ПРОТОКОЛ № 47

 

От четиридесет и седмо заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 02.06.2009 г. от 09.15 часа в залата на Община Велико Търново.

 

Присъстваха 34 общински съветника. Отсъстваха г-жа Анета Маноилова, г-н Ивайло Иванов и г-н Петьо Атанасов.

Заседанието беше открито от председателя на Общинския съвет – г-н Христо Христов, който даде думата за изказвания по проекта за дневен ред.

 

ДНЕВЕН РЕД – ПРОЕКТ:

 1. Приемане на решение за разкриване Клуб на пенсионера в с. Ялово, Вх. № 1708/ 22.04.2009 г.
 2. Приемане на решение за разкриване Клуб на пенсионера в кв. Чолаковци, Вх. № 1704/ 21.04.2009 г.
 3. Приемане на решение за разкриване Клуб на пенсионера в с. Дичин, Вх. № 1705/ 21.04.2009 г.
 4. Прекратяване на съсобственост кв. № 28, с. Малки Чифлик, Вх. № 1757/11.05.2009 г.
 5. Продажба на недвижим имот, кв. № 41, с. Вонеща вода, Вх. № 1756/ 11.05.2009 г.
 6. Сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. №1751/ 11.05.2009 г.
 7. Замяна на части от недвижим имот, ПВ „Качица”, гр. Велико Търново, Вх. № 1755/ 11.05.2009 г.
 8. Предоставяне на земеделска земя в землището на м. „Трошана”, Вх. 1754/ 11.05.2009 г.
 9. Учредяване право на ползване и сервитути върху имоти в землищата на с. Габровци и с. Големаните, Вх. № 1714/ 23.04.2009 г.
 10. Възлагане обществени превози на пътници, Вх. № 1721/ 28.04.2009 г.
 11. Промяна в общинската транспортна схема, Вх. № 1722/ 28.04.2009 г.
 12. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, гр. Килифарево, Вх. № 1662/ 06.04.2009 г.
 13. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост - рибарник, с. Никюп, Вх. № 1750/ 11.05.2009 г.
 14. Приемане на Информация за дейността на търговските дружества със 100 % общинско участие за първото тримесечие на 2009 г., Вх. № 1739 и 1740/ 07.05.2009 г.
 15. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата – общински по чл. 19 от ЗСПЗЗ на територията на землището на гр. Килифарево и предоставянето им на земеделски производители – животновъди, Вх. № 1690/ 13.04.2009 г.
 16. Изменение на Решение № 552 – 7/ 19.03.2009 г. на ВТОбС заОпределяне правилата за ползване на мерите и пасищата – общински по чл. 19 от ЗСПЗЗ на територията на землището на с. Ресен и предоставянето им на земеделски производители – животновъди, Вх. № 1758/ 11.05.2009 г.
 17. Закупуване на земеделски земи, Вх. № 1752/ 11.05.2009 г.
 18. Писмо относно постъпило предложение от ФК „Етър - 1924” и ХК „Етър - 64”, Вх. № 1694/ 14.04.2009 г.
 19. Даване на съгласие за финансово участие на Община Велико Търново в организирането на XII МФФ, Вх. № 1765/ 12.05.2009 г.
 20. Опрощаване на дължима сума на лицето Радка Димитрова Кръстева, Вх. № 1763/ 11.05.2009 г.
 21. Предложение относно Правила за процедура по поставяне на паметни знаци в алея „Творци на България с принос за Велико Търново”, Вх. № 1769/ 13.05.2009 г.
 22. Предложение относно поставяне на паметен знак в алея „Творци на България с принос за Велико Търново” на проф. Александър Бурмов, Вх. № 1770/ 13.05.2009 г.
 23. Промяна на Решение № 78/ 17.02.2000 г. относно награда „Велико Търново”, Вх. № 1699/ 15.04.2009 г.
 24. Промяна на Решение № 488/ 06.07.2001 г. на ВТОбС за определяне на таксиметрови стоянки, Вх. 1743/ 07.05.2009 г.
 25. Промени в Правилника на ВТОбС.

 

Г-н РУМЕН РАШЕВ: При мен пристигна предложение по т. 7 от проекта за дневен ред – „Замяна на части от недвижим имот...”. Собствениците на фирмата имат желание точката да не се разглежда. Те нямат възможност да направят тази замяна. Тази точка трябва да отпадне. Същината е, че по утвърдената регулация се отнемат около 100 кв.м за нуждите на главния път София-Варна. В резултат на тази регулация строителните работи са извършени. Тези 100 кв.м от техния имот влизат в регулацията на Пътен възел „Качица”. С утвърдената регулация в собствения си парцел те имат около 200 кв.м общински имот. Идеята беше вместо да направим отчуждаване да направим замяна, като уредим отношенията си с доплащане от тяхна страна на разликата – 107 кв.м След като те не желаят тази замяна, ние ще преминем на отчуждаване със заплащане на това, което се отнема за Пътен възел „Качица”, като след това трябва да бъдат уредени отношенията на съсобственост на тези 200 кв.м общинска земя, която няма как да не бъде заплатена. По тези причини предлагам точката да отпадне.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Рашев за отпадане на т. 7. Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Целият дневен ред беше приет с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на решение за разкриване Клуб на пенсионера в с. Ялово, Вх. № 1708/ 22.04.2009 г.
 2. Приемане на решение за разкриване Клуб на пенсионера в кв. Чолаковци, Вх. № 1704/ 21.04.2009 г.
 3. Приемане на решение за разкриване Клуб на пенсионера в с. Дичин, Вх. № 1705/ 21.04.2009 г.
 4. Прекратяване на съсобственост кв. № 28, с. Малки Чифлик, Вх. № 1757/11.05.2009 г.
 5. Продажба на недвижим имот, кв. № 41, с. Вонеща вода, Вх. № 1756/ 11.05.2009 г.
 6. Сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 1751/ 11.05.2009 г.
 7. Предоставяне на земеделска земя в землището на м. „Трошана”, Вх. 1754/ 11.05.2009 г.
 8. Учредяване право на ползване и сервитути върху имоти в землищата на с. Габровци и с. Големаните, Вх. № 1714/ 23.04.2009 г.
 9. Възлагане обществени превози на пътници, Вх. № 1721/ 28.04.2009 г.
 10. Промяна в общинската транспортна схема, Вх. № 1722/ 28.04.2009 г.
 11. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, гр. Килифарево, Вх. № 1662/ 06.04.2009 г.
 12. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост - рибарник, с. Никюп, Вх. № 1750/ 11.05.2009 г.
 13. Приемане на Информация за дейността на търговските дружества със 100 % общинско участие за първото тримесечие на 2009 г., Вх. № 1739 и 1740/ 07.05.2009 г.
 14. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата – общински по чл. 19 от ЗСПЗЗ на територията на землището на гр. Килифарево и предоставянето им на земеделски производители – животновъди, Вх. № 1690/ 13.04.2009 г.
 15. Изменение на Решение № 552 – 7/ 19.03.2009 г. на ВТОбС заОпределяне правилата за ползване на мерите и пасищата – общински по чл. 19 от ЗСПЗЗ на територията на землището на с. Ресен и предоставянето им на земеделски производители – животновъди, Вх. № 1758/ 11.05.2009 г.
 16. Закупуване на земеделски земи, Вх. № 1752/ 11.05.2009 г.
 17. Писмо относно постъпило предложение от ФК „Етър - 1924” и ХК „Етър - 64”, Вх. № 1694/ 14.04.2009 г.
 18. Даване на съгласие за финансово участие на Община Велико Търново в организирането на XII МФФ, Вх. № 1765/ 12.05.2009 г.
 19. Опрощаване на дължима сума на лицето Радка Димитрова Кръстева, Вх. № 1763/ 11.05.2009 г.
 20. Предложение относно Правила за процедура по поставяне на паметни знаци в алея „Творци на България с принос за Велико Търново”, Вх. № 1769/ 13.05.2009 г.
 21. Предложение относно поставяне на паметен знак в алея „Творци на България с принос за Велико Търново” на проф. Александър Бурмов, Вх. № 1770/ 13.05.2009 г.
 22. Промяна на Решение № 78/ 17.02.2000 г. относно награда „Велико Търново”, Вх. № 1699/ 15.04.2009 г.
 23. Промяна на Решение № 488/ 06.07.2001 г. на ВТОбС за определяне на таксиметрови стоянки, Вх. 1743/ 07.05.2009 г.
 24. Промени в Правилника на ВТОбС.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на решение за разкриване Клуб на пенсионера в с. Ялово, Вх. № 1708/ 22.04.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 1:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 581

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5, ал. 2, т. 2 и чл. 5, ал. 4 от Наредбата за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в Община Велико Търново, Великотърновски Общински съвет

 

Разкрива Клуб на пенсионера и инвалида в с. Ялово, Община Велико Търново в помещение в сградата на читалището – общинска собственост, актувана с АОС № 362/ 11.03.1998 г.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да назначи уредник в разкрития клуб на пенсионера и инвалида в с. Ялово – 0,5 /половин/ щатна бройка.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО Приемане на решение за разкриване Клуб на пенсионера в кв. Чолаковци, Вх. № 1704/ 21.04.2009 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Дълго време се говори за откриване на клуб на пенсионера и инвалида в кв. Чолаковци. Искам да приветствам това, че най-накрая ние ще сложим край на една дългоочаквана инициатива и да изразя своето одобрение. Ще подкрепя това предложние. Датата, която фигурира тук е 11.10.2007 г., и се радвам, че най-накрая ще сложим началото на една добра иницатива.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 2:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 582

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5, ал. 2, т.2 и чл. 5, ал. 4 от Наредбата за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в Община Велико Търново, Великотърновски Общински съвет

1. Разкрива Клуб на пенсионера и инвалида в кв. „Чолаковци“ град Велико Търново в сграда – общинска собственост, актувана с АОС № 3053/ 28.09.2005 г.

2.Възлага на Кмета на Община Велико Търново да назначи уредник в разкрития клуб на пенсионера и инвалида в кв. „Чолаковци“ град Велико Търново – 1 /една/ щатна бройка.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО Приемане на решение за разкриване Клуб на пенсионера в с. Дичин, Вх. № 1705/ 21.04.2009 г.

Изказвания не бяха направени.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 3:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 583

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5, ал. 4 и чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредбата за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в Община Велико Търново, Великотърновски Общински съвет

 

Разкрива Клуб на пенсионера и инвалида в с. Дичин, Община Велико Търново в помещение, собственост на Потребителска кооперация “Съгласие – Май“ с. Дичин, предоставено на Община Велико Търново за безвъзмездно ползване чрез Договор за срок от 10 години.

 

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да назначи уредник в разкрития клуб на пенсионера и инвалида в с. Дичин – 1 /една/ щатна бройка.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост кв. № 28, с. Малки Чифлик, Вх. № 1757/ 11.05.2009 г.

