ПРОТОКОЛ № 44

 

От четиридесет и четвърто заседание на Великотърновския Общински съвет проведено на 26 март 2009 г. от 10.00 часа в залата на Община Велико Търново.

 

Присъстваха 36 общински съветника.  Отсъства г-н Пламен Легкоступ. Заседанието беше открито от г-н Христо Христов – председател на Великотърновския общински съвет, който даде думата на общинските съветници за предложния и допълнения по проекта за дневен ред.

Г-н МИРКО РОБОВ: Моето лично впечатление за предстоящата сесия, за подготвеността, политическата воля, искрените намерения да стигнем до някакво крайно и добро за града и обществеността решение прерасна в убеждение в последните дни, че отиваме към най-неподготвената в този мандат сесия, с най-противоречивите намерения, заложена върху един сценарий, който е политическа гротеска, който не е надсмиване над проблема, а е едно издевателство. Един измислен сценарий, защото сред колегите от „Десен алианс”, инициирали всичко това, прост човек няма. Техният интелектуален профил е на доста добро ниво. От това следва, че това, което са вложили като политическа идея, е да опорочат и последното усилие за решаването на този проблем. Вчера на моята група съветници – от БСП, и на други колеги разказвам следното: Ако журналистът Хикс в града Игрек направи една анкета на улицата с първия срещнат минувач и със следващите с един и същ въпрос: „Имаш ли мазе?” И след като разбере, че има: „Искаш ли с това мазе за броени дни да станеш милионер?” Минувачът ще го вземе за луд. Истината обаче е обратната – можеш, ако попаднеш на подходящия кмет и на подходящите общински съветници, които са натворили всичко това заради, което блъскаме бетонни стени с главите си.

Не съм убеден, че днес имаме готовността и волята да стигнем до нужното решение. Трябва много сериозна подготовка, трябва политическа воля, трябва искрено отношение и най-важното – отърсване от интереса. Беше голяма грешка, че не беше даден процедурен ход за изпълнение на изискванията по Закона за конфликт на интереси. Първият внесен документ за подготовката на тази сесия от колегата Румен Димитров за подготовката на днешната сесия така и увисна във въздуха, оставен постфактум за 30 март, т.е. 4 дена след като сесията бъде проведена. Това ни повече, ни по-малко означава, че предпазваме днешното заседание от една реалност – от реалността то да бъде съборено именно заради изискванията на Закона за конфликт на интереси, не само като взети решения на заседанието, но и по отношение на подписката, която с хиляди условности и с публичен скандал свиква тая сесия. Още веднъж аз считам, че днес едва ли ще стигнем до това, което искаме да достигнем. Нека днес просто стартираме процедурата, която да завършим в една от следващите сесии, за да намерим най-доброто решение, което да е кардинално, което да е окончателно и единствено в интерес на В. Търново и неговите жители.

Г-н ПЛАМЕН ЦАНЕВ: Аз искам да направя едно предложение към дневния ред с цел подобряване работата на ОбС. Всички виждаме, че проблемът набира инерция и почна силно да се политизира. Плоскостта на проблема се измества от неговата прагматичност или реалистичност и се прехвърля върху едни политически мотиви, които не винаги са в интерес на обществото. В процедура сме на обсъждане на предварителния Общ устройствен план. След това предстои да се изготви окончателния ОУП на община В. Търново. Тези въпроси, които комитетът задава към нас, като общински съветници, към ОбА, се третират в този ОУП. С цел неговото по-пълно и точно регламентиране на тези проблеми, отговаряне на въпросите, зададени от тези хора, аз правя едно допълнително предложение, което да влезе в дневния ред:

„С цел правилно устройство и защита на обществения интерес, включващ оптимални транспортни и инженерни трасета, озеленени територии и други терени ПОС за новоурбанизираните територии, предвидени в този ОУП, да се изготвят подробни устройствени планове по чл. 16 на ЗУТ. Обхватът и изискванията на плановете да се регламентират в подобрени планови задания от ОбС. Това да бъде възложено на проектантския колектив, изготвящ Общия устройствен план и това да съпътства предаването на Общия устройствен план. Обсъждането на плановите задания за тези ПУП ще се извърши в ОбС.”

Последните изменения на ЗУТ предвиждат всички ПУП, засягащи повече от един квартал, да се одобряват и приемат от ОбС. Това ще гарантира една прозрачност и един контрол.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Аз също никога не съм виждал толкова препълнена зала на ОбС. Изслушах внимателно изказването на колегите си и въпреки че уважаваният от мен доц. Мирко Робов е на сравнително добро интелектуално ниво, не можах да разбера какво точно беше посланието му. Ставаше въпрос за някаква политическа режисура, че ОбС не може да вземе решение по този важен проблем… С колегата Цанев съм съгласен, че този проблем се политизира и ескалира. Не случайно не виждаме тук народни представители – тези, коити биха могли да обяснят как са се случили тези заменки – заради която тема сме се събрали, при положение, че в техните ръце е било да променят Закона и да забранят това. Искам да изкажа впечатлението си от публикациите в последните дни. Някъде тук видях неуспешния кандидат-кмет на ГЕРБ – г-н Цветанов.

Първа точка беше предложена да бъде изслушване с цел личностна идентификация на членовете на Управителния съвет за горите, защото се получава нещо странно – ние всички тук, 37 общински съветници, избрани на избори, с недоумение четем, че на 23 март ще има сесия, на която са поканени народни представители, министри. Определен е дневният ред, точките, които трябва да се гласуват от нас. Това какво е? Как хора, които не са минали през изпитанието на народния вот, появили се от нищото, които може би са познати само в квартала, където живеят, изведнъж започват да налагат волята си, очевидно с някакви политически протекции? Затова ние сложихме такава първа точка – персонифициране на членовете на Сдружението, която сега е отпаднала. Точка 2, която „Десен алианс” предложи, беше тази прословута подписка от 12 000 подписа да се представи на Председателя на ОбС. Защото непрекъснато се спекулира с нея. Искам само да напомня за една подобна подписка, която беше връчена на Станишев, и в която още на първия лист съдържаше 6 фалшиви подписа. В едно изказване в медиите един инвеститор беше казал, че обществото трябва да се представя от почтени, честни хора с чисто настояще и минало. Наименованието „Сдружение за В. Търново” е твърде претенциозно. Това значи, че тези хора говорят от мое и от ваше име. Аз искам да знам тези хора дали са честни, почтени, открити, с ясен бизнес, с платени данъци. Това беше смисълът и на първата точка. Защото разбирате, че ако се окаже, че и подписката е манипулирана, разбирате какво доверие към подобни сдружения можем да имаме. Не само г-н Янев и г-н Абаджиев получават материали в пощенските си кутии. Аз също като си отворих пощенската кутия, намерих един дебел плик с документи, засягащи скандално и сензационно депутати, общински съветници и Сдружението за гората. Ако желаете, ще ви запозная по-късно.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Искам да направя едно отклонение от нашия дневен ред и да честитя на всички тези наследници на геройски загинали българи, които превзеха на днешния ден през 1913 г. непревземаемата Одринска крепост. Искам да кажа, че аз, а предполагам и всички вие, трябва да се гордеем винаги и да пребъде във вековете мъжеството и гордият дух, непобедимостта на славната българска армия, която България е имала в далечната 1913 г.

