ПРОТОКОЛ № 55

 

От петдесет и петото заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 22.10.2009 г. от 9.07 часа в залата на Община Велико Търново.

 

Присъстваха 37 общински съветника.

Заседанието беше открито от г-н Александър Чокойски – председател на Общинския съвет. Г-н Чокойски даде думата на общинските съветници за предложения и допълнения по проекта за дневен ред.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Предлагам дневният ред да се допълни с точка „последна”: „Избор на представител на ОбС в Кмисията по номиниране на носител на Академичната награда на В. Търново за 2009 г.”. Днес ние, за да спазим сроковете, трябва да изберем двама представители на ОбС в петчленната комисия. Те трябва да не са членове на Академичния съвет.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Вчера към мен се обърнаха представители на настоятелството на ДГ „Здравец” и директорката на детската градина. Там започна едно строителство, което е финансирано от Министерството на отбраната, но по финансови причини строителството е замразено. Проблемът е, че строителните работи са спрели до такова ниво, че сега детската градина, строена и готова, не може да се използва. Необходимо е да бъдат направени малки довършителни работи, които да направят възможно функционирането на отоплителната система, кухненския блок.

Сега децата, които са записани в тази детска градина, всяка сутрин се събират в тази детска градина и от там се извозват с автобуси в ДГ „Кирил и Методий”. Там се провежда целият ден и вечер децата се връщат обратно – нещо много неудобно. Управлението на детската градина и Общината са се обърнали към надлежните органи. Идеята е ние, като ОбС, да приемем едно обръщение до МС, до Министър-председателя, Министъра на отбраната, Министъра на финансите, за да бъдат финансирани тези минимални условия, за да започне да функционира. Предложили сме един текст за декларация и предлагам като т. „последна” да влезе „Приемане на декларация до Министър-председателя, Министъра на отбраната и Министъра на финансите във връзка с ДГ „Здравец”. Текстът може да се поправи и измени. Хората очакват нашата намеса, за да предотвратим разрастването на този проблем, особено през зимата.

Други предложения не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението за включване на двете допълнителни точки, предложени от г-н Легкоступ и г-н Михов. Предложението за включване на точките беше прието с „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Целият дневен ред беше приет с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Промени по бюджета и извънбюджетните сметки към 30.09.2009 г., Вх. № 2133/ 13.10.2009 г.
 2. Предложение относно финансиране на Програма „Синди”, Вх. № 2124/ 12.10.2009 г.
 3. Предложение относно подписване Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Реконструкция, газификация и модернизация детски градини „Райна Княгиня”, „Иванка Ботева”, „Мечо Пух” и детска ясла „Пролет” в Община Велико Търново”, Вх. № 2081/ 30.09.2009 г.
 4. Даване на съгласие за кандидатстване с проект ОП „Регионално развитие”, Вх. № 2062/ 17.09.2009 г.
 5. Даване на съгласие за кандидатстване с проект ОП „Регионално развитие” – „Устойчиво развитие на туризма” Вх. № 2063/ 17.09.2009 г.
 6. Питане от Димитър Захариев – общински съветник, Вх. № 2101/ 06.10.2009 г.
 7. Питане от Димитър Захариев – общински съветник, Вх. № 2102/ 06.10.2009 г.
 8. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 2125/ 01.09.2009 г.
 9. Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти частна общинска собственост в землището на с. Големаните, Вх. № 2118/ 12.10.2009 г.
 10. Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти частна общинска собственост в землището на гр. Килифарево, Вх. № 2122/ 12.10.2009 г.
 11. Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти частна общинска собственост в землището на с. Ялово, Вх. № 2119/ 12.10.2009 г.
 12. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, с. Пчелище, Вх. № 2089/ 02.10.2009 г.
 13. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, гр. Килифарево, местност „Чеира”, Вх. № 2120/ 12.10.2009 г.
 14. Отдаване под наем на земеделска земя за разполагане на елементи на техническата инфраструктура, Вх. № 2117/ 12.10.2009 г.
 15. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост за разполагане на временно съоръжение, за търговска дейност - гр. Дебелец - Вх. № 1919/ 01.07.2009 г. и Вх. № 2123/ 12.10.2009 г.
 16. Изменение на решение № 425/ 15.12.2008 г. на ВТОбС, Вх. № 2106/ 07.10.2009 г. и Вх. № 2138/ 14.10.2009 г.
 17. Изменение и допълнение на Методиката на подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол, Вх. № 2137/ 14.10.2009 г.
 18. Предложение от НСПСПК, Вх. № 2135/ 14.10.2009 г.
 19. Предложение от НСПСПК, Вх. № 2136/ 14.10.2009 г.
 20. Отпускане на безлихвен заем на „Пиено” ЕООД, Вх. № 2144/ 16.10.2009 г.
 21. Публично оповестен конкурс зза учредяване право на строеж, кв. № 28, гр. Велико Търново, Вх. № 2127/ 12.10.2009 г.
 22. Приемане на оценка на имот и прехвърляне на идеални части от земя след реализирано отстъпено право на строеж, Вх. № 2139/ 15.10.2009 г.
 23. Предложение относно Извършване на ремонтни дейностти в имот общинска собственост, Вх. № 2121/ 12.10.2009 г.
 24. Доклад относно одобряване на проект за частично изменение на ПУП, кв. № 324, гр. Велико Търново, Вх. № 2091/ 05.10.2009 г.
 25. Одобряване на проект за частично изменение на ПУП, кв. № 651, гр. Велико Търново, Вх. № 2131/ 13.10.2009 г.
 26. Избор на комисия по изготвяне на предложения за съдебни заседатели, Вх. № 2080/ 30.09.2009 г.
 27. Определяне представители на Великотърновски Общински съвет в Комисията за удостояване с Академичната награда на Община Велико Търново.
 28. Приемане на обръщение.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по бюджета и извънбюджетните сметки към 30.09.2009 г., Вх. № 2133/ 13.10.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 1:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

Решение № 716 – Приложение към протокола.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно финансиране на Програма „Синди”, Вх. № 2124/ 12.10.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 2:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 717

 

На основание чл.21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски Общински съвет

Изменя Приложение №3 Б от Решение № 503/ 09.03.2009 год., както следва:

БИЛО

18 Програма "Синди" 3 500 Икономически дейности и услуги; Други дейности по икономиката
19 Програма "Синди - Здрави деца в здрави семейства" 3 500 Икономически дейности и услуги; Други дейности по икономиката

 

СТАВА

18 Програма "Синди" 4 940 Икономически дейности и услуги; Други дейности по икономиката
19 Програма "Синди - Здрави деца в здрави семейства" 2 060 Икономически дейности и услуги; Други дейности по икономиката

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно подписване Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Реконструкция, газификация и модернизация детски градини „Райна Княгиня”, „Иванка Ботева”, „Мечо Пух” и детска ясла „Пролет” в Община Велико Търново”, Вх. № 2081/ 30.09.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 3:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 718

На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Параграф 18 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Р България за 2009 г. Великотърновски Общински съвет

Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да подпише Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ в рамките на размера на 10% аванс по проект BG0015 „Реконструкция, газификация и модернизация на детски градини „Райна Княгиня”, „Иванка Ботева”, „Мечо Пух” и детска ясла „Пролет” в Община Велико Търново”, в размер на 130 372, 30 лева /сто и тридесет хиляди триста седемдесет и два лева и тридесет стотинки/, явяващ се левовата равностойност на 66 658.30 евро /шестдесет и шест хиляди шестстотин петдесет и осем евро и тридесет евроцента /със срок на валидност до 30 юни 2011 г. съгласно Приложение І, неразделна част от решението.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проект ОП „Регионално развитие”, Вх. № 2062/ 17.09.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението на ПК по ЕСМВ по т. 4:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – въздържал се, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 719

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013, Приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие”, Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска, Схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO001/1.4-04/2009 „Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации” със следния проект:

„Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища на територията на Община Велико Търново”

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проект ОП „Регионално развитие” – „Устойчиво развитие на туризма” Вх. № 2063/ 17.09.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 5 заедно с предложението на ПК по ЕСМВ за конкретизиране на обектите:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – въздържал се, Румен Димитров – въздържал се, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 720

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции” с проектно предложение за предварителен подбор „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура в Община Велико Търново”.

Предназначението на обектите на интервенция няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Димитър Захариев – общински съветник, Вх. № 2101/ 06.10.2009 г.

Г-н ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ прочете питането си относно сумите, предвидени и изразходвани за нанасяне на улична маркировка в гр. В. Търново

Г-н ИВО НАЙДЕНОВ прочете отговор на питането.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Димитър Захариев – общински съветник, Вх. № 2102/ 06.10.2009 г.

