ПРОТОКОЛ № 37

 

От тридесет и седмо заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 18.12.2008 г. от 09.20 часа в залата на Великотърновски Общински съвет.

 

Присъстваха 34 общински съветника. Отсъстваха г-н Хасан Хаджихасан,г-н Петьо Атанасов и г-жа Роза Мишева.

Заседанието беше открито от председателя на Великотърновския общински съвет – г-н Христо Христов, който даде думата за предложения и допълнения по проекта за дневен ред.

 

ДНЕВЕН РЕД – ПРОЕКТ:

 1. Приемане на Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1082/ 03.10.2008 г.
 2. Приемане на Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Велико Търново, Вх. № 1083/ 03.10.2008 г.
 3. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1174/ 04.11.2008 г.
 4. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1250/ 08.12.2008 г.
 5. Приемане на Устройствен правилник на Младежки дом – Велико Търново, Вх. № 1229/ 28.11.2008 г.
 6. Информация относно съставяне на регистър на озелените площи, Вх. № 1181/ 05.11.2008 г.
 7. Приемане на график за провеждане на заседания на ВТОбС за първото полугодие на 2009 г., Вх. № 1245/ 05.12.2008 г.
 8. Питане на Николай Станчев Цонев, общински съветник, Вх. 1201 – 1/ 14.11.2008 г.
 9. Питане на Димитър Пенчев Захариев, Вх. № 1258/ 08.12.2008 г.
 10. Предложение на НСПСПК, Вх. № 1263/ 10.12.2008 г.
 11. Отдаване под наем на земеделска земя за разполагане на елементи на техническата инфраструктура, Вх. № 1247/ 05.12.2008 г.
 12. Информация относно Общо събрание на съдружниците на „Пазари – Велико Търново” ООД, Вх. № 1244/ 04.12.2008 г.
 13. Предложение относно закупуване на фибробронхоскоп за нуждите на ОДПЗС „Д-р Трейман”, Вх. № 1233/ 01.12.2008 г.
 14. Предложение относно реда и условията за предоставяне на мери и пасища на земеделски стопани, Вх. № 1216/ 24.11.2008 г.
 15. Предложение относно отпускане на финансова подкрепа на Кристияна Кръстева, Вх. № 1222/ 27.11.2008 г.
 16. Предоставяне за безвъзмездно ползване на части от имот – спортен комплекс "Ивайло", Вх. № 1105/ 14.10.2008 г.
 17. Предложение относно Възлагане обществени превози на пътници по утвърдени линии, Вх. № 1239/ 02.12.2008 г.
 18. Предложение относно промяна на цените на билетите за обществен превоз, Вх. № 1231/ 23.11.2008 г.
 19. Промяна на решение 1117/ 26.10.2006 г. относно броя на таксиметровите автомобили на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1253/ 08.12.2008 г. 
 20. Публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот, кв. № 141 - А, гр. Велико Търново, Вх. № 1215/ 24.11.2008 г.
 21. Приемане на имот, кв. № 657, гр. Велико Търново, Вх. № 1246/ 05.12.2008 г.
 22. Придобиване на недвижим имот, кв. № 339, гр. Велико Търново, Вх. № 1223/ 27.11.2008 г.
 23. Учредяване право на строеж, кв. № 28, гр. Велико Търново, Вх. № 1224/ 27.11.2008 г.
 24. Учредяване право на ползване върху недвижим имот, с. Арбанаси, местност "Новите лозя", Вх. № 1251/ 08.12.2008 г.
 25. Предложение относно път "Велико Търново - Гурково", Вх. № 1189/ 11.11.2008 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да направя предложение за отлагане на две точки от проекта за дневен ред – т. 19 и т. 22.

По отношение на т. 19 искам да кажа, че имам пълно основание да не се съглася с предложението на ОбА и с презентацията, направена в моята ПК. Аз тогава гласувах „въздържал се”, въпреки че колегите тогава подходиха емоционално, без да са запознати със съществуващата нормативна база. Много от нещата, които чухме по време на комисията, се разминават. Моля точката да се отложи, да влезе отново в ПК и заедно с представители на ДАИ и с юристи да се обсъди отново, тъй като и двете институции са свързани с издаването на разрешителните.

Предложението за отлагане на т. 22. Личният ми мотив е, че лично аз не мога да приема въпроса как можем да обезпечим тази сума, при положение, че миналата седмица ние изпомпихме до максимум всички свежи пари. Ако има възможност да отреагираме, аз съм склонен да променя позицията си, но в края на годината и при този бюджет мисля, че не би трябвало точката да се разглежда сега.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Аз искам да отправя едно предложение по т. 2 – за Наредбата, която трябва да гледаме на второ четене. След заседанието на ПК по ТСУ при мен постъпиха предложения за промяна на текстовете на Наредбата от Гл. Архитект на Общината, които се съобразяват с други действащи наредби и със ЗУТ. След като се запознах с тези предложения, съобразих, че на второ четене е невъзможно тези корекции да бъдат внесени в текста на Наредбата и затова предлагам да отложим това разглеждане на днешното заседание, за да има възможност в ПК по ТСУ да присъстват и вносителите, и арх. Абажиева, за да можем да уточним текстовете, което ще бъде полезно за действието на Наредбата по-нататък.

Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: Аз ще взема отношение по предложението на г-н Димитров за отлагане на т. 22. Председателят на ПК по БФ е редно да вземе отношение. При обсъждане на проблема беше казано, че този разход може да бъде извършен в рамките на Бюджет 2009. Въпросът за плащането не стои сега, даже и да вземем това решение.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Димитров за отлагане на т. 19. Предложението беше прието с 20 „за”, 3 „против” и 7 „въздържали се”.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Димитров за отлагане на т. 22. Предложението беше отхвърлено с 9 „за”, 15 „против” и 6 „въздържали се”.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-жа Брайнова за отлагане на т. 2. Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