Искам да отправя питане към председателя на ОбС и към Председателския съвет и да ви запозная с текста на писмо, което е документ, защото вече има вх. № 1578 от 18 март 2009 г. То дава основание донякъде да се съмнявам в достоверността на резултатите от решенията, които ние тук в края на днешното заседание на ОбС ще вземем. Адресирано до Председателя на ОбС, до ПК за предотвратяване конфликта на интереси и до ПК по ПГОБК, на която комисия съм председател:

„Уважаеми колеги общински съветници, сезирам вашите комисии относно извършване на проверка за наличие на конфликт на интереси спрямо проведените процедури и последващи сделки с терена на Картала, билото над Варуша, землищата над селата Арбанаси и Шереметя в мандата 2003-2007 г.

До мен достигнаха сигнали за настоящи общински съветници, които в различно качество имат пряко отношение към въпросните замени като длъжностни лица и като съветници, гласували въпросните сделки. Налице е информация за лица, сдобили се с терени, които са част от предмета на замените. Тези лица попадат в обозначения от Закона кръг за наличие на конфликт на интереси.

Уважаеми членове на ПК, моля да бъде извършена въпросната проверка в рамките на вашите законови правомощия, като ние, общинските съветници, бъдем информирани за резултатите и взетите решения. Това ще бъде и първият сериозен тест за политическата ви воля и отговорност при стриктно прилагане на законовите разпоредби в борбата с конфликта на интереси. 18.03.2009 година, Румен Димитров – общински съветник”.

Аз питам кой ще ми гарантира, че наистина тук, в залата, няма общински съветници, които трябва да вземат решение в края на нашето заседание и които може би, поради това, че са изпаднали в конфликт на интереси няма да гласуват в интерес на гражданите на В. Търново.

Г-н Христов даде думата на председателя на ПК за предотвратяване конфликта на интереси – г-н Александър Чокойски.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Искането е входирано на 18 март 2009 г. Наистина сме запознати с него, насрочена е Комисията за 30 март. Тогава ще се вземе решение и ще се пуснат съответните проверки за това има ли, или няма конфликт на интереси. Практически е невъзможно за периода от 18 март към момента да се извърши тази проверка. В искането си колегата Димитров е казал проверката да се извърши според Закона. Там има 14-дневни срокове, в които трябва да отговорят съответните органи и да направим съответната проверка. След като се извърши тази проверка, Комисията ще се произнесе с доклад дали има, или няма наличие на конфликт на интереси и този доклад ще се внесе на общинската сесия. Това мога да кажа към момента. Практически няма възможност за 7 дена да се изготви мотивирано становище и да се извършват проверките. Искането е подадено без всякакви доказателства към него, така че трябва да се извърши проверка.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Нашата ПК по ПГОБК научи за този документ късно снощи, в 18 часа. Документът е подаден на 18 март. Преди два дни ние имахме заседание на нашата ПК. Искам да обявя и да гарантирам пред всички, че моята ПК разполага с данни за общински съветници по този въпрос, но тъй като не ни е възложено на нашата ПК да отговорим на въпоса на г-н Димитров, ние не се произнесохме и в момента аз не знам дали е редно изобщо да се прави такова изказване, тъй като въпросът не е гледан на заседание на ПК. Не съм доволен от това, което казахте, г-н Чокойски.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Г-н Стоянов, има информация, която не трябва да преминава от едната комисия в другата комисия.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Ние по Закон не можем да изнасяме информация, докато не се произнесе самата комисия. Има законова забрана по чл. 32 от Закона за конфликт на интереси. Самото искане е подадено до няколко ПК, но се иска произнасяне само от нашата ПК. Има изрична забрана да се дава информация за това какво е постъпило в ПК за конфликт на интереси, докато няма окончателно взето решение. Аз даже не знам как искането се е озовало в колегата.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Явно в началото на тази сесия тръгнахме по много погрешен път и тези хора, които предполагам, че за първи път влизат в тази зала, са свидетели на грубо нарушаване на процедурите, по които ние работим. Затова предлагам да прекратим дебата и да преминем към гласуване на денвния ред, който е от една точка. След приемането на дневния ред всеки има възможност за изказване. Да не учим тези млади хора на нарушаване на процедурата.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението за прекратяване на дебата. Предложението беше прието с 29 „за”, 1 „против” , 1 „въздържал се”.

Г-н Христов прочете дневният ред на заседанието и го подложи на гласуване. Дневният ред беше приет с 31 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Запознаване с писмените предложения от общински съветници, заинтересовани граждани, НПО, сдружения и др. свързани със запазването на горите и приемането на ОУП.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Запознаване с писмените предложения от общински съветници, заинтересовани граждани, НПО, сдружения и др. свързани със запазването на горите и приемането на ОУП.

Г-н Христов съобщи, че са постъпили заявления от граждани за изказване.

Г-н КИРИЛ ПАНГЕЛОВ: Много се интересувам от проблема с горите, следя го внимателно, защото никой не иска да се изсече гората, но искам да отправя един въпрос: Защо се насочва толкова много вниманието на хората точно към този въпрос, след като има много наболели проблеми, много неща, които трябва да се направят в нашия град. Пет-шест месеца вече слушаме само за този проблем. В страната ни има закони и те трябва да бъдат съблюдавани. Защо трябва да бъдат игнорирани например младежите и това, което се случва с тях? В залата има много млади хора, които са дошли тук, защото се интересуват от това какво се случва с техния град, какво ще се случи с тях занапред, защото те искат да останат във В. Търново.