Г-н ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ прочете питането си относно детска площадка на улица „Илия Янулов”.

Г-н ИВО НАЙДЕНОВ прочете отговор на питането.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 2125/ 01.09.2009 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Поради отсътвието на Кмета ще отложа питането си, но декларирам, че по никакъв начин няма да занижа вниманието си за питането, което е от обществена важност и въпросите защо и как се случи, какво е довело до това. Същото нещо важи за спирките и за футболния отбор. Бягането от възможността да получа отговор по никакъв начин няма да ме обезсърчи и ще продължавам да питам. Отлагам питането си за следващото заседание.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти частна общинска собственост в землището на с. Големаните, Вх. № 2118/ 12.10.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението на ПК по ЕС по т. 9:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Гани Пантилеев – въздържал се, Христо Христов – въздържал се, Розалия Кузманова – въздържал се, Филип Евтимов – въздържал се, Николен Стойнов – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова - въздържал се, Цветанка Недева - въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше отхвърлено със 17 „за”, „против” няма, 10 „въздържали се”.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти частна общинска собственост в землището на гр. Килифарево, Вх. № 2122/ 12.10.2009 г.

Г-н ХАРИЗАНОВ – кмет на гр. Килифарево: Предполагам, че в тази зала никой няма да възрази относно увеличаване на приходите в бюджета, но тези приходи от наеми са за сметка на нещо, което може да урони авторитета на Общината, на вас, като общински съветници, и на мен, като кмет. В предишното си становище, когато се е разглеждала молбата на въпросната фирма, аз съм дал становище, което е малко усукано по килифарски. Ще обясня какви са мотивите ми. Моля председателите на комисиите, когато има такъв въпрос да дойдат и да се запознаят с проблема, за да не стигаме до такива парадокси.

Молбата на фирмата е от месец март. Когато управителят на фирмата идва при мен, аз го попитах дали знае каква земя взема и за какво ще я използва. В молбата му пише, че желае да му се отдадат чрез търг за 3 и 5 години земеделски земи в землищата на с. Ялово, Големани и гр.Килифарево. Той не знае къде се намират тези земи; тази земя, която той иска, не може да се обработва. Затова го накарах да напише за какво ще ползва земята. Казах му да напише молба, в която пише да му дам становище относно даването под наем или аренда на общинска земя в землището на Килифарево за обработване. Това са 280 имота в различни краища на Килифарево. Площите са по 250 и по 20 кв.м и са на места, където не може да се отиде с техника и да се обработва. Затова аз помислих, че тази земя ще се ползва по някакви схеми за източване на европейските фондове за земеделие. По тази причина казвам моето становище, че аз възразявам не само за Килифарево, а за Големани и за Ялово. Тази земя, която е останала общинска, няма как да се обработва. Дали ще бъде тази фирма, или друга, тя ще се ползва, за да се напълни джоба на някого. Каква полза ще има населението в този район? Земята няма да се обработва. Затова давам становище тази земя да не бъде давана на търг, тъй като не може да се обработва.

Може ли една фирма, която кандидатства, да не си плаща данъците от 2005 г. досега? Фирмата дължи 6600 лв. за данъци. Когато тази фирма кандидатства за пасищата и аз присъствах на конкурса, се зарадвах, че ще се разкрият работни места. Тогава всичко беше изрядно. Никой не е против да се обработва земята, но когато даваме земя за облагодетелстване на някои хора, излагаме община В. Търново и авторитета на кмета на населеното място. Аз няма да възразя против вашето решение и ще го приема.

Г-н МИРОСЛАВ МАРИНОВ: Ще си позволя да поразсъждавам малко по казаното от Вас. Вие казахте преди малко, че Вашата преценка е, че тази земя не може да се обработва и сте против да бъде отдадена под наем, защото не може да я обработва. Какво значение има дали ще я обработва? Нали този човек ще си плаща наема. Компетентните органи от фонд „Земеделие” могат да си направят техните проверки дали земята се обработва, или не. Това не касае Общината и ОбС. Не трябва да изпускаме приходите, които ще влязат в Общината, заради такива доводи.

Г-н ХАРИЗАНОВ: Мисля, че казах моите доводи. Тъй като досега земите, които ползва като пасища и други земи, които е наел, се обработват по следния начин: минава се с дисковата брана и земята се работи. Въпросната фирма беше посяла редко, а има овце. После той се чуди, че сбъркал, праща частни стопани да му ожънат редкото, защото овцете не ядат редко. От фонд „Земеделие” дават по 29 лв. за обработка на земя. Ясно е каква е целта на този човек. Аз не искам да стана съучастник, затова не съм съгласен.

Г-н МИРОСЛАВ МАРИНОВ: Аз не познавам представител на фирмата, но не е ли по-редно да се подпише договорът и да си приберем парите, а след като се притеснявате, че той ще лъже държавата, направете едно писмено изложение на фонд „Земеделие” и предупредете, че те могат да бъдат излъгани.

Г-н ХАРИЗАНОВ прочете жалба от председателя на кооперацията в Килифарево.

Г-жа ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА: По принцип ние нямаме право да спрем която и да било фирма да й бъде отдадено нещо под наем или на търг. Имайки предвид общественото настроение към фирмата, която не си е платила задълженията, и ние ще очакваме наем, малко се съмнявам, че ще го получим. Тези земи не могат да бъдат разработени, доколкото познавам местността. Оттам ние влизаме в санкции. Как ще получим наем?

Г-н МИРОСЛАВ МАРИНОВ: Става въпросза явяване на търг, а не за отдаване конкретно на тази фирма.

Г-н Милен Михов предложи прекратяване на изказванията. Предложението беше прието с 2 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 10:

Петьо Атанасов – против, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – въздържал се, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Иванов – въздържал се, Стефан Колев –въздържал се, Иван Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Христо Христов – въздържал се, Розалия Кузманова – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова - въздържал се, Цветанка Недева - въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Пламен Петров – въздържал се, Милен Михов – въздържал се, Николай Цонев – против, Мирослав Маринов – за.

Предложението по т. 10 беше отхвърлено с 9 „за”, 3 „против” и 15 „въздържали се”.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (Отрицателен вот): Гласувах „против” по две причини. Първо, защото искам да се съглася със становището на Кмета. Второ, защото не споделям философията да гласуваме и след това да става каквото ще. Това е практика, която се опитва да се налага и манипулира и затова никога няма да постъпя по такъв начин: ние да гласуваме, пък да става каквото ще, има институции, които да решават какво да се случва. Ние какво правим тук тогава?

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти частна общинска собственост в землището на с. Ялово, Вх. № 2119/ 12.10.2009 г.

Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: Вземам думата, не просто да кажа мнението си по конкретното предложение, а за трите предложения, които са аналогични. Аз се притесних от сериозните аргументи, които изложи кметът на Килифарево. Притеснявам се, че ние предпоставяме, когато вземаме мнение по въпроса и започваме да разсъждаваме кои ще бъдат кои ще бъдат фирмите, които ще спечелят търга и какво ще правят там. В този смисъл искам да подкрепя становището на г-н Трифонов. Ние обсъждаме процедура за търг и ако има ясни правила и перфектен договор, това че някой иска да излъже държавата или общината, договорът или конкурсът няма да допусне. Въпросната фирма ако не е изрядна, нека има правила в търга тя да не бъде допусната. Но да има желание да се вземе земя за обработване и да се дават пари на Общината за това и ние да спрем процедурата, защото допускаме, че може да има някаква злоупотреба, не е правилно. Нека да има правила, за да няма злоупотреба. Всичко е въпрос на правила, на договор и на контрол. В този смисъл мисля, че трябваше да уважим становището на двамата кметски наместници – на Големани и на Ялово. Този, който не отговаря на изискванията, нека да не бъде допуснат.

Г-н Чокойски полдожи на поименно гласуване предложението по т. 11:

Петьо Атанасов –въздържал се, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – въздържал се, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров –въздържал се, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Пламен Цанев – въздържал се, Стефан Колев –въздържал се, Иван Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Христо Христов – въздържал се, Розалия Кузманова – въздържал се, Йорданка Стефанова - въздържал се, Цветанка Недева - въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Пламен Петров – въздържал се, Николай Цонев –въздържал се, Пламен Легкоступ – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше отхвърлено с 10 „за”, „против” няма, 17 „въздържали се”.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, с. Пчелище, Вх. № 2089/ 02.10.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 12:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 721

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, чл. 11 ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и становище вх. № 1019-28/ 28.09.2009 год. на Кмета на с. Пчелище, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, намиращ се в с. Пчелище, сградата на Кметството, представляващ помещение с обща площ 12,00 кв.м за срок 5 години за монтиране на апаратура за кабелна телевизия при начална тръжна цена 50,00 лв. на месец.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване на имота под наем, при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, гр. Килифарево, местност „Чеира”, Вх. № 2120/ 12.10.2009 г.

