ПРОТОКОЛ № 51

 

От петдесет и първото заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 28.07.2009 г. от 17.10 часа в залата на община В. Търново

 

Присъстваха 36 общински съветника, отсъства г- н Стефан Колев.

Заседанието беше открито от заместник-председателя на Общинския съвет – г-н Георги Стефанов, който прочете проекта за дневен ред и даде думата за допълнения и предложения по дневния ред. Предложения не бяха направени. Г-н Стефанов подложи на гласуване проекта за дневен ред. Дневният ред беше приет с 35 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Избор на Председател.
  2. Избор на заместник председатели.
  3. Обръщение към министри и народни представители относно финансиране на Пътен възел „Качица”.
  4. Публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот, Вх. № 1952/ 13.07.2009 г.
  5. Прекратяване на съсобственост Вх. № 1978/ 28.07.2009 г.
  6. Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот частна общинска собственост Вх. № 1967/ 22.07.2009 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Избор на Председател.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Още от първото ни заседание като ОбС с Решение № 1 сме приели една постоянно действаща комисия по провеждане на изборите. Комисията се състои от 9 човека: Желка Денева, Иван Велков Иванов, Любомира Попова, Мирослав Трифонов, Цветанка Недева, Димитър Захариев, Румен Димитров, Исмаил Хаджимустафа, Пламен Цанев. Тази комисия ще проведе избора за председател и за заместник-председатели на днешното заседание.

Преди малко на разширения Председателски съвет уточнихме процедурата по избора. Г-н Стефанов прочете условията за избор на председател и заместник-председатели на ОбС.

Г-н Стефанов даде думата за предложения за председател на Общинския съвет.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: От името на Групата общински съветници от БСП издигаме кандидатурата на г-н Георги Тодоров Стефанов за председател на Великотърновския общински съвет. Г-н Стефанов е досегашен заместник-председател. Той е роден през 1946 г. във великотърновското село Куцина. Средното си образование завършва в Механотехникума в гр. Г. Оряховица. Той е инженер, завършил е Висшия машинно-електротехнически институт – гр. София. Женен е, има две деца. От 1972 до 1992 г. работи в комбинат „Червена звезда” – гр. Дебелец от конструктор, заместник-директор до директор на Института по кеармично и пътно машиностроене. От 1999 до 2002 г. е заместник-управител на фирма. В момента е заместник-директор на „Момина крепост” – В. Търново. Той става общински съветник в мандата 1991-1995 г. На 7.Х.1993 г. е избран за председател на Общинския съвет – В. Търново. От края на април 1994 г. до провеждане на предсрочни избори за кмет на община В. Търново с решение на ОбС изпълняваше и функциите на кмет на Общината. От 1995 до 1999 г. отново е избран за председател на ОбС. И в този мандат той е общински съветник и е избран с решение на ОбС за заместник-председател на ОбС и председател на Надзорния съвет по приватизация.

Това, което искаме да споделим с вас, е пътят, по който е вървял нашият многоуважаван колега Г. Стефанов. От 1993 г. досега е непрекъснато общински съветник. Човек с голям опит, сблъсквал се с трудни за решаване въпроси, касаещи развитието на община В. Търново и всичко в името на хората на Великотърновската община. Той се ползва с голям авторитет и уважение, честен, предан на обществените интереси и като председател и втори мандат заместник-председател на ОбС е принципен, добре познава и прилага нормативната уредба, търси диалога и консенсуса и всичко това в интерес на община В. Търново. Имайки предвид професионалните, деловите качества на Г. Стефанов групата общински съветници от БСП ви предлагаме да подкрепите кандидатурата на Г. Стефанов за председател на ОбС във В. Търново.

Г-н ПЕНЧО ПЕНЧЕВ: Общинвските съветници от ГЕРБ предлагаме кандидатурата на адвокат Александър Чокойски. Познаваме го всички, затова ще си позволя да не излагаме подробно неговата биография. Ако имате въпроси, най-добре е той да отговори.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Необходимото мнозинство за всеки кандидат е 19 гласа „за”. Ако никой не бъде изран, се провежда повторен избор след края на заседанието, а ако не бъде избран и тогава, се насрочва ново заседание на 3 септември 2009 г.

