ПРОТОКОЛ № 46

 

От четиридесет и шесто заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 21.05.2009 г. от 09.15 часа в залата на Община Велико Търново.

 

Присъстваха 33 общински съветника. Отсъстваха г-жа Розалия Кузманова, г-н Христо Христов, г-н Пламен Цанев и г-н Петьо Атанасов.

Заседанието беше открито от заместник-председателя на ОбС – г-н Евгени Стоев, който даде думата на общинските съветници за изказвания по проекта за дневен ред.

 

ДНЕВЕН РЕД - ПРОЕКТ:

 1. Приемане на Стратегия за подобряване на психичното здраве в Община Велико Търново, Вх. № 1678/ 09.04.2009 г.
 2. Утвърждаване напромени по приходната и разходната част на Бюджет 2009, Вх. № 1726/ 30.04.2009 г.
 3. Информация за касовото изпълнение на Бюджет 2009 към 31.03.2009 г., Вх. № 1727/ 30.04.2009 г.
 4. Предложение относно подписване на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Реконструкция на отоплителна система на РБ „П. Р. Славейков” и Археологически музей – Велико Търново”, Вх. № 1738/ 07.05.2009 г.
 5. Промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1724/ 29.04.2009 г.
 6. Изменение и допълнение на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, Вх. № 1772/ 14.05.2009 г.
 7. Изменение и допълнение на Решение № 488/ 19.02.2009 г. на ВТОбС, Вх. № 1773/ 14 .05.2009 г.
 8. Изменение и допълнение на Решение № 512/ 13.03.2009 г. на ВТОбС, Вх. № 1774/ 14 .05.2009 г.
 9. Предоставяне на безлихвен заем от „Фонд за покриване разходите по приватизация към общините”, Вх. № 1768/ 13.052009 г. и 1745/ 08.05.2009 г.
 10. Питане на инж. Богдан Ковачев - общински съветник, Вх. № 1565/ 16.03.2009 г.
 11. Питане на Стефан Стоянов - общински съветник, Вх. № 1581/ 19.03.2009 г.
 12. Питане от Мирко Робов - общински съветник, Вх. № 1630/ 02.04.2009 г.
 13. Питане от Димитър Захариев - общински съветник, Вх. № 1775/ 14.05.2009 г.
 14. Приемане на отчет за констатирани нарушения при контролната дейност на отдел „Финансово управление и контрол” и одобряване на Програма за дейността на главните експерти към отдел „Финансово управление и контрол”, Вх. № 1688/ 13.04.2009 г.
 15. Приемане на Информация по Доклад за извършена проверка на „Комунално стопанство” ЕООД, гр. Велико Търново, Вх. № 1687/13.04.2009 г.
 16. Организиране работата на детска млечна кухня – Вх. № 1732/ 30.04.2009 г., 1720/ 27.04.2009 г. и 1685/ 13.04.2009 г.
 17. Приемане на решение за разкриване Клуб на пенсионера в с. Ялово, Вх. № 1708/ 22.04.2009 г.
 18. Приемане на решение за разкриване Клуб на пенсионера в кв. Чолаковци, Вх. № 1704/ 21.04.2009 г.
 19. Приемане на решение за разкриване Клуб на пенсионера в с. Дичин, Вх. № 1705/ 21.04.2009 г.
 20. Предложение относно публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот, кв. № 106, гр. Велико Търново, Вх. № 1762/ 11.05.2009 г.
 21. Прекратяване на съсобственост кв. № 28, с. Малки Чифлик, Вх. № 1757/11.05.2009 г.
 22. Продажба на недвижим имот, кв. № 41, с. Вонеща вода, Вх. № 1756/ 11.05.2009 г.
 23. Сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. №1751/ 11.05.2009 г.
 24. Замяна на части от недвижим имот, ПВ „Качица”, гр. Велико Търново, Вх. № 1755/ 11.05.2009 г.
 25. Предоставяне на земеделска земя в землището на м. „Трошана”, Вх. 1754/ 11.05.2009 г.
 26. Учредяване право на ползване и сервитути върху имоти в землищата на с. Габровци и с. Големаните, Вх. № 1714/ 23.04.2009 г.
 27. Възлагане обществени превози на пътници, Вх. № 1721/ 28.04.2009 г.
 28. Промяна в общинската транспортна схема, Вх. № 1722/ 28.04.2009 г.
 29. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, гр. Килифарево, Вх. № 1662/ 06.04.2009 г.
 30. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост - рибарник, гр. Никюп, Вх. № 1750/ 11.05.2009 г.
 31. Производство по отчуждаване на ПИ в кв „Картала” за реализиране на обект – улична регулация, Вх. № 1753/ 11.05.2009 г.
 32. Приемане на Информация за дейността на търговските дружества със 100 % общинско участие за първото тримесечие на 2009 г., Вх. № 1739 и 1740/ 07.05.2009 г.
 33. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата – общински по чл. 19 от ЗСПЗЗ на територията на землището на гр. Килифарево и предоставянето им на земеделски производители – животновъди, Вх. № 1690/ 13.04.2009 г.
 34. Изменение на Решение № 552 – 7/ 19.03.2009 г. на ВТОбС заОпределяне правилата за ползване на мерите и пасищата – общински по чл. 19 от ЗСПЗЗ на територията на землището на с. Ресен и предоставянето им на земеделски производители – животновъди, Вх. № 1758/ 11.05.2009 г.
 35. Закупуване на земеделски земи, Вх. № 1752/ 11.05.2009 г.
 36. Допълнение на Решение № 544/ 16.04.2009 г., Вх. № 1764/ 12.05.2009 г.
 37. Писмо относно постъпило предложение от ФК „Етър - 1924” и ХК „Етър - 64”, Вх. № 1694/ 14.04.2009 г.
 38. Даване на съгласие за финансово участие на Община Велико Търново в организирането на XII МФФ, Вх. № 1765/ 12.05.2009 г.
 39. Опрощаване на дължима сума на лицето Радка Димитрова Кръстева, Вх. № 1763/ 11.05.2009 г.
 40. Предложение относно Правила за процедура по поставяне на паметни знаци в алея „Творци на България с принос за Велико Търново”, Вх. № 1769/ 13.05.2009 г.
 41. Предложение относно поставяне на паметен знак в алея „Творци на България с принос за Велико Търново” на проф. Александър Бурмов, Вх. № 1770/ 13.05.2009 г.
 42. Промяна на Решение № 78/ 17.02.2000 г. относно награда „Велико Търново”, Вх. № 1699/ 15.04.2009 г.
 43. Промяна на Решение № 488/ 06.07.2001 г. на ВТОбС за определяне на таксиметрови стоянки, Вх. 1743/ 07.05.2009 г.
 44. Промени в Правилника на ВТОбС.
 45. Промени в състава на ПК към ВТОбС и определяне на Комисия по чл. 25, ал. 2, т.3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
 46. Промени в състава на ПК към ВТОбС.

 

Г-н МАВРОДИ КАЛЕЙНСКИ: Правя предложение за промяна на дневния ред, поради факта, че в проекта за дневен ред в т. 16 неправилно са обединени предложение на общински съветник съгл. чл. 21, т. 8 от ЗМСМА и отделна молба на гражданката Николина Маринова от В. Търново. Затова предлагам предложене с вх. № 1731 на д-р Мавроди Калейнски – общински съветник, относно закупуване на стерилизатори за нуждите на Общинска детска кухня да стане т. 16 от дневния ред и т. 16 от становищата на ПК за 46-тото заседание. Предлагам молба с вх. № 1685 от 13.04.2009 г. от Николина Маринова – В. Търново да бъде разгледана отделно и да стане т. 17.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Искам да направя едно предложение от името на НС за приватизация. Предлагаме предложението по т. 9 с вх. № 1768 да бъде изтеглено и вместо него да бъдат разгледани две предложения с вх. № 1792 и 1793, които са по същия въпрос, но са две отделни предложения и те да бъдат точка 9 и т. 10.

Позволявам си да взема отношение по предложението на д-р Калейнски. Мисля, че темата е една, независимо, че предложенията са различни и трябва да се гледат в една точка.

Г-н ЙОРДАН ГРОЗДАНОВ: Правя предложение за нова точка относно определяне кандидат за носител на Наградата „24 май” на община В. Търново за завършен гимназиален етап. Тъй като 24 май е след 3 дни, Комисията вчера определи кандидата, който печели. Предлагам да влезе като т. 1 в дневния ред.

Г-н МИРОСЛАВ МАРИНОВ: Аз искам да направя едно предложение, което е извън дневния ред. Правим поредица заседания в новата зала, където нещата вървят чудесно като организация, но няма тази атмосфера, която има тук, няма възможност хората, които присъстват сега, да присъстват ако бяхме горе. В никакъв случай не съм против електронното гласуване, напротив, за това съм, но предложението ми е до създаване на необходимите условия за работа, имам предвид удобна, широка зала, заседанията на ОбС да бъдат провеждани тук, където има възможност за комуникация, а не да се гледаме в гръб и на монитора; тук, където има възможност да присъстват и граждани, и хора от ОбА. Моето предложение е занапред неопределен брой заседания да бъдат провеждани тук.

Г-н Стоев подложи на гласуване предложението на г-н Калейнски – т. 16 да се раздели на две точки с номера 16 и 17. Предложението беше прието със 17 „за”, 1 „против” и 3 „въздържали се”.

Г-н Стоев подложи на гласуване предложението на г-н Георги Стефанов – т. 9 от проекта за дневен ред да бъде заменена с две точки – 9 (предложение с вх. № 17992) и 10 (вх. № 1793) . Предложението на г-н Стефанов беше прието с 30 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

Предложението на г-н Грозданов за нова т. 1 беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: По принцип съм съгласен с предложението на г-н Маринов, но в момента обсъждаме дневния ред. Може да се обсъждат само предложения за допълване или отпадане на точки от дневния ред. За допълване могат да се предлагат само въпроси, за които предварително има становище на ПК, които са представени за становища на ОбА и по които има проекти за решение. В момента нямаме готовност да го гласуваме. Председателският съвет ще се запознае, ще го разпредели към някои от ПК.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Предлагам това предложение да влезе в дневния ред, защото в момента сме в тази зала по същия начин. Тогава г-н Хаджихасан направи предложение, както и колегата сега, ние гласувахме без да има предложение на Председателския съвет. Нека по едно предложение да не гласуваме един път, че може, а друг път, че не може да бъдем тук.

Моля да влезе в дневния ред.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Миналия път гласувахме едно процедурно предложение само за една сесия и то, макар и на ръба, влиза в рамките на Правилника, а сега има друг вид предложение.

Г-н МИРОСЛАВ МАРИНОВ: Предлагам моето предложение да се разгледа на Председателски съвет.

