ПРОТОКОЛ № 6

 

ОТ ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,

ПРОВЕДЕНО НА 20.12.2007 Г. ОТ 09.15 ЧАСА

В ЗАЛАТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

На заседанието присъстваха 32 общински съветника, отсъства г-н Пламен Легкоступ, г-н Григор Григоров, г-н Исмаил Хаджимустафа, г-н Хасан Хаджихасан, г-н Хасан Палов.

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Христо Христов, който даде думата на общинските съветници за предложения във връзка с проекта за дневен ред.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: С вх. № 44 от 30.11.2007 г. до ПК по ПГОБК е постъпила жалба, във връзка с която ние с г-н Иван Иванов трябваше да констатираме посочените факти в с. Русаля. Предлагам да разгледаме този въпрос на днешното заседание като точка последна от дневния ред. Там се налага да се вземат спешни мерки.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Предлагам ви да прибавим към дневния ред още една точка за разрешение за кандидатстване пред Предприятието за управление на средства за опазване на околната среда като възможност за получаване на средства за изграждане на колектор на ул. „Опълченска”. Ако днес вземем решение, има възможност до края на годината да получим средства от този фонд. Това е рутинна процедура за съгласие за кандидатстване във фонда. Ще ви моля да разгледате тази точка в началната част на заседанието, за да може да се оформят документите и да се изпратят, тъй като може би утре ще бъде взето решение по проблема. Става дума за 1 800 000 лв.

Използвам случая да ви представя двама от новоназначените заместник-кметове: г-н Йордан Грозданов – зам.-кмет по хуманитарни дейности и г-н Иво Найденов – зам.-кмет по социални дейности и околна среда.

Г-н Христов подложи на гласуване включването в дневния ред на предложението на г-н Стоянов. С 25 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” беше взето решение за включване на точката в дневния ред на заседанието.

Г-н Христов подложи на гласуване включването в дневния ред на предложението, направено от д-р Рашев – за канализация на ул. „Опълченска”. С 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма беше взето решение за включване на точката в дневния ред.

Целият дневен ред беше приет с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Полагане на клетва от общинския съветник Николай Станчев Цонев.
 2. Актуализиране състава на Постоянните комисии към ВТОбС.
 3. Предложение от д-р Румен Рашев относно съгласие за кандидатстване за финансиране на обект „Реконструкция канализация ансамбъл по улица „Опълченска” гр. Велико Търново”.
 4. Предложение от д-р Румен Рашев относно съфинансиране по програма „Асистенти на хора с увреждания” Вх. № 60/ 10.12.2007 г.
 5. Предложение от д-р Румен Рашев относно разкриване на социална услуга в общността „Център за обществена подкрепа” Вх. № 64/ 11.12.2007 г.
 6. Предложение от д-р Румен Рашев относно опрощаване на държавна такса на Алексанър Ковачев Кубратов Вх. № 63/ 11.12.2007 г.
 7. Предложение от д-р Румен Рашев относно актуализация на решение 1481/ 26.07.2007 г. – натурални показатели на по училищна мрежа Вх. № 65/ 11.12.2007 г.
 8. Предложение от д-р Румен Рашев относно избор на представител на Община Велико Търново в Сдружението на възрожденските градове Вх. № 71/ 11.12.2007 г.
 9. Предложение от Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол относно влагане на свободни средства от фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол” на срочни депозити Вх. № 90/ 12.12.2007 г.
 10. Предложение от Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол относно актуализация на Правилник за дейността на общинска агенция за приватизация Вх. № 91/ 12.12.2007 г.
 11. Приемане на отчет за изпълнението на проект „Финансов план за управление на публичната инфраструктура – ІІ етап” Вх. № 74/ 11.12.2007 г.
 12. Предложение от д-р Румен Рашев относно промени по бюджета за 2007 г. Вх. № 75/ 11.12.2007 г.
 13. Предложение от д-р Румен Рашев относно информация за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2007 г. Вх. № 73/ 11.12.2007 г.
 14. Предложение от д-р Румен Рашев относно проект за частично изменение на ПУП кв. 569, зона „Дълга лъка” Вх. № 68/ 11.12.2007 г.
 15. Предложение от д-р Румен Рашев относно проект за частично изменение на ПУП кв. 6, с. Радковци Вх. № 69/ 11.12.2007 г.
 16. Предложение от д-р Румен Рашев относно проект за частично изменение на ПУП кв.6, западна промишлена зона Вх. № 72/ 11.12.2007 г.
 17. Предложение от д-р Румен Рашев относно откриване на производство по отчуждаване на поземлен имот в ЖК „Бузлуджа” Вх. № 66/ 11.12.2007 г.
 18. Предложение от д-р Румен Рашев относно откриване на производство по отчуждаване на поземлен имот в с. Беляковец Вх. № 67/ 11.12.2007 г.
 19. Предложение от д-р Румен Рашев относно приемане на имот Вх. № 87/ 11.12.2007 г.
 20. Предложение от д-р Румен Рашев относно предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 43 от НРПУРОИ Вх. № 84/ 11.12.2007 г.
 21. Предложение от д-р Румен Рашев относно предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 43 от НРПУРОИ Вх. № 83/ 11.12.2007 г.
 22. Предложение от д-р Румен Рашев относно предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 43 от НРПУРОИ Вх. № 80/ 11.12.2007 г.
 23. Предложение от д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот Вх. № 79/ 11.12.2007 г.
 24. Предложение от д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот Вх. № 81/ 11.12.2007 г.
 25. Предложение от д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот Вх. № 82/ 11.12.2007 г.
 26. Предложение от д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот Вх. № 86/ 11.12.2007 г.
 27. Предложение от д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот Вх. № 85/ 11.12.2007 г.
 28. Предложение от д-р Румен Рашев относно таен търг за продажба на недвижим имот Вх. № 78/ 11.12.2007 г.
 29. Предложение от д-р Румен Рашев относно таен търг за продажба на недвижим имот Вх. № 77/ 11.12.2007 г.
 30. Отчет за извършени разходи за командировка в чужбина за периода 22.07.2007 г- 27.07.2007 г. от Иван Величков Иванов Вх. № 95/ 12.12.2007 г.
 31. Предложение от д-р Румен Рашев относно връчване на дарение Вх. № 104/ 14.12.2007 г.
 32. Доклад отосно проверка за нарушения в Клуб на пенсионера с. Русаля, Община Велико Търново.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Полагане на клетва от общинския съветник Николай Станчев Цонев.

Г-н Христов покани г-н Николай Цонев да положи клетва като новоизбран общински съветник. Г-н Цонев положи клетва.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Актуализиране състава на Постоянните комисии към ВТОбС.

 

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Постъпило е предложение на мястото на г-н Грозданов в постоянните комисии на ОбС да бъде включен г-н Николай Цонев.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението. Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 19

На основание чл. 21, ал.1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски Общински съвет

Избира за член на ПК по ОН, ПК по ИВСПИ и ПК по СТДМ г-н Николай Станчев Цонев.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: съгласие за кандидатстване за финансиране на обект „Реконструкция канализация ансамбъл по улица „Опълченска” гр. Велико Търново”.

Г-н Христов обясни, че новата т. 3 в дневния ред е предложената от г-н Рашев за включване на днешното заседание точка за изграждане на канализация на ул. „Опълченска”.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Става дума за кандидатстване пред Предприятието за дейности за опазване на околната среда, за дейности за напълно безвъзмездно финансиране. Идеята за изграждане на отводнителен колектор за отпадни води по ул. „Опълченска”, събиращ водите от цяла Варуша, е стара, това е стар идеен проект на ВиК, който се реализира сега. Това е една възможност за решаване на въпроса с канализацията на тази част на града и опит да получим тези средства. Засега не са ни поискали наше участие, това са безвъзмездно отпуснати средства.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 3:

Стефан Стоянов - за, Димитър Захариев - за , Петьо Атанасов - за, Станислав Рашков - за, Мирко Робов - за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов - за, Роза Мишева - за, Желка Денева - за, Драгни Драгнев - за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров - за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов - за, Пламен Цанев - за, Стефан Колев - за, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев - за, Христо Христов - за, Розалия Кузманова - за, Евгени Стоев - за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров - за, Богдан Ковачев - за, Милен Михов - за, Николай Цонев - за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 20

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

 • Дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства пред ПУДООС за безвъзмездно финансиране на обект: „Реконструкция канализация ансамбъл по улица „Опълченска” гр. Велико Търново”.
 • Определя като приоритетно изграждането на обект: „Реконструкция канализация ансамбъл по улица „Опълченска” гр. Велико Търново”.
 • На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, разрешава използването на общинска собственост, предмет на проекта.
 •  

  ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: съфинансиране по програма „Асистенти на хора с увреждания” Вх. № 60/ 10.12.2007 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 4:

  Стефан Стоянов - за, Димитър Зарахиев - за , Петьо Атанасов - за, Станислав Рашков - за, Мирко Робов - за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов - за, Роза Мишева - за, Желка Денева - за, Драгни Драгнев - за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров - за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов - за, Пламен Цанев - за, Стефан Колев - за, Иван Величков Иванов - против, Гани Пантилеев - за, Христо Христов - за, Розалия Кузманова - за, Евгени Стоев - за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров - за, Богдан Ковачев - за, Николай Цонев - за, Камен Алексиев - за.

  Предложението беше прието с 29 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

   

   

  РЕШЕНИЕ № 21

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет,

   

  Дава съгласие за съфинансиране от общинския бюджет за 2008 г. в размер на 34 720 лв., за изпълнение на Проект по Национална програма “Асистенти на хора с увреждания” в Община Велико Търново, дейност “Социален асистент”.

