ПРОТОКОЛ № 50

 

От петдесето заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 23.07.2009 година от 09.17 часа в залата на Великотърновски Общински съвет.

 

Присъстваха 34 общински съветника, отсъстваха г-н Ивайло Иванов, г-н Пламен Цанев, г-н Николай Цонев.

Заседанието беше открито от заместник-председателя на Общинския съвет – г-н Георги Стефанов, който даде думата на г-н Николай Петров – председател на Общинската избирателна комисия. Г-н Петров съобщи, че ОИК е взела решения за прекратяване пълномощията на общински съветници в отговор на постъпили заявления за прекратяване пълномощията на общинските съветници Хасан Хаджихасан – от листата на ДПС, Евгени Стоев – от листата на ГЕРБ и Христо Христов – от листата на ГЕРБ, поради избора им за народни представители. Г-н Николай Петров съобщи, че на мястото на напусналите общински съветници ОИК е взела решение в състава на Великотърновския общински съвет да влязат: Илия Серафимов Велков – от листата на ДПС, Пенчо Стоянов Пенчев – от листата на ГЕРБ, Христо Мийков Христов – от листата на ГЕРБ.

Новите общински съветници положиха клетва.

Г-н Георги Стефанов съобщи, че са постъпили заявления от г-н Румен Димитров, който заявява, че напуска група „Обединен център” и ще присъства в ОбС с името на формата, с който е участвал в изборите - „Нашият град. Второто заявление е на г-н Ивайло Иванов, който е заявил желание за преминаване на група „Обединен център” в „Граждани за Велико Търново”.

След направените съобщения г-н Георги Стефанов даде думата на общинските съветници за предложения и допълнения по проекта за дневен ред.

 

ДНЕВЕН РЕД - ПРОЕКТ:

 1. Повишаване събираемостта на собствените приходи по раздел ІІІ Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи и други общински социални услуги - Вх. № 1942/ 13.07.2009 г.
 2. Отчет за изпълнение на решенията на ВТОбС за първото полугодие на 2009 г. и отчет на всички неснети от отчет решения на ВТОбС- Вх. № 1938/ 10.07.2009 г.
 3. Отчет за дейността на ВТОбС и неговите комисии за периода 01.01.2009 г. - 30.06.2009 г. - Вх. № 1940/ 10.07.2009 г.
 4. Промени по бюджета към 30.06.2009 г. - Вх. № 1960/ 14.07.2009 г.
 5. Утвърждаване натуралните показатели по училищната мрежа на Община Велико Търново за учебната 2009 / 2010 г. - Вх. № 1944/ 13.07.2009 г.
 6. Включване на училища от Община Велико Търново в Списъка на средищните училища и през новата 2009/ 2010 учебна година, който се утвърждава с акт на Министерски съвет - Вх. № 1943/ 13.07.2009 г.
 7. Питане на инж. Димитър Пенчев Захариев - общински съветник. – Вх. № 1932/ 09.07.2009 г.
 8. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Леденик. – Вх. № 1946/ 13.07.2009 г.
 9. Доброволна делба на съсобствен недвижим имот, с. Малки чифлик - Вх. № 1951/ 13.07.2009 г.
 10. Публични търгове с тайнно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Беляковец - Вх. № 1912/ 30.06.2009 г.
 11. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Русаля - Вх. № 1913/ 30.06.2009 г.
 12. Публични търгове с тайнно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Русаля - Вх. № 1915/ 30.06.2009 г.
 13. Публични търгове с тайнно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Русаля - Вх. № 1914/ 30.06.2009 г.
 14. Сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ - с. Ресен. - Вх. № 1929/ 09.07.2009 г.
 15. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Плаково - Вх. № 1917/ 30.06.2009 г.
 16. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, гр. Дебелец - Вх. № 1916/ 30.06.2009 г.
 17. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост за разполагане на временно съоръжение, за търговска дейност - гр. Дебелец - Вх. № 1919/ 01.07.2009 г.
 18. Отдаване под наем на имоти публична общинска собственост, с. Присово, с. Ресен и гр. Дебелец - Вх. № 1893/ 30.06.2009 г.
 19. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, находящ се в ДСХ „Венета Ботева” - Вх. № 1911/ 30.06.2009 г.
 20. Отваване под наем на имот частна общинска собственост, ул. „Георги Мамарчев” № 14, гр. Велико Търново - Вх. № 1953/ 13.07.2009 г.
 21. Публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот, кв. № 608, гр. Велико Търново - Вх. № 1952/ 13.07.2009 г.
 22. Публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот, кв. № 534, гр. Велико Търново - Вх. № 1947/ 13.07.2009 г.
 23. Утвърждаване на експертна оценка, кв. № 105, гр. Велико Търново - Вх. № 1949/ 13.07.2009 г.
 24. Приемане на имот, кв. № 620, гр. Велико Търново - Вх. № 1948/ 13.07.2009 г.
 25. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, кв. № 168, гр. Велико Търново - Вх. № 1935/ 13.07.2009 г.
 26. Прекратяване на съсобственост, гр. Велико Търново - Вх. № 1950/ 13.07.2009 г.
 27. Утвърждаване на годишно ползване на дървесина от Общински горски фонд за отоплителен сезон 2009/ 2010 г. - Вх. № 1902/ 26.06.2009 г.
 28. Закупуване на земеделски земи, землище с. Пчелище - Вх. № 1903/ 26.06.2009 г.
 29. Допълване на решения № 371, 485, 486, 512, 513 и 514 на ВТОбС, с текст за разсрочено плащане на обявените обекти - Вх. № 1962/ 15.07.2009 г.
 30. Включване в годишния план за 2009 г. и откриване процедура за приватизация на имот представляващ „Магазин” на ул. „Никола Габровски” № 31 - Вх. № 1963/ 15.07.2009 г.
 31. Предложение относно свикване на Общо събрание на „Пазари - Велико Търново” ООД - Вх. № 1957/ 14.07.2009 г.
 32. Предложение относно свикване на Общо събрание на „ЕТЪР – 1924” АД, гр. Велико Търново - Вх. № 1956/ 14.07.2009 г.
 33. Даване на съгласие за реализиране на проект 'Повишаване на конкурентноспособността на  „Инвестрой – 92” ЕООД” - Вх. № 1928/ 09.07.2009 г.
 34. Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново за финансиране на собствен принос по проект - Вх. № 1959/ 14.07.2009 г.
 35. Разкриване на социална услуга - 'Център за настаняване от семеен тип', гр. Велико Търново - Вх. № 1886/ 18.06.2009 г.
 36. Разкриване на социална услуга, предоставяна в общността 'Дневен център', с. Вонеща вода - Вх. № 1907/ 30.06.2009 г.
 37. Закриване на социална услуга - Вх. № 1901/ 26.06.2009 г.
 38. Даване на съгласие за извършване на разход за закупуване на един брой апарат за изкуствено дишане на „МДОЗС - Велико Търново” ЕООД - Вх. № 1954/ 14.07.2009 г.
 39. Отписване на ДМА, общинска собственост от активите на „Инвестрой – 92” ЕООД, гр. Велико Търново - Вх. № 1955/ 14.07.2009 г.
 40. Предложение относно Доклад за извършена проверка на „Благоустройство” ЕООД, гр. Велико Търново - Вх. № 1931/ 09.07.2009 г.
 41. Даване на съгласие за внасяне на предложение за отпускане на персонална пенсия на Тихомир Стоянов Трифонов и Емили Стоянова Трифонова - Вх. № 1921/ 03.07.2009 г.
 42. Опрощаване на дължима сума на лицето Стела Петрова Бижева - Вх. № 1908/ 30.06.2009 г.
 43. Опрощаване на дължими здравноосигурителни вноски на г-н Милен Иванов Ничовски - Вх. № 1909/ 30.06.2009 г.
 44. Отстраняване на технически грешки в решение № 589/ 02.06.2009 г. - Вх. № 1937/ 10.07.2009 г.
 45. Информация на РУ на МВР - Вх. № 1766/ 13.05.2009 г.
 46. Информация относно проведено Общо събрание на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, гр. Велико Търново - Вх. № 1887/ 19.06.2009 г.
 47. Предоставяне на общинско жилище за нуждите на ОД на МВР, гр. Велико Търново - Вх. № 1877/ 15.06.2009 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Предлагам точка 17 да се отложи за следващото заседание. Мотивите ми са няколко. Кметът на населеното място не присъства на заседанието, тъй като е в отпуска. Липсва становището му. Предоставена е скица от 2007 година, която не може да е актуална към днешна дата. Приели сме едно Решение 158 от 24.04.2008 г., с което правим промяна в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. В текста на чл. 2, ал. 5 задължаваме с писмено становище кмета на кметство или кметския наместник.

Предлагам отлагането за следващото заседание и на точка 22, поради това, че документите, които са представени към предложението на Кмета, имат съществен пропуск. В доклада на г-жа Джартова липсва подпис на Главния юрист на Общината, което противоречи на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Предлагам точката да остане в дневния ред и да се проведе дебат, за да станат ясни мотивите. Ние обсъждаме нещата по същество. Съгласен съм, че кметът трябва да има ясно становище, но такова липсва от три години. При отлагане на точката не става ясно защо не може да се разгледа. Не може кметът на Дебелец да прехвърля отговорността на други. Това трябва да стане ясно по време на дебата. Предлагам точката да остане в дневния ред и да стане ясно защо е отхвърлена, ако бъде отхърлена.

Г-н Стефанов подложи на гласуване предложението на г-н Румен Димитров за отлагане на точка 17. Предложението беше прието със 17 „за”, 8 „против” и 6 „въздържали се”.

Предложението на г-н Димитров за отлагане на точка 22 беше прието с 20 „за”, 4 „против” и 7 „въздържали се”.

Г-н Стефанов подложи на гласуване целия дневен ред. Дневният ред на заседанието беше приет с 29 „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Повишаване събираемостта на собствените приходи по раздел ІІІ Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи и други общински социални услуги - Вх. № 1942/ 13.07.2009 г.
 2. Отчет за изпълнение на решенията на ВТОбС за първото полугодие на 2009 г. и отчет на всички неснети от отчет решения на ВТОбС- Вх. № 1938/ 10.07.2009 г.
 3. Отчет за дейността на ВТОбС и неговите комисии за периода 01.01.2009 г. - 30.06.2009 г. - Вх. № 1940/ 10.07.2009 г.
 4. Промени по бюджета към 30.06.2009 г. - Вх. № 1960/ 14.07.2009 г.
 5. Утвърждаване натуралните показатели по училищната мрежа на Община Велико Търново за учебната 2009 / 2010 г. - Вх. № 1944/ 13.07.2009 г.
 6. Включване на училища от Община Велико Търново в Списъка на средищните училища и през новата 2009/ 2010 учебна година, който се утвърждава с акт на Министерски съвет - Вх. № 1943/ 13.07.2009 г.
 7. Питане на инж. Димитър Пенчев Захариев - общински съветник. – Вх. № 1932/ 09.07.2009 г.
 8. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Леденик. – Вх. № 1946/ 13.07.2009 г.
 9. Доброволна делба на съсобствен недвижим имот, с. Малки чифлик - Вх. № 1951/ 13.07.2009 г.
 10. Публични търгове с тайнно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Беляковец - Вх. № 1912/ 30.06.2009 г.
 11. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Русаля - Вх. № 1913/ 30.06.2009 г.
 12. Публични търгове с тайнно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Русаля - Вх. № 1915/ 30.06.2009 г.
 13. Публични търгове с тайнно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Русаля - Вх. № 1914/ 30.06.2009 г.
 14. Сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ - с. Ресен. - Вх. № 1929/ 09.07.2009 г.
 15. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Плаково - Вх. № 1917/ 30.06.2009 г.
 16. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, гр. Дебелец - Вх. № 1916/ 30.06.2009 г.
 17. Отдаване под наем на имоти публична общинска собственост, с. Присово, с. Ресен и гр. Дебелец - Вх. № 1893/ 30.06.2009 г.
 18. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, находящ се в ДСХ „Венета Ботева” - Вх. № 1911/ 30.06.2009 г.
 19. Отваване под наем на имот частна общинска собственост, ул. „Георги Мамарчев” № 14, гр. Велико Търново - Вх. № 1953/ 13.07.2009 г.
 20. Публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот, кв. № 608, гр. Велико Търново - Вх. № 1952/ 13.07.2009 г.
 21. Утвърждаване на експертна оценка, кв. № 105, гр. Велико Търново - Вх. № 1949/ 13.07.2009 г.
 22. Приемане на имот, кв. № 620, гр. Велико Търново - Вх. № 1948/ 13.07.2009 г.
 23. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, кв. № 168, гр. Велико Търново - Вх. № 1935/ 13.07.2009 г.
 24. Прекратяване на съсобственост, гр. Велико Търново - Вх. № 1950/ 13.07.2009 г.
 25. Утвърждаване на годишно ползване на дървесина от Общински горски фонд за отоплителен сезон 2009/ 2010 г. - Вх. № 1902/ 26.06.2009 г.
 26. Закупуване на земеделски земи, землище с. Пчелище - Вх. № 1903/ 26.06.2009 г.
 27. Допълване на решения № 371, 485, 486, 512, 513 и 514 на ВТОбС, с текст за разсрочено плащане на обявените обекти - Вх. № 1962/ 15.07.2009 г.
 28. Включване в годишния план за 2009 г. и откриване процедура за приватизация на имот представляващ „Магазин” на ул. „Никола Габровски” № 31 - Вх. № 1963/ 15.07.2009 г.
 29. Предложение относно свикване на Общо събрание на „Пазари - Велико Търново” ООД - Вх. № 1957/ 14.07.2009 г.
 30. Предложение относно свикване на Общо събрание на „ЕТЪР – 1924” АД, гр. Велико Търново - Вх. № 1956/ 14.07.2009 г.
 31. Даване на съгласие за реализиране на проект 'Повишаване на конкурентноспособността на  „Инвестрой – 92” ЕООД” - Вх. № 1928/ 09.07.2009 г.
 32. Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново за финансиране на собствен принос по проект - Вх. № 1959/ 14.07.2009 г.
 33. Разкриване на социална услуга - 'Център за настаняване от семеен тип', гр. Велико Търново - Вх. № 1886/ 18.06.2009 г.
 34. Разкриване на социална услуга, предоставяна в общността 'Дневен център', с. Вонеща вода - Вх. № 1907/ 30.06.2009 г.
 35. Закриване на социална услуга - Вх. № 1901/ 26.06.2009 г.
 36. Даване на съгласие за извършване на разход за закупуване на един брой апарат за изкуствено дишане на „МДОЗС - Велико Търново” ЕООД - Вх. № 1954/ 14.07.2009 г.
 37. Отписване на ДМА, общинска собственост от активите на „Инвестрой – 92” ЕООД, гр. Велико Търново - Вх. № 1955/ 14.07.2009 г.
 38. Предложение относно Доклад за извършена проверка на „Благоустройство” ЕООД, гр. Велико Търново - Вх. № 1931/ 09.07.2009 г.
 39. Даване на съгласие за внасяне на предложение за отпускане на персонална пенсия на Тихомир Стоянов Трифонов и Емили Стоянова Трифонова - Вх. № 1921/ 03.07.2009 г.
 40. Опрощаване на дължима сума на лицето Стела Петрова Бижева - Вх. № 1908/ 30.06.2009 г.
 41. Опрощаване на дължими здравноосигурителни вноски на г-н Милен Иванов Ничовски - Вх. № 1909/ 30.06.2009 г.
 42. Отстраняване на технически грешки в решение № 589/ 02.06.2009 г. - Вх. № 1937/ 10.07.2009 г.
 43. Информация на РУ на МВР - Вх. № 1766/ 13.05.2009 г.
 44. Информация относно проведено Общо събрание на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, гр. Велико Търново - Вх. № 1887/ 19.06.2009 г.
 45. Предоставяне на общинско жилище за нуждите на ОД на МВР, гр. Велико Търново - Вх. № 1877/ 15.06.2009 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Повишаване събираемостта на собствените приходи по раздел ІІІ Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи и други общински социални услуги - Вх. № 1942/ 13.07.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 1 заедно с предложената от ПК по ЗСД корекция за промяна на срока от 10 на 14 дни:

1. Румен Тошев Димитров: - За

2. Гани Монев Пантилеев: - Въздържал се

3. Мавроди Евстатиев Калейнски: - За

4. Анета Кирилова Маноилова: - За

5. Пламен Анатолиев Легкоступ: - За

6. Александър Стойнов Чокойски: - За

7. Любомира Симеонова Попова: - За

8. Тодор Ангелов Тодоров: - За

9. Иван Величков Иванов: - За

10. Мирко Иванов Робов: - За

11. Розалия Йорданова Кузманова: - За

12. Мирослав Трифонов Маринов: - За

13. Пенчо Стоянов Пенчев: - За

14. Христо Мийков Христов: - За

15. Станислав Стефанов Рашков: - За

16. Цветанка Боянова Недева: - За

17. Йорданка Георгиева Стефанова: - За

18. Пламен Борисов Петров: - За

19. Милен Василев Михов: - За

20. Богдан Минков Ковачев: - За

21. Камен Михайлов Алексиев: - Въздържал се

22. Иван Велков Иванов: - За

23. Георги Тодоров Стефанов: - За

24. Димитър Пенчев Захариев: - За

25. Драгни Стефанов Драгнев: - За

26. Желка Илиева Денева: - За

27. Румяна Иванова Брайнова-Бузева: - За

28. Стефан Николов Стоянов: - Против

29. Илия Серафимов Велков: - За

30. Петьо Цонев Атанасов: - Против

Предложението беше прието с 26 „за”, 2 „против” и 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 637

На основание чл. 21, ал. 1 и т. 7 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет реши

Чл. 31, раздел ІІІ Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи и други общински социални услуги от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново се изменя и допълва както следва:

БИЛО:

Чл. 31. Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в домашен социален патронаж Велико Търново и се внасят в общинския бюджет до 25 - то число на месеца, следващ месеца за който се дължат

СТАВА:

Чл. 31. Таксите по този раздел се начисляват и събират от определените за това длъжностни лица и се внасят в общинския бюджет до 10-то число на месеца, следващ месеца за който се дължат.

