ПРОТОКОЛ № 56

 

От петдесет и шестото заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 19.11.2009 г. от 9.10 часа в залата на Община Велико Търново

 

Присъстваха 36 общински съветника. Отсъства г – н Милен Михов.

Заседанието беше открито от председателя на Общинския съвет – г-н Александър Чокойски, който даде думата на председателя на Общинската избирателна комисия, който съобщи, че въз основа на постъпила молба за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Христо Мийков Христов ОИК е взела решение да прекрати пълномощията на г-н Христов и да обяви за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ Росен Върбанов Иванов. Г-н Росен Иванов положи клетва като избран общински съветник.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Аз искам да предложа като точка 1 да влезе предложението за присъждане на Академичната награда на община В. Търново в размер на левовата равностойност на 5000 евро на Благовест Асенов Благоев. Той е завършил ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, специалност „Руска филология”.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Предлагам да отпадне точка 13 от проекта за дневен ред, тъй като липсва становище на кмета на населеното място. Моля, когато точката влезе за разглеждане в ПК, да бъде поканен кметът на населеното място.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Правя противно на предложението на г-н Димитров. Става въпрос за предложение на НСПСПК по начина на приватизация на бившето училище в Беляковец. Преди няколко сесии НС внесе предложение приватизацията да бъде по общия ред. Тогава г-жа Беренска направи мотивирано изказване и искане приватизацията да бъде обявена чрез конкурс за социални нужди. Предложението беше прието от мнозинството общински съветници и конкурсът беше обявен по този начин. Не се яви кандидат, макар че бяха направени допълнителни промени в условията на конкурса. Досега са обявени шест официални търга, на които не се е явил нито един кандидат. НС предлага този проект за решение, няма проблем кметът да изрази мнението си и тогава ОбС да вземе решение, но не трябва предложението да пада преди да е обсъдено тук.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз съм изненадан от това предложение на г-н Стефанов. Той би трябвало да се заинтересува дали кметът на населеното място при направените от тях корекции ще подкрепи или ще отхвърли предложението. Затова подкрепям предложението си т. 13 да отпадне поради липса на становище на кмета на населеното място.

Г-н Чокойски подложи на гласуване включването на предложението за Академичната награда на Общината като точка 1 от дневния ред. Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението на г-н Димитров за отлагане на точка 13. След преброяване на гласовете г-н Стефан Стоянов предложи да се направи прегласуване. Резултатите след прегласуването бяха: 16 „за”, 5 „против” и 8 „въздържали се”.

Целият дневен ред беше приет с „за”, „против”, „въздържали се”.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Присъждане на Академичната награда на Община Велико Търново.
 2. Информация относно касово изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.09.2009 г., Вх. № 2231/ 06.11.2009 г.
 3. Промени по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 31.10.2009 г., Вх. № 2260/ 10.11.2009 г.
 4. Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на капиталови разходи, Вх. 2203/ 02.11.2009 .
 5. Даване на съгласие за кандидатстване с проект по програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 - 2013”, Вх. № 2143/ 16.10.2009 г.
 6. Промени в Наредбата за реда на придобиване, управление ги разпореждане с общинско имущество, Вх. № 2247/ 09.11.2009 г.
 7. Разпределение на новопридобити общински жилища, Вх. № 2233/ 06.11.2009 г.
 8. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 2125/ 01.09.2009 г.
 9. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 2007/ 01.09.2009 г.
 10. Доклад относно одобряване на план - схеми за електрификация, водоснабдяване и канализация към ПУП, местност „Устито”, землище гр. Дебелец, Вх. № 2251/ 09.11.2009 г.
 11. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. Велико Търново Вх. № 2234/ 06.11.2009 г.
 12. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Къпиново, Вх. № 2217/ 04.11.2009 г.
 13. Приемане на оценка на имот и прехвърляне на идеални части от земя след реализирано отстъпено право на строеж, Вх. № 2236/ 06.11.2009 г.
 14. Предложение от НСПСПК, Вх. № 2266/ 11.11.2009 г.
 15. Приемане на Информация за дейността на търговските дружества със 100 % общинско участие за деветмесечието, Вх. № 2256/ 10.11.2009 г.
 16. Приемане на Информация по доклад от проверка на „Организация на движението, паркинги и гаражи” и проект за план за действие, Вх. № 2210/ 03.11.2009 г.
 17. Приемане на Информация за проведено общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, гр. Велико Търново, Вх. № 2194/ 30.10.2009 г.
 18. Приемане на Информация за проведено общо събрание на акционерите на „Общинска банка”, гр. София, Вх. № 2200/ 02.11.2009 г.
 19. Приемане на Информация за състоянието на престъпността и охраната на обществения ред на територията на РУ на МВР, гр. Велико Търново, Вх. № 2164/ 21.10.2009 г.
 20. Именуване на улица, гр. Велико Търново, Вх. № 2193/ 30.10.2009 г.
 21. Предложение относно опрощаване на дълг на г-н Богдан Мирков Маринов, Вх. № 2215/ 04.11.2009 г.
 22. Утвърждаване на списък с кандидати за съдебни заседатели.
 23. Предложение относно решаване на проблема с горите около гр. Велико Търново, Вх. № 2204/ 02.11.2009 г.
 24. Предложение от г-н Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 2207/ 03.11.2009 г. и становище на Д-р Румен Рашев, Вх. № 2270/ 11.11.2009 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Присъждане на Академичната награда на Община Велико Търново.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Искам да благодаря на общинските съветници и на Председателството, че внесе тази точка допълнително, тъй като иначе трябваше да се прави извънредна сесия. Аз искам да внеса малко яснота по предложението. Съгласно Статута на наградата бяха номинирани общо 11 кандидати. Комисията, която включваше трима членове на Академичния съвет и двама общински съветници, номинира трима и сегашният кандидат беше избран при гласуване с 28 гласа „за” и 4 „против”.

Благовест Благоев е автор на един публикуван разказ и 6 стихотворения. Има отпечатани преводи на девет разказа и на 7 стихотворения. Участвал е в 7 конференции, от които 4 в Русия. Има 10 научни публикации и според ръководителя на катедрата – доцент Гочев, публикациите му показват перспектива за по-нататъшна успешна научна реализация. Печелил е 6 награди за творчески изяви и 2 награди за научни доклади. В момента работи като асистент във ВТУ.

Предложението по т. 1 беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 736

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5 във връзка с чл. 3 от Статута за Академичната награда на Община Велико Търново, Решение № 11 от 16.11.2009 г. на Академичния съвет на Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Великотърновски Общински съвет

 

ПРИСЪЖДА

Академичната награда на Община Велико Търново в размер на левовата равностойност на 5 000 /пет хиляди/ евро

на

Благовест Асенов Благоев

Завършил Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” 2008 година специалност „Руска филология”, степен „бакалавър”, магистър по Транслатология /с руски език/.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация относно касово изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.09.2009 г., Вх. № 2231/ 06.11.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 2:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

Приложение към протокола – Решение № 737.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 31.10.2009 г., Вх. № 2260/ 10.11.2009 г.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Шеста година съм в ОбС и винаги съм подкрепял промените в бюджета. Днешният случай е по-особен и аз няма да подкрепя промяната. Ще изясня причините за това. Г-н Председателю, моля Ви, когато внасяте точки за разглеждане като тази, която е за промени в бюджета на спорта, да ги входирате за нашата ПК.

Какво ни се предлага? Да извадим 2000 лв. от предвидените за развитието на масовия спорт и да ги дадем на Христомир Христов. От друга страна, през годината непрекъснато са постъпвали молби в ПК за младежта и спорта с желание от отделни спортни клубове да бъдат финансово подпомогнати някои от техните прояви. Отговорът, който сме получавали от ОбА, винаги е бил, че липсват такива средства. Оказва се, че е имало заделен резерв и в края на годината ние ще възнаградим Христомир Христов с 2000 лв. Тук искам да повдигна въпроса: Къде е наградата на Гергана Баръмова – олимпийски шампион по бадминтон за хора с уврежданията. Няма такива средства. Още нещо: през април нашата ПК разпредели срадствата, които са заделени в общинския бюджет за подпомагане на спортните клубове. Оказа се, че старши експертът по сторта е пропуснал клуба по джудо. Клубът е подал документите си в срок, те отговарят на условията, полагат им се близо 2000 лв. по точковата система. Идваха и помолиха да ги включим, направихме предложение до ОбА, но те не получиха никакви средства. По тези причини аз ще напусна залата и няма да участвам в това гласуване.

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – въздържал се, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – въздържал се, Пламен Легкоступ – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, 7 „въздържали се”.

Приложение към протокола – Решение № 738.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен дълг за финансиране на капиталови разходи, Вх. 2203/ 02.11.2009 .

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 4:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”-

РЕШЕНИЕ № 739

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, т. 7 и чл. 17 от ЗОД, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за поемане на общински дълг като определя:

1. Обект на дълга – Финансиране на окончателно плащане по Оперативна програма „Регионално развитие”, схема за безвъзмездна финансова помощ „BG161PO001/1.1-01/2007 – Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, проект „Реконструкция и модернизация на ОУ „Бачо Киро” с полудневна детска градина, гр. Велико Търново”.

