ПРОТОКОЛ № 62

 

От шестедесет и второто заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 18.03.2010 г. от 09.17 часа в залата на Община Велико Търново.

 

Присъстваха 34 общински съветника, отсъстваха г-жа Йорданка Стефанова, г-жа Розалия Кузманова и г-н Пламен Легкоступ.

Заседанието беше открито от председателя на Великотърновския общински съвет – г-н Александър Чокойски, който предложи като точка 32 в дневния ред да влезе предложение с вх. № 2731/ 15.03.2010 г. Г-н Чокойски даде думата на общинските съветници за предложения по проекта за дневен ред.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Тъй като има спор в общественото пространство в община В. Търново в момента, аз предлагам да не започваме днешната сесия, докато не влезе настоящият кмет в залата и ние да получим отоворите на въпросите, които ще му задаваме. Презумпцията ми е, че в момента аз не мога да преценя кой е кметът на Общината и кой в момента е тук като кмет на нашата сесия. Очаквам отговор.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз имам предложение към проекта за дневен ред и искам да помоля моето предложение да влезе в първите 10 точки, тъй като то е неотложно по характер. Предложението ми касае номинацията за почетен гражданин на В. Търново. Тъй като на заседанието на Комисията, която трябваше да го определи, повечето от отговорните хора, които присъстваха там, излязоха с гледната точка, че не им е била дадена възможност да изразят позицията си. Ето, сега всички вие, цялата великотърновска общественост, включително и тези, които не присъстват в залата, благодарение на медиите имат възможност да видят отношението на всички публични личности, които наистина трябва да застават до стойностни хора, какъвто е г-н Христов. Искам да кажа няколко думи за заседанието на тази Комисия:

Уважаеми г-н Председател, едва ли някой от вас може да ме подсети за прецедент на случилото се на тазгодишната процедура за присъждане „Почетен гражданин на В. Търново”. Не толкова за кандидатурата на един от номинираните, проблемна, откъдето и да я погледне човек. Тя експлоатира политическата конюнктюра в Общинския съвет и бе директно насочена срещу принципите, наложени по друг повод от съпартийци на номинирания кандидат. Просто колегата Драгнев изконсумира за собствена зла участ ефекта на бумеранга, а това трябва да е урок за всички общински съветници.

Вземам думата и за това, че Комисията, оторизирана да проведе предварителния избор, направи процедурата заложник на провалената номинация на нашия колега. Това, което аз си позволих да прогнозирам, бе факт. Аз прогнозирах: „или г-н Драгнев, или никой”. Това вече е факт. По никакъв начин не споделям, напротив, възмущавам се от начина, по който бе проведено гласуването по предложение на Кмета и г-н Председател и господа от управляващия формат ГЕРБ, това, което вие си позволихте да направите, е изключително погазване на правата ми като равнодействащ общински съветник и мисля, че този Правилник на ОбС се отнася за всички нас, цитирам чл. 21, т. 3 (цитира). Луксът да погазите тези мои правомощия, не ви прави чест. Чета в медиите, че форматът ГЕРБ открива нови офиси и към същите има пи ар съветници. Искам да кажа, че най-големият пи ар е личният пример: кой как се отнася към задълженията си – това трябва да бъде личният пи ар на всеки от вас.

Г-н Чокойски обясни, че предложението на г-н Стефан Стоянов няма отношение към работата на сесията: то съдържа въпрос, който би могъл да бъде зададен към Кмета на Общината, затова няма да бъде подложено на гласуване.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението за включване на предложение с вх. № 2731 като точка 32 от дневния ред. Предложението беше прието с 19 „за”, 2 „против”, 2 „въздържали се”.

Предложението на г-н Румен Димитров беше отхвърлено с 3 „за”, 1 „против” и 23 „въздържали се”.

Целият дневен ред беше приет с 28 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2675/ 08.03.2010 г. - първо четене.
 2. Изменение и допълнение на Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от ОПФ, Вх. № 2687/ 08.03.2010 г.
 3. Приемане на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превози средства на територията на град Велико Търново, Вх. № 2343/ 27.11.2009 г.второ четене.
 4. Обявяване на 22.03.2010 г. за празничен и неприсъствен за всички общински бюджетни звена, Вх. № 2717/ 10.03.2010 г.
 5. Изменение и допълнение на структурата на Общинска администрация, Вх. № 2711/ 09.03.2010 г.
 6. Предложение относно системите за финансово управление и контрол в Община Велико Търново, Вх. № 2698/ 09.03.2010 г.
 7. Предложение относно извършена проверка в „Областен диспансер за кожно – венерически заболявания със стационар” ЕООД, гр. Велико Търново, Вх. № 2699/ 09.03.2010 г.
 8. Промени по Бюджет 2010, Вх. № 2676/ 08.03.2010 г.
 9. Поемане на краткосрочен дълг, Вх. № 2650/ 26.02.2010 г.
 10. Предложение от НСПСПК, Вх. № 2723/ 11.03.2010 г.
 11. Предложение от НСПСПК, Вх. № 2724/ 11.03.2010 г.
 12. Предложение от НСПСПК, Вх. № 2722/ 11.03.2010 г.
 13. Включване в годишния план за приватизация на обект находящ се на ул. „Никола Габровски” № 78, гр. Велико Търново, Вх. № 2648/ 26.02.2010
 14. Предложение от НСПСПК, относно „Пиено” ЕООД, гр. Лясковец, Вх. № 2721/ 11.03.2010 г.
 15. Предложение от НСПСПК относно имот на ул. „Независимост” № 18, гр. Велико Търново, Вх. № 2720/ 11.03.2010 г.
 16. Предложение от НСПСПК, Вх. № 2719/ 11.03.2010 г.
 17. Определяне на правилата за ползване на мерите и пасищата от ОПФ на територията на землището на с. Велчево, Вх. № 2669/ 04.03.2010 г.
 18. Одобряване на частично изменение на ПУП, кв. № 35, гр. Килифарево, Вх. № 2681/ 08.03.2010 г.
 19. Одобряване проект на частично изменение на ПУП, кв. № 643 и кв. № 644, гр. Велико Търново, Вх. № 2678/ 08.03.2010 г.
 20. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 2685/ 08.03.2010 г.
 21. Питане от Роза Мишева – общински съветник, Вх. № 2440/ 07.01.2010 г.
 22. Питане от Роза Мишева – общински съветник, Вх. № 2441/ 07.01.2010 г.
 23. Питане от Богдан Ковачев – общински съветник, Вх. № 2485/ 19.01.2010 г.
 24. Питане от Богдан Ковачев – общински съветник, Вх. № 2486/ 19.01.2010 г.
 25. Питане от Богдан Ковачев – общински съветник, Вх. № 2487/ 19.01.2010 г.
 26. Питане от Богдан Ковачев – общински съветник, Вх. № 2488/ 19.01.2010 г.
 27. Питане от Богдан Ковачев – общински съветник, Вх. № 2664/ 04.03.2010 г.
 28. Питане от Богдан Ковачев – общински съветник, Вх. № 2606/16.02.2010 г.
 29. Питане от Милен Михов – общински съветник, Вх. № 2662/ 04.03.2010 г.
 30. Становище от д-р Румен Рашев относно предложение на г-н Богдан Ковачев – общински съветник, Вх. № 2689/ 08.03.2010 г.
 31. Предложение от г-н Тошо Кръстев – кмет на с. Арбанаси относно именуване на улици и площади в с. Арбанаси, Вх. № 2656/ 01.03.2010 г.
 32. Предложение с Вх. № 2731/ 15.03.2010 г.
 33. Приемане на финансов план за дейностите по програма „СИНДИ”, Вх. № 2691/ 08.03.2010 г.
 34. Публични търгове за отдаване на имоти в землищата на с. Велчево и с. Миндя, Вх. № 2670/ 04.03.2010 г.
 35. Публични търгове за отдаване на имоти в землищата на с. Къпиново, с. Пчелище и с. Церова кория, Вх. № 2688/ 08.03.2010 г.
 36. Одобряване на план – схеми към ПУП местност „Устито”, гр. Дебелец, Вх. № 2680/ 08.03.2010 г.
 37. Съгласуване на ПУП, местност „Дренев чукар”, с. Райковци, № 2682/ 08.03.2010 г.
 38. Съгласуване на проект за частично изменение на ПУП, кв. № 620, гр. Велико Търново, Вх. № 2679/ 08.03.2010 г.
 39. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти, гр. Велико Търново, Вх. № 2666/ 04.03.2010 г.
 40. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти, гр. Велико Търново, Вх. № 2686/ 08.03.2010 г.
 41. Учредяване на право на строеж за допълващо застрояване, кв. № 28, гр. Велико Търново, Вх. № 2668/ 04.03.2010 г.
 42. Разсрочено плащане на натрупани задължения към Община Велико Търново, вх. № 2667/ 04.03.2010 г.
 43. Съгласие за начало на отчуждителна процедура, кв. № 360, гр. Велико Търново, Вх. № 2700/ 09.03.2010 г.
 44. Даване на съгласие за отпускане на персонална пенсия на Миглена Свиленова Романова, Вх. № 2690/ 08.03.2010 г.
 45. Приемане на списък за 2010 г. на общинските жилища по брой, предназначение, вид и местонахождение, Вх. № 2638/ 25.02.2010 г.
 46. Молба за разсрочено плащане на дължим наем от Ивайло Антимов Стефанов, Вх. № 2628/ 25.02.2010 г.
 47. Молба за разсрочено плащане на дължим наем от Надежда Илиева Илиева, Вх. № 2629/ 25.02.2010 г.
 48. Молба за разсрочено плащане на дължим наем от Мирослав Кръстев Марков, Вх. № 2630/ 25.02.2010 г.
 49. Молба за разсрочено плащане на дължим наем от Иванка Маринова Минчева, Вх. № 2631/ 25.02.2010 г.
 50. Молба за разсрочено плащане на дължим наем от Неврие Мустафова Махмудова, Вх. № 2632/ 25.02.2010 г.
 51. Молба за разсрочено плащане на дължим наем от Шюкрие Юсмен Сабри, Вх. № 2636/ 25.02.2010 г.
 52. Молба за разсрочено плащане на дължим наем от Спас Стефанов Атанасов, Вх. № 2637/ 25.02.2010 г.
 53. Молба за разсрочено плащане на дължим наем отГеорги Иванов Георгиев, Вх. № 2644/ 26.02.2010 г.
 54. Включване на общинско жилище в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2702/ 09.03.2010 г.
 55. Включване на общинско жилище в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2703/ 09.03.2010 г.
 56. Включване на общинско жилище в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2704/ 09.03.2010 г.
 57. Включване на общинско жилище в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2705/ 09.03.2010 г.
 58. Включване на общинско жилище в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2706/ 09.03.2010 г.
 59. Включване на общинско жилище в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2707/ 09.03.2010 г.
 60. Включване на общинско жилище в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2708/ 09.03.2010 г.
 61. Включване на общинско жилище в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2709/ 09.03.2010 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново, Вх. № 2675/ 08.03.2010 г. - първо четене.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Аз искам да поясня защо срещу ПК по ТСУ стои едно тире. Ние не разглеждахме по същество Наредбата, защото нямаше представител на ОбА, за да задаваме въпросите си. Г-н Койнаков е бил в болнични, но не е бил предупреден за заседанието на нашата ПК, тъй като на другия ден той беше дошъл на други заседания, макар и болен. Моята молба към г-н Чокойски и г-н Рашев е свързана с това, че в нашата ПК обикновено разглеждаме от 20 до 25 материала едновременно и заседаваме дълго време, но когато няма представител на ОБА, ние не можем да вникнем в такъв материал и да си съставим мнение. Комисията ни прие решение да не се занимаваме с въпросите, по които няма докладчик, за да имаме време за всички останали материали. Казвам това, за да може в бъдеще да се създаде по-добра организация за работа на нашата ПК.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Г-жо Брайнова, имаме предвид вашите искания и сме взели мерки да бъдат изпращани представители на заседанията на вашата ПК.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Искам да внеса едно предложение, което е на Кмета на с. Ново село. Става въпрос за една поправка в Глава V „Търговия на открито на местата за временна търговия”. В чл. 23 предлагаме да отпадне „и” в първото изречение и да стане: „Временна търговия на открито може да се извършва на определени със заповед на кмета места”. Това дава права на кметовете на населени места да следят и да контролират кой с какво се занимава.