Целият дневен ред беше приет с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1082/ 03.10.2008 г.
 2. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1174/ 04.11.2008 г.
 3. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1250/ 08.12.2008 г.
 4. Приемане на Устройствен правилник на Младежки дом – Велико Търново, Вх. № 1229/ 28.11.2008 г.
 5. Информация относно съставяне на регистър на озеленените площи, Вх. № 1181/ 05.11.2008 г.
 6. Приемане на график за провеждане на заседания на ВТОбС за първото полугодие на 2009 г., Вх. № 1245/ 05.12.2008 г.
 7. Питане на Николай Станчев Цонев, общински съветник, Вх. 1201 – 1/ 14.11.2008 г.
 8. Питане на Димитър Пенчев Захариев, Вх. № 1258/ 08.12.2008 г.
 9. Предложение на НСПСПК, Вх. № 1263/ 10.12.2008 г.
 10. Отдаване под наем на земеделска земя за разполагане на елементи на техническата инфраструктура, Вх. № 1247/ 05.12.2008 г.
 11. Информация относно Общо събрание на съдружниците на „Пазари – Велико Търново” ООД, Вх. № 1244/ 04.12.2008 г.
 12. Предложение относно закупуване на фибробронхоскоп за нуждите на ОДПЗС „Д-р Трейман”, Вх. № 1233/ 01.12.2008 г.
 13. Предложение относно реда и условията за предоставяне на мери и пасища на земеделски стопани, Вх. № 1216/ 24.11.2008 г.
 14. Предложение относно отпускане на финансова подкрепа на Кристияна Кръстева, Вх. № 1222/ 27.11.2008 г.
 15. Предоставяне за безвъзмездно ползване на части от имот – спортен комплекс "Ивайло", Вх. № 1105/ 14.10.2008 г.
 16. Предложение относно Възлагане обществени превози на пътници по утвърдени линии, Вх. № 1239/ 02.12.2008 г.
 17. Предложение относно промяна на цените на билетите за обществен превоз, Вх. № 1231/ 23.11.2008 г.
 18. Публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот, кв. № 141 - А, гр. Велико Търново, Вх. № 1215/ 24.11.2008 г.
 19. Приемане на имот, кв. № 657, гр. Велико Търново, Вх. № 1246/ 05.12.2008 г.
 20. Придобиване на недвижим имот, кв. № 339, гр. Велико Търново, Вх. № 1223/ 27.11.2008 г.
 21. Учредяване право на строеж, кв. № 28, гр. Велико Търново, Вх. № 1224/ 27.11.2008 г.
 22. Учредяване право на ползване върху недвижим имот, с. Арбанаси, местност "Новите лозя", Вх. № 1251/ 08.12.2008 г.
 23. Предложение относно път "Велико Търново - Гурково", Вх. № 1189/ 11.11.2008 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1082/ 03.10.2008 г.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Запознах се с Наредбата за опазване на околната среда. Прекалено е хубаво, за да е истина. Наредбата е направена много добре и по нея нямам какво да коментирам, но имам въпрос към г-н Кмета: Подготвени ли сме практически да изпълняваме Наредбата, защото там са посочени много задължения на Общината, които тя трябва да изпълни, за да функционира Наредбата? Има ли готовност ОбА да направи така, че да работи тази Наредба?

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОбА (отдел „Опазване околнатата среда”): Радвам се, че Наредбата ви харесва, но не смятам, че ако по-трудна е една Наредба, това би трябвало да доведе до нейното съкращаване. Наредбата не е съвършена, но тя е подготвяна дълго време, съобразена е с европейското законодателство и смятам, че ОбА има готовност и сила да я приложи на практика.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Бих се радвал да заработи тази Наредба, но бих бил по-доволен, ако ОбА беше конкретизирала своя отговор. Например: от първи февруари тази Наредба ще бъде достояние на гражданите? Аз смятам, че тя дълго време ще боксува.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Аз искам да се изкажа в подкрепа на г-н Стефан Стоянов: наистина Наредбата е много подробна и аналитична и се надявам да служи на гражданите. Искам да обърна внимание на чл. 80, ал. 2, т. 4, където пише: „Забранено е разхождането на животни на територията на градските паркове и градини за времето от 9.00 до 18.00 часа”. Лично аз смятам, че трябва да отпадне ограничението за часа, защото през летния сезон парковете са препълнени с хора, там играят деца и след 18.00 часа. Предлагам това ограничение във времето да отпадне: „от 9.00 до 18.00 часа”.

Моля ОбА да направи възможното тази Наредба да стигне до гражданите на В. Търново чрез информационната система.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-жа Желка Денева за отпадане на текста „от 9.00 до 18.00 часа” от т. 4 на ал. 2 от чл. 80. Предложението беше прието с 21 „за”, 6 „против” и 3 „въздържали се”.

Г-н Христов подложи на гласуване ГЛАВА І от Наредбата. Глава І беше приета с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н Христов подложи на гласуване ГЛАВА ІІ от Наредбата. Глава ІІ беше приета с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н Христов подложи на гласуване ГЛАВА ІІІ от Наредбата. Глава ІІІ беше приета с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Текстът на ГЛАВА ІV от Наредбата беше приет с 22 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н Христов подложи на гласуване ГЛАВА V от Наредбата. Глава V беше приета с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Текстът на ГЛАВА VІ от Наредбата беше приет с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н Христов подложи на гласуване ГЛАВА VІІ от Наредбата. Глава VІІ беше приета с 26 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

Г-н Христов подложи на гласуване цялата Наредба. Наредбата беше приета с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 427

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, чл. 19 от Закона за управление на отпадъците и чл. 3, ал. 5 от Закона за защита от шума в околната среда, Великотърновски Общински съвет

Приема на второ четене Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Велико Търново.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: (отрицателен вот) Аз в началото одобрих Наредбата. Сега искам да кажа нещо по процедурата. Аз гласувах „против” по Глава VІІ от Наредбата, за да се изкажа, но системата не ми позволи да изразя отрицателен вот, защото сме в процедура на гласуване. Сега гласувах „за” цялата Наредба, но и сега нямам възможност да изразя отрицателния си вот. Мисля, че това не е добре обмислено и е недостатък на системата.

Друго: ние направихме едно сляпо гласуване. Аз не съм съгласен, че някои може да ми отговори какво означава Глава ІІ, Глава VІІ. Когато сме в процедура на гласуване, аз не мога да върна и да видя съдържанието на Глава ІІ или на Глава VІІ. Сигурен съм, че никой не разбра какво точно е съдържанието, което гласуваме.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО:Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1174/ 04.11.2008 г.

Г-Н ХРИСТО ХРИСТОВ: Има предложение на ПК по БФ. Вносителят е съгласен да се гласуват заедно предложенията на ПК по БФ и на ОбА.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението на ОбА по т. 2 заедно с предложените корекции от ПК по БФ:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев – за, Анета Манойлова –за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров –за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов - за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 428

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на на територията на Община Велико Търново, както следва:

Чл. 30 „а”

(1). За учебните форми при Младежки дом гр. Велико Търново се определят такси, както следва:

Било: т. 4 Групово обучение – танци, изобразително изкуство, други

- Месечен норматив 8 часа – 17 лв.;

- Месечен норматив 6 часа – 13 лв.;

Става: т. 4 Групово обучение – танци, изобразително изкуство, други

- Месечен норматив 8 часа – 25 лв.;

- Месечен норматив 6 часа – 19 лв.;

Промяната влиза в сила от 01.12.2008 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1250/ 08.12.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 3:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров –за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов - за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

 

РЕШЕНИЕ № 429

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Утвърждава следната промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново:

В § 4 се добавя:

За преминаване на трасе на ел. кабел високо напрежение:

Велико Търново – 6,00 лв. на л.м.

