ПРОТОКОЛ № 53

 

От петдесет и третото заседание на Великотърновския общински съвет, проведено на 04.09.2009 г. от 15.10 часа в залата на община В. Търново.

 

Присъстваха 33 общински съветника, отсъстваха г-жа Роза Мишева, г-жа Цветанка Недева, Г-жа Анета Маноилова и г-н Петьо Атанасов..

Заседанието беше открито от председателя на Великотърновския Общински съвет – г-н Александър Чокойски, който уведоми общинските съветници, че Общинската избирателна комисия е приела Решение № 8 от 01.09.2009 г., с което се прекратяват пълномощията на г-н Пенчо Пенчев като общински съветник от листата на ПП ГЕРБ и на негово място за общински съветник се обявява г-н Филип Иванов Евтимов от листата на ГЕРБ, и Решение № 9 от 01.09.2009 г., с което се прекратяват предсрочно пълномощията на г-жа Любомира Попова от листата на ГЕРБ и за общински съветник се обявява г-н Николен Веселинов Стойнов от листата на ГЕРБ.

Г-н Евтимов и г-н Стойнов положиха клетва като общински съветници.

Г-н Чокойски съобщи, че Група ГЕРБ е взела решение, с което за председател на групата е избрана г-жа Цветанка Недева.

Г-н Чокойски прочете заявление от г-н Богдан Ковачев, с което общинският съветник обявява, че от 01.09.2009 г. напуска Група „Десен алианс” във Великотърновския общински съвет и в бъдеще ще представлява Съюза на свободните демократи, с чиято листа е избран за общински съветник.

Г-н Чокойски даде думата на общинските съветници за предложения и допълнения по проекта за дневен ред.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: От името на Група общински съветници „Напред за В. Търново” бих искал да поставя един въпрос, който мисля, че трябва да бъде поставен тук. В моята дългогодишна практика като общински съветник не си спомням да е имало прецедент сесия на ОбС да е свикана по телефона от днес за днес. Това че сме тук, показва високото ниво на общинските съветници, на всеки един от нас и на групите и партиите в ОбС. Моят въпрос е отправен към председателя и към Председателския съвет и той е: какво налага толкова бързо, спешно да бъде свикан ОбС, при условие, че миналата седмица един разширен Председателски съвет е насрочил за следващия четвъртък извънредна ссия с почти същия дневен ред, който сега разглеждаме? Въпросът не е процедурен, той засяга стила на работа на ОбС. Ние нямаме нищо против, когато възникне нещо важно, но все пак трябва да бъдем по-информирани, защото материалите, с които нямахме време да се запознаем в постоянните комисии, засягат важни въпроси, които трябва да бъдат и експертно оценени.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Двете постоянни комиси – по ТСУ и по ОС, са разгледали материалите. Повече подробности може да даде г-н Рашев.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Аз помолих председателя и Председателството да свикат тази извънредна сесия за корекция на едно решение, което ОбС взе на едно от последните си заседания. Става въпрос за корекция на решението за одобряване идеята за изграждане на подземен паркинг на ул. „Цанко Церковски”.

Защо е необходимо бързо решение? Това е породено от много причини – стриктното спазване на закона и евентуалното разширяване на този подземен паркинг налагат промяна в първоначалния идеен проект. Той не може да бъде променен без изричното решение на ОбС. Защо е важно да вземем това решение? Защото както е оповестено вече в медиите, предстои на 1 декември собственикът да открие този обект заедно с подземния паркинг. С евентуалното вземане на решение днес от ОбС – ако той се съгласи да промени идейния проект, както са вижданията на инвеститора, ще могат да започнат строителни работи в следващите дни. Ако днес вземем решение, веднага ще бъде направена обявата в „Държавен вестник” и в най-кратко време ще започне строителството. Искането на един инвеститор, решил да инвестира в публичен обект в тази криза, е изключително важно и ОбС трябва бързо да вземе решение по този въпрос. Не са толкова много инвеститорите във В. Търново в момента и аз ви моля по отношение на тях да вземаме бързо решение. Три или шест дена за едно строителство в такъв изключително труден терен е важен срок от гледна точка на харченето на средства, а и от гледна точка на дискомфорта, който ще се получи в момента на строителството.

По въпроса за експертното разглеждане на този въпрос искам да кажа, че имаше заседание на Експертния съвет, който взе своето решение. ПК по ТСУ също направи своето заседание и разгледа задълбочено въпроса. Той е разгледан от компетентните органи, които трябва да вземат това решение. Моля ви в интерес на града да вземете това решение днес.

