ПРОТОКОЛ № 42

 

От четиридесет и второто заседание на Великотърновския Общински съвет,

проведено на 19.03.2009 г. от 9.10 часа в залата на Великотърновски Общински съвет.

 

Присъстваха 37 общински съветника.

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Христо Христов, който прочете заявление от г-н Димитър Захариев относно преминаването му в Групата общински съветници от ГЕРБ.

Г-н Христов даде думата на общинските съветници за предложения и допълнеиня по дневния ред.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Аз искам да направя предложение относно извършване финансова ревизия на „Благоустройство” ЕООД – В. Търново. Тази сутрин ПК по ИВСПИ разгледа предложението и го прие, така че предлагам да влезе като точка 11 от дневния ред.

Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: На предишната сесия на ОбС аз Ви помолих да намерите компетентен орган, който да се изкаже относно условията в залата. Условията тук не са добри, ето защо правя официално предложение като точка 1 да подложите на гласуване с решение на ОбС това да е последното заседание в тази малка, неподходяща зала без въздух. Ние сме подложени на тормоз. Който е направил залата, да си носи отговорност.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: По повод Вашето предложение от предишната сесия сме се обърнали към РИОКОЗ. Те замерваха, но още нямаме официален отговор.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Г-н Хаджихасан, аз напълно споделям Вашето убеждение и възмущение, че тази зала не дава добри условия за работа на ОбС и поставям въпроса не толкова заради условията на работа на общинските съветници, а повече заради това, че са нарушени функциите на органа на местно самоуправление. Нито гражданите могат да влизат, нито медиите имат условия да предават директно или репортажно. Убеден съм, че тази зала не отговаря на условията. Моето лично убеждение и предложение е да се направят не големи разходи, така че голямата зала да стане възможна. Моля Ви да отложите Вашето предложение. Вероятно е необходимо време голямата зала да се окабели, да се направят необходимите технически промени, за да може там да работим без хартия. Убеден съм, че голямата част от съветниците ще подкрепят идеята сесиите да се провеждат в по-публични условия.

Г-н МИРКО РОБОВ: С това, което казахте в началото на сесията, преди обсъждането на дневния ред, изниква още един въпрос, който ние трябва да решим. Това е запазването на квотния принцип в Комисията за предотвратяване конфликта на интереси, тъй като вътре се увеличават представителите на ГЕРБ. Трябва да извършим нужната корекция с изваждане на човек и вероятно човек от квотата на независимите съветници.

БОГДАН КОВАЧЕВ: Напълно подкрепям Мирко Робов за преразглеждане на квотния принцип при определяне на председатели и секретари на комисиите. С разпадането на Група „Атака” и с намаляване на членовете на групата на „Обединен център” очевидно е необходимо преразпределение на председателските места. Затова предлагам Комисията, която подготвяше Правилника за дейността на ОбС, да се събере и отново да преизчисли какви председателски и секретарски места трябва да има.

Г-н МИРКО РОБОВ: Надявам се, че никой от нас не оспорва квотното право и на независимите свътници да бъдат част от комисиите и тяхното ръководство.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Не оспорвам подобно нещо. Правилникът го оспорва. Там се говори за квотно разпределение съобразно групите в ОбС. Не се споменава за независими съветници.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Хаджихасан. Предложението беше отхвърлено с 8 „за”, 4 „против” и 16 „въздържали се”.

Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: Залата е пълна, но гласовете са 28, затова предлагам прегласуване на предложението.

След прегласуването предложението беше отхвърлено с 8 „за”, 3 „против” и 21 „въздържали се”.

Целият дневен ред беше приет с 33 „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1434/ 16.03.2009 г.
 2. Промяна на Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Вх. № 1480/ 04.03.2009 г.
 3. Изменение и допълнение на Наредбата за организацията на дейността на Детска млечна кухня в Община Велико Търново, Вх. № 1528/ 09.03.2009 г.
 4. Определяне на основното месечно възнаграждение на кметове и кметски наместници, считано от считано от 01.01.2009 г., Вх. 1544/ 10.03.2009 г.
 5. Утвърждаване промените по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново по приходната и разходната част на отчета за 2008 година; приемане отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2008 година; приемане отчета на инвестиционната програма за 2008 година; приемане на проект за бюджет 2009 година, план – сметки на извънбюджетните сметки и фондове за 2009 година на Община Велико Търново и инвестиционна програма за 2009 година, Вх. № 1533/ 09.03.2009 г.
 6. Отчет за 2008 г. на Програмата за управление на Община Велико Търново за периода 2007 – 2011 г., Вх. № 1532/ 09.03.2009 г.
 7. Вземане на решение на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 3, т. 6 от Закона за общинския дълг и Решение № 189/ 22.05.2009 г., Вх. № 1543/ 10.03.2009 г.
 8. Разкриване на филиал на Домашен социален патронаж - гр. Велико Търново в с. Балван, Община Велико Търново, Вх. № 1527/ 09.03.2009 г.
 9. Утвърждаване договор за съвместно финансиране на МДТ "Константин Кисимов" през 2009 г., Вх. № 1478/ 04.03.2009 г.
 10. Отписване на дълготрайни материални активи , общинска собственост от активите на "Благоустройство" ЕООД, гр. Велико Търново, Вх. № 1469/ 25.02.2009 г.
 11. Извършване на финансова ревизия на „Благоустройство” ЕООД – Велико Търново, Вх. № 1566/ 16.03.2009 г.
 12. Определяне на основна месечна наемна цена за 1 кв. м полезна площ на общинските жилища за 2009 г., Вх. № 1419/ 11.02.2009 г.
 13. Актуализация на плана за подобряване качеството на атмосферния въздух, Вх. № 1442/ 17.02.2009 г.
 14. Приемане на начални цени и начин за приватизация на общински нежилищен имот – „Бивше училище”, с. Беляковец, Вх. № 1550/ 12.03.2009 г.
 15. Приемане на актуализирани цени за общински нежилищни имоти, находящи се в с. Войнежа, Вх. № 1551/ 12.03.2009 г.
 16. Приемане на актуализирани цени за общински нежилищни имоти, находящи се в с. Пчелище, Вх. № 1552/ 12.03.2009 г.
 17. Изменение на § 1, ал. 4 от преходните и заключителни разпоредби на Правилника за дейността на Общинска агенция за приватизация, Вх. № 1553/ 12.03.2009 г.
 18. Предложение относно публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот, кв. № 608, гр. Велико Търново, Вх. № 1522/ 09.03.2009 г.
 19. Предложение относно публичен търг за продажба на недвижим имот, кв. № 167, гр. Велико Търново, Вх. № 1521/ 09.03.2009 г.
 20. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, кв. № 67, с. Къпиново, Вх. № 1491/ 06.03.2009 г.
 21. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, кв. № 12, с. Пчелище, Вх. № 1413/ 11.02.2009 г.
 22. Предложение относно предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 1410/ 11.02.2009 г.
 23. Информация за състоянието на престъпността и охраната на обществения ред на територията на РУ на МВР, Вх. № 1488/ 05.03.2009 г.
 24. Информация относно изпълнение на Решение № 117/ 20.03.2008 г., Вх. № 1471/ 26.02.2009 г.
 25. Информация относно решение № 228/ 05.06.2008 г., Вх. № 1490/ 05.03.2009 г.
 26. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата – общински по чл. 19 от ЗСПЗЗ на територията на землището на с. Миндя и предоставянето им на земеделски производители – животновъди, Вх. № 1499/ 06.03.2009 г.
 27. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата – общински по чл. 19 от ЗСПЗЗ на територията на землището на с. Балван и предоставянето им на земеделски производители – животновъди, Вх. № 1500/ 06.03.2009 г.
 28. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата – общински по чл. 19 от ЗСПЗЗ на територията на землището на с. Дичин и предоставянето им на земеделски производители – животновъди, Вх. № 1501/ 06.03.2009 г.
 29. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата – общински по чл. 19 от ЗСПЗЗ на територията на землището на с. Пчелище и предоставянето им на земеделски производители – животновъди, Вх. № 1502/ 06.03.2009 г.
 30. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата – общински по чл. 19 от ЗСПЗЗ на територията на землището на с. Къпиново и предоставянето им на земеделски производители – животновъди, Вх. № 1503/ 06.03.2009 г.
 31. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата – общински по чл. 19 от ЗСПЗЗ на територията на землището на с. Присово и предоставянето им на земеделски производители – животновъди, Вх. № 1504/ 06.03.2009 г.
 32. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата – общински по чл. 19 от ЗСПЗЗ на територията на землището на с. Ресен и предоставянето им на земеделски производители – животновъди, Вх. № 1505/ 06.03.2009 г.
 33. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата – общински по чл. 19 от ЗСПЗЗ на територията на землището на с. Водолей и предоставянето им на земеделски производители – животновъди, Вх. № 1506/ 06.03.2009 г.
 34. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата – общински по чл. 19 от ЗСПЗЗ на територията на землището на с. Русаля и предоставянето им на земеделски производители – животновъди, Вх. № 1507/ 06.03.2009 г.
 35. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата – общински по чл. 19 от ЗСПЗЗ на територията на землището на гр. Дебелец и предоставянето им на земеделски производители – животновъди, Вх. № 1512/ 09.03.2009 г.
 36. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата – общински по чл. 19 от ЗСПЗЗ на територията на землището на с. Ново село и предоставянето им на земеделски производители – животновъди, Вх. № 1513/ 09.03.2009 г.
 37. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата – общински по чл. 19 от ЗСПЗЗ на територията на землището на с. Арбанаси и предоставянето им на земеделски производители – животновъди, Вх. № 1514/ 09.03.2009 г.
 38. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата – общински по чл. 19 от ЗСПЗЗ на територията на землището на с. Буковец и предоставянето им на земеделски производители – животновъди, Вх. № 1515/ 09.03.2009 г.
 39. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата – общински по чл. 19 от ЗСПЗЗ на територията на землището на с. Шереметя и предоставянето им на земеделски производители – животновъди, Вх. № 1516/ 09.03.2009 г.
 40. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата – общински по чл. 19 от ЗСПЗЗ на територията на землището на с. Пушево и предоставянето им на земеделски производители – животновъди, Вх. № 1517/ 09.03.2009 г.
 41. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата – общински по чл. 19 от ЗСПЗЗ на територията на землището на с. Церова кория и предоставянето им на земеделски производители – животновъди, Вх. № 1518/ 09.03.2009 г.
 42. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата – общински по чл. 19 от ЗСПЗЗ на територията на землището на с. Ветринци и предоставянето им на земеделски производители – животновъди, Вх. № 1519/ 09.03.2009 г.
 43. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата – общински по чл. 19 от ЗСПЗЗ на територията на землището на с. Никюп и предоставянето им на земеделски производители – животновъди, Вх. № 1520/ 09.03.2009 г.
 44. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата – общински по чл. 19 от ЗСПЗЗ на територията на землището на с. Емен и предоставянето им на земеделски производители – животновъди, Вх. № 1535/ 09.03.2009 г.
 45. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата – общински по чл. 19 от ЗСПЗЗ на територията на землището на с. Велчево и предоставянето им на земеделски производители – животновъди, Вх. № 1536/ 09.03.2009 г.
 46. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата – общински по чл. 19 от ЗСПЗЗ на територията на землището на с. Беляковец и предоставянето им на земеделски производители – животновъди, Вх. № 1537/ 09.03.2009 г.
 47. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата – общински по чл. 19 от ЗСПЗЗ на територията на землището на с. Големани и предоставянето им на земеделски производители – животновъди, Вх. № 1538/ 09.03.2009 г.
 48. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата – общински по чл. 19 от ЗСПЗЗ на територията на землището на с. Ялово и предоставянето им на земеделски производители – животновъди, Вх. № 1539/ 09.03.2009 г.
 49. Учредявано право на строеж, кв. № 640, гр. Велико Търново, Вх. № 1492/ 06.03.2009 г.
 50. Учредяване право на строеж, с. Леденик, Вх. № 1493/ 06.03.2009 г.
 51. Одобравяне на проект за частично изменение на ПУП - план, с. Пчелище, Вх. № 1534/ 09.03.2009 г.
 52. Отчет за 2007 - 2008 г. и разпределение за 2009 г. на средствата по § 17, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно - спестовни влогове, Вх. № 1484/ 04.03.2009 г.  
 53. Приемане на списък на общинските жилища по предназначение, брой, вид и местонахождение, Вх. № 1496/ 06.03.2009 г.
 54. Приемане на Отчет на План за действие 2008 към Програмата децата и младежите в Община Велико Търново 2006 - 2008 г., Програмата за младежки дейности в Община Велико Търново 2009 - 2011 и План за действие 2009 към Програмата за младежки дейности в Община Велико Търново 2009 – 2011, Вх. № 1526/ 09.03.2009 г.
 55. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, Вх. № 1494/ 06.03.2009 г.
 56. Актуализиране списъка на имотите частна общинска собственост, предназначени за клубна база, Вх. № 1411/ 11.02.2009 г.
 57. Предоставяне за безвъзмездно ползване на части от имот частна общинска собственост на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на спортна дейност, Вх. № 1412/ 11.02.2009 г.
 58. Предложение относно постъпило писмо от изпълнителния директор на "Аркус" АД, гр. Лясковец, Вх. № 1481/ 04.03.2009 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1434/ 16.03.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 1:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – против, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 32 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

 

 

РЕШЕНИЕ № 499

 

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема допълнения и изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, както следва:

Стар текст: Чл. 48, ал. 5 Лицето не може да започне дейност преди издаване на удостоверение. Удостоверението се издава след представяне на документ, удостоверяващ регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, липсата на данъчни задължения, както и на други финансови задължения към Общината, декларирани или установени от компетентен орган към датата на издаване на удостоверението.