Г-н ХАРИЗАНОВ: Дал съм становището си тези три рибарника да бъдат отдадени под наем.

Предложението по т. 13 беше подложено на поименно гласуване:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 722

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, чл. 11 ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и становище вх. № 1026-27/29.09.2009 год. на Кмета на гр. Килифарево, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост за срок от 5 /пет/ години, представляващи три броя рибарника в местността „Чеира” в землището на гр. Килифарево, както следва: рибарник с площ 3,059 дка, представляващ имот № 001569, рибарник с площ 1,233 дка, представляващ имот № 001638 и рибарник с площ 2,765 дка, представляващ имот 001586 при минимална годишна конкурсна цена 300,00 лв.

2. Възлага на Кмета Община Велико Търново да организира и проведе конкурс за отдаване на имотите под наем, при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на земеделска земя за разполагане на елементи на техническата инфраструктура, Вх. № 2117/ 12.10.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 14:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 723

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 6 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 8, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 16, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с чл. 12, ал. 1 от Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да бъде сключен договор с „КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ” ЕАД, гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 6 за отдаване под наем без търг и конкурс на обособена част от поземлен имот № 000113 по картата на възстановената собственост на землище с. Ново село, общ. В. Търново, с площ 0,400 дка, пасище мера, V категория, местност Мурговец, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, за разполагане на базова станция от национална мрежа за безжична комуникация по стандарт GSM-TDMA, за срок от 3 (три) години, при годишна наемна цена 1 230 лева (хиляда двеста и тридесет лева).

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот публична общинска собственост за разполагане на временно съоръжение, за търговска дейност - гр. Дебелец - Вх. № 1919/ 01.07.2009 г. и Вх. № 2123/ 12.10.2009 г.

Г-н ДИМИТЪР ДИМИТРОВ – кмет на гр. Дебелец: Аз съм изразил становището си писмено. Искам да изкажа надеждата си, че при написването на информацията от Рашев той е бил подведен, защото там има неща, които не отговарят на исканията. Това е проблем, който върви години наред. От 1992 г. започва, през 2005 г. смятах, че съм приключил, но през 2007 г.възникна проблема. При мен е имало едно-единствено искане за разкриване на търговски обект, което е невъзможно по действащата наредба в момента. Аз съм написал писмен отказ до фирмата и до домашния адрес. Отказът до домашния адрес не е получен, тъй като лицето предварително беше уведомено от мен за отказа ми.

Вече 3 години ми извиват ръцете, за да се съглася с едно безобразие в центъра на Дебелец. Вследствие на реституционните процеси градът остана без зелени площи. Това е единствената годна за ползване площ в града за неговото обществено и делово обслужване. Там са майките с децата, там са пенсионерите, там е средището на града. Моля да подкрепите моето становище и да не се отдава тази площ, която е толкова необходима за Дебелец, още повече, че тя създаде проблем за града още от 90-те години, когато цяла улица остана без дървета.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз в момента съм в състояние на безизходица, тъй като публично заявих, че ще подкрепя желанието на обществеността на Дебелец. Въпреки всичко аз имам въпрос към г-жа Джартова: има ли, или няма нарушение в представените документи, в нарушение ли е поставеният павилион, за да знам дали съм подкрепил нещо, което е в противоречие на нормативната уредба или е в съгласие с нея. След направеното допитване в Дебелец има над 380 подписа в подкрепа на поставянето на такъв обект, като подписките бяха поставени на три места в града.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: От предоставените ни материали към приложението и от приложените от г-н Димитров материали на мен ми става ясно едно: към момента там съществува един незаконосъобразно поставен павилион. Съгласно чл. 56 от ЗУТ ОбА е длъжна, след като има такъв павилион, тя да предприеме действия за премахването му. Ако обявим търг и го спечели не този, който иска, ще попаднем в ситуация, че трудно ще бъде махнат павилионът, който сега е там, за да се сложи нов павилион. Предлагам да отхвърлим това предложение и нека ОбА да си свърши своите задължения по чл. 56 от ЗУТ, след което ако преценим, че е необходимо, ще се обяви нов търг. Прав е г-н Димитров, че по този начин ще узаконим едно незаконно поставено съоръжение.

Г-н ПЛАМЕН ЦАНЕВ: Едно наше решение не узаконява дадено положение. Ние вземаме решение за отдаване. Защо да отлагаме някакво решение, което после можем да гласуваме? Единият казус няма нищо общо с това, което ни се предлага да решим.

Г-н МИРОСЛАВ МАРИНОВ: Прегледах становището на г-н Димитров – кмета на Дебелец. От първите 6 точки, която и да хванем, ще ни е трудно да подкрепим такова решение. Разбирам, че част от населението иска да има такъв павилион, но законът е друг.

Г-н Румен Димитров, Вие винаги сте казвали, че за Вас е важен законът. Казахте преди малко, че категорично няма да застанете против становището на кмет и не мога да разбера защо сте различен за различни точки. Смятам, че нямаме право да подкрепим точката и трябва да гласуваме „против” или „въздържал се”, за да може ОбА да си свърши работата. Предлагам да подкрепим становището на кмета на Дебелец.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз не случайно казах, че съм в позиция цунг-цванг. Винаги съм се съобразявал със законите, но след като публично декларирах, че ще се съобразя с подписката на живеещите в Дебелец, оставям решението във вашите ръце.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Аз категорично подкрепям мнението и предложението на кмета Димитров. Да сложим павилион в центъра на Дебелец, е същото, като да сложим павилион в парка „Майка България”. По моя информация в радиус от 150 метра от центъра на Дебелец има 12 заведения, които продават същия артикул. Затова ви моля за разум и да направим необходимото, щото да подкрепим предложението на кмета.

Предложението по т. 15 беше подложено на поименно гласуване:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – против, Станислав Рашков – въздържал се, Румяна Брайнова – против, Георги Стефанов – въздържал се, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – въздържал се, Иван Велков Иванов – въздържал се, Анета Маноилова – въздържал се, Румен Димитров – за, Илия Велков – въздържал се, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Христо Христов – въздържал се, Розалия Кузманова – въздържал се, Филип Евтимов – въздържал се, Николен Стойнов – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова - въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Пламен Петров – въздържал се, Милен Михов – против, Николай Цонев – против, Пламен Легкоступ – въздържал се, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Маринов – против.

Предложението беше отхвърлено с 4 „за”, 6 „против” и 23 „въздържали се”.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение на решение № 425/ 15.12.2008 г. на ВТОбС, Вх. № 2106/ 07.10.2009 г. и Вх. № 2138/ 14.10.2009 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Има становища на ПК по БФ, което е положително, и на НС за приватизация, което е в някаква степен положително. В НС ние предлагаме да бъде приета половината от искането на кмета. Заемът от 850 000 лв. да бъде разсрочен, гратисният период да бъде удължен от 12 на 24 месеца, но срокът за издължаване на кредита да се запази 8 месеца, което осигурява издължаването на този кредит в рамките на този мандат. На заседанието на НС за приватизация присъстваха представители на ОбА – г-жа Данева и г-н Маринов, така че нашето предложение е съгласувано с ОбА и предлагам да го подкрепим.

Г-н ГАНИ ПАНТИЛЕЕВ: Подкрепям предложението на НС за приватизация, тъй като то е справедливо. След като решението е взето от този ОбС, редно е в този мандат да се случи това – да се върне сумата. Нека подкрепим това предложение, за да няма обвинения от следващия ОбС към нас, че не сме направили това в нашия мандат

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Аз съм крайно песимистичен по отношение съдържанието на това предложение, както и при първоначалния му вариант от преди няколко месеца. Тогава бях против и сега съм против. Лично аз ви гарантирам, че тези пари никога няма да се върнат, затова ще бъда против и сега при това предложение за отсрочка.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението в редакцията, предложена от НС за приватизация.

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 724

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 40 от ЗОБ, чл. 9 и чл. 10, т. 8 от Правилника за дейността на Об АП, чл. 13, ал. 3 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията и във връзка с решение № 265/ 19.06.2008 година на ВТОбС, Великотърновски Общински съвет

Изменя и допълва текста на решение № 425/15.12.2008 г., както следва:

Било: Заемът в размер на 850 000 лева от фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол” да бъде с гратисен период от 12 (дванадесет) месеца от датата на усвояване и възстановен на 8 (осем) равни вноски.