Г-н Чокойски подложи на гласуване дневният ред на заседанието. Дневният ред беше приет с 29 „за, „против” няма, 5 „въздържали се”.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Предложение относно преразглеждане на проект за частично изменение на ПУП – план за застрояване на подземен паркинг, гр. Велико Търново, Вх. № 2012/ 04.09.2009 г.
 2. Предложение от НСПСПК, Вх. № 2008/ 01.09.2009 г.
 3. Промени в състава и ръководството на Постоянните комисии към Великотърновски Общински съвет.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно преразглеждане на проект за частично изменение на ПУП – план за застрояване на подземен паркинг, гр. Велико Търново, Вх. № 2012/ 04.09.2009 г.

Г-н Чокойски съобщи, че предложението е подкрепено от ПК по ТСУ и от ПК по ОС.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Вчера в ПК по ТСУ подкрепих това, коте се предлага за решение на ОбС, но като помислих след това, сметнах, че трябва да поставя въпрос, на който някой трябва да ми отговори, за да съм сигурен в моя глас. Защо ОбС трябва да прави идейния проект? Не трябва ли комисията, която е провела конкурса да го направи? Фирмата предлага нов идеен проект, но ние трябва да вземем решение. Аз съм „за” инвестирането, но се страхувам да не нарушаваме правилата. Трябва ли да има нов конкурс, или не? Има ли Експертен съвет, който го приема? Не можах да разбера кои са участвали в него и одобряват това, което се предлага. Аз съм „за” инвестиране и завършване на обекта, но да не се нарушва процедурата. Няма ли да има нов конкурс и защо ОбС трябва да прави идеен проект? Легитимно ли е оттук нататък строителството при новия ПУП, който ще приемем?

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Решението на ОбС от началото на лятото е да се обяви конкурс за отстъпване право на строеж. Да имаме една публична процедура, при която да имаме приобретател на едно вещно право. Тази процедура ОбС е решил да бъде чрез конкурс и в него да се участва в идеен проект, който да бъде съгласуван с главния архитект и с Експертния съвет за устройство на територията. Тази процедура е минала и ние имаме приобретател на вещното право. Нито ОбС, нито аз учредяваме правото на строеж. То се придобива чрез публична процедура. ОбС в предишния си мандат е приел Решение № 512, в което е променена Наредбата на ОбС за разпоржедане собщинско имущество и е написано, че след придобито право на строеж след проведена публична процедура „конкурс” промяната на този проект може да става само при изключителни обстоятелства по решение на ОбС. Кметът няма право сам да одобрява исканата промяна. Не може да я одобри и Комисията. Поради тази причина инвеститорът иска промяна на досегашния си проект, а не нов проект. Този инвеститорски проект има нова линия на застрояване и се налага и нов ПУП. Той се приема с решение на Експертния съвет и след това с решение на ОбС, тъй като вече попада в два квартала. Поради тази причина се налага ОбС да одобри частичното изменение на ПУП и да одобри корекциите в идейния проект, които инвеститорът иска.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Нима при новия устройствен план друга фирма няма да предложи по-добри условия? Сега намалява застроената площ. Това ли е максималният вариант, или някой ще предложи по-добър вариант?

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Теоретично е възможно. Наредбата на ОбС и Законът дават право на това изменение, което собственикът има право да направи. Право на ОбС е да приеме или да не приеме. Не сме задължени да правим нов конкурс. Вървим по процедурата на изменение. Наредбата дава възможност за промяна, поискана от инвеститора, ако тя е одобрена от ОбС.

Г-н ПЛАМЕН ЦАНЕВ: На предишното гласуване на ОбС аз поисках документацията. Казаха ми, че комисиите са решили и са много компетентни. Аз знаех, че 80 паркоместа не могат да станат, защото там е скала, теренът е труден. Аз ще подкрепя това решение, което е реалното.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Причината да се стигне до това състояние е неясният ЗУТ. Този паркинг подземен ли е или надземен и има ли полуподземен в ЗУТ? ЗУТ касае 100 % подземен паркинг. Този паркинг има една част под земята и една част от него, поради особеностите на В. Търново, е над земята. Тъй като подземният паркинг е разширен с други допълнителни места, инвеститорът иска паркингът да се промени, за да се избегнат съдебни спорове. Тази промяна на проекта решава споровете на 99 %.