Нов текст: Чл. 48, ал. 5 Лицето не може да започне дейност преди издаване на удостоверение. Удостоверението се издава след представяне на документ, удостоверяващ липсата на данъчни задължения, както и на други финансови задължения към Общината, декларирани или установени от компетентен орган към датата на издаване на удостоверението.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна на Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Вх. № 1480/ 04.03.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 2.

Предложението беше прието с 31 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 500

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, чл. 105 от ЗЛЗ, Великотърновски Общински съвет

Приема допълнения и изменения в Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета с решение № 403 от 27.03.1997 г. Протокол № 26, изменяна с решения №№ 652/12.03.1998 г., протокол № 39 и 531/20.09.2001 г., протокол № 33 от Общински съвет Велико Търново, както следва:

1. Допълва Раздел пета в чл.31. Създава се ал. /1/,ал. /2/, ал. /3/ и ал. /4/:

/1/. Договорите по този раздел се сключват от управителите на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност или изпълнителните директори на едноличните акционерни дружества и от управителите на търговски дружества с ограничена отговорност или изпълнителните директори на акционерни дружества в които Общината има повече от 50% участие в капитала им.

/2/. Дружествата са длъжни да внасят в общинския бюджет 50% от получените наеми от отдадените под наем имоти и вещи в срок до 15-то число на следващия месец.

/3/. Паричните постъпления от отдаването под наем на имоти и вещи на лечебните заведения търговски дружества остават в заведението и могат да се ползват само за финансиране на лечебната дейност и за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност.

/4/. Разпоредбите по ал. /2/ не се отнасят за дружества с общинско имущество, чието предназначение е за извършване на дейности, свързани с отдаване под наем.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за организацията на дейността на Детска млечна кухня в Община Велико Търново, Вх. № 1528/ 09.03.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 3.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 501

На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема изменения и допълнения в Наредба за организацията на дейността на Детска млечна кухня в Община Велико Търново, както следва:

Било:

Чл. 9. т. 1. Ръководител на детската млечна кухня с трудов стаж над 5 (пет) години и образователно квалификационна степен бакалавър с професионална квалификация - социални дейности, здравни грижи или здравен мениджмънт, или магистър.

Става:

Чл. 9. т. 1. Директор на детската млечна кухня с трудов стаж над 5 (пет) години и с висше образование по специалност „медицинска сестра” на образователно-квалификационна степен „бакалавър” и придобита специалност „Консултант по кърмене, здравословно и диетично хранене” или „магистър” от професионално направление „Биотехнологии”, „Хранителни технологии”, „Обществено здраве”, „Здравни грижи”.

Било:

Чл. 17. (1) За записване на деца за абонати на Детската млечна кухня, родител/настойник/попечител представя в “Кухнята-майка”, на адрес гр. Велико Търново, ул. “Марно поле”, № 21:

1. Заявление по образец, което съдържа:

1.1. трите имена на родител/настойник/попечител, населено място, адрес;

1.2. данни от удостоверението за раждане на детето.

(2) Приемането на документите по ал.1 се извършва всеки работен ден от 11.00 часа от ръководителя на ДМК в пункта на ул. “Марно поле”, № 21.

(3) Всяко записано дете има право да получава по една порция от дневния оклад за всеки работен ден.

Става:

Чл. 17. (1) За записване на деца за абонати на Детската млечна кухня, родител/настойник/попечител подава в “Кухнята-майка”, на адрес гр. Велико Търново, ул. “Марно поле”, № 21:

1. Писмено заявление по образец, придружено от следните документи:

1.1. бележка от личния лекар с указания за хранителния режим;

1.2. копие от удостоверението за раждане на детето.

(2) Приемането на документите по ал.1 се извършва всеки работен ден от 11.00 часа от директора на ДМК в пункта на ул. “Марно поле”, № 21.

(3) При удовлетворяване на молбата по ал. 1 се издава абонаментна карта (Приложение № 1), срещу която се закупуват купони.

(4) Всяко записано дете има право да получава по една порция от дневния оклад за всеки работен ден.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне на основното месечно възнаграждение на кметове и кметски наместници, считано от считано от 01.01.2009 г., Вх. 1544/ 10.03.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 4.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 502

 

На основание чл.21 , ал.1, т.5 и чл.26 , ал.1 и ал.2, ал.3, т.1 и т.2 на ЗМСМА и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г., Великотърновски Общински съвет

I. Определя основните заплати на кметовете и кметските наместницина населени места от 01.01.2009 година, както следва:

 

1 Кметство гр.Дебелец 756 лв.
2 Кметство гр.Килифарево 751 лв.
3 Кметство с.Ресен 751 лв.
4 Кметство с.Самоводене 664 лв.
5 Кметство с.Присово 664 лв.
6 Кметство с.Леденик 664 лв.
7 Кметство с.Беляковец 664 лв.
8 Кметство с.Водолей 664 лв.
9 Кметство с.Пчелище 664 лв.
10 Кметство с.Церова кория 608 лв.
11 Кметство с.Шемшево 608 лв.
12 Кметство с.Ново село 608 лв.
13 Кметство с.Никюп 608 лв.
14 Кметство с.Балван 608 лв.
15 Кметство с.Хотница 608 лв.
16 Кметство с.Къпиново 470 лв.
17 Кметство с.Дичин 470 лв.
18 Кметство с.Малки чифлик 470 лв.
19 Кметство с.Русаля 470 лв.
20 Кметство с.Арбанаси 470 лв.
21 Кметство с.Шереметя 470 лв.
22 Кметство с.Миндя 470 лв.
23 Кметство с.Вонеща вода 470 лв.
24 Кметство с.Плаково 470 лв.
25 Кметско наместничество с.Велчево 443 лв.
26 Кметско наместничество с.Ветринци 443 лв.
27 Кметско наместничество с.Момин сбор 443 лв.
28 Кметско наместничество с.Войнежа 443 лв.
29 Кметско наместничество с.Пушево 443 лв.
30 Кметско наместничество с.Въглевци 443 лв.
31 Кметско наместничество с.Емен 443 лв.
32 Кметско наместничество с.Райковци 443 лв.
33 Кметско наместничество с.Габровци 443 лв.
34 Кметско наместничество с.Буковец 443 лв.
35 Кметско наместничество с.Големаните 443 лв.
36 Кметско наместничество с.Ялово 443 лв.

 

II. Определя основна месечна работна заплата на Кмета на Община Велико Търново от 01.01.2009 година в размер на 1500 лв.

III. На основание чл.26, ал.1 и ал.2 на ЗМСМА определя основна месечна работна заплата на Председателя на Великотърновски Общински съвет от 01.01.2009 година в размер на 90% от основната заплата на Кмета на Общината. Ползва правата по чл. 26, ал.3, т. 1 и т. 2 на ЗМСМА.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Утвърждаване промените по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново по приходната и разходната част на отчета за 2008 година; приемане отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2008 година; приемане отчета на инвестиционната програма за 2008 година; приемане на проект за бюджет 2009 година, план – сметки на извънбюджетните сметки и фондове за 2009 година на Община Велико Търново и инвестиционна програма за 2009 година, Вх. № 1533/ 09.03.2009 г.

 

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Искам да направя едно предложение от ПК по МСНУРП: по т. 32 към внесения материал да бъде включено предложение: „При преизпълнение на приходите от приватизация да се заделят до 100 000 лв. за кметствата и кметските наместничества в община В. Търново. Разпределението на средствата от реализираното преизпълнение да стане с решение на Сдружението „Янтра-2001”.

Г-н ГАНИ ПАНТИЛЕЕВ: На основание чл. 15 от Наредбата за условията и реда за съставяне и изпълнение на общинския бюджет всички комисии са разгледали бюджет 2008 и проектобюджет 2009 и подкрепят бюджета. Аз съм обобщил становищата на ПК и ще ги прочета. (Г-н Пантилеев представи становищата на ПК).

Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: Аз искам да поставя два конкретни въпроса. Първо трябва да оценим като сериозно постижение това, че В. Търново влезе в челната класация на градовете, които са най-добро място за живеене в България. Това е повод за удовлетворение на великотърновци. Според мен обаче, идва време, когато местната власт трябва да си постави по-голяма и по-обхватна цел. Не само град В. Търново, но и населените места в Общината постепенно да се превръщат в най-добро място за живеене. През годините в тях са натрупани немалко проблеми. Кметовете и кметските наместници поемат ангажименти пред избирателите, но те могат да изпълнят това, което ОбА предложи и което ние, като ОбС, решим. Нашата цел трябва да бъде с решенията, които приемеме, да съдействаме за преодоляване на различията между начина на живот в общинския център и в населените места за преодоляване на проблема център - периферия.

Изхождайки от това, предлагам: ОбС да приеме решение съгласно което до 01.07.2009 г. кметовете и кметските наместници да представят в Общината мотивирано неотложните проблеми на населените места, които да послужат за база при подготовката и обсъждането на Инвестиционната програма и бюджета за 2010 г. и до края на мандата и за търсене на решения за тях съобразно финансовите възможности на Общината, включително финансиране от други източници. В тази връзка предлагам ОбС да вземе следното решение: „ Предлага на кметовете и кметските наместници от община В. Търново до 1.07.2009 г. да представят мотивирани писмени предложения за неотложните проблеми на населените места. Същите да станат база за търсене на възможности за тяхното решаване чрез бюджета и Инвестиционната програма за 2010 г. и до края на настоящия мандат”.

Вторият въпрос е свързан с културния календар на Общината. На мен ми е малко странно, когато в ПК по БФ се предлага обсъждането на парче на възможностите за финансиране на отделни културни прояви. Нормално е, когато има календар за културните прояви през цялата година и се приема бюджет, те да бъдат синхронизирани и бюджетът да гарантира финансирането или съфинансирането на културните прояви. Искам да дам един пример, свързан с провеждането на предстоящия ХІІ МФФ. Общината е съорганизатор на тази значима и престижна проява не само за В. Търново, тя е с национално и европейско значение. Той носи нов имидж на В. Търново, принос за развитие на културния туризъм и утвърждаване на В. Търново като национален и международен фестивален център. Проявата е записана за месец юли в културния календар, но в бюджета няма конкретно финансово участие, няма сума, а предложение от Фондация „МФФ” е направено. Там цифрите са впечатляващи и претенцията към Общината ни е много сериозна. Все пак ние сме в условия на криза и едновременно трябва да продължим традицията. Мисля, че най-малкото, което трябва да направим, е да потвърдим поне размера на миналогодишното финансово участие на Общината, за да се гарантира нивото на фестивала, за да може той да продължи да се развива и утвърждава и да не изпадаме в унизителното положение, както всяка година, през месец август и септември да обсъждаме трябва ли да финансираме, или не, след като фестивалът е приключил, след като участниците са си заминали, разходите са направени. Това е доста непрестижно. Аз искам да проявя коректност към ОбА и не предлагам числа, защото знам, че в залата да се предлагат числа, ражда проблеми и може да се получи каскада от други предложения. Аз се обръщам към Вас, г-н Рашев, като кмет: помислете как да подходим. Важно е да прозвучи ангажимент, че ние гарантираме провеждането на този фестивал с нашето съфинансиране. Този въпрос аз вече съм поставил в ПК по БФ.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Аз благодаря на г-н Драгнев, че постави тези въпроси, защото е добре от залата да прозвучи подкрепата на ОбС, на община В. Търново за провеждане на този фестивал, независимо с какви средства можем да го подкрепим по време на криза. Средствата, които сме предложили за обезпечаване на културния календар, са два пъти по-малко, отколкото са изхарчени през миналата година, имаме възможност да се вместим поне в миналогодишната субсидия на фестивала. В една от следващите сесии през април-май аз ще внеса предложение, обсъдено с ръководството на фестивала, да утвърдим една бюджетна сума за провеждане на фестивала, като отсега заявявам, че ще разчитаме в голяма степен на търсене на спонсори не само за този фестивал, но и на други прояви: „Сцена на вековете”, честванията на официални празници на В. Търново. Тази година ще се наложи да търсим спонсори с цел поддържане на нивото на В. Търново като културна столица на България.

Подкрепям предложението за селата напълно, както и внесеното предложение от ПК по МСНУРП.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Във връзка с изпълнение на приетата Стратегия за управление на общинската собственост Кметът трябваше да ни представи Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост. Тя трябваше да бъде приета от ОбС преди приемането на Бюджет 2009. За нас, общинските съветници от БСП, това е неизпълнение на чл. 8, ал. 1, 2, 3, 4, 5 от ЗОС. Предлагаме ОбС да вземе следното Решение: „Задължава Кмета на Общината на следващото заседание на ОбС да внесе годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост”.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Напълно съм съгласен, че има формално закъснение във внасянето на Програмата, но формално нарушение на чл. 8 няма. Програмата беше внесена тази сутрин преди приемането на бюджета.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз искам да направя едно предложение към предложение № 12 – Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта на територията на община В. Търново. Аз предлагам изменение и допълнение на Приложение 12 към Финансовия план на Общината. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА. Предлагам точка 4, която гласи: „Подпомагане на спортни клубове на територията на община В. Търново във връзка с правилно хранене при подготовка на състезания”, да отпадне. Второ, средствата, които са определени към т. 4, да бъдат разпределени по следния ред: към т. 5 - „Масов спорт”, да бъдат прибавени 30 000 лв. И към Точка 7 - „Домакинства от държавен и международен ранг” – останалите 20 000 лв. Мотивите ми за това предложение: защото към масовия спорт можем да си позволим да финансираме всички мероприятия на територията на Общината; възможността за опериране на всички нива при организиране на спортни мероприятия; можем да използваме средства за подпомагане и организиране на състезания от различни рангове.

