ПРОТОКОЛ № 59

 

От петдесет и деветото заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 21.01.2009 г. от 09.15 часа в залата на Община Велико Търново

 

Присъстваха 34 общински съветника, отсъстваха г- н Ивайло Иванов, г-н Пламен Цанев и г-н Богдан Ковачев.

Заседанието беше открито от председателя на Общинския съвет – г-н Александър Чокойски, който даде думата на общинските съветници за изказвания и предложения по проекта за дневен ред.

ДНЕВЕН РЕД - ПРОЕКТ:

 1. Приемане на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превози средства на територията на град Велико Търново, Вх. № 2343/ 27.11.2009 г.първо четене.
 2. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2458/ 12.01.2010 г.
 3. Изменение и допълнение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2457/ 12.01.2010 г.
 4. Отчет за изпълнение на решенията на ВТОбС за второто полугодие на 2009 г. и отчет на всички неснети от отчет решения на ВТОбС- Вх. № 2446/ 08.01.2010 г.
 5. Подписване на четиристранно споразумение по програма „Глобални библиотеки - България”, Вх. № 2454/ 12.01.2010 г.
 6. Предоставяне на безвъздмезно право на ползване за нуждите на проект „Инициатива за отговорно родителство”, Вх. № 2443/ 07.01.2010 г.
 7. Питане от Роза Мишева – общински съветник, Вх. № 2440/ 07.01.2010 г.
 8. Питане от Роза Мишева – общински съветник, Вх. № 2441/ 07.01.2010 г.
 9. Предложение от НСПСПК, Вх. № 2469/ 14.01.2010 г.
 10. Предложение от НСПСПК относно имот, с. Дичин, Вх. № 2470/ 14.01.2010 г.
 11. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, язовир „Бижев дол”, с. Леденик, Вх. № 2451/ 11.01.2010 г.
 12. Учредяване право на строеж – за трафопост, кв. № 602, гр. Велико Търново, Вх. № 2433/ 30.12.2009 г.
 13. Отдаване под наем на земя за разполагане на техническа инфраструктура, Вх. № 2448/ 08.01.2010 г.
 14. Приемане на имот, кв. № 360, гр. Велико Търново, Вх. № 2455/ 12.01.2010 г.
 15. Определяне на Управител на „Комунално стопанство” ЕООД – Велико Търново, Вх. № 2463/ 13.01.2010 г.
 16. Даване на съгласие за внасяне на предложение в МС за отпускане на персонална пенсия на Антония Ивайлова Димитрова, Вх. № 2427/ 28.12.2009 г.
 17. Даване на съгласие за внасяне на предложение в МС за отпускане на персонална пенсия на Славка Иванова Иванова и Николета Иванова Иванова, Вх. № 2438/ 06.01.2010 г.
 18. Предложение относно награда „3 - ти март”.
 19. Предложение относно награда „Велико Търново”.
 20. Обръщение от ВТОбс, Вх. № 2465/ 13.01.2010 г.

 

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Вземам думата от името на Групата общински съветници. Миналата седмица бяхме свидетели на един проблем, който засягаше В. Търново, който беше и национален – свързан с финансирането на Националния военен университет. Ние внесохме една декларация, която днес не виждаме в проекта за дневен ред, не виждаме и една декларация на Левицата, но аз ще се изкажа за нашата декларация. Не приемам аргументите, че тя е загубила актуалност и затова не трябва да бъде внесена в ОбС. Ако това е така, ОбС можеше да вземе решение и да я отложи. Считам, че невнасянето на декларацията в днешния дневен ред е едно пренебрежение към Групата общински съветници и лично мен.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Правя предложение да гласуваме отпадането на т. 15, тъй като кандидатът, предложен от д-р Рашев, не беше представил молба на заседанието на ПК по ИВСПИ. Това за мен е съществен пропуск – без писмено волеизявление от негова страна това не би трябвало да стане. Имам предвид и другата точка – за сливане на двете предприятия, които ние коментирахме, няма становище на г-н Кмета.

Във връзка с изказването на г-н Михов искам да се включа с тълкувание – доколкото знам, БСП се отказаха от своята декларация и затова нея я няма в дневния ред.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: С най-добро разбиране към колегите, които говорят от името на БСП: БСП не се е отказала от декларацията си и ви моля да не говорите от името на БСП.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението на г-н Стоянов за отлагане на т. 15. Предложението беше прието с 23 „за”, 3 „против”, 6 „въздържали се”.

Г-н Чокойски подложи на гласуване дневния ред на заседанието с приетата корекция. Дневният ред беше приет с 30 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превози средства на територията на град Велико Търново, Вх. № 2343/ 27.11.2009 г.първо четене.
 2. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2458/ 12.01.2010 г.
 3. Изменение и допълнение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2457/ 12.01.2010 г.
 4. Отчет за изпълнение на решенията на ВТОбС за второто полугодие на 2009 г. и отчет на всички неснети от отчет решения на ВТОбС- Вх. № 2446/ 08.01.2010 г.
 5. Подписване на четиристранно споразумение по програма „Глобални библиотеки - България”, Вх. № 2454/ 12.01.2010 г.
 6. Предоставяне на безвъздмезно право на ползване за нуждите на проект „Инициатива за отговорно родителство”, Вх. № 2443/ 07.01.2010 г.
 7. Питане от Роза Мишева – общински съветник, Вх. № 2440/ 07.01.2010 г.
 8. Питане от Роза Мишева – общински съветник, Вх. № 2441/ 07.01.2010 г.
 9. Предложение от НСПСПК, Вх. № 2469/ 14.01.2010 г.
 10. Предложение от НСПСПК относно имот, с. Дичин, Вх. № 2470/ 14.01.2010 г.
 11. Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, язовир „Бижев дол”, с. Леденик, Вх. № 2451/ 11.01.2010 г.
 12. Учредяване право на строеж – за трафопост, кв. № 602, гр. Велико Търново, Вх. № 2433/ 30.12.2009 г.
 13. Отдаване под наем на земя за разполагане на техническа инфраструктура, Вх. № 2448/ 08.01.2010 г.
 14. Приемане на имот, кв. № 360, гр. Велико Търново, Вх. № 2455/ 12.01.2010 г.
 15. Даване на съгласие за внасяне на предложение в МС за отпускане на персонална пенсия на Антония Ивайлова Димитрова, Вх. № 2427/ 28.12.2009 г.
 16. Даване на съгласие за внасяне на предложение в МС за отпускане на персонална пенсия на Славка Иванова Иванова и Николета Иванова Иванова, Вх. № 2438/ 06.01.2010 г.
 17. Предложение относно награда „3 - ти март”.
 18. Предложение относно награда „Велико Търново”.
 19. Обръщение от ВТОбс, Вх. № 2465/ 13.01.2010 г.

