ПРОТОКОЛ № 49

 

От четиридесет и деветото заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 18.06.2009 г. от 9.00 часа в залата на общински съвет.

 

Присъстваха 34 общински съветника, отсъстваха г-н Ивайло Иванов, г-н Румен Димитров, г-н Христо Христов.

Заседанието беше открито от заместник-председателя на ВОбС – г-н Георги Стефанов, който даде думата на общинските съветници за предложения и допълнения по дневния ред. Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на гласуване дневния ред на заседанието, който беше приет с 21 „за”, „против” и „въздържали се”.

1. Промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново – Вх. № 1832;

2. Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Велико Търново – Вх. № 1853/05.06.2009 г.;

3. Приемане на общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Велико Търново 2009 - 2011 г.- Вх. № 1854/05.06.2009 г.;

4. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Къпиново – Вх. № 1809/21.05.2009 г.;

5. Предложение относно публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти с. Беляковец – Вх. № 1863/08.06.2009 г.;

6. Предложение относно публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти с. Беляковец – Вх. № 1862/08.06.2009 г.;

7. Предложение относно публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Пушево – Вх. № 1812/21.05.2009 г.;

8. Предложение относно публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, кв. № 7, с. Пушево – Вх. № 1811/21.05.2009 г.;

9. Публичничен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Вонеща вода – Вх. № 1813/21.05.2009 г.;

10. Утвърждаване на експертна оценка с. Пчелище – Вх. № 1810/21.05.2009 г.;

11. Предоставяне на части от поземлени имоти в землището на с. Габровци – Вх. № 1858/08.06.2009 г;

12. Предложение отосно предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ- Вх. № 1861/08.06.2009 г.;

13. Предложение относно публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот, кв. № 534, гр. Велико Търново – Вх. № 1807/21.05.2009 г.;

14. Публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – Вх. № 1762/11.05.2009 г.;

15. Утвърждаване на експертна оценка на имот кв. № 379 – Вх. № 1808/21.05.2009 г.;

16. Предложение относно допълнително споразумение към предварителен договор – Вх. № 1845/01.06.2009 г.;

17. Одобряване на проект за ЧИ на ПУП – план за застрояване за УПИ II – за „комплексни обществено-обслужващи дейности”, УПИ XV – за „Търговия и услуги”, УПИ XVII – за „Обществено обслужване” и УПИ XVIII – за „Озеленяване” от кв. 48 по плана на гр. Велико Търново и обявяване на конкурс за изграждане на подземен паркинг – Вх. № 1866/08.06.2009 г.;

18. Одобряване на подробен устройствен план - местност "Трошана" – Вх. № 1864/08.06.2009 г.;

19. Утвърждаване промени по бюджета към 30.04.2009 г. – Вх. № 1857/05.06.2009 г.;

20. Промени по Бюджета към 31.05.2009 г. – Вх. № 1867/08.06.2009 г. и Допусната техпическа грешка относно промени по Бюджета към 31.05.2009 г. с Вх. № 1870/09.06.2009 г.;

21. Предложение относно подписване на запис на заповед за осигуряване на безвъзмезна финансова помощ по проект Вх. № 1798/19.05.2009 г;

22. Приемане на решение за разкриване на социална услуга – Вх. № 1838/28.05.2009 г.;

23. Информация за дейността на търговските дружества през 2008 г., в които Община Велико Търново е съдружник – Вх. № 1834/28.05.2009 г.;

24. Удължаване на срокът на управление на "Обредни дейности" ЕООД – Вх. № 1843/01.06.2009 г.;

25. Удължаване на срокът за управление на "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД – Вх. № 1844/01.06.2009 г.;

26. Съставяне на акт за публична общинска собственост – Вх. № 1826/27.05.2009 г.;

27. Възлагане на експертна оценка – Вх. № 1865/08.06.2009 г.;

28. Именуване на улица – Вх. № 1848/02.06.2009 г.;

29. Информация за дейността на РСО "Янтра" – вх. № 1797/19.05.2009 г.;

30. Приемане на график на заседанията на Великотърновски общински съвет за II-ро полугодие на 2009 г.;

31. Промени в състава на Постоянните комисии и определяне на Комисия по чл. 25, ал. 2, т. 3 от ЗПРКИ – Вх. № 1780/15.05.2009 г.;

32. Промени в състава на Постоянните комисии на Великотърновски общински съвет – Вх. № 1781/15.05.2009 г.;

33. Включване на ОУ „П.Р.Славейков"с. Церова кория в Списъка на защитени училища , във връзка с въвеждане на новия модел на финансиране в системата на средното образование.

34. Включване на ОУ „Неофит Рилски” гр. Килифарево в Списъка на защитени училища, във връзка с въвеждане на новия модел на финансиране в системата на средното образование.

35. Включване на ОУ „Васил Левски" с. Леденик в Списъка на защитени училища, във връзка с въвеждане на новия модел на финансиране в системата на средното образование.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново – Вх. № 1832.

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 1:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Хасан Хаджихасан – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против”, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 605

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет утвърждава следната промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново:

В чл. 65, т. 15 добива следния вид:

„Ползване на Ритуална зала на Община Велико Търново:

за сключване на граждански брак и именуване на дете:

цена зала в отоплителен сезон в размер на 30 лв.

цена зала в неотоплителен сезон в размер на 20 лв.;

 

за други мероприятия:

цена зала в отоплителен сезон – в размер на 40 лв. без ДДС на час;

цена зала в неотоплителен сезон – в размер на 30 лв. без ДДС на час;

цена зала за провеждане на предизборни мероприятия на политически партии – в двукратен размер съобразно сезона;

за провеждане на мероприятия, в които Община Велико Търново е съорганизатор – безвъзмездно;

за провеждане на мероприятия на училища, социални и детски заведения – безвъзмездно;

за провеждане на мероприятия за нуждите на органите на държавната власт /Народно събрание, Министерски съвет, Президентство/ - безвъзмездно;

 

ползване на озвучителна техника в Ритуална зала на Община Велико Търново:

цена при ползване на озвучителната техника на Община Велико Търново – 25 лв. без ДДС на час;

цена при ползване на собствена озвучителна техника – 20 лв. без ДДС на час.”

В чл. 65 се създават нови т. 16 и т. 17 със следния текст:

„т. 16. Ползване на Голяма зала на Община Велико Търново:

- цена зала в отоплителен сезон – в размер на 40 лв. без ДДС на час;

- цена зала в неотоплителен сезон – в размер на 30 лв. без ДДС на час;

- цена зала за провеждане на предизборни мероприятия на политически партии – в двукратен размер съобразно сезона;

- за провеждане на мероприятия, в които Община Велико Търново е съорганизатор – безвъзмездно;

- за провеждане на мероприятия на училища, социални и детски заведения – безвъзмездно;

- за провеждане на мероприятия за нуждите на органите на държавната власт /Народно събрание, Министерски съвет, Президентство/ - безвъзмездно;

т. 17. Ползване на озвучителна техника в Голяма зала на Община Велико Търново:

- такса при ползване на озвучителната техника на Община Велико Търново - 25 лв. без ДДС на час;

- такса при ползване на собствена озвучителна техника – 20 лв. без ДДС на час.”