Става: Заемът в размер на 850 000 лева от фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол” да бъде с гратисен период от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от 01.12.2008 година и възстановен на 8 (осем) равни месечни вноски, всяка в размер на 106 250 (сто и шест хиляди двеста и петдесет) лева и платима до последния ден на съответния месец , като първото плащане е дължимо до 31.12.2010 година.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Методиката на подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол, Вх. № 2137/ 14.10.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 725

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 10, т.1 от Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация, Великотърновски Общински съвет

Изменя и допълва Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол, както следва:

- чл. 9, ал. 2, т. 9

Било: „В случаите по т.т.7 и 8 депозитите на участниците се задържат.

Става: При неспазване на изискванията посочени в т.т.7 и 8 депозитите на участниците се задържат, освен в случаите на: „непреодолима сила”, което се удостоверява с акт на БТПП; „непредвидени обстоятелства”, което се удостоверява с официален документ от компетентен държавен или общински орган ; „внезапно заболяване на участника”, което се удостоверява с документ и извлечение от регистъра на компетентен медицински орган. В тези случаи заинтересованите лица са длъжни да уведомят Об АП за причината представляваща пречка за явяването им пред комисията за провеждане на търга/ конкурса до определената дата и час за търга/конкурса/.

- VІІ.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Било: § 2.Измененията и допълненията на Методиката за приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, са приети с решение №№ № 369/ 16.12.2004 г., 433 / 10.03.2005 г. и на Общински съвет влизат в сила от датата на приемането им .

Става: § 2. Методиката за приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси е приета с реш. № 48/ 22.01.2002 г. Измененията и допълненията на същата са приети с решения №№№ 369/ 16.12.2004 г, 433/ 10.03.2005 г., 191/ 22.05.2008 г, 484/19.02.2009 г, 572/21.05.2009 г., 725/ 22.10.2009 г. на Общински съвет и влизат в сила от датата на приемането им.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от НСПСПК, Вх. № 2135/ 14.10.2009 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Има решение на ОбС за включване на имота за приватизация. Разделен е на две неравни части. Лицензираните оценители предложиха правен анализ и оценка за двата имота. НС ги обсъди и предлага за по-малкия имот завишаване на предложената от тях оценка от 731 000 лв. Ние предлагаме 800 000 лв.

По следващата точка предлагаме цената да стане 1 200 000 лв. В Раздел ІІ в проекта за решение и по двете точки възлагаме конкретни задължения на ОбА и на „Комунално стопанство” с цел своевременно да бъдат изчистени всички въпроси, за да няма някакви нарушения по приватизационната сделка.

Предложението по т. 18 беше подложено на поименно гласуване:

Стефан Стоянов – против, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, 1 „против”, 2 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 726

 

І. На основание чл. 3 ,ал. 3, т. 2 , чл.4 , ал. 2 и чл. 32,ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 3 от ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, решения №№ 433/ 18.12.2008 г. и 488/ 19.02.2009 година на Великотърновски Общински съвет и във връзка с решение № 8-3/ 14.07.2009 г. на НСПСК, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да бъде извършена приватизация на „Поземлен имот с идентификатор 10447.502.248 с площ 4759 кв.м., с административен адрес гр.В.Търново , ул. „Никола Габровски” № 78 / малък триьгълник/ , заедно с построените в него: едноетажна сграда -склад с идентификатор 10447.502.248.1 и застроена площ 442 кв.м.;едноетажна сграда-склад с идентификатор 10447.502. 248.2 и застроена площ 31 кв.м., заедно с прилежащи машини, съоръжения, транспортни средства, стопански инвентар и материални запаси - съгласно приложен списък” – обособена част от общинско търговско дружество „Комунално стопанство”ЕООД - Велико Търново и определя начална цена за същия обект в размер на 800 000 /осемстотин хиляди/ лева - без ДДС. Сделката се облага частично с ДДС.

Утвърждава тръжна документация и определя начин за продажба на горепосочения обект „търг с явно наддаване” при стъпка в размер на 40 000 /четиридесет хиляди / лева над определената начална цена.

Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга 21 дни след датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник”; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

Утвърждава тръжна документация и договор за продажба на обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева /с ДДС/. Цената на тръжната документация да се заплаща в офиса на „Общинска банка” АД - клон Велико Търново , находящ се в сградата на Общината по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинската агенция за приватизация, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се получава от кандидатите за участие или нотариално упълномощени от тях лица в стая 419 на Общината, след представяне на документ за извършено плащане.

За допускане до участие в търга за обекта кандидатите следва да внесат депозит в размер на 200 000 /двеста хиляди/лева. Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при „Общинска банка”АД - клон Велико Търново,BIC код SOMBBGSF.

Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на обекта да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обекта - до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търга- до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината.

Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

При неявяване на купувачи, повторен търг за обекта да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия.

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 21 от НУУПСОЧКТД и чл. 10, т. 4 от Правилника за дейността на Об АП, във връзка с решения №№ 433/18.12.2008 г. и 488/ 19.02.2009 година на Великотърновски Общински съвет и решение № 8-3/ 14.07.2009 г. на НСПСК, Великотърновски Общински съвет:

Възлага на управителя на „Комунално стопанство” ЕООД – Велико Търново в срок до 15.11.2009 година да вземе необходимите мерки за освобождаване територията на „ПИ с идентификатор 10447.502.248” от всички намиращи се в него ДМА, инвентар и материални запаси, които не са включени в оценителския доклад, включително и намиращите се на отговорно пазене произведения на изкуството, ДМА, инвентар и материални запаси – собственост на Община Велико Търново.

В определения с това решение срок управителя да представи в НСПСК и до Кмета на Община Велико Търново писмен отчет за извършената работа.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ (отрицателен вот): Не знам защо и дали някога ще стане ясно защо една структура трябва да си продава най-атрактивните имоти и даже трябва да се радва, че продава такива имоти. Затова съм против и ще бъда против и по следващата точка. Не мога да си обясня защо Общината продължава с течение на години да се обезкостява. Нищо няма да остане един ден в тази Община. Какво ще продаваме тогава?

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от НСПСПК, Вх. № 2136/ 14.10.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението т. 19:

Стефан Стоянов – против, Петьо Атанасов – против, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 32 „за”, 2 „против”, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 727

І. На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 3 от ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите , решения №№ 433/18.12.2008 г. и 488/19.02.2009 година на Великотърновски Общински съвет и във връзка с решение № 8-3/14.07.2009 г. на НСПСК, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да бъде извършена приватизация на „Поземлен имот с идентификатор 10447.502.249 с площ 6 606 кв.м. ,с административен адрес гр.В. Търново , ул. „Никола Габровски” № 78 /малък триьгълник/, заедно с построените в него : двуетажна сграда „за битови услуги” с идентификатор 10447.502.249.1 и застроена площ 101 кв.м.; едноетажна сграда „хангар, депо, гараж” с идентификатор 10447.502.249.2 и застроена площ 655 кв.м; двуетажна сграда – „промишлена”с идентификатор 10447.502.249.3 и застроена площ 103 кв.м.; едноетажна сграда –„складова база” с идентификатор 10447.502.249.4 и застроена площ 116 кв.м ; едноетажна сграда –„специално предназначение” с идентификатор 10447.502.249.5 и застроена площ 62 кв.м., заедно с прилежащи машини, съоръжения, транспортни средства, стопански инвентар и материални запаси – съгласно приложен списък”, обособена част от общинско търговско дружество „Комунално стопанство”ЕООД - Велико Търново и определя начална цена за същия обект в размер на 1 200 000 /един милион и двеста хиляди/ лева - без ДДС Сделката се облага частично с ДДС.

Утвърждава тръжна документация и определя начин за продажба на горепосочения обект „търг с явно наддаване” при стъпка в размер на 60 000 /шестдесет хиляди/ лева над определената начална цена.

Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга 21 дни след датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник”; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на Общината.

Утвърждава тръжна документация и договор за продажба на обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева/с ДДС/. Цената на тръжната документация да се заплаща в офиса на „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, находящ се в сградата на Общината по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинската агенция за приватизация, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се получава от кандидатите за участие или нотариално упълномощени от тях лица в стая 419 на Общината, след представяне на документ за извършено плащане.

За допускане до участие в търга за обекта кандидатите следва да внесат депозит в размер на 300 000 /триста хиляди/лева. Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при“Общинска банка”АД - клон Велико Търново,BIC код SOMBBGSF.

Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на обекта да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обекта - до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга.Срок за подаване на документи за участие в търга- до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .

Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

При неявяване на купувачи, повторен търг за обекта да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия.

