ПРОТОКОЛ № 54

 

От петдесет и четвърто заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 24.09.2009 г. от 09.20 часа в залата на Великотърновски Общински съвет.

 

Присъстваха 35 общински съветника, отсъстваха г- н Богдан Ковачев и г-н Пламен Цанев.

Заседанието беше открито от председателя на Общинския съвет – г-н Александър Чокойски, който даде думата на общинските съветници за предложения и допълнения по проекта за дневен ред.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Имам процедурно предложение във връзка с дневния ред. В последните години питанията на общинските съветници бяха поставяни напред в дневния ред. За съжаление поради техническа грешка може би питанията на Румен Димитров днес са поставени в края на дневния ред, което е нарушение на добрата традиция. Правя процедурно предложение точки 27, 28 и 29 да бъдат преместени напред в дневния ред след основните точки и да станат точки 5, 6 и 7.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Разговарях с Румен Димитров. Аз искам да помоля вносителя и вас да отложите две от питанията. Питането за концесията на автобусните спирки, тъй като отговорът, който е подготвен от ОбА, не е достатъчно задоволителен според мен.

Питането за ФК „Етър” и нашето участие там. В началото на лятото имаше предложение, което аз лично не съм виждал написано. Изразено е желанието на мажоритарните собственици са прехвърлят безвъзмездно дяловете на Общината и ние да придобием 98 % от дяловете на търговското дружество „Етър-1924” АД. Този въпрос е изключително важен и имам намерение да свикам една дискусия с ПК за ДМСТ, с хора, ангажирани със футбола, със сегашните собственици по въпроса може ли Общината да поеме почти 100 % от собствеността на Дружеството и за начина на неговото финансиране. Футболният клуб не може да се финансира с бюджетни пари. Аз предлагам да се оттегли това питане, защото отговорът му е много голям, трябва да се изяснят отношенията между Общината и футболния клуб.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Приемам вашите аргументи относно отлагането на отговора за ФК „Етър”. Приемам с едно условие, защото Вашият отговор е много сериозен за мен и съобразно него щях да инициирам ново предложение, тъй като това е търговско дружество. Има член от Закона, който дава право на всеки от акционерите, които притежават повече от 10 %, да изискат независима ревизия, одит, някакъв вид контрол, в който да се извадят всички детайли налице. Той трябва да е независим, защото всяка година те си провеждат някакъв одит, с който аз не съм съгласен. Наистина информацията, която очаквах от Вас, трябваше да бъде много сериозна, защото има доста разминавания в изказванията на собственика на клуба и на един от директорите относно цифрите, които не се покриват с решения на ОбС. Приемам аргументите Ви и приемам отлагането на това питане.

Искам да направя процедурно предложение за отлагане на точка 16. Мотивите ми са точни и категорични. Присъствах на заседание на ПК при разискването на тази точка и видях, че много от колегите нямаха ясна и конкретна позиция къде се намират, много от тях не са разговаряли с хората по темата дали биха приели такъв вид строителство. Всички колеги, които видят какво е становището на ПК по ОС, ще се съгласят с мен.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението на г-н Михов точките, касаещи питания на общински съветници, да станат точки 5 и 6.

Предложението на г-н Румен Димитров за отлагане на точка 16 беше отхвърлено с 9 „за”, „против” няма, 17 „въздържали се”.

Целият дневен ред беше приет с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2009 г., Вх. № 1990/ 14.08.2009 г.
 2. Промени по бюджета към 31.07.2009 г., Вх. № 1993/ 17.08.2009 г.
 3. Промени по бюджета към 31.08.2009 г., Вх. № 2021/ 10.09.2009 г.
 4. Промени по Инвестиционната програма за 2009 г., Вх. № 1988/ 12.08.2009 г.
 5. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 2006/ 01.09.2009 г.
 6. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 2007/ 01.09.2009 г.
 7. Предложение относно подписване Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново”, Вх. № 2054/ 16.09.2009 г.
 8. Доклад относно одобряване на проект за ПУП – обект „Реконструкция на водопровод – главна деривация „Йовковци”, Вх. № 2040/ 14.09.2009 г.
 9. Доклад относно одобряване на проект за ПУП – обект „Реконструкция на водопроводна мрежа”, с. Ресен Вх. № 2041/ 14.09.2009 г.
 10. Доклад относно одобряване на проект за ПУП – обект „Изместване на деривация „Йовковци”, с. Присово Вх. № 2048/ 15.09.2009 г.
 11. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост – язовир „Баханица”, землище с. Балван, Вх. № 2023/ 10.09.2009 г.
 12. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост – с. Присово, с. Ресен и гр. Дебелец, Вх. № 2024/ 10.09.2009 г.
 13. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост – язовир „Шабарка”, землище с. Пчелище, Вх. № 2038/ 14.09.2009 г.
 14. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Шереметя, Вх. № 2049/ 15.09.2009 г.
 15. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5, от ЗУТ, Вх. № 2039/ 14.09.2009 г.
 16. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот, кв. № 55, гр. Дебелец, Вх. № 2032/ 14.09.2009 г.
 17. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот, с. Присово, Вх. № 2037/ 14.09.2009 г.
 18. Предложение относно съгласие по реда на § 9 от Наредба № 7/ 2003 г. на МРРБ, Вх. № 2047/ 15.09.2009 г.
 19. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот, кв. № 336, гр. Велико Търново, Вх. № 2001/ 26.08.2009 г.
 20. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот, кв. № 221 - А, гр. Велико Търново, Вх. № 2033/ 14.09.2009 г.
 21. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, гр. Велико Търново, Вх. № 2028/ 11.09.2009 г.
 22. Учредяване право на строеж, с. Емен – трафопост, Вх. № 2034/ 14.09.2009 г.
 23. Учредяване право на строеж, кв. № 162 гр. Велико Търново – трафопост, Вх. № 2035/ 14.09.2009 г.
 24. Учредяване право на строеж, кв. № 106 гр. Велико Търново – трафопост, Вх. № 2036/ 14.09.2009 г.
 25. Даване на съгласие за извършване на разход за извършване на ремонт в „МДОЗС – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 1984/ 30.07.2009 г.
 26. Информация за дейността на търговски дружества със 100% общинско участие за шестмесечието на 2009 г., Вх. № 1986/ 06.08.2009 г.
 27. Отчет за извършени разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.02 – 30.06.2009 г., Вх. № 1964/ 16.07.2009 г.
 28. Предложение относно Покана за Общо събрание на „Общинска банка” АД, гр. София, Вх. № 2059/ 17.09.2009 г.
 29. Предложение от НСПСПК, Вх. № 2060/ 17.09.2009 г.
 30. Предложение от НСПСПК относно „ПИЕНО” ЕООД, Вх. № 2061/ 17.09.2009 г.
 31. Утвърждаване размера на рентните плащания за стопанската 2009 / 2010 г. на земеделски имоти, без сключени договори за наем, или аренда, Вх. № 2050/ 15.09.2009 г.
 32. Утвърждаване на годишно ползване на дървесина от Общински горски фонд, за отоплителния сезон 2009 / 2010 г., Вх. № 2052/ 15.09.2009 г.
 33. Молба от Тодор Миланов Анчев, Вх. № 1995/ 20.08.2009 г.
 34. Информация за провеждане на Общо събрание на съдружниците на „Пазари – Велико Търново” ООД.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2009 г., Вх. № 1990/ 14.08.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 1:

1. Анета Кирилова Маноилова: - За

2. Александър Стойнов Чокойски: - За

3. Румен Тошев Димитров: - За

4. Георги Тодоров Стефанов: - За

5. Тодор Ангелов Тодоров: - За

6. Румяна Иванова Брайнова-Бузева: - За

7. Мирослав Трифонов Маринов: - За

8. Пламен Анатолиев Легкоступ: - За

9. Мавроди Евстатиев Калейнски: - За

10. Цветанка Боянова Недева: - За

11. Драгни Стефанов Драгнев: - За

12. Пламен Борисов Петров: - За

13. Николен Веселинов Стойнов: - За

14. Филип Иванов Евтимов: - За

15. Христо Мийков Христов: - За

16. Камен Михайлов Алексиев: - За

17. Роза Димитрова Мишева: - За

18. Мирко Иванов Робов: - За

19. Иван Велков Иванов: - За

20. Николай Станчев Цонев: - За

21. Станислав Стефанов Рашков: - За

22. Желка Илиева Денева: - За

23. Димитър Пенчев Захариев: - За

24. Йорданка Георгиева Стефанова: - За

25. Гани Монев Пантилеев: - За

26. Розалия Йорданова Кузманова: - За

27. Стефан Николов Стоянов: - Въздържал се

28. Милен Василев Михов: - За

29. Петьо Цонев Атанасов: - Въздържал се

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 684

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет приема

Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2009 година и Приложение №1 и Приложение №2, неразделна част от нея.

Инвестиционна програма 2009 година - Отчет към 30.06.2009 година - Приложение № 3.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по бюджета към 31.07.2009 г., Вх. № 1993/ 17.08.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 2:

1. Цветанка Боянова Недева: - За

2. Пламен Анатолиев Легкоступ: - За

3. Мавроди Евстатиев Калейнски: - За

4. Мирко Иванов Робов: - За

5. Драгни Стефанов Драгнев: - За

6. Христо Мийков Христов: - За

7. Георги Тодоров Стефанов: - За

8. Тодор Ангелов Тодоров: - За

9. Александър Стойнов Чокойски: - За

10. Димитър Пенчев Захариев: - За

11. Николай Станчев Цонев: - За

12. Николен Веселинов Стойнов: - За

13. Йорданка Георгиева Стефанова: - За

14. Роза Димитрова Мишева: - За

15. Анета Кирилова Маноилова: - За

16. Румяна Иванова Брайнова-Бузева: - За

17. Пламен Борисов Петров: - За

18. Иван Велков Иванов: - За

19. Мирослав Трифонов Маринов: - За

20. Филип Иванов Евтимов: - За

21. Гани Монев Пантилеев: - За

22. Станислав Стефанов Рашков: - За

23. Румен Тошев Димитров: - За

24. Желка Илиева Денева: - За

25. Петьо Цонев Атанасов: - Въздържал се

26. Стефан Николов Стоянов: - Въздържал се

27. Милен Василев Михов: - За

28. Камен Михайлов Алексиев: - За

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

Решение № 685 – Приложение към протокола.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по бюджета към 31.08.2009 г., Вх. № 2021/ 10.09.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 3:

1. Гани Монев Пантилеев: - За

2. Николай Станчев Цонев: - За

3. Тодор Ангелов Тодоров: - За

4. Мавроди Евстатиев Калейнски: - За

5. Румен Тошев Димитров: - За

6. Александър Стойнов Чокойски: - За

7. Пламен Анатолиев Легкоступ: - За

8. Иван Велков Иванов: - За

9. Румяна Иванова Брайнова-Бузева: - За

10. Георги Тодоров Стефанов: - За

11. Филип Иванов Евтимов: - За

12. Николен Веселинов Стойнов: - За

13. Драгни Стефанов Драгнев: - За

14. Анета Кирилова Маноилова: - За

15. Йорданка Георгиева Стефанова: - За

16. Пламен Борисов Петров: - За

17. Цветанка Боянова Недева: - За

18. Христо Мийков Христов: - За

19. Мирко Иванов Робов: - За

20. Станислав Стефанов Рашков: - За

21. Розалия Йорданова Кузманова: - За

22. Камен Михайлов Алексиев: - За

23. Милен Василев Михов: - За

24. Роза Димитрова Мишева: - За

25. Димитър Пенчев Захариев: - За

26. Желка Илиева Денева: - За

27. Стефан Николов Стоянов: - Въздържал се

28. Мирослав Трифонов Маринов: - За

29. Петьо Цонев Атанасов: - Въздържал се

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

Решение № 686 – Приложение към протокола.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по Инвестиционната програма за 2009 г., Вх. № 1988/ 12.08.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 4:

1. Мирослав Трифонов Маринов: - За

2. Александър Стойнов Чокойски: - За

3. Гани Монев Пантилеев: - За

4. Тодор Ангелов Тодоров: - За

5. Иван Велков Иванов: - За

6. Пламен Борисов Петров: - За

7. Николен Веселинов Стойнов: - За

8. Николай Станчев Цонев: - За

9. Мирко Иванов Робов: - За

10. Анета Кирилова Маноилова: - За

11. Георги Тодоров Стефанов: - За

12. Цветанка Боянова Недева: - За

13. Мавроди Евстатиев Калейнски: - За

14. Филип Иванов Евтимов: - За

15. Димитър Пенчев Захариев: - За

16. Йорданка Георгиева Стефанова: - За

17. Камен Михайлов Алексиев: - За

18. Роза Димитрова Мишева: - За

19. Пламен Анатолиев Легкоступ: - За

20. Христо Мийков Христов: - За

21. Румяна Иванова Брайнова-Бузева: - За

22. Драгни Стефанов Драгнев: - За

23. Станислав Стефанов Рашков: - За

24. Румен Тошев Димитров: - За

25. Розалия Йорданова Кузманова: - За

26. Желка Илиева Денева: - За

27. Милен Василев Михов: - Въздържал се

28. Иван Величков Иванов: - За

29. Стефан Николов Стоянов: - Против

Предложението беше прието с 27 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ (отрицателен вот): Искам да обясня защо гласувах против. Моля представителите на съответните постоянни комисии да направят по едно изказване, за да стане ясно какво точно променяме. Никой не взема отношение. Излиза, че само двете ПК знаят за какво става въпрос. Моля по един човек от съответната ПК да ни осветлява.

РЕШЕНИЕ № 687

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 13, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 година, чл. 18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски Общински съвет

Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2009 година, съгласно Приложение 1 към настоящото Предложение

Кмета на Община Велико Търново да отрази промените по Инвестиционната програма в бюджета на Община Велико Търново по съответните функции, групи, дейности и параграфи.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 2006/ 01.09.2009 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ прочете питането си относно нерегламентирано строителство.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Мога да заявя, че Общината не си затваря очите пред никое незаконно строителство, тъй като това е невъзможно. Когато сме били уведомени, сме реагирали веднага. В момента по мое разпореждане е започнала проверка на безопасността на всички строежи, които са „замразени”, по отношение на тяхната безопасност.

Г-н РУМЕН РАШЕВ прочете отговор на питането.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: С отговора си както казвате, че извършителят е неизвестен и ако РДВСК си свършат работата, ще бъдем свидетели на една прецедентна случка и вероятно ще се прибегне до събарянето на тези клетки.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 2007/ 01.09.2009 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ прочете питането си относно автобусните спирки в гр. В. Търново.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Знаете, че отговорите на питанията се подготвят от ОбА. Подготвеният отговор е непълен и е необходимо по-детайлно разглеждане на въпроса. Това, което мога да отговоря сега, е, че на следващата сесия ще ви дам точно написана информация по въпроса, като поемам личен ангажимент да контролирам целия процес. Мисля, че не става въпрос само за обществена преоценка на договора, тъй като има договор с ясни юридически клаузи. Съгласен съм с вас, че концесията не е изпълнена на 100 %. Затова концесията може да се прекрати, но искам лично да се запозная с договора и да видим какви са юридическите възможности за прекратяване на тази концесия или пък много бързо изпълнение на всички задължения, които концесионерът има към Общината ни.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Единственото, което е необходимо, вие го направихте - че се ангажирахте с личното си внимание и авторитет да дадете на нашата общественост това, което й се полага.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно подписване Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново”, Вх. № 2054/ 16.09.2009 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Не искам да излече като дублиране на това, което каза г-н Стефан Стоянов, но мисля, че по тази точка трябва да чуем компетентно мнение.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Г-жа Цонева ще обясни в детайли. Става дума за подписване на запис на заповед по отношение на воден проект. Нещо, което е елемент от изискванията по работата по този проект. ОбС ме упълномощи да подпиша запис на заповед по отношение на друг проект. Това е неотменима част от процедурата по работата по проекта.

Г-жа МАРИЕЛА ЦОНЕВА: По предишните три проекта вие, като ОбС, взехте такова решение за подписване от страна на кмета на запис на заповед. Подобен е и този случай. Във връзка с подписан договор от 15 декември миналата година за безвъзмездна помощ по оперативна програма „Околна среда” и условието в договора, че всеки бенефициент има право да получи аванс в размер на 10 % от стойността на проекта и ние в качеството на такъв предлагаме да се възползваме от условията на договора за получаване на тази сума в рамките на 10 % - около 4 350 000 лв. Задължително условие, което управляващият орган поставя, е да се подпише запис на заповед до размера на тези 10 %. Условието, което е необходимо, за да поискаме тези 10 % аванс, е сключен договр с изпълнител по проекта. Ние имаме вече сключен договор с изпълнител за изготвяне на тръжната документация по следващите позиции. Няма изискване както при оперативна програма „Регионално развитие” договорът да бъде сключен за строително-монтажни работи, т.е. независимо от предмета на дейност на сключения договор с изпълнителя ние можем да поискаме тези 10 %. За да можем и ние да работим по-оперативно по този проект, предлагаме на вашето внимание този проект за решение за подписване на запис на заповед

Авансът се използва по всички пера от бюджета, не само за строително-монтажни работи, т.е. управление на проекта, строителен надзор, инвеститорски контрол. Имаме предвид и това, че за одобрението на тръжните документите от управляващия орган – Министерството на околната среда и водите минаха близо 6 месеца, т.е. ние в началото на февруари подадохме нашите тръжни документи за предварителен контрол и съгласуване с тях. В края на май и началото на юни получихме част от тях, а до 20 юли получихме окончателното одобрение на другите документи. Имайки предвид, че процесът на работа по проекта и координация с управляващия орган е доста бавен, взехме това като отправна точка на нашата програма за изпълнение на проекта, че договорите по останалите шест позиции, които посочих, няма да бъдат сключени по-рано от началото на другата година. Следващите процедури са обявени за началото на октомври, по-следващите може би през ноември. Ако няма процеси, които да забавят проекта, оптимистичният вариант е началото на другата година да имаме подписани договори с изпълнителите по всички позиции и този аванс да може вече да се използва реално от Общината по разплащане.

Ако днес се вземе такова решение – за запис на заповед, ние до средата на октомври ще изготвим всички други документи, които сме длъжни да представим пред управляващия орган, и се надявам до края на януари да имаме решението за превеждане на тези суми, за да може нормално да работи проектът. Засега имаме забавяне по него заради забавянето в предварителното съгласуване, но се надяваме да сме гъвкави и да предложим корекция в графика на проекта. Управляващият орган е информиран за това и той е в течение на проекта, както и на другите 18, които останаха за реализация.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Конкретният въпрос е за какво ще се харчат парите от аванса, парите по оперативни програми, и в частност по този проект, не могат да се харчат за нищо друго, освен за разплащане по проекта, включително лихвите от тези пари. Ние не можем да получим парите и да ги харчим за други дейности.

Аз мисля, че по-рано от 6 месеца няма да дойдат авансовите плащания. Засега имаме една завършена процедура – изготвяне на тръжната документация. Чакахме дълго време, за да бъдат одобрени тези документи. Обявени са обществените поръчки за проектиране и за управление на проекта. Проектирането вероятно трябва да започне в средата на ноември, до края на декември трябва да бъде обявена процедурата за строител и процедурата за надзор и инвеститорски контрол. Ние сключихме договор по този проект с Търговска корпоративна банка. Имаме възможност от там да теглим пари за т.нар. мостово финансиране, но всичко това ще трупа лихви. Затова е хубаво да имаме начлични тези 4 000 000 лв и ако трябва сега да се плати на фирмата, която е изготвила документацията,.

Засега по другите проекти компенсираме със собствени бюджетни средства. По отношение на ОУ „Бачо Киро”, на социалните домове, по които вървят проекти. Шест месеца след като минаха сроковете получихме парите по проекта за Регионалната библиотека и за Археологическия музей. При срещата с нас министър Плевнелиев заяви, че междинните плащания се поемат от бюджета, но дали държавата ще може да ги поеме в тази ситуация не е ясно.

Това предложение за запис на заповед е условие да поискаме такова авансово плащане, а то може да се харчи само за конкретния проект.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 7:

1. Пламен Анатолиев Легкоступ: - За

2. Пламен Борисов Петров: - За

3. Мавроди Евстатиев Калейнски: - За

4. Александър Стойнов Чокойски: - За

5. Анета Кирилова Маноилова: - За

6. Христо Мийков Христов: - За

7. Роза Димитрова Мишева: - За

8. Николен Веселинов Стойнов: - За

9. Иван Велков Иванов: - За

10. Цветанка Боянова Недева: - За

11. Станислав Стефанов Рашков: - За

12. Тодор Ангелов Тодоров: - За

13. Иван Величков Иванов: - За

14. Розалия Йорданова Кузманова: - За

15. Стефан Николов Стоянов: - Въздържал се

16. Йорданка Георгиева Стефанова: - За

17. Мирослав Трифонов Маринов: - За

18. Румяна Иванова Брайнова-Бузева: - За

19. Филип Иванов Евтимов: - За

20. Димитър Пенчев Захариев: - За

21. Исмаил Ружди Хаджимустафа: - За

22. Георги Тодоров Стефанов: - За

23. Драгни Стефанов Драгнев: - За

24. Стефан Николов Колев: - За

25. Хасан Ахмедов Палов: - За

26. Желка Илиева Денева: - За

27. Румен Тошев Димитров: - За

28. Ивайло Любенов Иванов: - За

29. Петьо Цонев Атанасов: - За

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 688

На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Параграф 18 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. Великотърновски Общински съвет

Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да подпише Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ в рамките на размера на 10 % аванс по проект № 58111-58-249 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново”, явяващ се 4 356 061,68 лв. /четири милиона триста петдесет и шест хиляди шестдесет и един лева и шестдесет и осем стотинки/, със срок на предявяване – до три месеца след одобряване на окончателния доклад за изпълнение по договор за безвъзмездна финансова помощ № 58111-СО58-249/15.12.2008 г./, съгласно Приложение І, неразделна част от решението.

