ПРОТОКОЛ № 57

 

От петдесет и седмо заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 17.12.2009 г. от 9.20 часа в залата на Община Велико Търново.
Присъстваха 36 общински съветника. Отсъства г – н Николай Цонев.

 

Заседанието беше открито от председателя на ОбС, който даде думата на общинските съветници за предложения и изказвания по проекта за дневен ред.
 

ДНЕВЕН РЕД - ПРОЕКТ:

 

 1. Промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2271/ 11.11.2009 г.
 2. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2366/ 04.12.2009 г.
 3. Изменение и допълнение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2367/ 04.12.2009 г.
 4. Определяне на годишен размер на такса „Битови отпадъци” и промил за всяка услуга поотделно, Вх. № 2372/ 07.12.2009 г.
 5. Промяна в Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2363/ 03.12.2009 г.
 6. Промяна в Наредбатаза управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Вх. № 2392/ 08.12.2009 г.
 7. Промени по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 30.11.2009 г., Вх. № 2382/ 07.12.2009 г.
 8. Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново по ОП „Регионално развитие”, Вх. № 2262/ 10.11.2009 г.
 9. Приемане на решение за изготвяне на проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”, Вх. № 2336/26.11.2009 г.
 10. Приемане на решение за изготвяне на проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”, Вх. № 2337/26.11.2009 г.
 11. Приемане на решение за изготвяне на проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”, Вх. № 2338/26.11.2009 г.
 12. Приемане на Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на гр. Велико Търново, Вх. № 2284/ 16.11.2009 г.
 13. Приемане на Доклад за изпълнение на Подробните устройствени планове на град Килифарево и гр. Дебелец, Вх. № 2285/ 16.11.2009 г.
 14. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Хотница, Вх. № 2377/ 07.12.2009 г.
 15. Учредяване право на ползване върху земеделска земя за разполагане на пчелин, Вх. № 2376/ 07.12.2009 г.
 16. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Никюп, Вх. № 2373/ 07.12.2009 г.
 17. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. Велико Търново Вх. № 2389/ 07.12.2009 г.
 18. Утвърждаване на ползване на дървесина от Общинския горски фонд в землището на с. Ресен, Вх. № 2304/ 18.11.2009 г.
 19. Утвърждаване на ползване на дървесина от Общинския горски фонд в землището на с. Водолей, Вх. № 2303/ 18.11.2009 г.
 20. Предоставяне на части от поземлени имоти в землищата на с. Водолей и с. Дичин, Вх. № 2378/ 07.12.2009 г.
 21. Даване на съгласие за разсрочено плащане, Вх. № 2390/ 08.12.2009 г.
 22. Определяне на спечелил участник от проведен конкурс, Вх. 2388/ 08.12.2009 г.
 23. Учредяване право на строеж, гр. Велико Търново, Вх. № 2374/ 07.12.2009 г.
 24. Утвърждаване на експертна оценка, Вх. № 2375/ 07.12.2009 г.
 25. Молба за предоставане за безвъздмезно ползване на имот частна общинска собственост, Вх. № 2379/ 07.12.2009 г.
 26. Създаване на Общинско доброволно формирование по реда на Закона за защита при бедствия, Вх. 2263/ 10.11.2009 г.
 27. Откриване на процедура по акредитация на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – І – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 2320/ 23.11.2009 г.
 28. Приемане на Решение за извършване на проверка на финансовото състояние на „Етър - 1924” АД, гр. Велико Търново, Вх. № 2384/ 08.12.2009 г.
 29. Приемане на Информация по доклад от проверка на „Инвестрой - 92” ЕООД и проект за план за действие, Вх. № 2360/ 03.12.2009 г.
 30. Погасяване на безлихвен заем на „Комунално стопанство” ЕООД, гр. Велико Търново, Вх. № 2391/ 08.12.2009 г.
 31. Предложение относно Покана от Управителния съвет на „Общинска банка” АД, гр. София, Вх. № 2282/ 16.11.2009 г.
 32. Предложение относно дейността на главните експерти от отдел „Финансово управление и контрол” на Община Велико Търново, Вх. № 2383/ 08.12.2009 г.
 33. Даване на съгласие за отпускане на персонална пенсия на Билян Емилов Маринов, Вх. № 2341/ 26.11.2009 г.
 34. Одобряване на разходи за извърешини командировки от д-р Румен Рашев – Кмет на Община Велико Търново, Вх. № 2380/ 07.12.2009 г.
 35. Информация за организацията по подготовката и изпълнението на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз, Вх. № 2286/ 16.11.2009 г.
 36. Информация за международните връзки на Община Велико Търново и ВТОбС, Вх. № 2287/ 16.11.2009 г.
 37. Приемане на график за заседанията на Великотърновски Общински съвет за І – вото полугодие на 2010 г., Вх. № 2368/ 04.12.2009 г.
 38. Промени в състава на Постоянните комисии на ВТОбС.
 39. Предложение от г-н Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 2207/ 03.11.2009 г. и становище на Д-р Румен Рашев, Вх. № 2270/ 11.11.2009 г.
 40. Предложение с Вх. № 2111/ 09.10.2009 г. и Становище от д-р Румен Рашев с Вх. № 2381/ 07.12.2009 г.

 

Г-н МИРКО РОБОВ: По така предложения дневен ред точка първа е свързана с вземания, а последна е точката за гората, която е точка за връщане на надвзетото и в този смисъл Председателството ни отрежда една малко непривлекателна роля на служба по вземанията. По-добре е първо да гледаме точката, която ни поставя в режим на връщане, за да имаме очи да гледаме точката, която ще ни постави в режим на вземане. Затова ви моля да разменим местата на двете точки, с което ще оставим много добро впечатление в търновското гражданство, че сме водени преди всичко от неговите интереси. Предлагам точка 40 да стане точка 1, а точка 1 да стане точка 40.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз бих искал да направя сходно изказване с това, което направи г-н Робов. Аз ще се опитам да бъда добронамерен и да не задавам въпроси за това какви са били мотивите на Председателския съвет точно така да бъде структуриран дневният ред и как точки, които са по-маловажни, са по-напред в дневния ред, а точки, по които имаме разминавания за стотици хиляди левове, са поставени по-назад. Затова имам две предложения. Първо: точка 25 от проекта за дневен ред да отпадне. Мотивите ми са следните: не присъства становището на ПК по спорта, а тя би трябвало да бъде водеща. Там има сериозни разминавания в позициите за това какво трябва да се случи, затова, за да не изпадаме в излишна полемика, предлагам да се отложи. Другото ми предложение е на мястото на точка 14 да бъде поставена точка 28, а на мястото на точка 15 да бъде поставена точка 39.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Искам да обясня накратко какви бяха мотивите на Председателския съвет да предложи този проект за дневен ред. Ние преценихме, че ще има повече дебати по т. 40, в края поставяме по-щекотливите точки, по които ще има по-сериозни дебати. Във всички случаи ние ще разгледаме точките по целия дневен ред, така че ще отделим време на всеки въпрос.

От името на Председателския съвет искам да направя едно предложение по дневния ред: като точка 7 да се включи предложение с входящ № 1495 от 06.03.2009 г. относно изменение на Наредбата за реда и условията за установяване жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението на г-н Робов точка 1 да стане точка 40, а точка 40 да стане точка 1 от дневния ред. Предложението беше отхвърлено с 4 „за”, 12 „против” и 18 „въздържали се”.

Предложението на г-н Димитров за отпадане на точка 25 от проекта за дневен ред беше отхвърлено с 15 „за”, 18 „против” и „въздържали се” няма.

Предложението на мястото на точка 14 да бъде поставена точка 28 беше отхвърлено с 4 „за”, 16 „против” и 13 „въздържали се”.

Предложението на мястото на точка 15 да бъде поставена точка 39 беше отхвърлено с 6 „за”, 17 „против” и 10 „въздържали се”.