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Велико Търново – Вх. № 1853/05.06.2009 г.;

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на гласуване предложението по т. 2:

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Приложение към Протокола.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Велико Търново 2009 - 2011 г.- Вх. № 1854/05.06.2009 г.;

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на гласуване предложението по т. 3:

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 607

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Великотърновския Общински съвет

Приема Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Велико Търново 2009 - 2011 година.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Къпиново – Вх. № 1809/21.05.2009 г.;

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 4:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 608

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи:

- незастроен урегулиран поземлен имот І /едно римско/ от строителен квартал 35 /тридесет и пет/ по РП на с. Къпиново, община Велико Търново, с площ от 1 240 /хиляда двеста и четиридесет/ кв.м., актуван с АОС № 4530/26.08.2008 г.;

- незастроен урегулиран поземлен имот ІІ /две римско/ от строителен квартал 35 /тридесет и пет/ по РП на с. Къпиново, община Велико Търново, с площ от 1 450 /хиляда четиристотин и петдесет/ кв.м., актуван с АОС № 4532/ 26.08.2008 г.;

- незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ /три римско/ от строителен квартал 35 /тридесет и пет/ по РП на с. Къпиново, община Велико Търново, с площ от 1 290 /хиляда двеста и деветдесет/ кв.м., актуван с АОС № 4533/ 26.08.2008 г.;

- незастроен урегулиран поземлен имот VІІІ /осем римско/ от строителен квартал 35 /тридесет и пет/ по РП на с. Къпиново, община Велико Търново, с площ от 1 180 /хиляда сто и осемдесет/ кв.м., актуван с АОС № 4534/ 26.08.2008 г.

Утвърждава начални тръжни цени, равни на експертните оценки, изготвени от лицензиран оценител „Инвестстрой-92” ЕООД, както следва:

- за УПИ І от кв. 35 - в размер на 9 920 /девет хиляди деветстотин и двадесет/ лева без начислен ДДС;

- за УПИ ІІ от кв. 35 - в размер на 11 600 /единадесет хиляди и шестстотин/ лева без начислен ДДС;

- за УПИ ІІІ от кв. 35 - в размер на 10 320 /десет хиляди триста и двадесет/ лева без начислен ДДС;

- за УПИ VІІІ от кв. 35 - в размер на 9 500 /девет хиляди и петстотин/ лева без начислен ДДС;

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти с. Беляковец – Вх. № 1863/ 08.06.2009 г.;

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 5:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ - за.

Предложението беше прието с 25 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 609

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39 ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи:

- незастроен урегулиран поземлен имот І /едно римско/ от строителен квартал 53 /петдесет и три/ по РП на с. Беляковец, община Велико Търново, с площ от 1 310 /хиляда триста и десет/ кв.м., актуван с АОС №3104/05.01.2006 г.;

- незастроен урегулиран поземлен имот ІІ /две римско/ от строителен квартал 53 /петдесет и три/ по РП на с. Беляковец, община Велико Търново, с площ от 850 /осемстотин и петдесет/ кв.м., актуван с АОС № 3103/ 05.01.2006 г.;

- незастроен урегулиран поземлен имот ХІІІ /тринадесет римско/ от строителен квартал 53 /петдесет и три/ по РП на с. Беляковец, община Велико Търново, с площ от 1 120 /хиляда сто и двадесет/ кв.м., актуван с АОС №3105/05.01.2006 г.;

- незастроен урегулиран поземлен имот ХІV /четиринадесет римско/ от строителен квартал 53 /петдесет и три/ по РП на с. Беляковец, община Велико Търново, с площ от 1 070 /хиляда и седемдесет/ кв.м., актуван с АОС №3102/05.01.2006 г.

Утвърждава начални тръжни цени, равни на експертните оценки, изготвени от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, както следва:

- за УПИ І от кв. 53 - в размер на 22 300 /двадесет и две хиляди и триста/ лева без начислен ДДС;

- за УПИ ХІІ от кв. 53 - в размер на 12 800 /дванадесет хиляди и осемстотин/ лева без начислен ДДС;

- за УПИ ХІІІ от кв. 53 – в размер на 19 100 /деветнадесет хиляди и сто/ лева без начислен ДДС;

- за УПИ ХІV от кв. 53 – в размер на 18 200 /осемнадесет хиляди и двеста/ лева без начислен ДДС.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти с. Беляковец – Вх. № 1862/08.06.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 6:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ - за.

Предложението беше прието с 26 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 610

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи:

- незастроен урегулиран поземлен имот І /едно римско/ от строителен квартал 38 /тридесет и осем/ по РП на с. Беляковец, община Велико Търново, с площ от 640 /шестстотин и четиридесет/ кв.м., актуван с АОС № 3095/ 25.12.2005 г.;

- незастроен урегулиран поземлен имот ХІІ /дванадесет римско/ от строителен квартал 38 /тридесет и осем/ по РП на с. Беляковец, община Велико Търново, с площ от 840 /осемстотин и четиридесет/ кв.м., актуван с АОС № 3099/ 22.12.2005 г.

Утвърждава начални тръжни цени, равни на експертните оценки, изготвени от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, както следва:

- за УПИ І от кв. 38 - в размер на 12 200 /дванадесет хиляди и двеста/ лева без начислен ДДС;

- за УПИ ХІІ от кв. 38 - в размер на 14 300 /четиринадесет хиляди и триста/ лева без начислен ДДС;

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Пушево – Вх. № 1812/21.05.2009 г.;

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 7:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 611

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи:

- незастроен урегулиран поземлен имот V /пет римско/ от строителен квартал 7 /седем/ по РП на с. Пушево, община Велико Търново, с площ от 796 /седемстотин деветдесет и шест/ кв.м., актуван с АОС № 4029/ 16.05.2007 г.;

- незастроен урегулиран поземлен имот VІ /шест римско/ от строителен квартал 7 /седем/ по РП на с. Пушево, община Велико Търново, с площ от 988 /деветстотин осемдесет и осем/ кв.м., актуван с АОС № 4030/ 16.05.2007 г.

Утвърждава начални тръжни цени, равни на експертните оценки, изготвени от лицензиран оценител „Инвестстрой-92” ЕООД, както следва:

- за УПИ V от кв. 7 - в размер на 8 000 /осем хиляди/ лева без начислен ДДС;

- за УПИ VІ от кв. 7 - в размер на 9 900 /девет хиляди и деветстотин/ лева без начислен ДДС;

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, кв. № 7, с. Пушево – Вх. № 1811/21.05.2009 г.;

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 8:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 27 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 612

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи:

- незастроен урегулиран поземлен имот ІІ-464 /две римско за имот четиристотин шестдесет и четири/ от строителен квартал 7 /седем/ по РП на с. Пушево, община Велико Търново, с площ от 728 /седемстотин двадесет и осем/ кв.м., актуван с АОС № 3100/ 04.01.2006 г.;

- незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ-464 /три римско за имот четиристотин шестдесет и четири/ от строителен квартал 7 /седем/ по РП на с. Пушево, община Велико Търново, с площ от 728 /седемстотин двадесет и осем/ кв.м., актуван с АОС №3113/17.01.2006 г.

Утвърждава начални тръжни цени, равни на експертните оценки, изготвени от лицензиран оценител „Инвестстрой-92” ЕООД, както следва:

- за УПИ ІІ-464 от кв. 7 - в размер на 8 000 /осем хиляди/ лева без начислен ДДС;

- за УПИ ІІІ-464 от кв. 7 - в размер на 8 000 /осем хиляди/ лева без начислен ДДС;

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичничен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Вонеща вода – Вх. № 1813/21.05.2009 г.;

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 9:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – против, Гани Пантилеев – против, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – въздържал се, Пламен Легкоступ – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 24 „за”, 2 „против”, 3 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 613

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ /три римско/ от строителен квартал 53 /петдесет и три/ по РП на с. Вонеща вода, община Велико Търново, с площ в размер на 1 885 /хиляда осемстотин осемдесет и пет/ кв. м., актуван с АОС № 4034/ 17.05.2007 г.