Дебелец, Килифарево, Арбанаси – 3,00 лв. на л.м.

Останалите населени места – 1,50 лв. на л.м.

За преминаване на ел. кабел средно напрежение:

Велико Търново – 5,00 лв. на л.м.

Дебелец, Килифарево, Арбанаси – 2,50 лв. на л.м.

Останалите населени места – 1,25 лв. на л.м.

За преминаване на ел. кабел ниско напрежение:

Велико Търново – 4,00 лв. на л.м.

Дебелец, Килифарево, Арбанаси – 2,00 лв. на л.м.

Останалите населени места – 1,00 лв. на л.м.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Устройствен правилник на Младежки дом – Велико Търново, Вх. № 1229/ 28.11.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 4:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров –за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов - за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 430

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема Устройствен правилник на Младежки дом – Велико Търново.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация относно съставяне на регистър на озеленените площи, Вх. № 1181/ 05.11.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 5:

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 431

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема за сведение Информация за съставянето на регистър на озелените площи съгласно чл. 63 от Закона за устройство на територията.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на график за провеждане на заседания на ВТОбС за първото полугодие на 2009 г., Вх. № 1245/ 05.12.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 6:

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 432

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет приема

График на заседанията през І-вото полугодие на 2009 г.:

 

Заседание 22.01.2009 г. Основни точки от дневния ред

1. Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и неговите комисии за II –ро полугодие на 2008 г. – съгласно чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА;

2. Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски Общински съвет за II –ро полугодие на 2008 г. и всички неснети от отчет решения;

3. Отчет за изпълнение на годишния план за приватизация за 2008 г.; 4. Приемане на годишен план за приватизация и следприватизационен контрол за 2009 г.;

5. Определяне размера на местните данъци /такси/;

Заседание 19.02.2009 г. Основни точки от дневния ред

1. Отчет за изпълнението на бюджета и Инвестиционната програма за 2008 г.;

2. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост

3. Приемане бюджет на Община В. Търново за 2009 год.;

4. Приемане Инвестиционна програма за 2009 год.

Заседание 19.03.2009 г. Основни точки от дневния ред

1. Приемане на списък на общинските жилища по предназначение, брой, вид и местонахождение;

2. Отчет за дейността на Сдружението „За чисти селища”;

3. Приемане на Информация за работата на РПУ – Велико Търново през 2008 г. и оценка за състоянието на обществения ред и спазване на Наредба № 1;

 Заседание 22.03.2009 г. Тържествено заседание

1. Удостояване със звание “Почетен гражданин на Велико Търново”;

2. Удостояване с ежегодна награда “Велико Търново”.

Заседание 16.04.2008 г. Основни точки от дневния ред

1. Информация за дейността на общинските търговски дружества за 2008 г. и предложения за подобряване на ефективността им;

2. Информация за дейността на смесените /с участието на Община В. Търново/ търговски дружества през 2008 г.;

3. Отчет на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и оценка на резултатите;

4. Информация за готовността на Община Велико Търново за откриване на туристическия сезон;

Заседание 21.05.2009 г. Основни точки от дневния ред

1. Информация за касовото изпълнението на бюджета на Община В. Търново за І-во тримесечие на 2009 г.;

2. Информация за дейността на общинските търговски дружества за І-во тримесечие на 2009 г.;

3. Приемане на информация за влезлите в сила ПУП – за промяна предназначението на гори в землищата на Велико Търново, с. Шереметя и с. Арбанаси и за ПУП, за които тече процедура / Решение № 228/05.06.2008 г. на Великотърновски Общински съвет/;

Заседание 18.06.2008 г. Основни точки от дневния ред

1. Информация за дейността на РСО „Янтра” и за участието на Община Велико Търново в него. 

2. Информация за работата на общинската администрация по проблемите на транспорта и паркирането във Велико Търново и мерките за преодоляването им;

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане на Николай Станчев Цонев, общински съветник, Вх. 1201 – 1/ 14.11.2008 г.

Г-н НИКОЛАЙ ЦОНЕВ прочете питането си относно безопасността на движението на ул. „Полтава” във В. Търново.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Движението по пътищата в България се основава на Закон. Оторизирани да извършват контрол по този Закон са органите на МВР, а не органите на Общината. В Закона е казано къде може да се паркира. Една част от въпросите, които се повдигат, са изцяло в компетенцията на контролните органи. Факт е, че във В. Търново грубо се нарушават правилата от водачите на превозни средства и те не се санкционират от контролните органи, колите спират на места, където спирането не е разрешено, паркират на места, където това е забранено, но никой не ги санкционира. Паякът работи само когато оторизираното лице, полицай, покаже, че е извършено закононарушение и този автомобил трябва да бъде принудително изведен от това място. Съгласен съм, че полицията не може да извършва тотален контрол. В компетенцията на кмета и на ОбА е да създават организация на движението и съм готов да обсъждаме този въпрос. Ние можем да поставим технически бариери за ограничаване на скоростта, каквито са „легналите полицаи”, но те се поставят също със съгласието на КАТ. В Закона е записано с каква скорост колите трябва да се движат в града, на някои места има и допълнителни ограничения на скоростта. Всеки водач е задължен да познава и да спазва Закона.

Г-н Рашев прочете отговор на питането и добави:

В началото на учебната година бяха подменени всички изкуствени неравности пред училищата. Това се прави през лятото, зимата не е подходящ сезон за извършване на тази дейност. Моето лично мнение е, че не можем да нашарим улиците с изкуствени неравности, за да блокираме механично скоростта. Тя е регламентирана в Закона и спазването й е задължително за всички водачи.

Г-н НИКОЛАЙ ЦОНЕВ: Не мога да кажа, че съм изцяло недоволен от отговора, но не съм и напълно доволен. Разбирам съображенията, които бяха изказани в началото – че ОбА няма правомощия да наказва, да ограничава неправилното паркиране. Наистина това е прерогатив на Пътната полиция, но мисля, че от друга страна Кметът би могъл да има още по-добра комуникация със сектор „Пътна полиция”, за да се постигне по-често, вероятно под формата на кампании, санкциониране на неправилно паркираните автомобили, защото проблемът е в старата част и в центъра на града, проблемът не е само в тази част на града, която аз визирам. Да разчитаме на съзнанието на българина за спазване на закона е абсурдно, защото за съжаление, гражданите на България не са много склонни да спазват Закона за движението по пътищата.