Предложението на Председателския съвет за включване на нова точка под № 7 в дневния ред беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Целият дневен ред беше приет с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2271/ 11.11.2009 г.
 2. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2366/ 04.12.2009 г.
 3. Изменение и допълнение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2367/ 04.12.2009 г.
 4. Определяне на годишен размер на такса „Битови отпадъци” и промил за всяка услуга поотделно, Вх. № 2372/ 07.12.2009 г.
 5. Промяна в Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2363/ 03.12.2009 г.
 6. Промяна в Наредбатаза управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Вх. № 2392/ 08.12.2009 г.
 7. Изменение на Наредбата за реда и условията установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища.
 8. Промени по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 30.11.2009 г., Вх. № 2382/ 07.12.2009 г.
 9. Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново по ОП „Регионално развитие”, Вх. № 2262/ 10.11.2009 г.
 10. Приемане на решение за изготвяне на проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”, Вх. № 2336/26.11.2009 г.
 11. Приемане на решение за изготвяне на проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”, Вх. № 2337/26.11.2009 г.
 12. Приемане на решение за изготвяне на проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”, Вх. № 2338/26.11.2009 г.
 13. Приемане на Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на гр. Велико Търново, Вх. № 2284/ 16.11.2009 г.
 14. Приемане на Доклад за изпълнение на Подробните устройствени планове на град Килифарево и гр. Дебелец, Вх. № 2285/ 16.11.2009 г.
 15. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Хотница, Вх. № 2377/ 07.12.2009 г.
 16. Учредяване право на ползване върху земеделска земя за разполагане на пчелин, Вх. № 2376/ 07.12.2009 г.
 17. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Никюп, Вх. № 2373/ 07.12.2009 г.
 18. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. Велико Търново Вх. № 2389/ 07.12.2009 г.
 19. Утвърждаване на ползване на дървесина от Общинския горски фонд в землището на с. Ресен, Вх. № 2304/ 18.11.2009 г.
 20. Утвърждаване на ползване на дървесина от Общинския горски фонд в землището на с. Водолей, Вх. № 2303/ 18.11.2009 г.
 21. Предоставяне на части от поземлени имоти в землищата на с. Водолей и с. Дичин, Вх. № 2378/ 07.12.2009 г.
 22. Даване на съгласие за разсрочено плащане, Вх. № 2390/ 08.12.2009 г.
 23. Определяне на спечелил участник от проведен конкурс, Вх. 2388/ 08.12.2009 г.
 24. Учредяване право на строеж, гр. Велико Търново, Вх. № 2374/ 07.12.2009 г.
 25. Утвърждаване на експертна оценка, Вх. № 2375/ 07.12.2009 г.
 26. Молба за предоставане за безвъздмезно ползване на имот частна общинска собственост, Вх. № 2379/ 07.12.2009 г.
 27. Създаване на Общинско доброволно формирование по реда на Закона за защита при бедствия, Вх. 2263/ 10.11.2009 г.
 28. Откриване на процедура по акредитация на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – І – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 2320/ 23.11.2009 г.
 29. Приемане на Решение за извършване на проверка на финансовото състояние на „Етър - 1924” АД, гр. Велико Търново, Вх. № 2384/ 08.12.2009 г.
 30. Приемане на Информация по доклад от проверка на „Инвестрой - 92” ЕООД и проект за план за действие, Вх. № 2360/ 03.12.2009 г.
 31. Погасяване на безлихвен заем на „Комунално стопанство” ЕООД, гр. Велико Търново, Вх. № 2391/ 08.12.2009 г.
 32. Предложение относно Покана от Управителния съвет на „Общинска банка” АД, гр. София, Вх. № 2282/ 16.11.2009 г.
 33. Предложение относно дейността на главните експерти от отдел „Финансово управление и контрол” на Община Велико Търново, Вх. № 2383/ 08.12.2009 г.
 34. Даване на съгласие за отпускане на персонална пенсия на Билян Емилов Маринов, Вх. № 2341/ 26.11.2009 г.
 35. Одобряване на разходи за извърешини командировки от д-р Румен Рашев – Кмет на Община Велико Търново, Вх. № 2380/ 07.12.2009 г.
 36. Информация за организацията по подготовката и изпълнението на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз, Вх. № 2286/ 16.11.2009 г.
 37. Информация за международните връзки на Община Велико Търново и ВТОбС, Вх. № 2287/ 16.11.2009 г.
 38. Приемане на график за заседанията на Великотърновски Общински съвет за І – вото полугодие на 2010 г., Вх. № 2368/ 04.12.2009 г.
 39. Промени в състава на Постоянните комисии на ВТОбС.
 40. Предложение от г-н Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 2207/ 03.11.2009 г. и становище на Д-р Румен Рашев, Вх. № 2270/ 11.11.2009 г.
 41. Предложение с Вх. № 2111/ 09.10.2009 г. и Становище от д-р Румен Рашев с Вх. № 2381/ 07.12.2009 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2271/ 11.11.2009 г.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Предложението, което правя, е от името на Групата на БСП. Във връзка с направените предложения за промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община В. Търново с входящ № 2271 предлагаме Общинският съвет да вземе следните решение:

„1. В раздел ІІІ „Такси за детски градини, домове за социални грижи и други общински социални услуги чл. 26, ал. 1 за целодневните детски градини цифрата 10 да не се заменя с 15; за целодневни детски градини, подготвителна група, цифрата 20 да не се заменя с 25; за седмични детски градини цифрата 13 да не се заменя с цифрата 18; в чл. 26, ал. 2 за целодневните детски ясли цифрата 10 да не се заменя с цифрата 15; за седмични детски ясли цифрата 13 да не се заменя с цифрата 18; в чл. 26, ал. 8 цифрата 45 да не се заменя с цифрата 60, както и за седмичните групи да не се приема цифрата 70, а да стане 45.

2. В едномесечен срок изисква от Кмета на Община В. Търново да представи в Общинския съвет пълна информация за резултатите и участниците в проведената процедура по Закона за обществените поръчки с предмет на обществената поръчка „Доставка на хранителни продукти за структури, разположени на територията на Великотърновската община”, в частност за силно завишените доставни цени на хранителни продукти”.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз искам да направя предложение по чл. 41, т. 3 за промяна на таксите на техническите услуги. Точка 3 касае издаването на визи за проектиране от главния архитект на Общината съгласно чл. 140 от ЗУТ. ОбА ни предлага да бъде 50 лв., аз предлагам да стане 100 лв.

Г-н МИРКО РОБОВ: Таксите за детските градини ме връща назад във времето, малко преди парламентарните избори, когато гледахме тази точка в ПК по ОН. От ОбА присъстваше г-жа Пенка Игнатова. Тя беше много добре подготвена и аргументирана и от този разговор излязох почти убеден, че трябва да извършим определена корекция в таксите, тъй като социалният момент тук не е в това какво се плаща, а в това, че не бива да страда услугата, целодневната грижа за тези деца. В ПК надделяха конюнктурни съображения и то не от една политическа сила, а от няколко, които не искаха да черпят пасиви от евентуално влизане в дневния ред. Другият убеден в ПК, че такава корекция трябва да бъде направена, беше г-н Рашков. Но между тогава и днес между нас застана един публичен скандал, един пакет от документи за една обществена поръчка и за едни изкуствено завишени цени, за една некоректност към младите семейства – една от най-бедните групи в обществото.

Докато не получа един окончателен отговор защо се е случило така и докато не получа един още по-категоричен отговор, че в бъдеще това няма да се случва, аз няма да подкрепя такава точка. Един високопоставен представител на ОбА ми каза, че ще съжалявам за думите си, че дори и мафията с традиции, която съществува от много години и която прави бизнес от наркотици, хазарт, проституция и т.н., не посяга на детските заведения, на сиропиталищата, на църквите, напротив, там тя дарява и никога не взема. И ми е много грозно, че у нас нещата за пореден път са обърнати с хастара навън. Докато не получа отговор, няма да дам гласа си за корекция на такси.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Странни неща стават в нашия ОбС, защото вземаме едно решение в ПК, а на сесията се появява друго предложение за решение. Защо правим тези комисии? Подгответе се, господа от БСП, и защитете вашето становище пред комисиите. Всички комисии дават положителни становища, вие не предлагате нищо. Предложението на ПК по БФ е реално. Нормално е и предложението на ПК по ИВСПИ, защото се получава една аномалия с една от фирмите, затова е нашето предложение да се преразгледа. В комисиите се обоснова защо е необходимо това нещо. Вие предлагате нещо, което не сте обосновали. Какви са мотивите? Ако търсите Пи Ар кампания, съберете се преди комисиите, направете вашето становище и го защитете. Аз бих подкрепил само точка 2 от вашето предложение.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Представителите на Групата на БСП в основната част от комисиите сме защитавали тази позиция, която беше изразена преди малко. Това, че не е била приета в комисиите, не значи, че не е била защитавана. Ще поясня какви са мотивите ни. Всички такси са двукомпонентни: една постоянна част, която е административна, непазарна и една променлива част, пазарна, която е за получената услуга. Нашата позиция е принципна и тя е, че нямаме основание да вдигаме непазарната част, защото тя е в разрез с общия икономически принцип, че се заплаща само консумирана услуга. Нека да не се увеличава непазарната част, а да се запази. Мотивът е всички постоянни части на таксите да се запазят такива, каквито са били досега. Какво неясно има? Каква връзка имат административните разходи с инфлацията?

