ПРОТОКОЛ № 41

 

От четиридесет и първото заседание на Великотърновския общински съвет, проведено на 05.03.2009 г. от 17.00 часа в залата на Община Велико Търново. Присъстваха 30 общински съветника. Отсъстваха г-жа Роза Мишева, г-жа Анета Маноилова, г-н Пламен Цанев, г-н Исмаил Хаджимустафа, г-н Хасан Палов, г-н Хасан Хаджихасан, Гани Пантилеев.

 

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Христо Христов, който съобщи, че извънредното провеждане на заседанието е наложено от необходимостта по точка 1 от дневния ред в едномесечен срок да бъде потвърдено желанието за закупуване на земите. Г-н Христов даде думата на общинските съветници за предложения и допълнения по проекта за дневен ред. Предложения за промени на дневния ред не бяха направени. Дневният ред беше приет с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Предложение относно придобиване на недвижими имоти, Вх. № 1464/ 24.02.2009 г.
  2. Приемане на Декларация с искане за отмяна на заповед на Министъра на образованието и науката, Вх. № 1483/ 04.03.2009 г.
  3. Промяна в Правилника за работа на ВТОбС.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: придобиване на недвижими имоти, Вх. № 1464/ 24.02.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 1.

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 496

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.18, т.7, във връзка с чл. 20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Заповед №294/12.02.2009г. на Председателя на Държавната агенция по горите, Споразумение от 28.12.2007г. за определяне на идеалните части от земята, с нотариална заверка на подписите на управители на дружества, които са собственици на бунгала, построени върху земя – частна държавна собственост, съставено в съответствие с Таблица за определяне на идеални части от земята, изготвена на 18.12.2007 г. от лицензиран оценител, да се придобие от името и за сметка на „Областен диспансер за пневмо – фтизиатрични заболявания със стационар – Д-р Трейман - Велико Търново” ЕООД, правото на собственост върху 29.0388%/двадесет и девет цяло и триста осемдесет и осем десетохилядни процента/ идеална част от недвижим имот - частна държавна собственост и представляващ имот №238008 в землището на с. Шкорпиловци, Община Долни Чифлик, целия с площ 7 175 кв. м., в местността „Мечо ухо”, отдел 197, подотдели „в”, срещу заплащане на сума в размер на 9 582.00/девет хиляди петстотин осемдесет и два/ лева.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 18, т. 7, във връзка с чл. 20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Заповед №294/ 12.02.2009г. на Председателя на Държавната агенция по горите, Споразумение от 28.12.2007г. за определяне на идеалните части от земята, с нотариална заверка на подписите на управители на дружества, които са собственици на бунгала, построени върху земя – частна държавна собственост, съставено в съответствие с Таблица за определяне на идеални части от земята, изготвена на 18.12.2007 г. от лицензиран оценител, да се придобие от името и за сметка на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД, правото на собственост върху 33.2300 % /тридесет и три цяло и две хиляди и триста десетохилядни процента/ идеална част от недвижим имот - частна държавна собственост и представляващ имот № 259004 в землището на с. Шкорпиловци, Община Долни Чифлик, целия с площ 2 765 кв.м., в местността „Мечо ухо”, отдел 197, подотдели „в” и „к”, срещу заплащане на сума в размер на 4 231.18 /четири хиляди двеста тридесет и един лева и осемнадесет ст./ лева.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 18, т. 7, във връзка с чл. 20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Заповед №294/ 12.02.2009г. на Председателя на Държавната агенция по горите, Споразумение от 28.12.2007г. за определяне на идеалните части от земята, с нотариална заверка на подписите на управители на дружества, които са собственици на бунгала, построени върху земя – частна държавна собственост, съставено в съответствие с Таблица за определяне на идеални части от земята, изготвена на 18.12.2007 г. от лицензиран оценител, да се придобие от името и за сметка на „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД, правото на собственост върху 36.4664 %/тридесет и шест цяло и четири хиляди шестстотин шестдесет и четири десетохилядни процента/ идеална част от недвижим имот - частна държавна собственост и представляващ имот № 259004 в землището на с. Шкорпиловци, Община Долни Чифлик, целия с площ 2 765 кв.м., в местността „Мечо ухо”, отдел 197, подотдели „в” и „к”, срещу заплащане на сума в размер на 4 643.27 /четири хиляди шестстотин четиридесет и три лева и двадесет и седем ст./ лева.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 18, т. 7, във връзка с чл.20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Заповед №294/12.02.2009г. на Председателя на Държавната агенция по горите, Споразумение от 28.12.2007г. за определяне на идеалните части от земята, с нотариална заверка на подписите на управители на дружества, които са собственици на бунгала, построени върху земя – частна държавна собственост, съставено в съответствие с Таблица за определяне на идеални части от земята, изготвена на 18.12.2007 г. от лицензиран оценител, да се придобие от името и за сметка на „Комунално стопанство” ЕООД, правото на собственост върху 7.3297 % /седем цяло и три хиляди двеста деветдесет и седем десетохилядни процента/ идеална част от недвижим имот - частна държавна собственост и представляващ имот № 259004 в землището на с. Шкорпиловци, Община Долни Чифлик, целия с площ 2 765 кв.м., в местността „Мечо ухо”, отдел 197, подотдели „в” и „к”, срещу заплащане на сума в размер на 933.30 /деветстотин тридесет и три лева и тридесет ст./ лева.