След проведеното гласуване г-н Стефанов даде думата на председателя на Комисията по избора – г-жа Денева.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Броят на пликовете отговаря на броя на подписалите се в списъка – 36. Пликовете без бюлетини са 8. Пликовете с различни бюлетини са 2. Гласували за Александър Чокойски – 17, за Георги Стефанов – 9. Комисията реши: няма избран председател на Общинския съвет.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Избор на заместник председатели.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Свободните места за заместник-председател са три. Правят се неограничен брой номинации, но се гласува за не повече от трима.

Г-н Стефанов даде думата на общинските съветници за предложения за заместник-председатели на ОбС.

Г-жа ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА: ОТ ГЕРБ предлагаме Тодор Тодоров. Няма да разказвам неговата биография. Смятам, че всички познаваме много добре г-н Тодоров.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: От Група „Движение напред за В. Търново” предлагаме доц. Милен Михов – помощник-ректор, четвърти мандат общински съветник, два пъти заместник-председател на ОбС, със сериозен авторитет пред вас и пред обществеността на В. Търново.

Г-н ХАСАН ПАЛОВ: От името на ДПС предлагам Исмаил Хаджимустафа.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: От името на Група „Десен алианс” предлагам Мирослав Маринов.

Г-н ПЛАМЕН ЦАНЕВ: Като представител на „Граждани за Велико Търново” – движение, избрано благодарение на своите качества, а не на партийните централи, предлагам кандидатурата на Ивайло Иванов.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Смятам, че всички кандидатури, които бяха споменати дотук, са достойни, но ние сме с ограничен лимит. Аз предлагам да се обединим около кандидатурите на представителите на най-големите групи в ОбС: ГЕРБ, „Десен алианс”, „Движение напред”. Групата на Обединената левица има избран заместник-председател.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Двама от членовете на Комисията – Исмаил Хаджимустафа и Мирослав Маринов са кандидати за заместник-председатели. Те няма да вземат участие в работата на Комисията. В Комисията остават 7 човека, смятам, че работата на Комисията може да продължи в този състав.

След проведеното гласуване г-н Стефанов даде думата на г-жа Денева.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Броят на пликовете е 36, броят на подписите е 36. Празен плик – 1. Броят на гласовете за отделните кандидати е следният:

Ивайло Иванов – 20, Исмаил Хаджимустафа – 13, Милен Михов – 18, Мирослав Маринов – 20, Тодор Тодоров – 21.

Избраните заместник-председатели са Ивайло Любенов Иванов, Мирослав Трифонов Маринов и Тодор Ангелов Тодоров.

РЕШЕНИЕ № 676

На основание чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновския Общински съвет, Великотърновски Общински съвет

Избира за заместник-председатели на Великотърновски Общински съвет:

 

Ивайло Любенов Иванов

Мирослав Трифонов Маринов

Тодор Ангелов Тодоров

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Искам да благодаря, че ми гласувахте доверие. Надявам се да го оправдая.

Г-н ИВАЙЛО ИВАНОВ: Благодаря за гласуваното доверие. Мисля, че ще го оправдая.

Г-н МИРОСЛАВ МАРИНОВ: Благодаря за доверието. Ще се постарая по всякакъв начин да защитя това, за което сте ме избрали.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Обръщение към министри и народни представители относно финансиране на Пътен възел „Качица”.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: От два дена с г-н Иванов като председател на ПК по ОРСТП се трудим над текста на това обръщение. Идеята е на г-н Г. Стефанов. Ние, като председатели на ПК, подкрепихме, а същността на това обръщение е да се опитаме да информираме новоизбраните министри в двете министерства – Министерството на финансите и Министерството за регионално развитие и благоустройство, и да напомним на нашите народни представители от нашия изборен район за ситуацията около пътен възел „Качица”.

Истината е, че на пътния възел в момента почти не се работи. Усвоени са средствата, които държавата досега е отпуснала за този пътен възел. Необходими са повече от 9 млн. лв. ОбА прави всичко възможно. По своя инициатива те се опитват да сигнализират всички висшестоящи инстанции, от които зависи решаването на този проблем. Приканвам ви да се присъединим и ние като орган на местната власт, да се солидаризираме, за да се опитаме до края на този строителен сезон да бъде завършен пътния възел, за да се облекчат проблемите с транспорта, особено след пускането на Хаинбоаз в движение.

