ПРОТОКОЛ № 60

 

От шестдесето заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 29.01.2009 г. от 09.15 часа в залата на Община Велико Търново

 

Присъстваха 35 общински съветника, отсъстваха г- н Стефан Стоянов и г-н Пламен Цанев.

Заседанието беше открито от председателя на Общинския съвет – г-н Александър Чокойски, който даде думата на общинските съветници за изказвания и предложения по проекта за дневен ред.

Г-н ИСМАИЛ ХАДЖИМУСТАФА: Оттеглям предложението на Групата на ДПС.

Г-н Чокойски подложи на гласуване дневния ред на заседанието. Дневният ред беше приет с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за 2009 година на Програмата за управление на Община Велико Търново за периода 2007 – 2011 година, Вх. № 2479/ 15.01.2010 г.
 2. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2010 г., Вх. № 2501/ 21.01.2010 г.
 3. Утвърждаване промените по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново по приходната и разходната част на отчета за 2009 година; приемане отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2009 година; приемане отчета на инвестиционната програма за 2009 година; приемане на проект за бюджет 2010 година, план – сметки на извънбюджетните сметки и фондове за 2010 година на Община Велико Търново и инвестиционна програма за 2010 година, Вх. № 2500/ 21.01.2010 г., както и предложения с Вх. № 2512/ 27.01.2010 г. от д-р Румен Рашев, Вх. № 2498/ 21.01.2010 г. - група БСП, Вх. № 2503/ 21.01.2010 г. – група ГЕРБ, Вх. № 2509/ 26.01.2010 г. – група „Десен Алианс”.
 4. Разкриване на раздавателен пункт на „Детска млечна кухня” в град Дебелeц, Община Велико Търново.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет за 2009 година на Програмата за управление на Община Велико Търново за периода 2007 – 2011 година, Вх. № 2479/ 15.01.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 1 беше прието с 27 „за”, „против”, „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 806

На основание чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема Отчет за 2009 година на Програмата за управление на Община Велико Търново за периода 2007 – 2011 година.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2010 г., Вх. № 2501/ 21.01.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 2 беше прието с 29 „за”, „против” - няма, „въздържали се”- няма.

РЕШЕНИЕ № 807

На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 2а, ал.5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2010 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Утвърждаване промените по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново по приходната и разходната част на отчета за 2009 година; приемане отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2009 година; приемане отчета на инвестиционната програма за 2009 година; приемане на проект за бюджет 2010 година, план – сметки на извънбюджетните сметки и фондове за 2010 година на Община Велико Търново и инвестиционна програма за 2010 година, Вх. № 2500/ 21.01.2010 г., както и предложения с Вх. № 2512/ 27.01.2010 г. от д-р Румен Рашев, Вх. № 2498/ 21.01.2010 г. - група БСП, Вх. № 2503/ 21.01.2010 г. – група ГЕРБ, Вх. № 2509/ 26.01.2010 г. – група „Десен Алианс”.

Г-н МИРКО РОБОВ: Предлагам да разделим предложението за решение на две и да гласуваме отделно отчета за изпълнението на бюджета за 2009 и приемането на бюджета за 2010 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Аз имам някои критични бележки към предложените документи. Предложените бюджет и Инвестиционна програма не решават в достатъчна степен проблемите на гражданите, въпреки че годината е трудна и сме в криза. Малко приходи има по начина, по който са предложени за разпределение. Нямаме добро развитие по дългогодишния проблем за изграждане на нова детска градина в „Зона В”. Не е ясно кога реално ще там има детска градина. Вярно, че я има в Инвестиционната програма, но засега има само проект. Нямаме яснота как ще се реши въпросът с Детска градина „Здравец”.

Нямаме никаква яснота, въпреки че въпросът касае до голяма степен правителството, как ще се реши проблемът с Пътния възел „Качица” нито във времето, нито финансово. Заложени са средства, които чакаме и не знаем дали ще дойдат. По никакъв начин Инвестиционната програма не предвижда решаване на въпроса с обходните трасета около пътния възел „Качица”, а те и сега са в отчайващо състояние. Положението там е нетърпимо. Преди няколко дни на някои от комисиите беше гледана подписка от живущите в кв. „Бузлуджа”. Преминаването от магазин „Практикер” към „Бузлуджа” с автомобили и особено пеша вече е на границата на невъзможното. Щастлива случайност е, че там не са се случили пътно-транспортни произшествия.

Няколко години поред се поставя въпросът, че на автобусните спирки няма разписания. И сега няма нито спирки, нито разписания, да не говорим за други екстри, с каквито отдавна градове, които не претендират да са културна столица на Балканите, не претендират за добре развиващ се град и дори за областен център, са решили този въпрос. Отдавна говорим и по друг въпрос: не само в големите градове, но и в малките градове на България напоследък се търсят гъвкави схеми за транспортни облекчения за възрастни хора и за учащи се. Има добра база да се договорят такива условия заедно с превозвачите. Тази база е използвана в много от градовете и продължава да се използва, само В. Търново отлага този проект, защото имало и богати пенсионери.

Инвестиционната програма е с рекордни суми, но всички ние сме наясно, че няма никаква връзка с това, което ще бъде изпълнено. Вероятно голяма част от тях няма да стартират. Разчита се на финансиране от проекти, финансирани по европейски програми, но там несигурността е голяма. Дори фактът, че с материалите по днешното заседание са размножени предложения на съветници от всички групи, които поставят някои от поставените от мен въпроси, но и много други, нетърпящи отлагане, и ние сега ще ги приемем по общия ред, но те няма да бъдат решени и отново гражданите ще останат с нерешени проблеми, не е основание да подкрепя бюджета и аз няма да го подкрепя. Аз няма да подкрепя Инвестиционната програма и проекта за бюджет. Разбира се, това не е основание за някаква драма, мераклии да подкрепят бюджета има много.