Г-жа АНЕТА МАНОИЛОВА: Четейки вчерашна местна медия и следейки бюджетното разпределение в други области, се питам защо община В. Търново абдикира многократно и последователно в годините от правени предложения с предоставяне на префернциални цени на пенсионерите. Подозирам отговора: „Нима не виждаме темповете, с които се развива В. Търново, съпоставими ли са те ткъм днешна дата с тези в Г. Оряховица?”. Отговорът: „Не”, съм си дала лично аз предварително. Но нима не сме изпадали в ситуация, когато един човешки жест може да бъде по-важен от реализирани други хиляди мегаидеи. За мен лично, работеща в областта на онкологията, се е случвало. Ако обаче ОбА изкаже готовност за диалог с нашата ПК, ние сме готови да реагираме с адекватно предложение и методика.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Аз искам да взема отношение по Инвестиционната програма. Когато видях нейната рамка, бях впечатлена от голямата сума, но считам за правилно в момент на криза нещата да бъдат обърнати с надежда към финансиране от други източници и от европейските програми. Дейности по тази Програма са гарантирани около 8 500 000 лв., останалите са по европейски проекти. Силно се надявам, че това, което беше казано в ПК от представители на ОбА: че има осигурени пари по европейски проекти, ще се сбъдне, за да не се превърне тази амбициозна програма в поредния балон на местната власт. Виждам, че има приоритети със социален ефект: включени са обекти на здравеопазването, образованието, парковото устройство. Онова, което ме притеснява, е защо по тази Инвестиционна програма ще бъде ремонтирана само една улица – „Камен Зидаров”.

Тази сутрин по един от каналите изпълнителният директор на НСО заяви, че по европейски проекти имало около 3 млн. евро и аз питам наистина ли няма разработени такива проекти, които касаят инфраструктурата на основните квартали, защото когато сме включени в една класация за най-добрия град за живеене, аз се питам по какви показатели покриваме. Защото по показател „нфраструктура” няма как да влезем там. Един от основните проблеми, които съществуват, мисля че това са т.нар. „специфични улици за В. Търново поради релефа, който има – стълбищни улици. Аз не знам да е осъществен ремонт на такива обекти, а те са един съществен елемент от архитектурата на В. Търново, така че аз питам планира ли се разработката на такива инфраструтктурни проекти за защита пред европейските фондове и каква ще бъде съдбата на тези улици.

Освен това аз искам да подкрепя казаното от г-н Драгнев, виждам, че има съпричастие от г-н Кмета по отношение на населените места. Съгласете се, че, ако бъдем по-критични, за тези 20 г. в българското село какво се случи? Случи се, че беше отворен по един клуб на пенсионера, беше ремонтирано читалището, частични ремонти на църквата, естетизация на гробищния парк и в рамките на 1000-3000 лв. запълване на дупките. За 20 г. това е нищо на фона на разсипията в тези села, а в населените места във Великотърновска община живее една четвърт от населението и това хронично пренебрежение на хората, които живеят там, е един недостатък в политиката на местната власт и аз съм доволна от това, че в Инвестиционната програма са включени около 500 000 лв. за ремонт на пътната мрежа, която там е в окаяно състояние. Само че има едно притеснение: че това ще бъде поредното ръсене на пари, което правим всяка година. Между 100 000 и 300 000 лв. се изсипват за запълване на дупките и проблемът остава същия. Може би със Сдружението на общините трябва да се мине към една формула на ремонтиране на определени участъци дълготрайно.

Тези привилегии, които изброих, за тези 20 г. даже не са достигнали в някои села, напр. Дичин, Буковец. Аз не знам защо не е включен този клуб на пенсионера, който жителите там желаят от дълго време.

Имам едно питане по отношение на заявеното от г-н Кмета и от ПК по ЗСД, където в едно писмо от директора на Болницата се искаше една субсидия от 86 000 лв. Той се е позовал на това, че от 2000 година ние сме задължени да финансираме. Засега от миналата година ние само осигуряваме пари за тези педагогически бройки. Неправомерно е, когато даваме пари за съфинансиране, вкл. и на частни инициативи, да лишим основното здравно заведение от една значителна субсидия, а там по разчетите на директора минават около 10 000 жители на община В. Търново. Така че ще ви моля, г-н Кмете, да коментирате този въпрос и евентуално, ако има преизпълнение на бюджета, поне сумата да бъде завишена.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Изкушавам се да отговоря на г-жа Мишева не като кмет на Общината, а като член на УС на НСО и като член на партия, но няма да го направя, защото от тази трибуна съм задължен да говоря като кмет. Защото като член на Контактната група по оперативна програма „Околна среда” мога да поставя много въпроси по успешното изпълнение на оперативните програми. Аз няма да говоря по този начин, защото в предизборна ситуация проблемите, които има, могат да бъдат използвани в неприятна ситуация по отношение усвояването на европейските програми. Работата по европейските програми е неполитическа, експертна и трябва да се изпълнява точно. Не очаквах от Вас такова изказване.

Що се отнася до участието на община В. Търново, община В. Търново участва във всички отворени приоритетни оси и подоси на оперативните програми и на всички програми на ЕС, които имат като бенефициенти общините, по които община В. Търново може да бъде бенефициент. Ние не участваме в програмата за подпомагане на селските райони, защото община В. Търново не попада там. Участваме активно в Оперативна програма „Регионално развитие”. Тези неща са ясно написани и ви призовавам да отваряте сайтовете на Правителството и на съответните оперативни програми, за да се информирате. Община В. Търново е първата община, която отчете физически първия проект. Това е отоплението на Археологическия музей и на Библиотеката. Надяваме се в рамките на 2 месеца да ни бъдат възстановени тези на пръв поглед малко средства – 300 000 лв, с които е направена отоплителната инсталация. Тогава мога да кажа, че този проект е завършил успешно, защото правилата на оперативните програми, извършвани с европейски пари, са такива – проектът е успешен само когато са възстановени парите, които са вложени.

Що се отнася до размера на собственото участие на община В. Търново в тази добре изглеждаща Инвестиционна програма. Собственото участие не е 6 млн, то е много по-скромно – в рамките на 1 200 000 лв от приватизация и целевата субсидия. Всичко друго е резултат на партньорската ни работа и аз съм убеден, че тази Инвестиционна програма ще бъде изпълнена, защото имаме традиционно добра работа с нашите партньори. Основен наш партньор е Правителството на РБ. Най-големият ни партньорски проект е „Пътен възел „Качица”, по който дотук има усвоени около 2 млн. Лв. До края на месец март и началото на април ще завърши първият етап на „Пътен възел „Качица”. Надявам се в очакващото се днес ПМС да бъдем включени с този обект и с някои други обекти, които са посочени в Инвестиционната ни програма. Другите ни партньорски проекти са с Министерството на труда и социалната политика чрез проект „Красива България”. Не на последно място сме заложили и средства по проекти с МОН. В МОН има около 120 000 000 лв. за капиталови разходи, които се изразходват по партньорски проекти с общини и със съответните училища. Това е нашата надежда в тази критична ситуация. Собствените приходи на общината и от приватизация, и от продажба на общинско имущество са сравнително малки. Може би свикнахме на един лесен механизъм, продавайки имоти, да имаме едни много високи собствени приходи. За съжаление, пазарът е замрял и ние се опитваме да решим въпроса с такова партниране.

Мисля, че доста повече неща са свършени по населените места – не толкова, колкото на мен и на всеки от нас се иска, но все пакт ние се сравняваме с останалите областни градове в България и имаме възможност да се сравняваме с градове с почти милионно население като Пловдив, Бургас, Варна, София. Така и нашите села, които не са много големи, се сравняват дори с областни градове в България по благоустрояване. Що се отнася до ремонта на улиците – един въпрос, който ние сме успели да заделим средства за ремонт, за да започне поне изграждането на тази улица в кв. „Картала”. Защо е една улицата и защо са толкова малко парите? В отчета пред вас е и отчетът на инвестиционния заем, който ползвахме. Той е усвоен и в резултат на този заем ние имаме един сравнително добър стандарт на улици в значителна част от града – в кв. „Бузлуджа”, в подходите към кв. „Картала”, в кв. „Чолаковци. Въпросът с ремонта на улиците в града на този етап може да бъде решен само със заемни средства от банките. Няма оперативна програма, която да предвижда изграждане на градски улици. Този въпрос многократно е поставян от НСО. Има пари за второкласна, третокласна и четвъртокласна пътна мрежа в оперативна програма „Регионално развитие”, стотици милиони в оперативна програма „Транспорт”, но всичко е за пътища извън населените места. Единствено в приоритетната ос „Градска среда”, за което сме кандидатствали, могат в малка степен да се правят паркови алеи, междублокови пространства. Това е един изключително важен въпрос, който ви предлагам да дебатираме в някоя от следващите сесии. Аз не мога да ви предложа готово решение – дали е редно да вървим към рефинансиране на досега съществуващия заем. Общината има възможност да изтегли заем, въпросът е дали да увеличаваме този дълг на Общината. Но в следващите 1-2 год. Аз не виждам друг начин да могат да бъдат ремонтирани масово градски улици. Това, което сме предложили за селата, е действие на ръба на Закона, но без да го нарушаваме. Защото чрез целевата субсидия имаме 420 000 лв. Когато ремонтираме междуселищната мрежа, ремонтираме голяма част от населеното мято, защото четвъртокласните пътища винаги започват от третокласни. Това се случва в центъра на селото, както беше в Никюп, в Пушево, така че имаме възможност да вложим повече средства вътре в селото, но това не решава изцяло въпроса.

Въпросът на д-р Манойлова. Аз съм заявявал многократно, че ОбА е готова да работи по проект за предоставяне на преференциални услуги на възрастни хора, но по определени критерии. Възрастта не може да бъде критерий за социално подпомагане. Предложил съм на клубовете на пенсионера да си изработят дори списъци, защото там хората се познават, кои са истинските социално слаби, които трябва да получат нашата обща помощ. Не е редно да подпомагаме хора, които имат възможност да си плащат транспорта. Т.е. трябва да изработим с активното съдействие на клубовете на пенсионера критерии за материално състояние.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Не знам защо така приехте моето изказване, аз проявих добронамерено любопитство. Аз тук не правя политическо изказване. Не получих вашия коментар относно нашето поведение към болницата като субект, който има 14 % дялово участие.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Изказването ми не е било злонамерено. Болницата е АД. В закона е записано, че общините съдружници поемат капиталовите разходи. Община В. Търново е единствената община, която от момента на създаването на МОБАЛ е подпомагала капиталовите разходи на Общината. Аз съм заявявал, че трябва да се изисква от всичките 9 общини от областта, да си изравним вноските. Свищов дори не присъства на общото събрание на болницата, а е втори поред акционер. Аз съм готов да го направим, но нека да направят съответния жест и другите общини.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: От името на Група общински съветници „Движение напред за В. Търново” съм упълномощен да съобщя позицията на Групата по отчета и проекта за 2009 г. Ще започна оттам, че водена от един консерватизъм, който винаги трябва да държи сметка за възможно най-негативното развитие на икономическата ситуация, нашата група се въздържа да прави предложения за харчене на пари за субсидии на чешми, асфалтиране на улици и т.н., разбирайки, че не политическите дивиденти, а реалните числа могат да решат проблемите на Общината и на населените места. Именно от това сдържано опасение, че независещи от нас финансови, икономически и стопански процеси в страната ще ни изправят пред трудности, ние предлагаме едно внимателно отношение на изпълнението на бюджета, който е една финансова рамка за работата на ОбА, която се основава на едно предвиждане на приходи и едно планирано изразходване на тези приходи. В този смисъл ние от „Движение „Напред за В. Търново” предлагаме едно допълнение на т. 9 от проекта за решение, в който се предвижда на всяко тримесечие до 25-то число от месеца кметът на Общината да внася в ОбС информация за изпълнение на Инвестиционната програма на община В. Търонво. Да се допълни като освен информация за изпълнението на Инвестиционната програма, Кметът да ни информира и за изпълнение на приходната част от бюджета.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Отчетът на бюджета включва отчет на приходната и на разходната част.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Благодарим за изчерпателната информация, която Кметът даде за Инвестиционната програма и най-вече за частта, която засяга ремонта на улиците – един въпрос, който ние искахме да поставим, тъй като въпреки разходите и теглените заеми мисля, че има какво още да направим в улиците и преди всичко в централната част. Досега ние се водихме от максимата, че първо трябва да насочим средства към кварталите, но улиците и тротоарите в централната част на града са от времето на последното посещение на Т. Живков през 1985 г.. Оттогава не е направено нищо сериозно. Проблемът остава отворен. Позволявам си да взема отношение към две изказвания преди това. Не считам, че селата в Общината ни са бедстващи и че Общината нищо не е направила за тях. Мисля, че в последните години ОбС винаги се е отнасял с внимание към селата. Не казвам, че всичко е направено, но доста неща се направиха.

На последно място искам да апелирам, когато се правят предложения за изменение и допълнение на Инвестиционната програма, нека да се направят повече аргументи, за да се мотивира предложението, защото аз лично не можах да разбера мотивите на г-н Димитров в предложението за изменение на разходите за спорта. Нашата група винаги е била пристрастна към тази тема, може би предложението е много добро, но аз не разбрах мотивите.

Накрая искам да заявя, че преди почивката искам да ми бъде предоставена думата от името на група за изявление.

Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: Г-жо Мишева, Вие живеете в кв. „Бузлуджа” и там вървите по тротоари, защото кв. „Бузлуджа” вече е един модерен европейски квартал, за разлика от кв. „Света гора”. Г-н Кмете, ние с Вас сме трети мандат. Аз се гордея, че сме постигнали толкова много. Аз и колегата Хаджимустафа сме участвали за отпускане на средства в „Бузлуджа” и „Триъгълника”, но за „Света гора” няма нищо. Не може за 10 г. да отделяме милиони за другите квартали, а за „Света гора” да няма нищо. Ето защо аз Ви моля да направите всичко възможно, защото за 10 г. нищо не е направено. Плачевно е състоянието на улиците „Сливница”, „Черноризец Храбър”, „Константин Костенечки”, „Йоасаф Бдински”, подпорна стена в задната част на ул. „Сливница”. Същото се отнася за град Килифарево. Там хората вървят в калта. Става въпрос за улиците „Николай Томов”, „Панайот Хитов”, „Пенчо Славейков”, „Първи май”, „Орлин” в Килифарево.