Г-н НИКОЛАЙ ЦОНЕВ: За пореден път ОбС се свиква скоростно, за да уреди някои отношения на определени фирми с Общината под прикритието на твърде важни обществени проекти, които касаят гражданите. Аз съм против това, тъй като смятам, че това принизява институцията ОбС. Не мисля, че 4-5 дни щяха да сбъркат този инвеститор, въпреки доводите, които изтъкна д-р Рашев. Следващият ми аргумент в тази връзка е, че ние нямаме пред себе си нито стария, нито новия проект. Как аз да взема лично за себе си решение? Колегите от двете ПК може да са го гледали, но повечето от колегите не са виждали нито стария, нито новия проект. Какво приемаме? Аз предлагам да се отложи тази точка за следващия четвъртък, 10 септември. Ако е необходимо, ПК по ТСУ и по ОС пак да разгледат въпроса. Ако трябва и други комисии да го разгледат, защото това е важен въпрос, който касае гражданите на В. Търново. Ако не се приеме предложението ми за отлагане, аз ще гласувам „против”.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Няма как целите материали да бъдат предоставени на всеки един от нас. Ако на някого нещо не му е ясно, документацията е при г-жа Джартова, но няма как материалите да се размножат и да се дадат на всеки един от нас. А ПК са за това – да разглеждат въпросите компетентно.

Г-н ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ: Аз поглеждам нещата от гледна точка на хора, които желаят да инвестират и са го направили и нека не спъваме нещата пред една голяма инвестиция. Тук има колеги архитекти и строители, които могат да преценят какви средства са вложени, какво значение има това за града в момента. Вярно, че паркоместата се намаляват, но все пак остават паркоместа, които са необходими за града. Аз лично приемам това спешно свикване на тази сесия като антикризисен вариант на ОбА. Дано г-н Рашев действа така и в други моменти, когато и други инвеститори имат нужда от това. Аз ще подкрепя тази идея.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Аз ще подкрепя проекта за решение, но с неудовлетворение по отношение процедурата. Напълно съм съгласен с колегите, които са несъгласни с едно такова спешно свикване на сесия, небивало досега – от днес за днес. Мисля, че благородният мотив да не пречим на добрите инвеститори не е чак толкова категоричен днес да направим заседанието. Г-н Рашев каза, че в момента има законно решение за строителните работи и на базата на това решение тези няколко дни можеха да бъдат използвани да се изпълнява проектът.

ОбС по закон има задачата да определя политиката за развитие на Общината, но ние като че ли много често сме в ролята на статисти, които запушват дупки само тогава, когато се наложи. Неприятното е, че не само се примиряваме с тази роля, а и като че ли я приемаме с желанието. Практиката обикновено показва, че когато бързаме с най-благородни намерения, после като съветници ходим да даваме обяснения на едни по-специални места защо така се е случило, че последствията излезли различни от това, което ние сме мислили, когато сме гласували „за”. Няма да се изненадам, ако някой друг след време се възползва от нашето бързане и нещо друго изникне в резултат на това. Арх. Цанев е прав, като казва, че на първото гледане не сме решили добре въпроса, но и тогава бързахме, благородно. Ще подкрепя проекта за решение с надеждата, че това е едно от изключенията, които няма да се повтарят толкова често.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Казахте, че предложението е разгледано от две ПК. Аз не видях в материалите да е написано това. Най-добронамерено ще обясня защо няма да гласувам за това предложение. Чета материалите и виждам, че входящият номер е поставен на 04.09.2009 г. Вчера беше 03.09.2009 г. и комисиите не биха могли да гледат това предложение, което влиза днес. По тази причина няма да гласувам за това решение, тъй като комисиите явно са гледали нещо друго. Предложението от инвеститора е подписано от един пълномощник, няма печат и изходящ номер на фирмата.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението на г-н Цонев за отлагане на точката. Предложението беше отхвърлено с 5 „за”, 19 „против” и 6 „въздържали се”.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 1:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за,Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – против, Николай Цонев – против, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, 3 „против” и 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 681

Великотърновски Общински съвет видоизменя т. 1 от свое решение № 618 по протокол № 49 от 19.06.2009 г. в съответствие с т. 2.

