ПРОТОКОЛ № 40

 

От четиридесетото заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 19.02.2009 г. от 9.15 часа в залата на ВТОбС.

 

Присъстваха 36 общински съветника. Отсъства г-жа Любомира Попова. Заседанието напусна г-н Стефан Стоянов.

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Христо Христов, който съобщи, че в Деловодството на ОбС е депозирана молба от общинския съветник Станислав Рашков относно напускането му на Група „Обединен център”, както и молба от група общински съветници относно създаване на Група „Движение напред за Велико Търново” и прочете текста на молбата. Г-н Христов уточни, че Група „ВМРО-„Преображение” прекратява своето съществуване и на нейно място се създава новата група с членове: Гани Пантилеев, Иван Величков Иванов, Николай Цонев, Станислав Рашков и председател на Групата – Милен Михов.

Г-н Христов предложи в дневния ред да бъде включена, като т. 26, нова точка относно избиране на делегат на Общото събрание на НСОРБ; нова точка с № 27 относно присъждането на Академична награда „Трети март” на Община В. Търново на старшина Ивайло Ангелов Трънков от НВУ „В. Левски”, както и нова точка с № 28 във връзка с Проекта за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на В. Търново.

Г-н Христов даде думата на общинските съветници за предложения по проекта за дневен ред.

 

ДНЕВЕН РЕД – ПРОЕКТ:

 1. Отчет за изпълнение на решенията на ВТОбС за второто полугодие на 2008 г., Вх. № 1317/ 10.01.2009 г.
 2. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2008 г., Вх. № 1400/ 06.02.2009 г.
 3. Предложение относно разходи по извършване на ремонтни дейности в Дом за стари хора „Венета Ботева”, гр. Велико Търново, Вх. № 1401/ 09.02.2009 г.
 4. Предложение относно разкриване клуб на пенсионера в с. Водолей, Вх. № 1409/ 10.02.2009 г.
 5. Предложение относно промяна в Правилника за работа на ВТОбС, Вх. № 1427/ 13.02.2009 г.
 6. Отчет за извършени разходи от д-р Румен Рашев – Кмет на Община Велико Търново, Вх. № 1402/ 09.02.2009 г.
 7. Актуализиране на годишните наемни цени на земеделските земи от Общинския поземлен фонд, Вх. № 1391/ 05.02.2009 г.
 8. Промени в чл. 4 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприванизационен контрол, Вх. № 1423/ 12.02.2009 г.
 9. Предложение от НСПСПК относно „Бивше училище”, с. Дичин, Вх. № 1424/ 12.02.2009 г.
 10. Намаляване на начални цени на обекти от годишния план за приватизация за 2009 г., Вх. № 1425/ 12.02.2009 г.
 11. Предложение от НСПСПК относно „Бивше училище”, с. Беляковец, Вх. № 1426/ 12.02.2009 г.
 12. Предложението за прекратяване на "Благоустройство" ЕООД - Велико Търново чрез вливане, Вх. № 1420/ 11.02.2009 г.
 13. Питане на Димитър Захариев, общински съветник, Вх. № 1342/ 14.01.2009 г.
 14. Питане на Румен Димитров, общински съветник, Вх. № 1343/ 14.01.2009 г.
 15. Питане на Румен Димитров, общински съветник, Вх. № 1300/ 08.01.2009 г.
 16. Питане на Румен Димитров, общински съветник, Вх. № 1301/ 08.01.2009 г.
 17. Даване на съгласие за закупуване на лек автомобил за нуждите на „Инвестрой - 92” ЕООД, гр. Велико Търново, Вх. № 1385/ 04.02.2009 г.
 18. Даване на съгласие за закупуване на дизелгенератор за нуждите на „МДОЗС – Велико Търново”, гр. Велико Търново, Вх. № 1384/ 04.02.2009 г.
 19. Предложение относно свикано общо събрание на акционерите на „Стара планина – ВТ – в ликвидация” АД, гр. Велико Търново, Вх. № 1383/ 04.02.2009 г.
 20. Писма относно получени документи от ликвидатора на „Стара планина – ВТ – в ликвидация” АД, гр. Велико Търново, Вх. № 1388/ 05.02.2009 г. и Вх. № 1397/ 06.02.2009 г.
 21. Предложение относно отсичане на тополи в с. Водолей, Вх. № 1365/ 26.01.2009 г.
 22. Прекратяване на съсобственост, кв. 26, с. Самоводене, Вх. № 1394/ 05.02.2009 г.
 23. Прекратяване на съсобственост, кв. 9, с. Беляковец, Вх. № 1393/ 05.02.2009 г.
 24. Предложение от ХК „Боляри” и ХК „Етър 64”, Вх. № 1398/ 06.02.2009 г.
 25. Предложение от Богдан Ковачев, Исмаил Хаджимустафа, Евгени Стоев, Гани Пантилеев и Стефан Колев, общински съветници, Вх. № 1352/ 19.01.2009 г.

 

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Правя предложение за промяна в дневния ред. Предлагам точка 25 с вх. № 1352 да бъде отложена за следващото заседание на ОбС. Мотивите ми са, че въпросът е изключително деликатен и касае различни проблеми, вкл. и евентуална смяна на председател на ПК на ОбС. Ето защо аз предлагам тази точка да се отложи за следващото заседание, като тогава Групата общински съветници от БСП да имат готовност за ново предложение за председател на ПК, ако се стигне до отстраняване на председател на ПК.

Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: Моля Ви, г-н Председател, на следващото заседание на ОбС да ангажирате компетентни органи, които да се произнесат има ли нужния кислород и нужното пространство, необходимо за един човек в тази зала. На предното заседание тук бяхме 70-80 човека. Смятам, че тук няма нужното пространство и моля на следващото заседание да ни дадете отговор.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Аз исках да се изкажа по същия въпрос. Току-що преброих 82 души в залата. Тази зала не е подходяща. Колко пъти трябва да говорим и какво трябва да стане? Научих, че тази сутрин хората са върнати от охраната и не са били пуснати, защото няма място в залата. Сесиите на ОбС са открити и това не е правилно. Аз също предлагам Председателят да се ангажира на следващото заседание да се докладва подходяща ли е залата, има ли необходимия кислород и възпрепятствано ли е влизането на гражданите.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Аз ви моля да се насочим по същество към обсъждане на дневния ред, за да можем да започнем работата си нормално. Ако имате нещо против залата, направете предложение да влезе точка за обсъждане на условията в залата и тогава да говорим по този въпрос.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да съобщя, че ние, от „Обединен център” се присъединяваме към предложението на г-н Легкоступ и сме за отпадане на т. 25 от проекта за дневен ред.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Моето предложение беше да отложим точката за следващото заседание на ОбС, а не изобщо да отпадне тази точка.

Г-н МИРКО РОБОВ: Аз искам да мотивирам отпадането на точката, защото това, което предложи г-н Легкоступ, е прехвърляне на топката в групата на БСП. Предлага се обсъждането и отстраняването на г-жа Денева като председател на ПК да бъде предшествано от наше решение за нейното отстраняване. Щом ще вкарваме ново предложение в залата, това ще рече, че сме решили нейната съдба. Аз оспорвам внасянето на тази точка в дневния ред и предлагам тя да отпадне поради липса на мотиви по същество. Вносителите са предложили два мотива за отстраняването на г-жа Денева. Първият е обжалването на решението на ОбС. Разполагам с възражение по визирания случай, за ул. „Н. Габровски”. Той е подписан от Стоян Витанов и Роза Мишева. Разполагам с отговора на Областния управител и той е адресиран до подателите на жалбата. В отговора отсъства името на г-жа Желка Денева. Следователно, първият от мотивите на вносителите пада.

Вторият мотив е в едно изречение от 9 реда. Упрекват г-жа Денева в липса на компетентост. Компетентността е качество на 51 % от кворума на колективния орган, т.е. на ПК, защото такъв е механизмът на вземане на решение и те или са добри и са плод на компетентност, или са лоши и са некомпетентни. Това е плод на компетентността на самата ПК. И ако тези решения са продиктувани от г-жа Денева, излиза, че тя владее цялата ПК и прокарва каквото си иска, което поражда усмивка. Предлагам да отпадне поради липса на мотиви и да не бъде внасяна повече.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Предлагам да прекратим дебата и да преминем към гласуване на дневния ред, защото преди приемането на дневния ред имаме изказвания на политическа основа в рамките на 5-10 минути.

Предложението на г-н Камен Алексиев беше прието с 27 „за”, 1 „против” и „въздържали се” няма.

Предложението на г-н Пламен Легкоступ за отлагане на т. 25 беше прието с 19 „за”, 3 „против” и 6 „въздържали се”.