Приложение1.: Запис на заповед, утвърден от Договарящия орган

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Доклад относно одобряване на проект за ПУП – обект „Реконструкция на водопровод – главна деривация „Йовковци”, Вх. № 2040/ 14.09.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 8. Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 689

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129/1/ ЗУТ, чл. 59/1/ ЗУТ и чл. 110, /1/, т. 5 ЗУТ, Великотърновски Общински съвет

Одобрява проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект: „Реконструкция на водопровод – главна деривация ”Йовковци” и с трасе и сервитути , както следва: ПИ № 174007- горска територия, ПИ № 174199- дере, по КВС землище на с.Велчево.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Доклад относно одобряване на проект за ПУП – обект „Реконструкция на водопроводна мрежа”, с. Ресен Вх. № 2041/ 14.09.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 9. Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 690

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, /1/ от ЗУТ, чл. 59/1/ от ЗУТ и чл. 110, /1/, т. 5 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет

Одобрява проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа” и с трасе и сервитути, предвидено да премине в земеделски поземлени имоти и гори в земеделски земи в масиви по КВС и такива за нуждите на транспорта в землище на с. Ресен, както следва: тласкателен водопровод – от съществуваща помпена станция – ПИ №№ 160, 057112, 057110, 057092, 057091, 057085, 157, 154, 163, 131, 129, 000053, 000051, и хранителен водопровод – ПИ №№ 000164, 000489, 193004,193070, 000484, 000493

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Доклад относно одобряване на проект за ПУП – обект „Изместване на деривация „Йовковци”, с. Присово Вх. № 2048/ 15.09.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 10 с предложената от ПК по ТСУ редакция: на ред осми от решението думата „по” да се замени с „през”. Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 691

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл.129, /1/ от ЗУТ, чл.59, /1/ от ЗУТ и чл.110, /1/, т. 5 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет

Одобрява проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект: „Изместване на деривация „Йовковци” и с трасе и сервитути, предвидено да премине в земеделски поземлени имоти в масиви по КВС и такива за нуждите на транспорта в землище на с.Присово, както следва: първи участък /изменено трасе отразено в графичните материали със син и лилав цвят/– от съществуваща шахта в ПИ № 678, продължава през ПИ №№ 678, 018465, 018477, 018499, 677,018462, 018457, 018461, 018460, 018459, 018458, 018456, 018056 и втори участък /трасе отразено в графичните материали със зелен цвят/ – частично по ПИ № 501- полски път и по улица от ОК 213 до ОК 245.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот публична общинска собственост – язовир „Баханица”, землище с. Балван, Вх. № 2023/ 10.09.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 11:

1. Николай Станчев Цонев: - За

2. Пламен Борисов Петров: - За

3. Александър Стойнов Чокойски: - За

4. Николен Веселинов Стойнов: - За

5. Христо Мийков Христов: - За

6. Анета Кирилова Маноилова: - За

7. Розалия Йорданова Кузманова: - За

8. Георги Тодоров Стефанов: - За

9. Филип Иванов Евтимов: - За

10. Иван Велков Иванов: - За

11. Йорданка Георгиева Стефанова: - За

12. Ивайло Любенов Иванов: - За

13. Желка Илиева Денева: - За

14. Хасан Ахмедов Палов: - За

15. Иван Величков Иванов: - За

16. Исмаил Ружди Хаджимустафа: - За

17. Стефан Николов Колев: - За

18. Милен Василев Михов: - За

19. Тодор Ангелов Тодоров: - За

20. Стефан Николов Стоянов: - Въздържал се

21. Румен Тошев Димитров: - За

22. Драгни Стефанов Драгнев: - За

23. Мирко Иванов Робов: - За

24. Роза Димитрова Мишева: - За

25. Мирослав Трифонов Маринов: - За

26. Илия Серафимов Велков: - За

27. Румяна Иванова Брайнова-Бузева: - За

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 692

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, чл. 11 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и предложение вх. № 1002-24/ 29.07.2009 г. на Кмета на с. Балван, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за отдаване под наем на имот публична общинска собственост, намиращ се в местността „Крушака” в землището на с. Балван, представляващ язовир „Баханица” с обща площ 32, 444 дка за срок 5 години и минимална годишна конкурсна цена 1000,00 лв.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе конкурс за отдаване на имота под наем, при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот публична общинска собственост – с. Присово, с. Ресен и гр. Дебелец, Вх. № 2024/ 10.09.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 12:

1. Христо Мийков Христов: - За

2. Александър Стойнов Чокойски: - За

3. Иван Величков Иванов: - За

4. Мирко Иванов Робов: - За

5. Стефан Николов Колев: - За

6. Тодор Ангелов Тодоров: - За

7. Николай Станчев Цонев: - За

8. Мавроди Евстатиев Калейнски: - За

9. Розалия Йорданова Кузманова: - За

10. Николен Веселинов Стойнов: - За

11. Ивайло Любенов Иванов: - За

12. Георги Тодоров Стефанов: - За

13. Желка Илиева Денева: - За

14. Драгни Стефанов Драгнев: - За

15. Станислав Стефанов Рашков: - За

16. Румен Тошев Димитров: - За

17. Пламен Анатолиев Легкоступ: - За

18. Пламен Борисов Петров: - За

19. Иван Велков Иванов: - За

20. Филип Иванов Евтимов: - За

21. Йорданка Георгиева Стефанова: - За

22. Анета Кирилова Маноилова: - За

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 693

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, и 8 от Закона за общинска собственост, чл. 11 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и становища вх. №№ 1017-13/ 20.05.2009 год. на Кмета на с. Присово, 1020-14/ 03.06.2009 год. на Кмета на с. Ресен и 1007-28/ 10.06.2009 год. на Кмета на гр. Дебелец, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост за срок от 5 /пет/ години, както следва:

1.1. Водна площ от 3,283 дка, представляващ имот № 000485 в землището на с. Присово и минимална годишна конкурсна цена 160,00 лв.

1.2. Рибарник с площ 5,517 дка, представляващ имот № 000492 в землището на с. Ресен и минимална годишна конкурсна цена 250,00 лв.

1.3. Язовир с обща площ 1,009 дка, представляващ имоти №№ 000618 и 000619 в землището на гр. Дебелец и минимална годишна конкурсна цена 64,00 лв.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе конкурси за отдаване на имотите под наем, при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот публична общинска собственост – язовир „Шабарка”, землище с. Пчелище, Вх. № 2038/ 14.09.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 13:

1. Хасан Ахмедов Палов: - За

2. Мавроди Евстатиев Калейнски: - За

3. Христо Мийков Христов: - За

4. Розалия Йорданова Кузманова: - За

5. Иван Величков Иванов: - За

6. Георги Тодоров Стефанов: - За

7. Йорданка Георгиева Стефанова: - За

8. Александър Стойнов Чокойски: - За

9. Стефан Николов Колев: - За

10. Николай Станчев Цонев: - За

11. Пламен Борисов Петров: - За

12. Николен Веселинов Стойнов: - За

13. Филип Иванов Евтимов: - За

14. Румен Тошев Димитров: - За

15. Анета Кирилова Маноилова: - За

16. Румяна Иванова Брайнова-Бузева: - За

17. Драгни Стефанов Драгнев: - За

18. Мирко Иванов Робов: - За

19. Мирослав Трифонов Маринов: - За

20. Ивайло Любенов Иванов: - За

21. Милен Василев Михов: - За

22. Стефан Николов Стоянов: - За

23. Тодор Ангелов Тодоров: - За

24. Станислав Стефанов Рашков: - За

25. Пламен Анатолиев Легкоступ: - За

26. Иван Велков Иванов: - За

27. Желка Илиева Денева: - За

28. Илия Серафимов Велков: - За

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 694

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, чл. 11 ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и протокол от 26.06.2009 г. на комисия, назначена със заповед № РД 22-900/ 25.06.2009 год. на Кмета на Общината, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за отдаване под наем на имот публична общинска собственост, намиращ се в местността „Шабарка” в землището на с. Пчелище, представляващ язовир- микроязовир с обща площ 46,281 дка за срок 5 години и минимална годишна конкурсна цена 800,00 лв.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе конкурс за отдаване на имота под наем, при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Шереметя, Вх. № 2049/ 15.09.2009 г.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Няма как да завишим оценката, завишаваме цената. Предлагам такава редакция.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 14 заедно с предложението на ПК по ОС и редакцията, предложена от г-н Рашев:

1. Николен Веселинов Стойнов: - За

2. Пламен Борисов Петров: - За

3. Желка Илиева Денева: - За

4. Ивайло Любенов Иванов: - За

5. Христо Мийков Христов: - За

6. Тодор Ангелов Тодоров: - За

7. Александър Стойнов Чокойски: - За

8. Стефан Николов Стоянов: - Против

9. Иван Величков Иванов: - Въздържал се

10. Румяна Иванова Брайнова-Бузева: - За

11. Хасан Ахмедов Палов: - За

12. Йорданка Георгиева Стефанова: - За

13. Стефан Николов Колев: - За

14. Румен Тошев Димитров: - За

15. Розалия Йорданова Кузманова: - За

16. Исмаил Ружди Хаджимустафа: - За

17. Цветанка Боянова Недева: - За

18. Мирко Иванов Робов: - За

19. Филип Иванов Евтимов: - За

20. Милен Василев Михов: - Въздържал се

21. Роза Димитрова Мишева: - За

22. Станислав Стефанов Рашков: - За

23. Иван Велков Иванов: - За

24. Драгни Стефанов Драгнев: - За

25. Илия Серафимов Велков: - За

26. Георги Тодоров Стефанов: - За

27. Анета Кирилова Маноилова: - За

Предложението беше прието с 24 „за”, 1 „против”, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 695

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет

Включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2009 г. недвижим имот частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 000072 по картата на възстановената собственост на землище с. Шереметя, изоставена нива с площ 1,347 дка, VІІІ категория, местност „Голям Ксилифор”, актуван с АОС № 1404/ 13.05.2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 000072 по картата на възстановената собственост на землище с. Шереметя, изоставена нива с площ 1, 347 дка, VІІІ категория, местност „Голям Ксилифор”, актуван с АОС № 1404/13.05.2002 г.

