ПРОТОКОЛ № 58

 

От петдесети осмозаседание на ВеликотърновскияОбщински съвет, проведенона 17.12.2009 г. от 13.00 часа в залатана ОбщинаВелико Търново.

 

Присъстваха 36 общински съветника. Отсъства г – н Николай Цонев.

Заседанието беше открито от председателя на Великотърновския Общински съвет, който съобщи, че Председателският съвет е взел решение за откриване на ново заседание на ОбС, като на това заседание ще бъдат разгледани точките, които поради изтичане на времето не са били разгледани на петдесет и седмото заседание. Г-н Чокойски поясни, че точките от приетия на петдесет и седмото заседание дневен ред се преномерират, така че точка 24 става точка 1, а точка 41 (последна) става точка 18 от новия дневен ред.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Учредяване право на строеж, гр. Велико Търново, Вх. № 2374/ 07.12.2009 г.
 2. Утвърждаване на експертна оценка, Вх. № 2375/ 07.12.2009 г.
 3. Молба за предоставане за безвъздмезно ползване на имот частна общинска собственост, Вх. № 2379/ 07.12.2009 г.
 4. Създаване на Общинско доброволно формирование по реда на Закона за защита при бедствия, Вх. 2263/ 10.11.2009 г.
 5. Откриване на процедура по акредитация на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – І – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 2320/ 23.11.2009 г.
 6. Приемане на Решение за извършване на проверка на финансовото състояние на „Етър - 1924” АД, гр. Велико Търново, Вх. № 2384/ 08.12.2009 г.
 7. Приемане на Информация по доклад от проверка на „Инвестрой - 92” ЕООД и проект за план за действие, Вх. № 2360/ 03.12.2009 г.
 8. Погасяване на безлихвен заем на „Комунално стопанство” ЕООД, гр. Велико Търново, Вх. № 2391/ 08.12.2009 г.
 9. Предложение относно Покана от Управителния съвет на „Общинска банка” АД, гр. София, Вх. № 2282/ 16.11.2009 г.
 10. Предложение относно дейността на главните експерти от отдел „Финансово управление и контрол” на Община Велико Търново, Вх. № 2383/ 08.12.2009 г.
 11. Даване на съгласие за отпускане на персонална пенсия на Билян Емилов Маринов, Вх. № 2341/ 26.11.2009 г.
 12. Одобряване на разходи за извърешини командировки от д-р Румен Рашев – Кмет на Община Велико Търново, Вх. № 2380/ 07.12.2009 г.
 13. Информация за организацията по подготовката и изпълнението на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз, Вх. № 2286/ 16.11.2009 г.
 14. Информация за международните връзки на Община Велико Търново и ВТОбС, Вх. № 2287/ 16.11.2009 г.
 15. Приемане на график за заседанията на Великотърновски Общински съвет за І – вото полугодие на 2010 г., Вх. № 2368/ 04.12.2009 г.
 16. Промени в състава на Постоянните комисии на ВТОбС.
 17. Предложение от г-н Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 2207/ 03.11.2009 г. и становище на Д-р Румен Рашев, Вх. № 2270/ 11.11.2009 г.
 18. Предложение с Вх. № 2111/ 09.10.2009 г. и Становище от д-р Румен Рашев с Вх. № 2381/ 07.12.2009 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредяване право на строеж, гр. Велико Търново, Вх. № 2374/ 07.12.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 1:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 775

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал.2 от ЗОС, чл. 58, ал.2 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 188, ал. 1 и ал.5 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да бъде учредено право на строеж за пристрояване съгласно инвестиционен проект за „Изграждане на стълбище към сутерена на жилищна сграда” за осигуряване на авариен изход от кота -2,50 до кота 0,00 на съществуваща фитнес-зала, разположена в сутерена на жилищна сграда с магазини с административен адрес гр. Велико Търново, ул. „България” №29Б, попадаща в поземлен имот с идентификатор №10447.503.16 по КК и КР на гр. Велико Търново, а по ПУП на гр. Велико Търново – в УПИ VІІ-2905а от строителен квартал 24, в полза на „ТРИМЕКС – ДИМИТРОВ, МАКСИМОВ, АСААД” ООД, представлявано от Владимир Иванов Димитров.

Утвърждава експертната оценка, изготвена от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, на стойността на правото на строеж за пристрояване, в размер на 1 585 /хиляда петстотин осемдесет и пет/ лева.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по учредяване право на строеж за пристрояване при спазване разпоредбите на действащата нормативна уредба, като всички дължими разходи по сделката са за сметка на „ТРИМЕКС – ДИМИТРОВ, МАКСИМОВ, АСААД” ООД, представлявано от Владимир Иванов Димитров .

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Утвърждаване на експертна оценка, Вх. № 2375/ 07.12.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 2.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 776

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Утвърждава начална тръжна цена, равна на експертната оценка, определена от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на част от недвижим имот публична общинска собственост, находящ се в гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2, представляващ ресторант и спомагателни помещения, актуван с акт за общинска собственост №763/ 22.08.2000 г., в размер на 2 900 /две хиляди и деветстотин/ лева с начислен ДДС месечен наем.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Молба за предоставане за безвъздмезно ползване на имот частна общинска собственост, Вх. № 2379/ 07.12.2009 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Предлагам да отложим точката. Мотивите ми са, че липсват становища на две постоянни комисии и на водещата ПК – за СТДМ. Въпреки че вчера при заседание на същата предложението на Кмета беше отхвърлено. Там има много нерешени въпроси, които би трябвало да се огледат обстойно, за да не ни тежат на един по-късен етап.

Второ, чувам най-различни коментари по въпроса да дадем възможност на децата да спортуват. Аз бих задал един риторичен въпрос: ако имате две деца, на кое от двете бихте дали храна? Аз искам с тази точка да удовлетворим страните и да вземем едно правилно решение.