2. Максимален размер на дълга по Номинална стойност – 700 000 лева; 3. Валута - лева;

4. Вид на дълга – Търговски кредит;

5. Начин на обезпечаване - Собствени приходи 6. Условия за погасяване - Съгласно погасителен план

7. Максимален лихвен процент – ОЛП плюс надбавка – до 7%.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да проведе процедура за избор на финансова институция, която да осигури необходимото финансиране по проекта.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване с проект по програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 - 2013”, Вх. № 2143/ 16.10.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 5:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 740

 

На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства по Програмата „Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013”. , Приоритетна ос 2 – Околна среда, Ключова област на интервенция 1- Развитие на системи за управление и опазване на околната среда, с проект „Eкоурбанистични зони в Еврорегион Долен Дунав – модели за устойчиво градско развитие (І етап- предварително проучване за проектиране и изграждане)”.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени в Наредбата за реда на придобиване, управление ги разпореждане с общинско имущество, Вх. № 2247/ 09.11.2009 г.

Г-н Чокойски съобщи, че ПК по МСНУРП предлага да се добавят след текста думите: „След предварително съгласуване с ПК по ОС” и подложи на гласуване основното предложение по т. 6 заедно с предложеното допълнение. Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 741

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Утвърждава следната промяна в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

Създава се нов чл. 128 а със следния текст:

„При явно несъответствие /занижение или завишение/ на формираната по реда на настоящия раздел наемна цена с реалните пазарни стойности, определянето на начална тръжна или конкурсна наемна цена на пазарен принцип може да бъде възложено на лицензиран оценител на имоти, след предварително съгласуване с постоянната комисия по общинска собственост към Общински съвет.”

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Разпределение на новопридобити общински жилища, Вх. № 2233/ 06.11.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 7:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – въздържал се, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 742

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 3, ал. 3 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общински съвет включва в списъка на жилищата от фонд „За настаняване под наем” 11 апартамента, построени върху УПИ ХІІ от строителен квартал 620 по ПУП на гр. Велико Търново.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 3, ал. 3 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища Великотърновски Общински съвет включва в списъка на жилищата от фонд “Резервен” 2 апартамента, построени върху УПИ ХІІ от строителен квартал 620 по ПУП на гр. Велико Търново.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 2125/ 01.09.2009 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ прочете питането си относно концесия за язовир „Мотела” и нейното преотдаване, заобикаляне на действащото законодателство и липса на последващ контрол.

Г-н РУМЕН РАШЕВ прочете отговор на питането.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: В рамките на две години аз доказах и ще продължавам да доказвам, че извеждайки каквато и да било информация, тя винаги ще бъде подкрепена с документи. Казвате, че липсва сигнал, ето аз представям договор с фирмата. Искам да напомня, че питането ми към Вас, г-н Рашев, е и относно последващ контрол. Договорът, който държа тук, ще бъде предоставен на председателя на ОбС и ако искате сигнал, ще го имате.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 2007/ 01.09.2009 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ прочете питането си относно

Г-н РУМЕН РАШЕВ прочете отговор на питането.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Хубаво е, че обяснението беше направено публично и вече няма аз да давам обяснения защо няма спирки. Неприятно е, че до края на годината ще бъдат поставени общо 4-5 спирки и че все още има административни въпроси, които търпят уреждане и това ще възпрепятвства поставянето и на другите спирки. Въпреки всичко съм удовлетворен от това, че сте се мобилизирали и сте взели мерки за решаване на проблема.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Доклад относно одобряване на план - схеми за електрификация, водоснабдяване и канализация към ПУП, местност „Устито”, землище гр. Дебелец, Вх. № 2251/ 09.11.2009 г.

Г-н ДИМИТРОВ – кмет на гр. Дебелец: Аз представих писмено становище. В подкрепа на написаното искам да кажа, че по схемата, която е предложена за одобрение като ел, ВиК не мога да кажа нищо против. Имам против това, че въпросът не е разгледан в дълбочина. Става въпрос за повърхностните води, които ще се акумулират на тази огромна пплощадка от около 20 декара. Засега е предложена само част от проекта. Обектът е върху огромна площ, която ще окаже въздействие върху оттока на повърхностните води в този район. Експертният съвет е отхвърлил възражението на гражданските сдружения с мотива, че водите, които ще се излеят в този район, не отиват в регулацията на града. Напротив, те се насочват и отиват в най-ниската част на града от изток на запад. Няма открито дере, тъй като е изграден бетонов профил и водите са вкарани в него. След направата на обходния път при Дебелец ситуацията коренно се измени. Дебелец никога не е заливан от изток. През 2002 г. и 2005 г. беше наводнен именно в тази част, имаше огромни разрушения през 2002 г. Бяха съборени около километър и половина улици, бяха направени кратери на градския площад, бяха избити тротоарни плочки. Вследствие на това че водата, която се е събрала в този район, не беше поета от този колектор, се създаде свръхналягане, водата изби и разруши настилки.

Притеснява ме, че с лека ръка е отхвърлено възражението на тези хора, които са потърпевши, които възстановяваха сградите, отводняваха жилища и вадиха тиня. Нямам нищо против строителството, но трябва да има гаранции, че няма да се нанасят допълнителни щети на тези хора, които са потърпевши. Мисля, че най-доброто решение е да се проучат резултатите, които ще се получат вследствие на застрояването и покритието на тази територия от 20 декара с плътно покритие и излива при интензивни валежи каква вода ще акумулира в този район допълнително. Дебелец е наводняван вече два пъти оттам. Срещу записаното в доклада аз не съм против. Предлагам да се направят допълнителни проучвания за влиянието на повърхностните води в този район, върху изградената вече инфраструктура от изток, през площада до изхода за р. Белица. През 2002 г. от „Бедствия и аварии” бяха отпуснати 40 000 лв, които не ни стигнаха да възстановим щетите. Това е най-ниската част. Високите води от р. Белица връщат на 100 метра в регулацията от запад.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Разбирам притесненията на г-н Димитров и предвид на това, че познавам и мястото там, наистина той има голямо основание да се притеснява за това, но Вашите притеснения, г-н Димитров, и решаването им са въпрос на бъдещо проектиране. Към момента ние одобряваме само един ПУП. Предстои проектиране, съгласувания с ВиК. Смятам, че в процеса на проектиране това задължително ще бъде решено. Нямаме основания да не приемем този ПУП в момента.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Аз напълно подкрепям това, което каза г-н Тодоров. Искам да допълня казаното, за да бъде ясно и за решенията, които ще вземаме и в бъдеще. С последните изменения на ЗУТ ПУП, които влизат в повече от един квартал, задължително се одобряват в ОбС. Когато се гледат такива планове, които са за бъдеща инфраструктара в земи извън територията на населените места, се налага ОбС да вземе решение. В конкретния случай, а и в други подобни случаи, които ще дойдат в бъдеще, ние сме на ниво ПУП, т.е. в плана на земеразделяне има прекарана линия, където трябва да минат водопровод и канал и това е една техническа възможност при предварително разглеждане и предварителни проекти. Сега ние ще одобрим само трасе, но следва инвестиционен проект за всичко, което тези инвеститори искат да изградят на тази площадка. В този проект ще има всички специалности, вкл. и ВиК, и ще бъде проучено колко вода ще се събере там при проливни дъждове, с какви сечения трябва да се отведе водата, докъде и т.н., т.е. предстоят много по-сериозни проучвания, за каквито говори и кметът на Дебелец и аз не виждам причина да не подкрепим сега предложението. Всички задължителни технически параметри ще бъдат изяснявани занапред от различни гледни точки.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Понеже в изказването на г-жа Брайнова имаше много „ще”, предлагам да се добави следното изречение: „Да се имат предвид предложенията на кмета на гр. Дебелец”.

Г-н ИВАН ВЕЛКОВ ИВАНОВ: Аз, като човек, свързан с гр. Дебелец, също изразявам своите опасения и се присъединявам към протестите на нашите съграждани, които наситна бяха наводнявани неколкократно при сега съществуващата ситуация. Само отпадните води от пътния възел бяха достатъчни, за да запълнят този профил на дерето, за който говори г-н Димитров. Дерето е канализирано с един П-образен бетонен профил и върху него върви улична мрежа, върху дерето е разположен и централният площад на града и всички водосборни шахти на уличната мрежа, които са заустени от този П-образен профил, по време на проливни дъждове, изкарват като фонтан кална вода, която отива в мазите, в гаражите, в приземните етажи, в дворовете на вички, които са по протежение на това дере.

Проблемът е много сериозен. Този, който направи инвестиция за мотел или с някакви други намерения в тази част, той ще трябва да инвестира около километър и половина дублиращ отпаден канал. В такъв случай трябва да се разруши този П-образен профил, да се строи наново по-грамаден профил и да се възстанови цялата улична мрежа. Инвестициите ще бъдат големи и строителството ще се оскъпи. Друг вариант няма, водата няма как да върви нагоре. Затова аз ще се въздържа.

Г-н ПЛАМЕН ЦАНЕВ: Всеки един ПУП задължително се придружава от ВиК схема. Тук имаме такава, но такова отводняване без един баланс на водите няма. За мен притесненията на гражданите на Дебелец са основателни и предлагам да бъде отложено това разглеждане, докато към този ПУП бъде представена нормална работна схема. Изрично е записано, че при такива условия се представя идеен проект на вертикална планировка и други решения, които са задължителни за едно следващо проектиране.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението на г-н Цанев за отлагане на точката. Предложението беше прието с 29 „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. Велико Търново Вх. № 2234/ 06.11.2009 г.