Предложението беше прието с 35 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 677

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Прие Обръщение относно завършване на пътно кръстовище „Качица” - гр. Велико Търново.

 

До заместник министър - председателя

Цветан Генчев Цветанов

До Министъра на

регионалното развитие и благоустройството

г-н Росен Плевнелиев

Министъра на финансите

г-н Симеон Дянков

До Народните представители

Христо Димитров Христов

Евгени Димитров Стоев

Мирослав Николов Петков

Бойко Стефанов Великов

Борислав Тодоров Стоянов

Ваньо Евгениев Шарков

Хасан Илияз Хаджихасан

Цветан Асенов Цветанов

 

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

от ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ОТНОСНО: Завършване на пътно кръстовище „Качица” - гр. Велико Търново

Уважаеми господа министри и депутати,

В изпълнение на споразумение № № 21/РД 02-30-54/19.09.2007 г. и РД 02-30-25/06.08.2008 г. между Министъра на финансите, Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Кмета на община Велико Търново започна изграждане на пътно кръстовище „Качица” – част от републиканската пътна мрежа и транспортно комуникационния план на гр. Велико Търново.

Пътно кръстовище „Качица” е едно от най-натоварените и конфликтни кръстовища по целия главен път София- Варна и се намира в най-населената и оживена част на гр. Велико Търново, върху изключително важна национална и местна инфраструктура.

С предстоящото пускане на „Прохода на Републиката – Хаинбоаз”, интензивността на движението ще се увеличи многократно. Техническите параметри на общинската пътна мрежа и мостови съоръжения, обслужващи обходните маршрути по републиканските направления не са в състояние да издържат натоварения трафик. Съществува и сериозен риск от пътно транспортни произшествия и блокиране на движението.

Всички тези обстоятелства изискват в максимално кратък срок да бъдат завършени строително монтажните работи на пътно кръстовище „Качица”, през настоящия строителен сезон, за което фирмата изпълнител има готовност.

Осигурените средства по двете споразумения за този обект в размер на 5 872 785, 47 лв. са усвоени за строително монтажни работи. В съответствие с одобрените проекти за окончателно завършване на обекта са необходими още 9 181 032 лв.

 

Уважаеми господа министри и депутати,

 

Обръщаме се към Вас с настоятелна молба в максимално кратък срок да бъдат взети налагащите се мерки за финансово осигуряване и завършване на обект пътно кръстовище „Качица” - гр. Велико Търново.

 

 

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ

/инж. ГЕОРГИ СТЕФАНОВ/

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Нашата група единодушно подкрепи предложението за дофинансиране на този проект. За нас е недопустимо предходното правителство да финансира 1/3 от един проект. След като финансират от бюджетния излишък, би трябвало да финансират целия обект, а не да оставят тежко наследство за следващото правителство.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот, Вх. № 1952/ 13.07.2009 г.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Благодаря на комисиите, че се съгласиха тази и следващата точка да бъдат включени в дневния ред на тази извънредна сесия. Какво ме накара да поискам извънредно решение? Важността на тези две точки. Важността на тази продажба се състои във факта, че още преди 6 месеца ОбС реши да обособи този имот в самостоятелен парцел, който да бъде продаден чрез публично оповестен конкурс. Имаше една разработка, в която да направим един общ парцел и да се уредят отношенията с фирма „Илстрой” чрез формата на ликвидиране на съсобственост. ОбС реши това, минаха доста процедури и сега имаме този парцел, който е с определено предназначение, урегулиран е и нищо не пречи да обявим този публично оповестен конкурс. До миналата година ние се радвахме на голям инвеститорски интерес. Знаехме, че за определен имот или недвижима собственост има готови купувачи, които чакат на опашка. Ситтуацията в момента не е такава. Няма голям интерес, но от друга страна ние не предлагаме сериозни урегулирани поземлени имоти, върху които може да се извършва строителство.