Завишава експертната оценка изготвена от лицензиран оценител инж. Николай Николов и заверена от ОСЗ – гр. Велико Търново със 100 % и утвърждава начална тръжна цена, в размер на 414 (четиристотин и четиринадесет) лева без начислен ДДС.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5, от ЗУТ, Вх. № 2039/ 14.09.2009 г.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 15 с редакцията, предложена от ПК по ОС за завишаване на цената с 50 %:

1. Мирко Иванов Робов: - За

2. Цветанка Боянова Недева: - За

3. Тодор Ангелов Тодоров: - За

4. Пламен Борисов Петров: - За

5. Николен Веселинов Стойнов: - За

6. Александър Стойнов Чокойски: - За

7. Драгни Стефанов Драгнев: - За

8. Филип Иванов Евтимов: - За

9. Пламен Анатолиев Легкоступ: - За

10. Христо Мийков Христов: - За

11. Николай Станчев Цонев: - За

12. Румяна Иванова Брайнова-Бузева: - За

13. Хасан Ахмедов Палов: - За

14. Станислав Стефанов Рашков: - За

15. Анета Кирилова Маноилова: - За

16. Розалия Йорданова Кузманова: - За

17. Ивайло Любенов Иванов: - За

18. Йорданка Георгиева Стефанова: - За

19. Иван Велков Иванов: - За

20. Георги Тодоров Стефанов: - За

21. Румен Тошев Димитров: - За

22. Стефан Николов Колев: - За

23. Желка Илиева Денева: - За

24. Стефан Николов Стоянов: - Въздържал се

25. Роза Димитрова Мишева: - За

26. Илия Серафимов Велков: - За

27. Исмаил Ружди Хаджимустафа: - За

28. Иван Величков Иванов: - За

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 696

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1и ал.3 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие частите от полски път - имот № 999008, попадащи в новообразувания урегулиран поземлен имот УПИ І-079022 „за обществено обслужване, производствени и складови дейности”, местност „Саламатя”, землище с. Леденик, останалата част от който е собственост на „М и К” ООД, с адрес гр. Велико Търново, ул. „Цветарска” № 13, вх. А, ет. 2, ап. 4, ЕИК 814186932 с управител Юлиян Христов Маринов, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Велико Търново дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост за части от имоти в обхвата на разработка, приета с решение № 108 по протокол № 11 от 24.06.2009 г. на ЕСУТ, като:

2.1. Община Велико Търново прехвърля на „М и К” ООД, с адрес гр. Велико Търново, ул. „Цветарска” № 13, вх. А, ет.2, ап.4, ЕИК 814186932 с управител Юлиян Христов Маринов, правото на собственост върху част от общински имот, с площ от 1422 /хиляда четиристотин двадесет и два/ кв.м., представляваща по проекта част от съществуващ полски път – имот № 999008, срещу цена, утвърдена от Великотърновски Общински съвет в размер на 4 095, 36 /четири хиляди деветдесет и пет лева и тридесет и шест стотинки/ лева без начислен ДДС.

2.2. „М и К” ООД, с адрес гр. Велико Търново, ул. „Цветарска” № 13, вх.А, ет. 2, ап. 4, ЕИК 814186932 с управител Юлиян Христов Маринов прехвърля на Община Велико Търново правото на собственост върху част от собствения си имот – ПИ №080028, представляваща по проект новопроектирана улица-тупик, с площ от 200 /двеста/ кв.м., срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 560 /петстотин и шестдесет/ лева без начислен ДДС.

Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПР и ПЗ – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имоти.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот, кв. № 55, гр. Дебелец, Вх. № 2032/ 14.09.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 16:

1. Александър Стойнов Чокойски: - За

2. Николай Станчев Цонев: - За

3. Пламен Борисов Петров: - За

4. Пламен Анатолиев Легкоступ: - За

5. Мавроди Евстатиев Калейнски: - За

6. Ивайло Любенов Иванов: - За

7. Тодор Ангелов Тодоров: - За

8. Мирко Иванов Робов: - За

9. Николен Веселинов Стойнов: - За

10. Хасан Ахмедов Палов: - За

11. Анета Кирилова Маноилова: - За

12. Христо Мийков Христов: - За

13. Иван Величков Иванов: - За

14. Филип Иванов Евтимов: - За

15. Исмаил Ружди Хаджимустафа: - За

16. Румяна Иванова Брайнова-Бузева: - За

17. Стефан Николов Колев: - За

18. Йорданка Георгиева Стефанова: - За

19. Драгни Стефанов Драгнев: - За

20. Иван Велков Иванов: - За

21. Георги Тодоров Стефанов: - За

22. Желка Илиева Денева: - За

23. Цветанка Боянова Недева: - За

24. Мирослав Трифонов Маринов: - За

25. Румен Тошев Димитров: - За

26. Розалия Йорданова Кузманова: - За

27. Стефан Николов Стоянов: - Въздържал се

28. Роза Димитрова Мишева: - За

29. Илия Серафимов Велков: - За

30. Милен Василев Михов: - За

31. Камен Михайлов Алексиев: - За

32. Станислав Стефанов Рашков: - За

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 697

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 49, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот: общинско място с площ от 14 /четиринадесет/ квадратни метра, представляващо 14/404 идеални части от УПИ ХІІ-680 /урегулиран поземлен имот дванадесет римско за шестстотин и осемдесет арабско/ от строителен квартал 55 /петдесет и пет/ по РП на гр. Дебелец, актувано с акт за частна общинска собственост №4649/22.06.2009 г., останалата част от който е собственост на Петър Кънчев Нечев.

Утвърждава експертната оценка на общинската част от УПИ ХІІ-680 в строителен квартал 55 по РП на гр. Дебелец, с площ от 14 /четиринадесет/ квадратни метра, изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 294 лева /двеста деветдесет и четири лева/ без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Молителят следва да заплати и следните дължими суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски, в размер на 5,88 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG 36 SОMB 9130 31 24758000 при „Общинска банка” АД клон Велико Търново; 1,3% местен данък в размер на 3,82 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново и сума в размер на 84 лева, представляваща стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот, с. Присово, Вх. № 2037/ 14.09.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 17:

1. Мавроди Евстатиев Калейнски: - За

2. Пламен Борисов Петров: - За

3. Димитър Пенчев Захариев: - За

4. Желка Илиева Денева: - За

5. Иван Величков Иванов: - За

6. Цветанка Боянова Недева: - За

7. Николай Станчев Цонев: - За

8. Мирко Иванов Робов: - За

9. Александър Стойнов Чокойски: - За

10. Драгни Стефанов Драгнев: - За

11. Николен Веселинов Стойнов: - За

12. Христо Мийков Христов: - За

13. Анета Кирилова Маноилова: - За

14. Ивайло Любенов Иванов: - За

15. Хасан Ахмедов Палов: - За

16. Роза Димитрова Мишева: - За

17. Румяна Иванова Брайнова-Бузева: - За

18. Розалия Йорданова Кузманова: - За

19. Георги Тодоров Стефанов: - За

20. Йорданка Георгиева Стефанова: - За

21. Камен Михайлов Алексиев: - За

22. Румен Тошев Димитров: - За

23. Петьо Цонев Атанасов: - За

24. Станислав Стефанов Рашков: - За

25. Мирослав Трифонов Маринов: - За

26. Милен Василев Михов: - За

27. Иван Велков Иванов: - За

28. Тодор Ангелов Тодоров: - За

29. Филип Иванов Евтимов: - За

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 698

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА ,чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот: общинско място с площ от 70 /седемдесет/ кв.м., представляващо 70/ 1200 идеални части от УПИ ІІ-190 / урегулиран поземлен имот две римско за сто и деветдесет арабско / от строителен квартал 18 по РП на с. Присово ,актувано с акт за частна общинска собственост № № 4651/ 25.06.2009 г., останалата част, от който е собственост на Иванка Иванова Косева.

Утвърждава експертната оценка на общинската част от УПИ ІІ -190 в строителен квартал 18 по РП на с. Присово, с площ от 70 /седемдесет/ кв.м. ,изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 770 /седемстотин и седемдесет/ лева без начеслен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG 43 SOMB 91308424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново .Молителката следва да заплати и следните дължими суми: ДДС върху стойността на земята; 2 % режийни разноски, в размер на 15,40 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG 36 SOMB 91303124758000 при „Общинска банка” АД клон Велико Търново;1,3% местен данък в размер на 10,01 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG 43 SOMB 91308424761244 код 44 2556 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново и сума в размер на 162,00 лева ,представляваща стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно съгласие по реда на § 9 от Наредба № 7/ 2003 г. на МРРБ, Вх. № 2047/ 15.09.2009 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: За пореден път ще за вашето преосмисляне на точката. По време на ПК за ОС този въпрос беше разглеждан и липсата на информация беше повод за невземане на конкретно отношение и становище. Обръщам се към председателя на ПК за ОС. Тогава беше взето становище да влезе в зала, а сега виждам, че предложението е подкрепено въпреки резервираното отношение на колегите. Моля да отидете, да говорите и да се съобразите с живеещите там, а не да налагате волята си и после да се чудим какво направихме.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 18. Предложението беше прието с 27 „за”, 1 „против” и 4 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 699

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и реда по § 9 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 7/ 2003 г. за Правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони /ПНУОВТУЗ/, Великотърновски Общински съвет

Предлага на Министъра на регионалното развитие и благоустройството да даде съгласие за отклонение от правилата и нормите, по чл. 73, ал. 2 от същата Наредба, за одобряване на частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ І- за „жилищни нужди и обществено обслужване” и УПИ ІІІ- за „смесено предназначение” от кв.643 и за УПИ VІІ- за „жилищни нужди и обществено обслужване” от кв.644 по плана на гр.Велико Търново:

- частично изменение на ПУП – план за регулация : обединяване на УПИ І- за „жилищни нужди и обществено обслужване” и УПИ ІІІ- за „смесено предназначение” от кв.643 и за УПИ VІІ- за „жилищни нужди и обществено обслужване” от кв.644 в един общ УПИ с отреждане – УПИ І – за „жилищни нужди и обществено обслужване” от кв.643; приобщаване на част от проектна улица с ОК ОК 3-2807-2805-2804 към новообразувания УПИ І – за „жилищни нужди и обществено обслужване” от кв.643, като отпадат ОК ОК 2805 и 2807, а ОК 2804 се измества в северозападна посока и става крайна точка на улица-тупик с ОК ОК 2799-2800-2804; създаване на пешеходна алея, при ширина 3,00м между квартали 644 и 643;

- частично изменение на ПУП – план за застрояване за новообразувания УПИ І – за „жилищни нужди и обществено обслужване” от кв.643 – запазва се високоетажно свободно застрояване със следните устройствени показатели: плътност на застрояване – 80 %, кота корниз до 30,00 м, Кинт – 4,0, озеленяване

– 20 % /одобрена жилищна застройка с решение № 411 от Протокол № 26/ 27.01.2005 г на Великотърновски Общински съвет/ и се предвижда високоетажно свободно застрояване, в югоизточната част на имота, със следните устройствени показатели – плътност на застрояване – 80%, кота корниз до 18,00м /шест етажа/, Кинт – 4.0, озеленяване - 20% и подземно паркиране; линии на застрояване – ограничителни.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Искам да изразя своето мнение, че за пореден път съм разочарован, защото всички тук би трябвало да сме само за обществена полза.

