ПРОТОКОЛ № 38

 

От тридесет и осмо заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 22.01.2009 г. от 09.10 часа в залата на Великотърновски Общински съвет.

 

Присъстваха 35 общински съветника. Отсъстваха г-н Николай Цонев и г-жа Роза Мишева.

Заседанието беше открито от председателя на Великотърновския общински съвет – г-н Христо Христов, който даде думата за предложения и допълнения по проекта за дневен ред.

 

ДНЕВЕН РЕД – ПРОЕКТ:

 1. Приемане на Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Велико Търново, Вх. № 1083/ 03.10.2008 г.
 2. Определяне на годишен размер на такса "Битови отпадъци", Вх. № 1319/ 10.01.2009 г. 
 3. Изменение и допълнение на Наредбатата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1315/ 10.01.2009 г.  
 4. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1318/ 10.01.2009 г.
 5. Промяна в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1327/ 12.01.2009 г. 
 6. Определяне такси за ученици и други лица, ползващи услугите на общежитията към функция „Образование”, Вх. № 1303/ 09.01.2009 г. 
 7. Отчет за дейността на ВТОбС и неговите комисии за периода 01.07.2008 г. - 31.12.2008 г., Вх. № 1320/ 12.01.2009 г.
 8. Отчет за изпълнение на решенията на ВТОбС за второто полугодие на 2008 г., Вх. № 1317/ 10.01.2009 г.
 9. Отчет за работата на Общинска агенция за приватизация за 2008 г., Вх. № 1332/ 13.01.2009 г. 
 10. Приемане на годишен план за приватизация на общинската собственост в Община Велико Търново за 2009 г., Вх. № 1337/ 14.01.2009 г.
 11. Предоставяне на безлихвен заем на РНБ "П. Р. Славейков" - Велико Търново, Вх. № 1311/ 09.01.2009 г. и Вх. № 1330/ 13.01.2009 г. 
 12. Влагане на свободни средства от фонд "Разходи за приватизация и следприватизационен контрол" на срочни депозити, Вх. № 1338/ 14.01.2009 г. 
 13. Включване в годишния план за приватизация на общински нежилищен имот „Бивше училище”, с. Дичин, Вх. № 1340/ 14.01.2009 г.
 14. Включване в годишния план за 2009 г. и откриване на процедура за приватизация на общински имот „Бивше училище”, с. Беляковец, Вх. № 1339/ 14.01.2009 г.
 15. Конкурс за продажба на недвижим имот, кв. № 11, с. Беляковец, Вх. 1322/ 12.01.2009 г. 
 16. Проект за решение към предложението за прекратяване на "Благоустройство" ЕООД - Велико търново чрез вливане, Вх. № 1336/ 14.01.2009 г.
 17. Провеждане на преговори за продажба на остатъчния пакет от дялове в „Хлебопроизводство и сладкарство” ООД - Велико Търново по реда на Търговския закон, Вх. № 1331/ 13.01.2009 г.
 18. Питане на Румен Димитров, общински съветник, Вх. № 1300/ 08.01.2009 г.
 19. Питане на Румен Димитров, общински съветник, Вх. № 1301/ 08.01.2009 г.
 20. Питане на Румен Димитров, общински съветник, Вх. № 1343/ 14.01.2009 г.
 21. Предложение относно определяне състава на Комисия по чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, Вх. № 1328/ 12.01.2009 г.
 22. Предложение относно определяне състава на Комисия по чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, Вх. № 1326/ 12.01.2009 г.
 23.  Предложение от Розалия Кузманова, Председател на ПК по ЗСД, Вх. № 1261/ 09. 12.2008 г.
 24. Справка за международните командировки на общинска администрация и общинските съветници, Вх. № 1306/ 09.01.2009 г.
 25. Отчет за извършени разходи за командировки в чужбина и страната за периода 01.10 - 30.11.2008 г., Вх. № 1267/ 11.12.2008 г.
 26. Съфинансиране от общинския бюджет за 2009 г. изпълнението на Проект по Национална програма „Асисенти на хора с увреждания” в Община Велико Търново, Вх. № 1309/ 09.01.2009 г. 
 27. Предложение относно изпълнение на решение № 414/ 13.11.2008 г., Вх. № 1325/ 12.01.2009 г.
 28.  Отписване на Асфалтова база, с. Хотница от активите на „Благоустройство” ЕООД - Велико Търново, Вх. № 1292/ 29.12.2008 г.
 29. Предложение относно разсрочено плащане на задължения към Община Велико Търново, Вх. № 1312/ 09.01.2009 г.
 30. Определяне на място за изграждане на временен приют за безстопанствени кучета, Вх. № 1145/ 30.10.2008 г. и Вх. № 1344/ 14.01.2009 г.
 31. Замяна на недвижим имот, кв. № 330, гр. Велико Търново, № 1314/ 09.01.2009 г.
 32. Одобряване на проект за частично изменение на ПУП, кв. № 6, Западна промишлена зона, Вх. 1321/ 12.01.2009 г.
 33. Проект за частично изменение на ПУП, кв. № 102, гр. Велико Търново, 1249/ 05.12.2008 г.
 34. Предложение относно Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 1323/ 12.01.2009 г.
 35. Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. № 22, с. Момин сбор, Вх. № 1313/ 09.01.2009 г.
 36. Предложение относно конкурс за продажба на недвижим имот кв. № 534, гр. Велико Търново, Вх. № 1324/ 12.01.2009 г.

 

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Искам да направя едно предложение във връзка с новоприетия Закон за предотвратяване конфликта на интереси. Точка 1 от моето предложение е за промяна на Правилника с цел той да се синхронизира с новия Закон. Предлагам комисията да е от 5 члена – т. 2, а в т. 3 – членовете на комисията да се избират с явно гласуване. Предлагам да бъде включено като т. 23 в дневния ред.

Г-Н РУМЕН ДИМИТРОВ: Не виждам г-н Кмета на банката, на която трябва да стои, и тъй като той не присъства в залата, оттеглям питанията си – т. 18, 19 и 20 за следващото заседание, на което той ще присъства.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Имам няколко предложения. Първото е във връзка с т. 8 от проекта за дневен ред. Прегледахме становищата на всички комисии. На мнение сме, че не приемаме този отчет, тай като не е ситуиран по отношение на работата на отделните комисии и много трудно се ориентираме къде да търсим решенията на съответната ПК. От името на ПК по ТСУ предлагам да се преработи във вариант, който е удобен за разглеждане по комисии, за да дадем мнение дали тези решения са изпълнени. Предложението ми е за отлагане на т. 8.

Точки 14 и 15 касаят училището в с. Беляковец, т.е. се покриват и предлагам да се гледат едновременно и да вземем едно решение по отношение на училището.

Предлагам също да разгледаме едновременно т. 21 и т. 22, които са свързани с една тема.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: От Групата на БСП предлагаме т. 8 да отпадне от дневния ред и да се разгледа на следващо заседание. Изпълнените решения трябва да се отразят по комисии, а за неснетите от отчет решения да се посочи срок за тяхното изпълнение.

Г-н ЕВГЕНИ СТОЕВ: Предлагам да включим в дневния ред едно предложение на д-р Рашев за извършване на разходи за закупуване на хирургични легла шкафчета за МДОЗС.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Точка 30 да бъде отмяна на Решение 263 от 19.06.2008 г. И още едно предложение: относно определяне на двама общински съветници за Комисията за връчване на академичната награда на Общината на 3 март. Предлагам да го включим като последна точка в дневния ред.

Г-жа СТЕФКА ТАНЕВА: Искам да благодаря на г-жа Брайнова, която предложи да се слеят т. 14 и т. 15, но аз предлагам тези точки и точка 16 да отпаднат от дневния ред, защото считам, че не са добре прецизирани и по-добре отново да се гледат в ПК, за да се прецизират.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Имам процедурно предложение: тъй като се предлага да отпаднат много точки, първо да гласуваме тяхното отпадане и след това на мястото на отпадналите точки да се вкарат новите предложения.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Проектът за решение на ОбА не е подкрепен от ПК и не влиза в дневния ред, но проектът под № 16 касае подготовка за преобразуване на предприятието и по него няма никакви възражения. Възразявам срещу отпадането на този текст по т. 16, защото е безспорен. Става дума за вливането на двете предприятия.

Г-н Христо Христов прочете писмо, внесено от г-н Стефан Стоянов, с което г-н Стоянов уведомява ОбС, че Групата „Атака” в ОбС се преименува на „Българска идентичност” и същата няма да представлява ПП „Атака”.

Г-н Христов подложи на гласуване включването на предложението на г-н Богдан Ковачев. Резултатът от гласуването беше следният: 18 „за”, 4 „против” и 4 „въздържали се”. Г-н Стефан Стоянов поиска прегласуване на предложението. След прегласуването резултатът беше следният: 18 „за”, 5 „против” и 7 „въздържали се”.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-жа Румяна Брайнова за отпадане на т. 8 и сливане на т. 14 и 15 и т. 21 и 22.