Аз приемам отговора на втория въпрос като един ангажимент през пролетта на 2009 г. да бъдат монтирани обещаните съоръжения. Това е една от най-опасните улици в града и наистина има нужда от такова нещо. Вероятно на други улици в града не, но на тази улица, да.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Въпросът е изключително важен. Ако погледнете навън, в момента има 3 неправилно паркирани автомобила, а до преди малко бяха 5. Вижда се и пътният знак, че е забранено паркирането.

За улица „Полтава”: стремим се да поставяме изкуствени неравности върху улици, които са ремонтирани, защото при поставянето върху улици, които не са ремонтирани, съоръжението се разваля за месец. „Полтава” не е ремонтирана улица и доколкото знам, там ще минават нови газификационни тръби. Много по-лесно е Полицията да изпрати там патрулите с радара. Има достатъчно технически съоръжения за контрол на скоростта. Не може на улица, на която е определена скорост на движение 40 км, да ограничим скоростта на 30 км.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане на Димитър Пенчев Захариев, Вх. № 1258/ 08.12.2008 г.

Г-н ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ прочете питането си относно транзитното движение през гр. В. Търново по пътя София-Варна.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Преди няколко сесии аз предложих да ви запозная с плана за организация на движението. Той е съгласуван с Национална агенция „Пътна инфраструктура”, тъй като се наложи отклоняване на транзитния трафик по главния път София-Варна извън пътен възел „Качица” или ул. „Магистрална”.

Г-н Рашев прочете отговор на питането.

Г-н ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ: Не ми отговорихте за автобуси 70, 14, 10. Маршрутът им беше по бул. „България”. Една част от тях минават по ул. „Арх. Георги Козарев”, а друга – по бул. „България”. След като е уточнен маршрутът, те трябва да бъдат санкционирани и да се осъществява контрол там да няма тирове.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Цялата организация на движението по реконструкцията на пътния възел е направена перфектно от изпълнителя. Съгласувана е с нашия сектор КАТ и с Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”. В Закона ясно е написано кой осъществява контрола. Общината няма контролен орган, с който да санкционира. По въпроса за транзитния трафик имаме поне един път седмично разговор или с г-н Терзийски, или с г-н Ценев.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение на НСПСПК, Вх. № 1263/ 10.12.2008 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Надзорният съвет по приватизация предлага на ОбС да включи в годишната програма за приватизация и да открие процедура по приватизация на обособения обект от ОП „Благоустройство”, представляващ Ремонтна база. Става въпрос за имот от 11 декара и произтичащите от това решение за включване в Програмата за приватизация: решение за преустановяване на сделки с този имот и възлагане на Общинската агенция по приватизация да движи по-нататък процедурата. Това ще бъде докладвано в ОбС, ако бъде взето такова решение. От общинската фирма „Благоустройство” основната част беше реализирана в съответствие с Годишния план за приватизация, като Асфалтовата база беше приватизирана. Другият съществен обект – Бетоновият възел, е в процедура на приватизация и заедно с този обект - Ремонтна база, приватизацията приключва. Остава административната сграда с принадлежащите й терени и част от движимото имущество, което си остава към „Благоустройство”. Предлагам да подкрепите проекта за решение на НС.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 9:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – против, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров –за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – въздържал се, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 28 „за”, 2 „против” и 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 433

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал.3 от ЗПСК, Великотърновски Общински съвет

Включва в годишния план за приватизация и открива процедура за приватизация на обособен обект със стопанско предназначение , представляващ „Ремонтна база” - обособена част от структурата на „Благоустройство” ЕООД – търговско дружество със 100% участие на Община Велико Търново в капитала на дружеството.

Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на обособения обект , сключването на договор за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност,за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Общинския съвет.

Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от Общинския съвет.

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на земеделска земя за разполагане на елементи на техническата инфраструктура, Вх. № 1247/ 05.12.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 10:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – против, Гани Пантилеев – въздържал се, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров –за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – въздържал се, Пламен Легкоступ – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 27 „за”, 1 „против”,2 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 434

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 6 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с чл. 12, ал. 1 от Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да бъде сключен договор с „Мобилтел” ЕАД гр. София, ул. „Кукуш” № 1, сграда М2 за отдаване под наем без търг и конкурс на обособена част от поземлен имот № 012037 по картата на възстановената собственост на землище с. Големаните, Община Велико Търново, с площ 0,300 дка, изоставена нива, VІ категория, местност Могилищник, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, за разполагане на базова станция от национална мрежа за безжична комуникация по стандарт GSM-TDMA, за срок от 3 (три) години, при годишна наемна цена 922 лева (деветстотин двадесет и два лева).

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация относно Общо събрание на съдружниците на „Пазари – Велико Търново” ООД, Вх. № 1244/ 04.12.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 11:

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 4 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 435

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема за сведение Информация за проведено Общо събрание на „Пазари – Велико Търново” ООД, гр. Велико Търново.

В 11.05 г-н Христов обяви 15-минутна почивка.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно закупуване на фибробронхоскоп за нуждите на ОДПЗС „Д-р Трейман”, Вх. № 1233/ 01.12.2008 г.

Г-н МАВРОДИ КАЛЕЙНСКИ: Подкрепям предложението като лекар и като човек. Това е изключително необходим уред, ако искаме нашето общинско здравеопазване да бъде на ниво, така че ви призовавам да подкрепите предложението.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 12. Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 436

Ha основание чл.21 ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, т. З от ЗОП, чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 3, ал. 2 от НВМОП и чл. 18, т. 12 във връзка с чл. 20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие на Управителя на „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар „Д-рТрейман - Велико Търново" ЕООД гр.Велико Търново за извършване на разход със собствени средства на дружеството за закупуване на фибробронхоскоп кат.№020275, BF-PE2 BRONCHOFIBERCOPE R, 1 бр. и кат.№ 025038 /ендоскопски светлинен източник/, CLK-4# COLDLIGHT SUPPLY 230v, 1 бр. на стойност общо - 18 989.00 лв. без включен ДДС от фирма „Инфомед" ЕООД гр. София, със собствени средства на дружеството.