Предложението за включване на новите точки 26, 27 и 28 беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Целият дневен ред беше приет с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за изпълнение на решенията на ВТОбС за второто полугодие на 2008 г., Вх. № 1317/ 10.01.2009 г.
 2. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2008 г., Вх. № 1400/ 06.02.2009 г.
 3. Предложение относно разходи по извършване на ремонтни дейности в Дом за стари хора „Венета Ботева”, гр. Велико Търново, Вх. № 1401/ 09.02.2009 г.
 4. Предложение относно разкриване клуб на пенсионера в с. Водолей, Вх. № 1409/ 10.02.2009 г.
 5. Предложение относно промяна в Правилника за работа на ВТОбС, Вх. № 1427/ 13.02.2009 г.
 6. Отчет за извършени разходи от д-р Румен Рашев – Кмет на Община Велико Търново, Вх. № 1402/ 09.02.2009 г.
 7. Актуализиране на годишните наемни цени на земеделските земи от Общинския поземлен фонд, Вх. № 1391/ 05.02.2009 г.
 8. Промени в чл. 4 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприванизационен контрол, Вх. № 1423/ 12.02.2009 г.
 9. Предложение от НСПСПК относно „Бивше училище”, с. Дичин, Вх. № 1424/ 12.02.2009 г.
 10. Намаляване на начални цени на обекти от годишния план за приватизация за 2009 г., Вх. № 1425/ 12.02.2009 г.
 11. Предложение от НСПСПК относно „Бивше училище”, с. Беляковец, Вх. № 1426/ 12.02.2009 г.
 12. Предложението за прекратяване на "Благоустройство" ЕООД - Велико Търново чрез вливане, Вх. № 1420/ 11.02.2009 г.
 13. Питане на Димитър Захариев, общински съветник, Вх. № 1342/ 14.01.2009 г.
 14. Питане на Румен Димитров, общински съветник, Вх. № 1343/ 14.01.2009 г.
 15. Питане на Румен Димитров, общински съветник, Вх. № 1300/ 08.01.2009 г.
 16. Питане на Румен Димитров, общински съветник, Вх. № 1301/ 08.01.2009 г.
 17. Даване на съгласие за закупуване на лек автомобил за нуждите на „Инвестрой - 92” ЕООД, гр. Велико Търново, Вх. № 1385/ 04.02.2009 г.
 18. Даване на съгласие за закупуване на дизелгенератор за нуждите на „МДОЗС – Велико Търново”, гр. Велико Търново, Вх. № 1384/ 04.02.2009 г.
 19. Предложение относно свикано общо събрание на акционерите на „Стара планина – ВТ – в ликвидация” АД, гр. Велико Търново, Вх. № 1383/ 04.02.2009 г.
 20. Писма относно получени документи от ликвидатора на „Стара планина – ВТ – в ликвидация” АД, гр. Велико Търново, Вх. № 1388/ 05.02.2009 г. и Вх. № 1397/ 06.02.2009 г.
 21. Предложение относно отсичане на тополи в с. Водолей, Вх. № 1365/ 26.01.2009 г.
 22. Прекратяване на съсобственост, кв. 26, с. Самоводене, Вх. № 1394/ 05.02.2009 г.
 23. Прекратяване на съсобственост, кв. 9, с. Беляковец, Вх. № 1393/ 05.02.2009 г.
 24. Предложение от ХК „Боляри” и ХК „Етър 64”, Вх. № 1398/ 06.02.2009 г.
 25. Присъждане на награда „Трети март”, Вх. № 1452/ 18.02.2009 г.
 26. Определяне на делегат в Общото събрание на НСОРБ, Вх. № 1454/ 18.02.2009 г.
 27. Информация относно Проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата на за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново”, Вх. № 1437/ 16.02.2009 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на ВТОбС за второто полугодие на 2008 г., Вх. № 1317/ 10.01.2009 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Пред себе си държа протокол № 12 от 20.03.2008, като т. 16 е относно промяна на Общинската транспортна схема в частта й „Градски линии № 30 и 50”. . Ще прочета отделни моменти от мотивите на ОбА и на г-н Кмета. Там е посочено: „След запознаване с постъпилата жалба на живущите в кв. „Бузлуджа” и „Зона В” в съответствие с нормативните документи и в резултат на станалите разисквания, Комисията извърши следните промени:…” Г-н Кметът говори за обществена комисия, в която са разгледани молбите на гражданите от тези два квартала. Представям ви копие на Протокол №6 от 12.03. от заседание на ПК, на която аз съм председател, като т. 1 е вкарване на предложението на г-н Кмета с вх. № 412. ПК подкрепя предложението. След това тази точка влиза в дневен ред и се обсъжда на заседание на ОбС. Г-н Христов е казал тогава: „Предложението на г-н Стефанов и на г-н Драгнев за отлагане на т. 16 за следващото заседание изисква на заседанието на ПК да има превозвач”. На следващото заседание бяха поканени превозвачите, беше проведена дискусия и беше взето решение. Нашето решение от миналата комисия беше потвърдено с 3 „за” и 1 „въздържал се”. Оттам нататък до днес не знам какво се случва.

В контекста на този въпрос, който Ви задавам, повдигам още един пример – с Решение № 228. Моят мотив за иницииране е бил, че поради невъзможността за запознаване със сроковете, губим реалните си шансове да спазим сроковете и по този начин да реагираме адекватно на конкретната ситуация. Г-н Христов, съгласно Правилника ни, чл. 15,точка 16, ал. 3 Ви вменява като задължение: „Председателят на ОбС изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на ОбС и на неговите ПК”. Това се прави, но тук е записано, че се включва и упражняване текущ контрол върху изпълнението на проектите на ОбС и неговите актове. Въпросът ми е какво сте предприели, как и по какъв начин сте изискали информация от ОбА, респективно от г-н Кмета? Искам да попитам и относно Вашата пасивност.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Ще отговоря накратко: това е отчет на ОбА и на Кмета и не е в правомощията на ОбС. Естествено, че трябва да изискаме тези неща, но каквото трябва, в рамките на Закона, ние сме го направили.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Искам да допълня, че това е задължение на Кмета, който съгласно Закона два пъти в годината внася отчет за изпълнение актовете на ОбС и мисля, че нашата задача е да се концентрираме върху внесения отчет и не само да снемаме или да не снемаме от отчет, а действително да обсъждаме точки, свързани с неизпълнение актовете на ОбС. Ние, в нашата ПК по МСНУРПЕ, сме задали няколко въпроса и аз се надявам, че ще чуем отговор на тези въпроси. Единият от тях е във връзка с Решение 228, т. 4: на следващото заседание Кметът трябваше да внесе информация, но това досега не е изпълнено. Имахме решение и за свикване на Общо събрание на „Мултиком”. Отчетът е, че през април миналата година е пратено писмо с обратна разписка. Оттам нататък пише: „в процес на изпълнение”. Докога ще протича този процес не е ясно. Имаме много други решения, за които тази стандартна формула: „в процес на изпълнение” нищо не говори или скрива много сериозни неща. Аз съм притеснен от въпроса какво става с етажа, който купихме миналата година: докога ще е в процес на изпълнение. Един добър собственик щеше да предприеме мерки той да се използва. Защо го купихме, след като стои празен? Четем от вестниците колко ни притеснява изплащането на този етаж, а той чака.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Отчетът за изпълнение решенията на ОбС се внася два пъти годишно, както изисква Законът, и той се приема или не се приема, или се приема със забележки от ОбС. Решенията на ПК не са решения на ОбС. Ако има решения на ОбС по отчета, на следващото заседание ще внесем точна информация по всяка точка, ако няма такова решение, няма да внесем. Това е нормалният ред, отговаря се на въпроси на ОбС.

Г-жа АНЕТА МАНОЙЛОВА: Искам да попитам относно Решение 223, което в ПК по ЗСД взехме много трудно, от третия път. Вие казахте, че „Аркус” трябва да се развива, ние от своя страна настояхме за устройване на ОП „Диспансер по кожни и венерически заболявания”. По-късно получихме Вашия отговор. Днес, когато отчитаме изпълненията и при Председателя има ново искане от друга бизнес групировка за същия този имот, как законосъобразно виждате да бъде нашето поведение по-нататък? Не е ли необходимо да се отмени Решението, което взехме? Как виждате съдбата на Диспансера? Считам, че се налага законосъобразно решение на този проблем.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Предложението от Кардиологична болница, което не съвсем коректно е изпратено при нас, защото не ние трябва да вземем решение за собствеността на МОБАЛ. Аз съм изпратил писмо до „Аркус”, за да се изясни какви са техните намерения. Аз съм разочарован от техните действия. Очаквах да бъде поне започнат този ремонт, затова съм написал официално писмо и очаквам официален отговор през следващите дни. На следващото заседание, когато се разглежда точката за предложението на Кардиологична болница, ще ви информирам има ли отговор от „Аркус”. Ако няма отговор, смятам да предложа отмяна на решението.

На въпроса на г-н Стефанов за помещенията. Преди да станат годни, те трябва да се ремонтират, за да се ползват от ОбА. Всичко това е свързано с инвестиции. Неща, които ще бъдат гледани при приемане на Бюджета и на Инвестиционната програма. Част от това, което купихме, вече се използва.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Искам да задам въпрос на г-н Кмета относно това, което е направил по изпълнение на Решение 363 – свързано с обществените тоалетни. Ние се съгласихме, че изпълнението трябва да бъде до края на март т.г.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Решението не е пред мен, за да отговоря конкретно, но най-общо казано, не може да се очакват инвестиции през първите три месеца на годината, тъй като няма приета Инвестиционна програма. Всичко това е свързано с инвестиране на средства. Това се предвижда в Инвестиционната програма или в разходи за текущ ремонт по Бюджета, които се гласуват на сесия. Мисля, че това ще стане през месец март.