Целият дневен ред беше приет с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Определяне на носител на награда „24 май”.
 2. Приемане на Стратегия за подобряване на психичното здраве в Община Велико Търново, Вх. № 1678/ 09.04.2009 г.
 3. Утвърждаване напромени по приходната и разходната част на Бюджет 2009, Вх. № 1726/ 30.04.2009 г.
 4. Информация за касовото изпълнение на Бюджет 2009 към 31.03.2009 г., Вх. № 1727/ 30.04.2009 г.
 5. Предложение относно подписване на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Реконструкция на отоплителна система на РБ „П. Р. Славейков” и Археологически музей – Велико Търново”, Вх. № 1738/ 07.05.2009 г.
 6. Промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1724/ 29.04.2009 г.
 7. Изменение и допълнение на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, Вх. № 1772/ 14.05.2009 г.
 8. Изменение и допълнение на Решение № 488/ 19.02.2009 г. на ВТОбС, Вх. № 1773/ 14 .05.2009 г.
 9. Изменение и допълнение на Решение № 512/ 13.03.2009 г. на ВТОбС, Вх. № 1774/ 14 .05.2009 г.
 10. Създаване на компенсационен и инвестиционен резерв към фонд „Приватизация инвестиционен” за посрещане на извънредни нужди на общината и общинските търговски дружества, Вх . № 1792/ 19.05.2009 г.
 11. Предоставяне на безлихвен заем на „ Комунално стопанство „ ЕООД, Вх. № 1793/ 19.05.2009 г.
 12. Питане на инж. Богдан Ковачев - общински съветник, Вх. № 1565/ 16.03.2009 г.
 13. Питане на Стефан Стоянов - общински съветник, Вх. № 1581/ 19.03.2009 г.
 14. Питане от Мирко Робов - общински съветник, Вх. № 1630/ 02.04.2009 г.
 15. Питане от Димитър Захариев - общински съветник, Вх. № 1775/ 14.05.2009 г.
 16. Приемане на отчет за констатирани нарушения при контролната дейност на отдел „Финансово управление и контрол” и одобряване на Програма за дейността на главните експерти към отдел „Финансово управление и контрол”, Вх. № 1688/ 13.04.2009 г.
 17. Приемане на Информация по Доклад за извършена проверка на „Комунално стопанство” ЕООД, гр. Велико Търново, Вх. № 1687/13.04.2009 г.
 18. Организиране работата на детска млечна кухня – Вх. № 1732/ 30.04.2009 г.
 19. Молба от Николина Маринова, Вх. № 1685/ 13.04.2009 г.
 20. Приемане на решение за разкриване Клуб на пенсионера в с. Ялово, Вх. № 1708/ 22.04.2009 г.
 21. Приемане на решение за разкриване Клуб на пенсионера в кв. Чолаковци, Вх. № 1704/ 21.04.2009 г.
 22. Приемане на решение за разкриване Клуб на пенсионера в с. Дичин, Вх. № 1705/ 21.04.2009 г.
 23. Предложение относно публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот, кв. № 106, гр. Велико Търново, Вх. № 1762/ 11.05.2009 г.
 24. Прекратяване на съсобственост кв. № 28, с. Малки Чифлик, Вх. № 1757/11.05.2009 г.
 25. Продажба на недвижим имот, кв. № 41, с. Вонеща вода, Вх. № 1756/ 11.05.2009 г.
 26. Сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. №1751/ 11.05.2009 г.
 27. Замяна на части от недвижим имот, ПВ „Качица”, гр. Велико Търново, Вх. № 1755/ 11.05.2009 г.
 28. Предоставяне на земеделска земя в землището на м. „Трошана”, Вх. 1754/ 11.05.2009 г.
 29. Учредяване право на ползване и сервитути върху имоти в землищата на с. Габровци и с. Големаните, Вх. № 1714/ 23.04.2009 г.
 30. Възлагане обществени превози на пътници, Вх. № 1721/ 28.04.2009 г.
 31. Промяна в общинската транспортна схема, Вх. № 1722/ 28.04.2009 г.
 32. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, гр. Килифарево, Вх. № 1662/ 06.04.2009 г.
 33. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост - рибарник, гр. Никюп, Вх. № 1750/ 11.05.2009 г.
 34. Производство по отчуждаване на ПИ в кв „Картала” за реализиране на обект – улична регулация, Вх. № 1753/ 11.05.2009 г.
 35. Приемане на Информация за дейността на търговските дружества със 100 % общинско участие за първото тримесечие на 2009 г., Вх. № 1739 и 1740/ 07.05.2009 г.
 36. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата – общински по чл. 19 от ЗСПЗЗ на територията на землището на гр. Килифарево и предоставянето им на земеделски производители – животновъди, Вх. № 1690/ 13.04.2009 г.
 37. Изменение на Решение № 552 – 7/ 19.03.2009 г. на ВТОбС заОпределяне правилата за ползване на мерите и пасищата – общински по чл. 19 от ЗСПЗЗ на територията на землището на с. Ресен и предоставянето им на земеделски производители – животновъди, Вх. № 1758/ 11.05.2009 г.
 38. Закупуване на земеделски земи, Вх. № 1752/ 11.05.2009 г.
 39. Допълнение на Решение № 544/ 16.04.2009 г., Вх. № 1764/ 12.05.2009 г.
 40. Писмо относно постъпило предложение от ФК „Етър - 1924” и ХК „Етър - 64”, Вх. № 1694/ 14.04.2009 г.
 41. Даване на съгласие за финансово участие на Община Велико Търново в организирането на XII МФФ, Вх. № 1765/ 12.05.2009 г.
 42. Опрощаване на дължима сума на лицето Радка Димитрова Кръстева, Вх. № 1763/ 11.05.2009 г.
 43. Предложение относно Правила за процедура по поставяне на паметни знаци в алея „Творци на България с принос за Велико Търново”, Вх. № 1769/ 13.05.2009 г.
 44. Предложение относно поставяне на паметен знак в алея „Творци на България с принос за Велико Търново” на проф. Александър Бурмов, Вх. № 1770/ 13.05.2009 г.
 45. Промяна на Решение № 78/ 17.02.2000 г. относно награда „Велико Търново”, Вх. № 1699/ 15.04.2009 г.
 46. Промяна на Решение № 488/ 06.07.2001 г. на ВТОбС за определяне на таксиметрови стоянки, Вх. 1743/ 07.05.2009 г.
 47. Промени в Правилника на ВТОбС.
 48. Промени в състава на ПК към ВТОбС и определяне на Комисия по чл. 25, ал. 2, т.3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
 49. Промени в състава на ПК към ВТОбС.

 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне на носител на награда „24 май”.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 566

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 11 от Статута на награда „24 май” на Община Велико Търново за завършен гимназиален етап, Великотърновски Общински съвет

Удостоява с наградата „24 май”

СТЕФАН БОЖИДАРОВ АНГЕЛОВ

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за подобряване на психичното здраве в Община Велико Търново, Вх. № 1678/ 09.04.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 567

На основание чл.21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА Великотърновски Общински съвет приема

Отчет за дейността по Стратегия за подобряване на психичното здраве в Община Велико Търново (2005-2008г.)

Стратегия за подобряване на психичното здраве в община Велико Търново –(2009-2012г.)

План за действие за 2009г. в изпълнение на Стратегията за подобряване на психичното здраве в Община Велико Търново (2009 – 2012г.)

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Утвърждаване напромени по приходната и разходната част на Бюджет 2009, Вх. № 1726/ 30.04.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Стоев подложи на поименно гласуване предложението по т. 3:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 28 “за”, „против” няма и 1 „въздържал се”.

Приложение към протокола: РЕШЕНИЕ № 568

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на Бюджет 2009 към 31.03.2009 г., Вх. № 1727/ 30.04.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Стоев подложи на поименно гласуване предложението по т. 4:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 30 “за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ (отрицателен вот): И друг път съм вземал отношение по същия въпрос, но пак ще го повдигна. Гласувах „против” не защото се притеснявам от цифрите и от съдържанието на материалите по тази и по предходната точка, а по причина, че за мен не е нормално да няма нито едно изказване от ПК по БФ, например, по последната точка. По т. 3 има резлюция до пет ПК и нито един човек от всичките тези комисии не взема отношение, което да чуят и останалите присъстващи в залата.

 

РЕШЕНИЕ № 569

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет приема:

Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.03.2009 година и Приложение №1 и Приложение №2, неразделна част от нея.

Инвестиционна програма 2009 година - Отчет I - во тримесечие.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Подписване на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Реконструкция на отоплителна система на РБ „П. Р. Славейков” и Археологически музей – Велико Търново”, Вх. № 1738/ 07.05.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Стоев подложи на поименно гласуване предложението по т. 5:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 31 “за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 570

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет

1. Потвърждава издаването на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ в рамките на размера на 10% аванс по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1.-01/2007/015 „Реконструкция на отоплителната система на Регионална библиотека „П.Р. Славейков” и Археологически музей” – Велико Търново, явяващ се 27 121,90 /двадесет и седем хиляди сто двадесет и един лева и деветдесет стотинки/ със срок на валидност от 01 май 2009 г. до 15 юли 2009 година, съгласно Приложение І, неразделна част от решението.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 1724/ 29.04.2009 г.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Поисках думата преди всички, защото знам становищата на постоянните комисии, мисля, че по тази тема ще има дебат, знаейки, че преобладаващото становище на по-голямата част от съветниците е по-голямата част от промените, които предлагаме, да не бъдат приети. Искам обаче в известна степен да подкрепя г-н Стефан Стоянов по отношение точката и липсата на дебати по приемане промените в бюджета. Наистина по определени цифри няма нужда от дебати, защото те са ясни и точни, няма как да бъдат променяни. Мисля, че е необходим един много по-сериозен дебат и аз съм разговарял с председателя г-н Христов, с отделни общински съветници за една специална сесия. Разбирам, че в предизборна кампания е трудно да се говори за бюджет и все пак става дума за местен бюджет. Както вървят нещата е възможно Правителството да направи корекции в бюджета, затова изборите не би трябвало да ни плашат. Но отлагайки дебата във времето, отлагаме вземането на важни решения, не за промяна на цифрите, а за да сме наясно какво е състоянието на бюджетите и на национално, и на местно ниво. Това е изключително важно, защото през септември, отктомври, ноември може да е фатално късно. Ясно е, че сме в криза, общината ни няма как да се различава в това отношение от всички други общини. УС на НСО е предприел мерки за ежемесечен мониторинг на бюджетите на всички общини и обобщен анализ, с който да запознаваме и сега действащото Правителство и Народно събрание, и тези, които ще бъдат съставени след изборите, за да ги запознаем с тревожното състояние на общинските бюджети.