На основание чл.21 ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, /1/ от ЗУТ Общински съвет Велико Търново одобрява Проект за частично изменение на ПУП- план за застрояване за подземен паркинг в очертания – УПИ ХVІІ- за „обществено обслужване” от кв. 59, УПИ ІІ - за „за комплексни обществено-обслужващи дейности” от кв. 48 и част от улица „Цанко Церковски” между ОК-ОК №№ 1967-1965 в посока ОК № 103 и частично под пешеходна улица с ОК-ОК №№ 108-107 в посока ОК 120 по плана на гр. Велико Търново и разширение на част от сграда в УПИ ІІ от кв. 48 на кота + 3,60.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 33 ал. 2, т. 7 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 188 ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, дава съгласие за промяна и одобряване на идейния инвестиционен проект, част „Архитектура”, представен от „Капитал инвестмънт” АД на проведения публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху недвижими имоти, в съответствие с представения проект за ЧИ на ПУП – ПЗ, приет с решение № 131 по протокол № 14 от 02.09.2009 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи допълнително споразумение към Договор за учредяване право на строеж върху недвижими имоти от 27.07.2009 г., вписан в Служба по вписванията Велико Търново с вх. Рег. № 139/ 29.07.2009 г. при спазване разпоредбите на настоящото решение, като бъде коригиран размерът на общата разгъната застроена площ на застройката, без да се променя процентът обезщетение в полза на Община Велико Търново.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: (отрицателен вот) В никакъв случай не съм против вземането на решения от състава на ОбС по отношение важността им за развитието на нашата община и на В. Търново. Като общински съветник обаче, в никакъв случай няма да гласувам за прибързани и непроучени решения. Не бих гласувал за решение, което не е гледано от ПК или ако те са гледали нещо, то не е това предложение, което гласувахме. Г-н Михов е прав – входящият номер е с днешна дата, а вчера е имало заседание на ПК.

Аз лично такива становища не съм гледал и не бих се наел да гласувам „За” за предложение на кмета, което е неясно. Съдържнието на предложения ни текст също е неясно и там има няколко предложения за изменения на идейния проект и допълнения на някакви наши предишни решения, които аз не мога да знам по простата причина, че тези материал ми бяха връчени 5 минути преди настоящото заседание.

Г-н НИКОЛАЙ ЦОНЕВ (отрицателен вот): Току що направихме един процедурен гаф. Не знам в кого е вината, но искам да препоръчам на Председателството по-добре да оглежда нещата занапред, за да не допускаме такива гафове. Втори мандат съм общински съветник и такъв гаф не е имало досега.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Искам да честитя встъпването в длъжност на нашите колеги и да подкрепя мнението на колегите, които се изказаха преди мен, най-вече относно процедурата по свикването на тази извънредна сесия. Надявам се за всяка фирма, която иска промяна и решение от ОбС да бъдем в бойна готовност и да се събираме веднага на заседание, за да вземем важни решения както на обществото, така и на фирмите, които развиват бизнес в нашя град.

На мен не ми стана ясно какво е нарушено в процедурата. Какво се е случило след вземането на нашето първо решение. От молбата на фирмата и от предоставените материали не става ясно какво е сбъркано и какво налага тези корекции. В публичното пространство се говори, че има неспазени сервитути. Аз не мога да твърдя така ли е, или не, защото не ни е предоставена нито една скица. Пише, че трябва нещо да се промени, но защо не ми стана ясно, въпреки че внимателно четох материалите.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Позволете ми да изразя благодарност към ОбС за взетото решение в ситуация вероятно на неекзактно спазване на Правилника. Аз съм напълно съгласен със забележките. Помолих Председателството и заместник-председателите решиха, че можем да допуснем тази грешка в процедурата на свикване на ОбС. Мисля, че това е предимство на ОбС във В. Търново, а не грешка, защото възможността ОбС да се събере и да вземе важно решение за гражданите, е предимство, а не грешка. Ако ние нямаме процедура за бързо свикване по важни проблеми, а се позоваваме само на Правилника, мисля, че вървим към грубо и безсмислено администриране на процедурите. Това, че общинските съветници дойдоха тук и взеха това решение е предимство на ОбС, а не негов негатив. Тези грешки са в нарушение на Правилника на ОбС, но не са в нарушение на Закона. Мисля, че възможността да почне да се изпълнява строителното разрешение, да се изкопае една голяма дупка, да се затвори улицата и тогава да се чака следващото строително разрешение, са по-големи грешки, отколкото това нарушение на процедурата.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от НСПСПК, Вх. № 2008/ 01.09.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 2:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за,Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов –за, Николай Цонев –за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 682

На основание чл. 3 ,ал. 3, т. 2 , чл.4, ал. 2 от ЗПСК и чл. 31, ал.3 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 5 , т. 1 от ЗДДС, чл. 5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 660/ 23.07.2009 година на Общински съвет, Великотърновски Общински съвет

Приема начална цена в размер на 228 000 лева за продажба на общински нежилищен имот – магазин, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10447.514.210.2.22 по кадастралната карта на гр. Велико Търново, с адрес ул. „Никола Габровски № 31, състоящ се от търговска зала, склад и тоалетна, с обща застроена площ 84,78 кв.м., на едно ниво, находящ се на етаж 0 / партер/ в шестетажна жилищна сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 10447.514.210, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж, съобразно застроената площ на обекта. Сделката не се облага с ДДС.