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Този въпрос разглеждахме през лятото, но не взехме решение. Когато не се вземат решения навреме, въпросите стават все по-трудни. Аз изпитвам сериозен конфликт какво да подкрепя и какво да не подкрепя от предложението на ОбА. Имам сериозни резерви относно въпроса за таксите на детските ясли и детските градини, но главно по въпроса за млечната кухня. Тук става въпрос не само за социална политика и за здравословното хранене в един от най-важните периоди в живота на човека – когато трябва да се храни рационално в най-мака възраст. За съжаление, родителите на това ново поколение не са достатъчно информирани какво трябва и как трябва да дават като храна на децата си. Осигурявайки широк достъп, осигуряваме здравословно хранене на едно поколение. Това касае здравето на едно цяло поколение в един град. Считам, че там можем да решим проблема, ако осигурим достатъчно финансиране при гледането на бюджета. Затова имам големи резерви да подкрепя точно това за млечната кухня.

Правя процедурно предложение да гласуваме предложените промени по раздели, за да мога да изразя становището си.

Разбирам икономическите мотиви, защото става дума за разходи, осигуряващи качествено хранене, но считам, че Общината има икономически резерви с приемането на бюджета да запази нивото на доплащането на купончетата, може би с едно по-минимално увеличение. Това предложение за 3.50 за трета група няма да бъде прието от хората и това ще намали достъпа до млечната кухня, което не е в интерес на здравето на децата.

Г-н Чокойски предложи гласуването да не става по раздели, а да бъде отделено само гласуването за детската млечна кухня. Г-н Михов изрази съгласието си с предложението.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Аз искам да заявя категорично, че няма да подкрепя предложението на Кмета изцяло, както е озаглавено по промяна на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община В. Търново. Моите аргументи са прости. За разлика от много от вас, аз не вярвам, че увеличението, което ще дойде по това предложение, което ще гласувате, след това ОбА ще изхарчи парите по предназначение. Не вярвам на този кмет и на тази администрация.

Нали ние преди няколко месеца гласувахме 120 000 лв. за Международния фолклорен фестивал, защото било много важно. Как така стана, че имало и по-важни неща и тези пари, 120 000 лв., можеха да бъдат изхарчени за тези по-важни неща? Няма да се връщам назад, за да припомням за пагубните продажби на общинско имущество, вкл. ликвидирането на някои детски градини, но ще напомня за ликвидирането на общински предприятия по време на управлението на г-н кмета, които сега можеха да отчисляват печалби за Общината и да покриват тези недоимъци – резултат от кризата.

Аз няма да гласувам тези предложения, докато е този кмет и тази ОбА.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: По силата на избора на гражданите аз съм кмет и затова аз подписвам предложенията. Предложенията са резултат от задълбочената работа на ОбА и на предложенията на ПК в ОбС за корекции, с които ние се съобразяваме. Какво налага корекцията на размера на таксите и услугите, които предоставя Общината на своите граждани? Основен принцип във формирането на една цена на услуга или такса е цената на услугата да отговаря на себестойността на това, което предлага услугата. Не можем да начисляваме печалба върху размера на цените или на таксите в Общината. За съжаление, повечето от размера на цените на таксите и услугите в община В. Търново са занижени. Мисля, че умело се приближават към себестойността на цената на услугите в ТСУ. В този смисъл ми е трудно да приема предложението на г-н Румен Димитров изведнъж да вдигнем от 50 на 100 лв. Важно е каква е себестойността на тази услуга. Щом анализът ни показва, че размерът на тази услуга е такъв, тя трябва да струва толкова. Нека такива предложения да не влизат в залата на ОбС, а да бъдат предлагани в ПК, защото иначе ще попаднем в закононарушение. Предлагаме услуга с по-висок размер на стойността, отколкото е нейната себестойност. Същото важи в пълна сила по отношение размера на цената на услугата „детски градини”, „детски ясли”, „млечна кухня” и т.н. Тази цена е силно занижена от нейната себестойност. Средната цена на издръжката на едно дете в детските градини е 140 лв. Като махнем от този размер това, което държавата ни дава, това е само цената на издръжката. В момента не мога да кажа кое е и кое не е променливо от тези 140 лв., но имаме достатъчно информация да направим такъв анализ. В тези 140 лв. влизат неща, които твърде малко зависят от променливи компоненти. Имам предвид цената на храната и повдигащия се въпрос за обществената поръчка за доставка на хранителни продукти.

По второто предложение на Групата на БСП. Ще го изпълним след обед към 3 часа. Ще предоставим още днес цялата информация, а не в едномесечен срок. Разгледайте я и кажете вашето становище. Готов съм да го обсъдим.

Ако това е спънката, аз съм готов, ако има законова възможност, да прекратим поръчката и да я обявим наново. Не мога да кажа „ще го направя”, защото не знам какви са точно законовите правила. Но мога категорично да заявя, че ние сме изработили един добър механизъм на контрол върху доставките и той действа. Ако това е мотивът да не се гласува, можехме да го махнем досега по време на комисиите или на заседанията на ОбС. Няма смисъл да се обръщате към медиите, за да ми кажете какво искате. Винаги съм предлагал ОбС да наема външни експерти, въпреки че това ще ни натовари допълнително.

Относно себестойността на предлаганите услуги в детските ясли и детските градини, в млечната кухня и още много други услуги, които ние предоставяме. Внасяме тези точки и тези промени, за да можем да улесним дебатите по приемането на бюджета в началото на следващата година. Не мисля, че можем да намалим издръжката в детските градини що се отнася до отоплението, електричеството, целодневното хранене. Ако има нещо по цените на доставката на хранителните продукти, съм съгласен. Но тези 140 лв. са обективните средства, които трябва да се дават за издръжка на детските градини. Готов съм обаче да приема разумни предложения. След като не можем да намалим цената на издръжката, а цената на услугата не покрива по-голям процент от тази издръжка, останалата част трябва да я извадим от някакви други разходи. Дали ще я извадим от Международния фолклорен фестивал, или от ремонта на улиците, или от озеленяването, няма никакво значение. Това е ваше решение по време на приемане на бюджета. Това, което не можем да направим и през тази година, е да извадим тези пари от продажбата на общинско имущество, от което бяха основните ни приходи в продължение на няколко години, когато съществуваше голям инвестиционен интерес, и от повишаване размера на местните данъци.

В следващата точка сме предложили да имаме яснота по отношение размера на местните данъци за следващата година, за да можем всички тези цифри да ги предложим в разчетите по бюджета за следващата година. Доколкото знам, има предложение размерът на единият от данъците да бъде по-малък от това, което сме предложили. Не можем да увеличаваме повече размера на данъците. В резултат на това увеличение на таксите на детските градини и млечната кухня и т.н., ние ще съберем допълнително 100 000 лв. Ако не го направим сега, тези пари трябва да дойдат отнякъде, тъй като очакванията на обществото са да продължим да поддържаме този стандарт, който Общината е постигнала по отношение на своите граждани в областта на благоустрояването, култура и т.н. Аз не мисля, че можем да си позволим в следващата година да вървим към намаляване на този стандарт. Затова ви предлагам нещо съвсем разумно: да вдигнем минимално размера на цената на услугата в детските градини, детските ясли и детската млечна кухня. Защото размерът на тези цени ни приближава до социални услуги. Така Общината не може да продължи – няма откъде да покрием тази разлика. Имаме голямо неизпълнение на този параграф от общинския бюджет тази година, а за следващата година перспективите са още по-лоши. Затова предлагам да подходите разумно и неполитически към този болезнен въпрос. Защото нетрезвото решаване на този въпрос ще се стовари през следващите месеци върху този, който предлага да запазим статуквото. Това не е решение на въпроса. Аз приех аргументите да не приемаме това предложение в предизборния период. Ако има подводни камъни в поръчката или по компонентите, за които Г. Стефанов каза, ако има обективни неща, които са в ОбА, нека да ги видим и да помислим сериозно, за да не създадем огромни проблеми при сформирането на бюджета за следващата година.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Ясно е, че таксата има една месечна стойност и една ежедневна. Ако детето ходи всеки ден, е ясно, но ако не ходи всеки ден, месечната такса е административна, тя не съответства на принципа, че се плаща само консумирана услуга. А ако детето е болно? Затова ние предлагаме нещо просто – месечните такси да запазят досегашната си стойност. Ние не оспорваме ежедневното завишение, но може да ни принудите да гласуваме и против него, ако не приемете нашето разумно предложение.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Постоянният размер на таксата ни също е малък и не отговаря на себестойността на предлаганата услуга.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Казах, че има резерв в бюджета и не се аргументирах. Става дума за около 300 деца. Увеличението е около 2.50 на месец. Това са 750 лв. на месец, което прави около 10 000 лв. на година. Аз предлагам да съкратим бюджета на ОбС, намалявайки си възнаграждението, и да осигурим това финансиране.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Общината ни е от общините, които най-късно вдигнаха цените на тази услуга. Въпросът е да проявим едно разбиране към най-младото население в този град, каквото винаги Общината е проявявала. Винаги съм имала такова усещане, че от страна ОбА има една толерантност. Да се опитаме да дадем шанс на най-младото население на града. Можем да търсим нови резерви. Разбрах от г-жа Данева, че събираемостта от наемите е наполовина, събираемостта от глобите също не е на нужното ниво. Ако се завишат наемите или се повишава събираемостта на глобите, може би можем да поемем услугата. Както досега Общината е давала на инвеститори и т.н., нека дадем шанс на младите, защото те са нашето бъдеще.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Мисля, че е време да прекратим дебата. Второ, не съм съгласен с твърденията на групата на БСП, защото от изключението искат да направят правило. Дават пример с това, че ако едно дете не ходи един месец на детска градина, трябва да даде повече. Това е изключение. То няма да бъде болно цял месец. Все пак сега не сме в предизборна обстановка. Такова предложение беше направено през май или юни. Тогава не го подкрепихме заради предизборната обстановка. Аз тогава казах, че трябва да се завиши цената, защото децата ни заслужават добри условия. Тези предложения на ОбА са разумни. Знаем, че в бюджета на следващата година правителството е заложило такива рамки, че пари, които ние вземем от продажбата на нашите имоти, нямаме право да насочваме за такъв вид услуги. Казва се, че ще вземем пари отнякъде, за да компенсираме тази услуга, но такава възможност е изключена според прогнозите за бюджет 2010.