Следващото кореспондира с тази поправка. Става дума за Глава VІІ, чл. 44. Предлагаме да се прибави този чл. 23 и да стане: „Нарушителите на чл. 9, чл. 10 и чл. 23 се наказват с глоба или имуществена санкция от 250 до 500 лв.”.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Приветствам тази Наредба, която показва една друга философия за регламентация на търговската дейност в Общината. Тя е добре направена и аз я поддържам напълно. Бих искал да предложа 3 редакционни поправки, свързани с един казус, който не е уточнен в самата Наредба. Става въпрос за търговия на открито в прилежащите територии на регистрирани търговски обекти.

В Глава ІV се разглежда въпросът в случай, че прилежащата територия е общинска собственост. Редакционните бележки, които предлагам, биха направили процедурата по-лека и по-ясна, когато прилежащата територия е частна собственост. Предлагам самата глава да бъде озаглавена „Търговия на открито в прилежащите територии на търговски обекти, когато тя (територията) е общинска собственост”.

В чл. 18, ал. 2 предлагам да отпадне изразът „ако тя е общинска собственост”.

Съществената поправка е в чл. 15 да се добави ал. 5: „Търговията на открито пред търговски обекти в прилежаща територия, която е частна собственост, се осъществява след подаването на заявление въз основа на чл. 7 от тази Наредба.”. В чл. 7 е описана процедурата на документите и всичко за създаване на такава временна търговия пред обекта. Мисля, че тази поправка ще ни регламентира един казус, когато имаме регистриран търговски обект като частна собственост и при осъществяването на дейността на този търговски обект собственикът желае временно да осъществява търговска дейност пред своя търговски обект в рамките на своята собственост. В Общината и в града има много такива търговски обекти, които имат принадлежаща територия, която не е улици, не е тротоари, където през лятото временно се осъществява търговска дейност. Мисля, че тази добавка ще направи Наредбата в завършен вариант.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Предложили сме изцяло нова Наредба за търговската дейност в община В. Търново. Това се дължи на факта, че голяма част от текстовете на предишната Наредба бяха атакувани от бившото Министерство на държаванта администрация с мотивите, че не отговарят на европейското законодателство. След тази сага съдът отмени голямо количество текстове от Наредбата, което я прави негодна. Затова ние предлагаме една нова наредба, която е съобразена изцяло с препоръките на съда. Старахме се да задапазим това, което ние имаме благодарение на онзи уведомителен режим, който имахме по отношение на извършваната търговия в различни търговски обекти, тяхното вписване в един списък на търговските обекти. Поддържам становището, че ние трябва да имаме информация какви търговски обекти съществуват и каква търговия се развива на територията на града, но това е въпрос на законодателство.

От друга страна, чрез тази процедура – уведомление или регистрация на търговски обекти, ние сме създали една добра процедура на разрешаване на търговия на открито пред т.нар. „регистрирани търговски обекти”. Един регламент, който създава първо ред – защото разрешаването се извършва след един обстоен оглед на смесена комисия. От друга страна, той е справедлив, тъй като не извършва нелоялна конкуренция пред съответните обекти. Разрешението за развитие на търговска дейност на открито пред търговския обект трябва да бъде съобразено с този, който е вложил пари (наел, закупил, построил магазин) в търговската дейност. Това е била философията, това сме се постарали да направим в тази нова Наредба – да запазим този ред, като максимално ограничим останалите видове произволна търговия, зад която не стоят сериозни инвестиции, разкриване на работни места и т.н. Разбира се, това не може да бъде направено с пълна забрана, затова даваме права на кметовете по време на празници, събори и т.н. да разрешават такива обекти.

Съжалявам, че в ПК по ТСУ се е получило такова недоразумение, но Вие сама казвате, че разглеждате по 25 точки и ако два пъти в месеца е имало заседания на ПК по ТСУ, това означава, че процентът на точките, по които е нямало представител на ОбА, е много малък.

Вие приемате на Наредбата на първо четене и аз бих предложил да я приемете сега, защото тя изразява тази философия, за която говоря, а на второ четене да се задълбочим в отделните текстове. Защото покрай добрите предложения, които имаме, съм сигурен, че няма да можем да регламентираме определен вид търговия, за която почти всички граждани и гости на града реагират. Обикновено в съзнанието на всеки от нас, когато каже „тротоар” си представя общинска собственост. За съжаление, не е така. Голяма част от тротоарите не са общинска собственост, поради заварена от много години регулация. Такава е например територията на тротоарите пред Съдебната палата, където границата на собствеността минава през средата на тротоара. Едната част е общинска собсвеност, другата е собственост на Министерството на правосъдието. Същият е случаят е с бившата сграда на Строителна организация. Там половината от тротоара е на собствениците на сградата и те разрешават разполагане на търговски съоръжения на собствената си територия. Така разполагането на маси и сергии не може да бъде спряно от нас. Ако имаме идея как можем да въведем правила, които да съответстват на законите в България, за да не се допуска такава търговия, аз съм готов да я подкрепя. Знаете за прословутите предавания на „Господари на ефира”, където един човек продаваше очила пред Градската поликлиника, а това място е нейна собственост.

Предлагам да я приемете на първо четене, защото аз не видях сериозни възражения срещу това не да ограничаваме търговците; не да издаваме излишни регулационни режими, а да имаме известна информация и ред при развиване на търговска дейност на територията на Общината.

Г-н Чокойски поясни, че тъй като на това заседание Наредбата се разглежда на първо четене, внесените предложения ще бъдат разгледани детайлно след това и на второ четене ще бъдат включени и подложи на гласуване текста на Наредбата.

Наредбата бе приета с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 834

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново на първо четене.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от ОПФ, Вх. № 2687/ 08.03.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 835

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет утвърждава следните изменения и допълнения в Наредба за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от ОПФ:

1. Текстът на чл. 6 добива следния вид:

Чл. 6.(1) Земеделските земи от ОПФ се управляват в интерес на населението в общината съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин.

(2) Общинският съвет определя земеделските земи от ОПФ – публична общинска собственост, които могат да се отдават под наем. В Решението имотите се описват по номер, площ, начин на трайно ползване, категория, местност и землище.

(3) Общинският съвет със свое решение определя размера на годишния наем, който не може да е по-малък от този, определен за земите от Държавния поземлен фонд. Размера на годишния наем се определя съобразно ръста на минималната работна заплата за страната.

(4) В договорите за наем се предвижда увеличаване на наемната цена с официалния инфлационен индекс на потребителските цени, публикуван от Националния статистически институт.

2. Текстът на чл. 8, ал. 2 добива следния вид: „При наличие на споразумителен протокол по чл. 37в от ЗСПЗЗ, земеделската земя се отдава под наем за срок от една стопанска година на арендатора, обработващ масива, в който попада съответният имот от ОПФ, при наем съгласно разпоредбите на настоящата Наредба.”

3. Текстът на чл. 9, ал. 2 добива следния вид: „Първоначалната вноска от договореният размер на годишния наем се заплаща по сметка на Общината преди подписване на договора. Всяка следваща годишна вноска се заплаща в 14-дневен срок от началото на стопанската година.”

4. Текстът на чл. 9, ал. 3 добива следния вид: „Отдадените под наем земеделски земи от ОПФ се предават на наемателя от представител на отдел „Общинска собственост”. За предаването се съставя протокол, подписан от представители на двете страни.”

5. Текстът на чл. 11 добива следния вид:

Чл. 11.(1) Мерите и пасищата от ОПФ, които са публична общинска собственост съгласно чл. 25 от ЗСПЗЗ, се предоставят за ползване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни по реда на ЗСПЗЗ.

(2) Общинският съвет ежегодно приема решение с мнозинство две трети от общия брой на съветниците за предоставяне и актуализиране на ползването на мерите и пасищата.

(3) Ползването на мерите и пасищата от ОПФ е възмездно, като Общинският съвет в решението си по ал. 2 определя размера на таксата за ползване, приходите от която се използват за поддържането им.

(4) При силно охрастени, в лошо състояние или невключени във физическите блокове по СИЗП мери и пасища, Общинският съвет може да допусне безвъзмездно или при намалена такса предоставяне на земеделски стопани, със задължение за почистване и подобряване на състоянието им.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превози средства на територията на град Велико Търново, Вх. № 2343/ 27.11.2009 г. – второ четене.

Г-н ПЛАМЕН ЦАНЕВ: Има едно писмено становище на Българската хотелска и ресторантьорска асоциация и на базата на това становище ние, Групата общински съветници „Граждани за В. Търново”, предлагаме една малка корекция:

Глава ІІ, раздел ІІІ. Преференциално и привилегировано паркиране в зоните за кратковременно паркиране и престой от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на гр. В. Търново - в чл. 19, ал. 2 и точка 2 да отпадне текстът „четири- и петзвездни” и точката да се чете: „Хотели – до 5 места за обслужване на гостите на хотела”. Трябва да има преференциални места за всички собственици на хотели. Това е нашето предложение.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз не приемам подобен род предложения. По ЗУТ има регламент при всяко едно жилище, блок или хотел с колко паркоместа трябва да разполагат. Ако в момента ние се съгласим на подобно нещо, това значи, че ние в бъдеще бихме толерирали подобно отношение, което е в противовес на нормативните фактори. Защо някои хотели са без необходимия брой паркоместа - това е въпрос, който трябва да се задава, а не да създаваме условия за анархия.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: По въпроса за Наредбата за паркиране казахме достатъчно, правени бяха съвместни комисии заедно с представителите на КАТ и на други институции. Наредбата беше и като принципи, и като процедура на приемане достатъчно дълго оповестена в сайта на ОбС и на Общината и аз мисля, че тук сега на вашето внимание е един текст, който наистина от много страни е разглеждан детайлно. Мисля, че всички са наясно с философията на тази Наредба. Този път съм съгласен с г-н Димитров. Явно не всички членове на ОбС са вникнали в нейната философия. Това предложение разглежда един стар текст на Наредбата, четири- и петзвездни хотели са отпаднали, отпадна изобщо идеята да има преференциално паркиране пред която и да е сграда. Това не означава, че ние ще лишим хотелите от възможност за създаване на паркинги, където има такава възможност. Ако всички не са наясно какво предлагаме, моля да отложим тази точка. По-добре е да нямаме Наредба, отколкото да имаме дефектна наредба. От липсата на наредба имаме този хаос в паркирането но от лоша наредба, ще имаме два пъти по-голям хаос. Г-н Цанев може да дойде и да поговори с Комисията на нейното заседание.

Всичко е съгласувано с КАТ: кое е върху платното за движение, кое е улична регулация, кое е върху уличните платна, какво е паркинг, какво е синя зона, защо се налага създаването на сини зони – не да събираме пари, защото от служебен абонамент Общината събира повече пари от каквато и да било друга дейност, свързана с паркирането. От синята зона няма да събираме повече пари. Правим сини зони, за да увеличим броя на колите, които паркират в тези сини зони. Крайната цел е да освободим уличните платна, а вече и платната за движение, защото и те вече са заети от паркирали автомобили. Уличните платна са предвидени за автомобилно движение, а тротоарите за пешеходно движение.

Работим в тази насока, наредбата едва ли е перфектна и ако имате предложения, нека да я направим още по-добра, но нека всички да са наясно, че искаме да направим наредба, допълвайки това, което е възможно към Закона за движение по пътищата и свързаните с него наредби. Разбира се, опитали сме се да създадем някакъв стимул за тези, които биха искали да правят паркинги с един текст, който предполага данъчни облекчения, който трябва да се развива, ако тази философия и тази наредба бъдат приети.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Чудя се как из един път прозряхте нещо, което гражданите повече от два месеца коментират. Вие загубихте маса време на общинските съветници да обсъждаме нещо, което аз лично нямаше да подкрепя. Но Вие, който знаете и направихте такъв хубав анализ на състоянието по паркиране на автомобили и МПС в нашия град, как така сега се отказахте от него? Аз ви поздравявам, че се отказахте, защото иначе Наредбата нямаше да се приеме. Това е един от малкото поздрави, които мога да отправя към Вас.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Тази Наредба не е някаква константа, тя може да се изменя.

Г-н Чокойски подложи на гласуване текстовете от Наредбата.

Текстът на Раздел І, Глава ІІ, заедно с допълнението на чл. 5, ал. 2, беше приет с 29 „за”, 1 „против”, 2 „въздържали се”.

Текстът на Раздел ІІ, Глава ІІ беше приет с 30 „за”, 1 „против”, 2 „въздържали се”.

Предложението на Група „Граждани за В. Търново” бешe отхвърлено с 5 „за”, 1 „против” и 27 „въздържали се”.

Текстът на Раздел ІІІ, Глава ІІ беше приет с 26 „за”, 2 „против”, 3 „въздържали се”.