Утвърждава начална тръжна цена, равна на експертната оценка, изготвена от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 30 200 /тридесет хиляди и двеста/ лева без начислен ДДС.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Утвърждаване на експертна оценка с. Пчелище – Вх. № 1810/21.05.2009 г.;

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 10:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков –за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов –за, Гани Пантилеев – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 614

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Утвърждава актуализирана начална тръжна цена, равна на експертната оценка, определена от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот І-375 /едно римско за имот триста седемдесет и пет/ от строителен квартал 15 /петнадесет/ по плана на Вилна зона „Къпиновски манастир”, с площ от 760 /седемстотин и шестдесет/ кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост № 4245/ 10.07.2007 г., в размер на 3 800 /три хиляди и осемстотин/ лева без начислен ДДС.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне на части от поземлени имоти в землището на с. Габровци – Вх. № 1858/ 08.06.2009 г;

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 11:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков –за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов –за, Гани Пантилеев – за, Розалия Кузманова – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

РЕШЕНИЕ № 615

На основание чл. 21 /1/, т.8 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 9, т.1 от ЗИД на ЗСПЗЗ във връзка с чл.25, ал. 1, ал.3, т.1 и ал. 5 от ЗСПЗЗ, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за промяна предназначението на Общински имот с площ 288 кв.м, представляващ част от ПИ 084033 по КВС нас.Габровци с НТП-изоставена нива, предоставен за стопанисване от общината по реда на чл. 19 /1/ от ЗСПЗЗ, за площадка за напорен водоем.

Дава съгласие за учредяване на право на преминаване и сервитути за части от Общински имоти в землището на с. Габровци с НТП - изоставена нива, предоставени за стопанисване от общината по реда на чл.19/1/ от ЗСПЗЗ, както следва:

Част от ПИ № 001190 от 1258 кв.м.

Част от ПИ № 067006 от 625 кв.м.

Част от ПИ № 084021 от 245 кв.м.

Част от ПИ № 084031 от 438 кв.м.

Част от ПИ № 084033 от 182 кв.м.

Част от ПИ № 084039 от 17 кв.м.

Част от ПИ № 084052 от 315 кв.м.

Част от ПИ № 084090 от 536 кв.м.,

попадащи в трасето и сервитута на Проект „Водоснабдяване с. Габровци” общ.В.Търново.

Настоящото съгласие е валидно за срок до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: Компютърът не отразява моето гласуване. Предлагам да направим почивка, докато бъдат разрешени проблемите с техниката.

В 9.50 часа г-н Стефанов обяви 15-минутна почивка.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение отосно предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ- Вх. № 1861/08.06.2009 г.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Аз и Групата смятаме, че териториите около улица „Крайбрежна” не бива да се засягат на този етап по причини, че там може да стане една хубава алея за отдих. Лично аз смятам, че териториите около улица „Крайбрежна” не трябва да се засягат.

Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 12:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – въздържл се, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Пламен Цанев – въздържал се, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – против, Розалия Кузманова – въздържал се, Евгени Стоев – въздържал се, Любомира Попова – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова - въздържал се, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – въздържал се, Пламен Петров – против, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – против, Николай Цонев – против.

Предложението беше отхвърлено с 12 „за”, „против” 4 и 13 „въздържали се”.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот, кв. № 534, гр. Велико Търново – Вх. № 1807/21.05.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 13:

Димитър Захариев – въздържл се, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Пламен Цанев – въздържал се, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Розалия Кузманова – въздържал се, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова - въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Пламен Петров – въздържал се, Богдан Ковачев – за, Милен Михов –въздържал се, Николай Цонев – против, Пламен Легкоступ –за, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше отхвърлено с 13 „за”, 1 „против”, 15 „въздържали се”.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – Вх. № 1762/11.05.2009 г.;

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Аз искам да внеса едно уточнение, за да няма двусмислица в този конкурс, който ще се обяви. Колегите от предишния мандат знаят, че моята позиция беше против застрояването в тази зона на В. Търново, но тъй като нещата вървят в посока на застрояване, аз искам да конкретизираме нещата, за да няма двусмислица. Навсякъде в решението е описано, че пърцелът е за паркинг, но накрая е записано да се представи идеен проект за бъдещо застрояване на парцела. Аз предлагам да бъде записано: „да се представи идеен проект за паркинги и гаражи” и да отпадне „да бъде представен проект за бъдещото застрояване на парцела”, т.е. участниците да знаят в какъв конкурс ще участват и какъв проект да представят.

Веднага се обосновавам защо трябва да бъде конкретизирано това от две гледни точки. Едната гледна точка е прагматична, другата е от естетическо естество. Прагматичната е такава, че първоначалният Общ устройствен план предвиждаше да се застрояват сгради, които откъм парка трябваше да бъдат на височина 12 метра, на четири етажа. Едно по едно предприемачите, които купиха местата, направиха допълнителни разработки и тези блокове станаха на 18 метра височина, т.е. на 6-7 етажа. Тъй като територията на ниво терен беше разпределена по градоустройство и точно този терен беше предвиден единствено за паркиране като обществена функция, допълнителното натоварване на етажността на сградите, води до това, че няма територия, която да поеме паркирането, защото в първоначалните проекти то не е било заложено. Затова за да може да се запази тази възможност – да се осигурят паркинги и гаражни клетки и за да не се постигне ситуация колите да навлязат в парка, аз предлагам този текст.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Аз сега се запознах с текста на предложението. Ние внимателно огледахме материалите в ПК по ОС и единодушно стигнахме до извода, че е безсмислено да обявяваме конкурс и да харчим пари, ако е само за паркинг. Няма кой да даде 300 000 лв. само за изграждане на паркинг. Имаме примера с гласуваното решение за паркинга до Марно поле и на ул. „Ален мак”. Ние единодушно взехме решение да бъде „Променя предназначението на парцела”. От „за паркинг” в „терен със смесено предназначение”. Аз разбирам г-жа Брайнова, но ако ще го гласуваме, или трябва да е със смесено предназначение, или е безсмислено за тази сума да обявим конкурс. Отсега мога да ви уверя, че няма да има никакви кандидати. Моето предложение е или както в ПК по ОС бяхме предложили да се промени предназначението от „паркинг” на „със смесено предназначение”, или не виждам смисъл да се обявява. Давам ви пример с един много атрактивен терен в кв. „Триъгълника”, който след пет неуспешни търга и след намаляване на цената с 40 % едва-едва беше продаден преди един месец.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Предложението на ПК не е отразено, защото е предложение на ПК и подлежи на допълнително гласуване тук. То може да бъде присъединено към основното предложение, което сме внесли. Що се отнася до предложението на арх. Брайнова, мисля, че няма опасност от това. Кризата ни показа, че пазарът е достатъчно мощен, за да регулира прекомерното желание за застрояване. Наистина има инвестиционни намерения по отношение на този терен за изграждане на паркинга във височина и мисля, че е възможност да стимулираме бизнеса и от друга страна, да получим немалко пари в общинския бюджет от този терен, запазвайки общата идея за този скален венец, който е многократно дебатиран и реализацията му върви в добра посока.

Г-н ИВАН ВЕЛИЧКОВ ИВАНОВ: Оценката на този имот е твърде висока, по причина, че по сегашния закон тя се прави на база предишните продадени имоти в този район и в условията на криза не зная доколко е възможно това да се реализира.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Призовавам ви да не намалявате оценката, защото е незаконосъобразно да намаляваме оценка от оценители. Единствено пазарът може да покаже има ли кандидати за тази цена. В наредбите сме разписали възможности за намаляване на цената и наистина, отваряйки възможността да провеждаме тези конкурси, ние ще достигнем до реалната цена в момента.

Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението на г-жа Румяна Брайнова:

Димитър Захариев – въздържл се, Станислав Рашков – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Исмаил Хаджимустафа – въздържал се, Хасан Хаджихасан – въздържал се, Хасан Палов – въздържал се, Мавроди Калейнски – против, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов –против, Гани Пантилеев – въздържал се, Евгени Стоев – въздържал се, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Пламен Петров – въздържал се, Богдан Ковачев – въздържал се, Милен Михов –въздържал се, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – въздържал се, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше отхвърлено с 9 „за”, 2 „против” и 16 „въздържали се”.

Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване основния проект за решение заедно с редакцията на ПК по ОС:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – против, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – против, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – въздържал се, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов –за, Гани Пантилеев – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 28 „за”, 2 „против” и 3 „въздържали се”.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА (отрицателен вот): Д-р Рашев, Вие казахте, че там върви сполучливо изграждането на този район на В. Търново. Аз не мисля така, пък и много от специалистите не мислят, че там сполучливо се застроява този скален венец. Вляво има вече изградени сгради над старата автогара, които много по-спуличливо като обемно-пространствено решение дават характеристиките на великотърновската архитектура. Съжалявам, че колегите не ме подкрепиха, защото и в момента одобрените сгради за жилищни блокове не отговарят на изискванията към всеки апартамент да има предвидено паркомясто или гараж и ние ще продължим с това решение да задълбочаваме проблема с гарирането и с паркирането в тази централна зона на В. Търново. Мисля, че не винаги водещо е колко пари ще се вземат от продажбата на един имот.

РЕШЕНИЕ № 616

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет

Включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2009 г. урегулиран поземлен имот ХІV /четиринадесет римско/, незастроен, отреден „за паркинг”, целият с площ от 1 441 /хиляда четиристотин четиридесет и един/ кв.м., попадащ в строителен квартал 106 /сто и шест/ по ПУП на гр. Велико Търново, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново представляващ поземлен имот с идентификатор 10447.513.371, за който е съставен акт за публична общинска собственост № 3715/ 17.01.2007 г.

Дава съгласие урегулиран поземлен имот ХІV /четиринадесет римско/, попадащ в строителен квартал 106 /сто и шест/ по ПУП на гр. Велико Търново да бъде със смесено предназначение.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6 ал.1 от ЗОС и чл.2 ал.1 и ал. 3 от НРПУРОИ и във връзка с промяна на неговото предназначение, Общински съвет Велико Търново дава съгласие урегулиран поземлен имот ХІV /четиринадесет римско/, незастроен, отреден „за паркинг”, целият с площ от 1 441 /хиляда четиристотин четиридесет и един/ кв.м., попадащ в строителен квартал 106 /сто и шест/ по ПУП на гр. Велико Търново, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново представляващ поземлен имот с идентификатор 10447.513.371, да бъде обявен за частна общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, от ЗОС, чл. 39, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Велико Търново, дава съгласие да бъде обявен публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот, находящ се в гр. Велико Търново, представляващ урегулиран поземлен имот ХІV /четиринадесет римско/, незастроен, отреден „за паркинг”, целият с площ от 1 441 /хиляда четиристотин четиридесет и един/ кв.м., попадащ в строителен квартал 106 /сто и шест/ по ПУП на гр. Велико Търново, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново представляващ поземлен имот с идентификатор 10447.513.371.

Утвърждава начална конкурсна цена, равна на експертната оценка, определена с протокол на оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 382 000 /триста осемдесет и две хиляди/ лева без начислен ДДС.

Определя следните приоритетни условия при провеждане на конкурса:

а/ офертна цена, не по-ниска от началната конкурсна цена;

б/ представяне на идеен проект, одобрен от Община Велико Търново, за бъдещото застрояване на парцела;

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по организиране и провеждане на конкурса за продажба съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Утвърждаване на експертна оценка на имот кв. № 379 – Вх. № 1808/21.05.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 15:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова –за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Пламен Цанев – въздържал се, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов –за, Гани Пантилеев – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 617

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Утвърждава актуализирана начална конкурсна цена, равна на експертната оценка, определена от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, за продажба чрез публично оповестен конкурс на недвижим имот, находящ се в гр. Велико Търново, жк „Картала”, представляващ урегулиран поземлен имот ІІ /две римско/, незастроен, целият с площ от 460 /четиристотин и шестдесет/ кв.м., отреден „за жилищно строителство”, попадащ в строителен квартал 379 по ПУП на гр. Велико Търново, актуван с акт за частна общинска собственост № 1932/ 21.07.2003 г., в размер на 67 000 /шестдесет и седем хиляди/ лева без начислен ДДС.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно допълнително споразумение към предварителен договор – Вх. № 1845/01.06.2009 г.;

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Прави ми впечатление, че тази точка се внася за обсъждане вече трети път за по-малко от една година. Имаше молба от Кинка Михайлова от 19 май 2009 г. След това взехме решение през септември 2008 г. С това решение ОбС дава съгласие за прекратяване на съсобственост и упълномощава г-н Рашев да предприеме съответните действия. На 22 януари т.г. отново се занимаваме с това решение. С наше Решение 447 отново упълномощаваме Кмета да предприеме нещо, за да започнем да си събираме парите от лицето Кинка Михайлова. В изказването си тогава аз попитах каква е тази жена, какво работи на тези години и как ще може да плаща всеки месец по няколко хиляди лева дължими вноски, за да се ликвидира нейното задължение. Излиза, че оттогава досега нито лев не е постъпил в Общината, независимо, че има приета точка да й се начисляват лихви за неустойки към договора. Дали и сега, след като отново упълномощим г-н Рашев да подпише допълнение към договора с лицето, пак ще започнат вноски, ще има ли лихви и дали изобщо тази процедура някога ще приключи.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Става въпрос за невлязъл в сила ПУП, тъй като тази, която го искаше, не плаща и непрекъснато прави искания за разсрочване на плащанията. Сега имаше ново такова предложение, аз съм го внесъл. Междувременно има решение на Върховния административен съд, който отменя целия ПУП. Мисля, че този предварителен договор става безсмислен, затова моля да отложите тази точка.

Г-н Стефанов поясни, че тъй като вносителят на предложението го оттегля, то няма да се подлага на гласуване.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на проект за ЧИ на ПУП – план за застрояване за УПИ II – за „комплексни обществено-обслужващи дейности”, УПИ XV – за „Търговия и услуги”, УПИ XVII – за „Обществено обслужване” и УПИ XVIII – за „Озеленяване” от кв. 48 по плана на гр. Велико Търново и обявяване на конкурс за изграждане на подземен паркинг – Вх. № 1866/08.06.2009 г.;

Г-н ПЛАМЕН ЦАНЕВ: Предлага ни се да гласуваме изменение на ПУП, но няма нито един графичен материал по тази точка. Не мисля, че трябва да гласуваме на доверие. Правя предложение тази точка да се разглежда, когато има достатъчно материали.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Аз искам да направя предложение за промяна в текста на предложението.

Текстът на т. 1 след УПИ 15, кв. 59 да бъде добавен текстът: „и разширение на част от сграда в УПИ 2, от кв. 48 на кота 3.6”.

