ПРОТОКОЛ № 45

 

От четиридесет и петото заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 16.04.2009 г. от 09.20 часа в залата на Великотърновски Общински съвет.

 

Присъстваха 35 общински съветника. Отсъстваха г-н Пламен Цанев и г-н Исмаил Хаджимустафа.

Заседанието беше открито от председателя на Великотърновския общински съвет – г-н Христо Христов, който даде думата за предложения и допълнения по проекта за дневен ред.

 

ДНЕВЕН РЕД – ПРОЕКТ:

 1. Приемане на програма за борба с наркотиците и наркоманиите в Община Велико Търново 2009 - 2012 г., Вх. № 1657/ 06.04.2009 г.
 2. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, Вх. № 1579/ 19.03.2009 г.
 3. Приемане на Отчет на План за действие за 2008 г. към Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Велико Търново 2006 - 2008 г. и План за действие за 2009 г., Вх. № 1659/ 06.04.2009 г.
 4. Приемане на Отчет на План за действие за 2008 г. и План за действие за 2009 г. към Стратегия за осигуряване равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново 2008 - 2011 г., Вх. № 1658/ 06.04.2009 г.
 5. Приемане на Актуализиран финансов план за дейностите по Програма „СИНДИ”, Вх. № 1656/ 06.04.2009 г.
 6. Приемане на отчет на Общинска програма за 2008 г. и Общинска програма за 2009 г. за закрила на детето към Общинска стратегия за закрила на детето 2008 - 2011 г., Вх. № 1599/ 25.03.2009 г.
 7.  Информация относно предложение за здравна карта на област Велико Търново, Вх. № 1667/ 07.04.2009 г.
 8. Питане на Стефан Стоянов - общински съветник, Вх. № 1581/ 19.03.2009 г.
 9. Питане на инж. Богдан Ковачев - общински съветник, Вх. № 1565/ 16.03.2009 г.
 10. Питане от Мирко Робов - общински съветник, Вх. № 1630/ 02.04.2009 г.
 11. Предложение от НСПСПК, Вх. № 1670/ 08.04.2009 г.
 12. Откриване на процедура по акредитация на "Областен диспансер по пневмо - фтизиатрични заболявания със стационар" ЕООД, гр. Велико Търново, Вх. № 1645/ 02.04.2009 г.
 13. Откриване на процедура по акредитация на "Областен диспансер за кожно - венерически заболявания със стационар" ЕООД, гр. Велико Търново, Вх. № 1610/ 25.03.2009 г.
 14. Промяна в общинската транспортна схема, в частта междуселищни линии, Вх. № 1644/ 02.04.2009 г.
 15. Разпределение на финансовите средства на спортните клубове за бюджет 2009 г., Вх. № 1672/ 08.04.2009 г.
 16. Предоставяне за безвъзмездно ползване на части от имот публична общинска собственост за осъществяване на спортна дейност, Вх. № 1660/ 06.04.2009 г.
 17. Отписване на дълготрайни материални активи, общинска собственост от активите на "Комунално стопанство" ЕООД, гр. Велико Търново, Вх. № 1583/ 19.03.2009 г.
 18. Предоставяне на общински жилища за нуждите на Великотърновската Света Митрополия, Вх. № 1591/ 20.03.2009 г.
 19. Одобряване на частично изменение на ПУП - улично пространство, с. Пчелище, Вх. № 1651/ 06.04.2009 г.
 20. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Самоводене, Вх. № 1663/ 06.04.2009 г.
 21. Сключване на Договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ - УПИ, с. Леденик, Вх. № 1654/ 06.04.2009 г.
 22. Сключване на Договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ - УПИ, с. Ветренци, Вх. № 1655/ 06.04.2009 г.
 23. Учредяване право на строеж - за трафопост, кв. № 98, гр. Велико Търново, Вх. 1653/ 06.04.2009 г.
 24. Предоставяне за безвъздмездно ползване на част от имот частна общинска собственост на Института по математика и информатика, Вх. № 1649/ 06.04.2009 г.
 25. Предоставяне на недвижим имот за стопанисване и управление, кв. № 314, гр. Велико Търново, Вх. № 1650/ 06.04.2009 г.
 26. Публичен търг за продажба на недвижим имот, Ж. К. "Чолаковци", Вх. № 1652/ 06.04.2009 г.
 27. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, с. Никюп, Вх. № 1661/ 06.04.2009 г.
 28. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, гр. Килифарево, Вх. № 1662/ 06.04.2009 г.
 29. Отговор относно имот находящ се на третия етаж на адрес пл. "Майка България" № 2 а, Вх. № 1586/ 19.03.2009 г.
 30. Предложение относно публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж, кв. № 28, гр. Велико Търново, Вх. № 1671/ 08.04.2009 г.
 31. Именуване на улица, гр. Велико Търново, Вх. № 1669/ 08.04.2009 г.
 32. Информация за резултатите от дейността на търговските дружества през 2008 г., в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала, Вх. № 1631/ 02.04.2009 г.
 33. Приемане на Информация за дейността на Общинско търговско дружество, годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2008 г. на "Инвестрой - 92" ЕООД, Вх. № 1641/ 02.04.2009 г.
 34.  Приемане на Информация за дейността на Общинско търговско дружество, годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2008 г. на "Царевград Търнов" ЕООД, Вх. № 1637/ 02.04.2009 г.
 35. Приемане на Информация за дейността на Общинско търговско дружество, годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2008 г. на "Обредни дейности" ЕООД, Вх. № 1635/ 02.04.2009 г.
 36.  Приемане на Информация за дейността на Общинско търговско дружество, годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2008 г. на "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, Вх. № 1636/ 02.04.2009 г.
 37.  Приемане на Информация за дейността на Общинско търговско дружество, годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2008 г. на "Комунално стопанство" ЕООД, Вх. № 1640/ 02.04.2009 г.
 38. Приемане на Информация за дейността на Общинско търговско дружество, годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2008 г. на "Благоустройство" ЕООД, Вх. № 1643/ 02.04.2009 г.
 39. Приемане на Информация за дейността на Общинско търговско дружество, годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2008 г. на "Пиено" ЕООД, Вх. № 1638/ 02.04.2009 г.
 40. Приемане на Информация за дейността на Общинско търговско дружество, годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2008 г. на "Областен диспансер за кожно - венерически заболявания със стационар - Велико Търново" ЕООД, Вх. № 1633/ 02.04.2009 г.
 41. Приемане на Информация за дейността на Общинско търговско дружество, годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2008 г. на "Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар - Велико Търново" ЕООД, Вх. № 1642/ 02.04.2009 г.
 42. Приемане на Информация за дейността на Общинско търговско дружество, годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2008 г. на "Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново" ЕООД, Вх. № 1632/ 02.04.2009 г.
 43. Приемане на Информация за дейността на Общинско търговско дружество, годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2008 г. на "Областен диспансер за пневмо - фтизиатрични  заболявания със стационар - Велико Търново" ЕООД, Вх. № 1634/ 02.04.2009 г.
 44. Приемане на Информация за дейността на Общинско търговско дружество, годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2008 г. на "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І - Велико Търново" ЕООД, Вх. № 1639/ 02.04.2009 г.
 45.  Предложение относно свикано извънредно Общо събрание на "Стара планина - ВТ - в ликвидация" АД, Вх. № 1625/ 31.03.2009 г.
 46. Информация относно докладна записка на управителя на "Благоустройство" ЕООД, Вх. № 1576/ 18.03.2009 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да направя две предложения. Те са свързани с дневния ред: за отлагане на точки 26 и 27 за следващото заседание. Аргументите ми по точка 26. Към документацията, която ни е приложена, аз не мога да се съглася с доклада от г-жа Мариела Джартова – началник отдел „Общинска собственост”, в частта му по целесъобразност. Там е писано, че през конкретния имот преминава бетонов път, продължение на ул. „Бяла Бона”, който е единствен в момента достъп с автомобил до входовете от северната страна на жилищните блокове; новопостроена улица не е изградена. Лично отидох там, на ул. „Бяла Бона” № 13 и 15 – от северната страна наистина се стига по нерегламентиран път, който хората са си построили поради липса на друг. Това, което съществува в момента, е единственият подход. Хората ми дадоха два примера: ако има болен, как ще стигне линейка до входа и ако има пожар в северната част на блоковете, как ще стигне до тях пожарната? Предлагам да отложим точката, да се прецизира и с молба към ОбА, респективно към Кмета, да се прецени има или няма възможност да се направи друг подход. Ако няма възможност, да се остави този и да се намали квадратурата, която се предоставя за продан.

По т. 27. Според мен, има нещо, което от пръв прочит се забелязва. В предложението на г-н Кмета, в частта решение № 1: „На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС, чл. 11 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество и Становище с вх. № 1015 от 01.04.2009 г. на Кмета на с. Никюп, Великотърновски ОбС дава съгласие за отдаване под наем на имот, ПОС, намиращ се в местността Блатци в землище на с. Никюп, представляващ рибарник с обща площ 88.748 декара за срок 5 г. и минимална годишна конкурсна цена 3020 лв. Тук искам да направя два сигнала. Първо, има несъответствие в посочената дата и искам да насоча вниманието към определението, което специалистът е дал: „Определение на минималната годишна конкурсна цена за отдаване под наем на язовир в местността Блатци, в землище на с. Никюп с Решение № 510 от 19.04.2009 г. (тук датата е сгрешена) на ОбС е определен коефициент 1.51 за определяне на налични тръжни конкурсни цени и денксиране наемите по вече сключени договори. Предложено е как се образува цената от 3020 лв. Искам да насоча вниманието ви към Решение 510. Нашето решение от 19.03.2009 г. гласи: „На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 54, ал. 1 от Наредба за реда и установяване на жилищни нужди, настаняване и продажби на общински жилища, Великотърновският ОбС…” Тук се говори за жилищна площ.

Предлагам отлагане на двете точки.

Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: Аз продължавам да отстоявам това, което направих на предното заседание: заседанията на ОбС да се провеждат в старата зала. На предложението, което направих на предното заседание, колегата Г. Стефанов каза, че моментът не е подходящ и ще видим във времето. В момента няма много граждани, но си запазвам правото на следващото заседание на ОбС да докарам 50 човека граждани и ви питам къде ще седнат. Предлагам заседанията на ОбС да се провеждат в старата зала. Вижте къде сме Групата общински съветници от ДПС – на метър от председателя.

Правя официално предложение следващото заседание да бъде в старата зала.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Аз обръщам внимание и искам изваждане от дневния ред на две точки. Първо точка 15. Тя казва „Разпределение на финансовите средства на спортните клубове за бюджет 2009 г”. От съдържанието на материалите, които са предоставени, никъде не се говори за разпределение на финансови средства. Там само са посочени клубовете, които трябва да получат такива средства. Може да измените точката, но в никакъв случай тук не става дума за разпределение на финансови средства и по тази причина искам отлагане на точката.

Второ, отлагане на т. 18. - „Предоставяне на общински жилища за нуждите на Великотърновската Света Митрополия”. В предложението на д-р Рашев се казва: „за предоставяне на 4 общински жилища. Това искане не ни е предоставено да се запознаем с него. В материала не става въпрос с каква цел се искат, какви са тези жилища и къде трябва да бъдат. Аз предлагам т. 18 да се отложи.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Искам да се обърна лично към Вас, г-н Председател. Молбата ми е да следите стриктно спазването на Правилника. Всеки колега може за 2-3 минути да изложи аргументите си.

Аз предлагам да отпаднат точки 8, 9 и 10 – това са питания, тъй като не виждам в залата г-н Рашев.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Предлагам да отпадне точка 17. Няма становище на управителя на „Комунално стопанство”. Тракторът е закупен със средства на дружеството. Предлагам да се върне за доразглеждане от ОбА, защото може да се приложи договор за услуга, която да се ползва от „Спортни имоти”, ако не може да бъде договор за наем. Коментира се, че тракторът е амортизиран, той не е амортизиран, а има пазарна стойност.

Предлагам да отпадне и точка 46 от дневния ред, защото вливането е факт от месец април 2009 г.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Аз ще подкрепя казаното от г-н Димитров за отпадане на точка 26 и ще се аргументирам. В този квартал, който през годините беше превърнат от едно китно място в някаква еклектика от градоустройствени решения, аз ви предлагам да отложим точката, тъй като там има една чувствителност към всичко, което се прави. В този квартал наред с панелната архитектура съжителства испанската с агресивното заемане на складово помещение в центъра на този квартал, което е върху преотреден терен за озеленяване. Да не говорим за това, което е направил собственикът на този склад с надстрояванията и със заемането на тротоарното платно, и се стигне до всичко онова, което днес е „Чолаковци”, а там живеят 7000 души, които са данъкоплатци и искат да живеят в една уютна градоустройствена среда. Призовавам ви да отложим точката, за да бъде изчистено всичко около този терен, който разбира се че трябва да бъде продаден, но при ясни условия, така че да бъдат туширани негативните настроения, които съществуват. Няма да направим грешка, ако отложим, за да прецизираме тази точка.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Аз предлагам да отпадне точка 30 от проекта за дневен ред с възраженията при задължителните условия да се обявят по-точни параметри, да се определи каква част от този имот ще остане за Общината. Да няма после приспадания, оценки и т.н.