Г-н МАВРОДИ КАЛЕЙНСКИ: Аз, като лекар, не можах да си изясня някои неща и затова бих искал да се обърна към ОбА, подготвила проекта за решение. Въпросите ми към нея са няколко. В молбата на Венцислав Друмчев от гр. Дряново има приложена молба за закупуване на клуб, който се намира на ул. „П. Типографов”, № 82. Приложената към документите схема за кадастъра с № 7010 от 23.10. е за ул. „П. Типографов” № 82. В предложения проект за решение се предлага да се обяви търг за имот, намиращ се на ул. „Резервоарска” № 40.

Въпросът ми е дали става въпрос за едно и също и ако приемем такъв проект за решение, дали ще бъде законосъобразен.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Предлагам да отложим точката за следващата сесия.

Предложението на г-н Тодоров за отлагане на точката беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Къпиново, Вх. № 2217/ 04.11.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 12:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 743

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2009 г. недвижим имот частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 000396 по картата на възстановената собственост на землище с. Къпиново, изоставена нива с площ 3,816 дка, ІІІ категория, актуван с АОС № 2489/ 27.01.2005 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 000396 по картата на възстановената собственост на землище с. Къпиново, изоставена нива с площ 3,816 дка, ІІІ категория, актуван с АОС № 2489/27.01.2005 г.

Утвърждава начална тръжна цена, равна на експертната оценка, завишена с 50 %, в размер на 4 731 (четири хиляди седемстотин тридесет и един) лева без начислен ДДС.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на оценка на имот и прехвърляне на идеални части от земя след реализирано отстъпено право на строеж, Вх. № 2236/ 06.11.2009 г.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Искам да се извиня на всички, че не направих изказване, когато този въпрос беше внесен на пердишната сесия, но тъй като тогава имаше доста разисквания, се стигна до това въпросът да се отложи. Надявах се, че във времето между двете сесии това решение ще бъде подобрено, но се оказа, че предложението не е коригирано и се внася в същия вид. Искам да обясня собствената си позиция. Няма да подкрепя това решение в този момент. Първо, най-елементарният въпрос е, че цялото решение от 10 реда се състои от едно много сложно изречение, а би трябвало да има по-голяма яснота. Някога, в 2005 г., сме взели решение да се обяви конкурс, като основна задача на този конкурс е да се яви инвеститор, който срещу отстъпеното право на строеж да предостави жилища на Общината. Явил се е кандиат, който е преценил, че при 15 % обезщетение от РЗП на строящия се блок, има изгода да даде определен брой жилища на Общината, вместо да дава пари за отстъпеното право на строеж. Впоследствие, след като е реализирано строителството, срещу този ангажимент Общината получава 13 апартамента. Дотам сделката по това договаряне е приключила перфектно. Оттам насетне строителят не иска да има за своята част от 1200 кв.м. отстъпено право на строеж, защото сигурно купувачите на апартаментите не искат да имат отстъпено право на строеж, а искат да имат идеални части от земята. Закупуването на земя е друг вид сделка и не можем да твърдим така, че никой на никого нищо не дължи. Може и така да е, но би трябвало да се направи ново изчисление върху процентите, които са право на строеж на предприемача да се изчисли по разгънатата квадратура колко е това право на строеж, колко струва земята и да почнем да правим преценка дали имаме право да му даваме, или той ще дава на Общината. В този смисъл това предложение не е перфектно. Може и да се уравнят частите, но това вече е въпрос на ново изчисление с предложение.

В мотивите за решението се говори, че досега такава практика не е имало и ние тепърва установяваме някаква практика. Щом тепърва установяваме такава практика, значи тя трябва да бъде ясна, добра практика за в бъдеще. В този смисъл аз не я разбирам тази практика. Има и още нещо: в бъдеще това искане на собствениците на жилища с отстъпено право на строеж, ще се разширява, защото по-голямата част от жилищата във В. Търново и в страната е с отстъпено право на строеж. Много хора ще поискат да закупят земята, вместо да бъдат с отстъпено право на строеж. Аз ще бъда против това предложение, защото не виждам достатъчно основание и яснота не само за този конкретен случай, но и за това, което ще последва в бъдеще.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Аз лично приемам тези аргументи. Това, което говорите, наистина е така – искаме да установим практика, защото проблемът съществува. Земята, върху която сме учредили вечно право, създава проблеми както на предприемачите, така и на собствениците и лишава Общината от определени приходи, защото върху тази собственост се дължи данък върху недвижим имот. Това не касае само общинската земя, същия проблем имат и предприемачи, които са закупили земя, а предоставят право на строеж. Земята се води на тяхно име, те плащат данъка, но нямат собственост върху направените жилища. Затова искаме да решим този въпрос: първо да уредим правата на собственост, така както предполага европейската практика, и тази земя, която практически не е общинска, върху нея да могат да се плащат данъци. В този блок имаме 5-6 или 15 апартамента, които един ден могат и да се продадат и Общината няма да има никаква собственост в тази сграда, а земята ще бъде общинска собственост и върху нея няма да се дължат данъци.

Отлагането на точката мисля, че е с цел да се уточнят нещата и аз се надявах на задълбочено разглеждане в комисиите. Не искам да кажа, че ние сме перфектни в изготвянето на това предложение, затова очаквам вашите конкретни предложения, за да имаме една добра практика, за да решаваме по определен начин този въпрос. Затова аз ви предлагам да отложите точката, да разгледате въпроса подробно в ПК, ако трябва да привлечете и външни експерти, но да можем по-нататък да решаваме тези проблеми. Не го отхвърляйте, защото това би носило приходи на Общината и второ, създава ред, правила в отношенията на собственост между всички членове на обществото.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Г-жа Брайнова се изказа като специалист. Опитах се да вникна в същината на предложението, да разделя на части това дълго изречение от 10 реда, за да ми стане ясно какво се иска от мен. В края на краищата аз стигнах до извода, че лично аз не мога да подкрепя това предложение. Не мога да го подкрепя поради мотивите, които изложи и г-жа Брайнова. Ние спестяваме ДДС на лицето „Х” от порядъка на 90 000-100 0000 лв. и подаряваме нещо на някого, което нямаме право да подаряваме – да подарим земята под сградата. Мисля, че предложението на г-н Рашев да не го отвърляме е разумно и след като практиката в бъдеще ще бъде такава, нека да приемем предложението да го отложим, да вникнем и да го разберем, защото ще има вълна от такива други предложения. Затова аз предлагам точката да се отложи.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Аз също искам да взема думата като неспециалист. Какво ми стана ясно в общи линии? Стана ми ясно, че Общината ще получава данъци. Колегата Рашков каза, че ще подарим нещо. Ние сме подарили суперфицията още когато Общината е отстъпила. Сега става така, защото Законът се промени. По-рано земята беше необлагаема сделка, не се облагаше с ДДС и за предприемача е било по-изгодно да сключи договор със суперфиция, тъй като стойността се намалява с 40 %. Сега вече той иска да си приспадне ДДС, затова за него е изгодно земята да е негова, понеже и тя се облага с ДДС. Моето мнение е, ако има как, да подарим всички сгради на собствениците, но те няма да ги искат, защото с решение на Върховния съд е казано, че суперфицията не погива дори при унищожаване на вещта, т.е. дори да се събори сградата, отстъпеното право на строеж остава. Ние не можем да задължим никого. Всеки има право да закупи земята под сградата, но няма смисъл и никой не иска да я закупи. Сега предприемачът, понеже е заинтересован, проявява желание за това.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението на г-н Рашков за отлагане на точката. Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от НСПСПК, Вх. № 2266/ 11.11.2009 г.

Г-жа АЛБЕНА БЕРЕНСКА – кмет на с. Беляковец : Училището в с. Беляковец беше закрито през 2000 г. Не знам дали някой си е задавал въпроса защо през тези 9 г. досега училището не беше на пазара на продажба. Аз ще ви кажа защо: защото след закриването му жителите на селото искаха сградата да бъде използвана или отново за деца, или за дом за възрастни, или за някакъв вид социална услуга. Аз подкрепям тяхното искане и не ми е ясно защо нещо готово, направено, на което е необходим един ремонт или преустройство, трябва да бъде продадено на всяка цена. Казвам това, защото от вестника разбрах, че в НС за приватизация са снели всички условия, които хората от селото бяха поставили, и в момента училището е обявено за продажба на всяка цена. Едва ли тези 200 000 лв, за които е обявено, ще оправят общинската хазна. Щом хората от селото искат сградата да бъде използвана за някакъв вид социална услуга, не виждам защо трябва да се елиминира тяхното желание. Щом ще се прави продажба на всяка цена, без да се съобразяваме с исканията на хората, моето предложение е училището да бъде спряно от продажба. След 1-2 години пазарът ще се раздвижи. Дотогава ще е продадено на всяка цена. Какво ще правим после? Там може да се направи и детска градина. Децата могат да пътуват от В. Търново до Беляковец.

Знам, че ще кажете, че Общината има нужда от пари, но едва ли тези пари ще оправят нещата. Ако наистина условията, приети на комисията, са отпаднали и вие приемете продажба на всяка цена, за мен вие не защитавате интересите на хората. Моето предложение е училището да се премахне от списъка за продажба, щом има предложение за продажба на всяка цена.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Исках да предложа точно това: щом кметът на селото предлага да се извади от списъка за приватизация, да го извадим от този списък и в бъдеще да се търсят начини с европейски програми или нещо друго.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Г-жа Беренска представи нещата вярно, но предложението да се реализира по Закона за приватизация този имот като социална дейност няма шансове да се реализира в обозримо бъдеще. Това показват шестте насрочени конкурса, по които няма никакъв интерес, и безбройните рекламни обяви в средствата за масова информация. Въпросът, който г-жа Беренска постави, е коректен, резонен, но той не касае НС по приватизация и аз също бих се присъединил към предложението да се извади от Програмата за приватизация. С конкурс този обект няма шансове да бъде реализиран.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Всички предложения, които бяха направени, нямат отоношение към днешното предложение като такова, затова аз ви предлагам да го отложим и да дадем възможност на НС по приватизация да вземе решение дали ще го извади от Програмата за приватизация, или не.