На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 18, т. 7, във връзка с чл.20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Заповед № 294/12.02.2009г. на Председателя на Държавната агенция по горите, Споразумение от 28.12.2007г. за определяне на идеалните части от земята, с нотариална заверка на подписите на управители на дружества, които са собственици на бунгала, построени върху земя – частна държавна собственост, съставено в съответствие с Таблица за определяне на идеални части от земята, изготвена на 18.12.2007 г. от лицензиран оценител, да се придобие от името и за сметка на „Благоустройство” ЕООД, правото на собственост върху 22.9738%/двадесет и две цяло и девет хиляди седемстотин тридесет и осем десетохилядни процента/ идеална част от недвижим имот - частна държавна собственост и представляващ имот №259004 в землището на с. Шкорпиловци, Община Долни Чифлик, целия с площ 2 765 кв.м., в местността „Мечо ухо”, отдел 197, подотдели „в” и „к”, срещу заплащане на сума в размер на 2 925.25 /две хиляди деветстотин двадесет и пет лева и двадесет и пет ст./ лева.

Задължава Управителите на „Областен диспансер за пневмо – фтизиатрични заболявания със стационар – Д-р Трейман - Велико Търново” ЕООД, „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД, „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД, „Комунално стопанство” ЕООД и „Благоустройство” ЕООД да извършат всички необходими действия по закупуването имотите по т.1, 2, 3, 4 и 5 от настоящото решение в едно със снабдяване с документи за собственост върху придобитите активи и същите да се заведат в счетоводната документация на търговските дружества, като се увеличи актива на всяко едно дружество съгласно приетите счетоводни политики.

Задължава Управителите на „Областен диспансер за пневмо – фтизиатрични заболявания със стационар – Д-р Трейман - Велико Търново” ЕООД, „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД, „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД, „Комунално стопанство” ЕООД и „Благоустройство” ЕООД да предоставят информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Декларация с искане за отмяна на заповед на Министъра на образованието и науката, Вх. № 1483/ 04.03.2009 г.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Присъствах на заседанието на ПК по ОН, въпреки че не съм нейн член. Там направих предложение заглавието да не бъде „декларация”. Тук става въпрос за възражение срещу решение на министъра на образованието, това е наше възражение и моля да коригираме заглавието, защото декларацията е нещо съвсем различно. Тук става въпрос да се вземат от активите на училището, които са необходими за функциониране на учебния процес. Ние възразяваме срещу това – не може едно училище да бъде без физкултурен салон. Моля да коригираме наименованието от „декларация” на „възражение”.

Г-жа ЛЮБОМИРА ПОПОВА: На вчерашното си извънредно заседание ПК по ОН се запозна с предложението на Кмета, което е свързано с приемането на текста на тази декларация. Мисля, че всички партии могат да се обединят около тази декларация – че е възмутително това, което се случва. Знаете, че миналата година ние променихме с наше решение статута на това училище – от държавно то се преобразува в общинско училище. На мен ми се струва, че формулировката „декларация” е подходяща, за да изрази отношението на общинските съветници относно заповедта на Министъра на образованието и науката, а мисля, че е необходимо от името на Кмета да бъде написано едно възражение, което да бъде юридически обосновано и подкрепено с отделни членове от ЗНП и по-специално чл. 10, ал. 3 от ЗНП, в който се казва, че общинските училища ползват имотите като общинска публична собственост. Може би тук наистина има казус, който трябва да се изясни – дали процедурата по прехвърлянето на собствеността на сградата е държавна публична собственост, или общинска.