Какво е състоянието при нас? Както знаете, ние приехме един умерен бюджет с много скромни приходи, като предварително приехме тезата да не увеличаваме данъчната тежест върху населението на Общината, доколкото това зависи от нашето решение, защото малка част от данъчната тежест на населението формират общинските данъци. Но колкото и малка част да е, все пак ние приехме това решение. Мисля, че общият процент на увеличение е 1 или 2 %, като сме търсили философията на баланса между данък „Сгради” и такса „Смет”. Това изпълнение на този вид данък върви в задоволителна насока. Трагично е положението във всички общини при изпълнението на приходите от данъка върху продажбите на недвижимо имущество. Това беше един от основните местни данъци, които формираха значителния приход от имуществени данъци на Общината. Ясно е, че пазарът на недвижими имоти е замрял и до края на годината няма да надскочи това, което съществуваше през миналата година. Няма да коментирам тук взаимоотношенията с централния републикански бюджет, т.е. осигуряването на т.нар. държавни отговорности, защото това се извършва по ясно определен регламент в законите и подзаконовите нормативни актове. Знаете, че имаме 10-процентно намаляване на средствата по държавните отговорности и се обсъжда постановление за по-голямо свиване на текущите разходи – с 10 или с 15 %. Неща, които ще се отразят на държавните отговорности и това ще рефлектира върху възможността за изплащане на заплати в края на годината. Неща, които правителството отговорно ще прецени, както в оставащия мандат на това правителство, така и новото правителство след парламентарните избори.

При нас по отношение на приходите най-сериозното перо в приходите, които сме имали, е приходи от продажба на общинско имущество. От началото на годината имаме два видимо очертаващи се проблема. Единият е замирането на пазара, за който казах, замирането на търсенето на терени за строителство. От друга страна, ОбС неколкократно спира продажбата на общинско имущество, за което е заявен инвеститорски интерес. Тук не става дума за някакви големи суми, но аз съм събрал за следващата, а евентуално и за извънредна сесия, предложения, които са отхвърлени с неясни мотиви. Това са предложения за продажба на имущество в селата – Пушево, Вонеща вода, в Килифарево и т.н. Към тях има заявен инвеститорски интерес. Това са малко средства, но все пак те могат да пълнят касата на общинския бюджет и да обнадеждават инвеститорския интерес на хората, които могат да си го позволят. Такъв е случаят и с неприемането продажбата на тръбите, което бяхме предложили. Това е един реален приход, който може да постъпи в Общината през фондовете за приватизация, да подобри Инвестиционната ни програма. За мен тези отхвърляния са необясними и ние трябва да предприемем спешни мерки поне за даване възможност за удовлетворяване и за насърчаване на скромния инвеститорски интерес в момента. Затова ви моля, ако отхвърляме идеи за продажба на общинско имущество, нека мотивите да бъдат ясни, както например случая в Чолаковци. Наистина предложението за продажба на този терен е нецелесъобразно, тъй като при неизбистрени регулационни проблеми не е редно да се продава теренът. Затова това предложение няма да внасям втори път.

Последната част за възможност за защита на приходната част на общинския бюджет, това са общинските такси. В голяма част таксите, които Общината ни е приемала, не отговарят дори на изискването таксата да покрива разходите за извършване на услугата. Натоварванията, които законодателят прави към общините с промените в ЗУТ с обявите в пресата, публичните обсъждания и т.н. правят разходите по-големи и себестойността на услугата е по-висока. Мисля, че по този въпрос няма особен дебат. Дебатът, който може да се развие, е по отношение на издръжката на детските градини и на детските ясли. Този проблем ще е особено тежък към края на годината, когато ще сме затруднени да поддържаме текущата си издръжка, включително и храна, ако ние не осигурим по-високи приходи, които да ни доближат в малка степен поне до себестойността на услугите, които предлагаме, при положение, че това не са услуги, насочени към социално слаби хора. В детските градини и в яслите децата не се приемат по социален статус. Ако не придвиждаме постепенно тези цени на услугите към тяхната себестойност, при положение, че нямаме резерви откъде да ги покриваме, проблемът ще стане много тежък.

Всичко това се случва и в резултат на активните действия от страна главно на законодателната власт към ограничаване приходите на общините. Отнеха ни таксите за лиценз на алкохол и цигари, това бяха 200 000-250 000 лв, които влизаха в Общината от тези лицензи. Отменена е голяма част от разпоредбите на Търговската ни наредба, т.е. ще отпаднат още около 100 000 лв. приходи в Общината. Променен е и Законът за далекосъобщенията, т.е. преминаването през имот, ПОС, става безвъзмездно за търговски дружества, за хора, които печелят. Това става за наша сметка. Това са все неща, които законодателят отнема непрекъснато от общините и са средства, с които можехме да покриваме този недостиг от средства по отношение на предоставянето на услуги. Ако ние не вземем спешни мерки, ще се стигне до ситуация, при която в последното тримесечие на годината няма да можем да покриваме нуждите си за определени услуги.

Предложението, което е внесено, е резултат на упорита работа, точни преценки и най-вече със съобразяване със социално поносимата цена на услугата. Смятаме, че цените, които предлагаме, са социално поносими и справедливи. Справедливо е по време на криза да не увеличаваме данъчната тежест върху всички, а да увеличим тежестта само върху тези, които ползват определени услуги. Не можем да свалим разходите повече, можем да ги свалим единствено, ако намалим качеството на услугите, а това не би трябвало да става, защото това ще се отрази върху търсенето на услугите. Призовавам ви обстойно да коментирате материала, да приемете това, което смятате, че е разумно на този етап и да продължите да го разглеждате, а не да го отхвърляте категорично в частта, за която смятате, че в периода от 5 юни до 7 юли не може да бъде разглеждана.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Аз няма да подкрепя предложенията за промени в местните такси. Те са няколко вида. Една голяма група са социалните такси, другите са за техническите услуги и за търговската дейност. Вярно е, че Общината е в тежко положение, но според мен, не е най-добрият начин да облекчим тежкото положение на Общината, като затрудним още повече тези, които се грижат за подрастващото поколение. В проекта, който ни е раздаден, има едно последно предложение, което е обратно по смисъл на всички други. Става въпрос за такса „Кучета”. В предишния мандат ние имахме дълъг дебат за това какъв размер на такса „Кучета” да заложим. За В. Търново – 20 лв. за домашен любимец. Но ако за В. Търново кучето е любимец, за неселените места кучето е жизнена потребност, затова ние тогава определихме таксата за кучета по населените места да бъде 2 лв, а за пенсионери навсякъде тя е 50 %. Проблемът е, че Законът за ветеринарната дейност казва: „по местоживеене”. Една голяма част от нашите граждани, които живеят по селата, имат постоянен адрес във В. Търново и трябва да им събираме по 20 лв. Според мен е намерено едно много добро решение в интерес на голяма част от живеещите в селата, които имат постоянен адрес във В. Търново, да променим Наредбата, като те с една допълнителна декларация останат в режим да плащат 20 лв. Затова аз правя процедурно предложение гласуването по тази точка специално по предложението за такса „Кучета” да бъде отделно, защото аз смятам, че то е социално позитивно и ще го подкрепя.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Виждам, че всички сме разгледали подробно материала и след изказването на г-н Рашев у мен се затвърди мисълта, че наистина трябва да направим извънредна сесия, на която да се обсъди цялостното състояние на Общината. На тази сесия ОбА ще ни предложи комплексни мерки за спасяване на положението. Така че предлагам да си насрочим извънредна сесия и материалът, който сега ни е предложен за повишаване на таксите, да бъде част от всички комплексни мерки, които ще се предприемат. Смятам, че така донякъде на парче решаваме нещата. Като имам предвид финансово положение, имам предвид и бюджет, и инвестиционна политика, и всичко, което влиза в това понятие.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Казвайки, че трябва да разгледаме нещата на извънредна сесия, имам предвид ако и на тази сесия не се приемат мерките, които предлагаме, защото всяка една точка свързана с възможност за изпълнение на приходната част от бюджета, е една антикризисна мярка. Не очаквайте от нас да седнем да пишем антикризисна програма за община В. Търново, защото тя няма да се различава от останалите общини. Правителството има създаден антикризисен план и е ясно, че общините няма да се справят без помощта на държавата, без помощта на изпълнителната власт до края на годината. Всяко едно нещо, което сме предложили, попълва приходната част на бюджета. В този смисъл го разглеждайте като антикризисни мерки. Разбира се, увеличаването на таксите в детските градини и в детските ясли може да не се случи, ако ние имаме възможност да изпълним приходната част до края на годината. Тук има доста неща, свързани с разпореждане на имущество. Дали ще има инвеститорски интерес е друг въпрос, но ние, с всяко едно спиране на предложение, не даваме възможност да се провери това. Аз не виждам какво можем да направим на една извънредна сесия. На нея можем да разгледаме повторно неща, които са свързани с приемане на бюджета. Но след като има неща, които сега могат да се свършат, няма смисъл да бъдат отлагани.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Изказвам мнението на група общински съветници „Напред за В. Търново”. Ние предлагаме да не се отлага тази точка, а тя да бъде гласувана по раздели, за да може всеки общински съветник да изкаже своята гледна точка „за” или „против” по едни проблеми, които са свързани, но всъщност засягат различни сфери от дейността на Общината. Ние ще подкрепим промените, искани от д-р Рашев, в онази част, която изисква повишаване на цените на техническите услуги, повишаване на такса „Кучета”, но ще запазим резерви по предложението за увеличаването на таксите за детските градини, яслите и млечните кухни. Няма да влизам в дълга аргументация за това, ще отбележа, че това не е само социален въпрос. Ако увеличението ще доведе до ограничаване на достъпа до детски градини, ясли и детската млечна кухня, това не е само социален, но и здравен въпрос за отглеждането и правилното хранене на децата. Ако едно дете от няколко месеца до 6-7 години за една година е лишено от ползването на тази социална услуга, това означава, че то ще бъде лишено от възможността да бъде хранено добре и правилно, защото днешните майки не знаят как да хранят децата си, как да подредят седмичното меню, за да има всички необходими вещества, а тази млечна кухня или храненето в детските градини осигурява едно правилно и разумно хранене на децата. Затова ние настояваме колкото е възможно да запазим тази широка достъпност до ползването на тази услуга и същевременно да запазим качеството й.