Предложението на г-н Тодоров за отлагане на точката беше прието с 24„ за”, 1 „против”, „въздържали се”.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Информация за дейността на търговските дружества със 100 % общинско участие за деветмесечието, Вх. № 2256/ 10.11.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 35 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 744

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон, чл. 17 и чл. 19, т. 1 от НУУПСВОЧКТД, Великотърновски Общински съвет

Приема информация за резултатите от дейността на Търговските дружества за деветмесечието на 2009 г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Информация по доклад от проверка на „Организация на движението, паркинги и гаражи” и проект за план за действие, Вх. № 2210/ 03.11.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 16 беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 745

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да одобри План за действие за отстраняване на пропуски и недостатъци в дружеството.

Приложение:

Информация по доклада от проверката на “Организация на движението паркинги и гаражи” ЕООД гр. Велико Търново.

Проект на ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Информация за проведено общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, гр. Велико Търново, Вх. № 2194/ 30.10.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по точка 17 беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 746

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема за сведение Информация за проведено общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, гр. Велико Търново.

В 10.55 часа беше обявена 15-минутна почивка.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Информация за проведено общо събрание на акционерите на „Общинска банка”, гр. София, Вх. № 2200/ 02.11.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по точка 18 беше прието с 28 „за”, „против”няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 747

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема за сведение Информация за проведено Общо събрание на акционерите на „Общинска банка”, гр. София.

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Информация за състоянието на престъпността и охраната на обществения ред на територията на РУ на МВР, гр. Велико Търново, Вх. № 2164/ 21.10.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по точка 19 беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 748

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема за сведение Информация за състоянието на престъпността и охраната на обществения ред на територията на РУ на МВР, гр. Велико Търново.

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Именуване на улица, гр. Велико Търново, Вх. № 2193/ 30.10.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 749

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие вътрешната улица в комплекс „Качица” с временни ОК ОК 8120 – 8140 – 8147 по плана – извадка от „Окончателен проект - ПРЗ” да се именува: „Народни будители”.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО:Предложение относно опрощаване на дълг на г-н Богдан Мирков Маринов, Вх. № 2215/ 04.11.2009 г.

Г-н ГАНИ ПАНТИЛЕЕВ: Бюджетната комисия разгледа този въпрос и не ни беше ясно за какво става въпрос. Впоследствие научихме защо са тези 576 лв.. Комисията подкрепи предложението на кмета да не се опрощава.

Предложението по т. 21 беше прието с 27 „за”, „против” няма, 8 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 750

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1, ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., Великотърновски Общински съвет

Дава мнение да не се опрощава дължимата сума в размер 1 289, 51 лв. на лицето Богдан Мирков Маринов, тъй като същата представлява събираемо държавно вземане.

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Утвърждаване на списък с кандидати за съдебни заседатели.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Съгласно Закона за конфликт на интереси, тъй като съм в роднински отношения с едно от лицата, няма да участвам в гласуването.

Г-н ИВАН ВЕЛКОВ ИВАНОВ: Аз няма да участвам в гласуването поради това, че моето име фигурира в този списък.

Предложението по точка 22 беше прието с 31 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 751

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт и чл. 4 и чл. 5 от Наредба № 2/ 08.01.2008 г. за съдебните заседатели, Великотърновски Общински съвет

Предлага 35 бр. кандидати за съдебни заседатели и 4 бр. допълнителни предложения за съдебни заседатели съгласно приложения списък, неразделна част от това решение.

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно решаване на проблема с горите около гр. Велико Търново, Вх. № 2204/ 02.11.2009 г.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Преди днешното заседание от името на ПП ГЕРБ беше предложен един текст за изменение и допълнение на предложение с вх. № 2104 (цитира). Към предложението за по-голяма яснота е приложена извадка от Наредба 8, където е изписан текстът на чл. 18, ал. 6, където се казва, че основните графични материали на предварителния проект трябва да отразяват бъдещото развитие и устройство на територията, включващо и горски територии, в които не се допуска промяна на предназначението и останалите, в които това е допустимо. На практика ние предлагаме този член да се приложи за горските територии извън „Натура 2000”, разположени до регулационните граници на гр. В. Търново.

Представителите на Комитета за горите раздадоха тук един документ, на който бяха написали: „Против предложението на ГЕРБ”, но аз искам да им кажа, че ние нямаме никакви противоречия с вас по този въпрос. Общият устройствен план задължително трябва да отрази териториите, включени в „Натура 2000”. Същите територии попадат в разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие и на Закона за защитените територии и тези два закона в достатъчна степен защитават статута на попадналите в „Натура 2000” територии. В тези закони законодателят е предвидил много строги процедури на оценка на съвместимост, оценка за въздействие на околната среда и т.н. при предприемане на някаква инвестиционна инициатива, така че аз не виждам как повече можем да защитим тези територии. Има два закона, които ги защитават, и както ОУП, така и Общината трябва да се съобразяват с това.

Другото допълнение, което правим, засяга горски територии, разположени до регулационните граници на В. Търново, като за тях да се предвиди невъзможност за промяна на предназначението. С това смятаме, че се разширява обхватът на защитените горски територии и в крайна сметка целта е да се съхрани горският пояс около гр. В. Търново. Считам, че с така направеното предложение за промяна на текста, ако то бъде прието от „БУЛПЛАН” ООД, с ОУП ще се реши цялостно и за много години напред съдбата на зеления пояс около В. Търново. Ако бъде прието това наше решение, ОбС ще даде ясен знак, че работи в името на обществения интерес, в името на гражданите на В. Търново

Г-н Чокойски съобщи, че са постъпили заявления за изказване от граждани и даде думата на гражданите.

Г-н ЙОРДАН ЦВЕТАНОВ: Позволявам си да взема думата и да изразя моето становище по изкуствено създадения проблем за горите. Практически се получава така, че в продължение на повече от година и половина група граждани занимават обществото със своите лични проблеми, прикрити зад обществени интереси. Всички членове на т.нар. „Комитет за горите” са съседи и семейства, които живеят в непосредствена близост до т.нар. „горски масив”. Предложението, направено от г-н Стефанов, започва така: „Във връзка с решаването на проблема...:. Не става ясно кой е този проблем, кой го формулира и на кого е. За да се решава един проблем, той трябва ясно и точно да е формулиран. Самият проект за решение най-накрая съдържа израза „При спазване законите на страната”. Оставам с убеждение, че г-н Стефанов едва ли не твърди, че към момента законите на страната не са спазени от вас, господа общински съветници, и трябва да бъдат коригирани в насока към спазване. Аз твърдя точно обратното – това, че няма проблем и че законите на страната са спазени, е потвърдено в пет съдебни акта по пет дела, две от които са по преки жалби на лица от Сдружение с нестопанска цел „За гората” и четири по предложение на Прокуратурата на РБългария. По всички тези дела са обсъждани всички документи, които господата от сдружението вадят на всяка пресконференция като нови, новооткрити и т.н.

Единствено не е обсъждан един документ – заповедта за създаване на дендрариум. Смея да твърдя, че тази заповед не е публикувана в „Държавен вестник”, не е влязла в сила и не е изпълнявана. Тъй като те са се снабдили с нея от Централния държавен архив в София аз извърших проучване, за да се снабдя със скицата, която е спомената в тази заповед. Оказа се, че в Държавния архив освен заповедта няма съпътстваща преписка, няма и скица.

Коректността изисква тези факти да бъдат представени точно не само от членовете на Сдружението, но и от средствата за масова информация. Кой и защо нагнетява това напрежение в нашия град, трябва да си дадем отговор. Доколкото чувам, В. Търново има намерение да се кандидатира през 2019 г. за културна столица на Европа. Всички тези действия, които шепа хора извършват срещу развитието на града ни, ще повлияят при вземането на това решение.

Връщам се на предложението за решение на г-н Стефанов, малко видоизменено от Групата на ГЕРБ. Там възникват няколко въпроса, на които трябва да бъдат дадени отговори, защото рискуваме да нарушим няколко закона. Интересно защо в предложението на г-н Стефанов са посочени само три местности и след това са допълнени с други три неясни местности. Кои са критериите за предприемане на такива мерки само в тези местности, а в други не? Категорично това е дискриминация. Трябва ли да сигнализираме Комисията за защита от дискриминация за такива дискриминационни предложения? Защо само тези местности в непосредствена близост до регулационния план на града, накъдето е естественото развитие на този град? Ако ние кажем „да” само на тези местности, ще ограничим правата на собствениците, без да се вземе тяхното становище, защото е нормално, когато се решава съдбата на една собственост, да се вземе мнението и на собствениците. Там никой не е изследвал каква точно е собствеността. Може да има и общинска, държавна и друг вид собственост.

Ако това решение бъде прието, ще попаднем под ударите и на Закона за защита на конкуренцията, защото забраняваме на едни собственици да използват имотите си както желаят, както повеляват Конституцията и Европейската конвенция за защита правата на човека в нейния член 1 от допълнителния протокол. В същото време даваме възможност на други да използват собствените си имоти, както намерят за добре.