Резултатът от гласуването беше следният: 20 „за”, 4 „против” и 2 „въздържали се”. Г-н Ивайло Любенов предложи да бъде направено прегласуване. При повторното гласуване предложението беше прието с 20 „за”, 6 „против” и 3 „въздържали се”.

Предложението на г-жа Желка Денева беше прието с 23 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението, направено от г-н Евгени Стоев. Предложението на г-н Стоев беше прието с 31 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

Предложението на г-н Христо Христов за определяне членове на Комисията за връчване на Академичната награда на Общината на 3 март беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Предложението на г-н Христо Христов за включване на нова точка относно отмяна на Решение 263 беше прието с 32 „да”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Предложението на г-жа Стефка Танева за отпадане на т. 16 беше прието с 22 „за”, 5 „против” и 3 „въздържали се”.

Целият дневен ред беше приет с 31 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Велико Търново, Вх. № 1083/ 03.10.2008 г.
 2. Определяне на годишен размер на такса "Битови отпадъци", Вх. № 1319/ 10.01.2009 г. 
 3. Изменение и допълнение на Наредбатата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1315/ 10.01.2009 г.  
 4. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1318/ 10.01.2009 г.
 5. Промяна в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1327/ 12.01.2009 г. 
 6. Определяне такси за ученици и други лица, ползващи услугите на общежитията към функция „Образование”, Вх. № 1303/ 09.01.2009 г. 
 7. Отчет за дейността на ВТОбС и неговите комисии за периода 01.07.2008 г. - 31.12.2008 г., Вх. № 1320/ 12.01.2009 г.
 8. Отчет за работата на Общинска агенция за приватизация за 2008 г., Вх. № 1332/ 13.01.2009 г. 
 9. Приемане на годишен план за приватизация на общинската собственост в Община Велико Търново за 2009 г., Вх. № 1337/ 14.01.2009 г.
 10. Предоставяне на безлихвен заем на РНБ "П. Р. Славейков" - Велико Търново, Вх. № 1311/ 09.01.2009 г. и Вх. № 1330/ 13.01.2009 г. 
 11. Влагане на свободни средства от фонд "Разходи за приватизация и следприватизационен контрол" на срочни депозити, Вх. № 1338/ 14.01.2009 г. 
 12. Включване в годишния план за приватизация на общински нежилищен имот „Бивше училище”, с. Дичин, Вх. № 1340/ 14.01.2009 г.
 13. Включване в годишния план за 2009 г. и откриване на процедура за приватизация на общински имот „Бивше училище”, с. Беляковец, Вх. № 1339/ 14.01.2009 г.
 14. Конкурс за продажба на недвижим имот, кв. № 11, с. Беляковец, Вх. 1322/ 12.01.2009 г. 
 15. Провеждане на преговори за продажба на остатъчния пакет от дялове в „Хлебопроизводство и сладкарство” ООД - Велико Търново по реда на Търговския закон, Вх. № 1331/ 13.01.2009 г.
 16. Предложение относно определяне състава на Комисия по чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, Вх. № 1328/ 12.01.2009 г.
 17. Предложение относно определяне състава на Комисия по чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, Вх. № 1326/ 12.01.2009 г.
 18. Предложение от Богдан Ковачев относно определяне състава на Комисия по чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
 19. Предложение от Розалия Кузманова, Председател на ПК по ЗСД, Вх. № 1261/ 09. 12.2008 г.
 20. Справка за международните командировки на общинска администрация и общинските съветници, Вх. № 1306/ 09.01.2009 г.
 21. Отчет за извършени разходи за командировки в чужбина и страната за периода 01.10 - 30.11.2008 г., Вх. № 1267/ 11.12.2008 г.
 22. Съфинансиране от общинския бюджет за 2009 г. изпълнението на Проект по Национална програма „Асисенти на хора с увреждания” в Община Велико Търново, Вх. № 1309/ 09.01.2009 г. 
 23. Предложение относно изпълнение на решение № 414/ 13.11.2008 г., Вх. № 1325/ 12.01.2009 г.
 24. Отписване на Асфалтова база, с. Хотница от активите на „Благоустройство” ЕООД - Велико Търново, Вх. № 1292/ 29.12.2008 г.
 25. Предложение относно разсрочено плащане на задължения към Община Велико Търново, Вх. № 1312/ 09.01.2009 г.
 26. Определяне на място за изграждане на временен приют за безстопанствени кучета, Вх. № 1145/ 30.10.2008 г. и Вх. № 1344/ 14.01.2009 г.
 27. Отмяна на Решение № 263.
 28. Замяна на недвижим имот, кв. № 330, гр. Велико Търново, № 1314/ 09.01.2009 г.
 29. Одобряване на проект за частично изменение на ПУП, кв. № 6, Западна промишлена зона, Вх. 1321/ 12.01.2009 г.
 30. Проект за частично изменение на ПУП, кв. № 102, гр. Велико Търново, 1249/ 05.12.2008 г.
 31. Предложение относно Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 1323/ 12.01.2009 г.
 32. Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. № 22, с. Момин сбор, Вх. № 1313/ 09.01.2009 г.
 33. Предложение относно конкурс за продажба на недвижим имот кв. № 534, гр. Велико Търново, Вх. № 1324/ 12.01.2009 г.
 34. Предложение относно закупуване на хирургични легла от „МДОЗС – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 1349/ 16.01.2009 г.
 35. Определяне на двама общински съветника в Комисията за Академична награда „Трети март”.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Велико Търново, Вх. № 1083/ 03.10.2008 г.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: На предното заседание вие приехте моето предложение да отпадне разглеждането на тази Наредба с оглед на това, че имаше известни противоречия и неточности в отделните текстове на Наредбата. Ние направихме обстойно обсъждане в ПК и всички са се запознали с текста на доклада, който изготвихме в резултат на тези обсъждания.

Аз имам една бележка към текстовете на Решението, тъй като ОбА е внесла решение, което е от предното заседание преди да е направен този доклад. Предлагам да прибавим следния текст: „и доклада на ПК по ТСУ”.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Имам два въпроса. Единият е към чл. 4, т.1 и касае Експертния съвет. Дали в този ЕС има експерт по озеленяването? Доколкото знам, няма.

Имам още един въпрос, който касае друга точка. Става въпрос за предложението да отпадне Гл. архитект и е написано като предложение за ОбА. Тъй като за мен ОбА е широко понятие, правя предложение на мястото на ОбА да се запише „Дирекция „ТСУ”. Ако се запише „ОбА”, това не конкретизира кой отговаря и към кого да се обръщат гражданите.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Ние приемаме Наредбата на второ четене и можем да обсъждаме становището на водещата ПК.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: В ПК по земеделие и гори тези промени не бяха представени и ние гласувахме Наредбата в този вид, затова направих този коментар.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Първият въпрос касаеше Експертния съвет, а той се назначава за всяко отделно заседание със заповед на г-н Кмета, съгл. ЗУТ, и в зависимост от дневния ред на заседанието на този ЕС. Когато има въпроси, които касаят зелената система, кметът назначава на заседанието експерти по озеленяване, които да могат да изразят становище. Затова не е необходимо да бъде назначаван отделен експерт, който да гледа въпроса, свързан със зелената система на Общината.

Втората бележка. Тъй като има въпроси, които са за възлагане чрез отдела за обществени поръчки, не може да бъде възложено от Дирекция „ТСУ” и по тази причина сме приели по-широк обхват от ангажименти от ОбА. Не може тези задачи да се изпълняват само от Дирекция „ТСУ”.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Искам да обърна внимание, че е необходима редакционна промяна, тъй като тук пише „Общински съвет В. Търново”, а трябва да бъде „Великотърновски Общински съвет”.

Г-н Христов подложи на гласуване доклада на водещата ПК. Докладът беше приет с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н Христов подложи на гласуване текстовете на отделните глави от Наредбата.

Глава І беше приета с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Глава ІІ беше приета с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Глава ІІІ беше приета с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Глава ІV беше приета с 22 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Глава V беше приета с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Глава VІ беше приета с 32 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

Допълнителните разпоредби на Наредбата бяха приети с 33 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

Текстът на цялата наредба беше приет с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 448

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА и чл. 62, ал. 10 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет

 

Приема на второ четене Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Велико Търново и Доклад на постоянната комисия по териториално и селищно устройство към Великотърновски Общински съвет.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне на годишен размер на такса "Битови отпадъци", Вх. № 1319/ 10.01.2009 г. 

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 2:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Любомира Попова – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Приложение към Протокола.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбатата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1315/ 10.01.2009 г.  