Изказвания не бяха направени.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 4:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Румен Димитров –въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 584

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 49, ал. 1 т. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот: общинско място с площ от 125 /сто двадесет и пет/ кв.м., представляващо 125/1104 идеални части от УПИ І-146 /урегулиран поземлен имот едно римско за сто четиридесет и шест арабско/ от строителен квартал 28 /двадесет и осем/ по РП на с. Малки чифлик, актувано с акт за частна общинска собственост № 4618/ 16.03.2009 г., останалата част от който е собственост на Пенка Иванова Николова с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. „Теодосий Търновски” № 25, вх. Д.

Утвърждава експертната оценка на общинската част от УПИ І-146 в строителен квартал 28 по РП на с. Малки чифлик, с площ от 125 /сто двадесет и пет/ кв.м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 1 500 лева /хиляда и петстотин лева/ без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Пенка Иванова Николова с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. „Теодосий Търновски” №25, вх. Д, следва да заплати и следните дължими суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски, в размер на 30,00 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG 36 SОMB 9130 31 24758000 при „Общинска банка” АД клон Велико Търново; 1,3% местен данък в размер на 19,50 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново и сума в размер на 192 лева, представляваща стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот, кв. № 41, с. Вонеща вода, Вх. № 1756/ 11.05.2009 г.

Изказвания не бяха направени.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 5:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 585

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет

Включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2009 г. урегулиран поземлен имот ХІ /единадесет римско/, отреден „за обществено обслужване”, целият с площ от 1 485 /хиляда четиристотин осемдесет и пет/ кв.м., попадащ в строителен квартал 41 /четиридесет и едно/ по РП на с. Вонеща вода, Община Велико Търново, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 4413/ 31.01.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 4, т. 1 от ЗОС, чл. 39 а, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39 а, ал. 2 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет, дава съгласие за продажба без търг или конкурс на недвижим имот, находящ се в с. Вонеща вода, Община Велико Търново, представляващ урегулиран поземлен имот ХІ /единадесет римско/, отреден „за обществено обслужване”, целият с площ от 1 485 /хиляда четиристотин осемдесет и пет/ кв.м., попадащ в строителен квартал 41 /четиридесет и едно/ по РП на с. Вонеща вода, Община Велико Търново, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 4413/ 31.01.2008 г., в полза на Регионална инспекция по околната среда и водите Велико Търново към Министерство на околната среда и водите.

Утвърждава цена на недвижимия имот, равна на експертната оценка, определена с протокол на оценител на имоти, в размер на 30 624 /тридесет хиляди шестстотин двадесет и четири/ лева без начислен ДДС.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по изпълнение на настоящото решение съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ (отрицателен вот): Гласувах „против”, защото не ми е ясно защо трябваше да дадем съгласие за продажба без търг или конкурс на недвижим имот. Нямаме случай досега, в който Общината продава нещо на някого без търг. Какво ще отговоря на някого как така започнахме да продаваме по този начин. Всички вие гласувахте „за”. Никой не се аргтументира защо е това предложение и защо всички с изключение на 1 гласуваха „за”. Постоянните комисии също подкрепят предложението. Според мен тук съществува липса на етика с решаване на казус по тази точка.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Мисля, че по време на комисии въпросът е разглеждан. Става въпрос за оформяне на парцел, в който се намират бунгалата на РИОС. Те имат право да ги купят. Подобно нещо беше и с нашите бунгала в Шкорпиловци. Законът позволява това. Няма нарушение на Закона.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 1751/ 11.05.2009 г.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Искам да ви призова точката да не бъде гласувана или да бъде отхвърлена и някой да даде някакво разяснение. Предлага се една от улиците в с. Леденик да бъде задънена и парцелът, който ще се образува, да бъде продаден на единия от двамата собственици от срещуположните страни на улиците, с което улицата става без изход. За мен това е недопустима грешка. По тази логика може всички останали собственици да си поискат да купят края на улицата и постепенно да затворим цялото село Леденик. Не забравяйте, че никой не може да предскаже бъдещето, никой не може да бъде сигурен дали след време няма да се случи по тази улица да минава пожарна, кола на „Бърза помощ” или каквато и да била комуникация, която да свързва по-нататъшни парцели със съществуващите вече в района на регулация в с. Леденик. И предложението, и подкрепата на Кмета според мен са фалшиви, неетични към обществото и вашето гласуване ще бъде същото. Аз ще гласувам „против” не само в този случай, но и навсякъде, където има предложения за задънване на улиците и продажба на частта от улицата на единия от двамата собственици в края на регулацията.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Ако не Ви е било ясно, да бяхте се обърнали към нас, щяхме да го обясним в ПК по ТСУ. Става въпрос за улица тупик. Дава му се крайната част, няма нищо нередно в това и не знам защо изобщо поставяте въпроса. Това е рутинна процедура и няма нищо незаконосъобразно. Там улица няма, тя свършва там и няма как да бъде продължена.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Призовавам всички общински съветници да не злоупотребяват с линейките, с пожарните и т.н. Доказвали сме с ОбА, че гледаме сериозно на забележки от ваша страна, но забележки от този род са некоректни. Става дума за улица, която свършва в края на регулацията в селото и оттам започва дере. Оттам нататък не може да има улица. Всяка улица тупик завършва с оширение, което се ползва за обръщало. То е достатъчно голямо и позволява да бъде намалено, като пак остава оширение за обръщане. Единият собственик е изявил желание за това. Всичко е огледано, параметрите позволяват да се извършва движение в оширението, което става. Има възможност и в тази част да влязат и линейка, и пожарна.

Всички точки, които са внесени в дневния ред, са гледани обстойно и по тях не е имало възражения.

Предложението беше подложено на поименно гласуване:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, 1 „против”, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 586

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 2, ал. 1 и ал. 3 от НРПУРОИ и във връзка с промяната на нейното предназначение, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие частта от улична регулация, попадаща в УПИ І-22 от кв.23 по РП на с. Леденик, съгласно проекта за ЧИ на ПУП- ПР, да бъде обявена за частна общинска собственост.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху реални части от недвижими имоти в обхвата на разработката по решение № 227 по протокол №12 от 09.07.2008 г. на ЕС по УТ при Община Велико Търново, както следва:

2.1. Община Велико Търново прехвърля на Атанас Йорданов Найденов правото на собственост върху реална част от общински имот с площ от 270 /двеста и седемдесет/ кв.м., представляваща по проекта част от улица с ОК-ОК №№ 36-37 между квартали 22 и 23 по РП на с. Леденик, срещу актуална пазарна цена, определена с протокол за оценка на оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 3 240 /три хиляди двеста и четиридесет/ лева без начислен ДДС;

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи с „Атанас Йорданов Найденов предварителен договор по чл.15 ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП – ПР за УПИ І-22 от строителен квартал 23 по РП на с. Леденик, община Велико Търново, да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху реални части от имота в обхвата на разработката.

Г-Н СТЕФАН СТОЯНОВ (отрицателен вот): Категорично заявявам, че на великотърновци им е писнало от предложения, които Вие сте направили и които са съгласувани и все са гледани от комисии, специалисти и т.н. Аз съм убеден, че това е ненормално гласуване на колегите. Не може да ми се обяснява, че имало дере и никога нямало да се наложи над това дере един ден да има мост.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне на земеделска земя в землището на м. „Трошана”, Вх. 1754/ 11.05.2009 г.

Изказвания не бяха направени.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 7:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 587

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 9, т. 1, във връзка с чл. 25, ал. 1, ал. 3, т. 1 и ал. 5 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за промяна предназначението на общински имот с площ 463 кв. м., представляващ част от ПИ 10447.29.9 по КК на землището на гр. Велико Търново с НТП – пасище, предоставено за стопанисване на Общината по реда на чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, попадаща в габарита на утвърдената улична регулация.

Настоящето съгласие е валидно за срок до влизане в сила на решението на Комисията за земеделски земи.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредяване право на ползване и сервитути върху имоти в землищата на с. Габровци и с. Големаните, Вх. № 1714/ 23.04.2009 г.

Изказвания не бяха направени.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 8:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 588

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 16 от Закона за горите, Великотърновски Общински съвет

Приема изготвените оценки за имоти № 231016, № 231013, № 231011, № 231010, № 231010, № 231008 – землище на с. Габровци и № 001417 – землище на с. Големаните - Държавен горски фонд, находящи се на територията на Община Велико Търново, както следва:

* имот № 231016 с площ 0.271 дка в землището на с.Габровци Община. Велико Търново, попадащо в отдел/подотдел 146 ”ф” по ЛУП от 2003г. на ДЛС „Болярка” - 383.20лв.

* имот № 231013 с площ 0.168 дка в землището на с.Габровци Община Велико Търново, попадащо в отдел/подотдел 146 ”х” по ЛУП от 2003г. на ДЛС „Болярка” - 81.81 лв.

* имот № 231011 с площ 0.116 дка в землището на с.Габровци общ.В.Търново, попадащо в отдел/подотдел 146 ”х” по ЛУП от 2003г. на ДЛС „Болярка” - 164.43 лв.

* имот № 231010 с площ 0.074 дка в землището на с. Габровци Община Велико Търново, попадащо в отдел/подотдел 146 ”х” по ЛУП от 2003г. на ДЛС „Болярка” - 103.90 лв.

* имот № 231008 с площ 0.172 дка в землището на с. Габровци Община Велико Търново, попадащо в отдел/подотдел 146 ”х” по ЛУП от 2003г. на ДЛС „Болярка” - 243.39 лв.

* имот № 001471 с площ 0.638 дка в землището на с. Големаните, Община Велико Търново, попадащо в отдел/подотдел 146 ”ч” по ЛУП от 2003 г. на ДЛС „Болярка” - 228.12 лв.

Великотърновски Общински съвет упълномощава Кмета на Община Велико Търново да проведе необходимите процедури, във връзка с чл.16а от Закона за горите, по одобряване на настоящото решение от ДАГ.

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Възлагане обществени превози на пътници, Вх. № 1721/ 28.04.2009 г.

Г-н ИВАН ИВАНОВ: Като член на ПК по ОРСТП искам да направя предложение за промяна в точките, като имам предвид последните събития, които се случиха в Ямбол и проблемите, които възникват във връзка с обществения транспорт. На комисията ние се обединихме около едно решение, като взехме предвид, че транспортът трябва да бъде екологично чист, както и цената да бъде ниска. Видя се също, че безопасността на гражданите е важна, както и възможността те да се качват по-лесно в автобусите, затова предлагам в т. 4 от Раздел ІІІ от проекта на Кмета от 10 да станат 5 точки, а в т. 6 и 6.1 – от 10 на 15 точки, което запазва 100 точки като общо цяло, което е необходимо условие.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-н Иванов каза, че се опитахме да огледаме нещата обстойно, да оправим пропуските, които са били направени в изготвянето на договорните отношения, критериите на превозвачите, които в момента изпълняват възложенията си. Всички ние видяхме, че има какво да се изисква по отношенеи на изготвяне на критерии и условия. Опитахме се максимално да бъдем обективни в изготвянето и всички тези пропуски да бъдат коригирани. Всички ние искаме да дадем възможност, искаме качество, което да ни бъде предлагано, искаме да се возим в една нова техника и точно затова се предлага договор от 10 години, за да може да се даде възможност на спечелилите конкурсите да си сменят автопарка.