Г-н Христов подложи на гласуване т. 1 заедно със становището на ПК по МСНУРПЕ. Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 477

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема отчета за изпълнение решенията на Великотърновски Общински съвет от Общинска администрация Велико Търново за IІ–то полугодие на 2008г. и неснетите от отчет решения.

Снема от отчет изпълнените решения на Великотърновски Общински съвет от Общинска администрация Велико Търново за IІ – то полугодие на 2008 г. №№ 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 284, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 344, 346, 347, 348, 349, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 359, 360, 361, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 389, 390, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 399, 400, 401, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 411, 414, 415, 416, 417, 418, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 427, 428, 429, 430, 431, 435, 437, 438, 447 и неснетите от отчет решения с №№ 51, 59, 73, 92, 98, 102, 103, 106, 112, 118, 137, 144, 145, 147, 152, 153, 164, 166, 167, 179, 189, 190, 197, 198, 204, 207, 217, 218, 220, 222, 229, 232, 233, 234, 236, 239, 247, 248, 250, 255, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 1541, 1423, 1287, 536, 805, 793.

Остават да се водят на отчет от Великотърновски Общински съвет решения №№ 282, 285, 286,287, 295,319, 329, 331, 332, 343, 345, 350, 351, 358, 362, 363, 370, 371, 372, 388, 391, 398, 402, 407, 410, 412, 413, 419, 426, 432, 433, 434, 436, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446 и решения №№ 72, 75, 79, 80, 88, 109, 113,117, 132, 135, 138, 143, 159, 160, 172, 183, 205, 210, 213, 214, 215, 216, 223, 227, 228, 1462, 1469, 1513, 1514, 1535, 6, 44, 1345, 1430, 1447, 1254, 1255, 1286, 1324, 1334, 1189, 1106, 952, 541, 546, 792, 498.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2008 г., Вх. № 1400/ 06.02.2009 г.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: В предходните години отчетът беше придружен с програма. Предстои ли внасяне на такава програма, която да конкретизира в детайли изпълнението на мероприятията?

Г-н ЙОРДАН ГРОЗДАНОВ: На следващото заседание ще бъде предложена тази подробна програма.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се.

РЕШЕНИЕ № 478

На основание чл. 7, ал. 2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Великотърновски Общински съвет

Приема Отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2008 г. и дава положителна оценка за извършеното като цяло от страна на Комисията през отчетния период.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно разходи по извършване на ремонтни дейности в Дом за стари хора „Венета Ботева”, гр. Велико Търново, Вх. № 1401/ 09.02.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 3:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева - за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – въздържал се, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 28 „За”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 479

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за предоставяне на сума в размер на 199 798, 40 лв. от общинския бюджет, представляваща общински принос 20 % от общата стойност на проекта – 998 992, 00 лв., за извършване на Строително ремонтни работи за реновиране на втори, трети и четвърти етаж на Дом за стари хора „Венета Ботева” гр.Велико Търново.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Разкриване клуб на пенсионера в с. Водолей, Вх. № 1409/ 10.02.2009 г.

Г-н МАВРОДИ КАЛЕЙНСКИ: Запознах се добре с предложението на кмета – г-жа Антоанета Тодорова. Клубът се казва „Клуб на пенсионера и инвалида” и се намира на втория етаж на сградата, където има лекарски кабинет, зъболекарски кабинет, женска и детска консултация. От приложената проекто-сметна документация е видно, че няма заложени средства за изграждане на достъп на инвалиди, поради което моля при изграждането на обекта да бъде взета предвид забележката.

Предложението беше прието с 26 „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 480

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5, ал. 2, т . 2 и чл. 5, ал. 4 от Наредбата за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в Община Велико Търново, Великотърновски Общински съвет

Разкрива Клуб на пенсионера и инвалида в с. Водолей, община Велико Търново в помещение на етажа на кметството – общинска собственост, актувана с АОС № 672/ 25.02.2000 г.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да назначи уредник в разкрития клуб на пенсионера и инвалида в с. Водолей – 1 /една/ щатна бройка.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Аз искам да направя едно уточнение, въпреки че самото предложение съдържа конкретизиране на помещението. Разкриването на Клуб не означава разкриване на социална услуга в селото. Дали ще има подход за инвалиди, какъв ще е размерът на средствата, това е въпрос на Инвестиционна програма. Доколкото имам информация, това може да бъде разположено само в едно помещение. След като имаме решение на ОбС, ще търсим място, където може да се направи помещение съгл. изискванията на Закона.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Моля Председателския съвет да прекрати заседанието, защото ние с колегите от първия ред не фигурираме никъде в отчета на нашето гласуване. Нито като бивша група, нито поединично. Това е манипулиране на вота на общинските съветници.

В 10.15 часа г-н Христов даде 15-минутна почивка.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Правя процедурно предложение за прекратяване на това заседание поради несъвършенствата на системата (да не правя по-големи обвинения за това, че Ръководството на заседанието не си е свършило работата както трябва). За мен проведеното дотук заседание не е легитимно.

Предложението на г-н Стоянов за прекратяване на заседанието беше отхвърлено с 5 „за”, 17 „против” и 1 „въздържал се.

Г-н Стефан Стоянов напусна заседанието, като заяви, че според него то е невалидно.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна в Правилника за работа на ВТОбС, Вх. № 1427/ 13.02.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 5 беше прието с 26 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 481

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Великотърновски Общински съвет

Променя чл. 53, ал. 2 както следва:

След текста се добавя: „Предложенията се предават до 30 минути преди началото на заседанието в звеното за подпомагане и осигуряване работата на Общинския съвет и неговите комисии”.

В чл. 67 се създава нова алинея 1 със следния текст: „По обсъжданите въпроси общинските съветници могат да правят предложения за заместване, за поправка или за допълнение на предложените проекти за решение. На гласуване се подлагат само предложенията, които са представени в писмен вид - на хартиен или на магнитен носител”.

Досегашната ал.1 на чл. 67 става ал. 2.

В чл. 74, ал. 1 текста „….от един ден” се заменя с текста „….от два дни”

В чл. 78, ал. 1 след текста се добавя „Ако няма постъпили предложения за промени, Общинският съвет може да реши наредбата да се гласува „ан блок”.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет за извършени разходи от д-р Румен Рашев – Кмет на Община Велико Търново, Вх. № 1402/ 09.02.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, 4 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 482

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредбата за командировките в страната, Великотърновски Общински съвет

Одобрява разходите за извършените командировки в страната от д-р Румен Георгиев Рашев – Кмет на Община Велико Търново за отчетния период в размер на 70.00 лв.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Актуализиране на годишните наемни цени на земеделските земи от Общинския поземлен фонд, Вх. № 1391/ 05.02.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 7:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 483

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 6, ал. 2 от Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от ОПФ, Великотърновски Общински съвет

Утвърждава следния годишен наем при ползване на земеделски земи от Общинския поземлен фонд, считано от 01.01.2009 година, изчислен при минимална работна заплата за страната в размер на 240 лева:

І. При неполивни условия

 

Категория

Среден бонитетен бал

І

95

ІІ

85

ІІІ

75

ІV

65

V

55

45

VІІ

35

VІІІ

25

ІХ

15

Х

5

Наем(лв./дка)

Културен вид

                   
1. Ниви 16,94 15,67 12,28 11,44 9,32 7,20 5,51 4,24 3,39 2,54
2. Трайни насаждения 31,91 28,55 25,19 21,83 18,47 15,11 11,75 8,40 5,04 1,68
3. Ливади 6,78 6,27 4,91 4,57 3,73 2,88 2,20 1,69 1,36 1,02

 

ІІ. При поливни условия

 

Категория

Среден бонитетен бал

І

95

ІІ

85

ІІІ

75

ІV

65

V

55

45

VІІ

35

VІІІ

25

ІХ

15

Х

5

Наем(лв./дка)

Културен вид

                   
1. Ниви 27,11 25,07 19,65 18,30 14,91 11,52 8,81 6,78 5,42 4,07
2. Трайни насаждения 38,29 34,26 30,23 26,20 22,17 18,13 14,11 10,08 6,04 2,02
3. Ливади 10,84 10,03 7,86 7,32 5,96 4,61 3,52 2,71 2,17 1,63

 

Настоящото Решение отменя Решение № 90/21.02.2008 г. на Общински съвет Велико Търново.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени в чл. 4 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприванизационен контрол, Вх. № 1423/ 12.02.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 484

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл.10, т. 1 от Правилника за дейността на ОбАП, Великотърновски Общински съвет

Изменя чл. 4 от „Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в Община Велико Търново”, както следва:

Било: Чл.4.Подготовката на приватизационните сделки в общината се провежда при спазване разпоредбите на: Закона за приватизация и следприватизационен контрол - ДВ бр. 28/ 2002 г….55/ 2004 г.; Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация със следприватизационния контрол, включително и процесуално представителство - ДВ бр. 57/2002 г.; Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и условията и реда за лицензиране на оценители и приетите с нея стандарти за бизнес оценяване - ДВ бр. 57/2002 г.; Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и за документите и сведенията представляващи служебна тайна -ДВ бр. 87/2002 г.; Наредбата за търговете и конкурсите - ДВ бр. 85/2003 г, 103/2004 г.; Наредбата за данните, подлежащи на вписване в публичните регистри, за процеса на приватизация и следприватизационен контрол-ДВ бр. 70 /2003 г.; Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от ЗПСК и за реда и органите за контрол на декларираните данни - ДВ бр. 96/2002 г. и взетите решения от Общинския съвет за откриване на процедури и провеждане на търгове и конкурси за приватизация.