Подкрепям идеята на колегите за една извънредна сесия, но за нея трябва да имаме готовност и да имаме виждания откъде ще акумулираме приходи за Общината: от приватизация, от продажба на общинска собственост, от увеличаване на такси и т.н. и откъде можем да направим съкращения за общинския бюджет. В този смисъл няма да имаме кой знае колко различна позиция, ако гледаме този въпрос след една седмица. Но днес можем да направим, макар и малка стъпка, в тази посока. Затова ние предлагаме да не отлагаме точката, а да гласуваме по раздели исканите промени.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Разбирам колегите, които се стягат за парламентарни и европейски избори, които предстоят, но тук въпросът е следният: нямаме възможност със странични средства да поддържаме тази услуга. Трябва да знаете, че цената, която плащат родителите на деца, които ходят в детски ясли и в детски градини, е 4 пъти по-малка от себестойността. Разликата идва оттам, че покриваме с други средства, но тези средства ги няма. Преди 15-16 години, когато моята дъщеря ходеше в детска градина, си спомням, че ние си носехме храна от вкъщи. Това беше през 1991-1992 г. Сигурен съм, че родителите ще предпочетат да запазят качеството, високия стандарт, който съществува в момента, макар и плащайки по левче повече на ден, отколкото да съкратим тези разходи и да падне нивото. Мисля, че родителите в името на децата си ще понесат това малко увеличение и отлагането на проблема с няколко месеца, няма да го реши. Призовавам ви да подкрепим едно разумно, малко увеличение, което ще позволи да запазим високия стандарт и нивото, което поддържат детските ясли и детските градини.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Далеч съм от мисълта да търся вината за това защо в Общината няма или има пари, но те не стигат. Искам да кажа, че категорично поддържам предложението на г-н Кмета в момента да не се отлага точката. Аз ви обръщам внимание, особено на ПК, които са гледали въпроса. Те са дали становище точката да се обсъди на заседание – ПК по ЗГООС, ПК по ТСУ, ПК по БФ и т.н. Никой няма да спечели от отхвърлянето на този проблем. Аз подкрепям мнението гласуването да стане по раздели, така че поне за това, което е възможно, да се увеличат постъпленията в Общината към настоящия момент. Колкото повече отлагаме, толкова повече ще загуби Общината, защото процесите се задълбочават. Ще дойде момент, в който каквото и решение да вземем, ще бъде неефективно.

Г-н МИРОСЛАВ МАРИНОВ: Съгласен съм с това, което г-н Стоянов изрази като мнение. Разбирам, че е много трудно в хода на политически кампании да се вземе решение за повишаване на цени, но това е неизбежно на този етап. Учуди ме изказването на г-н Стефанов, че беше заявено: „това няма да подкрепим”, а не беше обърнато внимание на това по какъв начин може да бъде изпълнен бюджетът. Моето предложение е съвсем кратко и ясно: аз съм „за” повишение на цените до такава степен, че да бъде изпълнен бюджетът, без да бъдат нарушавани социалните функции, т.е. да не се повишават цените на детски ясли, детски градини, детска млечна кухня, социален патронаж, да бъдат повишени цените на другите услуги.

Ние говорим за изпълнение на бюджета, но не споменаваме за намаляване и преразглеждане на разходите. Това също е нещо важно. Когато работим в състояние на криза, трябва да се обърне внимание и на това. Това е конкретното ми предложение. Трябва да вземем някакво решение, защото пари трябва да има в Общината. В противен случай рискуваме да зациклим и да бъдем много по-виновни, отколкото ще излезем сега. Апелирам към всички, всички сме представители на политически формации, но трябва да си гледаме и пряката работа, за която сме избрани.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Предлагам да се освободим от подозрението за това, че кокетираме в предизборна обстановка. Лично за себе си много отдавна съм се освободила от този комплекс да измервам живота си преди и след избори. Предлагам ви, когато става дума за тежки проблеми, за тежка социална ситуация да се освободим от кокетирането по тази тема. Аз приемам аргументите на г-н Рашев като много сериозни и много тревожни, както приемем, че наистина трябва да гласуваме диференцирано, защото става дума за различен вид услуги – едните са с много висока социална цена, каквато е примерно увеличаване таксите и услугите в детските градини, в ученическите столове, в детската млечна кухня и социалния патронаж и другите, които имат икономическа свобода да се разпростират в условия на криза. За достойнство на община В. Търново ще кажа, че с двете институции – ОбА и ОбС, е от градовете, които късно вдигнаха цените на тези услуги. Сега не съм убедена, че изведнъж ние трябва да посягаме на тази социална сфера, затова лично аз ще се въздържа при гласуването на тези услуги, за да могат хората в едно обозримо време, в случай, че ще има завишаване на тези такси, да подготвят бюджетите си за това, че ще има завишаване на тази цена. Мисля, че сега не е времето, когато може да се посяга на 3100 деца, защото си мисля, че наистина има хора, които в момента ги съкращават от работа, които срещат определени социални затруднения.

В тази връзка искам да питам за социалния патронаж – където се предлага да отпадне от чл. 30 ал. 6. Ако това отпадне, не се ли получава така, че домашният социален патронаж наистина става платена услуга и тя изключва тези слоеве с доход до 120 лв.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да кажа, че лично аз ще подкрепя предложението на г-н Михов за разглеждане по раздели. Извън тези социални дейности искам да кажа, след стриктен анализ, че в някои от мерките, които ни се предлагат, Общината е закъсняла. Ще подкрепя всичко друго след обстоен коментар относно социалните предложения, които са внесен.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Оттеглям предложенеито си за извънредна сесия и за отлагане.

Г-н Стоев подложи на гласуване предложението на г-н Стефан Стоянов за отделно гласуване на двете части от Наредбата –частта, свързана с детските градини, детските ясли, социалния патронаж и ученическите столове и частта, свързана с техническите услуги.

Предложението за гласуване на Наредбата на два пъти беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Предлагам това гласуване да бъде въз основа на материал 1778, който беше редактиран и подреден по наше предложение.

Първо ще гласуваме всички раздели без раздел ІІІ, а след това ще гласуваме само Раздел ІІІ – за социалните дейности.

Г-н Стоев подложи на поименно гласуване разделите от Наредбата без Раздел ІІІ:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 26 “за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н Стоев подложи на поименно гласуване предложението за Раздел ІІІ:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – против, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – против, Георги Стефанов – против, Роза Мишева – против, Желка Денева – против, Иван Велков Иванов – против, Анета Маноилова –против, Румен Димитров – въздържал се, Мавроди Калейнски – против, Ивайло Иванов –против, Стефан Колев –протива, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Евгени Стоев – въздържал се, Любомира Попова – против, Тодор Тодоров – против, Йорданка Стефанова - против, Цветанка Недева - против, Александър Чокойски – против, Николай Цонев – против, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – против.

Предложението беше отхвърлено с 2 “за”, 18 „против”, 6 „въздържали се”.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Аз бях един от двамата, които гласувахме в подкрепа на това предложение. Някои колеги споменаха, че наистина доста време тези такси не са увеличавани, което е факт. Кога ще дойде моментът малко да се вдигнат? Правите така, че се скривате зад едно решение, което отлагате във времето.

РЕШЕНИЕ № 571

На основание чл. 21 /1/ т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет Велико Търново да Актуализира размера на таксите от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново както следва:

В Раздел ІІ Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение /Приложение 1/

Чл. 21.

БИЛО:

(1) За ползване на общинска площ за организиране на временна търговия на открито за продажба на промишлени и сувенирни стоки по повод на традиционни празници по смисъла на чл. 31, ал. 2 от Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново се заплаща такса по зони за квадратен метър на ден, както следва:

1. За гр. Велико Търново

- ПЪРВА ЗОНА – 6 лв.;

- ВТОРА ЗОНА – 5,50 лв.;

- ТРЕТА ЗОНА – 5 лв.;

- ЧЕТВЪРТА ЗОНА - 4, 50 лв.;

- ПЕТА ЗОНА – 4 лв.;

2. с. Арбанаси – 6, 00 лв.

3. за гр. Килифарево, гр. Дебелец – 5, 00 лв.

4. Самоводене, с. Ресен – 4 лв.

5. За останалите населени места в общината – 2 лв.

(2) За ползване на общинска площ за организиране на атракциони по повод на традиционни празници по смисъла на чл. 31, ал. 2 от Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново се заплаща такса по зони за квадратен метър на ден, както следва:

1. За гр. Велико Търново

- ПЪРВА ЗОНА – 0,50 лв.;

- ВТОРА ЗОНА – 0,40 лв.;

- ТРЕТА ЗОНА – 0,30 лв.;

- ЧЕТВЪРТА ЗОНА - 0, 20 лв.;

- ПЕТА ЗОНА – 0,10 лв.;

2. с. Арбанаси – 0, 50 лв.

3. за гр. Килифарево, гр. Дебелец – 0, 40 лв.

4. Самоводене, с. Ресен – 0,30 лв.

5. За останалите населени места в общината – 0,20 лв.

(3) За ползване на общинска площ за организиране на временна търговия на открито за продажба по смисъла на чл. 31, ал. 3 от Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново се заплаща такса по зони за квадратен метър на месец, както следва:

1. За гр. Велико Търново

- ПЪРВА ЗОНА – 20 лв.;

- ВТОРА ЗОНА – 18 лв.;

- ТРЕТА ЗОНА – 12 лв.;

- ЧЕТВЪРТА ЗОНА - 10 лв.;

- ПЕТА ЗОНА – 8 лв.;

2. с. Арбанаси – 8 лв.

3. за гр. Килифарево, гр. Дебелец – 7 лв.

4. Самоводене, с. Ресен – 6 лв.

5. За останалите населени места в общината – 5 лв.

СТАВА:

(1) За ползване на общинска площ за организиране на временна търговия на открито за продажба на промишлени и сувенирни стоки по повод на традиционни празници по смисъла на чл. 31, ал. 2 от Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново се заплаща такса по зони за квадратен метър на ден, както следва:

1. За гр. Велико Търново

- ПЪРВА ЗОНА – 8.00 лв.;

- ВТОРА ЗОНА – 6.00 лв.;

- ТРЕТА ЗОНА – 5.00 лв.;

- ЧЕТВЪРТА ЗОНА – 4.50 лв.;

- ПЕТА ЗОНА – 4.00 лв.;

2. с. Арбанаси – 8.00 лв.

3. гр. Килифарево, гр. Дебелец – 6.00 лв.

4. с.`Самоводене, с. Ресен – 5.00 лв.

5. За останалите населени места в общината – 3.00 лв.

(2) За ползване на общинска площ за организиране на атракциони по повод на традиционни празници по смисъла на чл. 31, ал. 2 от Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново се заплаща такса по зони за квадратен метър на ден, както следва:

1. За гр. Велико Търново

- ПЪРВА ЗОНА – 1.00 лв.;

- ВТОРА ЗОНА – 0.80 лв.;

- ТРЕТА ЗОНА – 0.50 лв.;

- ЧЕТВЪРТА ЗОНА – 0.30 лв.;

- ПЕТА ЗОНА – 0.20 лв.;

2. с. Арбанаси – 1.00 лв.

3. гр. Килифарево, гр. Дебелец – 0. 60 лв.

4. с.Самоводене, с. Ресен – 0.60 лв.

5. За останалите населени места в общината – 0.50 лв.