Аз Ви моля този път от приватизация или чрез кандидатстване пред еврофондове да започнем да правим нещо в този квартал. Аз очаквах г-н Михов като помощник-ректор на ВТУ да говори за кв. „Света гора” заради това, че кварталът е част от ВТУ, защото само след 2-3 месеца ще започне кандидат-студентската кампания. Аз Ви моля да направите всичко възможно и не само да имате предвид това, което ви казваме от нашата Група, а да има реализация.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Благодаря на Групата на ДПС за подкрепата на всички инициативи на В. Търново за всички квартали, не само за „Света гора”. Не съм съгласен, че нищо не е направено. В края на миналата година вложихме над 180 000 лв. в ремонт на улици. Става дума за текущ ремонт, не за основен ремонт, какъвто е необходим в квартала. Такъв ремонт е необходим на ул. „Д. Найденов”. Основният ремонт включва ремонт на водопровода, на канализацията и най-накрая на настилката, на асфалтовото покритие и на тротоарите. В много части на града тротоарите също не са изградени. С оскъдните собствени средства, с които разполагаме като прогноза, нямаме възможност за основен ремонт на улици в кв. „Света гора”. Единствената сума, която можем да заделим, е 240 000 лв. Ако искате да ги вземем от „Картала” и да ги насочим към друга улица, е решение на ОбС. Доста от улиците в квартала: „Йоасаф Бдински”, „Черноризец Храбър”, „К. Костенечки” са пострадали от дъждовете през тази и през миналата година. От Комисията по бедствия и аварии не са ни давани средства. Разговарял съм лично с г-жа Етем, че могат да се осигурят средства, защото улиците все повече се рушат. Имам уверение, че ще получим средства. Също и за подпорна стена на ул. „Сливница”.

Що се отнася до Килифарево, първо трябва да завършим канализацията на града. Вчера дойде писмо от Предприятието за управление на околната среда за актуализация на канализацията в Килифарево. Надяваме се да бъдем одобрени поне за една улица, за да направим канализацията и да направим улицата.

Мисля, че в тази година завърши аварийният ремонт на падналите бордюри на една улица, мисля, че ул. „Киприян”. Не съм съгласен, че не се отделят средства за кв. „Света гора”, но за него са необходими много пари. Само за улицата покрай реката са необходими над 2 млн. лв. за изграждане на подпорна стена.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Ще използвам това, което каза Кметът и ще приветствам направеното в кв. „Картала”, но на ул. „Освобождение”остана един тротоар от 35, който отдавна чака да бъде направен.

Към г-н Михов: за мен е изключително неприемливо в период на криза, да храним два клуба, които дори към настоящия момент са в трагично състояние – едните даже не са шампиони, а другите ще изпаднат от групата.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Страхувам се, че днешният дебат изпада в дребнотемие, трябва да мислим глобално, защото приемаме основния документ, по който трябва да се работи през настоящата година. От 1999 г. общинският бюджет върви в една възходяща тенденция и ние винаги сме отчитали добри резултати в приходната част и в средствата, които се отпускаха от републиканския бюджет. За съжаление, световната криза не може да отмине и нашата община и ние сме в голяма степен засегнати от нея. Вчера във В. Търново беше финансовият министър на РБ и днес можем да прочетем в медиите, че в България се върви към най-лошия сценарий на кризата, затова нека да бъдем умерени в това какво ще искаме и какво трябва да се случи в Общината през следващата година, да бъдем умерени оптимисти и това, което Кметът все пак успява да осигури със своите лични качества, е за приветствие.

Искам да се обърна към г-н Хаджихасан: г-жа Емел Етем има възможност да отпусне достатъчно средства от нейното министерство за хората, които са от една етническа група и живеят в този квартал. Нека да не мислим само за общинските пари, а да мислим как да идват средства от държавния бюджет. В тази връзка бих попитал и Групата от БСП какви усилия вложиха, за да издействат още повече средства от Правителството, за да могат парите да влязат в бюджета на община В. Търново. Нека да подчертаем, че 10 % от държавната издръжка се дава под условие. От друга страна, мисля, че никой не знае колко процента от гражданите на В.Търново по ЗОДФЛ връщат средства в община В. Търново, защото само със собствени бюджетни средства не можем да изпълним в кратки срокове завишените изисквания на нашите съграждани. Мисля, че е по-добре това, което е планирано, да се свърши тази година, отколкото всички ние да предлагаме обекти в районите, в които живеем, да реализираме проекти, които ще бъдат с ограничен кръг потребители. Групата от „Десен алианс” ще подкрепи направените предложения.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Искам да направя реплика: г-жа Емел Етем не отпуска пари на етнически групи. Казвайки, че ще кандидатсваме пред Комисията за бедстваия и аварии, това означава, че кандидатстваме с протоколи. Както кандидатствахме за Емен, където няма нито един етнически турчин, нито евреин и т.н. Като съм споменал Комисията за бедствии и аварии за тези улици, не съм имал предвид етнически признак.

Второ, парите в нито една община не се връщат пари по ДОД. Той не е споделен данък. Това е данък, който влиза в държавния бюджет и държавата ни отпуска пари по стандарти за обслужване на държавните отговорности.

Г-н ИВАЙЛО ИВАНОВ: Споменахме, че В. Търново е един от най-добрите градове за живеене в България. Всички знаем, че за да живее добре човек първо трябва да има къде да работи, да има и добри условия за живот. За пореден път в рамките на годината питам защо нищо не е заложено за Западна промишлена зона от гледна точка на подобряване на инфраструктурата. Говоря за изграждане на тротоари, по които хилядното население, което работи там, да може да отива нормално на работа. Говоря и за уличното осветление. Това е неуважение към хората в този град, които се мъчим да правим бизнес, не отговаряйки на наши въпроси, свързани с това, за което в момента говоря. Недоволството в момента е огромно. Чух, че там сме богати хора, които можем сами да си изградим инфраструктура. Освободете ни от плащане на данъци и ще го направим.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Западната промишлена зона трябва да се благоустроява като част от територията на Общината. За съжаление, не разполагаме със средства, с които да можем да осъществим изграждане на тротоари, на улично осветление, рехабилитация или изграждане на улици в тази част на града. Разбирам, че там работят около 2000 човека. В кв. „Бузлуджа” живеят 25 000, в „Зоната” живеят към 15 000, в „Триъгълника” има 11 000-15 000 човека, а в „Картала” 6000. Ако трябва да ги делим по броя на хората, това не означава, че Западната промишлена зона трябва да е последна, защото тя произвежда брутен вътрешен продукт, но на този етап не можем да заделим собствени средства. Тази промишлена зона не попада в приоритетите на работа на създаденото държавно предприятие „Промишлени паркове и индустриални зони” ЕАД, което обаче изисква единна собственост – общинска, държавна или корпоративна.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Драгни Драгнев. Предложението беше прието с 29 „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”.

Предложението на г-жа Желка Денева беше прието с 23 „за”, 2 „против” и 10 „въздържали се”.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението на г-н Тодор Тодоров.

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – въздържал се, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев - за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 33 „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението на г-н Румен Димитров:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – въздържал се, Георги Стефанов – въздържал се, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – въздържал се, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – против, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев –за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – против, Гани Пантилеев – против, Христо Христов – въздържал се, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – въздържал се, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – против, Милен Михов – против, Николай Цонев - против, Пламен Легкоступ – против, Камен Алексиев – против, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше отхвърлено с 18 „за”, 8 „против” и 9 „въздържали се”.

Г-н МИЛЕН МИХОВ (отрицателен вот): Гласувах „против”, защото разрбах мотивите на вносителя. Те бяха да отрежем парите за храна на два клуба – хандбалния женски отбор и футбулния отбор с аргументите, че единият не е шампион, а другият ще отпадне. Не разбирам аргументите на един спортен деятел. Вместо да подпомагаме „Етър” да се закрепи с каквото може, ние да отрежем храната, защото те така и така ще отпаднат.

Г-н Михов оттегли предложението си за представяне на тримесечен отчет.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване основното предложение заедно с направени допълнения и промени от г-н Гани Пантилеев – председател на ПК по БФ.

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – въздържал се, Анета Маноилова – въздържал се, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев –за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев - за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, 1 „против” и 3 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 503

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.12, чл.18, чл.27, чл.30 и чл.42, ал.2 и ал. 4 от Закона за Общинските бюджети, Великотърновски Общински съвет

І. ПО БЮДЖЕТА И ОТЧЕТА ЗА 2008 ГОДИНА:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18, чл. 27, чл. 30 и чл. 42, ал. 4 от Закона за общинските бюджети утвърждава промените по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове за 2008 година по Приложение 1 и промените по Инвестиционната програма на Община Велико Търново по Приложение 1А.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА във връзка с чл. 18, чл. 27, чл. 30 и чл. 42, ал.4 от Закона за общинските бюджети, приема годишния отчет по приходната и разходната част на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2008 година по Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4 и Приложение 6 и отчета на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към 31.12.2008 година по Приложение 7.

3. На основание чл. 9 от Закона за общинския дълг приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг, съгласно Приложение 5.

4. Приема отчета за Организирането и провеждането на Единадесети международен фолклорен фестивал, Велико Търново 2008 – Приложение № 3В.

5. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с § 32, ал. 2 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2008 г., утвърждава разпределението на реализирания преходен остатък по бюджета на Община Велико Търново за 2008 г., съгласно Приложение 8 и Приложение 8А.

ІІ. ПО ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2009 ГОДИНА

6. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.12 от Закона за общинските бюджети, приема проект на бюджета на Община Велико Търново за 2009 година по приходната и разходната част в размер на 57 729 939 лева, в това число:

приходи и разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 34 179 189 лева в т.ч.: текущи разходи в размер на 32 962 643 лева, капиталови разходи – 1 216 546 лева.

приходи и разходи за местни дейности в размер на 22 794 037 лева в т.ч.: текущи разходи – 16 740 578 лева, капиталови разходи – 6  053 459 лева.

приходи и разходи за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи в размер на 756 713 лева в т.ч.: текущи разходи 756 713 лева / Приложение 2 , Приложение 3, Приложение 3а, Приложение 3б, Приложение 4/

7. Приема Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2009 година в размер на 41 583 288 лева по Приложение 15, както следва:

· 1 219 700 лева целева субсидия от РБ за придобиване на ДМА, в т.ч. за общински пътища – 480 800 лева;

· 1 200 000 лева от Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи към общините;

· 33 113 283 лева от други извънбюджетни средства;

· преходен остатък от Целева субсидия за капиталови разходи – 560 000 лева, в т.ч.: 100 000 лева за Основен ремонт санитарни възли в ПМГ “В. Друмев”, 300 000 за Реконструкция на ЕГ “Проф. д-р Асен Златаров” и 160 000 лева за реконструкция на спортна площадка СОУ “Г. С. Раковски”;

· преходен остатък от целеви трансфер за ликвидиране на последици от стихийни бедствия и аварии 267 070 лв., в т. ч. 17 129 лева за обект „Укрепване на свлачище с. Емен” и 249 941 лева за обект „Приливни съоръжения на язовир Вятъра”, отразени като собствени бюджетни средства;

· преходен остатък от целеви трансфер от МРРБ в размер на 5 223 235 лв. за Инженеринг Пътен възел „Качица”, гр. В. Търново; кръстовище – ул. „Ст. Коледаров”, отразени като собствени бюджетни средства.

8. След приключване на СМР, относно дяловото участие за изграждане на Православни храмове, включени като обекти в Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2009 год., равностойността на придобитите ДМА да се предостави като дарение на Великотърновската митрополия.

9. Всяко тримесечие до двадесет и пето число от месеца, следващ отчетното тримесечие Кмета на Община Велико Търново да внася в Общинския съвет информация за изпълнението на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2009 година по обекти – стойностно и по степен на завършеност. Тримесечните отчети на МДТ “К. Кисимов” да бъдат предоставени на ПК по ККИНВП за разглеждане и становище.

10. Определя максималния размер на дълга, както следва /Приложение № 5/:

10.1. Максималният размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2009 г. е 12 000 000 лева;

10.2. Максималния размер на общинския дълг към края на 2009 година не може да надвишава 19 462 617 лева.

11. Годишния размер на плащанията по дълга за 2009 година не може да надвишава 25 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по отчета към 31.12.2008 година на Община Велико Търново.

12. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл. 42, ал.2 от Закона за общинските бюджети утвърждава план – сметките на извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2009 година по приходите в размер на 14 973 332 лева и по разходите – 14 010 801 лева /Приложение 6/ в съответствие с Приложение №9 към §39 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2009 год

13. На основание чл.15, ал.2 от ЗДБ на РБ за 2009 година, утвърждава приоритети за разходване на постъпилите по бюджета средства, както следва:

за делегирани от държавата дейности:

· заплати и вноски за осигурителни плащания;

· социални плащания – обезщетения, помощи, стипендии;

· медикаменти;

· храна;

· отопление, осветление;

· издръжка на социални, здравни и образователни заведения;

· други разходи

за местни дейности:

· заплати и вноски за осигурителни плащания;

· плащания по обслужване на общинския дълг;

· ремонт на общински пътища;

· социални плащания – обезщетения, помощи, стипендии;

· храна;

· медикаменти;

· отопление, осветление;

· издръжка на социални, здравни и образователни заведения;

· други разходи

14. На основание чл. 31 , ал.2 от ПМС 27/09.02.2009 година, утвърждава цена по калкулация на разходи за подпомагане на едно погребение, представена от управителя на "Обредни дейности" ЕООД – В. Търново, заведена с Вх. № 53-00-993/23.02.2009 година в размер на 210,00 лева /двеста и десет лева/ по Приложение №9.