   

   

  ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: разкриване на социална услуга в общността „Център за обществена подкрепа” Вх. № 64/ 11.12.2007 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 5. Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 22

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 9 и чл. 36а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Великотърновски Общински съвет

  Дава съгласие за разкриване на социална услуга, предоставяна в общността „Център за обществена подкрепа” в гр. Велико Търново, бул. „България” № 24, считано от 01.07.2008 година, като форма за дългосрочно предоставяне на социални услуги в общността на деца и младежи в социално неравностойно положение на възраст от 0-25 години и техните семейства, с цел социална подкрепа, консултации и пълноценно социално включване в общността.

  Финансирането на социалната услуга, предоставяна в общността „Център за обществена подкрепа” в гр. Велико Търново с капацитет – 40 потребители и щатен персонал – 8 броя ще се осъществява по стандарти и критерии за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет чрез общинския бюджет, определени с Решение на Министерски съвет № 926/29.12.2006 г.

  Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски Общински съвет за разкриване на социалната услуга, предоставяна в общността „Център за обществена подкрепа” в гр. Велико Търново, считано от 01.07.2008 год. пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36а от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

   

  ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: опрощаване на държавна такса на Алексанър Ковачев Кубратов Вх. № 63/ 11.12.2007 г.

  Г-н Станислав Рашков отправи молба към г-н Христов за прочитане становищата на ПК по проекта за решение на всяка точка от дневния ред.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т.6. Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

  РЕШЕНИЕ № 23

  На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 2 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., Великотърновски Общински съвет,

   

  Дава мнение да не се опрощава дължимата сума в общ размер 345,44 лв. на лицето Александър Ковачев Кубратов, тъй като същата представлява събираемо държавно вземане.

   

  ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: актуализация на решение 1481/ 26.07.2007 г. – натурални показатели на по училищна мрежа Вх. № 65/ 11.12.2007 г.

  Г-н МАВРОДИ КАЛЕЙНСКИ: Искам да обърна внимание върху факта, че в сравнение с предишните показатели за броя на децата, посещаващи училищата, са с 94 по-малко. Това може да се дължи на две неща. Едното е, че няма 94 родени деца в общината или че 94 деца от община В. Търново не посещават училище. Бих искал да отправя запитване защо тези деца отсъстват и дали това са деца, които не посещават училище и поради каква причина. Ако е така, това са вероятно деца, които не са обхванати в сферата на образованието и би трябвало те да бъдат издирени и приобщени към образователната система.

  Г-н ЙОРДАН ГРОЗДАНОВ: Наистина, намаляла е раждаемостта. Това е факт – поради това, че не са се родили, 94 ги няма в тази бройка.

  Предложението по т. 7 беше прието с 27„за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 24

  На основание чл. 21 ал. 2 и чл. 17 ал. 1 т. 3 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет,

   

  I. Актуализира натуралните показатели по бюджета към дейност “Образование и наука “след приемане на Списък – образец № 1 и № 2 за учебната 2007/2008 г., както следва:

  Дейности Било Става

  по Решение № 1481

  А/ Дейност "Общообразователни училища" паралелки- брой

  1. Начален курс 129 без промяна

  2. Среден курс 128 121

  3. Горен курс 119 121

  4. Брой ученици 7804 7710

  Б/ Дейност "Предучилищно възпитание"

  1. Групи 78 79

  2. Брой деца деца :

  - от 3 до 5 год. 2050 2074

  - на 6 год. в ЦДГ и ОДЗ 505 501

  - на 6 год. в ПДГ 181 181

  - в яслените групи 82 82

  3. Да се разкрие 1 целодневна група към ЦДГ гр. Килифарево , считано от 01.01.2008 год. с три бройки персонал , в т. ч. 2 бройки педагогически и 1 бройка непедагогически.

  4. Да се удължи срока на работа на временно разкритата яслена група в ОДЗ „Пролет” от 6 месеца – ЦЕЛОГОДИШНО. Детската градина да премине от ІV-та в ІІІ-та категория. Директорката на детското заведение да придобие статут на самостоятелен директор на ОДЗ „Пролет”.

  5. Детските градини в селата Никюп, Ново село и Вонеща вода със средна месечна посещаемост под нормативно установената, съгласно Наредба № 7 / 29.12.2000 год. на МОН за финансовата 2007 год. да приключат работа на 31 октомври.

  6. Детските градини в селата Балван , Пчелище и Шемшево със средна месечна посещаемост над 10 деца за финансовата 2007 год. да приключат работа на 31 декември.

  В/ Извънучилищни дейности - Общински детски комплекс

  1. Брой групи 46 46

  2. Брой деца 556 556

  3. Численост на персонала 11 11

  II. Утвърждава училища с паралелки под утвърдения минимум ученици - разрешени съгласно чл. 11 от Наредба № 7 от 29.12.2000г.

  Начален курс : Паралелки Ученици

  1. ОУ с. Леденик 2 слети 28

  2. ОУ с. Церова кория 2 27

  3. ОУ с. Самоводене 4 46

  4. ОУ с. Водолей 4 48

  5. ОУ с. Балван 3 /1 слята и 2 сам./ 43

  Среден курс: Паралелки Ученици

  1. ОУ с. Леденик 2 слети 26

  2. ОУ с. Церова кория 3 /1 слята и 2 сам./ 25

  3. ОУ с. Самоводене 4 47

  4. ОУ с. Ресен 4 57

  5. ОУ с. Водолей 3 / 1 слята и 2 сам./ 41

  6. ОУ с. Балван 4 57

  ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: избор на представител на Община Велико Търново в Сдружението на възрожденските градове Вх. № 71/ 11.12.2007 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 8:

  Димитър Захариев - за , Петьо Атанасов - за, Станислав Рашков - за, Мирко Робов - за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов - за, Желка Денева - за, Драгни Драгнев - за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров - за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов - за, Пламен Цанев - за, Стефан Колев - за, Иван Величков Иванов -за, Гани Пантилеев - за, Христо Христов - за, Розалия Кузманова - за, Евгени Стоев - за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров - за, Николай Цонев - за, Камен Алексиев - за.

  Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 25

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет,

  Определя Христо Димитров Христов – Председател на Великотърновски Общински съвет за Представител на Община Велико тЪрново в Сдружението.

  Великотърновски Общински съвет отменя т. 1 от свое решение № 81/ 19.02.2004 г.

   

  ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: влагане на свободни средства от фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол” на срочни депозити Вх. № 90/ 12.12.2007 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 9:

  Димитър Захариев - за , Петьо Атанасов - за, Станислав Рашков - за, Мирко Робов - за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов - за, Желка Денева - за, Драгни Драгнев - за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров - за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов - за, Стефан Колев - за, Иван Величков Иванов -за, Христо Христов - за, Розалия Кузманова - за, Евгени Стоев - за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров - за, Николай Цонев - за, Камен Алексиев - за.

  Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 26

  На основание чл.21,ал.1,т.10 от ЗМСМА, във връзка с чл.42 от ЗОБ и чл.9 и чл.10,т.8 от Правилника за дейността на ОбАП, чл.13,ал.3 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в Община Велико Търново и във връзка с дадените указания от Сметната палата, Великотърновски общинският съвет

   

  Дава съгласие Общинска агенция за приватизация - В. Търново да открие в обслужващата банка на Община В. Търново 2 срочни депозита със средства от фонд “Разходи за приватизацията и следприватизационен контрол“ при следните условия: 400 000 /четиристотин хиляди / лева на възобновяеми тримесечни депозити; 100 000 /сто хиляди/ лева на възобновяеми месечни депозити;с краен срок за прекратяване на депозитите - 31.12.2008 година.

  Възлага на Общинска агенция за приватизация преди сключването на договорите за откриване на депозитите да проведе преговори с обслужващата банка за постигане на преференциални за вложителя условия .

   

  ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: актуализация на Правилник за дейността на общинска агенция за приватизация Вх. № 91/ 12.12.2007 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 10. Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 27

  На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, чл.37,ал.1,т. 10 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски общински съвет ,на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация , решение № 7 / 26.11.2007 г. на Великотърновски общински съвет и във връзка с чл.10,т.1 от Правилника за дейността на ОбАП , Великотърновски Общински съвет

  1. Изменя и допълва Правилника за дейността на Общинска агенция за приватизация, както следва :

  - в чл.2 ,ал. 3

  Било : (3) Функциите на Общинската агенция за приватизация се определят с този Правилник и приети от Общинския съвет специализирани наредби .

  Става: (3) Функциите на Общинската агенция за приватизация се определят с този Правилник и приети от Общинския съвет специализирани наредби, методики и правила.

  - в чл. 5, т. 1

  Било : 1. Приоритетите в дейността на общинската приватизация за съответния годишен период .

  Става : 1. Приоритетите в дейността на общинската приватизация за съответния годишен период и списък на подлежащите на приватизация обекти.

  - в чл. 7,ал. 1

  Било : (1) Съставът на Надзорният съвет за приватизация и следприватизационен контрол /НСПСК/ се избира от Общинския съвет и се състои от 9 члена , от които се определя председател и секретар .

  Става : (1) Съставът на Надзорният съвет за приватизация и следприватизационен контрол /НСПСК/ се избира от Общинския съвет и се състои от 7 члена , от които се определя председател и секретар .

  - в чл. 7, ал. 3

  Било: (3) Председателят на НСП.

  Става : (3) Председателят на НСПСК .

  - в чл. 8 , ал. 2, 3, 5 и 6

  Било : (2) Извънредни заседания се свикват по решение на председателя на НСПСК или по писмено искане на най-малко на четирима от членовете на Надзорния съвет. В този случай членовете на НСПСК се уведомяват от Об АП за датата, часа и проекта за дневен ред на заседанието, от предишния работен ден.

  (3) Заседанията на Надзорния съвет се провеждат, когато са свикани по установения по- горе ред и на тях присъствуват пет или повече от членовете му .