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 3:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Любомира Попова – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 450

На основание чл. 21, ал.2 ЗМСМА, във връзка с чл. 22 от ЗМДТ, Великотърновски Общински съвет

Изменя Приложение 1 към Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново, както следва:

Било:

Приложение 1

Данъкът върху недвижимите имоти се определя в размер на 1,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл. 10, ал. 1 от ЗМДТ към 1 януари на годината, за която се дължи.

Става:

Приложение 1

Данъкът върху недвижимите имоти се определя в размер на 2 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл. 10, ал. 1 от ЗМДТ към 1 януари на годината, за която се дължи.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО:Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1318/ 10.01.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 4:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Любомира Попова – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 451

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново както следва:

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Създава нов параграф:

§ 11 (1) За 2009 година, срокът за подаване на декларации по реда на чл. 16 „а” и чл. 20 „а” е до 28 февруари 2009 година.

(2) Лицата, подали декларации по реда на чл. 16 „а” и чл. 20 „а” за 2009 година могат да оттеглят същите с подаването на молба по образец в срок до 28 февруари 2009 година.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1327/ 12.01.2009 г. 

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 5:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

 

РЕШЕНИЕ № 452

На основание чл.21, ал.2, от ЗМСМА Великотърновски общински съвет

Приема допълнения и изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, както следва:

Отменя: т. 10, ал. 1на Чл. 2.

Изменя: ал. 5 и ал. 8 на чл. 48:

Стар текст: Чл .48, ал. 5 Лицето не може да започне дейност преди издаване на удостоверение. Удостоверението се издава след представяне на документ, удостоверяващ липсата на данъчни задължения, както и на други финансови задължения към Общината, декларирани или установени от компетентен орган към датата на издаване на удостоверението.

Нов текст: Чл. 48, ал. 5 Лицето не може да започне дейност преди издаване на удостоверение. Удостоверението се издава след представяне на документ, удостоверяващ регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, липсата на данъчни задължения, както и на други финансови задължения към Общината, декларирани или установени от компетентен орган към датата на издаване на удостоверението.

Стар текст: Чл. 48, ал. 8 Търговец, който е подал декларациите по ал. 6 и ал. 7 желае отново да започне търговията с тютюн и тютюневи изделия и/или спирт и спиртни напитки подава уведомление по образец в Общинския център за услуги и информация на гражданите, като за годишна такса същият пропорционално заплаща такса в размер на 1/12 част от годишната такса за всеки пълен месец до края на годината от месеца, следващ месеца на подаване на уведомлението.

Нов текст: Чл. 48, ал. 8 Търговец, който е подал декларациите по ал. 6 и ал. 7 желае отново да започне търговията с тютюн и тютюневи изделия и/или спирт и спиртни напитки подава уведомление по образец в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

Отменя: ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4 на чл. 48.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО:Определяне такси за ученици и други лица, ползващи услугите на общежитията към функция „Образование”, Вх. № 1303/ 09.01.2009 г. 

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 6:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – против, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 31 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 453

На основание чл. 17 ал. 1, т. 3, чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСА, чл. 85 /1/ от Закона за местните данъци и такси, раздел ІІІ Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги, Великотърновски Общински съвет

Измени и допълни Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново и придобие следното съдържание:

В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:

Досегашният текст става ал. 1

Създава се ал. 2:

/ 2 / Учениците , които ползват общежития, заплащат месечна такса в размер на:

за учениците от съответното училище – 5 % от минималната работна заплата за страната;

за ученици от други училища на територията на общината – 7 % от минималната работна заплата

за нощувка на групи ученици от други населени места по време на екскурзия и от други лица – 3 % от минималната работна заплата за едно лице за едно денонощие.

Номерацията се запазва в останалата част от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.

 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО:Отчет за дейността на ВТОбС и неговите комисии за периода 01.07.2008 г. - 31.12.2008 г., Вх. № 1320/ 12.01.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 7. Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 2 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 454

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Великотърновски Общински съвет,

Приема Отчет за дейността на Великотърновски Общински съвет и на неговите комисии за периода 01.07.2008 г. – 31.12.2008 г.

Приложение: Отчет за дейността на Великотърновски Общински съвет и на неговите комисии за периода 01.07.2008 г. – 31.12.2008 г.

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет за работата на Общинска агенция за приватизация за 2008 г., Вх. № 1332/ 13.01.2009 г. 

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Отчетът е пред вас, той е много добър. Причините за това са много. На първо място е доверието, което ОбС оказваше на НС и на Агенцията за приватизация. Надявам се, че и през тази година ОбС ще подкрепя работата на Надзорния съвет.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 8:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 455

На основание чл.10, т. 3 и чл. 12,ал. 8 от Правилника за дейността на ОбАП, Великотърновски Общинския съвет :

Приема промените в план-сметката за приходите и разходите на приватизационните фондове за 2008 година, произтичащи от решения №№ 265, 424 и 425 / 2008 г. на Великотърновски общински съвет – Приложение 1.

Приема отчета за работата на Общинската агенция в приватизация за изпълнение на годишния план за приватизация през 2008 година, заедно с внесените към отчета - Приложения №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7 .

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на годишен план за приватизация на общинската собственост в Община Велико Търново за 2009 г., Вх. № 1337/ 14.01.2009 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Искам само да обърна внимание върху един елемент – че през 2009 г. разчитаме на приватизацията на голям брой и големи като приходи обекти, които са извън В. Търново. За да се случи това, са необходими много неща, но според Надзорния съвет едно от нашите решения не се спазваше по-рано – до 40 % от средствата от приватизация, които са по предложения на кметовете, да се връщат обратно в кметствата чрез Инвестиционната програма. Мисля, че вината е на самите кметове, които не отправят предложения към ОбА и ОбС, но тези предложения няма да се получат, ако не мотивираме кметовете да направят такива предложения.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 9:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 456

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл. 6, ал.2 от ЗПСК и чл.10,т.т.2,3 и 4 от Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация , Великотърновски Общинския съвет

Приема Годишен план за приватизация на общинската собственост в Община Велико Търново за 2009 година и утвърждава:

- Списък на обекти, включени в годишния план за приватизация за 2009 година - Приложение 1;

- План-сметка за приходите и разходите по приватизационните фондове през 2009 година - Приложение 2.

- Списък на обекти, които няма да се приватизират през 2009 година - Приложение 3.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне на безлихвен заем на РНБ "П. Р. Славейков" - Велико Търново, Вх. № 1311/ 09.01.2009 г. и Вх. № 1330/ 13.01.2009 г. 

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Има две предложения – на Кмета и на Надзорния съвет. Предложението на НС е малко по-добре редактирано. Съгласували сме го с ОбА и предлагаме да се гласува редакцията на НС.

Г-н МИРКО РОБОВ: Аз ще гласувам за това и приканвам колегите да подкрепят. Тази техника е много ценна и ще бъде от полза за обслужването на фонда на библиотеката. Съжалявам, че директорът на библиотеката не е тук да ми отговори на въпроса ще заработи ли звено, което да качи на електронен носител ценните книги, от които изчезват отделни части.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 10:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 457

На основание чл. 21,ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 10, т. 8 от Правилника за дейността на ОбАП и чл. 13, ал. 3 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в община Велико Търново, Великотърновски Общински съвет

 

Дава съгласие да бъде отпуснат безлихвен заем за закупуване на цветна цифрова система,включваща копирна машина,лазерен мрежов принтер и мрежов скенер за нуждите на РНБ „П. Р. Славейков” в размер на 12 000 /дванадесет хиляди/ лева от „Фонд за покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол към общините” към Община Велико Търново, при следните условия:

- срок за връщане на заема – 12 месеца ,считано от датата на предоставяне на заема, на равни месечни погасителни вноски;

- в договора да се включи клауза за заплащане на неустойка при забава на плащане на погасителната вноска, в размер на ОЛП плюс 10 пункта върху неиздължената част.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Влагане на свободни средства от фонд "Разходи за приватизация и следприватизационен контрол" на срочни депозити, Вх. № 1338/ 14.01.2009 г. 

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 11:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 458

На основание чл.21,ал.1,т.10 от ЗМСМА, във връзка с чл.42 от ЗОБ и чл.9 и чл.10,т.8 от Правилника за дейността на ОбАП, чл.13,ал.3 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в Община Велико Търново и във връзка с дадените указания от Сметната палата, Великотърновски общинският съвет

Дава съгласие Общинска агенция за приватизация - В. Търново да открие възобновяем срочен тримесечен депозит в размер на 250 000 /двеста и петдесет хиляди / лева в “Общинска банка”АД -клон В. Търново.

Възлага на Общинска агенция за приватизация преди сключването на договора за откриване на депозита да проведе преговори с обслужващата банка за постигане на преференциални условия за вложителя.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО:Включване в годишния план за приватизация на общински нежилищен имот „Бивше училище”, с. Дичин, Вх. № 1340/ 14.01.2009 г.

