ПРОТОКОЛ № 39

 

От тридесет и девето заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 26.01.2009 г. от 17.10 часа в залата на Великотърновски Общински съвет.

 

Присъстваха 34 общински съветника. Отсъстваха г-н Николай Цонев, г-жа Роза Мишева и Хасан Хаджихасан.

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Христо Христов, който прочете заявление, постъпило от инж. Димитър Захариев, в което г-н Захариев съобщава, че напуска Група „Българска идентичност” и става независим общински съветник от ПП „Атака”.

Г-н Христов прочете дневния ред на заседанието и даде думата на общинските съветници за предложения по дневния ред. Нови предложения не бяха направени. Дневният ред беше приет с 32 „за”, „против”, „въздържали се” няма.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Определяне състав на Комисия по чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне състав на Комисия по чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Искам да внеса предложение от Групата на ГЕРБ относно Комисията по Закона за конфликт на интереси. Предлагам Комисията да се състои от 7 члена, излъчени от всяка група, като за всеки един се гласува поотделно. За избирането на всеки един са необходими по 19 гласа. Ако кандидатът не получи необходимите 19 гласа, то неговата група има право да предложи друг кандидат до избор на член от групата. Мотивите ни са, че всяка група има право на представителство в Комисията и всеки един от Комисията трябва да се ползва с доверието на колегите си съветници.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Некоректно е предложението за 19 гласа. Това е гласуване по общия ред и трябва да бъде с мнозинство от присъстващите.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението, внесено от г-н Георги Стефанов, за създаване на подкомисия към ПК по ПГОБК. Предложението беше отхвърлено с 10 „за”, „против” няма, 23 „въздържали се”.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Искам да изложа своите виждания за това как съм подбрал хората и по какви критерии. Мисля, че е общо мнението, че тази комисия трябва да бъде от 7 члена, тъй като ПК в нашия ОбС се състоят от 7 члена. Гласувах „въздържал се” за предложението на Г. Стефанов, защото такива петчленки са отживелица. Имаме 7 души общински съветници от 7 групи, мисля, че ще се обединим около числото 7 за състава на Комисията.

За председател на Комисията предлагам да се избере член на групата общински съветници от ПП ГЕРБ. Това е групата с най-голям брой общински съветници. Оттам нататък подборът на хората в Комисията се свежда до това да няма председатели на групи общински съветници и председатели на ПК. Критериите ми за подбора са следните: г-жа Цветанка Недева е достоен човек, представител на ГЕРБ. Г-н Драгни Драгнев е един човек с управленски опит, управлявал е 4 г. община В. Търново, три пъти се е явявал на мажоритарни избори, като през 2003 г. малко не му стигна, за да бъде избран отново за кмет на Общината. За БСП и симпатизантите й той е знакова фигура, един достоен човек. За него са гласували 12 000-13 000 от жителите на нашата Община. Това са мотивите ми да го предложа, но разбрах, че предложението ми е предизвикало неприятности в Групата на БСП.

От Група „Десен алианс” предлагам г-н Мирослав Трифонов, от Група „ВМРО-Преображение” – г-н Гани Пантилеев, от Група „Обединен център” – г-н Ивайло Любенов е председател на Групата, затова не го включвам, предлагам г-н Пламен Цанев, тъй като в състава на групата преобладават съветници от „Граждани за В. Търново”. От ДПС – Исмаил Хаджимустафа, който е председател на общинското ръководство на ДПС и дългогодишен общински съветник. От „Атака” – Димитър Захариев, тъй като Волен Сидеров смъкна политическото доверие от Стефан Стоянов, а Петьо Атанасов е от гражданската квота.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: В Групата на общинските съветници от БСП няма никакви интриги и конфликти. Не зная откъде г-н Алексиев е получил тази информация. Ние най-добре знаем кой е Драгни Драгнев и какво е отношението на гражданството към него, но не бяхме информирани за идеята на г-н Алексиев. Г-н Алексиев е неправилно информиран.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Едно такова предложение е субективно. Моето предложение целеше да избягаме от тази субективност. С новото предложение на г-н Пламен Петров също се избягва от тази субективност и аз съм склонен да го подкрепя. Смятам, че трябва персонално да се гласува всяка кандидатура, за да видим кой от предложените се ползва със значителното доверието на колегите съветници. Използвам случая да поздравя инж. Захариев, защото неговата постъпка е морална - когато си избран от една ПП, трябва да отстояваш това докрай. Аз съм скептичен към предложението на г-н Алексиев.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Ще си позволя да вмъкна малко фактология за това как и по какъв начин се стигна до това предложение на г-н Алексиев, тъй като той и други колеги се представят за големи демократи. Аз вече по няколко повода казах, че не виждам нищо демократично някой да ми налага волята си. Следвайки реда на изказванията, искам да кажа, че предложението на г-н Алексиев за председателското място в Комисията е неправилно. Аз бях против Вашето предложение, което се разгледа и беше гласувано в ПК. Г-н Алексиев каза, че председателите на всички групи били съгласни. Аз го квалифицирам като политически скандал, защото е опит за вмешателство в живота на групите. Вие коригирахте бройката от 5 на 7, с което не съм съгласен. Не съм съгласен и с това, че се представят като заслужили да бъдат в състава на тази Комисия всички тези колеги, а нашият председател на Група – г-н Любенов, не можа да заслужи вашето уважение и да бъде номиниран за тази Комисия. Аз ще подкрепя предложението на г-н Пламен Петров.

Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: Аз искам да благодаря на г-н Алексиев за думите, които каза относно моята персона, но искам да си направя отвод. Мотивите ми са, че ние имаме решение кой да бъде наш представител в подобна комисия.

Г-н ПЛАМЕН ЦАНЕВ: Ние обсъдихме това персонално предложение и решихме да номинираме Ивайло Любенов. Аз си правя отвод.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ:Не съм искал да обидя г-н Любенов. Напротив, аз споменах, че не съм го включил, защото е председател на Група „Обединен център”. В този списък няма нито един председател на група. По тази причина той не е в моя списък. Понеже виждам, че се поражда колизия, правя процедурно предложение: оттеглям предложението си. На миналата сесия в допълнителните материали беше включен материал с другите двама членове – шести и седми, които аз бях предложил.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Предложението, което Пламен Петров направи, препокрива моето. Аз също оттеглям предложението си, за да се обединим около неговото предложение.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Имам едно процедурно предложение: да гласуваме по принцип предложението, така както е внесено: ако не бъде одобрен даден представител от група, друг представител от същата група да бъде предложен и тогава да тръгнем с поименните предложения, защото това е смисълът на предложението на групата от ГЕРБ.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Пламен Петров. Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 7 „въздържали се”.

Г-н Христов даде думата на общинските съветници за предложения.

Г-н Тодор Тодоров предложи от името на ГЕРБ г-н Александър Чокойски.

Г-н Румен Димитров предложи от името на Група „Обединен център” г-н Ивайло Любенов.

Г-жа Желка Денева предложи от името на Групата на БСП г-жа Анета Манойлова.

Г-н Мавроди Калейнски предложи от името на Група „Десен алианс” г-н Мирослав Трифонов.

Г-н Иван Иванов предложи от името на Група „ВМРО-„Преображение” г-н Гани Пантилеев.

Г-н Хасан Палов предложи от името на ДПС г-н Исмаил Хаджимустафа.

Г-н Стефан Стоянов и г-н Димитър Захариев заявиха, че не желаят да участват в състава на Комисията.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Идеята на моето предложение беше да бъдат подложени на проверка чрез гласуване колегите, които се ползват с доверието на останалите си колеги. От групата на разпадналата се Група „Атака” единствено морална беше постъпката на инж. Димитър Захариев. Тъй като той е независим, аз номинирам него за член на тази Комисия.

Г-н Христов подложи на гласуване предложенията за състава на Комисията.

Г-н Александър Чокойски: 33 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”;

Г-н Ивайло Любенов: 23 „за”, „против” няма, 10 „въздържали се”;

Г-жа Анета Манойлова: 32 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”;

Г-н Мирослав Трифонов: 32 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”;

Г-н Гани Пантилеев: 28 „за”, „против” няма, 6 „въздържали се”;

Г-н Исмаил Хаджимустафа: 32 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”;

Г-н Димитър Захариев: 32 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Аз не мога да поздравя новоизбраната Комисия, защото според мен ние току-що извършихме поредното нарушение. Съгласно Правилника никой няма право да членува в повече от три комисии. Тук почти всички вече членуват в четири комисии. Ако искахме да спазим правилата, трябваше първо да променим Правилник Ние не направихме такава промяна и узаконихме Комисия, която според мен не може да влезе във функциите си, защото е избрана в нарушение и тя може да бъде обжалвана пред Областния управител.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Това не е ПК, а комисия по специален закон.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Една от точките, които аз предложих за промяна в нашия Правилник е в чл. 38 нова ал. 2, която да гласи: „Ограничението е по чл. 38, ал. 2 не се отнасят за случаи, когато създаването на комисии към ОбС е постановено от друг закон (освен ЗМСМА). Не пречи да приемем такава алинея, която да разрешава възникналия в момента проблем.

Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: Аз считам, че е добре това, че единственият юрист общински съветник, който е сред нас влезе в състава на тази Комисия. По преценка на Комисията може би да бъде привлечен още един юрист като експерт, защото тази Комисия ще се нуждае от висока юридическа компетентност. Да не се получи така, както се получи в Народното събрание – група народни представители внесе предложение да се удължи срокът за Закона с 2 месеца. Това значи с два месеца да се удължи срокът за приемане на декларации. Ако това се приеме, значи че Законът няма да влезе в действие сега. Един от мотивите за това предложение е, че в Комисията не е присъствал юрист и са допуснати съществени пропуски.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: В Закона е записана „комисия”, но не пише дали тя е постоянно действаща, или е временна, или друг вид комисия. Излишното в този абзац е, че трябва да бъде от трима и повече членове. Можем да направим паралел с Народното събрание, когато по някакви поводи се правят парламентарни анкетни комисии. Тази Комисия е създадена със специален Закон и нейните правомощия са именно във връзка с този Закон.

Г-н ЕВГЕНИ СТОЕВ: Аз искам в контекста на казаното от г-н Драгнев да предложа г-н Александър Чокойски за председател на тази Комисия - тъй като той е единственият юрист сред избраните в състава на Комисията.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Ще се позова на изказването на г-н Драгев и ще направя повторно предложение като експерт към Комисията да бъде привлечена г-жа Розалина Стефанова. Предлагам също така да изискаме от членовете и експертите към Комисията да подпишат декларация за неразгласяване на информация съгл. чл. 32 от този Закон.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: По повод казаното от г-н Стоев искам да отбележа, че изборът на членове на Комисията стана така, както нашата Група имаше предвид: всяка група излъчи свой представител, който да бъде одобрен. Част от предложението ни беше Комисията сама да си избере председател, но тъй като вече в нея има юрист, поддържам предложението на г-н Стоев.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Аз искам да предложа да подкрепим предложението на г-н Евгени Стоев не защото г-н Чокойски е юрист, а защото той получи пълно мнозинство от гласовете на общинските съветници. Друг такъв случай нямаше при избора. Второ, той е представител на най-голямата група общински съветници в ОбС. Предложението на г-н Георги Стефанов за експерт в Комисията също трябва да бъде подкрепено.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Аз искам да обърна внимание на допълнителните предложения. Предложението на г-н Ковачев относно чл. 38 е най-важно, за да не влезем в противоречие с нашия Правилник. То трябва да се гласува първо, а след това за председател.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Има казус с това, че някои колеги влязоха в повече от три комисии. Обсъждаме сега да променим нашия Правилник, но аз мисля, че не можем да го променим в тази точка - за целта трябва да има отделна точка в дневния ред за промяна на Правилника. Можем да направим така: всяка група да направи разместване в състава на ПК с оглед състава на сега създадената Комисия и да направи разместване в комисиите, така че да няма колеги в повече от три комисии. Мисля, че сега не можем да променяме Правилника.

Г-н ИВАН ВЕЛКОВ ИВАНОВ: Нашата Група общински съветници сме се справили с текстовете на Закона и на Правилника предварително. Нашето предложение за участник в състава на тази Комисия не касае членуване в три и повече комисии.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Евгени Стоев председател на Комисията да бъде г-н Александър Чокойски. Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Георги Стефанов за включване на експерт в състава на Комисията – г-жа Розалина Стефанова. Предложението беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 476

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и § 3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, Великотърновски Общински съвет

Определя Комисия в състав от седем члена:

Председател: Александър Стойнов Чокойски

Членове: Анета Кирилова Маноилова

Мирослав Трифонов Маринов

Гани Монев Пантилеев

Ивайло Любенов Иванов

Исмаил Ружди Хаджимустафа

Димитър Пенчев Захариев

Привлича за експерт към Комисията Розалина Стефанова Стефанова – старши експерт – правен съветник към звено „Обслужаване на Общински съвет”.

Експертът и членовете на Комисията подписват декларация за конфиденциалност.

 

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Щом г-н Михов казва, че не можем днес да гласуваме предложението за промяна на Правилника, аз го оттеглям. Ще обърна внимание на такъв момент – щом като ОбС намалява с една група, това означава, че се освобождават места.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Аз мисля, че проблемът с повече от трима съветници в тази Комисия не е проблем на нашия Правилник. Нашият Правилник буквално повтаря Закона. Там е казано, че ОбС избира постоянни и временни комисии. Други комисии няма. В Закона е казано, че един съветник не може да членува в повече от три ПК. Този Закон е специален по отношение на работата на ОбС и никакъв друг Закон не може да го промени. Г-н Михов предложи по-елегантния начин - да се оттеглят тези, които са в повече комисии.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Специален закон към ЗМСМА се явява Законът за конфликт на интереси.

Заседанието беше закрито в 18.00 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ…………….

ЕВГЕНИ СТОЕВ………………….