Текстът на Раздел ІV, Глава ІІ беше приет с 29 „за”, 2 „против”, 2 „въздържали се”.

Текстът на Раздел І, Глава ІІІ беше приет с 29 „за”, 2 „против”, 3 „въздържали се”.

Текстът на Раздел ІІ Глава ІІІ беше приет с 29 „за”, 2 „против”, 2 „въздържали се”.

Текстът на Раздел ІІІ, Глава ІІІ беше приет с 30 „за”, 3 „против”, 2 „въздържали се”.

Текстът на Раздел І, Глава ІV беше приет с 30 „за”, 3 „против”, 2 „въздържали се”.

Текстът на Раздел ІІ, Глава ІV беше приет с 27 „за”, 3 „против”, 2 „въздържали се”.

Текстът на Раздел ІІІ, Глава ІV беше приет с 27 „за”, 3 „против”, 2 „въздържали се”.

Текстът на „Преходни и заключителни разпоредби” беше приет с 28 „за”, 3 „против”, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 836

На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка със Закона за движение по пътищата, Великотърновски Общински съвет

Приема на второ четене Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превози средства на територията на град Велико Търново

 

Г-н ПЛАМЕН ЦАНЕВ (отрицателен вот): Искам да кажа, че с тази Наредба ние колим златната кокошка – туризма във В. Търново. Всички партии дават предизборни обещания, а в момента гласуват срещу бизнеса, който е живите сили на нашия град. Затова гласувах „против”.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Обявяване на 22.03.2010 г. за празничен и неприсъствен за всички общински бюджетни звена, Вх. № 2717/ 10.03.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 837

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение второ от Закона за местното самоуправление и местната администрация, след поискано и дадено съгласие на Областен управител на Област Велико Търново, Великотърновски Общински съвет

Обявява 22 март 2010 г. (понеделник) – Празник на град Велико Търново за празничен и неприсъствен за работещите във всички общински бюджетни звена, организации и институти на територията на Община Велико Търново.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на структурата на Общинска администрация, Вх. № 2711/ 09.03.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 34 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 838

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Великотърновски Общински съвет

Утвърждава обща численост 274 щатни бройки в дейност 122 „Общинска администрация” на Община Велико Търново, от които 192 щатни бройки дейност “Държавна отговорност” и 82 щатни бройки дейност “Общинска отговорност”.

Одобрява структура на Общинска администрация на Община Велико Търново, съгласно Приложение № 2 и Приложение № 3;

Решението влиза в сила от 01.04.2010 г.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно системите за финансово управление и контрол в Община Велико Търново, Вх. № 2698/ 09.03.2010 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да направя едно кратко въведение. Вече сме близо две години и половина в този ОбС. АЗ не видях друг като мен „ръб”, който по някакъв начин да се опитва да защитава общинските интереси, тогава когато говорим за пари, които Общината трябва по всякакъв начин да си търси, защитава и прибира. Всички сте свидетели на доклада след ревизията на ФК „Етър”. Там бе доказано отношението на Общината спрямо спорта, спрямо футбола и спрямо финансите, които вървят по посока на спорта. Там се видяха и много въпросителни и затова няма как да не инициирам предложението си в момента:

Относно: Програма за дейността на главните експерти, осъществяващи контрол за 2010 г. във В. Търново. Имам предложение към Програмата за дейността на главните експерти, осъществяващи контролна дейност към отдел „Финансово дело и контрол” на дирекция „Вътрешен одит, финасово управление, контрол и методология” при Община В. Търново за 2010 г. В частта на тази Програма ІІ, за обект „Проверки относно законосъобразното събиране, съхраняване, стопанисване, разходване и отчитане на общинско имущество, които ще бъдат извършени в търговските дружества. Моето предложение е да бъде добавена нова точка 1.3. и да се упомене „Смесено дружество „Пазари-В. Търново” ООД. Още повече, че има инициирано предложение, което е входирано в деловодството на ОбС, и намерение от тяхна страна за изкупуване на ннашите дялове. Мисля, че в момента е редно да заложим в Програмата този отдел и преди да вземем каковто и да е решение, ние да сме наясно какво всъщност е състоянието на това дружество от създаването му до ден-днешен. Още тогава ви казах, и сега казвам, че аз мога да докажа, че ние имаме да вземаме оттам много пари, които не са потърсени години наред. Там има изключително интересни неща и няма как да вземем решение, ако не сме наясно за какво става дума. Сега е моментът да дадем шанс и да бъде вкарано в Програмата за 2010 г.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението на г-н Румен Димитров. Предложението беше отхвърлено с 7 „за”, „против” няма, 16 „въздържали се”.

Основното предложение по т. 6 беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 839

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, ал. 1 и чл. 4, ал. 1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор,

Приема Отчет за констатираните нарушения при изпълнението на контролната дейност на отдел „Финансово управление и контрол”, Дирекция „Вътрешен одит, финансово управление и контрол и методология” за отчетната 2009 година.

Одобрява Програма за дейността на главните експерти осъществяващи контролна дейност към отдел „Финансово управление и контрол” на Дирекция „Вътрешен одит, финансово управление и контрол, методология” за 2010 година.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно извършена проверка в „Областен диспансер за кожно – венерически заболявания със стационар” ЕООД, гр. Велико Търново, Вх. № 2699/ 09.03.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 840

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да одобри план за действие за отстраняване на пропуски и недостатъци в дружеството

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по Бюджет 2010, Вх. № 2676/ 08.03.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 8:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 841

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 18 от Закона за общинските бюджети Великотърновски общински съвет изменя:

1. Решение №808/29.01.2010 година на Великотърновски общински съвет както следва:

Било:

На основание чл. 14, ал. 2 от ЗДБ на РБ за 2010 г. с паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи се финансират:

капиталови разходи в размер на 1 224 625 лева;

погашения по дългосрочни заеми от банки в страната с инвестиционно предназначение – „Финансов план за управление на публичната инфраструктура” – 426 090 лв.

Погасени заеми от Фонд за покриване разходите за приватизация – 106 250 лв.;

Задължения по финансов лизинг за закупени ДМА – 130 114 лв;

Разходи за лихви по заеми и финансов лизинг с инвестиционно предназначение – 112 921 лв.

Става:

На основание чл. 14, ал. 2 от ЗДБ на РБ за 2010 г. с паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи се финансират:

капиталови разходи в размер на 1 224 625 лева;

погашения по дългосрочни заеми от банки в страната с инвестиционно предназначение – „Финансов план за управление на публичната инфраструктура” – 426 090 лв.

Погасени заеми от Фонд за покриване разходите за приватизация – 106 250 лв.;

Разходи за лихви по заеми с инвестиционно предназначение – 100 000 лв.

2. Приложение 2 – неразделна част от Решение № 808/ 29.01.2010 година, тъй като се запазва баланса между приходите и разходите и не следва промяна по функции, групи, дейности и параграфи в бюджет 2010 година.

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Поемане на краткосрочен дълг, Вх. № 2650/ 26.02.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 9:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – против, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Росен Иванов – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, 2 „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 842

На основание чл. 21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, т. 7 и чл.17 от ЗОД, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за поемане на общински дълг като определя:

1. Обект на дълга – Авансово финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2010 година.

2. Максимален размер на дълга по Номинална стойност – 1 000 000 лева; 3. Валута - лева;

4. Вид на дълга – Търговски кредит;

5. Начин на обезпечаване - Собствени приходи 6. Условия за погасяване - Съгласно погасителен план

7. Максимален лихвен процент – ОЛП плюс надбавка – до 7%.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да проведе процедура за избор на финансова институция, която да осигури необходимото финансиране по проекта.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от НСПСПК, Вх. № 2723/ 11.03.2010 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Ще кажа няколко думи по трите точки – тази и двете следващи, които касаят нормативната уредба. Материалите са разгледани, но трябва да поясня някои неща. Ако се приемат предлаганите в Правилника промени, това означава, че директорът на НС за приватизация ще бъде избиран в началото на мандата и ще бъде такъв, докато следващият мандат не реши нещо друго. В случаите, когато по някаква причина неговото трудово правоотношение бъде променено, новото, което предлагаме, е неговите функции да се изпълняват до края на мандата от директора на Дирекция „Бюджет, икономика и инвестиции”.

Второто съществено предложение е в Методиката за управление на приходите от приватизация е финансово-счетоводната дейност и отчетност на приходите от приватизацията да бъдат изведени като дейности от Агенцията и да се изпълняват от общото счетоводство на Общината.

Третото предложение е в Методиката за определяне на оценките и на началните цени е да увеличим преференциите или възможностите за разсрочено плащане на бъдещите приобретатели на вещно право. Вместо досегашните минимум 70 % да допускаме с решение на ОбС не по-малко от 30 % от първоначалната стойност на сделката, разсрочване не до 12, а до 24 месеца, олихвяване с основния процент плюс 10, какъвто е законният принцип и ипотекиране на неизплатената част, докато се изплати окончателно или прехвърляне на дялови акции, когато става въпрос за търговски дружества след окончателното плащане.

Другите промени са произтичащи от тази и по първата, която касае директора на Агенцията по приватизация. Искам да кажа, че сегашният директор – г-н Байнов, планира да излезе в пенсия на 8 април т.г. Това означава, че автоматично, без нарочно решение функциите на директора ще бъдат изпълнявани до края на мандата от г-жа Снежана Данева – директор на съответната дирекция в ОбА. Ако се приемат и промените в методиката, вероятно на едно от следващите заседания НС ще утвърди и нов щат на Агенцията, т.е. счетоводството да се изпълнява от общото счетоводство на Общината.

Предложението по т. 10 беше прието с 23 „за”, „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 843

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 от ЗПСК и във връзка с § 3, ал.1 от Правилника за дейността на ОбАП , Великотърновски Общински съвет

1. Изменя и допълва Правилника за дейността на Общинска агенция за приватизация, както следва:

- чл. 8

Било : (4) От страна на общинската администрация и ОбАП в заседанията на НСПСК участвуват: зам. кмет и/или директор дирекция , изп. директор и юрист на ОбАП, които имат съвещателен глас и технически секретар, който организира заседанията и води протокол.

Става: (4) В заседанията на НСПСК участват представители на общинската администрация,ОбАП и юрист, които имат съвещателен глас и технически секретар, който организира и заседанията и води протокол.

- чл. 10. Надзорният съвет изпълнява следните функции:

Било : т. 5. Разглежда всяко тримесечие отчет за работата на ОбАП.

Става: т.5 Разглежда всяко шестмесечие отчет за работата на Об АП

………………………………………………………………

Било: т. 14. Определя общите правила и условия за назначаване на изп. директор и служителите в ОбАП и одобрява щатното разписание на агенцията; прави персонално предложение до ОбС за назначаване на изп. директор.

Става: т. 14. Определя общите правила и условия за назначаване на изп. директор и служителите в ОбАП; одобрява щатното разписание на служителите в ОбАП по предложение на Кмета на Общината; прави предложение до ОбС за избиране на изп. Директор,съгласувано с Кмета на Общината.

- чл. 11

Било : Чл.11.Изпълнителен директор на Об АП:

(1) Изпълнителният директор се назначава и освобождава от кмета на общината по предложение на Надзорния съвет до ОбС .

(2) Изпълнителния директор изпълнява следните функции:

1. Организира и ръководи дейността на ОбАП съобразно закона и решенията на Общинския и Надзорния съвет .

2. Представлява Общинската агенция за приватизация.

3. Сключва и прекратява договорните отношения със служителите на агенцията .

4. Сключва договори с организации и лица по въпроси, свързани с осъществяване предмета на дейност на агенцията.

5. Упълномощава лица да извършват определени действия, свързани с функциите на агенцията.

Става: Чл.11.Изпълнителен директор на Об АП:

(1) /изм./ Изпълнителният директор се избира от ВТОбС за времето на мандата на Общински съвет Велико Търново по предложение на Надзорния съвет по приватизация и следприватизационен контрол, съгласувано с Кмета на Общината.

(2) /нова/ Кметът на Общината сключва, изменя и прекратява трудовото правоотношение с лицето, избрано по реда на предходната алинея.

(3)/нова/При прекратяване на трудовото правоотношение с Изпълнителния директор на ОбАП, до избора на нов, функциите му се поемат от лицето, заемащо длъжността „Директор на дирекция „Бюджет, икономика и инвестиции” при Община Велико Търново.

(4) /нова/ При изтичане на мандата на Общински съвет Велико Търново, Изпълнителният директор на ОбАП продължава да изпълнява функциите си до избора на нов Изпълнителен директор на ОбАП.