Задължава Управителя на „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар „Д-рТрейман - Велико Търново" ЕООД гр.Велико Търново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно реда и условията за предоставяне на мери и пасища на земеделски стопани, Вх. № 1216/ 24.11.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 13:

Димитър Захариев –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров –за, Милен Михов –за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 437

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 11 от Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд, Великотърновски Общински съвет

Приема следния ред и условия за предоставяне на мери и пасища на земеделски стопани – животновъди за общо ползване:

1. Общинските мери и пасища и тези по чл.19 от ЗСПЗЗ да се предоставят за ползване на животновъдите от общината срещу годишна такса в размер на 3,50 лв./дка.

2. Мерите и пасищата, които не са включени във физическите блокове по СИЗП и не подлежат на субсидии от Разплащателната агенция, се предоставят за ползване на желаещите животновъди от общината безвъзмездно, срещу задължението да ги почистят. След включването им във физическите блокове по СИЗП, мерите и пасищата се предоставят за ползване за две последователни години на животновъда, който ги е почистил, срещу годишна такса в размер на 2,00 лв./дка.

3. Кметовете и кметските наместници на населените места от общината инициират и провеждат общо събрание, съгласно чл. 48а от Закона за допитване до народа, ежегодно до края на месец октомври, за определяне правилата за ползване на мерите и пасищата – общински и по чл.19 от ЗСПЗЗ на територията на съответното кметство.

4. Определят се задълженията на ползвателите на общинските мери и пасища и мерите и пасищата по чл. 19 от ЗСПЗЗ, както следва:

4.1. Пасищата и мерите да се поддържат съгласно одобрените със Заповед № РД 09-293/04.05.2007 г. на Министерството на земеделието и храните ”Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние”.

4.2. Да не променят предназначението им и да не ги разорават. Да не ги използват за неземеделски нужди.

4.3. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и др. отпадъци.

4.4. Да не се пали растителност в мерите и пасищата.

4.5. Агротехнически мероприятия, като подсяване, торене на мерите и пасищата, борба с плевелната растителност, отводняване и напояване се съгласуват с общинска администрация, а мероприятията почистване от камъни и почистване от храсти с кмета/кметския наместник/ на населеното място.

4.6. Мерите и пасищата да се опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване и др.

5. Кметовете и кметските наместници на населените места от общината спазват одобреното от Министерството на земеделието и храните и Разплащателната агенция Указание за ”Реда за предоставяне на мери и пасища на земеделски стопани — животновъди за общо ползване”.

6. Възлага на Кмета на Общината да организира разработването и утвърди процедура със срокове за задълженията на служителите от Общинска администрация и Кметовете/Кметските наместници/ на населените места, относно необходимите дейности по управлението и ползването на общинските мери и пасища и мерите и пасищата по чл. 19 от ЗСПЗЗ.

7. Настоящото Решение отменя Решение № 90 по Протокол № 10/21.02.2008 г. на Общински съвет гр. Велико Търново в частта му по Приложение № 1, т. 4 при неполивни условия и т. 4 при поливни условия от утвърдената ”Таблица за размера на наема при ползване на земи от ОПФ”.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно отпускане на финансова подкрепа на Кристияна Кръстева, Вх. № 1222/ 27.11.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 14:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов – за, Анета Маноилова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов –въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров –за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Пламен Легкоступ – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 438

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски общински съвет

Изменя Приложение №3Б от Решение №103/13.03.2008 год., както следва:

 

БИЛО

17 Подкрепа за участие на млади таланти в международни изяви 7 000 Почивно дело, култура и религиозни дейности; Други дейности по културата

СТАВА

17 Подкрепа за участие на млади таланти в международни изяви 8 232 Почивно дело, култура и религиозни дейности; Други дейности по културата

 

Кристияна Кръстева да представи разходооправдателни документи в Дирекция „Култура и КИН” за разходите, описани в т. 24 от Решение №103/ 13.03.2008 година на Великотърновски Общински съвет, а именно: такса за участие и пътни, дневни и квартирни разноски съгласно Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на части от имот – спортен комплекс "Ивайло", Вх. № 1105/ 14.10.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 15:

Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Анета Маноилова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов –за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров –за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов –за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 439

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 от Закона за общинска собственост и чл. 8 ал. 3 т. 3 и чл. 59 ал. 3 т. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с чл. 51 ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, Великотърновски Общински съвет

І. Дава съгласие за предоставяне на право за безвъзмездно ползване за срок от 5 (пет) години на части от имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. “Филип Тотю” № 18, представляващ спортен комплекс “Ивайло”, на спортни клубове, отговарящи на изискванията на ЗФВС.

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост и чл. 11 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю” № 18 на юридически лица, регистрирани по Търговския закон, след провеждане на търг или конкурс. Дейността, която развиват, следва да не препятства по никакъв начин развитието на спортната и тренировъчна дейност в комплекса.

ІІІ. Възлага на Кмета на Общината да осъществи необходимите действия за предоставяне на части от горепосочения имот, при условия и ред, съгласно нормативните изисквания.

ІV. Управителят на ОП “Спортни имоти и прояви” да сключва договори за безвъзмездно ползване със спортните клубове и възмездно с фирмите спечелили търга или конкурса.

 

ПО ШЕСТАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно Възлагане обществени превози на пътници по утвърдени линии, Вх. № 1239/ 02.12.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 16:

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 440

 

І.На основание чл. 21,ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и чл.17 ал.1 т.1,ал. 2, 3 и 4 от Наредба № 2/ 15.03.2002 г. на Министерство на транспорта и съобщенията, Великотърновски Общински съвет реши да се проведе конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници за срок от 8 /осем/ години по утвърдени линии и разписания по тях, от квотата на Община В.Търново от:

1. Републиканска транспортна схема

- В.Търново – Стара Загора с начален час на тръгване от В.Търново 7.00 часа,а от Стара Загора 14.30 часа;

- В.Търново – Ахтопол с начален час на тръгване от В.Търново 7.00 часа,а от Ахтопол 16.00 часа;

2.Областна транспортна схема

- В.Търново – Павликени с начален час на тръгване от В.Търново 7,00 часа,а от Павликени 9,00 часа.