В текста на точка 3 да се направят следните изменения: точка 3.2 да отпадне, т. 3.3 да стане т. 3.2, точка 3.4 става точка 3.3 и добива следния вид: „За участие в конкурса кандидатите следва да внесат гаранция за участие в размер на 50 000 лв. Гаранцията за участие на спечелилия кандидат се трансформира в гаранция за изпълнение и остава по сметка на община В. Търново до възстановяване на пътната настилка на ул. „Цанко Церковски”.

Следващите точки се преименуват: 3.5 става 3.4, 3.6 става 3.5, 3.7 става 3.6.

Каква е същината на това предложение? Става дума за изграждане на подземен паркинг по инициатива на инвеститора на сградата на „ДЗИ Банк”. В пространството под ул. „Цанко Церковски” може да бъде изграден подземен паркинг. Всички необходими нагледни материали – графични материали, планове и т.н. бяха предложени в ПК по ТСУ, разглеждани са на Експертен съвет. Трябва да се направи промяна в самата сграда, затова трябва да има разрешение и за част от сграда в УПИ ІІ, кв. 48. Мисля, че тази първа промяна в никакъв случай не променя, а уточнява строителството на този подземен паркинг, който е предназначен да обслужва сградата, но доколкото разбирам ще бъде за публично ползване.

Ние сме записали „До участие в конкурса да се допускат юридически лица, регистрирани в Камарата на строителите. Това е неточно изискване, защото тук става дума за инвеститори, а не за строители. Същината на предложението, което правя в точка 3, е свързана с това, че бяхме заложили 100 000 лв. гаранция за участие, без да има гаранция за изпълнение на проекта. Засега е заявил интерес само инвеститорът на сградата и по негово предложение внасям това предложение пред вас. Тъй като гаранцията за участие предполага връщане на тази сума веднага след спечелване на конкурса и няма никаква гаранция за изпълнение, а не е справедливо да държим такава голяма сума като гаранция в условията на криза, затова предлагам да намалим гаранцията за участие, но тя да бъде трансформирана за изпълнение и да имаме на разположение 50 000 лв. да възстановим ул. „Цанко Церковски”, ако нещо се провали.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Исках да обясня на арх. Цанев, че в ПК по ОС и в ПК по ТСУ беше предложен графичният материал, така че се запознахме с него и мисля, че проблеми няма.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Аз поисках думата по същия повод. Винаги съм твърдял, че основната работа в ОбС винаги се върши в комисиите. Там всичко беше обстойно разгледано и смятам, че можем спокойно да подкрепим предложението.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Това, което се предлага като допълнение към точките за решение, е разумно и може да бъде подкрепено. Разумно е в тази територия каквото може да се използва като подземен паркинг, да се използва за нуждите на обитателите.

Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението на г-н Рашев за промяна на цитираните точки от проекта за решение:

Димитър Захариев – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова –за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев –за, Стефан Колев – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Пламен Легкоступ – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване основният текст на предложението за решение:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова –за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Манойлова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев –за, Стефан Колев – за, Гани Пантилеев – за, Розалия Кузманова – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – за,Пламен Легкоступ – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 618

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие Кмета на Общината да одобри по реда на чл. 129 /2/ от ЗУТ, чл. 134 /2/ и във връзка с чл. 134/1/т. 1 от ЗУТ, и чл. 62-а, ал. 3, т. 2 от ЗУТ- частично изменение на ПУП- план за застрояване за подземен паркинг, в очертания – частично под ул. „Ц. Церковски” в участък между ОК ОК 1967-1965-10801-108 посока ОК 103, УПИ ІІ- за „комплексни обществено - обслужващи дейности” от кв.48, в УПИ ХVІІ- за „обществено обслужване”, УПИ ХVІІІ- за „озеленяване” и частично в УПИ ХV- за „търговия и услуги” от кв. 59, и частично под пешеходна улица – стълбище / между УПИ ІІ от кв. 48 и УПИ ХV от кв. 59/ и разширение на част от сграда в УПИ ІІ от кв. 48 на кота (+ 3,60).

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал.1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 54 ал. 1 и ал. 3 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 188, ал. 1 и ал.5 от ЗУТ, дава съгласие да бъде обявен конкурс за учредяване право на строеж – подстрояване на части от недвижими имоти, представляващи: участък под улица с ОК-ОК №№1967-1965-18 в посока ОК 103; урегулиран поземлен имот ХVІІІ /осемнадесет римско/ от строителен квартал 59 /петдесет и девет/ по ПУП на гр. Велико Търново, целият с площ от 102 кв.м., отреден „за озеленяване”, актуван с акт за публична общинска собственост №4583/04.12.2008 г.; урегулиран поземлен имот ХVІІ /седемнадесет/ от строителен квартал 59 /петдесет и девет/ по ПУП на гр. Велищо Търново, целият с площ от 386 кв.м., отреден „за обществено обслужване”, актуван с акт за частна общинска собственост № 4603/16.01.2009 г.; с цел изграждане на съоръжение на транспортната и техническа инфраструктура - паркинг на не по-малко от две нива, при обезщетение в полза на Община Велико Търново – не по-малко от 15 % от общата разгъната застроена площ на бъдещия обект, представляващи паркоместа на ниво улица.

Утвърждава следните приоритетни условия за участие в конкурса:

3.1. Обезщетение в полза на Община Велико Търново – не по-малко от 15% от общата разгъната застроена площ на бъдещия обект, представляващи паркоместа на ниво улица;

3.2. Кандидатите следва да представят идеен проект, съгласуван с Община Велико Търново, за бъдещото подстрояване с цел изграждане на подземен паркинг, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията и всички наредби към него;

3.3. За участие в конкурса кандидатите следва да внесат по сметка на Община Велико Търново гаранция за участие в размер на 50 000 лева. Гаранцията за участие на спечелилия кандидат се трансформира в гаранция за изпълнение и остава по сметка на Община Велико Търново до възстановяване на пътната настилка на ул. „Цанко Церковски”;

3.4. Кандидатите за участие следва да представят необходимите доказателства за финансова стабилност и опит в строителния бранш;

3.5. Кандидатите да нямат задължения към Община Велико Търново

3.6. Бъдещият инвеститор се задължава да възстанови уличните и тротоарни площи, засегнати от строителните работи, както и да облагороди прилежащите територии.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по организиране и провеждане на конкурсната процедура при спазване разпоредбите на действащата нормативна уредба.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план - местност "Трошана" – Вх. № 1864/08.06.2009 г.;

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 18:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова –за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Манойлова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев –за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – за,Пламен Легкоступ – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 619

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 21 ал. 6 от ЗОС, във връзка с чл.21, ал.1 от ЗОС, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, чл. 110 ал.1 т.2 и т. 5 и чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява:

Подробен устройствен план – план за регулация за обслужващи транспортни комуникации и пътни връзки и подход от главен път София - Варна за ПИ № 029148 и прилежащите поземлени имоти, местност „Трошана” в землището на гр.Велико Търново.

Подробен устройствен план – парцеларен план за линейна инфраструктура, представляваща трасе на път с ОК ОК 1043 – 1049 и план- схема за електрификация.

Подробен устройствен план – парцеларен план за външни трасета на главен провод І – битови води и главен провод 1 – дъждовни води и план – схема за водоснабдяване и канализация за ПИ № 029148 и прилежащите имоти, местност „Трошана” в землището на гр.Велико Търново.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет дава съгласие да се именува територията представляваща ПИ № 10447.29.148 по кадастралната карта на землището на гр.Велико Търново с одобрен ПУП – План за регулация и застрояване като Жилищен комплекс „Велико Търново - Хилс”.

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Утвърждаване промени по бюджета към 30.04.2009 г. – Вх. № 1857/05.06.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 19:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Манойлова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев –за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – за,Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 31 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

Приложение към Протокола – Решение № 621.