(3) За ползване на общинска площ за организиране на временна търговия на открито за продажба по смисъла на чл. 31, ал. 3 от Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново се заплаща такса по зони за квадратен метър на месец, както следва:

1. За гр. Велико Търново

- ПЪРВА ЗОНА – 40.00 лв.;

- ВТОРА ЗОНА – 30.00 лв.;

- ТРЕТА ЗОНА – 20.00 лв.;

- ЧЕТВЪРТА ЗОНА – 10.00 лв.;

- ПЕТА ЗОНА – 8.00 лв.;

2. с. Арбанаси – 40.00 лв.

3. гр. Килифарево, гр. Дебелец – 15.00 лв.

4. Самоводене, с. Ресен – 10.00 лв.

5. За останалите населени места в общината – 7.00 лв.

Чл.21 А

БИЛО:

Таксите за ползване на открити площи за поставяне на съоръжения пред търговски обекти, по смисъла на чл.26, ал.1 от Наредба за търговската дейност на територията на община Велико Търново, се определят по зони на квадратен метър на месец, както следва:

1. За гр. Велико Търново -

- І-ва зона – 3.00 лв.

- ІІ-ра зона – 2.50 лв.

- ІІІ-та зона – 2.00 лв.

- ІV-та зона – 1.50.лв.

- V-та зона – 1.00 лв.

2. За с. Арбанаси - 3.00 лв.

3. За гр.Килифарево и гр.Дебелец - 2.00 лв.

4. За с.Самоводене и с.Ресен – 1.00 лв.

5. За останалите населени места на Общината – 0.50 лв.

СТАВА:

Таксите за ползване на открити площи за поставяне на съоръжения пред търговски обекти, по смисъла на чл.26, ал.1 от Наредба за търговската дейност на територията на община Велико Търново, се определят по зони на квадратен метър на месец, както следва:

1. За гр. Велико Търново

- І-ва зона – 4.00 лв.

- ІІ-ра зона – 3.00 лв.

- ІІІ-та зона – 2.50 лв.

- ІV-та зона – 2.00 лв.

- V-та зона – 1.50 лв.

2. За с. Арбанаси - 4.00 лв.

3. За гр.Килифарево и гр.Дебелец - 3.00 лв.

4. За с.Самоводене и с.Ресен – 2.00 лв.

5. За останалите населени места на Общината – 1.00 лв.

Чл. 22. (1)

БИЛО:

За ползване на места в селата на Общината, върху които са организирани панаири, събори и празници за продажба на стоки се събира такса на кв. м. на ден – 2 лв.

(2) За ползване на места върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки и други на кв.м. на ден – 0.40 лв.

СТАВА:

За ползване на места в селата на Общината, върху които са организирани панаири, събори и празници за продажба на стоки се събира такса на кв. м. на ден – 4.00 лв.

(2) За ползване на места върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки и други на кв.м. на ден – 1.00 лв.

В Раздел VI Такси за технически услуги

Чл. 41

4.

БИЛО:

За проверка на място относно установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването -чл.159: 150 лв.

За всяка следваща отделна проверка на проектно ниво (изкоп, цокъл, корниз и било) – 50 лв.

СТАВА:

За проверка на място относно установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването -чл.159/ЗУТ:

- за строежи от І и ІІ категория – 500 лв.;

- за строежи от ІІІ категория – 400 лв.;

- за строежи от ІV категория – 300 лв.;

- за строежи от V категория – 100 лв.;

- за техн. инфраструктура – според категорията.

За всяка следваща отделна проверка на проектно ниво (изкоп, цокъл, корниз и било)

- за строежите от І и ІІ категория – 200 лв.;

- за строежи от ІІІ категория – 150 лв.;

- за строежи от ІV категория – 100 лв.;

- за строежи от V категория – 50 лв.;

НОВА

4”а” За протокол от проверка на налична картотекирана растителност – 50 лв.

7.

БИЛО:

За издаване разрешение на строеж - за строежи от І категория – 100 лв.;

- за строежи от ІІ категория – 90 лв.;

- за строежи от ІІІ категория – 70 лв.;

- за строежи от ІV категория – 60 лв.;

- за строежи от V категория – 40 лв.;

- за строежи от VІ категория – 30 лв.;

СТАВА:

За издаване разрешение на строеж за строежите от І, ІІ, ІІІ, ІV и V категория цената на услугата се определя по формулата: 18+N x 6+K x РЗП, където

-N е броят на внесените за одобряване части на проекта,плюс КД за ОССИС

-К е коефициент със стойности, както следва:

За жилищни сгради:

- жилища, апартаменти, мезонети, ателиета, стаи за творчески нужди и др. –0,80 лв./кв.м РЗП

- търговски обекти в сградата-1.50 лв./кв.м РЗП

- гаражи в сградата –0.50 лв./кв.м. РЗП

- спомагателни помещения-0,30 лв./кв.м РЗП

- навеси и други-0,20 лв./кв.м РЗП

За нежилищни сгради:

- сгради –1,00 лв./кв.м. РЗП

- съоръжения – 0,70 лв./кв.м. РЗП

- самостоятелни гаражи – основно застрояване-0,50 лв./кв.м РЗП

- търговски обекти –1.00 лв./кв.м РЗП

- огради – 50 лв.

- производствени обекти:

· с благоприятно местоположение – 1.50 лв./кв.м. РЗП

· с неблагоприятно местоположение -1,00 лв./кв.м РЗП

- селскостопански обекти

· с благоприятно местоположение -1,00 лв./кв.м РЗП

· с неблагоприятно местоположение -0,50 лв./кв.м РЗП

- обекти по чл.49 и чл.56 от ЗУТ – 100 лв.

За вътрешни преустройства -50% от предвидените по общия ред.

За строежите от VІ-та категория:- 50 лв.

За линейни обекти о,20 лв./м.л.

- за строежи от VІ категория – 50 лв.;

9. ОТПАДА

10.

БИЛО:

Одобряване на нови инвестиционни проекти при съществени изменения и при възстановяване – 50 % от таксата по т. 10.

СТАВА:

Разрешение за строеж на нови инвестиционни проекти при съществени изменения по реда на чл.154 от ЗУТ и при възстановяване на изгубени инвестиционни проекти – 50 % от таксата по т. 7.

11.

БИЛО:

Одобряване на инвестиционни проекти, заснемане за узаконяване – 300% от таксата по т.10

СТАВА:

Съобщаване на Заповеди за одобряване на ПУП, ЧИПУП, парцеларен план по реда на чл.128, ал.1 от ЗУТ на определено за това място в сградата на общината, публикуване в интернет страницата на общината и един местен вестник – 50 лв.

БИЛО:

Издаване на акт за узаконяване – 90 лв.

СТАВА:

За обнародване обявления в Държавен вестник на проекти за ПУП по реда на чл.128, ал. от ЗУТ – 100 лв.

НОВА:

12а.

Проект за ПУП за повече от един квартал и за линейни обекти извън регулация подлежат на обществено обсъждане – чл.128, ал.3 от ЗУТ– 200лв.

НОВА:

12б.

Подробен устройствен план в обхват над един квартал се одобрява с решение на Общински съвет и се публикува в ДВ – чл.129 от ЗУТ – 100 лв.

НОВА:

14”а”

За проверка и одобряване на техническо задание по чл.124 , ал.7/ЗУТ – 15 лв.

16.

БИЛО:

Издаване на заповед по чл.197/ЗУТ за премахване на годен законен строеж – масивна конструкция – 15 лв.

СТАВА:

Издаване на заповед по чл.197/ЗУТ за премахване на годен законен строеж – масивна конструкция – 50 лв.

21.

БИЛО:

За издаване на разрешение за разкопаване на благоустроени общински площи във връзка с издадено разрешение за строеж – 15 лв. заедно със съответната такса по чл. 23 /за разполагане на строителни материали, материали за отопление, фургони и други, на кв.м. за месец или част от месеца/ от Наредбата.

СТАВА:

За издаване на разрешение за разкопаване на благоустроени общински площи във връзка с издадено разрешение за строеж – 50 лв. заедно със съответната такса по чл. 23 /за разполагане на строителни материали, материали за отопление, фургони и други, на кв.м. за месец или част от месеца/ от Наредбата.

 

В Раздел VII Такси за административни услуги

Чл. 45. (2)

БИЛО: Сроковете по предходната алинея и таксите се определят както следва:

- обикновена услуга със срок 7 работни дни – 10 лв.

- за бърза услуга със срок 3 работни дни – 15 лв.

- за експресна услуга със срок до 2 работни дни – 20 лв.

СТАВА: Сроковете по предходната алинея и цените за услугите се определят както следва:

- обикновена услуга със срок 7 работни дни – 15.00 лв.

- за бърза услуга със срок 3 работни дни – 20.00 лв.

- за експресна услуга със срок до 2 работни дни – 30.00 лв.

Чл. 46. (2)

БИЛО: Сроковете по предходната алинея и цените за услугите се определят както следва:

- обикновена услуга със срок 7 работни дни – 10 лв.

- за бърза услуга със срок 3 работни дни – 15 лв.

- за експресна услуга със срок до 2 работни дни – 20 лв.

СТАВА: Сроковете по предходната алинея и цените за услугите се определят както следва:

- обикновена услуга със срок 7 работни дни – 15.00 лв.

- за бърза услуга със срок 3 работни дни – 20.00 лв.

- за експресна услуга със срок до 2 работни дни – 30.00 лв.

Чл. 47. (2)

БИЛО: Сроковете по предходната алинея и цените за услугите се определят както следва:

- обикновена услуга със срок 7 работни дни – 10 лв.

- за бърза услуга със срок 3 работни дни – 15 лв.

- за експресна услуга със срок до 2 работни дни – 20 лв.

СТАВА: Сроковете по предходната алинея и цените за услугите се определят както следва:

- обикновена услуга със срок 7 работни дни – 15.00 лв.

- за бърза услуга със срок 3 работни дни – 20.00 лв.

- за експресна услуга със срок до 2 работни дни – 30.00 лв.

Чл. 49. (2)

БИЛО: Сроковете по предходната алинея и цените за услугите се определят както следва:

- обикновена услуга със срок 7 работни дни – 10 лв.

- за бърза услуга със срок 3 работни дни – 15 лв.

- за експресна услуга със срок до 2 работни дни – 20 лв.

СТАВА: Сроковете по предходната алинея и цените за услугите се определят както следва:

- обикновена услуга със срок 7 работни дни – 15.00 лв.

- за бърза услуга със срок 3 работни дни – 20.00 лв.

- за експресна услуга със срок до 2 работни дни – 30.00 лв.

Чл. 53.

БИЛО: За заверка на дневници (регистри) за покупка и продажба на черни и цветни метали – 5 лв.

СТАВА: За заверка на дневници (регистри) за покупка и продажба на черни и цветни метали – 15.00 лв.

Чл. 61, ал.1

БИЛО: За издаване на Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Велико Търново, съгласно Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново се заплаща цена на услуга в размер на 3 лв.