Аз искам да кажа и две-три думи извън конкретното днешно решение за бюджета и Инвестиционната програма. Един голям ресурс за решаване на инвестиционни и други проблеми в общините и в криза, и извън криза, е публично-частното партньорство. Това е един механизъм, по който могат да се използват ресурсите на партньорите и да се решат успешно проблемите на гражданите. Лошото е, че в последните години ние допуснахме това понятие да бъде приемано от търновските граждани еднозначно, тотално, само като мръсна дума. Няма гражданин на В. Търново, който да не вярва, че в т.нар. „публично частно партньорство” тотално губещият винаги, без изключение, е Общината. Общественото мнение е до крайна степен негативно настроено към това. Ние днес ще приемем бюджета. Но ние не намериме ли механизъм и сили в нас да очистим по някакъв начин това докрай омерзено публично-частно партньорство и да възстановим възможностите в бъдеще да използваме огромния ресурс, нямаме перспективи за решаване на общинските проблеми.

Вероятно през годината ще ни бъде предложен още един пътен кредит, но трябва да помним, че всеки кредит трябва да се връща. Ние не можем да разчитаме само на кредити, а следващите кметове и общински съветници какво ще правят? Само ще връщат кредити ли? Не може безгранично да се вземат кредити и да се рефинансират. Негативното обществено мнение ни принуди до такава степен да отричаме публично-частното партньорство, че това ни доведе до абсурда на миналата сесия ние да откажем да приемем завършени 64 общински жилища. Като че ли нямаме нужда от тях. Аз до някаква степен оправдавам колегите, които се въздържаха от гласуване. Има основание за това, защото бяха направени много грешки.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Предвид настроението, което започна да се създава, и начина на коментарите от някои колеги, споделям, че ме дразнят, особено завършека на казаното от г-н Стефанов: че ние абсурдно не сме приели общински жилища. Не сме ги приели, г-н Стефанов, защото имаше много неясноти, имаше много неща, които трябваше да се изяснят. Не споделям начина Ви на говорене – понеже в момента говорим за бюджет и за Инвестиционната програма, нека обществеността да види колко сме заинтересовани за гражданите. Както предложението на колегите от ДПС. Колко мандата са съветници колегите от ДПС? Не знаят ли каква е процедурата? Това е само един бутафорен ход, за да покажат на хората, че мислят за тях с внесеното предложение. Ясно е, че това, което са дали, няма как да стане в момента. Само че, г-н Стефанов, за хората трябва да се мисли през цялата календарна година. От това, което чух в изказването ви по една от медиите, отговорно мога да Ви заявя, че Вие не бяхте наясно с много неща, които са написани там. По начина, по който ги коментирате, Вие определено не знаете какво говорите. Няма да се задълбочавам, но пак казвам: за хората трябва да се мисли през целия мандат и трябва да се работи през всяка една година за тях. Трябва да защитаваме обществените и общинските интереси постоянно.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Явно вече преминахме на най-важната точка от днешния дневен ред. Искам да кажа, че имаше едно процедурно предложение от г-н Робов, което не подложихте на гласуване. Искам да кажа също, че не чухме мнението от водещата постоянна комисия – по бюджет и финанси.

Относно БСП. Както в национален мащам, така и в местен, ръководствата на БСП прехвърлят нещата от болната на здравата глава и така искат да решат вътрешнопартийни проблеми. Отделянето на точката, което предлага г-н Робов, е част от това решаване на вътрешнопартийни проблеми. За мен не е важно легитимно ли е сегашното ръководство, или не е легитимно. Стана практика в тази партия да решава вътрешнопартийните си проблеми за сметка на националните и на общинските интереси. Не може с наследството, което получихме от предиишното тройно управление, да имаме бюджет, какъвто сме имали през последните години. Самият Министър на финансите образно определи бюджета на държавата като една една постна пица. Сигурно нашата пица няма да е съвсем постна, а ще има тук-там парченце кашкавал, парченце салам и сиренце, но така или иначе силните години, когато имаше инвеститорски интерес, когато се продаваха парцели, когато идваха много пари в бюджета, са отминали. Тази и следващата година ние сме във вихъра на световната икономическа криза и няма как да избягаме – В. Търново не е оазис.

Наистина в Инвестиционната програма са заложени едни сериозни суми и аз се надявам на отдела, който ще разработва тези програми, да се представи достойно. Призовавам както Общината, така и нас, така и всички великотърновски депутати да лобират тези проекти да се случат. Защото ако ще има пари, те ще дойдат по европейски програми и от държавния бюджет и се надявам всички да работим тези пари да пристигнат във Великотърновската община, а не в някоя друга.

Другото, което прозира от изказванията на БСП-средите, е, че Кметът ще остави дългове за следващия кмет. Преди няколко гидини, когато беше изтеглен 5-милионният пътен заем и се асфалтираха много улици, беше казано, че той прави това, за да може да го преизберат отново през 2007 г. Сега вече няма избори през тази година, но щял да остави задължения за следващия кмет. Къде е истината, не мога да разбера. В заключение искам да подчертая, че нашата Група ще подкрепи бюджета, който е балансиран, в който са заложени основните неща, които се изискват от една Община – има средства за заплати, средства за издръжка, за транспортни разходи - всички неща, които изисква нормалното функциониране на Общината.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Искам да поясня защо не подложихме досега предложението на г-н Робов. То е процедурно, но се отнася до гласуването, така че преди гласуването ще го подложим на гласуване.