 

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Изказвам се като председател на група общински съветници. Изказването ми е във връзка с чл. 55, т. 6 от Правилника на ОбС. Искам да направя предложение във връзка изпълнение на решение на ОбС от протокол № 57 от 17.12.2009 г. Групата общински съветници от БСП заявява, че не приема за изпълнено решението относно представяне на информация за провеждане на обществена поръчка с предмет доставка на хранителни продукти за структури, разположени на територията на община В. Търново.

Считаме, че предоставените ни материали, с които се запознахме, не са достатъчни да приемем решението за изпълнено. Настояваме ОбА да представи писмена информация на следващото заседание на ОбС за цените, с които фирмите са спечелили конкурса. Какви са били цените през летните месеци, както и пазарните цени, на които фирмите продължават да доставят хранителни продукти в детските и социалните заведения, намиращи се на територията на община В. Търново? Миналия път взехме решение, в което пишеше, че ОбА трябва да ни представи писмена информация. Такава информация нямаше.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превози средства на територията на град Велико Търново, Вх. № 2343/ 27.11.2009 г. – първо четене.

Г-н ИВАН ВЕЛИЧКОВ ИВАНОВ: Беше направена разширена комисия, на която присъстваха Кметът и представители на общинско предприятие „Паркинги и гаражи”, както и на КАТ, „Пътна полиция”. Наредбата е разгледана много подробно до Раздел ІІІ. Тя е съобразена с анализа на Белгийското правителство, който беше направен по проект, и всички подробности са съобразени с пътната обстановка във В. Търново, както и евентуалните проблеми. Така че ви предлагаме да я приемем до Раздел ІІІ, а административно-наказателната част ще бъде конкретизирана и съобразена със Закона за движение по пътищата и разгледана по-късно.

Г-н МАВРОДИ КАЛЕЙНСКИ: Аз лично смятам, че по предложената Наредба трябваше да пристигне и анализа на Белгийското правителство и всички препоръки от там да бъдат детайлно разгледани в комисиите и да бъдат включени в Наредбата. Смятам, че малко избързваме с разглеждането й на този етап. Имам и няколко конкретни бележки към предложението. Моето мнение е, че Наредбата е направена само за гр. В. Търново, което ограничава и не защитава правата и реда на паркиране в цялата Община и затова предлагам да бъде променено името и да гласи: „На територията на община В. Търново”, а не „на град В. Търново”. Така ще решим въпроса в цялата Община.

Второто ми мнение е, че тази Наредба е прекалено рестриктивна в някои свои части и може да гласи така: че Законът разрешава, а Общината не разрешава. Ще изясня какво имам предвид. Разглеждайки членовете на Наредбата виждам, че в чл. 4 е пропуснато това, което е разрешено от Закона, а именно: Законът разрешава паркирането и престоя на МПС върху тротоарите. Така че моето предложение е в чл. 4 да влезе това допълнение. В чл. 5 – „разрешено е паркиране само на определени места и специални паркинги”. Преведено на обикновен език за обикновения човек, който си паркира колата пред собствената си къща,означава забрана за паркиране и затова предлагам текстът да се допълни с нова т. 3, като тексстът да гласи: „Престой и паркиране, различен от указания в чл. 4, може да се извършва (точка 3)”по местоживеене, съгласно издаденото от МВР свидетелство за регистрация на МПС, без да се нарушава ЗДП”. Това ще ни извади от казуса, в който ще попаднем, когато собственици на автомобили дойдат да протестират защо не могат да паркират пред собствената си къща.

В член 5 имам допълнение за местата, които се отреждат за паркинги. В ал. 2 и ал. 3 освен Главният архитект на Общината местата да бъдат обсъждани и приемани с решение на ОбС, което ще ни даде право на широко обществено обсъждане и разширяване на ползваните места.

В чл. 6 е пропуснато в ал. 2, т. 1 „с изключение на регистрираните таксиметрови МПС”. Предлагам този израз да се добави. Ние забраняваме да се паркира въобще, а там трябва да може да се паркира само от таксиметрови МПС.

В ал. 3, т. 2 има ограничение за паркиране пред стълбища, проходи, входове, изходи, туристически, исторически места, спортни съоръжения и др., които са пешеходни артерии, които затрудняват движението на пътищата. Предлагам към тези места, които са забранени за паркиране, да бъде добавено в т. 2: „и съгласно подробен опис на местата, изготвен от ОбА и приет с решение на ОбС”. Това ще ни даде възможност да можем да освободим настина транспортните артерии на В. Търново, тези неща да бъдат подложени на широка дискусия и взети с решение на ОбС.

В т. 7 - предлагам да се изчисти юридически и да се остави, че паркирането на определените товарни автомобили се допуска само на определени за целта места.

Член 8 е силно рестриктивен и гласи, че не допуска паркиране и престой на МПС върху тротоарите. Смятам, че този член противоречи на ЗДС, който дава възможност на гражданите и на МПС да паркират върху тротоарите при спазване на определени условия. Предлагам вместо този член да бъде записано: „Допуска се престой и паркиране на МПС върху тротоарите само при стриктно спазване на изискванията на член 94 и чл. 167 от ЗДП.