/1/ нова : Не се предоставя услуга по реда на раздел ІІІ на тези ползватели, които имат просрочени задължения по местни данъци и такси към Община Велико Търново

/2/ нова: Обстоятелствата по предходната алинея се удостоверяват с протокол за извършена проверка за просрочени задължения по местни данъци и такси или удостоверение по чл. 61 а, ал. 4 на настоящата наредба.

/3/ нова: Срокът за издължаване на просрочените задължения е до 14 дни от установяване на просрочието.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на ВТОбС за първото полугодие на 2009 г. и отчет на всички неснети от отчет решения на ВТОбС- Вх. № 1938/ 10.07.2009 г.

Г-н Стефанов поясни, че няколко постоянни комисии предлагат отчетът да не бъде приет с искането той да бъде структуриран по постоянни комисии, за да могат те да си дадат становищата. Г-н Стефанов обърна внимание на предложението на ПК по МСНУРП Решение 533 да не се снема от отчет.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Аз искам да поясня защо в ПК по ТСУ не приехме отчета. Формално той не е разглеждан, тъй като не можахме да се ориентираме в този голям набор от приети решения кои от тях се отнасят до работата на ПК по ТСУ. Мислим, че по-голямата част се отнасят за нашата ПК, но така както е представен отечтът, не можахме да се ориентираме къде са тези решения, за да разберем дали са изпълнени, или не. Виждам, че по-голямата част от ПК са приели отчета и мисля, че това е на доверие, защото не мога да си обясня, че нашата ПК не може да се ориентира, а останалите комисии са се ориентирали. Тъй като по-голямата част от ПК са дали положително становище да се приеме отчетът, аз ще обърна внимание, че този компромис трябва да се прави за последен път. Не виждам по-добър пример за формално отношение по такъв сериозен въпрос - без да сме подложили на анализ отчета и отделните решения. Аз не подлагам на съмнение предложението на ОбА, но ние трябва да изпълним нашата роля. Подкрепям предложението на ПК по МСНУРП – тъй като темата по Решение 533 не е приключила, считам, че то не трябва да се снема от отчет.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Принципно съм съгласен с вас, но трябва да посочите кои точно решения ви интересуват, защото намирането на всяко решение от ОбА е свързано с много труд, който е излишен. Решенията са поместени в интернет по номера. Ако трябва, ПК да си направи списък кои решения специално я интересуват и да ги извадим. Не е сложно да се постави още една графа и да се впише това.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Смятам, че след като не е толкова сложно да се сложи още една графа, в която да е записано в коя ПК е влязло решението – в ТСУ или в ОС и т.н., следващия път може да се сложи една такава графа, за да е ясно.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Може би трябва да се диференцират не по ПК, а по дейности. Има какво да се дообработи по детайлите във взаимодействието между ОбА и ОбС. Вероятно новото ръководство на ОбС трябва да го направи.

Г-н Стефанов подложи на гласуване проекта за решение с корекцията, предложена от ПК по МСНУРП – Решение 533 да не се снема от отчет.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 638

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема отчета за изпълнение решенията на Великотърновски Общински съвет от Общинска администрация Велико Търново за I–то полугодие на 2009г. и неснетите от отчет решения.

Снема от отчет изпълнените решения на Великотърновски Общински съвет от Общинска администрация Велико Търново за I – то полугодие на 2009г. №№ 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 469, 470, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 481, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 491, 492, 493, 494, 495, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 506, 507, 508, 510, 511, 515, 516, 517, 518, 519, 521, 522-1, 522-2, 522-3, 522-4, 522-5, 522-6, 522-7, 522-8, 522-9, 522-10, 522-11, 522-12, 522-13, 522-14, 522-15, 522-16, 522-17, 522-18, 522-19, 522-20, 522-21, 522-22, 522-23, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 546, 547, 548, 550, 551, 552, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 584, 585, 586, 587, 590, 593, 594, 595, 596, 597, 599, 600, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 627, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636 и неснетите от отчет решения с №№ 285, 286, 319, 329, 331, 345, 351, 370, 372, 388, 391, 398, 407, 412, 413, 419, 432, 434, 436, 439, 440, 441, 442, 443, 445, 446, 80, 88, 109, 132, 135, 143, 172, 183, 214, 223, 228, 1462, 1569, 1514, 1535, 1255, 1324.

Остават да се водят на отчет от Великотърновски Общински съвет решения №№ 460, 467, 468, 471, 480, 485, 486, 490, 496, 505, 509, 512, 513, 514, 520, 533, 545, 549, 553, 581, 582, 583, 588, 589, 591, 592, 598, 601, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 625, 626, 628 и решения №№ 282, 287, 295, 332, 343, 350, 358, 362, 363, 371, 402, 410, 426, 433, 444, 72, 75, 79, 113, 117, 138, 159, 160, 205, 210, 213, 215, 216, 227, 1469, 1513, 6, 44, 1430, 1345, 1447, 1254, 1286, 1334, 1189, 1106, 952, 541, 546, 792, 498.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет за дейността на ВТОбС и неговите комисии за периода 01.01.2009 г. - 30.06.2009 г. - Вх. № 1940/ 10.07.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 639

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет,

Приема Отчет за дейността на Великотърновски Общински съвет и на неговите комисии за периода 01.01.2009 г. – 30.06.2009 г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по бюджета към 30.06.2009 г. - Вх. № 1960/ 14.07.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 4:

1. Цветанка Боянова Недева: - За

2. Петьо Цонев Атанасов: - За

3. Исмаил Ружди Хаджимустафа: - За

4. Станислав Стефанов Рашков: - За

5. Милен Василев Михов: - За

6. Румен Тошев Димитров: - За

7. Мавроди Евстатиев Калейнски: - За

8. Гани Монев Пантилеев: - За

9. Любомира Симеонова Попова: - За

10. Богдан Минков Ковачев: - За

11. Христо Мийков Христов: - За

12. Хасан Ахмедов Палов: - За

13. Александър Стойнов Чокойски: - За

14. Тодор Ангелов Тодоров: - За

15. Георги Тодоров Стефанов: - За

16. Димитър Пенчев Захариев: - За

17. Иван Величков Иванов: - За

18. Розалия Йорданова Кузманова: - За

19. Желка Илиева Денева: - За

20. Румяна Иванова Брайнова-Бузева: - За

21. Стефан Николов Колев: - За

22. Пенчо Стоянов Пенчев: - За

23. Стефан Николов Стоянов: - Въздържал се

24. Драгни Стефанов Драгнев: - За

25. Иван Велков Иванов: - За

26. Йорданка Георгиева Стефанова: - За

27. Пламен Борисов Петров: - За

28. Пламен Анатолиев Легкоступ: - За

29. Илия Серафимов Велков: - За

30. Анета Кирилова Маноилова: - За

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

Решение № 640 – Приложение към Протокола.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Утвърждаване натуралните показатели по училищната мрежа на Община Велико Търново за учебната 2009 / 2010 г. - Вх. № 1944/ 13.07.2009 г.

Г-жа ЛЮБОМИРА ПОПОВА: Групата на ГЕРБ се запозна задълбочено с направеното предложение и възникнаха притеснения в хода на това обсъждане. Първото е, че тук става въпрос за съдбата на 11 населени места в нашата Община, а липсва становище на кметовете. Второ, в сферата на образованието и възпитанието на нашите деца не винаги целесъобразният подход е най-добрият, защото такова решение ще касае бъдещето на децата, ще създаде проблеми на родителите, които ще имат транспортни разходи. Това касае съдбата на много учители и помощен персонал. Това все пак определя и бъдещето на това населено място. Проблемът е доста сериозен. Информацията е много задълбочена. Вярно е, че има неблагоприятни демографски тенденции у нас, но в тази сфера има изключителна динамика. В някои от населените места има интерес от млади хора, купуват се къщи. Тук са кметовете на населените места, можем да изслушаме и тяхното мнение.

Групата на ГЕРБ предлага тази точка да бъде отложена, за да се запознаем по-детайлно със становищата и с деемографските тенденции в тези населени места.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Това е проектомрежа за новата учебна година. Няма време кога да я направим. На практика се блокира работата на цялата система на образованието в Общината. С това предложение предполагам, че имате предвид преминаването на детските градини в сезонни. Това е точна статистика. Децата са толкова, колкото са. Предложението е направено на базата на Наредбата на МОН и на базата на закона. Няма откъде да извадим общински пари. Тъй като това е становище от общинските съветници от група ГЕРБ, аз предлагам днес да приемем това предложение още днес, а г-жа Фандъкова е запозната с проблемите и можем да направим предложение, за да получим повече пари. Аз също бих го подкрепил. Бих подписал това искане заедно с вашата група общински съветници, но ако не гласувате това, няма да изпълним сега съществуващите наредби на МОН. Напълно съм съгласен за бъдещото развитие на селата, но това е свързано и с държавната отговорност – увеличаване на кредите към община В. Търново.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Според Правилника трябва да гласуваме първо процедурните предложения за отлагане, но аз моля първо да дам думата за изказвания.

Г-жа РОЗАЛИЯ КУЗМАНОВА: Аз потвърждавам решението на ПК да изслушаме мнението на кметовете на населени места, тъй като тяхната визия е важна за това как биха задържали децата, които сезонно преминават в детските градини във В. Търново, а през лятото са в селата.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Аз подкрепям предложението на г-жа Кузманова.

Г-жа ПОПОВА – кмет на с. Присово: Факт е, че ако сега приемем решение допълнително да се гласува през септември, когато ще се представят образец 1 и 2, тогава когато ще има действително заверени деца в детските градини, може да се приеме, но при условие, че се съобразим с Образец 1 и 2. Сега представения списък от с. Присово съдържа 12 деца. Нито едно не е дописано. Ние можем да ги направим до 27. Но въпросът е кои ще са присъстващите. В момента има предложение за още 4 деца в детската градина. Аз искам да обърна внимание не само на нормативната уредба. Тя може би трябва да се преустрои малко, защото става дума за живи хора. Не можем да вземаме средно аритметично число. Знаете как боледуват децата в детската градина. Когато тези деца си плащат определената такса и се водят на отчет, това, че някой път не посещават детската градина по здравословни причини, мисля, че има основание градината да съществува. Минималният брой е 12 деца. Ако направим сезонна градината, това означава, че чувайки днешното решение на ОбС, хората, които и сега са записали своите деца, ще потърсят по-сигурно „убежище” и ще тръгнат към града с достатъчно допълнителни притеснения – финансови и медицински. Защото едно дете дори да си осигури превоз, това води до допълнителни усложнения. Не може малки деца да се разкарват по автобусите. По този начин ние унищожаваме селата изцяло. Няма полза да наливаме пари в инфраструктура, след като няма да има живина в селата. Знаете, че има интерес към селото. В селото се заселиха и качествени хора, и по-малко качествени хора, но в селото при всички случаи трябва да се запази детската градина, защото по този начин се унищожава потенциалъг на селото. Това не е вилна зона. Мисля, че когато се гласува, бихте могли да подходите диференцирано. Не може село на 5-6 км от града да се подложи на еднакво гласуване като населено място с 5-6 деца в списъците.

Какво спестяваме, ако се премине към сезонна работа на детската градина? В детската градина има трима човека персонал – учителски и обслужващ. Има една леля, която е и готвачка, една учителка и един директор, който изпълнява функциите на учител. Следобед лелята не присъства. Учителката в следобедна смяна прави калкулации, гледа децата, мие съдовете. В пълноценно действащите детски градини примерно има 6 групи. На 6 групи се пада домакин, касиер, административен директор, озеленител, по една леля. В детската градина в село няма готвач, няма озеленител, нито техническо лице. Още повече че ние в селото сме решили за отопление да не искаме пари от Общината. Таксите си вървят, дори и децата да се разболеят. Моля да оставим детската градина да съществува.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Предлагам г-жа Попова още днес да се извини на жителите на село Присово, защото няма качествени и некачествени жители вОбщината. Второ, не противопоставяйте селските и градските детски градини. Не е вярно това за озеленителите и т.н. Аз искам да цитирам числа. По стандарт на детскатат градина в Присово се полагат 11 200 лв. До края на месец юни са изхарчени 12 239 лв., или 1039 лв. повече. Тези пари са взети от другите детски градини. Ако детските градини преминат на делегирани бюджети, каквото ще бъде нашето предложение за следващата година, това означава, че детската градина в Присово не трябва да работи, защото вече е взела пари от други детски градини. Друг пример – със с. Водолей. От предвидената по стандарта сума 16 000 остават 1684 лв. до края на годината, с които е невъзможно да бъде приключена годината.

Независимо какво е нашето решение, тези 5 детски градини вземат от парите на детските градини във В. Търново. Ако не преминат на сезонна работа, т.е. ако не се намалят малко разходите, ние обричаме цялата система на детските градини в община В. Търново на фалит. Аз се съмнявам, че може да има промяна на стандартите в системата на образованието в рамките на тази финансова година.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Искам да подчертая, че се солидаризирам с проблемите на кметовете в тези села и с казаното от г-жа Попова с изключение на това, за което направи забележка и г-н Рашев. В много от тези села, които са съвсем близо до В. Търново, родителите в по-заможните семейства си карат децата във В. Търново. Причината е в качеството на работата, която се върши в тези детски градини и няма значение дали те са 7 или 15, а във В. Търново има групи с над 30-35 деца. Можем да си представим за какво качество на работата става дума при толкова деца. Основанието за по-нататъшната работа е върху качеството в тези малки села, за да не изтичат тези деца, които всяка сутрин се водят до В. Търново. По този начин проблемите при нас ще отпаднат. Там ще има хубави детсиа градини. Затова моля да не се гласува за закриване на тези детски градини, а да се направи нещо за повишаване ефективността в тях.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Съгласен съм с казаното от г-н Стоянов, но не ми стана ясно: ще се вдигне качеството на услугата, но откъде ще дойдат средствата. Добре е предложението да се подплати с финансови предложения, които биха обезпечили работата в детските градини.

Г-жа ПЕНКА ИГНАТОВА: Като че ли не е много ясно направеното предложението. Тук става въпрос за закриване на градините само в с. Вонеща вода, Ново село и Никюп, където детските градини не работят повече от една година. Спирайки това решение, ни можем да уредим отношенията си с тези хора, които работят там. Тези хора искат да отидат на борсата, но така не могат да отидат на борсата. Ние не закриваме градините в Присово, Пчелище, Водолей и Шемшево. Ние предлагаме, ако продължи тази ниска посещаемост в тях, едва тогава да преминат на сезонен режим на работа. Сега не предлагаме такова решение. Ние алармираме, че в тези детски градини са в нарушение на Решение 158 и Наредба № 7. Вие съгласни ли сте в градските детски градини да се работи с по 30 деца за същите заплати и в селата да се работи с по 5-6 деца със същите заплати. Това е недопустимо. Не приемем ли това предложение за решение, не можем да подадем бюджета на функция „Образование” към август 2009 г. Не става въпрос за крайно решение. Става въпрос за предложение и вземане на окончателно решение от 1 септември. Това е плаващ режим на работа. Нека г-жа Попова да бъде коректна и да каже какво беше положението с детската градина в Присово преди време – беше сезонна, имаше деца и стана целогодишна.

Г-жа ЛЮБОМИРА ПОПОВА: Г-жа Игнатова, не бяхте коректна. Ние разграничихме тези три пункта, което смятаме, че не е подходящо. Първият касае Дебелец, Килифарево, Самоводене - където се намалява броят на групите; вторият касае Пчелище, Шемшево, Присово – където се преминава на сезонен режим и третият е за закриване. Не може три толкова разнородни проблема да се обединят в едно предложение. Необходимо е диференциране на трите групи предложения. Къде ще се закриват детски градини, къде ще се редуцира групата и къде се сменя режимът от постоянен на сезонен. Ние можем да приемем, че в някои населени места може да се закрие детска градина, но становището на кмета на Присово е от друго естество, затова предлагаме тези три групи предложения да се диференцират, а не да бъдат в едно.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Имаме проектомрежа, която трябва да дадем чрез РИО към МОН и МФ. Това е проектомрежа на община В. Търново. Ние можем да направим 5 решения, но трябва да дадем становище.

Г-жа ПОПОВА – кмет на с. Присово: Първо, по отношение на това, което отправи забележка към мен г-н Рашев. Не дължа извинение на никого. Това звучи като извинение, че съм кмет на село, което в последните две години е в черните хроники на българските медии. Това са некачествени хора.