Предложението за отлагане на точката беше отхвърлено с 8 „за”, „против” няма и 18 „въздържали се”.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Искам да препоръчам на Председателския съвет да не се внасят в края на заседанието такива рискови точки, които са на ръба на възможното да бъдат приети. В момента тук сме 26 съветници, а са необходими 25 гласа за приемането на решението. Внасяйте такива точки в началото, когато повечето общински съветници са в залата.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 3:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – въздържал се, Стефан Колев – въздържал се, Росен Иванов – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше отхвърлено с 21 „за”, 1 „против” и 5 „въздържали се”.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да благодаря на колегите, които осмислиха моята молба и вероятно затова гласуваха „въздържал се”. Аз декларирам, че има противоречие в документацията, която съществува в ПК за СТДМ. Невземането на отношението и гласуването със „за” говори за непознаване на текущата информация в ПК. Има противоречия в самата документация, има изисквания, които са спазени, но няма последващи актове съобразно изискванията. Това „да” което се дава, е аналогичен пример с това „за”, което е дадено през 2008 г. благодарение на конкретно лоби. В момента ОбА е на минус с около 400 000 лв. Визирам конкретното предложение, което мина, за Руските гробища, както и тези 120 000 лв. за МФФ. Затова благодаря на тези, които дадоха възможност точката да влезе в ПК и да бъде дискутирана съобразно потребността, а не съобразно потребностите на един клуб или човек.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Създаване на Общинско доброволно формирование по реда на Закона за защита при бедствия, Вх. 2263/ 10.11.2009 г.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: До момента сме обсъдили 26 точки. Няма нито едно становище на ПК по проблемите на гражданското общество. Не мога да разбера няма ли точка, която да е проблем на гражданското общество, включително и тази, която в момента разглеждаме. Ние комисия ли сме, или не сме? Искам да ви кажа, че батерията на лаптопа ми свърши. Имаме още много точки, но оттук насетне аз не мога да си възпроизвеждам материалите. Кажете ми какво правим, като нямаме материали по точките? Това не е нормално, няма захранване, което да е в близост до нас. Каква сесия ще продължаваме да правим без материали?

Обръщам се към председателя на ОбС и към г-н Драгнев с въпроса защо нашата ПК няма нито едно становище.

Предложението по т. 4 беше прието с 21 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 777

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 41 от Закона за защита при бедствия, Великотърновски Общинският съвет реши

Създава общинско доброволно формирование за защита при бедствия във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 2, чл. 21 и чл.65 от Закона за защита при бедствия. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да създаде доброволно общинско формирование за защита при бедствия в състав 45 човека по реда на чл. 42 от ЗЗБ, като до 10. 01. 2010 г. се изпрати в Министерството на извънредните ситуации /Закрито с Решение на Народното събрание от 27.07.2009 г./ и до Председателя на „Комисията по Заповед № Р-63/ 03.08.2009 г. на Министерски съвет на Република България”, Заявление за вписване в Регистъра по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗЗБ на доброволното формирование.

За осигуряване на специализирана екипировка и обучение на формированието и покриване на непредвидени разходи в хода на аварийно-спасителни работи извършени от формированието да се заложи осигуряване в размер на 15000 /петнадесет хиляди/ лева по бюджета на Общината за 2010 година.

До 31.01.2010 г. Кмета на Общината да организира изготвянето на Устройствен правилник за организацията и дейността на общинското доброволно формирование и инструкции за привеждането му в готовност и участие в спасителни и аварийно-възстановителни работи по предотвратяване и ликвидиране на последиците при бедствия и аварии.

Организационното сглобяване и обучение на доброволното формирование да започне от февруари 2010 година.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Откриване на процедура по акредитация на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – І – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 2320/ 23.11.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 5.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 778

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.86, ал.1 от Закона за лечебните заведения и във връзка с чл. 24 от Наредба № 18 от 20.06.2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за провеждане на акредитационна процедура на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – I – Велико Търново” ЕООД., гр. Велико Търново.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Решение за извършване на проверка на финансовото състояние на „Етър - 1924” АД, гр. Велико Търново, Вх. № 2384/ 08.12.2009 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Това предложение ще подкрепя с желание. Първият ми въпрос е към г-н Председателя. В ПК за СТДМ аз предложих срок за изпълнение и не го виждам тук. Футболният сезон започва в края на февруари и началото на март и ние трябва да се съобразим с тези обстоятелства. Евентуално да заложим някакъв одит или някакво време, с което ОбА да се съгласи, да го приеме и да имаме възможност да разгледаме одитния доклад и да вземем решение какво и как се случва. В тази връзка преди малко казах, че навлизаме в точки, в които по един или друг начин ще се окажат в тежест на наш гръб. Това, което говоря за футболния клуб, е аналогично и за „Пазари”. Това, което ще бъде изнесено, ще бъде изключително любопитно като цифри. Този ОбС трябва да вземе решения, за да се даде възможност и на двете дружества да вървят напред, независимо по какъв път. Затова апелирам към всички преди всичко да влагат разум, а не емоция.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 6 заедно с предложението на г-н Румен Димитров за определяне на конкретен срок.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 779

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 4, чл. 6, т. 3 и чл. 12 от Правилник за организацията и контролната дейност на служителите осъществяващи вътрешен контрол, съгласно системите за финансово управление и контрол в Община Велико Търново, Великотърновски Общински съвет реши:

Преди вземане на решение за приемане на джиросаните акции от акционерите на „Етър - 1924” АД гр. Велико Търново, които акционерите предлагат безвъзмездно, да се извърши проверка на финансовото състояние на дружеството от експерти от отдел „Финансово управление и контрол” при дирекция „ВОФУКМ” при Община Велико Търново преди приемане на бюджета за 2010 г., съгласно Правилника за организацията и контролната дейност на служителите осъществяващи вътрешен контрол, съгласно системите за финансово управление и контрол в Община Велико Търново.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Информация по доклад от проверка на „Инвестрой - 92” ЕООД и проект за план за действие, Вх. № 2360/ 03.12.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 780

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да одобри план за действие за отстраняване на пропуски и недостатъци в дружеството.

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Погасяване на безлихвен заем на „Комунално стопанство” ЕООД, гр. Велико Търново, Вх. № 2391/ 08.12.2009 г.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Преди няколко месеца гласувахме за сливането на „Благоустройство” и „Комунално стопанство”. Тогава при сливането стана така че кредитът, който е теглило „Благоустройство”, трябва да се изплаща от „Комунално стопанство”. По-нататък, явно за да се изплаща този кредит, „Комунално стопанство” поиска от нас да му дадем безлихвен заем. За да стане това, се промени Правилникът на Надзорния съвет по приватизация и след това с решение на ОбС ние дадохме 100 000 лв. безлихвен заем. Тогава само аз гласувах „против”. Аз поисках да подкрепя предложението на Кмета, но той излезе с две предложения – едното от които за безлихвен заем. Другото аз мислех, че е правилно, затова го подкрепих. Изведнъж се оказа, че въпреки сключения договор между „КС” и Общината, „Комунално стопанство” не може да изпълнява графика по получения заем. То предлага едва ли не да си изплаща заема към Общината с пари на Общината, т.е. наемът, който взема „КС” от сградите и т.н., от който трябва да дава 50 % на Общината. Не мога да се съглася, че Общината ще погасява един заем със собствени пари на едно търговско дружество. По-добре да вземем решение да им опростим заема. Към дата 30 септември „КС” не си е получило парите, които му се полагат по заема, и към нея дата също дължи 6000 лв. на Общината, т.е. то не прави всичко възможно да си вземе парите по наемите. Парите от наемите трябва да се използват за инвестиции. То не ги използва за това. Никое търговско дружество не използва парите от наемите за инвестиции, а за заплати. Аз не мога да се съглася едно търговско дружество да бъде толерирано. Второ, едно търговско дружество, което не си изплаща задълженията по сключения договор. Икономическата обосновка на ОбА показва, че сливането на „Благоустройство” към „КС” е подействало положително, а не отрицателно върху икономическите резултати, затова не трябва да правим поредната грешка. Именно затова и аз няма да подкрепя предложението.