- В.Търново – Павликени с начален час на тръгване от В.Търново 15.00 часа,а от Павликени 17.00 часа;

3.Общинска транспортна схема

- В.Търново - Хотница с начален час на тръгване от В.Търново 6.00;

- В.Търново – Хотница с начален час на тръгване от В.Търново 11.00;

- В.Търново – Кладни дял с начален час на тръгване от В.Търново 12.30 и 18.30;

ІІ.На основание чл.21,ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.17 ал.5 от Наредба № 2/15.03.2002 на МТС определя състав на комисия за провеждане на конкурса и оценка на предложенията,съответно:

Председател: Йордан Тодоров Грозданов – Зам.кмет " Хуманитарни дейности " на Община В.Търново

и членове:

1.Снежана Атанасова Данева-Иванова-Директор дирекция "БИИ" Община В.Търново

2.Олга Петрова Петърчева – Н-к отдел “ПНО”

3.инж.Антон Николаев Койнаков – Н-к отдел "Общинска икономика"

4.Теодора Минкова Тодорова – Н-к отдел " Методология и ОП"

5.инж.Галина Христова Маринова – Гл.експерт "Транспорт"

6.Йордан Ризов Гацов – ТД на НАП В.Търново

7.инж.Станислав Иванов Марков – гл.инспектор РД “Автомобилна администрация” В.Търново

8.инж.Ивайло Иванов Иванов - инспектор сектор "ПП" при ОДП В.Търново

9.Драгни Стефанов Драгнев - общински съветник

10.Румен Тошев Димитров - общински съветник

11.Иван Величков Иванов - общински съветник

12.Мирослав Трифонов Маринов-общински съветник

13.Пламен Борисов Петров -общински съветник

Резервни членове: Стефка Танева Танева-Тотева – Зам.кмет”Евроинтеграция” – за председател

Николина Красимирова Митева – старши юрисконсулт – за член

ІІІ.На основание чл.21,ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.19,ал.1 от Наредба № 2 на МТС утвърждава следните критерии за оценка и класиране на кандидатите:

1.Място и регистрация –10 точки

1.1.седалище и данъчна регистрация в Община В.Търноно над 3 г – 10 т

1.2.седалище и данъчна регистрация в Община В.Търново от 1 до 3 години – 5 точки

1.3.седалище и данъчна регистрация в община В.Търново под 1 година и в други населени места – 0 точки.

2.Екологичност на превозните средства – 20 точки

2.1.Оборудвани с екодвигатели/оригинал или нотариално заверено копие на свидетелство за регистрация на ППС-част І,когато в т.V9 е вписано с думи “ЕВРО/EURO ІV и V”или “ЕЕV”, и/или притежава сертификат за съответствие по Резолюция СЕМТ/СМ(2001)9Final и валиден сертификат за техническа изправност/ – 20 точки.

2.2.Оборудвани с екодвигатели/оригинал или нотариално заверено копие на свидетелство за регистрация на ППС-част І,когато в т.V9 е вписано с думи”ЕВРО/EURO ІІІ” или когато не е вписано,но автомобила е с дата на първоначална регистрация след 30 септември 2001 година/ - 10 точки

2.3.Оборудвани с катализатори/документ/ – 4 точки

2.4.Оборудвани с газови уредби – 3 точки

2.4.Останалите,които отговарят на екологичните норми – 1 точка

3.Възрастов състав на автобусите – 20 точки/определя се въз основа на записаното в буква /В/ на част I от оригинал или нотариално заверено копие на свидетелство за регистрация на ППС – част I/

3.1.До 12 месеца от датата на първоначалната регистрация – 20 точки

3.2.За всеки следващи 12 месеца след първите 12 след датата на първоначална регистрация – по 1 точка по малко

4.Оборудване на превозните средства за превоз на трудноподвижни лица-10 точки

4.1.Оборудвани – 10 точки

4.2.Необорудвани – 0 точки

5.Собственост на автобусите,с които разполага превозвача. – 10 точки

5.1.Собствени – 10 точки

5.2.Финансов лизинг – 9 точки

5.3.Наети по договор за наем за не по-малко от 5 години и вписани в лицензията – 4 точки

6.Обслужвали маршрутни разписания по договор с община В.Търново през последните 5 години без налагани санкции от Общината - 10 точки

6.1.Обслужвали разписания от общинска,областна и републиканска транспортни схеми без налагани санкции от Община В.Търново - 10 точки

6.2.Обслужвали разписания от областна и републиканска транспортни схеми без налагани санкции от Община В.Търново -6 точки

6.3.Обслужвали разписания от републиканска транспортна схема без налагани санкции от Община В.Търново – 2 точки

6.4.Необслужвали и обслужвали с налагани санкции от Община В.Търново– 0 точки

7.Допълнителни услуги за пътниците – климатик - 5 точки

7.1.Оборудвани с климатик /декларация/ - 5 точки

7.2.Необорудвани – 0 точки

8.Предлагана цена с включен ДДС – за междуселищни линии за пътникокилометър на база приложена Калкулация за образуване на разценката за всяка линия/да се приложи и цена на билети до населените места по маршрутното разписание,на база предложената цена на п/км./ - 15 точки.

8.1.Най ниска цена – 15 точки

8.2.Всяка следваща по висока – 2 точки по-малко.

Оценките по т.т.2,3,4,5 и 7 са средно претеглени величини и се изчисляват по формулата:

Т = Σ /Х*К/ ,където Т – общо точки за съответния показател

        Σ Х                Х – брой автобуси от съответната група

                             К – оценка, съответстваща на състоянието на конкретния автобус

                             Σ Х = общ брой оценени автобуси

Оценката е точкова/максимален брой точки 100/.Класирането на офертите става по общия брой натрупани точки.На първо място се класира кандидата получил най-голям брой точки.

ІV.Организирането и провеждането на конкурса,съобразно изискванията на нормативните документи се възлага на Кмета на Общината.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно промяна на цените на билетите за обществен превоз, Вх. № 1231/ 23.11.2008 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Всички ние бяхме свидетели на една неуморна битка от месеци наред. Аз искам да разгранича ОбС от триумфа, който в момента е налице. Искам да благодаря официално на Кмета за това, че работи докрай и благодарение на него и предложението, което направи, в момента понижаването на цените е факт. В ПК имаше много коментари в отрицателен аспект. ОбС върви на автопилот. През тези няколко месеца аз не случайно исках да заостря вниманието ви, че има документи, които са подписани и трябва да бъдат спазвани. Инициативата трябваше да бъде на ОбС, но засъжаление това не се случи.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Не съм съгласен с вашите произволни твърдения. Не е важно на кого е триумфът, а какъв е крайният резултат. И все пак, прочетете днешната статия в един от най-големите всекидневници. Тя тотално опровергава това бичуване на ОбС.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Съгласен съм, че е важен крайният резултат, а относно бичуването не приемам аргументите ви, г-н Стефанов, защото има подписани документи. Когато упълномощихте Кмета да вземе решение, вие го накарахте да излезе от тези рамки, които са анексирани към договора и при положение, че процентите бяха 22, Кметът взе решение за повишаването на цената. Това е разликата. Исках да акцентирам какво се получи от решението на ОбС да упълномощим Кмета.