Аз съм имал много предложения да работя в София, но съм решил да остана в нашия град. Градът ми е дал възможност да се реализирам, имам добра работа. Всичко се оставя на заден план в продължение на месеци, за да се акцентира върху горите. Моята позиция е, че няма да бъдат изсечени. Нека да обърнем внимание на това, което може да се направи за младежките организации. Убеден съм, че тук има членове поне на 10 такива организации, които имат проекти за реализация тази година и те не могат да стигнат до ОбС. Знам, че Общината има младежка програма. Как да се реализират младежки проекти, след като те въобще не могат да влязат в залата на ОбС?

Г-н АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ: Аз дойдох във В. Търново от гр. Бургас и останах тук, защото смятам, че градът се развива в много добра посока. В последно време обществеността се ангажира прекалено много с проблема за горите. Аз се присъединявам към говорилия преди мен в мнението си, че не се обръща достатъчно внимание на младите хора в България, а и в града има още много да се прави по този въпрос. От три години се занимавам със строителство, смятам, че градът се развива много добре.

Г-н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ: Пет години съм студент във ВТУ „Св. Кирил и Методий”. Идвам във В. Търново от един малък град – Павликени. За тези 5 години аз намерих във В. Търново нещо, което няма да намерите в тези малки градове – тук ми се дава възможност да се реализирам. Аз искам да разбера тези хора каква полза имат от това постоянно преекспониране на този проблем. Колко пъти сте ходили в тази гора? Макар че не съм от тук, виждам, някаква разлика в този град, виждам, че постоянно нещо ново се появява, че той се развива. Тук има работа за младите хора. Както каза колегата преди мен, има закон и ред, който трябва да се спазва, а не да се политизира въпросът. Всички сме за горите. Вие искрено ли искате тази гора да се запази заради самата гора или заради лични цели и амбиции?

Г-жа ИРИНА ЦВЕТКОВА: Както всички изказали се преди мен, и аз уча тук. Не съм от малък град, от Плевен съм. Преди 4-5 месеца пред мен стоеше дилемата да работя ли в София и аз се отказах от тази възможност, защото реших, че този град ми дава възможност да се изградя като личност. Наистина е важно да се борим за опазване на гората. Тук идват студенти, те остават тук, а това означава увеличаване на населението. Ние не можем да спрем и да гледаме назад. Гората пречиства въздуха и почвата, но какво ще спечели всеки един от нас, ако я няма тази гора? Всеки трябва да види каква е ползата от този нов градоустройствен план. Всяко ново нещо има положителни и отрицателни страни, но може би плюсовете се оценяват малко по-късно, както и минусите.

Г-жа АНА НИКОЛОВА: Аз също съм гражданин на В. Търново. Родена съм тук, учих тук. Смятам, че градът се развива в много други насоки, например туризъм. Виждам, че капацитетът на града се е увеличил поне двойно откъм хотели, ресторанти, предлагания за нашите туристи. Увеличил се е и инвеститорският интерес към града ни. Смятам, че трябва да се обърне внимание върху това, което казах, защото наистина към малко градове има такъв голям интерес в културен и туристически план. Виждам как с всеки ден улиците стават по-чисти и по-светли. Смятам също така, че в града има друг важен проблем за решаване, на който трябва да обърнат внимание и строителните фирми – за откриване на нови паркинги и паркоместа. Защото с големия интерес тази потребност също нараства. В града идват доста млади хора, които искат да живеят тук.

Г-н ГЕОРГИ СТАМБОЛИЕВ: Заставам твърдо зад позицията на всички млади хора, които се изказаха до този момент. В Градския ученически парламент и в Младежкия ученически съвет създадохме едно ново сдружение, което е „Бъдеще за В. Търново”. Ние написахме декларация, която сега ще прочета. Ние, членовете на Градския ученически парламент и Младежкия ученически съвет, направихме Сдружение „Бъдеще за В. Търново”. Инициативата е по повод продължаващите машинации от страна на неколцина граждани от Сдружение „В. Търново за гората” и някои депутати, ненаправили нищо за града или направили по-скоро за увеличаване на личното си благоденствие. В нашето сдружение членуват само млади хора, студенти, граждани, на които не им е безразлично случващото се в нашия град. Това са хора с активна гражданска позиция, които следят с интерес случващото се във В. Търново. Напълно сме запознати с материалите – тема на дрешната сесия. Установихме, че собствениците на земи и гори са спазили всички законови процедури, имат необходимите становища и разрешения от специализираните държавни органи и община В. Търново. Запознати сме и с проекта за ОУП. Именно затова не разбираме на какво основание се предизвиква този изкуствен конфликт. Наше мнение е, че това е един напълно режисиран сценарий, който има за цел да урони авторитета на инвеститори, община В. Търново, а реално погледнато и на България. Приветстваме Кмета, ОбА и общинските съветници за направените усилия да превърнат града, на който всички ние сме граждани, в едно от най-привлекателните места за живеене в България. Според медиите и обществеността В. Търново е на трето място като желано място за живеене. Защо тогава да не го направим на първо място чрез привличане на нови инвестиции и развитие?

Ние, бидейки млади хора, загрижени за своето бъдеще и за бъдещето на града ни, не можем да стоим безразлични към действията, пречещи на просперитета на В. Търново. С времето всичко се променя, разраства и развива. Тези територии трябва да се урбанизират, да се превърнат в прекрасно място за живеене и за отдих с много зеленина. Точно това предвижда и проектът за ОУП, който ние разгледахме много обстойно. Ако това сдружение милее за зелени площи, тогава би следвало да работят в насока за залесяване на нови територии, а не да защитават частни, а вероятно и корпоративни интереси.

Ние апелираме за провеждане на извънредна сесия на тема „Развитието на В. Търново” по наша инициатива с присъствието на специалисти и депутати от В. Търновския регион. На тази сесия желаем да чуем отчета на тези депутати, за това, което са направили за града ни през периода на своя мандат, за нашето бъдеще, за бъдещето на младите хора. „Бъдеще за В. Търново” започва подписка и разяснителна кампания, както за устройствения план на В. Търново, така и за други важни обществени проблеми. Подобни кампании ще се провеждат целогодишно както сред младите хора и студентите, така и сред цялата общественост. Целта е предотвратяване на подобни манипулации на общественото мнение от страна на всевъзможни сдружения и организации. Ще сигнализираме съответните органи, както и министъра по европейските въпроси г-жа Гергана Паси, за грубата дезинформация, уронваща престижа на В. Търново и България пред Брюксел. Драги съграждани, наближават избори. Традиционно партиите ще се обърнат към нас. Младите хора на В. Търново ще гласуват за тези партии и личности, които представят реална за изпълнение програма за развитие на града, тези, които ще доведат нови инвестиции и работни места за нас, защото ние живеем в този град и искаме да продължаваме да живеем в него. Не заради шепа хора да търсим работа в други градове.”