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 21 от НУУПСОЧКТД и чл. 10, т. 4 от Правилника за дейността на Об АП, във връзка с решения №№ 433/ 18.12.2008 г. и 488/ 19.02.2009 година на Великотърновски Общински съвет и решение № 8-3/ 14.07.2009 на НСПСК, Великотърновски Общински съвет

Възлага на управителя на „Комунално стопанство”ЕООД – Велико Търново в срок до 30.10.2009 година да допълни представените списъци на оценителите с установените от същите по време на оценката ДМА, в това число:

а/ метален гараж с метална конструкция със ЗП 20 кв.м.;

б/ навес с ГСМ с метална конструкция със ЗП 12,6 кв.м.

в/ открит автоканал , бетонов с метален подход със ЗП 40 кв.м;

г/ пътища и площадки със ЗП 5000 кв.м.

Възлага на управителя на „Комунално стопанство” ЕООД – ВеликоТърново в срок до 15.11.2009 година да извърши пререгистрация на включените в оценката 10 бр. МПС от името на „Благоустройство” ЕООД- В. Търново на името на приемащото дружество - „Комунално стопанство” ЕООД – Велико Търново.

Възлага на управителя на „Комунално стопанство”ЕООД – Велико Търново в срок до 15.11.2009 година да вземе необходимите мерки за освобождаване територията на „ПИ с идентификатор 10447.502.249” на всички намиращи се в него ДМА, инвентар и материални запаси, които не са включени в оценителския доклад, включително и тези които са собственост на Община Велико Търново.

В определените с това решение срокове управителя да представи в НСПСК и до Кмета на Община Велико Търново писмен отчет за извършената работа .

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отпускане на безлихвен заем на „Пиено” ЕООД, Вх. № 2144/ 16.10.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 20:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 36 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 728

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.10 от ЗМСМА, чл. 10, т. 4 от Правилника за дейността на ОбАП и чл. 13,ал.3 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в Община Велико Търново, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да бъде отпуснат безлихвен заем за изготвяне на констативен нотариален акт за сграда на „ПИЕНО”ЕООД в размер на 1 000 /хиляда/ лева от „Фонд за покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол към общините” към Община Велико Търново, при следните условия:

- срок за връщане на заема – 1 /един/ месец ,считано от датата на предоставяне на заема;

- в договора да се включи клауза за заплащане на неустойка при забава на плащане на погасителната вноска, в размер на ОЛП плюс 10 пункта върху неиздължената част.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Публично оповестен конкурс зза учредяване право на строеж, кв. № 28, гр. Велико Търново, Вх. № 2127/ 12.10.2009 г.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Хубаво е, че в този терен от 10 декара, който се намира в широк център, западно от стадион „Ивайло” не само ще строим, а в момента има заявен интерес най-малко на две нива да бъдат изградени паркинги и административни сгради, може би тук би влязла и някоя търговска хиперверига. Важно е в тези условия, които ще гласуваме, точно и ясно да бъдат определени приоритетите и задълженията на бъдещия инвеститор, който би спечелил този публично оповестен конкурс. В тази връзка и с мисъл за футбола във В. Търново ще поставя конкретно няколко точки, за които се надявам да ме подкрепите. Във В. Търново не останаха свободни терени, не останаха и футболни терени. Единствената възможност, където да тренират детско-юношеската школа на „Етър” и други отбори, останаха терен и половина в Спортното училище, кв. Бузлуджа. В тази връзка и с оглед неяснотите, които са заложени в конкурсната документация, предлагам да се добави в точка 4.1.1 след „тренировъчно игрище” изразът „футболен терен с размери 100 на 70 метра минимум”. Искам да ви кажа, че изискванията на ФИФА и УЕФА, които са задължителни за всички федерации, включват дължина на лицензираните терени от 100 до 120 м, широчина от 64 до 75 м. Тези параметри, които съм представил, са усреднени и влизат в рамките на лиценза на футболния съюз.

Предлагам също в т. 4.2. от приоритетните условия на конкурса да отпадне точка 4.2. и т. 4.2.3. Това са документи, доказващи финансовата стабилност на кандидатите. Мисля, че с така заложени конкурсни условия, бихме допуснали много малко кандидати за участие в този конкурс. По този начин ще елиминираме фирми, които могат да дадат по-добри показатели, по-голяма разгърната застроена площ в полза на общината и ще сведем кандидатите до не повече от един.

Третото ми предложение е да се добави в общите условия към точка 4.3.1. след думите „изкуствена настилка на игрището” изразът „изкуствена настилка от пето поколение”. Моите притеснения са, че бъдещият инвеститор може да си спести усилията и парите за изкуственото покритие и да сложи изкуствено покритие, което след няколко месеца да се изтърка и след това всички футболни хора да ни обвиняват за това. Настилка от пето поколение не е от най-скъпите, има и шесто, и седмо поколение. Но нека да не е от първо или от второ поколение. Такива настилки, каквато предлагам, има на стадион „Лазур” в Бургас, както и на тренировъчния терен на „Литекс” в Ловеч. Според мен това е оптималният вариант между цена и качество.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Аз подкрепям предложението, защото съм в същото време инвеститор на подобен обект и знам колко е трудно построяването на един обект и каква икономическа изгода то носи за изпълнителя. Моето конкретно предложение е т. 4.2.1 да се прехвърли от „Приоритетни условия” към „Задължителни условия”, с което гарантираме, че целият терен от 10 300 кв.м остава в полза на община В. Търново и ще бъде актуван като публична общинска собственост. Другото ми предложение е от т. 4.2.5. гаранционният депозит от 200 000 лв., който е валиден до издаване на разрешение за строеж, да се редактира гаранционната депозитна вноска в размер на 200 000 лв. да е валидна и за периода на строителството до приемането на обезщетението от община В. Търново. Ние вземаме депозит от фирмите, които прокопават улиците, докато не си изпълнят задълженията. Така и фирмата, която спечели конкурса и получи разрешение за строеж, да вложи тези пари в банкова сметка, но да стоят като гаранция, че ще бъде изпълнено обезщетението.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Подкрепям предложението на Пламен Петров. Преди няколко дена беше направена една дискусия с всички футболни хора в Общината. На нея беше повдигнат въпроса какво ще се случи, ако ФК „Етър” спечели квотата за влизане в професионална „А” група. За да се случи това, той трябва да отговаря на определени условия. Искам да заявя, че подкрепям предложението на г-н Алексиев в частта му за рамките, които е споменал, а също и за настилката, за която говори. Тя трябва да бъде на едно европейско ниво, защото примерите, които имаме с приемане на подобни обекти с изкуствена настилка, говорят какво се случи. Дори и преди да влезем в експлоатация на тенис кортовете, бяхме принудени да ремонтираме изкуствената настилка. Така че в частта за размери на футболното игрище и за настилката изцяло подкрепям г-н Алексиев. Исках да упомена по повод на срещата с футболните хора, за която споменах, че кметът пое личен ангажимент пред присъстващите това предложение да бъде инициирано от него. Футболното игрище, което трябва да бъде изградено отгоре, върху площта, да бъде изцяло отговарящо на европейските изисквания, така че в бъдеще да нямаме притеснения относно лицензи и други неща в тази насока.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Когато разглеждахме това предложение на ОбА в ПК по ТСУ, ние го подкрепихме. Сега аз изразявам същата подкрепа, но при един по-внимателен прочит на предложението за решение аз намирам нещо, което би трябвало да се доусъвършенства, за да не попаднем в ситуация, каквато вече имаме. Подкрепям всички предложения на колегите преди мен с оглед усъвършенстването на конкурсните условия, но има и един момент, който би трябвало по-генерално да бъде добавен в това решение – това е конкретното отстъпено право на строеж. Имам предвид това, че така както са записани условията, който и да спечели конкурса, ОбА трябва да отстъпи по конкретни параметри право на строеж и това да бъде обвързано с един договор. В предложените сега условия няма такава конкретика. При предоставянето на един идеен проект, който все още не е започнал да се работи, могат да възникнат различни идеи, които да бъдат илюстрирани с един идеен проект. Но в крайна сметка когато този идеен проект е съгласуван от главния архитект и той е станал основа, на която ще бъде разработен технически проект, за да се реализира строителството, там вече са заложени параметри, които са задължителни за по-нататъшното строителство в този имот. Имам съображения и по това, че засега ние предлагаме един парцел, отреден за спорт и за подземни гаражи. В пресата прочетох, че някой, който е заявил публично намерение да участва в конкурса, освен това ще прави и магазини, и някакви други помещения за забавления. Това не може да се случи в едно отреждане за спорт и за подземни гаражи. Когато конкретно е записано какво ще се прави, функцията на помещенията, включени в идейния проект, трябва да бъде само такава. Или ако има и допълнителна функция, тя трябва да бъде отразена в едно изменение на регулационния план, в който допълнително да бъде включена и някакво друго предназначение на този терен. Това не е в противоречие с цялата процедура, може да стане преди, може да стане и след конкурса, но все още има неща, които да се доработват.