Г-жа Игнатова е права, тъй като в текста пише, че в момента дадените за гласуване предложения са проектообразци. При положение, че към месец септември има увеличение на бройките, тогава вече ще се прецизира коя от градините ще мине на сезонен режим. Това, което каза г-жа Игнатова, е вярно – така беше: навремето преминахме от сезонна в целогодишна работа на детската градина, но ако днес се случи това, нещата ще имат друго развитие при тази криза.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Развихме един дебат, който ни води към едниствено решение. Става ясно, че не можем да не вземем днес решение по този въпрос, защото Кметът много ясно каза какво трябва да се направи. Разбирам колегите от ГЕРБ, че сега са в позиция да вземат отговорно непопулярно решение. Разбирам, че всеки кмет ще си брани детската градина със силата на собствения си авторитет и чест. Но е очевидно, че числата са такива. Наша е отговорността да вземем такова непопулярно решение. Не би трябвало да отлагаме или отхвърляме това решение. Ако през септември се организират необходимите групи и се достигнат нормативите, така тези групи ще останат на целогодишна работа. Аз предлагам да подкрепим проекта за решение, защото рано или късно ще бъдем изправени пред това да го приемем.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Аз искам да кажа, че няма по-добро решение от това, което предлага ОбА в тази ситуация, в която се намираме. Аз призовавам да подкрепим предложението за решение на Кмета. Предполагам, че ГЕРБ ще си гласува ан блок, но нека останалите колеги подкрепят.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Аз имам малко по-различно, компромисно, решение. Предлагам тази точка, която дълго време дебатираме, да се отложи за първа в дневния ред след почивката в 11 часа. По време на почивката ПК по образование и наука да прецизира предложенията, доколкото е възможно, и след това да гласуваме, като призовавам днес да гласуваме тази точка, дори в променен вид.

Предложението на ГЕРБ за отлагане на точката беше отхвърлено с 11 „против”, 16 „въздържали се”, „за” няма.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Гласуваме цялото предложение както е постъпило, но има едно последно изречение, забележка. Аз предлагам тук да се запише ако трябва да настъпят известни промени, ОбС да ги реши, т.е. нищо няма да се случи в нито едно село без наше решение и ние ще имаме възможност с течение на времето да вземаме конкретни решения.

Предложението на г-н Пламен Легкоступ беше прието с 21 „за”, 1 „против” и 10 „въздържали се”.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на училища от Община Велико Търново в Списъка на средищните училища и през новата 2009/ 2010 учебна година, който се утвърждава с акт на Министерски съвет - Вх. № 1943/ 13.07.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Приветствам единодушното гласуване по тази точка. Това обаче става с акт на Министерския съвет. Отново се обръщам към групата на ГЕРБ да използва своето влияние това решение на ОбС да стане решение на МС. Ако няма такова решение на МС при утвърждаване бюджета на училищата, няма да имаме възможност да дадем преференциални условия на определени училища, имам предвид училището в Килифарево.

РЕШЕНИЕ № 641

На основание чл. 17 ал. 1 т.3, чл. 21, ал.1 т. 23, от ЗМСА и чл. 7 /1/ от ПМС 84 от 06.04.2009 г., Великотърновски Общински съвет

Предлага училищата от Община Велико Търново , отговарящи на условията за „Средищно училище”, съгласно Приложение 1 :

- ОУ „П.Р.Славейков” с. Церова кория;

- ОУ „Христо Ботев” с. Ресен;

- ОУ „Христо Смирненски” с. Самоводене;

- ОУ „Св.Иван Рилски” с.Балван;

- ОУ ”Неофит Рилски” гр. Килифарево

да бъдат включени в Списъка на средищните училища в Република България за 2010 година.

Съгласно чл. 7 /2/ от Постановление № 84 на МС от 06.04.2009 год. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища, Списъка на училищата от Община Велико Търново , отговарящи на условията за „Средищно училище” и Решението на Общински съвет Велико Търново, в срок до 15 август 2009 год. да се изпратят в Министерството на образованието и науката .

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане на инж. Димитър Пенчев Захариев - общински съветник. – Вх. № 1932/ 09.07.2009 г.

Г-н ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ прочете питането си.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Наистина тези 40 000 лв. преминават от година в година, защото такова беше предложението, когато продавахме терена – да заложим определена сума за благоустрояване на района около МОЛ. Ясно е, че с 40 000 лв. не можем да направим нищо. Още повече тези 40 000 ги няма по сметките на приватизацията. Ние имаме извършени разходи, които трябва да бъдат платени от приватизация, но във фонд „Приватизация” няма пари, защото няма търговски интереси. От друга страна са необходими много повече от 40 000 лв. и наистина, ако сме обещавали, че можем да направим благоустрояване или с малко пари, или със собствени действия по отношение на вертикалната планировка, а и ЗУТ се промени, изискванията се промениха и всичко трябва да става по точни проекти. Имаме проект, с който сме кандидатствали, за благоустрояване на територията между улица „Полтава” и „Симеон Велики”. Този проект беше неколкократно връщан. Надявам се да спечелим този проект, но имам информация, че много малко общини са определени в този транш на решенеи на градската среда. Всяка останала част трябва да бъде извършена по проект, с който да участваме по някоя от оперативните програми, в частност - развитие на градската среда. Става въпрос за много пари, които Общината не може да си позволи. За тротоара на ул. „Георги Бакалов” - нямаме пари да завършим тротоара.

Г-н Рашев прочете отговор на питането на г-н Захариев.

Г-н ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ: Аз не мога да бъда доволен от Вашия отговор, тъй като продължаваме да газим кал вече 3 години, хората са недоволни от това.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Леденик. – Вх. № 1946/ 13.07.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 8:

1. Христо Мийков Христов: - За

2. Гани Монев Пантилеев: - Въздържал се

3. Богдан Минков Ковачев: - За

4. Иван Величков Иванов: - За

5. Розалия Йорданова Кузманова: - За

6. Исмаил Ружди Хаджимустафа: - За

7. Мавроди Евстатиев Калейнски: - За

8. Стефан Николов Стоянов: - Против

9. Георги Тодоров Стефанов: - За

10. Камен Михайлов Алексиев: - За

11. Пламен Борисов Петров: - За

12. Пламен Анатолиев Легкоступ: - За

13. Димитър Пенчев Захариев: - За

14. Тодор Ангелов Тодоров: - За

15. Пенчо Стоянов Пенчев: - За

16. Александър Стойнов Чокойски: - За

17. Румяна Иванова Брайнова-Бузева: - За

18. Цветанка Боянова Недева: - За

19. Илия Серафимов Велков: - За

20. Желка Илиева Денева: - За

21. Йорданка Георгиева Стефанова: - За

22. Стефан Николов Колев: - За

23. Анета Кирилова Маноилова: - За

24. Иван Велков Иванов: - За

25. Мирослав Трифонов Маринов: - За

26. Петьо Цонев Атанасов: - Против

27. Хасан Ахмедов Палов: - За

28. Драгни Стефанов Драгнев: - За

Предложението беше прието с 25 „за”, 2 „против” и 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 642

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет

Включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2009 г. недвижим имот частна общинска собственост, находящ се в Леденик, Община Велико Търново, представляващ урегулиран поземлен имот VІ /шест римско/ от строителен квартал 56 /петдесет и шест/ по РП на с. Леденик, община Велико Търново, с площ от 700,00 кв. м. /седемстотин квадратни метра/, актуван с АОС № 2413/ 14.10.2004 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, от ЗОС, чл. 39 ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот VІ /шест римско/ от строителен квартал 56 /петдесет и шест/ по РП на с. Леденик, община Велико Търново, с площ от 700,00 кв. м. /седемстотин квадратни метра/, актуван с АОС № 2413/ 14.10.2004 г.

Утвърждава начална тръжна цена, равна на експертната оценка, изготвена от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД за УПИ VІ от кв. 56 в размер на 10500 /десет хиляди и петстотин/ лева без начислен ДДС;

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Доброволна делба на съсобствен недвижим имот, с. Малки чифлик - Вх. № 1951/ 13.07.2009 г.

Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 9 заедно с допълнението, предложено от ПК по ТСУ:

1. Богдан Минков Ковачев: - За

2. Христо Мийков Христов: - За

3. Станислав Стефанов Рашков: - За

4. Гани Монев Пантилеев: - За

5. Стефан Николов Стоянов: - За

6. Иван Величков Иванов: - За

7. Пламен Борисов Петров: - За

8. Пламен Анатолиев Легкоступ: - За

9. Драгни Стефанов Драгнев: - За

10. Александър Стойнов Чокойски: - За

11. Петьо Цонев Атанасов: - За

12. Стефан Николов Колев: - За

13. Румяна Иванова Брайнова-Бузева: - За

14. Георги Тодоров Стефанов: - За

15. Мавроди Евстатиев Калейнски: - За

16. Йорданка Георгиева Стефанова: - За

17. Цветанка Боянова Недева: - За

18. Иван Велков Иванов: - За

19. Желка Илиева Денева: - За

20. Мирослав Трифонов Маринов: - За

21. Анета Кирилова Маноилова: - За

22. Пенчо Стоянов Пенчев: - За

23. Тодор Ангелов Тодоров: - За

24. Розалия Йорданова Кузманова: - За

25. Хасан Ахмедов Палов: - За

26. Димитър Пенчев Захариев: - За

27. Илия Серафимов Велков: - За

28. Исмаил Ружди Хаджимустафа: - За

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 643

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 1, от ЗОС, чл. 49 ал. 1, т. 1, чл. 49, ал. 2 и чл. 50, ал. 1 т.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да бъде прекратена съсобствеността чрез доброволна делба на съсобствен недвижим имот, представляващ едноетажна търговска сграда, „Г -образна”, с разположение север-юг, масивна конструкция, построена през 1961 година, попадаща в УПИ ІІ-133 от строителен квартал 22 по плана на с. Малки Чифлик, като в дял на Община Велико Търново остават следните обекти в сградата:

- помещение – библиотека със застроена площ от 37,05 /тридесет и седем цяло и пет стотни/ квадратни метра;

- пристройка – склад със застроена площ от 15,80 /петнадесет цяло и осемдесет стотни/ квадратни метра,

на обща стойност от 3 300 /три хиляди и триста/ лева без ДДС, съгласно експертна оценка на оценител на имоти „Инвестстрой – 92” ЕООД от 10.07.2009 г.

В дял на „Всестранна кооперация” Велико Търново остават следните обекти:

- магазин със застроена площ от 61,25 /шестдесет и едно цяло и двадесет и пет стотни/ квадратни метра;

- склад №1 със застроена площ от 44,92 /четиридесет и четири цяло и деветдесет и две стотни/ квадратни метра, с пряко осветление ;

- склад №2 със застроена площ от 21,31 /двадесет и едно цяло и тридесет и една стотни/ квадратни метра, без пряко осветление;

- склад в сутерен със застроена площ от 29,75 /двадесет и девет цяло и седемдесет и пет стотни/ квадратни метра, с пряко осветление;

- право на строеж, съобразно застроената площ на магазина и двата склада на неговото ниво, върху площ от 127,48 /сто двадесет и седем цяло и четиридесет и осем стотни/ квадратни метра,

на обща стойност от 14 300 /четиринадесет хиляди и триста/ лева без ДДС, съгласно експертна оценка на оценител на имоти „Инвестстрой – 92” ЕООД от 10.07.2009 г.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по осъществяване на доброволната делба на съсобствения недвижим имот при условия и ред, съгласно изискванията на ЗС, ЗОС и НРПУРОИ.

Всички такси за провеждане на процедурата да бъдат за сметка на „Всестранна кооперация” Велико Търново.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публични търгове с тайнно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Беляковец - Вх. № 1912/ 30.06.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 10:

1. Драгни Стефанов Драгнев: - За

2. Александър Стойнов Чокойски: - За

3. Гани Монев Пантилеев: - За

4. Иван Величков Иванов: - За

5. Цветанка Боянова Недева: - За

6. Георги Тодоров Стефанов: - За

7. Розалия Йорданова Кузманова: - За

8. Пенчо Стоянов Пенчев: - За

9. Христо Мийков Христов: - За

10. Тодор Ангелов Тодоров: - За

11. Станислав Стефанов Рашков: - За

12. Пламен Борисов Петров: - За

13. Стефан Николов Колев: - За

14. Богдан Минков Ковачев: - За

15. Румяна Иванова Брайнова-Бузева: - За

16. Хасан Ахмедов Палов: - За

17. Желка Илиева Денева: - За

18. Анета Кирилова Маноилова: - За

19. Йорданка Георгиева Стефанова: - За

20. Илия Серафимов Велков: - За

21. Мавроди Евстатиев Калейнски: - За

22. Исмаил Ружди Хаджимустафа: - За

23. Димитър Пенчев Захариев: - За

24. Иван Велков Иванов: - За

25. Пламен Анатолиев Легкоступ: - За

26. Мирослав Трифонов Маринов: - За

27. Петьо Цонев Атанасов: - За

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 644

На основание чл.21 ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал.1 от ЗОС, чл. 39 ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи:

- незастроен урегулиран поземлен имот ІІ /две римско/ от строителен квартал 38 /тридесет и осем/ по РП на с. Беляковец, община Велико Търново, с площ от 920 /деветстотин и двадесет/ кв.м., актуван с АОС №3096/22.12.2005 г.;

- незастроен урегулиран поземлен имот ІІ /две римско/ от строителен квартал 38 /тридесет и осем/ по РП на с. Беляковец, община Велико Търново, с площ от 920 /деветстотин и двадесет/ кв.м., актуван с АОС №3096/22.12.2005 г.

Утвърждава начални тръжни цени, равни на експертните оценки, изготвени от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, както следва:

- за УПИ ІІ от кв. 38 - в размер на 17 500 /седемнадесет хиляди и петстотин/ лева без начислен ДДС;

- за УПИ ХІІ от кв. 53 - в размер на 21 300 /двадесет и една хиляди и триста/ лева без начислен ДДС;

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Русаля - Вх. № 1913/ 30.06.2009 г.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Мисля, че отдавна мина времето, когато поради знаете какви съображения голяма част от тези търгове се провеждаха с тайно гласуване. Преди няколко години това беше актуално, но сега нещата се промениха. Няма толкова много кандидати и изнудване. Моето предложение по тази точка и по следващите е да вземем решение да станат явни, а не тайни търгове.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: На заседанието на ПК по ОС ние установихме, че становището на Кмета на с. Русаля е от декември 2008 г. Помолихме ОбА да ни предостави ново становище на кмета или ако е тук, той да ни каже своето становище устно.

Г-н НАЧЕВ – кмет на с. Русаля: Това предложение е много старо. Тези процедури трябва да бъдат малко по-бързи, защото при днешната икономическа ситуация имаше предложение за тези имоти, но да се надяваме, че с вашето принципно решение ще намерим и купувач за имотите. Потвърждавам старото си становище.

Г-жа ДЖАРТОВА: Тайни търгове не означава, че ние се събираме тайно. Всички търгове са публични и се провеждат в голямата зала. При тайния търг офертите се подават в запечатани пликове и се отварят в присъствието на всички. За мен това наистина създава по-малко предпоставки за изнудване.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Не се съмнявайте, че всички тук сме наясно по въпроса за тайни и явни търгове. Аз лично имам информация, че на някои места в подобни случаи пликовете се подават отворени. Заявките със сумите могат лесно да бъдат подменени. Някъде пък се подават без опис на документите, които кандидатът представя.

Предложението на г-н Стефан Стоянов беше подложено на поименно гласуване:

1. Гани Монев Пантилеев: - Против

2. Иван Величков Иванов: - Против

3. Александър Стойнов Чокойски: - Против

4. Христо Мийков Христов: - Против

5. Цветанка Боянова Недева: - Въздържал се

6. Мавроди Евстатиев Калейнски: - Въздържал се

7. Богдан Минков Ковачев: - Против

8. Станислав Стефанов Рашков: - Против

9. Пламен Анатолиев Легкоступ: - Против

10. Розалия Йорданова Кузманова: - Против

11. Стефан Николов Стоянов: - За

12. Георги Тодоров Стефанов: - Против

13. Пламен Борисов Петров: - Против

14. Румяна Иванова Брайнова-Бузева: - Въздържал се

15. Анета Кирилова Маноилова: - Против

16. Драгни Стефанов Драгнев: - Против

17. Тодор Ангелов Тодоров: - Против

18. Мирослав Трифонов Маринов: - Против

19. Стефан Николов Колев: - Въздържал се

20. Петьо Цонев Атанасов: - За

21. Пенчо Стоянов Пенчев: - Против

22. Камен Михайлов Алексиев: - Въздържал се

23. Иван Велков Иванов: - Против

24. Желка Илиева Денева: - Въздържал се

25. Йорданка Георгиева Стефанова: - Против

Предложението беше отхвърлено с 2 „за”, 17 „против” и 6 „въздържали се”.