Г-н ГАНИ ПАНТИЛЕЕВ: Тъй като г-н Алексиев отправи критика към председателя на Бюджетната комисия, искам да му отговоря, че не се изказах досега, защото очаквах да бъде подложено на гласуване предложението на г-н Робов.

На заседанието на ПК по БФ обсъдихме обсъдихме вижданията на всички ПК по отношение на бюджета и отчета за 2009 г. Председателят на ОбС прочете, че всички ПК подкрепят предложените текстове за решения. Аз ще прочета допълнителните предложения, които са направени от различните политически формации, представени в ОбС.

Становището на ПК по БФ. Постъпило е предложение от група общински съветници от „Десен алианс” относно включване на обекти в Инвестиционната програма. ПК по БФ разгледа предложението и предлага обектите да бъдат включени в Инвестиционната програма за 2010 при изпълнение на плана за постъпленията.

Постъпило е предложение от Групата на ДПС. Предлагаме да бъде прието тяхното виждане относно неотложни ремонти.

ПК по БФ приема предложението да бъдат включени в Инвестиционната програма и да бъдат разкрити раздавателен пункт на Детска млечна кухня в Дебелец.

Постъпило е предложение от д-р Рашев относно промяна на предложение за решение с вх. № 2500 от 21.01.2010 г.: „Поради възстановяване на работа от компетентните органи на г-н Монов, работил като медицински фелдшер в Дом за деца „Пеньо и Мария Велкови” – В. Търново, се налага промяна на предложение № 14 от предложението за решение с вх. № 2500 от 21.01.2010 г. на Великотърновския общински съвет на д-р Рашев – кмет на община В. Търново. Било: Функция „Здравеопазване”, численост на персонала: 181, средства за работни заплати за един месец: 104 229; здравен кабинет, детски градини и училища, било е 26, средствата за издръжка за един месец са 15 751 лв. Да стане: във функция „Здравеопазване” 182, като средствата за работна заплата останат същите – 104 229 лв.; здравен кабинет, детски градини и училища – от 26 да станат 27, като средствата за работна заплата за един месец станат 15 751 лв. ПК по БФ разгледа предложението и предлага: Приема промяната, тъй като се запазва балансът между приходите и разходите и не следва промяна по функции, групи, дейности и параграфи от проекта за бюджет 2010. Подкрепя предложението за решение с корекциите.

Смятаме, че този бюджет е оптимален за Община В. Търново. Разумно е при тези предстоящи приходи да се направи така, че в Инвестиционната програма да се направят приоритетни обектите, които ще са в интерес на гражданите на В. Търново и на Общината, независимо от коя политическа група са предложени тези обекти.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Ще се опитам да отговоря на г-н Георги Стефанов. От името на тези, които ще подкрепим бюджета. Очевидно е, че БСП няма мерак да подкрепи бюджета. Г-н Стефанов, подкрепата на бюджета не е функция на мерака, на настроението, а на оценките и на гражданската позиция на групите и на общинските съветници. Г-н Пантилеев говори, но съм длъжен от името на Групата общински съветници от ВМРО и „Напред за В. Търново” да изразя нашата подкрепа за бюджета.

В хода на обсъждането сред нас се наложи едно убеждение, че рамката на бюджета не би трябвало да се променя, така както е изработен от експертите в ОбА. На този етап, въпреки недостатъците на бюджета, въпреки нерешаването на въпроси, които вие споменахте, не би трябвало да се правят промени в рамката на бюджета. Тя е нещо, което в момента не задоволява потребностите на гражданите на В. Търново, които благодарение на управлението през последните години нараснаха. Вие говорихте за общественото мнение, но аз ще си позволя да спомена, че общественото мнение има и друг нюанс – че В. Търново в сравнение с други градове и общини е един град и една община с по-добро развитие от равностойни градове и общини и даже от такива с по-голям ресурс и численост. Аз предполагам, че това е дело и на нас, общинските съветници. Ето защо в дадената ситуация, в която много са неяснотите както за финансовото състояние на държавата, както за развитието на икономиката, за приходите на общините, трябва да бъдем по-пестеливи в своите опити да моделираме бюджета със свръхочаквания. Аз съм убеден, че ще завършим тази година с по-високи приходи и с по-големи възможности. Това убеждение ми е повече от половината от разсъжденията за бъдещето на Общината, но също така има голям процент, който ми дава червена лампа за рисковете за бюджета и приходите на Общината.