Искам да кажа още едно нещо във връзка с подписката, с която се спекулира. Лично аз съм се подписал в тази подписка и смея да твърдя, че бях излъган. На мен ми беше казано следното: „Подпишете се, за да спасим В. Търново”. Впоследствие разбрах, че не спасяваме В. Търново, а помагаме на определени хора.

Г-жа ЕЛЕНА ГАЙДАРОВА: Тук съм, за да изразя своята гражданска позиция по дълго разисквания въпрос за местността Дервент. Искам да ви кажа, че аз съм за урбанизирането на района при строги и ясни правила, които да ограничават строителството. Това може да стане с приемането на Общия устройствен план. Относно гората – дърветата да бъдат премахвани само в краен случай и при строгия контрол на специална комисия, която да задължава инвеститорите за всяко премахнато дърво да бъдат засадени нови 10 на определени от Общината терени. Времето и енергията, които бяха изразходвани в спорове, използвахме наистина за благородни цели, сега можеше да има една нова засята гора. Всички големи градове в Европа имат такива рядко населени квартали, потънали в зеленина. По този начин не се спира развитието на града и не се унищожава природата. Смятаме, че застрояването на местността Дервент е по-добрият вариант от презастрояването вътре в града. Ако мислим за по-доброто бъдеще на нашия град, да се доверим на специалистите и нека те кажат какво трябва да се случи. Имам чувството, че някои хора още разсъждават по социалистически. С оглед на настоящата криза не трябва да се обричат хиляди семейства на безработица. Дано този спор приключи разумно и В. Търново стане един от малките градове в България, а може би и единствения, с приет ОУП. За мен това е цивилизованият начин, по който могат да бъдат представени нещата.

Г-н НУРАЙДИН ХЮСМЕН: Аз за разлика от всички други ще призная, че имам интерес и следя с голямо внимание, това което излиза пресата като собственик. Имам наследени и реституирани гори и земи в Малък Чифлик. Искам да знам на какво законово основание вие мислите да се разпореждате с тях? Защото се казва, че ще се обяви мораториум около В. Търново. Ако аз имам някакви инвестиционни намерения? Вие ще спрете развитието на града ли? Искам да попитам т.нар. Сдружение: ако вие имате собственост и аз дойда да се разпореждам с нея, това какво е. Все пак може би има някакви закони, Конституция? Какво трябва да направя аз, ако имам такава собственост? 45 години съм чакал да ми я върнат, водил съм дела и сега вие идвате и ми казвате: „В тази гора ние ще берем гъби”. Така пишеше във в. „Борба”. Смятам и апелирам към вас, макар че може да звучи смешно: три пъти мислете, един път режете.

Г-жа ТАНЯ АНГЕЛОВА: Живея, учила съм и работя в гр. В. Търново. В момента съм управител на британска инвестиционна компания. За да минем по същество на въпроса, искам да дам пример с Англия – как те там се борят с корупцията. Системата, която използват е със започване от върха, от най-високата точка на проблема и оттам надолу – към основата. Затова бих помолила да се върнете обратно в София, да погледнете вашите колеги и приятели в Парламента и тогава може би ще намерите отговор на въпроса как да разрешите българската финансова криза: като първо може би безработните строители биха построили затворите и второ, милионите европейски пари ще бъдат освободени за хората и фирмите, които ги заслужават. Тогава и само тогава може да се върнете във В. Търново и да критикувате нашия кмет.

След изказванията на гражданите г-н Христов даде думата за изказвания на общинските съветници.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Надявам се, че ще преминем към по-делова работа на нашия ОбС. Един от най-силните властови лостове, които притежава ОбС като орган на местната власт е, че в неговите правомощия е да взема целесъобразни решения. Дори когато дадено предложение е законосъобразно, ОбС има право да не го приеме по целесъобразност. Но прието решение по целесъобразност, то във всички случаи трябва да бъде законосъобразно. Казвам това, защото сме изправени пред един много сложен юридически проблем. В този дух искам да кажа, че настоящият ОбС няма големи възможности да реши на момента проблема, който разглеждаме днес. Във връзка с това ПП ГЕРБ и общинските съветници от ГЕРБ представяме предложение, което се състои от две точки:

1. Предлага Кметът на Общината да упражни правомощията си по чл. 198 от ЗУТ, като със заповед наложи строителна забрана до влизане в сила на Общия устройствен план по отношение на горските територии, на които е променено предназначението, вкл. и въпросния поземлен имот 140005 от 53 декара гори в кв. Картала. Съгласно чл. 198 от ЗУТ Кметът до приемане на ОУП може да наложи строителна забрана, като смисълът на забраната е, че се спира прилагането на влезлите в сила ПУП, т.е. не се разрешава строителство. Смятам, че към момента това е единственото основание, което дава възможност на Кмета да предприеме някакви действия.

2. Предлагаме при разглеждане на ОУП от Експертния съвет по устройство на територията да бъдат поканени изтъкнати независими архитекти-експерти и юристи. Експертният съвет да излезе със становище относно възможността в ОУП да бъде запазено предназначението на горските масиви, за които има вече влезли в сила ПУП.

Нека експертите заедно с юристите да обсъдят този въпрос. Разглеждането на ОУП от Експертен съвет е част от процедурата по изготвяне, приемане и одобряване на ОУП.

Отново искам да подчертая, че смятам, че предложенията, което правят съветниците от ГЕРБ, са максимално възможните към момента, които нашият ОбС може да вземе като решение.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Аз ще продължа от там, където прекъснах. Очевидно тук темата за горите е част от голямата тема за бъдещето на В. Търново. Аз се радвам, че все млади хора се изказаха и съм дълбоко впечатлен от желанието им да живеят в един хубав, подреден град. Не виждам има ли някой, който да каже, че е за изсичане на гората. Ние също сме за запазване на горите. Лично аз съм засял в къщата си 70 иглолистни дървета и всеки може да направи това, така че тези плачове как ще се изсече гората очевидно целят нещо друго. Искам да се върна и да задам няколко въпроса, защото моралът на обществените защитници трябва да е безупречен. Спомняте си, че един кандидат за американски министър бе принуден да се откаже от поста министър на търговията, защото при голямото си богатство се установи, че дължи 12 000.