Г-н Георги Стефанов подложи на поименно гласуване основния проект за решение:

1. Пламен Анатолиев Легкоступ: - За

2. Богдан Минков Ковачев: - За

3. Драгни Стефанов Драгнев: - За

4. Гани Монев Пантилеев: - За

5. Йорданка Георгиева Стефанова: - За

6. Иван Величков Иванов: - За

7. Георги Тодоров Стефанов: - За

8. Хасан Ахмедов Палов: - За

9. Мавроди Евстатиев Калейнски: - За

10. Пламен Борисов Петров: - За

11. Стефан Николов Стоянов: - Против

12. Тодор Ангелов Тодоров: - За

13. Румяна Иванова Брайнова-Бузева: - За

14. Цветанка Боянова Недева: - За

15. Станислав Стефанов Рашков: - За

16. Александър Стойнов Чокойски: - За

17. Мирослав Трифонов Маринов: - За

18. Желка Илиева Денева: - За

19. Христо Мийков Христов: - За

20. Мирко Иванов Робов: - За

21. Розалия Йорданова Кузманова: - За

22. Стефан Николов Колев: - За

23. Камен Михайлов Алексиев: - За

24. Пенчо Стоянов Пенчев: - За

25. Исмаил Ружди Хаджимустафа: - За

26. Илия Серафимов Велков: - За

27. Анета Кирилова Маноилова: - За

28. Иван Велков Иванов: - За

29. Милен Василев Михов: - За

Предложението по т. 11 беше прието с 28 „за”, 1 „против” и „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 645

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет

Включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2009 г. недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в с. Русаля, Община Велико Търново, представляващи: незастроен урегулиран поземлен имот І /едно римско/ от строителен квартал 14 /четиринадесет/ по РП на с. Русаля, община Велико Търново, с площ от 590 /петстотин и деветдесет/ кв.м., актуван с АОС №4636/20.05.2009 г.; незастроен урегулиран поземлен имот ІІ /две римско/ от строителен квартал 14 /четиринадесет/ по РП на с. Русаля, община Велико Търново, с площ от 630 /шестстотин и тридесет/ кв. м., актуван с АОС № 4635/ 20.05.2009 г. и незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ /три римско/ от строителен квартал 14 /четиринадесет/ по РП на с. Русаля, община Велико Търново, с площ от 700 /седемстотин/ кв.м., актуван с АОС № 4637/ 20.05.2009 г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС, чл. 39 ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи:

- незастроен урегулиран поземлен имот І /едно римско/ от строителен квартал 14 /четиринадесет/ по РП на с. Русаля, община Велико Търново, с площ от 590 /петстотин и деветдесет/ кв.м., актуван с АОС № 4636/ 20.05.2009 г.;

- незастроен урегулиран поземлен имот ІІ /две римско/ от строителен квартал 14 /четиринадесет/ по РП на с. Русаля, община Велико Търново, с площ от 630 /шестстотин и тридесет/ кв.м., актуван с АОС №4635/20.05.2009 г.;

- незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ /три римско/ от строителен квартал 14 /четиринадесет/ по РП на с. Русаля, община Велико Търново, с площ от 700 /седемстотин/ кв.м., актуван с АОС № 4637/ 20.05.2009 г.

Утвърждава начални тръжни цени, равни на експертните оценки, изготвени от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, както следва:

- за УПИ І от кв. 14 – в размер на 1 800 /хиляда и осемстотин/ лева без начислен ДДС;

- за УПИ ІІ от кв. 14 - в размер на 1 900 /хиляда и деветстотин/ лева без начислен ДДС;

- за УПИ ІІІ от кв. 14 - в размер на 2 100 /две хиляди и сто/ лева без начислен ДДС;

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публични търгове с тайнно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Русаля - Вх. № 1915/ 30.06.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 12:

1. Мавроди Евстатиев Калейнски: - За

2. Стефан Николов Стоянов: - Против

3. Гани Монев Пантилеев: - За

4. Хасан Ахмедов Палов: - За

5. Христо Мийков Христов: - За

6. Желка Илиева Денева: - За

7. Цветанка Боянова Недева: - За

8. Александър Стойнов Чокойски: - За

9. Пламен Анатолиев Легкоступ: - За

10. Станислав Стефанов Рашков: - За

11. Георги Тодоров Стефанов: - За

12. Анета Кирилова Маноилова: - За

13. Пламен Борисов Петров: - За

14. Румяна Иванова Брайнова-Бузева: - За

15. Йорданка Георгиева Стефанова: - За

16. Тодор Ангелов Тодоров: - За

17. Богдан Минков Ковачев: - За

18. Драгни Стефанов Драгнев: - За

19. Исмаил Ружди Хаджимустафа: - За

20. Камен Михайлов Алексиев: - За

21. Иван Величков Иванов: - За

22. Стефан Николов Колев: - За

23. Мирослав Трифонов Маринов: - За

24. Илия Серафимов Велков: - За

25. Иван Велков Иванов: - За

26. Пенчо Стоянов Пенчев: - За

27. Мирко Иванов Робов: - За

28. Розалия Йорданова Кузманова: - За

Предложението беше прието с 27 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 646

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет

Включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2009 г. недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в с. Русаля, Община Велико Търново, представляващи: незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ /три римско/ от строителен квартал 5 /пет/ по РП на с. Русаля, община Велико Търново, с площ от 1 296 /хиляда двеста деветдесет и шест/ кв.м., актуван с АОС № 4631/ 19.05.2009 г. и незастроен урегулиран поземлен имот VІ /шест римско/ от строителен квартал 4 /четири/ по РП на с. Русаля, община Велико Търново, с площ от 1 330 /хиляда триста и тридесет/ кв.м., актуван с АОС № 4632/ 19.05.2005 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39 ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи:

- незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ /три римско/ от строителен квартал 5 /пет/ по РП на с. Русаля, община Велико Търново, с площ от 1 296 /хиляда двеста деветдесет и шест/ кв.м., актуван с АОС №4631/19.05.2009 г.;

- незастроен урегулиран поземлен имот VІ /шест римско/ от строителен квартал 4 /четири/ по РП на с. Русаля, община Велико Търново, с площ от 1 330 /хиляда триста и тридесет/ кв.м., актуван с АОС №4632/19.05.2005 г.

Утвърждава начални тръжни цени, равни на експертните оценки, изготвени от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, както следва:

- за УПИ ІІІ от кв. 5 – в размер на 3 900 /три хиляди и деветстотин/ лева без начислен ДДС;

- за УПИ VІ от кв. 5 - в размер на 3 990 /три хиляди деветстотин и деветдесет/ лева без начислен ДДС;

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публични търгове с тайнно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Русаля - Вх. № 1914/ 30.06.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 13:

1. Мирко Иванов Робов: - За

2. Румяна Иванова Брайнова-Бузева: - За

3. Пламен Анатолиев Легкоступ: - За

4. Богдан Минков Ковачев: - За

5. Гани Монев Пантилеев: - За

6. Мавроди Евстатиев Калейнски: - За

7. Тодор Ангелов Тодоров: - За

8. Иван Величков Иванов: - За

9. Христо Мийков Христов: - За

10. Драгни Стефанов Драгнев: - За

11. Йорданка Георгиева Стефанова: - За

12. Пенчо Стоянов Пенчев: - За

13. Стефан Николов Колев: - За

14. Желка Илиева Денева: - За

15. Цветанка Боянова Недева: - За

16. Пламен Борисов Петров: - За

17. Станислав Стефанов Рашков: - За

18. Анета Кирилова Маноилова: - За

19. Александър Стойнов Чокойски: - За

20. Георги Тодоров Стефанов: - За

21. Розалия Йорданова Кузманова: - За

22. Мирослав Трифонов Маринов: - За

23. Иван Велков Иванов: - За

24. Камен Михайлов Алексиев: - За

25. Милен Василев Михов: - За

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 647

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.8 ал.9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет

Включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2009 г. недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в с. Русаля, Община Велико Търново, представляващи: незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ /три римско/ от строителен квартал 4 /четири/ по РП на с. Русаля, община Велико Търново, с площ от 1 320 /хиляда триста и двадесет/ кв.м., актуван с АОС № 4633/ 19.05.2009 г. и незастроен урегулиран поземлен имот ІV /четири римско/ от строителен квартал 4 /четири/ по РП на с. Русаля, община Велико Търново, с площ от 1 428 /хиляда четиристотин двадесет и осем/ кв.м., актуван с АОС №4634/ 19.05.2005 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39 ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи:

- незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ /три римско/ от строителен квартал 4 /четири/ по РП на с. Русаля, община Велико Търново, с площ от 1 320 /хиляда триста и двадесет/ кв.м., актуван с АОС № 4633/ 19.05.2009 г.]

- незастроен урегулиран поземлен имот ІV /четири римско/ от строителен квартал 4 /четири/ по РП на с. Русаля, община Велико Търново, с площ от 1 428 /хиляда четиристотин двадесет и осем/ кв.м., актуван с АОС № 4634/ 19.05.2005 г.

Утвърждава начални тръжни цени, равни на експертните оценки, изготвени от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, както следва:

- за УПИ ІІІ от кв. 4 – в размер на 4 500 /четири хиляди и петстотин/ лева без начислен ДДС;

- за УПИ ІV от кв. 4 - в размер на 5 300 /пет хиляди и триста/ лева без начислен ДДС;

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ - с. Ресен. - Вх. № 1929/ 09.07.2009 г.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Искам да стане ясно дали с това решение ние даваме възможност на Кмета да сключи предварителен договор, или да сключи окончателен договор. Написани са и двете неща, а те са различни.

Г-жа КОЛЕВА – кмет на с. Ресен: Ние, кметовете, пренасяме тук, в залата, общественото мнение за това, което се прави в населените места. Заставам на трибуната, за да изразя общественото мнение на жителите на с. Ресен относно изграждането на тази слънчева електроцентрала. Първо, тя е екологично чиста. Второ, ще се разкрият работни места и трето, ще има подобрение на инфраструктурата в този регион. Село Ресен се разполага на 5 кв.км. и има 41 км улици. Точно в този район тази фирма ще направи една добра инфраструктура. Четвърто, фирмата обеща да огради със светлина спортния комплекс в този район, който непосредствено граничи с тази електроцентрала. Вярваме, че вие ще подкрепите желанието по всички тези съображения, които изразих. Знам, че ви е много трудно, защото работите в най-трудните моменти за нашата държава, в условията на световна икономическа криза, но вярвам, че и занапред ще направите много неща за подобряване живота на жителите в населените места.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Още един път питам. В точка 3 е записано, че възлагаме на Кмета да сключи предварителен договор по чл. 15, ал. 3, но по-нататък пише: „да сключи окончателен договор”.

Г-жа ДЖАРТОВА: Това вече е практика в решенията на ОбС. Това е проект за решение за сключване на предварителен договор. В случая сключването на този предварителен договор е задължително условие за влизане в сила на предложената промяна. След влизане в сила и одобряване на ПУП може да се изповяда тази сделка и да се сключи окончателен договор. Това е регламентирана процедура.

Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 14.

1. Тодор Ангелов Тодоров: - За

2. Мирко Иванов Робов: - За

3. Цветанка Боянова Недева: - За

4. Гани Монев Пантилеев: - За

5. Мавроди Евстатиев Калейнски: - За

6. Христо Мийков Христов: - За

7. Драгни Стефанов Драгнев: - За

8. Пламен Борисов Петров: - За

9. Иван Величков Иванов: - За

10. Румяна Иванова Брайнова-Бузева: - За

11. Стефан Николов Колев: - За

12. Анета Кирилова Маноилова: - За

13. Желка Илиева Денева: - За

14. Розалия Йорданова Кузманова: - За

15. Йорданка Георгиева Стефанова: - За

16. Милен Василев Михов: - За

17. Георги Тодоров Стефанов: - За

18. Исмаил Ружди Хаджимустафа: - За

19. Станислав Стефанов Рашков: - За

20. Пенчо Стоянов Пенчев: - За

21. Димитър Пенчев Захариев: - За

22. Александър Стойнов Чокойски: - За

23. Богдан Минков Ковачев: - За

24. Петьо Цонев Атанасов: - За

25. Румен Тошев Димитров: - За

26. Пламен Анатолиев Легкоступ: - За

27. Иван Велков Иванов: - За

28. Камен Михайлов Алексиев: - За

29. Стефан Николов Стоянов: - Против

30. Хасан Ахмедов Палов: - За

31. Илия Серафимов Велков: - За

32. Мирослав Трифонов Маринов: - За

Предложението беше прието с 31 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 648

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1, от ЗОС и чл. 2, ал. 1 и ал. 3 от НРПУРОИ и във връзка с промяната на тяхното предназначение, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие частите от полски пътища, попадащи в новопроектирани ПИ №№ 193073 и 193075 - землище с. Ресен, съгласно проекта за ЧИ на ПУП- ПР3, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 42 и чл. 43 ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ, дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху реални части от недвижими имоти в обхвата на разработката по решение №87 по протокол №8 от 29.04.2009 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, както следва:

2.1. Община Велико Търново прехвърля на „АГРОРОУД” ЕООД със седалище и адрес на управление с. Ресен, складова база – Гаров район, ЕИК 104592290, представлявано от управителя Михаил Хараламбиев Калбанов, правото на собственост върху реална част от общински имоти с обща площ в размер на 2 928 /две хиляди деветстотин двадесет и осем/ кв.м., представляващи по проекта част от ПИ №№000233 и 000234 /полски пътища/ в землище с. Ресен, срещу цена, определена с протокол за данъчна оценка, в размер на 5 621,76 лева /пет хиляди шестстотин двадесет и един лева седемдесет и шест стотинки/ без начислен ДДС;

2.2. „АГРОРОУД” ЕООД със седалище и адрес на управление с. Ресен, складова база – Гаров район, ЕИК 104592290, представлявано от управителя Михаил Хараламбиев Калбанов прехвърля на Община Велико Търново правото на собственост върху реална част от собствените си имоти с обща площ в размер на 3 825 /три хиляди осемстотин двадесет и пет/ кв. м., попадащи съгласно проекта в новопроектирани пътища - ПИ №№ 193078 и 193079, землище с. Ресен, срещу цена, определена с протокол за оценка на лицензиран оценител „Дупалов” ООД, в размер на 6 502 лева /шест хиляди петстотин и два лева/ без начислен ДДС.

2.3. Община Велико Търново не дължи доплащане с цел уравняване стойността на имотите, предмет на прехвърлителната сделка. Всички необходимо присъщи разходи по сделката са за сметка на „АГРОРОУД” ЕООД със седалище и адрес на управление с. Ресен, складова база – Гаров район, ЕИК 104592290, представлявано от управителя Михаил Хараламбиев Калбанов.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи с „АГРОРОУД” ЕООД със седалище и адрес на управление с. Ресен, складова база – Гаров район, ЕИК 104592290, представлявано от управителя Михаил Хараламбиев Калбанов, предварителен договор по чл.15 ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП – ПРЗ за част от ПИ №№ 193014, 193015 и 193016, местност „Панчев вир”, землище с. Ресен, община Велико Търново, да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху реални части от имотите в обхвата на разработката.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Плаково - Вх. № 1917/ 30.06.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 15:

1. Мавроди Евстатиев Калейнски: - За

2. Гани Монев Пантилеев: - За

3. Богдан Минков Ковачев: - За

4. Йорданка Георгиева Стефанова: - За

5. Пламен Анатолиев Легкоступ: - За

6. Румяна Иванова Брайнова-Бузева: - За

7. Пламен Борисов Петров: - За

8. Христо Мийков Христов: - За

9. Мирко Иванов Робов: - За

10. Александър Стойнов Чокойски: - За

11. Георги Тодоров Стефанов: - За

12. Розалия Йорданова Кузманова: - За

13. Исмаил Ружди Хаджимустафа: - За

14. Цветанка Боянова Недева: - За

15. Иван Величков Иванов: - За

16. Тодор Ангелов Тодоров: - За

17. Пенчо Стоянов Пенчев: - За

18. Анета Кирилова Маноилова: - За

19. Румен Тошев Димитров: - За

20. Стефан Николов Колев: - За

21. Милен Василев Михов: - За

22. Мирослав Трифонов Маринов: - За

23. Станислав Стефанов Рашков: - За

24. Желка Илиева Денева: - За

25. Хасан Ахмедов Палов: - За

26. Илия Серафимов Велков: - За

27. Димитър Пенчев Захариев: - За

28. Драгни Стефанов Драгнев: - За

29. Иван Велков Иванов: - За

30. Стефан Николов Стоянов: - За

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 649

На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот: общинско място с площ от 47 /четиридесет и седем/ кв.м., представляващо 47/ 1420 идеални части от УПИ VІ-313 /урегулиран поземлен имот шест римско за триста и тринадесет арабско/ от строителен квартал 60 /шестдесет/ по РП на с. Плаково, актувано с акт за частна общинска собственост № 4643/ 30.05.2009 г., останалата част от който е собственост на Светослав Стефанов Димитров, Донка Георгиева Петрова, Георги Дончев Петров и Велин Дончев Петров.

Утвърждава експертната оценка на общинската част от УПИ VІ-313 в строителен квартал 60 по РП на с. Плаково, с площ от 47 /четиридесет и седем/ кв.м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 329 лева /триста двадесет и девет лева/ без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Молителите следва да заплатят и следните дължими суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски, в размер на 6,58 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG 36 SОMB 9130 31 24758000 при „Общинска банка” АД клон Велико Търново; 1,3% местен данък в размер на 4,28 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново и сума в размер на 84 лева, представляваща стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

В 11.00 часа беше обявена 15-минутна почивка.

След почивката съгласно взетото в първата част на заседанието решение общинските съветници се върнаха към обсъждането на точка 5 от дневния ред.

Г-жа ЛЮБОМИРА ПОПОВА: След сериозен дебат с г-жа Игнатова и с колегите от ПК по ОН решихме да прецизираме и да допълним предложението на д-р Рашев със следната забележка: „При неизпълнение на пълняемостта на групите на Наредба № 7 ще бъдат извършени съответните промени. Уточнявам, че това е последен шанс на кметовете да спасят своите детски градини. Ако към 1 септември те представят списък с 12 деца, ще спасят детските градини. Смятам, че по този начин им даваме по-голям шанс.