Всички знаем, че основният проблем, когато разглеждаме бюджетната рамка е Инвестиционната програма и искаме като общински съветници по силата на ангажиментите, които сме поели към хората, в квартала, в който живеем и в населеното място, да решим едни или други проблеми. Колегите от ДПС го правят в момента по един начин, за да изпълнят своите ангажименти – начин, който ние много добре знаем, че е жест към хората и по-малко реална стъпка към решаване на проблема. Ние също можехме да направим предложение за увеличаване рамката на бюджета, за вкарване на обекти в Инвестиционната програма, за увеличаване на разходите, например за Млечната кухня, но не го направихме. Не го направихме с ясното разбиране, че в момента рисковете са големи и трябва да експериментираме с бюджета и с рамката, която ни слага една определена дисциплина и едни определени, макар и недостатъчно широки, параметри. Ние ще подкрепим бюджета.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Аз не бих желала да влизаме в територията на партийната работа и решаването на вътрешнопартийни проблеми чрез тази трибуна. Ако някоя от тук присъстващите партии каже, че няма вътрешнопартийни проблеми, просто лъже. Нека да се опитаме да гледаме прагматично на един бюджет, който не знам защо беше оценен с кулинарни метафори. Аз искам да внеса един друг нюанс в тълкуването на този бюджет и на Инвестиционната програма. Бих го нарекла виртуален бюджет, което значи възможен, но си мисля, че това е правилният път, защото независимо от изпълнението на миналогодишната Инвестиционна програма, която беше в обща рамка 43 милиона, но в крайна сметка са реализирани 10 милиона, от които „от други източници” – 1 500 000, аз мисля, че в условия на криза и на все по-голяма стагнация в икономическите параметри това е пътят, по който могат да се решат тежки социални проблеми на Общината. А те са изключително тежки в град В. Търново – плод на безумния ни строителен растеж. Хубаво е да гледаш В. Търново от самолет или от Царевец, но когато навлезеш в кварталите виждаш безумна инфраструктура или липсваща такава. Да не говорим за населените места, където в началото на третото хилядолетие няма канализация, няма водоснабдяване, има ужасяваща инфраструктура.

Според мен пътят, очертан като философия в тази Инвестиционна програма, е наистина да се разчита на тези усвоявания на пари от структурните фондове. Това е бъдещето, защото там са големите пари. Аз съм от „мераклиите” в БСП, които ще подкрепят тази Инвестиционна програма точно заради този бюджет и заради тази философия. Защото когато десетократно се увеличат приходите в Общината, пак няма да може да се решат тежките проблеми, които съществуват в Общината. Догодина обаче, аз ще питам от това място колко от тези проекти ще бъдат усвоени. И тогава ще говорим вече за административния капацитет на Общината да подготвя качествени проекти, които са необходими на Общината. В този смисъл искам да кажа, че има и друго мислене в БСП и не в посока за решаване на вътрешнопартийни проблеми.

Г-жа ЦВЕТАНКА НЕДЕВА: Изслушахме изказвания от различните политически групи. Пред мен са решенията на всички ПК, където бюджетът се гледаше много обстойно, детайлно. Аз няма да коментирам дали има кулинарни нюанси и виртуален бюджет. Групата на ГЕРБ ще подкрепи този бюджет. За нас той е реален, той е един чудесен бюджет.

Подкрепям г-жа Мишева, че ОбС трябва да сформира специалисти, които да могат да разгърнат тази Инвестиционна програма и стъпка по стъпка да се вижда какво се прави в нашия прекрасен град. Аз си харесвам града и не искам да го гледам отгоре със самолет. Аз съм реален човек и ходя по тези улици и се надявам, че в скоро време градът ще се промени. Предлагам да гласуваме бюджета и да прекратим дебата.

Г-н МИРКО РОБОВ: Не ни отнемайте възможността за едно разумно гласуване, прикачвайки към него нещо крайно неубедително. Вътрешнопартийният проблем е по отношение отговорността за това управление. Чухме шест изказвания, в които нямаше една хубава дума за изпълнението на бюджета през миналата година и това не е случайно. Те просто не намериха нищо хубаво. Затова аз ви моля да отделим едното от другото. За останалото има думата Сметната палата.

Предложението за прекратяване на изказванията, направено от г-жа Цветанка Недева, беше прието с 32 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Интересът към приемането на бюджета е немалък, тъй като това е една от най-важните дейности на Общината като цяло. Аз няма да се изкуша да засягам тези политически теми, за които стана дума тук, но не ги приемам, защото бюджетът наистина е инструмент за политическо управление, но някои от интерпретациите, които чух, ми се струват малко странни. Едва ли БСП решава всичките си проблеми тук, на място, приемайки или неприемайки бюджета на В. Търново. Или пък когато ГЕРБ заявява, че го одобрява, така решава всичките си проблеми. Аз казах вече, че нашият бюджет не е бюджет на нуждите, а е бюджет на възможностите. Това е основната теза, по която мисля, че сме на път всички да се обединим. Аз благодаря за добрите думи по отношение на бюджета и доколкото разбирам готовността на по-голямата част от съветниците да го приемат, аз естествено ще бъда доволният човек, ако бюджетът бъде приет, и заедно с това натовареният – защото този бюджет, написан на хартия, е нещо, което трябва да се изпълнява.

Тръгвайки от отчета на бюджета, за който спомена г-н Робов, аз бих споделил мнението, че съм изненадан от доброто изпълнение на бюджета по отношение на дейностите, които ОбА и цялата Община е извършила. Има фактическо неизпълнеине на бюджета. Това се дължи на два фактора, които са доста встрани от работата на ОбА и са неща, на които не можем да повлияем. Едното е свързано с неполучаването на 10-процентния резерв, който миналогодишният бюджет предвиди и който в края на годината стана реалност. Аз няма да говоря нито за тройната коалиция, нито за сегашното управляващо мнозинство, защото едните го приеха, а другите го изпълниха. Така в края на годината от държавните договорености имаме минус 10 % постъпления. Нещо, което не зависи от нас, за съжаление. Следващото голямо неизпълнение е върху данъка за недвижимите имоти. За съжаление, сделките с недвижими имоти в България и в частност във В. Търново спаднаха драстично, което се отрази на един наш значителен приход – приходите от местния данък върху продажбата.