В Раздел ІІ, чл. 12, е написано, че таксуването не може да бъде по-малко от 30 минути и повече от 3 часа, но вместо „в града” предлагам израза „на територията на Общината”.

В ал. 2 предлагам да се промени: „талоните за паркиране са два вида: минимален - за 30 минути и максимален – за три часа, като желанието на водача за времетраене на паркирането се комбинира”.

Чл. 15 – последното изречение гласи, че възлагаме обслужването на ОбА чрез общинско предприятие или чрез възлагане на външни изпълнители. В ЗДП е отхвърлена възможността за възлагане на външни изпълнители и затова предлагам последното изречение на чл. 15 да гласи: „чрез службата за контрол, определена със заповед на Кмета или чрез общинско предприятие”.

Раздел ІІІ. Чл. 17, ал. 3 съдържа текст, който противоречи на Закона: „картата за инвалиди осигурява безплатно паркиране в зоната за 4 часа”. Трябва да се промени на „3 часа”, т.е. максимално разрешеното от Закона.

Чл. 19. „В синя зона се обособяват места за паркиране служебен абонамент” и са изброени кои са: банки, четири- и петзвездни хотели. Предлагам да се допълни нова алинея в чл. 19, която да гласи: „1. Банки; 2. Четиризвездни и петзвездни хотели; 3. Лечебни и здравни заведения с до 5 места за обслужване на болни”.

Чл. 22, ал. 1 гласи: „Паркингите могат да бъдат публични за почасово и за абонаментно паркиране на всички желаещи”. Моето предложение е, че публичните паркинги трябва да бъдат на първо място за свободно паркиране, на второ място за почасово и на трето място за абонаментно паркиране. Това е смисълът на т.нар. „публични паркинги”. Ако приемем само почасово и абонаментно паркиране, това означава, че не е за свободно паркиране и не е публичен паркинг, а е платен.

Чл. 22, ал. 4 – условието е, че на входа на паркинга и на други подходящи места задължително се изписва от кой вид е паркингът. Аз предлагам да се добави, че задължително се изписват и данните на собственика, законовото основание и условията за ползването му. На платените паркинги задължително се изписват работното време и цените.

Чл. 33. Предлагам да препишем записаното в ЗДП, а то е следното: „Органите, които извършват принудително преместване на пътни превозни средства, са длъжни да окажат предварително, чрез съответни знаци, местонахождението на преместеното пътното превозно средство”. След което да добавим предложеното от ОбА: „служителите, извършващи принудителното преместване, са длъжни да укажат чрез съответните стикери местонахождението на МПС”. По този начин ще бъдем защитени от различни съдебни искания поради пропуснатите текстове, които са разрешени в ЗДП.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да взема думата по отношение на казаното от г-н Калейнски като проблеми, които стоят на дневен ред съобразно неговата гледна точка. Ни най-малко искам да се меся в работата на Вашата комисия относно проблемите, които се разискват. Вие имате представител в ПК по ОРСТП, където тези въпроси, които в момента представяте пред нас, не бяха повдигнати и според мен няма как, след като Вие сега предлагате, да ги гласуваме веднага. В контекста, в който ги предлагате, безспорно има смисъл, но при второто събиране на ПК по ОРСТП присъстваха експерти на КАТ, на „Паркинги и гаражи” и на МВР, които тълкуваха, дискутираха зададените от нас въпроси и това, което беше представено от ОбА като информация. Опитали сме се да оптимизираме този вариант и да подготвим вариант, който да е готов да се приеме на първо четене, за да дадем ход на Наредбата. Искам да Ви помоля всички тези забележки, които прочетохте, да бъдат входирани и при следващото събиране на ПК заедно с експертите да бъдат обстойно обсъдени, да вникнем в същността на това, което предлагате, и да си свършим работата, както трябва. Безспорно, наличието на тази Наредба в днешния дневен ред е едно постижение на ОбС. Всички знаем какво е положението с движението и с паркирането на автомобилите. Знаем какви усилия бяха положени от всички нас, за да бъде тази Наредба факт в днешния дневен ред. Моля ви да вървим напред.

Г-н МАВРОДИ КАЛЕЙНСКИ: Моля да бъда правилно разбран: аз не критикувам Наредбата, нито комисиите, които са я разглеждали, аз просто искам да спазваме буквата на Закона, правата и свободите на гражданите в община В. Търново. Чрез тези рестрикции, които не са съобразени със Закона, ние нарушаваме Закона, с което аз не мога да се съглася и на второ място нарушаваме правата на хората от Общината. Моля моите писмени предложения, които ще предам като официално предложение на Председателя, да бъдат разгледани внимателно, да бъдат сравнени със Закона за движение по пътищата и с всички останали нормативни наредби и чак тогава да бъдат приети на второ четене. Приемете го като конструктивен диалог, защитаващ първо върховенството на Закона и второ, правата и свободите на гражданите.

Моля моите предложения да се разгледат в комисиите и да не се подлагат на гласуване днес.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Всичко, което чух дотук, мисля, че е много полезно затова че след 6-7 години настояване се представя пред ОбС един текст на наредба за паркиране. Това е много положително от страна на ОбА – че в един такъв продължителен период са обмисляли нещата и ни се предлага един текст, за който аз казвам, че не е съвсем съвършен. Ние трябва да уважим това, че имаме един текст, който е готов за обсъждане и всички колеги, които се изказаха преди мен, само правят предложения, които са в една положителна посока на развитие на документа. Тъй като в нашия Правилник е заложено тези наредби да се разглеждат на две четения, смисълът е точно в това: на първо четене да се приеме документът като една философия, като завършена идея и на второ четене текст по текст да бъде обсъдена тази Наредба, за да добие своя завършен вид. В този смисъл приемам и предложението на д-р Калейнски. Да приемем всички предложения на д-р Калейнски да бъдат разгледани в комисиите до второ четене и всичко, което бъде прието от колегите и след консултации с юристите, за да можем да стигнем до един завършек на тази Наредба.