Предлагам да гласуваме прекратяване на дебата.

Предложението за прекратяване на дебата беше прието с 29 “за”, 1 „против”, 1 „въздържали се”.

Г-н Чокойски подложи на гласуване първото предложение на Групата на БСП.

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Анета Маноилова – за, Исмаил Хаджимустафа – против, Илия Велков – против, Хасан Палов – въздържал се, Мавроди Калейнски – против, Ивайло Иванов – против, Пламен Цанев – въздържал се, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов – против, Гани Пантилеев – въздържал се, Росен Иванов – против, Розалия Кузманова – против, Филип Евтимов – против, Николен Стойнов – против, Тодор Тодоров – против, Йорданка Стефанова - против, Цветанка Недева - против, Александър Чокойски – против, Пламен Петров – против, Богдан Ковачев – против, Милен Михов – въздържал се, Пламен Легкоступ – въздържал се, Камен Алексиев – против, Мирослав Маринов – против.

Предложението беше отхвърлено с 9 „за”, 17 „против” и 8 „въздържали се”.

Г-н Чокойски подложи на гласуване второто предложение на Групата на БСП.

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Анета Маноилова – за, Исмаил Хаджимустафа – въздържал се, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Второто предложение на БСП беше прието с 33 „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението на г-н Румен Димитров за завишаване цената по чл. 41, т. 3 – за издаване на виза за проектиране, от 50 лв. на 100 лв.

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – против, Георги Стефанов – против, Роза Мишева – против, Желка Денева – против, Драгни Драгнев – против, Анета Маноилова – против, Илия Велков – въздържал се, Хасан Палов – въздържал се, Мавроди Калейнски – против, Ивайло Иванов – въздържал се, Пламен Цанев – против, Стефан Колев – против, Иван Величков Иванов – против, Гани Пантилеев – против, Росен Иванов – против, Розалия Кузманова – против, Филип Евтимов – против, Николен Стойнов – против, Тодор Тодоров – против, Йорданка Стефанова - против, Цветанка Недева - против, Александър Чокойски – против, Пламен Петров – против, Богдан Ковачев – против, Милен Михов – въздържал се, Камен Алексиев – против, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше отхвърлено с 1 „за”, 24 „против” и 7 „въздържали се”.

Предложението на г-н Михов да се гласува отделно предложението за детската млечна кухня беше отхвърлено с 16 „за”, 4 „против” и 12 „въздържали се”.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване цялото предложение по т. 1:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – против, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – въздържал се, Георги Стефанов – въздържал се, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – въздържал се, Анета Маноилова – въздържал се, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Цялото предложение по т. 1 беше прието с 22 „за”, 2 „против” и 7 „въздържали се”.

Приложение към Протокола – Решение № 753.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2366/ 04.12.2009 г.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Чухме много предложения. Едната комисия предлага 2.5, другата 2.1 и т.н.. Моето процедурно предложение е досегашният местен данък от 2 % да остане непроменен. Мотивитие ми са следните: в предишната точка подкрепихме увеличаването на другите неща, които бяха заложени в точката. Но тогава говорихме за цена на услуга. Тук говорим за местен данък, който не трябва да се пипа, за да не товарим излишно гражданите и юридическите лица. Ако един апартамент се продава за 50 000 лв., 1000 лв. влизат в Общината. Ако го променим, ще трябва да дава с 250 лв. или с 500 лв. повече. Какво се е променило, за да товарим още хората в тази криза? При прехвърляне на имуществото се иска вадене на скица, която услуга завишихме, необходима е и адвокатска услуга и ако вдигнем и тази цена, така излишно товарим хората. Всички суми, които се дават за прехвърляне на имуществото, трябва да минават през банката. Предсатвете си един дядо, който иска да прехвърли имота си на детето си или на внука си, трябва да извади 25 000 лв, да стоят те там две седмици и след това да ги извади. Прекалено много утежняваме процедурата и това би било наказание за хората. Предлагам да запазим този данък от 2 %.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Групата на БСП ще подкрепи промяната при възмездно придобиване на имущество данъкът се определя на 2.5 на сто върху оценката за прехвърленото имущество, а при замяна върху оценката на имуществото с по-високата цена. Ние искахме да се запази тази такса, защото за детските градини и за детските ясли направих справка, че са малко общините в България, които вземат такива постоянни такси. Нашето предложение по тази точка данъкът да бъде 2.5 на сто.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз имам предложение към Приложение № 5 чл. 5, който касае данъка за автобуси – данъкът се определя от местата за сядане. Съжалявам, че не е тук г-н Кметът, който по т. 1 твърдеше, че съобразно услугата се определя и цената. Аз имам въпрос към него как и по какъв начин са определени таксите, например на автобус до 22 м, който в момента е на същата такса, на която е и таксата на моя мотор – било е 50 лв., сега ОбА предлага 65 лв. и дали има някакво сходство между предложенията.

Предлагам към чл. 5 – до 22 места, данъкът да бъде 300 лв., над 22 места – до 500 лв.

По чл. 8 – за специализирани строителни машини: бетоновози, бетонпомпи и др. тежкотоварни, данъците пак са фрапиращи. Общината предлага 65 лв. Давам пример с моя мотор, за да можем да сравняваме нещата визуално за това кой би могъл да нанесе по-големи вреди към пътната настилка. Аз предлагам към чл. 8 да стане 500 лв. за тежкотоварните автомобили, за строителните машини – бетоновози, бетонпомпи, автокранове и др.

В чл. 9 за автокранове с товароподемност над 40 тона ни се предлага данък 130 лв., аз предлагам 500 лв.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението на г-н Алексиев.

Стефан Стоянов – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – въздържал се, Анета Маноилова – въздържал се, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – въздържал се, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – въздържал се, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше отхвърлено със 17 „за”, „против” няма, 11 „въздържали се”.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението на г-н Румен Димитров.

Стефан Стоянов – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – въздържал се, Георги Стефанов – против, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – въздържал се, Анета Маноилова – въздържал се, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – въздържал се, Филип Евтимов – въздържал се, Николен Стойнов – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова - въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Пламен Петров – въздържал се, Богдан Ковачев – въздържал се, Милен Михов – въздържал се, Пламен Легкоступ – въздържал се, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше отхвърлено с 8 „за”, 1 „против” и 19 „въздържали се”.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението за 2.5 % данък.

Стефан Стоянов – против, Петьо Атанасов – въздържал се, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Анета Маноилова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – въздържал се, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – против, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, 2 „против” и 2 „въздържали се”.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Гласувах против, за да кажа нещо. Не ми стана ясно какво точно гласуваме в момента. Затова ще помоля г-н Председателя на ОБС ясно да казва кое предложение подлага на гласуване.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване цялото предложение по т. 2 заедно с приетата корекция.