Утвърждава тръжна документация и определя начин за продажба на горепосочения обект „търг с явно наддаване” при стъпка в размер на 10 000 лева над определената начална цена.

Търгът да се проведе при следните условия : дата на търга 21 дни след датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник”; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

Утвърждава тръжна документация и договор за продажба на обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева /с ДДС/. Цената на тръжната документация да се заплаща в офиса на “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, находящ се в сградата на Общината по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се получава от кандидатите за участие или нотариално упълномощени от тях лица в стая 419 на Общината, след представяне на документ за извършено плащане.

За допускане до участие в търга за обекта кандидатите следва да внесат депозит в размер на 75 000 лева. Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка”АД - клон Велико Търново,BIC код SOMB BGSF.

Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на обекта да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обекта - до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга.Срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .

Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС..

При неявяване на купувачи, повторен търг за обекта да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени в състава и ръководството на Постоянните комисии към Великотърновски Общински съвет.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: По същество приемам предложенията, защото предизвикани от необходимостта и са волята на тези, които имат правото да предложат. Имам само една забележка в т. 4: да отпадне текстът „на мястото на Розалия Кузманова”, тъй като това се подразбира.

Предложението по т. 3, заедно с предложената от г-н Легкоступ корекция, беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 683

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 1. Избира за председател на Постоянната комисия по икономически въпроси, стопанска политика и инвестиции Цветанка Боянова Недева на мястото на Евгени Димитров Стоев.
 2. Освобождава Александър Стойнов Чокойски като член на Постоянната комисия по бюджет и финанси и избира за член Христо Мийков Христов. На освободеното от Евгени Димитров Стоев място избира за член Филип Иванов Евтимов.
 3. Освобождава Розалия Йорданова Кузманова като Председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности и избира за председател на комисията Христо Мийков Христов.
 4. Избира за член на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности Розалия Йорданова Кузманова. Избира за Председател на Постоянната комисия по образование и наука Розалия Йорданова Кузманова на мястото на Любомира Симеонова Попова. Избира за член на комисията Николен Веселинов Стойнов.
 5. Освобождава Александър Стойнов Чокойски като член на Постоянната комисия по култура, културно-историческо наследство, вероизповедание, именуване и преименуване и избира за член Филип Иванов Евтимов. Избира за член на комисията и Христо Мийков Христов на мястото на Христо Димитров Христов.
 6. Избира за член на Постоянната комисия по общинска собственост Тодор Ангелов Тодоров на мястото на Евгени Димитров Стоев.
 7. Избира за член на Постоянната комисия по проблеми на гражданското общество и борба с корупцията Николен Веселинов Стойнов на мястото на Любомира Симеонова Попова.
 8. Освобождава Тодор Ангелов Тодоров като член на Постоянната комисия по европейско сътрудничество и международни връзки и избира за член на комисията Филип Иванов Евтимов.
 9. Освобождава Цветанка Боянова Недева като член на Постоянната комисия по обществен ред, сигурност, транспорт и паркиране и избира за член на комисията Николен Веселинов Стойнов.
 10. Освобождава Исмаил Ружди Хаджимустафа като член на Постоянната комисия по обществен ред, сигурност, транспорт и паркиране и избира за член на комисията Илия Серафимов Велков.
 11. Избира Исмаил Ружди Хаджимустафа за член на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство на мястото на Хасан Илияз Хаджихасан.
 12. Избира Илия Серафимов Велков за член на Надзорния съвет по приватизация и следприватизационен контрол и член на Постоянната комисия по земеделие, гори и опазване на околната среда на мястото на Хасан Илияз Хаджихасан.

 

Заседанието беше закрито в 16.15 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

                /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ………………

ТОДОР ТОДОРОВ………………….

МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ………….

ИВАЙЛО ИВАНОВ…………………