Предложението беше прието с 23 „за”, 2 „против” , „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 781

На основание чл.21, ал.1, т. 23, ал.2 от ЗМСМА, чл.18, чл. 19, чл. 20, и чл.31 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Освобождава „Комунално стопанство” ЕООД гр.Велико Търново от 50% вноски в Общинския бюджет от получените наеми от отдадените под наем имоти и вещи до погасяване на задълженията по Договор № 36/09.06.2009г. за кредит между Община Велико Търново/заемодател/ и „Комунално стопанство” ЕООД /заемател/.

Задължава „Комунално стопанство” ЕООД гр.Велико Търново за изпълнение на Договор № 36/09.06.2009г. за кредит между Община Велико Търново/заемодател/ и „Комунално стопанство” ЕООД/заемател/ да използва всички получении наеми от имоти и вещи само за възстановяване на заема.

Задължава „Комунално стопанство” ЕООД гр.Велико Търново да погасява задълженията си по Договор № 36/09.06.2009г. за кредит между Община Велико Търново/заемодател/ и „Комунално стопанство” ЕООД /заемател/ включително и със средства от продажбата на дълготрайни материални активи.

Задължава Управителя на „Комунално стопанство” ЕООД гр.Велико Търново при недостиг на средства за погасяване на заема да се ползват и други финансови ресурси на търговското дружество.

Задължава Управителя на „Комунално стопанство” ЕООД гр.Велико Търново да предприеме всички позволении от закона мерки за събиране на задължения към „Комунално стопанство” ЕООД гр.Велико Търново на неиздължени наеми от имоти и вещи от нередовни наематели.

Задължава Управителя на „Комунално стопанство” ЕООД гр.Велико Търново да внася във Великотърновски общински съвет тримесечна информация за издължаване на заема и изпълнение на Решението.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно Покана от Управителния съвет на „Общинска банка” АД, гр. София, Вх. № 2282/ 16.11.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 9:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 782

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА във връзка с чл. 194, ал. 1 и чл. 221 ТЗ, чл. 12, ал.3, т.2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, чл. 8, ал 1 от Устава на „Общинска банка” АД-София, Решение № 709/ 24.09.2009г. на Великотърновски Общински съвет и решение от извънредно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД - София-Протокол № 23/ 23.10.2009г., Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие и управомощава Кмета на Община Велико Търново да запише нови 2 020 броя на акции „Общинска банка” АД - София от новата емисия, на стойност 20 200.00лв. за Община Велико Търново в качеството и на акционер съответстващи на притежавания дял от 0.2 %. от капитала на „Общинска банка” АД-София.

Средствата в размер на 20 200.00лв. да бъдат заложени в бюджет 2010 на Община Велико Търново в § 70-01, разходи за придобиване на дялове и акции и увеличаване на напитала и капиталовите резерви(-).

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно дейността на главните експерти от отдел „Финансово управление и контрол” на Община Велико Търново, Вх. № 2383/ 08.12.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 10.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 783

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 7, ал. 1 от Правилника за организацията и контролната дейност на служителите осъществяващи вътрешен контрол, съгласно системите за финансово управление и контрол в Община Велико Търново, Великотърновски Общински съвет реши:

1. Неизпълнените обекти от Програмата за дейността на главните експерти осъществяващи контролна дейност към отдел „Финансово управление и контрол”, дирекция „Вътрешен одит, финансово управление и контрол, методология” за периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г., да бъдат включени в Програмата за дейността на главните експерти осъществяващи контролна дейност към отдел „Финансово управление и контрол”, дирекция „Вътрешен одит, финансово управление и контрол, методология” за периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за отпускане на персонална пенсия на Билян Емилов Маринов, Вх. № 2341/ 26.11.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 11.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 784

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Билян Емилов Маринов с ЕГН 0641311482.

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на разходи за извърешини командировки от д-р Румен Рашев – Кмет на Община Велико Търново, Вх. № 2380/ 07.12.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 12.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 785

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за командировките в страната, Великотърновски Общински съвет

Одобрява разходите за извършените командировки в страната от д-р Румен Георгиев Рашев – Кмет на Община велико Търново за отчетния период 01.07 – 30.11.2009 година в размер на 455 лева /четиристотин петдесет и пет лева/.

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за организацията по подготовката и изпълнението на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз, Вх. № 2286/ 16.11.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 13.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 786

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема отчета за организацията по подготовката и изпълнение на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз и други международни програми.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за международните връзки на Община Велико Търново и ВТОбС, Вх. № 2287/ 16.11.2009 г.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Интересно ми е точката за международните командировки ли е, или за международните връзки, защото както е записано в дневния ред, качен на сайта, е за международните връзки, а в материалите, които са ни раздадени, става въпрос за международните командировки. Ако става въпрос за международните командировки, трябва да се одобрим и някакви финансови разходи на тези лица, а ако става въпрос за международните връзки, няма нужда от одобряване на финансови разходи.

Предложението по т. 14 беше прието с 23 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 787

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема за сведение Информация за международните командировки на общинска администрация и общински съветници през 2009 г. и официалните посещения на чуждестранните гости в Община Велико Търново за 2009 г.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на график за заседанията на Великотърновски Общински съвет за І – вото полугодие на 2010 г., Вх. № 2368/ 04.12.2009 г.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Искам да ви върна към един ангажимент, който не сме изпълнили. Има едно писмо до Председателя на ОбС от Сметната палата от 12.06.2008 г относно доклада за резултатите от осъществения последстващ контрол по изпълнение препоръките на Сметната палата, дадени при извършения одит на дейността по управление и разпореждане с недвижими имоти, частна общинска собственост, в община В. Търново. Има едно решение на Сметната палата докладът да се изпрати на Общинския съвет. Второ, ОбС да предприеме мерки за изпълнение на дадените препоръки.