Какви отговори можем да дадем на тези въпроси? Доколкото съм запознат като юрист със законите, всяко предложение трябва да бъде придружено и подкрепено със съответните мотиви, които съдържат правен анализ, икономическа обосновка и евентуално развитие в бъдещи перспективи – положително или отрицателно. Държа да ви уведомя за едно решение на Европейския съд по правата на човека, което стана известно след намесата на държавата. Това е решението срещу България, когато Прокуратурата се намеси и спря приватизационната сделка на хотела в Горна баня. Вярно е, че след 5-6 години Европейският съд се прознесе, но все пак справедливостта възтържествува, защото Прокуратурата няма право да се меси в начина на упражняване на частната собственост. Заради тази намеса на прокуратурата България заплати над 370 000 евро. Надявам се да не изпадаме в такава ситуация.

Г-н ХИЛЕНДАР ТОДОРОВ: Искам да кажа пред всички вас: досега бяхте за гората, сега тръгнахте и за поляните. Човекът почна да си строи къща в имот със сменено предназначение и при спазване на Закона, вие тръгнахте и срещу това. Срещу какво сте? Какво искате? Да създадете безработица в този град в тази криза? Ако искате това, нека последствията да се стоварят върху вас. Безработицата минава 20 %, а вие продължавате с вашите измислени жалби. Ако наистина сте честни хора, защо не си представите отчета за миналата година пред Министерството на правосъдието. Откъде идват вашите пари? Защо криете кой ви финансира? Защо не ходите на работа, а ходите по учрежденията? Кажете пред тези хора откъде вземете пари да правите всичко това? Обричането на безработица не е само за строители, а за много хора, свързани с промишлеността, със складове, транспорт. Хората се молят за инвестиции в тази криза, вие искате да ги спирате. Нека да видим като граждани на този град какви данъци плащате. Плащате по 200 лв на година, а аз сам плащам по 600 000 лв. на година и не можем да бъдем равноправни, социализмът свърши. Аз плащам повече и искам повече. Искам възможности да работя, а вие като не ги давате, трябва да носите последствията. Тук има едно становище от Камарата на строителите, което искам да дам на Председателя да го прочете. След това ще има и от архитектите, от инженерите и от всички други, които са засегнати от вашите действия, защото на вас все някой ви пречи, а вие като завзехте общинския терен, няма кой да ви пречи.

Г-н ПЕНЧО ПАНАЙОТОВ: Ще си позволя малко отклонение, но смятам, че то е важно заради това, заради което сме се събрали тук. Жевеем в уникален град, пълен с история. Неслучайно В. Търново е един от 70-те града в света, които са такива. Това обаче са дадености, които на днешно време като че ли не ценим достатъчно. Примери за това са строителните безумия от последно време. Градът се напълни с новопостроени жилища, в които няма кой да живее. Отделно комуникациите са под всякаква критика, балконите вече са над тротоарите и на фона на всичко това определени хора имат желание да строят и върху зелените площи, и в „Натура”. Нека всички сложим ръка на сърцето си и да кажем доволни ли сме от настоящото положение в града. Нека да си помислим как бихме искали да изглежда един европейски град, в който живеем. Нека не забравяме, че ние вече сме в Европа. Тук има съвсем други стандарти, които искаме или не, ще ни наложат, защото те са в резултат на вековно развитие, те са се утвърдили като начин на живот. Там има определени стандарти за живеене, които осигуряват средата на всеки един човек.

Ръководени от всички тези неща, ние внесохме нашето предложение в ОбС.Ние не искаме определен кръг от хора да се облагодетелства на гърба на гражданите на В. Търново. Фактите са налице. Ще дам няколко примера. Когато се срещнахме с кмета на града и му казахме, че нещата не се развиват както трябва, че градът се презастроява, ни беше казано, че „ние не искаме да живеем в глинени колиби”. След известно време се оказа, че ние бяхме прави, появиха се публикации и реални изказвания на кмета и на ОбА, че най-големият проблем на В. Търново е презастрояването. Но кой даде всички тези строителни разрешения? Кой финансира това? Да не би това да сме ние? Един цял бранш като строителството буквално се срина, поради това че се строеше еднообразно и това не беше добре за развитието на града. Не може да има празни няколко хиляди жилища, а инфраструктурата да изостава катастрофално. Нали г-н Хилендар Тодоров е живял в Испания и знае за какво става въпрос. Там държавата си позволи да срине цели хотели, тъй като не се спазват определени норми и изисквания. Държа да отбележа, че България е единствената страна в Европейския съюз, която притежава до 40 % гори и за съжаление това е единственото ни първо място, което имаме. По други икономически показатели сме на опашката.

Убеден съм, че след моето изказване ще тръгнат опровержения и дребни заяждания. Ние сме казвали и по-рано: проблемът с горите на В. Търново съществува и ако някой иска от болната глава да ги стовари на здравата, това е друг въпрос и каквото и да говорим, ние сме заявявали многократно: ние нямаме нито икономически, нито политически интереси към горите около В. Търново. Ако някой може да докаже нещо друго, нека го докаже пред съда, защото вече ни омръзна от обвинения, че сме били построили къщите си върху гори, което въобще не е вярно и ако някой продължава да го твърди, отиваме в съда.

На г-н Тодоров няма да му отговарям откъде са нашите доходи. Ако той има обвинения, да отиде в съда. Това е начинът за решаване на проблема. Има обвинения, че ако гората си остане гора, има възможност собствениците да подадат жалби и някой да плаща обезщетения. Обезщетения вече плащаме всички ние, поради факта, че 53 декара гора и пет ПУП-а са дадени за без пари. Да ви дам ли още един пример – за купуването на една част от Общината, която никой не ползва, на цена 1700 евро на квадрат. Там е налят още един милион на същите тези хора. За какво си говорим тогава?

Бихме искали, г-н Председател, заради конфликт на интереси в настоящото гласуване да не вземат участие следните лица: Богдан Ковачев, Исмаил Хаджимустафа, Гани Пантилеев, Драгни Драгнев и Пламен Цанев. Ако някой от общинските съветници чувства, че е свързан по някакъв начин с проблема, нека сам си направи отвод. Призовавам ви да гласувате по съвест. Смятаме, че горските масиви трябва да останат със статут на горски фонд, а защитените зони да запазят статута и предназначението си и върху тях да не се извършват строителни дейности. В предложението на ГЕРБ не се споменават тези земи, а други, при които няма проблем за застрояване. Ще посоча още един факт - г-н Хилендар Тодоров строи в „Натура”.

Внасям нашето предложение.

Г-н ГЕОРГИ СТАМБОЛИЕВ: Подготовили сме една декларация от нашето сдружение. Бих искал да изкажа възмущението си към Сдружението за горите, което официално, в пресата, два пъти ни нарича лъжци – мен и членуващите в организацията. Ще прочета текста на декларацията:

Ние, членуващите в Сдружение „Бъдеще за В. Търново” – студенти, младежи и хора с активна гражданска позиция, изразяваме за пореден път възмущението си от продължаващите от страна на Сдружението за гората манипулации и медиен натиск върху кмета, ОбС на В. Търново и различни държавни организации. Това, което видяхме всички по една национална телевизия, беше не излагане на някаква позиция от страна на активни граждани, свързани с гората, а беше излагане на целия град по възможно най-грозния начин. Все още очакваме отговор на две писмени заявления, отправени към ОбС, относно внесената подписка на Сдружението за гората, съдържаща така широко афишираните 12 000 подписа, които никой не е виждал реално. Тъй като до днес нямаме отговор, си правим извода, че такава подписка изобщо няма. Очакваме отговор на въпроса ни за различните подходи към гражданите на града и към членовете на Сдружението, заграбили общинска собственост, каквато разбрахме, че е тази около телевизионната кула в Арбанаси. С недоказаните си твърдения и незаконосъобразните си предложения няколко членове на това сдружение уронват престижа на община В. Търново, прогонват инвеститорите и подвеждат общинските съветници да гласуват решения, които биха имали неблагоприятни последствия както за Общината, така и за гражданите на В. Търново, без да носят отговорност за това.

Считаме, че е в ход сценарий на група хора да се промени ОУП, направен съгласно съвременните европейски изисквания с цел да не се инвестира в териториите, където се предвижда само ниско строителство със задължително озеленяване на места до 90 % територии за отдих, релаксация, спорт, детски площадки, паркове и екоселища. Няма нито един законов мотив от тяхна страна защо градът ни да не се развива по този начин и в тази посока. Нашият извод е, че се защитават частни корпоративни интереси, откъдето предполагаме, че идват и парите на вашето сдружение.

Отправили сме писмени предложения до председателя на ОбС за решение на ОбС с цел да се допълни предложението на Сдружението за гората и общинските съветници вносители със следното съдържание: „Убедени в правотата и законосъобразността на предложенията за решение, учредяваме ипотека върху своето и на семействата си имущества в полза на община В. Търново, от което да бъдат удовлетворени евентуални бъдещи неблагоприятни финансови и имуществени последици за община В. Търново. По този начин нека вашите думи да струват нещо. Задължава кмета на община В. Търново да предприеме всички законосъобразни действия, включително и съдебни, за изземване на незаконно завзета общинска собственост в квартал Картала на гр. В. Търново, както и да се съберат дължимите обезщетения, вкл. и по съдебен ред, от лица, незаконно ползващи общинската собственост в кв. Картала.