Става: Чл.4. Подготовката на приватизационните сделки в общината се провежда при спазване разпоредбите на: Закона за приватизация и следприватизационен контрол; Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация със следприватизационния контрол, включително и процесуално представителство Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и условията и реда за лицензиране на оценители и приетите с нея стандарти за бизнес оценяване; Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и за документите и сведенията представляващи служебна тайна Наредбата за търговете и конкурсите; Наредбата за данните, подлежащи на вписване в публичните регистри, за процеса на приватизация и следприватизационен контрол; Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от ЗПСК и за реда и органите за контрол на декларираните данни и взетите решения от Общинския съвет за откриване на процедури и провеждане на търгове и конкурси за приватизация.

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от НСПСПК относно „Бивше училище”, с. Дичин, Вх. № 1424/ 12.02.2009 г.

 

Г-н КМЕТЪТ НА с. ДИЧИН: Моето становище е, че бившето училище трябва да се приватизира, за да се оживи селото, ако се използва добре. Взела съм мнението на обществеността на общоселско събрание, хората са съгласни.. Сградата стои 40 г. и не се използва. Тя се руши от времето. Има набези в него, инсталацията е повредена. Смятам, че с не много средства от тази сграда може да се направи нещо полезно. Това е двуетажна масивна сграда с голям двор.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 9:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – въздържал се, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 485

На основание чл. 3,ал. 3, т. 2 , чл.4, ал. 2 от ЗПСК и чл. 32, ал.3 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 459/ 22.01.2009 година на Общински съвет, Великотърновски общински съвет

Приема начална цена за продажба на общински нежилищен имот, представляващ „УПИ І от кв. 54 по плана на с.Дичин с площ 8 845 кв.м., заедно с построена в него двуетажна сграда /бивше училище/ с РЗП 846 кв.м. и едноетажна сграда /пристройка/ със ЗП 34 кв.м.” в размер на 86 740 лева - частично облагаеми с ДДС.

Утвърждава тръжна документация и определя начин за продажба на горепосочения обект „търг с явно наддаване” при стъпка на наддаване в размер на 8 600 лева над определената начална цена.

Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга 21 дни след датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник”; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

Утвърждава тръжна документация и договор за продажба на обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева /с ДДС/. Цената на тръжната документация да се заплаща в офиса на “Общинска банка ” АД - клон Велико Търново , находящ се в сградата на Общината по сметка № BG 93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се получава от кандидатите за участие или нотариално упълномощени от тях лица в стая 419 на Общината, след представяне на документ за извършено плащане.

За допускане до участие в търга за обект „УПИ І от кв. 54 по плана на с.Дичин, заедно с построена в него сграда /бивше училище и пристройка/” кандидатите следва да внесат депозит в размер на 35 000 лева. Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF.

Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на обекта да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF Непарични платежни средства не се приемат.

Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обекта – до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга.Краен срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .

Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от Общинския съвет.

При неявяване на купувачи, повторен търг за обекта да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия.

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Намаляване на начални цени на обекти от годишния план за приватизация за 2009 г., Вх. № 1425/ 12.02.2009 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Искам да поясня предложението на Надзорния съвет за приватизация. За съжаление, обектите извън В. Търново трудно се продават и затова НС предлага последната стъпка, допустима от Закона - за намаляване с 50 % спрямо първоначалните цени. Имаме и други обекти с непродаваеми цени. За тях НС е приел процедура да се възложат нови оценки. Предлагам да подкрепите намалението на цената.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Г-н Стефанов се изказва всеки път и ни призовава да гласуваме. Ние сме гледали тези материали в ПК и имаме становище по въпросите. Няма нужда всеки път да се казва, че трябва да подкрепим предложенията.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 10:

Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за,Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 486

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 3,ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал.3, т.1 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решения №№ 1271/ 15.02.2007 г. и 1315/ 29.03.2007 г. на Общински съвет, Великотърновски Общински съвет

Намалява с 50 на сто приетите начални цени на общински нежилищни имоти и определя за същите нови начални цени както следва: за „Незавършен обект на строителството – Разширение на детска градина”, построен в УПИ VІ, кв. 50 по плана на гр. Килифарево - 90 000 лева /без ДДС/; за „Застроен УПИ І от строителен квартал 40 по плана на с. Никюп, община В. Търново, заедно с построена в него масивна едноетажна сграда- бивша мандра” – 7 313 лева /без ДДС /.

За посочените в т. 1 обекти да се проведе търг с явно наддаване при стъпка на наддаване както следва:за “Незавършен обект на строителството – Разширение на детска градина”, построен в УПИ VІ, кв. 50 по плана на гр. Килифарево - 9 000 лева; за „Застроен УПИ І от строителен квартал 40 по плана на с. Никюп, община В, Търново, заедно с построена в него масивна едноетажна сграда- бивша мандра” – 700 лева;

Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга - 21 дни след датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник”; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за посочените в т.1 обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева, с включен ДДС.Цената на тръжната документация да се заплаща в офиса на „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, находящ се в сградата на Общината по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от кандидатите за участие или нотариално упълномощени от тях лица в стая 419 на Общината след представяне на документ за извършено плащане.

За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит както следва за: „Незавършен обект на строителството – Разширение на детска градина”, построен в УПИ VІ, кв. 50 по плана на гр. Килифарево - 40 000 лева ; „Застроен УПИ І от строителен квартал 40 по плана на с. Никюп, община Велико Търново, заедно с построена в него масивна едноетажна сграда- бивша мандра” – 3 000 лева; Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF.

Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на обектите да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF .Непарични платежни средства не се приемат.

Закупуване на тръжна документация- до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обекта – до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга.Краен срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината.

Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от Общинския съвет.

При неявяване на купувачи, повторен търг за обектите да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от НСПСПК относно „Бивше училище”, с. Беляковец, Вх. № 1426/ 12.02.2009 г.

Г-жа АЛБЕНА БЕРЕНСКА – кмет на с. Беляковец: Повечето от вас знаят, че през 2000 година се наложи да бъде затворено училището в с. Беляковец и оттогава се опитваме да съхраним сградата, като имаме идеи да се използва за деца – за зелени училища например, но всичките ни инициативи не успяха. Най-лесно е да се продаде, без да се поставят условия, защото ще я купи някой и може би на първия месец няма да я има. Хората държат на нея, защото тя е строена с парите на техните прадеди и искат да се запази. На последните местни избори на моето събрание ги попитах какво мислят за сградата и към какво да се насочим и излязохме с решение сградата да бъде реконструирана и преустроена в дом за възрастни хора. Това беше решение на хората от селото и аз съм написала това в предложението си – да се използва като дом за възрастни хора.

Сега разбирам, че НС не е приел условията, които поставихме и желанието на хората е отхвърлено. Моля ви да гласувате против продажбата, ако моята информация е вярна. Нашето искане е сградата да се използва единствено по този начин – дом за възрастни хора. Сигурна съм, че ако го няма това условие, този, който я купи, ще я събори, а за нас е важно сградата да се запази и да се използва за тази цел.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Моето изказване беше точно във връзка с това, което г-жа Беренска постави като въпрос – в нейното искане е поставено изрично условие, но в предложението пред нас няма такава опция. Моля г-н Стефанов да обясни кой е взел такова решение и възможно ли е в нашето решение да се включи това като условие.

Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: По време на заседанието на ПК по приватизация бях първия, който е против това, което предлагате Вие. Това, че Вие по време на предизборната кампания сте казали, че сградата ще стане дом за стари хора, е Ваш проблем. Аз, като гражданин, купувайки този имот, мога да направя с него каквото искам. Вие не сте човекът, който ще ми поставя условия, след като аз съм собственикът. А това, че вие сте поели ангажимент пред хората, си е ваш ангажимент. Кой ще вложи парите си, когато кметът и селото ще определят какво ще става там?

Г-жа БЕРЕНСКА: Съвсем правилно е това, което казвате и поради тази причина сме поставили тези условия. Понеже те не са приети, аз апелирам да гласувате против продажбата.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: По повод казаното от г-н Тодоров, искам да кажа, че аз се придържам към неговия въпрос, отправен към НС. Бих искал да насоча вниманието към това, че ако няма инвеститор, съществуват различни форми: програми и др.,ако стигнем до заключението, че бихме могли да насочим усилията си в посока към предложението на г-жа Беренска.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Училището е общинска собственост и ОбС разполага и решава как и какъв конкурс да се обяви. Каквото ние решим, това ще бъде.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Подобен случай има в едно друго село – Драгижево. Там училището е дадено с предназначение за старчески дом, но така се руши. Поставянето на условие пред инвеститора обикновено не води до добър резултат. Имахме подобни случаи през 1998 година, когато детските градини бяха предлагани само за частни детски градини и нямаше никакви кандидати. Ние трябва да решим дали да се продаде, или не.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Искам да поясня предложението на НС, понеже имаше въпрос. НС счита, че приватизация чрез конкурс е възможна, но е по-несигурна. Процедурата е дълга и сложна, вероятността да намерим купувач е малка. Затова НС предлага тази схема – продажба по общия ред, като до 40 % от средствата се връщат в кметството за инвестиционни нужди. Воля на ОбС е да се реши дали ще се продава или не, и дали ще се приватизира дали чрез търг или конкурс.