Г-н МИРКО РОБОВ: Аз правя едно противно предложение за отпадане на трите питания, тъй като нямаме сведения г-н Рашев да пътува някъде. Ако не е в залата, когато дойдат точките, ние ще ги отложим.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Присъства зам.кметът на Общината и той може да каже дали г-н Рашев е във В. Търново. Това ще ни помогне да вземем решение сега ли да отпаднат точките или по-късно.

Г-жа СТЕФКА ТАНЕВА: Г-н Рашев е в София, тъй като днес започват тържествата по повод годишнината от Търновската конституция. Така че той днес няма да присъства на сесията по тази причина.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Румен Димитров за отлагане на т. 26. Предложението беше прието с 26 „за”, 4 „против” и 5 „въздържали се”.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Румен Димитров за отлагане на т. 27. Предложението беше прието с 21 „за”, 4 „против” и 8 „въздържали се”.

Предложението на г-н Хаджихасан за провеждане на следващото заседание в голямата зала на Общината беше прието с 20 „за|”, 7 „против” и 7 „въздържали се”.

Г-н МИЛЕН МИХОВ (отрицателен вот): Считам, че това предложение е процедурно несъстоятелно, тъй като в дневния ред не можем да вземем подобно решение къде и кога да се проведе сесията. То е и нецелесъобразно, тъй като капризите на ДПС по въпроса за въздуха и за обстановка са просто извинение за техническата регламентация и осигуряването на нашата работа. Техниката дава ясна представа кой как е гласувал и кога участва в работата на ОбС. Мисля, че аргументите, че нямало да има място, ако дойдат 50-60 души, са несъстоятелни.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Стефан Стоянов за отлагане на т. 15 от дневния ред. Предложението беше отхвърлено с 15 „за”, 9 „против” и 9 „въздържали се”.

Предложението на г-н Стефан Стоянов за отлагане на т. 18 беше прието с 21 „за”, 6 „против” и 8 „въздържали се”.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Аз очаквах, че и това предложение няма да бъде прието и благодаря на колегите, че проявиха необходимата разумност. Тук не присъстват нито вносителят, нито предложителят, няма го и самото писмо, по което трябва да се произнесем. Аз предложих по предходната точка ако не я отложим, поне да я видоизменим, защото във формулировката й се говори за разпределение на финансови средства, а в самите материали не се говори за това.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: През месец март при приемане на бюджета на Общината за 2009 г. тези средства са заложени. Те са в размер на 108 000 лв. При последното заседание на ПК за ДМСТ те са разпределени. Следващата седмица вече могат да се теглят и да се ползват за спортни мероприятия.

Предложението на г-н Богдан Ковачев за отлагане на точки 8, 9 и 10 от дневния ред беше прието с 31 „за”, 1 „против” и 2 „въздържали се”.

Предложението на г-жа Желка Денева за отлагане на точка 17 беше прието с 20 „за”, 3 „против” и 9 „въздържали се”.

Предложението на г-жа Денева за отлагане на точка 46 беше прието с 27 „за”, 3 „против” и 4 „въздържали се”.

Предложението на г-н Пламен Петров за отлагане на точка 30 беше прието с 30 „за”, 3 „против” и 1 „въздържал се”.

Целият дневен ред беше приет с 26 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на програма за борба с наркотиците и наркоманиите в Община Велико Търново 2009 - 2012 г., Вх. № 1657/ 06.04.2009 г.
 2. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, Вх. № 1579/ 19.03.2009 г.
 3. Приемане на Отчет на План за действие за 2008 г. към Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Велико Търново 2006 - 2008 г. и План за действие за 2009 г., Вх. № 1659/ 06.04.2009 г.
 4. Приемане на Отчет на План за действие за 2008 г. и План за действие за 2009 г. към Стратегия за осигуряване равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново 2008 - 2011 г., Вх. № 1658/ 06.04.2009 г.
 5. Приемане на Актуализиран финансов план за дейностите по Програма „СИНДИ”, Вх. № 1656/ 06.04.2009 г.
 6. Приемане на отчет на Общинска програма за 2008 г. и Общинска програма за 2009 г. за закрила на детето към Общинска стратегия за закрила на детето 2008 - 2011 г., Вх. № 1599/ 25.03.2009 г.
 7.  Информация относно предложение за здравна карта на област Велико Търново, Вх. № 1667/ 07.04.2009 г.
 8. Предложение от НСПСПК, Вх. № 1670/ 08.04.2009 г.
 9. Откриване на процедура по акредитация на "Областен диспансер по пневмо - фтизиатрични заболявания със стационар" ЕООД, гр. Велико Търново, Вх. № 1645/ 02.04.2009 г.
 10. Откриване на процедура по акредитация на "Областен диспансер за кожно - венерически заболявания със стационар" ЕООД, гр. Велико Търново, Вх. № 1610/ 25.03.2009 г.
 11. Промяна в общинската транспортна схема, в частта междуселищни линии, Вх. № 1644/ 02.04.2009 г.
 12. Разпределение на финансовите средства на спортните клубове за бюджет 2009 г., Вх. № 1672/ 08.04.2009 г.
 13. Предоставяне за безвъзмездно ползване на части от имот публична общинска собственост за осъществяване на спортна дейност, Вх. № 1660/ 06.04.2009 г.
 14. Одобряване на частично изменение на ПУП - улично пространство, с. Пчелище, Вх. № 1651/ 06.04.2009 г.
 15. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Самоводене, Вх. № 1663/ 06.04.2009 г.
 16. Сключване на Договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ - УПИ, с. Леденик, Вх. № 1654/ 06.04.2009 г.
 17. Сключване на Договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ - УПИ, с. Ветренци, Вх. № 1655/ 06.04.2009 г.
 18. Учредяване право на строеж - за трафопост, кв. № 98, гр. Велико Търново, Вх. 1653/ 06.04.2009 г.
 19. Предоставяне за безвъздмездно ползване на част от имот частна общинска собственост на Института по математика и информатика, Вх. № 1649/ 06.04.2009 г.
 20. Предоставяне на недвижим имот за стопанисване и управление, кв. № 314, гр. Велико Търново, Вх. № 1650/ 06.04.2009 г.
 21. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, гр. Килифарево, Вх. № 1662/ 06.04.2009 г.
 22. Отговор относно имот находящ се на третия етаж на адрес пл. "Майка България" № 2 а, Вх. № 1586/ 19.03.2009 г.
 23. Именуване на улица, гр. Велико Търново, Вх. № 1669/ 08.04.2009 г.
 24. Информация за резултатите от дейността на търговските дружества през 2008 г., в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала, Вх. № 1631/ 02.04.2009 г.
 25. Приемане на Информация за дейността на Общинско търговско дружество, годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2008 г. на "Инвестрой - 92" ЕООД, Вх. № 1641/ 02.04.2009 г.
 26.  Приемане на Информация за дейността на Общинско търговско дружество, годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2008 г. на "Царевград Търнов" ЕООД, Вх. № 1637/ 02.04.2009 г.
 27. Приемане на Информация за дейността на Общинско търговско дружество, годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2008 г. на "Обредни дейности" ЕООД, Вх. № 1635/ 02.04.2009 г.
 28.  Приемане на Информация за дейността на Общинско търговско дружество, годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2008 г. на "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, Вх. № 1636/ 02.04.2009 г.
 29.  Приемане на Информация за дейността на Общинско търговско дружество, годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2008 г. на "Комунално стопанство" ЕООД, Вх. № 1640/ 02.04.2009 г.
 30. Приемане на Информация за дейността на Общинско търговско дружество, годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2008 г. на "Благоустройство" ЕООД, Вх. № 1643/ 02.04.2009 г.
 31. Приемане на Информация за дейността на Общинско търговско дружество, годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2008 г. на "Пиено" ЕООД, Вх. № 1638/ 02.04.2009 г.
 32. Приемане на Информация за дейността на Общинско търговско дружество, годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2008 г. на "Областен диспансер за кожно - венерически заболявания със стационар - Велико Търново" ЕООД, Вх. № 1633/ 02.04.2009 г.
 33. Приемане на Информация за дейността на Общинско търговско дружество, годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2008 г. на "Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар - Велико Търново" ЕООД, Вх. № 1642/ 02.04.2009 г.
 34. Приемане на Информация за дейността на Общинско търговско дружество, годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2008 г. на "Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново" ЕООД, Вх. № 1632/ 02.04.2009 г.
 35. Приемане на Информация за дейността на Общинско търговско дружество, годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2008 г. на "Областен диспансер за пневмо - фтизиатрични  заболявания със стационар - Велико Търново" ЕООД, Вх. № 1634/ 02.04.2009 г.
 36. Приемане на Информация за дейността на Общинско търговско дружество, годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2008 г. на "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І - Велико Търново" ЕООД, Вх. № 1639/ 02.04.2009 г.
 37.  Предложение относно свикано извънредно Общо събрание на "Стара планина - ВТ - в ликвидация" АД, Вх. № 1625/ 31.03.2009 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на програма за борба с наркотиците и наркоманиите в Община Велико Търново 2009 - 2012 г., Вх. № 1657/ 06.04.2009 г.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Незнайно защо точка 1 и точка 6 не бяха предоставени в две ПК, които имат отношение към контингента, който е предмет на тези два материала. В тези две ПК работят колеги, които са ангажирани с образованието и с възпитанието на децата, учениците и младежите във В. Търново. Аз ви моля за в бъдеще, когато има такива материали, да бъдат предоставени на тези две ПК, тъй като в тях има действащи учители, преподаватели, треньори, които са вътре в тази проблематика и биха могли да бъдат полезни при обсъждането на подобна проблематика.

Предложението по т. 1 беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 534

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА Великотърновски Общински съвет

Приема Отчет за дейността на Областен съвет по наркотични вещества през 2008 г.;

Приема Програма за борба с наркотиците и наркоманиите в Община Велико Търново 2009-2012 г.;

Приема План за действие с времеви график и финансов план - 2009 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО:Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, Вх. № 1579/ 19.03.2009 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Освен двете бележки на ПК за МСНУРП аз искам да кажа няколко думи по Програмата. За първи път приемаме такава програма след промените в Закона за общинска собственост. Добре е, че имаме по-голяма прозрачност и яснота как ще се разпореждаме с общинската собственост през тази година. За мен е неясно защо в края на Програмата е оставено място да се подпише от Председателя на ОбС.

Това, което най-много ме притеснява, е имотът, който придобихме с решение на ОбС на третия етаж на тази сграда. Тогава предложението беше подкрепено с много гласове на общински съветници с идеята Общината не само да продава, но и ще се обогатява с това, което е нужно. Вече 9 месеца оттогава ние по никакъв начин не сме влезли във владение на имота. Защо ни беше този имот, след като не го използваме досега. В Програмата за управление на общинската собственост не се предлага нищо за този имот. Значи той ще остане в безтегловност. Кога ще се ремонтира и ще можем да го използваме. Натрапва се мнението, че целта на тази операция беше да платим за този имот и то с взети назаем пари.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Когато имате такива въпроси, изчакайте някого, който може да ви отговори или задайте едно питане, защото сте прав. Аз съм на същото мнение, че щом сме придобили имот, той трябва да бъде стопанисван. В момента няма кой да ви отговори и само губим време.

Предложението по т. 2 беше прието с 26 „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 535

На основание чл. 21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС, чл.2а ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2009 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Отчет на План за действие за 2008 г. към Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Велико Търново 2006 - 2008 г. и План за действие за 2009 г., Вх. № 1659/ 06.04.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 3 беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 536

На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА , Великотърновски Общински съвет приема:

Отчет на Плана за действие за 2008 година за изпълнение на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Велико Търново 2006 - 2008 година.