Аз имам и едно конкретно предложение към проекта за решение. В него не е записано, че приемаме Наредбата на първо четене. За да бъдем точни в решенията, които вземаме, предлагам да прибавим в решението този текст – че приемаме Наредбата на първо четене.

В тази Наредба на няколко места е записано, че трябва да бъдат одобрени проекти, графични материали и други детайли по отношение на действието на членове от Наредбата върху територията на града. Те трябва да бъдат одобрени от Гл. архитект. Това се изисква и от ЗУТ. За второ четене аз ще предложа тези графични материали, които определят точно местата къде паркингите ще бъдат платени, къде ще бъдат свободни, каква ще е територията, която ще обхване синята зона да ни бъдат представени по време на второто разглеждане в комиите на тази наредба. Опасявам се, че ако нямаме тези материали, ние отново ще редактираме текстове, които върнати обратно към терена на града, няма да има възможност да бъдат приложени. Затова трябва да вървят в синхрон и графичните материали, и текстовете, които ще одобрим.

Предлагам да запишем като точка 2 към проекта за решение: „При разглеждане на Наредбата за второ четене да бъдат представени проектите по Глава ІІ, Раздел І, чл. 5, ал. 2, чл. 8, ал 2 и Глава ІІ, Раздел ІІ, чл. 12, ал. 3”. Това визира тези неща, за които говорих досега.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Подкрепям всичко, което каза арх. Брайнова, но искам да привлека вниманието към един проблем, свързан с принудителното преместване, който е разпореден в чл. 31, ал. 1, едно от тиретата към нея. Има изискване за поставяне на неподвижен знак и табела, указваща принудителното преместване. Това е разпоредено в Закона и предлагам този текст за принудителния знак да отпадне, тъй като в чл. 44 е посочено, че глобата за преместване на ППС пред паркове, градини и зелени площи е 500 лв. Знаете, че на зелените площи не се слагат табели за принудително отстраняване на МПС, но сме свидетели как при парка „Марно поле” не се паркира на паркинга, а вътре в зелените площи.

Съществува практиката такива знаци да бъдат премахвани и унищожавани и ако този текст изрично изисква наличието на такава табела за преместване на пътно превозно средство, тогава всяко преместване ще стане незаконно по нашата Наредба. Да не говорим, че ако някой си паркира автомобила пред обществен или личен гараж, е в пълно нарушение на Закона, но автомобилът не може да бъде преместен, тъй като там няма такава табела. Предложението ми е да се разгледа в специализираната ПК, да се види как е в Закона и да се прецени възможно ли е да отпадне това изискване за преместване на ППС, които са в разрез със ЗДП. Иначе предлагам да подкрепим тази Наредба.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Аз подкрепям приемането на Наредбата. Моето предложение е да бъде направено преосмисляне на някои от текстовете и също така да бъдат отстранени някои граматически грешки. Например: в чл. 28, ал. 3, в чл. 20, Раздел ІІІ, чл. 33, ал. 1.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: На първо четене не би трябвало да има голям дебат. Аз искам да призова колегите да внесат по съответния ред предложенията си и те да бъдат разгледани между двете четения. Всички от нас са загрижени за паркирането и възможностите във В. Търново. Това, което предложи арх. Брайнова, не мисля, че сега трябва да го гласуваме в този му вид по простата причина, че някои от текстовете за графичните материали може да отпаднат на второ четене. Ако трябва да бъдем застраховани, че графичните материали няма да бъдат насочени в друга плоскост, можем да приемем решение в Наредбата, че те са неразделна част от Наредбата и също се утвърждават от ОбС. Мисля, че едновременно след като Наредбата все още не е факт, не бива да ги търсим.

Предлагам да прекратим дебатите.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Графичните материали не могат да отпаднат, защото Наредбата не може да се прилага, ако няма определена територия, която се определя като синя зона.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението за прекратяване на дебата. Предложението беше прието с „за”, „против”, „въздържали се”.

Г-н Чокойски подложи на гласуване текста на Наредбата до Раздел ІІІ включително. Резултатът от гласуването беше следният: 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 790

На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка със Закона за движение по пътищата, Великотърновски Общински съвет

Приема на първо четене Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превози средства на територията на град Велико Търново

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2458/ 12.01.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 2:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 791

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Създава нов § към Преходните и заключителни разпоредби от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново, със следното съдържание:

За 2010 г. първата вноска на данъка върху недвижимите имоти се внася в срок от 1 март до 30 април. На платилите пълния размер на данъка в този срок се прави отстъпка 5 на сто.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2457/ 12.01.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 3:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 792

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Създава нов § 13 към Преходните и заключителни разпоредби от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, със следното съдържание:

За 2010 г. първата вноска на такса битови отпадъци се внася в срок от 1 март до 30 април. На платилите пълния размер на таксата в този срок се прави отстъпка 5 на сто.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на ВТОбС за второто полугодие на 2009 г. и отчет на всички неснети от отчет решения на ВТОбС- Вх. № 2446/ 08.01.2010 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: При този начин за упражняване правото на ОбС като орган на местното самоуправление тази процедура е много важна. Ще подкрепя проекта за решение, макар че смятам, че ни е ниска летвата, когато проверяваме изпълнението на решенията. Мисля, че много от тях са формално изпълнени и ние, като общински съветници, не вникваме в отчета по изпълнението им. Ще дам два примера. През лятото на миналата година ние взехме решение, с което искахме правен анализ от Кмета по проблема с горите във връзка с нашата декларация. Ние решихме въпроса, но правният анализ, който беше представен, в никакъв случай не изпълняваше тези функции, които му бяха възложени – да ни ориентира какво можем и какво не можем; ние трябваше в движение сами да се ориентираме. Съгласно наше решение трябваше да изслушаме информация от Кмета относно зимната подготовка. Вероятно някой ще каже, че зимната подготовка и без информация е добра. Да, ама не съвсем. Връщам се към декларацията на колегите от ВМРО. В момента проблема с отоплението означава, че зимната подготовка не е била добра и не е била излишна тази информация, която искахме.

