ПРОТОКОЛ № 4

 

ОТ ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,

ПРОВЕДЕНО НА 26.11.2007 Г. ОТ 17.40 ЧАСА

В ЗАЛАТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

На заседанието присъстваха 36 общински съветника, отсъства г-н Иван Манчев

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Христо Христов, който прочете проекта за дневен ред: „Определяне състава на постоянните комисии във Великотърновския общински съвет”. Други предложения по дневния ред на заседанието не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване проекта за дневен ред. Дневният ред беше приет с 35 гласа „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Определяне състава на постоянните комисии към Великотърновския Общински съвет.
    1.  

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне състава на постоянните комисии към Великотърновския Общински съвет.

Г-н Христов припомни, че на третото заседание на ОбС е решено председател на ПК по ТСУ да бъде представител на БСП.

Г-н Христов даде думата на общинските съветници за предложения за председателството на ПК съгласно постигнатите уговорки.

ПК по бюджет и финанси – председател от Група ВМРО-„Преображение”.

Г-н ИВАН ИВАНОВ: Предлагам г-н Гани Пантилеев от нашата Група.

Други предложения не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване направеното предложение. Предложението беше прието с 35 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Споразумяхме се, че председателят на ПК по ЗСД ще бъде от „ГЕРБ”.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Предлагам г-жа Розалия Кузманова.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Няма да правя друго предложение, защото ми е ясно, че то няма шансове да бъде прието, но искам да изразя моята позиция – на консултациите аз бях вместо д-р Манчев и подписах протокола с особено мнение. Аз не смятам, че би било добро решение за председател на ПК по ЗСД да бъде избран човек, който не е лекар по професия, а такива в залата има. Нямам нищо лично против г-жа Кузманова, но мисля, че основната част в тази ПК е здравеопазването и трябваше да бъде предложен лекар.

Г-жа АНЕТА МАНОИЛОВА: Чувствам се и морално отговорна, и фамилно ангажирана, що се отнася до проблемите на здравеопазването. Убедена съм, че това ми изказване ще бъде само едно упражнено право на общински съветник. Само второ заседание на местния парламент и поредна ситуация на абсурдите. За мен лично - срам и професионална обида.

Уважаеми г-н Председател, вероятно има недостатъчна ангажираност на нашата Група за председателското място, но това на практика е недоказуемо. Уважаеми Председателски съвет, много лесно бяхте разколебани, че водачът на ПК може да бъде и нелекар. И все пак – доктор, но по начална педагогика. Мисля, че за последните няколко мандата подобно падение в Общината не е имало и за пореден мандат в Общината ще има повече социални дейности, отколкото здравеопазване. При налични още двама клинични специалисти в дясната половина на залата, които повече от 20 г. са се доказали на професионалното поприще и са в непосредствен контакт с основния потребител на здравни услуги, аз все още недоумявам здравето цвят има ли и не са ли необходими серия от качества, знания по проблематиката, с която се ангажираш. Вие вече сте предрешили отговора на въпроса.

Уважаеми колеги съветници, ще си позволя едно сравнение – ние претендираме, че сме главата на тази Община. Аз ще допълня, че ние сме устата, но с 37 зъба. Колкото по-малко се поддаваме на сладките изкушения, толкова по-малко ще са кариесите в устата ни и по-бавно ще бъде разрушен емайлът на душата ни.

Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: Слушах внимателно какво пречете д-р Маноилова. Подкрепям я и в името на добрия дух в ОбС, ние от Групата на ДПС, се отказваме от председателско място и го предлагаме на ПП „ГЕРБ”, в замяна на това нека един достоен лекар, какъвто е д-р Маноилова, да оглави председателското място.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Политическите сили са направили определена договорка и дали я приемаме, или не, ще кажем с нашия вот. Аз искам да взема думата по повод на това, че било голяма обида някой да бъде д-р по начална педагогика. Като ректор на ВТУ не смятам, че това е така, още повече, без да съм адвокат нито на ГЕРБ, нито на д-р Розалия Кузманова, че ПК се нарича по здравеопазване и социални дейности. Г-жа Кузманова е д-р по социална педагогика и е специалист по социални дейности. Ако не е лекар, трябва да е специалист по другото. Така че не виждам какъв е проблемът, след като толкова много лекари не са изявили желанието си, поне по някакъв подобаващ начин, да ръководят тази комисия, да бъде избран д-р по социална педагогика в ПК по ЗСД. По друг начин би се възприела подобна кандидатура в ПК по ТСУ, но мисля, че в тази ПК нещата могат да стоят и така. Но аз искам да се изкажа във връзка с това, че не приемам, че това, че някой е д-р по начална педагогика, е много обидно нещо.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Ще подложа на гласуване предложенията по реда на тяхното постъпване.