Защо ви приканвам да гласувате за продажба? Защото цената не е малка, началната цена е 480 000 лв. и тя е в резултат на експертна оценка. Както знаете, експертните пазарни оценки се правят на базата на последните продажби. Тези продажби са от времето, когато имаше голяма активност. Цената сега е висока, но ние не можем да си позволим да намалим експертна оценка. В нашата Наредба обаче е предвиден ред за намаляване на експертна оценка след непроявен интерес. По мое мнение трябва да тестваме пазара и ако е необходимо да използваме всички процедури, предвидени от нашата Наредба за търсене на най-справедливата цена. От друга страна, двата най-силно страдащи приходни параграфа в изпълнение на приходната част на бюджета, това са данъкът върху продажбите, който почти не зависи от ОбС, защото ние сме направили всичко възможно. Вторият параграф е от продажба на недвижимо имущество. Там имаме около 15 % изпълнение. Ако не бъдем активни при продажба, особено на незастроени имоти, има опасност да не изпълним този приходен параграф, в който заложихме минимални приходи, когато приемахме бюджета. Тъй като ако няма купувачи, процедурата би се проточила дълго време, ви моля на тази сесия да дадете правото да обявим този публично оповестен конкурс и да стартираме процедурата, така че до края на годината да имаме осигурен приход по отношение на този изключително страдащ приходен параграф.

Следващата точка също е от изключителна важност. Приходната част също не е за пренебрегване – 129 000 лв. след последното предложение, което получихме от „Инвестстрой”. По-важното е, че чрез това прекратяване на съсобственост, ние практически създаваме регулационни отношения, улици, през които могат да минат водопроводи, канали. Процедурата ни за принудително отчуждаване, т.е. моя заповед за регулационни отношения, е обжалвана от заинтересовани страни, отишла е в съда и не е ясно кога ще има решение. Този начин да ликвидираме собственост ни носи най-малко две ползи – приходи в общинския бюджет, урегулира един градоустройствен план и решава един важен проблем в тази част на града.

Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 4:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Пенчо Пенчев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 34 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се.

РЕШЕНИЕ № 678

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 от ЗОС, чл. 39 ал. 1 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да бъде обявен публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот, находящ се в гр. Велико Търново, жк „Бузлуджа”, представляващ урегулиран поземлен имот VІ - 6579 /шест римско за шест хиляди петстотин седемдесет и девет/, незастроен, отреден „за жилищни нужди, обществено и делово обслужване”, целият с площ от 2 150 /две хиляди сто и петдесет/ кв.м., попадащ в строителен квартал 608 /шестстотин и осем/ по ПУП на гр. Велико Търново, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново представляващ поземлен имот с идентификатор 10447.515.538, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 4616/ 04.03.2009 г.

Утвърждава начална конкурсна цена, равна на експертната оценка, определена с протокол на оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 482 000 /четиристотин осемдесет и две хиляди/ лева без начислен ДДС.

Определя следните приоритетни условия при провеждане на конкурса:

а/ офертна цена, не по-ниска от началната конкурсна цена;

б/ представяне на идеен проект, одобрен от Община Велико Търново, за бъдещото застрояване на парцела;

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по организиране и провеждане на конкурса за продажба съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост Вх. № 1978/ 28.07.2009 г.

Г-ЖА ЖЕЛКА ДЕНЕВА: ПК по ОС подкрепя предложението.

Г-Н МАВРОДИ КАЛЕЙНСКИ: Виждам, че от двете сделки, които днес ни се предлагат да гласуваме, в общинския бюджет ще влязат близо 500 000 лв. и в тази връзка аз искам да напомня за нуждите на Детската млечна кухня и при положение, че ОбС гласува и тези 500 000 лв. влязат, още на следващото заседание ще внеса отново предложение за закупуване на стерилизатор за Детската млечна кухня.

Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 5:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Пенчо Пенчев – за, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 33 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 679

На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 21 ал. 4 и чл. 40, ал. 2, т. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 46, ал. 2 т. 1 и т. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за прекратяване на съсобственост, възникнала в резултат на регулационна промяна след ЧИ на ПУП-ПРЗ, с „Илстрой” ООД Велико Търново, представлявано от Илия Любенов Илиев и Цветелина Илиева Илиева, чрез замяна на части от недвижими имоти, както следва: общинско място, представляващо: част от ПИ с идентификатор 10447.515.136, ПИ с идентификатор 10447.515.138, ПИ с идентификатор 10447.515.143 и ПИ с идентификатор 10447.515.548 по КК и КР на гр. Велико Търново, с обща площ в размер на 2 511 кв.м., попадащо в новообразуван УПИ І-6282, 6283, 6287, 6288, 6322, 6289, 6290, 6293, 6294, 6295, 3904, 7350 „за жилищни нужди, обществено и делово обслужване” от кв. 608 по ПУП на гр. Велико Търново, срещу: части от ПИ с идентификатор 10447.515.151, ПИ с идентификатор 10447.515.547, попадащи в улична регулация за строителен квартал 608 и част от ПИ с идентификатор10447.505.308 по КК и КР на гр. Велико Търново, попадаща в УПИ ХХІV „за техническа инфраструктура” от строителен квартал 1-А, с обща площ в размер на 2 386 кв.м.

Утвърждава експертните оценки на имотите, изготвени от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД Велико Търново, както следва:

2.1. стойност на общинския имот в размер на 511 560 /петстотин и единадесет хиляди петстотин и шестдесет/ лв. без начислен ДДС;

2.2. стойност на частния имот в размер на 385 660 /триста осемдесет и пет хиляди шестстотин и шестдесет/ лв. без начислен ДДС;

2.3. разликата в стойностите на имотите, предмет на разпоредителната сделка, да бъде определена след изчисляване стойността на дължимия ДДС и да бъде преведена от „Илстрой” ООД по сметка на Община Велико Търново., „Илстрой” ООД следва да заплати и всички останали присъщи разходи по сделката - режийни разноски, местен данък, стойност на експертните оценки.

Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да предприеме всички необходими действия по прекратяване на съсобствеността при спазване разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот частна общинска собственост Вх. № 1967/ 22.07.2009 г.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: ПК по ОС гласува по това предложение с трима „въздържали се” и 1 „за”.

Г-Н ИВАН ВЕЛИЧКОВ ИВАНОВ: В частта му „вид на дейност” по смисъла на чл. 2 Сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в частна полза и малко по-долу като допълнителна стопанска дейност е изброено: търговска дейност, агентска дейност, консултантска дейност, импресарска, рекламна, издателска дейност, продажба и т.н. Смятам, че това са търговски дейности и да създаваме търговски офис безвъзмездно, не е удачно в този момент.

Г-н Стефанов подложи на поименно гласуване предложението по т. 6:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – против, Румяна Брайнова – въздържал се, Георги Стефанов – въздържал се, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – въздържал се, Иван Велков Иванов – въздържал се, Анета Маноилова – въздържал се, Румен Димитров – против, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – въздържал се, Иван Величков Иванов – против, Гани Пантилеев – против, Христо Христов – въздържал се, Розалия Кузманова – въздържал се, Пенчо Пенчев– въздържал се, Любомира Попова – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова - въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Пламен Петров – въздържал се, Милен Михов – въздържал се, Николай Цонев – против, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше отхвърлено с 3 „за”, 6 „против” и 21 „въздържали се”.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ (отрицателен вот): Аз поддържам мнеинето, което изрази г-н Иван Иванов по отношение на безвъзмездното предоставяне. Макар и да беше предложено за конкурс, много ясно е кой ще участва в този конкурс. Много ми е интересно как така след като ПК, която гледа материала, не взема решение с необходимия брой гласове да подкрепи това решение, то влиза на едно извънредно заседание. Кой е този, който е резолирал: „За становище, с молба за бързо разглеждане”? Ако може някой да ми отговори какво толкова важно има тук и защо толкова трябва да бързаме.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Аз съм го резолирал и аз съм виновен, че е вкарано в дневния ред, защото заседанието на Комисията приключи 5 минути преди сесията и нямаше кога да се променя.

Приключихме работата по дневния ред. По предварително коментирания регламент трябва да открием ново заседание, на което трябва да проведем повторен избор за председател на ОбС.

В 19.18 часа г-н Стефанов закри петдесет и първото заседание на Общинския съвет.

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

            ГЕОРГИ СТЕФАНОВ………………

            ТОДОР ТОДОРОВ………………….

            МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ………….

            ИВАЙЛО ИВАНОВ…………………