Г-н ИВАН ИВАНОВ: На комисията беше взето решение, което беше да се изпълняват всички документи. Не приемам казаното от г-н Димитров. В началото се запознахме с Правилника, според който като общински съветник нямате право да коментирате решение на ОбС. Аз също не съм гласувал в началото г-н Кметът да изпълнява това нещо, но то беше прието с необходимия брой гласове и г-н Кметът си свърши работата.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: За да бъдем наясно всички относно Правилника, искам да зачета решението на комисията. Това е нещо, върху което аз исках през всичките тези месеци да обърна внимание. Решението на Комисията е: „да се изпълняват сключените договори и анекси”. Въпросът ми е защо чак сега.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: От името на Групата моля Председателството да спазва Правилника и да не се превръщаме в говорилня. Ще помоля г-н Димитров да не ни се кара!

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Предлагам да прекратим дебата.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението за прекратяване на дебата. Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

Г-н Христов подложи на гласуване решението на ПК. Решението беше утвърдено с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Предложението на ОбА беше прието с 24 „за”, „против” няма, 6 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 441

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да се намалят цените на билетите по сключените договори за обществен превоз в размера им преди последната актуализация и упълномощава и възлага на Кмета на Община Велико Търново да предприеме действия по сключване на допълнително споразумение към договорите с превозвачите със стойност на цената на билета посочена преди направената последна актуализация.

Да се изпълняват сключените договори и анекси.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот, кв. № 141 - А, гр. Велико Търново, Вх. № 1215/ 24.11.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 18:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов – за, Анета Маноилова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев –за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров –за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов –за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 442

На основание чл.21 ал.1 т. 23 от ЗМСМА, отменя свое Решение №260 по протокол №23 от 19.06.2008 г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, дава съгласие недвижим имот публична общинска собственост, находящ се в гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 41, представляващ урегулиран поземлен имот Х /десет римско/, застроен и незастроен целият с площ от 425 /четиристотин двадесет и пет/ кв.м., отреден “за смесено предназначение”, попадащ в строителен квартал 141-А /сто четиридесет и едно, буква „а”/ по плана на града, заедно с построената в него масивна двуетажна сграда, гараж и склад към него, със застроена площ в размер на 88 кв.м., актуван с АОС №3017/11.08.2005 г., да бъде обявен за частна общинска собственост.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 от ЗОС, чл. 39 ал. 1 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет, дава съгласие да бъде обявен публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот, находящ се в гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №41, представляващ урегулиран поземлен имот Х /десет римско/, застроен и незастроен целият с площ от 425 /четиристотин двадесет и пет/ кв.м., отреден “за смесено предназначение”, попадащ в строителен квартал 141-А /сто четиридесет и едно, буква „а”/ по плана на града, заедно с построената в него масивна двуетажна сграда, гараж и склад към него, със застроена площ в размер на 88 кв.м.

Утвърждава начална конкурсна цена, равна на експертната оценка, определена с протокол на лицензиран оценител „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 251 800 /двеста петдесет и една хиляди и осемстотин/ лева без ДДС.

Определя следните приоритетни условия при провеждане на конкурса:

а/ офертна цена, не по-ниска от началната конкурсна цена;

б/ представяне на идеен проект, одобрен от Община Велико Търново, за бъдещото застрояване на парцела;

в/ депозитна вноска за участие в конкурса в размер на 100 000 лева;

г/ кандидатите да нямат задължения към Община Велико Търново.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по организиране и провеждане на конкурса за продажба съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на имот, кв. № 657, гр. Велико Търново, Вх. № 1246/ 05.12.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 19:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов –за, Желка Денева – за,Драгни Драгнев – за, Иван Иванов – въздържал се, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев –за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров –за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов –за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 443

На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.5 ал.1 и чл.34 ал.1 от ЗОС, чл.3 ал.1 т.2 и чл.3 ал.2 т.5 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет

Приема в полза на Община Велико Търново и дава съгласие да бъде съставен акт за общинска собственост за недвижим имот, получен като обезщетение срещу учредено право на строеж върху УПИ І от строителен квартал 657 по ПУП на гр. Велико Търново, съгласно решение на ОбС и договор, сключен между Община Велико Търново и „ТЕРА” ООД на 06.06.2006 г., с обща застроена площ в размер на 961 кв.м., представляващи 17,1% от РЗП на обект „Жилищна сграда с магазини, офиси и подземни гаражи” /съгласно ценообразуване, изготвено от „ЕТСД – 97” ООД гр. Велико Търново/, както следва:

- Подземен паркинг на кота /-5,40/ със застроена и общоползвана площ в размер на 551,52 кв.м.

- Подземен паркинг на кота /-2,70/ със застроена и общоползвана площ в размер на 409,48 кв.м.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по съставяне на акт за общинска собственост за имота съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

На основание чл. 12, ал. 1 от ЗОС и чл. 12, ал.1 т.4 от НРПУРОИ новоприетите имоти да бъдат предоставени за стопанисване и управление на „ОДПГ” ЕООД гр. Велико Търново.

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Придобиване на недвижим имот, кв. № 339, гр. Велико Търново, Вх. № 1223/ 27.11.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 20:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – въздържал се, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов – въздържал се, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – въздържал се, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев –за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров –въздържал се, Богдан Ковачев – за, Милен Михов –за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, 11 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 444

 

На основание чл. 21 ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.5, ал. 1 и чл. 34, ал. 1 от ЗОС, чл. 3, ал. 1 т. 2 и чл. 3, ал.2, т. 3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет

Приема в полза на Община Велико Търново и дава съгласие да бъде отразен в актовите книги за общинска собственост недвижим имот, представляващ поземлен имот №6577 /шест хиляди петстотин седемдесет и седем/, незастроен, целият с площ в размер на 1 898 /хиляда осемстотин деветдесет и осем/ кв.м., от които 1 156 кв.м. попадат в УПИ І „за парк”, 5 кв.м. попадат в УПИ ІІ „за параклис” и 737 кв.м. попадат в улица, който имот се намира в строителен квартал 339 /триста тридесет и девет/ по ПУП на гр. Велико Търново, район Парк „Руски гробища”.

 

Утвърждава стойността на имота, равна на експертната оценка, изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 303 680 /триста и три хиляди шестстотин и осемдесет/ лева, които следва да бъдат изплатени на Кирил Стефанов Дянков и други, наследници на Стефан Дянков Стайков. Средствата, необходими за обезщетяване на собствениците, да бъдат заложени в бюджета на Община Велико Търново за 2009 година.