Г-н ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ: Имам въпрос: в текста е записано „до 40 %”. Защо процентът не е твърдо закован, така не е ясно колко ще бъде - 1 % или 40 %.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Проектът за решение съществува от много време в този вид – „до 40 %”. ОбС, изпреварвайки законодателното решение по ЗОС, реши, че за да бъдат мотивирани кметствата, е необходимо да се направи това. Какъв ще бъде процентът, зависи от съответния проект, който кметът е защитил. Ако проектът е на 38 %, ще обсъждаме този процент, ако е на 28 %, ще предложим толкова. Лошото е, че в много случаи няма достатъчно сериозно предложение от кметствата и няма как да се направи предложение в ОбА. Процентът зависи от конкретната нужда, която кметът ще защити, за да влезе обектът в Инвестиционната програма.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 12:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 459

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал.3,т.2 , чл.4, ал.2 и чл.32,ал.3 от ЗПСК, Великотърновски Общински съвет

Включва в годишния план за приватизация и открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот,представляващ: “УПИ І от кв. 54 по плана на с.Дичин, заедно с построена в него сграда / бивше училище и пристройка/” – собственост на Община Велико Търново

Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на имота, сключването на договори за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност,за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Общинския съвет.

Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационна сделка за имота по установения от закона ред и взетите решения от Общинския съвет.

ІІ. Възлага на общинската администрация при изготвяне на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2009 г. към обектите с източник на финансиране от фонд „Приватизация – инвестиционен” да бъдат включени обекти на територията на с. Дичин на стойност до 40 % от очакваните постъпления от продажбата на горепосочения имот.

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО:Включване в годишния план за 2009 г. и откриване на процедура за приватизация на общински имот „Бивше училище”, с. Беляковец, Вх. № 1339/ 14.01.2009 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Тук има една особеност: кметицата на Беляковец е направила две различни предложения до различните звена на Общината. По повод на наше питане към всички кметове в Надзорния съвет г-жа Беренска е направила официално предложение за бившето училище: да се включи в процедурата за приватизация чрез конкурс и с изрично условие да бъде дом за възрастни хора. НС обсъди това предложение и предлагам да приемем това предложение. В хода на обсъждането на предложението разбрахме, че г-жа Беренска е направила предложение този имот да се включи за продажба по ЗОС. Ние трябва да решим дали ще бъде прието решението да се проведе конкурс при условие, че ще бъде дом за възрастни хора, или по ЗОС, пак с такова условие, или да не изберем нито едно от двете.

Г-жа СТЕФКА ТАНЕВА: Мисля, че в общи линии предложението на Кмета е едно и също. Преди малко г-н Стефанов каза, че е направена една много добра Инвестиционна програма за 2009 г. Мисля, че ОбА е предоставила много и добри имоти, дялове от търговски дружества за работата на НС за приватизация. Г-жа Данева би могла да обясни защо аз настоявам за този обект да бъде прието предложението на г-н Кмета.

Г-жа СНЕЖАНА ДАНЕВА: Предвид приходната част на бюджет 2009 ние имаме и законово ограничени възможности тази година да събираме приходи заради кризата. Като цяло приходната част на бюджета няма да бъде изпълнена както през 2008 г., така че имаме възможност по реда на ЗОС да продадем този обект и да увеличим приходната си част.

Г-жа СТЕФКА ТАНЕВА: В момента ОбА има сериозни проблеми с финансирането на проекти. Агенцията по приватизация има доста средства на депозит. В крайна сметка желанието на жителите на Беляковец и предложението на кметицата ще бъдат удовлетворени – независимо по коя процедура ще се проведе, там ще се изгради дом за възрастни хора.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Аз ще гласувам „против” по тази точка и искам да обясня защо. Село Беляковец е едно от малкото села, които се развиват, поради близостта до гр. В. Търново. Имотът е атрактивен. Ако ние действително имаме намерения да направим това училище на дом за възрастни хора, това трябва да го направи Общината.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Общинският съвет често отлага точки от дневния ред, когато кметът на населеното място не присъства в залата по време на заседанието, а при положение, че има доста неточности по въпроса, предлагам да отложим двете точки – т.13 и т. 14.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Димитров. Предложението за отлагане на т. 13 беше прието с 26 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението за отлагане на т. 14. Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО:Провеждане на преговори за продажба на остатъчния пакет от дялове в „Хлебопроизводство и сладкарство” ООД - Велико Търново по реда на Търговския закон, Вх. № 1331/ 13.01.2009 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Това е един въпрос, който има дълга и неприятна история. Ние държим формално и юридически 56 % от дяловете, но реално нашето участие там е неефективно. Всички юридически възможности да приватизираме, т.е. да продадем останалата ни част по Закона за приватизацията не могат да се реализират, най-вече защото през този период има давностен срок и са направени промени в Закона за приватизация. Надзорния съвет направи усилия и проведе разговори със съсобствениците и с техни представители. Имаме надежда Общината да продаде на тези съсобственици всичките си проценти на цената, на която е извършена сделката през 2001 г. Условието на собствениците е плащането да бъде разсрочено за 10 г., което е неизгодно за Общината, но се надяваме и това да направим.

Ако това решение бъде гласувано, средствата няма да влязат във фонд „Приватизация”. То е записано по Търговския закон. Общинската агенция няма други интереси освен да се опита да завърши сделката заедно с ОбА.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 15:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 460

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4,ал. 2 от ЗПСК, чл. 129, ал. 1 от Търговския закон и във връзка с чл.чл. 10 и 16 от дружествения договор на „Хлебопроизводство и сладкарство“ ООД – Велико Търново, Великотърновски Общински съвет

Възлага на НСПСК съвместно с ОбАП и Дирекция „БИИ” в срок до края на м.май 2009 година да проведе преговори с „Атил комерс” ООД – гр. Габрово за прехвърляне на собствеността на притежаваните от Община Велико Търново дялове в „Хлебопроизводство и сладкарство“ ООД – Велико Търново на „Атил комерс” ООД – гр. Габрово при следните условия: цена - левовата равностойност на 430 759,41 щатски долара; срок за плащане - до 10 години; вноски – по договореност; прехвърляне на дялове – след извършено плащане.

Възлага на НСПСК да внесе информация за проведените преговори, придружена от проект за решение на въпроса за продажбата на общинските дялове в „Хлебопроизводство и сладкарство“ ООД – Велико Търново в редовното заседание на ВТОбС, което ще се проведе през м. юни 2009 година.

В 11.00 часа беше обявена 15-минутна почивка.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО:Предложение относно определяне състава на Комисия по чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, Вх. № 1328/ 12.01.2009 г.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Искам да внеса още едно уточнение на моето предложение, към което има допълнителен материал. Във връзка с новоприетия Закон за предотвратяване конфликта на интереси предлагам комисията да бъде в състав от 7 члена. Посочил съм състава поименно. Това са представители от всяка група общински съветници в ОбС. Идеята ми е председател на групата да бъде от ПП с най-голям брой общински съветници – ГЕРБ. Аз искам да подчертая, че хората, които съм предложил, са достойни хора и се надявам да подкрепите предложението. Освен тези съветници, предлагам още двама: от ПП „Атака” – Димитър Захариев и от ДПС – Исмаил Хаджимустафа.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Подкрепям предложението на г-н Алексиев до частта за образуване на нова комисия и правя предложение всяка група да си излезе с предложение за по един представител и по този начин да се сформира комисията.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: В материалите има едно мое предложение за възлагане на тези функции на ПК по ПГОБК, доколкото тази комисия има функции, които до голяма степен се покриват с действията по Закона за конфликт на интереси. При направеното обсъждане в един разширен Председателски съвет разбирам, че това мое предложение не среща одобрение от колегите и аз оттеглям това предложение и правя ново предложение, което е в допълнителните материали пред вас.

Предлагам да създадем към ПК по ПГОБК подкомисия от нейния състав в състав от трима души, които да бъдат натоварени с дейността по Закона за разкриване и предотвратяване на конфликт на интереси. Комисията да е на ротационен принцип. В нея да участва като експерт от общината г-жа Розалина Стефанова като човек с юридическо образование. Ако някоя от групите счита, че този състав не е подходящ, заложил съм възможност за персонални промени, така че да останат хора, които са подходящи да влязат в подкомисията. Минусите са, че се запазва дублирането между ПГОБК и тази подкомисия, така че или трябва да закрием ПК по ПГОБК, или съществено да променим предмета на дейност. Остава въпросът как председателят ще прецени дали към едната или към другата комисия да насочва постъпилите от гражданите сигнали. Плюсовете са, че Законът рамкира ясно функциите на тази комисия. Тя спазва процедурите, които са разписани в Закона и в този смисъл трима души са достатъчно. Трябва да бягаме от политизирането на въпроса. Това ще е подкомисия и така се избягва положението в ЗМСМА, че общински съветник не може да бъде в състава на повече от три ПК. Това трябва да бъде постоянна комисия. Последен аргумент в подкрепа на моето ново предложение: Народното събрание е приело подобен подход – създадена е подкомисия към ПК за държавни институции, която се състои от 5 души. В проекта за решение съм записал, че членовете на комисията и експертът подписват декларация за неразпространяване на информация.