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по Бюджета към 31.05.2009 г. – Вх. № 1867/08.06.2009 г. и Допусната техпическа грешка относно промени по Бюджета към 31.05.2009 г. с Вх. № 1870/09.06.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 20:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Манойлова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев –за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за,Пламен Легкоступ – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Приложение към Протокола – Решение № 621.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно подписване на запис на заповед за осигуряване на безвъзмезна финансова помощ по проект Вх. № 1798/19.05.2009 г;

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 21:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Манойлова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев –за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 622

На чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Параграф 18 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за Държавния бюджет на РБългария за 2009 г. Великотърновски Общински съвет

Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да подпише Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ в рамките на размера на 10% аванс по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 № ВG161РО001/1.1-01/2007/043 „Реконструкция и модернизация на социалната инфраструктура в Дом за деца, лишени от родителски грижи „Пеню и Мария Велкови” гр. Велико Търново и в Дом за деца, лишени от родителски грижи „Христо Смирненски” с. Балван", явяващ се 202 588,19 лв. /двеста и две хиляди петстотин осемдесет и осем лева и деветнадесет стотинки/ със срок на валидност до м. април 2011 г. съгласно Приложение I, неразделна част от решението.

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на решение за разкриване на социална услуга – Вх. № 1838/28.05.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 22:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Манойлова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев –за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 623

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане и във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 7д и чл. 36а от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за разкриване на социалната услуга, предоставяна в общността – резидентен тип „Защитено жилище” в гр. Дебелец, общ. Велико Търново, ул. „Александър Стамболийски” № 1 - трети етаж, считано от 01.01.2010 г. , като форма за дългосрочно предоставяне на социални услуги в общността за лица с лека степен на умствена изостаналост, изведени от специализирани институции за социални услуги.

Финансирането на социалната услуга „Защитено жилище” в гр. Дебелец, считано от 01.01.2010 г., с капацитет – 6 /шест/ потребители да се осъществява по единни стандарти и критерии за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет чрез общинския бюджет, определени с Решение на Министерски съвет.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за разкриване на социалната услуга, предоставяна в общността – резидентен тип „Защитено жилище” в гр. Дебелец, общ. Велико Търново, считано от 01.01.2010 г., с капацитет – 6 потребители пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36а от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за дейността на търговските дружества през 2008 г., в които Община Велико Търново е съдружник – Вх. № 1834/28.05.2009 г.;

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Очаквах председателят на ПК по ИВСПИ да вземе отношение по решението на комисията. Аз искам да обърна внимание на решението на нашата комисия. Ние не приехме точката за „Стара планина”. Ако внимателно сте прочели материала, там се казва, че се провежда Общо събрание на това търговско дружество с 50 % присъствие, т.е. останалите 50 % ги няма. Дали събранието е законно, или не, аз не мога да кажа, понеже има подпис на един юрист, но според мен Общо събрание не може да протече с 50 %. На това събрание се приема дейността на ликвидатора за това, което не приехме на три сесии. На базата на това събрание се внесоха всички материали в Агенцията по вписванията. Това търговско дружество вече не съществува. Ако ние гласуваме, ние одобряваме всички дейности, извършени до момента и узаконяваме общо събрание, на което са участвали 50 % и дейността на ликвидатора. Затова предлагам да подкрепим всички останали точки без точката за „Стара планина”.

Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението на г-н Рашков за „Стара планина” АД.

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Манойлова – за, Исмаил Хаджимустафа – въздържал се, Хасан Хаджихасан – въздържал се, Хасан Палов – въздържал се, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 23:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Манойлова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за.

Основният проект за решение по т. 23 беше приет с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 624

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 26 от НУУПСВОЧКТД, Великотърновски Общински съвет

Приема информацията за резултатите от дейността на Търговските дружества за 2008 г., в които Община Велико Търново е съдружник, с изключение на информацията за „Стара планина – ВТ - в ликвидация” АД.

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Удължаване на срокът на управление на "Обредни дейности" ЕООД – Вх. № 1843/ 01.06.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 24:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Манойлова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 625

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 50, ал. 2 във връзка с чл. 48 от НУУПСОЧКТД, Великотърновски Общински съвет

Удължава Договора за управление на Методи Стефанов Петров, живущ в с. Присово, Община Велико Търново, ЕГН 7001295362, л.к № 112568749/ 24.02.2000 г., МВР - Велико Търново/ за Управител на „Обредни дейности” ЕООД - Велико Търново за срок от 3 (три) години, считано от 17.09.2009г. до 17.09.20012г. включително.

Възлага на Кмета на Община В.Търново да сключи анекс към Договора за управление с лицето, определено по т. 1.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Удължаване на срокът за управление на "Организация на движението, паркинги и гаражи" ЕООД – Вх. № 1844/01.06.2009 г.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Аз ще подкрепя предложението на г-н Рашев. Не бих искал да правя оценка на г-н Азманов, той е един успешен управител. Искам да му задам следните въпроси. Всеки път, когато идвам в Общината, срещу чешмичките има три знака: „Забранено паркирането”, „Забранено спирането”, има и знак, че неспазващите знака подлежат на вдигане от паяка. По-нататък има пешеходна пътека, там е поставена светофарна уредба, която показва, че има „зебра”, но не се вижда от чадърите на заведението. Малко по-нататък всяка сутрин стои един полицай. Понеже полицаите бяха различни, аз ги запитах: „Не ви ли е неудобно да стоите тук и какво правите, след като има три знака, но никой не спазва тези знаци?” Полицаите ми казаха, че са охранителна полиция и не са КАТ. Моят въпрос към г-н Азманов е: страхува ли се да вдигне тези колите, които са срещу чешмичките и кога ще въведе ред?

Г-н АЗМАНОВ: Наистина, правилно са отговорили тези служители, защото ЗДП вменява единствено на служителите на Пътната полиция разпоредителни действия. Преместването на автомобили става само с разрпореждане на органите на КАТ. Взаимодействието ни с Районното управление е добро и нещата вървят към подобряване на взаимодействието. И при тях има много проблеми. Предполагам, че нещата ще вървят към някаква корекция в тази насока.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Аз ще подкрепя предложението по точка 25, но бих искал да отправя един апел към колегите общински съветници: нека и ние да гледаме къде има знаци и маркировка, защото днес, като идвах насам, забелязах един много хубав джип, със запомнящи се цифри, спрял на жълта начупена линия точно срещу ДНА, затова апелирам и ние да спазваме знаците.

Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 25:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Манойлова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 34 „за”, „против”, „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 626

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 50, ал. 2 във връзка с чл. 48 от НУУПСОЧКТД, Великотърновски Общински съвет

Удължава Договора за управление на Недко Тодоров Азманов, живущ в гр. Горна Оряховица, ул. „Славянска”, № 19 б, ЕГН 5609281403, л.к № 114074640/ 28.06.2001 г., МВР - Велико Търново, за Управител на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД - Велико Търново за срок от 3 (три) години, считано от 17.09.2009 г. до 17.09.2012 г. включително.

Възлага на Кмета на Община В.Търново да сключи анекс към Договора за управление с лицето, определено по т. 1.

Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: Колега Михов, ние с Вас сме тук няколко последователни мандата. Нека да не превръщаме залата на ОбС в място за предизборна агитация.