Г-н Иванов беше прав, че даваме възможност на нова, екологична техника, но има нещо, с което аз няма как да се съглася в настоящия момент. На последното заседание на нашата ПК присъства кметът на Ново село с един входящ документ като докладна записка, в която той уличава изпълнителите на поръчките в некоректност и неизпълнение на възложените курсове. Тогава се опитах да подскажа на колегите, че за мен не е коректно да поставяме с един старт тези, които са били добросъвестни изпълнители и тези, които са били недобросъвестни изпълнители и впоследствие са търпели санкции. Факт е, че с неизпълнение на определени курсове в определени часове поставяме на карта придвижването на хората от определени населени места и точно в тази посока правя предложение към критерий 8, който в ПК направихме предложение да бъдат 20 точки, аз предлагам да бъдат 15 точки. Ще прочета точно предложението, което правя:

„На основание чл. 21, ал. 1, т 23 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 1от Наредба № 2 на Министерството на транспорта и съобщенията предлагам следното изменение към Предложение с вх. № 1721 от 28.04.2009 г. на кмета Р. Рашев и предложените промени към ПК за ОРСТП по критерий 8 да се намалят 5 точки, с което да се увеличи критерий 6, критерий 6 гласи: („обслужвали маршрутни разписания по договор с община В. Търново през последните 5 г. без налагани санкции от Общината”.) За да не ме обвинят в толериране, предлагам изменение на т. 6 - на обслужващите, които са към общинска, областна и републиканска транспортна схема. Там също да бъдат прибавени 5 точки. И към 6 се прибавят 5, за да станат 15, към 6.1 да се прибавят 5 точки, за да станат 15.

Не мога да споделя това, което г-н Иванов предлага за решение в момента, тъй като неговото предложение беше обстойно обсъждано в ПК и тя стигна единодушно заключение, че трябва да подкрепим това, което бе входирано на заседанието на комисията.

Г-н НИКОЛАЙ ЦОНЕВ: Искам да изкажа моето становище по отношение предложенеито на г-н Димитров. Той каза, че някой може да го обвини в толериране на някои фирми. Според мен точно това прозвуча и ние знаем коя ще е фирмата. Аз съм против това предложение и ще гласувам против него.

Аз искам да попитам на какъв принцип са предложени тези пакети? На мен ми се виждат доста. Не е тайна, че има печеливши и непечеливши линии. Тук има апетитни линии, групирани в един пакет, но има и пакети, които са доста непечеливши. Фактът, че има редица наказания на превозвачи за това, че не са изпълнявали линиите си, говори за това. Защото те не печелят от тези линии и търсят начини да не спазват договорите, за да не ги обслужват, тъй като губят от тях. Мога да дам пример с Пакет 10. Тук са включени 2 линии. Едната е от общинска транспортна схема В. Търново-Килифарево с начален час на тръгване 6.00, 7.30, 11.00 и 16.25 от В. Търново. Публична тайна е, че тази линия редовно се обслужва от нерегламентиран превоз. Пътниците се качват на частни коли, таксиметрови коли и за тези автобуси не остават пътници.

Линии от областна транспортна схема В. Търново – Павликени с начален час на тръгване от В. Търново 7.45. В пакет № 13 има В. Търново – Павликени с начален час 7.30 часа, което е 15 минути по-рано от Пакет № 10, и в 15.00 часа, т.е. 20 минути по-рано от линията в Пакет №10. Има припокриване на линиите с разлика от 15-20 минути и за втория, който минава, едва ли ще има пътници. Това очевидно е губещ пакет и едва ли някой от превозвачите ще се бори да го спечли.

Аз предлагам първа линия от Пакет № 10 да се прехвърли в Пакет № 8 и втора линия от Пакет № 10 да се прехвърли към Пакет № 7. Така ще се получи баланс между печеливши и непечеливши линии.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Много щях да бъда доволен, ако вие присъствахте в Комисията и бяхте взели отношение там, за да знаете десетките глоби, налагани на недобросъвестни превозвачи. Правя предложението точно за да се избегнат тези недобросъвестни превозвачи. Нямам пристрастие към никого, но не е коректно тези, които са били недобросъвестни и са създавали напрежение у гражданството, да застават на една и съща стартова позиция. Ако помислите малко по-дълбоко, мисля, че бихте се съгласили с мен в тази посока.

Относно пакетите чувам в града, че се коментира за някакви възражения, че не трябва да има пакети и трябва да останат, както са си били. Съгласен съм, но тези, които роптаят, че не трябва да има такива пакети, нека дойдат да предложат някаква схема, с която ние бихме могли да удовлетворим гражданите в населените места около В. Търново. Как ще удовлетворим тяхното желание?

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Мисля, че основният дебат не се състои в това дали някой защитава определени фирми, защото това няма начин да бъде доказано. Ясно е кои са превозвачите в нашия град. Всички ги познаваме. Започнахме тази процедура по определяне новите условия за превозвачите, както и нова продължителност на договорите на базата на Закона. Предложили сме 10-годишни договори още в началото на второто тримесечие, като е ясно, че договорите изтичат в края на годината и нови договори ще има в началото на 2010 г., т.е. отворихме чрез тези предложения на ОбА един публичен дебат и предизвикателство към вас да вземем доста трудни решения, но много отговорни, за следващото 10-годишно развитие на транспорта. Разбира се, нещата могат да се променят, но това е посоката, в която трябва да се развива общинският транспорт.

Аз лично бях малко притеснен, когато обсъждахме тези условия с инж. Маринова и с хора, които са ангажирани в това, защото е ясно, че поставяйки едни изключително тежки изисквания за годност на автобусите, това ще доведе до невъзможност за някои от традиционните превозвачи, ако не вземат мерки през тази година, която е година на криза, да бъдат конкурентноспособни в провежданите конкурси. Какво имам предвид? От 100 възможни точки за оценяване сме поставили 20 точки за възраст на автобусите, т.е. този, който има нов автобус получава 20 точки, този, който има автобус на 20 г. получава 0 точки. Двадесетгодишен автобус е обикновена практика за някои от превозвачите.

На второ място слагаме нови 20 точки за екологична съобразеност на автобусите, т.е. този, който има автобуси, които отговарят на съвременните екологични изисквания, ще получи 20 точки, а който има автобус на 20 години, няма да получи точки. Това предопределя успеха в един конкурс, на тези, които ще предложат нови, съобразени със съвременните условия автобуси. Доста тежка икономическа принуда към превозвачите, но смятам, че сме били достатъчно коректни, започвайки този дебат в началото на годината. Превозвачите, които се интересуват, знаят първоначалните ни намерения да предложим тези условия, така че имат възможност да вземат съответните мерки в рамките на тази година. Но на фона на това, което се случи с един 30-годишен автобус, тези изисквания са много важни. Този дебат, който се разгоря в обществото след поредната трагедия с автобус, мисля, че трябва да ни накара да замълчим. Чест прави на ПК и на журналистите, че никой не е оспорил с голяма ярост това, което сме предложили, далеч преди да се случи тази трагедия.

Това, пред което сме изправени сега, ако тази точка бъде гласувана, е всички заедно да поемем своята отговорност за това – или ще наложим строги икономически принуди към превозвачите да купуват нови автобуси и да возят хората с нови автобуси, или практически ще направим лобиране за фирми, като разрешим да се движат по-стари автобуси, които представляват опасност за гражданите. Ако това е лобиране за нови автобуси, аз съм готов да поема този удар. Мисля, че пряко в тази връзка е и въпросът с т.нар. печеливши и непечеливши линии. Няма да има печеливша линия, ако по нея пътува стар автобус „Чавдар”. Не може да определяме едни линии като печеливши линии и непечеливши на базата на досега съществуващите резултати. Да направиш една печеливша линия означава добре да продадеш една стока. Ако някой не е можел да спечели от тази линия със сигурност, нито предишните, нито сегашните пакети са направени така, че да пращаме автобуси на места, където няма хора. И в Килифаревския балкан, и във всички останали посоки, където има линии от общинската транспортна схема, живеят хора и те имат нужда. И ако хората от Килифаревския балкан предпочитат таксита, а не автобуси, които са или наследство от минали години, или са събирани по пазарите на Европа и не отговарят на изискванията, които са поставени. В този смисъл аз не приемам тази теза, въпреки че сме комбинирали печеливша с непечеливша линия. Ако тръгнем да разместваме пакетите, няма да ги приемем никога. Но не приемам това, че някои линии са крайно непечеливши. Твърдя, че има непечеливши линии поради неспособност на превозвачите да привличат пътници, поради това, че не могат да продават стоката си. Залагайки условия за нови автобуси, за комфортни условия на движение, съм сигурен, че ще дадем нашия принос за подобряване на тази услуга и за привличане на хора в градския транспорт, а ако някой не изпълнява, аз поемам ангажимента строго да санкционираме всички, които не изпълняват договорните условия. Можем да намерим коректни превозвачи, които да предлагат добри условия и точна схема, защото ако аз пътувам до едно село и автобусът трябва да дойде в и 52 минути, а той идва в и 55 минути и през това време мине такси, ще взема такси. Всеки би го направил. Ако се знае, че автобусите идват на точната минута, в тях ще се возят достатъчно хора.

Приемам предложенията, които направи г-н Иванов и ПК за ОРСТПза по-голяма тежест за коректните ни превозвачи. Призовавам ви да приемете предложенията, които сме направили, за да можем да дадем старт на тази процедура, защото едва ли още със старта й ще попълним всички линии. Може да има обжалване и там, където няма кандидати, трябва да предложим тази конкурсна процедура. Трябва да заделим ресурса, за да можем да закупим контролно-навигационна система в Общината, за да можем да контролираме автобусите с Джи Пи Ес. Има много работа по създаване на една по-добра и по-добре изпълнявана транспортна схема в Общината, затова започнахме отрано. Затова ви моля да не отлагате точката, а ако има някои неща, които пазарът ще отхвърли, ще предложим нов вариант за решение.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Аз бих поздравил ОбА и Кмета с идеята и начина, по който тръгват да решават въпроса с транспорта и лично аз подкрепям такова действие за рязко увеличаване на тежестта на тези два параметъра – нови автобуси и екологичност, което означава преди всичко решаване на въпроса със сигурността на транспорта. Защото сигурността е функция на тези два критерия, които са най-точните критерии, които измерват качеството на един автобус. Подкрепям тази идея, че това става близо половин година преди края на годината и преди конкурсите и това дава време на онези, които имат амбиция да участват на този пазар да вземат мениджърски мерки и да предприемат действия, за да могат да се явят на конкурса и да изпълнят тези условия. Като цяло подкрепям и критериите, които е предложила ОбА, и поправките, които е направила ПК. Бих искал да говоря по един въпрос, който беше повдигнат от колегата Димитров и от г-н Рашев. Аз съм малко резервиран към предложението на г-н Димитров да засилим санкциите за нередовни или нелоялни превозвачи. Първо, защото санкция и сега съществува, ние не я въвеждаме. ОбА е предложила механизъм да се отчита това дали един превозвач, който идва на този конкурс, е бил лоялен или нелоялен.