Г-н Стефанов подложи на гласуване предложението за допълнение, внесено от г-жа Попова. Допълнението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Основният проект за решение, заедно с гласуваното допълнение, беше приет с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 650

На основание чл. чл. 17, ал 1, т. 3 и чл. 21 ал 1, т. 23 от ЗМСМА и ПМС 156 от 17 юни 2009 г., Великотърновски Общински съвет

І. Утвърждава натуралните показатели по бюджета към функция „Образование и наука”след приемане на Проекто-образци № 1 и № 2 за учебната 2009/2010 година, както следва:

А/ Дейност “Общообразователни училища

Брой ученици 7562

Б. Дейност “Предучилищно възпитание

1. Брой групи – ЦДГ 77

в т. ч. нощуващи 1

2. Брой яслени групи 4

В т.ч. нощуващи 1

3. Брой деца:

- от 3 до 5 год. 1699

- на 6 год. в ЦДГ и ОДЗ 484

- в яслени групи 93

4. С приемането на Списък Образец № 2 за учебната 2009/10 год. при недостатъчн брой деца за сформиране на съществуващите групи в детските градини в градовете Дебелец и Килифарево и с. Самоводене, същите да се приведат в съответствие с броя на децата, по реда на Наредба № 7 от 29.12.2000 год. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена

5. С приемането на Списък Образец № 2 за учебната 2009/10 г. при установена средна месечна посещаемост под нормативно определената за детските градини в селата Водолей, Церова кория , Пчелище, Шемшево и Присово, да бъде направено предложение пред Великотърновски общински съвет за вземане на решение за сезонен режим на работа – за времето от 1 май до 30 октомври.

6. Закриват се детските градини в селата Вонеща вода, Ново село и Никюп, считано от 01.08.2009 год. Трудовите правоотношения с персонала да се уредят по реда на КТ. Материалната база след извършване на инвентаризация и изготвянето на приемно-предавателен протокол да се зачисли на отговорно съхранение на кметовете на съответните населени места, а задължителната документация да се представи за съхранение в отдел „Образование и наука”.

Забележка: След приемане на Списък Образец № 1 и № 2 за учебната 2009/10 година за преподавателска и друга заетост на персонала от отдел „Образование и наука” при Община Велико Търново и утвърждаването му от РИО на МОН, при неизпълнение на пълняемостта на групите по Наредба № 7/29.12.2000 г. ще бъдат извършени промени, като за същите ще се внесе информация в Общинския съвет.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба, гр. Дебелец - Вх. № 1916/ 30.06.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 16:

1. Мирко Иванов Робов: - За

2. Станислав Стефанов Рашков: - За

3. Гани Монев Пантилеев: - За

4. Христо Мийков Христов: - За

5. Милен Василев Михов: - За

6. Любомира Симеонова Попова: - За

7. Александър Стойнов Чокойски: - За

8. Розалия Йорданова Кузманова: - За

9. Цветанка Боянова Недева: - За

10. Камен Михайлов Алексиев: - За

11. Георги Тодоров Стефанов: - За

12. Драгни Стефанов Драгнев: - За

13. Стефан Николов Стоянов: - Въздържал се

14. Роза Димитрова Мишева: - За

15. Богдан Минков Ковачев: - За

16. Румяна Иванова Брайнова-Бузева: - За

17. Пламен Борисов Петров: - За

18. Тодор Ангелов Тодоров: - За

19. Йорданка Георгиева Стефанова: - За

20. Димитър Пенчев Захариев: - За

21. Пенчо Стоянов Пенчев: - За

22. Желка Илиева Денева: - За

23. Мавроди Евстатиев Калейнски: - За

24. Пламен Анатолиев Легкоступ: - За

25. Анета Кирилова Маноилова: - За

26. Иван Велков Иванов: - За

27. Петьо Цонев Атанасов: - За

28. Иван Величков Иванов: - За

29. Румен Тошев Димитров: - Въздържал се

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 651

На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот: общинско място с площ от 30 /тридесет/ кв.м., представляващо 30/ 480 идеални части от УПИ ХІV-279 /урегулиран поземлен имот четиринадесет римско за двеста седемдесет и девет арабско/ от строителен квартал 39 /тридесет и девет/ по РП на гр. Дебелец, актувано с акт за частна общинска собственост №4641/28.05.2009 г., останалата част от който е собственост на Симеон Йорданов Симеонов, Зорка Йорданова Еврокиева, Калина Йорданова Симеонова и Цанка Йорданова Симеонова, наследници на Йордан Симеонов Тончев.

Утвърждава експертната оценка на общинската част от УПИ ХІV-279 в строителен квартал 39 по РП на гр. Дебелец, с площ от 30 /тридесет/ кв.м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 630 лева /шестстотин и тридесет лева/ без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Молителите следва да заплатят и следните дължими суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски, в размер на 12,60 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG 36 SОMB 9130 31 24758000 при „Общинска банка” АД клон Велико Търново; 1,3% местен данък в размер на 8,19 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново и сума в размер на 162 лева, представляваща стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на имоти публична общинска собственост, с. Присово, с. Ресен и гр. Дебелец - Вх. № 1893/ 30.06.2009 г.

Г-жа ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА: В ПК обсъждахме предложението за Присово, Ресен и Дебелец, но от скиците не ни стана ясно къде се намират язовирите. Цените, които са обявени, също не е ясно как са формирани. Не е ясно конкурс или търг ще бъде.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Това не е обикновен търг, а има условия, на които трябва да се отговори, понеже става дума за водно съоръжение. Имотите са локализирани с номера.

Цените са формирани на базата на досегашните плюс индексацията, която ОбС прие. Ако цената ви се вижда малка, ОбС може да предложи друга цена.

Г-н Стефанов подложи на гласуване предложението по т. 17. Резултатите от гласуването бяха следните: 14 „за”, 2 „против” и 13 „въздържали се”.

Г-н Милен Михов обясни, че не е могъл да гласува и предложи предложението да се прегласува.

Г-н Стефанов подложи на прегласуване предложението по точката:

След прегласуването предложението беше отхвърлено с 14 „за”, 2 „против” и 13 „въздържали се”:

1. Румен Тошев Димитров: - Въздържал се

2. Мавроди Евстатиев Калейнски: - За

3. Стефан Николов Стоянов: - Против

4. Тодор Ангелов Тодоров: - Въздържал се

5. Любомира Симеонова Попова: - Въздържал се

6. Александър Стойнов Чокойски: - Въздържал се

7. Гани Монев Пантилеев: - За

8. Пламен Борисов Петров: - Въздържал се

9. Станислав Стефанов Рашков: - За

10. Георги Тодоров Стефанов: - За

11. Пламен Анатолиев Легкоступ: - За

12. Иван Величков Иванов: - За

13. Христо Мийков Христов: - Въздържал се

14. Пенчо Стоянов Пенчев: - Въздържал се

15. Румяна Иванова Брайнова-Бузева: - За

16. Мирко Иванов Робов: - За

17. Милен Василев Михов: - За

18. Димитър Пенчев Захариев: - Въздържал се

19. Петьо Цонев Атанасов: - Против

20. Анета Кирилова Маноилова: - За

21. Йорданка Георгиева Стефанова: - Въздържал се

22. Богдан Минков Ковачев: - За

23. Цветанка Боянова Недева: - Въздържал се

24. Желка Илиева Денева: - За

25. Камен Михайлов Алексиев: - Въздържал се

26. Розалия Йорданова Кузманова: - Въздържал се

27. Драгни Стефанов Драгнев: - За

28. Иван Велков Иванов: - За

29. Стефан Николов Колев: - Въздържал се

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ (отрицателен вот): Гласувах „против”, защото смятам, че цените трябваше да се вдигнат най-малко с 100 %, минималната тръжна цена за година.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, находящ се в ДСХ „Венета Ботева” - Вх. № 1911/ 30.06.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 18. Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

1. Тодор Ангелов Тодоров: - За

2. Гани Монев Пантилеев: - За

3. Богдан Минков Ковачев: - За

4. Пламен Борисов Петров: - За

5. Любомира Симеонова Попова: - За

6. Александър Стойнов Чокойски: - За

7. Христо Мийков Христов: - За

8. Иван Величков Иванов: - За

9. Мирко Иванов Робов: - За

10. Желка Илиева Денева: - За

11. Розалия Йорданова Кузманова: - За

12. Цветанка Боянова Недева: - За

13. Роза Димитрова Мишева: - За

14. Георги Тодоров Стефанов: - За

15. Румяна Иванова Брайнова-Бузева: - За

16. Камен Михайлов Алексиев: - За

17. Йорданка Георгиева Стефанова: - За

18. Драгни Стефанов Драгнев: - За

19. Мавроди Евстатиев Калейнски: - За

20. Румен Тошев Димитров: - За

21. Станислав Стефанов Рашков: - За

22. Анета Кирилова Маноилова: - За

23. Петьо Цонев Атанасов: - За

24. Пламен Анатолиев Легкоступ: - За

25. Димитър Пенчев Захариев: - За

26. Исмаил Ружди Хаджимустафа: - За

27. Иван Велков Иванов: - За

28. Пенчо Стоянов Пенчев: - За

29. Мирослав Трифонов Маринов: - За

30. Милен Василев Михов: - За

31. Стефан Николов Колев: - За

32. Стефан Николов Стоянов: - За

РЕШЕНИЕ № 652

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинска собственост, чл. 11 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и предложение вх. № 25-151/22.06.2009 год. на Управителя на Дом за стари хора „Венета Ботева”, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, намиращ се в сградата на институцията, представляващ площ от 1,00 кв.м за разполагане на автомат за топли напитки при начална тръжна цена 15,00 лв. месечно.

Възлага на Управителя на Дом за стари хора „Венета Ботева” да организира и проведе търг за отдаване на имота под наем, за срок от 5 /пет/ години, при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отваване под наем на имот частна общинска собственост, ул. „Георги Мамарчев” № 14, гр. Велико Търново - Вх. № 1953/ 13.07.2009 г.

Г-н Георги Стефанов даде думата на г-н Светозар Киров.

Г-н СВЕТОЗАР КИРОВ: Имотът представлява механа, питейно заведение. Аз и моите родители живеем в къщата, в която се намира въпросната механа. На 1 метър под спалнята на моите родители и входа на съседите ми се намира входът на това питейно заведение. Как е възможно в жилищна сграда да се намира механа, която с дейността си пречи не само на нас, а и на хората наоколо? Това противоречи на Наредбата за опазване на околната среда и шума във В. Търново, приета от вашия състав на ОбС, както и на Закона за защита на околната среда – чл. 3, ал. 5. По нотариален акт притежавам 6 кв.м изба във вашия имот, до която нямам достъп. Вземайки предвид всичко това, ви моля да отстраните тази неправда, като промените предназначението на имота - да е всичко друго, но не и механа.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Изцяло ви подкрепям в искането и се солидаризирам с вас. Искам да помоля колегите да подкрепят жалбата на господина. Аз лично съм бил свидетел, че на много граждани се пречи по този начин. Моята молба е да се промени предназначението на обекта.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Какво точно може да стане на мястото на тази механа? Това е бившата механа „Сухиндол”, водиха се дела и сега тя е общинска собственост. Бих подкрепил такова предложение, но това е имот, от който се очаква да носи постъпления. Трябва да се вземе решение какво може да стане, ако се промени предназначението. По главната улица също има механи в жилищни сгради. Отделен е въпросът, че има нормативни изисквания за шум. Има си органи, които следят за шума, има и изисквания, на които отговаря един такъв търговски обект. Въпросът ми към г-н Стоянов е как така от една страна искаме качествени услуги, а от друга страна искаме да се затварят общински имоти.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Първото, което бих предложил, е работното време на това заведение да бъде от сутринта до 18 часа. Там може да се направи пенсионерски клуб например. Не може за това, че Общината трябва да печели от всички обекти, да унищожаваме здравето и спокойствието на гражданите в тази сграда. Ако не можем да измислим какво да правим, най-добрият вариант е да го продадем на живеещите отгоре.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Нищо лошо няма, стига да искат да го купят и то на пазарната цена. Да се върнем на точката за язовирите, които всъщност са блата – Вие предлагате там да се вдигнат наемите, а тук, откъдето могат да се вземат пари, предлагате друго.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Имаме един имот, за който сме водили дела и сме ги спечелили. Този имот е общинска собственост. Сградата е проектирана, за да има заведение. Ако има шум в това заведение, има ясни правила какъв трябва да е шумът. Нерешаването за отдаване под наем означава да държим една общинска собственост затворена и безстопанствена. Не виждам каква може да бъде логиката да не решим да не експлоатираме една общинска собственост. Ако има желание да го продаваме, нямам нищо против. Ще направя предложение да се включи в програмата за приватизация. Имаше предложение да го предадем на нашето търговско дружество „Царевград Търнов”, но то има други цели и задачи. Най-добре е на този етап да обявим един конкурс за отдаване под наем и всеки, който го стопанисва да спазва всички наредби, включително и тези за шум.

ТОДОР ТОДОРОВ: Тук се изказаха мнения за промяна предназначението на имота. Има си ред, по който става това. Предлагам да прекратим дебата и да преминем към гласуване.

Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 19:

1. Пламен Борисов Петров: - За

2. Пламен Анатолиев Легкоступ: - За

3. Розалия Йорданова Кузманова: - За

4. Христо Мийков Христов: - За

5. Александър Стойнов Чокойски: - За

6. Милен Василев Михов: - За

7. Румяна Иванова Брайнова-Бузева: - За

8. Богдан Минков Ковачев: - За

9. Мирко Иванов Робов: - За

10. Цветанка Боянова Недева: - За

11. Любомира Симеонова Попова: - За

12. Иван Величков Иванов: - За

13. Гани Монев Пантилеев: - За

14. Драгни Стефанов Драгнев: - За

15. Роза Димитрова Мишева: - За

16. Станислав Стефанов Рашков: - За

17. Пенчо Стоянов Пенчев: - За

18. Анета Кирилова Маноилова: - За

19. Желка Илиева Денева: - За

20. Румен Тошев Димитров: - Против

21. Георги Тодоров Стефанов: - За

22. Йорданка Георгиева Стефанова: - За

23. Исмаил Ружди Хаджимустафа: - За

24. Стефан Николов Стоянов: - Против

25. Иван Велков Иванов: - За

26. Тодор Ангелов Тодоров: - За

27. Стефан Николов Колев: - За

28. Илия Серафимов Велков: - За

Предложението беше прието с 26 „за”, 2 „против” и „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 653

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 14 ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинска собственост и чл. 8 ал. 3 т. 4 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за отдаването под наем на имот частна общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Георги Мамарчев” № 14, представляващ обект „Механа” с площ 148,00 кв.м за срок от 3 години и минимална месечна конкурсна цена 1470,00 лв.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе конкурс за отдаване на имота под наем, при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Спечелилият конкурса участник, следва да заплати на досегашния ползвател, направените по експертната оценка подобрения в размер на 23190,26 лв. с включен ДДС.

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот, кв. № 608, гр. Велико Търново - Вх. № 1952/ 13.07.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 20:

1. Георги Тодоров Стефанов: - За

2. Александър Стойнов Чокойски: - За

3. Христо Мийков Христов: - За

4. Станислав Стефанов Рашков: - За

5. Анета Кирилова Маноилова: - За

6. Иван Величков Иванов: - Въздържал се

7. Цветанка Боянова Недева: - За

8. Драгни Стефанов Драгнев: - За

9. Стефан Николов Колев: - Въздържал се

10. Пламен Борисов Петров: - За

11. Иван Велков Иванов: - За

12. Любомира Симеонова Попова: - За

13. Розалия Йорданова Кузманова: - За

14. Йорданка Георгиева Стефанова: - За

15. Румяна Иванова Брайнова-Бузева: - За

16. Роза Димитрова Мишева: - Въздържал се

17. Пенчо Стоянов Пенчев: - За

18. Милен Василев Михов: - Въздържал се

19. Тодор Ангелов Тодоров: - За

20. Пламен Анатолиев Легкоступ: - За

21. Румен Тошев Димитров: - Въздържал се

22. Мирко Иванов Робов: - Въздържал се

23. Желка Илиева Денева: - Въздържал се

24. Стефан Николов Стоянов: - Против

25. Богдан Минков Ковачев: - За

Предложението не беше прието със 17 „за”, 1 „против”, 7 „въздържали се”.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Утвърждаване на експертна оценка, кв. № 105, гр. Велико Търново - Вх. № 1949/ 13.07.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 21:

1. Стефан Николов Колев: - За

2. Георги Тодоров Стефанов: - За

3. Пламен Борисов Петров: - За

4. Александър Стойнов Чокойски: - За

5. Пламен Анатолиев Легкоступ: - За

6. Гани Монев Пантилеев: - Въздържал се

7. Румяна Иванова Брайнова-Бузева: - За

8. Мирко Иванов Робов: - За

9. Петьо Цонев Атанасов: - За

10. Богдан Минков Ковачев: - За

11. Желка Илиева Денева: - За

12. Анета Кирилова Маноилова: - За

13. Драгни Стефанов Драгнев: - За

14. Роза Димитрова Мишева: - За

15. Станислав Стефанов Рашков: - За

16. Любомира Симеонова Попова: - За

17. Иван Величков Иванов: - Въздържал се

18. Пенчо Стоянов Пенчев: - За

19. Розалия Йорданова Кузманова: - За

20. Тодор Ангелов Тодоров: - За

21. Исмаил Ружди Хаджимустафа: - За

22. Цветанка Боянова Недева: - За

23. Йорданка Георгиева Стефанова: - За

24. Христо Мийков Христов: - За

25. Илия Серафимов Велков: - За

26. Милен Василев Михов: - Въздържал се

27. Камен Михайлов Алексиев: - За

28. Румен Тошев Димитров: - Въздържал се

29. Иван Велков Иванов: - За

30. Мавроди Евстатиев Калейнски: - За

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 4 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 654