Имаше едно заседание на ОбС от 17.07.2008 г., в което това фигурира като трета точка , но точката е отклонена с предложение за становище на ОбС. Досега не сме направили това. Аз предлагам на заседанието през месец януари като точка 4 да влезе Доклад на Сметната палата от 12.06.2008 г., придружен със становище на ОбА, за да може наистина това да бъде свършено и ви уверявам, че като общински съветници има какво да прочетем в този доклад на Сметната палата. Още повече, че една значителна част от хората, които са тук, са част от тази сага, описана в одитния доклад.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да направя изказване във връзка с предложението на ПК по МСНУРП и да насоча вашето внимание върху последната част: „Подкрепя графика...” Аз бих предложил да напишем „до края на годината”, тъй като по този начин можем да проследяваме периодично какво е свършено и как. Така бихме могли да имаме по-голяма отчетност и някаква ефективност.

По повод на моето предложение за заседанието на 17.06.2010 г. – като точка трета да бъде включено „Информация за работата на Общинска администрация по проблеми на транспорта и паркирането във В. Търново и мерките за преодоляването им”. Аз мисля, че този горещ въпрос трябва да бъде постоянно на вниманието на всички нас.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Искам да направя реплика на г-н Димитров по предложението за промяна в текста, предложен от ПК по МСНУРП, за програмата за кметствата. Още с приемането на бюджета за тази година ние заложихме, че този въпрос трябва да се гледа през юни. Той не се гледа. Заложихме в Програмата за второто полугодие да се гледа този въпрос, не се гледа. Съзнателно ПК по МСНУРП залагаме срок до края на мандата, защото до края на мандата няма чак толкова много време. Проблемите там не са пожарни, за да ги решим набързо, искаме да има по-голяма перспективност, затова предлагаме така, както е записано.

Г-н Чокойски подложи на гласуване графика за първото полугодие, заедно с всички внесени допълнително предложения.

Резултатът от гласуването беше 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 788

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет приема

График на заседанията през І-вото полугодие на 2010 г.:

 

Заседание 21.01.2010 г. Основни точки от дневния ред

Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и неговите комисии за II –ро полугодие на 2009 г. – съгласно чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА;

Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски Общински съвет за II –ро полугодие на 2009 г. и всички неснети от отчет решения;

Отчет за дейността на Сдружението „За чисти селища”;

Доклад на Сметната палата с Вх. № 779/ 12.06.2009 г., придружено със Становище на Общинска администрация.

Заседание 18.02.2010 г. Основни точки от дневния ред

Отчет за изпълнение на годишния план за приватизация за 2009 г. ;

Приемане на годишен план за приватизация за 2010 г.;

Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост;

Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на Кмета на Община Велико Търново /съгласно чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА/;

Информация за проведените процедури по обществени поръчки във връзка с ЗОП, НВМОП и закона за концесиите в периода 01.01.2008 г. до 31.12.2009 г.

Проблемите на кметствата и Програмата за работа с тях.

Заседание 18.03.2010 г. Основни точки от дневния ред

1. Отчет за изпълнение на бюджета и Инвестиционната програма за 2009 г.;

2. Приемане на бюджет на Община Велико Търново за 2010 г.;

3. Приемане на Инвестиционна програма за 2010 г.;

Заседание 22.03.2010 г. Тържествено заседание

Удостояване със звание „Почетен гражданин на Велико Търново”;

Удостояване с ежегодна награда „Велико Търново”;

Заседание 22.04.2010 г. Основни точки от дневния ред

Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за 2009 г.;

Информация за дейността на смесените / с участието на Община Велико Търново/ търговски дружества за 2009 г.;

Отчет на Местната комисия за борба с противообществените пряви на малолетни и непълнолетни;

Приемане на информация за работата на РПУ – Велико Търново през 2009 г. и оценка за състоянието на обществения ред и спазване на Наредба № 1;

Заседание 20.05.2010 г. Основни точки от дневния ред

Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново за Iво тримесечие на 2010 г.;

Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за I –во тримесечие на 2010 г.

Заседание 17.06.2010 г. Основни точки от дневния ред

Информация за дейността на РСО „Янтра” и за участието на Община Велико Търново в него;

Приемане на график за II – ро полугодие на 2010 г.

Информация за работата на Общинска администрация по проблемите на транспорта и паркирането във Велико Търново и мерките за преодоляването им.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени в състава на Постоянните комисии на ВТОбС.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 789

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Избира за член на Постоянната комисия по бюджет и финанси Росен Върбанов Иванов.

Освобождава Николен Веселинов Стойнов като член на Постоянната комисия по обществен ред, сигурност, транспорт и паркиране.

Избира за член на Постоянната комисия по обществен ред, сигурност, транспорт и паркиране Росен Върбанов Иванов.

Избира за председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности Николен Веселинов Стойнов.

Избира за член на постоянната комисия по култура, културно историческо наследство, вероизповедания, именуване и преименуване Цветанка Боянова Недева.

Освобождава Цветанка Боянова Недева като председател на постоянната комисия по икономически въпроси, стопанска политика и инвестиции.

Избира за председател на постоянната комисия по икономически въпроси, стопанска политика и инвестиции Росен Върбанов Иванов.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от г-н Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 2207/ 03.11.2009 г. и становище на Д-р Румен Рашев, Вх. № 2270/ 11.11.2009 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Това е един изключително горещ въпрос, който тепърва ще навлиза със своята конкретика с всички обстоятелства, свързани с него. Както в случая с Футболния клуб, така и с „Пазари”, всички ние знаем, че става въпрос за пари, които ще трябва да минават през гласуването на този ОбС. Именно чрез приемането или отхвърлянето на конкретни предложения, които вие трябва или да инициирате, или да подкрепите. Както преди малко казах - за да може да има някаква яснота какво и как се случва с конкретните дружества. Предложението ми е формирано, за да може да се избегне каквато и да е полемика относно предложението ми по точка 1 да бъде сменен представителят на Общината в „Пазари”. Това съм направил със закачка, защото лично съм го преписал от Протокол № 45, точка 9, което предложение е направено от Групата на ВМРО-Социаллиберален избор и с него се предлага за представител на Общината г-н Милен Михов. Има и друго предложение от Група „Гражданска инициатива”, с което се предлага г-н Петър Петров да бъде представител на Общината. Казвам това, за да изразя несъгласието си с информацията, дадена ни от Кмета.