Що се отнася до пряката работа, която имаме, аз мисля, че сме в добро изпълнение по отношение на местните данъци и такси, събираемостта на старите задължения. В някоя от следващите сесии, когато говорим, може да се направи точен анализ на действията, които сме предприели в многостранна посока по отношение събираемостта на местните данъци и такси. Със създаването на отдела преди години и искането Общината сама да събира местните данъци и такси бих казал, че сме пионери в идеята и в реализацията. Радвам се, че това се приема и на държавно ниво. Затова ви моля да подкрепите и отчета на бюджета, защото той е една добра работа на ОбА.

Аз недоумявам как ще приемем нов бюджет, без да приемем отчета на стария. Сигурен съм, че повече от половината хора разбират, че това е невъзможно. Неприемайки отчета, ние не приемаме новия бюджет, Министерството на финансите ще го върне.

Що се отнася до новия бюджет – в този му вид, а не в края на 2010 година, е изцяло действие на експертите, на екипа на ОбА. Това е работа на експерти, които са израснали тук с десет бюджета преди това. Той е експертен, защото в него няма политически намеси по отношение на неестествено раздуване на бюджета. Предложените числа са резултат на един обстоен анализ във всеки един приходен параграф. Не съм си позволил да променям самоволно или под влияние на политическа сила да влияя върху приходната част на бюджета. Аз благодаря на целия административен екип, който подготви бюджета и ви предлагам и вие да им благодарите след приемането му, защото той е бюджет на реалността. Съгласен съм с г-н Михов, който каза, че е сигурен, че в края на годината ще имаме преизпълнение. Не съм търсил това – да заложим нереално ниски доходи, за да имаме преизпълнение. Може би сме планирали консервативно, защото кризата в момента не насърчава рискови действия.

Що се отнася до конкретните предложения и въпроси, които са възникнали – по отношение на ДГ „Здравец” и на Пътния възел „Качица”. Предлагам да не влизаме обстойно в тази сфера. Всички знаете, че това, което се извършва и на двете места, е изцяло финансирано от държавата. В ДГ „Здравец” строежът е на Министерството на отбраната. Знаете, че сме изпратили писмо на бившия вече министър на отбраната, вероятно е подготвено и новото писмо до ген. Ангелов. Поемам ангажимента за лична среща с него, ако ме приеме.

По отношение на „Качица” всякакво интерпретиране няма да доведе до положително решение на въпроса. Аз вярвам на дадената дума на Министър-председателя, на Министъра на регионалното развитие и на всички, които са ангажирани. Разбирам много добре тежкия момент, в който се намира държавата, надявам се и те да разберат тежкия момент, в който се намира В. Търново.

По отношение на спирките – приемам известна доза критика към ситуацията там, но това е една концесия, която не е изпълнена на 100 %, както е записано. Напоследък имаме добри разговори с концесионера, а що се отнася до самите табла, аз държа, когато сложим тези информационни табели, не само да са красиви, да сложим логото на Общината, това, че тя е балканска столица на културния туризъм, но и разписанията да са верни и да е ясно кой ги изпълнява. За съжаление, сега сме в тази ситуация. Тя започна още в средата на миналата година и дано до средата на 2010 да завърши по отношение на яснотата на превозвачите. Това, което ОбС прие още в началото на 2009 г., е ние да създадем стабилност в градския транспорт. Много малка част от него ще рефлектира върху самото разписание и върху самите линии, но ние правим конкурси за 10-годишен период. Мисля, че можем да изчакаме още малко, за да завършим съдебните спорове и да е ясно, че в следващите години това, което е записано в разписанията, е вярно. Призовавам ви да изчакаме. Това е голяма организация и точност на информацията, която ще бъде поднесена на гражданите на В. Търново и на гостите на града ни.

Ще прескоча въпроса за публично-частното партньорство, който г-н Стефанов поде, аз съм готов на една дискусия извън тази сесия. Аз считам, че определени хора от различни политически сили се опитаха да създадат от термина публично-частно партньорство мръсна дума. Мисля, че не успяха, защото то върви. Разбира се, то не върви по асфалтирана магистрала, но то дава резултати във В. Търново и ако ние сме настоятелни и неотстъпчиви, ако вървим в една и съща посока, съм сигурен, че възможностите за изгода на Общината са налице.

Ще спомена и въпроса за кредита, за който стана дума. Никъде в решението и в числата не е заложен като реалност. Говоря за рефинансиране на пътния кредит или поемане на нов дълг. Това е умишлено. Все пак бих искал да оцените и толерантността, която имам към ОбС, да не предприемаме в края на годината активност за нов кредит или сега да сложим едни 3 милиона, виртуални, които да разпределяме, а сме сложили само възможните. Предлагам да обсъдим идеята на една специална сесия или на заседанията на ПК, защото това е една възможност с ясна политическа насоченост.