Един бегъл поглед на печата и на пресконференциите от последните дни. Виждам, че г-н Цветанов е тук. Г-н Цветанов, вие смятате като Питагор. Днес чета, че 500 декара струват 1 милиард. Смятам и излиза, че 1 декар поляна струва 2 000 000 лв. Вие сами решете дали това е така, при положение, че след 5 неуспешни търга терен от 1 декар в Триъгълника беше продаден миналата седмица за малко над 100 000 лв. Второто нещо: познавах ви досега като почтен човек. Вие си позволихте да манипулирате общественото мнение. Вие казвате, че колегите Стоев и Тодоров от ГЕРБ са се подписали под такова предложение с думи за Сдружението за гората като „екстремисти” и т.н. Или сте подведен, или някакви други интереси ви движат. Колегите са се подписали под предложение за извънредна сесия. А предложението по дневния ред, съдържащ по мое настояване думата „екстремисти” е на „Десен алианс”. И аз смятам, че Вие би трябвало да признаете грешката си и ако имате достатъчно доблест, да се извините на колегите си и то по начина, по който ги обидихте и дискредитирахте – на специална пресконференция, като кажете: „Аз сбърках, колегите от ГЕРБ не са подписвали такова предложение.

Чувам от пресконференцията на това Сдружение за горите, че им спират тока, че им мерят къщите. И аз отидох в Общината да видя как стоят нещата, но нещата не са такива, каквито изглеждат. От ОбА ми бяха предоставени много интересни документи. Във връзка с мереното на къщите – оказва се, че още през 2008 г. по жалба на съседа на председателя на това сдружение – Д. Димитров, има жалба до РДВСК и до Общината. Направена е проверка и при нея е констатирано, че незаконно са завзети части от имот, публична общинска собственост, улична регулация – целия тротоар. Построени са масивни огради без необходимите разрешителни документи. Казано на прост език: някой си е позволил да открадне публична общинска собственост. Когато поставих въпроса за морала на тези, които ни представляват, имах предвид, че едно сдружение с толкова претенциозно име, което говори от името на всички ни, трябва да се знае за представящите го колко са почтени. Това нещо е пуснато и до РДВСК и когато си говорим за чадъри, аз казвам, че ако е нямало политически чадър, това нещо подлежи на събаряне.

Отидох да проверя втората жалба – за спиране на тока. Оказа се, че г-жа Светла Георгиева, собственичка на фирма „Магнаура” е закупила 350 кв.м точно на входа на стадиона. Но какво се оказва? Че там сградата не е въведена в експлоатация. Работи се без необходимите търговски разрешителни. Вътре има барче, което не само че е незаконно, но няма и оповестени цени. Вие си направете сметка какво губи Общината от данъци, такси и т.н. Като се поразрових вчера, гледам, че г-н Казанджиев казва, че токът се взема от Общината. Това аз лично не мога да разбера как става.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Като представителна Група, моля г-н Ковачев да продължи в рамките на 7 минути.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Искам да ви разкажа една много интересна приказка. Представете си една приказка, която започва как едно младо момче от село идва в града и благодарение на трудолюбие, предприемчивост изгражда завидно богатство. Името на този предприемчив младеж е Димитър Димитров. Една бегла справка показва: къща, два жилищни имота, два товарни автомобила, три леки автомобила, три парцела до Военното училище. Сигурен съм, че той е платил десетки хиляди лева за данъци, за да може да каже: „Аз наистина представлявам В. Търново, защото от моите данъци се ремонтират улици, детски градини, строят се нови детски площадки”. Но има едно малко петънце – има още един такъв човек от същото село – колегата Стефан Стоянов, председател на ПК по ПГОБК: 5 автомобила, 2 къщи в Арбанаси, 2 къщи във В. Търново, апартамент на ул. „В. Левски” 29, 2 магазина на „България”, магазин на „Н. Габровски”. И той сигурно е платил всички данъци. Но като всяка добра приказка винаги има нещо, което нарушава повествоваванието.

Искам да задам един въпрос на г-н Димитров. За трите парцела, които е купил, е заплатил около 70 000 лв., декларирани в Данъчното. При данъчна оценка около 60 000 лв. Незнайно защо ги продава за 8000 лв. Две години по-късно фирмата му купува обратно имотите при данъчна оценка около 50 000 лв. за 10 000 лв. Това е отчетната стойност на имота. Изчислих колко е загубила Общината само от тази разлика. Ако г-н Димитров е плащал по действителна стойност, разликата е около 4000 лв, ако е платил по данъчна оценка, Общината е ощетена с 2000 лв. Аз много държа да получа отговор на въпоса: човек, който е откраднал публична общинска собственост, който е откраднал от общинската хазна 2000 или 4000 лв. с какво основание говори от името на целия град? И към г-н Стоянов имам един малък въпрос: толкова богат човек като Вас е бил регистриран от септември 2007 г. до декември 20008 г. като безработен в Бюрото по труда.

Папката съдържа още много данни и за други общински съветници, но мисля, че всички се убедихте колко пряка е зависимостта между морала на тези, които говорят непрекъснато по темата за горите и голямата тема за бъдещето на града, в който всички искаме да живеем. Отново повтарям, че няма човек, който да не иска В. Търново да бъде най-зеленият град, но това трябва да бъде внимателно преценено и да бъде съответно съобразено с нашите възможности.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: На мен ми хареса много това, което арх. Цанев предлага. То е конструктивно, конкретно, но за мен остана неясно от това, което представихте, какво ще правим с частните земи. Предложението е чудесно, но то касае общинските земи. Може би ще поясните, за да подкрепим предложението.

По проекта на колегите от ГЕРБ. Мисля, че т. 2 е работеща, конструктивна и я подкрепям безрезервно. По отношение на т. 1 има известни различия между проекта, който предлага ГЕРБ и който ние предложихме на 19 март. Аз ще се опитам да ви поясня разликите. Аз мисля, че като ОбС ние не бива да стесняваме препоръката си към Кмета само до чл. 198 от ЗУТ. Естествено, че визираме главно него, но в проекта на БСП е направена една по-обща редакция, защото може би Кметът ще намери основание и в други текстове на ЗУТ или в други закони, а може би ще черпи основание дори от нашето Решение, затова аз мисля, че нашият проект е малко по-обхватен в този смисъл на думата. Мисля, че основанието на проекта за решение е много важно и тъй като в другите проекти за решение няма основание, аз държа да остане това, което беше предложено от името на БСП на предишното заседание – чл. 17, т. 2от ЗМСМА. Мисля, че то смислово е важно.