Защо съм резервиран към Вашето предложение? Защото като бивш председател на Икономическа комисия дълго сме се занимавали с въпроса за контрола и трябва да кажем, че ние като фактори не сме въвели 100-процентов механизъм за контрол. В дебатите поставих този въпрос и получих отговор, че в новите договори ще бъде предвидено въвеждането на Джи Пи Ес системи, въвеждането на контрол, който е технически и най-надежден контрол. В този смисъл мисля, че е добре да гласуваме предложението така, както е направено от ОбА, с тези добавки от ПК, които са ни раздадени. По въпроса за договора аз бих искал да предложа в проекта за решение да влезе една точка – бъдещите договори да бъдат одобрени от ОбС. Това ще даде възможност за една по-надеждна и сигурна санкция на ОбА, че това са условията и зад тях стои ОбС с желанието си да наложи правила на един модерен, динамично развиващ се бизнес, който трябва да гарантира на нашите граждани сигурност, достъпност и високо качество на работа. С това аз приключвам и апелирам да гласуваме предложението на ОбА с предложените от ПК поправки.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Аз нямам нищо против това, което предлагате, но то е технологично отлагане на тази точка. Ако сега приемем процедура, ние започваме да подготвяме тръжната документация. Договорът е част от конкурсната документация. Ние трябва да продаваме комплекта заедно с предложение за договор. Ако процедурите ще се стартират през септември, няма полза от това, че сме взели решение сега. Затова ви предлагам да оторизирате Комисията да утвърди договорите. Да няма изрично заседание за договорите, а ПК по ОРСТП да ги одобри.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да отговоря на г-н Михов, понеже каза, че не е съгласен относно засилените санкции. Засилените санкции съм ги входирал като предложение към Кмета, които трябва да бъдат заложени в предварителния договор. А когато говорим за санкции за неизпълняване на курсовете, съм направил предложение глобата да бъде много по-висока, отколкото е икономическата обосновка за извънршване на конкретен курс към определена точка, за да може конкретният превозвач да избере да отиде и да извърши курса, което ще му бъде много по-евтино, отколкото Администрацията да му наложи глоба. По въпроса за Джи Пи Ес също съм входирал предложение към кмета.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Иван Иванов:

„На основание чл. 67, ал. 1 от Правилника на ОбС, т. 4 от Раздел ІІІ от проекта за решение по предложение с вх. № 1721 от 28.04.2009 г. - от 10 да станат 5 точки. Точка 6 и 6.1 от Раздел ІІІ от проекта за решение с вх. № 1721 от 28.04.2009 г. - от 10 да станат 15 точки.

По този начин общият брой на точките се запазва 100, което е необходимо условие за прилагане”.

Предложението беше прието с 24 „за”, 2 „против” и 5 „въздържали се”.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да кажа, че тъй като подхождам с изключителна сериозност към въпроса и не случайно казах, че трябва да се обединим около предложения и решения, от които не бива да се срамуваме в близките 10 години.

Г-н Христов подложи на гласуване предложенеито на г-н Румен Димитров:

„От предложението на ПК по ОРСТП по критерий 8 да се намалят 5 точки, с които да се увеличи критерий 6 и 6.1 – от 10 на 15 точки. С направеното предложение се запазва общият брой 100 точки.”

Предложението беше отхвърлено със 7 „за”, 3 „против” и 24 „въздържали се”.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Николай Цонев:

„Линия № 1 от Пакет № 10 става Линия № 3 от Пакет № 8.

Линия № 2 от Пакет № 10 става Линия № 3 от Пакет № 7.”

Предложението беше прието с 19 „за”, 4 „против” и 10 „въздържали се”.

Цялото предложение по т. 9, заедно с приетите промени, беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 589

І. На основание чл. 21, ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.17 ал.1 т.1,ал.2,3 и 4 и чл. 21 от Наредба № 2/15.03.2002 г. на Министерство на транспорта и съобщенията, Великотърновски Общински съвет

Да се проведе конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници за срок от 10 /десет/ години по утвърдени линии и разписания по тях , от квотата на Община В.Търново обособени в 13 пакета 9 обособени линии

ПАКЕТ № 1

1.Основни градски линии № 1 и № 4

2.Междуселищни линии от общинска транспортна схема

В.Търново-Присово

В.Търново-Дичин

ПАКЕТ № 2

1.Основни градски линии № 2 и № 110

2.Междуселищни линии от общинска транспортна схема

В.Търново-Никюп

В.Търново-Къпиново

ПАКЕТ № 3

1.Основни градски линии № 13 и № 30

2.Междуселищни линии от общинска транспортна схема

В.Търново-Леденик

В.Търново-Килифарево с начален час на тръгване от В.Т-во 19.45

В.Търново-Габровци

В.Търново-Плаково

ПАКЕТ № 4

1.Основни градски линии № 20 и № 50

2.Междуселищни линии от общинска транспортна схема

В.Търново-Хотница

В.Търново-Големани

В.Търново-Церова Кория

ПАКЕТ № 5

1.Основни градски линии № 40 и № 9

2.Междуселищни линии от общинска транспортна схема

В.Търново-Ново село

ПАКЕТ № 6

1.Основна градска линия № 5

2.Междуселищни линии от общинска транспортна схема

В.Търново-Беляковец

В.Търново-Миндя

ПАКЕТ № 7

1. Междуселищни линии от общинска транспортна схема

В.Търново-Дебелец

2. Междуселищни линии от областна транспортна схема

В.Търново-Самоводене-Г.Оряховица

3. Линии от областна транспортна схема В.Търново-Павликени с начален час на тръгване от В.Търново 7.45 и 15.20

ПАКЕТ № 8

1. Междуселищни линии от областна транспортна схема

В.Търново – Лясковец - Г.Оряховица

В.Търново-Свищов с начален час на тръгване от В.Търново 13.00

2. Междуселищни линии от републиканска транспортна схема

В.Търново-Габрово с начален час на тръгване от В.Търново 7.30 и 16.30

3. Линии от общинска транспортна схема В.Търново - Килифарево с начален час на тръгване от В.Търново 6.00;7.30; 11.00 и 16.25.

ПАКЕТ № 9

1.Междуселищни линии от общинска транспортна схеми

В.Търново-Арбанаси

В.Търново-Мишеморков хан

2.Междуселищни линии от областна транспортна схема

В.Търново-р-н Арбанаси –Г.Оряховица

В.Търново-Павликени с начален час на тръгване от В.Търново 11.30

3.Междуселищни линии от републиканска транспортна схема

В.Търново-Русе с начални часове на тръгване от В.Търново 7.00 и 13.00

ПАКЕТ № 10

1.Линии от областна транспортна схема

В.Търново-Свищов с начален час на тръгване от В.Търново 7.30

2.Линии от републиканска транспортна схема

В.Търново-Керека с начален час на тръгване от В.Търново 18.00

В.Търново-Габрово с начален час на тръгване от В.Търново 10.30

ПАКЕТ № 11

1.Линии от републиканска транспортна схема

В.Търново-Керека с начален час на тръгване от В. Търново 6.30

В.Търново-Габрово с начален час на тръгване от В. Търново 13.30

ПАКЕТ № 12

1. Линии от областна транспортна схема В. Търново-Павликени с начален час на тръгване от В. Търново 7.30;15.00

В. Търново-П. Тръмбеш

Обособени линии:

1. Основна градска линия № 70/обслужва и с. М.Чифлик/

2. Линии от областна транспортна схема

В. Търново - Свищов с начален час на тръгване от В. Търново 6.30

В. Търново - Свищов с начален час на тръгване от В. Търново 7.00

В.Търново-Свищов с начален час на тръгване от В.Търново 14.00

3.Линии от републиканска транспортна схема

В.Търново-Ловеч

В.Търново-София с начален час на тръгване от В.Търново 5.30

В.Търново-Стара Загора

ІІ. На основание чл.21, ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и чл. 17, ал.5 от Наредба № 2/15.03.2002 на МТС определя състав на комисия за провеждане на конкурса и оценка на предложенията,съответно:

 

Председател: Йордан Тодоров Грозданов – Зам.кмет " Хуманитарни дейности " на Община В. Търново

и членове:

Снежана Атанасова Данева-Иванова-Директор дирекция "БИИ" Община В.Търново

Олга Петрова Петърчева – Н-к отдел “ПНО”

инж.Антон Николаев Койнаков – Н-к отдел "Общинска икономика"

Теодора Минкова Тодорова – Н-к отдел " Методология и ОП"

инж.Галина Христова Маринова – Гл.експерт "Транспорт"

Йордан Ризов Гацов – ТД на НАП В. Търново

инж.Станислав Иванов Марков – гл.инспектор РД „Автомобилна администрация” В.Търново

инж.Ивайло Иванов Иванов - инспектор сектор "ПП" при ОДП В.Търново

Драгни Стефанов Драгнев - общински съветник

Румен Тошев Димитров - общински съветник

Иван Величков Иванов - общински съветник

Мирослав Трифонов Маринов-общински съветник

Пламен Борисов Петров -общински съветник

Резервни членове:

Стефка Танева Танева-Тотева – Зам.кмет”Евроинтеграция” – за председател

Даниела Валентинова Владимирова – младши юрисконсулт – за член

ІІІ. На основание чл.21,ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.19, ал. 1 от Наредба № 2 на МТС утвърждава следните критерии за оценка и класиране на кандидатите:

1. Място и регистрация –10 точки

1.1. седалище и данъчна регистрация в Община В.Търноно над 3 г – 10 т

1.2. седалище и данъчна регистрация в Община В.Търново от 1 до 3 години – 5 точки

1.3. седалище и данъчна регистрация в община В.Търново под 1 година и в други населени места – 0 точки.

2. Екологичност на превозните средства – 20 точки

2.1. Оборудвани с екодвигатели/ оригинал или нотариално заверено копие на свидетелство за регистрация на ППС - част І, когато в т.V9 е вписано с думи “ЕВРО/EURO ІV и V”или “ЕЕV”, и/или притежава сертификат за съответствие по Резолюция СЕМТ/СМ(2001)9Final и валиден сертификат за техническа изправност/ – 20 точки.