План за действие за развитие на социалните услуги за 2009 година.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Отчет на План за действие за 2008 г. и План за действие за 2009 г. към Стратегия за осигуряване равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново 2008 - 2011 г., Вх. № 1658/ 06.04.2009 г.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Първото изречение в Отчета ме подтикна да взема отношение. То звучи по такъв начин, който провокира моето възмущение. „През отчетната година в гр. В. Търново се извърши понижаване на бордюрите в зоната на кръстовищата и пред входовете и гаражите…на бордюрите на 5 см…” и са посочени 4 улици. По стечение на обстоятелствата живея в района, в който беше осъществен ремонт и рехабилитация на улиците по т.нар. „пътен заем”. С този ремонт се нарушиха правата на хората с увреждания. Това, че са намалени бордюрите пред гаражите, касае автомобилите на хората, които са собственици на гаражите, но на кръстовищата, на подходите това, което беше практика преди няколко години, фирмите не го направиха. Тук информацията не е точна. Аз даже бях подготвил питане към Кмета по този въпрос: защо при изпълнението на тази част на Инвестиционната програма, рехабилитация на улиците, не бяха изпълнени задълженията, които имаме в нашите разпоредби, всеки ремонт да бъде съобразен с осигуряване на достъпната среда. Затова аз ще се въздържа да подкрепя този отчет. И това е проблем, който, надявам се, при следващите ремонтно-строителни дейности по инфраструктурата в община В. Търново и преди всичко в града, да не се повтаря.

Г-жа РОЗАЛИЯ КУЗМАНОВА: Разгледахме подробно отчета. При разглеждането му имаше представители на ОбА, които отговориха на въпросите, но бих искала да направя едно предложение, което възникна впоследствие при обсъждане на проблема в Група ГЕРБ. То е свързано с автобусните спирки. Наистина, вече има автобуси, пригодени да могат да се ползват от инвалидите. Нека да направим всичко възможно при строително-ремонтни работи да се пригодят тротоарите при автобусните спирки, за да се ползват от хората с увреждания.

Предложението по т. 4 беше прието с 24 „за”, 1 „против”, 2 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 537

На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет приема:

Отчет на Плана за действие за 2008 година към Стратегия за осигуряване равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново 2008 – 2011 година.

План за действие за 2009 година към Стратегия за осигуряване равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново 2008 - 2011 година.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Актуализиран финансов план за дейностите по Програма „СИНДИ”, Вх. № 1656/ 06.04.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 5 беше прието с 28 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 538

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА Великотърновски Общински съвет

Приема Информация за дейността по програма СИНДИ през 2008 година.

Актуализиран финансов план за дейностите по Програма СИНДИ и Детската компонента „Здрави деца в здрави семейства” през 2009 година.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на отчет на Общинска програма за 2008 г. и Общинска програма за 2009 г. за закрила на детето към Общинска стратегия за закрила на детето 2008 - 2011 г., Вх. № 1599/ 25.03.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 6 беше прието с 30 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 539

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето, Великотърновски Общински съвет

Приема отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2008 г. и Общинска програма за закрила на детето за 2009 г. към Общинска стратегия за закрила на детето 2008 – 2011 г.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация относно предложение за здравна карта на област Велико Търново, Вх. № 1667/ 07.04.2009 г.

Г-жа РОЗАЛИЯ КУЗМАНОВА: На 7 април, когато беше заседанието на ПК по ЗСД, и направихме среща и с представителите на диспансерите, както и с представители на ОбА. Първата точка на заседанието беше разглеждане на спешността и вземане на решения по спешността на изготвянето на тази здравна карта за област В. Търново, която ще бъде част от националната здравна карта. Нашите притеснения не са за това, че ще има здравна карта. Такъв документ трябва да има. Те са за това, че се случва в един много кратък срок от време. За една седмица трябва да се създаде такава комисия и тя трябва да вземе решение какво ще се случва със здравеопазването в областта: кои болници ще съществуват, кои ще се закриват. Поради факта, че не беше направено допитване нито до управителите на диспансерите, нито до нас като представители на гражданите в ОбС, тъй като диспансерите могат да се закриват или не с решение на ОбС, въз основа на това изготвихме възражение, в което изказваме притеснението си за това, че не сме информирани, не сме взели информирано решение. Не са информирани и гражданите за това, че те няма да имат последващо лечение и последващи прегледи. Още повече че не е променено националното законодателство, което е в основата на изграждането на тази здравна карта.

По този повод ние подкрепихме възраженията на управителите на диспансерите и подготвихме наше възражение, на ПК, до министъра на здравеопазването с копие до директора на РЦЗ гр. В. Търново. Възражението е качено в системата и поради това, че ние трябваше спешно да действаме и на 8 април трябваше да представим нашето възражение в министерството и нямаше възможност то да бъде представено в по-кратък срок на ОбС. Затова предлагам, ако сметнете за целесъобразно, да подкрепите следния проект за решение: „Общинският съвет подкрепя възражението на ПК по ЗСД относно проекта на интегративен модел на Областна здравна карта за област В. Търново. Считаме, че такава спешна промяна на принципите на създаване и действие на Националната здравна карта трябва задължително да се подложи на експертна дискусия при спазване на ясни правила за това и в съответствие с действащата нормативна документация.”

Г-н МАВРОДИ КАЛЕЙНСКИ: Позволете ми като лекар и като представител на лекарската общност на над 1000 лекари на област В. Търново да изкажа своята загриженост и от тяхно име да протестирам срещу така предложената ни в кратък срок необмислена здравна карта на България и на Великотърновска област, карта която специално за Великотърновска област лишава гражданите от качествена, достъпна и ефикасна медицинска помощ. В тази връзка БЛС – В. Търново е направил съответните законови възражения, но тук е мястото да кажа и мнението на лекарите: ние категорично сме против закриването на болници и вкарването на България и на българина като човек втора ръка, защото дори тези разчети, които ни бяха предложени, ни пращат в здравеопазване, каквото България е имала преди един век. Категорично протестираме и в тази връзка, като общински съветник и като гражданин подкрепям предложението на г-жа Кузманова, както и предложеното от д-р Парчев относно бъдещето на Диспансера за психични заболявания.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Поради факта, че материалът е внесен като информация и поради факта, че колегите специалисти, които се изказаха и са по-запознати с проблема, аз призовавам всички да не приемем тази информация и да се присъединим към предложението на г-жа Кузманова.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на ПК по ЗСД. Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 540

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Подкрепя възраженията на Постоянната комисията по здравеопазване и социални дейности относно проекта на интегративен модел на Областна здравна карта - Област Велико Търново. 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от НСПСПК, Вх. № 1670/ 08.04.2009 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Надзорният съвет за приватизация предлага този път един необичаен обект за приватизация, а не имот в класическия смисъл на думата и вероятно това е причината да се възбуди интересът на съветниците, на гражданите и на медиите. НС не вижда нищо лошо в това Общината да предложи за приватизация, т.е. да продаде две от наличните четири тръби за оптичен сигнал. Ако вие подкрепите предложението на НС, то ще бъде само за включване на тези две тръби в Програмата за приватизация и за откриване на процедура, а каква ще бъде цената, какво ще покаже правният анализ, какъв ще бъде способът за приватизация, са неща, които НС и Агенцията ще разработят и ще ги предложат в залата.

Защо трябва да продадем тези две тръби? Преди 2-3 сесии в Инвестиционната програма ние заложихме, че от средствата за приватизация трябва да осигурим 248 000 лв. за финансиране на програми на МОН, 120 000 лв само за ремонт на отоплителната инсталация на училище „Емилиян Станев”, 100 000 за газификацията на Хуманитарна гимназия, и други такива обекти със социална значимост и допълнително 100 000 лв. от евентуалното преизпълнение на приходите от приватизация за кметствата. До днешната дата Надзорният съвет не е реализирал нито една сделка, защото няма интерес към тези западнали имоти по селата, няма закупена даже тръжна документация. Подкрепям предложението на НС.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Аз искам да изкажа моето лично становище относно тази продажба. Категорично съм против, независимо че на заседанието на НС подкрепих идеята за продажба. След като го осмислих и разговарях с много хора по проблема, искам да ви осветля какво би станало, ако Общината продаде тези 12, 483 км от общо 100 км, които предстои да бъдат поставени под цялата улична мрежа във В. Търново. Сега ще продадем 12 км в централните части на В. Търново. След 1 година ще направим 12 км и ще дойде нов клиент за покупката на новите 12 км, но тогава собственикът на първите 12 км може да откаже да му предостави тези тръби, на които е собственик. Най-добрият вариант е да не да се отдават под наем тръбите, а преминаването на кабелите през тях, защотото тогава Общината ще може да си запази правото да управлява тръбите. Общината ще предоставя равностойно на всички клиенти преминаването през тръбите. По този начин си запазваме и собствеността върху тръбите, и възможността да регулираме. Моля ви, не гласувайте продажбата на двете тръби.

Г-н ГАНИ ПАНТИЛЕЕВ: В продължение на казаното от Стефан Стоянов като служител на БТК аз мога да кажа, че в момента това, което се предлага, може би е по себестойност и не бих подкрепил предложението за продажбата. Още повече че в момента се изграждат останалите етапи в кв. Бузлуджа и предстои Зона „В”. Когато тръгнем да продаваме нещо на отделни етапи, ще сгрешим, тъй като Общината ще вземе по-малка сума от това, което ще продаде. Затова предлагам когато се изгради целият етап, тогава да се направи предложение пред ОбС дали ще се продава, или ще се отдава под наем. Не е уместно на този етап да се направи това.Затова предлагам да не подкрепим предложението на НС за продажба на два броя тръби.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Аз изразявам недоумение първо защото Общината се е включила в този проект, след като той може да се реализира от съдружниците в момента. Второ, когато говорим за парите, които трябва да бъдат вложени в социалната сфера, аз се питам защо сме били лишени от тези 225 000 лв, които са вложени, а не са усвоени досега в ремонта на училища и т.н.? Трето, считам за нецелесъобразно лишаването от собственост, която наистина може да доведе до нови дивиденти, така че аз няма да подкрепя това предложение.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 8:

Стефан Стоянов –против, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – против, Станислав Рашков – против, Мирко Робов – против, Румяна Брайнова – въздържал се, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – против, Желка Денева – против, Иван Велков Иванов – въздържал се, Анета Маноилова – въздържал се, Румен Димитров – против, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – против, Ивайло Иванов – против, Стефан Колев – въздържал се , Гани Пантилеев – против, Христо Христов – въздържал се , Розалия Кузманова – въздържал се, Евгени Стоев – въздържал се, Любомира Попова – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова - въздържал се Цветанка Недева – въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Пламен Петров – въздържал се, Николай Цонев – против, Камен Алексиев –въздържал се.

Предложението беше отхвърлено с 2 „за”, 11 „против” и 15 „въздържали се”.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Откриване на процедура по акредитация на "Областен диспансер по пневмо - фтизиатрични заболявания със стационар" ЕООД, гр. Велико Търново, Вх. № 1645/ 02.04.2009 г.

Г-н МАВРОДИ КАЛЕЙНСКИ: Тази и следващите точки са по Закона за лечебните заведения. За да бъдат нашите диспансери добре работещи, трябва да получат тази акредитация. Моля да подкрепите това и следващите предложения.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 541

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 86, ал.1 от Закона за лечебните заведения и във връзка с чл. 24 от Наредба № 18 от 20.06.2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за провеждане на акредитационна процедура на „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар” ЕООД, гр. Велико Търново.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Откриване на процедура по акредитация на "Областен диспансер за кожно - венерически заболявания със стационар" ЕООД, гр. Велико Търново, Вх. № 1610/ 25.03.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 10 беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 542

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.86, ал.1 от Закона за лечебните заведения и във връзка с чл. 24 от Наредба № 18 от 20.06.2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за провеждане на акредитационна процедура на “Областен диспансер за кожни и венерически заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД, гр. Велико Търново.