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот, кв. № 336, гр. Велико Търново, Вх. № 2001/ 26.08.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 19 беше подложено на поименно гласуване и прието с 28 „За”, 1 „против” и 1 „въздържал се”.

1. Цветанка Боянова Недева: - За

2. Тодор Ангелов Тодоров: - За

3. Иван Величков Иванов: - За

4. Николай Станчев Цонев: - За

5. Гани Монев Пантилеев: - За

6. Анета Кирилова Маноилова: - За

7. Николен Веселинов Стойнов: - За

8. Христо Мийков Христов: - За

9. Ивайло Любенов Иванов: - За

10. Александър Стойнов Чокойски: - За

11. Роза Димитрова Мишева: - За

12. Мирко Иванов Робов: - За

13. Димитър Пенчев Захариев: - За

14. Румен Тошев Димитров: - За

15. Пламен Анатолиев Легкоступ: - За

16. Стефан Николов Колев: - За

17. Георги Тодоров Стефанов: - За

18. Розалия Йорданова Кузманова: - За

19. Йорданка Георгиева Стефанова: - За

20. Иван Велков Иванов: - За

21. Желка Илиева Денева: - За

22. Хасан Ахмедов Палов: - За

23. Румяна Иванова Брайнова-Бузева: - За

24. Драгни Стефанов Драгнев: - За

25. Пламен Борисов Петров: - За

26. Мирослав Трифонов Маринов: - За

27. Мавроди Евстатиев Калейнски: - Въздържал се

28. Стефан Николов Стоянов: - Против

29. Станислав Стефанов Рашков: - За

30. Филип Иванов Евтимов: - За

Решение № 700 – Приложение към Протокола.

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот, кв. № 221 - А, гр. Велико Търново, Вх. № 2033/ 14.09.2009 г.

ПК по ОС подкрепя предложението цената да се завиши със 10 %.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Изказването ми е общо. Ще подкрепя проекта за решение с молба към ОбА и към кмета. Направете нещо, за да се визуализира това, което обсъждаме по градоустройствените въпроси.

Предложението по т. 20 беше подложено на поименно гласуване:

1. Мирко Иванов Робов: - За

2. Исмаил Ружди Хаджимустафа: - За

3. Александър Стойнов Чокойски: - За

4. Иван Величков Иванов: - За

5. Петьо Цонев Атанасов: - За

6. Пламен Борисов Петров: - За

7. Анета Кирилова Маноилова: - За

8. Тодор Ангелов Тодоров: - За

9. Роза Димитрова Мишева: - За

10. Стефан Николов Стоянов: - Против

11. Христо Мийков Христов: - За

12. Цветанка Боянова Недева: - За

13. Гани Монев Пантилеев: - За

14. Мавроди Евстатиев Калейнски: - За

15. Николен Веселинов Стойнов: - За

16. Филип Иванов Евтимов: - За

17. Розалия Йорданова Кузманова: - За

18. Румяна Иванова Брайнова-Бузева: - За

19. Хасан Ахмедов Палов: - За

20. Пламен Анатолиев Легкоступ: - За

21. Ивайло Любенов Иванов: - За

22. Драгни Стефанов Драгнев: - За

23. Николай Станчев Цонев: - За

24. Георги Тодоров Стефанов: - За

25. Иван Велков Иванов: - За

26. Румен Тошев Димитров: - За

27. Йорданка Георгиева Стефанова: - За

28. Милен Василев Михов: - Въздържал се

29. Желка Илиева Денева: - За

30. Мирослав Трифонов Маринов: - За

Предложението беше прието с 28 „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 701

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 49, ал. 1 т. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот: общинско място с площ от 44 /четиридесет и четири/ квадратни метра, представляващо 44/ 274 идеални части от УПИ І /урегулиран поземлен имот едно римско/ от строителен квартал квартал 221-А /двеста двадесет и едно с буква „А” /по ПУП на гр. Велико Търново с идентификатор № 10447.509.285 /едно нула четири четири седем точка пет нула девет точка две осем пет/ по КК и КР на гр. Велико Търново, актувано с акт за частна общинска собственост № 4652/ 26.06.2009 г., останалата част от който е собственост на Емил Божидаров Карабашки.

Завишава с 10 % експертната оценка на общинската част от УПИ І от строителен квартал 221 -А по плана на гр. Велико Търново, с площ от 44 /четиридесет и четири/ квадратни метра, изготвена от оценител на недвижими имоти, и утвърждава цена в размер на 4 210, 80 лева /четири хиляди двеста и десет лева и осемдесет стотинки/ без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Молителите следва да заплатят и следните дължими суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски, в размер на 84,22 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG 36 SОMB 9130 31 24758000 при „Общинска банка” АД клон Велико Търново; 1,3% местен данък в размер на 54,74 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново и сума в размер на 192 лева, представляваща стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, гр. Велико Търново, Вх. № 2028/ 11.09.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 21:

1. Александър Стойнов Чокойски: - За

2. Николай Станчев Цонев: - За

3. Мавроди Евстатиев Калейнски: - За

4. Николен Веселинов Стойнов: - За

5. Цветанка Боянова Недева: - За

6. Христо Мийков Христов: - За

7. Филип Иванов Евтимов: - За

8. Анета Кирилова Маноилова: - За

9. Ивайло Любенов Иванов: - За

10. Гани Монев Пантилеев: - За

11. Драгни Стефанов Драгнев: - За

12. Пламен Борисов Петров: - За

13. Румяна Иванова Брайнова-Бузева: - За

14. Румен Тошев Димитров: - За

15. Георги Тодоров Стефанов: - За

16. Иван Величков Иванов: - За

17. Желка Илиева Денева: - За

18. Розалия Йорданова Кузманова: - За

19. Йорданка Георгиева Стефанова: - За

20. Роза Димитрова Мишева: - За

21. Иван Велков Иванов: - За

22. Стефан Николов Стоянов: - За

23. Тодор Ангелов Тодоров: - За

24. Петьо Цонев Атанасов: - За

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 702

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, чл. 11 ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за отдаване под наем на имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2, сградата на Общината, представляващ ресторант и спомагателни помещения с обща площ 875,00 кв.м за срок 5 години при начална тръжна цена 7580,00 лв. на месец.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване на имота под наем, при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредяване право на строеж, с. Емен – трафопост, Вх. № 2034/ 14.09.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 22:

1. Александър Стойнов Чокойски: - За

2. Христо Мийков Христов: - За

3. Цветанка Боянова Недева: - За

4. Ивайло Любенов Иванов: - За

5. Румен Тошев Димитров: - За

6. Йорданка Георгиева Стефанова: - За

7. Розалия Йорданова Кузманова: - За

8. Анета Кирилова Маноилова: - За

9. Филип Иванов Евтимов: - За

10. Стефан Николов Стоянов: - За

11. Георги Тодоров Стефанов: - За

12. Румяна Иванова Брайнова-Бузева: - За

13. Тодор Ангелов Тодоров: - За

14. Николай Станчев Цонев: - За

15. Пламен Борисов Петров: - За

16. Драгни Стефанов Драгнев: - За

17. Иван Велков Иванов: - За

18. Мирослав Трифонов Маринов: - За

19. Мирко Иванов Робов: - За

20. Николен Веселинов Стойнов: - За

21. Иван Величков Иванов: - За

22. Пламен Анатолиев Легкоступ: - За

23. Петьо Цонев Атанасов: - За

24. Желка Илиева Денева: - За

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 703

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 1 от Закона за енергетиката, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж без търг и конкурс върху недвижим имот частна общинска собственост – УПИ ХІ от строителен квартал 37 по плана на с.Емен, община Велико Търново, за изграждане на ТРАФОПОСТ тип БКТП със застроена площ от 9,00 / девет / кв.м. и право на сервитут от 31,00 кв.м. в полза на „EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център - Горна Оряховица.

Утвърждава експертната оценка за учредяване право на строеж върху недвижим имот частна общинска собственост – УПИ ХІ от строителен квартал 37 по плана на с. Емен, община Велико Търново в размер на 340,00 /триста и четиридесет / лева .

Преди сключване на договора за учредяване право на строеж върху общинска земя, „EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център - Горна Оряховица, следва да заплати сумата в размер 340 /триста и четиридесет/ лева по сметка на Община Велико Търново - BG 43 SOMB 9130 84 24761244 при „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД – ФЦ Велико Търново КОД 44 59 00, BIC КОД SOMBBGSF, 2% режийни разноски в размер на 6, 80 лева /шест лева и осемдесет стотинки / по сметка на Община Велико Търново BG 36 SOMB 9130 31 24758000 при „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД – ФЦ Велико Търново, 1,3% местен данък в размер на 4,42 лева / четири лева четиридесет и две стотинки/ по сметка на Община Велико Търново BG 43 SOMB 9130 84 24761244 „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД – ФЦ Велико Търново, както и 84,00 /осемдесет и четири/ лева стойност на експертната оценка на имота по сметка на Община Велико Търново BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC KOД SOMBBGSF

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички действия по учредяване право на строеж в съответствие с изискванията на глава V от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като всички разходи по учредяване правото на строеж са за сметка на „EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център - Горна Оряховица .

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредяване право на строеж, кв. № 162 гр. Велико Търново – трафопост, Вх. № 2035/ 14.09.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 23:

1. Мавроди Евстатиев Калейнски: - За

2. Петьо Цонев Атанасов: - За

3. Мирко Иванов Робов: - За

4. Цветанка Боянова Недева: - За

5. Иван Величков Иванов: - За

6. Тодор Ангелов Тодоров: - За

7. Пламен Борисов Петров: - За

8. Николен Веселинов Стойнов: - За

9. Драгни Стефанов Драгнев: - За

10. Христо Мийков Христов: - За

11. Румен Тошев Димитров: - За

12. Александър Стойнов Чокойски: - За

13. Розалия Йорданова Кузманова: - За

14. Йорданка Георгиева Стефанова: - За

15. Георги Тодоров Стефанов: - За

16. Филип Иванов Евтимов: - За

17. Румяна Иванова Брайнова-Бузева: - За

18. Анета Кирилова Маноилова: - За

19. Пламен Анатолиев Легкоступ: - За

20. Станислав Стефанов Рашков: - За

21. Мирослав Трифонов Маринов: - За

22. Стефан Николов Стоянов: - За

23. Иван Велков Иванов: - За

24. Николай Станчев Цонев: - За

25. Желка Илиева Денева: - За

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 704

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 62 ал.1 от Закона за енергетиката, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж без търг и конкурс върху недвижим имот частна общинска собственост представляващ част от Поземлен имот с идентификатор 10447.513.375 по КККР на гр. Велико Търново, а по ПУП – ПР на града представляващ част от УПИ ХХІ от строителен квартал 162, за изграждане на ТРАФОПОСТ тип БКТП със застроена площ от 17,16 / седемнадесет цяло и шестнадесет стотни/ кв.м. и право на сервитут от 39,48 /тридесет и девет цяло четиридесет и осем стотни/ кв.м. в полза на „EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център - Горна Оряховица.