15. Утвърждава средства за подпомагане разходи за погребения на лица, отговарящи на условията по чл. 31 , ал.3 от ПМС 27/09.02.2009 година и съгласно цени утвърдени от Общински съвет – гр. Велико Търново за 35 /тридесет и пет/ бр. погребения в размер на 7 350 лева.

16. На основание чл.30 от ПМС 27/09.02.2009 година, утвърждава размера на средствата за пътни разноски както следва:

до 30 километра – 65% от стойността на билетите или картите за пътуване;

над 30 километра – 85% от стойността на билетите или картите за пътуване;

при възстановяване на разходи от централния бюджет за пътни разноски, средствата се изплащат до размера на действително възстановените пътни разноски в полза на общинския бюджет, но не повече от 90 %.

16.1 Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи съгл. чл.30, ал.2 от ПМС 27/09.02.2009 година, / Приложение № 10 /.

16.2. На основание чл. 36, ал. 1, т. 5 от Закона за народната просвета утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности във функция „Образование”, които имат право на транспортни разноски /Приложение № 10А/

16.3 Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по точка 16.1.

17. На основание чл. 25, ал.2 от ПМС 27/09.02.2009 година, определя размера на разходите за СБКО в размер до 3% от плановите средства за работна заплата на персонала в бюджетните звена, назначен по трудови правоотношения;

18. Разходите за работно облекло да се предвиждат и извършват от разпоредителите с кредити при спазване приоритетите за извършване на разходите по бюджета за 2009 година, утвърдени с настоящото решение;

19. Утвърждава трансфер за МДТ „Константин Кисимов" за 2009 година в размер на 86 400 лева. Упълномощава кмета на Община Велико Търново да сключи договор с Министерство на културата.

20. След представянето на тримесечните отчети по пълна бюджетна класификация могат да се извършват вътрешни финансови одити на второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити от лица, упълномощени от първостепенния разпоредител /Приложение 11/.

21. На основание чл.41, т.3 от ПМС 27/09.02.2009 година, определя размера на представителните разходи – 50 000 лева.

22. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, съгласно Приложение 3Б.

23. Подкрепата за участие на млади таланти в национални и международни изяви в размер на 7000 лева /т. 14. от Приложение № 3б/ включва такса за участие и пътни, дневни и квартирни разноски съгласно Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. Право на подпомагане за участие еднократно за бюджетната година имат деца и учащи до 19 годишна възраст. Средствата са предвидени по бюджета на Дирекция „Култура и КИН”.

24. Възлага на кмета на общината:

24.1 Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Системите за финансово управление и контрол;

24.2. Да ограничава или спира финансиране на второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити, бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина по разписаните права и отговорности;

24.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и съответствие с волята на дарителя/спонсора.

25. При спазване на общия размер по бюджета и приоритетността на разходите, при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета предоставя правомощия на кмета на общината за бюджетната 2009 година / чл. 27, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и §32 от ПЗР на ЗДБРБ за 2009 г. /, да:

25.1. Изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

25.2. Прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;

25.3. След 30.06.2009 година да предлага на Великотърновски Общински съвет прехвърляне на средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности, с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по функция “Образование” и по функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, при условие че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

25.4. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти;

25.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината;

25.6. Да насърчава участието в проекти на Европейските фондове от страна на образователни и културни институции от Община Велико Търново, както и да осигурява средства за съфинансиране.

26. Дава съгласие заемообразно от собствени бюджетни средства до срока на възстановяване на средствата от Договарящия орган по междинни и финални плащания, да се финансират допустими разходи по сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми и други програми, финансирани от Европейската общност. За Проекта „Реконструкция и модернизация на социалната инфраструктура в Дом за деца, лишени от родителски грижи “Пеню и Мария Велкови” гр. Велико Търново и в Дом за деца, лишени от родителски грижи “Христо Смирненски” с. Балван” по Оперативна програма „Регионално развитие” заемообразно до възстановяване на средствата да се използва реализирания преходен остатък за 2008 г. в Домовета за деца.

27. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, чл. 4 от ПМС №46/26.02.2009 г., в изпълнение на разпоредбите на РМС №29/23.01.2009 г., утвърждава численост на персонала и разходи за заплати през 2009 г. за делегираните от държавата дейности, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, за местните дейности и делегираните от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи съгласно Приложение № 14. Неизразходваните през текущия месец средства за работни заплати се прехвърлят към средствата за работни заплати за следващите месеци в рамките на бюджетната година.

28. Считано от 01.01.2009 год., на основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА одобрява обща численост на общинска администрация В. Търново - 274 щатни бройки, от които за делегирани от държавата дейности – 192 щатни бройки и за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи – 82 щатни бройки и одобрява структура на общинска администрация В. Търново, описана в Приложения №14А и №14Б.

29. Утвърждава средства за физкултурна дейност и подпомагане спортни клубове и спортни дружества в размер на 276 000 лева по Приложение № 12, съгласно чл.59 от Закона за физическото възпитание и спорта, които да бъдат изразходвани по Програма за физическа култура и спорт, приета с настоящото решение на Великотърновски общински съвет. Разпределението на средствата за спортните организации да се извърши съобразно методика приета с Решение на Великотърновски общински съвет. Изразходването на средствата за т.1 за “Физическо възпитание и спорт в учебните заведения” да се осъществява чрез бюджета на Дирекция “Образование и наука”, а за т. 2 “Спортни организации” да става пряко от общината чрез клубовете или дружествата за физическа култура и спорт.

30. Приема Културен календар, съгласно Приложение №13.

31. В срок до 30 дни след приемането на Бюджет 2009 и Инвестиционната програма за 2009 г. писмено да се информират кметовете и кметските наместници на населените места в община В. Търново за размера на бюджета им и Инвестиционната програма за 2009 г.

32. При преизпълнение на приходите от приватизация да се заделят до 100 000 лева за кметствата и кметските наместничества в Община Велико Търново. Разпределението на средствата от реализираното преизпълнение да стане с решение на Сдружението на кметовете и кметските наместници на населените места от Общината - “Янтра 2001”.

33. Предлага на кметовете и на кметските наместници от Община Велико Търново в срок до 01.07.2009 год. да представят мотивирани писмени предложения за неотложните проблеми в населените места. Същите да станат база за търсене на възможности за тяхното решаване чрез бюджета и Инвестиционната програма за 2010 год. и до края на настоящия мандат.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет за 2008 г. на Програмата за управление на Община Велико Търново за периода 2007 – 2011 г., Вх. № 1532/ 09.03.2009 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Аз искам да кажа, че на мен много ми харесва този отчет като форма, от която ясно се разбира какво е направено.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Позволете ми да благодаря на г-жа Данева за подготовката на бюджета и за оформянето на този отчет.

Предложението по т. 6 беше прието с 32 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 504

На основание чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема Отчет за 2008 г. на Програмата за управление на Община Велико Търново за периода 2007 – 2011 г.

В 11.10 часа беше обявена 15-минутна почивка.

След почивката г-н Христов прочете искане от Група „Движение напред за Велико Търново” относно ново разпределение на местата на общинските съветници в залата съобразно принадлежността им към определена група. Г-н Христов съобщи, че такова разпределение на местата ще бъде направено на следващата сесия.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Вземане на решение на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 3, т. 6 от Закона за общинския дълг и Решение № 189/ 22.05.2009 г., Вх. № 1543/ 10.03.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 505

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 3, т. 6 от Закона за общинския дълг и Решение № 189/ 22.05.2009 г., Великотърновски Общински съвет

Приема финансовите параметри на „Корпоративна търговска банка” АД, гр. София, като избрана банка чрез Закона за обществените поръчки за осигуряване на средства за покриване на разходи за проектта ОП „Околна среда 2007 г.– 2013 г.”.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за изпълнение на обществена поръчка с „Корпоративна търговска банка” АД, гр. София, съгласно проведената процедура.

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Разкриване на филиал на Домашен социален патронаж - гр. Велико Търново в с. Балван, Община Велико Търново, Вх. № 1527/ 09.03.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 8:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов –за, Анета Маноилова –за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – за, Николай Цонев - за, Пламен Легкоступ – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, и „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 506

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал. 2, т. 4 от ППЗСП и във връзка с чл. 46, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от Наредба за условията и ред за извършване на социални услуги на територията на Община Велико Търново и отчетена потребност от услугата, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за разкриване на филиал на Домашен социален патронаж гр. Велико Търново в село Балван, общ. Велико Търново, считано от 01.04.2009 год.

За социалната услуга в общността „Домашен социален патронаж” – филиал село Балван се предоставя имот общинска собственост – АОС № 479 / 03.02.1999 г., находящ се в УПИ I, кв. 59, с. Балван, община Велико Търново.

Определя капацитет на Домашен социален патронаж – филиал с. Балван от 50 потребители.

Определя численост на персонала на Домашен социален патронаж – филиал с. Балван от 8 /осем/ души и средства за работна заплата за 2009 год., в размер на 42 596 лв., като финансовите средства ще бъдат приведени в съответствие със Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 година с прилагането му.

Финансирането на издръжката на социалната услуга „Домашен социален патронаж” – филиал село Балван, да се извърши със средства заложени в бюджета на Община Велико Търново за 2009 год., в размер на 64 000 лв.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Утвърждаване договор за съвместно финансиране на МДТ "Константин Кисимов" през 2009 г., Вх. № 1478/ 04.03.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 9:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов –за, Анета Маноилова –за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Мавроди Калейнски – за, , Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев - за, Пламен Легкоступ – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, и 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 507

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Утвърждава договор за съвместно финансиране на МДТ "Константин Кисимов" между Община Велико Търново и Министерство на културата за 2009 година, с финансов ангажимент на Общината в размер на 86 400 /осемдесет и шест хиляди и четиристотин/ лева.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да подпише Договора с Министерството на културата след приемане на бюджета на Община Велико Търново за 2009 година.

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отписване на дълготрайни материални активи , общинска собственост от активите на "Благоустройство" ЕООД, гр. Велико Търново, Вх. № 1469/ 25.02.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 10:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов –за, Анета Маноилова –за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев - за, Пламен Легкоступ – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, и 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 508

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т.4 и т.7 и чл. 149, ал.2 от ТЗ, чл.18, т.7 във връзка с чл.18, т.4 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за отписване от активите на „Благоустройство” ЕООД – Велико Търново на материален актив инв. № 912555 – „Ел.станция” без стойност заведен зад балансово.

Великотърновски Общински съвет задължава Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново да приеме с приемно-предавателен протокол ДМА по т. 1 и да отрази счетоводно записванията.

Възлага на Управителя на „Благоустройство” ЕООД – Велико Търново да предприеме необходимите действия по актуализиране на счетоводния баланс на дружеството.

Задължава Управителите на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново и на "Благоустройство"ЕООД – Велико Търново да предоставят информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Извършване на финансова ревизия на „Благоустройство” ЕООД – Велико Търново, Вх. № 1566/ 16.03.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 11. Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, и „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 509

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 17 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да бъде извършена незабавна финансова ревизия на „Благоустройство „ ЕООД- Велико Търново.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да предприеме необходимите действия за извършване на незабавна финансова ревизия на „Благоустройство” ЕООД – Велико Търново и да информира Общинския съвет за резултатите от нея.

 

 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне на основна месечна наемна цена за 1 кв. м полезна площ на общинските жилища за 2009 г., Вх. № 1419/ 11.02.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 12:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов –за, Анета Маноилова –за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – за, Николай Цонев - за, Пламен Легкоступ – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, 1 „против”, и 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 510

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 54, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общински съвет

Определя за 2009 година основна месечна наемна цена за 1 кв.м. полезна площ на общинските жилища в размер на 0,80 лв.

ПО ТРИДАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Актуализация на плана за подобряване качеството на атмосферния въздух, Вх. № 1442/ 17.02.2009 г.

Г-н МИРКО РОБОВ: Точката може да се преименува като „преброяване на дивите зайци”, като гледам някои от заложените пера като двукратното измиване през пролетта и лятото и многократното оросяване. Това са трудно уловими разходи. Има новина: има свободни междублокови пространства и те подлежат на затревяване. Имам въпрос: при изготвяне на плана за подобряване организация на движението имало ли е средства по белгийски проект, т.е. дали има по това перо чрез тези 200 000 лв. дублиране на заложените средства. Нямам информация по въпроса, по-скоро до мен достигна слух, затова поставям въпроса. Аз ще подкрепя предложението.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Не се покриват тези средства и дейности, не е възможно това да стане. Проектът с белгийското правителство е изследователски проект и не предвижда конкретни мерки. Единствено, че ще завърши с проект за компютърно моделиране.

Предложението беше прието с 31` „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 511

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 79 от Закона за опазване на околната среда и Заповед № РД 580/ 17.07.2009 г. на Министъра на МОСВ, Великотърновски Общински съвет,

Приема Актуализация на плана за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Велико Търново /приет с решение № 109 / 20.04.2004 г./, във връзка с установените превишени концентрации на ФПЧ 10.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ОТНОСНО: Приемане на начални цени и начин за приватизация на общински нежилищен имот – „Бивше училище”, с. Беляковец, Вх. № 1550/ 12.03.2009 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Надзорният съвет предлага това, което ОбС реши на предишната сесия – приватизация чрез конкурс с условие за дом за възрастни хора.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 14.