Стефан Стоянов – против, Петьо Атанасов – против, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Анета Маноилова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, 2 „против”, „въздържали се” няма.

Приложение към Протокола – Решение № 754.

В 11.00 часа г-н Чокойски обяви 15-минутна почивка.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2367/ 04.12.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 3.

Петьо Атанасов – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Драгни Драгнев – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 755

На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Изменя чл. 20 „а”, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, както следва:

Било:

Когато таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, лицата по чл. 13 подават декларация по утвърден Образец в Община Велико Търново, до 30 ноември на предходната година. За придобитите през годината имоти декларацията се подава в двумесечен срок от датата на придобиването им. (актуализирана с решение № 1302 от 08.03.2007г.)

Става:

Когато таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, лицата по чл. 13 подават декларация по утвърден Образец в Община Велико Търново, от 15 октомври до 30 ноември на предходната година. За придобитите през годината имоти декларацията се подава в двумесечен срок от датата на придобиването им. (актуализирана с решение № 1302 от 08.03.2007г.)

Създава нова ал. 6 към чл. 20 ”а” от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, със следното съдържание:

Не се допуска уважаване на декларация подадена по реда и в срока на чл. 20 ”а” по отношение на онези данъчно задължени лица, които към момента на подаването й имат просрочени задължения към Община Велико Търново.

Създава нова ал. 7 към чл. 20 ”а” от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, със следното съдържание:

Липсата на просрочени задължения се удостоверява с Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Велико Търново”, което се прилага кум декларацията по ал.1.

Създава нова т. 5 към § 1 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, със следното съдържание:

За удостоверяване на факти и обстоятелства посочени в § 1 т. 3 данъчно задължените лица при писмено поискване от Община Велико Търново се задължават да представят официални справки от Е. ОН България МрежиАД и В и К ЙовковциООД, които да удостоверят какво е потреблението на питейна вода и консумирана електроенергия, за периода, за който имат подадена декларация. В случай, че такива справки не бъдат представени се прилагат разпоредбите на чл.68, ал.2.

Създава нов § 12 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, със следното съдържание:

За 2010 година, задължените лица подали към 30.11.2009 година декларация по чл. 20”а”, се задължават да предоставят «Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Велико Търново», в срок до 30.01.2010 г.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне на годишен размер на такса „Битови отпадъци” и промил за всяка услуга поотделно, Вх. № 2372/ 07.12.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 4.

Петьо Атанасов – против, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Драгни Драгнев – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 22 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

Приложение към Протокола – Решение № 756

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна в Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2363/ 03.12.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 5.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Приложение към Протокола – Решение 757

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна в Наредбатаза управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Вх. № 2392/ 08.12.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 6.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 758

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА и във връзка с чл. 51, ал. 5, т. 5 и ал. 7 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет приема допълнения и изменения в Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества приета с решение № 403 от 27.03.1997 г. Протокол № 26, изменяна с решения №№ 652/ 12.03.1998 г., протокол № 39 и 531/ 20.09.2001 г., протокол № 33 от Общински съвет Велико Търново и решение №500/19.03.2009 г. Протокол №42/ 19.03.2009г. от заседание на Великотърновски Общински съвет, както следва:

Допълва Раздел четвърти в чл. 21. Създава са ал. 1 и ал. 2:

/1/ Управителите на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност организират и ръководят дейността им съобразно Търговския закон и другите действащи нормативни актове в Република България, приети от едноличния собственик на капитала, учредителен акт, решенията на Общинския съвет и договора за управление.

/2/ Управителите на едноличните търговски дружества с ограничена отговорност задължително застраховат имуществото на търговското дружество.

Допълва Раздел четвърти в чл.28. Създава са ал.1 и ал.2:

/1/ Съветите на директорите вземат решения по всички въпроси на управлението на дружеството без посочените в чл.25, освен ако в Устава на дружеството не е предвидено друго.

/2/ Съветите на директорите задължително застраховат имуществото на търговското дружество

Допълва Раздел пети в чл.31. Създава са ал. 5: /5/ Срокът на договорите за наем и за правото на ползване за тези имоти не може да бъде по-дълъг от 10 години.

Допълва Раздел шести в чл.40. Създава са ал.1 , ал.2 и ал3.:

/1/ В търговските дружества с ограничена отговорност, в които Общината притежава над 50 % от дяловете, управителят се утвърждава от Общинския съвет по предложение на Кмета на Общината.

/2/ Управителите на търговски дружества с ограничена отговорност задължително застраховат имуществото на търговското дружество.

/3/ Срокът на договорите за наем и за правото на ползване за имоти не може да бъде по-дълъг от 10 години.

Допълва Раздел шести в чл.41. Създава са ал.1 , ал.2 и ал3.:

/1/В акционерните дружества, в които Общината притежава над 50 % от акциите, изпълнителният директор и поне още един от членовете на Съвета на директорите се утвърждава от Общинския съвет по предложение на Кмета на Общината.

/2/ Съветите на директорите задължително застраховат имуществото на търговското дружество.

/3/ Срокът на договорите за наем и за правото на ползване за имоти не може да бъде по-дълъг от 10 години.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за реда и условията установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Може ли някой да ми обясни за какви документи става дума и как ще стане това при текущ ремонт.

Г-жа МИНА ИЛИЕВА: Става дума за нещо, което и в момента го има в Наредбата, приета от предишния ОбС. За да се извърши каквото и да било подобрение: смяна на дограма, на подова настилка, на теракот, наемателите трябва да поискат разрешение от Общината за извършване на тези ремонти. Само ако Общината им разреши да ги извършат, тогава те ги извършват и на базата на фактурите, които представят в Общината, при закупуване на жилищата, се имат предвид тези ремонти и сумата им се изплаща. Ние сме изготвили едни усреднени цени, до които могат да се извършват тези ремонти. Не може да се извършват ремонти на цени, които са приети от ОбА. За един тристаен апартамент сме приели максимум 4600 лв., което позволява да се смени всичко. Общината слага лимит и оттам нататък всеки може да изразходва каквато иска сума за ремонт.

Благодаря ви, че вкарахте тази точка в дневния ред. 28 семейства повече от година чакат да им разрешите да си закупят жилищата, които в по-голямата си част са стари панелни жилища на Пишмана и в Чолаковци. Ние ви предоставихме заповедите за настаняване, за да видите откога са тези заповеди. Няма семейство, което да е там по-малко от 10 години.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложенеито по т. 7:

Стефан Стоянов – въздържал се, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 759

 

На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 47. ал. 2 Закона за общинската собственост Великотърновски Общинският съвет

Изменя текста на чл. 45, ал. 2 от Наредбата за реда и условията установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба па общински жилища както следва:

Било: „Молбата се проучва от комисията по чл. 14 и ако са налице условията по чл. 44, ал. 1 се изготвя оценка на жилището по реда, определен с Приложение № 1 неразделна част от тази наредба”.

Става: „Молбата се проучва от комисията по чл. 14 и ако са налице условията по чл. 44, ал. 1 за жилището се изготвя пазарна оценка от оценител на имоти. Трайните подобрения.направени от наемателя за негова сметка, се приспадат от цената”.

Трайните подобрения направени от наемателя и съгласувани предварително със собственика се приспадат от цената срещу представени и одобрени документи.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 30.11.2009 г., Вх. № 2382/ 07.12.2009 г.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: На миналото заседание аз изразих несъгласие с промените на бюджета. Искам да благодаря на ОбА и на Кмета, че са взели предвид моите думи и това, за което настоявах в предишното си изказване, го виждаме отразено в тези промени, които предстои да гласуваме. Аз ще ги подкрепя.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 8 заедно с предложението на ПК по ТСУ:

Стефан Стоянов – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Приложение към Протокола – Решение № 760.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново по ОП „Регионално развитие”, Вх. № 2262/ 10.11.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 9:

Стефан Стоянов – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 761

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013, Приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие”, Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска, Схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO001/1.4-05/2009: „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда” със следния проект:

1. „Повишаване качеството на живот, чрез подобряване на физическата среда на територията на Община Велико Търново”;

2. Предназначението на обектите на интервенция няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на решение за изготвяне на проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”, Вх. № 2336/ 26.11.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т.10:

Стефан Стоянов – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 762

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 7а и чл. 36, ал. 2, т. 10 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, във връзка с изпълнение на Решение № 254/ 19.06.2008 г. на Великотърновски Общински съвет и в изпълнение на Насоки за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” BG 051PO001-5.2.06, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за предоставяне за целите на проекта за период от 5 /пет/ години на помещения от първи и втори етажи от сградата на Дом за деца „Христо Смирненски” с. Балван, общ. Велико Търново, актувана с АОС № 4232/26.06.2007 г. за адаптиране, оборудване и обзавеждане на „Център за настаняване от семеен тип” – за деца от 3 – 6 години, лишени от родителска грижа, „Център за настаняване от семеен тип” за деца от 7 – 18 години, лишени от родителска грижа и Център за обществена подкрепа за деца и семейства в риск от общността.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на решение за изготвяне на проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”, Вх. № 2337/ 26.11.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т.11:

Стефан Стоянов – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 763

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 5 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, във връзка с изпълнение на Решение № 607/ 18.06.2009 г. на Великотърновски общински съвет, с цел превенция на социалната изолация и социалното изключване и в изпълнение на Насоки за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” BG 051PO001-5.2.06, Великотърновски Общински съвет

1. Дава съгласие за предоставяне за целите на проекта за период от 5 /пет/ години на помещения от имот публична общинска собственост, актуван с АОС № 378/12.05.1998 г. в гр. Велико Търново, ул. „Константин Паница” № 1 за адаптиране, оборудване и обзавеждане за нуждите на социалната услуга, предоставяна в общността “Дневен център” за лица на възраст над 65 години с капацитет 30 лица.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на решение за изготвяне на проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”, Вх. № 2338/ 26.11.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т.12:

Стефан Стоянов – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Анета Маноилова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 764

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 7 г от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, във връзка с изпълнение на Решение № 607/ 18.06.2009 г. на Великотърновски Общински съвет и в изпълнение на Насоки за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” BG 051PO001-5.2.06, Великотърновски Общински съвет

1. Дава съгласие за предоставяне за целите на проекта за период от 5 /пет/ години на помещения от втори етажи от сградата на Дом за възрастни с умствена изостаналост с. Церова кория, общ. Велико Търново, актувана с АОС № 462/05.01.1999 г за адаптиране, оборудване и обзавеждане на „Преходно жилище” – за възрастни лица с интелектуални увреждания.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО Приемане на Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на гр. Велико Търново, Вх. № 2284/ 16.11.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т.13:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 765

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 127, ал. 9 от Закона за устройство на територията, Великотърновски Общински съвет

Приема Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на град Велико Търново за 2008 г.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Доклад за изпълнение на Подробните устройствени планове на град Килифарево и гр. Дебелец, Вх. № 2285/ 16.11.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т.14:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 766

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 127, ал. 9 от Закона за устройство на територията, Великотърновски Общински съвет

Приема Доклад за изпълнение на Подробните устройствени планове на град Килифарево и град Дебелец за 2008г.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Хотница, Вх. № 2377/ 07.12.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т.15:

Стефан Стоянов – въздържал се, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Анета Маноилова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за,Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 767

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 49, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска част от недвижим имот, за който е съставен АОС №4664/16.09.2009 г., а именно: урегулиран поземлен имот УПИ ХV-331 в стр. кв. 69-70 по плана на с. Хотница, целият застроен и незастроен с площ от 1 614 кв.м.; реална част от едноетажна сграда – масивна на дървен гредоред с частични ж.б. елементи, построена през 1922 г. – само три броя помещения, разположени на юг и с вход от юг, с обща застроена площ в размер на 60,19 кв.м.; 23,14% идеални части от общите части на сградата – стълбище и коридор, представляващи 5,87 кв.м.; 23,14% идеални части от общ складов таван, целият с полезна площ в размер на 169,71 кв.м., а само площта на припадащата се част е от 5,87 кв.м.; стопанска сграда със застроена площ от 71,50 кв.м.; стопански навес с две оградни стени със застроена площ от 102 кв.м. Останалата част от имота е собственост на Иван Йорданов Гавраилов, жител на с. Хотница, община Велико Търново.

Утвърждава експертната оценка на общинската част от описания имот, изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 13 768 лева /тринадесет хиляди седемстотин шестдесет и осем лева/ без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Молителят следва да заплати и следните дължими суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски, в размер на 275,36 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG 36 SОMB 9130 31 24758000 при „Общинска банка” АД клон Велико Търново; 1,3% местен данък в размер на 178,98 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново и сума в размер на 316,80 лева, представляваща стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредяване право на ползване върху земеделска земя за разполагане на пчелин, Вх. № 2376/ 07.12.2009 г.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Аз предлагам тази точка да отпадне от дневния ред поради нейната несъстоятелност. Това е все едно аз да ви поискам да ми гласувате 130 декара, затова че искам да правя космичен полигон. Имаме становище на Кмета, което ми дава основание да не му вярвам. Той иска да даде 13 декара на лице, което да постави 51 пчелни семейства, които спокойно могат да бъдат сложени на 100 кв.м, а не на 13 декара. Даже и да са на 1300 м от мястото, те пак могат да ходят на паша в тази акациева гора, за която става въпрос в предложението. Лице, което би се осмелило да поиска от нас земя с такива мотиви, най-малкото трябва да представи документ, че е член на пчеларско дружество, че добива мед. Не виждам такива документи, има само една молба. Известно ми е, че пчелата лети до 2.5 км и повече не може. Не мога да разбера пет кошера ли ще има в един декар. Много ви моля поради смехотворното ни евентуално гласуване „за” на тази точка, тя да бъде отменена.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Аз ще гласувам против не защото съм против инвестицията, а защото от практиката ни виждам, че има пропуски по отношение последващия контрол по изпълнение на инвестициите и на заявените претенции. ОбС е давал земи в Арбанаси за засаждане на лозе. Аз не съм чула досега да има такова лозе. Там по същите места имаше проект за ски лифтове. В Килифарево трябваше да има някакви фиданки на едно много екзотично растение. Тук гледам нещо, което е отдадено с Решение 590 по заявка на „Екоинвест”, представлявано Симеон Славов, които са поискали 58 от култовата местност Дервеня за замени със земи в курортно селище Вонеща вода. Това са земи в землището на В. Търново. Мотивите на г-н Ковачев – тогавашния началник на отдел „Общинска собственост”, за законосъобразност и в интерес на Общината са: „към настоящия момент общинската гора е подложена на масова неправомерна сеч. Седалището на фирмата се намира в близост до гората и съществува възможност тя да бъде стопанисвана и опазвана по-успешно”. Предложените от „Екоинвест” ЕООД гори граничат с регулационната линия на курортно селище Вонеща вода, което ги прави особено атрактивни за използване.

Значи когато има такива сериозни мотиви, които биха били достойни за зелената партия, но не и за едно сериозно основание да се направи такава размяна, аз силно се съмнявам, че и намеренията на господина, който иска да развива пчеларство, са сериозни. Затова като чета и одитния доклад, където на няколко места се упоменава, че наистина трябва да има прецизиране по изпълнение на последващия контрол по инвестициите, смятам че една от предстоящите задачи пред нас е да се прецизира точно тази дейност. Въпросът е доколко тази институция – ОбС, наистина може да защити и гарантира обществения интерес. От тази гледна точка аз ще се въздържа да гласувам или ще гласувам против, защото и това добро намерение отива в неизнестността, както са отишли и много други.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението за отлагане на точката. Предложението беше отхвърлено с 16 „за”, „против” няма, 17 „въздържали се”.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Благодаря, че не отложихте точката. Тук имам предложение да отдадем под наем за срок от 3 години земя общинска собственост, която е част от резултативния фонд - земите по чл. 19, които нямаме право да продаваме в следващите 3 години. Тя може да бъде давана само под наем или за инфраструктура. Тази земя стои неизползваема и от нея няма никакви приходи. Става дума за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс. Позовали сме се на Закона за пчеларството. Сложили сме минимални изисквания – 350 лв. годишно. Когато изтече давностният срок по сега действащия закон, ние можем да решим какво правим с тази земя. Не виждам какъв е проблемът. Минимумът е 10 пчелни семейства, може да се сложат и 50. След като мине този конкурс и не стане нищо, ще я предложим за друга идея. Ние сме написали какви са намеренията на инвеститорите. Не сме обявили цялата земя по чл. 19 в Общината за отдаване под наем, работим на базата на инвестиционни намерения. Така ще се стопанисва земята.