Г-н ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ: По този въпрос вземам думата, затова защото всички от вас в предизборната кампания обещаваха на хората, че ще ги подкрепите. В момента кметът изразява мнението на хората, а вие не искате да го подкрепите. Има хора, които желаят да изградят там старчески дом. Селото е близо до В. Търново, при необходимост хората могат да бъдат докарани в болница и т.н. Помислете какво ще кажете на хората, когато след няколко месеца ще има избори.

Г-жа АЛБЕНА БЕРЕНСКА: Моля да разберете правилно моята позиция и позицията на хората в селото и след като няма възможност да бъдат удовлетворени нашите искания, да спрем продажбата. Аз ще се опитам чрез проекти с НПО да постигнем това, което сме решили и сградата ще си остане общинска собственост.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: След като волята на хората в селото е да се обяви конкурс с условие това да е старчески дом, не виждам особена причина да не гласувате такова предложение. Ако няма реализация с такива намерения кметът ще обясни на хората, че това не може да стане. Вие в това време също можете да говорите с неправителствени организации за старчески дом, но аз ще бъда против да се предостави безвъзмездно.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Реплика на изказването на г-н Ковачев за училището в с. Драгижево – там вече е започнало строителство на старчески дом. Нека подложим предложението на гласуване, но аз смятам, че волята на хората е такава и след като някои имат желание да променят волята на хората, предложението трябва да отпадне от дневния ред.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Наистина, членовете на НС трудно взехме това решение. Имаше много мнения. В крайна сметка се обединихме около идеята, че едни общи правила при продажбата на бившето училище биха дали възможност по-широк кръг инвеститори да участват в тази процедура за приватизация. От друга страна се чуха мнения, че парцелът около училището е много голям и може да бъде разделен, така че 5 декара да бъдат за дом за възрастни хора, а другите 5 декара да бъдат предоставени чрез отдел „Общинска собственост”. В условията на криза поставянето на условия при реализирането на такъв обект би намалило цената на този обект. Ограничаването на инвеститорите ще доведе до спадане на цената и по-малки приходи в общинския бюджет. Нека да не забравяме, че 40 % от продажната цена чрез Инвестиционната програма се връщат обратно за благоустройство и за текущи и неотложни ремонти при заявяване на съответното кметство. Сега трябва да решим. Аз ще подкрепя това, което решихме в НС.

Г-н ИВАН ВЕЛКОВ ИВАНОВ: Аз съм съгласен с Вашето предложение и ще гласувам за това да се изгради старчески дом на 10 декара, но трябва да имаме зададени параметри – за колко човека да бъде домът – за 5-6, за 20 или за 90 човека.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Аз не искам да споря с никого, но някой трябва да направи друго предложение освен това на НС и то да се даде в писмен вид, за да се гласува.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Има друго предложение, подписано от мен – да се продаде чрез конкурс с условие там да се изгради старчески дом. Подкрепям това да стане през Агенцията за приватизация.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Нещо, което пропускаме в изказването си. По реда за приватизация една неправителствена организация или един инвеститор може да се яви на този търг при тази процедура и да участва. След това, ако е решил да прави дом за стари хора, това не го ограничава. От друга страна, поставяйки условие, ние спираме бъдещите евентуални инвеститори, които на мястото на бившето училище биха могли да направят каквото сметнат за необходимо и да разкрият работни места. По този начин ние определяме 1 или 2 неправителствени организации да вземат това бивше училище.

Г-н ИВАЙЛО ИВАНОВ: Още веднъж призовавам да се вслушаме в мнението на хората, които са ни избрали да бъдем тук. Хората искат това, което предлага г-жа Беренска. Г-н Рашев е внесъл такова предложение, съгласувано е с ОбА и няма проблем да бъде гласувано.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: В НС се разви едно малко драматично гласуване. Първоначално беше обсъдено и прието предложението продажбата на този обект да стане с конкурс под условие за изграждане на старчески дом. След това се разви нова дискусия и се взе ново решение, което аз не подкрепям. В момента имаме две предложения – или го продаваме без условия, гонейки максимална печалба в условията на криза, или го даваме под условие за изграждане на определен обект, каквото е желанието на Кмета и на гражданите на населеното място, жертвайки очаквания по-висок приход. Тук вече се каза, че има инвестиционен интерес към изграждане на такъв старчески дом. Не е тайна, че се очаква държавата да приватизира някои от социалните дейности, в т.ч. и грижата за възрастните хора. Дали ще го даваме по приватизацията или по ЗОС, мисля, че г-н Кметът е съгласен да го направим чрез Агенцията за приватизация. Аз лично подкрепям искането на кмета и на хората за поставяне на това условие и да се опитаме да направим приватизацията на този обект по процедурата на конкурс с условие за изграждане на старчески дом. Видях, че в материалите има едно предложение на г-жа Беренска.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Текстът на решението е следният: „Възлага се на ОбА за приватизация да подготви и осъществи приватизационна сделка чрез провеждане на конкурс с условие имотът да бъде преустроен и използван като дом за стари хора за срок не по-малко от 10 години”.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 11:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – против, Хасан Хаджихасан – против, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – въздържал се.

Предложението беше прието с 29 „за”, 2 „против”, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 487

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3,т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал.3 от ЗПСК, Великотърновски Общински съвет

Включва в годишния план за приватизация и открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот,представляващ: “УПИ І от кв. 11 по плана на с.Беляковец, заедно с построена в него сграда / бивше училище /” – собственост на Община Велико Търново.

Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на имота , сключването на договори за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Общинския съвет.

Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационна сделка обекта по установения от закона ред чрез провеждане на приватизационна процедура конкурс с условие - имота да бъде преустроен и използван като дом за стари хора, за срок не по - малък от 10 години.

Възлага на общинската администрация при изготвяне на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2009 г. към обектите с източник на финансиране от фонд „Приватизация – инвестиционен” да бъдат включени обекти на територията на с. Беляковец на стойност до 40 % от очакваните постъпления от продажбата на горепосочения имот.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложението за прекратяване на "Благоустройство" ЕООД - Велико Търново чрез вливане, Вх. № 1420/ 11.02.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 12:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – против, Гани Пантилеев – въздържал се, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – въздържал се, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, 1 „против”, 2 „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 488

I. На основание чл. 21 ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, чл. 261 и чл. 262 от ТЗ, чл. 18, т. 1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за вливане на „Благоустройство” ЕООД – Велико Търново /Преобразуващо се дружество/ в „Комунално стопанство” ЕООД – Велико Търново /Приемащо дружество/ считано от 19.02.2009г.

На основание чл. 21 ал.1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, чл. 262 и от ТЗ, чл.18, т. 1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет приема Доклад на управителя на „Благоустройство” ЕООД - Доклад на управителя за преобразуване на „Благоустройство” ЕООД гр. Велико Търново/15.12.2008 г.

На основание чл. 21 ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, чл. 262 и от ТЗ, чл. 18, т. 1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет приема Доклад на управителя на „Комунално стопанство” ЕООД - Доклад на управителя за преобразуване – вливане на „Благоустройство” ЕООД гр. Велико Търново в „Комунално стопанство” ЕООД – Велико Търново /18.12.2008 г.

На основание чл. 21 ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, чл. 262 д и чл. 262е от ТЗ, чл.18, т. 1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет приема Договор за преобразуване чрез вливане.

Възлага на Управителите на „Благоустройство”ЕООД – Велико Търново и „Комунално стопанство” ЕООД – Велико Търново да предприемат необходимите действия по вливане на „Благоустройство” ЕООД – Велико Търново /Преобразуващо се дружество/ в „Комунално стопанство” ЕООД – Велико Търново /Приемащо дружество/.

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5, и във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ, чл. 14, ал. 1, т. 1, чл. 51, ал. 1, т. 5, чл. 55, ал. 1, т. 3 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, раздел VІІ, т. 4 от Договор за управление на еднолично дружество с ограничена отговорност със 100 % общинско участие от 18.09.2000г. и Анекс към Договор за управление /18.09.2000г./ от 11.09.2006г. сключен между Кмета на Община Велико Търново и инж. Милчо Николов Марков прекратява Договор за управление /18.09.2000г./ на инж. Милчо Николов Марков – Управител на „Благоустройство” ЕООД – Велико Търново считано от вписването на вливането на „Благоустройство” ЕООД – Велико Търново/Преобразуващо се дружество/ в „Комунално стопанство” ЕООД – Велико Търново/ Приемащо дружество/ от Агенция по вписване.

II. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 10, т. 4 от Правилника за дейността на Об АП и чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията, Великотърновски Общински съвет

Създава временен гаранционен фонд със средства от фонд „Инвестиции и дълготрайни активи” /„ИДА”/ в размер съответствуващ на задълженията на „Благоустройство” ЕООД- В. Търново към датата на вземане на това решение. Временните разходи от фонда да бъдат компенсирани чрез парични постъпления от вземания на дружеството. След приключване на процедурата по вливане, гаранционния фонд да бъде закрит, а наличните средства - възстановени във фонд „ИДА”.

Възлага на управителя на „Комунално стопанство“ ЕООД съвместно с управителя на „Благоустройство” ЕООД в 10-дневен срок от вземане на това решение да изготвят и внесат в ОбАП списъци на ДМА, КМА и материали намиращи се в на територията на обект “Ремонтна база”, които следва да бъдат предмет на оценка и продажба заедно с обекта. Всички останали ДМА, КМА и материали, които не са предмет на оценката да бъдат изнесени от територията на обекта до 31.03.2009 г.

Възлага на управителя на „Комунално стопанство“ ЕООД съвместно с управителя на „Благоустройство” ЕООД в 10-дневен срок от вземане на това решение да изготвят и внесат в ОбАП актуализирани списъци на ДМА, КМА и материали, намиращи се в на територията на Бетонов център, които следва да бъдат предмет на оценка и продажба заедно с обекта. Всички останали ДМА, КМА и материали, които не са предмет на оценката да бъдат изнесени от територията на обекта в срок до 31.03.2009 г.

С цел недопускане на необосновани разходи и пренасяне на загуби към приемащото дружество възлага на управителя на управителя на “Благоустройство” ЕООД в 10 –дневен срок от вземане на това решение да изготви и представи за утвърждаване в Община Велико Търново финансов план за приходите и разходите на дружеството за периода от 01.01.2009 г до 30.06.2009 г. За изпълнението на плана да се представят ежемесечни отчети в Общината.

Възлага на управителя на „Благоустройство” да предприеме незабавни мерки за фактическото възстановяване на намиращите се на територията на „Асфалтова база” – с.Хотница и „Бетонов център” –гр. Велико Търново ДМА, суровини, материали и горива, собственост на дружеството, които не са предмет на приватизационна оценка или за възстановяване на техния паричен еквивалент .

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане на Димитър Захариев, общински съветник, Вх. № 1342/ 14.01.2009 г.

Г-н ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ прочете питането си във връзка с недоволството на гражданите от община В. Търново, редовно ползващи извънградски транспорт в рамките на Общината.

Г-н РУМЕН РАШЕВ прочете отговор на питането.

Г-н ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ: Наистина през последните 10 дни билетите са с намалени цени по направление Павликени, но мисля, че трябваше да ги намалят още когато намаляха цените на градските билети.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: В договорите нямаме такава клауза, тъй като цената на горивото е не толкова голяма част при формиране на цената на билетите. Намалението на цената се дължи на свободната конкуренция. В другите села, където няма пътници, цените не могат да бъдат намалени.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане на Румен Димитров, общински съветник, Вх. № 1343/ 14.01.2009 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ прочете питането си относно диалогизма на институциите, касаещи безопасността и сигурността на движението по пътищата.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Първо, малък коментар: не ми е много ясно какво означава „диалогизъм на институциите” и защо трябва да отговарям, тъй като въпросът касае различни институции. Има задължения, които всеки трябва да изпълнява, записани в ЗДП.

Г-н Рашев прочете отговор на питането.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Доволен съм от отговора в тази част, в която г-н Кметът признава, че наистина има нещо, което не е както трябва – това, че тази Комисия към момента не извършва това, за което е създадена. В края на миналата година ви бяха зададени няколко въпроса от колегите и бе установено прехвърляне на задълженията между институциите - това имам предвид като задавам въпрос за „диалогизма”, т.е. съществува ли някакъв диалог или разговор.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане на Румен Димитров, общински съветник, Вх. № 1300/ 08.01.2009 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Питането ми е относно подобряване ефективността на Търговско дружество „Паркинги и гаражи”.

Г-н РУМЕН РАШЕВ прочете отговор на питането и добави: Паркингите за репатрирани автомобили се правят далече от градовете, което е част от принудата да се паркира правилно. Пътният възел „Качица” не само че не утежнява тази услуга, а напротив – създава по-голям респект от работата на това Дружество, което не може да работи без органите на МВР.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Имам основание да не се съглася с отговора на г-н Кмета, тъй като в питането ми е заложен въпрос за ефективността на Дружеството, а не за възпитателния процес, който се осъществява с отдалечаването.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане на Румен Димитров, общински съветник, Вх. № 1301/ 08.01.2009 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ прочете питането си относно изграждане на синя зона в гр. В. Търново.

Г-н РУМЕН РАШЕВ прочете отговор на питането.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Явно питането ми имаше своя ефект, след като лично се ангажирахте да се запознаете с въпроса.

Г-Н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Учудвам се защо г-н Димитров става говорител на управителя на ОП „Паркинги и гаражи”, на когото малко се удължавал пътя на паяка. Дали колегата защитава обществените интереси или интересите на дружеството? От друга страна, наистина мисля, че е абсурдна идеята в центъра на града да изграждаме паркинги и да отнемаме малката възможност за паркиране в центъра на града.

Г-Н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам само да напомня, че все още съм председател на ПК по ОРТС и съм длъжен да търся варианти за оптимизиране на движението във В. Търново. Радвам се, че казвате това, тъй като вие също сте член на тази ПК.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за закупуване на лек автомобил за нуждите на „Инвестрой - 92” ЕООД, гр. Велико Търново, Вх. № 1385/ 04.02.2009 г.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Във връзка със Закона за конфликт на интереси искам да заявя, че няма да гласувам по тази точка, понеже имам договор с „Инвестстрой”.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Имаме един чудесен пример как се готвят документи – изчерпателно и пълно, което много облекчава работата ни.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Моето становище е същото – наистина документите са подготвени много добре.

Предложението по т. 17 беше прието с 27 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 489

На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, т.3 от ЗОП, чл. 1, ал. 2, т. 2, чл.2, ал. 1, т. 2 от НВМОП и чл.18, т. 12 във връзка с чл. 20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие на Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД гр. Велико Търново за извършване на разход със собствени средства на дружеството за закупуване на фабрично нов лек автомобил 1 бр. - „Chevrolet Captiva” LS2,0DieselCommonRail МТ 5, 6+1 места, на стойност 38 367,58лв. без включен ДДС от определена за класирана на първо място „Оникс Авто” ООД гр. Велико Търново.

Задължава Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД гр.ВеликоТърново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за закупуване на дизелгенератор за нуждите на „МДОЗС – Велико Търново”, гр. Велико Търново, Вх. № 1384/ 04.02.2009 г.

Г-жа РОЗАЛИЯ КУЗМАНОВА: Искам да ви уверя в нашата съпричастност към развитието на Онкологичния диспансер, но от загриженост и заинтересованост към днешното ни решение, защото наше право е да бъдем информирани. В този смисъл информацията като количествена стойност на дизел генератора за нас не е достатъчна, за да вземем решение. Нужно е да чуем Вашата количествено-техническа обосновка на параметрите на дизел генератора, за да можем да вземем решение.

Г-жа МАРИЯ РАЧЕВА: Тази информация е пропусната само в писмото до вас. Във връзка със започналата криза и във връзка с кризата с газта и понеже това може да се повтори, се търси втори източник на електрическо захранване на болниците. При спиране на тока ние имаме много важна апаратура, която контролира жизнените показатели на пациентите. Когато спре токът, всички апарати трябва да продължат да работят. По този повод сме направили справка в интернет. Обърнали сме се и към „Старт инженеринг” АД, В. Търново, за да разберем цената на необходимия ни апарат, който трябва да има мощност 88 киловолтампера. Цената е 40 000 лв. без ДДС. Това сме написали в писмото до Министъра, но в писмото до вас има пропуск точно във връзка с мощността на генератора. Затова вчера сме ви изпратили ново писмо, в което сме написали мощността на генератора. Днес нося фотокопия на писмото до Министъра, на новото писмо, с което сме ви отговорили и на писмото на „Старт инженеринг”. Има и по-скъпи генератори, но те са по-маркови и наистина стойността им е по-голяма, около 60 000 лв., което ние не можем да си позволим. Искам да добавя, че това е генератор, който ще захранва само Хирургическия корпус. Останалите две сгради нямат генератори, защото не можем да си го позволим. Във В. Търново в момента се закрива една общинска фирма, в която според информацията, която имам, има генератор, затова съм пуснала още едно писмо – този генератор да бъде безвъзмездно прехвърлен от Общината на диспансера, ако има възможност, за да можем да сложим генератор и на другата сграда.

Г-жа РОЗАЛИЯ КУЗМАНОВА: Благодаря за внесената яснота. Ние не сме били против предложението, ние знаем, че това е наложително, още повече, запознати сме със становището на МЗ.