Г-н МИРКО РОБОВ: Търсим онова решение, което ще гарантира максимална прозрачност, за да не остане сянка на съмнение, че комисията ще се превърне в някакъв филтър по целесъобразност за конфликта на интереси, за което никой от нас не е застрахован. Аз се сещам за предизборния девиз, с който съветниците от ГЕРБ бяха избрани – за едно прозрачно управление, и ние трябва точно към това да се стремим. Второ, когато сме сформирали нашите комисии, ние сме изхождали от два принципа: за максимален консенсус и максимална представителност. Веднага ви обръщам внимание към една тенденция на търсене на омекотени варианти – първото, което предложи г-н Алексиев, омекотен вариант на това управляващото, или прокметско, мнозинство да си излъчи орган беше неговото първо предложение, както и модификацията на това предложение. Такова е и предложението на г-н Ковачев. Аз мисля, че най-доброто от предложенията е на г-н Стефанов. Предлагам в комисията да влязат не посочените от г-н Алексиев представители на отделните групи, а излъчените от отделните групи техни представители.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Това, което аз предлагам, е според мен най-демократичният начин - без тези ограничения, които вие налагате – всяка група да излъчи неин представител.Точно този партиен подход води до това некомпетентни хора да оглавяват комисии. Дори в ПК, в която съм аз, имаме предложение за смяна на председателя на ПК. Вие се опитвате да политизирате един важен въпрос. Това, което аз предлагам, е напълно демократично. Всеки има право да бъде номиниран и с явно гласуване да се реши кои от колегите се ползват с най-голямо доверие и по този начин да бъде сформиран съставът на комисията. Имам чувството, че вие бягате точно от демократичната процедура и се опитвате да наложите партийни кандидатури. Аз нямам нищо против всички да бъдат от БСП, ако колегите гласуват за тях, защото това означава, че те се ползват с най-голямо доверие сред колегите си.

А що се отнася до Правилника, първа точка от моето предложение е свързана с това да се направят промени, да се премахнат ограниченията по този член от ЗМСМА и ограниченията от нашия Правилник, които са свързани с изискването да се участва в до три комисии, т.е. тези ограничения да не се отнасят до случаи, когато създаването на комисии е постановено от друг закон, различен от ЗМСМА. Законът за конфликт на интереси е с приоритет, той се явява специален закон, а ЗМСМ е общ закон.

Това е най-демократичният начин – всеки да бъде номиниран, членовете на комисията да бъдат избрани с явно гласуване и първите пет от избраните да влязат в състава на комисията.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Аз съм разтревожен не толкова от това кой ще бъде в комисията, а от това, че някои хора в ОбС са по-разтревожени. Г-н Ковачев, от какво толкова се притеснявате, че се стремите да насочите избора на комисията да бъде така, както вече сте я нагласили. На всички ни е ясно, че става въпрос за една нагласа, за което вие тук се разбрахте помежду си – на първо място СДС и ГЕРБ, което не им прави чест, защото вие, колеги от ГЕРБ, сте в ОбС да бъдете за промяната на статуквото, което великотърновци не одобряват и сте готови да се хванете с тези, които извършиха доста золуми в Общината в предните два мандата и с това ще докажете вашата несъстоятелност с присъствието си в ОбС.

Аз не съм съгласен с нито едно от тези предложения. Аз съм председател на ПК по ПГОБК, която спокойно може да се занимае с проблемите по този закон. Никъде не пише, че трябва да се прави комисия. Нашето най-правдоподобно решение щеше да бъде тези функции да се възложат на една от комисиите и да приключим с тези дебати. На този етап съм склонен да гласувам за предложението на Георги Стефанов, защото той се позовава на нещо вярно – практиката в Народното събрание. Не одобрявам предложението на Богдан Ковачев, защото както вие сте се нагласили в момента, вие ще гласувате за тези, за които вече сте се договорили. Нека да не ни мислят някои хора за толкова наивни, като че ли не знаем какво ще стане, като се приеме това, което предлага г-н Ковачев; което според него било най-демократичното, а аз бих казал, че то не е демократично, а по-скоро е смехотворно.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз още в началото казах, че бях решил да не коментирам въпроса в дълбочина, а само да изложа моето мнение. Провокиран съм от изказването на г-н Ковачев и съм съгласен с половината от казаното от г-н Стефан Стоянов с няколко уточнения: когато става дума за прозрачност и за гласове: не да се прикрепят, те не са се пускали. Обществена тайна е кои са гласовете на г-н Ковачев. Не мога да се съглася, че това което казва, е демократично. За мен е изключително недемократично, а по повод на казаното относно колежката Желка Денева, не му прави чест той да прави класификации колко и кой е компетентен. Лично за себе си аз бях с много съмнения дали нещата, които правя, са в правилна посока, но при положение, че г-н Ковачев толкова яростно защитава противната позиция, това доказва, че наистина се движа в правилната посока.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Г-н Ковачев, няма нужда от промяна в Правилника по отношение на ограничението, че съветниците нямат право да участват в повече от три ПК. Това е буквално преписано от чл. 48 от ЗМСМА. Ние не можем да променим Закона. Ако някои юристи считат, че Законът не важи в този случай, значи Правилникът не ни ограничава, но ако Законът ни ограничава, няма смисъл да променяме нашия Правилник.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Бях изумен, че започва нов възродителен процес в този ОбС. Г-н Стоянов не е избран лично, а заради това, че е от „Атака”, които имат обществено доверие. Това е човек, който е неморален и взема отношение по морални въпроси. Това, което се говори, е груба клевета и обида към всички колеги, които ще гласуват по някакъв различен от този, който те искат, начин. Не виждам по-демократична процедура от явното гласуване. Може би г-н Стоянов и г-н Димитров се изживяват като някакви апостоли на нещо и смятат, че само тяхното мнение има значение. Това, което предложих, е демократична процедура. Самият факт, че те толкова яростно са срещу демократичното предложение, означава, че те имат някакви затаени интереси. Аз нямам интерес да съм в подобна комисия, за мен няма какво да се притеснявате, има толкова доноси срещу мен от такива като вас, че аз всеки ден съм или в Прокуратурата, или в Следствието. Има компетентни органи, които ще кажат има ли нещо нередно в дейността ми.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Предлагам по-конструктивно да гледаме на въпросите. Има резон в това ПК по ПГОБК да изземе част от функциите, които ни вменява новият закон, но това, което се различава в моето предложение и в другото предложение относно състава на комисията, е, че там има по двама общински съветници от две групи. Това означава, че две групи нямат представители в тази комисия. Предложението, което съм направил, включва представители на всяка група общински съветници. Според мен, това е нормално и логично.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Г-н Ковачев, нали разбирате, че няма мое предложение в обсъждането на точката. Що се отнася до това, че сте обект на следствие, аз не знаех, но го научих от вас. Бих желал комисията да не се окаже, че е такава, която обслужва определени интереси, а не обективна, каквато ми се иска да бъде.

Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: Като чета написаното в местната преса и слушам коментарите тук, се създава впечатление, че ще избираме някаква супер комисия, която ще има невероятни права и възможности. Наше задължение е да изберем една престижна комисия с консенсус, която да обезпечи прилагането на Закона. Тя няма да има никакви други функции, освен да бъде помощен орган на ОбС като всички други комисии. В своята работа тази комисия трябва да направи проверка, да изготви доклад и да направи предложение към ОбС. Опитите за политизиране в случая са неуместни, нека всеки избере своя вариант по убеждение. Тази комисия ще има огромна работа, защото много казуси стоят и чакат решение. Законът дава рамката и не може да има свободни изпълнения и превишаване на правомощията по Закон. Предлагам да изберем подходящия състав, който ще бъде безпристрастен, състав, който ще прилага закона с цялата му строгост.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Искам да призова колегите общински съветници: нека бъдем по-етични един към друг, да не тръгваме априори, че всички тук могат да бъдат проводници на нечии интереси. Всеки от нас е избран от гражданите на В. Търново и няма защо да се крием зад думите: „мен са ме избрали гражданите на В. Търново”. Нека да бъдем по-етични, защото това, което се внушава от някои общински съветници - че някои щели да бъдат проводници на други интереси, за мен е обидно. Аз не деля общинските съветници и смятам, че всеки един от нас е достоен да бъде член на тази комисия. Не виждам какво ви притеснява, след като явно сме се обединили около идеята, че трябва да има отделна комисия, да се направят предложенията и защо да съставът й да се избира по политически принцип, а не по личностен и тези, които получат най-много гласове, да влязат в тази комисия, като лично аз не желая да бъда предлаган за член на тази комисия.