Предлагам един текст, който касае точка 6 от това решение. Предлагам тя да гласи: „След приключване на конкурсната процедура и съгласуване на идеен проект за строителство в УПИ ІХ, в квартал 28 по плана на гр. В. Търново кметът на Общината да внесе предложение в ОбС за решение относно конкретните параметри за учредяване правото на строеж на спечелилия конкурса”, т.е. каквото се получи като решение на конкурсната комисия, то да бъде одобрено от ОбС и там да бъдат утвърдени всички правила, по които ще се изгражда този обект.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: С някои от предложенията на колегите преди мен съм съгласен, към някои имам резерви, а някои откровено будят недоумение в мен. Искам да се върна малко назад и да ви кажа, че бившият кмет на София Бойко Борисов много съжаляваше за конкурсните условия на „Централна баня”. Той каза, че е бил подведен с един куп неизпълними условия и вместо сега да имаме една функционираща сграда в центъра на София, поради липса на инвеститори стоят все още едни руини. Хубаво е, че гледаме интересите на Общината, но трябва да имаме изисквания, които все пак евентуалните инвеститори биха могли да изпълнят. Например, арх. Брайнова спомена за конкретните параметри. Нямам нищо против още веднъж да ги гласуваме, но това ми напомня за казуса с Летния театър. Решението беше прието с 29 гласа и въпреки това нямаме летен театър. И аз съм чувал, че има идея за магазини на този терен, но съм склонен да се съглася с арх. Брайнова, въпреки че според мен процедурата се утежнява. А що се отнася до предназначението на терена, мисля, че и в предложението е споменато, че отдолу може да се изгражда за обществено обслужващи дейности. Едва ли някой може да си представи, че някой е такъв алтруист само за да направи едно игрище на европейско ниво.

Двете предложения на г-н Петров са разумни. Хубаво е гаранцията да стои до края на строителството и до приемане на обекта. Това, че собствеността ще бъде на Общината, с него също съм съгласен.

Аз не съм футболен човек, но поне като съм гледал навсякъде, не съм виждал да тренират на цял стадион. Приоритетните условия – дали ще са тези, или други, ще се решат с гласуването, но задължително трябва да има такива. Много пъти се явяват рекетьори на такива конкурси, където участват големи фирми и със съдебни процедури блокират цялата процедура. Последният пример е терен, който беше спечел миналата година, но въпросът е обжалван от фирма и той още е в съда, а тази фирма нито е направила депозит, нито идеен проект. Ясно е, че са се опитвали да изнудват фирмата. Естествено е, че колкото е по-мощна фирмата, по-лесно ще изпълни условията и ще даде обезщетение на Общината.

Въпросът за настилката от пето поколение. Това не ми е ясно като термин. Трябва да се види колко струва 1 кв. м. Весела Лечева беше обещала да осигури изкуствена настилка за този стадион. Тогава ставаше дума за сума от порядъка на 800 000 лв. и 1 000 000 евро. Ако е същата настилката, искам да кажа, че ако продадем 10 декара терен по 100 евро, са 1 000 000 евро. Това с правото да се строят блокове и т.н. Ние искаме да дадем право на този бъдещ инвеститор да строи под земята, но му искаме най-малко 1 000 000 евро отгоре за настилка. Това е несериозно. Няма кой да дойде и да направи такава настилка. Много по-логично е да се предложи нещо по БДС с някакви ориентировъчни цени. Защо не е например четвърто или шесто поколение? Ставаше въпрос за лиценз. Какво значи лиценз за тренировъчно игрище? За първи път чувам да се лицензират тренировъчни игрища. Според мен, за да има лиценз според европейските изисквания, трябва да има тоалетни, съблекални и други неща. Ето защо, и понеже са в едно предложение, аз лично ще гласувам против предложението на Камен Алексиев.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Споменах, че според ФИФА, УЕФА и БФС има параметри на терена, които се одобряват. В предложението си съм взел усреднените размери: 100 на 70. Оттук нататък, ако този терен се направи по този начин, там също може да се провеждат срещи, одобрени от лицензионната комисия на БФС. Такава е практиката във водещите клубове в България. Ако влезем в „А” група, сме длъжни да имаме дублиращи отбори, които могат да тренират там.

За настилката пето поколение. Има няколко фирми в България, които изпълняват такова покритие. Пак съм минал на усреднен вариант. Има и по-скъпо покритие. Не можем да сложим първо и второ поколение настилка, която ще се изтърка след 3 месеца.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Аз пак не можах да разбера от пояснението тренировъчно игрище ли ще правим там, или нормален терен за състезание. Има ли такова понятие „размер за тренировъчни игрища”? За нормални игрища има такъв размер, но тренировъчното игрище може да бъде 70 на 50, 80 на 60 – в зависимост от възможностите. Аз лично съм съгласен да е 100 на 70, но отново питам какво значи настилка пето поколение, защото това не дава представа каква ще бъде инвестицията в полза на Общината. Естествено, че не трябва да е такава настилка, която ще се изтърка още в първия месец.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението на г-н Камен Алексиев в т. 4.1.1 след „тренировъчно игрище” да се запише „футболен терен с размери 100 на 70 м минимум”:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – въздържал се, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – въздържал се, Милен Михов – въздържал се, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, 4 „въздържали се”.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението на г-н Камен Алексиев точка 4.2 и точка 4.2.3 да отпаднат от приоритетните условия.

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – против, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – въздържал се, Георги Стефанов – против, Роза Мишева – против, Желка Денева – против, Драгни Драгнев – въздържал се, Иван Велков Иванов – против, Анета Маноилова – въздържал се, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – въздържал се, Хасан Палов – въздържал се, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Иванов – въздържал се, Пламен Цанев – въздържал се, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов – против, Гани Пантилеев – въздържал се, Христо Христов – против, Розалия Кузманова – въздържал се, Филип Евтимов – въздържал се, Николен Стойнов – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова – въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Пламен Петров – въздържал се, Богдан Ковачев – против, Милен Михов – против, Николай Цонев – против, Пламен Легкоступ – въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше отхвърлено с 3 „за”, 10 „против” и 23 „въздържали се”.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението на г-н Камен Алексиев да се добави в точка 4.31. след думите „включващ изкуствена настилка на игрището” изразът „настилка от пето поколение”.

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – въздържал се, Георги Стефанов – въздържал се, Роза Мишева –въздържал се, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – въздържал се, Иван Велков Иванов – въздържал се, Анета Маноилова – за, Румен Димитров –за, Исмаил Хаджимустафа – въздържал се, Хасан Палов – въздържал се, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Иванов – въздържал се, Пламен Цанев – въздържал се, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Христо Христов – въздържал се, Розалия Кузманова – въздържал се, Филип Евтимов – въздържал се, Николен Стойнов – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова – въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Пламен Петров – въздържал се, Богдан Ковачев – въздържал се, Милен Михов – въздържал се, Николай Цонев – въздържал се, Пламен Легкоступ – въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше отхвърлено с 8 „за”, „против” няма, 28 „въздържали се”.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложенията на г-н Петров:

Стефан Стоянов – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложенията на г-н Петров бяха приети с 35 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението на г-жа Румяна Брайнова:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – въздържал се, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, 4 „въздържали се”.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване цялото предложение по т. 21 заедно с приетите допълнения и корекции:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 37 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 729

 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.8 ал.9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет Велико Търново включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2009 г. УПИ ІХ от строителен квартал 28 по ПУП на гр. Велико Търново.

На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.6, ал. 1и ал. 3 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, Общински съвет Велико Търново дава съгласие урегулиран поземлен имот ІХ /девет римско/ от строителен квартал 28 /двадесет и осем/ по ПУП на гр. Велико Търново, а по КК и КР на гр. Велико Търново представляващ поземлен имот с идентификатор №10447.503.308, отреден “за спорт и подземни гаражи”, целият с площ от 10 377 /десет хиляди триста седемдесет и седем/ кв.м., актуван с АОС №3509/23.11.2006 г., да бъде обявен за частна общинска собственост. След приемане от Община Велико Търново на напълно завършеното строителство, за новия обект да бъде съставен акт за публична общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал.1 и ал. 2 от ЗОС и чл. 54, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.188 ал.5 от ЗУТ, Общински съвет Велико Търново дава съгласие да се организира и проведе публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж – подстрояване на недвижим имот общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот ІХ /девет римско/ от строителен квартал 28 /двадесет и осем/ по ПУП на гр. Велико Търново, а по КК и КР на гр. Велико Търново представляващ поземлен имот с идентификатор №10447.503.308, отреден „за спорт и подземни гаражи”, целият с площ от 10 377 /десет хиляди триста седемдесет и седем/ кв.м., актуван с АОС №3509/23.11.2006 г., при обезщетение в полза на Община Велико Търново, представляващо не по-малко от 15% от РЗП на бъдещия обект.