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна в общинската транспортна схема, в частта междуселищни линии, Вх. № 1644/ 02.04.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 11 беше прието с 26 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 543

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 8, ал.4 от Наредба № 2/ 15.03.2002 г. на МТС и решения на комисията назначена със заповед № РД 22-384/ 04.03.2008 г. на Кмета на Община Велико Търново, Великотърновски Общински съвет

 1. Утвърждава извършените от комисията промени в общинска транспортна схема с решенията в протокола от 30.03.2009 г.,които да влязат в сила от 01.01.2010 г., както следва:
 2. Променя маршрутното разписание по линия В.Търново-Миндя с начални часове на тръгване 6.15-7.05 на 6.00-6.45, съгласно приложенят проект на маршрутно разписание.
 3. Променя маршрутното разписание по линия В.Търново-Къпиново с начални часове на тръгване 9.00-10.00 на 8.00-8.50,съгласно приложеният проект на маршрутно разписание.
 4. Променя маршрутното разписание по линия В.Търново-Миндя с начални часове на тръгване 11.00-12.00 на 11.00-11.45,съгласно приложенят проект на маршрутно разписание.
 5. Променя маршрутното разписание по линия В.Търново-Къпиново с начални часове на тръгване 13.30-14.45 на 13.30-14.10, съгласно приложеният проект на маршрутно разписание.
 6. Променя маршрутното разписание по линия В.Търново-Миндя с начални часове на тръгване 15.30-16.30 на 15.30-16.15, съгласно приложенят проект на маршрутно разписание.
 7. Променя маршрутното разписание по линия В.Търново-Миндя с начални часове на тръгване 19.30-20.30/петък и неделя/ на 19.30-20.15/петък,събота и неделя/, съгласно приложенят проект на маршрутно разписание.
 8. Променя маршрутното разписание по линия В.Търново-Къпиново с начални часове на тръгване 19.30 - 20.40 / без петък и неделя / на В.Търново-Церова Кория 19.30 – 20.00/понеделник, вторник, сряда и четвъртък/, съгласно приложеният проект на маршрутно разписание.
 9. Разкрива нов делничен курс по съществуваща автобусна линия В.Търново-Къпиново с начален час на тръгване от В.Търново 17.30, съгласно приложеният проект за маршрутно разписание.
 10. Разкрива нова автобусна линия В.Търново-Никюп, съгласно приложените проекти на маршрутни разписания.
 11. Прекратява се действието на съществуваща автобусна линия В.Търново-Арбанаси, като се разкрива нова В.Търново-.Шереметя-Арбанаси, съгласно приложените маршрутни разписания.
 12. Променя маршрутното разписание по линия В.Търново-Плаково, съгласно приложеното маршрутно разписание.
 13. Прекратява действието на линия Велико Търново - Пушево, и се удължава мършрута на линия Велико Търново - Леденик, с начален час на тръгване от Велико Търново - 06.30 ч. и 18.30 ч. до с. Пушево.
 14. Разкрива основна градска линия № 1 с маршрут и часове на тръгване съгласно приложеното разписание, действието на която се прекратява с възстановяване движението на тролейбусния транспорт.
 15. Разкрива основна градска линия № 2 с маршрут и часове на тръгване съгласно приложеното разписание, действието на която се прекратява с възстановяване движението на тролейбусния транспорт.
 16. Променя маршрутното разписание на основна градска линия № 4,съгласно приложеното разписание.
 17. Разкрива ново часово разписание по основна градска линия № 9,съобразно приложеното маршрутно разписание.
 18. Променя делничното разписание на основна градска линия № 50,като се добавят съответно курсовете в 13.30 и 15.00 часа на тръгване от зона „В”.
 19. Променя празничното разписание на основна градска линия № 50,като се добавят часове на тръгване от Зона „В” 14.00 и 16.00 и че вместо да се изпълнява само в събота става празнично.

Приложените 24 броя проекти за маршрутни разписания са неразделна част от предложението и са за линии:

 1. В. Търново- Миндя – начален час на тргване от В.Търново 6.00
 2. В. Търново-Къпиново - начален час на тргване от В.Търново 8.00
 3. В. Търново- Миндя – начален час на тргване от В.Търново 11.00
 4. В. Търново-Къпиново - начален час на тргване от В.Търново 13.30
 5. В. Търново- Миндя – начален час на тргване от В.Търново 15.30
 6. В. Търново- Миндя – начален час на тргване от В.Търново 19.30-петък,събота и неделя
 7. В. Търново- Церова Кория – начален час на тргване от В.Търново 19.30-понеделник, вторник, сряда и четвъртък
 8. В. Търново-Къпиново - начален час на тргване от В.Търново 17.30-делнично.
 9. В. Търново-Никюп делнично с начален час на тръгване от В.Търново 5.55
 10. В. Търново-Никюп делнично с начален час на тръгване от В.Търново 12.30
 11. В. Търново-Никюп делнично с начален час на тръгване от В.Търново 17.30
 12. В. Търново-Никюп събота с начален час на тръгване от В.Търново 7.30
 13. В. Търново-Никюп неделя с начален час на тръгване от В.Търново 17.30
 14. В. Търново-Шереметя-Арбанаси делнично
 15. В. Търново-Шереметя-Арбанаси празнично
 16. В. Търново-Плаково – петък и неделя
 17. В. Търново-Леденик с начален час на тръгване от В.Търново 6.30
 18. Основна градска линия № 1
 19. Основна градска линия № 2
 20. Основна градска линия № 4
 21. Основна градска линия № 9 втора кола
 22. Основна градска линия № 50 делнично първа кола
 23. Основна градска линия № 50 втора кола делнично
 24. Основна градска линия № 50 празнично

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Разпределение на финансовите средства на спортните клубове за бюджет 2009 г., Вх. № 1672/ 08.04.2009 г.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Вижте самия текст на предложението на Кмета. То е към Вас, г-н Председател, и пише „Приложено изпращаме Ви документите на следните спортни организации...” Къде са тези документи? Има ли ги? Ние гледаме ли ги? Как така ще ги гласуваме, ако не ги гледаме. Мисля, че точката не трябва да бъде гласувана.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Или аз не обяснявам ясно, или на някои хора трябва да им се обяснява по няколко пъти. Първото, с което не съм съгласен, е защо тази точка въобще е влязла. По проццедура спортните организации до 31 март подават документи, които се разглеждат от ПК за ДМСТ. На базата на постигнатите резултати се разпределят тези средства. Тук има списък на одобрените спортни клубове. ПК за ДМСТ вече е разпределила средствата и през следващата седмица те започват да ги получават.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 12: Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – въздържал се, Стефан Колев – въздържал се, Христо Христов – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма и 3 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 544

На основание, чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема за сведение.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО:Предоставяне за безвъзмездно ползване на части от имот публична общинска собственост за осъществяване на спортна дейност, Вх. № 1660/ 06.04.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 13:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Хасан Хаджихасан – против, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Христо Христов – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, 1 „против” и „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 545

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 от Закона за общинска собственост и чл. 8 ал. 3 т. 3 и чл. 59 ал. 3 т. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с чл. 51 ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, Великотърновски Общински съвет

І. Дава съгласие за предоставяне на право за безвъзмездно ползване за срок до 31.12.2011 г. на части от имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Краков” № 11, представляващ Дворец за култура и спорт „Васил Левски”, на спортни клубове, отговарящи на изискванията на ЗФВС.

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост и чл. 11 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок до 31.12.2011 г. на части от имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Краков” № 11 на юридически лица, регистрирани по Търговския закон, след провеждане на търг или конкурс. Дейността, която развиват, следва да не препятства по никакъв начин развитието на спортната и тренировъчна дейност в двореца.

ІІІ. Възлага на Кмета на Общината да осъществи необходимите действия за предоставяне на части от горепосочения имот, при условия и ред, съгласно нормативните изисквания.

ІV. Директорът на ДКС „Васил Левски” да сключва договори за безвъзмездно ползване със спортните клубове и възмездно с фирмите спечелили търга или конкурса. Договорите да съдържат клауза, която да задължава наемателите да заплащат консумативите в наеманите от тях обекти.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на частично изменение на ПУП - улично пространство, с. Пчелище, Вх. № 1651/ 06.04.2009 г.

Г-жа ЛАЗАРОВА – кмет на с. Пчелище: Дала съм положително становище. Целта е да бъде увеличена мощността и да бъдат захранени още абонати.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 14. Предложението беше отхвърлено с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

След направено искане за прегласуване, предложението беше подложено отново на гласуване:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма и „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 546

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие Кмета на Общината да одобри по реда на чл. 129 /2/ от ЗУТ, чл. 134 /2/ и във връзка с чл.134/1/т.1 от ЗУТ- частично изменение на ПУП- план за регулация за част от улично пространство между ОК ОК 34 – 35 - 316, западно от УПИ V-142 от кв. 1-А по плана на с.Пчелище – образуване на нов УПИ с отреждане – УПИ VІ- за трафопост от кв. 1-А по плана на с. Пчелище, за сметка на част от улично пространство между ОК ОК 34 – 35- 316.

Съгласно определенията на ЗОС частта от улично пространство, образуваща нов УПИ VІ, представлява публична общинска собственост. Във връзка с промяната на предназначението й /съгласно одобрен проект за ЧИ на ПУП- план за регулация/ и на основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 6 ал. 1 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, Общински съвет – Велико Търново дава съгласие частите от улично пространство , попадащи в новообразуван УПИ VІ за „трафопост” от кв. 1-А по плана на с.Пчелище, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Самоводене, Вх. № 1663/ 06.04.2009 г.

Г-н МИЛАКОВСКИ – кмет на с. Самоводене: Поддържам даденото от мен становище относно прекратяване на съсобствеността.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 15:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Хасан Хаджихасан – против, Хасан Палов – въздържал се, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за,Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, 2 „против” и 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 547

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1 от ЗОС и чл.2 ал.1 и ал.3 от НРПУРОИ и във връзка с промяната на нейното предназначение, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие частта от полски път – ПИ №150058 по КВС на землище с. Самоводене, попадаща в новообразуван УПИ І-565,566, съгласно ПУП- ПР, да бъде обявена за частна общинска собственост.

На основание чл. 21 ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36 ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 49, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот: общинско място с площ от 1 549 /хиляда петстотин четиридесет и девет/ кв.м., представляващо част от полски път ПИ № 150058 по КВС на землище с. Самоводене, което съгласно одобрен ПУП – ПР попада в новообразуван УПИ І-565, 566, от „АСМ-БГ ИНВЕСТИЦИИ” ООД гр. София, жк „Надежда 2”, ул. „Екзарх Стефан” № 61 чрез управителя Асен Шапкаров.

Утвърждава цена на общинската част от УПИ І-565,566 с.Самоводене, с площ от 1 549 кв.м., равна на данъчната оценка на имота, в размер на 2 974,08 лева /две хиляди деветстотин седемдесет и четири лева и осем стотинки/, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. „АСМ-БГ ИНВЕСТИЦИИ” ООД гр. София, жк „Надежда 2”, ул. „Екзарх Стефан” № 61 чрез управителя Асен Шапкаров следва да заплати и следните дължими суми: 2 % режийни разноски, в размер на 59,48 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG 36 SОMB 9130 31 24758000 при „Общинска банка” АД клон Велико Търново; 1,3% местен данък в размер на 38,66 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за предоставяне безвъзмездно в полза на Община Велико Търново на новопроектирани пътища с обща площ в размер на 5 014 кв.м.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

В 11.00 часа беше обявена 15-минутна почивка.

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Сключване на Договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ - УПИ, с. Леденик, Вх. № 1654/ 06.04.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 16. Предложението беше отхвърлено с 21 „за”, 2 „против” и 3 „въздържали се”.

По искане на г-н Камен Алексиев, с аргумент, че системата за гласуване не е работила, предложението беше прегласувано:

Стефан Стоянов – против, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Хасан Хаджихасан – против, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше отхвърлено с 23 „за”, 2 „против” и 3 „въздържали се”.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Сключване на Договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ - УПИ, с. Ветренци, Вх. № 1655/ 06.04.2009 г.

КМЕТЪТ НА С. ВЕТРЕНЦИ: Дал съм положително становище, защото мястото е предаваемо и не може да се обособи като самостоятелно и да се продаде.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 17:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Хасан Хаджихасан – против, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – въздържал се, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше прието с 27 „за”, 2 „против” и 3 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 548

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 2, ал. 1 и ал. 3 от НРПУРОИ и във връзка с промяната на нейното предназначение, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие частта от улично пространство, попадаща в УПИ ІV-212 от кв. 40 по РП на с. Ветринци, съгласно проекта за ЧИ на ПУП- ПР, да бъде обявена за частна общинска собственост.

На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал.5 от ЗУТ, чл. 42 и чл. 43, ал. 1 и ал.2 от НРПУРОИ, дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху реални части от недвижими имоти в обхвата на разработката по решение № 31 по протокол № 3 от 11.02.2009 г. на ЕС по УТ при Община Велико Търново, както следва:

2.1. Община Велико Търново прехвърля на „Анаис” ЕООД, представлявано от Катерина Сергеевна Борисенко правото на собственост върху реална част от общински имот с площ от 1 380 /хиляда триста и осемдесет/ кв.м., представляваща по проекта част от улично пространство спрямо улици с ОК-ОК №№114-117 и ОК-ОК №№117-118 по РП на с. Ветринци, срещу актуална пазарна цена, определена с протокол за оценка на оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 8 280 /осем хиляди двеста и осемдесет/ лева без начислен ДДС.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи с „Анаис” ЕООД, представлявано от Катерина Сергеевна Борисенко предварителен договор по чл.15 ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП – ПР за УПИ ІV-212 от строителен квартал 40 по РП на с. Ветринци, община Велико Търново, да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху реални части от имота в обхвата на разработката.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредяване право на строеж - за трафопост, кв. № 98, гр. Велико Търново, Вх. 1653/ 06.04.2009 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 18:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Хасан Хаджихасан – против, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, 1 „против” и „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 549

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 от ЗОС, чл. 54, ал. 4, т. 4 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 62, ал. 1 от Закона за енергетиката, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж без търг и конкурс върху общинска земя – УПИ ІІ /урегулиран поземлен имот две римско/, отреден „за трафопост” от строителен квартал 98 /деветдесет и осем/ по ПУП на гр. Велико Търново, а по кадастралната карта на гр. Велико Търново представляващ имот с идентификатор № 10447.513.83, целият с площ от 40 кв.м., актуван с АОС № 1525/05.11.2002 г., находящ се на ул. „Марно поле”, за изграждане на обект: „Трафопост – тип бетонен комплексен трансформаторен пост /БКТП/” със ЗП от 12,42 кв.м. и сервитут от 8,16 кв.м., в полза на „EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център Горна Оряховица.