  (4) От страна на общинската администрация и ОбАП в заседанията на НСП участвуват: зам. кмет, изп. директор и юрист на ОбАП, които имат съвещателен глас и технически секретар, който организира заседанията и води протокол.

  (5) Протоколите от заседанията се подписват от присъствувалите членове на НСП

  (6)Протоколите от заседанията на НСП, както и всички материали, свързани с вземането на решения се водят и съхраняват от техническия секретар на Надзорния съвет. Копие от протоколите и препис-извлечение от решенията на НСП се предават в деловодството на Общинския съвет

  Става : (2) Извънредни заседания се свикват по решение на председателя на НСПСК или по писмено искане на най-малко на трима от членовете на Надзорния съвет. В този случай членовете на НСПСК се уведомяват от Об АП за датата, часа и проекта за дневен ред на заседанието, от предишния работен ден.

  (3) Заседанията на Надзорния съвет се провеждат, когато са свикани по установения по- горе ред и на тях присъствуват четири или повече от членовете му .

  (4) От страна на общинската администрация и ОбАП в заседанията на НСП участвуват: зам. кмет и/или директор дирекция, изп. директор и юрист на ОбАП, които имат съвещателен глас и технически секретар, който организира заседанията и води протокол.

  (5) Протоколите от заседанията се подписват от присъствувалите членове на НСПСК .

  (6)Протоколите от заседанията на НСПСК, както и всички материали, свързани с вземането на решения се водят и съхраняват от техническия секретар на Надзорния съвет. Препис-извлечение от решенията на НСПСК се предават в деловодството на Общинския съвет и общинската администрация.

  - чл. 9 , ал. 2

  Било: (2) Надзорният съвет приема решения, ако за тях са гласували пет или повече от членовете му.

  Става: (2) Надзорният съвет приема решения, ако за тях са гласували четири или повече от членовете му.

  - в чл.10, т.2 и т. 8

  Било 2. Предлага на Общинския съвет становище за приоритетите за приватизацията в общинската собственост

  8. Одобрява приходите и разходите на ОбАП по фонд „ Разходи за приватизацията “ и контролира изпълнението им във връзка с приетата годишна план сметка;

  Става : 2. Предлага на Общинския съвет становище за приоритетите за приватизацията в общинската собственост и списък на подлежащи на приватизация обекти за съответната година;

  8. Одобрява план-сметка за приходите и разходите на ОбАП по фонд „ Разходи за приватизацията и следприватизационен контрол “ и контролира изпълнението им във връзка с приетата от Общинския съвет годишна план сметка;

  - в чл. 12 , ал. 5

  Било : (5). Извършва предвиденото по ЗПСК разпределение на приходите от приватизацията и управлява разходването на средства от фонд “Разходи за приватизацията " съгласно одобрена план - сметка и по начин, определен в Наредбата за формиране и управление на приходите;

  Става : (5). Извършва предвиденото по ЗПСК разпределение на приходите от приватизацията и управлява разходването на средства от фонд “Разходи за приватизацията и следприватизационен контрол " съгласно одобрена план - сметка и по начин, определен в Наредбата за формиране и управление на приходите;

  - в чл. 12 , създава се нова ал. 10

  ал. 10(нова) Поддържа публичен регистър за процеса на приватизация и следприватизационен контрол на общинската собственост в община Велико Търново.

  - в § 1 ал. 4

  Било : (4) За участието си в заседание членовете на Надзорния съвет и лицата по чл. 8, ал. 4 от настоящия правилник получават възнаграждение в размер на 1/10 от средната месечна брутна работна заплата на общинската администрация, раздел "Изпълнително-разпоредителни органи - изборни длъжности по чл.8 на ПМС № 25/ 02.03.2000 г." ,а председателят на НСПСК - същото увеличено с коефициент 1,5 .Необходимите средства се осигуряват от сметката „Разходи за приватизацията “

  Става : (4) За участието си в заседание членовете на Надзорния съвет и лицата по чл. 8, ал. 4 от настоящия правилник получават възнаграждение в размер на 1/10 от средната месечна брутна работна заплата на общинската администрация, раздел "Изпълнително-разпоредителни органи - изборни длъжности по чл.8 на ПМС № 25/ 02.03.2000 г. " , а председателят на НСПСК - същото увеличено с коефициент 1,5 .Необходимите средства се осигуряват от сметката на фонд „Разходи за приватизацията и следприватизационен контрол“;

  - в § 4

  Било : § 4. Този Правилник, заедно с направените изменения и допълнения, влиза в сила след приемането му с решения № 755 / 16.05.2002 г. и № 19/ 18.12.2003 г. на Общинския съвет.

  Става : § 4. Този Правилник, заедно с направените изменения и допълнения, влиза в сила след приемането му с решения № 755 / 16.05.2002 г., № 19/ 18.12.2003 г. и решение № 27/ 20.12.2007 г.на Великотърновски общински съвет.

   

  ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнението на проект „Финансов план за управление на публичната инфраструктура – ІІ етап” Вх. № 74/ 11.12.2007 г.

   

  Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Аз искам да предложа да отложим точката за следващо гледане, тъй като ПК по ТСУ направи две заседания в два поредни дни. Това се появи на второто заседание, но на него нямаше представител на ОбА, на когото да зададем въпросите си. По тази причина е записано, че ПК по ТСУ не е изразила становище. Това е отчет, който визира една дата от м. септември. След м. септември тази дейност е продължила дори по-ускорено, отколкото преди този месец. Видяхме какви строителни работи се извършваха по улиците на В. Търново. Смятам, че нищо няма да загубим, ако не разгледаме сега този отчет. Нека да се прибавят и другите 2 месеца от годината и да разгледаме един общ отчет за всичко, което е свършено по този втори етап по управление на публичната инфраструктура. Като бележка към ОбА – няма и проект за решение в този материал.

  Въз основа на казаното, предлагам да гласуваме отлагане на тази точка.

  Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-жа Брайнова за отлагане на т. 11. Предложението беше прието с 29 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

  ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: относно промени по бюджета за 2007 г. Вх. № 75/ 11.12.2007 г.

  Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Процедурно ще взема отношение по въпроса. За мен е неприемливо един отчет, който касае изключително инвестиционни разходи, да бъде подложен на гласуване без становище на ПК по ТСУ, която е специализирана в това отношение. Не правя предложение за отлагане, защото ми е ясно, че тази точка се прави сега, за да се приключи тази година финансово. Аз не бих могъл да подкрепя по никакъв начин проект за решение, който касае изключително инвестиционни разходи и не е разгледан, и няма становище от ПК по ТСУ.

  Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Трябва да обясня защо ПК по ТСУ няма становище по този въпрос. Този материал беше в този пакет документи, който ни се внесе на второто заседание, на което нямаше представител на ОбА. Ние ги оставихме да ги гледаме за друго време. Вносителят би трябвало да прояви по-голяма заинтересованост и ако има интерес, да си защити предложенията, би трябвало да ни помоли да направим и трето заседание на ПК.

  Искам да направя едно предложение по същество. Когато заседава ПК по ТСУ, а струва ми се, че така е и в ПК по ОС, влизат между 20 и 30 материала. ПК по ТСУ сме заявили едно време, за което всички в тази ПК са съгласни, но след 16 ч. се насрочват комисии в 17 часа. Ние не можем да разгледаме този обем от документи в рамките на 1 час, тъй като колегите отиват на заседания в други ПК. Затова Ви моля, г-н председателю, когато заседава ПК по ТСУ, да се насрочват заседания в по-късен час или въобще да не се насрочват други.

  Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 12:

  Димитър Захариев – въздържал се , Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – въздържал се, Георги Стефанов – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – въздържал се, Иван Иванов – въздържал се, Анета Маноилова – въздържал се, Румен Димитров – въздържал се, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов – въздържал се, Стефан Колев – въздържал се, Христо Христов – въздържал се, Розалия Кузманова – въздържал се, Евгени Стоев – въздържал се, Любомира Попова – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова – въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Пламен Петров – въздържал се, Николай Цонев - за, Камен Алексиев - за.

  С 3 „за”, „против” няма и 21 „въздържали се” предложението беше отхвърлено .

  Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Ще отправя една приятелска препоръка към ОбА. За да видя Инвестиционната програма, трябваше да взема една лупа… Може би е добре да се направи на „А-4”, за да може да се види добре и за да могат колегите в детайли да се запознаят и да не гласуват „въздържал се” следващия път по тази точка.

  ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: информация за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2007 г. Вх. № 73/ 11.12.2007 г.

  Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: Тъй като това е отчет за края на третото тримесечие, за касовото изпълнение и за Инвестиционната програма, в мен има един въпрос, който си задавам по проблем, който съм поставял на предишни заседания. По мое предложение на предишно заседание в средата на миналата година беше направена една актуализация за средства, необходими за решаване проблема за водоснабдяване на едни от най-малките населени места във В. Търново – Големани, Малчевци и Върлинка. Хората там нямат питейна вода. Общината е вложила 400 000 лв. в минал период и бяха необходими малко средства, за да се реши проблемът на хората. Тогава бяха записани от собствени средства 54 000 лв. Тук в графата „отчет” има нула. Моята справка е, че проблемите остават открити и че тези средства не се използват за решаване на водоснабдяването. Държавна комисия през септември прие обекта. Трябваше да се изразходва малка сума от тези средства, за да се отстранят препоръките, които са направени, да се пусне водата и с останалите пари да започне проектиране за Малчевци и Върлинка. За да подкрепя този отчет, искам да получа отговор тези средства вложени ли са и докъде е стигнала реализацията на проекта за водоснабдяване на посочените селища.

  Г-н Христов даде думата на зам.-кмета – г-н Й. Грозданов да отговори на г-н Драгнев.