(5) /предишна ал. 2/ Изпълнителния директор изпълнява следните функции:

1. Организира и ръководи дейността на ОбАП съобразно закона и решенията на Общинския и Надзорния съвет .

2. Представлява Общинската агенция за приватизация.

3. Сключва и прекратява договорните отношения със служителите на агенцията .

4. Сключва договори с организации и лица по въпроси, свързани с осъществяване предмета на дейност на агенцията.

5. Упълномощава лица да извършват определени действия, свързани с функциите на агенцията.

- § 1 от Преходните и заключителни разпоредби се създава

(5) /нова/ За времето на изпълнение на функциите Изпълнителен директор на ОбАП, лицето по чл. 11, ал. 3 получава възнаграждение в размер на 50% от РЗ за длъжността.

- § 4 от Преходните и заключителни разпоредби

Било: § 4. Този Правилник, заедно с направените изменения и допълнения, влиза в сила след приемането му с решения № 755 / 16.05.2002 г., № 19/ 18.12.2003г, № 27 / 20.12.2007 г. и № 515/19.03.2009 г. на Великотърновски Общински съвет.

Става : § 4. Този Правилник, заедно с направените изменения и допълнения, влиза в сила след приемането му с решения №№ 755/ 16.05.2002 г., 19/ 18.12.2003 г., 27/20.12.2007 г., 515/19.03.2009 г. и решение № 843/ 18.03.2010 на Великотърновски Общински съвет .

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да направя едно процедурно предложение: колеги съветници, които отсъстват повече от 2 точки на днешното заседание, да не им се смята за присъствен ден.

Г-н Георги Стефанов поясни, че това може да се отчете при поименните гласувания, които се документират.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от НСПСПК, Вх. № 2724/ 11.03.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 844

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 от ЗПСК и чл. 10, т. 1 от Правилника за дейността на ОбАП, Великотърновски Общински съвет

1. Изменя и допълва Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в Община Велико Търнов , както следва :

- чл. 10 (1) Орган за управление на фонда е Надзорния съвет, който:

……………………………………………………………………………

Било: (3) Оперативно техническата работа , свързана с функционирането на фонда по предходните алинеи се извършва от ОбАП и отдел "Бюджет и финанси", съобразно взетите решения от Об. съвет и НСП.

Става: (3) Оперативно техническата работа , свързана с функционирането на фонда по предходните алинеи се извършва от ОбАП, а оперативно счетоводната работа се извършва от отдел "Бюджет и финанси" при Община Велико Търново, съобразно взетите решения от Общински съвет, НСПСК и действащото законодателство.

- чл. 11

Било: (4 ) Приходно-разходната сметка се изготвя от Об АП и се одобрява от Надзорния съвет за приватизация , заедно с годишен план за работа ;

Става: (4 ) Приходно-разходната сметка се изготвя от ОбАП и отдел „Бюджет и финанси" при Община Велико Търново и се одобрява от Надзорния съвет за приватизация, заедно с годишен план за работа ;

- чл. 14

Било: (1) Оперативната работа по обслужването на фонд „Покриване на разходи за приватизацията” се извършва от щатния персонал на ОбАП в съответствие с одобрена „Инструкция за финансово управление и контрол”, която е неразделна част от тази наредба.

Става: (1) За обслужването на фонд „Покриване на разходи за приватизацията" оперативно-техническата работа се извършва от щатния персонал на ОбАП, а оперативно-счетоводната работа се извършва от отдел "Бюджет и финанси" при Община Велико Търново, в съответствие с действащото законодателство.

VІІ.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

създава нов чл.17

чл. 17 Наименованието на „ фонд Покриване на разходи за приватизация” в Наредбата да се чете: „фонд Разходи за приватизация и следприватизационен контрол”.

Тази Наредба, заедно с направените изменения и допълнения, влиза в сила след приемането й с решение № 780/ 13.06.2002 г. и решение № 844/ 18.03.2010 г. на Великотърновски Общински съвет.

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от НСПСПК, Вх. № 2722/ 11.03.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 845

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 от ЗПСК и чл. 10, т. 1 от Правилника за дейността на ОбАП, Великотърновски Общински съвет

1. Изменя и допълва Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси , сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол както следва :

- чл. 2,ал.2

Било: Всички дейности, свързани с подготовката и организацията на приватизационния процес на обектите, за които има приети решения на Об съвет , а така също и по следприватизационния контрол се извършват от Общинската агенция за приватизация /ОбАП/ на основание чл. 4, ал. 2 от ЗПСК и Правилник за дейността на Об АП приет с реш.81/1996 г., изм. и доп. с реш. №№ 755/2002 г. и 19/18.12.2003 г. на Об съвет.

Става: Всички дейности, свързани с подготовката и организацията на приватизационния процес на обектите, за които има приети решения на Обсъвет, а така също и по следприватизационния контрол, се извършват от Общинската агенция за приватизация /ОбАП/ на основание чл. 4, ал. 4 от ЗПСК и Правилник за дейността на Об АП приет с реш.81/1996 г., изм. и доп. с реш. № 755/2002 г., № 19/18.12.2003 г., № 27/20.12.2007 г., 515/19.03.2009 г. и № 843/ 18.03.2010 г. на ВТОбС на Об съвет.

- чл. 3,т.6

Било: т. 6 заплащане на дължимата сума,…………………………

- началната вноска /в случаите на разсрочено плащане/ не може да бъде по-малка от половината на определената цена, а срокът за издължаване на остатъка не може да бъде по-голям от 12 месеца, считано от датата на сключване на договора;

- при всяко плащане за издължаване на остатъка от определената цена върху неиздължената част от цената се начислява законна лихва /ОЛП + 10 пункта/, а при закъснение с не повече от 30 дни и неустойка в размер на 10 на сто от дължимата сума към датата на нейния падеж ;при закъснение с повече от 30 дни на дължимо плащане по договора продавачът има право едностранно да предприеме мерки за прекратяване на договора;

Става т.6 заплащане на дължимата сума,…………………………

- началната вноска /в случаите на разсрочено плащане/ не може да бъде по-малка от 30 на сто от определената цена, а срокът за издължаване на остатъка не може да бъде по-голям от 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, като за периода до окончателното изплащане имотът се ипотекира в полза на продавача, а собствеността върху дяловете и акциите се прехвърля след окончателното изплащане на цената;

- купувачът издължава остатъка по договореност на равни 3 или 6 месечни вноски, като при закъснение от графика върху неиздължената част започва да се начислява законна лихва /ОЛП плюс 10 /; при забава с повече от 30 дни продавача има право едностранно да прекрати договора без да дължи връщане на получените суми;

- VІІ.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Било: § 2. Измененията и допълненията на приетата с реш. № 48/ 22.01.2002 Методика за приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, приети с решения №№ № 369/ 16.12.2004 г, 433/ 10.03.2005 г., 191/22.05.2008г, 484/ 19.02.2009г, 572/ 21.05.2009г, 725/ 22.10.2009 г на Об. съвет и влизат в сила от датата на приемането им

Става: § 2. Методиката за приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси е приета с реш. № 48/22.01.2004 г. Измененията и допълненията на същата са приети с решения №№ № 369/ 16.12.2004 г, 433/ 10.03.2005 г., 191/ 22.05.2008 г, 484/ 19.02.2009 г, 572/ 21.05.2009г, 725/ 22.10.2009 г. и 845/ 18.03.2010на Об. съвет и влизат в сила от датата на приемането им.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване в годишния план за приватизация на обект находящ се на ул. „Никола Габровски” № 78, гр. Велико Търново, Вх. № 2648/ 26.02.2010

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 13:

Стефан Стоянов – против, Петьо Атанасов – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Росен Иванов – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 846

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3 от ЗПСК, Великотърновски Общински съвет

Включва в годишния план за приватизация за 2010 година и открива процедура за приватизация на обособена част от „Комунално стопанство” ЕООД - В. Търново, представляваща: „Офисни помещения”,разположени на втори етаж от административна сграда,находяща се на ул. „Н. Габровски” № 78, гр. В. Търново .

Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на обособената част, сключването на договори за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Общинския съвет.

Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка по установения от закона ред и приетите решения от Великотърновски Общински съвет.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от НСПСПК, относно „Пиено” ЕООД, гр. Лясковец, Вх. № 2721/ 11.03.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 14:

Стефан Стоянов – против, Петьо Атанасов – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Росен Иванов – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 847

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2 , чл. 4 , ал. 4 и чл. 32, ал. 2, т. 1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 46, ал.1, т. 5 от ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 711/ 24.09.2009 г., Великотърновски Общински съвет

Приема начална цена в размер на 350 000 лева за продажба на 945 дяла, представляващи 100 процента от капитала на общинско търговско дружество „ПИЕНО” ЕООД – гр. Лясковец. Сделката е освободена от ДДС.

Утвърждава тръжна документация и определя начин за продажба на посочените в т. 1 дялове от дружеството - “търг с явно наддаване”, при стъпка в размер на 25 000 лева над определената начална цена.

Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга 28 дни след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник"; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

Утвърждава тръжна документация и договор за продажба на дружеството. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 600 лева /с ДДС/. Цената на тръжната документация да се заплаща в офиса на „Общинска банка ” АД - клон Велико Търново , находящ се в сградата на Общината по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се получава от кандидатите за участие или нотариално упълномощени от тях лица в стая 419 на Общината, след представяне на документ за извършено плащане.

За допускане до участие в търга кандидатите следва да внесат депозит в размер на 100 000 лева. Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при „ОБЩИНСКА БАНКА”АД - клон Велико Търново,BIC код SOMBBGSF.

Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на дружеството да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при „ОБЩИНСКА БАНКА” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на дружеството до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината.

Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за дружеството по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

При неявяване на купувачи, повторен търг за дружеството да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от НСПСПК относно имот на ул. „Независимост” № 18, гр. Велико Търново, Вх. № 2720/ 11.03.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 15:

Стефан Стоянов – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – въздържал се, Филип Евтимов – въздържал се, Николен Стойнов – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Цветанка Недева - въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 7 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 848

На основание чл. 3 ,ал. 3, т. 2 , чл.4 , ал. 4 , чл. 31,ал.1 и чл. 32,ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 7 от ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 796/ 21.01.2010 година на Общински съвет – В. Търново, Великотърновски Общински съвет

Приема начална цена в размер на 193 300 лева за продажба на общински нежилищен имот ,представляващ: „Магазин”, с идентификатор 10447.507.158.2.1 и със ЗП 64,40 кв.м.,заедно с 2/3 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 10447.507.158 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Велико Търново, целият с площ 160 кв.м.,който имот е част е от УПИ ХVІІІ-1080 от кв.81 по ПУП-ПР на гр.В.Търново, с административен адрес ул.”Независимост” № 18, гр.Велико Търново.Сделката се облага с ДДС.

Утвърждава тръжна документация и определя начин за продажба на горепосочения обект „търг с явно наддаване” ,при стъпка в размер на 19 330 лева над определената начална цена.

Търгът да се проведе при следните условия : дата на търга 21 дни след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник"; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

Утвърждава тръжна документация и договор за продажба на обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300лева/с ДДС/. Цената на тръжната документация да се заплаща в офиса на “Общинска банка ” АД - клон Велико Търново , находящ се в сградата на Общината по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 , на Общинската агенция за приватизация, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се получава от кандидатите за участие или нотариално упълномощени от тях лица в стая 419 на Общината, след представяне на документ за извършено плащане.

За допускане до участие в търга за обекта кандидатите следва да внесат депозит в размер на 70 000 лева. Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при“ОБЩИНСКА БАНКА”АД - клон Велико Търново,BIC код SOMBBGSF.

Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на обекта да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинска агенция за приватизация, при „ОБЩИНСКА БАНКА” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обекта до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга.Срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .

Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

При неявяване на купувачи, повторен търг за обекта да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от НСПСПК, Вх. № 2719/ 11.03.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 16:

Стефан Стоянов – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 849

На основание чл. 3 ,ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3 , т.1 от ЗПСК,чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 46,ал.1,т. 5 от ЗДДС, чл. 5, чл. 6 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решения № № 1347/ 19.04.2007 г. и 190/ 22.05.2008 година на Общински съвет, Великотърновски Общински съвет

Намалява с 50 /петдесет / на сто приетата с решение № 190/ 22.05.2008 г. на Великотърновски общински съвет начална цена за продажба на 19 579 поименни акции от „ВТО Мултиком” - АД ,Велико Търново,представляващи 34 на сто от капитала на дружеството.