Утвърждава експертната оценка за учредяване възмездно право на строеж върху общинска земя, изготвена от оценител на имоти “Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, в размер на 7 410 /седем хиляди четиристотин и десет/ лева.

Преди сключване на договора за учредяване право на строеж върху общинска земя, “EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център Горна Оряховица, следва да заплати стойността на учреденото право на строеж в размер на 7 410 /седем хиляди четиристотин и десет/ лева по сметка на Община Велико Търново BG 43 SOMB 9130 84 24761244 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ Велико Търново КОД 44 59 00, BIC КОД SOMBBGSF, 2% режийни разноски в размер на 148,20 лева по сметка на Община Велико Търново BG 36 SOMB 9130 31 24758000 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ Велико Търново, 1,3% местен данък в размер на 96,33 лева по сметка на Община Велико Търново BG 43 SOMB 9130 84 24761244 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ Велико Търново, както и 162 лева стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC KOД SOMBBGSF.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по учредяване възмездно право на строеж в съответствие с изискванията на закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне за безвъздмездно ползване на част от имот частна общинска собственост на Института по математика и информатика, Вх. № 1649/ 06.04.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 19:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Хасан Хаджихасан – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Пламен Легкоступ – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма и 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 550

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 и чл. 39, ал. 4 от Закона за общинска собственост и чл. 8 ал. 3 т. 5 и чл. 59 ал. 3 т. 1 и ал. 4 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Великотърновски Общински съвет

І. Дава съгласие за предоставяне на право за безвъзмездно ползване на части от имот частна общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 19 /старо ВНВУ/, корпус ІV, западен вход, с обща площ 770,36 кв.м, заедно с прилежащите им обслужващи общи части, както следва:

- І етаж - 7 броя помещения с обща площ 363,29 кв.м /съответно № 17- 17,15 кв.м, № 18- 98,55 кв.м, № 19- 25,97 кв.м, № 21- 53,76 кв.м, № 22- 34,88 кв.м, № 23- 98,74 кв.м и № 26- 34,24 кв.м- за нуждите на Института по водни проблеми/;

- ІІ етаж - 10 броя помещения с обща площ 407,07 кв.м /съответно № 17- 31,31 кв.м и № 18- 21,08 кв.м- за нуждите на Института по водни проблеми, № 7- 78,01 кв.м и № 11- 51,21 кв.м- за нуждите на Централна лаборатория по мехатроника и приборостроене и № 19- 19,80 кв.м, № 20- 13,91 кв.м, 21 - 39,31 кв.м, № 22 - 19,44 кв.м, № 24 - 79,80 кв.м и № 25- 53,20 кв.м- за нуждите на Института по математика и информатика/;

ІІ. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за безвъзмездно ползване на гореописаните помещения и прилежащи части с „Българска академия на науките” при условия и ред, съгласно изискванията на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за срок от 3 /три/ години, като в него бъде включена клауза, че при започване на строителни дейности в района, неговото действие се прекратява.

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне на недвижим имот за стопанисване и управление, кв. № 314, гр. Велико Търново, Вх. № 1650/ 06.04.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 20:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Хасан Хаджихасан – въздържал се, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма и 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 551

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 12 ал.1 от ЗОС, чл.10 ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да бъде предоставен за ползване и управление недвижим имот, находящ се в гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов” № 38, представляващ застроен урегулиран поземлен имот І от строителен квартал 314 по ПУП на гр. Велико Търново, целият с площ от 472 кв.м., заедно с построените в имота: масивна триетажна административна сграда със ЗП в размер на 290 кв.м., масивна двуетажна административна сграда със ЗП в размер на 102 кв.м. и гараж със ЗП в размер на 60 кв.м., за който недвижим имот е съставен акт за публична общинска собственост № 4624/03.04.2009 г.,

на Регионален исторически музей Велико Търново, представляван от Директора Иван Църов.

Управлението на публичната общинска собственост се осъществява от ръководителя на бюджетната структура от негово име, на негова отговорност, в рамките на действащата нормативна уредба.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по предоставяне на имота при спазване разпоредбите на ЗОС и НРПУРОИ.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, гр. Килифарево, Вх. № 1662/ 06.04.2009 г.

Г-н ЕВГЕНИ СТОЕВ: Разглеждайки в ПК площта на имота, който ще се отдава и срока, ние преценихме, че 600 лв. е много ниска цена и затова предлагаме 2500 лв, за да има икономическа изгода от отдаването на имота.

Г-н ХАРИЗАНОВ – кмет на Килифарево: Аз поддържам становището, но искам да кажа, че наемът, който определихте, е много висок. Това е първото сдружение с нестопанска цел за общополезна дейност може би в Централна България за първи път се създава. Това Сдружение иска да направи един водоем, който бяхме загубили, защото се използваше от различни наематели, които го източваха. Ние успяхме да затворим шахтата и така язовирът се запази и не разрешаваме достъп до него. Сдружението има за цел това място да се ползва за отдих и туризъм. Там в момента са посадени около 15 дръвчета. Сдружението ще го ползва, ще го ползват рибарите и хората, които обичат туризма. Целта е в събота и неделя човек да може спокойно да отиде и да опъне палатка. Сдружението няма да го ползва за печалба. В него има хора от всички възрастови групи – има и много възрастни хора, над 80 г., както и деца, и няма кой да събере тези пари, тъй като всичко е на доброволни начала.

Аз апелирам ОбС както досега язовирът беше даден под наем за смешни суми, да се определи една сума, която да може да се събира от членовете Сдружението. Целта на Сдружението евентуално е да участва и в програми по европейските фондове и тогава вече може да се мисли за друга сума. Целта е доброволна, за да се опази природата и да може да се ползва от хората от Общината.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Аз също не съм съгласен с предложението на г-н Кмета по отношение отдаването на този водоем под наем с първоначална вноска 690 лв. Ако се направят съответните преизчисления съотнесени към точката за с. Никюп, където искаме минимална годишна цена 3200 лв за 88 декара, а тук за 59 декара искаме 690 лв. Минималната цена, при която можем да дадем този водоем, независимо от целите, е минимум 2000 лв. Смятам, че сумата трябва да бъде 2000 лв. и поддържам предложението на Евгени Стоев. Тук е г-н Харизанов, но не съм съгласен с неговото становище за безвъзмездно ползване на язовира. Колкото и да са благородни целите. Хубаво би било представителят на Сдружението да е тук, за да обясни как така целогодишно ще поддържа язовира, ще осигурява охрана на рибната фауна, ще работи за опазване и обогатяване на биологичното разнообразие на територията, за изграждане на места за отдих и туризъм и т.н. и след толкова много инвестиции безплатно ще предоставя условия за ползване на гражданите от община В. Търново. Смятам, че минималната годишна вноска трябва да бъде най-малко 2000 лв. и то при конкурс.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Все пак тук става въпрос за конкурс. Макар и да е по искане на Сдружението, все пак това е търговска процедура. Аз апелирам да подкрепим предложенеито на г-н Стоев.

Г-н ИЛАЙЛО ЛЮБЕНОВ: Аз съм съгласен с казаното от г-н Стоянов, но знам как се издържат сдружения и съм склонен да подкрепя предложението на Кмета на Килифарево. Г-н Тодоров каза, че ще бъде чрез конкурс, така че условията сигурно ще се променят. Аз по принцип искам да дадем шанс да стартира с една ниска цена, а след време да се мисли; да дадем шанс на малките населени места около В. Търново да се развиват.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Аз ще се изкажа в полза на предложението на Кмета. Вярно е, че звучи добре да увеличим наема, който е определен като първоначален. Условията на конкурса, които са предложени: в т. 1 е посочено, че трябва да участват юридически лица с нестопанска цел. Това означава, че това не са търговски дружества, които да разполагат със собствен капитал, с право на банкови кредити, с развиване на търговска дейност и да калкулират печалба. Така че високият наем ще бъде в тежест на бюджета на тези юридически лица. На второ място, в т. 3, ние задължаваме бъдещия наемател да представи Програма за инвестиции, разпределени по години спрямо срока на договора. На трето място: става дума за минимална годишна конкурсна цена. Ако се яви някакво сдружение, което има финансов ресурс, и се появи конкуренция, 690 лв. могат да станат 5000. Аз се опасявам, че в условията на финансова криза ще се намерят такива инвеститори към този обект, който не е изграден в момента. Аз подкрепям инициативата на Кмета, че това е една дейност, която ще носи повече социална и обществена полза на гражданите на Килифарево и ще бъде за отдих, спорт и развлечение, а не за печалба. Ние не даваме язовира за стопанска експлоатация, а за нещо, което ще бъде със социално и с обществено значение. Затова подкрепям идеята да дадем чрез конкурс при минимална по-ниска цена.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Констатирам, че в някои от точките, които обсъждаме тук, имаме крайно неизгодни за Общината решения. Сега предлагаме една минимална цена за предоставяне на нещо. Преди малко бяхме готови да продаваме тръби, които после ще донесат много недоразумения. Какво ще отговорим на другия кандидат за ползване на язовира от 88 в с. Никюп, след като той разбере, че тук се дава воден басейн за спорт и риболов, а той ще плаща 3020 лв. Аз мисля, че трябва да бъдем повече реалисти в поведението си и поддържам предложението на г-н Стоев за минималната цена и на ПК по ИВСПИ.

Г-н СТЕФАН КОЛЕВ: Правя процедурно предложение точката да се върне и да се разгледа в ПК и когато имаме разумно предложение за решение, да влезе отново в дневния ред.

Г-н ХАРИЗАНОВ: Аз съм дошъл да защитя исканията на едни хора, които сами си направиха нещо и аз с каквото мога им съдействам. Те организират охраната. Всичко е доброволно. Аз ви обещавам, че докато съм кмет, така ще бъде. Нека да дадем шанс на нещо добро, на младите хора и на хората, които нямат с какво друго да се занимават. Има хора, които обичат природата, риболовци. Единственото, което съм правил през тези 6 години, съм работил за Килифарево и сега залагам авторитета си. Г-н Стоянов, миналия път след Ваше изказване лишихме 16 семейства от една хубава сделка за 1 млн. лв в гр. Килифарево. Сега Ви уверявам, че всичко е доброволно и ако отидете сега, ще видите, че има хора, които дежурят там. Досега язовирите бяха давани на хора, които ги източваха докрай и през лятото стените се пукаха. Сега тези хора искат да направят нещо добро. Тук няма далавера. Моля ви, дайте шанс на хората и ако има нещо, нека се назначи комисия и тогава кажете, че сме ви излъгали.

Предложението за отлагане на точката беше отхвърлено с 11 „за”, 9 „против” и 2 „въздържали се”.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Аз съм напълно съгласен с Кмета на Килифарево и с колегите Любенов и Михов. Нещо, което наистина ще бъде добро за община В. Търново, искаме да го върнем по всякакъв начин и да развалим нещо, което Кметът най-добре знае колко добро ще бъде за жителите на гр- Килифарево. Колегата Стоянов не знам защо във всяко нещо вижда далавера, когато предлага по-високи цени на парцели. Недейте Вие специално, г-н Стоянов, да говорите за далавери. Ако зависи от мен, ще гласувам да бъде даден безвъзмездно, но понеже законодателят не дава възможност за това, призовавам всички да гласуват за тази инициатива, която ще бъде от изключителна полза за гражданите на Килифарево.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Мислех да направя едно специално питане до г-н Рашев, но ще питам Вас, г-н Харизанов,. Преди 2 години вие станахте гарант на една сделка за 70 декара за засаждане на екзотични видове, които щели да бъдат използвани за полезни и екзотични цели. При тази сделка ние ги дадхоме на някакъв неидентифициран обект, който беше представен без наименование, без да бъде упоменато нито едно лице. Когато аз попитах, никой не можа да ми отговори кой е този субект, на когото предоставихме тези 70 декара? Даже и Вие не можахте да ми отговорите. Затова питам , ако тази сделка е реализирана успешно, ще гласувам и за тази, която сега предлагате. Но ако не е реализирана, аз поставям под съмнение това Вие да си залагате авторитета за такива съмнителни проекти, които може би са с идеална цел, но по един или по друг начин после се изкористяват и общинските съветници обират в крайна сметка негативните емоции от това. Моля Ви, дайте категоричен отговор, че тези екзотични видове растат вече на землището на Килифарево и от там ще произтече всичко онова, което беше заложено – работни места и т.н.