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Утвърждава актуализирана начална конкурсна цена, равна на експертната оценка, определена от оценител на имоти «Инвестстрой – 92», ООД, за продажба чрез публично оповестен конкурс на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот V /пет римско/ от строителен квартал 105 /сто и пет/ по ПУП на гр. Велико Търново, с идентификатор №10447.513.396 396 /едно нула четири четири седем точка пет едно три точка три девет шест/ по КК и КР на гр. В. Търново отреден за „обществено и жилищно строителство” с площ от 557 кв. м. /петстотин петдесет и седем квадратни метра/, актуван с АОС №4249/24.07.2007 г., в размер на 81 000 /осемдесет и една хиляди/ лева без ДДС.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на имот, кв. № 620, гр. Велико Търново - Вх. № 1948/ 13.07.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на гласуване предложението по т. 22. Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

1. Пламен Анатолиев Легкоступ: - За

2. Димитър Пенчев Захариев: - За

3. Румен Тошев Димитров: - За

4. Исмаил Ружди Хаджимустафа: - За

5. Стефан Николов Колев: - За

6. Александър Стойнов Чокойски: - За

7. Цветанка Боянова Недева: - За

8. Мавроди Евстатиев Калейнски: - За

9. Георги Тодоров Стефанов: - За

10. Гани Монев Пантилеев: - За

11. Йорданка Георгиева Стефанова: - За

12. Богдан Минков Ковачев: - За

13. Мирко Иванов Робов: - За

14. Христо Мийков Христов: - За

15. Румяна Иванова Брайнова-Бузева: - За

16. Иван Величков Иванов: - За

17. Розалия Йорданова Кузманова: - За

18. Желка Илиева Денева: - За

19. Любомира Симеонова Попова: - За

20. Пенчо Стоянов Пенчев: - За

21. Пламен Борисов Петров: - За

22. Анета Кирилова Маноилова: - За

23. Петьо Цонев Атанасов: - За

24. Драгни Стефанов Драгнев: - За

25. Хасан Ахмедов Палов: - За

26. Станислав Стефанов Рашков: - За

27. Иван Велков Иванов: - За

28. Камен Михайлов Алексиев: - За

29. Стефан Николов Стоянов: - Въздържал се

30. Роза Димитрова Мишева: - За

31. Тодор Ангелов Тодоров: - За

РЕШЕНИЕ № 655

На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1 и чл. 34, ал. 1 от ЗОС, чл. 3, ал.1, т. 2 и чл.3, ал. 2, т. 5, от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет

Приема в полза на Община Велико Търново и дава съгласие да бъдат съставени актове за общинска собственост за недвижими имоти, получени като обезщетение срещу учредено право на строеж върху УПИ ХІІ от строителен квартал 620 по ПУП на гр. Велико Търново, съгласно решение на ОбС и договор, сключен между Община Велико Търново и „РЕЙ БИ АС СТРОЙЕКСПОРТ” ЕООД на 04.04.2007 г. /съгласно приложение №1 – таблица на жилищните обекти/, представляващи 15,1% от РЗП на обект „Жилищна сграда с гаражи и офиси”

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по съставяне на акт за общинска собственост за имота съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, кв. № 168, гр. Велико Търново - Вх. № 1935/ 13.07.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 23:

1. Пламен Борисов Петров: - За

2. Христо Мийков Христов: - За

3. Роза Димитрова Мишева: - Въздържал се

4. Пламен Анатолиев Легкоступ: - За

5. Цветанка Боянова Недева: - За

6. Александър Стойнов Чокойски: - За

7. Желка Илиева Денева: - Въздържал се

8. Румяна Иванова Брайнова-Бузева: - За

9. Драгни Стефанов Драгнев: - За

10. Иван Величков Иванов: - За

11. Йорданка Георгиева Стефанова: - За

12. Тодор Ангелов Тодоров: - За

13. Георги Тодоров Стефанов: - За

14. Мирко Иванов Робов: - Въздържал се

15. Любомира Симеонова Попова: - За

16. Стефан Николов Стоянов: - Въздържал се

17. Станислав Стефанов Рашков: - За

18. Камен Михайлов Алексиев: - За

19. Гани Монев Пантилеев: - За

20. Иван Велков Иванов: - За

21. Анета Кирилова Маноилова: - За

22. Мавроди Евстатиев Калейнски: - За

23. Румен Тошев Димитров: - Въздържал се

24. Розалия Йорданова Кузманова: - За

25. Пенчо Стоянов Пенчев: - За

26. Исмаил Ружди Хаджимустафа: - Въздържал се

27. Богдан Минков Ковачев: - За

28. Стефан Николов Колев: - Въздържал се

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, 7„въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 656

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет

Включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2009 г. недвижим имот частна общинска собственост, представляващ поземлен имот 18 /осемнадесет/ от строителен квартал 168 /сто шестдесет и осем/ по ПУП на гр. Велико Търново, а по КК и КР на гр. Велико Търново представляващ поземлен имот с идентификатор 10447.512.12, с площ от 248 /двеста четиридесет и осем/ кв.м., заедно с построената в имота сграда – търговски обект с идентификатор 10447.512.12.3, със ЗП в размер на 82 кв.м., масивна конструкция, на един етаж, построен през 1957 г., състоящ се от: зала, коридор склад, тоалетна и помещение, актуван с АОС № 4645/ 15.06.2009 г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС, чл. 39 ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ поземлен имот 18 /осемнадесет/ от строителен квартал 168 /сто шестдесет и осем/ по ПУП на гр. Велико Търново, а по КК и КР на гр. Велико Търново представляващ поземлен имот с идентификатор 10447.512.12, с площ от 248 /двеста четиридесет и осем/ кв.м., заедно с построената в имота сграда – търговски обект с идентификатор 10447.512.12.3, със ЗП в размер на 82 кв.м., масивна конструкция, на един етаж, построен през 1957 г., състоящ се от: зала, коридор склад, тоалетна и помещение, актуван с АОС №4645/15.06.2009 г.

Утвърждава начална тръжна цена, равна на експертната оценка, изготвена от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 57 700 /петдесет и седем хиляди и седемстотин/ лева без начислен ДДС;

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОИ.

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост, гр. Велико Търново - Вх. № 1950/ 13.07.2009 г.

Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: Аз оглавявам две сдружения, които подпомагат изграждането на два православни храма в местността „Руски гробища”, която е в съседство с този имот. За да не появят съмнения за конфликт на интереси, аз ви уведомявам, че няма да взема участие в гласуването.

Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 24:

 

1. Богдан Минков Ковачев: - За

2. Христо Мийков Христов: - За

3. Милен Василев Михов: - За

4. Станислав Стефанов Рашков: - За

5. Пламен Борисов Петров: - За

6. Цветанка Боянова Недева: - За

7. Розалия Йорданова Кузманова: - За

8. Александър Стойнов Чокойски: - За

9. Пламен Анатолиев Легкоступ: - За

10. Желка Илиева Денева: - За

11. Любомира Симеонова Попова: - За

12. Анета Кирилова Маноилова: - За

13. Румяна Иванова Брайнова-Бузева: - За

14. Мирко Иванов Робов: - Въздържал се

15. Георги Тодоров Стефанов: - Въздържал се

16. Гани Монев Пантилеев: - За

17. Йорданка Георгиева Стефанова: - За

18. Хасан Ахмедов Палов: - За

19. Исмаил Ружди Хаджимустафа: - За

20. Иван Величков Иванов: - За

21. Иван Велков Иванов: - За

22. Стефан Николов Колев: - Въздържал се

23. Петьо Цонев Атанасов: - Против

24. Тодор Ангелов Тодоров: - За

25. Стефан Николов Стоянов: - Против

26. Пенчо Стоянов Пенчев: - За

27. Илия Серафимов Велков: - За

28. Румен Тошев Димитров: - Въздържал се

Предложението не беше прието с 22 „за”, 2 „против”, 4 „въздържали се”.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Утвърждаване на годишно ползване на дървесина от Общински горски фонд за отоплителен сезон 2009/ 2010 г. - Вх. № 1902/ 26.06.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 25. Предложението беше прието със 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

1. Цветанка Боянова Недева: - За

2. Йорданка Георгиева Стефанова: - За

3. Димитър Пенчев Захариев: - За

4. Тодор Ангелов Тодоров: - За

5. Румяна Иванова Брайнова-Бузева: - За

6. Александър Стойнов Чокойски: - За

7. Гани Монев Пантилеев: - За

8. Розалия Йорданова Кузманова: - За

9. Христо Мийков Христов: - За

10. Пенчо Стоянов Пенчев: - За

11. Стефан Николов Колев: - За

12. Петьо Цонев Атанасов: - За

13. Стефан Николов Стоянов: - За

14. Румен Тошев Димитров: - За

15. Камен Михайлов Алексиев: - За

16. Мирко Иванов Робов: - За

17. Любомира Симеонова Попова: - За

18. Драгни Стефанов Драгнев: - За

19. Роза Димитрова Мишева: - За

20. Иван Велков Иванов: - За

21. Желка Илиева Денева: - За

22. Милен Василев Михов: - За

23. Станислав Стефанов Рашков: - За

24. Богдан Минков Ковачев: - За

25. Георги Тодоров Стефанов: - За

26. Анета Кирилова Маноилова: - За

РЕШЕНИЕ № 657

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 57, ал. 11, т. 1 от Закона за горите, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за отоплителен сезон 2009/2010 година да бъдат добити по такса на корен, дърва за огрев от общински горски фонд съгласно лесоустройствения проект и план – извлечение за промяна вида и интензивността на сечта по списък на домакинствата, в следните населени места:

 

№ по ред Кметство № имот по КВС Подотдел по ЛУП Площ на подотдела

/ха/

Вид гора Запас м3/ха Общ запас /м3/ Предвидено ползване по ЛУП /м3/ Предвидено ползване /простр. м3/
1. Капиново 000812 201в 0,7 изд. 105 80 - -
    229003 211з 15,6 шир. 182 3 260 495 1 074,2
      211и 3,2 шир. 241 880 140 304,3
      211к 8,1 изд. 102 930 225 488,2
2. Миндя 101010 234в 2,6 игл. 230 690 170 368,9
    216016 226т1 4,2 изд. 168 810 220 478,3
      226у1 0,9 изд. 52 50 50 108,7
    221019 226ц 10,3 изд. 53 600 115 250,0
3. Пчелище 211003 184л 19,4 шир. 170 3 750 1 070 2 236,1
4. Церова 206001 213к 8,9 шир. 182 1860 475 1 032,6
  кория 217010 226н 6,8 изд. 123 940 225 489,1
  Всичко:             3 185 6 830,4

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Закупуване на земеделски земи, землище с. Пчелище - Вх. № 1903/ 26.06.2009 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 26. Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

1. Йорданка Георгиева Стефанова: - За

2. Цветанка Боянова Недева: - За

3. Хасан Ахмедов Палов: - За

4. Румяна Иванова Брайнова-Бузева: - За

5. Мавроди Евстатиев Калейнски: - За

6. Димитър Пенчев Захариев: - За

7. Богдан Минков Ковачев: - За

8. Исмаил Ружди Хаджимустафа: - За

9. Александър Стойнов Чокойски: - За

10. Стефан Николов Колев: - Въздържал се

11. Любомира Симеонова Попова: - За

12. Георги Тодоров Стефанов: - За

13. Петьо Цонев Атанасов: - За

14. Пенчо Стоянов Пенчев: - За

15. Мирко Иванов Робов: - За

16. Драгни Стефанов Драгнев: - За

17. Тодор Ангелов Тодоров: - За

18. Гани Монев Пантилеев: - За

19. Пламен Анатолиев Легкоступ: - За

20. Розалия Йорданова Кузманова: - За

21. Пламен Борисов Петров: - За

22. Христо Мийков Христов: - За

23. Станислав Стефанов Рашков: - За

24. Роза Димитрова Мишева: - За

25. Желка Илиева Денева: - За

26. Иван Велков Иванов: - За

27. Илия Серафимов Велков: - За

28. Румен Тошев Димитров: - За

29. Милен Василев Михов: - За

РЕШЕНИЕ № 658

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Великотърновски Общински съвет

Приема оценките на земеделски земи по § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ, изготвени съгласно Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи /ДВ бр. 75/12.09.2006 г./, както следва:

 

№ по ред № на имот по ПНИ Землище Местност Площ

/дка/

Цена

/лева/

1. 250.46 Пчелище Капин. манастир 0,600 162,00
2. 252.7 Пчелище Капин. манастир 0,600 174,00

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Допълване на решения № 371, 485, 486, 512, 513 и 514 на ВТОбС, с текст за разсрочено плащане на обявените обекти - Вх. № 1962/ 15.07.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 27:

1. Тодор Ангелов Тодоров: - За

2. Христо Мийков Христов: - За

3. Александър Стойнов Чокойски: - За

4. Станислав Стефанов Рашков: - За

5. Мавроди Евстатиев Калейнски: - За

6. Хасан Ахмедов Палов: - За

7. Богдан Минков Ковачев: - За

8. Пламен Анатолиев Легкоступ: - За

9. Стефан Николов Стоянов: - Въздържал се

10. Георги Тодоров Стефанов: - За

11. Пламен Борисов Петров: - За

12. Димитър Пенчев Захариев: - За

13. Желка Илиева Денева: - За

14. Йорданка Георгиева Стефанова: - За

15. Стефан Николов Колев: - За

16. Пенчо Стоянов Пенчев: - За

17. Цветанка Боянова Недева: - За

18. Роза Димитрова Мишева: - За

19. Румяна Иванова Брайнова-Бузева: - За

20. Исмаил Ружди Хаджимустафа: - За

21. Мирко Иванов Робов: - За

22. Гани Монев Пантилеев: - За

23. Розалия Йорданова Кузманова: - За

24. Румен Тошев Димитров: - За

25. Петьо Цонев Атанасов: - Въздържал се

26. Драгни Стефанов Драгнев: - За

27. Иван Велков Иванов: - За

28. Милен Василев Михов: - За

29. Анета Кирилова Маноилова: - Въздържал се

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 659

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК ,чл.4, ал. 2 и чл. 32, ал. 2 и ал.3 от ЗПСК, чл. 21,ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 5 и чл. 6 от Наредбата за търговете и конкурсите , чл. 3, т. 4 от Методиката за приватизационни сделки, приета с решения №№ 48/2004 г., 574/2009 г. на Общински съвет – В. Търново, Великотърновски Общинския съвет

1. Допълва свои решения :

- № 371 / 09.10.2008 г., относно продажба на 19 579 поименни акции от „ВТО Мултиком”- АД, Велико Търново,представляващи 34 на сто от капитала на дружеството с начална цена 320 000 лева;

- № 485/19.02.2009 година,относно продажба на:“УПИ І от кв. 54 по плана на с.Дичин с площ 8 845 кв.м., заедно с построена в него двуетажна сграда /бивше училище/ с РЗП 846 кв.м. и едноетажна сграда /пристройка/ със ЗП 34 кв.м.” с начална цена 86 740 лева- частично облагаеми с ДДС;

- № 486/19.02.2009 година, относно продажба на:общински нежилищен имот , представляващ „Незавършен обект на строителството–/ Разширение на детска градина/” с РЗП 1348 кв.м, построен в УПИ VІ, кв. 50 по плана на гр. Килифарево с площ 860 кв.м ,с начална цена 90 000 лева – без ДДС и „Застроен УПИ І от строителен квартал 40 по плана на с. Никюп, с площ 1900 кв.м., заедно с построена в него масивна едноетажна сграда- бивша мандра с РЗП 176”, с начална цена 7 313 лева – частично облагаеми с ДДС;

- № 512/19.03.2009 година, относно продажба на: УПИ І от кв. 11 по плана на с.Беляковец с площ 5395 кв.м заедно с построена в него сграда бивше училище , външни тоалетни и склад с обща РЗП 717 кв.м. , с начална цена 206 774 лева – частично облагаеми ДДС;

- №513/19.03.2009 година, относно продажба на:общински нежилищни имоти в с. Войнежа , представляващи: Незастроен урегулиран поземлен имот І - “за обществено обслужване” от кв.4 с площ 2 786 кв.м., с начална цена 11 144 лева -без ДДС; Урегулиран поземлен имот ІІ – „за обществено обслужване” от кв.4 с площ 2 786 кв.м., заедно с построена в него сграда - бивша тоалетна с площ 52 кв.м , с начална цена 11 870 лева –частично облагаеми ДДС; Урегулиран поземлен имот ІІІ –„за обществено обслужване” от кв.4 с площ 2 589 кв.м.,заедно с построена в него сграда бивше общежитие със застроена площ 144 кв.м., с начална цена 13 108 лева –частично облагаеми с ДДС; Урегулиран поземлен имот ІV – „за обществено обслужване” от кв. 4 с площ 2 588 кв.м.,заедно с построена в него сграда бивше училище с РЗП- 1 004 кв.м., с начална цена 58 979 лева- частично облагаеми с ДДС;

- № 514/ 19.03.2009 година , относно продажба на:общински нежилищни имоти в с. Пчелище, представляващи: Незастроен урегулиран поземлен имот І , отреден „за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1658 кв.м., с начална цена 10 900 лева -без ДДС; Незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ – „за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1397 кв.м., с начална цена 8 400 лева -без ДДС; Незастроен урегули ран поземлен имот ІV – „за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1500 кв.м. – с начална цена 11 100 лева -без ДДС; Незастроен урегулиран поземлен имот V – „за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1635 кв.м. – с начална цена 11 500 лева -без ДДС; Незастроен урегулиран поземлен имот VІ –“за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1500 кв.м., с начална цена 18 100 лева -без ДДС ; Незастроен урегулиран поземлен имот VІІ – „за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1623 кв.м., с начална цена 21300 лева- без ДДС ; Незастроен урегулиран поземлен имот VІІІ – „за общест вено обслужване” от кв.45 с площ 2 362 кв.м., с начална цена 25 600 лева -без ДДС; Урегулиран поземлен имот ІХ– „за обществено обслужване” от кв.45 с площ 3 432 кв.м. , заедно с построена в него сграда /бивше училище с две пристройки с РЗП 1534,19 кв.м./ с начална цена 103 500 лева - частично облагаеми с ДДС, със следния текст:

„При провеждане на поредни търгове се допуска разсрочено плащане при следните условия: начална вноска – не по-малко от половината на определената на търга цена; срок за издължаване – до 12 месеца от сключването на договора; лихва върху неиздължената част- ОЛП плюс 10 пункта.”