За посочения в т. 1 пакет от акции да се проведе търг с явно наддаване при следните условия:

2.1 Начална тръжна цена за продажба на 19 579 поименни акции от “ВТО Мултиком” АД, гр.Велико Търново, представляващи 34 на сто от капитала на дружеството – 200 000 лева. Сделката е освободена от ДДС.

2.2 Стъпка за наддаване - 20 000 лева.

2.3 Дата на търга - 21 дни след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник" ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

2.4 Цена на комплект тръжна документация - 600 лева /с ДДС/. Цената се заплаща в офиса на “Общинска банка ” АД - клон Велико Търново, в сградата на Общината по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация, BIC код SOMB BGSF. Получаване на документацията от Общинска агенция за приватизация - ст. 419 на Общината. Кандидатите за участие се легитимират пред Об АП с документ за самоличност и документ за актуално правно състояние , а в случаите на упълномощаване - с нотариално заверено пълномощно.

2.5. Депозит за участие в търга – 60 000 лв. Внасят се по сметка BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF.

2.6. Заплащане на тръжната цена и сключването на договор за продажба - в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит се заплаща в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF Непарични платежни средства не се приемат.

2.7 Срокове: за заплащане на тръжната документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; за получаване на тръжната документация - до 12,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; за оглед и посещения - до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга - след закупена документация и издадено удостоверение от Об АП; за внасяне на депозит - до 16,00 часа на деня предхождащ датата на търга; за подаване на документи за участие - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга - в ст.419 на общината.

2.8. Допуска се и разсрочено плащане при следните условия: начална вноска не по-малка от 30 на сто от определената цена; срок за издължаване на остатъка - не по-голям от 24 месеца, считано от датата на сключване на договора , на равни 3 или 6 месечни вноски, по договореност с купувача; собствеността върху акциите се прехвърля след окончателното изплащане на цената .

3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да организира приватизационната сделка по установения от закона ред и взетите решения от Общинския съвет .

4. При неявяване на купувачи на обявената с това решение дата да се проведе повторен търг след 14 дни, при същите условия.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Господата от ГЕРБ не престават да ме изненадват. По предната точка гласуваха „въздържал се”, а тук гласуваха „за”, където цената е на 50 %.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Имам една молба към Вас, г-н Димитров, ние никога не сме коментирали Вашите гласувания от тази трибуна. Моля Ви да спрете да го правите.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне на правилата за ползване на мерите и пасищата от ОПФ на територията на землището на с. Велчево, Вх. № 2669/ 04.03.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 17:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 850

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37 п от ЗСПЗЗ, във връзка с членове от 37 и до 37о от ЗСПЗЗ, Великотърновски Общински съвет

Определя за индивидуално ползване от животновъдите в землището на с. Велчево, общ. Велико Търново, срещу годишна такса в размер на 3,50 лв./дка, следните общински мери и пасища:

 

№ по ред № на имот физически блок местност кат. площ /дка/ състояние на пасището
1 2 3 4 5 6 7
1 000622 51 (ПМЛ) ------------ ІV 44,062 задоволително
общо за землището 44,062  

 

Горепосочените имоти се предоставят за ползване на следните животновъди:

2.1. ЗП – АНГЕЛ ЛАЗАРОВ ИЛИЕВ – ЕГН 3306111522, с постоянен адрес с. Велчево, общ. Велико Търново, Заявление вх. № 94-АА-190/22.02.2010 г., притежаващ съгласно Декларация от 22.02.2010 г. ЕРД над 24 месеца – 1 брой, ДРД овце – 13 броя и кози – 7 броя и еднокопитни (кон) – 1 брой – предоставят се за ползване 30,000 дка пасища, представляващи: поземлен имот № 000622 – част с площ 30,000 дка, м. Дюлев рът по КВС на с. Велчево за срок от 5(пет) години, срещу годишна такса за ползване в размер на 105,00 лв.

Възлага на Кмета на Община В. Търново да предприеме съответните законови действия за сключване на договори със земеделските производители по т. 2, за ползването на мерите и пасищата от ОПФ, съобразно настоящото Решение.

Животновъдите, ползватели на мерите и пасищата от ОПФ, се задължават:

4.1. Да изготвят годишен план за паша за всяка от годините на договора.

4.2. Да поддържат пасищата и мерите съгласно одобрените от Министерството на земеделието и храните ”Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние”.

4.3. Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност и да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове (орлова папрат, чемерика, айлант, аморфа и къпина).

4.4. Да не променят предназначението им и да не ги разорават. Да не ги използват за неземеделски нужди.

4.5. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и др. отпадъци.

4.6. Да не се пали растителност в мерите и пасищата.

4.7. Агротехнически мероприятия, като подсяване, торене, борба с плевелната растителност, отводняване и напояване се съгласуват с общинска администрация, а мероприятията: почистване от камъни и почистване от храсти, с кмета/кметския наместник/ на населеното място.

4.8. Мерите и пасищата да се опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване и др.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на частично изменение на ПУП, кв. № 35, гр. Килифарево, Вх. № 2681/ 08.03.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 18:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – въздържал се, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 851

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ одобрява частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация за УПИ ХІІ-508 от кв.35 по плана на гр.Килифарево, както следва: закриване на проектна улица между ОК ОК 101-100; създаване на нова улица от ОК 99 до ОК 101 по съществуваща на място улица; промяна на дворищно-регулационните линии между УПИ ХІ-509,510, УПИ ХІІ-508 и УПИ ХІІІ-507 от кв.35 по плана на гр.Килифарево по имотни граници и промяна на дворищно-регулационните линии между УПИ ХІV-506 и УПИ VІІ-505 от кв.36 по плана на гр. Килифарево по имотни граници. На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

Съгласно разпоредбите на ЗОС частите, предвидени за улица, представляват публична общинска собственост. На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл.6, ал.1 ЗОС и чл.2,ал.3 НРПУРОИ Общинския съвет дава съгласие частите от проектна, но не приложена улична регулация, които попадат в новообразуваните имоти, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване проект на частично изменение на ПУП, кв. № 643 и кв. № 644, гр. Велико Търново, Вх. № 2678/ 08.03.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 19:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 852

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ одобрява проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ І - за „жилищни нужди и обществено обслужване” и УПИ ІІІ- за „смесено предназначение” от кв. 643 и за УПИ VІІ- за „жилищни нужди и обществено обслужване” от кв. 644 по плана на гр. Велико Търново:

- закриване на част от проектна улица между ОК ОК 3 – 2807 – 2805 - 2804, като северозападната част от проектната улица между ОК ОК 2799 - 2800 – 2804 става улица – тупик; създаване на пешеходна алея, при ширина 3,00 м, между квартали 644 и 643; обединяване на УПИ І- за „жилищни нужди и обществено обслужване” и УПИ ІІІ- за „смесено предназначение” от кв. 643 и УПИ VІІ- за „жилищни нужди и обществено обслужване” от кв. 644 в един общ УПИ с отреждане – УПИ І – за „жилищни нужди и обществено обслужване” от кв.643;

- за новообразувания УПИ І – за „жилищни нужди и обществено обслужване” от кв. 643 - запазва се новопредвидената жилищна застройка с височина до 30,00м, в северозападната част на имота, / съгласно одобрен ПУП – план за застрояване с решение № 411 от Протокол № 26/ 27.01.2005г на Великотърновски Общинския съвет/ и се предвижда свободно застрояване на жилищна сграда – при височина до 15,00м, в югоизточната част на имота, и подземно паркиране; линии на застрояване – ограничителни.

- план за озеленяване за новообразувания УПИ І - за „жилищни нужди и обществено обслужване” от кв. 643 по плана на гр. Велико Търново.

2. Съгласно разпоредбите на ЗОС, частите от улична регулация, попадащи в обхвата на проекта за ЧИ на ПУП – ПРЗ, представляват публична общинска собственост. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 ЗОС и чл. 2, ал. 3 НРПУРОИ, Великотърновски Общинският съвет дава съгласие частите от улична регулация, попадащи в новообразуван УПИ І от кв.643 по плана на гр. Велико Търново да бъдат обявени за частна общинска собственост.

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 2685/ 08.03.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 20:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 853

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС и чл. 2, ал. 3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие частите от улична регулация, попадащи в урегулиран поземлен имот УПИ ІІІ „за жилищни нужди и обществено обслужване” от стр. кв. 51 по ПУП на гр. Велико Търново, останалата част от който е собственост на Димитър Стефанов Стефанов, с адрес гр. Велико Търново, ул. „Краков” №8, вх. Г и Наташа Димитрова Обретенова с адрес с. Арбанаси, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост за части от имоти в обхвата на разработка, приета с решение №186 по протокол № 21 от 16.12.2009 г. на ЕСУТ, като:

2.1. Община Велико Търново прехвърля на Димитър Стефанов Стефанов, с адрес гр. Велико Търново, ул. „Краков” №8, вх.Г и Наташа Димитрова Обретенова с адрес с. Арбанаси, правото на собственост върху част с площ от 6,35 /шест цяло тридесет и пет стотни/ кв.м. от общински имот – улична регулация за улица с ОК-ОК №№1241-1241а, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 1 347 /хиляда триста четиридесет и седем лева/ лева без начислен ДДС.

2.2. Димитър Стефанов Стефанов, с адрес гр. Велико Търново, ул. „Краков” №8, вх.Г и Наташа Димитрова Обретенова с адрес с. Арбанаси, прехвърлят на Община Велико Търново правото на собственост върху част от собствения си имот – УПИ ІІІ от стр. кв. 51 по ПУП на гр. Велико Търново, попадаща по проект в улична регулация, с площ от 6,41 /шест цяло четиридесет и една стотни/ кв.м., срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 1 359 /хиляда триста петдесет и девет/ лева без начислен ДДС.

3. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПР и ПЗ – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имоти.

 

В 11.00 часа беше обявена 10-минутна почивка.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Роза Мишева – общински съветник, Вх. № 2440/ 07.01.2010 г.

Г-жа РОЗА МИШЕВА прочете питането си относно реализирано залесяване на горски площи и постави един допълнителен въпрос: „Искам да огласите кои са собствениците на „Лес инженеринг” ООД.

Г-н РУМЕН РАШЕВ прочете отговор на питането.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Не мога да бъда удовлетворена от един отговор, в който почти всички въпроси, които съм задала конкретно, Вие отклонявате. Аз питам все пак каква е ползата за Общината, след като терените от землището на В. Търново се заменят с такива терени като този във Въглевци с презумпцията, че след известно време там ще бъде развит инвестиционен интерес? Доколко това е целесъобразно за бюджета на Общината? Трябва ли наистина с такива екстремни сделки да се обезкостяват апетитни терени и да се претендира, че това е свързано с инвеститорски интерес и така се решават проблемите на Общината? С такива сделки, които са неконтролируеми и стават с някакво задкулисно договаряне, където няма достатъчно аргументи за целесъобразността на тази сделка, е въпрос доколко Общината наистина има интерес. В сделките, които е предлагал, г-н Ковачев е заявявал, че е съумял да привлече инвеститорски интерес, което е недостатъчно сериозно.

Не ми отговорихте кой е собственикът. Това са г-н Хилендар Тодоров, съпругата на г-н Ковачев и Бахрие Симидчиева, която е в роднински отношения с един човек, който също е в залата. Всички тези неща наистина подлагат на съмнение доколко целесъобразна е тази сделка и защитима от морална гледна точка. Г-н Ковачев обича да се изживява като морален ментор, който има моралното право да аргументира всички действия и да бъдат отклонявани по всякъкв начин всички упреци към неговата дейност. Бях провокирана от това, че той се вживява в тази роля, в която той трудно може да се вживее. Още повече, че това, което е заявено от фирмата, не е изпълнено и това не е единствената сделка, при която има заявени сериозни инвестиционни намерения и всъщност ОбС е използван като параван, за да се възползват едни и същи хора. Защото знаем кой закупи терените на Картала, в Арбанаси – това са общоизвестни фигури, там няма случайни хора. Да не би „Екоинвест” да е случайна фирма и да не знаем за какво става дума? Да не би „Лесинженеринг” да е случайна фирма, или „Кентавър 4”? Всичко това хвърля съмнение върху моралните съображения и целесъобразността на тази сделка.

Що се отнася до „Натура” – хората казаха и добре, че има такива движения, защото това безконтролно превръщане на ОбС в тържище, както се беше изразил Тодор Тодоров в предния мандат, наистина се съмнявам, че работи в интерес на Общината. Аз питам доколко наистина се защитават общинските интереси в такива сделки.

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Роза Мишева – общински съветник, Вх. № 2441/ 07.01.2010 г.