2.2. Оборудвани с екодвигатели/оригинал или нотариално заверено копие на свидетелство за регистрация на ППС-част І, когато в т. V9 е вписано с думи „ЕВРО/EURO ІІІ” или когато не е вписано,но автомобила е с дата на първоначална регистрация след 30 септември 2001 година/ - 10 точки

2.3. Оборудвани с катализатори/документ/ – 4 точки

2.4. Оборудвани с газови уредби – 3 точки

2.5. Останалите,които отговарят на екологичните норми – 1 точка

3. Възрастов състав на автобусите – 20 точки/определя се въз основа на записаното в буква /В/ на част I от оригинал или нотариално заверено копие на свидетелство за регистрация на ППС – част I/

3.1. До 12 месеца от датата на първоначалната регистрация – 20 точки

3.2. За всеки следващи 12 месеца след първите 12 след датата на първоначална регистрация – по 1 точка по малко

4. Оборудване на превозните средства за превоз на трудноподвижни лица - 5 точки

4.1. Оборудвани – 10 точки

4.2. Необорудвани – 0 точки

5. Собственост на автобусите,с които разполага превозвача. – 10 точки

5.1.Собствени – 10 точки

5.2.Финансов лизинг – 9 точки

5.3.Наети по договор за наем за не по-малко от 5 години и вписани в лицензията – 4 точки

6. Обслужвали маршрутни разписания по договор с община В.Търново през последните 5 години без налагани санкции от Общината - 15 точки

6.1. Обслужвали разписания от общинска, областна и републиканска транспортни схеми без налагани санкции от Община В.Търново - 15 точки

6.2. Обслужвали разписания само от общинска или областна транспортни схеми или и от двете без налагани санкции от Община В.Търново – 6 точки

6.3. Обслужвали разписания от републиканска транспортна схема без налагани санкции от Община В.Търново – 2 точки

6.4. Необслужвали и обслужвали с налагани санкции от Община В.Търново– 0 точки

7. Допълнителни услуги за пътниците – климатик - 5 точки

Изискването не се отнася за автобусите извършващи превози по градски линии- всички те получават по 1 точка

7.1. Оборудвани с климатик /декларация/ - 5 точки

7.2. Необорудвани – 0 точки

8. Предлагана цена с включен ДДС /ако линиите са в пакет една цена за градски в лева и една цена за междуселищни/ – за междуселищни линии за пътникокилометър на база приложена Калкулация за образуване на разценката /да се приложи и цена на билети до населените места по маршрутното разписание,на база предложената цена на п/км./ - 15 точки.

8.1. Най ниска цена – 15 точки

8.2. Всяка следваща по висока – 2 точки по-малко.

 

9. Автобусите с които се кандидатства в конкурса за възлагане на превози по основни градски линии задължително да бъдат с нисък под/декларация/.

Оценките по т. т. 2, 3, 4, 5 и 7 са средно претеглени величини и се изчисляват по формулата:

Т = ∑ /Х*К/ ,където  Т – общо точки за съответния показател

          ∑Х                Х – брой автобуси от съответната група

                             К – оценка, съответстваща на състоянието на конкретния автобус

                             ∑ Х = общ брой оценени автобуси

Оценката е точкова/максимален брой точки 100/.Класирането на офертите става по общия брой натрупани точки.На първо място се класира кандидата получил най-голям брой точки.

ІV.Организирането и провеждането на конкурса,съобразно изискванията на нормативните документи се възлага на Кмета на Общината.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна в общинската транспортна схема, Вх. № 1722/ 28.04.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 590

На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 4 от Наредба № 2/15.03.2002 г. на МТС и Решение на комисията назначена със заповед № РД 22-384/04.03.2008 г на Кмета на Община Велико Търново, Великотърновски Общински съвет

Утвърждава извършената от комисията промяна в общинска транспортна схема с решението в протокола от 27.04.2009 г,което да влезе в сила от 01.01.2010 г.,както следва:

Променя маршрутното разписание по линия В.Търново-Присово с начални часове на тръгване 7.10 – 7.40 на 6.15-6.30,съгласно приложеният проект на маршрутно разписание.

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, гр. Килифарево, Вх. № 1662/ 06.04.2009 г.

Изказвания не бяха направени.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 11:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 33 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 591

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 и чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинска собственост и чл. 11 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Великотърновски Общински съвет

І. Дава съгласие за провеждане на конкурс за отдаване под наем на имот публична общинска собственост, намиращ се в местностите „Даровец” и „Коевец”, в землището на гр. Килифарево, представляващ язовир с обща площ 59,108 дка, актуван с АОС 420/ 29.06.1998 год.

ІІ. Утвърждава следните приоритетни условия при провеждане на конкурса:

До участие в конкурса да бъдат допускани лица, вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Кандидатите да нямат задължения към Община Велико Търново.

Кандидатите следва да представят програма за инвестиции, разпределени по години, спрямо срока на договора, както и мотивирано предложение за ползване на имота според неговото предназначение.

ІІІ. Възлага на Кмета на Общината да организира и проведе конкурс за отдаване на имота под наем за срок от 5 /пет/ години при минимална годишна конкурсна цена 690,00 лв. и спазване разпоредбите на настоящото решение.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: От името на група „Движение напред за В. Търново” благодаря на всички колеги, които подкрепиха това решение, които преодоляха съмненията и видяха полезността и същността на това предложение. Мисля, че всички ние можем да се гордеем с това решение.

Г-н СТЕФАН ХАРИЗАНОВ – кмет на гр. Килифарево: От името на председателя на Сдружението съм натоварен да ви благодаря и да заявя, че на следващата сесия на всички общински съветници, които гласуваха и които не гласуваха, ще връчим по една членска книжка като почетни членове на Сдружението.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот публична общинска собственост - рибарник, с. Никюп, Вх. № 1750/ 11.05.2009 г.

Изказвания не бяха направени.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 12:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 592

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, чл. 11 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и становище вх. № 1015-8/ 01.04.2009 год. на Кмета на с. Никюп, Великотърновски общински съвет

Дава съгласие за отдаване под наем на имот публична общинска собственост, намиращ се в местността „Блатци” в землището на с. Никюп, представляващ рибарник с обща площ 88, 748 дка за срок 5 години и минимална годишна конкурсна цена 3020, 00 лв.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе конкурс за отдаване на имота под наем, при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Информация за дейността на търговските дружества със 100 % общинско участие за първото тримесечие на 2009 г., Вх. № 1739 и 1740/ 07.05.2009 г.

Г-н ЕВГЕНИ СТОЕВ: Има едно предложение от ПК по ИВСПИ към тази точка относно освобождаване от отговорност на управителя на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І - В. Търново” ЕООД. Съгласно решението на ПК по ИВСПИ бе проведена среща с управителите на търговските дружества, които не са изпълнили програмата си за първото тримесечие на 2009 г. След изслушване на д-р Съботинова – управител на „МЦ за рехабилитация и спортна медицина І – В. Търново” ПК по ИВСПИ предлага Великотърновския общински съвет да вземе следното решение: на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т 5 от Търговския закон и във връзка с чл. 147 , ал. 2 от ТЗ и чл. 18, т. 10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновския общински съвет осбождава от отговорност Управителя на „МЦ за рехабилитация и спортна медицина І – В. Търново” ЕООД – гр. В. Търново – еднолично дружество, с ограничена отговорност със 100 % общински капитал за 2008 г.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Искам да свържа тази точка с една случка с мой познат в Норвегия, нает като дървосекач. Неговият шеф му казал, че за определено време той трябва да насече 20 трупи, за което ще получи 50 долара. Той ги отсякъл, но понеже му останало време, решил да отсече още една. Когато дошъл собственикът, му казал: „За това, че сте отсекли 20 трупи, ето Ви 50 долара, за това, че сте отсекли една повече, ви вземам 5 долара”. Моят познат попитал защо, а той му отговорил: „Защото първо сега нямам разрешително за 21-та трупа, второ, транспортът ми не може да поеме всичките трупи, трето, фабриката ми не може да поеме обработката на повече от 20 трупи за определено време и когато се върнем след време за нея, тази трупа вече ще бъде с влошено качество и няма да можем да я продадем на същата цена и затова Ви вземам 5 долара”. Това го разказвам с мисълта за това как ние познаваме обстановката, в която работим, как планираме нещата, как познаваме пазара и какъв маркетинг правим.

Ще ви кажа 4 фрапиращи случая в нашите търговски дружества. Едното от тях завършва с 213 000 лв. печалба за едно тримесечие. Това е ненормално, оттук нататък то никога няма да бъде на печалба до края на годината и тази печалба от 213 000 лв. ще се стопи до 10 000-15 000 лв. и така ще завърши годината. Т.е. вижте каква плановост и равномерност има. Друго търговскодружество завършва с огромна загуба – 83 000 лв. за едно тримесечие, което според сегашния му бизнес план никога не може да се покрие, ако не се направят реформи в търговсокото дружество. Трето търговско дружество си е направило така бизнес програмата, че ако то я изпълни, няма да може да плаща договорените заплати на служителите си. Ако обаче плаща договорените заплати на служителите, както е направило за първото тримесечие, то отива на загуба. Ако вървим в това темпо, тази загуба непрекъснато ще се увеличава до края на годината. Четвъртият случай, който е много фрапиращ: взехме решение едно търговско дружество да се влее в „Комунално стопанство”. То завършва тримесечието с 29 000 лв. на загуба. Къде е абсурдът? Той е в това, че за това тримесечие управителят взема повече пари, отколкото е взел тогава, когато това търговско дружество е работило. Защо се получава така? Защото такъв е механизмът за заплащане на управителите. Останали са хора, които са високо платени и тяхната задача е да организират вливането и понеже управителят взема два пъти и половина от средната работна заплата, изведнъж неговата заплата е по-голяма тогава, когато не работи търговското дружество, отколкото когато работи. За тези абсурди става дума и затова беше моето предложение на предната сесия да се разработи методика, с която да се определя заплатата на управителя на база на финансовите резултати. Това, което каза председателят на ПК по ИВСПИ, е точно така. Ние направихме една много ползотворна среща с управителите на тези търговски дружества, които не бяха изпълнили програмата си за първото тримесечие. Тя беше полезна за тях, за нас. Ние разбрахме какви са техните проблеми и си казахме становището – дано то е било в полза за тях. На базата на това решение аз искам да добавя още няколко решения, които вие да приемете.

Първото съвпада с това, което прочете председателят на ПК по ИВСПИ – за освобождаване от отговорност на Управителя на МЦ. Първо: „Препоръчва на Управителя да актуализира бизнес програмата на дружеството за недопускане тенденцията за увеличаване на загубата и заличаване на същата от първото тримесечие на 2009 г.” Това е третият пример, който дадох в моето изказване. Другото предложение: „Задължава Управителя на Междуобластен диспансер за пневмофтизиатрични заболявания със стационар „Д-р Треймънд” до 10 юли 2009 г. да преработи бизнес програмата на дружеството си за 2009 г. с цел покриване на загубата от първото тримесечие.” Това е вторият пример, който дадох – с 83 000 лв. загуба.

Третото предложение е следното: „Предвид необходимостта от ремонт на сградата на „Обредни дейности” ЕООД препоръчваме на управителя на дружеството да преработи при необходимост бизнес програмата си за 2009 г.”

Г-н Христов подложи на гласуване предложението, внесено от г-н Стоев и предложенията, внесени от г-н Станислав Рашков. Предложенията на г-н Стоев и на г-н Рашков бяха приети с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н Христов подложи на гласуване основното предложение по т. 27: „Приемане информацията за дейността на търговските дружества за първото тримесечие на 2009 г.” Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 593

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон, чл. 17 и чл. 19, т. 1 от НУУПСВОЧКТД, Великотърновски общински съвет

Приема на Информация за дейността на търговските дружества със 100 % общинско участие за първото тримесечие на 2009 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 18, т. 10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет Освобождава от отговорност Управителя на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново” ЕООД – гр. Велико Търново – еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % общински капитал за 2008 г. Препоръчва на Управителя да актуализира бизнес програмата на дружеството за недопускане тенденцията за увеличаване на загубата и заличаване на същата от първото тримесечие на 2009 г.