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов –за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев - за, Пламен Легкоступ – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, 1 „против”, и „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 512

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК,чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т.2 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 5 и чл. 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решение № 487/ 19.02.2009 г. на Общински съвет, Великотърновски Общински съвет реши

Да се проведе публично оповестен конкурс на един етап за продажба на общински нежилищен имот,представляващ: „УПИ І от кв. 11 по плана на с. Беляковец с площ 5 395 кв.м, заедно с построена в него сграда бивше училище , представляваща етаж със застроена площ 508 кв.м, сутерен със застроена площ 167, 72 кв.м, външни тоалетни със застроена площ 21,73 кв.м. и склад с полезна площ 41,15 кв.м, заедно с подобрения, описани в документацията - собственост на Община Велико Търново, при минимална конкурсна цена за обекта 206 774 лева, в която сума не е включена стойността на дължимия ДДС /сделката се облага частично с ДДС/.

Приема конкурсна документация, проект на договор и утвърждава следните условия към участниците в конкурса:

а/ да бъдат регистрирани в Агенцията за социално подпомагане за предоставяне и извършване на социалната услуга „Дом за стари хора”;

б/ да представят бизнес план за преустройство и въвеждане в експлоатация на обекта в „Дом за стари хора” за срок до 2 години,считано от датата на подписване на договора и за ползване на обекта като такъв за срок – не по-малък от 10 години ,считано от датата на издаване разрешение за ползване ; в бизнес плана да се посочат размерът на инвестициите, срокът за усвояване и работните места, които ще бъдат осигурени. Тези предложения на спечелилия конкурса участник да се включат в договора за продажба като задължение на купувача;

в/ да декларират , че няма да извършват отчуждаване на обекта по време на преустройството и ползването му като „Дом за стари хора”;

г/ да декларират съгласие по реда на чл. 34 „а” от ЗПСК за налагане на обезпечение – законна ипотека върху обекта за приватизация, с което да гарантират изпълнението на поетите задължения, в това число плащане на неустойки до 100 % от продажната цена;

3. Определя цена на конкурсна документация в размер на 300 лева с ДДС. Кандидатите за участие закупуват документацията лично или чрез нотариално упълномощените от тях лица от стая 419 на Общината след представяне удостоверение по т.2 „а” от това решение и на документ за извършено плащане на 300 лева чрез офиса на „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, находящ се в сградата на Общината по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация, BIC код SOMB BGSF. Закупилите документация получават сертификат за регистрация.

4. Определя депозит за участие в конкурса в размер на 70 000 лева, който следва за бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF.

5. Определя срокове и място за участие в конкурса: а/ закупуване на документация, разяснения по процедурата и разрешение за оглед на обекта от ст.419 на Общината – краен срок 21 дни след обнародване на това решение в Държавен вестник; б/ внасяне на депозит по указания в предходната точка ред - краен срок 16 часа на деня предхождащ срока за подаване на оферти ; в/ подаване на оферти в ст. 419 на Общината– краен срок 28 дни след обнародване на това решение в Държавен вестник; г/ в случай, че няма кандидати за участие или има подадена само една молба посочените срокове се удължават с 14 дни; д/действия по спазване на определените срокове се извършват само в работното време на Общината – сутрин от 9 до 12,30 часа и след обяд от 13 до 17,30 часа.

6. Участниците в конкурса изготвят офертите си в съответствие с конкурсната документация, определените с това решение ред, срокове и дадените им указания. Офертите, заедно с придружаващите ги документи се подават лично от кандидатите за участие или нотариално упълномощени от тях лица. Документи внесени от неупълномощени лица или представени по пощенски или друг път не се разглеждат.

7. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на обекта да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

8. В случай на отказ на участника спечелил конкурса да извърши заплащане и да подпише договор в 30 дневен срок от обявяването му за спечелил конкурса, внесеният от него депозит не се възстановява. Депозитите на останалите участници се възстановяват в 5 дневен срок след изтичане на срока за обжалване.

9. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и това решение от Общинския съвет.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на актуализирани цени за общински нежилищни имоти, находящи се в с. Войнежа, Вх. № 1551/ 12.03.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 15:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов –за, Анета Манойлова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 31 „за”, 1 „против”, и 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 513

На основание чл. 3,ал. 3, т. 2 от ЗПСК ,чл.4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3 ,т.1 от ЗПСК, чл. 21 ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 5 и чл. 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решение № 1346/ 19.04.2007 г. на Общински съвет, Великотърновски Общинския съвет

Приема нови начални цени за продажба общински нежилищни имоти в с. Войнежа както следва: Незастроен урегулиран поземлен имот І – „за обществено обслужване” от кв.4 с площ 2 786 кв.м. -11 144 лева - без ДДС; Урегулиран поземлен имот ІІ –„за обществено обслужване” от кв.4 с площ 2 786 кв.м. , заедно с построена в него сграда - бивша тоалетна с площ 52 кв.м – 11 870 лева – частично облагаеми с ДДС; Урегулиран поземлен имот ІІІ –„за обществено обслужване” от кв.4 с площ 2 589 кв.м.,заедно с построена в него сграда бивше общежитие със застроена площ - 144 кв.м.- 13 108 лева – частично облагаеми с ДДС; Урегулиран поземлен имот ІV –„за обществено обслужване” от кв.4 с площ 2 588 кв.м.,заедно с построена в него сграда бивше училище с РЗП 1 004 кв.м.- 58 979 лева- частично облагаеми с ДДС.

2. За посочените в т.1 обекти да се проведе търг с явно наддаване при стъпка на наддаване както следва: Незастроен урегулиран поземлен имот І – „за обществено обслужване”от кв.4 - 1 000 лева; Урегулиран поземлен имот ІІ – „за обществено обслужване” от кв.4 ,заедно с построена в него сграда бивша тоалетна - 1 100 лева; Урегулиран поземлен имот ІІІ –„за обществено обслужване” от кв.4,заедно с построена в него сграда бивше общежитие - 1 300 лева; Урегулиран поземлен имот ІV –„за обществено обслужване” от кв.4 ,заедно с построена в него сграда -бивше училище – 5 800 лева.

3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга - 21 дни след датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник”; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба на горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300лева /с ДДС /. Цената на тръжната документация да се заплаща в офиса на „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, находящ се в сградата на Общината по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от Общинската агенция за приватизация -стая 419 на Общината, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане.

5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит както следва: Незастроен урегулиран поземлен имот І – „за обществено обслужване” от кв. 4 - 5 000 лева Урегулиран поземлен имот ІІ – „за обществено обслужване” от кв.4, заедно с построена в него сграда бивша тоалетна- 5 500 лева;Урегулиран поземлен имот ІІІ – „за обществено обслужване” от кв.4 ,заедно с построена в него сграда /бивше общежитие/ - 6 000лева; Урегулиран поземлен имот ІV – „за обществено обслужване” от кв. 4, заедно с построена в него сграда бивше училище – 25 000 лева.

Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF

6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на обекта да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

7. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обекта – до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга.Краен срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от Общинския съвет.

9. При неявяване на купувачи, повторен търг за непродадените обекти да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на актуализирани цени за общински нежилищни имоти, находящи се в с. Пчелище, Вх. № 1552/ 12.03.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 16:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов –за, Анета Манойлова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Мавроди Калейнски – за, , Ивайло Любенов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, 1 „против”, и „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 514

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК ,чл.4 , ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 5 и чл. 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решение № 1346/19.04.2007 г. на Общински съвет, Великотърновски Общински съвет

Приема нови начални цени за приватизация на общински нежилищни имоти в с. Пчелище - Община Велико Търново, както следва: Незастроен урегулиран поземлен имот І, отреден „за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1658 кв.м. – 10 900 лева /без ДДС/; Незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ – „за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1397 кв.м. – 8 400 лева /без ДДС/; Незастроен урегулиран поземлен имот ІV –“за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1500 кв.м. – 11 100 лева /без ДДС/; Незастроен урегулиран поземлен имот V – „за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1635 кв.м. – 11 500 лева /без ДДС/; Незастроен урегулиран поземлен имот VІ – „за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1500 кв.м. – 18 100 лева - без ДДС; Незастроен урегулиран поземлен имот VІІ –„за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1623 кв.м. –21 300 лева /без ДДС/; Незастроен урегулиран поземлен имот VІІІ – „за обществено обслужване” от кв.45 с площ 2 362 кв.м. – 25 600 лева /без ДДС/; Урегулиран поземлен имот ІХ – „за обществено обслужване” от кв.45 с площ 3 432 кв.м., заедно с построена в него сграда /бивше училище с две пристройки/ с РЗП 1534,19 кв.м. - 103 500 лева - частично облагаеми с ДДС.

2. За посочените в т. 1 обекти да се проведе търг с явно наддаване със стъпка както следва: Незастроен урегулиран поземлен имот І, отреден „за обществено обслужване” от кв.45– 1000 лева; Незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ – „за обществено обслужване” от кв. 45 – 800 лева; Незастроен урегулиран поземлен имот ІV – „за обществено обслужване” от кв.45– 1 100 лева; Незастроен урегулиран поземлен имот V – „за обществено обслужване” от кв.45– 1100 лева; Незастроен урегулиран поземлен имот VІ – „за обществено обслужване” от кв.45 – 1800 лева; Незастроен урегулиран поземлен имот VІІ – „за обществено обслужване” от кв. 45 – 2100 лева; Незастроен урегулиран поземлен имот VІІІ – „за обществено обслужване” от кв.45. – 2500 лева; Урегулиран поземлен имот ІХ – „за обществено обслужване” от кв.45, заедно с построена в него сграда /бивше училище с две пристройки./ - 10 000 лева.

3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга - 21 дни след датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник"; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба на горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева /с ДДС/. Цената на тръжната документация да се заплаща в офиса на „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, находящ се в сградата на Общината по сметка № BG 93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинската агенция за приватизация, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от Общинската агенция за приватизация - стая 419 на Общината, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане.

5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит както следва за: Незастроен урегулиран поземлен имот І, отреден “за обществено обслужване” от кв.45– 5 000 лева; Незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ –“за обществено обслужване” от кв.45– 4 000 лева; Незастроен урегулиран поземлен имот ІV – „за обществено обслужване” от кв. 45– 5 500 лева; Незастроен урегулиран поземлен имот V – „за обществено обслужване” от кв. 45– 5 600 лева; Незастроен урегулиран поземлен имот VІ – „за обществено обслужване” от кв. 45 – 8000 лева; Незастроен урегулиран поземлен имот VІІ – „за обществено обслужване” от кв.45 – 9 000 лева; Незастроен урегулиран поземлен имот VІІІ – „за обществено обслужване” от кв. 45. –10 000 лева; Урегулиран поземлен имот ІХ – „за обществено обслужване” от кв. 45, заедно с построена в него сграда /бивше училище с две пристройки./ - 35 000 лева.

Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF

6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на отделен обект да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при „ОБЩИНСКА БАНКА” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

7. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обекта – до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга. Краен срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината.

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от Общинския съвет.

9. При неявяване на купувачи, повторен търг за непродадените обекти да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия .

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение на § 1, ал. 4 от преходните и заключителни разпоредби на Правилника за дейността на Общинска агенция за приватизация, Вх. № 1553/ 12.03.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 17. Предложението беше прието с 31 „за”, 1 „против”, и „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 515

На основание чл.21,ал.3 от ЗМСМА и чл.10,т.1 от Правилника за дейността на ОбАП, Великотърновски Общински съвет

Приема изменение на § 1, ал. 4 от раздел ІV. Преходни и заключителни разпоредби на Правилника за дейността на Об АП, както следва :

Било: § 1, ал. 4. За участието си в заседание членовете на Надзорния съвет и лицата по чл. 8, ал. 4 от настоящия правилник получават възнаграждение в размер на 1/10 от средната месечна брутна работна заплата на общинската администрация, раздел „Изпълнително-разпоредителни органи - изборни длъжности по чл.8 на ПМС № 25/ 02.03.2000 г.”, а председателят на НСПСК - същото увеличено с коефициент 1,5 . Необходимите средства се осигуряват от сметката на фонд „Разходи за приватизацията и следприватизационен контрол“.

Става: § 1, ал. 4. За участието си в заседание лицата по чл.8, ал. 4 от настоящия правилник получават възнаграждение в размер на 1/10 от средната месечна брутна работна заплата на общинската администрация, раздел „Изпълнително-разпоредителни органи - изборни длъжности по чл.8 на ПМС № 25/ 02.03.2000 г.”.Необходимите средства се осигуряват от сметката на фонд „Разходи за приватизацията и следприватизационен контрол“.

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот, кв. № 608, гр. Велико Търново, Вх. № 1522/ 09.03.2009 г.

Г-н ПЛАМЕН ЦАНЕВ: Искам да се изкажа по въпрос, който касае всички точки, в които има графични материали за градоустройство – за регулационни и застроителни планове. Тук на нас ни се представят сканирани копия, които са много лоши. Аз не мога да разбера нищо от това, което гледам. Правя предложение към ръководството на ОбС: материалите да бъдат представени в истинския си вид, това е допустимо и възможно. Всеки един цвят е от значение в тези материали. Декларирам, че докато не се получават такива материали, аз няма да участвам в тези гласувания.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Ние предоставяме цветни копия. На разположение на ПК са оригиналните планове.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 18.

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Анета Манойлова – за, Румен Димитров – въздържал се, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Любенов – въздържал се, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – въздържал се, Евгени Стоев – въздържал се, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова - въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Пламен Петров –въздържал се, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше отхвърлено с 9 „за”, 1 „против”, и 18 „въздържали се”.

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно публичен търг за продажба на недвижим имот, кв. № 167, гр. Велико Търново, Вх. № 1521/ 09.03.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 19.

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Манойлова – за, Румен Димитров – въздържал се, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Любенов – въздържал се, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Христо Христов – за, Евгени Стоев – въздържал се, Любомира Попова – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова - въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Пламен Петров –въздържал се, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше отхвърлено с 7 „за”, 1 „против”, и 21 „въздържали се”.