Г-н ХАРИЗАНОВ: Проектът ще бъде изпълнен от същата фирма, но няма да бъде със същото предназначение. В момента се прави проект. Фирмата е софийска. Ще бъде нещо във вид на вилно селище, съчетано с лозовия масив там. Аз искам да кажа на Вас лично, че залагам моя авторитет. Ако дойде общински съветник и види, че ние не изпълняваме това, което обещавам, на другия ден си нося оставката, защото аз присъствах на тези мероприятия на Сдружението и видях с какъв ентусиазъм работят хорат. Те го зарибиха със собствен зарибителен материал, без да се дават пари. Ръководството се състои от 5 човека и са авторитетни хора.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Аз искам да попитам г-жа Мишева понеже не схванах връзката между предишното инвестиционно намерение и сегашното. Ако в някакво населено място бъде гласувано инвестиционно намериние и то не се реализира, значи ли това, че до края на мандата не трябва да гласуваме да се прави нещо в това населено място?

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Подкрепям предложението на кметовете с едно малко уточнение. Г-н Стоянов дава пример с точка, която отложихме по мое предложение заради неправилно ценообразуване на наемната цена, според мен, тъй като се използват коефициенти, които нямат отношение по конкретния въпрос. Аз апелирам да подкрепим предложението на г-н Харизанов и да имаме предвид, че едно е за обществена полза, а друго е за стопанска полза – какъвто е случаят в Никюп.

Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: Искам да припомня, че преди един месец, когато обсъждахме бюджета и Инвестиционната програма аз се изказах и развих идеята за едно ново отношение към проблемите на кметствата и това може да стане по два начина – едното, като заделяме средства по бюджет и Инвестиционна програма и другото – като подкрепяме тяхната инициатива и проекти, които могат да се реализират по друг път на тяхна територия. Виждам, че сме на път да провалим още една инициатива. Нека подкрепяме инициативните кмепове в това време на криза, където има инициативи и идеи. Предлагам да подкрепим предложението на кмета и молбата на кмета на Килифарево, защото не виждам никаква причина предложението да бъде бламирано.

Г-н МАВРОДИ КАЛЕЙНСКИ: Аз имам два въпроса към г-н Кмета. Първият въпрос е: Сдружението е регистрирано като сдружение в частна или в обществена полза и вторият въпрос е: защо жителите на Килифарево не се обърнаха към ОбС за безвъзмездно ползване на този обект?

Г-н ХАРИЗАНОВ: Сдружението е регистрирано като сдружение с общополезна дейност. В моето становище до Кмета на В. Търново аз пиша да бъде отдадено безвъзмездно.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Аз искам да уточня това, че виждам пряка връзка между двете неща, които казвам, защото тук е заложен авторитетът на един кмет и затова питам доколко може да бъде гарант на такива сделки, след като една крупна сделка за Килифарево беше провалена. Освен това винаги изпитвам едно съмнение към шизофренията, която ни обзема, когато говорим за общински имоти и ги раздаваме за какво ли не и когато в частен план трябва да направим една сделка, тогава си правим точна сметка. Не мога да разбера това разделение, което правим – за общестеното и за личното. Така че когато разпределяме общинската баница, да бъдем толкова внимателни, колкото когато това е нашата баничка.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Явно, че много дебатираме по този въпрос. На какво сме свидетели? Един неразработен обект е възроден от група ентусиасти. Кметът изцяло подкрепя идеята за това, което става в неговото кметство. По закон искаме кметовете да са тук и да чуем тяхното становище, но когато го чуем, започваме да търсим под вола теле. Вече 6 години съм общински съветник и досега не съм бил свидетел на такъв случай в такава степен един кмет да се моли на ОбС. Предлагам да подкрепим предложението на г-н Кмета. Правя процедурно предложение да прекратим изказванията и да гласуваме.

Предложението за прекратяване на дебатите беше прието с 32 „за”, 2 „против”, „въздържали се” няма.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението на ПК по ИВСПИ:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше отхвърлено с 16 „за”, 9 „против” и 9 „въздържали се”.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: От всички дебати до момента на мен ми стана ясно, че ние в момента обявяваме един конкурс, за който има 1 кандидат и ние сега защитаваме конкурс ли да бъде или това Сдружение да го вземе. Аз искам да направя процедурно предложение, след като тръгваме на варианта за наем, убеден съм, че тези 700 лв няма да оправят бюджета на Общината и според мен е по-резонно този язовир да се отдаде безвъзмездно под наем на това Сдружение при определени условия: да не се развива стопанска дейност, да не се продава риба и т.н.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Законът не позволява това, което предлагате Вие – да се отдаде безвъзмездно.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението на ОбА по т. 21:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов – против, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Румен Димитров – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – въздържал се, Розалия Кузманова – въздържал се, Евгени Стоев – въздържал се, Любомира Попова – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова - въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Пламен Петров – въздържал се, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше отхвърлено с 18 „за”, 3 „против” и 12 „въздържали се”.

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Отговор относно имот находящ се на третия етаж на адрес пл. "Майка България" № 2 а, Вх. № 1586/ 19.03.2009 г.

Г-н Христов обясни, че е даден отговор от Кмета какво предстои да се случи в тази сграда. Изказвания не бяха направени.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Именуване на улица, гр. Велико Търново, Вх. № 1669/ 08.04.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 552

На основание чл.21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Именува улица с ОКОК 208-207-8759-8758-8757-8756-8755-8754-8753-8752-8751-8760-200 кв. № 1 А и кв. № 660 по подробния устройствен план на гр. Велико Търново, отразена върху приложената схема с наименованието „Слънце”.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за резултатите от дейността на търговските дружества през 2008 г., в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала, Вх. № 1631/ 02.04.2009 г.

Г-н ЕВГЕНИ СТОЕВ: От тук до края на заседанието точките са за приемане на информация за резултатите от дейността на търговските дружества през 2008 г., в които община В. Търново е едноличен собственик на капитала. Ние така или иначе трябва да приемем годишните финансови отчети за разпределение на печалбата за 2008 г. на всички дружества, защото има такова изискване да се представят пред Сметната палата, но имаме едно предложение от групата на ГЕРБ: понеже технологичното време за разглеждане на този отчет за всички еднолични дружества с общинско участие беше много малко, да се създаде една временна експертна комисия за разглеждане на годишните отчети на търговските дружества с общинско участие, в която да влязат представители на всички политически групи от ОбС с цел по-конкретно и задълбочено запознаване с оперативно-финансовата дейност на дружествата и за предотвратяване пропуските и лошите практики през настоящата, 2009, година.

Мотивирам се със следното: в консолидирания финансов резултат за дейността на търговските дружества за 2008 г. 45 000 лв. е положителният финансов резултат от всичките 12 дружества. За 2007 г. е бил 170 000 лв, което е намаление с 4 пъти. От друга страна, в бизнес плана на всички 12 ООД е заложена печалба в размер на 257 000 лв. за 2008 г. Приблизително 6 пъти разлика надолу. Ние обсъждахме нещата в ПК и с г-н Рашков. Има инициативни управители, но няма изграден механизъм, по който инициативните управители, които са си изпълнили печалбата над бизнес плана, да бъдат награждавани и тези, които не са се представили добре през 2008 г. и са много далече от бизнес плана, да бъдат санкционирани. Затова ние настояваме да се създаде такава комисия от всички политически групи, за да набележим мерки за стабилизиране на тези дружества. Нека информациите да бъдат приети, но да се създаде такава комисия.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Напълно съм съгласен с това, което изложихте, но мисля, че не е необходимо да правим нова комисия. Имаме ПК по ИВСПИ и няма проблем в нея да присъстват и други общински съветници и мисля, че можем да възложим на нея с участието на съветници от групите, които нямат представители, тя да продължи обсъждането на работата на търговските дружества и когато е готова, да ни предложи по-задълбочени мерки. Създаването на нова комисия ще отнеме време и в нейния състав пак ще бъдат същите хора от ПК по ИВСПИ.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Предложенето, което внесе председателят на ПК по ИВСПИ, за мен е новост. Подкрепям предложението на г-н Стефанов, че това е от компетенциите на ПК по ИВСПИ. Нищо не е пречило на ПК по ИВСПИ да има такова становище по този въпрос. Информацията според мен е добре структурирана, с добра аналитична част, с оценка и анализ, с изводи на икономическите показатели, с препоръки. За първи път се дава сравнение на развитието на търговските дружества от 2003 до 2008 г.; за пръв път са показани направленията на бизнес програмата за 2009 г. Затова си позволявам да поздравя екипа, който е подготвил тази информация, въпреки че с някои изводи и анализи не съм съгласен.

Бих искал да се спра на два въпроса. Първи въпрос – за инвестициите в търговските дружества. Няма начин в една бизнес програма да няма раздел за инвестиции. Резултатие от 2008 г. са следните: Търговските дружества са инвестирали 906 0006 лв. Не съм запознат с техните бизнес програми за 2008 г., не съм запознат с тяхната Инвестиционна програма, но няма начин да няма заложени средства. Минималното, скоето е задължително да се вложи в една инвестиционна програма, това са стойностите на амортизациите на търговските дружества. Нормално е едно търговско дружество да инвестира от 8-15 % от приходите, за да може да се развива и да бъде конкурентноспособно. Какви са обаче резултатите? Пет търговски дружества не са инвестирали и стотинка, 7 търговски дружества не са изпълнили решението на ОбС за реинвестиране на печалба за 2007 г. Само едно търговско дружество – МОДОЗС, е инвестирало повече от 11 % от приходите. Изводите направете сами. Управителите на тези търговски дружества не са изпълнили наше решение.

Вторият въпрос, който искам да засегна, е изпълнението на бизнес програмата за 2008 г. в показател „Печалба”. Искам да го свържа с възнагражденията на управителите. В бизнес програмата за 2008 г. е заложена печалба от 257 000 лв. Реално са 45 000 лв. Реално това означава, че 6 търговски дружества не изпълняват бизнес програмите си. Само три търговски дружества са преизпълнили бизнес програмата си. Но изпълнили, или не, управителите получават заплатата, която е твърда за тях. Техните заплати не зависят от финансово-икономическите резултати. Целта на управителите, за да вдигнат своите заплати, е да увеличат средната работна заплата на търговските дружества, които управляват. Но не е все едно дали управляваш 20, или 200 човека, не е все едно дали управляваш капитал с 60 000 или с 600 000 лв..

Трябва да вземем решение да одобрим техните отчети, да вземем решение да преразпределим печалбата и да ги освободим от отговорност. Има и търговското дружество, което е на загуба и за което по-късно ще стане въпрос. Затова аз внасям писмено предложение: „На основание Наредба, приета с ПМС № 111 от 15.05.2007 г., за образуване средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 % държавно или общинско участие, ОбА да разработи методика за формиране на възнагражденията на управителите на търговските дружества в зависимост от финансово-икономическите резултати на същите. Методиката да бъде приета на сесия на ОбС и да влезе в сила от третото тримесечие на 2009 г. С такава методика, по която работят всички търговски дружества с над 50 % държавно или обшинско участие, се дава възможност да се разгърне инициативата на управителите и заплатата им да бъде в зависимост от резултатите на търговското дружество.

Г-н ИВАН ВЕЛИЧКОВ ИВАНОВ: Както стана ясно, тези отчети са свързани с освобождаване от отговорност на ръководителите на съответните дружества и аз предлагам да разделим тези две части. Отчетите не могат да бъдат променени, те са такива, каквито са резултатите им, но да не ги освобождаваме от отговорност, тъй като всичко това е проформа. Моля да гласуваме това и съответно да се търси отговорност, тъй като това е една порочна практика.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Защо в залата не присъстват управителите на търговските дружества? Те знаят, че днес има сесия и ще разглеждаме техните отчети. Това е неуважение към Общинския съвет. Би трябвало да не приемаме отчетите им.

Г-н КОЙНАКОВ: Управителят на „Царевград Търнов” е в отпуск, но тук е главният счетоводител. Повечето от тях са тук още от 9 часа.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Аз предлагам другата седмица да направим една работна среща с всички управители на търговски дружества. Днес разглеждаме техните резултати, но тях ги няма.