Г-жа МАРИЯ РАЧЕВА: Аз ви благодаря за това, тъй като Онко диспансера е в процедура на акредитация и ще ви представя доклад, който ще внеса в МЗ до средата на месец март.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Този въпрос беше разгледан внимателно в ПК по ИВСПИ и от страна на икономическите, финансовите и техническите параметри. ПК го подкрепя с разбирането, че така поставената финансова рамка е долната граница на възможното съоръжение, което може да се закупи. По-надеждните наистина струват доста повече. Въпреки това минимално ограничение, ПК подкрепя начинанието. При съществуващата енергопреносна мрежа и нейната експлоатация възможността от прекратяване на електрическото подаване към хирургичните корпуси на диспансера поражда риска от фатален край. Ето защо мисля, че разходът е минимален, потребността е голяма. Това дава и големи възможности на диспансера при една акредитация за получаване на по-големи приходи.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Едва ли е необходимо да се води агитация за необходимостта от закупуването на такъв агрегат. Мисля, че това трябваше да стане досега. Не беше уточнена стойността на генератора, но сега това вече е ясно. Отправям препоръка към д-р Рачева да има резервни мощности. Наистина марковите агрегати от тоя род струват между 30 000 и 60 000 евро. Фирмите вземат още 5000 за монтаж, така че това наистина е долната граница. Моята препоръка е да се намери нещо по-качествено. Ако разполагат с възможности, няма нищо лошо да се закупи по-скъп, по-модерен агрегат.

Г-жа АНЕТА МАНОЙЛОВА: Искам да кажа, че съм на основен трудов договор в този диспансер и съгласно Закона за конфликт на интереси не би следвало да гласувам.

Г-жа МАРИЯ РАЧЕВА: Ние сме се съобразили като сме искали тази стойност само за едната сграда. По-рано имаше друг такъв генератор, но когато собствениците на енергопреносната мрежа са чужди, той не работи. На практика ние от няколко години сме в рисково състояние, защото нямаме агрегат. Досега не сме имали възможност да си купим. В момента сме избрали на ръба това, което можем да си позволим. Не можем да получим акредитация, ако нямаме такъв генератор. Ако вие гласувате, че сте съгласни да бъде с малко по-голяма мощност и по-качествен, може би ще направим тези усилия . И след това ще ви моля за второто писмо, което съм внесла за агрегата, който остава свободен от „Благоустройство”. Ако той е свободен, да го използваме за другата сграда, защото ако трябва да купим и за другата сграда, това са много пари за нас.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: С оглед на това, че всички изказали се ще подкрепят това предложение, ще го подкрепим и ние.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 490

На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, т. 3 от ЗОП, чл. 1, ал.2, т. 2, чл.2, ал. 1, т. 2 от НВМОП и чл.18, т. 12 във връзка с чл.20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества,

Дава съгласие на Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр. Велико Търново за извършване на разход със собствени средства на дружеството за закупуване на 1/един/ брой дизелгенератор на стойност 40 000.00лв. без ДДС за резервно електрозахранване на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново.

Задължава Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр. Велико Търново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно свикано общо събрание на акционерите на „Стара планина – ВТ – в ликвидация” АД, гр. Велико Търново, Вх. № 1383/ 04.02.2009 г.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Виждам, че представителят на ликвидатора е тук и ще ни даде повече яснота по въпроса. В предложението си съобщава за събрание на 16.02.2009 г., което не е проведено. Следващото е на 4 март. Моля да ни се обясни по тази и по следващата точка, за да имаме ясна представа за това, което ще гласуваме.

Г-н ГЕОРГИЕВ: Ликвидаторът не присъства, понеже има здравословни проблеми. Аз бях счетоводител в дружеството и по време на неговата ликвидация, и преди това. В поканата бяха посочени две дати – едната е 16.02, но събранието не се проведе, тъй като не се яви един от акционерите. Беше предвидена и втора дата – 4 март, съгласно Устава и Търговския закон. По отношение на доклада ще отговоря на конкретни въпроси. В доклада много подробно са изложени фактите и обстоятелствата по отношение дейността на ликвидатора, свързани с процеса на осребряване на имуществото и ликвидация на дружеството. В действията си ликвидаторът се е ръководил изцяло от решенията, вземани от акционерите на провежданите събрания. През времето на действието си той е изготвял периодично отчети за своите действия и за изхарчените суми, които бяха предоставени на акционерите от края на 2006 г. Отчети за всяка сума, която беше необходима за обслужване на охраната на дружеството, за провеждане на общи събрания преди ликвидацията, защото не бяха провеждани общи събрания от 2001 г., не бяха заверявани отчетите от 2001 г. Въпреки че са обявявани събрания, те не са се провеждали.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Аз недоумявам какво трябва да гласуваме. Ние имаме едно решение, с което прекратяваме дейността на ликвидатора, което се оказа, че няма стойност. Сега трябва да гласуваме да прекратим някакъв процес, който задължително трябва да се прекрати. Не съм съгласен с цялостната процедура на ликвидатора от началото до края. Тя не е съобразена с нашите решения и становището на ОбА по този въпрос. Затова ще гласувам „против”.

Г-н Христов уточни, че ще подложи на гласуване едновременно т. 19 и т. 20.

Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – против, Румяна Брайнова – въздържал се, Георги Стефанов – въздържал се, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – въздържал се, Иван Велков Иванов – въздържал се, Анета Маноилова – въздържал се, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – въздържал се, Хасан Палов – въздържал се, Мавроди Калейнски – против, Ивайло Иванов – въздържал се, Пламен Цанев – против, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов – против, Гани Пантилеев –против, Христо Христов – въздържал се, Розалия Кузманова – въздържал се, Евгени Стоев – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова - въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Пламен Петров – въздържал се, Богдан Ковачев – въздържал се, Милен Михов – въздържал се, Николай Цонев – въздържал се, Мирослав Маринов – против.

Предложенията по т. 19 и т. 20 бяха отхвърлени с 0 гласа „за”, 7 „против” и 24 „въздържали се”.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно отсичане на тополи в с. Водолей, Вх. № 1365/ 26.01.2009 г.

Г-жа ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА: В разглежданото предложение има разминаване между предложението на г-н Рашев и на г-жа Антоанета Тодорова. За колко тополи става дума – 72 или 46 броя? В Докладната записка на Експерта „Зелени системи” става въпрос за 46 броя. Това техническа грешка ли е, или не? Ако не е, трябва да се изясни.

Г-жа АНТОАНЕТА ТОДОРОВА: Разликата се появи впоследствие. Моето първоначално предложение е за по-малък брой но след огледа на експертите те преценяват, че тези дървета са опасни и затова се получава такова предложение.

Г-жа ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА: В Докладната записка на експерта Даниела Александрова пише за 46 броя тополи. Бройката трябва да се коригира и точката да се отложи.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Правя процедурно предложение за отлагане на точката до изясняване на случая.

Предложението за отлагане на точката беше прието с 30 „за”, 1 „против” и 2 „въздържали се”.

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост, кв. 26, с. Самоводене, Вх. № 1394/ 05.02.2009 г.

КМЕТЪТ НА с. САМОВОДЕНЕ: Потвърждавам положителното си становище относно прекратяването на съсобствеността.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 22:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – въздържал се, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – въздържал се, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, 4 „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 491

На основание чл. 21, ал. 1 т. от ЗМСМА, чл. 36 ал. 1 т. 2 от ЗОС, чл. 49 ал. 1 т. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинско място с площ от 200 /двеста/ кв.м., актувано с АОС №4598/12.12.2008 г., представляващо 200/960 идеални части от незастроен УПИ І- 233 /урегулиран поземлен имот едно римско за имот двеста тридесет и три арабско/ от строителен квартал 26 /двадесет и шест/ по плана на с. Самоводене, община Велико Търново, останалата част от който е собственост на Костадин Петров Ангелов от гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев” № 15, вх. „А”, ет. 7, ап. 20 и Петър Ангелов Трифонов с адрес с. Самоводене.

Утвърждава експертната оценка на общинско място с площ от 200 /двеста/ кв.м, представляващо част от УПИ І- 233 от строителен квартал 26 по РП на с. Самоводене, изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой-92” ЕООД Велико Търново, в размер на 1 600 /хиляда и шестстотин/ лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Молителят следва да заплати и следните дължими суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски, в размер на 32,00 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG 36 SОMB 9130 31 24758000 при „Общинска банка” АД клон Велико Търново; 2% местен данък в размер на 32,00 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново и 192 лева стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността при спазване разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост, кв. 9, с. Беляковец, Вх. № 1393/ 05.02.2009 г.

Г-жа АЛБЕНА БЕРЕНСКА: Това е парцел, който от няколко месеца има нов собственик и той иска малко да разшири територията си. Имотът се намира в края на селото, затова съм дала положително становище.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 23:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – въздържал се, Хасан Палов – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – въздържал се, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 5 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 492

На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинско място с площ от 250 /двеста и петдесет/ кв.м., актувано с АОС №4579/17.11.2008 г., представляващо 250/1200 идеални части от застроен УПИ ІІ- 36 /урегулиран поземлен имот две римско за имот тридесет и шест арабско/ от строителен квартал 9 /девет/ по плана на с. Беляковец, община Велико Търново, останалата част от който е собственост на Галин Йорданов Атанасов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Ангел Кънчев”, № 7, вх. „А”.