  Г-н ЙОРДАН ГРОЗДАНОВ: Аз не съм запознат в дълбочина с този проблем, но такъв разход към 9-месечието не е отразен, макар че фактически разходи не са извършени, така че към дванадесети месец такъв разход ще бъде отразен в счетоводните документи. Инж. Кольо Янков може да даде пълна информация за това как са извършени строителните работи. От счетоводна гледна точка тази дейност ще бъде отразена в цифри към края на бюджета.

  Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: Разбира се, че г-н Грозданов не може да отговори на този въпрос, защото това не са въпросите, за които той отговаря в ОбА. Аз искам да посоча само три факта: няма вода, независимо от вложените средства и проявената воля от страна на ОбС; явно парите не се усвояват. Аз вчера бях в „Инвестстрой” и знам, че тези пари не са усвоени. Бяхме поканени на среща с още един общински съветник в това малко селище. Не пожелавам на никого от Администрацията и от ОбС да присъства на такава среща, на която аз трябваше да понеса всичките негативи от незавършването на този проект поради липса на воля и бездействие по този въпрос.

  Г-н РУМЕН РАШЕВ: ОбС беше гласувал да се запише в графа „Други” отпускането на средства, т.е. за кандидатстване по програми за с. Големани, с. Върлинка. За съжаление, няма структура, по която да сме кандидатствали за изграждане на вътрешна водопроводна мрежа. Чакаме одобрението за магистралния водопровод за с. Габровци, но той все още не е утвърден. Засега вървят само проекти за изграждане на канализации само в населени места. По тази причина практически нямаме никакво финансиране по този проект, практически нямаме дялово участие, защото няма проект по финансирането му. Иначе Общината няма възможност да изгради цялата канализация. Това би трябвало да стане само с участие по определена програма, вкл. и съфинансиране. Надявам се, че през следващата година ще имаме възможност и за изграждане на водопроводни мрежи. Такива са очакванията в този сектор.

  Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: Благодаря за казаното от г-н Рашев, но не мога да го приема, защото ще напомня, че при предишната актуализация на бюджета със собствени средства бяха записани 54 000 лв. Аз поставих въпроса дали тези средства се усвояват. След като обектът беше приет, трябваше да бъде изразходвана неголяма сума средства за отстраняване на препоръките, които са записани в приемателния протокол, и да се реши въпросът докрай, а с останалите средства да започне подготовка за проучване и проектиране за малките населени места Малчевци и Върлинка – собствени бюджетни средства, записани в актуализираната Инвест. програма.

  Г-н РУМЕН РАШЕВ: Обектите са два. Едното е доставяне на вода до с. Големани. Държавната приемателна комисия имаше определени възражения. Всички нейни забележки са приети и мисля, че са отстранени. Дали в резервоара, който трябва да водоснабдява селото, има, или няма вода, в момента не мога да ви кажа. По тази част ние можем да финансираме, ако е останало някакво доизграждане. Този проект, за който говорим, е свързан с изграждане на вътрешна водопроводна мрежа в населени места – нещо, за което аз лично не съм поемал ангажимент, че можем да правим, защото има много по-големи населени места, в които няма изградена водопроводна мрежа и това е задължение на ВиК. Ние можем да участваме като дялово участие по определени проекти. Става дума за 9 постоянноживеещи човека в тези населени места.

  Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 13:

  Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – въздържал се , Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков –за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – въздържал се, Георги Стефанов – въздържал се, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – въздържал се, Иван Иванов – въздържал се, Анета Маноилова – въздържал се, Румен Димитров – въздържал се, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов – въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Христо Христов – за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – въздържал се, Любомира Попова – за, Тодор Тодоров –за, Йорданка Стефанова –за, Цветанка Недева –за, Николай Цонев - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

  С 12 „за”, „против” няма и 14 „въздържали се” предложението беше отхвърлено .

  Г-н РУМЕН РАШЕВ: Искам да ви уведомя за резултата от решенията по бюджета. Не са приети предложенията за промени по бюджета – отчетът за касовото изпълнение на бюджета и отчетът за дълга. В резултат на това ние не можем да извършваме никакви плащания оттук нататък. Община В. Търново спира плащанията по всички направленията. На мен не ми са ясни мотивите, с които гласувате „въздържал се”. На заседанията на ПК нямаше възражения и забележки към екипа от ОбА. Аз искам да е ясно на всички контрагенти на Общината, че от този момент до приемането ние не можем да извършваме никакви плащания. От този момент нататък община В. Търново спира плащанията по бюджета.

  ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: проект за частично изменение на ПУП кв. 569, зона „Дълга лъка” Вх. № 68/ 11.12.2007 г.

  Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: ПК по ТСУ подкрепя предложението. Става въпрос за частни места, на които се развива производствена дейност и ние преценихме, че е разумно да се подкрепят инициативите на частния бизнес. Няма никакви пречки за това.

  Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: При гласуването в ПК по ТСУ имаше различни мнения и резултати. Аз лично ще подкрепя предложението.

  Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 14. Предложението беше прието с 22 „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”.

   

  РЕШЕНИЕ № 28

   

  На основание чл.21 /1/ т.11 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

   

  Дава съгласие Кмета на Общината да одобри по реда на чл.128 /3/ и чл.129 /2/ от ЗУТ, чл.134 /2/ и във връзка с чл.134 /1/ т.1 от ЗУТ и реда по чл.62-а /3/ от ЗУТ частично изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за УПИ V-8 – за обществени нужди от кв.569, промишлено-складова зона „Дълга лъка” по плана на гр.Велико Търново:

  - промяна вътрешната дворищно-регулационна граница между УПИ V-8 за обществени нужди и УПИ ІV – за обществено обслужване, озеленяване от кв.569, по допълнителната корекция, отразена с оранжев цвят, от първоначалното обявяване;

  - преотреждане на УПИ V-8 за обществени нужди в УПИ V-8 производствени и складови дейности от кв.569;

  - в новообразувания УПИ V-8 производствени и складови дейности кв.569 се предвижда свободно застрояване на сгради за производствени складови дейности, при максимална височина до 9,00 м и ограничителни линии на застрояване.

   

  ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: проект за частично изменение на ПУП кв. 6, с. Радковци Вх. № 69/ 11.12.2007 г.

   

  Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Ние не подкрепяме предложението по технически причини, защото предложението, което беше направено от ОбА, предлагаше влизане за два нови парцела през общинска собственост с аргумента, че тези парцели нямат излаз на улица, защото улицата по-долу е нереализирана до този момент. Това обаче не е основание да търсим връзка през общинския парцел към тези парцели и освен това ако се окаже, че това е единствената връзка за тези парцели, по техническите норми няма лице на парцелите, тъй като това е тънка ивица от 5 метра. Това нарушава нормите на ЗУТ. Затова преценихме да върнем тази точка и инж. Миткова, която присъстваше, се съгласи, че ще направят промяна и ще ни внесат предложение, в което всичко ще е съобразено с техническите изисквания, на друго заседание.

  Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Доколкото разбирам, има съгласие между ПК по ТСУ и ОбА да се предложи друг проект за решение и предлагам да не отхвърляме или подкрепяме сега, а да отложим, докато се изчистят нещата. Предлагам да отложим точката и на следващо заседание, когато ни бъде предложен вариант, ще подкрепим.

  Г-н Христов подложи предложението на г-н Стефанов за отлагане на т. 15. Предложението за отлагане беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  ПО ШЕСТАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: проект за частично изменение на ПУП кв.6, западна промишлена зона Вх. № 72/ 11.12.2007 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване предложението за отлагане на т. 16. Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: откриване на производство по отчуждаване на поземлен имот в ЖК „Бузлуджа” Вх. № 66/ 11.12.2007 г.

  Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: В ПК по ОС мненията бяха различни, но повечето членове на ПК бяха за отлагане, за да се представи допълнителна документация.

  Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 17:

  Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – въздържал се , Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков - за, Мирко Робов - за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов - за, Роза Мишева - ?, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев - за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов - за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев - за, Иван Величков Иванов -за, Христо Христов -?, Розалия Кузманова - за, Евгени Стоев - за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров - за, Николай Цонев - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

  Предложението беше прието с 24 „за”, 1 „против”, 4„въздържали се”.

  РЕШЕНИЕ № 29

  На основание чл. 21,ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 205, ал.1 т.1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет

  Дава съгласие за обезщетяване на собствениците – Елисавета Владимирова Рашева, Иван Владимиров Рашев и Мария Владимирова Рашева, съгласно нот.акт №101 т.3 дело №1456/1994г. за Поземлен имот №5438 кв.358, като част от имота попада в обсега на улична регулация, а друга част в УПИ VІ – за озеленяване с обща площ 783 кв.м и за Поземлен имот №5439 кв.359, попадащ в обхвата на улица с ОКОК 8249-8159-8478-8479 и друга част в УПИ VІ – за озеленяване с обща площ 541 кв.м, мероприятия /публична общинска собственост/, както следва:

  1. Размерът на дължимото обезщетение за Поземлен имот №5438 кв.358 с площ 783 кв.м, е на обща стойност 62 640.00 лв., съгласно изготвена и приложена експертна оценка от лицензиран оценител.

  2. Размерът на дължимото обезщетение за Поземлен имот №5439 кв.359 с площ 541 кв.м, е на обща стойност 43 280.00 лв., съгласно изготвена и приложена експертна оценка от лицензиран оценител.

   

  ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: откриване на производство по отчуждаване на поземлен имот в с. Беляковец Вх. № 67/ 11.12.2007 г.

  Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: ПК по ОС изисква становището на кмета на с. Беляковец.

  Г-н Христов даде думата на г-жа Албена Беренска – кмет на с. Беляковец.