В началото стана дума за изпълнението на нашето решение от предишната сесия относно една обществена поръчка. Ние не искахме всички документи, не искахме да сме в ролята на разследващ орган, а да видим какви са били цените, по които е спечелен конкурсът и към същата дата какви са били борсовите и пазарните цени; какви са били тези цени през лятото и сега и какво плаща Общината. Публична информация е, че цените, които ОбА плаща, са по-високи дори от тези на общинския пазар. С предоставянето на два кашона с материали не се изчерпва изпълнението на решението ни. Въпреки всичко ще подкрепя проекта за решение.

Предложението по т. 4 беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 793

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Великотърновси Общински съвет

Приема отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски Общински съвет от Общинска администрация Велико Търново за ІІ – полугодие на 2009 г. и неснетите от отчет решения.

Снема от отчет изпълнените решения на Великотърновски Общински съвет от Общинска администрация Велико Търново за II - то полугодие на 2009 г. № № 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 654, 656, 657, 658, 659, 661, 662, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 676, 677, 678, 679, 680, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 703, 704, 705, 707, 708, 709, 710, 712, 714, 715, 716, 717, 722, 723, 725, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 741, 742, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 765, 766, 773, 774, 776, 780, 784, 785, 786, 787, 789 и неснетите от отчет решения с №№ 471, 480, 496, 509, 545, 549, 553, 581, 583, 591, 592, 608. 609, 610, 611, 612, 613, 614, 616, 617, 625, 626, 628, 282, 287, 295, 350, 358, 362, 363, 402, 426, 79. 113, 160, 210, 213, 215, 216, 1469, 1513, 6, 44, 1334, 1189.

Остават да се водят на отчет от Великотърновски Общински съвет решения №№ 653, 655, 660, 663, 664, 665, 666, 675, 677, 681, 688, 702, 706, 711, 713, 718, 719, 720, 721, 724, 726, 727, 739, 740, 743, 752, 761, 762, 763, 764, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 775, 777, 778, 779, 781, 782, 783, 788 и решения № № 460, 467, 468, 485, 486, 490, 505, 512, 513, 514, 520, 533, 582, 588, 589, 598, 601, 615, 618, 332, 343, 371, 410, 433, 444, 72, 75, 117, 138, 159, 205, 227, 1430, 1345, 1447, 1254, 1286, 1106, 952, 541, 546, 792, 498.

3. По решение № 1430, къщата – музей „Емилиян Станев” да влезе в инвестиционната програма за 2010 г.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Подписване на четиристранно споразумение по програма „Глобални библиотеки - България”, Вх. № 2454/ 12.01.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 794

 

На основание чл. 21,ал. 1,т. 23 от ЗМСМА Великотърновският общински съвет дава съгласие:

Общината да участва като партньор на местно ниво в Проект № 00071115 – Програма „ Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”

Одобрява текста на Споразумението за сътрудничество по програмата,съгласно Приложение № 1 ,неразделна част от настоящото решение.

Упълномощава Кмета на общината да подпише от името на общината съответното споразумение/я за сътрудничество / Приложение № 1/ между общината, Министерството на културата ,Програма на ООН за развитие с РБ „ П.Р.Славейков” и народните читалища „ Напредък” –гр.Килифарево” и „Съгласие- Дебелец” –гр.Дебелец.

Задължава Кмета да информира периодично Общинския съвет за изпълнението на програмата на местно ниво.

Възлага контрола по изпълнението на настоящото решение на Постоянната комисия по култура, културно историческо наследство, веироизповедания, именуване и преименуване към Великотърновския общински съвет.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне на безвъздмезно право на ползване за нуждите на проект „Инициатива за отговорно родителство”, Вх. № 2443/ 07.01.2010 г.

Г-жа РОСИЦА ДИМИТРОВА: Срокът за изпълнение на проекта е 14 месеца. След съгласието и вземане на решение от ОбС следва процедура - заповед на Кмета и договор, който ще се подпише с водещата организация „SOS детски селища България”.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 6 заедно с допълнението, направено от г-жа Димитрова:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – за, Пламен Легкоступ – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 795

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и в изпълнение на проект „Инициатива за отговорно родителство”, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за предоставяне за безвъзмездно ползване от Сдружение „SOS Детски селища България” за нуждите на проект „Инициатива за отговорно родителство” на помещения от ІІ-ро ниво на имот, частна общинска собственост, актуван с АОС № 1397/13.05.2002 г., намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Д. Найденов” № 4.

Сдружение „SOS Детски селища България” следва да предостави необходимото за дейностите по проекта оборудване и да заплаща месечните разходи за електроенергия, отопление, вода и СОТ на ползваните помещения.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по предоставяне на описаните по - горе помещения от имота при спазване на действащата нормативна уредба.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Роза Мишева – общински съветник, Вх. № 2440/ 07.01.2010 г.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Тъй като адресатът на моето питане не е в залата, аз искам да бъдат отложени моите питания за следващата сесия, когато се надявам, че г-н Кметът ще бъде в залата.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Роза Мишева – общински съветник, Вх. № 2441/ 07.01.2010 г.