Драги съграждани, ние, младите хора на този град, дължим да останем да живеем в него. Надяваме се, че вашите решения ще доведат до привличане на нови инвестиции и нови работни места за нас именно в тази финансова криза. Надяваме се, че и други трезвомислещи хора ще застанат зад нас. Надяваме се, че тези хора сте вие, уважаеми общински съветници, избрани от нас, гражданите на В. Търново.

Г-н НИКОЛАЙ ПЕТРОВ: Слушах внимателно колегата Цветанов и изследвайки историята на този проблем, е видно откъде тръгва той. Той тръгва от нарушаване на едно право – правото на ОбС да определи кои имоти са предназначени трайно за задоволяване на обществените потребности от местно значение. Това право на ОбС е отнето тогава, когато тази гора е трябвало да се актува като ПОС и се отваря вратата за разпоредителни сделки с тази собственост.

Мисля, че за цялото ни общество е ясно, че е налице този спор – трябва ли да има гора, или не трябва да има гора. В този дебат аз очаквах да има яснота пред обществото какво е фактическото положение в момента, какво то ще бъде към момента на влизане в сила на ОУП на община В. Търново. Този ОУП според мен е доста закъснял, защото той няма пряко отношение към застрояването като процес. Той трябва да предхожда подробните устройствени планове, а не обратно – чрез едни ПУП на практика предназначението на ОУП се обезсмисля към този момент. Мисля, че това е безспорно като факт.

В този смисъл си позволих да участвам с група граждани и да направим предложение до ОбС, защото въпросът според мен стои. Споровете се решават в съда, законови основания за предявяване на искове, които да прогласят като нищожни тези актове, са налице. Оттук насетне пред този ОБС ще стои дилемата той има ли силата, желанието и волята да предяви такива искове, за да защити гората. Въпросът не стои за напъждане на инвеститори. Аз също не искам да съм на мястото на тези инвеститори в момента, защото те също са в едно такова неясно положение повече от година. Но моментът този проблем да бъде кардинално решен, е вече дошъл. В този смисъл това, което се предлага, аз приветствам – да залегне в ОУП запазването на горските масиви, но съм наясно, че това няма да свърши никаква работа. На практика ние сме в ситуация на една илюзия, защото по ОУП ще имаме гори, а реално имаме в сила влезли ПУП. Очаквах, когато се дебатира този сериозен въпрос, тази информация да бъде предоставена, защото задавам въпроса: какво всъщност остана от тази гора, какво остава по ОУП на практика. Аз знам за влезли в сила ПУП за 200 декара. Те не могат да бъдат отменени с ОУП. В този смисъл отправям апел към ОбС да даде ход на това предложение, което ако трябва да се допълни, за да е по-добро, но смятам, че общинският интерес ще бъде защитен само с предявяване на съдебни искове и по този начин гората би могла реално да бъде защитена, защото към момента тя не е.

Предложението е депозирано преди повече от месец в деловодството на Общината.

Г-н ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: Тук съм, за да почета тази сесия на ОбС, в която се разисква един въпрос, който вълнува гражданите на В. Търново, на В. Търновска област и смея да кажа, че и гражданите в РБългария са в течение на този въпрос.

Нека си спомним близките няколко месеца, когато в двете последователни кампании много от политическите партии и хората, които участваха в тези кампании, говориха за това кой и по какъв начин е яхнал определен вид граждански протест. Какво означава да яхнеш граждански протест за политически цели? Това означава да употребиш тази енергия, която има в гражданското общество и след това да забравиш за ангажиментите, които си поел, и за обещанията, които си дал. Точно затова съм тук - защото искам да обявя своята съпричастност, както многократно съм декларирал, към справедливите искания на голяма част от гражданите на В. Търново.

Изключително съм обнадежден от това, че има диалог между две граждански организации, което означава, че гражданският диалог във В. Търново вече е налице и вие, господа общински съветници, трябва да вземете решението, така както съвестта ви повелява. Вие трябва да вземете едно по същество стратегическо решение: по какъв начин трябва да се развива градът в бъдеще; дали трябва да има една обща визия, която да е продукт на дългомесечен диалог между гражданите, проектантите и ОбА, или тази визия да е продукт на моментни конюнктурни икономически интереси; дали е допустимо идеите за развитие на града да влизат в противоречие с поетите от България ангажименти по отношение на местообитанието на „Натура 2000”?

Убеден съм, че много от вас ще гласуват по съвест. Бих искал да ви кажа отново, че има една малка рекичка, поточе, в Италия, което се казва Рубикон, но то е влязло в историята, защото когато Цезар е тръгнал към Рим, е казал: „Жребият е хвърлен, Рубикон е минат.” Тази 22-ра точка ще бъде един своеобразен Рубикон за всеки от вас. Уверявам ви, че решението, което вие вземете днес, ще стане достояние на цялата страна, защото не бива да има разминаване между това, което се говори официално в страната, и това, което вършат представителите на съответните политически партии по места. Това е недопустимо. Призовавам ви да гласувате както повелява вашата съвест.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Изказвам се отново, защото след изказването на г-н Пенчо Панайотов останах с впечатлението, че те не са разбрали нашето предложение. (Цитира предложението на ГЕРБ.) Няма как да включим териториите от „Натура 2000”. Общият устройствен план задължително трябва да ги включи. Ние не можем да ги защитим повече с някакво наше решение, каквото и да било то. Териториите в „Натура 2000” влизат под защита на Закона за разнообразие на видовете и на Закона за защита на териториите. С нашето предложение ние на практика разширяваме „Натурата”. Умишлено правя това изказване, защото г-н Панайотов умишлено заблуждава цялата зала. Ако не сте се запознали подробно какво представлява „Натура”, прочетете отново, но недейте заблуждава.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Предложението, което съм подписал, е изготвено по предложение на Председателския съвет, макар че то е по моя идея. Идеята беше той излезе с общо предложение. То е консултирано с колегите, които направиха предложения за корекции. Не се получи като едно общо предложение, затова съм подписал от мое име. Нямам никакви амбиции, че това предложение решава изчерпателно и дългосрочно всички проблеми, свързани с горите и с големия проблем за устойчиво равновесие между икономическите и екологическите въпроси. Това е само една важна стъпка към решаване на тези проблеми. Има много следващи стъпки, дори това, което е насочено към ОУП. Той трябва да бъде предложен като проект, да има процедури на обсъждане и когато го утвърдим, става решение на един орган.

В проекта за решение няма нищо различно от това, което ОбС е гласувал. Прочетете нашата декларация, приета с решение 227 почти единодушно, прочетете нашето решение 228, където също имаме много конкретни ангажименти за защита на гората. Прочетете решение 533, с което ние искаме от кмета да направи строителна забрана, а от Експертния съвет за устройство на територията - за влезлите в сила ПУП да се вкарат в ОУП като горски масиви. Проектът, който съм подписал, повтаря тези неща, които сме гласували почти единодушно, но те са редактирани в посока на това, което касае ОУП. Защото има един много силен механизъм за дългосрочно устройство на територията – ОУП, а ОбС има изключителното право да утвърждава ОУП, т.е. да го променя и възлага. Затова мисля, че проектът за решение касае нашите правомощия. Можем да правим предложения до кмета, до Прокуратура, до всички останали, но те касаят чужди правомощия, на които ние можем да предлагаме и евентуално след съда да бъдат реализирани. В този проект за решение се има предвид да изпълним първо нашите правомощия, да свършим работата си в нашата зона на компетенции, а после можем да имаме и други проекти за решение. Трябва да има последователност в нашата позиция.

Чух много възражения преди и по време на сесията по проекта за решение, но не чух убедителни възражения по това, което е предложено с проекта за решение. Не виждам как това, което е предложено, накърнява правата на собствениците на горите. Никой не предлага да се наруши тяхното право на собственост върху имотите, които имат. Те могат да ги ползват така, както е правото на частната собственост, така както повеляват Закона за горите и Закона за биологичното разнообразие. Могат ли да строят вътре? Не съм аз компетентният човек, който може да отговори. Вероятно да, но при ограничени условия и при спазване на високи изисквания със съответните разрешения, овози, оценки за въздействие, със спазване на строгите разпоредби на ЗУТ, на изискванията на „Натура 2000”, на Закона за конкуренцията, на Закона за биологичното разнообразие. Този проект не накърнява правата на собствениците, но той и не предвижда някои от тези собственици на гори един ден да осъмне като собственик на жилищен квартал. Този проект не предвижда такава хипотеза, но аз не смятам, че това е нарушение на законните права на собствениците.

По другите проекти за решение, които бяха предложени от ПК и по проекта, който беше предложен в навечерието на сесията. Аз казах, че проектът, който е подписан от мое име, беше консултиран с Председателския съвет, в който участват и представителите на ГЕРБ – г-н Чокойски и г-н Тодоров. Те имаха бележки, които са отразени в предложението. Компетентната комисия – ПК по ТСУ, и г-н Тодоров като нейн член, не са направили конкретни предложения. Мисля, че предложенията, които се правят, са проекти за допълване, а не за отмяна на предложения проект за решение и като такива аз бих ги подкрепил, но все пак не мога да намеря друг глагол освен „възлагам” за случая, когато възложителят – ОбС, възлага нещо на „БУЛПЛАН” като изпълнител.

Приключвам с това, че нито аз, нито моите роднини нямаме никакви икономически интереси по обсъждания въпрос.