  Г-жа АЛБЕНА БЕРЕНСКА: Не знаех, че моето писмено предложение го няма. Аз лично съм го пуснала, но е възможно сред толкова много документи да е сложено някъде настрани без умисъл. Тук съм, за да ви помоля да подкрепите това предложение. Става дума за два от кварталите, които са по регулационния план на селото – 16 и 28, които са с частни парцели и голяма част от тях вече са застроени с жилищни сгради. Селото се разраства, тенденцията е голяма част от парцелите да бъдат застроени с жилища. Голяма част от имотите нямат излаз, затова моята молба към Общината беше да се открие процедура за откриване на улица. Предлагам да подкрепите предложението.

  Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Къде сте оставили становището си, г-жо Беренска.

  Г-жа АЛБЕНА БЕРЕНСКА: В деловодството.

  Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 18:

  Стефан Стоянов – за, Димитър Зарахиев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков - за, Мирко Робов - за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов - за, Роза Мишева - за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев - за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов - за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев - за, Иван Величков Иванов -за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова - за, Евгени Стоев - за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров - за, Николай Цонев - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

  Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

   

  РЕШЕНИЕ № 30

  На основание чл. 21,ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 205, ал.1 т.1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет

  Дава съгласие за обезщетяване на собствениците на Поземлени имоти №№ 277, 278, 180, 179, 177, 148 от кв.16 и Поземлен имот №187 кв.28, предвидени за изграждане на улична регулация /улица с ОКОК 55-54-53 – публична общинска собственост по кадастралния и регулационен план на с.Беляковец общ.Велико Търново, както следва:

  1. Част от Поземлен имот № 277 кв.16 по кадастралния и регулационен план на с.Беляковец общ.Велико Търново, собственост на Кънчо Йорданов Попов от гр.Велико Търново ул”Ф.Тотю” №15Б ап.4, съгласно нот.акт №99 т.9 дело №2582/1993г.

  Размерът на дължимото обезщетение за частта от Поземлен имот №277 кв.16 с площ 120 кв.м, е на обща стойност 3 095.00 лв., съгласно изготвена и приложена експертна оценка от лицензиран оценител.

  2. Част от Поземлен имот №278 кв.16 по кадастралния и регулационен план на с.Беляковец общ.Велико Търново, собственост на Надежда Иванова Георгиева и Георги Цончев Георгиев от с.Беляковец общ.Велико Търново и Николай Стефанов Пашов от гр.Попово ул”Арахангелска” №4, съгласно нот.акт №1171 т.6 рег.№10533 дело №571/2002г., нот.акт №694 т.4 рег.№4667 дело №531/2007г. и нот.акт №4 т.8 дело №3480/1975г. Размерът на дължимото обезщетение за частта от Поземлен имот №278 кв.16 с площ 130 кв.м, е на обща стойност 3 054.00 лв., съгласно изготвена и приложена експертна оценка от лицензиран оценител.

  3. Част от Поземлен имот № 180 кв.16 по кадастралния и регулационен план на с.Беляковец общ.Велико Търново, собственост на “Бърнард Александър Атъртън” ЕООД – представлявано от Бърнард Александър Атъртън, съгласно нот.акт №334 т.ІІ рег.№4268 дело №327/2004г. Размерът на дължимото обезщетение за частта от Поземлен имот №180 кв.16 с площ 160 кв.м, е на обща стойност 3 520.00 лв., съгласно изготвена и приложена експертна оценка от лицензиран оценител.

  4. Част от Поземлен имот № 179 кв.16 по кадастралния и регулационен план на с.Беляковец общ.Велико Търново, собственост на Недю Семов Митев от с.Беляковец общ.Велико Търново, веселин Митев Семов от гр.Велико Търново ул.”С.Румянцев” №6 “А” и Севда Митева Александрова от гр.В.Търново ул”Ален Мак” №4 “А”, съгласно нот.акт №122 т.2 дело №722/1983г. Размерът на дължимото обезщетение за частта от Поземлен имот №179 кв.16 с площ 130 кв.м, е на обща стойност

  2 860.00 лв., съгласно изготвена и приложена експертна оценка от лицензиран оценител.

  5. Част от Поземлен имот № 177 кв.16 по кадастралния и регулационен план на с.Беляковец общ.Велико Търново, собственост на Недю Семов Митев от с.Беляковец общ.Велико Търново, веселин Митев Семов от гр.Велико Търново ул.”С.Румянцев” №6 “А” и Севда Митева Александрова от гр.В.Търново ул”Ален Мак” №4 “А”, съгласно нот.акт №122 т.2 дело №722/1983г. Размерът на дължимото обезщетение за частта от Поземлен имот №177 кв.16 с площ 82 кв.м, е на обща стойност

  1 804.00 лв., съгласно изготвена и приложена експертна оценка от лицензиран оценител.

  6. Част от Поземлен имот № 148 кв.16 по кадастралния и регулационен план на с.Беляковец общ.Велико Търново, собственост на Йордан Христов Тонев от гр.Велико Търново ул.”България” №35 “Б” ап.2 и Марийка Христова Тонева от с.Беляковец общ.В.Търново, съгласно нот.акт №367 т.ІІ рег.№3233 дело №283/2001г. и нот.акт №366 т.ІІ рег.№3229 дело №282/2001г. Размерът на дължимото обезщетение за частта от Поземлен имот №148 кв.16 с площ 19 кв.м, е на обща стойност 418.00 лв., съгласно изготвена и приложена експертна оценка от лицензиран оценител.

  7. Част от Поземлен имот № 187 кв.28 по кадастралния и регулационен план на с.Беляковец общ.Велико Търново, собственост на Димитър Тодоров Димитров от гр.Велико Търново ул.”Г.Измирлиев” №7 ап.17, съгласно нот.акт №1748 т.ІХ рег.№9481 дело №1087/2005г. Размерът на дължимото обезщетение за частта от Поземлен имот №187 кв.28 с площ 66 кв.м, е на обща стойност

  1 452.00 лв., съгласно изготвена и приложена експертна оценка от лицензиран оценител.

   

  ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКАОТНОСНО: приемане на имот Вх. № 87/ 11.12.2007 г.

  Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: ПК по ОС гласува по следния начин: двама са „за” и двама „против”. Аз предлагам да се отложи разглеждането на този въпрос, тъй като няма и решение на ПК по ТСУ. В нашата ПК не бяха представени нито договор, нито критериите, по които ще бъде обособен и предаден този имот. Става дума за голям имот. Вчера аз лично ходих да разгледам и не можах да се убедя, че действително днес ние трябва да вземем правилното решение.

  Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-жа Денева за отлагане. Предложението за отлагане беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

   

  ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКАОТНОСНО: предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 43 от НРПУРОИ Вх. № 84/ 11.12.2007 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 20:

  Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов - за, Роза Мишева - за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев - за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски - за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев - за, Иван Величков Иванов -за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова - за, Евгени Стоев - за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров - за, Николай Цонев - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

  Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

   

  РЕШЕНИЕ № 31

  На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет

  Дава съгласие общинско място с площ от 132 кв.м., представляващо част от улична регулация, което съгласно ЧИ на ПУП – ПР попада в УПИ І-1661 от кв. 76 по РП на с. Самоводене, община Велико Търново, собственост на Надка Василева Иванова от с. Самоводене, да бъде обявено за частна общинска собственост.

  На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 43, ал.1 и ал.2 и чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Велико Търново дава съгласие за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Надка Василева Иванова от с. Самоводене, за прекратяване на съсобственост, възникнала в резултат на регулационна промяна след ЧИ на ПУП-ПР /решение №369 от 11.07.2007 г. на ЕС по УТ/ чрез продажба на част от недвижим имот: общинско място с площ от 132 кв.м., представляващо част от улична регулация спрямо улица с ОК-ОК №№148-291-290-289, попадащо в УПИ І-1661 от кв. 76 по РП на с. Самоводене, Община Велико Търново, останалата част от който е собственост на Надка Василева Иванова, като преди сключване на окончателния договор по сделката молителят се задължава да заплати на Община Велико Търново стойността на общинския имот в размер на 1 188 /хиляда сто осемдесет и осем/ лева без начислен ДДС, определена по пазарни цени след експертна оценка от лицензиран оценител “Инвестстрой-92” ЕООД, както и всички останали разходи по сделката – ДДС върху стойността на земята, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка.

  Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да предприеме всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение в съответствие със Закона за общинската собственост, Закона за устройство на територията и чл. 43 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Велико Търново.

   

  ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКАОТНОСНО: предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 43 от НРПУРОИ Вх. № 83/ 11.12.2007 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 21:

  Стефан Стоянов – за, Димитър Зарахиев – за, Петьо Атанасов – за, Мирко Робов - за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов - за, Роза Мишева - за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев - за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -?, Пламен Цанев – въздържал се, Стефан Колев - за, Иван Величков Иванов -за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова - за, Евгени Стоев - за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров - за, Николай Цонев - за, Мирослав Маринов - за.

  Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

   

  РЕШЕНИЕ № 32

  На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет

  Дава съгласие общинско място с площ от 109 кв.м., представляващо част от улична регулация, което съгласно ЧИ на ПУП – ПР попада в УПИ ІІ-1661 от кв. 76 по РП на с. Самоводене, община Велико Търново, собственост на Надка Василева Иванова от с. Самоводене, да бъде обявено за частна общинска собственост.

  На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 43, ал.1 и ал.2 и чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Велико Търново дава съгласие за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Надка Василева Иванова от с. Самоводене, за прекратяване на съсобственост, възникнала в резултат на регулационна промяна след ЧИ на ПУП-ПР /решение №369 от 11.07.2007 г. на ЕС по УТ/ чрез продажба на част от недвижим имот: общинско място с площ от 109 кв.м., представляващо част от улична регулация спрямо улица с ОК-ОК №№148-291-290-289, попадащо в УПИ ІІ-1661 от кв. 76 по РП на с. Самоводене, Община Велико Търново, останалата част от който е собственост на Надка Василева Иванова, като преди сключване на окончателния договор по сделката молителят се задължава да заплати на Община Велико Търново стойността на общинския имот в размер на 981 /деветстотин осемдесет и един/ лева без начислен ДДС, определена по пазарни цени след експертна оценка от лицензиран оценител “Инвестстрой-92” ЕООД, както и всички останали разходи по сделката – ДДС върху стойността на земята, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка.

  Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да предприеме всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение в съответствие със Закона за общинската собственост, Закона за устройство на територията и чл. 43 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Велико Търново.

   

  ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКАОТНОСНО: предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 43 от НРПУРОИ Вх. № 80/ 11.12.2007 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 22:

  Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Мирко Робов - за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов - за, Роза Мишева - за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев - за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -?, Пламен Цанев – въздържал се, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов -за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова - за, Евгени Стоев - за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров - за, Николай Цонев - за, Мирослав Маринов – въздържал се.

  Предложението беше прието с 23 „за”, 1 „против”, 5 „въздържали се”.

   

  РЕШЕНИЕ № 33

  На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 43, ал.1 и ал.2 и чл.49 ал.1 т.4 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

  Дава съгласие за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Иван Петков Иванов и други /наследници на Иван Петков Похлупков от с. Присово/, за прекратяване на съсобственост, възникнала в резултат на регулационна промяна след ЧИ на ПУП-ПР /решение №435 от 25.07.2007 г. на ЕС по УТ/ чрез замяна на части от недвижими имоти, както следва: общинско място с обща площ от 2 692 кв.м., представляващо част от стар УПИ VІ-25, актуван с АОС № 1890/ 03.07.2003 г., попадащо в новообразуван УПИ VІ-90 от кв. 572; срещу: част от ПИ № 90 от кв. 572 с обща площ от 2 692 кв.м., попадащо в урегулирани поземлени имоти общинска собственост – УПИ V-25 и УПИ VІІ-25 от кв. 572, УПИ ХХV-25, УПИ ХХІV-25, УПИ ХХХ от кв.570 и в терен, предвиден за улична регулация. Тъй като замяната е равностойна, преди сключване на окончателния договор по сделката молителите се задължават да заплатят на Община Велико Търново всички разходи по сделката – режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка.

  Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да предприеме всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение в съответствие със Закона за общинската собственост, Закона за устройство на територията и чл. 43 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Велико Търново.

   

  В 10.55 часа г-н Христов обяви 10-минутна почивка.

  Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: От името на групата общински съветници искам да направя коментар по двете точки от бюджета, които не бяха приети и реакцията на г-н Рашев. Аз смятам, че е невярно това, с което той ни заплаши – че от днес спират плащанията. 20-ти декември не е никакъв срок. Както е било досега да се плаща, може и до 31 декември. Мнозина се изказаха и обясниха защо е трудно днес да се приемат тези два документа. Защо д-р Рашев ни се скара? Не виждам вина в общинските съветници, които не подкрепиха. Вината е в лошата организация на ОбА и не е фатално, че не са приети на 20 декември. Има време до 31 декември. В целия свят, когато едно предложение не се приеме, то е бламиране на вносителя, а не на предложителя. Нека г-н Рашев да си свърши работата като вносител, а не да се сърди на нас, че след като не сме имали достатъчно основание да гласуваме „за”, не сме подкрепили бюджета. Ако това, че неприемането на проекта за решение създава някакви проблеми, вината не е в общ. съветници.

  Г-н РУМЕН РАШЕВ: Не съм нахоквал никого, казах ви какво става след такова гласуване – след като няма практически утвърдени промени в бюджета, т.е. като няма утвърден бюджет, няма плащания. Вярно е, че до 31 декември ОбС може да вземе решение и да продължим нормалната си работа. Аз не чух основания – каза се, че има общински съветници, които не са разбрали, но по време на заседанията на ПК не е имало някакви специални въпроси. Присъствали са г-жа Данева, г-н Маринов, г-жа Джартова, инж. Миткова, инж. Янков. Разбира се, няма как те да присъстват едновременно на всички заседания. Това са пропуски на един нов Общински съвет, които са съвсем нормални и ви призовавам вас, като общ. съветник с опит, да не спекулирате с незнанието на някои от общинските съветници. От момента на внасянето досега не съм чул какви точно да са промените. Позицията „въздържал се” не е позиция по някакви промени.

  Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Г-н Рашев, Вие казахте, че това са пропуски на новия ОбС. Аз не бих казал, че това са пропуски на ОбС, наистина липсваха служители на ОбА, които да участват на заседанията на ПК. Отсъстваха г-жа Данева и г-н Маринов. Аз бях тук в събота, ОбА не работеше след 11.30, а беше пълен работен ден.

  Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Имам две предложения. Първото: преди да се гласува всеки въпрос, който се разглежда тук и който е минал през ПК, председателите на съответните ПК да излизат тук и да казват за какво става дума, да дават по-голяма яснота по съответните въпроси. Съгласен съм, че всичко това е минало през ПК, но нека председателите да ни запознават с всеки въпрос и ако е имало дебат в ПК, да казват кой е бил „за”, кой „против”, какви са били аргументите и по този начин ние, разбирайки за какво става дума в пълната яснота на въпроса, да си вземаме решението.

  Второто ми предложение е председателят на ПК, в която са били отнесени въпросите, които бяха отложени, да излезе и да каже какви са били аргументите, защо. Молбата ми е, ако сметнем, че е необходимо и имаме възможност да преразгледаме нашето решение, нека да прегласуваме решението, което мина, за да вземем наистина правилното решение.

  Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Не е заложено в Правилника и не можем да накараме насила председателя на съответната ПК да излезе и да обяснява. Когато има предложение и то е подкрепено от ПК, няма проблем колегите да го подкрепят в залата. Практиката показва, че може едно проектопредложение да има отрицателно становище в двете ПК, да влезе в зала и да бъде подкрепено. Разбира се, в случаи, когато една ПК изразява отрицателно становище, желателно е председателят или член на ПК да излезе и да обясни мотивите за това становище, което само ще формира мнение у колегите.

  Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Не ми харесва формулировката, че в досегашните мандати се е работило по такава и такава практика. Аз не съм тук да се съобразявам с реда, който е бил назад във времето, аз съм тук, за да се опитам и да наложа някакъв нов ред, нещо, което е в името на нашите избиратели. А относно второто ми предложение – предлагам да излезе специалист и да се аргументира, всички ние да изслушаме. Съгласен съм, че назад във времето всичко е било решавано в ПК, но всички други, които са извън ПК не знаят как и защо. Затова моето предложение беше демократично – всички ние да знаем, а не да ни бъде наложено някакво си отнякъде.

  Г-н ИВАН ВЕЛИЧКОВ ИВАНОВ: Съществуват т. нар. „добри практики”, дори в съда има процедури, които се разглеждат назад и когато са прецедентни, се вземат предните решения за аргумент на нови решения. Едно такова Ваше предложение би удължило безкрайно много една сесия и точките от дневния ред няма да могат да бъдат разгледани, още повече, че след изказването на председателя на ПК ще има и дебати. Така че когато наистина има необходимост от това, то трябва да става, но не трябва да го превръщаме в практика.

  Мисля, че е по-добре да направим една нова сесия, в която да разгледаме само тази част – бюджета. Когато имаме възможност, ПК да направят ново заседание и специалистите по бюджета в Общината да вземат отношение и да ни разяснят по-подробно нещата.

  Г-н РУМЕН РАШЕВ: Аз мисля, че ОбС зацикли в безсмислен дебат. Не съм имал намерение да обиждам новия ОбС, но естествено, че трябва да се уточнят нещата в един нов ОбС и начините на работа и съм съгласен с г-н Димитров, че старият ред не може да бъде мотив за това как да работим. Предлагам ви утре следобед да се свика извънредна сесия, която да разгледа промените в бюджета, както и отчета за касовото изпълнение и отчета за дълга – тези три документа, които вървят заедно и дават възможност за нормално завършване на финансовата година. Моля, ако е възможно, сесията да се проведе в 16 часа, а днес – когато е възможно, да се направят заседания на ПК. Служителите са на разположение и могат да дадат информация.

  Г-н ГАНИ ПАНТИЛЕЕВ: Аз участвах в съставянето на ПК и определянето на състава им и затова настоях във възловите ПК да има хора от всички групи, за да запознаят групата като цяло с проблемите и за да не изпадаме в такива ситуации. Но стана така, че в ПК по БФ от четирима членове трима са само от ГЕРБ. Другите трима сме от ВМРО-„Преображение”, от БСП и от „Десен алианс”. След като самите вие сте сметнали, че тази ПК не е толкова важна, че да има ваш член, смятам, че не е нормално това председателят непременно да взема думата всеки път. Второ, ако наистина искате да се запознаете, се водят протоколни тетрадки, в които по всяка една точка, която се обсъжда, се записва решението на ПК по дадено предложение на ОбА. Мисля, че не трябва да драматизираме толкова това, което се случва. Както каза и г-н Рашев, тепърва предстои да навлизаме по-сериозно в нещата. Смятам, че е разумно неговото предложение да се съберат водещите ПК и да коментират отново бюджета, а утре да се направи сесия и да се приеме бюджетът заедно с касовото изпълнение и отчета по дълга. Мисля, че така е съвсем нормално, по-важно е занапред да вникваме повече в съдържанието на всички материали, дебатите да бъдат конструктивни, за да можем да вървим напред.

  Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Колеги, аз също искам да ви помоля когато пишете становищата си в тези тетрадки, да бъдат по-разширени. В тетрадките обикновено се пише само „подкрепям” или „не подкрепям”.

  Искам да кажа също, че ако дадено лице не се яви пет пъти за участие в дадена ПК, аз ще предложа този общ. съветник да бъде сменен с друг. Вече месец и половина работим и аз наблюдавам, че някои общ. съветници не са участвали в нито едно заседание. Трудно се събираме – от седем човека идват двама. Преди заседанието се събираме в 8.10 часа да решаваме неща, които са много важни.

  Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз искам да отговоря на отправените към нас въпроси и реплики. Първо, защо „Обединен център” няма присъствие в ПК по БФ: защото нямахме необходимата квота. Второ, запознаването с даден въпрос чрез четене на тетрадки – мисля, че това не е много актуално, даже и не искам да го коментирам. Относно времето, върху което искам да насоча вашето внимание – в рамките на 2 часа ние приехме 18 точки. Остават ни 2 или 3. В повечето случаи, когато трябва да се решават важни казуси, някои от вас се хващат за времето. Който бърза и няма време, въобще да не идва, но да не поставяме по този начин въпросите – тук решаваме много сериозни неща. Въпросът с времето трябва изобщо да се забрави.

  Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Г-н Димитров, има ред, стар или нов, който е утвърден с Правилника. Правилникът беше приет единодушно. И двете Ви предложения не могат да се впишат в сегашното гласуване, защото ги няма в Правилника. Ако искате промяна в Правилника, ще направите предложение, което ще се обсъди в ПК и ще влезе тук за обсъждане. Второто ви предложение – г-н Кметът вече предложи, Председателят на ОбС има право да насрочи ново заседание. Ние вече половин час говорим извън Правилника, вкл. и аз сега.

  Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Това изказване аз направих с цел да не се допускат подобни ситуации в нашата работа занапред. Съгласен съм, че трябва да се съобразяваме с Правилника, но ако продължаваме да работим по същия начин, това ще го има всеки път на нашите заседания.

  ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: прекратяване на съсобственост върху недвижим имот Вх. № 79/ 11.12.2007 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 23:

  Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов - за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов - за, Роза Мишева - за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев - за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев –за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов -за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова - за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров - за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов –за.

  Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

   

  РЕШЕНИЕ № 34

  На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т. 3 и чл. 49 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

  Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинско място с площ от 89 /осемдесет и девет/ кв.м., актувано с АОС № 4262/08.08.2007 г., представляващо 89/502 идеални части от УПИ ХІІ-574 /урегулиран поземлен имот дванадесет римско петстотин седемдесет и четири арабско/, попадащ в строителен квартал 59 /петдесет и девет/ по РП на с. Присово, община Велико Търново, останалата част от който е собственост на Стойчо Стефанов Стоев с адрес с. Присово, община Велико Търново.

  Утвърждава експертната оценка на общинския имот с площ от 89 кв.м., изготвена от лицензиран оценител “Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, в размер на 801 /осемстотин и един/ лева без начислен ДДС, които молителят следва да внесе по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново. Молителят е длъжен да заплати и следните суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски върху стойността на земята, в размер на 16,02 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; 2% местен данък в размер на 16,02 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; както и да заплати стойността на изготвената експертна оценка, в размер на 60 лева, по сметка на Община Велико Търново.

  Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността върху имота, съгласно изискванията на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

  ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: прекратяване на съсобственост върху недвижим имот Вх. № 81/ 11.12.2007 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 24:

  Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов - за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов - за, Роза Мишева - за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев - за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев –за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов -за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова - за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров - за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов –за.

  Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

   

  РЕШЕНИЕ № 35

  На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.4 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т. 4 и чл. 49 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

  Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез замяна на общинско място с площ от 220 /двеста и двадесет/ кв.м., актувано с АОС № 4252/ 26.07.2007 г., представляващо 220/1500 идеални части от УПИ ХІІІ-1115 /урегулиран поземлен имот тринадесет римско хиляда сто и петнадесет арабско/, срещу част от имот пл.№ 1115 /хиляда сто и петнадесет/ с площ от 20 /двадесет/ кв.м. попадаща в улична регулация за улица-тупик с ОК-ОК №№390-389, в строителен квартал 82 /осемдесет и две/ по РП на с. Самоводене, община Велико Търново, собственост на Красен Иванов Хинов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота” №3.

  Утвърждава експертната оценка, изготвена от лицензиран оценител “Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, на разликата за доплащане в стойностите на общинския и частния имоти, в размер на 2 400 /две хиляди и четиристотин/ лева без начислен ДДС, които Красен Иванов Хинов следва да внесе по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново. Молителят е длъжен да заплати и следните суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски върху стойността на земята, в размер на 48 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; 2% местен данък в размер на 48 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; както и да заплати стойността на изготвената експертна оценка, в размер на 60 лева, по сметка на Община Велико Търново.

  Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността върху имота, съгласно изискванията на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

   

  ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: прекратяване на съсобственост върху недвижим имот Вх. № 82/ 11.12.2007 г.

  Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Ние сме записали, че приемаме предложението, но сега искам да ви предложа да го оттеглим, защото благодарение на члена на ПК – г-н Пламен Петров, който си е направил труда да проучи в подробности материала, се оказва, че не си напасват квадратурите на имота, който собственикът притежава в момента, и след като прибавим тези 27 кв.м, се получава друга цифра, която му е вписана като собственост по натурален акт. Той притежава 300 кв.м плюс 27 кв.м стават малко повече от 300 кв.м, а общата квадратура на парцела е 483 кв.м. Около 100 кв.м не се знае къде са. Има неточност при изписването на тези данни и затова предлагам да се отложи точката, за да може ОбА да изясни какво става с този парцел.

  Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Наистина е така, не излизат 135 кв.м.

  Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-жа Брайнова за отпадане на т. 25. Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

  ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: прекратяване на съсобственост върху недвижим имот Вх. № 86/ 11.12.2007 г.

  Г-н ДИМИТРОВ – кмет на гр. Дебелец: Към материалите има приложено становище от временно изпълняващия длъжността кмет на Дебелец. По тази и по следващата точка искам да потвърдя, че това са терени, които се предават към парцелите, урегулирани по плана от 1985 г. Това са територии, които граничат с уличната регулация, и няма причини да не бъдат предадени към парцела, за да бъде урегулиран той. В двата случая става дума за едно и също нещо. В плюс е това, че ще намалеят терените за образуване на нерегламентирани сметища в този район.

  Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 26:

  Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов - за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов - за, Роза Мишева - за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев - за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев –за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов -за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова - за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров - за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов –за.

  Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

   

  РЕШЕНИЕ № 36

  На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т. 3 и чл. 49 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

  Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинско място с площ от 22 /двадесет и два/ кв.м., актувано с АОС №4375/31.10.2007 г., представляващо 22/730 идеални части от УПИ VІ-15 /урегулиран поземлен имот шест римско петнадесет арабско/, попадащ в строителен квартал 3 /три/ по РП на гр. Дебелец, община Велико Търново, останалата част от който е собственост на Стоян Монов Садилов с адрес гр. Дебелец, ул. „Александър Стамболийски” №75.

  Утвърждава експертната оценка на общинския имот с площ от 22 кв.м., изготвена от лицензиран оценител “Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, в размер на 220 /двеста и двадесет/ лева без начислен ДДС, които молителят следва да внесе по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново. Молителят е длъжен да заплати и следните суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски върху стойността на земята, в размер на 4,40 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; 2% местен данък в размер на 4,40 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; както и да заплати стойността на изготвената експертна оценка по сметка на Община Велико Търново.

  Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността върху имота, съгласно изискванията на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

  ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: прекратяване на съсобственост върху недвижим имот Вх. № 85/ 11.12.2007 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 27:

  Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов - за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов - за, Роза Мишева - за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев - за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев –за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов -за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова - за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров - за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов –за.

  Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

   

  РЕШЕНИЕ № 37

  На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т. 3 и чл. 49 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

  Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинско място с площ от 50 /петдесет/ кв.м., актувано с АОС №4373/26.10.2007 г., представляващо 50/870 идеални части от УПИ V-15 /урегулиран поземлен имот пет римско петнадесет арабско/, попадащ в строителен квартал 3 /три/ по РП на гр. Дебелец, община Велико Търново, останалата част от който е собственост на Стоян Монов Садилов с адрес гр. Дебелец, ул. „Александър Стамболийски” №75.

  Утвърждава експертната оценка на общинския имот с площ от 50 кв.м., изготвена от лицензиран оценител “Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, в размер на 500 /петстотин/ лева без начислен ДДС, които молителят следва да внесе по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново. Молителят е длъжен да заплати и следните суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски върху стойността на земята, в размер на 10 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG36 SOMB 9130 31 24758000 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; 2% местен данък в размер на 10 лева по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SOMB 9130 84 24761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при “Общинска банка” АД ФЦ Велико Търново; както и да заплати стойността на изготвената експертна оценка по сметка на Община Велико Търново.

  Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността върху имота, съгласно изискванията на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

   

  ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: таен търг за продажба на недвижим имот Вх. № 78/ 11.12.2007 г.

  Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Моля вносителя на предложението да обясни защо търгът трябва да бъде таен. Тъй като г-н Кметът го няма и няма кой да обясни, предлагам да отложим точката.

  Г-н Христов подложи на гласуване предложението за отлагане, направено от г-н Ст. Стоянов. Предложението беше прието с 22 „за”, 1 „против”, 6 „въздържали се”.

  ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: таен търг за продажба на недвижим имот Вх. № 77/ 11.12.2007 г.

  Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Предлагам ви освен направените предложения от двете ПК да прибавим и това търгът да бъде явен.

  Г-н РУМЕН РАШЕВ: Дали е явен, или таен търг, е въпрос на процедура. Няма нищо тайно в тайния търг. Наблюдаваме, че по време на явни търгове стават доста договорки. Тайният търг в по-голяма степен игнорира тази възможност.

  Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Ние предлагаме едно принципно положение: всички търгове, които ще се извършват, да бъдат тайни, защото при явните търгове наистина стават договорки и цените са занижени.

  Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Не бива да забравяме, че има и друга форма за разпореждане с общинско имущество – замени. Тук присъства и Гл. архитект, доколкото знам, този район на нашия град е старата част и мисля, че трябва да има съгласуване с НИПК. Предлагам да отложим тази точка, а ако решим да продаваме този имот, формата на разпореждане да бъде конкурс, защото там има изискване за съгласуваност с НИПК. Нека да бъде за жилищно строителство, но да се запази атмосферата, формата в Стария град.

  Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Дали Общината е собственик на този терен, или частно лице, то трябва да следва изискванията на Закона за опазване паметниците на културата и Закона за ТСУ.

  Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Алексиев за отлагане на т. 29. Предложението беше отхвърлено.

  Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Стефан Стоянов. Предложението беше отхвърлено.

  Г-н Христов подложи на гласуване предложението на ОбА по т. 29.

  Стефан Стоянов –„въздържал се”, Димитър Захариев – „въздържал се”, Петьо Атанасов –„въздържал се”, Станислав Рашков – за, Мирко Робов - за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов - за, Роза Мишева - за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев - за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев –за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов -за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова - за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров - за, Николай Цонев - за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов –за.
  Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 3- „въздържали се”.
   

  РЕШЕНИЕ № 38

  На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС, чл. 39 ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

  Дава съгласие да бъде обявен таен търг за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот ІІ-2276 /две римско две хиляди двеста седемдесет и шест арабско/ от строителен квартал 317 /триста и седемнадесет/ по ПУП на гр. Велико Търново, с площ от 498 /четиристотин деветдесет и осем/ кв.м., актуван с АОС № 4354/ 26.09.2007 г.

  Утвърждава начална тръжна цена, равна на експертната оценка, изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 84 700 /осемдесет и четири хиляди и седемстотин/ лева.

  Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на таен търг за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

   

  ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет за извършени разходи за командировка в чужбина за периода 22.07.2007 г- 27.07.2007 г. от Иван Величков Иванов Вх. № 95/ 12.12.2007 г.

  Г-жа РОЗА МИШЕВА: Няма да оспорвам командировката на г-н Иванов, но в предишния мандат имаше една непрозрачност кой от общинските съветници по каква работа отива в чужбина. Ние само одобрявахме разходи, без да разберем за какво даден колега е ходил и каква работа е свършил. Затова ви предлагам в бъдеще, когато се налагат такива командировки, предварително да се знаят принципите, по които се определят хората и след като се върнат, да направят отчет по каква работа са ходили и каква полезна работа за Общината е свършена. В миналия мандат спорехме доколко трябва да има представителство в такива международни срещи на двете власти – администрацията и законодателната. Подновявам си искането повече общински съветници да бъдат включени в Международната програма, по която се движи г-н Рашев.

  Г-н ИВАН ИВАНОВ: Командировката ни беше в Черна гора. Всички, които участвахме, написахме отчети след завръщането си. По време на посещението ни там се подписа договор за побратимяване с Черна гора и беше насрочена изложба във връзка с българската култура и бита на българите. Ще бъдат направени няколко такива изложби в Черна гора, а през 2008 г. ще бъде направена изложба в нашата Община.

  Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 30. Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

   

  РЕШЕНИЕ № 39

  На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и Наредбата за командировките, Великотърновски Общински съвет

   

  Одобрява разхода за извършените командировки в чужбина от Иван Величков Иванов – общински съветник от Великотърновски Общински съвет за периода 22.07.2007 г. – 27.07.2007 г. в размер на 410, 72 лв.

   

  ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: връчване на дарение Вх. № 104/ 14.12.2007 г.

  Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: Вземам думата, за да подкрепя направеното от г-н Рашев предложение и ви моля да подкрепите това предложение. Това дарение не е някакъв символичен акт от страна на нашите приятели от гр. Твер, а реален принос за по-бързото и окончателно завършване на най-големия православен храм, който се строи във В. Търново. Като председател на Сдружение „Св. Георги Победоносец”, което прави дарителската кампания и организира строителството на храма, искам да ви информирам, че вече е открит и филиал на нашето Сдружение в Москва, което означава, че можем да очакваме нови дарителски жестове от руска страна.

  Предлагам към внесеното предложение да бъде добавен следния текст: „Да се изпрати благодарствено писмо до Градската дума, Кмета на гр. Твер и всички институции, благодарение на които дарението е осъществено”.

  Г-н Христов подложи на гласуване проекта за решение заедно с предложението за допълнение, направено от г-н Драгнев. Решението беше взето с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

   

  РЕШЕНИЕ № 40

   

  На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

   

  Връчва дарението от гр.Твер, благотворителния фонд „Генерал фелдмаршал Й.В.Гурко” и Академията по проблемите на безопасността, отбраната и правораздаването на Русия от три броя позлатени метални кръста на Светата Великотърновска Митрополия.

  Да се изпрати благодарствено писмо до Градската дума, Кмета на град Твер и всички институции благодарение, на които дарението е осъществено.

  ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Доклад отосно проверка за нарушения в Клуб на пенсионера с. Русаля, Община Велико Търново.

   

  Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Ще прочета доклад на ПК по ПГО по жалба с вх. № 44 от 30.11.2007 г. (цитира жалбата). Текстът на доклада е следният:

  В жалбата се сезират множество нарушения във функционирането на Клуба на пенсионера – с. Русаля, и други нарушения, касаещи кмета на селото – Сашко Начев. Запознахме се с Правилника за вътрешния ред в клубовете на пенсионера, утвърден от Кмета на Общината и Наредбата, подписана от инж. Тачев – предишния председател на ОбС. Извършени бяха две посещения в с. Русаля. Първото – от мен и г-н Иван Величков Иванов – като член на ПК и второто – от нас двамата и от представител на Дирекция „Социални дейности” – Доротея Колева, съответно на 13 и на 17 декември.

  Констатирахме следните нарушения. Първо, клубът на пенсионера в с. Русаля не работи съгл. Правилника и Наредбата. Няма учредителен протокол, не е ясна легитимността на ръководството, има грубо вмешателство от страна на Кмета на селото в дейността на Пенсионерския клуб. В клуба, в разрез с раздел V от Правилника, се извършва незаконна търговска дейност. Липсва касов апарат, разрешително за търговия, не бе представен нито един счетоводен документ, липсва каквато и да било отчетност. Наличната стока беше закупена с пари на кмета и на магазинерката, която е отговорник на Клуба и е на заплата и осигуровка от община В. Търново, а върши работа на кмета в селото.

  Трето, бяха проведени разговори по инициатива на ПК с пенсионери, които потвърдиха констатираните нарушения.

  ПК по ПГОБК предлага на ОбС да вземе следните решения:

  1. В срок до 30.01.2008 г. да бъдат отстранени всички нередности във функционирането на пенсионерския клуб в с. Русаля. Търговската дейност да бъде прекратена незабавно. Кметът на Общината да санкционира кмета на кметство – г-н Сашко Начев.

  2. В срок до 30.03.2008 г. директорът на Дирекция „Социални дейности” да информира ОбС за състоянието и функционирането на всички пенсионерски клубове в община В. Търново.

  Предложението за решение, внесено от г-н Стоянов, беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се”.

   

  РЕШЕНИЕ № 41

   

  На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет, реши:

  В срок до 30.01.2008 г. да бъдат отстранени всички нередности във функционирането на пенсионерски клуб – с. Русаля. Търговската дейност да бъде прекратена незабавно. Кмета на Община Велико Търново да санкционира Кмета на с. Русаля г-н Сашко Начев.

  В срок до 30.03.2008 г., Директора на дирекция „Социални дейности и здравеопазване” да информира Общинския съвет за състоянието и функционирането на всички пенсионерски клубове на територията на Община Велико Търново.

   

  Г-н РУМЕН РАШЕВ: Имам въпрос: Това решение за закриване на търговската дейност в клубовете на пенсионера влиза веднага и спираме търговската дейност във всички клубове.

  Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Вие сте подписали Правилник и в него, в т. 8, пише, че е забранена търговската дейност във всички клубове. Ние не сме против търговската дейност. Тук въпросът е, че не е узаконена съгл. Закона за търговската дейност. Ние сега гласувахме за конкретното село, защото там всичко е в нарушение.

  Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Предлагам утре да проведем извънредна сесия от 16.00 часа.

  Г-н АНТОН ПАРИЧЕВ: Когато се гласуваха трите предложения, свързани с промяна на ПУП и се позовавате на чл. 62, т. а, където е необходимо да се приеме с две трети от общия брой съветници, има два варианта. Наистина по ЗМСМА е необходимо обикновено мнозинство, но съгл. последните промени на ЗУТ е необходимо да има 25 гласа за ОбС В. Търново. Единият вариант е да се счита, че решенията не са приети, тъй като на едното имаше 22 гласа, на другото 23. Вторият вариант е да ги прегласувате. Тъй като възникнаха такива въпроси, които постави г-н Димитров, понеже имам дългогодишна практика и съм запознат с работата на други ОбС, бих ви предложил след около 2 месеца да направите едно закрито заседание на ОбС и всички тези взаимодействия между ПК и ОбА да ги разгледате без присъствието на медии и на други хора.

  Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Аз предлагам т. 15 и т. 16 от дневния ред да ги прегласуваме.

  Г-н МАВРОДИ КАЛЕЙНСКИ: Предлагам да бъдат включени в дневния ред на утрешното заседание.

  Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Приемам – тези две точки ще бъдат разгледани на утрешното заседание.

  Г-н Христо Христов прочете благодарствено писмо от наградения студент Александър Генов.

  Заседанието беше закрито в 12.40 часа.

   

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ

  ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

              /ХРИСТО ХРИСТОВ/

   

  ПРОТОКОЛИРАЛ:

              /Р. ГРЪНЧАРОВ/

   

  Заместник – председатели:

  Георги Стефанов

  Евгени Стоев