Питането беше оттеглено от г-жа Мишева.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от НСПСПК, Вх. № 2469/ 14.01.2010 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Общинска администрация внесе предложения за допълване на Програмата за приватизация с включване на три магазинни обекта. НС по приватизация разгледа предложението и във възможно най-кратък срок предлага на ОбС тези три обекта да бъдат включени в Програмата за приватизация и заедно с това да бъде открита процедура за тях, за да може да стартират всички неща по оценка, правен анализ и т.н. В последния момент се оказа, че има неизсяснени въпроси около обекта на ул. „Пиколо”, който се води жилищен имот и е във фонда на Общината за жилища, поради което не може да бъде приватизиран по Закона за приватизация. Съгласувахме въпроса с ОбА и предлагаме да отпадне от предложението за решение и да останат само магазините на ул. „Н. Габровски” и на ул. „Независимост”.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 9 заедно с допълнителното предложение на г-н Стефанов от проекта за решение - да отпадне обектът на ул. „Н. Пиколо”.

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – против, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 22 „за”, 2 „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 796

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал.3,т.2 , чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3 от ЗПСК, Великотърновски Общински съвет

Включва в годишния план за приватизация за 2010 година и открива процедура за приватизация на общински нежилищни имоти, представляващи: „Магазин” на ул. „Н. Габровски” № 33 и „Магазин” на ул. „Независимост” № 18- собственост на Община Велико Търново.

Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на обектите, сключването на договори за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Общинския съвет.

Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

 

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ отрицателен вот: Както винаги досега в подобни случаи аз ще бъда винаги против, когато Общината продължава да разпродава важни, стратегически, обекти, които един ден могат да бъдат от полза на града и на община В. Търново. Това не би трябвало да става, съжалявам, че това става. Вие може би не споделяте моето виждане, което, убеден съм, един ден гражданите на В. Търново ще критикуват заслужено.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от НСПСПК относно имот, с. Дичин, Вх. № 2470/ 14.01.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 10:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 797

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК, чл. 4, ал. 2 и чл. 32,ал. 3, т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал.5, т.1 от ЗДДС, чл. 5, чл. 6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решения №№ 459/ 22.01.2009 г. и 485/ 19.02.2009 година на Общински съвет – Велико Търново, Великотърновски Общински съвет

Намалява с 20 на сто приетата с решение № 485/ 19.02.2009 г. начална цена за продажба на общински нежилищен имот,представляващ “УПИ І от кв. 54 по плана на с. Дичин с площ 8 845 кв.м., заедно с построена в него двуетажна сграда /бивше училище/ с РЗП 846 кв.м. и едноетажна сграда /пристройка/ със ЗП 34 кв.м.” и определя нова начална цена в размер на 69 392 лева - без ДДС. Сделката се облага частично с ДДС.

Утвърждава тръжна документация и определя начин за продажба на горепосочения обект “търг с явно наддаване” при стъпка на наддаване в размер на 6 900 лева над определената начална цена.

Търгът да се проведе при следните условия : дата на търга 21 дни след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник" ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

Утвърждава тръжна документация и договор за продажба на обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева /с ДДС/. Цената на тръжната документация да се заплаща в офиса на „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, находящ се в сградата на Общината по сметка № BG 93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се получава от кандидатите за участие или нотариално упълномощени от тях лица в стая 419 на Общината, след представяне на документ за извършено плащане.

За допускане до участие в търга за обект „УПИ І от кв. 54 по плана на с. Дичин, заедно с построена в него сграда /бивше училище и пристройка/” кандидатите следва да внесат депозит в размер на 25 000 лева. Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF.

Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на обекта да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF Непарични платежни средства не се приемат.

Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обекта – до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга.Краен срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .

Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от Общинския съвет.

При неявяване на купувачи, повторен търг за обекта да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот публична общинска собственост, язовир „Бижев дол”, с. Леденик, Вх. № 2451/ 11.01.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 11:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – против, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Мавроди Калейнски – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 19 „за”, 3 „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 798

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинска собственост и чл. 11 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и становище вх. № 1011-1/ 06.01.2010 год. на Кмета на с. Леденик, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, намиращ се в землището на с. Леденик актуван с АОС 842/ 27.02.2001 год., представляващ язовир с обща площ 22.175 дка за срок 5 години и минимална годишна конкурсна цена 800,00 лв.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе конкурс за отдаване на имота под наем, при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ отрицателен вот: Гласувах не защото съм против инициативата и предложението на Кмета. Аз съм за информацията, но гласувах против, тъй като това заседание е първото за настоящата година. Аз питам: защо си създаваме правила, които не спазваме? Има условия, поради които „изгърмяха” много предложения в различни населени места в нашата Община, само защото не присъстваха кметовете на населените места. И през тази година продължаваме да нарушаваме Правилника. Само заради това гласувах против.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредяване право на строеж – за трафопост, кв. № 602, гр. Велико Търново, Вх. № 2433/ 30.12.2009 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 12:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за,Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 799

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 37 ал.4 т.4 от ЗОС, чл.54 ал.4 т.4 от НРПУРОИ, във връзка с чл.62 ал.1 от Закона за енергетиката, Общински съвет Велико Търново

Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж без търг и конкурс върху общинска земя – УПИ V /пет римско/ „за трафопост” от строителен квартал 602 /шестстотин и две/ по ПУП на гр.Велико Търново, а по кадастралната карта на гр. Велико Търново представляващ имот с идентификатор №10447.515.441 /едно нула четири четири седем точка пет едно пет точка четири четири едно/, целият с площ от 106 /сто и шест/ кв.м., актуван с АОС № 4231/26.06.2007 г., находящ се на ул. „Димитър Благоев”, за изграждане на ново енергийно съоръжение: „Трафопост – тип бетонен комплексен трансформаторен пост /БКТП/” със ЗП от 17,16 кв.м. и прилежащ сервитут към него от 26,04 кв.м., в полза на “EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център Горна Оряховица.

Утвърждава експертната оценка за учредяване възмездно право на строеж върху общинска земя, изготвена от оценител на имоти “Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, в размер на 9 375 /девет хиляди триста седемдесет и пет/ лева.