Въпросът е изключително сериозен, рано или късно ние ще се сблъскаме с много интересна фактология, която ще бъде изнесена. Първият пример ще бъде с доклада, който ще ни представят одиторите във Футболния клуб, след това, ако приемете това, което предлагам, ще разберете, че наистина има въпроси, върху които всички трябва да се замислим сериозно. Апелирам към вашия разум, а не към вашата емоция. Още при прочита на проекта за дневен ред, на мен ми беше ясно какво вероятно ще бъде отношението на всички съветници. За мен лично изходът е леко предизвестен. Затова ви моля: не забравяйте, че мълчанието днес поражда викове утре.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Аз ви предлагам да отложим точка 1 от предложението на г-н Димитров относно смяна на представителя на Община В. Търново. Мотивите ми са следните. Знаете, че в момента тече процедура, тъй като е постъпило искане от г-н Красимир Гърдев относно нашия дял в „Пазари”. Нека да видим какво ще правим с нашия дял в „Пазари” и след това да решим ще сменяме ли представителя си там, или не. Затова предлагам да гласуваме отлагане на тази точка, след като се реши какво ще правим с нашия дял. Към г-н Димитров: недейте да ни предлагате закачки, които да бъдем принудени да гласуваме в залата!

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Не бива да се смесва „Пазари-В. Търново” с Футболен клуб „Етър-1924”, защото в едното предложението е от мажоритарния собственик, който предлага да се извърши финансова проверка, която той ще заплати. Това са търговски дружества, където решения се вземат единствено от Общото събрание на тези дружества.

По точката, която предлага г-н Димитров – да бъде сменен нашия представител в „Пазари”. Защо? Кой е критерият за оценка на нашия представител? Критерият е следният: дали той защитава интересите на Общината и дали гласува, както е взето решение от ОбС. Има ли отклонения в това? Няма. Има ли информация какво е станало на Общото събрание на търговското дружество? Има. Точно за това търговското дружество имаме пълна информация, която се изслушва и приема от ОбС. За мен е необосновано това предложение да подменяме нашия представител в Общото събрание. Затова не приемам мотивите на г-н Румен Димитров. Едното не трябва да се смесва с другото.

Относно точки 2 и 3 искам да кажа, че само човек, който не е запознат с Търговския закон може да предлага това. Това може да се направи само с решение на Общото събрание на Търговското дружество. Недейте бърка търговско дружество, в което сме 100 % собственици, с търговско дружество, в което сме собственици на по-малко от 50 %.

Ще гласувам против и предлагам вие да гласувате против. Предлагам да подкрепим становището на Кмета. Тук топката остава в Председателството на ОбС и в председателите на групите, защото те досега не са предложили ние да гласуваме представители в нашите търговски дружества.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: По силата чл. 251 от Търговския закон ние имаме право чрез нашия представител да инициираме едно Общо събрание. И какво се случва след това, ако те не уважат нашето желание? След това минава през инстанции и се назначава служебно. Тук говорим за много пари.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Надявах се този въпрос да бъде решен на предишната сесия, когато отсъствах. Г-н Димитров, Вие ми станахте симпатичен с този спортен дух, с който преследвате целите си. По същество: не съм съгласен с това, което предлагате, защото мотивите Ви са сериозни, а предложението се разминава с мотивите. В мотивите говорите за смесените дружества, а давате проект за решение, който засяга част от нашето отношение и нашата политика. Явно не ме чухте какво исках да Ви кажа в ПК по ИВСПИ. Благодаря Ви, че ми напомнихте за това предложение на ВМРО!

Казусът е следният: в продължение на години за всички дружества се внасяше редовно информация. Проверете с какви дебати са приемани тези становища. Те са приемани за сведение, без дебати. Това беше по една проста политическа логика: да не вземаме отношение, избягвайки политическите неудобства, пред които ще ни изправи едно или друго решение. Това е бягство от упражняване на право в продължение на години, за да се спечелят политически дивиденти от типа: „Там нещо правят Кметът или нашият представител, но ние не знаем”. Всички решения са приети за сведение. Аз наричам това лицемерие и не приемам да стана изкупителна жертва на такова политическо лицемерие.

За първи път от толкова години този ОбС поставя сериозно въпроса. Това изисква сериозно решение. В продължение на две години ние не можахме да вземем решение – да се разпоредим с правото си да определим наши представители в смесените дружества. Кметът направи предложение, което беше ясна заявка: да се промени старото правило, според което Кметът имаше пълномощията да представлява смесените дружества. Двата варианта в Общите събрания са или Кметът да бъде натоварен да управлява тези права, или общински съветници да излъчат представители. Общинските съветници имат право да бъдат представители в Общото събрание на смесеното дружество, но нямат право да бъдат в контролни и ръководни орган. Сега ние или ще решим този въпрос и ще застанем отговорно зад решенията си, или ще избягаме от отговорност. Кметът ясно е заявил, че той иска да се оттегли от това място. Или ще му кажем той да бъде представител навсякъде, или ще решим кои общински съветници ще представляват в общите събрания интересите на Общината. Затова съм съгласен с мотивите ви.

Лично за мен това място не ми носи никакви дивиденти. То беше основа за какви ли не атаки към мен и към организацията, която представлявам. Като представител в Общото събрание, което е един специфичен орган, в който се управлява капиталът, аз нося отговорност за това. Капиталът на дружеството е ясен. Имаме 49 % на всичко онова, което е направено там. Второ, това дружество е най-печелившо и там имаме печалба. Трябва да решим проблема и то с нашите съдружници, защото не можем да го решим сами. Имаме предложения, в които има една воля на нашите съдружници, на които трябва да дадем отговор. Те искат да станат пълни собственици на това дружество. Ние трябва да кажем „да” или „не”.

Това бих искал да кажа. Не смятам, че това дружество е цирей, както каза един общински съветник. Не смятам, че моето определяне там, като представител на Общината, е било политически мотивирано, защото гласуваха и от Левицата, и от Десницата. Аз упражнявам това право, докато е валидно това решение на ОбС.