ПО ДВАДЕДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба, кв. № 67, с. Къпиново, Вх. № 1491/ 06.03.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 20:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов –за, Анета Манойлова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, , Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев - за, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, 1 „против”, и 3 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 516

На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот: общинско място с площ от 150 /сто и петдесет/ кв.м., представляващо 150/640 идеални части от застроен УПИ ІV-359 /урегулиран поземлен имот четири римско за триста петдесет и девет арабско/ от строителен квартал 67 /шестдесет и седем/ по РП на с. Къпиново, актувано с акт за частна общинска собственост № 4529/ 14.08.2008 г., останалата част от който е собственост на Пламен Иванов Златков с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. „Д-р Христо Даскалов” №10.

Утвърждава експертната оценка на общинската част от УПИ ІV-359 в строителен квартал 67 по РП на с.Къпиново, с площ от 150 /сто и петдесет/ кв.м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 900 лева /деветстотин лева/ без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Пламен Иванов Златков следва да заплати и следните дължими суми: 2% режийни разноски, в размер на 18,00 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG 36 SОMB 9130 31 24758000 при „Общинска банка” АД клон Велико Търново; 1,3% местен данък в размер на 11,70 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново и сума в размер на 162 лева, представляваща стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба, кв. № 12, с. Пчелище, Вх. № 1413/ 11.02.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 21:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов –за, Анета Манойлова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов –за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева – въздържал се, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев - за, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше прието с 25 „за”, 1 „против”, и 5 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 517

На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 36 ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 49 ал. 1 т. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинско място с площ от 504 /петстотин и четири/ кв.м., актувано с АОС № 4605/ 20.01.2009 г., представляващо част от УПИ ІІІ - 160 /урегулиран поземлен имот три римско за имот сто и шестдесет арабско/ от строителен квартал 12 /дванадесет/ по плана на с. Пчелище, Община Велико Търново, останалата част от който е собственост на Тодор Георгиев Кършев от с. Пчелище, община Велико Търново.

Завишава с 30 % /тридесет процента/ експертната оценка на общинско място с площ от 504 /петстотин и четири/ кв.м, представляващо част от УПИ ІІІ - 160 от строителен квартал 12 по РП на с. Пчелище, изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой-92” ЕООД Велико Търново, и утвърждава цена в размер на 4 586, 40 /четири хиляди петстотин осемдесет и шест/ лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Молителят следва да заплати и следните дължими суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски, в размер на 91,73 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG 36 SОMB 9130 31 24758000 при „Общинска банка” АД клон Велико Търново; 1,3 % местен данък в размер на 59,62 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново и 192 лева стойност на експертната оценка в размер на 192 лева по сметка на Община Велико Търново.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността при спазване разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 1410/ 11.02.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 22:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов –за, Анета Манойлова – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров –за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева –за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма , и 4 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 518

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 42 и чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху реални части от недвижими имоти в обхвата на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ, приет с решение № 358 по протокол № 19 от 12.11.2008 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, както следва:

1.1. Община Велико Търново прехвърля на „Военно строителство инженеринг” ЕООД, гр. София правото на собственост върху реална част от недвижим имот с площ от 2 309 /две хиляди триста и девет/ кв.м., попадащи в северната част на новообособен УПИ Х, целият с площ от 3 751 кв.м., в стр. кв. 640 по ПУП на гр. Велико Търново, срещу актуална пазарна цена, определена от лицензиран оценител „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 318 642 /триста и осемнадесет хиляди шестстотин четиридесет и два/ лева без начислен ДДС;

1.2. Община Велико Търново придобива от „Военно строителство инженеринг” ЕООД, гр. София правото на собственост върху реална част от недвижим имот с площ от 2 309 /две хиляди триста и девет/ кв.м., попадащи в южната част на новообособен УПИ ІХ с площ от 3 014 кв.м., в стр. кв. 640 по ПУП на гр. Велико Търново, срещу актуална пазарна цена в размер на 318 642 /триста и осемнадесет хиляди шестстотин четиридесет и два/ лева без начислен ДДС.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи с „Военно строителство инженеринг” ЕООД, гр. София предварителен договор по чл.15 ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП – ПРЗ за УПИ ІХ и УПИ Х от строителен квартал 640 по ПУП на гр. Велико Търново, и след заплащане на всички суми по сделката: ДДС върху стойността на земята, режийни разноски, местен данък по ЗМДТ и стойност на експертната оценка, да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху реални части от имотите в обхвата на разработката.

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за състоянието на престъпността и охраната на обществения ред на територията на РУ на МВР, Вх. № 1488/ 05.03.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 24 „за”, 1 „против” и 5 „въздържали се”.

Г-н МИЛЕН МИХОВ (отрицателен вот): Против съм, защото няма представител, който да представи тази информация. Вярно е, че в Комисията е имало представител, но Комисията е едно, а ОбС е друго. Затова гласувах „против”.

РЕШЕНИЕ № 519

На основание чл. 21, ал. 1, чл. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема Информация за състоянието на престъпността и охраната на обществения ред на територията на РУ на МВР

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация относно изпълнение на Решение № 117/ 20.03.2008 г., Вх. № 1471/ 26.02.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 24 „за”, 1 „против” и 2 „въздържали се”.

Г-н МИЛЕН МИХОВ (отрицателен вот): Дадох заявка за изказване, но системата не го отчита. Възползвам се от процедурата да обясня отрицателния си вот, за да кажа това, което исках да кажа в изказването си. Тази информация е свързана с едно решение, което ние трябва да вземем. В ПК по ИВСПИ е постъпило едно писмено заявление от нашия представител в Борда на директорите в „Мултиком”, с което той изразява желание да бъде сменен. Доста дълго време ние не вземаме решение по този въпрос. Такова писмо имаше и миналата година, което беше последвано от това, че той еднолично, по Търговския закон, е заявил желанието си да бъде отписан от Търговския регистър. Съгласно процедурата тече един срок и ако ние не вземем решение кой да бъде ташият представител, няма да имаме представител. Много се каза и изписа преди време, докато се разбере, че в последните две години и половина това място не е платено. Може би това е пречка да се излъчи представител, но това е нашата задача, няма кой друг да го реши освен нас.

РЕШЕНИЕ № 520

На основание чл. 21, ал. 1, чл. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема Информацията относно решение № 117 за сведение.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация относно решение № 228/ 05.06.2008 г., Вх. № 1490/ 05.03.2009 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Информацията е любопитна за този, който я е чел. В нея няма отговор на един въпрос: защо я получаваме сега, след като решението беше взето на 5 юни миналата година – тя да бъде внесена на следващото заседание. Мисля, че отговорът е ясен: нечии интереси са щадени. Чии са тези интереси, всеки може да си прави изводи, но очевидно това не са интересите на гражданите на В. Търново. От името на Групата на БСП аз искам да предложа един проект за решение по големия въпрос за горите.

ОбС на основание чл. 17, т. 2 от ЗМСМА

1. Препоръчва на Кмета на Общината до одобряване на Общия устройствен план на община В. Търново да не финализира процедури за застрояване и да не издава разрешения за строеж за имоти, които са гори по документи или фактически са горски масиви, но с променено предназначение.

2. Възлага на Кмета на Общината и на Председателя на ОбС да организират изготвянето на правен анализ относно възможностите за трайно решаване на проблема с горите в духа на приетата с Решение 227 от 5 юни 2008 г. декларация на Великотърновския ОбС.

Проектът за решение е ясен. Въпросът е много сложен и многостранен. Едната страна е гражданската, другата е политическата. Преди избори политическите партии и лидери искат да извлекат дивиденти. Друга страна е криминалната, знаете, че има проверки, въпросът се проучва, компетентните органи ще се произнесат. Градоустройствената страна на въпроса е много важна, защото градоустройството е баланс и хармония между социалните нужди, икономическите потребности и природата. Сигурно е важен и въпросът от чисто управленска и от правна гледна точка – какво можем ние да решим, какви са нашите възможности сега да решим сега или на друга сесия. Затова предложих такъв проект за решение.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Първо, по това, което каза г-н Стефанов: това е факт, но аз не можах да разбера към кого се задава въпросът. Моят въпрос е към Председателя, тъй като съобразно Правилника на него са му вменени някои задължения – чл. 15, т. 16, ал 3 от Правилника. (Цитира) Какво направихте г-н Христов, за изпълнение на това решение? Попитахте ли ОбА защо се бави с отговора и уведомихте ли ни защо няма решение към днешна дата?

Правя официално предложение това, което изнесе да бъде отложено. Всички ние знаем, че ще има извънредна сесия и предлагам да се подложи на обсъждане на извънредната сесия, за да може всичко да се разгледа в пакет.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Аз не възразявам да гледаме предложениието и на другата сесия.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Аз питам Г. Стефанов и Групата на БСП да ни изяснят т. 1: Какво имате предвид, когато искате да се спре строителството? Строителна забранна по ЗУТ или нещо друго? Защото Кметът може да забрани единствено строителство по ЗУТ със заповед за строителна забрана. Това ли имате предвид?

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Да, затова е препоръка. Явно това е изключителен прерогатив на Кмета по ЗУТ.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Аз мисля, че разглеждаме информация по наше решение, на ОбС. Макар и късно, тя е внесена, така че ние трябва да кажем нашето становище по отношение на нея. Това, което се предлага от Г. Стефанов, не е обект на тази точка. То е обект на съвсем друга точка.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Подлагам на гласуване приемане на информацията за сведение.

Информацията беше приета с 24 „за”, „против” няма, 8 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 521

На основание чл. 21, ал. 1, чл. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема Информация относно решение № 228/ 05.06.2008 г. за сведение.

 

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Следващите 23 точки са свързани с определяне на мерите и общинските пасища на територията на землищата на с. Миндя, Балван, Дичин и т.н.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Аз предлагам по точките от 26 до 48 да вземем решение с едно общо гласуване, тъй като те са гледани в ПК и по тях няма никакви различия. В Решението ще се изпише всяка точка поотделно. По т. 5 ние гласувахме Отчета за бюджета, Отчета за Инвестниционната програма, Проекта за Инвестиционна програма за 2009 г., проекта за бюджет за 2009 г., това са 33 решения с едно гласуване и нямаше проблем. Защо тук да има проблем? Освен ако някой от съветниците е против.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Принципно предложението на г-н Стефанов е много хубаво, но аз няма да го подкрепя, защото се опасявам, че г-н Стефан Стоянов ще внесе жалба до Областния управител.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Предлагам да гласуваме първо, че сме съгласни да мине като едно гласуване, а после да се гласува по точките, както предложих.

Предложението на г-н Стефанов за вземане на решение с едно общо гласуване за точките от 26 до 48 беше прието с 29 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ДО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКИ ОТНОСНО: Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата – общински по чл. 19 от ЗСПЗЗ на територията на землището на с. Миндя, с. Балван, с. Дичин, с. Пчелище, с. Къпиново, с. Присово, с. Ресен, с. Водолей, с. Русаля, гр. Дебелец, с. Ново село, с. Арбанаси, с. Буковец, с. Шереметя, с. Пушево, с. Церова кория, с. Ветринци, с. Никюп, с. Емен, с. Велчево, с. Беляковец, с. Големани, с. Ялово и предоставянето им на земеделски производители – животновъди.

Г-н Христов подложи на гласуване предложенията по точките от 26 до 48 включително.

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов –за, Анета Манойлова – за, Румен Димитров– за, Мавроди Калейнски – за, , Ивайло Любенов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложенията бяха приети с 32 „за”, „против” няма, и „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЯ:

  522-23 522-22 522-21
522-20 522-19 522-18 522-17
522-16 522-15 522-14 522-13
522-12 522-11 522-10 522-9
522-8 522-7 522-6 522-5
522-4 522-3 522-2 522-1

 

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредявано право на строеж, кв. № 640, гр. Велико Търново, Вх. № 1492/ 06.03.2009 г

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 49:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов –за, Анета Манойлова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, , Ивайло Любенов – въздържал се, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев - за, Камен Алексиев – за.

Предложенията бяха приети с 28 „за”, „против” няма, и 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 523

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 37 ал.4 т.4 от ЗОС, чл.54 ал.4 т.4 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 62 ал.1 от Закона за енергетиката, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж без търг и конкурс върху общинска земя – УПИ ІІ „за трафопост” от строителен квартал 640 по ПУП на гр.Велико Търново, а по кадастралната карта на гр. Велико Търново представляващ имот с идентификатор №10447.506.274, целият с площ от 197 кв.м., актуван с АОС № 4556/23.09.2008 г., находящ се на ул. „Димитър Буйнозов”, за изграждане на обект: „Трафопост – тип бетонен комплексен трансформаторен пост /БКТП/” със ЗП от 16 кв.м. и сервитут от 63 кв.м., в полза на “EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център Горна Оряховица.

Утвърждава експертната оценка за учредяване възмездно право на строеж върху общинска земя, изготвена от оценител на имоти „Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, в размер на 17 000 /седемнадесет хиляди/ лева.

Преди сключване на договора за учредяване право на строеж върху общинска земя, "EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център Горна Оряховица, следва да заплати стойността на учреденото право на строеж в размер на 17 000 /седемнадесет хиляди/ лева по сметка на Община Велико Търново BG 43 SOMB 9130 84 24761244 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ Велико Търново КОД 44 59 00, BIC КОД SOMBBGSF, 2% режийни разноски в размер на 340 /триста и четиридесет/ лева по сметка на Община Велико Търново BG 36 SOMB 9130 31 24758000 при «ОБЩИНСКА БАНКА» АД ФЦ Велико Търново, 1,3% местен данък в размер на 221 /двеста и двадесет и един/ лева по сметка на Община Велико Търново BG 43 SOMB 9130 84 24761244 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ Велико Търново, както и 192 /сто деветдесет и два/ лева стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC KOД SOMBBGSF.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по учредяване възмездно право на строеж в съответствие с изискванията на закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ПЕТДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредяване право на строеж, с. Леденик, Вх. № 1493/ 06.03.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 50:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов –за, Анета Манойлова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, , Ивайло Любенов –за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – за, Николай Цонев - за, Камен Алексиев – за.