Г-н МИРКО РОБОВ: Аз преподписах първото по време внесено предложение за решаването на този проблем. То е една много сериозна крачка към решаване на този проблем, защото праща нещата в съда – там, където им е мястото, тъй като ние към днешна дата нямаме ясен отговор защо тези процедури са извървяни в условията на частна общинска собственост, а не на публична, каквото преобразуване не се е случило с решение на ОбС. Аз давам това предложение на г-н Чокойски, за да бъде прогласувано на днешната сесия, като заявявам, че това е много сериозна крачка, която не изключва, напротив, аз ще гласувам това, което г-н Стефанов е депозирал като проект за решение, който е минал през всички ПК. Това първо по време предложение беше гледано по комисии в навечерието на предишната сесия. С условие за становище от страна на ОбА то беше временно отклонено. Такова становище не постъпи и аз не виждам причината то да отстътства от пакета към подготовката на днешната сесия, затова ви предлагам това.

Второ, В. Търново, за да бъде правилно развиван, трябва да бъде и правилно разбран. Това, с което кандидатства за културна столица на Европа, е неговата уникалност. Уникалността на В. Търново е съчетание от три компонента и не може да се посяга на тях. Те са: природна среда, съжителството с нея на културно-историческото наследство и градската застройка, която законодателят е обособил в резерватна зона – Историческо селище В. Търново; отделил е и контактна зона с идеята това уникално съчетание да бъде опазено и развивано. Аз си спомням как по времето на късния социализъм един професор георгаф влезе в публичен дебат за застрояване на Царевец и това щеше да е развитие на В. Търново – вероятно Патриаршията щеше да е кметство на старата част, вероятно дворецът щеше да е клиника. Щеше ли да спечели Търново, когато посягаме на един от тези уникални елементи, изграждащи този уникален синтез, наречен В. Търново? В. Търново щеше да загуби. Обществото дори не подаде ухо на такива нелепи идеи. И когато сега се посяга на друг от тези елементи и ние го спрем, може би днешните интереси ще застанат против нас, ще получим много упреци и заплахи, но поколенията ще ни бъдат благодарни.

Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: Използвам направените предложения по точка 22, за да изразя своята позиция по този въпрос. Няма да скрия, че съм провокиран за това изказване от пресконференцията, която четирима души направиха миналата седмица, на която смесвайки истини и полуистини се създава обществено мнение, което може да донесе евтина популярност, но не помага за намиране на сериозно решение на проблема за горите. Аз искам да коментирам твърдението, че аз съм в конфликт на интереси. За мен това е смехотворно, защото по време на моя кметски мандат общинска фирма „Обществено хранене” е продадена, приватизирана и един от купувачите има парцел на Картала. И се пропуска за тези, които не знаят за какво става дума, да се обясни, че тези сделки стават след като Общинската агенция за приватизация подготви и предложи това в ОбС и той вземе решение, в което кметът не участва. Кметът не подписва решението за тези сделки, прави го председателят на ОбС. Двама от участниците в тази пресконференция тогава са били общински съветници, а единият от тях и сега е общински съветник. Това провокация ли е? И другите аргументи, изложени като основание за конфликт на интереси нямат никакво отношение към проблема за горите. И аз питам в чий интерес тези хора предлагат аз днес да не гласувам? Групата на БСП има политическо решение да подкрепим внесеното предложение за решение и аз съм го подкрепил. Вие ме лишавате от това право. Един глас по-малко за това решение в полза на гората ли е, или против това? В чий интерес го правите?

Второ, на тази пресконференция отново се отвори дума за дендрариума – тема, по която се спекулира от няколко месеца. И тъй като аз съм от хората, които са имали възможността първи да изслушат идеята за дендрариума и след това да се опитат да работят за нейното реализиране, тъй като тогава съм бил кмет на В. Търново, искам да внеса яснота, защото тази спекулация трябва да спре. Идеята за дендрариума е на един голям капацитет в тази област – акад. Мако Даков. Като министър и член на Общонародния комитет за развитие на В. Търново той предложи тази идея, сподели я с мен като кмет и получи пълната ми подкрепа. Оттам нататък тази идея беше защитавана в Окръжния народен съвет и в Общонародния комитет. Бяха реализирани първите стъпки: изготвяне на документация, подготвяне на проект и полагане на начало. Това беше една добра идея и Мако Даков я предложи, защото в рамките на този Общонароден комитет беше концентрирана огромната мощ на целия политически и държавен елит тогава и в продължение на 20 години В. Търново имаше привилегията да получава огромен национален капитал. Тук се инвестираше, за да се изгради онази база до 1986 година, над която ние днес надграждаме и затова сме един проспериращ град. Затова имаме хълма Царевец в това състояние днес и със „Звук и светлина”, затова имаме това развитие на жилищното и индустриалното строителство, затова имаме университет, благодарение на това имаме и единствения музикално-драматичен театър. Тогава акад. Мако Даков предложи уникално решение в тази област. Пет години след вземане на това решение Общонародният комитет, изпълнявайки своята мисия, беше закрит. За съжаление идеята и проектът за дендрариум не се реализира. Не е вярно, че днес В. Търново е една ботаническа градина.

В някои от изказванията и във всички дискусии, които се водят в последните години, има едно голямо очакване към ОбС – че ние можем да бъдем последна инстанция по възникналия проблем, че ние можем с административно решение можем да решим проблемите, че може да има абсолютна забрана. Това не е възможно и не може ОбС да реши нищо повече от това, което е в рамките на неговите правомощия, защото има държавни институции и органи, които имат отношения, имат взети решения, защото има Прокуратура, има разследване, има съдебни процедури. И още нещо: ако нашите предшественици прилагаха този принцип на тотална забрана, днес границата на В. Търново щеше да бъде до Студентския стол или най-много до пазара, защото там бяха лозята на великотърновци. Но в името на развитието не се правеше това. Аз, като заместник-кмет по проблемите на строителството, архитектурата и благоустрояването и после като кмет, съм участвал в изграждането на жилищните комплекси „Кольо Фичето”, „Бузлуджа”, в подготовката за усвояване на терена на Националния военен университет. Тези терени бяха с трайни насаждения, които бяха унищожени и това беше част от цената, за да се развива В. Търново. Аз искам да запитам някой знае ли колко елитни иглолистни дървета бяха отсечени от градската градина на В. Търново, на мястото, на което се изгради Музикално-драматичният театър, заедно с унищожаването на Алпийския ресторант, оранжерията, шадравана. Но далновидните наши предшественици бяха предвидили и бяха построили парка „Толбухин”, сега „Марно поле”, после парк „Дружба”. Имаше и една идея, която аз съм отстоявал - за зелен проход между двата парка. За съжаление, тази идея беше изоставена и компрометирана.

Казвам всичко това с пълното убеждение, че горите и зеленото богатство трябва да се пазят в максимална степен, но трябва и ако има ситуация, в която все пак на територията на гора трябва да се сече, да се реализира проект, трябва да има железни правила и ясен регламент тук, в Общината. Ако отсечеш едно дърво, след това ще засадиш три или пет. Ако отсечеш 10, ще засадиш 30 и докато не го направиш на място, по начин и от дървесни видове, които Общината заедно с компетентните органи е решила, не можеш да получиш строително разрешение и няма да реализираш нищо. Тогава горите не само няма да изчезнат, но ще станат повече.

Когато се вземаше трудното решение за замяна на дълг срещу гори преди 3-4 години аз не упражних правото си на глас при второто и окончателно гласуване, защото имах достатъчно притеснения по този казус. Днес също няма да упражня правото си на общински съветник да гласувам. Не защото тук няколко души казват, че има конфликт на интереси, аз обясних, че такъв няма. Но ще го направя като протест за нечистия и неетичен начин, по който този въпрос се поставя на споменатата пресконференция, а и днес, както го постави един от представителите на Сдружението за гората. Второ, защото съм убеден, че с всяко решение, което ние вземаме в тази зала, ние поемаме колективна отговорност като орган на местното самоуправление, носим и лична отговорност. Аз искам, когато обсъждаме такива конфликтни, горещи проблеми, винаги тук да бъде поднасяна експертна правна преценка: какви са последиците от решенията, които вземаме. Тази наша позиция ние вече 10 месеца отстояваме и държим на нея, за да не сгрешим.

Г-н председател, вие сте юрист, помислете по това – по големите спорни въпроси такава преценка трябва да се внася, за да няма други последици. Защото и днес никой не иска да отговори ако случайно заради нереализирани проекти и намерения Общината бъде осъдена от тези, чиито интереси са накърнени, кой ще носи отговорност и кой ще плати за това. Защото няма общински съветник от състава на предишните общински съвети, който да не е изпитал унижението от това, че няколко пъти те трябваше да дават обяснения пред прокурор и следователи за предишно взети решения. Аз искам това повече да не се случва с общинските съветници във В. Търново.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз искам да оттегля предложението, направено от ПК по ЗГООС. Г-н Стефанов цитира няколко решения на ОБС, но не мога да се сетя в някое от тях ние да сме селектирали определени местности, както в момента е записано в предложението му. Бих искал г-н Стефанов да ни каже защо визира само тези три предложения.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Цитирам решение 228 и ви отговарям на въпроса, че в досегашните решения тези местности са цитирани. Искам да допълня и предишното си изказване. С решение 533 ние възложихме на кмета и на председателя на ОбС да направят независим правен анализ относно възможностите да се реши проблема за горите в съответствие с нашата декларация, приета с решение 228. За съжаление, това решение не беше изпълнено и затова аз на този етап се въздържам да подкрепя проекти за решения, които касаят строителни забрани, висящи въпроси с утвърдени вече ПУП, защото тяхното реализиране минава през съда, а ние нямаме този правен анализ, по който можем да направим оценка на риска и се страхувам, че без този правен анализ вероятността да допуснем недопустимо висок риск от щети за общината е голям, затова подкрепям, че трябва да има такова становище.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Аз лично нямам никакъв конфликт на интереси. Нямам гори и земи в този район. Ако имате документи, които доказват конфликт на интереси, представете ги на компетентните органи.