Г-жа РОЗА МИШЕВА прочете питането си относно реализацията на мащабни инвестиционни намерения от фирма „Кентавър 4” ООД.

Г-н РУМЕН РАШЕВ прочете отговор на питането.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Считам за недостатъчно убедителен този отговор, а още повече съмнението, че може би аз разполагам с някакъв материал, който съм откраднала или придобила по друг начин. И тогава съм гласувала „против”, защото бях впечатлена от това, което се прави или има намерение да се направи във В. Търново. Какво става след подкрепата на сделката при тези големи инвестиционни намерения? Освен това аз наистина питам за тези задкулисни игри. Първо се симулира някакво договаряне, някакви доументи, а след това нещата се провалят. Няма нито един документ, който да осигурява тези намерения, още повече като знаем кой е собственикът на „Кентавър 4”. Аз питам: къде беше договорено това и защо някак задкулисно началникът на „Общинска собственост” е подвеждал ОбС с предложения, които имат за цел да облагодетелстват определени личности? Това ли е целесъобразно и законосъобразно? Да не говорим за констатациите на Сметната палата, за пропуските и грешките, които са допуснати и които са неглижирани от г-н Ковачев.

Не мога да бъда удовлетворена от Вашия отговор, защото наистина съществуват съмнения за облагодетелстване. Аз искам да цитирам прокурора, който казва, че единствената целесъобразност и полза не е за Общината, а ползата са преференциалните условия, при които г-н Ковачев се е сдобил с хотел. И аз питам за какво е използван ОбС? И защо все още не са внесени тези предложения, които се отчитат като регулатор и контрол върху сделките? Това е упоменато в констатациите на Сметната палата, където във връзка с тази препоръка не сме предприели още нищо: критерии, свързани с извършването на разпореждане с общинска собственост и задължения за изготвяне на правно-икономическа обосновка за всяка конкретна сделка и регламентирането на правила за контрол и отчетност на дейността, свързана с разпореждането на общинското имущество. Така че наистина при липсата на тези регулативни норми и в бъдеще ОбС не е застрахован от възможността отново да направи такива грешки, които не са в интерес на Общината. Що се отнася до това, което казахте за това, че не влиза във Вашите правомощия за контрол. Аз разполагам с един нотариален акт, който е документ за извършена сделка с продавача Цветанка Борисова Тодорова. Там изобщо няма идея да бъде реализирано нито едно инвестиционно намерение, както не са реализирани инвестиционните намерения и относно засаждане и опазването на горите от „Екоинвест”. Така че всичко това случило се зад паравана на ОбС и със своеволието на общински служители, наистина застрашава ОбС от възпроизвеждане на грешките, които са против интересите на Общината.

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Богдан Ковачев – общински съветник, Вх. № 2485/ 19.01.2010 г.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Бих искал да помоля г-н Председателя и г-н Кмета, ако може да сменим реда на моите питания, тъй като едно от тях се покрива с това на г-жа Мишева.

Мисля, че не е етично г-жа Мишева да коментира колегите си от бившия Общински съвет. Тя даже обиди и сегашните си колеги с това оспорване в съда, но тя загуби делото, заедно със Стоян Витанов.

Г-н Ковачев прочете питането си с вх. № 2487 относно реализация на мащабни инвестиционни намерения от фирмите „Макдоналдс-България” и „Гама 2000” ООД – В. Търново.

Г-н РУМЕН РАШЕВ прочете отговор на питането.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Целта на моето питане е да се хигиенизира общественото пространство. Не може хора, които са вършили безобразия, сега да поставят същите въпроси, разчитайки на липсата на документи. Това е на вниманието на всички природозащитници: първата замяна във В. Търново е извършена на терен, предназначен за озеленяване с акт за общинска собственост, 3950 кв.м. След това е разделен и унищожен. Второ: всеки да си отговори сам на въпроса, тогава г-жа Мишева е била зам. кмет, реализирани ли са намеренията на „Макдоналдс”; унищожена е единствената възможност за пряка връзка със Зоната. Недопустимо е г-жа Мишева да задава същите въпроси на следващата администрация, след като тя знае какви безобразия са се вършили. По-нататък ще цитирам фактите, а вие ще си направите извода за част от тези хора, които ангажират общественото внимание и се опитват да манипулират обществото и очевидно за свои цели блокират и развитието на Общината.

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Богдан Ковачев – общински съветник, Вх. № 2486/ 19.01.2010 г.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ прочете питане с вх. № 2485 относно приватизация на незавършен обект на строителство „ГУМ”.

Г-н РУМЕН РАШЕВ прочете отговор на питането.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Ако продължа в тона на г-жа Мишева, оттук биха могли да излязат неясни неща относно регистрацията на тази фирма – кога точно е регистрирана и как толкова бързо след пререгистрацията се е сдобила с такав сума и е приватизирала обекта, но аз казах, че само ще посоча факти, вие направете изводите. Един от заместник-кметовете, който непрекъснато атакува сегашната администрация на д-р Рашев – че Общината се декапитализира, че се ощетява с неизгодни сделки и замени, черно на бяло предлага с 300 000 долара атрактивен имот да бъде намален. Аз лично не виждам никакви мотиви. Тревожното е, че тук също липсват документи. Аз очаквам да видя как стоят нещата и по следващите ми питания. Ако и там се окаже, че липсват документи, мисля, че трябва да бъдат сезирани съответните органи. Имам чувството, че дългата ръка на бившите служби действа тук. В Общината няма нито един одитен доклад за периода 1995-1999 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Вземам думата за процедура. В Правилника на ОбС е регламементиран режимът на питанията – в чл. 80 е записано, че общинските съветници могат да отправят питанията към кмета на общината и към кметовете на кметствата, в ал. 2 е казано, че питанията към кметовете касаят работата на администрацията, за която те отговарят. Режимът на питанията е изведен пред скоби – на него му е даден приоритет и той влиза винаги в дневния ред и винаги се отговаря на него. Ние сме решили, че питанията се предават по Кабелно радио „В. Търново” и този магнит се оказва силно деформиращ смисъла на механизъма на питанията. Задават се въпросите, които въобще не отговарят на смисъла на чл. 80. Нито г-н Рашев и ръководената от него администрация е участвала и е отговаряла по приватизационната сделка с ГУМ, нито която и да е администрация отговаря за приватизация, защото това е изключителна компетенция на Общинския съвет, нито по негово време е имало законово основание да се отчита кой общински съветник как е гласувал. С това изказване аз искам да кажа, че в бъдеще аз винаги ще възразяват да не се включват в дневния ред питания, които имат всякакви други цели, но не и контрол върху работата на ОбА.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Напълно съм съгласен с Вас, г-н Стефанов, и затова в отговорите съм се стремил да отговарям само за неща, които касаят сегашната администрация – наличие на документи, информация за това кой какъв е бил. Отхвърлям и отклонявам питания, които касаят интерпретация на предишната администрация.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Тази реакция на г-н Стефанов е напълно очаквана, особено като се има предвид, че той е бил председател на ОбС по онова време. Но това са неща, които сега рефлектират – както например, когато изникна необходимост да се направи връзка със Зоната и се оказа, че теренът е даден със замяна. Сега рефлектират действията на тогавашната администрация и на тогавашния ОбС. В този смисъл мисля, че общественият интерес е оправдан и както вече казах, основната ми цел беше именно да напомня, защото може би на това разчитат хора като г-жа Мишева и г-н Стоян Витанов – че паметта на хората е къса и те ще забравят техните недалновидни решения и от позицията на морални съдници ще могат да раздават присъди.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Богдан Ковачев – общински съветник, Вх. № 2487/ 19.01.2010 г.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ прочете питане с вх. № 2486.

Г-н РУМЕН РАШЕВ прочете отговор на питането.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Надявам се, че всеки е започнал да си съставя лично мнение как точно заместтник-кметовете са управлявали община В. Търново до 1999 г. Това е въпрос, който Сдружението за гората при бъдещите си срещи с г-н Витанов може да му зададе. Защо е било това бързане? Нямало е никакъв смисъл да се бърза за тези три дни, в които кметът е отсъствал, трябвало е да се изчака още един ден. Нищо фатално не е станало, освен ако няма някакви задкулисни и тайни договорки, както би казала г-жа Мишева.

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Богдан Ковачев – общински съветник, Вх. № 2488/ 19.01.2010 г.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ прочете питане с вх. № 2488.

Г-н РУМЕН РАШЕВ прочете отговор на питането.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Факт е, че детските градини ги няма. Всеки може да си направи съответните изводи.

ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ОТНОСНО: Питане от Богдан Ковачев – общински съветник, Вх. № 2664/ 04.03.2010 г.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ прочете питане относно незаконно обитаване на жилища, невъведени в експлоатация, претърпени загуби в бюджета заради неплатен данък „Сгради” и такса „Смет” и възможно решение на проблема.

Г-н РУМЕН РАШЕВ прочете отговор на питането.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Само изброявам тези безобразия, а вие решете доколко може да се вярва на тези хора следващия път, когато ви заговорят за обществени интереси и морал.

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Богдан Ковачев – общински съветник, Вх. № 2606/16.02.2010 г.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ прочете питане № 2664 относно обособяване на УПИ за жилищно строителство.

Г-н РУМЕН РАШЕВ прочете отговор на питането.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Става ясно, че където и да пипнем, излизат зелени площи: блокът на г-н Витанов, теренът на „Макдоналдс”. Къде е била тогава будната гражданска съвест? Заповедта е подписана от името на кмета от г-н Витанов от 28.06.2008 г. Решението на архитектурната комисия е било три месеца по-рано. Кое е налагало толкова спешно да бъде подписана тази заповед по време на отсъствието на кмета? Съгласно действащия тогава ЗУТ само със съгласие на Министерството на регионалното строителство може да бъде упълномощен един заместник-кмет да подпише промяна в ПУП проекти и т.н. Ако такова съгласие към настоящия момент не е имало, всички подобни заповеди са правно неиздържани, нищожни от правна гледна точка. След 1989 г. много продажби на жилища бяха обявени за недействителни от съдилищата именно защото са били подписани от заместник-председатели на изпълкоми вместо от председателите.

Надявам се, че вече сте си съставили ясна представа за така наречените защитници на обществените интереси, включително г-жа Роза Мишева и г-н Витанов и за в бъдеще всеки сам ще може да преценява какво ще бъде отношението към повдигнатите от тях въпроси.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Милен Михов – общински съветник, Вх. № 2662/ 04.03.2010 г.

Г-н МИЛЕН МИХОВ прочете питане с вх. № 2662.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Преди това ще Ви кажа само: моите виждания са изпълнение на закона, защото един философ беше казал: „Само законът може да ни даде свободата”, и мисля, че това е принцип, който трябва да спазваме всички. Надявам се никой да не си мисли, че можем да стигнем до ситуацията в гр. Перник.

Г-н Рашев прочете отговор на питането.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Аз съм полудоволен от Вашия отговор. Не очаквах нещо по-различно като отговор. Вие цитирахте един древен мъдрец, но аз ще цитирам Маркс, който казва, че свободата е осъзната необходимост. Но аз не считам, че кучетата са необходимост за нашето общество. Моята цел беше да поставя темата на вниманието на ОбА и на ОбС и аз апелирам към всички колеги да се фокусираме към този въпрос и да предприемем необходимите мерки в рамките на закона, защото това е нещо, което преди всичко застрашава здравето на нашите съграждани.

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Становище от д-р Румен Рашев относно предложение на г-н Богдан Ковачев – общински съветник, Вх. № 2689/ 08.03.2010 г.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Предлагам точката да се отложи, като имам предвид това, че още не е приет Общият устройствен план на В. Търново.

Предложението за отлагане на точката беше прието с 19 „за”, 1 „против” и 5 „въздържали се”.

От името на Председателството г-н Чокойски предложи удължаване на работата на Общинския съвет с един час. Предложението беше прието с 26 ”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от г-н Тошо Кръстев – кмет на с. Арбанаси относно именуване на улици и площади в с. Арбанаси, Вх. № 2656/ 01.03.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 31 беше прието с 28 ”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 854

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Одобрява именуването на площадите в с. Арбанаси съгласно Приложение 1 и именуването на улици в с. Арбанаси съгласно Приложение 2.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Гласувах „против” не защото съм против предложението, а за да мога да призова да спазваме правилата и нормативните уредби. Трябваше да дадем възможност на кмета на населеното място да вземе позиция.

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение с Вх. № 2731/ 15.03.2010 г.