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване в годишния план за 2009 г. и откриване процедура за приватизация на имот представляващ „Магазин” на ул. „Никола Габровски” № 31 - Вх. № 1963/ 15.07.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 28:

1. Румен Тошев Димитров: - За

2. Димитър Пенчев Захариев: - За

3. Пламен Анатолиев Легкоступ: - За

4. Цветанка Боянова Недева: - За

5. Мавроди Евстатиев Калейнски: - За

6. Александър Стойнов Чокойски: - За

7. Мирко Иванов Робов: - За

8. Любомира Симеонова Попова: - За

9. Христо Мийков Христов: - За

10. Стефан Николов Колев: - За

11. Георги Тодоров Стефанов: - За

12. Богдан Минков Ковачев: - За

13. Тодор Ангелов Тодоров: - За

14. Пенчо Стоянов Пенчев: - За

15. Гани Монев Пантилеев: - За

16. Розалия Йорданова Кузманова: - За

17. Пламен Борисов Петров: - За

18. Роза Димитрова Мишева: - За

19. Йорданка Георгиева Стефанова: - За

20. Милен Василев Михов: - За

21. Желка Илиева Денева: - За

22. Стефан Николов Стоянов: - Против

23. Станислав Стефанов Рашков: - За

24. Румяна Иванова Брайнова-Бузева: - За

25. Петьо Цонев Атанасов: - За

26. Драгни Стефанов Драгнев: - За

27. Иван Велков Иванов: - За

28. Исмаил Ружди Хаджимустафа: - За

29. Анета Кирилова Маноилова: - За

30. Хасан Ахмедов Палов: - За

31. Илия Серафимов Велков: - За

Предложението беше прието с 30 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 660

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 , чл.4, ал. 2 и чл. 32, ал.3 от ЗПСК, Великотърновски Общински съвет

Включва в годишния план за приватизация за 2009 година и открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот,представляващ „Магазин” на ул.„Никола Габровски” № 31, гр. Велико Търново - собственост на Община В. Търново.

Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на обекта, сключването на договори за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Общинския съвет.

Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно свикване на Общо събрание на „Пазари - Велико Търново” ООД - Вх. № 1957/ 14.07.2009 г.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Гласуваме така направеното предложение с добавките, предложени от ПК по ИВСПИ. Между предложението на ОбА и това на ПК има различия и аз държа решението да бъде прието с добавката на ПК по ИВСПИ. Тъй като съм представител на община В. Търново в „Пазари – В. Търново”, искам да имам ясни и точни пълномощия.

Г-н Стефанов подложи на гласуване предложението на ПК по ИВСПИ. Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

Цялото предложение по т. 29, заедно с гласуваната добавка, беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 661

На основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка чл.221 от ТЗ и чл. 37 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Възлага на представителя на Община Велико Търново в редовно Общо събрание на съдружниците на „Пазари –Велико Търново” ООД, Велико Търново на 28.07.2009 г. от 10.00 часа в административната сграда на „Пазари - Велико Търново” ООД, Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. „България” №1, да гласува съобразно дневния ред, както следва:

По т.1 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.2 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.3 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.4 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.5 от дневния ред – да се гласува „за” разпределението на печалбата, съгласно дяловото участие.

По т.6 от дневния ред – да се гласува „за” разпределението на печалбата, съгласно дяловото участие.

По т.7 от дневния ред – да се гласува „против” или „въздържал се”.

По т.8 от дневния ред – да се гласува „против”.

По т.9 от дневния ред – след запознаване с материалите може да се гласува с оглед защита интересите на Общината.

 

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно свикване на Общо събрание на „ЕТЪР – 1924” АД, гр. Велико Търново - Вх. № 1956/ 14.07.2009 г.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Искам да внеса яснота относно това, което се случи в ПК за СТДМ и защо ние искаме да не снема отговорност от Съвета на директорите. В счетоводния баланс, който ни е представен от Футболния клуб, виждаме задължения от над 300 000 лв., които от представения ни счетоводен баланс не е ясно как са натрупани и за какво са изразходвани. Затова се обединихме около мнението, че Съветъг на директорите трябва да носи отговорност и нашето предложение е да не се освобождават от отговорност.

Г-н Георги Стефанов подложи на гласуване предложението на ПК за СТДМ. Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 662

На основание на основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка чл. 221 от ТЗ и чл. 37 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Възлага на представителя на Община Велико Търново в редовно Общо събрание на акционерите на „ЕТЪР-1924” - АД, Велико Търново на 28.07.2009 г. от 14.00 часа в административната сграда на стадион „Ивайло”, гр.Велико Търново, ул. „Филип Тотю” №18, северен централен вход да гласува съобразно дневния ред, както следва:

По т.1 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.2 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.3 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.4 от дневния ред – да се гласува „против”.

По т.5 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.6 от дневния ред – след запознаване с материалите може да се гласува с оглед защита интересите на Общината.

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за реализиране на проект 'Повишаване на конкурентноспособността на  „Инвестрой – 92” ЕООД” - Вх. № 1928/ 09.07.2009 г.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: В това предложение ПК по ИВСПИ направи предложение, според което за реализиране на проекта остатъкът от средства за реализиране на проекта да бъде за сметка на търговското дружество. 50 % от необходимите средства да бъдат за сметка на дружеството.

Г-н НИКОЛАЙ ТАЧЕВ: Проектът, с който „Инвестстрой” кандидатства пред изпълнителната агенция за подпомагане на малки и средни предприятия подпомагането е 50 %. Съставя се проектобюджет за този проект. Като се реализира проектът, сумата се разделя солидарно –на т.е. 50 %, е подпомагането. 50 % от средствата за реализирането на проекта ще бъдат възстановени от оперативната програма. Всички разходи, с които участва „Инвестстрой”, ще получи сертификация, софтуер и нови компютърни конфигурации на практика са на половин цена. Останалата сума идва като безвъзмездна помощ от програмата.

Предложението беше прието с 26 „за”, 1 „против” и „въздържали се” няма.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Всичко е много хубаво, но това ISО, което се гласува току-що, важи до края на 2009 година и след това ще гласуваме отново. Ще похарчим маса пари за нещо, което действа до края на годината.

Г-н НИКОЛАЙ ТАЧЕВ: Ако бъдем допуснати, тъй като сега сме в процедура на допускане, реализацията на проекта е в 12 календарни месеца, т.е. ние в 2010 г. няма да получим сертификат, който е изтекъл и е невалиден. Ако се налага актуализация, това ще бъде реализирано заедно с програмата. Ние няма да приключим проекта в рамките на 2009 г., когато изтича този срок, за който говори г-н Рашков. Реализацията на проекта, по който кандидатстваме, е 12 месеца. Има месечен график какво се прави по този проект.

Предложението беше прието с 26 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 663

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 18 и чл. 20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие на „Инвестстрой – 92” ЕООД за реализиране на проект „Повишаване конкурентноспособността на „Инвестстрой - 92" ЕООД, чрез въвеждане на СУК, сертифициране по ISO 9001:2000 и модернизация на работния процес”, по ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика"

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново за финансиране на собствен принос по проект - Вх. № 1959/ 14.07.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 32:

1. Мавроди Евстатиев Калейнски: - За

2. Любомира Симеонова Попова: - За

3. Цветанка Боянова Недева: - За

4. Стефан Николов Колев: - За

5. Румяна Иванова Брайнова-Бузева: - За

6. Пламен Анатолиев Легкоступ: - За

7. Мирко Иванов Робов: - За

8. Георги Тодоров Стефанов: - За

9. Анета Кирилова Маноилова: - За

10. Станислав Стефанов Рашков: - За

11. Драгни Стефанов Драгнев: - За

12. Румен Тошев Димитров: - За

13. Христо Мийков Христов: - За

14. Желка Илиева Денева: - За

15. Александър Стойнов Чокойски: - За

16. Стефан Николов Стоянов: - За

17. Пенчо Стоянов Пенчев: - За

18. Розалия Йорданова Кузманова: - За

19. Петьо Цонев Атанасов: - За

20. Иван Велков Иванов: - За

21. Богдан Минков Ковачев: - За

22. Камен Михайлов Алексиев: - За

23. Йорданка Георгиева Стефанова: - За

24. Тодор Ангелов Тодоров: - За

25. Гани Монев Пантилеев: - За

26. Роза Димитрова Мишева: - За

27. Илия Серафимов Велков: - За

28. Мирослав Трифонов Маринов: - За

29. Милен Василев Михов: - За

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 664

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства по Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния- България 2007-2013”, Приоритетна ос 3: Икономическо и социално развитие- Икономическо развитие и социално сближаване чрез съвместно определяне и подобряване на сравнителните предимства на територията, Ключова област на интервенция 1, Подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество и популяризиране на образа и регионалната идентичност, с проект „Трансгранични мрежи за развитие на културен туризъм (CUL-TUR-NET)”

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Разкриване на социална услуга – „Център за настаняване от семеен тип”, гр. Велико Търново - Вх. № 1886/ 18.06.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 33:

1. Христо Мийков Христов: - За

2. Розалия Йорданова Кузманова: - За

3. Пламен Анатолиев Легкоступ: - За

4. Любомира Симеонова Попова: - За

5. Роза Димитрова Мишева: - За

6. Мавроди Евстатиев Калейнски: - За

7. Румен Тошев Димитров: - За

8. Богдан Минков Ковачев: - За

9. Стефан Николов Колев: - За

10. Петьо Цонев Атанасов: - За

11. Иван Величков Иванов: - За

12. Александър Стойнов Чокойски: - За

13. Цветанка Боянова Недева: - За

14. Пенчо Стоянов Пенчев: - За

15. Илия Серафимов Велков: - За

16. Йорданка Георгиева Стефанова: - За

17. Гани Монев Пантилеев: - За

18. Драгни Стефанов Драгнев: - За

19. Мирко Иванов Робов: - За

20. Румяна Иванова Брайнова-Бузева: - За

21. Анета Кирилова Маноилова: - За

22. Станислав Стефанов Рашков: - За

23. Желка Илиева Денева: - За

24. Иван Велков Иванов: - За

25. Георги Тодоров Стефанов: - За

26. Стефан Николов Стоянов: - За

27. Милен Василев Михов: - За

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 665

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 7 а и чл. 36 а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за разкриване на социална услуга, предоставяна в общността от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип” – за деца от 14 – 18, ако учат до 20 години в социално неравностойно положение в гр. Велико Търново, ул. „Охрид” № 4, с капацитет 15 потребители, считано от 01.01.2010 година, с цел социална подкрепа, интеграция и пълноценно социално включване.

Дава съгласие за разкриване на социална услуга, предоставяна в общността от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип” – за деца от 14 – 18, ако учат до 20 години в социално неравностойно положение в гр. Велико Търново, ул. „Ильо войвода” № 4, с капацитет 15 потребители, считано от 01.01.2010 година, с цел социална подкрепа, интеграция и пълноценно социално включване.

За социалната услуга в общността от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип І и ІІ” – за деца от 14 – 18, ако учат до 20 години се предоставят имоти на ул. „Охрид” № 4 /три тристайни апартамента/ и ул. „Ильо Войвода” № 4 /три тристайни апартамента/ в гр. Велико Търново, собственост на Сдружение „SOS Детски селище България”.

Финансирането на социалната услуга, предоставяна в общността от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип І и ІІ” – за деца от 14 – 18, ако учат до 20 години в гр. Велико Търново с общ капацитет – 30 потребители, ще се осъществява по стандарти и критерии за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет чрез общинския бюджет, определени с Решение на Министерски съвет, считано от 01.01.2010 г.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски Общински съвет за разкриване на социалната услуга, предоставяна в общността от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип І и ІІ” за деца от 14 – 18, ако учат до 20 години в социален риск в гр. Велико Търново, ул. „Охрид” № 4 и ул. „Ильо Войвода” № 4, считано от 01.01.2010 год., пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36а от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Разкриване на социална услуга, предоставяна в общността „Дневен център”, с. Вонеща вода - Вх. № 1907/ 30.06.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 34:

 

1. Предлож Цветанка Боянова Недева: - За

2. Иван Величков Иванов: - За

3. Димитър Пенчев Захариев: - За

4. Мавроди Евстатиев Калейнски: - За

5. Румяна Иванова Брайнова-Бузева: - За

6. Милен Василев Михов: - За

7. Гани Монев Пантилеев: - За

8. Розалия Йорданова Кузманова: - За

9. Александър Стойнов Чокойски: - За

10. Драгни Стефанов Драгнев: - За

11. Христо Мийков Христов: - За

12. Роза Димитрова Мишева: - За

13. Мирко Иванов Робов: - За

14. Станислав Стефанов Рашков: - За

15. Пенчо Стоянов Пенчев: - За

16. Тодор Ангелов Тодоров: - За

17. Румен Тошев Димитров: - За

18. Анета Кирилова Маноилова: - За

19. Георги Тодоров Стефанов: - За

20. Петьо Цонев Атанасов: - За

21. Желка Илиева Денева: - За

22. Любомира Симеонова Попова: - За

23. Камен Михайлов Алексиев: - За

24. Иван Велков Иванов: - За

25. Пламен Анатолиев Легкоступ: - За

26. Стефан Николов Стоянов: - За

27. Йорданка Георгиева Стефанова: - За

28. Стефан Николов Колев: - За

29. Богдан Минков Ковачев: - За

30. Илия Серафимов Велков: - За

31. Мирослав Трифонов Маринов: - За

Решението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 666

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 5 и чл. 36а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за разкриване на социална услуга, предоставяна в общността „Дневен център” за хора с физически увреждания над 18 години в с. Вонеща вода, общ. Велико Търново, считано от 01.01.2010 година, с цел социална подкрепа, интеграция и пълноценно социално включване.

За социалната услуга в общността „Дневен център” за възрастни хора с физически увреждания над 18 години се предоставя имот УПИ VII, кв. 55 по регулационен план на с. Вонеща вода, собственост на Фондация „Милениум” гр.София, ремонтиран, оборудван, обзаведен и адаптиран за нуждите на социалната услуга.

Финансирането на социалната услуга, предоставяна в общността „Дневен център” за хора с физически увреждания над 18 години в с.Вонеща вода, с капацитет – 25 потребители, средства за работна заплата, веществена и месечни издръжки да се осъществява по стандарти и критерии за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет чрез общинския бюджет, определени с Решение на Министерски съвет, считано от 01.01.2010 г.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски Общински съвет за разкриване на социалната услуга, предоставяна в общността „Дневен център” за хора с физически увреждания над 18 години в с.Вонеща вода, общ. Велико Търново, считано от 01.01.2010 год., пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36а от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Закриване на социална услуга - Вх. № 1901/ 26.06.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 35:

1. Милен Василев Михов: - За

2. Станислав Стефанов Рашков: - За

3. Христо Мийков Христов: - За

4. Мирко Иванов Робов: - За

5. Розалия Йорданова Кузманова: - За

6. Георги Тодоров Стефанов: - За

7. Петьо Цонев Атанасов: - За

8. Йорданка Георгиева Стефанова: - За

9. Пламен Анатолиев Легкоступ: - За

10. Димитър Пенчев Захариев: - За

11. Любомира Симеонова Попова: - За

12. Александър Стойнов Чокойски: - За

13. Румен Тошев Димитров: - За

14. Цветанка Боянова Недева: - За

15. Мавроди Евстатиев Калейнски: - За

16. Иван Велков Иванов: - За

17. Анета Кирилова Маноилова: - За

18. Стефан Николов Колев: - За

19. Богдан Минков Ковачев: - За

20. Камен Михайлов Алексиев: - За

21. Пенчо Стоянов Пенчев: - За

22. Иван Величков Иванов: - За

23. Желка Илиева Денева: - За

24. Драгни Стефанов Драгнев: - За

25. Роза Димитрова Мишева: - За

26. Румяна Иванова Брайнова-Бузева: - За

27. Тодор Ангелов Тодоров: - За

28. Стефан Николов Стоянов: - За

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 667

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 7e и чл. 36а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка с реализирането на Проект за изграждане на Областен център по Приемна грижа в гр. Велико Търново, считано от 01.08.2009 г., Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за закриване на социалната услуга, предоставяна в общността, „Защитено жилище” за младежи в риск с капацитет – 8 потребители в гр. В. Търново, считано от 01.08.2009 г.