Подлагам на гласуване предложението председател на ПК по ЗСД да бъде г-жа Розалия Кузманова.

Предложението беше прието с 25 „за”, 2 „против” и 8 „въздържали се”.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: За ПК по ЗГООС беше предложен председател от Групата на „ГЕРБ”.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Предлагам г-жа Йорданка Стефанова.

Други предложения не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Петров. Предложението беше прието с 33 „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: За ПК по МСНУРПЕ имаше договорка председателят да бъде от ДПС. ДПС се отказа от председателското място.

Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: От БСП предлагаме г-н Иван Иванов.

Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: Ние се отказахме от председателското място и го преотстъпихме на „ГЕРБ”.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Ваше право е да се откажете, но нека залата да реши кой ще бъде председателят на тази ПК.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Предлагам да не гласуваме сега за тази ПК, да гласуваме за другите ПК и през това време „ГЕРБ” да обсъдят ще предлагат ли свой представител или ще отстъпят на БСП.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Алексиев. Предложението беше прието с 35 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: За ПК по ОН – председателското място е на „ГЕРБ”.

Г-жа ЦВЕТАНКА НЕДЕВА: Предлагам г-жа Любомира Попова.

Предложението беше прието с 34 „за”, 1 „против” и „въздържали се” няма.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Беше постигнато споразумение председателското място в ПК по ККИНВП да бъде на Група „Десен алианс”. Ние предлагаме за председател на тази ПК проф. Пламен Легкоступ.

Други предложения не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Алексиев. Предложението беше прието с 35 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Председателството на ПК по ИВСПИ беше уговорено да бъде за „ГЕРБ”.

Г-н ГРИГОР ГРИГОРОВ: Предлагам за председател на ПК по ИВСПИ г-н Евгени Стоев.

Други предложения не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Григоров. Предложението беше прието с 35 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: На предварителните разговори се разбрахме, че председателят на ПК по ОС ще бъде от Групата на БСП.

Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: Предлагам за председател на ПК по ОС г-жа Желка Денева.

Други предложения не бяха направени.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Драгнев. Предложението беше прието с 33 „за”, 2 „против”, „въздържали се” няма.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: В предварителните разговори имаше договорка председателят на НС по приватизация и следприватизационен контрол да бъде от БСП.

Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: Предлагаме г-н Георги Стефанов за председател на НС по приватизация и следприватизационен контрол.

Други предложения не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Драгнев. Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Беше уговорено председателят на ПК за СТДМ да бъде от Група „Десен алианс”.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Предлагам г-н Камен Алексиев за председател на ПК за СТДМ.

Други предложения не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Трифонов. Предложението беше прието с 35 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: На предварителните разговори имаше предложение председателят на ПК по проблеми на гражданското общество и борбата с корупцията да бъде от Група „Атака”.

Г-н ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ: Предлагам г-н Стефан Стоянов за председател на ПК по ПГОБК.

Други предложения не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Захариев. Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, 4 „въздържали се”.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: За председателството на ПК по европейско сътрудничество и международни връзки беше уговорено то да се даде на Група „Обединен център”.

Г-н ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ: Предлагам арх. Пламен Цанев.

Други предложения не бяха направени. Предложението беше прието с 35 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: На предварителните разговори беше договорено председателят на ПК по ОРСТП да бъде от Група „Обединен център”.

Г-н ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ: Предлагам г-н Румен Димитров.