Великотърновски Общински съвет утвърждава следните условия при провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж – подстрояване на недвижим имот общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот ІХ /девет римско/ от строителен квартал 28 /двадесет и осем/ по ПУП на гр. Велико Търново, а по КК и КР на гр. Велико Търново представляващ поземлен имот с идентификатор №10447.503.308, отреден „за спорт и подземни гаражи”, с площ от 10 377 /десет хиляди триста седемдесет и седем/ кв.м., актуван с АОС №3509/23.11.2006 г.:

4.1. Задължителни условия:

4.1.1. изграждане на ниво терен на спортни съоръжения – тренировъчно игрище/игрища (футболен терен с размери 100 – 70 м. минимум) и обслужващи и озеленени площи, включващи дървесна растителност;

4.1.2. подстрояване на имота с не по-малко от две нива гаражи, паркоместа и обекти с обществено-обслужващи функции;

4.1.3. представяне на идеен проект по реда на ЗУТ и всички наредби към него, съгласуван от Главен архитект на Община Велико Търново;

4.1.4. площта на ниво терен и изградените върху нея съоръжения /без площта на подстрояването /остава като обезщетение в полза и собственост на Община Велико Търново;

4.2. Приоритетни условия:

4.2.1. срок за осъществяване на строителството, не по-дълъг от 36 месеца;

4.2.2. документи, доказващи финансовата стабилност на кандидатите, изразяваща се в собствен капитал не по-малък от 10 000 000 /десет милиона/ лева и оборот за последните три години не по-малък от 60 000 000 /шестдесет милиона/ лева;

4.2.3. банкови референции за финансова стабилност на инвеститора;

4.2.4. гаранционна депозитна вноска в размер на 200 000 /двеста хиляди/ лева за участие в конкурса или банкова гаранция за същата сума, валидна и за периода на строителството до приемане на обезщетението;

4.3. Общи условия:

4.3.1. инвеститорът се задължава да предаде обектите, дължими като обезщетение в полза на Община Велико Търново, в завършен експлоатационен вид, включващ: изкуствена настилка за игрищата, ограда, осветление, озеленяване и трайна настилка за обслужващите площи;

4.3.2. представяне на предложения със социална значимост за региона;

4.3.3. представяне на програма за разкриване на работни места.

5. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по организиране и провеждане на конкурса съгласно разпоредбите на глава VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в съответствие с изискванията на настоящото решение.

6. След приключване на конкурсната процедура и съгласуване на идеен проект за строителство в УПИ ІХ, кв. 28 по плана на гр. Велико Търново, Кмета на Общината да внесе предложение във Великотърновския Общински съвет за решение относно конкретните параметри за учредяване правото на строеж на спечелилия конкурса.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на оценка на имот и прехвърляне на идеални части от земя след реализирано отстъпено право на строеж, Вх. № 2139/ 15.10.2009 г.

 

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Предполагам, че точка 2 е предизвикала интерес. Първото, което ми направи впечатление в материалите, които получих, е, че вместо стандартния израз в края на преамбюла „предложението е законосъобразно и целесъобразно” пише, че предложението е много интересно и заслужава нашето внимание. Затова аз се зачетох по-сериозно в предложението. Връщам се назад в историята. И вие знаете, че преди повече от 2000 години финикийците са измислили едно универсално средство – паричните знаци. След като имаме парични знаци, които изравняват стойността на стоките и на услугите, не виждам какво налага да прехвърляме идеални части, да изравняваме някакви суми, които според мен не са съизмерими.

Другото, което си мисля е, че ако осъществим тази сделка, никой не знае тези хора, които вече са купили апартаментите, дали са съгласни. Нямаме и писменото съгласие на фирмата дали е съгласна с това наше решение. Всички тези въпроси ме карат да стигна до извода, че трудно бих могъл да подкрепя това предложение. Аз имам следния въпрос: какво става с ДДС върху тази сделка? Някои казват, че това ДДС в размер на 95 000 лв. ще бъде спестено за фирмата, други казват, че тези 95 000 лв. няма да влязат в държавния бюджет.

Г-н ИВАН ВЕЛИЧКОВ ИВАНОВ: Предлагам да отложим предложението, да мине през съответните комисии, да бъде дадено становището от ОбА и тогава да го разгледаме.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Аз искам да кажа, че подкрепям това предложение за отлагане. Какво разбрах от предложението. За земята ние сме отстъпили суперфицията, но земята е общинска и ние не получаваме никакъв данък от нея. Същевременно даже да се събори някъде блок, не се погасява ограниченото вещното право. Ако се прехвърли пълното вещното право към ограниченото вещно право, ние ще можем в бъдеще да получаваме данък от самия предприемач или от тези, които са си закупили жилища там. От друга страна – Общината си взема това, което е по договор. От трета страна, предприемачът ни дава апартаментите с ДДС, т.е. той ги е платил един път, но данъчният кредит не може да се приспадне, обаче ние не можем да му го възстановим. Може би трябва да се прецизира и може би по комисии трябва да има повече дебати, за да дойде тук в изчистен вид.

Според мен, на пръв поглед предложението е изгодно и за предприемача, който ще може да си възстанови данъчния кредит, и за Общината, която ще почне да получава някакви приходи. Подкрепям предложението да отложим точката, да се разгледа по комисии, ако трябва и с експерти, защото такова предложение в България не е минавало.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението за отлагане на точката. Предложението беше прието с 35 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно Извършване на ремонтни дейностти в имот общинска собственост, Вх. № 2121/ 12.10.2009 г.

Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: Вземам отношение като член на ПК по БФ. Ние подкрепяме принципно предложението на ОбА, но поставихме едно изискване: да се запознаем с договора, защото не ни беше ясно къде се намира, какъв е размерът на наема и какво е състоянието на обекта. Запознах се с документацията и разбрах, че става дума за обект, който е на портала на Старата болница, известен като павилион за закуски и други хранителни продукти, които обслужват персонала на болницата и болните. Той е в окаяно състояние, без захранване с електроенергия, с ВиК, той е с нарушено подово покритие. В този смисъл считаме, че е справедливо и разумно наемателят, който е спечелил конкурса, да извърши със свои средства ремонта, а Общината да приспадне разходите от месечния наем за 5 месеца. Предлагам да подкрепим предложението на ОбА.

Г-н НИКОЛАЙ ЦОНЕВ: Аз имах подобни съображения, както тези, които изказа г-н Драгнев. Продължавам да се притеснявам от това, че трябва да се направят ремонтни дейности, които трябва да се приспаднат от наема, но се съмнявам, че 5000 лв. ще му стигнат, като гледах състоянието на обекта. Нека да не заковаваме сумата.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 730

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 17 ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл. 24 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с чл. 231 от ЗЗД и протокол на комисия, назначена със Заповед № РД 22-1377/28.09.2009 на Кмета на Община Велико Търново, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за извършване на ремонтно- възстановителни работи за сметка на наема в отдаден имот общинска собственост, намиращ се в района на Стара болница, представляващ търговски обект с наемател ЕТ „Боляри - Манол Петров” в размер на 5 /пет/ месечни наемни вноски.