Г-н НИКОЛЕН СТОЙНОВ: Тази сутрин се запознахме с въпроса. Става дума за Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Това е иновационен подход в нашата Община, единствен в България и проектът е в процедура на оценяване от управляващия орган към Агенцията за социално подпомагане. Изисква се за нуждите на проекта да се предостави помещение общинска собственост. Единствената възможност за това помещение е на ул. „Деньо Чоканов” № 8. Това е общински обект, който е от няколко стаи. Ще се ползва само едната, която е 16 кв.м, а останалите стаи до този момент се ползват от две лекарски практики, които възразиха, тъй като ще се преминава през тяхното помещение. Ние дадохме едно предложение – има възможност да се направи отделен вход и да се затвори помещението. Предлагам да гласуваме да се даде помещението, но с тези забележки: то да се отдели от лекарските практики.

Г-н ГАНИ ПАНТИЛЕЕВ: Ясно е, че тук има някои неща, които трябва да се изяснят. В Комисията аз поисках да се каже колко кв.м са двете помещения. Получих отговор, но тук постъпи друго предложение на колегата Стойнов, затова моля да отложим тази точка, да се уточнят тези възможности и тогава да вземем решение.

Г-жа РОСИЦА ДИМИТРОВА: Аз искам да се извиня за притеснението, което създавам с внасянето на това предложение в последния момент – преди заседанието на ОбС. Ще обясня кое провокира внасянето му. Внесеният проект от Дружеството за разпространение на знанията „Мисъл” е в процедура на оценяване. Тъй като проектът е в иновативно направление – т.е. изграждането на нови социални услуги за рискови групи, които до момента не са намерили място на пазара за социални услуги в България, той е направил силно впечатление на оценяващата комисия с едно изискване за уточнение – посочените помещения за реализирането му не допускат по-нататъшното оценяване на внесеното предложение, поради което оценяващата комисия изисква да се предложат помещения с решение на Общинския съвет – т.е. изисква се истинско партньорство от страна на община В. Търново, а не само партньорство, свързано с методична подкрепа по реализацията на този проект. Единствената възможност е въпросното едно свободно помещение. В текста на предложението са две, тъй като едното е партер, а другото е склад с размер от 6.16 кв.м. В новото предложение са посочени тези две помещения и аз се извинявам, че нямахме време да се срещнем с лекарите, които ползват останалите помещения. Действително входното антре и коридорът е общ. Прави са в това отношение общинските съветници, че ние действително в периода на оценяване на обекта трябва да разясним на лекарската практика за какво става въпрос. При липса на решение от страна на ОбС за отдаване на помещение, проектът най-вероятно няма подлежи на оценяване, тъй като той остава без помещение.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Вие подкрепяте ли предложението на г-н Стойнов в този вариант или във варината, който е предложен от ОбА?

Г-жа РОСИЦА ДИМИТРОВА: Според мен това, което най-много притеснява всички е, че ние не сме говорили с лекарските практики, за да имаме тяхната позиция. Според писмото, изпратено от оценяващите, до днес, 17.30 часа трябва да има становище.

Г-жа МАРИНЕЛА ДЖАРТОВА: Това помещение се намира точно срещу Старческия дом. То е на партера в един жилищен блок. Има една приемна, коридор и след този коридор има достъп до други помещения, включително и това, за което говорим днес. Едно разделяне ще усложни и затрудни изключително работата. Според мен е по-добре да се върви към търсене на съгласие от лекарите, които упражняват тези практики и да се постигне някакъв компромис, който да удовлетворява и двете страни. Трудно ще е разделянето и обособяването като самостоятелно.

Г-н ГАНИ ПАНТИЛЕЕВ: Може ли да отложим сега точката и да я разгледаме днес до края на работния ден.

Предложенеито на г-н Пантилеев беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на финансов план за дейностите по програма „СИНДИ”, Вх. № 2691/ 08.03.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 33 беше прието с 27 „за”, „против” няма, 1 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 855

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет приема

Информация за дейността по програма „СИНДИ” през 2009 г.

Финансов план за дейностите по Програма „СИНДИ” и Детската компонента „Здрави деца в здрави семейства” през 2010 г.

ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публични търгове за отдаване на имоти в землищата на с. Велчево и с. Миндя, Вх. № 2670/ 04.03.2010 г.

КМЕТЪТ НА С. ВЕЛЧЕВО: Подкрепям писменото си становище.

КМЕТЪТ НА С. МИНДЯ: Подкрепям становището си за отдаване под наем на земеделски земи. Ще бъдат необходими за набавяне на груби фуражи.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 34:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 856

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 2 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от ОПФ, Великотърновски Общински съвет

1. Дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години на 7 (седем) броя недвижими имоти частна общинска собственост, земеделска земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Велчево, както следва:

№ по ред № на имот местност начин на трайно ползване кат. площ

/дка/

Начална тръжна цена – годишен наем /лв./
1 001001 Агова кория Нива III 0,607 20,00
2 001002 Агова кория Нива III 1,505 40,00
3 001003 Агова кория Нива III 2,333 60,00
4 001005 Агова кория Нива III 1,886 50,00
5 002008 Могилки Нива III 1,070 30,00
6 002009 Могилки Нива III 0,586 20,00
7 024016 Дюлев рът Нива V 5,801 110,00
ОБЩО:   13,788 330,00

2. Дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години на недвижим имот частна общинска собственост, земеделска земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на Миндя, както следва:

№ по ред № на имот местност начин на трайно ползване кат. площ

/дка/

Начална тръжна цена – годишен наем /лв./
1 010006 Грънчер Нива 8,537 120,00
ОБЩО:   8,537 120,00

3. Дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на 2(два) броя недвижими имоти частна общинска собственост в землището на с. Миндя, както следва:

№ по ред № на имот местност начин на трайно ползване кат. площ

/дка/

Начална тръжна цена – годишен наем /лв./
1 084005 Дъбравата Нива VІІ 7,538 90,00
2 106040 Копацито Нива ІІІ 5,230 130,00
ОБЩО:   12,768 220,00

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публични търгове за отдаване на имоти в землищата на с. Къпиново, с. Пчелище и с. Церова кория, Вх. № 2688/ 08.03.2010 г.

КМЕТЪТ НА С. ЦЕРОВА КОРИЯ: Аз съм дал положително писмено становище, което подкрепям.

Г-н МИРОСЛАВ МАРИНОВ: Искам да направя едно предложение, което е контрапункт на казаното от колегата Румен Димитров. След като кметовете са дали предложения и присъстват в залата, не е необходимо да ги викаме да потвърждават становищата си. Ако някой е решил да не си подкрепи предложението, той може да се изкаже сам.

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 857

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 2 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от ОПФ, Великотърновски Общински съвет

1. Дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години на 33 (тридесет и три) броя недвижими имоти частна общинска собственост, земеделска земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Церова кория, както следва:

 

№ по ред № на имот местност начин на трайно ползване кат. площ

/дка/

Начална тръжна цена – годишен наем /лв./
1 001031 Гробища Нива III 4,490 55,00
2 001032 Гробища Нива III 0,964 12,00
3 005003 Чучура Нива III 2,278 28,00
4 005005 Чучура Нива III 3,355 41,00
5 005007 Чучура Нива III 1,077 13,00
6 005028 Чучура Нива III 3,352 41,00
7 005030 Чучура Нива III 1,922 24,00
8 005031 Чучура Нива III 1,693 21,00
9 005035 Чучура Нива III 0,368 5,00
10 005036 Чучура Нива III 0,328 5,00
11 005042 Чучура Нива III 1,539 19,00
12 005044 Чучура Нива III 0,716 9,00
13 005045 Чучура Нива III 4,079 50,00
14 010011 Баева дъбрава Нива III 0,766 9,00
15 011003 Старите гробища Нива III 0,682 8,00
16 011008 Старите гробища Нива III 1,869 23,00
17 012003 Каймаканча Нива III 1,249 15,00
18 012004 Каймаканча Нива III 2,672 33,00
19 012007 Каймаканча Нива III 0,601 7,00
20 012017 Каймаканча Нива III 4,883 60,00
21 012018 Каймаканча Нива III 2,683 33,00
22 012019 Каймаканча Нива III 0,897 11,00
23 012031 Каймаканча Нива III 1,358 17,00
24 112009 Лясково краище Нива III 1,199 15,00
25 118012 Мочура Нива III 1,639 20,00
26 120004 Каймаканча Нива III 2,899 36,00
27 121017 Каймаканча Нива III 1,102 14,00
28 122026 Каймаканча Нива IV 1,994 23,00
29 129004 Ливадито Нива V 6,943 65,00
30 141008 Полето Нива III 3,002 37,00
31 148008 Кирчевка Нива III 2,000 25,00
32 157007 Реката Нива III 1,537 19,00
33 161020 Братинов рът Нива III 6,399 79,00
ОБЩО:   72,535 872,00

2. Дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на 4(четири) броя недвижими имоти частна общинска собственост в землището на с. Къпиново, както следва:

№ по ред № на имот местност начин на трайно ползване кат. площ

/дка/

Начална тръжна цена – годишен наем /лв./
1 030001 Садината Нива ІV 3,193 37,00
2 030026 Садината Нива ІV 3,999 46,00
3 066017 Бойнища Нива V 4,756 44,00
4 080009 Биволарка Нива ІV 3,959 45,00
ОБЩО:   15,907 172,00

 

3. Дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на 2(два) броя недвижими имоти частна общинска собственост в землището на с. Пчелище, както следва:

№ по ред № на имот местност начин на трайно ползване кат. площ

/дка/

Начална тръжна цена – годишен наем /лв./
1 172018 Синилка Нива ІV 3,382 39,00
2 173021 Синилка Нива ІV 3,290 38,00
ОБЩО: 6,672 77,00

 

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на план – схеми към ПУП местност „Устито”, гр. Дебелец, Вх. № 2680/ 08.03.2010 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз задавам въпрос към Кмета на населеното място: променило ли се е Вашето мнение от даването на становището към днешна дата?

КМЕТЪТ НА ГР. ДЕБЕЛЕЦ: Има промяна в становището ми, тъй като извървяхме известен път, за да стигнем до него. Аз не искам след мен да се поставят въпроси на наследниците ми защо е допуснато да се строи без съответните гаранции, че няма да се навреди на вече изградената инфраструктура, жилищен и обществен фонд в гр. Дебелец. Проведохме обсъждане в читалището, но това не значи, че ако не се промени това, което е обещано от инвеститорите, няма да стопираме наново изграждането на този обект. Искам да запазим това, което съществува в града. Според някои ние имаме лошо отношение към инвеститорите в гр. Дебелец. Напротив, посрещаме ги с отворени обятия, помагаме им да реализират намеренията си тогава, когато не вредят на останалите граждани на Дебелец. Така ще бъде и в бъдеще.

Нещата са поставени на такава плоскост: сега действащият застроителен и регулационен план на гр. Дебелец е в затворени граници, общият устройствен план на общината не е утвърден. Териториите, които са посочени като територии, които ще бъдат застроени с обществено жилищно и обслужващо застрояване, също не са одобрени. Всичко се строи на парче, без да има гаранции, че то няма да навреди, че няма да влоши състоянието на жизнената среда в града.

Г-н ПЛАМЕН ЦАНЕВ: Мисля, че това е едно добро предложение. Става въпрос за инвестиционно намрение, което има нужните и задълбочени схеми, съпътстващи един общ устройствен план – ел., ВиК, неща които се изискват. При едно предишно гласуване ние го отложихме, за да бъдат представени тези схеми. Това е изпълнено и мисля, че можем да подкрепим.

Предложението по т. 36 беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 858

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 108, ал. 2 ЗУТ, Великотърновски Общински съвет

Одобрява план – схеми за водоснабдяване, канализация и електрификация към ПУП – ПЗ за ПИ № 039004, местност „Устито”, землище на гр.Дебелец, община Велико Търново .

ПО ТРИДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Съгласуване на ПУП, местност „Дренев чукар”, с. Райковци, № 2682/ 08.03.2010 г.

КМЕТЪТ НА С. РАЙКОВЦИ: Запознат съм с намеренията и нямам нищо против, подкрепям ги.

Предложението по т. 27 беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 859

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 128, ал. 7 ЗУТ, Великотърновски Общинският съвет

Съгласува подробен устройствен план – парцеларен план за външно ел захранване на Приемо – предавателна станция на „БТК”- АД, VІ 5296 в ПИ № 188008, местност „Дренев чукар 9”, землище на с.Райковци, община Велико Търново, по следното трасе: от точка Т 2 / землищна граница на с. Пчелиново, община Гурково/ навлиза в територията на Община Велико Търново и тръгва по ПИ № 911 – полски път, между Т 5 и Т 6 пресича Републикански път ІІ-55 „Дебелец – Гурково” при км 34+890, продължава на североизток отново по ПИ № 911- полски път, от Т 16 тръгва по ПИ 930 – полски път и достига до Базовата станция в ПИ № 188008.