Други предложения не бяха направени. Предложението на г-н Любенов беше прието с 35 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н Христов даде думата на общинските съветници за предложения за председател на ПК по МСНУРПЕ.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Това, че ДПС се отказа от едно председателско място, което е договорено на определен формат, не мога да кажа дали е добро или лошо, но смятам, че не е редно една политическа партия да предоставя мандата си на друга, която тя каже. Ние сме ОбС и бихме могли в залата да преценим кой да бъде председател на тази ПК. Има едно предложение, направено от г-н Драгнев. Можем да чуем и други предложения и общинските съветници да решат с вота си кой да бъде избран, а не една партия да дава мандата си на друга.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Ние от ПП „Атака” няма да имаме нищо против, ако вие решите председателят на тази ПК да бъде от нашата ПП. Предлагам за председател на ПК по МСНУРПЕ инж. Димитър Захариев – машинен инженер, работи в Телферния завод. Познат е като добър общественик. Преди повече от около 20 г. той е показал гражданска доблест и е спасил давеща се жена от водоем, за което има награда от Министерски съвет. С това искам да обърна внимание върху неговата личност.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: От ПП „ГЕРБ” ние предлагаме г-н Тодор Тодоров, защото смятаме, че той също е подготвен и може да ръководи с успех тази ПК.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Ще подложа на гласуване предложенията по реда на тяхното постъпване.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на БСП – г-н Иван Иванов да бъде председател на ПК по МСНУРПЕ. Предложението беше отхвърлено със 7 „за”, 2 „против” и 26 „въздържали се”.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението от ПП „Атака” – инж. Захариев да бъде председател на ПК по СНУРПЕ. Предложението беше отхвърлено с 3 „за”, 2 „против” и 30 „въздържали се”.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на ПП „ГЕРБ” – председател на ПК по МСНУРПЕ да бъде г-н Тодор Тодоров. Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма и 8 „въздържали се”.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Съставът на ПК се определя с решение на ОбС, затова той трябва да се гласува. От името на Групата ВМРО-„Преображение” ние правим нашето предложение писмено.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Предлагам да направим 5-минутна почивка.

В 18.20 часа г-н Христов обяви 5-минутна почивка.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Предлагам да гласуваме предложенията по групи анблок.

Предложението на г-н Христов беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Предложенията на ПП „ГЕРБ” за членовете на ПК в ОбС са следните:

ПК по ТСУ: Тодор Тодоров, ПК по БФ: Евгени Стоев, Цветанка Недева, Григор Григоров, ПК по ЗСД: Любомира Попова, ПК по МСНУРП: Йорданка Стефанова, ПК по ОН – Розалия Кузманова, ПК по ККИНВИП: Христо Христов, Григор Григоров, ПК по ОС: Евгени Стоев, НС по приватизация: Пламен Петров, ПК по СТДМ: Розалия Кузманова, Пламен Петров, ПК по ПГОБК: Любомира Попова и Йорданка Стефанова, ПК по ЕСМВ: Цветанка Недева, Тодор Тодоров, ПК по ОРСТП: Пламен Петров и Григор Григоров.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на ПП „ГЕРБ” за членовете на ПК. Предложението беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Предложенията на БСП за членовете на ПК в ОбС са следните:

ПК по БФ: Желка Денева, Драгни Драгнев, ПК по ЗСД – Анета Маноилова, Иван Иванов, ПК по ЗГООС: Иван Иванов, ПК по МСНУРП: Георги Стефанов, Иван Иванов, ПК по ОН: Роза Мишева, ПК по ККИНВИП: Роза Мишева, ПК по ИВСПИ: Желка Денева, ПК по СТДМ: Румяна Брайнова, Роза Мишева, ПК по ПГОБК: Драгни Драгнев, ПК по ЕСМВ: Анета Маноилова, ПК по ОРСТО – Румяна Брайнова.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на БСП за членовете на ПК. Предложението беше прието с 36 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Д-р Иван Манчев е подал молба за прекратяване на пълномощията му. Когато се попълни състава на Групата, тогава ПК по ККИНВИП, ПК по ОН, ПК по ПГОБК ще бъдат попълнени.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Предложенията на Група „Десен алианс” за членовете на ПК в ОбС са следните:

ПК по ТСУ: Пламен Легкоступ, ПК по БФ: Мирослав Трифонов, ПК по ЗСД – Мавроди Калейнски, ПК по ЗГООС: Мирослав Трифонов, ПК по МСНУРП: Мавроди Калейнски, ПК по ОН: Пламен Легкоступ, ПК по ККИНВИП: Пламен Легкоступ, ПК по ИВСПИ: Мирослав Трифонов, ПК по ОС: Камен Алексиев, НС за приватизация: Камен Алексиев, ПК по СТДМ: Камен Алексиев, ПК по ЕСМВ – Мавроди Калейнски, ПК по ОРСП – Богдан Ковачев.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на Група „Десен алиан” за членовете на ПК. Предложението беше прието с 36 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Предложенията на Група „Обединен център” за членовете на ПК в ОбС са следните:

ПК по ТСУ – Станислав Рашков, ПК по ЗСД: Ивайло Иванов, ПК по ЗГООС: Румен Димитров, ПК по МСНУРП: Ивайло Иванов, ПК по ОН: Станислав Рашков, ПК по ККИНВИП: Стефан Колев, ПК по ИВСПИ – Станислав Рашков, ПК по ОС: Стефан Колев, НС по приватизация: Пламен Цанев, ПК за СТДМ: Румен Димитров, ПК по ПГОБК: Стефан Колев.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на Група „Обединен център” за членовете на ПК. Предложението беше прието с 36 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Предложенията на Група ВМРО-„Преображение” за членовете на ПК в ОбС са следните:

ПК по ТСУ: Иван Иванов, ПК по ЗГООС: Гани Пантилеев, ПК по ОН: Йордан Грозданов, ПК по ККИНВИП: Милен Михов, ПК по ИВСПИ: Йордан Грозданов, ПК по ОС: Гани Пантилеев, НС по приватизация: Милен Михов, ПК за СТДМ: Йордан Грозданов, ПК по ПГОБК: Иван Иванов, ПК по ОРСП: Иван Иванов.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на Група ВМРО-„Преображение” за членовете на ПК. Предложението беше прието с 36 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Предложенията на Група „Атака” за членовете на ПК в ОбС са следните:

ПК по ТСУ: Димитър Захариев, ПК по ЗСД: Петьо Атанасов, ПК по ЗГООС: Димитър Захариев, ПК по ИВСПИ: Стефан Стоянов, ПК по ОС: Димитър Захариев, НС за приватизация: Стефан Стоянов, ПК по МСЕВ: Петьо Атанасов.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на Група „Атака” за членовете на ПК. Предложението беше прието с 36 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Предложенията на ДПС за членовете на ПК в ОбС са следните:

ПК по ТСУ – Хасан Хаджихасан, ПК по ЗГООС – Исмаил Хаджимустафа, ПК по МСНУРП – Хасан Палов, ПК по ИВСПИ – Хасан Палов, ПК по ОС – Исмаил Хаджимустафа, НС по приватизация – Хасан Хаджихасан, ПК по МСЕВ – Хасан Палов, ПК по ОРСТО – Исмаил Хаджимустафа.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на ДПС за членовете на ПК. Предложението беше прието с 36 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

 

РЕШЕНИЕ № 7

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 1 от ЗМСМА, Общински съвет Велико Търново

Определя следния състав на Постоянните комисии на Великотърновски Общински съвет,

 

1. Комисия по териториално и селищно устройство;

 

№ по ред

Име, фамилия

Статут

1

Румяна Иванова Брайнова

Председател

2

Пламен Анатолиев Легкоступ

Член

3

Станислав Стефанов Рашков

Член

4

Хасан Илияз Хаджихасан

Член

5

Иван Величков Иванов

Член

6

Димитър Пенчев Захариев

Член

7

Тодор Ангелов Тодоров

Член

 

2. Комисия по бюджет и финанси;

 

Име, фамилия

Статут

1

Гани Монев Пантилеев

Председател

2

Мирослав Трифонов Маринов

Член

3

Драгни Стефанов Драгнев

Член

4

Желка Илиева Денева

Член

5

Евгени Димитров Стоев

Член

6

Цветанка Боянова Недева

Член

7

Григор Петров Григоров

Член

 

3. Комисия по здравеопазване и социални дейности;

 

Име, фамилия

Статут

1

Розалия Йорданова Кузманова

Председател

2

Мавроди Евстатиев Калейнски

Член

3

Ивайло Любенов Иванов

Член

4

Иван Велков Иванов

Член

5

Анета Кирилова Маноилова

Член

6

Петьо Цонев Атанасов

Член

7

Любомира Симеонова Попова

Член

 

4. Комисия по земеделие, гори и опазване на околната среда;

 

Име, фамилия

Статут

1

Йорданка Георгиева Стефанова

Председател

2

Мирослав Трифонов Маринов

Член

3

Исмаил Ружди Хаджимустафа

Член

4

Румен Тошев Димитров

Член

5

Гани Монев Пантилеев

Член

6

Димитър Пенчев Захариев

Член

7

Иван Велков Иванов

Член

 

5. Комисия по местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика;

 