СТАВА: За издаване на Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Велико Търново, съгласно Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново се заплаща цена на услуга в размер на 15 лв.

 

В Раздел IX

Чл. 64а, ал. 1

БИЛО: „За притежаване на куче, собствениците заплащат в звено „Местни данъци и такси” на Общината годишна такса, както следва:

- собственици с постоянен адрес в гр. Велико Търново – 20 лв.;

- собственици с постоянен адрес в гр. Килифарево и гр. Дебелец – 10 лв.;

- собственици с постоянен адрес в останалите населени места в общината - 2 лв.”

СТАВА: „За притежаване на куче, собствениците заплащат в отдел „Местни данъци и такси” на Общината годишна такса, както следва:

- за куче с местообитаване на адрес в гр. Велико Търново – 20 лв.;

- за куче с местообитаване на адрес в гр. Килифарево и гр. Дебелец – 10 лв.;

- за куче с местообитаване на адрес в останалите населени места в общината - 2 лв.;

- за куче с местообитаване на адрес в друга община –– за населени места с население над 50 000 души- 20 лв.

- за куче с местообитаване на адрес в друга община –– за населени места с население от 10 000 до 50 000 души- 10 лв.

- за куче с местообитаване на адрес в друга община –– за населени места с население до 10 000 души- 2 лв.”

Създава нова т. 4 към § 1 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, както следва:

„Адрес на местообитаване на кучето” е постоянният адрес на собственика му. Когато местообитаването на кучето е различно от постоянния адрес на собственика му, собственикът на кучето трябва да подаде декларация по образец (Приложение 5), заверена от кмета на населеното място по местообитаване на кучето или упълномощено от него лице, като в този случай за адрес на местообитаване на кучето се приема посоченият в декларацията.”

В Допълнителните разпоредби:

§2 Цената на услугата: било/одобряване на инвестиционен проект/ става /разрешение за строеж/ се определя по формулата: 18+N x 6+K x РЗП, където

-N е броят на внесените части към инвестиционния проект,

-К е коефициент със стойности, както следва:

1. За жилищни сгради:

· жилища, апартаменти, /било/ мезонети - /става/ както и разположени в тавански етаж жилища, ателиета, стаи за творчески нужди и др. – /било/ 0,50 - /става/ 0,80 лв./кв.м РЗП

· търговски обекти в сградата- /било/ 1.00 - /става/ 1,50 лв/кв.м РЗП

· гаражи в сградата /било/ 0.30 - /става/ 0,50 лв/кв.м. РЗП

· спомагателни помещения - 0,30 лв./кв.м РЗП

· навеси и други-0,20 лв./кв.м РЗП

 

2. За нежилищни сгради:

· сгради, не описани по долу – /било/ 0,50 - /става/ 1,00 лв./кв.м РЗП

· огради –50 лв. /нова/

· производствени обекти:

· с благоприятно местоположение – /било/ 1,00 -/става/ 1,50 лв./кв.м. РЗП

· с неблагоприятно местоположение -/било/ 0,60 -/става/ 1,00 лв./кв.м РЗП

· селскостопански обекти:

· с благоприятно местоположение -/било/ 0,60 -/става/ 1,00 лв./кв.м РЗП

· с неблагоприятно местоположение -/било/ 0,30 -/става/ 0,50 лв./кв.м РЗП

3. За вътрешни преустройства -50% от предвидените по общия ред.

Промените в Наредбата водят до автоматична промяна на номерацията на членовете в нея.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, Вх. № 1772/ 14.05.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Стоев подложи на гласуване предложението по т. 7. Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 572

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 10, т. 1 от Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация, Великотърновски Общински съвет

І. Изменя и допълва Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси , сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в Община Велико Търново както следва:

В приложения №№ 1, 5 и 6 думите „Решение за съдебна регистрация” се заменят с „Удостоверение за актуално правно състояние, издадено от Агенцията по вписванията ” или съда по регистрация на търговеца .

В приложения № № 1 и 2 думата „БУЛСТАТ” се заменя с „Единен идентификационен код /ЕИК/” .

В приложения №№ 1, 2, 5 и 6 отпадат думите „Данъчна регистрация ” .

В чл. 28 „а”, ал. 1 отпада думата „депозит”.

В чл. 28 „д”, ал. 1 се създават се нови точки 4 и 5:

т. 4. Не съдържат писмена декларация за изрично приемане на условията на приватизационната сделка, определени с решението на Общинския съвет.

т. 5. Са подадени от лице, което не е внесло депозит по ред и начин, определени в решението на Общинския съвет.”

Посочените изменения и допълнения влизат в сила с приемането им от Великотърновски общински съвет

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 488/ 19.02.2009 г. на ВТОбС, Вх. № 1773/ 14 .05.2009 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Ние с предишното си решение 448 взехме решение за един гаранционен фонд, който да гарантира вливането на „Комунално стопанство” в „Благоустройство”, но той така и не задейства. Вливането вече е юридически факт. Смисълът на това решеине е нещо различно. Не е насочено към вливане, защото то вече стана; то не е насочено и към тези суми, с които „Благоустройство” се оказва длъжник на банката. Единственият смисъл на този гаранционен фонд, който предлага НС по приватизация, е да гарантираме двата обекта, заложени в Програмата –Ремонтната база и Бетонния център, ако някой кредитор предяви претенции и по този начин попречи на приватизирането на тези два обекта, да се ползва този гаранционен фонд, за да гарантираме, че тези два обекта в максимално кратък срок могат да излязат на приватизация.

Г-н Стоев подложи на поименно гласуване предложението по т. 8:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 24 “за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 573

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 10, т.4 от Правилника за дейността на Об АП и чл. 9,ал. 1 т. 3 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията, Великотърновски Общински съвет

1.Изменя и допълва текста на т. 1 от на р-л ІІ на решение № 488/ 19.02.2009 г. както следва:

Било: 1.Създава временен гаранционен фонд със средства от фонд “Инвестиции и дълготрайни активи” /“ИДА”/ в размер съответстващ на задълженията на „Благоустройство” ЕООД- В. Търново към датата на вземане на това решение. Временните разходи от фонда да бъдат компенсирани чрез парични постъпления от вземания на дружеството. След приключване на процедурата по вливане, гаранционния фонд да бъде закрит, а наличните средства - възстановени във фонд “ИДА”.

Става: Създава временен целеви гаранционен фонд със средства от фонд „Инвестиции и дълготрайни активи”/“ИДА”/ в размер на 100 000 лева със срок на действие – до приключване продажбата на обекти – „Бетонов център” и „Ремонтна база”.Средствата от фонда да бъдат разходвани само в случай на предявени искания от кредитори за незабавни плащания и обезпечителни заповеди свързани със спиране продажбата на посочените обекти. Евентуалните разходи от гаранционния фонд да бъдат възстановени във фонд „ИДА” от „Комунално стопанство”ЕООД чрез средства от продажба на собствени ненужни ДМА, след което гаранционния фонд да бъде закрит.”

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 512/ 13.03.2009 г. на ВТОбС, Вх. № 1774/ 14 .05.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Стоев подложи на поименно гласуване предложението по т. 9:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше прието с 22 “за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 574

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 7 от Наредбата за търговете и конкурсите Великотърновски Общински съвет

1.Изменя и допълва т.2 и т.3 от свое решение № 512 / 13.03.2009 г. както следва:

- точка 2, б.„ а”

Било: да бъдат регистрирани в Агенцията за социално подпомагане за предоставяне и извършване на социалната услуга „Дом за стари хора”;

Става : обектът да бъде използван за социални услуги, като с приоритет е предоставяне и извършване на социалната услуга „Дом за стари хора”.

- точка 2, б. „б”

Било: да представят бизнес план за преустройство и въвеждане в експлоатация на обекта в „Дом за стари хора” за срок до 2 години,

Става: да представят бизнес план за преустройство и въвеждане в експлоатация на обекта за срок до 2 години …….. ;

- точка 2 , б. „в”

Било: да декларират , че няма да извършват отчуждаване на обекта по време на преустройството и ползването му като „Дом за стари хора”;

Става: да декларират, че няма да извършват отчуждаване на обекта по време на преустройството и ползването му ;

- т. 3

Било: Определя цена на конкурсна документация в размер на 300 лева с ДДС. Кандидатите за участие закупуват документацията лично или чрез нотариално упълномощените от тях лица от стая 419 на Общината след представяне удостоверение по т.2 „а” от това решение и на документ за извършено плащане на 300 лева чрез офиса на „Общинска банка” АД - клон Велико Търново , находящ се в сградата на Общината по сметка №BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация, BIC код SOMB BGSF. Закупилите документация получават сертификат за регистрация.

Става: Определя цена на конкурсна документация в размер на 300 лева с ДДС. Кандидатите за участие закупуват документацията лично или чрез нотариално упълномощените от тях лица от стая 419 на Общината след представяне на документ за извършено плащане на 300 лева чрез офиса на „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, находящ се в сградата на Общината по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация, BIC код SOMB BGSF. Закупилите документация получават сертификат за регистрация.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Създаване на компенсационен и инвестиционен резерв към фонд „Приватизация инвестиционен” за посрещане на извънредни нужди на общината и общинските търговски дружества, Вх . № 1792/ 19.05.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Стоев подложи на поименно гласуване предложението по т. 10:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – против, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Ивайло Иванов – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за.

Предложението беше прието с 26 “за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ (Отрицателен вот): Гласувах „против”, защото това предложение е така направено, че да решим положително и следващата точка. Аз гласувах „против”, защото не съм съгласен да се отпускат заеми на общински търговски дружества. Само в тази част. В следващата точка има предложение на д-р Рашев да се отпусне кредит на „Комунално стопанство”. По-късно има становище на г-н Кмета, с което той казва, че „с приемането на такова решение на НС по приватизация и на ОбС ще нарушат разпоредбите на Закона за държавните помощи, според които държавна помощ е всяка помощ, предоставена от държавата или от Общината. Това означава, че община В. Търново няма право да погаси финансови задължения на „Благоустройство”, тъй като ще му предостави икономическа изгода, която „Благоустройство” ЕООД не би получило при нормални пазарни условия”. Когато стигнем до разглеждане на търговските дружества, ще видите, че и други търговски дружества имат нужда от такива помощи и се получава така, че Общината облагодетелства едни търговски дружества, а други – не.

РЕШЕНИЕ № 575

На основание чл. 21, ал. 1, т.1 0 от ЗМСМА и чл. 9,ал. 1, т. 3 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизация в Община Велико Търново, Великотърновски Общински съвет

Създава компенсационен и инвестиционен резерв към фонд „Приватизация инвестиционен” за посрещане на извънредни нужди на общината и общинските търговски дружества в размер на 100 000 лв.

Средствата за компесационен и инвестиционен резерв да се прехвърлят взаимообразно от фонд „Покриване на разходи за приватизацията„.