Задължава Управителя на ОДПФЗ «Д-р Треймън» ЕООД до 10.06.2009 г. да преработи бизнес програмата на дружеството за 2009 г. с цел покриване на загубата от първото тримесечие на 2009 г.

Предвид необходимостта от ремонт на сградата на «Обредни дейности» ЕООД, препоръчва на Управителя на дружеството да преработи при необходимост бизнес програмата за 2009 г.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата – общински по чл. 19 от ЗСПЗЗ на територията на землището на гр. Килифарево и предоставянето им на земеделски производители – животновъди, Вх. № 1690/ 13.04.2009 г.

Изказвания не бяха направени.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 14:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Румен Димитров – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 594

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 48 а, ал. 2 (отм.) от Закона за допитване до народа, във връзка с § 24, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр. 10/06.02.2009 г.), Великотърновски Общински съвет

Определя за ползване от животновъдите в землището на гр. Килифарево, общ. Велико Търново, срещу годишна такса в размер на 3,50 лв./дка, следните общински мери и пасища:

 

№ по ред № на имот физически блок местност кат. площ /дка/ състояние на пасището
1 2 3 4 5

6

7
1 054019 Копано имане IX 10,695 задоволително 
2 057014 Сърня IX 48,360 задоволително 
3 058010 Момински вир IX 34,577 задоволително 
4 082004 Дългата поляна IX 349,351 задоволително 
5 096012 Сърня VI 81,366 задоволително 
6 096016 Ганчова лъка III 22,310 задоволително 
7 111047 Черничките III 14,101 задоволително 
8 111048 Черничките III 12,674 задоволително 
9 000149 Калакоча IV 19,764 задоволително 
10 000253 Пеювец IV 21,807 задоволително 
11 000257 Дядово стамово IX 15,091 задоволително 
12 000439 Попов трап VI 20,893 задоволително 
13 000538 Дълбок път VI 10,883 задоволително 
14 000539 Жиля VI 16,047 задоволително 
15 000574 Под града III 24,467 задоволително 
16 000587 Над града/марашлъка VI 65,867 задоволително 
17 000659 Алиманово VI 36,141 задоволително 
18 000665 Над града/марашлъка VI 19,681 задоволително 
19 000744 Ходжова бахча III 31,522 задоволително 
20 000828 Гръстенище IX 10,230 задоволително 
21 000832 Гръстенище IX 11,946 задоволително 
22 001408 Руневец VI 17,824 задоволително 
23 001717 Парц.махала/вратник IX 12,837 задоволително 
24 019003 Криви дол IX 15,438 задоволително 
25 023003 Гьончевото III 30,954 задоволително 
26 073007 Финкови плочи IX 14,706 задоволително 
27 077013 Малесенско дере IV 21,693 задоволително 
28 097007 Беглиш.хармани/д.ха VI 14,298 задоволително 
29 118644 Чифлика IV 13,251 задоволително
30 135020 Попов трап VI 17,794 задоволително

общо за землището

1036,568  

 

Горепосочените имоти се предоставят за ползване на следните животновъди:

2.1. ЗП – ЕТ ”ВИЛИ – ВЕЛИСЛАВА ВЕЛИЧКОВА” – БУЛСТАТ 104591562, с адрес на управление гр. В. Търново, ул. ”Панайот Волов” № 32, притежаваща съгласно Справка от 24.02.2009 г. ДРД овце – 598 броя – предоставят се за ползване 1 036,568 дка пасища, в землището на с. Ялово, подробно описани в т. 1 от Решението, срещу годишна такса за ползване в размер на 3 628,00 лв.

3. Таксата за ползване на предоставените мери и пасища се заплаща по сметка IBAN: BG43 SOMB 9130 8424 7612 44, код за вид плащания 44 42 00, Общинска банка АД, гр. Велико Търново, BIC код: SOMBBGSF. Заверено копие от настоящото Решение се предоставя на земеделския производител – животновъд, след представяне на платежен документ за платена такса. Съгласно чл. 48а, ал. 6 (отм.) от Закона за допитване до народа настоящото Решение е правно основание за ползване на общинските мери и пасища за целите на чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

4. Животновъдите, ползватели на общинските мери и пасища и мерите и пасищата по чл. 19 от ЗСПЗЗ, се задължават:

4.1. Да поддържат пасищата и мерите съгласно одобрените със Заповед № РД 09-293/04.05.2007 г. на Министерството на земеделието и храните ”Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние”.

4.2. Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност (къпина, шипка) и да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове (орлова папрат, чемерика).

4.3. Да не променят предназначението им и да не ги разорават. Да не ги използват за неземеделски нужди.

4.4. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и др. отпадъци.

4.5. Да не се пали растителност в мерите и пасищата.

4.6. Агротехнически мероприятия, като подсяване, торене, борба с плевелната растителност, отводняване и напояване се съгласуват с общинска администрация, а мероприятията почистване от камъни и почистване от храсти с кмета/кметския наместник/ на населеното място.

4.7. Мерите и пасищата да се опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване и др.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение на Решение № 552 – 7/ 19.03.2009 г. на ВТОбС за Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата – общински по чл. 19 от ЗСПЗЗ на територията на землището на с. Ресен и предоставянето им на земеделски производители – животновъди, Вх. № 1758/ 11.05.2009 г.

Изказвания не бяха направени.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 15:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Румен Димитров – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 595

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Прави следните изменения в Решение № 522-7 по Протокол № 42/19.03.2009 г:

В т. 1 в таблицата прибавя следните имоти:

 

№ по ред № на имот физически блок местност кат. площ /дка/ състояние на пасището
1 2 3 4 5 6 7
15 193060 ПМЛ Горен червен бряг III 25,520 добро
16 193070 ПМЛ Горен червен бряг III 11,717 добро

 

Променя т. 2.3, както следва:

2.3. ЗП – СОНЯ ПЕТРОВА ДЖАМБАЗОВА – ЕГН 6301221456, с постоянен адрес с. Ресен, ул. ”Кокиче” № 1, притежаваща съгласно Декларация от 24.02.2009 г. ЕРД над 24 месеца – 40 броя и ЕРД от 2 до 8 месеца – 2 броя – предоставят се за ползване 120,000 дка пасища, представляващи: поземлен имот № 191013 – част с площ 82,763 дка, м. Горен червен бряг, поземлен имот № 193060 с площ 25,520 дка, м. Горен червен бряг и поземлен имот № 193070 с площ 11,717 дка, м. Горен червен бряг по КВС на с. Ресен срещу годишна такса за ползване в размер на 420,00 лв.

Заличава т. 2.12 поради отказ на земеделския производител.

Променя т. 2.18, както следва:

2.18. ЗП – ДЕСИСЛАВА ЛЮБОМИРОВА ДИМИТРОВА – ЕГН 8402111573, с постоянен адрес с. Ресен, ул. ”Росица” № 43, притежаваща съгласно Декларация от 14.01.2009 г. ЕРД над 24 месеца – 4 броя – предоставят се за ползване 18,000 дка пасища, представляващи: поземлен имот № 191006 – част с площ 18,000 дка по КВС на с. Ресен срещу годишна такса за ползване в размер на 63,00 лв.

Променя т. 2.21, както следва:

2.21. ЗП – ЕЛКА МАРИНОВА ЙОРДАНОВА – ЕГН 5803301433, с постоянен адрес с. Ресен, ул. ”Александър Стамболийски” № 4, притежаваща съгласно Декларация от 20.01.2009 г. ЕРД над 24 месеца – 7 броя – предоставят се за ползване 29,656 дка пасища, представляващи: поземлен имот № 191005 – част с площ 29,656 дка, м. Трескавец по КВС на с. Ресен срещу годишна такса за ползване в размер на 104,00 лв.

В останалата си част решението остава непроменено.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Закупуване на земеделски земи, Вх. № 1752/ 11.05.2009 г.

Изказвания не бяха направени.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 16:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Румен Димитров – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 596

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Великотърновски Общински съвет

 

Приема оценките на земеделски земи по § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ, изготвени съгласно Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи /ДВ бр. 75/12.09.2006 г./, както следва:

 

№ по ред № на имот по ПНИ Землище Местност Площ

/дка/

Цена

/лева/

1. 136.019 Арбанаси Ловна хижа 0,623 336,00
2. 72.016 М. чифлик Геновото 0,432 125,00

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Писмо относно постъпило предложение от ФК „Етър - 1924” и ХК „Етър - 64”, Вх. № 1694/ 14.04.2009 г.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Искам някой да направи разяснение и да ни бъде обяснено какво означава „предлагат сумата, отпусната за храна на двата клуба, да бъде изразходвана до края на пролетния полусезон”. Да разбираме ли, че сумата, която трябва да бъде дадена за храна на клубовете е до края на годината, а те ги искат до края на пролетния сезон, Може ли вие да се нахраните тази седмица за другия месец? Храната е предвидена за всеки ден. Или някой се опитва да ни прави на балами, защото сега има пари в Общината, а после няма да има пари. Прави се предложение за нещо, което е смехотворно.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Примерът не е точен. Предложението е направено, за да може с този източник на финансиране да се хранят през първия период и с другия източник, който те си осигурят, по-късно през втория период.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Никой никого не иска да направи балама. Всичко е съвсем точно. Има 50 000 лв., гласувани в бюджета за храна. Нуждите за целогодишно хранене са около 100 000 лв. Те предлагат да изхарчат тези пари, които имаме гласувани като целогодишен бюджет в рамките на първото шестмесечие. Второто шестмесечие ще се оправят по някакъв начин.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 17:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Румен Димитров – против, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, 2 „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 597

На основание чл.21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие средствата в Бюджет 2009 за „Подпомагане на спортни клубове на територията на Община Велико Търново във връзка с правилното хранене при подготовка за състезания” в размер на 50 000 лв. /петдесет хиляди лева/, приети с Решение № 503/ 9.03.2009 год. на Великотърновски Общински съвет, Приложение №12, т. 4 , да бъдат прехвърлени за първото полугодие.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ (отрицателен вот): Парите, които са отпуснати, ми е пределно ясно, че се дават за спортните успехи на тези клубове. Никой не може да ме убеждава, че сега трябва да дадем пари, които трябва да бъдат изхарчени до края на годината на някого, за това, че той ги иска до края на пролетния полусезон. Тези средства са от бюджета на Общината, който ни е необходим. Г-н Кмете, Вие убеждавате всички, че сме зле финансово и същевременно сте склонен, (допускам, че е заради това, че ръководителите на някои спортни клубове, са бивши наши колеги и на база на приятелските си отношения) да бъдат отпускани пари, което е грешка. Гласувах „против” с чиста съвест и нямам угризения за това, независимо че колегите не ме подкрепиха.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за финансово участие на Община Велико Търново в организирането на XII МФФ, Вх. № 1765/ 12.05.2009 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз съм против предложената сума да бъде удовлетворена от вас като колеги. Всички знаем в какво състояние се намира Общината. Желателно е ако имаме възможност и ако вие подходите с разбиране, този фестивал да не бъде за две седмици, а да бъде в рамките на една седмица и аз правя официално предложение да бъдат отпуснати до 70 000 лв.

Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: Ние, групата от ДПС, подкрепяме предложението с мотива, че с този фестивал е реклама за В. Търново от гледна точка на туристически център. Този фестивал е една безплатна туристическа реклама за община В. Търново. Ето защо аз отправям апел да подкрепим предложението на г-н Румен Рашев.

Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: Аз през тази година вземам думата за втори път по този въпрос. Първият път беше, когато обсъждахме бюджета за 2009 г. Тогава аз отправих въпрос към Кмета на Общината и тогава той даде задоволителен отговор според мен и в отговор на него виждам, че сега ОбА внася едно коректно предложение за съфинансиране на дванадесетото издание на МФФ. Аз в никакъв случай не мога да бъда от тези, които днес могат да станат ликвидатори на МФФ, който има дванадесето издание.

Искам да припомня, че Общината не просто съфинансира, тя е организатор заедно с представителството на CIOFF в България вече много години. Второ, бюджетът на МФФ е много голям, той е над 600 000 лв. Който желае, може да провери. На 16.02 той е изпратен в Общината и там всичко е описано точка по точка. Това не са любителски неща. Зад организацията на този фестивал в продължение на толкова години има огромен труд. Да, това е един от новите символи на В. Търново, както казаха колегите, и в рамките на CIOFF, поне за Източна Европа, това е най-престижната, най-мащабната проява, която се прави. Нали предстоят избори, нали всички ходим на срещи преди избори, нали винаги голямата тема е В. Търново и че голямата стратегия за бъдещето е туризмът и в частност културния туризъм. И сега когато най-престижната проява трябва да получи нашата подкрепа, и то със символичните пари от 120 000 лв., ние започваме да спорим да го има, или да го няма.

Според мен се спекулира с понятието „криза”. Кризата е реална, но изкуството е, когато няма пари и има криза, да не се поддадеш на тях, да задържиш направеното и да продължиш напред. В този смисъл искам да кажа, че когато създавахме този фестивал, Общината имаше 3 пъти по-малък бюджет, но за духовността трябва да се мисли винаги и тя трябва да се отстоява. Не се ли гордеем с това, че В. Търново стана център на международна борса на културен туризъм. И ако трябва да кажа още нещо, от което аз съм недоволен от себе си, то е че вече толкова години ние не правим фестивалния център във В. Търново, бившия летен театър. Ние имаме нужда да се утвърждаваме като такъв културен център и имаме нужда от фестивален център. Трябва да направим така, че с общи усилия да започнем да го градим. Призовавам ви да подкрепите направеното предложение, за да може да се утвърждава фестивалът и да продължава да разнася славата на В. Търново, защото това носи дивиденти не само за тази година, а и за в бъдеще.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Искам да благодаря на г-н Драгнев за това изказване и мисля, че то е най-добрият пример за последователност, за приемственост и за работа в една посока за В. Търново по отношение на представяне и издигане авторитета на В. Търново. Призовавам ви да гласувате тези 120 000 лв, защото МФФ е един от десетте фестивала, в които община В. Търново участва. Имаме 10 фестивала, някои по-големи, други по-малки. Ние сме приели този формат на фестивала. Той е може би един от най-скъпите фестивали, които провеждамеq и от него имаме най-малко приходи. От миналата година започнахме и тази година ще реализираме „Сцена на вековете” с Министерството на културата, със спонсорство. Там залагаме приходи от началото. Миналата година имахме около 15 000 лв. приходи от продажба на билети. МФФ е едно събитие, което се случваше в началото по площадите и по поляните. Целта му беше да събере повече публика, за да може пред повече хора да се представи фолклорът на целия свят. Ако ние искаме да провеждаме фестивала в този му вид, защото има изисквания, има наложена традиция, ние трябва да гласуваме нашето собствено участие. Община В. Търново е поела логистиката на МФФ, а Фондация „МФФ” – подбора на участниците и сценичната част. Не е само това участието на община В Търново, това е участието й от бюджета. Ние търсим спонсори. Традиционно изграждането на сцената се спонсорира от търновски фирми. Имаме неголеми приходи от търговската дейност, която разрешаваме пред сцената на фестивала. С предложението за бюджета, с миналогодишните обсъждания за МФФ тази година предложението е за двуседмичен фестивал, не може 40 дена преди това да кажем, че искаме едноседмичен фестивал. Ако е така, кажете на партньорите ни, че искате едноседмичен фестивал, за да могат те да организират сценичната му част за догодина. Ако ние нямаме на разположение това решение, в което пише „размер до 120 000 лв.” и е вързано с цената на един ден престой в Гранд-хотел „В. Търново” – 53 лвq не можем да участваме. Ние може да не изхарчим 120 000 лв, може да изхарчим по-малко в зависимост от броя на участниците, от участията им на други места. Нямаме ли тази сигурност, аз не мога да приема отговорността да организираме този фестивал. Напълно съм съгласен с г-н Драгнев, че ако не гласуваме тези до 120 000 лв., не можем да се ангажираме, че тазгодишният фестивал ще го има, което ще е огромен провал за В. Търново и за нашия авторитет. Тези пари са разчетени, не случайно е написан „Гранд-хотел „В. Търново”, защото изискванията на са участниците във фестивала да бъдат в един хотел или в много близко съжителство, защото се създава приятелство. Самият хотел има задължения към В. Търново и по този начин ще може да ги изчисти. Призовавам ви да не намаляваме тази възможност да бъдат изхарчени до 120 000 лв. Разбира се, съгласно последната точка, ще направим отчет колко точно пари са изхарчени.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Апелирам да подкрепим предложението на д-р Рашев и на ОбА за съфинансиране на този фестивал. Подкрепям казаното от г-н Драгнев. Аз бях общински съветник, когато г-н Драгнев беше кмет и когато тръгнахме да правим този фестивал. Аз стоях тук в крайната десница, но въпреки това го подкрепихме тогава. Ще кажа защо този фестивал трябва да бъде подкрепен с тези пари и защо той е по-различен от всички останали. Този фестивал е едно голямо културно достижение на всички великотърновци. Той е възможност десетки хиляди наши съграждани да имат досег до висока култура безплатно за тях. И ако трябва да кажем колко са посетителите на тези концерти и го разделим на тези 120 000, ние ще видим колко евтино са платили гражданите на В. Търново, за да имат това висококултурно постижение. Защото това не са наши пари, това са пари на гражданите на В. Търново. Каузата, че в момента сме в криза и не трябва да даваме пари за културата ми напомня за едно изказване на един началник на пропагандата, който казваше: „Когато чуя култура, се хващам за кобура”.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Първо, г-н Драгнев, не съм съгласен с Вашето изказване в момента, в който казахте, че сме съорганизатор. Много ясно в предложението за решение е записано: „Дава съгласие за финансово участие”. Никъде няма думата съорганизаторството. Само на едно място пише: „Цялостната организация по провеждането и контрола от страна на община В. Търново...” да бъде възложена на друг. Така че община В. Търново нищо няма да направи като административна единица. След това, на миналото заседание на ОбС вие, колеги, начело с г-н Кмета тук обяснявахте колко е зле бюджетът на Общината и тогава всички ние гласувахме за увеличение на таксите, които трябва да плащат нашите съграждани. Сега с лека ръка сме готови да дадем 120 000 лв. за нещо, за което няма да знаете как ще се изхарчат тези пари. Миналата седмица, вие колеги, отказахте да бъде закупен стерилизатор за нашите деца. Аз не съм против фолклора, не съм против международното сътрудничество във фолклора, аз съм „за” тези работи, аз съм бивш участник в подобни мероприятия в чужбина и тук, но в момента искам да ви кажа, че нещата не са за даване на пари, които нямаме. Ние нямаме тези пари, те ни трябват за по-важни неща и с действията на миналата сесия вие го показахте, същевременно с действията си от тази сесия сте готови да си затворите очите. Категорично ви казвам, че това е поредната ни грешка.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Няма да повтарям това, което всички казаха. Според най-много от всички присъстващи в залата Кметът на Общината и неговият финансов екип могат да говорят за бюджета на Общината, защото са вътре в тази проблематика. Смятам, че трябва да подкрепим предложението за до 120 000 лв., защото освен всичко останало, което се каза тук, всъщност този фолклорен фестивал носи и принадена стойност. Общината печели от услугите, които се заплащат по време на протичане на фестивала. Тези средства, които дават гостите на фестивала, дори и от други общини, дошли тук да слушат, влизат косвено в общинския бюджет след плащането на съответните данъци и такси. И не можем да кажем, че като дадем до 120 000 лв., сме ги пуснали в река Янтра и те са заминали към Дунава. Голяма част от тези пари ще се върнат към нас. Ето защо аз ви призовавам да покрепим предложението на д-р Рашев и правя едно процедурно предложение: да прекратим изказванията.

Предложението за прекратяване на дебата беше прието с 31 „за”, 2 „против” и „въздържали се” няма.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението на ОбА, подкрепено от ПК по БФ:

Стефан Стоянов – против, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – против, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Румен Димитров – против, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, 3 „против”, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 598

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за финансово участие на Община Велико Търново в организирането на Единадесети Международен Фолклорен Фестивал – Велико Търново за периода от 18.07.2009 г. до 01.08.2009 г. в размер до 120 000 /сто и двадесет хиляди лева /.

Дава съгласие размерът на един храноден и нощувка на един участник в Единадесети Международен Фолклорен Фестивал – Велико Търново за периода от 18.07.2009 г. до 01.08.2009 г. да е до 53,00 лева в „Гранд хотел – Велико Търново”, но не повече от 120 000 лева общо.

Цялостната организация по провеждането и контрола от страна на Община Велико Търново да бъде възложена на Общинското дружество „Царевград Търнов” ЕООД, чрез сключване на договор.

Разходите да се извършат от бюджета на Дирекция „Култура” при Община Велико Търново като разходи по прояви в „Културен календар” на Община Велико Търново за 2008 г.

След провеждане на фестивала кмета на Община Велико Търново да представи пред Великотърновски общински съвет Отчет за постигнатите резултати и окончателните разходи.