Ще се обърна към г-н Петров: в Закона за гората са изброени четирите хипотези, когато гората става ПОС.

Към г-н Цветанов: който мине Рубикон, бива обявен за враг на Рим. Какво искате да кажете с това? Ако минем Рубикон, на кого ставаме врагове? Ако вие го минете, на кого ставате врагове?

На г-н Робов: ако тръгнем по тази логика – че на Света гора като историческа местност има строежи и вие казахте, че е предопределено на това място да се направи учебно заведение, а защо не направим на Царевец, където е дворецът, Общинския съвет? Такава е логиката на казаното от Вас, това са исторически предопределения.

Г-н Стефанов каза, че не е чул убедителни аргументи против предложението, а по-скоро емоционални. Аз не можах да повярвам, че г-н Стефанов е правил това предложение, защото най-дългогодишният съветник е направил едно предложение, което е образец на правна, техническа и даже филологическа некомпетентност. Какво имам предвид? В юридически аспект – вярно, че съгласно този член общинският съветник има право да прави предложения, но съгласно чл. 74, ал. 1 се внасят заедно с мотиви и освен това, съгласно ал. 2 вносителят дава становище по очакваните последици, т.е. когато ОбА прави предложение, то се съгласува с юрист и с други специалисти, за да може да е ясно какво следва от едно такова предложение. Това при Вас липсва.

В технически аспект – аз слушам тук, че се говори за Картала, Варуша и Дервеня. Аз прегледах емлячните регистри. Окзва се, че няма такава местност – Варуша, има жилищен квартал Варуша. Гори в кв. Картала няма според емлячните регистри. Има в местността Зеленка, която граничи северно с Картала. В Зеленка са общо 543 декара. Застрояването в Дервеня. Там има северно от р. Янтра 2734 декара, от които частни са 2251, общински 10, държавни – 472. Южно от р. Янтра са 1363 декара, от които държавните са 153, общински са 709 и частни 501. Общо за област В. Търново са 288 000 декара гори. Само в землището на В. Търново те са 11 054 декара. В проценти те са 36, 34 % за землище В. Търново, т.е. те са повече от средното за страната, което е 33 %. При норматив 1 хектар на 12 човека в ОУП е залегнало 1 хектар на 10 човека. Г-н Румен Димитров постави въпроса какви са критериите да включите точно тези местности. Друга местност е Козлуджа. По време на идеята за дендрариума е имало предложение Гарга баир да бъде забранено строителството и мястото да бъде обявено за природен феномен. В момента там има изготвени ПУП с овоз за строителство. На Света гора също има частни имоти. Там ще се строи ли? А горите между Пишмана и Чолаковци? Защо не са включени и те? Какво става с местата на Трошана и Козлуджа, които са самозалесени земеделски земи? Каква е разликата между гора и горски масив, г-н Стефанов? Аз лично не виждам. В Закона за горите е определено точно какво е гора. Думите „предназначение” и „статут”. Ако ги напишете в „Гугъл”, излизат едни и същи сайтове. Предназначението е предварително определена цел на нещо, а статутът е правно закрепено същото нещо.

Защо точно г-н Стефанов вкарва това предложение? Проблемът, както всички знаем, не е от сега, но в последните години нашумяха едни замени – 35 000 декара държавни гори, 150 000 декара държавен поземлен имот. Съгласен съм, че имате това морално право, но колко пъти Вашият приятел, колега и тогавашен депутат Стоян Витанов направи питане в Народното събрание за тези грамадни замени, колко пъти предложи поправка в законите, с които да се прекрати тази практика? И ако Вие сте го молили и той ви е отказал, ще призная, че имате моралното право да вземате отношение за тези 100 декара, но ако не сте го направили, това ми напомня политическо лицемерие: когато наши хора правят замените, ние си мълчим, когато обаче същият този бивш депутат пуска жалби до всички институции за тези 100 декара, го правим грамаден проблем. Очевидно е, че тук стоят не общински, а някакви други интереси. Ако само до предишната комисия се съмнявах в това, сега съм убеден, защото там започва строеж на частна земедлска земя, минала всички процедури по смяна на предназначението. Сдружението за гората се обявява и против този строеж, което показва, че насоката не е за запазване на горите, а против строителството. И като го свържем с това колко много непродадени апартаменти имало във В. Търново, става ясно какви са интересите.

Лично моето мнение е, че предложението е неиздържано и правно, и технически, и филологически, затова аз ще гласувам против него. Предложението на колегите от ГЕРБ ми се струва разумно. Беше обяснено, че два закона защитават тези територии. Самите представители на Сдружението за гората ми предоставиха „Натура 2000”, а там буквално се казва: „Няма нормативни изисквания за въвеждане на тотална забрана за строителство или за забрана на строителство на определени типове обекти”. Но това не е в нашите правомощия. Тези, които правят ПУП, са длъжни да се съобразят с всичко това и смятам, че не трябва да спираме приемането на ОУП, а оттам да спираме и развитието на В. Търново. Да не говорим, че що се отнася за презастрояването, доста от присъстващите, съветници и депутати, имат своя дял за презастрояването на града ни.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз искам да направя предложение, тъй като са налице няколко позиции относно въпроса, който касае решаване на проблема. Бих искал да предложа да се направи една малка почивка и Председателският съвет, заедно с водачите на групи, да направи едно уеднаквено предложение. В противен случай сега ще се предложат няколко варианта, които едва ли биха могли да решат въпроса в самата му конкретика.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Аз исках да предложа същото, което г-н Димитров предложи. Наистина тези предложения, които са направени от г-н Стефанов и от ГЕРБ, имат дублиращо значение. Може да се направи една компилация от двете, за да може ОбС да улеснен при вземане на решението си. На всички, които се изказаха преди мен, искам да ги посъветвавм да си запазят тези бележки, които носеха и по които се изказаха. Тази енергия, която в момента се изнесе в пространството, може да се запази за тогава, когато ще се вземат окончателните решения. А те ще се вземат, когато ще се гласува и одобрява ОУП на Общината. Каквото и решение да вземем, то ще бъде една препоръка, задължаваща колектива, който разработва ОУП, да се съобрази с нашето желание в рамките на законовата уредба. Ние в момента само им предоставяме нашето желание, но те трябва да спазват действащите закони и нормативната уредба и когато те се съобразят с това и ни предложат чертежите на ОУП, тогава ние ще коментираме ОУП и ще кажем дали сме съгласни, или не.

Искам да кажа и на двете сдружения, които имат противопоставяне, и на бизнесмените, които се изказаха, че градът не расте наникъде по нормативни документи. Защото рамките на регулационния план на В. Търново са утвърдени с ОУП. Това, за което говорим, са други територии, които не са в регулационните граници на града. Това, което се каза от трибуната: че не някой не дава градът да расте, не може да се направи със заклинания от трибуната, а с изменение на ОУП на В. Търново. Но за да защитиш територии, с които градът ще расте в каквато и да е посока, това се основава на населението на града. Населението на града намалява, не се увеличава. Така че няма никакви предпоставки да могат да бъдат защитени други освен сегашните граници на В. Търново, за да може да се получи баланса на територията върху глава от населението на В. Търново. В баланса на тази територия не са включени двата хълма – Трапезица и Царевец, защото тогава ще ни трбява много по-голямо население, за да имаме този териториален обхват. Бизнесмените, които се изразяват по този начин, би трябвало да знаят, че Общината извън рамките на регулационните граници няма никакви ангажименти по каквато и да е инфраструктура. Всичко си е застрояване извън регулация и всеки си финансира това, което му е необходимо, в рамките на закона.

След 10-минутната почивка заседанието продължи.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Стигнахме до един съгласуван проект за решение: „Възлага на „БУЛПЛАН” ООД гр.София, изготващ ОУП на община В. Търново, съобразно Законовата и правната възможност да се приложи разпоредбата на чл. 18, ал. 6, т. 2 от Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове по отношение на горските територии извън „Натура 2000” и разположени до регулационните граници на В. Търново. Същите да запазят статута и предназначението си при спазване на ЗУТ и останалата нормативна уредба.”

Г-н МИРКО РОБОВ: Първо по време е депозирано моето предложение. След като се гласува този текст, който прочетохте, трябва да гласуваме и другото предложение.

Предложението, прочетено от г-н Чокойски, беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 752

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Възлага на „БУЛПЛАН" ООД, гр. София, изготвящ Общия устройствен план на Община Велико Търново, съобразно законовата и правна възможност, да се приложи разпоредбата на чл. 18, ал. 6, т. 2 от Наредба № 8/ 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, по отношение на горските територии извън „НАТУРА 2000” и разположени до регулационните граници на гр. Велико Търново.

Същите да запазят статута и предназначението си при спазване на ЗУТ и останалата нормативна уредба.

 

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Предложението на г-н Робов не е в дневния ред, чакаме и становищата на ПК по него. То ще влезе на другата сесия.

Тъй като времето на сесията изтече, отлагаме последната точка за следващото заседание.

 

Заседанието беше закрито в 13.35 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ………………

ТОДОР ТОДОРОВ………………….

МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ………….

ИВАЙЛО ИВАНОВ…………………