ПРОТОКОЛ № 36

 

От тридесет и шесто заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 15.12.2008 г. от 09.10 часа в залата на Великотърновски Общински съвет.

 

Присъстваха 29 общински съветника. Отсъстваха г-н Хасан Хаджихасан, г-н Хасан Палов,г-н Петьо Атанасов, г-н Пламен Легкоступ, г-жа Роза Мишева, Розалия Кузманова, г-н Александър Чокойски и г-н Пламен Цанев.

 

Заседанието беше открито от г-н Христо Христов – председател на Великотърновския общински съвет, който прочете проекта за дневен ред и даде думата за предложения и допълнения по дневния ред. Предложения и изказвания не бяха направени. Дневния ред беше приет с 22 гласа – за, Против – няма, въздържали се – няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Предложения относно промени по бюджета, Вх. № 1252/ 08.12.2008 г. и № 1204/ 18.11.2008 г.
  2. Предложения относно изменение на Решение № 265/ 19.06.2008 г. на ВТОбС, Вх. № 1205/ 18.11.2008 г. и Вх. 1262/ 10.12.2008 г.
  3. Предложение относно кандидатстване на Община Велико Търново с проект по ОП „Регионално развитие”, Вх. № 1185/ 06.11.2008 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: промени по бюджета, Вх. № 1252/ 08.12.2008 г. и № 1204/ 18.11.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване т. 1 от дневния ред:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Цветанка Недева – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов –за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за..

Предложението беше прието с 25 „за”, 0 „против”, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 424

Приложение към Протокола.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: изменение на Решение № 265/ 19.06.2008 г. на ВТОбС, Вх. № 1205/ 18.11.2008 г. и Вх. 1262/ 10.12.2008 г.

Г-н Георги Стефанов разясни на общинските съветници становището на НСПСПК. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението на НСПСПК:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – въздържал се, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – въздържал се, Милен Михов – въздържал се, Николай Цонев – въздържал се, Камен Алексиев – за..

Предложението беше прието с 24 „за”, 0 „против”, 4 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 425

На основание чл.21, ал.1 т.10 от ЗМСМА във връзка с чл. 40 от ЗОБ и чл.9, чл.10, т. 8 и т. 9 от Правилника за дейността на ОбАП, чл.13, ал.3 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизация в Община Велико Търново, Великотърновски Общински съвет

Изменя Решение № 265/19.06.2008 г. така:

Било:

3. Заемът в размер на 850 000 лв. от фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол” да бъде с гратисен период от 3 месеца от датата на усвояване и възстановен на равни вноски до 25.12.2008 г.

Става:

3. Заемът в размер на 850 000 лв. от фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол” да бъде с гратисен период от 12 /дванадесет/ месеца от датата на усвояване и възстановен на 8 /осем/ равни вноски.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: кандидатстване на Община Велико Търново с проект по ОП „Регионално развитие”, Вх. № 1185/ 06.11.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 3 от дневния ред. Предложението беше прието с 29 „за”, 0 „против”, 0 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 426

На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013, Приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие”, Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска, Схеми за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO001/1.4-02/2008 „Подкрепа за подобряване на градската среда” и BG161PO001/1.4-03/2008„Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации” със следните проекти:

1. „Подобряване на градската среда на територията на Община Велико Търново”

2. „Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища на територията на Община Велико Търново”

3. Предназначението на обектите на интервенция няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

 

Заседанието беше закрито в 09.30 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /ХРИСТО ХРИСТОВ/

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

        /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ…………….

ЕВГЕНИ СТОЕВ………………….