Дава съгласие ОбАП да намали размера на срочния депозит, сключен в изпълнение на Решение № 458/ 22.01.09 г. на ВТОбС за влагане на свободни парични средства от фонда в „Общинска банка” АД.

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне на безлихвен заем на „ Комунално стопанство „ ЕООД, Вх. № 1793/ 19.05.2009 г.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Искам отново да кажа, че не съм наясно какво е отношението на г-н Кмета. Има предложение за предоставяне на заем, а четири точки след това има становище, което е негативно. Кое е становишето Ви?

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: В НС по приватизация обсъждахме въпроса няколко пъти. Този кредит е привнесен, унаследен. Не е създаден от „Комунално стопанство”, той е резултат от вливането. Имаше едно становище, с което се предлагаше директно от фондовете по приватизация да се погасят задълженията на „Комунално стопанство”, което не е направено и затова от НС по приватизация обсъжда въпроса няколко пъти заедно с ОбА, с юрист. Предлагаме този проект за решение.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Не мога да се съглася с обяснението на г-н Стефанов, нито с мълчанието на г-н Кмета. Материалите пред мен са с дата 19.05.2009 г. Входящите номера са 1792. 1793, 1796. Първо е постъпило 1792, сегашното е 1793, а с 1796 Кметът дава отрицателно становище. Какво да гласувам аз? По принцип ОбС не е банка да дава кредити и да подпомага търговските дружества безлихвено. Това търговско дружество има да получава 150 000 и има да дава 101 000 лв. Нека си вземе вземанията и да си плати кредита. От миналата година се знаеше, че ще има такова сливане, единият и другият управител не са взели адекватни мерки за вземане на вземанията и сега принуждават ОбС да вземем такова решение. Категорично съм против ние да ставаме банка на търговските дружества. Нарушаваме нормативните наредби в нашата страна.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Оттеглих материалите, които са внесени в началото по тази точка, и трябва да бъдат разгледани материалите, които са внесени сега. В тях има едно мое становище, което е отрицателно по отношение на законосъобразността на даване на директен безлихвен заем на търговски дружества, защото това е финансова помощ. С това решение, което гласувахте преди малко, създаваме от Фонда за разходи за приватизацията т.нар. Гаранционен фонд. От него можем да предоставим в тази кризисна за „Комунално стопанство” ситуация средства, защото този заем на „Благоустройство” е съществувал. Най-малко намирам да е виновен по този въпрос сегашният управител на „Комунално стопанство”. Новият управител търси начин заедно с НС по приватизация, с финансовите експерти съобразно сега действащите закони да реши създадената кризисна ситуация, така че да не загубим собственост.

Г-н Стоев подложи на поименно гласуване предложението по т. 10:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – против, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 28 “за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 576

На основание чл. 21,ал.1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 18, 19 и 20 от Наредбата за управление и упражняване на правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да бъде отпуснат безлихвен заем на „Комунално стопанство„ ЕООД в размер на 97 790 лв. за погасяване на задължения на „Благоустройство„ ЕООД по банков кредит на основание договор № 178/ 11.04.05 г. и анекс от 11.04.2008 г., като средствата се осигуряват от компенсационен и инвестиционен резерв към фонд „Приватизация инвестиционен” за посрещане на извънредни нужди на общината и общинските търговски дружества.

Погасителен план – 6 месеца гратисен период считано от дата на усвояването и 22 /двадесет и две/ равни месечни погасителни вноски в размер на 4445 лв.

Заемът да се погасява от „Комунално стопанство„ ЕООД – Велико Търново включително и със средства от продажбата на дълготрайни материални активи.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане на инж. Богдан Ковачев - общински съветник, Вх. № 1565/ 16.03.2009 г.

Г-н Рашев прочете отговор на питането на г-н Ковачев.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да споделя, че безкрайно много се забавлявах, когато прочетох това питане от инж. Ковачев, в което той в началото и в края ме обвинява под някаква форма в моята активност и начина, по който аз искам да бъда информиран, за да вземам отношение по конкретните въпроси. В началото на Вашето питане вие задавате въпрос на Кмета, говорите, че се информирате от вестниците, а във втората част на Вашето питане съществува един абзац, че системно злоупотребявам с положенеито си, изисквайки огромен обем информация. Г-н Ковачев, това е космическата разлика между мен и Вас – че аз си изграждам мненията и решенията на базата на обема информация, която получавам, а не чрез вестниците. Искам да отбележа, г-н Ковачев, че всяка критика, която излиза от Вас и Вашите приближени, е своеобразен комплимент за моята работа и ме кара да си мисля, че наистина съм на правилния път. Вие вероятно имате своите дълбоки основания да се притеснявате, задавйки това сериозно питане, защото изисквайки огромния обем от информация, бих могъл да попадна на някаква документална диря, която води до Вас, което не е съвсем случайно, защото всички знаем, че Вие сте клиент на Прокуратурата.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Ще си позволя да кажа нещо, което ми направи впечатление и да отправя една забележка към уважавания от мен г-н Димитров. Когато си говорите с г-н Ковачев, можете да си държите и двете ръце в джоба, но не смятам, че е редно от тази трибуна да изразявате по този начин пренебрежението си към общинските съветници.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Приемам забележката и се извинявам на аудиторията.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане на Стефан Стоянов - общински съветник, Вх. № 1581/ 19.03.2009 г.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ прочете питането си относно предположение за неефективно сключен договор за миенето на улиците във В. Търново по повод празника на града – 22 март.

Г-н Стоянов добави: Знам, че г-н Кметът ще вземе правото си да отговори на моето питане, ще се позове на Закона за обществените поръчки, ще каже, че фирма „Титан” е спечелила обществена поръчка и че няма никакво нарушение. Искам да кажа, че като се криете се зад калпавото ни законодателство днес, това не значи, че г ражданите на нашия град одобряват Вашите действия. И втория въпрос, който Ви отправям в момента, е: вярно ли е, че „Комунално стопанство” все пак тогава е извършило миене за 8000 лв. и преведени ли са тези пари от община В. Търново?

Г-н РУМЕН РАШЕВ прочете отговор на питането.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Мирко Робов - общински съветник, Вх. № 1630/ 02.04.2009 г.

 

Г-н МИРКО РОБОВ прочете питането си относно изграждането на градска чешма, западно от сградата на община В. Търново.

Г-н РУМЕН РАШЕВ прочете отговор на питането.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Димитър Захариев - общински съветник, Вх. № 1775/ 14.05.2009 г.

Г-н ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ прочете питането си по относно изграждане на парк в двора на бившата детска градина „Славейче”.

Г-н РУМЕН РАШЕВ прочете отговор на питането.

Г-н ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ: Наистина дворът на детската градина се почиства, но само от страната на ул. „Симеон Велики”, а южната част е буренясала. Не се изискват кой знае какви средства. В Инвестиционната програма са заложени пари за парковете „Кольо Фичето” и от там може да се отделят малко средства, за да се почисти и да се окоси дворът, да се направи една врата откъм южната страна, откъдето да се влиза и да се сложат няколко пейки. Тези средства могат да бъдат отделени от парка в кв. „Триъгълника”. Там има двор, има прекрасни дървета, алеите вътре почти са запазени и това място може да се превърне в място за отдих за живеещите наблизо. Средствата ги има и това може да стане.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на отчет за констатирани нарушения при контролната дейност на отдел „Финансово управление и контрол” и одобряване на Програма за дейността на главните експерти към отдел „Финансово управление и контрол”, Вх. № 1688/ 13.04.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 577

На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.3, ал.1 и чл.4, ал.1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор

Приема Отчет за констатираните нарушения при изпълнението на контролната дейност на отдел “Финансово управление и контрол”, Дирекция “Вътрешен одит, финансово управление и контрол и методология” за отчетната 2008 година.

Одобрява Програма за дейността на главните експерти осъществяващи контролна дейност към отдел “Финансово управление и контрол” на Дирекция “Вътрешен одит, финансово управление и контрол, методология” за отчетната 2009 година.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Информация по Доклад за извършена проверка на „Комунално стопанство” ЕООД, гр. Велико Търново, Вх. № 1687/13.04.2009 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Нямаме ясен проект за решене. Предлагам следния проект за решение: „Упълномощава Кмета на Общината да одобри план за действие”.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: По плана за действие естествено, че трябва да се изпълни. Има причини, поради които не бяха изпълнени някои от тези задания. В момента вече втори номер, г-н Заевски, изпълнява задълженията си към „Комунално стопанство” чрез съдебен изпълнител. Смятам, че другите ще бъдат осъществени и срокът може би ще бъде спазен.

Аз искам тук да споделя нещо, което касае дейността на „Комунално стопанство”. През 2008 г. беше обявена обществена поръчка за почистване територията на В. Търново и ние като фирма, която от създаването до сега извършва тази дейность, участвахме като обществена поръчка. Какво се получи при класирането? При класирането със заповед № РД 2212 от 10.07.2008 г. на първо място е класирана фирма „Титан”, като са описани предимствата на фирма „Титан” пред „Комунално стопанство”. За участието в обществената поръчка изискването е да има база, техника. Към този момент Комисията не се съобразява с тези изисквания и класира фирма „Титан”. Ръководството обжалва това решение и тази заповед на Кмета на община В. Търново. С решение 3761 от 20 март 2009 г. Върховният съд на Република България отменя заповедта на Кмета на община В. Търново, като казва, че решението е окончателно. Точка втора изисква Кметът или да обяви нова поръчка, или да назначи комисия, която наново да преразгледа нашите документи и документите на фирма „Титан”. Отхвърлени са жалбите на община В. Търново и на фирма „Титан” и последното решние на Върховния съд е, че това решение е окончателно.

От 20 март ние очакваме Кметът на Общината да назначи комисия, която не бива да бъде тази комисия, която преди това е направила класирането. Второто ни предложение е в тази комисия да бъдат общински съветници от всички политически партии.