Преди сключване на договора за учредяване право на строеж върху общинска земя, EON БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център Горна Оряховица, следва да заплати стойността на учреденото право на строеж в размер на 9 375 /девет хиляди триста седемдесет и пет/ лева по сметка на Община Велико Търново BG 43 SOMB 9130 84 24761244 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ Велико Търново КОД 44 59 00, BIC КОД SOMBBGSF, 2% режийни разноски по сметка на Община Велико Търново BG 36 SOMB 9130 31 24758000 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ Велико Търново, местен данък по сметка на Община Велико Търново BG 43 SOMB 9130 84 24761244 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ Велико Търново, както и 162 /сто шестдесет и два/ лева стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC KOД SOMBBGSF.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по учредяване възмездно право на строеж в съответствие с изискванията на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Поради липса на кворум разглеждането на точка 13 беше отложено за по-късен момент от заседанието.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на имот, кв. № 360, гр. Велико Търново, Вх. № 2455/ 12.01.2010 г.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: По време на заседанието, което се проведе в ПК по ОС, не ни беше предоставено предложението от ОбА за вземане на решение и затова ние към оня момент не взехме решение, но решихме, че ще подкрепим поканата от строителите, извършили строежа на двете жилищни сгради. ПК по ОС подкрепи това предложение, което беше внесено от ОбА на следващия ден. Затова не приехме становище на 11.01.2010 г. Сега вече имаме решение на ПК по ОС и може да се запише, че ПК по ОС подкрепя предложението.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Имам два въпроса. Първият е за работата на ОбС през изминалата година и в настоящата и касае единствено Председателския съвет: как и по какъв начин се определя проекта за дневен ред и защо без становища на водещите ПК конкретните предложения влизат в проекта за дневен ред? Какъв е смисълът да има ПК, когато Председателският съвет не се съобразява с нашите решения? Ще дам за пример предложението на Кмета от миналата година за даване за безвъзмездно ползване на спортната зала по предложение на Хандбалния клуб, което беше отклонено от ПК и въпреки всички беше в проекта за дневен ред и мина на заседание. Благодаря на комисиите, че все пак вложиха разум и точката беше отхвърлена.

Присъствах на заседанието на ПК по ОС и ПК по ТСУ. По повод казаното от г-жа Денева: там липсваше договорът и вие правихте коментар по предложението, без да имате пълната документация. В другата водеща ПК при зададен въпрос към колегите запознати ли са с конкретиката на договора, сключен с въпросния консорциум, 4-5 от тях отговориха, че не са запознати, въпреки всичко въпросната ПК има четири положителни гласа, че одобрява предложението. За какво правим комисии, след като всички тези неща се решават извън ОбС и ПК?

Договорът, който е сключен, от 31.01.2007 г. между Общината и инвеститорите - в точка 8 от същия раздел, „Извършване на строителство”, е упоменато, че времето за изпълнение на ангажимента на инвеститорите е в рамките на 24 месеца, считано от датата на издаване на протокола за строителна линия и ниво от община В. Търново. Пример: същият протокол е издаден на 14.03.2007 г. Водейки се по договорните отношения, а именно по т. 8, 24 месеца изтичат на 14.03.2009 г. Акт 15 го получаваме с дата 23.11.2009 г. Съобразно същия договор между Общината и инвеститорите има заложени параметри: „прекратяване отговорност за неизпълнение”. Същите в точка 3 и 4 регирстрират неустойки от двете страни, еднакви за Общината и за тях, в рамките на 100 лв. на ден. Въпросът ми е: докога Общината ще бъде майка за едни и мащеха за други? Защо ние не ги търсим и защо позволяваме на определени личности от тази трибуна да задават най-различни иронични въпроси към нас? Този човек, към когото Общината е под форма на майка, каза в една от комисиите, че ако вземем еди-какво си решение, той ще изпрати неговите строители с лопатите пред домовете им.

За мен е абсолютно ясно, че тази точка е решена преди да влезе още в проекта за дневен ред. Нещото, което ме дразни, е защо общинските съветници не защитават общинските активи и ангажименти, а именно защо принизяват обстоятелството, че има разминаване в датите, което е единствено и само в наша полза. Съобразно подписания договор ние сме длъжни да инициираме търсенето на неустойка за просрочването на времето. Отделен е моментът дали трябва лично аз да се съглася с едно инициирано предложение на стария ОбС. ОбС, който през 2007 г. беше наказан от гласоподавателите с техния вот. Разликата е осезаема и именно поради това не бих и няма да се съглася да се обезлича с порока, изразен с договор, в който е упомената замяна на общински активи срещу наем – една инициатива, която дори и да е за социална дейност, е изродена според мен в порок в самия й зародиш с инициирането, организирането и провеждането на конкурс, в който участва единствено и само въпросният консорциум. Фирмата, посочена от тях става актуална на по-късен етап.

Именно това е един от детайлите, който в настоящия момент оспорвам, тъй като това е изключително завишена цена, включваща единстено ангажимент за строителство и строителни материали. След направеното от мен проучваме, аз мога категорично да заявя, че цената за строеж в този период – 2006-2007 г. в идеален център на В. Търново варира между 180-220 евро в завършен вариант, както е упоменато в договора на въпросните инвеститори. Аз питам защо в Зона „В”, като всички знаем, че колкото е по-отдалечено от центъра, ОбС се е съгласил на цена от 315 евро без ДДС. Сама по себе си в същата цена е заложена вече определена печалба, която не искам да коментирам колко е, и се получават допълнителни бонуси за един от най-апетитните парцели във В. Търново, бонуси, остойностени в милиони.

Г-н МИРКО РОБОВ: Аз нямам сериозен довод да отклоня гласа си от приемането на жилища, които трябва да влязат в общинския контингент и насочени към крайно нуждаещи се. Може би след почивката ще зарадваме утрешните новодомци, че утре ще влязат в новите си домове? Това е въпросът ми: правим ли реална социална крачка, или не правим такава? Искам да получа отговор на този въпрос: утре влизат ли новодомците?