Г-н ИВАН ВЕЛИЧКОВ ИВАНОВ: Предлагам да обединим тези три точки в една и да направим извънредна сесия в понеделник, на която да ги разгледаме и да вземем решение.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Тези три точки касаят един и същ въпрос. Ние трябва да гласуваме за всяка една от точките. По предложението на г-н Алексиев някои от нас са съгласни с броя на членовете, така че можем да предложим само тази част без състава и ако се приеме това предложение, всяка една от групите да излъчи свой представител в комисията.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Много се политизира този въпрос и аз се опасявам, че няма да можем да довършим точките по дневния ред. Мисля, че предложението на г-н Иванов е разумно. Това заседание, което ще проведем в понеделник, може да има за дневен ред само този въпрос. Предлагам това заседание в понеделник да бъде безплатно.

Г-н ИВАН ВЕЛИЧКОВ ИВАНОВ: Ще конкретизирам предложението си: извънредното заседание да се проведе в понеделник от 17.00 часа и да бъде безплатно.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Иванов за отлагане на т. 17 и т. 18 и разглеждането им на извънредно заседание. Предложението беше прието с 29 „за”, 3 „против” и „въздържали се” няма.

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от Розалия Кузманова, Председател на ПК по ЗСД, Вх. № 1261/ 09. 12.2008 г.

Г-жа РОЗАЛИЯ КУЗМАНОВА: Стимулираме приемните семейства с по 300 лв. Това е една символична сума за отглеждането на дете, но инициативата от страна на семействата да отглеждат едно дете, което не е тяхно, трябва да бъде поощрена, тъй като много деца живеят в тези домове. Те не могат да бъдат осиновявани поради липса на отказ от родителски права от техните родители. Приемните семейства са единствената възможност да дадем шанс тези деца да бъдат отглеждани в семейна среда. Приемането на такова решение ще допринесе да популяризираме тази приемна грижа и да стимулираме повече семейства да отворят вратите си за деца от домовете.

Г-н МИРКО РОБОВ: Ако е подпомагане, то е доста дребно. Това е по-скоро един израз на съпричастност към тези семейства и ми се иска към това предложение да дадем такъв нюанс: този подарък от 300 лв. да бъде запомнящ се за семействата и за техните деца. Има три възможности в тази връзка: рождения ден на всяко дете, Първи юни и Коледа. Предлагам тази сума да се дава по конкретен повод, защото като подпомагане на отглеждането на децата това е дребна сума и тя няма да реши проблема на тези деца. Аз ще подкрепя предложението.

Г-н МИЛЕН МИХОВ:Не става ясно тези 300 лв. на какъв период от време ще се дават – на месец, на година. Нека този проект за решение се формулира по-прецизно.

Г-жа РОЗАЛИЯ КУЗМАНОВА: Аз в момента не мога да направя предложение, с което да насочим средствата точно към рождения ден на всяко дете, тъй като не знам кога точно са рождените дни на децата. В община В. Търново има 6 приемни семейства, аз предлагам да дадем сега тази сума на всички деца, защото в противен случай се получава разсрочване във времето и така нещата се усложняват.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Аз също съм запознат с проблема. Идеята е тези 6 семейства да получат парите за настоящата година, а отсега нататък при нови такива семейства да им се дават по 300 лв. един път годишно. Подкрепям предложението.

Г-н ИВАН ВЕЛКОВ ИВАНОВ: Аз искам да поставя въпроса така: ние в ПК обсъждахме този въпрос и имаме единодушно решение да подкрепим това еднократно подпомагане от 300 лв.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Ясно е, че трябва да има такова стимулиране. Имаме решение на ПК и на други комисии. Имаме и становище на ОбА и не виждам какво толкова се чудим. Предлагам да прекратим дебата и да гласуваме предложението.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 19:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 461

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Одобрява отпускане на финансови средства в размер на 300 лв /триста лева/, за 6 деца, настанени в приемни семейства на територията на Община Велико Търново, в общ размер на 1 800 лв. /хиляда и осемстотин лева/.

 

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Справка за международните командировки на общинска администрация и общинските съветници, Вх. № 1306/ 09.01.2009 г.

Г-н ИВАН ВЕЛКОВ ИВАНОВ: Аз се запознах подробно със справката за международните командировки на общинските съветници и на ОбА. В международни командировки са били двама общински съветници – Христо Христов и Пламен Легкоступ. Ако това е така, аз се притеснявам утре областните всекидневници да не пишат, че не сме осигурили условия и не сме пратили общински съветници в командировки в други държави, т.е. да ни критикуват, че има пропуснати ползи за общинските съветници.

Предложението беше прието с 22 „за”, 3 „против”, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 462

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема за сведение справката за международните командировки на общинска администрация и общинските съветници

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет за извършени разходи за командировки в чужбина и страната за периода 01.10 - 30.11.2008 г., Вх. № 1267/ 11.12.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 21. Предложението беше прието с 24 „за”, 2 „против” и 3 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 463

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Наредбата за командировките в страната и чужбина и Наредбатаза служебните командировки и специализации в чужбина, утвърдена с ПМС № 115/ 03.06.2008 г., Великотърновски Общински съвет

Одобрява разходите за извършените командировки в страната от д-р Румен Георгиев Рашев – Кмет на Община Велико Търново за отчетния период в размер на 409, 09 лв.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Съфинансиране от общинския бюджет за 2009 г. изпълнението на Проект по Национална програма „Асисенти на хора с увреждания” в Община Велико Търново, Вх. № 1309/ 09.01.2009 г. 

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 22.

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма и „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 464

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за съфинансиране от общинския бюджет за 2009 г. в размер на 23 615,48 лв., за изпълнение на Проект по Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” в Община Велико Търново, дейност “Социален асистент”.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изпълнение на решение № 414/ 13.11.2008 г., Вх. № 1325/ 12.01.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 23.

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – въздържал се, Хасан Палов – въздържал се, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – въздържал се, Богдан Ковачев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма и 3 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 465

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, чл. 14, ал. 2, чл. 48, ал. 1 и чл. 50, ал.1 от НУУПСВОЧКТД във връзка с чл. 49, ал. 1 от НУУПСВОЧКТД, Великотърновски общински съвет

Определя за Управител на „Комунално стопанство” ЕООД – гр. Велико Търново – инж. Петко Трифонов Георгиев, с ЕГН 5410271488, л. к. № 112542957, издадена на 16.02.2000 г. от МВР – гр. Велико Търново, с адрес гр. Велико Търново, ул. „Стефан Стамболов” № 69, вх. Б, с диплома за завършено висше образование серия МЯ, № 016376, издадена на 30.01.1980 г. от ВМЕИ „Ленин” – гр. София, специалност „Механично уредостроене”, да сключи договор за срок от 3 (три) години, считано от датата на вземане на решението.

Възлага на Кмет на Община Велико Търново да сключи договор за възлагане на управление с лицето, определено по т. 1.

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отписване на Асфалтова база, с. Хотница от активите на „Благоустройство” ЕООД - Велико Търново, Вх. № 1292/ 29.12.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 24.

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма и „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 466

На основание чл. 21 ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 4 и чл. 149 от ТЗ, чл. 18, т. 7 във връзка с чл. 18, т. 4 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за отписване от активите на „Благоустройство”ЕООД – Велико Търново на:

- ДМА на Асфалтова база с. Хотница съгласно списък на ДМА на Асфалтова база с. Хотница продадени с договор от 25.11.2008г. от Общинската агенция за приватизация с балансова стойност 153 819.68лв. за сметка на собствения капитал на „Благоустройство”ЕООД – Велико Търново в частта на неразпределената печалба, записана в счетоводния баланс на „Благоустройство”ЕООД – Велико Търново 31.12.2007г.

- Материални активи на Асфалтова база с. Хотница съгласно списък на материалните активи, които се водят задбалансово с нулева стойност на Асфалтова база с. Хотница, продадени с договор от 25.11.2008г. от Общинската агенция за приватизация за сметка на собствения капитал на „Благоустройство”ЕООД – Велико Търново в частта на неразпределената печалба, записана в счетоводния баланс на „Благоустройство”ЕООД – Велико Търново 31.12.2007г.

Възлага на Управителя на „Благоустройство”ЕООД – Велико Търново да предприеме необходимите действия по актуализиране на счетоводния баланс на дружеството съгласно разпоредбите на ЗС и Счетоводната политика на „Благоустройство”ЕООД – Велико Търново.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Разсрочено плащане на задължения към Община Велико Търново, Вх. № 1312/ 09.01.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 25.