Средствата, изразходвани за ремонтно- възстановителни работи от фирмата да се документират с платежни документи пред отдел “Общинска собственост”.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Доклад относно одобряване на проект за частично изменение на ПУП, кв. № 324, гр. Велико Търново, Вх. № 2091/ 05.10.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 24. Предложението беше прието с 33 „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 731

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 ЗМСМА и чл. 129 ал. 1 ЗУТ, Великотърновски Общински съвет

Одобрява частично изменение на ПУП – план за регулация за кв.324 и 3241 по плана на гр.Велико Търново, както следва: закриване на улица с ОК ОК 1360 – 1363 – 1364 и улица с ОК ОК 1361 – 1244 – 3244 и създаване на нова улица с ОК ОК 1360-а – 1372; заличаване на кв.3241; обособяване на нов строителен квартал 3242 включващ ПИ № 2125, ПИ № 2126, ПИ № 2127; промяна на южната и част от югозападната улично – регулационна граница на новообособения квартал 3242 спрямо улица с ОК ОК 1372 – 1297 – 1351 – 1352 – 1353 – 1362 по съществуващите имотни граници на ПИ № 2126 и ПИ № 2127 по кафявите линии; за кв.3242 се обособяват два нови урегулирани поземлени имота - УПИ ІV-2126 и УПИ ІІІ-2127 по зелените линии и надписи; за кв.324 се обособяват тринадесет урегулирани поземлени имота - УПИ ІІ-2120, УПИ ІІІ-2119, УПИ ІV-2118, УПИ V-2117, УПИ VІ-2116, УПИ VІІ-6188, УПИ VІІІ-6187, УПИ ІХ -2115, УПИ Х-2114, УПИ ХІ-2123, УПИ ХІІ-2121, УПИ ХІІІ-2122 и УПИ ХІV- 2121- зелените линии и надписи и допълнителна поправка с виолетов цвят.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на проект за частично изменение на ПУП, кв. № 651, гр. Велико Търново, Вх. № 2131/ 13.10.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 25.

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, 1 „против” и 2 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 732

На основание чл.21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие Кметът на Общината да одобри по реда на чл. 129 ал. 2 ЗУТ, чл. 134, ал. 2 и във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗУТ и чл. 62-а, ал. 2 и ал. 3 ЗУТ – частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация за УПИ „за озеленяване и укрепителни мероприятия” от кв.651 , ЖК „Света гора” по плана на гр. Велико Търново - образуване на нов УПИ V – за „трафопост” от кв.651.

Съгласно чл.3, ал. 2, т. 3 от ЗОС и чл. 2, ал. 1, т. 1 от НРПУРОИ площите , предвидени за „озеленяване” представляват публична общинска собственост. Във връзка с отреждането на новообразувания УПИ и на основание чл.21, ал. 1 т.8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 2, ал.3 от НРПУРОИ Великотърновски Общински съвет дава съгласие новообразуван УПИ V – за „трафопост” от кв.651, ЖК „Света гора” по плана на гр. Велико Търново, да бъде обявен за частна общинска собственост.

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Избор на комисия по изготвяне на предложения за съдебни заседатели, Вх. № 2080/ 30.09.2009 г.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: От името на нашата Група предлагам за член на Комисията г-н Николай Цонев – учител в ПМГ „В. Друмев”.

Г-н ИВАН ВЕЛКОВ ИВАНОВ: От името на Групата на БСП предлагам г-жа Желка Денева за член на Комисията.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: От името на нашата група предлагам г-н Александър Чокойски – за председател на Комисията.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: От името на група „Десен алианс” предлагам за член на Комисията г-н Мавроди Калейнски.

Г-н ПЛАМЕН ЦАНЕВ: От името на група „Граждани за В. Търново” предлагам за член на Комисията г-н Ивайло Любенов.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Предлагам за член на Комисията г-н Стефан Стоянов.

Г-н ИЛИЯ ВЕЛКОВ: Предлагам за член на Комисията г-н Хасан Палов.

Предложенията бяха приети с 37 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 733

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 5 от Наредба № 2/ 08.01.2008 г. за съдебните заседатели на Министъра на правосъдието, Великотърновски Общински съвет избира комисия от 7 общински съветника, която да изготви предложенията за съдебни заседатели. Комисията е в състав:

Председател: Александър Стойнов Чокойски

Членове:

 • Николай Станчев Цонев
 • Желка Илиева Денева
 • Мавроди Евстатиев Калейнски
 • Стефан Николов Стоянов
 • Хасан Ахмедов Палов
 • Ивайло Любенов Иванов
 • Комисията да представи на следващото заседание на Великотърновски общински съвет предложенията за съдебни заседатели, отговарящи на изискванията на чл.67 от ЗСВ.

  ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне представители на Великотърновски Общински съвет в Комисията за удостояване с Академичната награда на Община Велико Търново.

  Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Според чл. 11 от Статута на Академичната награда на община В. Търново предложените от факултетските съвети до пет кандидатури се разглеждат на заседание на петчленна комисия, която ежегодно се събира в състав: трима представители на Академичния съвет на ВТУ и представители на ОбС, определени с решение на ОбС, които не са членове на Академическия съвет. В тази връзка давам следното предложение за решение: „На основание на чл. 11 от Статута за Академичната награда на община В. Търново и на предложение, съгласувано с членовете на ПК по ОН, ОбС В. Търново реши: представители на ОбС в петчленната комисия по номинация на носител на Академичната награда на община В. Търново за 2009 г. са: д-р Николен Стойнов и г-жа Роза Мишева”. Това е съгласувано с всички членове на ПК.

  Предложението беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

   

  РЕШЕНИЕ № 734

   

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11 от Статута за Академичната награда на Община Велико Търново, Великотърновски Общински съвет

  Определя представители на Великотърновски Общински съвет в Комисията за удостояване с Академичната награда на Община Велико Търново, както следва

 • Роза Димитрова Мишева
 • Николен Веселинов Стойнов
 • ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на обръщение.

  Г-н МИЛЕН МИХОВ: На първо време се извинявам, че поднасям текста в такъв вид и в такава редакция, но той действително беше написан в последния момент. Искам да кажа, че предлагам една промяна: да не бъде като декларация, а като обръщение до съответните институции. Предлагам да отпадне текстът на стр. 2 това, което започва от 4.4 и стига до двете точки на строителството, като следващото изречение започне така: „С цел запазване на съществуващите инсталации…”. Ако има предложения за поправка, можем да направим поправки.

  Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Предлагам да се добави в последния абзац „и създаване на нормални условия за децата”.

  Предложението беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

   

  РЕШЕНИЕ № 735

   

  На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет приема обръщение със следния текст:

   

  До МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  До МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

  До МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ

   

  О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

  На основание чл. 44, /2/ от ЗМСМА, Договор от 03.07.2008 г.за учредяване безвъзмездно право на строеж върху недвижим имот между Община Велико Търново и Изпълнителна агенция Социални дейности на Министерството на отбраната, Разрешение за строеж № 996/19.12.2008 г., издадено на Териториална дирекция гр. Плевен към Изпълнителна агенция Социални дейности на Министерството на отбраната и Договор от 05.06.2009 г. между Териториална дирекция Плевен към Агенция Социални дейности на Министерството на отбраната и „СД ВИАНА” ООД София, за строителни работи по разширението на съществуваща детска градина УПИ при квартал 153 „А”.

  На 01.07.2009 г. започна строителство на ново крило към ЦДГ „Здравец”. Част от покривната конструкция на вече съществуващата сграда бе разпокрит, градината спря да функционира. Общината създаде организация, при която сто и двадесет деца се извозват сутрин и вечер до детска градина в другия край на града.

  На 01.10.2009 г. работата по обекта бе спряня с Акт № 10 и бяха направени предписания с цел запазване на съществуващите инсталации - ел. табла, газ табла и ВиК, намиращи се в топлата връзка и възобновяване нормалното функциониране на съществуващата детска градина:

  - в топлата връзка върху съществуващите разпокрити метални ферми да се извършат покривните работи, да се изпълни ел.инсталация;

  - да се изпълни преградна стена между съществуващата сграда и новостроящата;

  - да се обособи отвор на подходящо място за захранване на кухненския блок.

  Към днешна дата, нищо от това не е изпълнено и се създаде следната ситуация:

  Сутрин и вечер децата престояват в занималните на ЦДГ “Здравец”, а те не се отопляват.

  Затруднения при превозването на малки деца /сутрин и вечер/ при зимни условия.

  Сградата не може да се отоплява, поради спряното подаване на газ и откритите на атмосферните условия пускови табла на котелното отделение.

  Част от радиаторите на сградата се намират в пространството без покривна конструкция и са подложени на замръзване при ниска температура.

  Откритото пространство се пълни с вода при дъжд, съответно и със сняг ако остане открито и през зимата.

  Невъзможност на кухненския блок да функционира, поради липса на вход за снабдяване с провизии /входът беше затворен по време на строежа и нов не се откри/.

  Уважаеми господа настояваме да бъдат взети необходимите мерки за пускане в експлоатация съществуващата ЦДГ “Здравец” и извършване на всички ремонтни дейности по възобновяването и в първоначалното работно състояние.

   

  Заседанието беше закрито в 12.40 часа.

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ

  ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                  /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/

   

  ПРОТОКОЛИРАЛ:

                  /Р. ГРЪНЧАРОВ/

   

  ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ГЕОРГИ СТЕФАНОВ………………

  ТОДОР ТОДОРОВ………………….

  МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ………….

  ИВАЙЛО ИВАНОВ…………………