Бях предизвикана от това, което Кметът обясни – че ние предлагаме по-високи цени от фирма „Титан”. Това не е вярно. Обяснението, дадено от ОбА до Върховния съд беше, че ако фирма „Титан” не започне да почиства улиците на В. Търново, във В. Търново ще плъзне зараза. Върховният съд каза, че няма заченки на това. Ние почиствахме до 3 декември и в същия ден получихме писмо от Кмета на Общината, че той прекратява метенето от „Комунално стопанство”. Какво стана? Много месеци не искахме да влизаме в конфронтация с никого. На 5 декември работниците на „Комунално стопанство” бяха освободени и след това бяха назначени от фирма „Титан”. Фирма „Титан” нямаше бази, ние сключихме договр за наемане на нашите бази и в момента те са наши наематели. Кажете как да просперира една общинска фирма, след като има решение на Върховния съд, чакаме вече два месеца да се произнесат наново? Фирма „Титан” работи по Наредбата за малките обществени поръчки. Естествено, че възложителят има право да покани тази фирма, която иска. Кметът не покани нас, а покани фирма „Титан”. Това право не може да се оспори. По повод на питането на колегата Стоянов – парите за миенето на града не трябва да дойдат от община В. Търново, а моето питане към ОбА е дали са приведени средства на фирма „Титан” за миене на гр. В. Търново във връзка с празника на града. Сега направих справка със счетоводството – действително фирма „Титан” все още не е превела средствата на „Комунално стопанство”. Исках да споделя това в защита на всички общински фирми. Някои остават с впечатление, че този заем се предоставя на „Комунално стопанство”. Това не е така – този заем е наследник на бившата фирма „Благоустройство”. За 11 май събрахме средства, за да платим първата вноска, защото кредиторите трябваше да вземат двата етажа.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: В момента г-жа Денева не се изказва като общински съветник, за да защитава обществените интереси, а защитава корпоративни интереси, защото е служител на една корпорация, макар тя да е 100 % собственост на Общината. Има комисия и тя ще се събере. Това е комисията, която е записана в заповедта. Вероятно тази или следващата седмица ще има законосъобразно решение.

Г-н Стефанов е прав относно проекта за решение. Предлагам ви на основание чл. 26, ал. 2 и чл. 23 от ЗМСМА ОбС да вземе следното решение: „Упълномощава Кмета да одобри план за действие за отстраняване пропуските и недостатъците на Дружество „Комунално стопанство” ЕООД.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Освен този план за действие в ПК по ИВСПИ има още един план за действие, който се отнася за „Комунално стопанство”. Заповедта на кмета относно „Комунално стопанство” е от арил 2008 г, решението за план за действие идва в ОбС през май 2009 г. – повече от година. Заповедта на Кмета за тази проверка от месец октомври 2008 г. влиза за решение в ОбС през месец май 2009 г. В този план за действие сроковете са 30 май. Ако аз съм кмет, ще ми е неудобно на 21 май да утвърдя един план за действие, на който срокът изтича на 30 май. Дано всичко да е свършено по точките. Препоръката ми е такива проверки да стават по-брзо и да влизат навреме в ОбС, за да вземаме адекватни решения. Затова аз предлагам такова решение, което не се различава много от това на г-н Кмета. В момента, в който вземем решение Кметът да одобри план за действие, отговорността от него отпада, т.е. решението е наше. Затова предлагам да упълномощим Кметът той да вземе решение относно плана за действие – ако иска да го утвърди, ако не иска, да не го утвърди. Аз не бих утвърдил план на 21 май, който трябва да се изпълни на 30 май. Предложението за решение е следното: ОбС да вземе решение да бъде упълномощен Кметът да вземе решение относно плана за действие – ако иска да го одобри, ако не иска да не го одобрява, а не отговорността да падне върху нас по тематика, която не ни е напълно позната.

Г-н Стоев подложи на гласуване предложението за решение, направено от г-н Рашков. Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 578

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Упълномощава Кмета на Общината да вземе решение относно плана за действие за отстраняване на пропуски и недостатъци в дружеството.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Организиране работата на детска млечна кухня – Вх. № 1732/ 30.04.2009 г.

Г-н МАВРОДИ КАЛЕЙНСКИ: Вносител на предложението всъщност са 80 майки от В. Търново, които са се подписали в подписката. С Наредба 28 на МНЗ за реда на ползване на Детската млечна кухня сега се въвеждат нови изисквания, които гласят, че приготвяната храна се разпределя в стъклени бурканчета или в пластмасови съдове. Ако се поставя в стъклени бурканчета, те се измиват и стерилизират преди това. Капачките на бурканчетата – също. Това ме накара да направя предложението за закупуване на стерилизатори. При използването на пластмасовите съдове за 1 година ще се произведе отпадък от пласмасови съдове, а също така цената на 1 съд е 10 стотинки. За 1 месец това са 1800 лв., за 1 година 216 000 лв. В отговора на ОбА се казва, че са необходими около 30 0000 лв. и са необходими отделни помещения за измиване и дезинфекция на бурканчетата, както и помещения за стерилизиране. Сградата в поликлиниката отговаря на законовите изисквания. В чл. 43, т. 12 в Приложение 43, ал. 2 има списък на оборудването. Това ни задължава ние, когато разкриваме детска млечна кухня, да имаме задължително това оборудване: хладилни шкафове, сокоизстисквачка, стерилизатори с режим на работа 160 за 2 часа, което ме кара да не се съглася с предложението от ОбА за увеличаване на общинските такси.

Предлагам да подкрепите моето предложение, тъй като закупуването на стерилизатори решава въпроса с избора на майките какво да използват, опазва природата на В. Търново от огромното количество пластмаса и трето, това е гласът на майките от В. Търново, а не на партиите.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Аз ще подкрепя предложението на г-н Калейнски, но имам едно питане към Председателския съвет: защо след като вносителят го е внесъл и е поискано да бъде гледано от ПК по БФ, ПК по ЗСД, ПК за ДМСТ, то не е вкарано? Защо в становищата на ПК по тази точка няма мнение?

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Подписал съм становище, което е издадено сутринта, за невъзможността и нецелесъобразността на предложението на г–н Калейски. Указани са икономическите параметри. Нямаме толкова пари да купим 4 стерилизатора на този етап. Що се отнася до твърдението, че Детската млечна кухня отговаря на изискванията, сега не отговаря, затова имаме предписания и има готов проект за реконструкция. За съжаление, не можем да го реализираме сега. Що се отнася до помещенията – сега помещенията за измиване са различни от помещенията за приготвяне на храна. Това са изисквания на различни наредби. Тези помещения са предвидени за една основна реконструкция. Стерилизирането на бурканчетата, които да се предостваят от гражданите не е възможно, не е възможно да си донесеш бурканчето, да се стерилизира и да се сипе храна в твоето бурканче. Няма как да се надпише бурканчето. Освен това, масова е практиката такива бурканчета да се използват за изследване на биологични течности. Затова ние сме предвидили, съобразявайки се с тази Наредба, да отидем на съдове за еднократна употреба дори с опасността да се увеличат твърдите битови отпадъци на Общината, нещо, което е голям проблем. Разбрах от журналистическо допитване, че съдовете за еднократна употреба са неудобни.. Не мога да обясня те по какъв начин са поръчани от Детската млечна кухня и се наемам лично да проверя този случай със съдовете за еднократна употреба. При положение, че отказахте да бъдат завишени таксите, закупуването на стерилизатори е неизпълнимо на този етап.

Г-н ЕВГЕНИ СТОЕВ: На въпроса на г–н Стоянов ще бъде отговорено когато се върне г-н Христо Христов.

Г-н Стоев подложи на поименно гласуване предложението на г-н Калейнски.

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – въздържал се, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – въздържал се, Иван Велков Иванов – въздържал се, Анета Маноилова – въздържал се, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – въздържал се, Хасан Хаджихасан – въздържал се, Хасан Палов – въздържал се, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – въздържал се, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше отхвърлено със 17 „за”, „против” няма, 14 „въздържали се”.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Това предложение изглежда много привлекателно. Аз се опитах да обясня, че то не е много еднозначно. Следейки гласуването, искам да кажа, че бяхте забравили да кажете да купим сини стерилизатори в името на синята коалиция.

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Молба от Николина Маринова, Вх. № 1685/ 13.04.2009 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Г-жа Маринова предлага да има стерилизатори. Молбата й е представена на всички ПК, обсъждана е и в последния момент решаваме да я гледаме отделно. По нея няма проект за решение. Аз лично нямам идея как да се решат нещата. Съгласен съм с майките, че там нещата не са добре. Но съм съгласен и с колегите от залата, които се въздържаха – че предложението на д-р Калейнски не решава въпроса. Първо, не става дума, че това стерилизиране също струва пари и то може би ще натовари цената повече, отколкото съдовете за еднократна употреба. Предлагам да приемем точката за сведение.

Г-н Стоев подложи на гласуване приемането на точката за сведение. Предложението беше прието с 27 „за”, 2 „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 579

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема за сведение.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Аз предлагам, тъй като г-жата, която е написала и завела молбата, си е направила труда и да направи една калкулация на разходите – на месец 1800 лв, или за една година 21 600 лв., прави официално предложение да си спестим парите от МФФ и да платим за 5 години напред тези съдчета на майките, които в момента нямат възможност да плащат тези стотинки. Мисля, че е добре да помислите – за нашите деца ли да помислим, или за веселие, което да продължи една седмица.

Г-н МАВРОДИ КАЛЕЙНСКИ: Аз предложих да разделим точката на две, тъй като предложенията са принципно различни. Едното е предложение на общински съветник, другото е молба, която е коренно различна, защото там има молба да бъдат премахнати пластмасовите съдове от Детска млечна кухня. Това означава две различни неща и много ви моля, не отнемайте правото на общински съветници да правят предложения по ЗМСМА. Изказването на г-н Стефанов не беше точно и го моля да се отнася с уважение към колегите. Искам да го кажа още веднъж, макар че го казах и в изказването си: моето предложение не беше обвързано с никаква политическа сила, затова казах и кой е формалният вносител.

Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: Правя предложение да прекратим заседанието и да продължим следващия четвъртък, тъй като има още много важни точки.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Наистина има още 28 точки и дори да удължим работното време с още 2 часа, едва ли ще свършим всички точки, затова предлагам да подкрепим предложението на г-н Хаджихасан. Също така предлагам като точка последна от днешния дневен ред да разгледаме моето предложение, което по раздадения дневен ред е точка 36. Става дума за това, че има 4 клуба на спортни организации, които не бяха включени в списъка за разпределение на финансови средства за подпомагане развитието на спорта. Тези 4 клуба сега са включени в този списък, средствата от ПК за ДМСТ са разпределени и вече в продължение на месец и половина спортните клубове не могат да си изтеглят парите от Общината, да ходят по състезания. Зоналните и междуобластните първенства вече минаха. В момента текат републиканските първенства и спортните клубове са принудени да теглят заеми от приятели или от фирми, за да могат да участват в състезания.

Г-н ЕВГЕНИ СТОЕВ: Ако обединим двете предложения, трябва да формулираме предложението така: Прекратяване на заседанието след гласуване на точка 36 от проекта за дневен ред.

Предложението беше прието с 31 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Допълнение на Решение № 544/ 16.04.2009 г., Вх. № 1764/ 12.05.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 580

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с решение 544/ 16.04.2009 г., Великотърновски Общински съвет

Актуализира списък на спортните клубове, които получават финансови средства за подпомагане на тяхната дейност, гласувани по бюджет 2009 на Община Велико Търново.

 

Заседанието беше закрито в 13.00 часа.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                /ХРИСТО ХРИСТОВ/

ПРОТОКОЛИРАЛ:

                /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ…………….

ЕВГЕНИ СТОЕВ………………….