По точка 1, където имаме различия, аз предлагам колегите които не възразяват по смисъла, да подкрепят и двата проекта за решение. Не е лошо да имаме две редакции, защото те се различават малко, отколкото да не приемем нито едно.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Нямаше как да не взема думата. Искам още един път да обърна внимание, че ми е много приятно, че тези млади хора, които присъстват в залата, са тук и ще ми бъде още по-приятно те да присъстват и на следващите ни заседания, независимо кой и как ще ги докарва тук. Хубаво е да разберете, че проблемите, които обсъждаме тук и които касаят тук присъстващите, са по-скоро въпроси, повдигнати от вашите родители, повдигна ги онази част от населението, която знае за какво става въпрос. Лично аз гласувах „против”, когато гласувахме дневния ред, защото смятам, че проблемите, които са се натрупали, не са за тази зала и не са за този ОбС. Те са проблеми, които трябва да се решат в съда. Той единствено ще реши дали има виновни, или няма, дали има закононарушение, или няма. Ние с вас излишно си хабим нервите и си подхвърляме упреци сега, които в известна степен не са верни и заслужени.

Обвиненията, които ми хвърли г-н Ковачев, са абсолютна манипулация. Аз имах бизнес, който прекрактих активно през 2000 г. И по мое желание притежавам документ от Прокуратурата, в който е записано, че аз по нито един от обектите, които имам, нямам нетрудови доходи. За съжаление, над 60 % от тези, които изброи г-н Ковачев, вече не са моя собственост. Искам да ви кажа, че съм бил на борсата, защото от 2000 г. До 2007 г. аз бях учител в Гимназията по машиностроене в гр. Дебелец и след като бях кандидат за кмет и за да не се скарам с колегите, тъй като тогава започнаха съкращения на учителите, аз пожелах да бъда съкратен и изпратен на борсата, защото трябваше да не участвам в учебния процес. Но така става на практика – ако един ден си имал някакви печалби, в друг ден те може да не са такива.

Искам да кажа още нещо – преди повече от месец аз съм предупреден, че из града се разнася един списък и в него са изписани всички имоти, имотите на жена ми и на едната ми дъщеря. Аз няма как да ви убедя, че там има големи грешки, но съм готов по някакъв начин, който намерите за правдоподобен, да ме оборите и аз тогава ще заявя пред всички, че съм ви излъгал. Нямам от какво да се срамувам и нямам доход, който да ме притеснява.

Не е необходимо тук да се нападаме един друг. Събрал ни е проблемът за горите, за който казах, че ние тук няма да можем да решим окончателно.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Документите са от НАП, единият документ е от Прокуратурата. НАП единствено казва кой какви данъци е платил. Донесете документ. И пак искам да ви кажа: не се заяждам с Вас, аз поставих въпроса за морала на тези, които говорят за морал, защото човек, който говори за морал, а е неморален, се нарича лицемер. А иначе, колкото и малко имоти да са ви останали, в тази бедна държава е дълбоко неморално да лишите някого, който взема помощ за безработни, който наистина се нуждае от тях.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Пред каквато и институция да бъда обвинен, за каквито и да било доходи, които съм получавал и те са незаконни, аз съм готов да ги върна. Съвестта ми е чиста и нямам от какво да се срамувам.

ГГЕОРГИ СТЕФАНОВ: В проекта за решение на БСП има една точка относно правен анализ. Пропуснали сме да сложим някакъв срок, а това е важно и затова предлагам към проекта за решение, представен на сесията от 19 март да се добави следното изречение: „Правният анализ да се представи във Великотърновския общински съвет в срок до 15 май 2009 г.”.

Г-н ПЛАМЕН ЦАНЕВ: С цел по-добро решаване на този проблем и с цел по-голямата пълнота на ОУП на Общината предлагам това, което единствено дава възможност по ЗУТ едновременно с този устройствен план да бъдат приложени и подробни устройствени планове за комуникациите, за инженерните трасета, за озеленени територии, всичко това става ПОС с тяхното одобряване. В момента това са гори, земеделски земи извън регулация. По силата на този ОУП тези територии влизат в чертите на гр. В. Търново и те трябва да имат статут, а това касае нас като ОбС. Дори и тези частни имоти имат при разработването на подробните си устройствени планове, на базата на които е променено предназначението им, предвидени улици, обслужващи трасета и комуникации. Без тези схеми те не могат да бъдат приети, а те са приети в съответствие с всички законови изисквания. Те трябва да бъдат включени в един цялостен ПУП на комуникациите. По чл. 16 от ЗУТ това е задължително, защото това са нови територии, които ще бъдат включени към територията на гр. В. Търново. Дори при предварителните обсъждания в НПК на териториите в с. Арбанаси там също се е изискало по чл. 16 да бъдат предложени ПУП, в които да бъдат точно регламентирани параметрите на бъдещите застроявания, които да бъдат формулирани по такъв начин, че да не навредят на архитектурния резерват. Така че аз правя едно общо предложение: освен резерватните територии с архитектурно-историческо значение ние да включим и новоурбанизираните територии, вкл. и тези горски масиви. Това е една възможност ние да можем да направим задание и да контролираме изпълнението.

Арх. ПЕТРОВИЧ: Искам да кажа, че предложението на арх. Цанев е напълно резонно, но то е записно в голяма част от териториите. Подходът на ОУП предлага ОбС да вземе подобно решение, но аз смятам, че разглеждайки процедурата, която тече в момента, с одобряването на окончателния проект, автоматично ще се вземе подобно решение. Смисълът е малко по-различен и съвсем не беше ясен. Досега урбанизирането на територията ставаше на парче с частични изменения. Световна практика е новоурбанизираните територии да се подлагат на колкото може по-цялостно планиране, за да може да се изведе общият интерес, да се създадат условия за провеждане на инженерни мрежи, за запазване на зеленина. Чл. 16 от ЗУТ гласи, че земите, които са в първа регулация, до 25 % от площта на имота, който променя функцията си от земеделско предназначение в урбанизирана територия, могат да бъдат безвъзвратно загубени в името на обществото. И тази земя става ПОС във вид на трасета за инженерна инфраструктура, комуникации и озеленяване и обекти на социалната инфраструктура. Но това става с ПУП, следващи ОУП, когато с приемането на окончателния проект на ОУП вие приемете подобна постановка.