Г-н ЕВГЕНИ СТОЕВ: Съгласен съм с предложението на г-н Стефанов. Искахме и другите колеги от групите, които нямат представител в ПК по ИВСПИ, да присъстват. Но е добре ние, в ПК по ИВСПИ, да се запознаем по-детайлно, да направим среща с управителите и да можем да направим после един дебат в залата.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Предлагам като проект за решение следния текст: „Възлага на ПК по ИВСПИ да продължи задълбоченото обсъждане на дейността на търговските дружества със 100 % общинско имущество и да внесе предложение за подобряване на тяхната ефективност на следващото заседание на Великотърновския общински съвет”.

Ако сега приемем да създаваме нова комисия, не се знае кога ще я изберем и кога ще се направи обсъждането.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Подкрепям това предложение. Когато е заседанието с управителите, да се каже на председателите на групи и те да изпратят свои представители, вещи в тази област, на обсъждането.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Ние сега трябва да вземем някакво решение относно информацията, но информацията няма нищо общо с това, което предлага г-н Стоев. Нека дадем на ОбА да прецени кои управители да извика. Според мен, не е необходимо да беседваме с всички, а с част от управителите. Би било нормално да поискаме от управителите, които не са изпълнили бизнес програмата си и са завършили на загуба, да дадат информация в ПК какви са причините, защото причините може да са основателни и да бъде снета отговорността от тях. Затова предлагам да гласуваме точката, както е предложена, да не гласуваме по-нататък до освобождаване от отговорност на тези управители, които са приключили на печалба. Пак можем да направим едно заседание на ПК по ИВСПИ, която да анализира дейността на търговските дружества и причините. Причините са много по-дълбоки, защото правата на управителите са малки и изискванията към тях са големи. Нека да ги чуем какви предложения имат те и тогава да излезем с едно обобщено решение на ОбС за промяна на формата на управление на търговските дружества.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: След като тази комисия се запознае по-подробно с материалите, можем да направим една извънредна сесия и да разгледаме този въпрос, да изслушаме всеки един управител, за да изясни какви са причините да не реализира печалба и т.н..

Подлагам на гласуване предложението на Евгени Стоев, като се запише „ПК по ИВСПИ отворена за всички, които искат да присъстват на заседанието”.

Предложението беше отхвърлено с 8 „за”, 1 „против” и 6 „въздържали се”.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Всички ние в залата сме обединени около последното предложение – ПК по ИВСПИ на нарочно свое заседание в разширен състав да разгледа тези неща. На нашите монитори излезе предложение на ГЕРБ „Създаване на комисия”, затова има такъв резултат. Предлагам да коригирате предложението и да гласуваме отново.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Целта на това заседание на ПК по ИВСПИ е да анализира досегашните резултати на търговските дружества, да ги изслуша с техните препоръки, предложения и проблеми, които имат, и да излезе с предложение зарешение.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Рашков относно формиране на възнагражденията на управителите на търговските дружества. Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”.

Предложението на г-н Евгени Стоев: ”ПК по ИВСПИ и да разгледа в разширен състав и проведе обсъждане на дейността на търговските дружества с общинско участие с цел подобряване на тяхната ефективност, които да се разгледат на заседание на Великотърновския общински съвет”, беше прието с 29 „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Гласувах „против”, за да имам право да си изкажа възражението. Не разбирам защо беше тази политическа игра. Защо трябваше да се преиначи едно предложение, само за да кажем, че е предложение на ГЕРБ. Не мога да премълча, защото не беше единствен случай. На извънредната сесия за горите, когато тук единодушно приехме едно решение, на другия ден разбрахме от вестниците, че колегите от ГЕРБ в открито писмо ни заклеймяват всички от предишния мандат, че сме виновни за всички проблеми с горите. Разбирам, че идват избори, но нека да има малко мяра в демагогията.

Г-н Христов подложи на гласуване приемането на информацията за резултатие от дейността на търговските дружества. Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

В 12.55 часа г-н Христо Христов предложи да бъде удължено работното време до изчерпване на дневния ред. Предложението беше прието с 21 „за” 3 „против” и 4 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 553

На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема за сведение Информация за резултатите от дейността на търговските дружества през 2008 г., в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала.

Възлага на общинска администрация на основание Наредба приета с ПМС № 111 от 15.05.2007 г. да разработи методика за формиране на възнагражденията на управителите на търговските дружества в зависимост от финансово икономическите резултати на същите. Същата да бъде приета на сесия на Общински съвет и да влезе в сила от третото тримесечие на 2009 г.

Постоянната комисия по икономически въпроси, стопанска политика и инвестиции да разгледа в разширен състав и да проведе обсъждане на резултатите от дейността на търговските дружества с общинско участие със цел подобряване на тяхната ефективност, които да се разгледат на заседание на Великотърновски Общински съвет. 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Информация за дейността на Общинско търговско дружество, годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2008 г. на "Инвестрой - 92" ЕООД, Вх. № 1641/ 02.04.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 25:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – въздържал се, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 554

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл. 17 и чл. 19 т.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества Великотърновски Общински съвет приема информация за резултатите от дейността на търговското дружество „Инвестстрой-92” ЕООД – гр. Велико Търново за 2008 г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл.147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 40 от Закона за счетоводството, чл. 19 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1. Приема годишния финансов отчет на „Инвестстрой-92” ЕООД – гр.Велико Търново за 2008г.

2. Възлага на Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД – гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. съгласно предвидения в закона ред.

3. Реализираната печалба от дейността на „Инвестстрой-92” ЕООД – гр.Велико Търново за финансовата 2008г. в размер на 5 000лв. (пет хиляди) лв., не се разпределя. Същата да послужи за ре-инвестиране, чрез покриване на капиталови разходи.

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и във връзка с чл.147, ал. 2 от ТЗ и чл. 18, т. 10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1. Освобождава от отговорност Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД – гр.Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал.

2. Възлага на Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД – гр.Велико Търново в срок до 30.06.2009 г. да предприеме законови действия по събиране на вземанията на търговското дружество за 2008г.

3. Възлага на Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД – гр.Велико Търново в срок до 01.07.2009г. да внесе подробна информация за предприетите действия за събиране на вземанията в Общинската администрация.

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО:  Приемане на Информация за дейността на Общинско търговско дружество, годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2008 г. на "Царевград Търнов" ЕООД, Вх. № 1637/ 02.04.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 26:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 555

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл. 17 и чл. 19 т.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества Великотърновски Общински съвет приема информация за резултатите от дейността на търговското дружество „Царевград Търнов” ЕООД– гр.Велико Търново за 2008 г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 40 от Закона за счетоводството, чл. 19 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1. Приема годишния финансов отчет на „Царевград Търнов” ЕООД– гр.Велико Търново за 2008 г.

2. Възлага на Управителя на „Царевград Търнов” ЕООД– гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. съгласно предвидения в закона ред.

3. Реализираната печалба от дейността на „Царевград Търнов” ЕООД– гр.Велико Търново за финансовата 2008 г. в размер на 49 000лв. (четиридесет и девет хиляди) лв., не се разпределя. Същата да послужи за ре-инвестиране, чрез покриване на капиталови разходи.

ІІІ. На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и във връзка с чл.147, ал. 2 от ТЗ и чл. 18, т. 10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1. Освобождава от отговорност Управителя на „Царевград Търнов” ЕООД– гр.Велико Търново- еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал.

2. Възлага на Управителя на „Царевград Търнов” ЕООД– гр.Велико Търново в срок до 30.06.2009 г. да предприеме законови действия по събиране на вземанията на търговското дружество за 2008г.

3. Възлага на Управителя на „Царевград Търнов” ЕООД– гр.Велико Търново в срок до 01.07.2009 г. да внесе подробна информация за предприетите действия за събиране на вземанията в Общинската администрация.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Информация за дейността на Общинско търговско дружество, годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2008 г. на "Обредни дейности" ЕООД, Вх. № 1635/ 02.04.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 27:

Стефан Стоянов – въздържал се, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 556

І. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и във връзка с чл.147, ал.2 от Т З и чл. 17 и чл. 19 т.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества Великотърновски Общински съвет приема информация за резултатите от дейността на търговското дружество „Обредни дейности” ЕООД – гр.Велико Търново за 2008г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл.147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 40 от Закона за счетоводството, чл. 19 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1. Приема годишния финансов отчет на „Обредни дейности” ЕООД – гр.Велико Търново за 2008г.

2. Възлага на Управителя на „Обредни дейности” ЕООД – гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. съгласно предвидения в закона ред.

3. Реализираната печалба от дейността на „Обредни дейности” ЕООД – гр.Велико Търново за финансовата 2008г. в размер на 8 000лв. (осем хиляди) лв., не се разпределя. Същата да послужи за ре-инвестиране, чрез покриване на капиталови разходи.

ІІІ. На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и във връзка с чл.147, ал. 2 от ТЗ и чл. 18, т. 10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1. Освобождава от отговорност Управителя на „Обредни дейности” ЕООД – гр.Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал.

2. Възлага на Управителя на „Обредни дейности” ЕООД – гр.Велико Търново в срок до 30.06.2009 г. да предприеме законови действия по събиране на вземанията на търговското дружество за 2008г.

3. Възлага на Управителя на „Обредни дейности” ЕООД – гр.Велико Търново в срок до 01.07.2009 г. да внесе подробна информация за предприетите действия за събиране на вземанията в Общинската администрация.

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Информация за дейността на Общинско търговско дружество, годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2008 г. на "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД, Вх. № 1636/ 02.04.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 28:

Стефан Стоянов – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – въздържал се, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 557

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 17 и чл. 19 т.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества Великотърновски Общински съвет приема информация за резултатите от дейността на търговското дружество Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД– гр.Велико Търново за 2008 г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 40 от Закона за счетоводството, чл. 19 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1. Приема годишния финансов отчет на Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД– гр.Велико Търново за 2008г.

2. Възлага на Управителя на Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД– гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. съгласно предвидения в закона ред.

3. Реализираната печалба от дейността на Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД– гр.Велико Търново за финансовата 2008 г. в размер на 37 000лв. (тридесет и седем хиляди) лв., не се разпределя. Същата да послужи за ре-инвестиране, чрез покриване на капиталови разходи.

ІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 18, т. 10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1. Освобождава от отговорност Управителя на Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД – гр.Велико Търново- еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал.

2. Възлага на Управителя на Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД– гр.Велико Търново в срок до 30.06.2009 г. да предприеме законови действия по събиране на вземанията на търговското дружество за 2008г.

3. Възлага на Управителя на Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД– гр.Велико Търново в срок до 01.07.2009 г. да внесе подробна информация за предприетите действия за събиране на вземанията в Общинската администрация.

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Информация за дейността на Общинско търговско дружество, годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2008 г. на "Комунално стопанство" ЕООД, Вх. № 1640/ 02.04.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 29:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 558

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 17 и чл. 19, т. 1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества Великотърновски Общински съвет приема информация за резултатите от дейността на търговското дружество „Комунално стопанство” ЕООД – гр.Велико Търново за 2008 г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 40 от Закона за счетоводството, чл. 19 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1. Приема годишния финансов отчет на „Комунално стопанство” ЕООД – гр.Велико Търново за 2008 г.

2. Възлага на Управителя на „Комунално стопанство” ЕООД – гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. съгласно предвидения в закона ред.

3. Реализираната печалба от дейността на „Комунално стопанство” ЕООД – гр.Велико Търново за финансовата 2008 г. в размер на 1 000лв. (хиляда) лв., не се разпределя. Същата да послужи за ре-инвестиране, чрез покриване на капиталови разходи.

ІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 18, т. 10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1. Освобождава от отговорност Управителя на „Комунално стопанство” ЕООД – гр.Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал.

2. Възлага на Управителя на „Комунално стопанство” ЕООД – гр.Велико Търново в срок до 30.06.2009 г. да предприеме законови действия по събиране на вземанията на търговското дружество за 2008г.

3. Възлага на Управителя на „Комунално стопанство” ЕООД – гр.Велико Търново в срок до 01.07.2009 г. да внесе подробна информация за предприетите действия за събиране на вземанията в Общинската администрация.

 

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Информация за дейността на Общинско търговско дружество, годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2008 г. на "Благоустройство" ЕООД, Вх. № 1643/ 02.04.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 30:

Стефан Стоянов – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов – въздържал се, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 559

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл. 17 и чл. 19 т.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества Великотърновски Общински съвет приема информация за резултатите от дейността на търговското дружество „Благоустройство” ЕООД –гр.Велико Търново за 2008 г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл.147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 40 от Закона за счетоводството, чл. 19 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1. Приема годишния финансов отчет на „Благоустройство” ЕООД – гр.Велико Търново за 2008 г.

2. Възлага на Управителя на „Благоустройство” ЕООД – гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. съгласно предвидения в закона ред.