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Тъй като няма кой да отговори на поставения въпрос, предлагам да се отложи точката.

Г-н МИРКО РОБОВ: Тук е началникът на отдел „Общинска собственост” – г-жа Джартова. Моля тя да отговори.

Г-жа ДЖАРТОВА: Тъй като се оказа, че един от въпросите е зададен лично към мен, мога да си позволя да отговоря само на него. В самото предложение, изготвено от ОбА, аз мисля, че съвсем коректно сме обяснили фактическото състояние на нещата. Тъй като това предложение беше внесено на редовното заседание на ОбС през декември, към него беше приложен Акт 15, който е наличен, като част от техническата документация към момента. Няма Акт 16 или така нареченото разрешение за ползване. Няма и как да го има, при положение, че няма ел. захранване на обекта. Той ще бъде издаден, след като приключат абсолютно всички дейности по този строеж. Ако сте обърнали внимание на част от текста на проекторешението, в него изрично е записано, че фактическото предаване и приемане на имотите ще стане след окончателното завършване на обекта и след приемането му с необходимите строителни книжа – т.нар. Акт 16.

Това, което мога да ви кажа е, че още след първата покана от консорциума ние изпратихме едно писмо от името на ОбА, с което им обяснихме нашите мотиви, които сме изложили в материалите с предложението. Написали сме и едно писмо с по-строг тон към „Е-ОН България”, с което сме ги помолили за максимално кратки срокове. Аз имам тяхното уверение, че изграждането на трафопоста ще стане максимално бързо. Доколкото имам информация към момента, самото съоръжение е доставено от Шумен и в момента се намира на склад във В. Търново. Изчаква се изготвянето на фундамента, за да бъде поставено.

Материалът към предложението е копие от договора, който е сключен между Общината и инвеститора, където изрично е заложено условието обектите да бъдат приети при наличие на Акт 15. Акт 15 е наличен към момента.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението на г-н Стоянов за отлагане на точката. Предложението беше отхвърлено с 6 „за”, „против” 7, „въздържали се” - 8.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 14:

Стефан Стоянов – против, Петьо Атанасов – против, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – въздържал се, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Филип Евтимов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Александър Чокойски – за, Николай Цонев – въздържал се, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше отхвърлено с 15 „За”, 3 „против” и 3 „въздържали се”.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за внасяне на предложение в МС за отпускане на персонална пенсия на Антония Ивайлова Димитрова, Вх. № 2427/ 28.12.2009 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 19 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 801

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Антония Ивайлова Димитрова с ЕГН 014328……….

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за внасяне на предложение в МС за отпускане на персонална пенсия на Славка Иванова Иванова и Николета Иванова Иванова, Вх. № 2438/ 06.01.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 802

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Великотърновски Общински съвет

 

Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Славка Иванова Иванова с ЕГН 004612….. и Николета Иванова Иванова с ЕГН 024325…...

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно награда „3 - ти март”.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 24 „за”, „против” – няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 803

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 10 от Статута на Академичната награда „3-ти март”, Великотърновски Общински съвет

Определя за членове на комисията:

Станислав Стефанов Рашков

Николай Станчев Цонев

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно награда „Велико Търново”.

Г-жа ЦВЕТАНКА НЕДЕВА: Предлагам г-н Александър Чокойски.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 804

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 6 от Статута на награда „Велико Търново”, Великотърновски Общински съвет

Избира за представител в Комисията за определяне носителите на награда „Велико Търново”

Александър Стойнов Чокойски

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Обръщение от ВТОбс, Вх. № 2465/ 13.01.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 805

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема Обръщение със следния текст:

 

ДО

МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

ФИНАНСОВИЯ МИНИСТЪР

СИМЕОН ДЯНКОВ

 

ОБРЪЩЕНИЕ

От Великотърновски Общински съвет

 

Уважаеми г-н Премиер, г-н Министър,

Общинските съветници от Великотърновски Общински съвет на свое заседание на 28.07.2009 г. приехме обръщение към Министъра на финансите, Министъра на регионалното развитие и народните представители с което поискахме финансиране на започнат ремонт на обект от националната пътна мрежа -1/4 София - Варна - в участъка в гр. Велико Търново, кръстовище „КАЧИЦА".

При посещение в нашия град от правителствена делегация водена от Вас беше поискано актуализиране на СМР, така че да е съобразено с кризата. Такова беше изготвено и стойността намалена, но въпреки това към настоящия момент финансиране все още няма.

Уверяваме Ви, че обстановката в района и прилежащите улици става все по - сложна, все повече се разбива настилката в следствие на трафика и проблемите се задълбочават.

Общинските съветници от Великотърновски Общински съвет, молим да бъде намерен начин за своевременно финансиране на строително ремонтните работи в района и пускането на движението през кръстовището.

 

Великотърновски Общински съвет

Януари 2010 г.

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на земя за разполагане на техническа инфраструктура, Вх. № 2448/ 08.01.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 13:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 800

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 8, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 16, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с чл. 12, ал. 1 от Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да бъде сключен договор с „БТК” АД, гр. София, Бизнес парк София, сграда 12А за отдаване под наем без търг и конкурс на обособена част от имот с идентификатор 10447.136.4 по кадастралната карта на гр. В. Търново, с площ 0,354 дка, гори в земеделски земи, VІІІ категория, местност Света гора, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, публична общинска собственост, за разполагане на базова станция от национална мрежа за безжична комуникация по стандарт GSM-TDMA, върху съществуваща кула, собственост на „БТК” АД, строена през 1980 г. за срок от 3 (три) години, при годишна наемна цена 1 360 лева (хиляда триста и шестдесет лева).

 

Заседанието беше закрито в 11.25 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ………………

ТОДОР ТОДОРОВ………………….

МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ………….

ИВАЙЛО ИВАНОВ…………………