Това не е мой личен проблем – дали ще бъда представител там, или няма да бъда. Но е важен проблем, който засяга всички дружества и волята на ОбС да бъде разпоредител съгласно правото, което законът му дава.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз имам конкретен въпрос към цялата ви група там, включително към тези, които предполагат, че знаят всичко: Можете ли да гарантирате, че в цялата информацията, която е изнесена в доклада на смесеното дружество, са истинските пари, които трябва да постъпват в Общината? Аз мога да ви докажа, че трябва да постъпват повече пари от това, което е обявено. Мотивите ми са, че Вие не сте защитили страната на ОбС. Никога досега не съм си позволявал да коментирам нещо, което не мога да подкрепя с документи и с факти. Не е важно кой какво знае, а е важно кой какво може да докаже. Аз наистина мога да докажа, че парите, които трябва да вървят в посока от това смесено дружество към Общината, трябва да бъдат повече.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Според мен предложението на г-н Димитров е несъстоятелно. Предлага се да бъде сменен представителят в дружеството. Кой да застане на негово място? Въпросът е сериозен и не би трябвало да се реши в зала, би трябвало да се разгледа в ПК. Би трябвало да се чуе становището и на ОбА. Вие нямате предложение какво да правим. Съгласен съм с г-н Тодоров и с г-н Рашков, че нямаме основание да сменим г-н Михов, защото той е изпълнявал задълженията си стриктно – давал е информация, гласувал е, както сте му казали.

Другите предложения са доста обезпокоителни, защото Общината има право да вземе решение за извършване на одит от вътрешните одитори от отдела на Общината, който се занимава с проверки. Ако не пречи на Устава на Общинската банка, имаме право да изискаме наши вътрешни одитори да влязат при тях.

Наистина работим по предложението, направено от г-н Гърдев. Аз лично се опасявам от такъв независим одит, който да бъде назначен. Ако ще назначаваме независим одит, трябва да бъде по решение на Общото събрание. Аз предпочитам да назначим по наше решение зависим одит, за да имаме ясно и точно становище. Такова настояване за независим одиторски орган лично мен почва да ме съмнява. Затова ви моля ОбС да не взема това решение. Аз наистина съм поел ангажимент. Не е толкова лесно да се даде становище по такъв казус. Предполагам, че през януари ще дебатираме проблема.

Г-н Димитров да предложи кой да е наш представител.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: От информацията, която има в публичното пространство, в мен се насажда убеждението, че всичко това се прави с цел да се смени г-н Михов и на негово място да бъде поставен Румен Димитров.

Същото се говори и във футболните среди – че искате да управлявате футболния клуб.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Благодаря на г-н Алексиев, че повдигна въпроса, но аз няма как да се клонирам според Вашата философия. Официално си правя отвод, ако бъде предложена моята кандидатура. Моята цел е да се сложат картите на масата. Миналата година аз предложих да се сложат картите на масата и да се спрат всякакви спекулации относно Футболния клуб и „Пазари”, но да се говори с факти, а не емоционално. Не приемам Вашите коментари в тази посока, г-н Алексиев.

Ще отговоря и на г-н Кмета. Предложението ми стои от два месеца в деловодството на ОбС. Технологично имаше време, ако имаше волята да се стигне до резултат, комисиите да го обсъдят и да се осъществи. Защо и как не стана това, оставям на вас да прецените. Рано или късно всичко това ще се стовари върху нас като решение.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Много интереси се преплитат около „Пазари”. Аз няма да вземам отношение по втора и трета точка, защото не съм компетентен. Като слушам първата точка, не разбирам каква драма има да се смени един представител. Г-н Михов каза, че няма лични интереси и търпи непрестанни атаки. От друга страна, г-н Димитров твърди, че могат да се получават повече пари. Не виждам никаква драма да сменим представителя и да видим новия представител, примерно след три месеца, ще има ли някаква разлика, ще има ли повишаване на приходите и тогава ще си проличи кой е бил прав и дали наистина се укриват доходи. Тогава ще решим дали да се разделим с нашата част от пазара. Това е големият въпрос. Ако искате, да отложим. Не виждам нищо фатално да сменим нашия представител, ако искате, да го направим на ротационния принцип.

Г-н Чокойски подложи на гласуване процедурното предложение на г-н Тодоров за отлагане на точка 1 от предложението на г-н Румен Димитров. Предложението за отлагане беше отхвърлено с 11 „за”, 7 „против” и 10 „въздържали се”.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Аз искам да кажа какво съм имал предвид, като съм инициирал точка 1 в моето предложение. Аз лично съм убеден, че единственият човек, който може да свърши работата, е г-жа Цветанка Недева, тъй като смятам, че тя е много по-голям експерт от самия мен. Това имах предвид.

Г-н Чокойски подложи на гласуване цялото предложение на г-н Димитров. Предложението беше отхвърлено със 7 „за”, 3 „против” и 21 „въздържали се”.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Съгласно чл. 59, т. 4 от нашия Правилник не се допуска обяснение на отрицателен вот след тайно гласуване или след гласуване на процедурен въпрос.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение с Вх. № 2111/ 09.10.2009 г. и Становище от д-р Румен Рашев с Вх. № 2381/ 07.12.2009 г.

Г-н Чокойски обяви, че има заявено желание за изказване от граждани: г-н Николай Петров, г-н Васил Пенчев и г-н Димитър Димитров.

Г-н ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Тази точка е много важна и актуална за нас, защото знаете, че вече започна да се строи на тези територии. Тези наши предложения са значими, защото се предлага технология за решаването на тези проблеми. Ние приветстваме решението на предната сесия и на Група ГЕРБ, с което се реши тези гори да останат гори в Общия устройствен план, но това би останало само една мечта, ако няма реална борба за всички тези влезли в сила ПУП и сключените 53 декара от горския фонд. Тези предложения са важни за нас, защото знаете, че сме събрали 12 000 подписа от граждани на В. Търново да спасим гората и да потърсим отговорност от виновните.

ОбС е принципал на общинската собственост, а голяма част от природното богатство е било и се надяваме да е общинска собственост. С това актуване, за което ние сме разбрали, че е незаконосъобразно – вместо публична да се актува като частна общинска собственост даден имот, е отнето правото на ОбС да се разпорежда с общинската собственост. Ние трябва да търсим нищожност на всички административни процедури след актуването. Убедени сме, че това актуване е част от зловещ сценарий и задкулисна схема в резултат на сериозни апетити, включително и на властимащите, към зелените територии на В. Търново.