Г-жа КМЕТЪТ НА С. РЕСЕН: От 6 години съм кмет и никой не е изявявал желание да плаща наем точно за този район в непосредствена близост до р. Росица. Аз много се зарадвах, че се яви такъв кандидат. Това е един от хората, които имат най-много пчелни кошери. Аз подкрепям предложението на д-р Рашев и не виждам защо да не влязат пари в Общината.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Ще гласувам „за”. Така съм го писал, защото така е постъпила молбата. Вие сте били общински съветник и е трябвало да се изкажете тогава и да поставите този въпрос. Например за „Лесинженеринг” - постъпила е молба, че ще засаждат екзотични дървета, и аз съм писал това.

Чувам, че на пленума сте предложили да се строят детски градини. Да ви кажа ли, че по Ваше време се закриха 5 детски градини и къщата Ви е върху една от тях.

Що се отнася до одитния доклад – той може да се прочете в Интернет. Отговорям Ви заради начина, по който ми говорихте вън. Аз мога да кажа на колегите какви безобразия сте вършили.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Г-н Ковачев, по време на цялата кампания Вие говорихте, че по време на нашето управление с г-н Драгнев, когато аз и г-н Витанов бяхме заместник-кметове, е имало глад, студ и т.н., което не е вярно. Второ, може би имаше светлина в тунела, когато Вие се появихте в Общината в този екип и аз бях в комисията, която Ви избра. Така че наистина оттогава започна друго време за Общината, много по-светло. Казах да престанете, защото и аз мога да говоря по Вашата компетентност въз основа на одитния доклад. Но Вие представяте одитното досие, а не окончателния доклад.

Г-н Исмаил Хаджимустафа предложи прекратяване на дебата.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението на г-н Исмаил Хаджимустафа за прекратяване на дебата.

Предложението беше прието с 28„за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Предложението по точка 16 беше прието с 27 „за”, 4 „против”, „въздържали се” няма:

Стефан Стоянов – против, Петьо Атанасов – против, Станислав Рашков – против, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – против, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

РЕШЕНИЕ № 768

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 59, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.11, ал. 1 и ал. 2 и чл. 12 от Закона за пчеларството, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на ползване за срок от 3 (три) години чрез публично оповестен конкурс върху недвижим имот частна общинска собственост представляващ поземлен имот № 000169 по картата на възстановената собственост на землище с. Ресен, общ. В. Търново с площ 13,581 дка, гори в земеделски земи, ІІІ и Х кат., местност Долен бряг, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, актуван с АОС № 4677/23.11.2009 г.

Утвърждава начална конкурсна цена на правото на ползване, определена по реда на чл. 6, ал. 2 от Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд, в размер на 350 (триста и петдесет) лева годишно.

Определя следните приоритетни условия при провеждане на конкурса:

а/ офертна цена, не по-ниска от началната конкурсна цена;

б/ в конкурса могат да участват физически и юридически лица, собственици на не по-малко от 10 пчелни семейства, регистрирани съгласно закона за пчеларството.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на конкурса за учредяване право на ползване, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Никюп, Вх. № 2373/ 07.12.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т.17:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 769

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет

Включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2009 г. недвижим имот частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот І /едно римско/ от строителен квартал 39-А /тридесет и девет, буква „а”/ по РП на с. Никюп, община Велико Търново, незастроен, целият с площ в размер на 2 000 /две хиляди/ кв.м., отреден „за производствени и складови дейности”, актуван с АОС №1458/ 27.05.2002 г.

На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39 ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот І /едно римско/ от строителен квартал 39-А /тридесет и девет, буква „а”/ по РП на с. Никюп, община Велико Търново, незастроен, целият с площ в размер на 2 000 /две хиляди/ кв.м., отреден „за производствени и складови дейности”, актуван с АОС № 1458/ 27.05.2002 г.

Утвърждава начална тръжна цена, равна на експертната оценка, изготвена от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 6 400 /шест хиляди и четиристотин/ лева без начислен ДДС;

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОИ.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. Велико Търново Вх. № 2389/ 07.12.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т.18:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 770

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.8 ал.9 от ЗОС, Общински съвет Велико Търново

Включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2009 г. недвижим имот общинска собственост, находящ се в гр. Велико Търново, ул. „Резервоарска” № 40, къща № 7, кота 17,30, етаж І, представляващ: клуб със застроена площ в размер на 33,32 кв.м., заедно с 5,35% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху общинска земя – УПИ І от строителен квартал №299 по ПУП на гр. Велико Търново, а по КК и КР на гр. Велико Търново представляващ имот с идентификатор №10447.508.133.1.1, за който е съставен акт за частна общинска собственост №667/18.02.2000 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Велико Търново дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот общинска собственост, находящ се в гр. Велико Търново, ул. „Резервоарска” № 40, къща №7, кота 17,30, етаж І, представляващ: клуб със застроена площ в размер на 33,32 кв.м., заедно с 5,35% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху общинска земя – УПИ І от строителен квартал №299 по ПУП на гр. Велико Търново, а по КК и КР на гр. Велико Търново представляващ имот с идентификатор №10447.508.133.1.1, за който е съставен акт за частна общинска собственост №667/18.02.2000 г.

Утвърждава начална тръжна цена, равна на експертната оценка, изготвена от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 16 100 /шестнадесет хиляди и сто/ лева без начислен ДДС;

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Утвърждаване на ползване на дървесина от Общинския горски фонд в землището на с. Ресен, Вх. № 2304/ 18.11.2009 г.

Г-жа КМЕТЪТ НА С. РЕСЕН: Аз дадох положително становище и предложението е от мое име. Тези тополи, които са изживели живота си, се намират в един спортен терен от 64 декара. Ние имаме инвестиционни намерения да разработим този терен през следващата година и да изградим площадки за тенис, за волейбол, за баскетбол, пътеки за бягане и да възстановим стадиона. Затова тези дървета, които са изживели живота си, трябва да бъдат премахнати и на тяхно място трябва да се засади друга растителност, която не е опасна за преминаващите хора. За спортния комплекс сме започнали да търсим спонсори, но първата задача е да се освободим от тези опасни дървета, да залесим и да направим ограждане на този спортен терен. Тогава можем да изградим всички тези площадки.

Предложението по т. 19 беше прието с 29 „за”, „против” няма,”въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 771

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 5 от Закона за опазване на околната среда Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да бъдат отсечени 31 (тридесет и един) броя тополи, както следва:

 

№ по ред

Кметство

№ имот по КВС

Дървесен вид

брой

Общо /м3/

В това число

Строителна дървесина /м3/

Дърва за огрев

пл. м3

пр. м3

1.

Ресен

000231

топола

31

138

42

96

209

 

Сечта да се извърши след провеждане на търг, съгласно Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Утвърждаване на ползване на дървесина от Общинския горски фонд в землището на с. Водолей, Вх. № 2303/ 18.11.2009 г.

КМЕТЪТ НА С. ВОДОЛЕЙ: Това е предложение, което минава за втори път през ОбС. Бях предложила това преди близо една година, имаше разминаване в бройките и не беше прието. На 13 октомври от силния вятър една топола и клон на друга бяха съборени и се разминахме без сериозни последствия. Много са опасни, възрастта им е не може да се определи. Като дървесина са нискокачествени, но ОбА трябва да определи за каква дървесина става въпрос. Затова моля да подкрепите предложението, за да бъдат отстранени и да се залеси с по-трайна дървесна растителност.

Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 772

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 5 от Закона за опазване на околната среда, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да бъдат отсечени 73 (седемдест и три) броя тополи, както следва:

 

№ по ред

Кметство

№ имот

Дървесен вид

брой

Общо /м3/

В това число

Строителна дървесина /м3/

Дърва за огрев

пл. м3

пр. м3

1.

Водолей

Кв.27а

топола

73

205

14

191

415

 

Сечта да се извърши след провеждане на търг, съгласно Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне на части от поземлени имоти в землищата на с. Водолей и с. Дичин, Вх. № 2378/ 07.12.2009 г.