Дава съгласие за разкриване на социалната услуга, предоставяна в общността от резидентен тип „Наблюдавано жилище” в гр. Велико Търново, считано от 01.08.2009 г. за младежи от 18 до 25 години, които напускат „Дом за деца, лишени от родителска грижа”, „Защитено жилище” и „Преходно жилище” или младежи в риск от общността, с капацитет 4 потребители, средства за издръжка, определени с Решение на Министерски съвет № 29/23.01.2009 г., в имот частна общинска собственост, актуван с АОС № 2670/21.03.2005 г., в кв. „Бузлуджа”, ул. „Константин Паница” № 3, вх. А, ап. 7.

Предоставя на Фондация “Международна социална служба – България” апартамент частна общинска собственост, актуван с АОС № 2671/21.03.2005 г., в кв. „Бузлуджа”, ул. „Георги Измирлиев” № 15, вх. А, ап. 4 за целите на Проект “Изграждане на Областен център по Приемна грижа” гр. Велико Търново.

След приключването на проектната фаза, финансирането на социалната услуга, предоставяна в общността „Приемна грижа” в гр. Велико Търново, да се осъществява по единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез общинския бюджет, определени с Решение на Министерски съвет.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Общински съвет Велико Търново за закриване на социалната услуга, предоставяна в общността “Защитено жилище” за младежи в риск в гр. Велико Търново, считано от 01.08.2009 г. и разкриване на социалната услуга, предоставяна в общността от резидентен тип “Наблюдавано жилище”, с капацитет 4 потребители, считано от 01.08.2009 г. и социална услуга „Приемна грижа”, като делегирана от държавата дейност след приключването на проектната фаза, пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново, за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36а от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

ПО ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за извършване на разход за закупуване на един брой апарат за изкуствено дишане на „МДОЗС - Велико Търново” ЕООД - Вх. № 1954/ 14.07.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 36:

1. Петьо Цонев Атанасов: - За

2. Йорданка Георгиева Стефанова: - За

3. Цветанка Боянова Недева: - За

4. Румен Тошев Димитров: - За

5. Румяна Иванова Брайнова-Бузева: - За

6. Желка Илиева Денева: - За

7. Иван Величков Иванов: - За

8. Стефан Николов Стоянов: - За

9. Мавроди Евстатиев Калейнски: - За

10. Стефан Николов Колев: - За

11. Пенчо Стоянов Пенчев: - За

12. Александър Стойнов Чокойски: - За

13. Драгни Стефанов Драгнев: - За

14. Розалия Йорданова Кузманова: - За

15. Мирко Иванов Робов: - За

16. Пламен Анатолиев Легкоступ: - За

17. Христо Мийков Христов: - За

18. Роза Димитрова Мишева: - За

19. Любомира Симеонова Попова: - За

20. Станислав Стефанов Рашков: - За

21. Тодор Ангелов Тодоров: - За

22. Богдан Минков Ковачев: - За

23. Георги Тодоров Стефанов: - За

24. Милен Василев Михов: - За

25. Илия Серафимов Велков: - За

26. Иван Велков Иванов: - За

27. Димитър Пенчев Захариев: - За

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 668

На основание чл. 21 ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, т. 3 от ЗОП, чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 2, ал. 1, т.2 от НВМОП и чл.18, т. 12 във връзка с чл. 20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие на Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново за извършване на разход със собствени средства на дружеството за закупуване на 1/един/ брой апарат за изкуствено дишане на стойност 37 200.00лв. с ДДС.

Задължава Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

ПО ТРИДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Отписване на ДМА, общинска собственост от активите на „Инвестрой – 92” ЕООД, гр. Велико Търново - Вх. № 1955/ 14.07.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 37:

1. Димитър Пенчев Захариев: - За

2. Цветанка Боянова Недева: - За

3. Александър Стойнов Чокойски: - За

4. Иван Величков Иванов: - За

5. Румяна Иванова Брайнова-Бузева: - За

6. Мавроди Евстатиев Калейнски: - За

7. Христо Мийков Христов: - За

8. Роза Димитрова Мишева: - За

9. Стефан Николов Стоянов: - За

10. Мирко Иванов Робов: - За

11. Анета Кирилова Маноилова: - За

12. Пламен Анатолиев Легкоступ: - За

13. Румен Тошев Димитров: - За

14. Йорданка Георгиева Стефанова: - За

15. Любомира Симеонова Попова: - За

16. Желка Илиева Денева: - За

17. Розалия Йорданова Кузманова: - За

18. Иван Велков Иванов: - За

19. Богдан Минков Ковачев: - За

20. Стефан Николов Колев: - За

21. Драгни Стефанов Драгнев: - За

22. Георги Тодоров Стефанов: - За

23. Тодор Ангелов Тодоров: - За

24. Станислав Стефанов Рашков: - За

25. Милен Василев Михов: - За

26. Петьо Цонев Атанасов: - За

27. Пенчо Стоянов Пенчев: - За

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 669

На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 4 и т. 7 и чл. 149, ал. 2 от ТЗ, чл. 18, т. 7 във връзка с чл. 18, т. 4 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за отписване от активите на „Инвестстрой-92” ЕООД гр. Велико Търново на материален актив инв. .№ 225, лек автомобил „Пежо-405” с рег. № ВТ 7147 АК с балансова стойност – 218.79 лв.в счетоводния баланс на търговското дружество за шестмесечието на 2009г.

На основание чл.21 ал.1, т. 8 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да придобие ДМА по т.1.

Възлага на Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД гр. Велико Търново , Главен счетоводител на Община Велико Търново и Н-к отдел „Общинска собственост” на Община Велико Търново да предприемат необходимите действия по предаване и приемане на собствеността и актуализиране на счетоводните си баланси.

Задължава Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД гр. Велико Търново, Главен счетоводител на Община Велико Търново и Н-к отдел „Общинска собственост” на Община Велико Търново да предоставят информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

ПО ТРИДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно Доклад за извършена проверка на „Благоустройство” ЕООД, гр. Велико Търново - Вх. № 1931/ 09.07.2009 г.

Г-н МИЛЧО МАРКОВ: Предоставена ви е информация относно извършена проверка на „Благоустройство” за времето, когато бях управител. Заставм пред вас, за обясня какви мерки съм предприел за времето, за което е съставен докладът на одиторката Донка Атанасова. С ваше решение 283 от 17 юли 2008 г. възлагате на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационна сделка на подобекти на „Благоустройство” ЕООД. В изпълнение на това решение ми беше поискана информация. В разговора със служителите от АП поставих въпроса каква ще бъде съдбата на материалите и ДМА, които са необходими за издръжка на дружеството до момента на приключване на процедурата за приватизация. Като ръководител на предприятието тогава за мен беше важно да се осигурят средства за нормалното функциониране на дружеството, защото този процес на приватизация можеше да се проточи във времето. Аз съм се стремил до последния ден да ангажирам хора, техника и ресурси в производствения процес. Дал съм подробна информация в писмените си обяснения. Не виждам, че са взети предвид в информацията и на вас ви е дадена само становището на одитора. Считам, че съм направил всичко необходимо, за да се съхранят и опазят активите на дружеството и не съм допускал разхищение и безстопанственост. Всичко се е водило на отчет. Надявам се, запознавайки се с всички материали по проверката, да вземете правилното решение. Тук са не само моите усилия, но и на други засегнати лица. Не би трябвало базирайки се само на мнението на един човек, макар и одитор, да се прави оценка. Готов съм да дам информация по всички въпроси.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Стигнах до извода, че на комисиите не са представени писмените обяснения на засегнатите лица в одитния доклад. Не е представен основният одитен доклад, а само предложението на Кмета и информация по доклада. В доклада не са взети предвид обясненията, защото моята информация е, че той е писан преди да бъдат получени обясненията от засегнатите лица. Не е указано кои точки са нарушени от управителя – от Договора на управителя, от Устава на дружеството и от Наредбата за упражняване правата на собственика на търговско дружество с над 50 % държавно или общинско участие.. Аз приемам като основателни само част от обвиненията и то в частта на материалите, които са останали в асфалтовата база, но това изисква задълбочено проучване на възможните три варианта – т.е. връщане на материалите, изплащане на същите от новия собственик или заплащане на същите от виновно лице, ако има такова. Считам, че част от нещата, засегнати в одитния доклад, са тенденциозни. Част от нещата имат оправдателен характер по отношение на управителя поради факта, че те са негови права, които му дават съответните нормативни документи.

Затова правя следното предложение: да бъдат върнати за доразглеждане от ПК на ОбС материалите по точката, като бъдат включени основният доклад и обясненията на лицата, засегнати в одитния доклад. Одитният доклад да конкретизира заключенията си за нарушенията на база Договора за управление на управителя, Устава на дружеството и Наредбата за упражняване правата на собственика на търговско дружество с над 50 % държавно или общинско участие. Искам да кажа, че аз съм гледал тези материали. Има ги прикрепени към сесията, но ги нямаше внесени в комисиите и не сме ги разглеждали. Предложението ми е да бъдат върнати в ПК за доразглеждане материалите по точката, като бъдат включени основният доклад и обясненията на лицата.

Представител на Дирекция ВОФУКМ: Докладът е голям класьор, той е с много голям обем и мисля, че не би могъл да се разгледа на една комисия, затова е представена информация, която е синтезирана и е най-важната за вас. Това е процедурата. Затова в приложението е написано кое къде се намира и вие можете да го разгледате винаги, но досега никой от вас не е дошъл да го разгледа. Проверката не е тенденциозна, защото е извършена по документални данни и са изисквани предимно документи за доуточняване на резултатите.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: В Надзорния съвет също не бяха представени конкретни неща. Имаше някакви полуясни обвинения към изпълнителния директор на Агенцията по приватизация относно неточни списъци. Действително в един от списъците са изпуснати две позиции от този доклад от няколко страници. Директорът на Агенцията по приватизация е констатирал това, сигнализирал е оценителите и те писмено са отговорили, че се оценява обособен обект, а не списък от материали, които да се продават. Те потвърждават оценката. Въпреки това директорът предложи в Надзорния съвет предвид това и евентуално други разминавания оценката да бъде завишена с 15 000 лв. Надзорният съвет я предложи така и ОбС я прие, а при търга тя беше надхвърлена с почти 4 пъти.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Не бих се съгласил с госпожата, защото в Устава на дружеството и в Договора за управление на управителя е казано ясно какви са му правата.Написано е, че е извършил нарушение, като е продавал имущество в рамките на 15 000 лв. Но той има право да продава в тези рамки. Затова смятам, че нещата са тенденциозни. Да не се връщам на автомобилите, на фрезата, затова предлагам по-задълбочено да ги изслушаме и обсъдим.

Представител на Дирекция ВОФУКМ: Тази проверка беше извършена по ваше решение № 508. Може би не е била внесена достатъчно информация в Надзорния съвет, когато сте го разглеждали. По отношение на Устава на дружеството – то няма устав. Управителят има договор за управление, който трябва да спазва. По отношение на продажбата е констатирана една тотална разпродажба. По отношение на обясненията – те бяха внесени след искане на комисиите по БФ и ИВСПИ.

Г-н Стефанов подложи на гласуване предложението на г-н Станислав Рашков. Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за внасяне на предложение за отпускане на персонална пенсия на Тихомир Стоянов Трифонов и Емили Стоянова Трифонова - Вх. № 1921/ 03.07.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на гласуване предложението по т. 39. Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 4 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 670

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Великотърновски Общинският съвет

Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия на Тихомир Стоянов Трифонов с ЕГН 9203091409, Велизар Стоянов Трифонов с ЕГН 9311161426, Емили Стоянова Трифонова с ЕГН 9611221418.

 

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Опрощаване на дължима сума на лицето Стела Петрова Бижева - Вх. № 1908/ 30.06.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на гласуване предложението по т. 40. Предложението беше прието с 26 „за”, 2 „против”, 5 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 671

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1 ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., предвид размера на задължението и Експертно Решение на ТЕЛК с определена трайна неработоспособност – 84 %, Великотърновски Общински съвет

Дава мнение да се опрости дължимата сума в общ размер 486,75 лв. на лицето Стела Петрова Бижева, тъй като същата представлява несъбираемо държавно вземане.

 

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Опрощаване на дължими здравноосигурителни вноски на г-н Милен Иванов Ничовски - Вх. № 1909/ 30.06.2009 г.

Г-н Стефанов съобщи, че е постъпила заявка за изказване от г-н Милен Ничовски и му даде думата.

Г-н МИЛЕН НИЧОВСКИ: Категорично възразявам против становището на ОбА, което е манипулирано от бивш общински служител и сега общински съветник. Интересно как Комисията не е узнала, че са починали родителите ми или че имам други материални затруднения. Интересно как се осъществяват такива криминални повлиявания. Молбата ми, която е от 15 март, необяснимо защо се бави повече от два месеца. Призовавам ви всеки да гласува със собствената си преценка по съвест.

Предложението по т. 41 беше прието със 17 „за”, 2 „против”, 9 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 672

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1, ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., Великотърновски Общински съвет

Дава мнение да не се опрости дължимата сума в общ размер 211,18 лв. на лицето Милен Иванов Ничовски, тъй като същата представлява събираемо държавно вземане.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Тъй като вече е 13.00 часа, правя предложение за удължаване на работата на ОбС до изчерпване на дневния ред.

Предложението на г-н Стефанов беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО ТОЧКА ОТНОСНО: Отстраняване на технически грешки в решение № 589/ 02.06.2009 г. - Вх. № 1937/ 10.07.2009 г.

Г-н ИВАН ВЕЛИЧКОВ ИВАНОВ: В решението на ПК по транспорт има една добавка. На предното заседание по мое предложение ние гласувахме промени по точка 4. Към нашето решение е записано 4.1. да бъде променено от 10 на 5 точки.

Предложението на ПК по ОРСТП беше прието с 32 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 673

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА извършва следните промени в Решение 589/ 02.06.2009 г., Великотърновски Общински съвет

Било:I…… „Да се проведе конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници за срок от 10/десет/ години по утвърдени линии и разписания по тях,от квотата на община В.Търново обособени в 13 пакета и 9 обособени линии”

Става:I….. „Да се проведе конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници за срок от 10/десет/години по утвърдени линии и разписания по тях,от квотата на Община В.Търново обособени в 12 пакета и 7 обособени линии.”

Било I пакет № 9 т. 3 – „Междуселищни линии от републиканска транспортна схема В.Търново-Русе с начални часове на тръгване от В.Търново 7.00 и 13.00”

Става I пакет № 9 т. 3 – „Междуселищни линии от републиканска транспортна схема В.Търново-Русе с начални часове на тръгване от В.Търново 7.00 и 11.00”

Позиция ІІІ, т. 4.1 – Било:10, Става: 5

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация на РУ на МВР - Вх. № 1766/ 13.05.2009 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Би било редно тази информация да се обсъди от комисията, която се председателства от председателя на ОбС, но г-н Христов беше в оставка и това беше обсъдено само от ПК по ОРСТП.

Предложението беше прието с 29 „за”, 2 „против” и „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 674

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема за сведение Информация за състоянието на престъпността и охраната на обществения ред на територията на РУ на МВР – гр. Велико Търново.

 

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация относно проведено Общо събрание на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, гр. Велико Търново - Вх. № 1887/ 19.06.2009 г.

Изказвания не бяха направени.

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне на общинско жилище за нуждите на ОД на МВР, гр. Велико Търново - Вх. № 1877/ 15.06.2009 г.

Г-н ГАНИ ПАНТИЛЕЕВ: Решението, което ние трябва да вземем, трябва да бъде да се даде това жилище на Дирекцията, а не конкретно на лицето, за което се прави предложението. Не е нужно ние да се намесваме в това на кого ще се предостави жилището.

Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението на ПК по ОС по т. 45. Предложението беше прието с 27 „за”, 1 „против”, 2 „въздържали се”.

 

1. Христо Мийков Христов: - За

2. Мирко Иванов Робов: - За

3. Цветанка Боянова Недева: - За

4. Пламен Анатолиев Легкоступ: - За

5. Любомира Симеонова Попова: - За

6. Пламен Борисов Петров: - За

7. Румяна Иванова Брайнова-Бузева: - За

8. Милен Василев Михов: - За

9. Александър Стойнов Чокойски: - За

10. Пенчо Стоянов Пенчев: - За

11. Мирослав Трифонов Маринов: - За

12. Драгни Стефанов Драгнев: - За

13. Мавроди Евстатиев Калейнски: - За

14. Роза Димитрова Мишева: - За

15. Анета Кирилова Маноилова: - За

16. Тодор Ангелов Тодоров: - За

17. Желка Илиева Денева: - За

18. Розалия Йорданова Кузманова: - За

19. Хасан Ахмедов Палов: - За

20. Иван Велков Иванов: - За

21. Станислав Стефанов Рашков: - Въздържал се

22. Камен Михайлов Алексиев: - За

23. Йорданка Георгиева Стефанова: - За

24. Георги Тодоров Стефанов: - За

25. Румен Тошев Димитров: - За

26. Петьо Цонев Атанасов: - Въздържал се

27. Стефан Николов Стоянов: - Против

28. Гани Монев Пантилеев: - За

29. Богдан Минков Ковачев: - За

30. Иван Величков Иванов: - За

РЕШЕНИЕ № 675

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 30, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища предлагам Общинският съвет

1. Дава съгласие при наличие на свободно жилище да се предостави от фонда за настаняване под наем апартамент за настаняване на ОД на МВР В.Търново.

 

Заседанието беше закрито в 13.10 часа.

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                    ГЕОРГИ СТЕФАНОВ…………….

ПРОТОКОЛИРАЛ:

                    /Р. ГРЪНЧАРОВ/