Не можем да не отбележим, че само по тия наши предложения е търсено е становище на Общинска администрация. По предложението на Група ГЕРБ и на г-н Стефанов такова становище не е търсено. Въпреки че нашето предложение е първото внесено по време. Аз попитах г-н Кмета пред Би Ти Ви, тъй като миналата година излезе във в. „Борба”, че г-н Рашев се е възползвал от чл. 198 от ЗУТ и е спрял строителството, но очевидно е, че има някакъв проблем, защото Общината загуби дело срещу Венелин Ташевски за мълчалив отказ на г-жа Абаджиева за виза за проектиране. В същото време миждаме, че там се строи. Знаем, че не беше прието предложението, внесено на сесия на ОбС през 2008 г,. г-н Кметът да се възползва от правото си и да наложи забрана по чл. 198.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Искам да прочета едно становище на Групата на ГЕРБ и лично от мен като председател относно направените предложения:

Първото предложение:

„На основание чл. 21, т. 3 от ЗМСМА възлага на Кмета на община В. Търново да издаде заповед на основание чл. 198, ал. 1 от ЗУТ за забрана за извършване на строителни работи на територията на поземлените имоти, както са изброени в проекторешението”.

Това изискване е изпълнено от ОбС с Решение 533 от 26.03.2009 г, когато се предлага на Кмета да упражни правомощията си по чл. 198 от ЗУТ, като със заповед наложи забрана до влизане в сила на Общия устройствен план по отношение на горските територии, на които е променено предназначението, вкл. прословутите 53 декара гори в кв. Картала. С Решение 752 от 19.11.2009 г. ОбС по предложение на заместник-председателя Георги Стефанов възлага на „Булплан” ООД – гр. София, изготвящ Общия устройствен план на Община Велико Търново, съобразно законовата и правната възможност да се приложи разпоредбата на чл. 18, ал. 6, т. 2 от Наредба 8, 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове по отношение на горските територии извън „Натура 2000” и разположени до регулационните граници на В. Търново. Същите да запазят статута и предназначението си при спазване на ЗУТ и останалата нормативна уредба. Мисля, че с тези две решения сме изпълнили първото предложение, което е внесено.

По второто предложение – „Възлага на Председателя да предяви съдебен иск за прогласяване нищожността на акт за частна общинска собственост на община В. Търново на основание чл. 26, ал. 1, предложение 1 от ЗЗД. Да предяви съдебен иск за прогласяване нищожността на сключените договори между Кмета на Община В. Търново и лицата, с които са извършени замени на частни гори с гори публична общинска собственост, след което да внесе предложение в ОбС за отменяне на решенията, с които са възложени права на Кмета на община В. Търново да извърши замените”.

По това предложение искам да кажа следното: акт № 1946 от 22.07.2003 г. е издаден на основание Решение № 252 от 26.07.2000 година на Поземлената комисия гр. В. Търново. С акта за общинска собственост Общината удостоверява възникването на правото си на собственост върху имота. Актът за общинска собственост е официален документ, но няма правопораждащо действие, той само констатира един настъпил факт – възстановяване на правото на собственост върху земи и гори от горския фонд на община В. Търново с Решение 252, Б от 26.07.2000 г. на Поземлена комисия В. Търново. Съгласно чл. 8 от Закона за горите общинска собственост са горите и земите от горския фонда, правото на собственост за които е възстановено на общините. Компетентният орган за прогласяване нищожност на акт за общинска собственост в случая е Общината. В момента тече разследване от Окръжна прокуратура Русе, която е компетентния орган съгласно чл 127, т. 5 от Конституцията на РБ, чл 145, ал 5 от Закона за съдебната власт да предприеме действие за отмяна на незаконосъобразни актове. ОбС не притежава компетентност да предявява съдебни искове за прогласяване нищожността на сключени договори от кмета на Общината. Изрично в чл. 17 от ЗМСМА е записано, че ОбС решава самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в неговата компетентност. В ЗМСМА са уредени две възможности ОбС да оспорва административни актове, издадени от Кмета на Общината. Член 45, ал. 2 от ЗМСМА дава право на ОбС да отменя административни актове, издадени от кмета на Общината, ако противоречат на актове, приети от ОбС и второ, да оспорва незаконосъобразни административни актове по съдебен ред. И двете хипотези са неприложими към конкретния случай. Относно отмяната на решението за замяна ОбС няма правомощия да отменя влезли в сила административни актове.

Решенията на ОбС за замяна са влезли в сила, изпълнени са, породили са своите правни последици, от които трети лица черпят права. Подобна намеса би била предпоставка тези лица да търсят отговорност по съдебен ред. Влезли в сила административни актове не може да бъдат отменен от органа, който го е издал, нито по сега действащия Административно-процесуален кодекс, нито по реда на действащия към момента на приемането на решението на ОбС през 2005 г. Закон за административното производство.

По първото предложение мисля, че ОбС е подходил отговорно по въпроса и прие две разумни решения, които изпълниха обема на правомощията ни като общински съветници. По второто предложение аз нямам нищо против да се водят такива искове, но нито аз, нито ОбС сме компетентни органи, които да водят такива дела. Подчертах, че в момента тече разследване от Окръжна прокуратура, гр. Русе. Ако вносителите имат желание, да внесат предложенията си директно в прокуратурата и тя да прецени доколко и как да предяви такива искове. В момента има такава практика в нашата Прокуратура, която е завела такива искове за нищожни. Още един път казвам: идеята е добра, приветствам я, но ние, като ОбС, и аз, като председател на ОбС, не можем да предявим такива искове и да бъдем страна в подобен процес.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Ще цитирам чл. 15, ал. 2 от Правилника ни: при участие на Председателя на ОбС в разискванията, заседанието се води от заместник-председател до гласуването на проекта или прекратяването на обсъждането. С г-н Стефанов се разбрахме, че аз ще продължа да водя заседанието до гласуването на точката.

Г-н МИРКО РОБОВ: Това, което би ме възпряло, е начинът на тълкуване на закона, ограничаващ възможността ОбС в лицето на неговия председател да завежда искови молби по отношение на влезли в сила актове. Стана ясно, че те не са актове на ОбС, а на Поземлената комисия, т.е. проблемът е извън нас. Но аз не съм убеден, че нещата стоят точно по този начин – че на принципала на общинската собственост законодателят е отнел правото дори по съдебен път да отстоява своята собственост, вкл. И тази, върху която тегнат изключителни забрани, говоря за ПОС, поради определени причини, които в становището на г-н Кмета отсъстват, тъй като очевидно не си е направил труда тогава да се добере до тези документи – Заповедта за дендрариума, скицата, влязла в сила, както и фактът, че към днешна дата „Болярка” издава документи с обозначено предназначение на всеки от тези имоти именно като дендрариум. Всичко това илюстрира, че тази заповед от началото на 80-те год. на практика е влязла в сила.