Утвърждава експертната оценка за учредяване право на строеж върху недвижим имот частна общинска собственост – част от Поземлен имот с идентификатор 10447.513.372 по КККР на гр. Велико Търново , а по ПУП – ПР на града представляващ част от УПИ ХХІ от строителен квартал 162 в размер на 15 100 / петнадесет хиляди и сто / лева .

Преди сключване на договора за учредяване право на строеж върху общинска земя, „EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център - Горна Оряховица, следва да заплати сумата в размер 15 100 / петнадесет хиляди и сто / лева по сметка на Община Велико Търново - BG 43 SOMB 9130 84 24761244 при „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД – ФЦ Велико Търново КОД 44 59 00, BIC КОД SOMBBGSF, 2% режийни разноски в размер на 300,00 /триста/ лева по сметка на Община Велико Търново BG 36 SOMB 9130 31 24758000 при „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД – ФЦ Велико Търново, 1,3 % местен данък в размер на 195,00 / сто деветдесет и пет / лева по сметка на Община Велико Търново BG 43 SOMB 9130 84 24761244 „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД – ФЦ Велико Търново , както и 228,00 /двеста двадесет и осем/ лева стойност на експертната оценка на имота по сметка на Община Велико Търново BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC KOД SOMBBGSF

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички действия по учредяване право на строеж в съответствие с изискванията на глава V от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като всички разходи по учредяване правото на строеж са за сметка на „EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център - Горна Оряховица.

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредяване право на строеж, кв. № 106 гр. Велико Търново – трафопост, Вх. № 2036/ 14.09.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 24:

1. Александър Стойнов Чокойски: - За

2. Мавроди Евстатиев Калейнски: - За

3. Петьо Цонев Атанасов: - За

4. Цветанка Боянова Недева: - За

5. Тодор Ангелов Тодоров: - За

6. Николен Веселинов Стойнов: - За

7. Мирко Иванов Робов: - За

8. Мирослав Трифонов Маринов: - За

9. Пламен Борисов Петров: - За

10. Иван Величков Иванов: - За

11. Христо Мийков Христов: - За

12. Николай Станчев Цонев: - За

13. Камен Михайлов Алексиев: - За

14. Румен Тошев Димитров: - За

15. Йорданка Георгиева Стефанова: - За

16. Драгни Стефанов Драгнев: - За

17. Розалия Йорданова Кузманова: - За

18. Станислав Стефанов Рашков: - За

19. Милен Василев Михов: - Въздържал се

20. Румяна Иванова Брайнова-Бузева: - За

21. Стефан Николов Стоянов: - За

22. Желка Илиева Денева: - За

23. Георги Тодоров Стефанов: - За

24. Роза Димитрова Мишева: - За

25. Иван Велков Иванов: - За

26. Анета Кирилова Маноилова: - За

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 705

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 62 ал. 1 от Закона за енергетиката, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж без търг и конкурс върху недвижим имот частна общинска собственост представляващ част от Поземлен имот с идентификатор 10447.513.372 по КККР на гр.Велико Търново , а по ПУП – ПР на града представляващ част от УПИ ХХІV от строителен квартал 106, за изграждане на ТРАФОПОСТ тип БКТП със застроена площ от 17, 16 /седемнадесет цяло и шестнадесет стотни/ кв.м. и право на сервитут от 39,48 /тридесет и девет цяло четиридесет и осем стотни/ кв.м. в полза на „EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център - Горна Оряховица.

Утвърждава експертната оценка за учредяване право на строеж върху недвижим имот частна общинска собственост – част от Поземлен имот с идентификатор 10447.513.372 по КККР на гр.Велико Търново, а по ПУП – ПР на града представляващ част от УПИ ХХІV от строителен квартал 106 в размер на 15 100 /петнадесет хиляди и сто/ лева .

Преди сключване на договора за учредяване право на строеж върху общинска земя, „EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД , Регионален център - Горна Оряховица, следва да заплати сумата в размер 15 100 /петнадесет хиляди и сто/ лева по сметка на Община Велико Търново - BG 43 SOMB 9130 84 24761244 при „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД – ФЦ Велико Търново КОД 44 59 00, BIC КОД SOMBBGSF, 2% режийни разноски в размер на 300,00 /триста/ лева по сметка на Община Велико Търново BG 36 SOMB 9130 31 24758000 при „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД – ФЦ Велико Търново, 1,3% местен данък в размер на 195,00 /сто деветдесет и пет/ лева по сметка на Община Велико Търново BG 43 SOMB 9130 84 24761244 „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД – ФЦ Велико Търново, както и 228,00 /двеста двадесет и осем/ лева стойност на експертната оценка на имота по сметка на Община Велико Търново BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC KOД SOMBBGSF

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички действия по учредяване право на строеж в съответствие с изискванията на глава V от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като всички разходи по учредяване правото на строеж са за сметка на „EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център - Горна Оряховица.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за извършване на разход за извършване на ремонт в „МДОЗС – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 1984/ 30.07.2009 г.

Председателят на ОбС даде думата на представителя на МДОЗС.

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА МДОЗС: Гинекологичното отделение на МДОЗС се намира в хирургичния корпус. Сградата е построена през миналия век, пусната е в експлоатация пред 1979 г. Състоянието на отделението не отговаря на изискванията на националните медицински стандарти, действащи в Република България, а и на европейските такива. Функционалните връзки между отделението, отделните звена и помещения са остарели, всички инженерни инсталации са силно амортизирани, изкривени са дограмата, вратите, прозорците. Състоянието на мокрите помещения е лошо, има течове, подкожушени мазилки, тавани; замърсени или липсващи фаянсови плочки. На места мозайката на пода е напукана, в болничните стаи подът е с линолеум или балатум, който е амортизиран. Санитарните прибори в офисите също са изхабени, тоалетните са амортизирани.

От построяването досега са изминали 30 г. и за това време е правен само козметичен ремонт на отделението с боядисване на стаи и стени и подмяна на вратите, които са изгнили от ползването. Въпреки всекидневното хигиенизиране и ползването на съвременни препарати за дезинфекция амортизираните повърхности и остарялото оборудване на болничните стаи крият едно предписание от РИОКОЗ за закриване дейността на отделението.

През месец май беше извършена акредитация на лечебното заведение и всички стационарни отделения получиха „отличен” за дейността си, само гинекологично отделение получи оценка „много добър” и то с уговорка, че ще бъде извършен такъв ремонт на отделението. Дейността на отделението е много добра, там работят много добри специалисти, но състоянието на отделението не позволяваше такава оценка. За да се приведе в съответствие със съвременните стандарти за работа, се налага извършване на основен ремонт – функционалното съдържание на помещението да съдържа всички необходими помещения, изискващи се за този род звена и дейност. Трябва да бъдат изградени лекарски кабинет със санитарен възел, болнични стаи с по 4 легла за 28 пациенти, манипулационна за медицински сестри със съответен санитарен възел, помещение за санитари, самостоятелна стая за старшата сестра, склад за консумативи, превързочни, помещение за приемане на свиждане, кухненски офис за изливане на храна, за измиване на приборите след хранене, трапезария за 12 човека, помещение за началник отделение, места за събиране на биологичните отпадъци. Подовите настилки и стените трябва да бъдат антибактерицидни, лесно поддържащи се, със срок на годност 15 години. Всяка болнична стая трябва да бъде изградена със самостоятелен санитарен възел, вратите и прозорците да бъдат подменени с ПВЦ дограма, до всяко болнично легло трябва да бъде направен извод за кислородна инсталация, да има ТВ връзка, извод за интернет при всяко легло, да се подменят ВиК инсталациите, да се изградят газовди инсталации за всяко болнично легло.

Ориентировъчната стойност на всички тези неща по наши анализи е около 650 000 лв., като предвиждаме, че ако се запази статута на лечебното заведение, а то е на преминал болен в стационар по стандарт за онкологичните заведения и ако сключим договор със Здравната каса за медицински дейности по клинични пътеки, ще можем да осигурим тези средства, за да може да бъде изградено едно модерно отделение. Който е идвал в тази сграда, в хирургичния корпус, може да има представа какво ще представлява отделението. Ако не бъде разрешено извършването на този ремонт, предстои затваряне на отделението.

Г-н ПЕТЬО АТАНАСОВ: Съгласно Закона за конфликт на интереси се налага да не гласувам по тази точка.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Знам, че е задължение на един управител на търговско дружество да поддържа сградния фонд и да създава условия за дейността на дружеството. Моят въпрос е откъде ще дойдат парите. В решението пише „със собствени целеви средства”. Имате печалба от над половин милион лв., нямате кой знае какви вземания. Имате дългосрочни задължения от 1 700 000 лв. и около 500 000-600 0000 лв. в банкова сметка. Моля да обясните с какви средства ще бъде извършен този ремонт. Пише „Министерство на здравеопазването и други ведомства”. Кои са те?

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА МДОЗС: Евентуално Министерството на финансите. Ако се запази статутът на лечебното заведение и финансирането ни бъде същото, това са средствата според стандарта на преминал болен и от клинични пътеки от медицинската дейност, която осигуряваме.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Какви ще бъдат вашите собствени разходи и откъде ще вземете парите? Вашите задължения са 1 700 000 лв. Кои са тези ваши средства, колко процента ще бъдат те, какви разговори сте водили с МФ или с други ведомства и докъде сте стигнали?

Разбира се, че трябва да се направи ремонт и това здравно заведение да стане елитно.

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА МДОЗС: Не мога да кажа на настоящия етап какви разговори са водени, защото не знаем дали ще ни бъде разрешено да извършим този ремонт. При решение на ОбС за извършване на ремонта, ще започнат разговори и ще осигурим средства, за да извършим поетапно този ремонт на отделението, за да можем да го приведем в съответствие със стандартите.