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Пламен Легкоступ – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, 1 „против” и 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 467

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 33, ал. 2, т. 5 и т. 6 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за разсрочено плащане на задължения към Община Велико Търново съгласно решение № 343 по протокол № 28 от 11.09.2008 г. на Общински съвет Велико Търново, от Кинка Андреева Михайлова с адрес гр. София, жк „Люлин” бл. 332, вх. А, ап. 22, в размер на 90 082, 29 лева, от които 18 542, 29 лв. начислен ДДС, за срок от една година, считано от 01.02.2009 г., на дванадесет равни месечни вноски, всяка в размер на 7 506,86 лева. Дължимите суми за режийни разноски, местен данък и стойност на експертната оценка, да бъдат внесени преди подписване на предварителния договор по сделката.

При закъснение на плащанията по погасителния план, Кинка Андреева Михайлова с адрес гр. София, ж.к. „Люлин” бл.332, вх.А, ап.22 дължи обезщетение за забава – лихва съгласно чл.1 от Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи допълнително споразумение с Кинка Андреева Михайлова с адрес гр. София, жк „Люлин” бл. 332, вх. А, ап. 22, при спазване разпоредбите на настоящото решение.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ (отрицателен вот): Моля, председателят на ПК по БФ да обясни какъв е случаят. Откъде гражданката дължи тези пари на Общината и какви са шансовете да си получим парите за Общината?

Г-н ГАНИ ПАНТИЛЕЕВ: Не е уместно да поставяте сега този въпрос, гласуването вече приключи. Г-жа Джартова е тук и би могла да ви отговори, ако бяхте задали въпроса преди това. Мисля, че няма никакъв проблем Общината да си събере парите.

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне на място за изграждане на временен приют за безстопанствени кучета, Вх. № 1145/ 30.10.2008 г. и Вх. № 1344/ 14.01.2009 г.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Има ново предложение по тази точка. Предложението е да отпадне т. 2 от проекта за решение и да остане само т. 1.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Искам да поясня: отпадането на т. 2 става по предложение на ПК по ТСУ. Това се предлага, за да се преотреди нивата и да стане терен за каквото и да е обслужване има една стандартна процедура, разписана в Закона за ТСУ и в Закона за опазване на земеделските земи. Ние приехме тази т.1, за да се даде възможност на ОбА да проведе тази процедура, да се промени предназначението на земеделската земя и когато се извърши процедурата, ОбА ще внесе отново предложение как да се разпоредим с терена.В бъдеще ще решим дали Общината ще го изгражда, или други организации.

Г-жа ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА: Аз подкрепям казаното от г-жа Брайнова. Искам да направя само едно уточнение: необходимо е да се определи точно площта на терена, предназначен за изграждане на тези приюти.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 26:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – против, Хасан Палов – против, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Пламен Легкоступ – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението по т. 26 беше прието с 28 „за”, 3 „против”, 3„въздържали се”.

Г-жа СТЕФКА ТАНЕВА: Искам да поясня, че ОбА взема под внимание решението на ПК по ТСУ и внесла такова предложение, каквото ПК е дала. Отпада т. 2 и остава т. 1.

РЕШЕНИЕ № 468

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 41, ал. 2 и § 4 от ПЗР на ЗЗЖ, Великотърновски Общински съвет

Определя ПИ № 032002 /изоставена нива с площ 41,064 дка, м. „Голямата страна” по КВС на землището на с. Шемшево, актуван с АОС № 939/ 10.04.2001 г./ за изграждане на временен приют за безстопанствени животни.

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 263.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 27. Предложението беше прието с 29 „за”, 1 „против” и „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 469

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Отменя Решение № 263/ 19.06.2008 г.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО:Замяна на недвижим имот, кв. № 330, гр. Велико Търново, № 1314/ 09.01.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 28.

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – въздържал се, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – въздържал се, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма и 2 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 470

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.40 ал.2 т.2 от ЗОС и чл.46 ал.2 т.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за замяна на недвижим имот, представляващ част с площ от 1 328 кв.м. от ПИ №3728 /поземлен имот три хиляди седемстотин двадесет и осем/ до строителен квартал 546 /петстотин четиридесет и шест/, който съгласно влязъл в сила ПУП на гр. Велико Търново се отчуждава за изграждане на обекти публична общинска собственост, незастроен, целият с площ от 1 597 кв.м., собственост на Георги Вълев Вълев от с. Арбанаси /съгласно Нотариален акт за продажба на недвижим имот №361 т.2 рег.№4192 д.№299 от 06.04.2005 г., съставен от Денчо Денчев, нотариус с район на действие съдебен район на ВТРС/; срещу общински недвижим имот, представляващ УПИ ХІІІ /урегулиран поземлен имот тринадесет/ от строителен квартал 330 /триста и тридесет/ по ПУП на гр. Велико Търново, с площ от 844 кв.м., отреден “за обществено обслужване”, актуван с АОС №4343/29.08.2007 г.

Утвърждава експертните оценки на недвижимите имоти, предмет на замяната, изготвени от лицензиран оценител „Инвестстрой-92” ЕООД, както следва:

2.1. Част от ПИ №3728 от кв. 546 по ПУП на гр. Велико Търново с площ от 1 382 кв.м., която част, съгласно влязъл в сила ПУП, се отчуждава за нуждите на имот публична общинска собственост – стойност в размер на 407 690 /четиристотин и седем хиляди шестстотин и деветдесет/ лева без начислен ДДС;

2.2. УПИ ХІІІ от кв. 330 по ПУП на гр. Велико Търново, с площ от 844 кв.м., отреден „за обществено обслужване”, актуван с АОС №4343/29.08.2007 г. – стойност в размер на 408 496 /четиристотин и осем хиляди четиристотин деветдесет и шест/ лева без начислен ДДС.

3. Тъй като замяната е неравностойна, Георги Вълев Вълев дължи доплащане с цел уравняване стойността на имотите, предмет на замяната, в размер на 85 854,87 лева /осемдесет и пет хиляди осемстотин петдесет и четири лева четиридесет и седем стотинки/, от които 85 048,87 лева /осемдесет и пет хиляди четиридесет и осем лева осемдесет и седем стотинки/ начислен ДДС върху стойността на общинския терен, която сума следва да бъде внесена по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново. Георги Вълев Вълев следва да внесе и необходимите разходи по сделката: 2% режийни разноски върху по-голямата стойност, в размер на 8 169,92 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; 2% местен данък върху по-голямата стойност, в размер на 8 169,92 лева по сметка на Община Велико Търново, както и да заплати стойността на експертните оценки на имотите по сметка на Община Велико Търново.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по реализиране на замяната в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО:Одобряване на проект за частично изменение на ПУП, кв. № 6, Западна промишлена зона, Вх. 1321/ 12.01.2009 г.

Г-н ПЛАМЕН ЦАНЕВ: Във връзка с влезлия в сила Закон, който вече коментирахме, ние тримата общински съветници от Група „Граждани за Велико Търново” няма да гласуваме по тази точка, тъй като управителят на това предприятие е член на нашето ръководство.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 29:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, , Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 471

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие Кмета на Общината да одобри по реда на чл. 128 /3/ и чл. 129/2/ от ЗУТ, чл. 134/2/ и във връзка с чл. 134 /1/ т.1 от ЗУТ, и реда по чл. 62-а /3/ от ЗУТ:

- частично изменение на ПУП- план за регулация за част от кв. 6, западна промишлена зона, по плана на гр. Велико Търново - обединяване на УПИ ІІІ- търговски център и УПИ ІV- за складова база в един нов УПИ с отреждане- УПИ ІІІ- за „производствени и складови дейности” от кв.6, като се придават и части от улица – тупик в частта между ОК ОК 47 – 48 и част от УПИ ХІІІ- за озеленяване от кв. 6 към новообразувания УПИ ІІІ; промяна улично-регулационната линия на новообразувания УПИ ІІІ- за „производствени и складови дейности” от кв. 6 спрямо улица –тупик с ОК ОК 47-48;

-частично изменение на ПУП - план за застрояване за новообразувания УПИ ІІІ-.за „производствени и складови дейности” от кв. 6, западна промишлена зона, по плана на гр. Велико Търново – предвижда се нова застройка с предназначение за производствени и складови дейности, при максимална височина до 15,00 м. в северната част на имота и 10,00 м. за южната част на имота; линии на застрояване – ограничителни.