Когато казах на г-жа Данева: „Помисли и виж какво може да поеме Общината като кредит”, тя изпадна в ужас. След като разгледа законовите възможности за поемане на нов дълг, се оказа, че имаме доста по-голяма възможност от 3 милиона. Защото поемането на общински дълг е ясно формулирано в структурните закона за държавния и за общинския бюджет. В аванс на бъдещото обсъждане на този кредит искам да кажа: Общината в никакъв случай не поема безконтролно кредити. Поема кредити, които можем да си връщаме, и показател за това е, че тази година е предвидено да се започне връщане на главницата. И това при този бюджет с кулинарен привкус. Идеята за поемане на нов дълг не е подтикната от идеята, че имаме още година и половина мандат и че ще оставим следващия кмет да му мисли, защото този кредит ще бъде основан на Закона. Второ, лично моето становище е, че е добре да оставим на следващия ОбС и кмет един разумен дълг, отколкото едни безумни улици във В. Търново. Рехабилитацията и евентуално изграждане на част от улиците ще изисква много повече средства в следващите 3-4 години, отколкото тези, които бихме вложили сега, в следващите 1-2 години. Това е доказано чрез Плана за финансово управление на публичната инфратсруктура. Ще се върна 10 години назад, когато експерти от община Голдън заедно с нашите финансови експерти ни убедиха, че е добре да инвестираме 1 долар сега, за да спестим 5 долара в бъдеще. Предпочитам да оставим на следващото управление един долар дълг, отколкото 5 долара задължение за инвестиции. Ако не направим инвестиции в нашите улици в следващите 2 години, разходите ще бъдат многократно повече след 3-4 години.

Още веднъж ви призовавам да приемете отчета и проекта за бюджет за 2010 година, за да можем да работим и да търсим обезпечаване изпълнението на приходите, които сме заложили. Разумно харчене и евентуално намаляване на харченето, без да спада качеството на услугите, които предлага Общината, и да можем да търсим механизми за неговото увеличаване, както по отношенеи на държавните приходи със средства от държавния бюджет, така също и с изпълнение на собствените приходи. Благодаря предварително.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението на г-н Робов за отделно гласуване на отчета за 2009 г. и на бюджета за 2010 година. Предложенеито беше отхвърлено с 3 „за”, 4 „против” и 25 „въздържали се”.

Предложението по т. 3 беше подложено на поименно гласуване:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – въздържал се, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за.

и прието с 32 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 808

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 12, чл. 18, чл. 27, чл.30 и чл. 42, ал. 2 и ал. 4 от Закона за Общинските бюджети, Великотърновски Общински съвет реши

І. ПО БЮДЖЕТА И ОТЧЕТА ЗА 2009 ГОДИНА:

1. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18, чл.27, чл.30 и чл.42, ал.4 от Закона за общинските бюджети утвърждава промените по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове за 2009 година по Приложение 1 и промените по Инвестиционната програма на Община Велико Търново по Приложение 1А.

2. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл. 18, чл. 27, чл. 30 и чл. 42, ал. 4 от Закона за общинските бюджети, приема годишния отчет по приходната и разходната част на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2009 година по Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4 и Приложение 6 и отчета на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към 31.12.2009 година по Приложение 7.

3. На основание чл.9 от Закона за общинския дълг приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг, съгласно Приложение 5.

4. Приема отчета за Организирането и провеждането на Дванадесети международен фолклорен фестивал, Велико Търново 2009 – Приложение №3В.

5. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с § 32, ал. 2 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2009 г., утвърждава разпределението на реализирания преходен остатък по бюджета на Община Велико Търново за 2009 г., съгласно Приложение 8 и Приложение 8А.

ІІ. ПО ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2010 ГОДИНА

6. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.12 от Закона за общинските бюджети, приема проект на бюджета на Община Велико Търново за 2010 година по приходната и разходната част в размер на 55 062 914 лева, в това число:

- приходи и разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 34 213 131 лева в т.ч.: текущи разходи в размер на 33 381 699 лева, капиталови разходи – 831 432 лева.

- приходи и разходи за местни дейности в размер на 20 170 449 лева в т.ч.: текущи разходи – 18 404 992 лева, капиталови разходи – 1 765 457 лева.

- приходи и разходи за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи в размер на 679 334 лева в т.ч.: текущи разходи 679 334 лева / Приложение 2, Приложение 3, Приложение 3а, Приложение 3б, /Приложение 4/

7. На основание чл. 14, ал. 2 от ЗДБ на РБ за 2010 г. с паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи се финансират:

 • капиталови разходи в размер на 1 224 625 лева;
 • погашения по дългосрочни заеми от банки в страната с инвестиционно предназначение – „Финансов план за управление на публичната инфраструктура” – 426 090 лв.
 • Погасени заеми от Фонд за покриване разходите за приватизация – 106 250 лв.;
 • Задължения по финансов лизинг за закупени ДМА – 130 114 лв;
 • Разходи за лихви по заеми и финансов лизинг с инвестиционно предназначение – 112 921 лв.
 • 8. Приема Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2010 година в размер на 70 659 333 лева по Приложение 15, както следва:

 • 810 100 лева целева субсидия от РБ за придобиване на ДМА, в т.ч. за общински пътища – 480 800 лева;
 • 1 600 000 лева от Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи към общините;
 • 66 462 444 лева от други извънбюджетни средства;
 • преходен остатък от Целева субсидия за капиталови разходи – 109 516 лева, в т.ч. 109 484 за Обекти по Красива България;
 • преходен остатък от целеви трансфер за съфинансиране на проекти за Енергийно саниране на училищни сгради, Изграждане в училищни сгради на достъпна среда за хора с увреждания и Ремонт на спортни площадки и съоръжения в размер на 452 648 лв.
 • собствени бюджетни средства на Община Велико Търново – 1 224 625 лева;
 • 9. След приключване на СМР, относно дяловото участие за изграждане на Православни храмове, включени като обекти в Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2010 год., равностойността на придобитите ДМА да се предостави като дарение на Великотърновската митрополия.