Моето предложение е този текст, който ние, общинските съветници, подписваме, да си остане с наименованието „декларация”, но ми се струва, че е уместно кметът Рашев да оформи едно свое възражение от негово име като страна по казуса, тъй като училището вече е със статут на общинско.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Разбирам, че Вашето предложение е да възложим на Кмета на Общината да направи такова възражение.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Ще се опитам накратко да запозная колегите с това, за което става дума. Първият етаж от сградата, където се помещава сградостроителното училище, се прехвърля съгласно тази заповед на Ресурсния център. Заповедта не е подписана лично от министър Вълчев, а от служителка, която е шеф на канцеларията. Аз си мисля дали г-н Вълчев е запознат с тази заповед. Какво представлява този Ресурсен център? Това са учители, които към момента ползват една от стаите на това училище. Учителите, които преподават и са на щат в този Ресурсен център, който е държавна структура, ходят в училищата и на място преподават на тези деца, които се нуждаят. Именно в нашите материали е подчертано, че децата трябва да се интегрират – т.е. учителите отиват в съответните училища и там самостоятелно се занимават с тях. Аз не виждам нужда пет стаи в центъра на В. Търново, физкултурен салон, помощни санитарни възли и т.н. да бъдат давани за нещо, след като министърът един път е дал на Общината това училище. Още повече, който е ходил в това училище знае, че докато се слезе долу, за да се влезе в училището, се минава през 8 или 10 стъпала, има голяма денивелация. Тук е директорът на училището – г-н Кънчев, тук е г-жа Р. Йорданова и можете да им зададете въпроси.

Аз мисля, че трябва да подкрепим тази декларация и не съм съгласен с колегата Стоянов, който казва, че не възразяваме. На последна страница пише: „По силата на ЗМСМА с наше Решение възразяваме срещу некоректността на цитираната заповед” с мотиви, които се изреждат по-надолу. В заключение, последното изречение казва така: „Убедени сме, че случилото се е поправимо и очакваме да отмените Заповед №…”, т.е. заповедта на министър Вълчев.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Аз ще подкрепя декларацията, както я подкрепих в ПК по ОН, но не съм сигурен дали ще хване ред. Като гражданин съм длъжен обаче да подкрепя тази декларация. Когато министърът издава заповед училището да стане общинско, той не ни предоставя сградата, сградата е още собственост на МОН. Въпросът е докъде са стигнали опитите и на какъв етап сме по отношение на прехвърлянето на собствеността от МОН на Общината.

Г-жа РУМЯНА ЙОРДАНОВА: Признавам, че съм в малко неудобно положение, защото Общината е широко понятие и въпросите кое е общинска собственост, по какви процедури и закони, аз признавам, че не владея. Направила съм консултация с колеги, че това е една много дълга процедура и в момента нямам готовност да отговоря до кой етап точно е стигнала. Разговорът започна да става много дълбоко конкретен и професионален и изисква много време. Тук има един въпрос – ако приемем, че трябва да се устрои Ресурсният център и да приемем, че това трябва да стане точно там, директорът на училището вече го е направил – той им е дал помещението за ползване. Ако г-н министърът желае този център да развива там административната си дейност, това пак може да се случи. Тук преди всичко са нарушени правилата, които самото Министерство създаде – правилата на делегирания бюджет. Ако директор на едно училище, без значение къде се намира училището и чия собственост е, не ползва един етаж, защото няма нужда от него, той има право да го отдава, за да се издържа училището. Ръководството на училището няма излишна база като цял етаж. То трябва да функционира нормално. И смисълът на жеста, който вие, ако желаете, ще направите, е да изразите моралната страна на нещата – че за да се подпомогне една дейност, не може да се нарушава дейността на една институция. Създаденият РЦ, както каза и г-н Алексиев, е с цел интегрирането на децата в училище. Няма какво да правят децата в друго училище. Учителите работят с тях в училището, в което децата учат, или в детската градина, която посещават децата. Обещавам да проверя докъде е стигнало развитието на случая. Предложихте да се възложи на Кмета да възрази. В петък юристът на Общината изпрати възражението по административен път, каквато е юридическата практика, т.е. това е направено вече.

Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: Ние обсъждаме конкретен въпрос – това е съдържанието на нашата декларация. Аз мисля, че след възражението, което Кметът трябва да направи, и то много категорично, и декларацията в подкрепа на това възражение и против тази заповед, трябва да потърсим опорни точки и за още подкрепа. Има предложение това, което днес ще приемем като декларация и възражението на Кмета, да бъдат предоставени на всички депутати от Великотърновски мандатен район с ангажимент да обединят усилията си да съдействат пред Министъра на образованието този акт да бъде отменен.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Аз оттеглям предложението си за наименованието на този документ, който ще приемем, но мисля, че трябва да бъде възражение.