 

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по придобиване на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредяване право на строеж, кв. № 28, гр. Велико Търново, Вх. № 1224/ 27.11.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 21:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов –за, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Маноилова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – въздържал се, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев –за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров –за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов –за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 445

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 37 ал.4 т.4 от ЗОС, чл.54 ал.4 т.4 от НРПУРОИ, във връзка с чл.62 ал.1 от Закона за енергетиката, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж без търг и конкурс върху общинска земя – УПИ ХХІ /урегулиран поземлен имот двадесет и едно римско/ от строителен квартал 28 /двадесет и осем/ по ПУП на гр. Велико Търново, отреден „за техническа инфраструктура”, целият с площ от 54 /петдесет и четири/ кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост № 4564/ 08.10.2008 г., за изграждане на обект: „Трафопост – бетонен комплексен трансформаторен пост /БКТП/, кабелни връзки Ср.Н и НН” със застроена площ в размер на 12,48 кв. м.. и необходима площ за обслужващи сервитути, в полза на „EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център Горна Оряховица.

Утвърждава експертната оценка за учредяване възмездно право на строеж върху общинска земя, изготвена от лицензиран оценител “Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, в размер на 19 440 /деветнадесет хиляди четиристотин и четиридесет/ лева.

Преди сключване на договора за учредяване право на строеж върху общинска земя,“EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център Горна Оряховица, следва да заплати стойността на учреденото право на строеж в размер на 19 440 /деветнадесет хиляди четиристотин и четиридесет/ лева по сметка на Община Велико Търново BG 43 SOMB 9130 84 24761244 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ Велико Търново КОД 44 59 00, BIC КОД SOMBBGSF; 2% режийни разноски в размер на 388,80 лева /триста осемдесет и осем лева и осемдесет стотинки/ по сметка на Община Велико Търново BG 36 SOMB 9130 31 24758000 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ Велико Търново, 2% местен данък в размер на 388,80 лева /триста осемдесет и осем лева и осемдесет стотинки/ по сметка на Община Велико Търново BG 43 SOMB 9130 84 24761244 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ Велико Търново, както и 192 /сто деветдесет и два/ лева стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC KOД SOMBBGSF.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по учредяване възмездно право на строеж в съответствие с изискванията на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като всички разходи по сделката са за сметка на “EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център Горна Оряховица.

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредяване право на ползване върху недвижим имот, с. Арбанаси, местност "Новите лозя", Вх. № 1251/ 08.12.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 22:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов –за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов –за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев –за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров –за, Милен Михов –за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 446

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 12 ал.1 от ЗОС, чл.12 ал.2 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие недвижим имот, представляващ: земя извън регулация в землището на с. Арбанаси, местност „Новите лозя”, поземлени имоти № 000130 и № 000147, заедно с изградените в имотите сгради – Конна база с. Арбанаси, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 4404/20.12.2007 г., да бъде предоставен за стопанисване и управление на Общинско предприятие „Спортни и моти и прояви”.

 

Възлага на Управителя на Общинско предприятие „Спортни имоти и прояви” да сключи договор за безвъзмездно право на ползване върху имота за срок от десет години с Клуб по конен спорт „Калоян-92”, с. Арбанаси, представляван от председателя на Клуба Михаил Костов Христов, при спазване изискванията на Закона за физическото възпитание и спорта и Закона за общинската собственост.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно път "Велико Търново - Гурково", Вх. № 1189/ 11.11.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 23:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов –за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов –за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – въздържал се, Хасан Палов –за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, , Гани Пантилеев – против, Христо Христов -за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров –за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов –за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 29 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 447

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, съгласно чл.14а, ал.2 от и чл.19, ал.З от Закона за горите, чл.35, ал. 4, т. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС във връзка с чл.32 ал.1 т.1 от гл-IV от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет

1. Дава съгласие да се извърши изключване на имоти - общинска собственост по приложените скици - проект, както следва:

- в землище на с.Въглевци

№№ 240016 и 241025 - общинска собственост

№№ 001111, 001112, 001133, 001131 и 001109 - стопанисвани от общината

- в землище на с.Райковци

* №170009 - стопанисвани от общината

- в землище на с.Вонеща вода

* №044007 - стопанисвани от общината

- в землище на с.Габровци >

* №001240 - стопанисвани от общината

2. Приема цената за изключване на имотите, определена за :

- в землище на с.Въглевци

№240016 с площ 5.579 дка, която по удостоверение № 715/11.03.2008г. на Регионалната комисия по оценка към Регионална дирекция по горите - гр.Велико Търново, която е 4 118.39 лв.

№241025 с площ 1.372 дка, която по удостоверение № 720/11.03.2008г. на Регионалната комисия по оценка към Регионална дирекция по горите - гр.Велико Търново, която е 447.34 лв.

* №001111 с площ 0.832 дка, която по удостоверение № 846/13.06.2008г. на Регионалната комисия по оценка към Регионална дирекция по горите - гр.Велико Търново, която е 159.00 лв.

№001112 с площ 0.362 дка, която по удостоверение № 847/13.06.2008г. на Регионалната комисия по оценка към Регионална дирекция по горите - гр.Велико Търново, която е 290.00 лв.

№001133 с площ 0.850 дка, която по удостоверение № 849/13.06.2008г. на Регионалната комисия по оценка към Регионална дирекция по горите - гр.Велико Търново, която е 1 225.00 лв.

№001131 с площ 0.396 дка, която по удостоверение № 848/13.06.2008г. на Регионалната комисия по оценка към Регионална дирекция по горите - гр.Велико Търново, която е 204.00 лв.

№001109 с площ 1.947 дка, която по удостоверение № 845/13.06.2008г. на Регионалната комисия по оценка към Регионална дирекция по горите - гр.Велико Търново, която е 416.00 лв.

- в землище на с.Райковци

* №170009- част с площ 0.054 дка, която по удостоверение №
900/23.06.2008г. на Регионалната комисия по оценка към Регионална
дирекция по горите - гр.Велико Търново, която е 58.00 лв.

- в землище на с.Вонеща вода

* №044007 с площ 1.585 дка, която по удостоверение №
835/13.06.2008г. на Регионалната комисия по оценка към Регионална
дирекция по горите - гр.Велико Търново, която е 611.81 лв.

- в землище на сГабровци

* №001240 с площ 0.897 дка, която по удостоверение №
834/13.06.2008г. на Регионалната комисия по оценка към Регионална
дирекция по горите - гр.Велико Търново, която е 555.00 лв.

3. Великотърновски Общински съвет упълномощава Кмета на Община Велико Търново да проведе необходимите процедури, във връзка с чл.16а от Закона за горите.

Заседанието беше закрито в 12.10 часа

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ…………….

ЕВГЕНИ СТОЕВ………………….