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Съставяне на акт за публична общинска собственост – Вх. № 1826/27.05.2009 г.;

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 26:

Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Манойлова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 627

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 2, т. 3 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да бъде съставен акт за публична общинска собственост за недвижим имот, находящ се в гр. Велико Търново, попадащ в урегулиран поземлен имот ІV от строителен квартал 237 по ПУП на гр. Велико Търново, представляващ спортна зала и прилежащи обслужващи помещения.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Възлагане на експертна оценка – Вх. № 1865/08.06.2009 г.;

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 27:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Манойлова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – против, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – против, Любомира Попова – против, Тодор Тодоров – против, Йорданка Стефанова – против, Цветанка Недева – против, Александър Чокойски – против, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 24 „за”, 8 „против”, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 628

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да бъде възложено изготвяне на експертна оценка от лицензиран оценител, с която да бъде определена стойността на извършените подобрения от ползвателя ККПЕС „Царевец” ВТ в общински имот представляващ: 2 броя помещения /офиси/ и конферентна зала намиращи се на Спортен комплекс „Юнак” – гр.В.Търново. Стойността на извършените подобрения да бъде приспадната от дължимите в размер на 8 906,97 лв. с ДДС суми за консумативи.Оценените подобрения да останат като собственост на Община Велико Търново и да бъдат отразени в активите на ОП „Спортни имоти и прояви” – гр. Велико Търново.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по изпълнение на настоящото решение при спазване на действащата нормативна уредба.

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Именуване на улица – Вх. № 1848/02.06.2009 г.

Г-жа ЦВЕТАНКА НЕДЕВА: От името на ПП „ГЕРБ” правя предложение тази точка да се отложи за следващия път. Направено е предложене за видния писател Димитър Мантов. Тази улица се намира на Картала и тя е улица без изход. Полага ли се такава улица – тупик на един виден белетрист на В. Търново? След като има да се именува улица не е ли редно жителите на улицата и на града да имат избор? Сега имаме само едно предложение, без да имаме право на избор между няколко имена.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Аз нямам нищо против да отмените точката, но първото ми предложение в ПК беше с точки на мястото на името. Това име предложиха от отдел „Култура”. Това е улицата, която минава между двора на Сержантското училище и гробищния парк и обслужва всички обекти, на които им трябва адрес за кореспонденция и за регистриране на фирмите. Няма как да проведем социологическо проучване какво име искат хората. Предложете друго име.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Именуването на улиците винаги е било свързано с различни становища, но като бивш председател на ПК по култура винаги съм бил против това правомощията на ОбС да бъдат обвързани с проучване на мнения на граждани, защото това е непродуктивно, поражда много различни, понякога и необосновани предложения. Спомням си в първите години на демокрацията беше голямата вълна на прекръстване, сваляне на символи. Затова предлагам да гласуваме това предложение. Може да се каже, че името заслужава много по-значима улица, но аз бих дал пример с улица „Кирил и Методий”, която е една малка улица. Би трябвало да бъде булевард, защото името на Светите равноапостоли го изисква. Отлагането няма да доведе до по-разумен избор. Предлагам да гласуваме, мисля, че това име е добро и ще стои добре. Затова предлагам колегите да не настояват за отлагане, защото няма да променим нещата кой знае колко.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Има много улици във В. Търново, които трябва да бъдат именувани. Направете вашите предложения.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Когато започваме да спорим за такива неща, се сещам за Мечо Пух, който понякога започва да се измъчва за несъществени неща. Ако сложим такъв критерий за именуване на улици съобразно техния тип, тогава би трябвало да преименуваме значителна част от улиците във В. Търново. Независимо че е тупикова улица, името на писателя е достатъчно значимо, независимо от характера на улицата. Спорим за несъществени неща.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Предлагаме да прекратим дебата и да гласуваме предложението на колегите от ГЕРБ.

Предложението за прекратяване на дебата беше прието с 28 „за”, 2 „против”, „въздържали се” няма.

Предложението за отлагане на точката, направено от ГЕРБ, беше отхвърлено с 12 „за”, 13 „против”, „въздържали се” няма.

Г-н Стефанов подложи на гласуване основното предложение по т. 2/:

Стефан Стоянов –против, Петьо Атанасов – за, Мирко Робов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Манойлова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев –за, Розалия Кузманова – въздържал се, Евгени Стоев –въздържал се, Любомира Попова –въздържал се, Тодор Тодоров –за, Йорданка Стефанова –за, Цветанка Недева –въздържал се, Александър Чокойски – против, Пламен Петров – въздържал се, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за.

Предложението на ОбА беше прието с 24 „за”, 2 „против”, 5 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 629

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие улицата с ОК ОК : № 2902 а-№ 2902 ж-№ 2902 б-1 № -2902 г - № 2902 д - № 2902 е, заедно със задънената улица (тупик) с ОК: 2902 ж - ОК 2902 з да се именува: „Димитър Мантов”.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ (отрицателен вот): Гласувах „против” не защото считам, че Димитър Мантов не заслужава да се именува улица на неговото име, а защото исках да кажа мнението си по въпроса. Хубаво би било такава улица, която е крайна за града ни, да указва местоположението си на гражданите, които не са от В. Търново. Например: улица Северозападна, Южна, Северна и да е ясно къде да се търси. Мисля, че нещо подобно би улеснило многото туристи, които търсят определени улици.

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за дейността на РСО „Янтра” – вх. № 1797/19.05.2009 г.;

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 29:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Мирко Робов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Манойлова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев –за, Розалия Кузманова –за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров –за, Йорданка Стефанова –за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 630

На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема информация за дейността на РСО „Янтра” и за участието на Община Велико Търново в него

 

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на график на заседанията на Великотърновски общински съвет за II-ро полугодие на 2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 30:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Мирко Робов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Манойлова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Розалия Кузманова –за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров –за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 631

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет приема

График на заседанията през ІI-рото полугодие на 2009 г.:

 

Заседание 23.07.2009 г. Основни точки от дневния ред

1. Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и неговите комисии за I –во полугодие на 2009 г. – съгласно чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА;

2. Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски Общински съвет за I –во полугодие на 2009 г. и всички неснети от отчет решения;

3. Утвърждаване натуралните показатели на училищната мрежа на Община Велико Търново 2009/2010 г.; 

Заседание 24.09.2009 г. Основни точки от дневния ред

1. Информация за касовото изпълнението на бюджета на Община В. Търново за І-во полугодие на 2009 г.;

2. Отчет за изпълнение на Инвестиционната програма за І-во полугодие на 2009 г.;

3. Информация за дейността на общинските търговски дружества за І-во полугодие на 2009 г.;

4. Промяна в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

5. Проблеми на кметствата и програма за работа по тях до края на мандата;

Заседание 22.10.2009 г. Основни точки от дневния ред

1. Информация за дейността на общинската администрация по зимната подготовка 2009/2010 г.;

2. Информация за дейността на общинските търговски дружества за деветмесечие на 2009 г.;

3. Информация за организацията по подготовката и изпълнение на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз;

4. Оптимизиране на компютаризираната система за безхартиени заседания на общински съвет;

Заседание 19.11.2009 г. Основни точки от дневния ред

1. Информация за касовото изпълнението на бюджета на Община В. Търново за деветмесечие на 2009 г.;

2. Доклад на Кмета на Общината /съгласно чл. 127, ал. 9 от ЗУТ/ за изпълнение на Общия устройствен план на Общината;

3. Информация за международните връзки и програми на Община Велико Търново;

Заседание за 8-ми декември. Тържествено заседание.

1. Присъждане на Акедемичната награда на Община Велико Търново.