Всичко това, което е разбунило духовете за днешната среща, нямаше да се случи, ако имаше регламента на Общия устройствен план. От личен опит искам да кажа, че там, където кметът не иска да прави ОУП, той не се прави. ОУП е голяма заслуга на д-р Рашев, защото той прие това като необходимост. На много малко места се правят такива планове за общини. Ако имаше ОУП на Общината, той можеше да предотврати днешния дебат. Моля ОбС със същата дълбочина да гледа проекта за ОУП, за може да има един ОУП, който е един обществено приет документ. Този ОУП е с претенциите да защитава максимално природната среда около В. Търново и в този смисъл проблемът с Картала не е малък, но е много малка част от това, което може да стане, ако не се приеме ОУП и не се регламентира подходът за промяна на предназначението оттук нататък.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Аз все пак искам да се обърна към арх. Цанев и това, което той иска – имам предвид Общината да поръча да се направят такива ПУП. В какъв срок? Нека да видим ОУП какво ще предвиди за тях и след това Общината да си поръчва ОУП. Аз поне го разбирам в този смисъл. Мисля, че Общината винаги може да си направи ПУП, съобразявайки се с предвижданията на ОУП. Смятам, че сега още не му е времето да коментираме това нещо.

Г-н ПЛАМЕН ЦАНЕВ: С приемането на ОУП всички приети до този момент частни ПУП веднага влизат в сила и ние не можем да въведем строителна забрана. Ако ние имаме един готов цялостен ПУП по чл. 16 вероятно ще може да се наложат някакви корекции, за да може инфраструктурата да стане много по-добра, да има запазване на обществения интерес и на инженерните мрежи. Това е моето предложение – с приемането на ОУП, за да не получат такива колизии, да имаме предложен ПУП поне на инфраструктурата. Това е записано в чл. 16. Може да не бъде цялостен, но поне на уличната регулация, за да стане тя нормална, цялостна. И това да стане една процедура едновременно с приемането на ОУП, за да вървим в по-добра посока в бъдеще.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Само искам да изясня, че дори да се приеме ОУП ЗУТ позволява той да бъде променен точно по причините, които посочва г-н Цанев – т.е. ако възникне някаква необходимост да се прокара път или нещо друго.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Аз се радвам, че днешната ни сесия вече влезе в един работен вариант, в който можем да разсъждаваме и да се придържаме към Правилника за работа на ОбС. И да разсъждаваме какво можем да направим, за да излезем от този тупик, в който в момента се намираме всички ние – ОбА, ОбС, гражданите. Аз мисля, че единственото правилно решение можем да получим след като дойде време да обсъждаме и да приемем ОУП, който се разработва в момента. Всякакви предварителни въпроси смятам, че не са навременни.

Ако се придържаме стриктно към Правилника на ОбС, това предложение, което прави арх. Цанев, не е обсъждано в ПК. Другите предложения, които влязоха – от групите на БСП и на ГЕРБ, са разглеждани в ПК. В предложението на арх. Цанев има много разумна идея и тя е законосъобразна, но има и елементи, които трябва да бъдат допълнително обсъдени. Ще дам един пример – ние не можем с публични средства на Общината да възлагаме разработване върху частни територии. Това е забранено от Закона. Това, което предлагате, може да се направи поне когато приемем предварителния проект на ОУП, но тогава и да помислим по какъв начин да се финансира разработването на такива ПУП, защото ОбС и ОбА ще влезем в нарушение, ако ние гласуваме и възлагаме разработване върху частни територии на ПУП. Затова моята колегиална молба е да оттеглите Вашето предложение, да го внесем на заседанията на ПК, да го разгледаме и да намерим още положителни елементи, за да можем да го защитим. В момента ако няма някакви други дебати, аз моля да бъдат подложени на гласуване направените вече предложения.

Г-н ПЛАМЕН ЦАНЕВ: Оттеглям временно предложението си, за да мине през ПК и да уточним някакви параметри. Но то по най-добър начин отговаря на гражданския интерес. Моята идея е това да влезе след приемане на предварителния проект и преди приемане на окончателния проект. Да имаме яснота какво правим, защото то касае във времето много по-големи публични, общински инвестиции.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Трябва да декларирам волята на Група „Движение напред” да подкрепим разумно, законосъобразно и полезно за гората решение днес. Въпросът ми е по-скоро процедурен. Формално имаме две предложения – едното от ГЕРБ, другото от БСП. Аз бих искал, ако е възможно, вносителите да постигнат общ текст, тъй като като ги чета, ми звучат почти еднакви. Ако не е възможно, можем да приемем и двете решения, което няма да бъде нарушение – ще имаме едно решение с две редакции. Апелирам да приемем това решение и да запазим поне малкото достойнство, останало ни като представители на ОбС. Всеки може да бъде обвиняван в едно или друго, но институциите не трябва да бъдат обвинявани. Вината и отговорността се носи индивидуално, няма колективна вина, но няма и колективни обвинения.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Към колегата Михов: при един по-внимателен прочит на двете предложения, аз смятам, че ако г-н Рашев издаде заповед по чл. 198 от ЗУТ, той ще обхване напълно и предложението на колегите от БСП, т.е. с нея ще бъде изпълнено и предложението на колегите от БСП.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Аз мисля, че повтаряме едно и също нещо. Има си начин и ред, по който говорят специалистите. Това е в Експертния съвет, в обсъждането по колегии. Нека да оставим високоспециализираното говорене за тях.

Благодаря на арх. Петрович за неговите думи. Наистина въпросът с устройството на територията на цялата Община е стоял пред нас като ОбА и пред общинските съветници още от началото на първия ми мандат, защото разрастването на населените места, урбанизирането на територията на община В. Търново и на съседните общини е нещо, което аз лично подкрепям защото територията, на която живеем, трябва да се урбанизира по съответния начин. Това е въпрос на високоспециализирана дейност и затова преди няколко години възложихме тази обществена поръчка, защото освен всичко изработването на такъв устройствен план струва не малко пари. Далече преди да започнем да работим по тази поръчка тези теми са били обсъждани и вероятно един ден ще завършим това, с което ще решим доста въпроси по устройството на нашата територия.

Лично на мен ми изглеждаше малко режисирана тази сесия. Може и на други да е изглеждала режисирана. По същия начин режисирани ни изглеждат и някои предавания, „спонтанни” изяви и т.н. Аз призовавам всички да не се упражняваме повече в режисиране, а да си гледаме работата в името на В. Търново. Всеки може да режисира по един или друг начин с много актьори. Заявявам, че няма да използвам тези методи, защото не съм режисьор.