КМЕТЪТ НА С. ВОДОЛЕЙ: С това предложение се запознах миналата седмица. Моето становище и становище на кмета на с. Дичин не беше поискано. Беше ми обяснено, че по закон такова становище и съгласието ни не е нужно. Тъй като съм запозната с дейността на фирмата, която по документи прави рибарник в частния си имот в землището на с. Водолей, знам какво се прави в този рибарник и как се унищожава земеделска земя, унищожават се пътища. Единственото, което извършва фирмата с изграждането на този рибарник, е добиване на баластра и на пясък. Направата на такъв канал ще бъде за добиване на инертни материали и пътят, по който ще минава този канал, насочен по старото корито на реката, е насочен към това. Съгласувала съм мнението си с това на кмета на с. Дичин и мога да говоря и от негово име. Затова ви моля да отхвърлите това предложение, защото ще се стигне до унищожаване на земеделска земя до рибарника и ползите ще бъдат минимални в сравнение с последствията, които жителите на селата ще носим.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 21:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев - въздържал се, Петьо Атанасов – против, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – въздържал се, Георги Стефанов – въздържал се, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – въздържал се, Анета Маноилова – въздържал се, Румен Димитров – против, Исмаил Хаджимустафа – против, Илия Велков – против, Хасан Палов – против, Мавроди Калейнски – въздържал се, Иван Величков Иванов – въздържал се, Пламен Цанев – въздържал се, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Росен Иванов – въздържал се, Розалия Кузманова – въздържал се, Филип Евтимов – въздържал се, Николен Стойнов – въздържал се, Йорданка Стефанова - въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Пламен Петров – въздържал се, Богдан Ковачев – въздържал се, Милен Михов – въздържал се, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше отхвърлено с 6 „против”, 27 „въздържали се”, „за” няма.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ (отрицателен вот): Като имам предвид толкова много гласове „въздържал се” и шестимата „против”, се възползвам от правото си от тази трибуна да сезирам прокуратурата за евентуално извършени нарушения със съдействието на хора от ОбА В. Търново. Кметицата каза, че там се добива баластра. Тя се добива, за да се продава. Това е нерегламентирано, извършени са нарушения, дейността се извършва без съгласието на кметовете на населени места, затова оттук сезирам прокуратурата.

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за разсрочено плащане, Вх. № 2390/ 08.12.2009 г.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Благодаря за подкрепа на всички комисии за това предложение, но ви моля да приемем същностно решението, а текстът да добие другата редакция, която съм внесъл при Председателя тази сутрин. Вчера имахме разговор със собствениците на имота и те не приемат това разсрочване на 12-месечни вноски. Договорихме се, че ще бъдат съгласни на разсрочване в следващата година по схемата до 19 март. Надяваме се, че тогава ще имаме реална възможност да платим част от сумата – 100 000 лв., и от месец април нататък да плащаме на равни вноски до края на годината. Собствениците чрез своя адвокат настояват да подпишем договора за такова разсрочване на плащането в следващата година. Неподписването на договор, означава влизане в съда. Най-вероятно ще се стигне до принудително събиране на дължимото. Затова ви предлагам новата редакция на решението. Така ще уредим нашите взаимоотношения на собственост в парка „Руски гробища” и след това ще предприемем действия по евентуално кандидатстване за целия парк по оперативна програма „Регионално развитие и градска среда”.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да изкажа своето мнение по точката, което касае и следващите точки, в които ние ще коментираме въпроси, които касаят обезпечаване или финансови въпроси, които пряко или косвено са зависели от нашето решение. Неслучайно се изказвам и искам това да влезе в протокола, тъй като всички помним какво беше отношението на група съветници, които лобираха как и по какъв начин трябва да стане и защо точно по такъв начин трябва да се случи, при положение, че съществуваше и друга форма, по която можехме да обезпечим реститутите. Виждаме, че нашето решение е своеобразна тежест към 2009 г. Не знам защо не сме платили цяла година на тези хора? Моят риторичен въпрос е не може ли по някакъв начин да запазим неутралитет и да не им плащаме. Г-н Кметът говори, че влизаме в съд, което доста често се чува в тази зала. Не знам дали да се съглася на този етап с Кмета, при положение, че цяла година ние не сме им плащаме. Защо точно сега, когато навлизаме в изключително голяма стагнация, излизаме на вариант, който вече трябва да подкрепим и договорно, и по някакъв начин допълнително да се ангажирам с плащането.

За това наше решение от 2008 г., лобирано от група съветници, аз още тогава казах, че е изключително неправомерно и е в тежест за един по-късен етап. Както г-н Стефан Стоянов каза, че гласуването на 120 000 лв. за Международния фолклорен фестивал дава отражение в момента - повишихме цените за детските градини и ясли.

Ще следват точки, които ще изискват нашето становище „за” или „против”, затова искам да привлека вниманието ви и със съответното отношение да подкрепим или да отхвърлим това, което е добре за обществеността.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Мисля, че нямаме друг изход, освен да го гласуваме. Няма да се връщам на темата защо е взето решение. Не обвинявам никого, но известната истерия, която съществуваше в обществото по отношение на процедурите на замените, води до това. Ако тогава бяхме решили въпроса със замяна, както често сме правили в ОбС, сега нямаше да има проблем. Аз проведох такъв разговор с адвоката им – г-н Шарков. Възможно е да променим начина на обезщетение, като там има имот, който е в непосредствена близост. Те не искат имот и настояват за плащане. С много усилия можем да извършим такова плащане през следващата година. Имаме нотариална покана. Предлагат ми сключване на договор. Отказът на това означава моментално завеждане на съдебно дело, което вероятно ще се реши в кратък срок. Възможно е да има и искания за пропуснати ползи. Затова ви моля да го гласувате, още повече че принципно това решение мина в ПК. Сега променяме погасителния план, по който ще го направим. Колкото и трудно да е, мисля, че можем да ги погасим в такъв ред. Първоначалното искане беше сега да платим 100 000 лв.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Правя процедурно предложение: да прекратим дебата и да гласуваме.

Предложението на г-н Алексиев беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Предложението по т. 22 беше подложено на поименно гласуване и прието с 32 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

 

РЕШЕНИЕ № 773

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за разсрочено плащане на дължимото обезщетение размер на 303 680 лева от Община Велико Търново към Кирил Стефанов Дянков и др. /наследници на Стефан Дянков Стайков/, собственици на поземлен имот №6577, незастроен, целият с площ от 1 897 кв.м., от строителен квартал 339 по ПУП на гр. Велико Търново, район Парк „Руски гробища” по придобиване на описания имот, при следния погасителен план:

1.1. сума в размер на 103 000 /сто и три хиляди/ лева – на 19.03.2010 г.

1.2. сума в размер на 22 297,77 лева /двадесет и две хиляди двеста деветдесет и седем лева седемдесет и седем стотинки/ - на 19.04.2010 г.

1.3. сума в размер на 22 297,77 лева /двадесет и две хиляди двеста деветдесет и седем лева седемдесет и седем стотинки/ - на 19.05.2010 г.

1.4. сума в размер на 22 297,77 лева /двадесет и две хиляди двеста деветдесет и седем лева седемдесет и седем стотинки/ - на 19.06.2010 г.

1.5. сума в размер на 22 297,77 лева /двадесет и две хиляди двеста деветдесет и седем лева седемдесет и седем стотинки/ - на 19.07.2010 г.

1.6. сума в размер на 22 297,77 лева /двадесет и две хиляди двеста деветдесет и седем лева седемдесет и седем стотинки/ - на 19.08.2010 г.

1.7. сума в размер на 22 297,77 лева /двадесет и две хиляди двеста деветдесет и седем лева седемдесет и седем стотинки/ - на 19.09.2010 г.

1.8. сума в размер на 22 297,77 лева /двадесет и две хиляди двеста деветдесет и седем лева седемдесет и седем стотинки/ - на 19.10.2010 г.

1.9. сума в размер на 22 297,77 лева /двадесет и две хиляди двеста деветдесет и седем лева седемдесет и седем стотинки/ - на 19.11.2010 г.

1.10. сума в размер на 22 297,84 лева /двадесет и две хиляди двеста деветдесет и седем лева осемдесет и четири стотинки/ - на 19.12.2010 г.

Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи договор за придобиване на имота с Кирил Стефанов Дянков и др. /наследници на Стефан Дянков Стайков/, при спазване разпоредбите на настоящото решение.

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне на спечелил участник от проведен конкурс, Вх. 2388/ 08.12.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т.23:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 774

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 105, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Определя за спечелил участник в проведен публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху недвижим имот общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот ІХ /девет римско/ от строителен квартал 28 /двадесет и осем/ по ПУП на гр. Велико Търново, а по КК и КР на гр. Велико Търново представляващ поземлен имот с идентификатор №10447.503.308, отреден “за спорт и подземни гаражи”, целият с площ от 10 377 /десет хиляди триста седемдесет и седем/ кв.м., кандидата “ХОРИЗОНТ - ИВАНОВ” ЕООД Плевен.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за учредяване право на строеж със спечелилия участник от проведения конкурс – „ХОРИЗОНТ - ИВАНОВ” ЕООД Плевен, като в договора бъдат заложени всички задължителни условия и изисквания, предварително поставени пред кандидатите, както и поетите ангажименти в офертата на спечелилия участник.

Заседанието беше закрито в 13.00 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

        /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ………………

ТОДОР ТОДОРОВ………………….

МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ………….

ИВАЙЛО ИВАНОВ…………………