  10. Всяко тримесечие до двадесет и пето число от месеца, следващ отчетното тримесечие Кмета на Община Велико Търново да внася в Общинския съвет информация за изпълнението на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2010 година по обекти – стойностно и по степен на завършеност. Тримесечните отчети на МДТ “К. Кисимов” да бъдат предоставени на ПК по ККИНВП за разглеждане и становище.

  11. Определя максималния размер на дълга, както следва /Приложение №5/:

  11.1. Максималният размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2010 г. е 11 000 000 лева;

  11.2. Максималния размер на общинския дълг към края на 2010 година не може да надвишава 18 437 476 лева.

  12. Годишния размер на плащанията по дълга за 2010 година не може да надвишава 25 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по отчета към 31.12.2009 година на Община Велико Търново.

  13. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА във връзка с чл. 42, ал.2 от Закона за общинските бюджети утвърждава план – сметките на извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2010 година по приходите в размер на 15 466 307 лева и по разходите – 15 027 014 лева /Приложение 6/ в съответствие с Приложение №9 към §32 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2010 год

  14. На основание чл.15, ал.2 от ЗДБ на РБ за 2010 година, утвърждава приоритети за разходване на постъпилите по бюджета средства, както следва:

  - за делегирани от държавата дейности:

 • заплати и вноски за осигурителни плащания;
 • социални плащания – обезщетения, помощи, стипендии;
 • медикаменти;
 • храна;
 • отопление, осветление;
 • издръжка на социални, здравни и образователни заведения;
 • други разходи
 • - за местни дейности:

 • плащания по обслужване на общинския дълг;
 • заплати и вноски за осигурителни плащания;
 • ремонт на общински пътища;
 • социални плащания – обезщетения, помощи, стипендии;
 • храна;
 • медикаменти;
 • отопление, осветление;
 • издръжка на социални, здравни и образователни заведения;
 • други разходи
 • 15. На основание чл. 31 , ал.2 от ПМС 324/30.12.2009 година, утвърждава цена по калкулация на разходи за подпомагане на едно погребение, представена от управителя на "Обредни дейности" ЕООД – В. Търново, заведена с Вх. №53-00-137/12.01.2010 година в размер на 210,00 лева /двеста и десет лева/ по Приложение № 9.

  16. Утвърждава средства за подпомагане разходи за погребения на лица, отговарящи на условията по чл. 31, ал.3 от ПМС 324/ 30.12.2009 година и съгласно цени утвърдени от Общински съвет – гр. Велико Търново за 35 /тридесет и пет/ бр. погребения в размер на 7 350 лева.

  17. На основание чл.30 от ПМС 324/30.12.2009 година, утвърждава размера на средствата за пътни разноски както следва:

 • до 30 километра – 65% от стойността на билетите или картите за пътуване;
 • над 30 километра – 85% от стойността на билетите или картите за пътуване;
 • при възстановяване на разходи от централния бюджет за пътни разноски, средствата се изплащат до размера на действително възстановените пътни разноски в полза на общинския бюджет, но не повече от 90 %.
 • 17.1 Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи съгл. чл.30, ал.2 от ПМС 324/ 30.12.2009 година, /Приложение № 10/.

  17.2. На основание чл. 36, ал. 1, т. 5 от Закона за народната просвета утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности във функция “Образование”, които имат право на транспортни разноски /Приложение № 10А/

  17.3 Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по точка 17.1.

  18. На основание чл. 25, ал.2 от ПМС 324/ 30.12.2009 година, определя размера на разходите за СБКО в размер до 3% от плановите средства за работна заплата на персонала в бюджетните звена, назначен по трудови правоотношения;

  19. Разходите за работно облекло да се предвиждат и извършват от разпоредителите с кредити при спазване приоритетите за извършване на разходите по бюджета за 2010 година, утвърдени с настоящото решение;

  20. При намаляване на размера на предоставените трансфери от Централния бюджет за Община Велико Търново в изпълнение на чл. 17 от ЗДБ на РБ за 2010 г., същата мярка да бъде прилагана съответно и за второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

  21. Утвърждава трансфер за МДТ „Константин Кисимов” за 2010 година в размер на 86 400 лева. Упълномощава кмета на Община Велико Търново да сключи договор с Министерство на културата.

  22. След представянето на тримесечните отчети по пълна бюджетна класификация могат да се извършват вътрешни финансови одити на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити от лица, упълномощени от първостепенния разпоредител /Приложение 11/.

  23. На основание чл. 41, т. 3 от ПМС 324/ 30.12.2009 година, определя размера на представителните разходи – 50 000 лева.

  24. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, съгласно Приложение 3Б.

  25. Възлага на кмета на общината:

  25.1 Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Системите за финансово управление и контрол;

  25.2. Да ограничава или спира финансиране на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина по разписаните права и отговорности;

  25.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и съответствие с волята на дарителя/спонсора.

  26. При спазване на общия размер по бюджета и приоритетността на разходите, при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета предоставя правомощия на кмета на общината за бюджетната 2010 година /чл. 27, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и §30 от ПЗР на ЗДБРБ за 2010 г./, да:

  26.1. Изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

  26.2. Прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;

  26.3. След 30.06.2010 година да предлага на Великотърновски общински съвет прехвърляне на средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности, с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по функция „Образование” и по функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, при условие че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност, от която се пренасочват;

  26.4. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти;

  26.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината;

  26.6. Да насърчава участието в проекти на Европейските фондове от страна на образователни и културни институции от Община Велико Търново, както и да осигурява средства за съфинансиране.

