ПРОТОКОЛ № 52

 

От петдесет и второто заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 28.07.2009 г. от 19.20 часа в залата на Община Велико Търново

 

Присъстваха 36 общински съветника, отсъства г- н Стефан Колев.

Заседанието беше открито от заместник-председателя на ОбС – г-н Георги Стефанов, който обяви дневния ред на заседанието и даде думата за предложения по дневния ред. Предложения за промяна на дневния ред не бяха направени. Дневният ред беше приет с 35 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Избор на Председател.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Избор на Председател.

 

Г-н Стефанов даде думата на общинските съветници за предложения за председател на ОбС.

Г-н ПЕНЧО ПЕНЧЕВ: На вашето внимание ще представя кандидатурата за председател на ОбС – г-н Александър Чокойски, от името на ГЕРБ.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Групата общински съветници от БСП издига за председател на ОбС кандидатурата на Георги Стефанов – един диалогичен, принципен човек.

След проведеното гласуване г-жа Денева обяви резултатите.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Гласували са 36 общински съветници. Празните пликове са 4. Недействителни бюлетини – 1.

За Георги Стефанов – 12 гласували, за Алексадър Чокойски – 19.

Комисията обявява за избран за председател на ОбС г-н Александър Чокойски.

РЕШЕНИЕ № 680

На основание чл. 24, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с и чл. 8 от „Правилника за организацията и дейността на Великотърновски Общински съвет, неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация”, Великотърновски Общински съвет,

 

Избира за Председател на Великотърновски Общински съвет:

Александър Стойнов Чокойски

 

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Благодаря на всички, които гласуваха за мен, както и на тези, които не гласуваха за мен. Надявам се, че всички заедно ще работим добре и добрата работа на Общинския съвет ще продължи до края на мандата.

Заседанието беше закрито в 19.50 часа.

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            ГЕОРГИ СТЕФАНОВ………………

            ТОДОР ТОДОРОВ………………….

            МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ………….

            ИВАЙЛО ИВАНОВ…………………