Г-жа РОЗА МИШЕВА (отрицателен вот): Гласувах „против”, за да имам възможност да кажа това, което искам да кажа. Аз не искам по тези пари да измерваме нашето отношение към МФФ. Не казвам, че това е нещо лошо за културата на В. Търново, но това е една трета от бюджета за целия културен календар. Аз смятам, че това е несправедливо спрямо другите културни институции и спрямо финансирането им през цялата година, което ги поставя в едно неравностойно положение. Това е, което имаше предвид нашата ПК по култура, когато редуцира сумата до 100 000 лв. Когато говорим, че има криза и има стагнация в бюджетите на всички звена и се приемат драстични мерки за едно или за друго, би трябвало това да бъде една мярка за всички културни прояви във В. Търново. Не оспорвам МФФ, защото аз бях в екипа на г-н Драгнев, когато тръгна тази инициатива, но ви казвам, че веднага след това ние влизаме в конфликти с всички културни институции. На театъра даваме за цяла година само 87 000 лв, да не говорим за читалища и за всички културни институции. Това беше моето съображение, не че не оценявам това, което е МФФ за В. Търново.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам само да забележа как всички започнахме да си приказваме и да си обсъждаме какво трябва и какво не трябва, без организаторите да поискат думата и сами да защитят исканата от тях сума. Искам да подчертая едно: г-н Драгнев, когато си разменяхте взаимно комплименти с г-н Кмета, тогава никой от нас, колегите, не знаеше, че ще бъде входирано предложение за вдигане на социалните услуги. Ще видя какво ще направите, когато минат изборите и дали когато казвате, че сме във време на избори и трябва да защитаваме „х” предложения, включително и това на CIOFF, или всъщност ние трябва да отстояваме една единна гражданска позиция. Какво трябва да защитаваме – социалната услуга на цялата Община или едно частно предложение заедно с Общината.

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Опрощаване на дължима сума на лицето Радка Димитрова Кръстева, Вх. № 1763/ 11.05.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 19 беше прието с 20 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 599

На основание чл. 21, ал.1 т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1 ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., Великотърновски Общински съвет

Дава мнение да се опрости дължимата сума в общ размер 1784,26 лв. на лицето Радка Димитрова Кръстева , тъй като същата представлява несъбираемо държавно вземане.

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно Правила за процедура по поставяне на паметни знаци в алея „Творци на България с принос за Велико Търново”, Вх. № 1769/ 13.05.2009 г.

Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: Имам две кратки предложения. Първо трябва да помислим за наименованието. „Творци за В. Търново” мисля, че слага много тясна рамка. Тук може да бъде изразена почит към хора, които са общественици, държавници. Моето предложение е вместо „творци” да запишем „личности”. Второ, да отпадне т. 4. Не е нужно ние да регламентираме, че паметните знаци трябва да бъдат само от камък. Това е въпрос на проект, който се одобрява от ОбС, и въпрос на възможности на тези, които го правят – близките на тези личности и спонсори.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Изказвам се в качеството си на ПК по ККИНИП. Предлагам да подкрепим предложените от г-н Драгнев корекции.

Г-н Христов подложи на гласуване основното предложение по т. 20 заедно с допълнението, направено от г-н Драгнев. Предложението, с предложените корекции, беше прието с 21 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 600

На основание чл. 21, ал.1 т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема Правила за процедура по поставяне на паметни знаци в алеята „Личности на България с принос за Велико Търново”.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно поставяне на паметен знак в алея „Творци на България с принос за Велико Търново” на проф. Александър Бурмов, Вх. № 1770/ 13.05.2009 г.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕКГОСТУП: Става дума за първия ректор на ВТУ. Предлагам да подкрепите предложението.

Предложението по т. 21 беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 601

На основание чл. 21, ал.1 т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да се постави на предварително маркирано място в алея „Личности на България с принос за Велико Търново” паметен знак на чл. кор. проф. Александър Бурмов.

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна на Решение № 78/ 17.02.2000 г. относно награда „Велико Търново”, Вх. № 1699/ 15.04.2009 г.

Г-н МИРКО РОБОВ: Първо, през 2006 г. студенти от цялата страна започнаха преоткриването на Трапезица – едно почистване, което им струваше много усилия, но вкара тази крепост във фокуса на общественото, на медийното внимание, на вниманието на държавните институции. В резултат стартира вторият по значимост проект по отношение на културно-историческото наследство във В. Търново. Втори след проекта „1300 години от създаването на Българската държава”, прераснал в „800 години от въстанието на Асеневци и обявяване на Търново за столица на обновената българска държава”. Те се трудят поредна четвърта година, нещо повече – така наречените летни експедиционни семинари прерастнаха в целогодишна академия и В. Търново стана център в една школа за изучаване на културно-историческото наследство и за патриотично възпитание, нещо, с което се гордеем не само в България, но и в един по-широк контекст – в Югоизточна Европа. Трапезица беше един от примерите на неформалната среща на държавните глави в Истанбул, проведена преди около 2-3 месеца.

Защо предлагам промяна на статута? За да може по изключение те да получат наградата тогава, когато е пикът в тяхното участие – това са двете бригадирски смени от 15 юли до 15 август. Аз ви призовавам да подкрепите тази награда, която ще бъде благодарност и признание към тези млади хора, които досега направиха много и ще направят още много за нашия град и за най-значимия негов период – столичния ХІІ-ІVХ век.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Вземам думата като председател на ПК по ККИНИП и ви призовавам да не подкрепяте това предложение. Ще обясня защо. В справката коя ПК какво подкрепя пише, че трима от нашата ПК са „за” и двама са „въздържали се”. Това е така, аз отсъствах от заседанието поради служебна заетост, иначе щях да бъда „против” и гласовете щяха да бъдат три на три. Мотивът ми да ви призова да не подкрепяте това предложение е следният: Наградата е „В. Търново”. Тя се обявява на 22 март – празника на В. Търново и след като вземем решение кого награждаваме, нищо не пречи, след като го обявим на тържествената сесия, през лятото да връчим официално на бригадите, които са тук, почетния знак. Ето защо не смятам, че трябва да създаваме такъв прецедент, защото в такъв случай всеки ще се сеща когато му дойде на ума да даваме на някого награди В. Търново през цялата година. Нека да има ред.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: През 1994 г. ОбС във В. Търново в нарушение на ненаписаните още тогава правила за почетен гражданин удостои четиримата български и великотърновски футболисти със званието „Почетен гражданин” по средата на Световното първенство в САЩ и направи много добро действие. Ако беше спазен след това приетият регламент, трябваше да чакаме до 22 март, вместо да дадем наградата през юли. Мисля, че няма нищо лошо да дадем такава награда да се присъжда не само на 22 март.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Мисля, че В. Търново в последните години с усилията на всички ни създаде традиции, създаде едно безкрайно добро честване на празника на града, когато връчваме титлата „Почетен гражданин” и наградите „В. Търново”. Мисля, че не трябва да нарушаваме традицията. Мисля, че за участниците в този процес на показване на културно-историческото ни наследство ще е много по-тържествено, ако дойдат тук на тържествената сесия и в най-тържествения момент им връчим наградите. Това е по-голяма чест за тях, ако те участват в нашия празник. Става дума за хора, които живеят тук, в България, те могат да бъдат достойни гости на нашия град.

Предложението по т. 22 беше отхвърлено с 6 „за”, 3 „против” и 18 „въздържали се”.

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна на Решение № 488/ 06.07.2001 г. на ВТОбС за определяне на таксиметрови стоянки, Вх. 1743/ 07.05.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 23 беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 602

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 47, ал.1 от Наредба № 34/ 06.12.1999 г. на МТС за таксиметров превоз на пътници и във връзка с протокол от 08.07.2008 г. на Комисия назначена със Заповед № РД 22-1110/ 30.06.2008 г.извършва следните промени в Решение 488/ 06.07.2001 година, Великотърновски Общински съвет

I. Поради промяна на нормативната уредба и във връзка с организацията и безопасността на движение отпадат следните местостоянки/ позиции по решение 488/:

1.1. ул. „Христо Ботев”, преди кръстовището с ул. „Васил Левски” – 3 броя успоредно на „границата на платното за движение”

1.3. ул. „Ал.Стамболийски” под х. „Етър” по посока Гранд хотел „Велико Търново” – 6 места успоредни.

1.15. бул. „Николай Габровски” - спирка Нова болница по посока център – след нея 4 места

1.24. ул. „Мизия” - до ресторант „Бавария”- 3 места

2. местостоянки за извършване на междуобщински превози на ул. „Цар Теодор Светослав” - паркинга срещу мототехника „Христов” – 10 броя.

II. Променя местонахождението и броя на следните местостоянки/позиции от Решение 488/:

1.2. пл. „Майка България”-от Пощенска банка до ул. „Хр.Ботев” - да отпаднат местата ситуирани в ляво върху тротоара,като се преместят в дясно пред сградата на ДНА – 3 места.

1.10. кв. „Бузлуджа” - среден ред на паркинга пред бившия супермаркет -10 места-преместват се като краен ред,успоредно на оста на паркиране до линията на южния ред бордюри на уличното платно – 8 места.

1.19. ул. „Марно поле” № 19-след кръстовището с ул. „Иван Александър” по посока Искра – 5 места-преместват се срещу сградата на поликлиниката до пешеходната пътека – 3 места.

III. Поради необходимост от спазване на технически параметри /недостиг или излишък на площ/ или други причини променя броя на местата, както следва/позиции от Решение 488/:

1.4. Пред стария вход на бивше Военно училище от 3 стават 4 места;

1.7. кв. „Картала” - ул. „П. Тодоров” № 2 от 10 места стават 8 места;

1.9. ул. „Краков”-пред ДКС от 20 места стават 12 места;

1.11. кв.”Бузлуджа”-2-ра спирка,паркинг ул. „Г. Живков” 5 от 10 места стават 8.

1.14. кв. „Колю Фичето” - ул. „Г. Бакалов” - от западния вход на детската градина от 10 места стават 8.

1.16. кв. „Чолаковци” преди тролейбусната спирка по посока център от 10 места стават на 8;

1.17. ул. „Ниш” пред МОБАЛ от 10 места стават 9;

 

1.18. бул..”България” № 1 преди спирка за автобус за с.Леденик от страна на пазара от 3 стават 5 места.

1.21. бул. „Никола Габровски” срещу автогара „Запад” от 10 места стават 3.

IV. Създава нови таксиметрови местостоянки:

1. на ул. „Полтава” № 7 преди тролейбусната спирка в посока център – 5 места

2. на ул. „Симеон Велики” на паркинга срещу входа на „Пикадили” от „Сентрал МОЛ” паркиране перпендикулярно на оста на улицата – 5 места.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени в Правилника на ВТОбС.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 24 беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 603

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет прави следните промени в Правилника за организацията и дейността на Великотърновския общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация

Било:

Чл. 21 (3) „Възнаграждението на всеки общински съветник по ал. 1 т. 7 е в размер 60 на сто от средната брутна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие. За отсъствие на съветник от заседание на общински съвет дължимата за съответния месец сума се намалява с 20% , а за отсъствие от заседание на постоянна комисия с 10%”.

Става:

чл. 21 /3/ Възнаграждението на всеки общински съветник по ал. 1 т. 7 е в размер на 60 на сто от средната брутна заплата в общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие.

чл. 21 /4/ За всяко отсъствие на съветник от всяко заседание на общински съвет дължимата за съответния месец сума се намалява с 20% , а за отсъствие от всяко заседание на постоянна комисия с 10 %, но не повече от възнаграждението по ал. 3.

Ал. 4 става ал. 5;

Ал. 5 става ал. 6;

Допълва чл. 37, ал. 2 с нова т. 15 – Комисия по чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Комисията извършва проверка за конфликт на интереси за общинските съветници и кметовете съгласно Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

 

Заседанието беше закрито в 11.50 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ…………….

ЕВГЕНИ СТОЕВ………………….