3. Поради реализирана загуба от дейността на „Благоустройство” ЕООД – гр.Велико Търново за финансовата 2008г. в размер на -86 000лв. (осемдесет и шест хиляди) лв., печалба не се разпределя.

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1 от Търговския закон и във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл. 18, т.10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет Велико Търново:

1. Не освобождава от отговорност Управителя на „Благоустройство” ЕООД – гр.Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал.

2. Възлага на Управителя на приемащото дружество „Комунално стопанство” ЕООД – гр.Велико Търново в срок до 30.06.2009 г. да предприеме законови действия по събиране на вземанията на търговското дружество за 2008 г.

3. Възлага на Управителя на приемащото дружество „Комунално стопанство” ЕООД – гр.Велико Търново в срок до 01.07.2009 г. да внесе подробна информация за предприетите действия за събиране на вземанията в Общинската администрация.

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Информация за дейността на Общинско търговско дружество, годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2008 г. на "Пиено" ЕООД, Вх. № 1638/ 02.04.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 31:

Стефан Стоянов – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 560

І. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и във връзка с чл. 147, ал.2 от ТЗ и чл. 17 и чл. 19 т.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества Великотърновски Общински съвет приема информация за резултатите от дейността на търговското дружество „Пиено” ЕООД – гр.Велико Търново за 2008 г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл.147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 40 от Закона за счетоводството, чл. 19 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1. Приема годишния финансов отчет на „Пиено” ЕООД – гр.Велико Търново за 2008г.

2. Възлага на Управителя на „Пиено” ЕООД – гр. Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. съгласно предвидения в закона ред.

3. Реализираната печалба от дейността на „Пиено” ЕООД – гр.Велико Търново за финансовата 2008 г. в размер на 2 000 лв. (две хиляди) лв., не се разпределя. Същата да послужи за ре-инвестиране, чрез покриване на капиталови разходи.

ІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 18, т.10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1. Освобождава от отговорност Управителя на „Пиено” ЕООД – гр.Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал.

2. Възлага на Управителя на „Пиено” ЕООД – гр.Велико Търново в срок до 30.06.2009 г. да предприеме законови действия по събиране на вземанията на търговското дружество за 2008г.

3. Възлага на Управителя на „Пиено” ЕООД – гр.Велико Търново в срок до 01.07.2009 г. да внесе подробна информация за предприетите действия за събиране на вземанията в Общинската администрация.

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО Приемане на Информация за дейността на Общинско търговско дружество, годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2008 г. на "Областен диспансер за кожно - венерически заболявания със стационар - Велико Търново" ЕООД, Вх. № 1633/ 02.04.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 32:

Стефан Стоянов – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 561

І. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 17 и чл. 19 т. 1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества Великотърновски Общински съвет приема информация за резултатите от дейността на търговското дружество „Областен диспансер за кожно – венерически заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново за 2008 г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 40 от Закона за счетоводството, чл. 19 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1. Приема годишния финансов отчет на „Областен диспансер за кожно – венерически заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново за 2008 г.

2. Възлага на Управителя на „Областен диспансер за кожно – венерически заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. съгласно предвидения в закона ред.

3. Реализираната печалба от дейността на „Областен диспансер за кожно – венерически заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново за финансовата 2008 г. в размер на 2 000 лв. (две хиляди) лв., не се разпределя. Същата да послужи за ре-инвестиране, чрез покриване на капиталови разходи.

ІІІ. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 18, т. 10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет Велико Търново освобождава от отговорност Управителя на „Областен диспансер за кожно – венерически заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал.

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Информация за дейността на Общинско търговско дружество, годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2008 г. на "Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар - Велико Търново" ЕООД, Вх. № 1642/ 02.04.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 33:

Стефан Стоянов – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма и „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 562

І. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл. 17 и чл. 19 т.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества Великотърновски Общински съвет приема информация за резултатите от дейността на търговското дружество „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново за 2008 г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл.147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 40 от Закона за счетоводството, чл. 19 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет Велико Търново:

1. Приема годишния финансов отчет на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново за 2008г.

2. Възлага на Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. съгласно предвидения в закона ред.

3. Реализираната печалба от дейността на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново за финансовата 2008 г. в размер на 31 000лв. (тридесет и една хиляди) лв., не се разпределя. Същата да послужи за ре-инвестиране, чрез покриване на капиталови разходи.

ІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 18, т. 10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет Велико Търново освобождава от отговорност Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал.

ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Информация за дейността на Общинско търговско дружество, годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2008 г. на "Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново" ЕООД, Вх. № 1632/ 02.04.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 34:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 563

І. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл. 17 и чл. 19 т.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества Великотърновски Общински съвет приема информация за резултатите от дейността на търговското дружество „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново за 2008г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл.147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 40 от Закона за счетоводството, чл. 19 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1. Приема годишния финансов отчет на „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново за 2008г.

2. Възлага на Управителя на „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. съгласно предвидения в закона ред.

3. Реализираната печалба от дейността на „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново за финансовата 2008г. в размер на 6 000лв. (шест хиляди) лв., не се разпределя. Същата да послужи за ре-инвестиране, чрез покриване на капиталови разходи.

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл. 18, т.10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1. Освобождава от отговорност Управителя на „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал.

2. Възлага на Управителя на „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново в срок до 30.06.2009 г. да предприеме законови действия по събиране на вземанията на търговското дружество за 2008г.

3. Възлага на Управителя на „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново в срок до 01.07.2009 г. да внесе подробна информация за предприетите действия за събиране на вземанията в Общинската администрация.

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Информация за дейността на Общинско търговско дружество, годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2008 г. на "Областен диспансер за пневмо - фтизиатрични  заболявания със стационар - Велико Търново" ЕООД, Вх. № 1634/ 02.04.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 35:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 564

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 17 и чл. 19 т. 1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества Великотърновски Общински съвет приема информация за резултатите от дейността на търговското дружество „Областен диспансер за пневмо – фтизиатрични заболявания със стационар – Д-р Трейман - Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново за 2008 г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 40 от Закона за счетоводството, чл. 19 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1. Приема годишния финансов отчет на „Областен диспансер за пневмо – фтизиатрични заболявания със стационар – Д-р Трейман - Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново за 2008г.

2. Възлага на Управителя на „Областен диспансер за пневмо – фтизиатрични заболявания със стационар – Д-р Трейман - Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. съгласно предвидения в закона ред.

3. Реализираната печалба от дейността на „Областен диспансер за пневмо – фтизиатрични заболявания със стационар – Д-р Трейман - Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново за финансовата 2008г. в размер на 9 000лв. (девет хиляди) лв., не се разпределя. Същата да послужи за ре-инвестиране, чрез покриване на капиталови разходи.

ІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 18, т. 10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1. Освобождава от отговорност Управителя на „Областен диспансер за пневмо – фтизиатрични заболявания със стационар – Д-р Трейман - Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал.

2. Възлага на Управителя на „Областен диспансер за пневмо – фтизиатрични заболявания със стационар – Д-р Трейман - Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново в срок до 30.06.2009 г. да предприеме законови действия по събиране на вземанията на търговското дружество за 2008г.

3. Възлага на Управителя на „Областен диспансер за пневмо – фтизиатрични заболявания със стационар – Д-р Трейман - Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново в срок до 01.07.2009 г. да внесе подробна информация за предприетите действия за събиране на вземанията в Общинската администрация.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Информация за дейността на Общинско търговско дружество, годишен финансов отчет и разпределение на печалбата за 2008 г. на "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І - Велико Търново" ЕООД, Вх. № 1639/ 02.04.2009 г.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Не мога да приема, че едно такова обяснение е написано от управител. Не знам за кого е написано това обяснение. Дали за хора, които са в бранша, или за наивници? Искам да прочета какво пише в обяснението. В него е написано, че приходите са увеличени с 18 000 лв.; разходите, за които се казва, че са следствие увеличение цените на енергоносителите – това въобще не отговаря на истината. Разходите за вода за 2007 г. са 3000 лв, за 2008 г. са пак 3000 лв; за гориво са 1000 лв през 2007 и пак са 1000 през 2008 г.; за енергията разликата е 4000 лв. Разликата за енергоносителите е плюс 3000 лв. Основната загуба от 19 000 лв. , т.е. 11 % от неговия приход, се увеличава с 5 %, защото това са приходи от наеми. Голямата конкуренция е такава, че те са успели да сключат договор с община В. Търново, който аз не знам на каква стойност е, за какво е и т.н. Основният разход отива за увеличаване на ФРЗ на самото дружество. Не може да нямаш приходи, да имаш минимален приход и да увеличаваш с 12 % ФРЗ. Не приемам за обективни обясненията на управителя. И още нещо: това, което се предлага по тази точка, ще го приемем, защото няма какво да правим. По-нататък трябва да освободим от отговорност управителя. Аз предлагам по точката за освобождаване от отговорност на управителя да вземем решение тогава, когато обсъждаме дейността на това търговско дружество в ПК по ИВСПИ.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Няколко точки по-рано разглеждахме разпределението на субсидията за спортните клубове. В Приложение 13 на Бюджета на Общината има целево заложени средства в размер на 52 000 лв. за извършване на предсъстезателни периодични и други медицински прегледи. Това са средства, които ние превеждаме целево на диспансера, вместо да ги даваме на самите клубове и да ходят при други лекари и в други здравни заведения. Оттам всички спортни организации и клубове се преглеждат безплатно. Това е отговорът, който давам на г-н Рашков.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Аз не казвам нищо лошо за сключения договор, но понеже в обясненията се казва, че има голяма конкуренция. По какъв начин е сключен този договор с Общината? С обществена поръчка или как? Не може да бъде сключен целево за някаква услуга, когато други търговски дружества могат да предложат по-добри оферти.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Рашков относно освобождаване от отговорност на управителя на търговско дружество: „Да се обсъди в ПК по ИВСПИ”.

Предложението беше прието с 19 „За”, 1 „против” и 5 „въздържали се”.

Г-н Хрисотв подложи на поименно гласуване основното предложение по т. 1 и т. 2:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 565

 

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 17 и чл. 19 т.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества Великотърновски Общински съвет приема информация за резултатите от дейността на търговското дружество „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І -Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново за 2008г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл.147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 40 от Закона за счетоводството, чл. 19 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1. Приема годишния финансов отчет на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І -Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново за 2008г.

2. Възлага на Управителя на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І -Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на годишния финансов отчет на дружеството за 2008г. съгласно предвидения в закона ред.

3. Поради реализирана загуба от дейността на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І -Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново за финансовата 2008г. в размер на -19 000лв. (деветнадесет хиляди) лв., печалба не се разпределя.

ІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл. 18, т.10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет Велико Търново:

Възлага на Управителя на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І -Велико Търново” ЕООД– гр.Велико в срок до 30.06.2009 г. да предприеме законови действия по събиране на вземанията на търговското дружество за 2008г.

Възлага на Управителя на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І -Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново в срок до 01.07.2009 г. да внесе подробна информация за предприетите действия за събиране на вземанията в Общинската администрация.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно свикано извънредно Общо събрание на "Стара планина - ВТ - в ликвидация" АД, Вх. № 1625/ 31.03.2009 г.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Имам въпрос към г-н Койнаков. Какво правим, ако не приемем предложението? Как ще затворим страницата със „Стара планина”? Не е ли това изнудване и ако не го приемем, няма ли да затворим страницата?.

Г-н КОЙНАКОВ: Съгласно Закона за търговската регистрация и Наредбата за се изисква такъв запис до окончателно заличаване на фирмата. Решението за окончателно заличаване е на Общото събрание на дружеството през 2007 г. с решение на ОбС. В случая трябва да бъдат изпълнени нормите на Закона и на Наредбата. В материалите, които бяха предоставени за предишното предложение се вижда, че дружеството не разполага с банкова сметка и документация. В дружеството няма нищо. Необходимо е да има решение на Общо събрание, за да се внесе решението за заличаване.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Съществуването и приключването на това дружество е един от срамовете на община В. Търново и на кметовете, които са го създали и толерирали, и на общинските съветници, които са вършили същото. Чудя се какъв избор да направя. Общината загуби от съществуването на това дружество. ОбА е знаела, че още със самото му създаване Общината ще загуби и заедно с това губи и авторитета си.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 37:

Стефан Стоянов – въздържал се, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – въздържал се, Христо Христов – въздържал се, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – въздържал се, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – въздържал се, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше отхвърлено с 18 „за”, „против” няма и 12 „въздържали се”.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Искам да попитам възложен ли е правният анализ за гората. Кога и на кого? Това е питане от името на Групата на БСП.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Още се водят преговори с юридически кантори. Най-вероятно ще бъде възложен другата седмица и ще бъде готов към 15 май.

 

Заседанието беше закрито в 13.50 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ…………….

ЕВГЕНИ СТОЕВ………………….