Заседание 17.12.2009 г. Основни точки от дневния ред:

1. Отчет за изпълнение на годишния план за приватизация на 2009 г.;

2. Определяне размера на такса битови отпадъци;

3. Приемане на график за I –во полугодие на 2010 г.;

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени в състава на Постоянните комисии и определяне на Комисия по чл. 25, ал. 2, т. 3 от ЗПРКИ – Вх. № 1780/ 15.05.2009 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на гласуване предложението по т. 31.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 632

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Освобождава Александър Стойнов Чокойски като член на Постоянната комисия по обществен ред, сигурност, транспорт и паркиране.

Избира за член на Постоянната комисия по обществен ред, сигурност, транспорт и паркиране Цветанка Боянова Недева.

Освобождава Исмаил Ружди Хаджимустафа като член на Постоянната комисия по земеделие, гори и опазване на околната среда.

Избира за член на Постоянната комисия по земеделие, гори и опазване на околната среда Хасан Илияз Хаджихасан.

 

Отменя Решение № 476/26.01.2009 г. на Великотърновски Общински съвет.

Избира Комисия по чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси в състав от седем члена:

Председател: Александър Стойнов Чокойски

Членове: Анета Кирилова Маноилова

Богдан Минков Ковачев

Милен Василев Михов

Ивайло Любенов Иванов

Исмаил Ружди Хаджимустафа

Петьо Цонев Атанасов

Привлича за експерт към Комисията Розалина Стефанова Стефанова – старши експерт – правен съветник към звено „Обслужаване на Общински съвет”.

Експертът и членовете на Комисията подписват декларация за конфиденциалност.

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени в състава на Постоянните комисии на Великотърновски общински съвет – Вх. № 1781/15.05.2009 г.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Така както е написан преамбюлът, има неясноти и неточности относно това по чие предложение стават промените, които предстои да гласуваме. Предложението на Група „Десен алианс” беше за свикване на Председателски съвет. Промените не са наша инициатива, а на всички представители на групите общински съветници.

Г-н МИРКО РОБОВ: Стана ясно, че не е предложение на „Десен алианс”, но не получихме отговор чие предложение е. Апелирам към Председателския съвет да се отнася с по-голямо уважение и зачитане представителството на нашата голяма група общински съветници от БСП. Да се зачитат нейните права тя да реагира, когато става въпрос за нейното участие. Аз съм изправен пред трудна дилема: да подкрепя моя съпартиец, а ако го направя, аз поощрявам поредния опит да се кадрува в БСП извън БСП. Ще припомня списъка „Алексиев”, който беше некоректен и доби обществена известност. Ако подкрепя нещата така, аз поощрявам поредния опит да се кадрува нашата партия, което е неприемливо и което ние, като група съветници, не сме си позволявали и не бихме си позволили. Това са моите предложения и моля Председателския съвет да не дава ход на процедури, които касаят нашите права като група, преди ясно да сме се произнесли като група. Това са моите принципни предложения. С моето гласуване ще пресека поредния опит на сили извън БСП да кадруват в БСП.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Никой не се опитва да кадрува в БСП. Това е необходимо с цел спазване изискванията на нашия Правилник. Никой няма нищо лично против колегите Стоянов и Димитров, но намаляването на числеността на групите изисква преизчисление на председателите. Не виждам никаква драма в това, че не съм председател на ПК, това не ми пречи да вземам отношение по актуални и основни проблеми. Предлагам да подкрепим предложенето. Ако колегите от БСП не са съгласни с предложението за г-н Драгнев, нищо не пречи да направят друго предложение.

Г-н МИРКО РОБОВ: Очевидно не бях разбран. Аз нямам нищо против кандидатурата. Имам против вмешателството в нашата група. Приемете коректността в партийните взаимоотношения като едно неписано правило, което няма нужда да се отразява в нашия Правилник, но това не значи, че не трябва да се придържаме към него и в бъдещата си работа.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Благодаря на колегата, че намеси моето име, чувствам се поласкан от това негово изказване. Нека не превръщаме ОбС в градски комитет на партията, в който проблемите на партията да бъдат обсъждани. На този Председателски съвет имаше представител на Вашата група.

Предложенето по т. 32 беше прието с 27 „За”, 3 „против”, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 633

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Освобождава Румен Тошев Димитров като Председател на Постоянната комисия по обществен ред, сигурност, транспорт и паркиране. Избира за Председател на Постоянната комисия по обществен ред, сигурност, транспорт и паркиране Иван Величков Иванов.

Освобождава Стефан Николов Стоянов като Председател на Постоянната комисия по проблеми на гражданското общество и борбата с корупцията. Избира за Председател на Постоянната комисия по проблеми на гражданското общество и борбата с корупцията Драгни Стефанов Драгнев.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Благодаря на колегите, които работиха с мен в ПК по ПГО. Пожелавам успех на новия председател на ПК.

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на ОУ „П.Р.Славейков"с. Церова кория в Списъка на защитени училища , във връзка с въвеждане на новия модел на финансиране в системата на средното образование.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на гласуване предложението по т. 33.

Предложението беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 634

На основание чл. 17 ал. 1 т. 3, чл. 21 /1/ т. 23 от ЗМСМА , § 6 е /4/ от ЗНП и чл. 5 от ПМС 212 от 2008 год., Великотърновски Общински съвет

Предлага ОУ „П.Р.Славейков” с. Церова кория да бъде определено като ЗАЩИТЕНО от Министерството на образованието и науката и включено в Списъка със защитените училища на Република България.

Съгласно § 6 е /4/ от Закона за народната просвета в срок до 30 юни 2009 г., Кмета на Община Велико Търново да изпрати в Министерството на образованието и науката мотивирано предложение и Решението на Общински съвет Велико Търново за обновяване на Списъка със защитените училища.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на ОУ „Неофит Рилски” гр. Килифарево в Списъка на защитени училища, във връзка с въвеждане на новия модел на финансиране в системата на средното образование.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на гласуване предложението по т. 34.

Предложението беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 635

На основание чл. 17 ал. 1 т.З, чл. 21/1/ т. 23 от ЗМСМА, § 6 е /4/ от ЗНП и чл. 5 от ПМС 212 от 2008 г., Великотърновски Общински съвет

Предлага ОУ „Неофит Рилски” гр. Килифарево да бъде включено в Списъка със защитените училища на Република България и през новата 2009/2010 учебна година.

Съгласно § 6 е /4/ от Закона за народната просвета в срок до 30 юни 2009 год., Община Велико Търново, Дирекция „Образование" да изпрати в Министерството на образованието и науката Решението на Общински съвет Велико Търново за включване на ОУ „Неофит Рилски” гр.Килифарево в Списъка със защитените училища през 2009/2010 учебна година.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на ОУ „Васил Левски" с. Леденик в Списъка на защитени училища, във връзка с въвеждане на новия модел на финансиране в системата на средното образование.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 35:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Мирко Робов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Манойлова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Тани Пантилеев – за, Розалия Кузманова –за, Евгени Стоев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров –за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 636

На основание чл. 17 ал. 1 т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА , § 6 е /4/ от ЗНП и чл. 5 от ПМС 212 от 2008 г., Великотърновски Общински съвет

Предлага ОУ ,.Васил Левски” с. Леденик да бъде определено като ЗАЩИТЕНО от Министерството на образованието и науката и включено в Списъка със защитените училища на Република България

Съгласно § 6 е /4/ от Закона за народната просвета в срок до 30 юни 2009 г., Кмета на Община Велико Търново да изпрати в Министерството на образованието и науката мотивирано предложение и Решението на Общински съвет Велико Търново за включване на ОУ „Васил Левски " с. Леденик в Списъка със защитените училища .

 

 

Заседанието беше закрито в 11.45 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ…………….

ЕВГЕНИ СТОЕВ………………….