Име, фамилия

Статут

1

Тодор Ангелов Тодоров

Председател

2

Мавроди Евстатиев Калейнски

Член

3

Ивайло Любенов Иванов

Член

4

Иван Велков Иванов

Член

5

Йорданка Георгиева Стефанова

Член

6

Георги Тодоров Стефанов

Член

7

Хасан Ахмедов Палов

Член

 

6. Комисия по образование и наука;

 

Име, фамилия

Статут

1

Любомира Симеонова Попова

Председател

2

Пламен Анатолиев Легкоступ

Член

3

Станислав Стефанов Рашков

Член

4

Йордан Тодоров Грозданов

Член

5

Роза Димитрова Мишева

Член

6

Розалия Йорданова Кузманова

Член

 

7.Комисия по култура, културно-историческо наследство, вероизповедания, именуване и преименуване;

 

Име, фамилия

Статут

1

Пламен Анатолиев Легкоступ

Председател

2

Стефан Николов Колев

Член

3

Милен Василев Михов

Член

4

Роза Димитрова Мишева

Член

5

Христо Димитров Христов

Член

6

Григор Петров Григоров

Член

 

8. Комисия по икономически въпроси, стопанска политика и инвестиции;

 

Име, фамилия

Статут

1

Евгени Димитров Стоев

Председател

2

Мирослав Трифонов Маринов

Член

3

Станислав Стефанов Рашков

Член

4

Йордан Тодоров Грозданов

Член

5

Стефан Николов Стоянов

Член

6

Желка Илиева Денева

Член

7

Хасан Ахмедов Палов

Член

 

9. Комисия по общинска собственост;

 

Име, фамилия

Статут

1

Желка Илиева Денева

Председател

2

Камен Михайлов Алексиев

Член

3

Стефан Николов Колев

Член

4

Гани Монев Пантилеев

Член

5

Димитър Пенчев Захариев

Член

6

Евгени Димитров Стоев

Член

7

Исмаил Ружди Хаджимустафа

Член

 

10. Надзорен съвет по приватизация и следприватизационен контрол;

 

Име, фамилия

Статут

1

Георги Тодоров Стефанов

Председател

2

Камен Михайлов Алексиев

Член

3

Пламен Иванов Цанев

Член

4

Милен Василев Михов

Член

5

Стефан Николов Стоянов

Член

6

Пламен Борисов Петров

Член

7

Хасан Илияз Хаджихасан

Член

 

11. Комисия за спорта, туризма, децата и младежта,

 

Име, фамилия

Статут

1

Камен Михайлов Алексиев

Председател

2

Румен Тошев Димитров

Член

3

Йордан Тодоров Грозданов

Член

4

Румяна Иванова Брайнова

Член

5

Роза Димитрова Мишева

Член

6

Розалия Йорданова Кузманова

Член

7

Пламен Борисов Петров

Член

 

12. Комисия по проблемите на гражданското общество и борбата с корупцията;

 

Име, фамилия

Статут

1

Стефан Николов Стоянов

Председател

2

Стефан Николов Колев

Член

3

Иван Величков Иванов

Член

4

Драгни Стефанов Драгнев

Член

5

Любомира Симеонова Попова

Член

6

Йорданка Георгиева Стефанова

Член

 

13. Комисия по европейско сътрудничество и международни връзки;

 

Име, фамилия

Статут

1

Пламен Иванов Цанев

Председател

2

Мавроди Евстатиев Калейнски

Член

3

Петьо Цонев Атанасов

Член

4

Анета Кирилова Маноилова

Член

5

Хасан Ахмедов Палов

Член

6

Цветанка Боянова Недева

Член

7

Тодор Ангелов Тодоров

Член

 

14. Комисия по Обществен ред, сигурност, транспорт и паркиране.

 

Име, фамилия

Статут

1

Румен Тошев Димитров

Председател

2

Богдан Минков Ковачев

Член

3

Иван Величков Иванов

Член

4

Румяна Иванова Брайнова

Член

5

Исмаил Ружди Хаджимустафа

Член

6

Пламен Борисов Петров

Член

7

Григор Петров Григоров

Член

 

 

 

 

 

Г-н Христо Христов съобщи на общинските съветници, че е постъпила молба от д-р Иван Манчев, който моли да бъдат прекратени правомощията му като общински съветник поради служебна ангажираност.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Следващото заседание на ОбС ще се проведе на 04.12.2007 г. от 9.00 часа.

Заседанието беше закрито в 18.45 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/