По предложенията. Аз ви предлагам едно прагматично решение. Тези решения нямат проект за решение, нямат становище на ОбА. В правилника се иска ОбА да се произнесе. Аз предлагам без да има становище на ОбА да приемете и двете предложения – на ГЕРБ и на БСП. Аз ще приложа стриктно Правилника и Закона и в максимално кратък срок ще ви отговоря, след като ОбА се запознае кои от нещата са възможни и сроковете, в които реално може да се изпълнят тези вече приети решения. За да има единодействие по тези важни въпроси.

В момента има 200 преписки за ПУП. Това са 200 инвеститори, които чакат на вратата на В. Търново по време на криза. Вероятно има още много преписки. Всички се радваме, че има такъв голям инвеститорски интерес към В. Търново.

Предлагам да обедините двете предложения в едно решение и да го разгледаме.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на ГЕРБ. Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на БСП. Предложението беше прието с 31 „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 533

 

На основание чл. 17, т. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Предлага Кмета на Общината да упражни правомощията си по чл. 198 от ЗУТ като със заповед наложи строителна забрана до влизане в сила на Общия устройствен план по отношение на горските територии, на които е променено предназначението, включително и ПИ 140005 от 53 дка гори кв. „Картала”.

Предлага при разглеждане на Общия устройствен план от Експертния съвет по устройство на територията /ЕСУТ/ да бъдат поканени изтъкнати независими архитекти, експерти и юристи. ЕСУТ да излезе със становище относно възможността в Общия устройствен план да бъде запазено предназначението на горските масиви, за които има вече влезли в сила ПУП.

Препоръчва на Кмета на Общината до одобряване на Общия устройствен план на Община Велико Търново да не финализира процедурите за застрояване и да не издава разрешения за строеж за имоти, които са гори по документи, или фактически са горски масиви, но с променено предназначение.

Възлага на Кмета на Общината и на Председателя на Общинския съвет да организират изготвяне на правен анализ относно възможностите за трайно решаване на проблема с горите в духа на приетата с Решение № 227 от 05.06.2008 год. Декларация на Великотърновския Общински съвет. Правният анализ да бъде предоставен до 15.05.2009 г. във Великотърновски Общински съвет.

Г-н ЕВГЕНИ СТОЕВ: Гледайки залата оттук, аз също не искам да политизирам проблема. Не видях колегата Румен Димитров за какво гласува, защото може би утре ще ни обвинява, че ние сме решили, както него, да яхнем високата вълна и ще използваме проблема за горите до изборите. Защото Румен Димитров се е подписал под подписката с нулев номер, внесена при Председателя. Сега с неговото държание показва, че проблемът не го интересува, не го касаят горите и зелените площи около В. Търново, а утре за изборите ще експлоатира темата. Ще минат изборите и никой няма да говори вече за горите. Затова ви призовавам да се спре с политическата експлоатация на тази тема. Нека да се обединим и да работим за благоденствието на този град.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз по начало си бях казал, че влизайки в тази зала днес, няма да правя никакви коментари и изказвания. Много мога да говоря за политизиране или за неполитизиране на конкретни въпроси. Благодаря, че отприщихте тази тема. Ще дам само един пример, няма да изпадам във фактология, защото тя е огромна. Искам пред цялата зала да покажа предложение от дата 5 юни 2008 с вх. № 94 ММ-1338. Това предложение е на член от Сдружението за гората. Това, което правите вие в момента – ПП ГЕРБ, е стъпване върху сапунени мехури. Има разлика между предложение и подкрепа. Трябва да се спре това политическо плагиатство, което продължаваме да наблюдаваме като абсолютен рецидив.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Аз искам да заявя, че Сдружение за гората си изтеглиха материалите за тази сесия.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Това е от деловодството на ОбС. Този материал не е изтеглен. Той има входящ номер.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Каквото и да си говорим, трябва да знаем, че става дума за политика. Не искам да говоря за политика и затова предложението, което направи нашата Група, беше за свикване на тази извънредна сесия, защото всички даваха пресконференции, идеи, всички казваха, че са зад Сдружението за гората, но с това гласуване, което извършихме, предадохме законов вид и избрахме единствената възможност, позволена ни от ЗУТ, за да можем да запазим тези гори. Ние от „Десен алианс” не искаме да политизираме и няма да използваме това гласуване, за да кажем, че едва ли не сме спасили гората. В този ред на мисли искам да се върна назад и да припомня защо се стигна дотук. Преди години беше натрупан един дълг от община В. Търново към собствениците на реституиран имот. Съдът каза, че Общината трябва да им заплати определена сума в рамките на 300 000 лв. и нямайки тези средства в Общината, заменихме дълг срещу общинска собственост. Каква вероятност има в момента? Собствениците на тези земи ще заведат дело за пропуснати ползи. Дали съдът ще уважи техните искания, или не, мога да гадая. Но ако съдът осъди Общината за 200 000, 300 000 или 500 000 лв. след години, кой ще носи политическата отговорност за това?

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Бих посъветвал г-н Румен Димитров да обогатява лексикалния си запас не от речници, а от художествена литература.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Г-н Димитров, имаме жалби против Вас от кметовете

на с. Балван и на гр. Килифарево.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Виждам, че се създава добър климат за работа и за диалог. Как ще се изказвам, си е моя лична работа. След като на г-н Ковачев му прави такова дълбоко впечатление, значи изказванията ми си имат своя ефект.

По повод на казаното за жалбата от кмета на с. Балван, искам да кажа, че жалбата е за това, че съм ходил нелегално в Балван и не съм искал разрешение да се срещна със селяните от Балван, което не е написано в никой от законите и от правилниците. Това е обвинението срещу мен.

Г-н НИКОЛАЙ ЦОНЕВ: С риск също да наруша Правилника, както преждеговорившите, искам да кажа следното: вземайки решенията, ние тръгнахме към един добър финал, с който да демонстрираме това, че всички политически партии се обединихме върху нещо, което аз вярвам, че ще бъде от полза на В. Търново. За съжаление, последните изказвания нарушиха това чувство в мен. В тази връзка искам да подкрепя думите на г-н Стоев: нека оттук нататък политическото говорене по този въпрос да спре. Аз, като представител на „Движение напред”, обещавам, че ние няма да експлоатираме този проблем занапред. Изборната битка предстои, но г-н Димитров, нека да се въздържаме от експлоатирането на този проблем оттук нататък, защото това ще бъде по-важната част от примера, който трябва да дадем.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз ще бъда съвсем кратък: хубавото е това, че всичко се случи пред всички вас и вие сте свидетели кой провокира това.

Заседанието беше закрито в 12.15 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ…………….

ЕВГЕНИ СТОЕВ………………….