Предложенията бяха приети с 27 „за”, „против” няма, и 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 524

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.37 ал.4 т.4 от ЗОС, във връзка с чл.62 ал.1 от Закона за енергетиката, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж без търг и конкурс върху общинска земя – имот №000345, актуван с АОС №4608/29.01.2009 г., и имот № 000355, актуван с АОС №4607/29.01.2009 г., и двата в местност „Тютюнжув дол” в землището на с. Леденик, община Велико Търново, за изграждане на два броя нови стоманенорешетъчни стълбове, всеки със застроена площ от по 4 /четири/ кв.м. или общо 8,00 /осем/ кв.м., в полза на “EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център Горна Оряховица,за изграждане на ел. проводно отклонение 20 kV за нов обект за външно ел. захранване на БКТП за нови потребители.

Утвърждава експертната оценка, изготвена от оценител на имоти, за учредяване право на строеж върху общински имот №000345, в размер на 60,00 /шестдесет/ лева; и имот № 000355, в размер на 60,00 /шестдесет/ лева, или обща стойност в размер на 120 /сто и двадесет/ лева.

Преди сключване на договора за учредяване право на строеж върху общинска земя,“EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център Горна Оряховица, следва да заплати сума в размер на 120 /сто и двадесет/ лева по сметка на Община Велико Търново BG 43 SOMB 9130 84 24761244 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД – ФЦ Велико Търново КОД 44 59 00, BIC КОД SOMBBGSF, 2% режийни разноски в размер на 2,40 лева /два лева и четиридесет стотинки/ по сметка на Община Велико Търново BG 36 SOMB 9130 31 24758000 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД – ФЦ Велико Търново, 1,3% местен данък в размер на 1,56 лева /един лев петдесет и шест стотинки/ по сметка на Община Велико Търново BG 43 SOMB 9130 84 24761244 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД – ФЦ Велико Търново, както и 168 /сто шестдесет и осем/ лева стойност на експертната оценка за двата имота по сметка на Община Велико Търново BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC KOД SOMBBGSF.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички действия по учредяване право на строеж в съответствие с изискванията на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Предлагам да удължим работата на днешното заседание до изчерпване на дневния ред, но не повече от 1 час.

Предложението беше прието с 26 „за”, 1 „против” , „въздържали се” няма.

ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобравяне на проект за частично изменение на ПУП - план, с. Пчелище, Вх. № 1534/ 09.03.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 51:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов –за, Анета Манойлова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов –за, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – за, Николай Цонев - за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше отхвърлено с 24 „за”, „против” няма, и 1 „въздържал се”.

ПО ПЕТДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет за 2007 - 2008 г. и разпределение за 2009 г. на средствата по § 17, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно - спестовни влогове, Вх. № 1484/ 04.03.2009 г.  

Г-жа МИНА ИЛИЕВА: Разбрах от ваши колеги, които членуват в тази Комисия, че искате малко повече разяснения по отношение работата и заплащането й. Тази Комисия не се сусидира от общинския бюджет и от държавния бюджет. Нейната издръжка е изцяло от режийните, които се получават от хората, които са получили своите обезщетения по влоговете. Отскоро има промяна в Закона и до 21 май всички граждани, които ги касае този Закон, трябва да си подадат документите. Работата по този Закон отива към приключване. В този Закон е казано, че за всички тези режийни, които се получават, как ще се разпределят, решението взема самата Комисия. Начините са два. Единият начин е за закупуване на различни материали, необходими за работата на Комисията, за технически средства, средства за разпращанне на писма, на публикуване на обяви, за командировъчни. Другото перо е за възнаграждения на Комисията. За година и половина работа Комисията си е позволила да раздаде възнаграждения поради следните причини. Първо, техниката, която е необходима за работата на Комисията, е осигурена от предишните Комисии: разполагаме с принтер, мобилен телефон, компютър. Всичко необходомо е закупено и аз не виждам нищо неморално в това Комисията да получи възнаграждения, които й се полагат по Закон. Ние имаме право при всяко заседание на Комисията да си гласуваме възнаграждения. Тя е гласувала само един път такова възнаграждение за година и половина.

Предложението по т. 52 беше прието с 25 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 525

На основание §17, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове и Решение № 534/1998 г. на Общински съвет – Велико Търново, Великотърновски Общински съвет

Приема отчета за приходите и разходите на средствата по § 17, ал.1 от ППЗУЖВГМЖСВ за периода от 10.06 2007 г. до 31.01.2009 година.

Одобрява план-сметката на средствата по § 17, ал.1 от ППЗУПГМЖСВ за 2009 година в размер на 3 182 лв.

ПО ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на списък на общинските жилища по предназначение, брой, вид и местонахождение, Вх. № 1496/ 06.03.2009 г.

Г-жа МИНА ИЛИЕВА: Благодаря на ОбС за това, че благодарение на добрата социална политика, която се води, придобиваме жилища, които се стопанисват добре. Благодаря ви също, че повишихте наемите. Аз искам да направя едно предложение към ПК по ОС. Ако е възможно да направим една среща на експертите от ОбА с ПК по ОС и с Комисията по настаняване, защото възникват много проблеми, които трябва да решаваме заедно. Ние искаме да направим промяна в Наредбата за стопанисване на жилища, които са общинска собственост. За никого не е тайна колко много са хората, които от години не са плащали наемите си. Моето мнение, и на цялата Комисия, е, че трябва да се направят промени по отношение на рестриктивните мерки за отнемане на тези жилища. Това може да стане само при взаимна работа, в която да си помагаме.

Г-н ЕВГЕНИ СТОЕВ: Аз искам да направя предложение: след като става дума за взаимна работа и участват общински съветници, а ние, от ГЕРБ сме вече 10 общински съветници, искаме да имаме поне едно място в Комисията по настаняване.

Г-жа МИНА ИЛИЕВА: Нямам нищо против. Това е по предложение на ОбА и аз съм много доволна, че втори мандат работим съвместно с общинските съветници – това води до прозрачност, още повече, че тези комисии са открити за журналисти и за всички заинтересовани граждани. В Комисията участват трима общински съветници и ако вие искате, увеличете я с още един или двама членове.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложенито по т. 53:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Мирко Робов –за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Анета Манойлова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов –за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев - за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, 1 „против”, и „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 526

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 3, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет

Приема списъците на общинските жилища по предназначение, брой, вид и местонахождение, както следва:

 

- за настаняване под наем на граждани с установени

жилищни нужди - общо 314 броя;

в гр.В.Търново 307 броя;

в гр. Килифарево 7 броя;

- за продажба, замяна и обезщетяване на бивши

собственици,чиито имоти са отчуждени за

общински нужди 0 броя;

- резервни жилища 23 броя;

- ведомствени жилища 19 броя.

ОБЩО ЖИЛИЩА 356 БРОЯ

ПО ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Отчет на План за действие 2008 към Програмата децата и младежите в Община Велико Търново 2006 - 2008 г., Програмата за младежки дейности в Община Велико Търново 2009 - 2011 и План за действие 2009 към Програмата за младежки дейности в Община Велико Търново 2009 – 2011, Вх. № 1526/ 09.03.2009 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Преди казах добри думи по отношение на отчета за мандатната програма. По този отчет аз не можах да разбера добре ли върви работата с младежта, или не. Има съкращения, които човек трудно разбира. Отделяме някакви мижави праи за младежки дейности. Формална програма и формален отчет. Не виждам защо си губим времето с това.

Предложението по т. 54 беше прието с 19 „за”, 1 „против”, 5 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 527

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет приема

Отчет на План за действие 2008 към Програмата децата и младежите в Община Велико Търново 2006 - 2008 г.

Програмата за младежки дейности в Община Велико Търново 2009 – 2011 г.

План за действие 2009 към Програмата за младежки дейности в Община Велико Търново 2009 – 2011.

ПО ПЕТДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, Вх. № 1494/ 06.03.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 55.

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за,Иван Иванов – за, Анета Манойлова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов –за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – въздържал се, Любомира Попова – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев - за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, 1 „против”, и 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 528

На основание чл. 21 ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, чл. 11 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и становище вх. № 1016-6/20.02.2009 год. на Кмета на с. Ново село, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за отдаване под наем на имот публична общинска собственост, намиращ се в местността „Капитана” в землището на с. Ново село, представляващ язовир „Вареника” с обща площ 60,179 дка за срок 5 години и минимална конкурсна цена 936,00 лв./година.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе конкурс за отдаване на имота под наем, при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ПЕТДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Актуализиране списъка на имотите частна общинска собственост, предназначени за клубна база, Вх. № 1411/ 11.02.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 56.

Стефан Стоянов –въздържал се, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за,Иван Иванов – за, Анета Манойлова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов –за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев –за, Любомира Попова – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев - за, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, и 3 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 529

На основание 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 и чл. 14, ал. 4 от Закона за общинска собственост и чл. 17, ал. 1 и чл. 19, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

І. Отменя решение № 438/10.03.2005 год. и прави следните промени в списъка на клубната база, предназначена за задоволяване нуждите на политическите партии, синдикалните организации и клубовете на пенсионера и инвалида:

1. Временно съоръжение /бивш ОФ клуб/ от 80 кв.м, намиращо се на ул. “Краков” № 8- излиза от списъка на клубната база.

2. Сграда от 147 кв.м, намираща се на ул. “Мармарлийска” № 14- излиза от списъка на клубната база.

3. Помещения от 120 кв.м, намиращи се на ул. “Възрожденска” № 12- остават в списъка на клубната база- предоставят се за клуб на пенсионера и инвалида.

4. Помещения от 125 кв.м, намиращи се на ул. “Краков” № 8”А”- остават в списъка на клубната база- предоставят се за клуб на пенсионера и инвалида.

5. Помещения от 42 кв.м, намиращи се на ул. “Марно поле” № 14- остават в списъка на клубната база за общо ползване от всички политически партии.

6. Помещения от 123 кв.м, намиращи се на ул. “Любен Каравелов” № 65 “А”- остават в списъка на клубната база за общо ползване от всички политически партии.

7. Помещения от 150 кв.м, намиращи се на ул. “Теодосий Търновски” № 27 “Б”-остават в списъка на клубната база- предоставят се за клуб на пенсионера и инвалида.

8. Временно съоръжение от 79 кв.м, намиращо се на ул. “Ниш” № 1- остава в списъка на клубната база за общо ползване от всички политически партии.

9. Помещение от 45 кв.м, намиращо се на ул. “Димитър Найденов” № 127- остава в списъка на клубната база за общо ползване от всички политически партии.

10. Помещение от 33 кв.м,, намиращо се на ул. “Резервоарска” № 40- излиза от списъка на клубната база.

11. Помещение от 28 кв.м, намиращо се на ул. “Поп Матей Преображенски” № 13- остава в списъка на клубната база за общо ползване от всички политически партии.

12. Помещения от 45 кв.м, намиращи се на ул. “Мария Габровска” № 6”Г”- излиза от списъка на клубната база.

13. Помещение от 36 кв.м, намиращо се на ул. “Козлодуй” № 4- остава в списъка на клубната база за общо ползване от всички политически партии.

14. Временно съоръжение от 78 кв.м, намиращо се на ул. “Алеко Константинов” /бивш ОФ клуб/- излиза от списъка на клубната база.

15. Временно съоръжение от 71 кв.м, намиращо се на ул. “Ком” № 2 /бивш ОФ клуб/- излиза от списъка на клубната база.

ІІ. Предоставя за задоволяване на административните нужди на местните структури на политическите партии 6 броя помещения, намиращи се в корпус 2 на старо ВНВУ, среден вход, етаж ІІ.

ПО ПЕТДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на части от имот частна общинска собственост на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на спортна дейност, Вх. № 1412/ 11.02.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението. Резултатите от гласуването бяха: 24 „за”, „против” няма, 5 „въздържали се. След направено предложение за прегласуване г-н Христов подложи отново на гласуване предложението по т. 57

Стефан Стоянов –въздържал се, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Иванов – за, Анета Манойлова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Любенов –за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – въэздържал се, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев –за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев - за, Мирослав Маринов –за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, и 3 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 530

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 3 от Закона за общинска собственост и чл. 8, ал. 3, т. 3 и чл. 59 ал. 3, т. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с чл. 49 ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, Великотърновски общински съвет

І. Дава съгласие за предоставяне на право за безвъзмездно ползване за срок от 5 (пет) години на части от имот частна общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Александър Стамболийски” № 2, представляващ спортен комплекс „Юнак”, на спортни клубове, отговарящи на изискванията на ЗФВС.

ІІ. Възлага на Кмета на Общината да осъществи необходимите действия за безвъзмездно предоставяне на части от горепосочения имот, при условия и ред, съгласно нормативните изисквания.

ІІІ. Управителят на ОП “Спортни имоти и прояви”, въз основа на Решението на Общински съвет да сключи договори със спортните клубове, като в тях включи клауза за прекратяването им при започване на строителни дейности в имота.

 

ПО ПЕТДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно постъпило писмо от изпълнителния директор на "Аркус" АД, гр. Лясковец, Вх. № 1481/ 04.03.2009 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 531

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, т.1, чл. 17 във връзка с чл. 23, ал. 1, т.3 и ал. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества отменя Решение № 223/05.06.2008г. от Протокол № 20 от заседание на Великотърновски Общински съвет, проведено на 05.06.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 14, чл.17, във връзка с чл. 23, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, възлага на Управителя на „Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД да изиска предложения Договор за наем на недвижимия имот от „Аркус” АД гр.Лясковец.

 

Задължава Управителя на „Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решенията.

 

Заседанието беше закрито в 13.30 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ…………….

ЕВГЕНИ СТОЕВ………………….