На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 6 ал. 1 от ЗОС и чл. 2 ал. 1 и ал.3 от НРПУРОИ и във връзка с промяната на тяхното предназначение, Общински съвет- Велико Търново дава съгласие частта от УПИ ХІІІ-за „озеленяване” от кв. 6 и частта от улична регулация, попадащи в новообразуван УПИ ІІІ- за „производствени и складови дейности” от кв. 6, съгласно проекта за ЧИ на ПУП- ПРЗ, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, чл. 42 и чл. 43 ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху реални части от недвижими имоти в обхвата на разработката по т.1, както следва:

3.1. Община Велико Търново прехвърля на „Мегапорт” ООД правото на собственост върху реална част от общински имот с площ от 70 /седемдесет/ кв.м., представляваща по проекта част от УПИ ХІІІ „за озеленяване”, кв.6, Западна промишлена зона, актуван с АОС № 2206/22.04.2004 г. и реална част от общински имот с площ от 493 /четиристотин деветдесет и три/ кв.м., представляваща по проекта част от улица-тупик с ОК-ОК №№ 47-48, кв.6, Западна промишлена зона /с обща площ на общинските реални части от поземлени имоти в размер на 563/петстотин шестдесет и три/ кв.м./, срещу актуална пазарна цена, определена от лицензиран оценител „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 55 174 /петдесет и пет хиляди сто седемдесет и четири/ лева без начислен ДДС;

3.2. Община Велико Търново придобива от „Мегапорт” ООД правото на собственост върху реални части от недвижими имоти, собственост на дружеството – реална част от УПИ ІV с площ от 38 /тридесет и осем/ кв.м. и реална част от УПИ ІІІ с площ от 26 /двадесет и шест/ кв.м. /с обща площ на имотите, собственост на дружеството, в размер на 64 /шестдесет и четири/ кв.м./, срещу актуална пазарна цена в размер на 6 272 /шест хиляди двеста седемдесет и два/ лева без начислен ДДС.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи с „Мегапорт” ООД предварителен договор по чл.15 ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП – ПРЗ за УПИ ІІІ, УПИ ІV и УПИ ХІІІ от строителен квартал 6 по ПУП на гр. Велико Търново, Западна промишлена зона, да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху реални части от имотите в обхвата на разработката.

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Проект за частично изменение на ПУП, кв. № 102, гр. Велико Търново, 1249/ 05.12.2008 г.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Искам да внеса едно пояснение. Колегите са получили допълнително разяснение за какво се налага това изменение на ПУП, искам да поясня, понеже строителният предприемач е наш колега, за да не остане впечатление, че правим услуга на конкретния човек. Промяната се налага по обективни причини - във връзка с изготвения геоложкия доклад. По настояване на нашата ПК ОбА е внесла едно допълнително разяснение какво точно се изисква, за да се укрепи теренът, за да бъдат устойчиви и останалите сградата при земетръс.

Г-н ИСМАИЛ ХАДЖИМУСТАФА: Понеже съм свързан с обекта, аз няма да гласувам по таи точка.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ:Това е единственото решение, което на този етап е добро решение. Независимо че има наш колега, който е заинтересован, и може да има някакви политически пристрастия, мисля, че трябва да гласуваме, защото това е единствено възможно на този етап.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 30:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – въздържал се, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 472

Ha основание чл.21 ал.1 т. 11 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие Кмета на Общината да одобри по реда на чл. 128 /3/ и чл. 129 /2/ от ЗУТ, чл. 134 /2/ и във връзка с чл. 134 /1/, т. 1 от ЗУТ - частично изменение на ПУП- план за регулация за УПИ IX - за общ. жил. строителство от кв. 102 по плана на гр.Велико Търново, както следва:

- промяна на улично-регулационната линия на УПИ IX- за общ.жил.строителство от кв.102 в южна посока за сметка на част от улица с ОК ОК 573а – 504а и територия с предназначение за „озеленяване”;

- създаване на нова улична регулация с ОКОК 5736-5046;

- преотреждане на УПИ IX - за общ.жил.строителство в УПИ IX- за жилищни нужди и обществено и делово обслужване от кв. 102.

Съгласно определенията на ЗОС частите от улична регулация и територия „за озеленяване”, попадащи в УПИ IX от кв. 102 по плана на гр.ВеликоТърново,представляват публична общинска собственост. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6 ал. 1 от ЗОС и чл. 2 ал. З от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие частите от улична регулация и територия „за озеленяване", попадащи в УПИ IX от кв. 102 по плана на гр.Велико Търново, съгласно проектът за частично изменение на ПУП- план за регулация, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 1323/ 12.01.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 31.

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов – против, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – въздържал се, Хасан Палов – против, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Иванов – въздържал се, Пламен Цанев – въздържал се, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов – против, Гани Пантилеев – въздържал се, Христо Христов – въздържал се, Розалия Кузманова – въздържал се, Евгени Стоев – въздържал се, Любомира Попова – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова - въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Пламен Петров – въздържал се, Богдан Ковачев – въздържал се, Пламен Легкоступ – въздържал се, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше отхвърлено със 7 „за”, 5 „против” и 21 „въздържали се”.

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, кв. № 22, с. Момин сбор, Вх. № 1313/ 09.01.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 32.

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, 1 „против” и 4 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 473

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т. 3 и чл. 49 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляваща: ј /една четвърт/ идеална част от УПИ ХV-132 /урегулиран поземлен имот петнадесет за сто тридесет и две/, целият с площ от 760 кв.м., попадащ в строителен квартал 22 по плана на с. Момин сбор, община Велико Търново, заедно с ј /една четвърт/ идеална част от построената в този имот масивна едноетажна сграда – фурна със ЗП в размер на 116 кв.м., актувана с АОС №2153/18.02.2004 г., като останалата част от имота е собственост на Петя Белчева Белчева, с адрес гр. Велико Търново, ул. „Димитър Полянов” № 10.

Утвърждава експертната оценка на общинската част от имота, изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, в размер на 7 304 /седем хиляди триста и четири/ лева без начислен ДДС, които молителят следва да внесе по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново. Молителят е длъжен да заплати и следните суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски върху стойността, в размер на 146,08 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; 2% местен данък в размер на 146, 08 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; както и да заплати стойността на изготвената експертна оценка, в размер на 295,20 лева, по сметка на Община Велико Търново.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността върху имота, съгласно изискванията на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно конкурс за продажба на недвижим имот кв. № 534, гр. Велико Търново, Вх. № 1324/ 12.01.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 33.

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов – против, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Хасан Хаджихасан – против, Хасан Палов – против, Ивайло Иванов – въздържал се, Пламен Цанев – въздържал се, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов – против, Гани Пантилеев – против, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – въздържал се, Евгени Стоев – въздържал се, Любомира Попова – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова - въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Александър Чокойски – против, Пламен Петров – за, Милен Михов – против, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше отхвърлено с 10 „за”, 9 „против” и 13 „въздържали се”.

ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно закупуване на хирургични легла от „МДОЗС – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 1349/ 16.01.2009 г.

Г-н ПЕТЬО АТАНАСОВ: Това са собствени средства на диспансера Средствата се искат във връзка с извършвания в момента ремонт и са за закупуване на 32 легла. Разходът е нужен и ви призовавам да го подкрепите.

Предложението беше прието с 34 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Очевидна е необходимостта от това оборудване и мисля, че трябва да гласуваме този разход. Смятам, че е необходимо да се провери и да се проследи процедурата за обществени поръчки, които трябва да следват закупуването.

РЕШЕНИЕ № 474

На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, т. 3 от ЗОП, чл.1, ал. 2, т. 2, чл. 3, ал. 2 от НВМОП и чл.18, т. 12 във връзка с чл. 20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества,

Дава съгласие на Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново за извършване на разход със собствени средства на дружеството за закупуване на 32 /тридесет и два/ броя хирургични двойно чупещи легла за оборудване на реконструираната част на „Онкохирургично отделение” на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново в размер на 160 000.00лв. /с ДДС/.

На основание чл.21 ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, т.3 от ЗОП, чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП и чл. 18, т. 12 във връзка с чл.20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, дава съгласие на Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново за извършване на разход със собствени средства на дружеството за закупуване на 32 /тридесет и два/ броя прикреватни шкафчета за оборудване на реконструираната част на „Онкохирургично отделение” в размер на 22 500.00лв. /с ДДС/.

 

Задължава Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне на двама общински съветника в Комисията за Академична награда „Трети март”.

Г-жа ЛЮБОМИРА ПОПОВА: Миналата година поставихме началото на тази академична награда. Според Статута й двама от нашите колеги трябва да бъдат в състава на тази комисия. От ПК предлагаме г-н Станислав Рашков и г-н Николай Цонев.

Предложението беше прието с 33 „за”,”против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 475

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Великотърновски Общински съвет

Определя за членове на комисията:

 • Станислав Стефанов Рашков
 • Николай Станчев Цонев
 • Заседанието беше закрито в 13.05 часа.

   

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ

  ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

              /ХРИСТО ХРИСТОВ/

  ПРОТОКОЛИРАЛ:

              /Р. ГРЪНЧАРОВ/

   

  ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

  ГЕОРГИ СТЕФАНОВ…………….

  ЕВГЕНИ СТОЕВ………………….