Г-жа АНЕТА МАНОИЛОВА: Съгласно Закона за конфликт на интереси аз няма да гласувам , защото съм член на колектива на „Гинекологично отделение”.

Предложението по т. 25 беше подложено на гласуване и прието с 24 „за”, „против” няма, 4 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 706

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, т. 3 от ЗОП, чл. 1, ал. 2, т. 1 от НВМОП и чл. 18, т.12 във връзка с чл.20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие на Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново за извършване на разход със собствени и целеви/министерства и ведомства/средства на дружеството за извършване на ремонт с реконструкция на „Гинекологично отделение” на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр. Велико Търново в размер на 600 000.00лв. /без ДДС/.

Задължава Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за дейността на търговски дружества със 100% общинско участие за шестмесечието на 2009 г., Вх. № 1986/ 06.08.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 707

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон, чл. 17 и чл. 19 т.1 от НУУПСВОЧКТД, Великотърновски Общински съвет

Приема информация за резултатите от дейността на Търговските дружества за шестмесечието на 2009г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет за извършени разходи за командировки в страната и чужбина за периода 01.02 – 30.06.2009 г., Вх. № 1964/ 16.07.2009 г.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: ПК по БФ предлага г-н Рашев да даде информация за командировката – докъде е била и с каква цел е извършена.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: В момента нямам отчет в себе си, ще дам допълнително информация по въпроса. Може да го отложите, ако решите.

Предложението беше прието с 19 „За”, „против” няма, 4 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 708

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, утвърдена с ПМС № 115/ 03.06.2008 г., Великотърновски Общински съвет

Одобрява разходите за извършени командировки в страната и чужбина от д-р Румен Георгиев Рашев – Кмет на Община Велико Търново за отчетния период в размер на 276, 50 евро и 500 лв.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно Покана за Общо събрание на „Общинска банка” АД, гр. София, Вх. № 2059/ 17.09.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 709

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 221 ТЗ, чл. 12, ал. 2, т. 3 и чл. 37 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Възлага на представителя на Община Велико Търново в извънредното Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр. София на 25.09.2009 г. да гласува съобразно дневния ред, както следва:

По точка единствена – да се гласува „за”.

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от НСПСПК, Вх. № 2060/ 17.09.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 710

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 10, т.1 от Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация, Великотърновски Общински съвет

І. Изменя и допълва Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство в Община Велико Търново както следва:

1. Чл.4.

Било: Възлагането на дейностите по чл.2 се извършва както следва:

(1) Изготвяне на анализи на правното състояние и приватизационни оценки:

1. За търговски дружества /ТД/ с 30% и/или повече от 30 % общинско участие, обособени части от ТД, общински нежилищни имоти и незавършени обекти на строителството с балансова стойност над 50 000 лева - чрез ограничен конкурс, който се провежда след писмена покана на възложителя до най-малко 5 /пет/ избрани от него кандидати или публикуване на обява в 1 местен ежедневник;

2. За обособени части от ТД, общински нежилищни имоти, невключени в състава на ТД и незавършени обекти на строителството, както и за търговски дружества/ТД/ с по-малко от 30% общинско участие - чрез пряко договаряне, което се провежда след писмена покана на възложителя до 2/двама/ избрани от него кандидати ;

Става: Възлагането на дейностите по чл.2 се извършва както следва:

(1) Изготвяне на анализи на правното състояние и приватизационни оценки:

1. Чрез обявяването на процедура за открит или ограничен конкурс по решение на Общинския съвет при спазване изискванията, посочени в чл. 8 и 10 на Наредбата, приета с ПМС 160/ 2009 г. и обнародвана в бр.50/3.07.2009 година на Държавен вестник , като решението за конкурса се публикува в един местен вестник;

2. Чрез обявяването на процедура за пряко договаряне от Об АП, при спазване на изискванията посочени в чл. 5 ал. 2, чл. 6 и чл. 12 на Наредбата обнародвана в бр.50/3.07.2009 година на Държавен вестник, като процедурата се обявява в писмена форма, най-малко на две лицензирани оценителски фирми , работещи в екип с правоспособни юристи;

2. Чл. 5 , ал. 2

Било: За изготвяне на анализи на правното състояние и оценка на обособени части , общински нежилищни имоти и незавършени обекти на строителството с прилежаща към тях земя или отстъпено право на строеж- от 200 до 270 лева за отделен обект, като за обекти които са с площ над 100 /сто/ кв.м. се допуска увеличение до 20/ двадесет/ на сто;

Става: За изготвяне на анализи на правното състояние и оценка на обособени части , общински нежилищни имоти и незавършени обекти на строителството с прилежаща към тях земя или отстъпено право на строеж и които са с:

1. РЗП до 300/триста/ кв.м. - от 200 до 270 лева за отделен обект;

2. РЗП над 300/триста/ кв.м. –се допуска увеличение до 50 /петдесет/ на сто от цената по т. 1;

3. подлежащи на оценка машини, съоръжения, транспортни средства, инвентар и материали – се допуска увеличение до 50/петдесет/ на сто от цената по т. 1.

3. Чл. 6

Било: ОбАП организира цялостната дейност,свързана с откриването на процедура и провеждане на конкурс / пряко договаряне/ за изготвяне на анализи на правното състояние и приватизационни оценки и други дейности ,посочени в чл.2 на тази Наредба ,като спазва изискванията посочени в чл.7 - 13 на Наредбата,приета с ПМС 115/ 2002 г. / ДВ бр. 57 /2002 г./ .

Става: ОбАП организира цялостната дейност, свързана с откриването на процедура и провеждане на конкурс / пряко договаряне/ за изготвяне на анализи на правното състояние и приватизационни оценки и други дейности ,посочени в чл.2 на тази Наредба ,като спазва изискванията посочени в чл. 8- 13 на Наредбата,приета с ПМС 160/ 2009 г. / ДВ бр. 50 /2009 г./

4. Чл. 7

Било : (2) Комисията организира работата си в съответствие с чл.14 от Наредбата,приета с ПМС 115/ 2002 г. / ДВ бр. 57 /2002 г./ .

Става : (2) Комисията организира работата си в съответствие с чл.15 от Наредбата, приета с ПМС 160/ 2009 г. / ДВ бр. 50 /2009 г./

5. §1 от ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Било :Тази Наредба се приема на основание чл.22,ал.1 от ЗМСМА , чл.4,ал.2 от ЗПСК ,§ 1 от Наредбата, приета с ПМС 115/ 2002 г. / ДВ бр. 57 /2002 г./ .и чл.2,ал.2 от Правилника за дейността на ОбАП и може да бъде променяна с решение на Общинския съвет.

Става: Тази Наредба се приема на основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА , чл.4,ал.2 от ЗПСК ,§ 1 от Наредбата, приета с ПМС160/ 2009 г. / ДВ бр. 50 /2009 г./ и чл.2,ал.3 от Правилника за дейността на ОбАП и може да бъде променяна с решение на Общинския съвет.

6. § 3 от ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Било : Тази Наредба влиза в действие след приемането и с решение на Общинския съвет № 811/18.07.2002 г., изм. и доп. с решения № 339/ 26.11.2004 г. и № 869 / 23.03.2006 г. и 192/2008 г на Общински съвет Велико Търново .

Става : Тази Наредба влиза в действие след приемането и с решение на Общинския съвет № 811/18.07.2002 г., изм. и доп. с решения № 339/ 26.11.2004 г; № 869 / 23.03.2006 г.; 192/2008 г и 710/ 2009 г. на Великотърновски Общински съвет.

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от НСПСПК относно „ПИЕНО” ЕООД, Вх. № 2061/ 17.09.2009 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: „ПИЕНО” ЕООД е търговско дружество със 100 % общинско участие. То е включено в годишната програма за приватизация. Намира се на територията на община Лясковец, поради което водим дългогодишни спорове относно собствеността. Имаме решение на всички инстанции, че ние сме в правата си, поради което Надзорният съвет предлага започване на процедура за приватизация на 100 % от капитала на търговското дружество.

Предложението по т. 30 беше прието с 25 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 711

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 , чл. 4, ал.2 и чл. 32, ал. 3 от ЗПСК и чл. 11 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и във връзка с решение № 456/ 22.01.2009 година Великотърновски Общински съвет

Открива процедура за приватизация на 945 дяла, представляващи 100 процента от капитала на общинско търговско дружество „ПИЕНО” ЕООД – Лясковец.

Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на дружеството, сключването на договори за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Общинския съвет.

Възлага на управителя на „ПИЕНО” ЕООД – Лясковец да предостави на Общинската агенция за приватизация информацията, необходима за изготвяне на анализ на правното състояние и приватизационна оценка, въз основа на които агенцията да подготви и осъществи приватизационната сделка за дружеството по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Утвърждаване размера на рентните плащания за стопанската 2009/ 2010 г. на земеделски имоти, без сключени договори за наем, или аренда, Вх. № 2050/ 15.09.2009 г.

Г-н АЛЕКСАНЪДР ЧОКОЙСКИ: Двете ПК - ПК по ЗГ, ПК по ОС, предлагат проекта за решение да се допълни със селата Никюп и Церова Кория.

Г-н НИКОЛАЙ МИЛАКОВСКИ - КМЕТ НА СЕЛО САМОВОДЕНЕ: Кметовете на селата Самоводене, Хотница и Русаля не сме съгласни, но на много късен етап разрбахме за предложението. Не сме съгласни със становището на Общинската служба по земеделие за средната арендна вноска за землищата 18-22 лв. за селата Самоводене, Хотница, Русаля. Повече от 50 % от земята в нашите села не е арендована. Арендована е под 50 %, останалата е наета. Елементарна сметка на землището и на арендните и наемните договори в Общинската служба по земеделие, внесени от арендаторите, показва, че например за Самоводене при 22 000 декара обработваема земя и средно арендно плащане на 14 000 декара - 12 лв., на 3000 декара - 20 лв., на 1000 дкара – 15 лв., 4000 – 12 лв; общо рентно плащане за землището на селото е 291 000 лв. върху 22 000 декара обработваема земя. Средно 13,23 лв. средно рентно плащане за стопанската 2008-2009 г. Това е по договорите, които са вписани в Съда и в Общинската служба по земеделие. Затова и трите села не сме съгласни със становището на Общинската служба по земеделие и съответно от предложението на кмета на Общината, което повтаря това становище на службата. Предлагаме трите села: Самоводене, Хотница и Русаля, да влязат в район № 2 със средна рентна вноска 12 лв. на декар.

Г-жа ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА: Това, което вие казвате, е така, но се получи такава информация от Общинската служба по земеделие и гори на база сключени договори. В тях има заложена договорена цена. Арендаторите нямат сключени договори за обработваемите земи и се взема средна арендна вноска на тези имоти, които те работят, без да имат този договор. Има арендни плащания между 15 и 20 лв. в различните райони. Ние сме се съобразили с производителността в съответните райони и в съответствие с нея правим усредняване на арендната вноска. Те нямат договори, а работят тази земя.