Утвърждава експертната оценка на общинско място с площ от 250 /двеста и петдесет/ кв.м, представляващо част от УПИ ІІ- 36 от строителен квартал 9 по РП на с.Беляковец, изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой-92” ЕООД Велико Търново, в размер на 4 750 /четири хиляди седемстотин и петдесет/ лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Молителят следва да заплати и следните дължими суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски, в размер на 95,00 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG 36 SОMB 9130 31 24758000 при „Общинска банка” АД клон Велико Търново; 2% местен данък в размер на 95,00 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново и 192 лева стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността при спазване разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от ХК „Боляри” и ХК „Етър 64”, Вх. № 1398/ 06.02.2009 г.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Когато влязоха материалите за това заседание и видях точката, аз се свързах с президента на хандбалния клуб и го попитах за по-сериозни мотиви за тяхното предложение. Аз се познавах с г-н Сава Величков. Той беше преподавател във ВТУ и спортен деятел. По негово време хандбалът започва да се развива във ВТУ. Обещах да подкрепя това предложение, но съвестта ми не позволява да изпълня това обещание, защото стигам до извода, че има поне 10 треньори в областта на леката атлетика, борбата и щангите, които имат по-сериозни заслуги от г-н Величков. Повече от 90 % от общинските съветници не са чували за него. Повече от 99 % в града не знаят името му. Не приемам това, че се използва само от хандбалния клуб и това, че ще бъде открита на 30 март и непременно трябва да има име. Нека обществеността направи анализ и да даде и други предложения.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз подкрепям предложението на г-н Рашков за отлагане на точката и за едно по-широко обсъждане и за ново предложение от спортните личности във В. Търново. Не споделям начина, по който бяха представени материалите – в последния момент преди заседанието.

Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: Искам да направя обратното предложение, защото не става дума за неизвестна личност. Сава Величков е дългогодишен преподавател по физкултура в едно от елитните спортни училища и после във ВТУ. Предложението е на двамата президенти на двата клуба. Дадена е гласност на инициативата. Имаше време да се обмисли. Аз се притеснявам от начина, по който днес искаме да вземем решение. Аз ще подкрепя предложението.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението за отлагане на точката. Предложението беше отхвърлено с 9 „за”, 10 „против и 10 „въздържали се”.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да оспоря гласуването и предлагам прегласуване на предложението.

След прегласуването резултатите бяха следните: 8 „за”, 14 „против” и 11 „въздържали се”.

Г-н ПЛАМЕН ЦАНЕВ: Аз съм „за”, но искам да знам какъв е този човек, дайте аргументи за това предложение.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Самото гласуване е показателно, че гласовете са разделени на три.: хора, които ще гласуват за предложението, други, които са против и 11, които се колебаят. Г-н Величков беше представител на друга политическа сила. В случая това няма значение. Аз го познавам от студентските си години. Дългогодишен преподавател от ВТУ, човек, който положи началото на развитието на женския хандбал в нашия град. И двата хандбални клуба – женският и мъжкият, се обединяват около това залата, която приоритетно се използва от тези клубове да се кръсти на човека, който през целия си живот е работил за този вид спорт. Наистина много колеги не са го чували, но с оглед на това, че не са били близки до този спорт. Аз ще подкрепя предложението и ви призовавам да го подкрепите.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Аз бих искал да привлека вниманието към това, което каза г-н Драгнев. Очевидно е, че сред нас има колеги, които трябва да вземат решение в условията на дефицит на информация. Аз мисля, че дори и да приемем, че липсва информация за тази личност, ние можем да вземем разумното и достойното решение за ОБС – да подкрепим предложението на двата хандбални клуба, които трябва да бъдат уважавани поради това, че са най-добрите в страната. Да се доверим на тези два клуба, на техните президенти и да подкрепим предложението. Всичко друго ще ни вкара в една неприятна ситуация да обясняваме защо сме направили нещо и да се оправдаваме като виновни. Какво трябва да обясним, ако не приемем? Съгласен съм с г-н Рашков, че има и други треньори с по-голям принос, макар че приносът в спорта не може да се измерва, защото ако един треньор през целия си живот се е занимавал с деца, не значи че е направил нещо по-малко значимо. Предлагам колегите да се доверят на мнението на хандбалните клубове, въпреки че може би в други обстоятелства можеше да има друга алтернатива за именоване на тази зала.

Г-н МИРКО РОБОВ: Настина възникна един сериозен проблем и арх. Цанев е прав, че оттук насетне трябва да имаме своята позиция относно практиката на ОбС, когато разглежда подобни въпроси, свързани с една или друга личност, вносителите задължително да представят много подробна справка, за да ни убедят в своите мотиви, защото се оказва, че по-голямата част от съветниците ще гласуват на тъмно. Лично аз познавам г-н Величков и ще гласувам „за”, но се оказва, че част от съветниците не знаят, тъй като предложението не беше съпроводено с нужната справка.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Не ме разбирайте погрешно – аз не съм против Сава Величков. Аз съм работил с него и го познавам добре – той беше един чудесен човек. Моето предложение за отлагане на въпроса е с цел да попитаме и останалите спортни деятели на В. Търново. Има и други спортисти в областта на баскетбола, леката атлетика, щангите, борбата. Нека чуем цялата спортна общественост на града. Затова ще гласувам „въздържал се”.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Аз също не съм чувал за Сава Величков, но никой не ми обясни защо всъщност трябва да се кръщава тази зала. Другите зали имат ли имена? Има ли такава традиция да се кръщава всяка зала на някого?

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Аз мисля, че ако стигнем до процедура за отлагане и допитване до спортната общественост ще завалят толкова предложения, че накрая ще бъдем принудени за приемем име от типа „кокиче”, „зюмбюл” и т.н. Това е зала приоритетно за хандбал. Нека уважим двамата президенти на хандбалните клубове и да отдадем почит на човека, който има заслуги за упражняването и налагането на този спорт. Предлагам да прекратим дебата и да гласуваме.

Предложението беше прието с 25 „за”, 2 „против” и 5 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 493

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Именува спортната зала на Радиотехникума в гр. Велико Търново –

„Сава Величков”

Г-н ПЛАМЕН ЦАНЕВ (отрицателен вот) : Гласувах „против”, тъй като това е прецедент от лошите примери, при който ни се предлага в последния момент да вземем решение, което не е доказано и противоречи на моите разбирания за принципност, конкретност и откритост на гражданското общество.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Присъждане на награда „Трети март”, Вх. № 1452/ 18.02.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Полк. ХРИСТО АТАНАСОВ – началник на Факултет „Общовойскови” в НВУ: Благодаря ви за решението. Мое задължение е от името на Началника на НВУ и Ръководството му да ви благодаря и да ви поканя на връчването на наградата.

РЕШЕНИЕ № 494

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5 във връзка с чл. 3 от Статута на Академичната награда „Трети март" на Община Велико Търново и Решение по Протокол от заседание на Академичния съвет на Национален военен университет „Васил Левски”, Великотърновски Общински съвет

 

ПРИСЪЖДА

 

Академичната награда „Трети март" на Община Велико Търново в размер на левовата равностойност на 3 000 /три хиляди/ евро

 

на

старшина Ивайло Ангелов Трънков

Факултет „Общовойскови", военна специалност „Организация и управление на тактическите подразделения от сухопътни войски", гражданска специалност - „Стопанска логистика" в Национален военен университет „Васил Левски".

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне на делегат в Общото събрание на НСОРБ, Вх. № 1454/ 18.02.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 26:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 495

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Определя за Делегат в Общото събрание на Национално сдружение на общините в Република България

Христо Димитров Христов – Председател на Великотърновски Общински съвет

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация относно Проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата на за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново”, Вх. № 1437/ 16.02.2009 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Внесената информация е по много важен въпрос, но тъй като материалите влязоха преди два дена и в момента го няма г-н Кметът, аз предлагам да се насрочи обсъждане на двете ПК – ТСУ и ПК по европейска интеграция заедно с ОбА и ВиК и на следващо заседание да обсъди точката.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: По тази точка гледаме материала за информация и няма да се гласува.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Имаше проблеми със системата при гласуването по първите четири точки, затова приканваме да ги прегласуваме без дебати. Дебатите минаха, въпросът е само да се прегласуват.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Направих заявка за процедурно изказване по предложението за прегласуване. Аз лично имам резерви по това прегласуване на точки, които са приети с изискваните от Правилника и от Закона гласове. Имаме една ситуация при която един общински съветник оспори надеждността на системата, която не отчитала неговите гласове. Всички останали сме съгласни, че всички решения са взети с необходимото мнозинство. Ако сега прегласуваме извън дневния ред първите четири точки, ние влизаме в още едно процедурно нарушение - че си прегласуваме точките, които са минали и нямаме право да прегласуваме. Наистина ли този общински съветник е гласувал всъщност? Предлагам г-н Стефанов да направи разяснение по казуса.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Аз не мога да направя разяснение по този казус, можем да дебатираме по него, но първо предлагам да бъде удължено времето за работа на ОбС до приключване на въпроса.

Заседанието беше закрито в 13.10 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /ХРИСТО ХРИСТОВ/

ПРОТОКОЛИРАЛ:

/Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ…………….

ЕВГЕНИ СТОЕВ………………….