2. Дава съгласие трасето на ел кабела, захранващ Приемо - предавателна станция на „БТК”- АД, VІ 5296 в ПИ № 188008, местност „Дренев чукар 9”, землище на с. Райковци, Община Велико Търново, да премине по ПИ № 911- полски път и по ПИ № 930-полски път в землището на с. Райковци, Община Велико Търново.

ПО ТРИДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Съгласуване на проект за частично изменение на ПУП, кв. № 620, гр. Велико Търново, Вх. № 2679/ 08.03.2010 г.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Предлагам да отложим точката, защото решенията, които сме взели, няма как да бъдат изпълнени.

Предложението за отлагане на точка 38 беше прието с 30 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

ПО ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти, гр. Велико Търново, Вх. № 2666/ 04.03.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 39:

Стефан Стоянов – против, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 860

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8 ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет

Включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2010 г. недвижими имоти, находящи се в гр. Велико Търново, ул. „Панайот Типографов” № 78, къща № 1, Задруга 2, представляващи: гараж №1 със застроена площ в размер на 17,01 кв.м., заедно с 3,18% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж; гараж №2 със застроена площ в размер на 16,68 кв.м., заедно с 3,12% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху общинска земя – УПИ І от строителен квартал №299 по ПУП на гр. Велико Търново. Съгласно КК и КР на гр. Велико Търново гараж №1 е с идентификатор №10447.508.138.1.8, а гараж №2 е с идентификатор №10447.508.138.1.7. За имотите е съставен акт за частна общинска собственост №463/08.01.1999 г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС, чл. 39 ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Велико Търново дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба недвижими имоти, находящи се в гр. Велико Търново, ул. „Панайот Типографов” №78, къща №1, Задруга 2, представляващи: гараж №1 със застроена площ в размер на 17,01 кв.м., заедно с 3,18% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж; гараж №2 със застроена площ в размер на 16,68 кв.м., заедно с 3,12% идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху общинска земя – УПИ І от строителен квартал №299 по ПУП на гр. Велико Търново. Съгласно КК и КР на гр. Велико Търново гараж №1 е с идентификатор №10447.508.138.1.8, а гараж №2 е с идентификатор №10447.508.138.1.7, за които е съставен акт за частна общинска собственост №463/08.01.1999 г.

Утвърждава начални тръжни цени, равни на експертните оценки, изготвени от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на:

- за гараж №1 – 5 400 /пет хиляди и четиристотин/ лева без начислен ДДС;

- за гараж №2 – 5 300 /пет хиляди и триста/ лева без начислен ДДС.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти, гр. Велико Търново, Вх. № 2686/ 08.03.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 40:

Стефан Стоянов – против, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, 1 „против”, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 861

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет Велико Търново

Включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2010 г. недвижими имоти, находящи се в гр. Велико Търново, ул. „Александър Бурмов”, жк „Картала”, представляващи: урегулиран поземлен имот VІ, с площ от 481 /четиристотин осемдесет и един/ кв.м., отреден „за жилищно строителство”, от строителен квартал 3741 по ПУП на гр. Велико Търново, а по КК и КР на гр. Велико Търново представляващ поземлен имот с идентификатор №10447.506.8, актуван с АОС №1972/04.08.2003 г.; урегулиран поземлен имот Х, с площ от 410 /четиристотин и десет/ кв.м., отреден „за жилищно строителство”, от строителен квартал 3741 по ПУП на гр. Велико Търново, а по КК и КР на гр. Велико Търново представляващ поземлен имот с идентификатор №10447.506.4, актуван с АОС №1927/18.07.2003 г..

На основание чл. 21 ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39 ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, находящи се в гр. Велико Търново, ул. „Александър Бурмов”, жк „Картала”, представляващи: урегулиран поземлен имот VІ, с площ от 481 /четиристотин осемдесет и един/ кв.м., отреден „за жилищно строителство”, от строителен квартал 3741 по ПУП на гр. Велико Търново, а по КК и КР на гр. Велико Търново представляващ поземлен имот с идентификатор №10447.506.8; урегулиран поземлен имот Х, с площ от 410 /четиристотин и десет/ кв.м., отреден „за жилищно строителство”, от строителен квартал 3741 по ПУП на гр. Велико Търново, а по КК и КР на гр. Велико Търново представляващ поземлен имот с идентификатор №10447.506.4.

Утвърждава начални тръжни цени, равни на експертните оценки, изготвени от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на:

- за УПИ VІ кв.3741 – 51 000 /петдесет и една хиляди/ лева без начислен ДДС;

- за УПИ Х кв.3741 – 43 500 /четиридесет и три хиляди и петстотин/ лева без начислен ДДС.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредяване на право на строеж за допълващо застрояване, кв. № 28, гр. Велико Търново, Вх. № 2668/ 04.03.2010 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Тъй като г-н Тодоров се опита да ми направи забележка, аз ще прочета чл. 22, т. 4 от нашия Правилник (цитира). Така че аз ще вземам винаги отношение, без да се съобразявам с нападките и забележките. В тази връзка искам да направя предложение за отлагане на тази точка, като предлагам:

1. Отлага разглеждането на точката за следващото заседание на ОбС;

2. Формира работна група в състав (Написал съм ги, тъй като съм разчитал на експертността на нашите колеги, имената са назовани произволно, ако колегите не са съгласни с мен, могат да си направят отвод и да бъде организирана друга група): Тодор Тодоров – председател и членове: г-жа Румяна Брайнова и г-жа Роза Мишева, за установяване на фактически изконсумирано вече право на строеж на гаражи, за които чрез въпросното предложение на г-н Кмета се иска от ОбС решение за даване на съгласие за тяхното изграждане;

3. На следващото заседание на ОбС да представи писмено становище пред ОбС и да предложи начин за решаване на проблема според действащата в РБ нормативна уредба;

4. За следващото заседание на ОбС да бъде предоставена пълната документация, касаеща темата, от провеждането на конкурса за учредяването право на строеж върху трите имота 14, 15 и 17 от квартал 28 във входираното предложение на Кмета с № 2668 от 04.03.2010 г.

Аз присъствах на заседание на ПК по ОС, не можах да присъствам на заседанието на ПК по ТСУ и искам да кажа, че на мен започна да ми омръзва да бъда нещо като коректив на колегите в тези водещи комисии. Казвам „омръзва”, защото доводите ми са изключително сериозни и се надявам, когато колегите отидат на място и се запознаят с какво всъщност става дума, да бъдат коректни и да изложат какви са обстоятелствата, за които аз говоря.

Аз не знам въпросната група дали дава някакъв отчет или води статистика относно хронологията в развитието си в този ОбС. Аз от време на време си позволявам да пиша писма и сега от микрофона се ангажирам и знаете, че ще пиша писмо на Борисов – знаете защо, как и поради какви причини; ще визирам няколко от точките, ще визирам всичко това, което се случва. Досега не съм получил нито един път възражение на това, което пиша: „ти не си прав”, така че аз се радвам, че на днешна дата все още мога по някакъв начин да ви опонирам. Да, самичък съм в този ОбС, но от едната ми страна е законът, от другата страна са фактите. Омръзна ми да давам обяснения на сладкодумци, не визирам вас, а по принцип извън ОбС, защо го правя, какво целя и т.н. Искам да изпълня присъствието си в този ОбС със съдържание и да не се срамувам, когато приключа мандата.

Г-н Чокойски подложи на гласуване процедурното предложение на г-н Румен Димитров за отлагане на точката. Предложението беше отхвърлено с 4 „за”, „против” няма, 26 „въздържали се”.

Г-н МИРКО РОБОВ: Когато си преглеждах материалите по дневния ред, реших, че това е една рутинна процедура, но само преди час бях информиран и затова гласувах за отлагане на точката, за да си изясня случая. Това право на строеж на практика изконсумирано, е поредният пример, когато се строи изпреварващо, а после се узаконява с решение на ОбС. Практиката на ОбС, когато в същата ситуация трябваше да узаконим такива дейности на една отложена точка срещу КАТ. На изказването на г-н Стефанов Кметът обясни, че това е една приключила практика и че с такива казуси няма да се сблъскваме повече. Аз искам да си изясним това: има ли го, или го няма. Или са построени и трябва да ги узаконим, или тези гаражи ги няма. Ако е спазен законовият ред, аз нямам никакви основания да гласувам против или да се въздържа и ще подкрепя тази точка. Но ако предварително е изконсумирано правото, а впоследствие ние трябва да го узаконяваме, тази практика трябва да приключи, тази страница трябва да се затвори. Тук не визирам конкретния бизнесмен хикс, а говоря по принцип. Моята партия на изборите заяви като свой обществен ангажимент да се затвори окончателно страницата на незаконното строителство в този град. Надявам се, че след малко ще дадем пример за последователно изпълнение на този ангажимент.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Моето отношение към една такава строителна вакханалия около стадиона, която обезобрази това съоръжение и не отговаря на никакви международни стандарти, съм казвала много отдавна. Благодаря на г –н Димитров за високата чест, която ми оказва да вляза в тази комисия, но искам да си направя отвод, защото това не беше съгласувано с мен.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Предлагам малко да помислим и тогава да гласуваме. Призовавам вносителите на предложението да обяснят.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Аз също предлагам някой да вземе становище по въпроса.

Тъй като няма кой да обясни, подлагам на поименно гласуване точката:

Стефан Стоянов – против, Петьо Атанасов – против, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – против, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – въздържал се, Роза Мишева – против, Желка Денева – против, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – възъдържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Росен Иванов – въздържал се, Филип Евтимов – въздържал се, Николен Стойнов – въздържал се, Тодор Тодоров – за, Александър Чокойски – въздържал се, Пламен Петров – въздържал се, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – въздържал се, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше отхвърлено с 12 „за”, 6 „против”, 11 „въздържали се”.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Повече от това, което исках да кажа, го каза г-н Робов. Факт е, че наистина гаражите съществуват. Защо толкова упорито се придържам към становището си? Защото всичко това, което се случва около самия стадион, за мен е в една голяма неизвестност. Голяма неизвестност е доколкото има заложени ангажименти при спечелването на този конкурс. Ще искам от ОбА да ми бъдат предоставени документите, за да се запозная с конкретиката. Искам да разбера там, където се говори за спортни съоръжения, за обезщетението в рамките на няколко хиляди кв.м.

Всички, които гласувахте „за”, поставяте ОбС в едно изключително неудобно положение. Благодаря на тези, които се въздържаха, тъй като във времето от това до следващото заседание ще дадем на колегите практическа възможност да се запознаят дали съм прав, или не съм. Аз зная, че съм прав.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Г-н Димитров, за втори път в тази сесия, а и преди това в една сесия, която е документирана чрез протокола и той е публикуван, Вие заявявате, че имате данни за нарушения, които очевидно прикривате. От Вашите изказвания разбирам, че Вие имате неопровержими данни за злоупотреба в едно дружество, в което Общината има съдружие – това е „Пазари”. Втори път казвате, че имате доказателства. Аз не съм юрист и не мога да тълкувам тези неща, но в качеството си на кмет мога да ги коментирам: ако Вие имате доказателства, Вие прикривате някаква истина.

Искахте да се изкажа има ли там строителство, или няма. Обстоятелствена проверка не е извършена. Предполагам, че след Вашите наблюдения от ходенето трябва да постъпи като отговорен сигнал. Уведомете, че се гласува отстъпено право на строеж, а там има построени някакви постройки и се подпишете. Или напишете, че внасяте документи, с които сте установили злоупотреби в ООД „Пазари”, върху които ние да можем да работим. Прикривайки тези неща, невнасяйки ги, Вие не изпълнявате задълженията си на общински съветник и второ, Вие прикривате някаква истина. С каква цел, трябва да се консултирам с юристи. Призовавам ви, като кмет, да не прикривате истината.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз не се отричам от думите си. Мога отговорно да заявя, че в „Пазари” има пари, които Общината може да изиска и да защитава. Аз не мога да извърша цялата работа, не съм аз администрацията. И в момента ви казвам: „Да, гаражите са построени”. Това ли е прикриване на истината, г-н Рашев?

В 13.00 часа заседанието беше закрито.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/

 

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ………………

ТОДОР ТОДОРОВ………………….

МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ………….

ИВАЙЛО ИВАНОВ…………………