Г-н МИЛАКОВСКИ: Аз не съм съгласен с предложеното становище и методика и го доказвам с цифри на базата на договори, на базата на данни, които също съм получил от Общинската служба по земеделие.

Г-жа ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА: Да направим една проверка на договорите предвид разминаванията в данните и да преразгледаме отново точката. Предлагам да отложим вземането на решение за следващото заседание.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз ще се съобразя с мнението на кметовете по населени места с една малка забележка - че когато беше входиран материалът, някой от вас трябваше да присъства на комисията.

Бих искал да направя предложение за отлагане на точката и да вземем едно адекватно решение, което да отговаря на изискванията на населените места.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Г-жа Джартова е направила едно примерно предложение, което е компромисно между двете. Воля на ОбС е да приеме размера на вноските.

Г-жа МАРИНЕЛА ДЖАРТОВА: Тъй като кметовете на населените места дойдоха при мен в края на миналата седмица, мога да ви представя предложение, съобразено с мнението на кметовете на Самоводене, Хотница и Русаля. Първи район изглежда така: землища с. Водолей, с. Дичин, с. Никюп, с .Ресен – 20 лв. на декар; втори район: с. Балван, с. Беляковец, с. Ветренци, с. Емен, с. Леденик, с. Момин сбор, с. Ново село, с. Пушево, с. Русаля, с. Самоводене, с. Хотница, с. Шемшево – 12 лв. на декар; трети район: с. Велчево, с. Големаните, гр. Дебелец, гр. Килифарево, с. Капиново, с. Миндя, с. Плаково, с. Присово, с. Пчелище и с. Церова кория – 8 лв. на декар. Това е съобразено с желанието на кметовете от първи район да бъдат прехвърлени във втори и е поправена допуснатата при преписването на становището на ПК по ЗГ техническа грешка.

Г-жа ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА: Аз предлагам да подкрепим предложението на г-жа Джартова, имайки превдид сроковете, които ни притискат.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Оттеглям предложението си за отлагане на точката и подкрепям предложението на г-жа Джартова.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението на г-жа Маринела Джартова. Предложението беше прието с 24 „за”, 2 „против”, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 712

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37 „В” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Великотърновски Общински съвет

Приема стойностите на средните рентни вноски за територията на Община Велико Търново по райони, както следва:

 

№ район землища в района Средна рентна вноска
І с. Водолей, с. Дичин, с. Никюп и с. Ресен 20 лв./дка
ІІ с. Балван, с. Беляковец, с. Ветринци, с. Емен, с. Леденик, с. Момин сбор, с. Ново село, с. Пушево, с. Русаля, с. Самоводене, с. Хотница и с. Шемшево 12 лв./дка
ІІІ с. Велчево, с. Големаните, гр. Дебелец, гр. Килифарево, с. Къпиново, с. Миндя, с. Плаково, с. Присово, с. Пчелище и с. Церова Кория 8 лв./дка

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Утвърждаване на годишно ползване на дървесина от Общински горски фонд, за отоплителния сезон 2009 / 2010 г., Вх. № 2052/ 15.09.2009 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 26 „За”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 713

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 57, ал. 11, т. 1 от Закона за горите, Великотърновски Общински съвет

Допълва свое Решение № 657/23.07.2009 година и дава съгласие за отоплителен сезон 2009/2010 година да бъдат добити по такса на корен, дърва за огрев от общински горски фонд съгласно констативен протокол за освидетелстване на сечище № 73037/10.12.2008 г. по списък на домакинствата, както следва:

 

№ по ред Кметство № имот по КВС Подотдел по ЛУП Площ на частта от подотдела

/ха/

Вид гора Запас м3/ха Общ запас /м3/ Предвидено ползване по ЛУП /м3/ Предвидено ползване /простр. м3/
1. Капиново 000290 201г

2,4

изд. - 217 217 471,7
  Всичко:             217 471,7

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Молба от Тодор Миланов Анчев, Вх. № 1995/ 20.08.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Резултатите от гласуването бяха следните: 20 „за”, 3 „против”, 6 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 714

На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Не уважава молбата на Тодор Миланов Анчев, Вх. № 1995/ 20.08.2009 г., за освождаване от такса „Битови отпадъци”

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за провеждане на Общо събрание на съдружниците на „Пазари – Велико Търново” ООД.

Г-н Чокойски прочете предложението на ПК по ИВСПИ.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Не подкрепям втората част от становището на ПК по ИВСПИ първо защото то е много общо. Какво ще прави тази комисия? Ако ще създаваме комисия, нека ПК по ИВСПИ ни представи ясен проект за решение, който да посочва какви са задачите на тази комисия, какъв е нейният мандат, какъв ще бъде нейният числен състав. Това изречение: „ОбС да създаде комисия”, нищо не значи и то на практика ще остане без последствия, дори и да го гласуваме, защото ОбС няма какво да направи по този проект за решение. Не само че не е добре формулирано според мен, но аз мисля, че такова становище е излишно, защото ПК по ИВСПИ е много широко представен и много компетентен орган на ОбС и да създаваме друга комисия над тази, няма смисъл. В ПК по ИВСПИ са нашите специалисти, там има представители от всички групи и повтарянето на една такава комисия в по-голям мащаб е безсмислено. Дори и да гласуваме това второ изречение от становището на ПК, то ще остане без последствие, защото няма параметри. Предлагам да приемем информацията, а ПК по ИВСПИ да направи анализ и да ни предложи проект за решение, както всички други ПК.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: В текста се получава нотка на дискриминиране, защото знаете, че в този ОбС има и общински съветници, които не са членове на групи и по тази логика ние, общинските съветници, които не сме членове на групи, нямаме отношение по въпрос, по който бихме искали да имаме, така че по никакъв начин не подкрепям това изказване. Предлагам текстът да бъде коригиран, ако се стигне до вариант за създаване на такава комисия и ние, които не сме в група, да бъдем включени.

Г-жа ЦВЕТАНКА НЕДЕВА: Когато разглеждахме въпроса в ПК по ИВСПИ сме имали предвид следното: беше ни дадена информация за провеждането на Общо събрание. От тази информация разбрахме, че ние като общински съветници не можем да вземем решение относно това, което много години сме си говорили. Затова съм писала, че трябва да се създаде една комисия извън ПК по ИВПИ. Трябва да има по-широко обсъждане и да се реши на разширен Председателски съвет с председателите на групи, да се излезе с определено становище. Вариантите са два: или нищо не правим, или предлагаме нашите дялове да бъдат изкупени от дружеството. Не можем да бездействаме толкова години. Като приемем информацията, какво правим оттук нататък?

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Аз отново предлагам изречение второ от проекта на ПК по ИВСПИ да бъде гласувано отделно, защото то е безсмислено в тази редакция.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Там положението вече е нетърпимо. Четири-пет години ние не играем никаква роля и не можем да влияем върху решенията на ръководството на дружеството. Нашият представител в дружеството гласува съгласно решението на ОбС, но те си проведоха своята линия. Трябва да вземем решение какво да правим оттук нататък с нашето участие в „Пазари”. Аз предлагам ОбС да вземе следното решение: да възложи на ПК по ИВСПИ да анализира дейността и мястото на Общината в това търговско дружество и да се направи предложение пред ОбС за бъдещето на община В. Търново в това търговско дружество. ПК ще покани специалисти от ОбА и други колеги. В последните 4-5 години ние нямаме никакво финансиране от това търговско дружество.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Принципно подкрепям г-н Рашков, но мисля, че няма нужда от изрично решение. Затова вкарваме тази информация и органът, който трябва да обсъди и да предложи решение на ОбС, е ПК по ИВСПИ. Тя трябва да излезе с някакъв анализ. Наистина имаме много сериозен проблем с това дружество, особено по отношение на разпределението на печалбата, но според мен ПК по ИВСПИ трябва да е водеща и да предложи решение на ОбС. Това е функцията на ПК по ИВСПИ, няма смисъл да й възлагаме това с решение.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: За мен това е изключително важен проблем, който имаме да решим и не знам дали ще можем да го решим. Далече съм от мисълта да се опитвам да цитирам имената на хората, които са подписали този договор, който е унищожителен за интересите на община В. Търново. Предлагам този въпрос относно собствеността, 49 %, на това дружество да бъде обсъден на извънредна сесия, така че всички общински съветници да имаме право при вземане на решението. На тази сесия да присъства и гражданството на В. Търново, за да види какви решения бихме взели ние по казуса.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Предложението на г-н Стоянов ми допада, тъй като ще даде възможност да се проведе една по-широка дискусия.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Нямам нищо против общественото обсъждане на въпроса, но тук въпросът не е от компетентността на обществено обсъждане. Разпределението на печалбата и плащането на дивиденти са нещо фиксирано в Търговския закон. ПК по ИВСПИ трябва да анализира проблема, да привлечем юристи, за да видим какви са правните възможности за нашето решение. Става въпрос за спазване на Търговския закон, за водене на съдебни процедури. Общественото обсъждане няма да реши въпроса. Тук трябват юристи и икономисти, трябват експертни предложения. ОбА и аз лично можем да се ангажираме да търсим юристи, но ОбС е собственик на дружеството.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Всяка една извънредна сесия оттук нататък ще бъде популистична. Няма много възможности за решение. Те са три според Търговския закони и ние трябва да вземем решение на кои от тези три да се спрем. Трябват ни експерти за това и отново искам да наблегна върху тежестта, която се налага върху ПК по ИВСПИ. Едно е тя да се самосезира, друго е да се възложи от ОбС на ПК по ИВСПИ, да й се даде срок, до края месец ноември например, да излезе с предложение. Държа ОбС да вземе решение да възложи този казус на ПК по ИВСПИ.

Г-жа ЦВЕТАНКА НЕДЕВА: Оттегляме предложението на ПК по ИВСПИ и подкрепяме предложението на г-н Рашков.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението на г-н Станислав Рашков. Предложението беше прието с 29 „за”, 1 „въздържал се”, „против” няма.

Предложението на г-н Стефан Стоянов беше отхвърлено с 6 „за”, 6 „против”, 5 „въздържали се”.

Основното предложение за приемане на информацията беше прието със 17 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 715

На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема Информация за проведено общо събрание на съдружниците на „Пазари-Велико Търново”ООД–гр.Велико Търново на 28.07.2009 г.

Възлага на Постоянната комисия по икономически въпроси, стопанска политика инвестиции да анализира бъдещето участие на Общината в дружеството. Комисията да излезе със свое становище до 30.11.2009 г.

Заседанието беше закрито в 11.45 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ………………

ТОДОР ТОДОРОВ………………….

МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ………….

ИВАЙЛО ИВАНОВ…………………