарево

Съгласно §6в /2/ от Закона за народната просвета, Списъка на училищата от Община Велико Търново, отговарящи на условията за „Средищно училище” и Решението на Великотърновски Общински съвет да се изпратят до Министерството на образованието и науката .

 

 

Заседанието беше закрито в 12.00 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ…………….

ЕВГЕНИ СТОЕВ………………….