  27. Дава съгласие заемообразно от собствени бюджетни средства до срока на възстановяване на средствата от Договарящия орган по междинни и финални плащания, да се финансират допустими разходи по сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми и други програми, финансирани от Европейската общност.

 • За Проекта „Реконструкция и модернизация на социалната инфраструктура в Дом за деца, лишени от родителски грижи „Пеню и Мария Велкови” гр. Велико Търново и в Дом за деца, лишени от родителски грижи “Христо Смирненски” с. Балван” по Оперативна програма „Регионално развитие” заемообразно до възстановяване на средствата да се използва реализирания преходен остатък в Домовете за деца;
 • За Проекта „Мое училище – мой избор” по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” и други проекти за дейностите по Образованието, заемообразно до възстановяване на средствата да се използват тези по §§ 52, ал. 6 от ЗДБ на РБ за 2010 г.;
 • Създава Фонд за населените места в Община Велико Търново – Фонд „Инициативи на местните общности” за финансиране на малки проекти при условията на подбор измежду подадените предложения като задължителния собствен и партньорски финансов принос да е не по-малко от 30 % от бюджета на проекта. Възлага на Сдружението на кметовете и кметските наместници „Янтра 2001” да утвърди правила и процедури за подбора.
 • 28. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, чл. 4 от ПМС №46/26.02.2009 г., в изпълнение на разпоредбите на РМС № 937/ 08.12.2009 г., утвърждава численост на персонала и разходи за заплати през 2010 г. за делегираните от държавата дейности, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, за местните дейности и делегираните от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи съгласно Приложение № 14. Неизразходваните през текущия месец средства за работни заплати се прехвърлят към средствата за работни заплати за следващите месеци в рамките на бюджетната година.

  29. Утвърждава средства за физкултурна дейност и подпомагане спортни клубове и спортни дружества в размер на 226 000 лева по Приложение № 12, съгласно чл.59 от Закона за физическото възпитание и спорта, които да бъдат изразходвани по Програма за физическа култура и спорт, приета с настоящото решение на Великотърновски общински съвет. Разпределението на средствата за спортните организации да се извърши съобразно методика приета с Решение на Великотърновски общински съвет. Изразходването на средствата за т.1 за „Физическо възпитание и спорт в учебните заведения” да се осъществява чрез бюджета на Дирекция „Образование и наука”, а за т. 2 „Спортни организации” да става пряко от общината чрез клубовете или дружествата за физическа култура и спорт.

  30. Приема Културен календар, съгласно Приложение № 13.

  31. Приема Отчет сметка на приходите и извършените разходи през 2009 г. по дейност Чистота и актуализирана План сметка на приходите и разходите за 2010 г. по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, съгласно Приложение 16.

  32. В срок до 30 дни след приемането на Бюджет 2010 и Инвестиционната програма за 2010 г. писмено да се информират кметовете и кметските наместници на населените места в община В. Търново за размера на бюджета им и Инвестиционната програма за 2010 г.

   

  Г-н РУМЕН РАШЕВ: Благодаря за приемането на бюджета. Тъй като бюджетът наистина е едно от най-значимите обществени действия в работата на Общинския съвет, той има много голям отзвук в обществото.

  ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Разкриване на раздавателен пункт на „Детска млечна кухня” в град Дебелeц, Община Велико Търново.

  Г-н МАВРОДИ КАЛЕЙНСКИ: Като човек и като общински съветник съм щастлив, че в условията на кризата, която току-що дискутирахме във връзка с бюджета, ние най-после разкриваме нещо и тове е приемателният пункт на Детската млечна кухня в Дебелц. За наше щастие, разкриваме, а не закриваме. Бих искал да кажа, че ние дължим това на хората от Дебелец. Горещо подкрепям предложението. Бих се радвал, ако ние продължим с откриването и следващото откриване да бъде в „Зона В”, която е заложена в нашите инвестиционни намерения. Една малка препоръка към вносителите на предложението за Детската млечна кухня. Видях, че броят на желаещите деца са 43, а в нашето решение ние гласуваме 40. Смятам, че това е напълно достатъчно, но ако постъпи предложение за увеличаване на броя на местата, бих го подкрепил.

  Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 4:

  Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за.

  Предложението беш прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 809

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 118, ал. 1 от Закона за здравето и във връзка с чл. 1, ал. 2 от Наредба № 26 от 18 ноември 2008 година за дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, Великотърновски Общински съвет

  Дава съгласие за разкриване на раздавателен пункт на “Детска млечна кухня” в град Дебелец, считано от 01.02.2010 година, с цел подпомагане на семействата при отглеждане на деца до 3 годишна възраст и осигуряване на тяхното нормално физическо и психическо развитие.

  За горепосочената услуга в общността „Детска млечна кухня” – раздавателен пункт град Дебелец се предоставя имот частна общинска собственост находящ се в град Дебелец, ул. „Петър Мазнев”, № 4.

  Определя капацитет на Детска млечна кухня, раздавателен пункт, град Дебелец - 40 (четиридесет) абоната.

  Определя численост на персонала на „Детска млечна кухня”, град Велико Търново от 11.5 души, като финансовите средства за работни заплати са делегирана от държавата дейност, определени с единни разходни стандарти за дете в детска кухня.

   

  Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ

  ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

             /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/

   

  ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/

   

  ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

  ГЕОРГИ СТЕФАНОВ………………

  ТОДОР ТОДОРОВ………………….

  МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ………….

  ИВАЙЛО ИВАНОВ…………………