Наистина приехме решения, едното с пожелателен характер – по 198 от ЗУТ ние не можем да задължаваме Кмета и не се радваме на добрата му воля да приложи своите права по чл. 198. Той направи нещо друго – мълчалив отказ, за да бъде лесно съборено в съда и да бъде размахано плашилото, че ако вземем подобни решения, съдът ще ги събаря с лекота. Нещо повече, в предварителните ми разговори в различни формати това плашило продължава да се размахва – че ще изпаднем в състоянието „Нафтено стопанство 3”, че към нас ще бъдат предявени искове за пропуснати ползи и едно малко доказателство, че това е крайно нелепо и няма как да се случи, беше експозето на Роза Мишева по една предходна точка с мотивите, с които „Екоинвест” взема да стопанисва територии в Дервент с изричното желание да бъдат пазени от изсичане. Ние няма да пречим тези гори да бъдат пазени от изсичане, каквато е била и волята на физическите лица, придобили тези терени. Никакви пропуснати ползи няма да има за засяване на редки дървесни видове и други мотиви, с които са придобити тези територии. Всички знаем, че предишното решение е едно добро пожелание и то не решава проблема, защото не отменя влезлите в сила ПУП и не отнема възможността като влезе новия Ообщ устройствен план притежателите на такива територии да влязат в процедура за промяна на предназначението и да се случи това, което се случва с определени сектори на тези спорни територии.

В математиката има две категории: за необходимост и достатъчност. И ако беше необходимо да вземем тези решения, то е крайно недостатъчно. Достатъчното условие това крайно намерение да се реализира, е да минем през тази съдебна процедура, оспорвайки промяната на собствеността от публична в частна и търсейки нищожност на последващите процедури, стъпили именно върху тази промяна на собствеността.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Мислех, че с взетото решение сме приключили с тази тема. Първо, бяхме взели решение едно писмо, пристигнало до г-н Чокойски от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с което питаме за т.нар. дендрариум. В отговора в общи линии се казва: „по тази причина не можем да предоставим графична информация по отношение границите на зоните”. По самото предложение аз имам становище – посочил съм фактическите грешки: такава местност – Варуша, няма; в основанията, на които се стъпва да се актува като ПОС, на същия член отговаря „имоти, предназначени за административна дейност”. Какво ме подразни мен лично? Какво означава това: „искаме ОбС да вземе такова решение”. Трима-четирима човека, които никой не познава, искат ултимативно от ОбС, който е избран от гражданите, да вземе някакво решение. Относно самото решение чух един перфектен юридически анализ от г-н Чокойски, но не мога да кажа същото за вносителите на предложението.

Що се отнася до въпроса защо са актувани като ЧОС, тъй като по това време аз бях началник отдел: никъде в решението на Поземлената комисия не се съдържат данни, че има основание да се актуват като публична общинска собственост. Второ, ако те наистина са били част от национален дендрариум, то те са били публична държавна собственост. Следователно, те не подлежат на връщане от Поземлената комисия, това става само с акт на Министерския съвет. Т.е. ако се търси порок, той трябва да се търси във факта, с който горите са върнати на Община В. Търново. Така че, който иска да разваля сделките, по Закона за държавна собственост всички сделки с публична държавна собственост са нищожни. Т.е. ако се атакува самото връщане, автоматично всички следващи действия и на Общината са нищожни. За самото дело – г-н Чокойски спомена, че ОбС няма такива правомощия. Преди две седмици е имало заведено дело от Маргарита Попова срещу предшественичката й Миглена Тачева. Казусът е абсолютно идентичен. Съдът няма да гледа дело „министър срещу себе си” и тук са изложени мотивите. Не може следващият министър по съдебен път да отменя заповеди на предшественика си.

Г-н Робов се изказа, той е изтъкнат правист, познаващ средновековното и раннохристиянско право предполагам. Г-н Димитров се изказа, той изглежда е специалист по вещно право. Ако някой се интересува как с фиктивни покупко-продажби може да се мамят държава и община, спокойно може да се отнесе към него. Най-интересен е третият – Николай Петров. Той е титан на юриспруденцията. Фактът, че е избран за председател на Общинската избирателна комисия, говори, че са оценени качествата му. В началото е учил история и георгафия, прехвърля се право. Казвам, че е титан, защото е положил титанични усилия да се добере до заветната диплома. Това са хората, подписали едно такова предложение, което получи достоен юридически отговор от г-н Чокойски.

Искам да ви кажа още едно нещо. Сдружението за гората няколко споменава, че се е срещало с главния архитект на София – Петър Диков. Споменава какви съвети им е дал той и че им е казал: „недейте приема да се разширява Търново”. Ще ви цитирам пресата. Датата е 29.11., неделя. Там се казва: 1. Тридесететажни сгради изникват върху София ленд. Ако някой не знае, това е част от Борисовата градина. Навремето е дадено за спорт и атракции, сега с новия ОУП става за обществено и жилищно строителство. Другото заглавие е „Малки къщички в западния парк”. 320 декара от Западния парк ще бъдат застроени с нискоетажни малки къщички. Това не са гори като във В. Търново, а са земи в центъра на София. Хората обаче мислят, че София трябва да се развива. Ще цитирам едно интервю с г-жа Фандъкова, на която е поставен подобен въпрос: Защо не спре новия устройствен план. Тя казва,че иска София да има зелени площи, но иска също София да се развива. Това е държавническо мислено. И там има сдружения, и там искат да се спира строителството. Всичко това показва, че хората си гласуват както трябва ОУП. В момента тече обществено обсъждане на „Натура 2000” в Смолян. И там става въпрос за протести.

Ще приключа с въпроса за тези 12 000 подписа, за които непрекъснато се говори. Искам отговорно да заявя, че всички, които твърдят, че има събрани 12 000 подписа, лъже. Оттук хипотезите са две. Който го твърди, може да ме даде в съда за клевета и в съда да представи доказателства, за да докаже, че съм клеветник и да ме осъди. Втората хипотеза е да не получа иск, че срещу мен има образувано съдебно производство, с което всички, които твърдят такова нещо, ще се разобличат сами. Ще ви информирам на всяко заседание има ли заведен иск срещу мен, или няма. Вие ще си направите изводите дали хората говорят истината, или не.

Г-н Тодоров подложи на гласуване предложението за решение по т. 18. Предложението беше отхвърлено с 5 „за”, 1 „против” и 24 „въздържали се”.

Заседанието беше закрито в 14.50 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ………………

ТОДОР ТОДОРОВ………………….

МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ………….

ИВАЙЛО ИВАНОВ…………………