Г-жа Любомира Попова също оттегли предложението си да се възложи на Кмета да изпрати възражение до Министъра на образованието с мотива, че такова вече е изпратено.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 2. Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 497

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема Декларация със следния текст

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

от Великотърновски Общински съвет

 

ОТНОСНО: Заповед на МОН за отнемане на етаж от сграда на ПГС „Колю Фичето” – гр.Велико Търново, в полза на Ресурсен център

 

Уважаеми господин Вълчев,

На 27.05.2008 год., след Решение №204/22.05.2008г. на Великотърновски общински съвет, кметът на Община Велико Търново изпрати до Министъра на образованието и науката, с копие до Началника на РИО – Велико Търново, предложение за промяна статута на ПГС „Колю Фичето”, гр. Велико Търново.

В законоустановения срок последва Ваша Заповед № РД-14-474/19.08.2008г. /обнародвана в ДВ/, с текста на която ПГС „Колю Фичето” се определя „... със статут на общинско училище, по смисъла на чл.10 ал.3 от ЗНП”.

На 23.02.2009 год. в ПГС „Колю Фичето” е получена нова Ваша Заповед – РД 11-04/10.02.2009 год., която предизвика напрежение. Позовавайки се само на Закона за държавната собственост, с тази заповед отнемате цял етаж от училищната сграда, безвъзмездно, в полза на структура на МОН, без да е взето мнението на ръковоството на училището.

По силата на ЗМСМА, с наше решение ВЪЗРАЗЯВАМЕ срещу некоректността на цитираната заповед, с мотиви:

Етажът, с прилежащи класни стаи, физкултурен салон, помощни помещения и санитарни възли е нужен за учебния процес в училището;

Нарушен е ЗНП – по смисъла на чл. 10, ал. 3 и ППЗНП - чл. 11;

Нарушен е Закона за държавния бюджет в Република България -§69 /2/- право на директора да реализира собствени приходи, включително и приходи от собственост.

Недопустимо е точно МОН да нарушава правила, въведени със системата на „Делегирани бюджети”.

Създадена с мъдрост и грижа за децата, институцията „Ресурсен център” има за цел да подпомогне интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности. Интегрирането им в масовото училище, за да бъдат заедно със своите връстници! Това обаче, не бива да бъде мотив за отнемане на цял етаж от училището на други ученици, за да се устрои екипът на „Ресурсния център”, чиито работни места са в десетките училища и детски градини на Област Велико Търново.

 

Господин Министър,

Убедени сме, че случилото се е поправимо и оставаме в очакване да отмените Заповед РД 11-04 от 10.02.2009 година.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна в Правилника за работа на ВТОбС.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: В Комисията по правилника обсъдихме какви ще бъдат промените относно заплащането на общинските съветници. Знаете, че в бр. 14 на „Държавен вестник” беше публикувано, че общинският съветник може да получава до 60 % от средното месечно възнаграждение на Общината. Г-н Стефанов направи предложение на този, който не е присъствал на заседание на ОбС, да му бъдат приспаднати 20 %, а на този, който не е присъствал на заседание на ПК, да му бъдат удържани 10 %.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 498

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Великотърновски Общински съвет

Прави следните промени в Правилника за организацията и дейността на Великотърновския общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация

 

Чл. 21.(1) Общинският съветник има право:

Било: т. 7. „да получава възнаграждение за участието си в заседанията на Общинския съвет и в комисиите, в които е избран”.

Става: т. 7 „да получава възнаграждение за изпълнение на задълженията си като общински съветник”.

чл. 21/3/ Било: „Възнаграждението на общинският съветник по ал.1.т.7 се определя за всяко участие в заседание на Общинския съвет и в негова комисия в размер на дневната ставка, изчислена на база средната брутна работна заплата в общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие по данни на Националния статистически институт. Общия размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде по-вече от 50 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие”.

Става: „Възнаграждението на всеки общински съветник по ал. 1 т. 7 е в размер 60 на сто от средната брутна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие. За отсъствие на съветник от заседание на общински съвет дължимата за съответния месец сума се намалява с 20% , а за отсъствие от заседание на постоянна комисия с 10%”.

чл. 21, ал. 5 Отпада.

чл. 21, ал. 6 става ал.5.

 

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Изказвам се не във връзка с дневния ред, който приключи. Доколкото разбрах, в залата има студенти, които присъстват и трупат опит как се води едно заседание. Тук, уважаеми бъдещи общественици, искам да ви кажа, че на днешното заседание ние направихме поредната грешка – заседанието няма протоколчик. Нека сега председателят и неговите заместници да дадат обяснение кой води протокола на днешното заседание.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: В момента се прави запис на заседанието. Записът също е доказателство.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ…………….

ЕВГЕНИ СТОЕВ………………….