ПРОТОКОЛ № 48

 

От четиридесет и осмото заседание на Великотърновския общински съвет, проведено на 16.06.2009 година от 17.30 часа в залата на Великотърновски Общински съвет.

 

Присъстваха 28 общински съветника, отсъстваха г-н Исмаил Хаджимустафа, г-н Хасан Хаджихасан, г-н Хасан Палов, г-н Ивайло Иванов, г-н Пламен Легкоступ, г-н Румен Димитров, г-н Христо Христов, г-н Евгени Стоев, г-н Камен Алексиев.

Заседанието беше открито от заместник-председателя на ОбС – г-н Георги Стефанов, който даде думата за изказвания по проекта за дневен ред. Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на гласуване дневният ред на заседанието. Дневният ред беше приет с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Покана от Съвета на директорите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” – АД, Велико Търново за свикване на Годишно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” –АД, Велико Търново – Вх. № 1850/ 02.06.2009 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Покана от Съвета на директорите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” – АД, Велико Търново за свикване на Годишно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” –АД, Велико Търново – Вх. № 1850/ 02.06.2009 г.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Утре има Общо събрание на областната болница, където Общината има 14 % участие. Предния път Общото събрание се провали. Повечето от общините нямаха такива изрично взети решения и юристите обявиха събранието за нелегитимно и го насрочиха за утре. Това е поводът да се съберем извънредно.

В дневния ред има 10 точки. Нямаме съществени забележки по него. Важна е десета точка, в която държавата, с 51 % от капитала, е внесла предложение за увеличаване капитала на дружеството с размера на средствата, които държавата е давала за покриване на неразплатените разходи на болницата за определен период от време. При положение, че капиталът на болницата не е актуализиран, ако се вкарат тези пари в капитала на дружеството, за нещо, което е задължение на държавата – да финансира текущата дейност на болницата по Закона за лечебните заведения, това ще промени капитала и ще промени съотношението на броя на поименните акции в това дружество. Затова лично моето мнение, а доколкото знам, на повечето от колегите, е да не даваме такова съгласие. Промяна на капитала не може да се извърши без съгласието на общините. Некоректно е от страна на държавата да прави такова искане, защото това са неразплатени разходи на общините, които са били текущи задължения.

Второ, никой не поставя въпроса за дълготрайните активи, които ние сме внасяли години наред. Този капитал е формиран на база балансова стойност от 1995-1996 г. Купуван е скенер, тръби за него, постъпвали са дарения, затова оценката е много трудна. Ето защо моето предложение е да гласуваме против такова увеличение на капитала.

Г-жа АНЕТА МАНОИЛОВА: На комисията по ЗСД на 9.VІ.2009 г. ние разгледахме материал от 2.VІ.09, в който към нашия представител в МОБАЛ се отправяше покана за присъствие на годишно събрание на съвета МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД В. Търново на същата дата. Интересен е часът на подаване: дали е след 12.30, когато е установена липса на кворум, или е половин час преди събранието? Г-н Рашев каза как са се стекли обстоятелствата, но на комисията липсваше представител на ОбА, който да ни отговори на отделни въпроси. А въпросите, които имахме, са: Кое налага да се свика сесия само на нашия ОбС? Така ли ще свикваме сесии за останалите дружества с общинско участие?

През 2007 г. на сесията ни беше представен един материал от МОБАЛ, който беше с давност 2006 година, а не за 2007 година. Не знаехме за тези общи събрания, което тук е упоменато. Те са две последователни общи събрания, в които се е потвърдила т.нар. трета конфигурация за трансформация на дълготрайните материалните активи. ОбС не знае за това, не знае и за събранието, което се е състояло на 29 август 2008 г. с въпросните 31 000 лева, които Министерството е отпуснало с изричното указание да бъдат отнесени в състава на регистрирания капитал. Днес вече на второ обявената дата се предлага пак да се реши този проблем.

Изчислявайки, аз стигнах до извода, че Общината ще загуби и от 14.65 нейното процентно участие ще отиде на 12.8 % , а държавата ще се сдобие с 57 % с новите 2 667 000 лв регистриран капитал. Предлага ни се също да изкажем мнение относно Устава, но ние нито знаем сегашния Устав, нито новия проектоустав и нищо чудно в един момент да изпаднем като глас имащи предвид гореупоменатите проценти. По тези съображения ПК по ЗСД реши проблемът да влезе за обсъждане в залата.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Вярно, че аз не бях на комисията, но мисля, че въпросът е съвсем ясен. Защо има сега сесия на ОбС? Защото утре има събрание. Предното събрание се провали поради липса на изрични решения на общинските съвети.

Промяна на капитала не може да става с указ на мажоритарния собственик и с писма на когото и да е. Това са опити на юридически съветници да променят по някакъв начин съотношението на капитала в тези търговски дружества. Ако държавата е решила да си ги вземе, има начини, по които да направи това, а не по този начин. Това не е почтеният начин. Затова аз искам изрично да имам оторизация. Ако нямам оторизация, утре няма да гласувам. Затова поставям този въпрос пред ОбС, така както изисква Законът.

По отношение на информации, устав на болницата - в ОбС периодично са внасяни информации за нашето съдружие и вие можете да ги видите.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Аз ви призовавам да гласуваме така, както предлага г-н Рашев. Мисля, че мотивите, които той изложи, са закономерни. На всички е ясно защо се прави това нещо. Държавата наистина има как да увеличи капитала, но не по този начин. Затова предлагам да подкрепим предложението на д-р Рашев, като моята молба е по т. 11: ако има възможност за в бъдеще, да имаме информация за каква промяна на Устава става въпрос, за да можем да вземем решение и при ситуацията, в която сме поставени, предлагам да подкрепим точка 11.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Точка 11 следва точка 10. Ако се приеме точка 10, следва да се промени и Уставът.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Доколкото виждам от внесения материал, точката е „Покана от съвета на директорите на МОБАЛ...” и т.н. и завършва с вх. № 1850 от 2.VІ.2009 г. Да разбирам ли, че вносителят на точката е държавата. Кой е вносител на точката за сесията? Вносител е държавата. При това положение, понеже аз не виждам тук присъстващ представител на държавата, няма какво да гласуваме. Ние имаме принципно положение – ако не присъства в залата вносителя, ние не обсъждаме въпроса.

Г-н Стефанов подложи на гласуване предложението на ОбА. Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 604

На основание на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка чл. 221 от ТЗ и чл. 37 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Възлага на представителя на Община Велико Търново в годишно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” - АД, Велико Търново на 17.06.2009 г. да гласува съобразно дневния ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т. 2 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т. 3 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т. 4 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т. 5 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т. 6 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т. 7 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т. 8 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т. 9 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т. 10 от дневния ред – да се гласува „не”.

По т. 11 от дневния ред – след запознаване с материалите може да се гласува с оглед защита интересите на Общината.

 

Заседанието беше закрито в 17.55 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ…………….

ЕВГЕНИ СТОЕВ………………….