ПРОТОКОЛ № 63

 

От шестедесет и третото заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 18.03.2010 г. от 13.00 часа в залата на Община Велико Търново.

 

Присъстваха 34 общински съветника, отсъстваха г-жа Йорданка Стефанова, г-жа Розалия Кузманова и г-н Пламен Легкоступ.

 

Г-н Чокойски обяви откриването на шестдесет и третото заседание и поясни, че неразгледаните точки от дневния ред на шестдесет и второто заседание ще влязат в същата последователност в дневния ред на новото заседание, като се преномерират.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разсрочено плащане на натрупани задължения към Община Велико Търново, вх. № 2667/ 04.03.2010 г.
 2. Съгласие за начало на отчуждителна процедура, кв. № 360, гр. Велико Търново, Вх. № 2700/ 09.03.2010 г.
 3. Даване на съгласие за отпускане на персонална пенсия на Миглена Свиленова Романова, Вх. № 2690/ 08.03.2010 г.
 4. Предложение с Вх. № 2731/ 15.03.2010 г.
 5. Приемане на списък за 2010 г. на общинските жилища по брой, предназначение, вид и местонахождение, Вх. № 2638/ 25.02.2010 г.
 6. Молба за разсрочено плащане на дължим наем от Ивайло Антимов Стефанов, Вх. № 2628/ 25.02.2010 г.
 7. Молба за разсрочено плащане на дължим наем от Надежда Илиева Илиева, Вх. № 2629/ 25.02.2010 г.
 8. Молба за разсрочено плащане на дължим наем от Мирослав Кръстев Марков, Вх. № 2630/ 25.02.2010 г.
 9. Молба за разсрочено плащане на дължим наем от Иванка Маринова Минчева, Вх. № 2631/ 25.02.2010 г.
 10. Молба за разсрочено плащане на дължим наем от Неврие Мустафова Махмудова, Вх. № 2632/ 25.02.2010 г.
 11. Молба за разсрочено плащане на дължим наем от Шюкрие Юсмен Сабри, Вх. № 2636/ 25.02.2010 г.
 12. Молба за разсрочено плащане на дължим наем от Спас Стефанов Атанасов, Вх. № 2637/ 25.02.2010 г.
 13. Молба за разсрочено плащане на дължим наем отГеорги Иванов Георгиев, Вх. № 2644/ 26.02.2010 г.
 14. Включване на общинско жилище в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2702/ 09.03.2010 г.
 15. Включване на общинско жилище в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2703/ 09.03.2010 г.
 16. Включване на общинско жилище в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2704/ 09.03.2010 г.
 17. Включване на общинско жилище в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2705/ 09.03.2010 г.
 18. Включване на общинско жилище в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2706/ 09.03.2010 г.
 19. Включване на общинско жилище в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2707/ 09.03.2010 г.
 20. Включване на общинско жилище в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2708/ 09.03.2010 г.
 21. Включване на общинско жилище в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2709/ 09.03.2010 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Разсрочено плащане на натрупани задължения към Община Велико Търново, вх. № 2667/ 04.03.2010 г.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Бих искал, ако мога, да внеса малко разум в следващите действия. Наистина точките са важни за работата на Общината. Постъпили са много заявления за разсрочени плащания, свързани с процедури по издирване, установяване и т.н. на неплатени жилищни наеми. Аз, като кмет, не мога да дам разрешение за разсрочване на плащанията, затова внасям такова предложение в ОбС. Затова ви моля да мине тази точка, за да знаем какво да им отговорим, защото ако не се разсрочат, те продължават да трупат лихви. От друга страна ви моля всичко да стане с разум и решенията да не могат да се оспорват. Ако вземете сега решение за разсрочване на плащанията, това ще продължи дълго време. Може отново да не се плащат редовно, може да има нови решения. Това води след себе си една много дълга процедура, която трябва да бъде изрядна от самото начало и без съмнения по нея. Ясно е, че това са хора, които не са плащали дълго време и ние гледаме по някакъв начин да съберем задълженията си.

Стефан Стоянов – против, Петьо Атанасов – против, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – въздържал се, Росен Иванов – въздържал се, Филип Евтимов – въздържал се, Николен Стойнов – въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Пламен Петров – въздържал се, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше отхвърлено със 17 „за”, 2 „против”, 7 „въздържали се”.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Съгласие за начало на отчуждителна процедура, кв. № 360, гр. Велико Търново, Вх. № 2700/ 09.03.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 2:

Стефан Стоянов – за, Петьо Атанасов – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – въздържал се, Филип Евтимов – въздържал се, Николен Стойнов – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 862

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 1 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за започване на процедура по принудително отчуждаване с оглед задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, на недвижим имот частна собственост, представляващ ПИ №5460 от стр. кв. 360 по ПУП на гр. Велико Търново, а по КК и КР на гр. Велико Търново представляващ ПИ с идентификатор №10447.515.7349, с площ от 970 кв.м., собственост на Стефан Михайлов Стефанов с адрес г. София, бул. «Христо Ботев» №26. Имотът попада в границите на УПИ ІV от кв. 360 по ПУП на гр. Велико Търново, отреден «за обществено обслужване», целият с площ от 4130 кв.м., актуван с АОС №4506/03.06.2008 г., в който е предвидено изграждане на детско заведение с оглед задоволяване на публични обществени потребности.

Утвърждава експертната оценка на частния имот, изготвена от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД на пазарен принцип с оглед определяне на равностойно парично обезщетение, в размер на 141 620 /сто четиридесет и една хиляди шестстотин и двадесет/ лева. Средствата за обезщетяване на собствениците да бъдат заложени в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество и Бюджета на Община Велико Търново за 2011 г.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по принудително отчуждаване на имота, при спазване разпоредбите на Закона за общинска собственост и настоящото решение.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за отпускане на персонална пенсия на Миглена Свиленова Романова, Вх. № 2690/ 08.03.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 3. Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 863

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за внасяне на предложение за отпускане на персонална пенсия на Миглена Свиленова Романова с ЕГН: 9801131417.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение с Вх. № 2731/ 15.03.2010 г.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Ще подложа на гласуване предложение с вх. № 2731. Становището на ОбА е да се гласува така, както е внесено. ПК също е съгласна.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 4:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – въздържал се, Румен Димитров – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – против, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов –за, Филип Евтимов –за, Николен Стойнов – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 22 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 864

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане, във връзка с Проект с референтен номер BG051PO001-5.2.06-0112 и в изпълнение на Насоки за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” BG051PO001-5.2.06, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за предоставяне на Дружество за разпространение на знанията „Мисъл” за целите на проект с референтен номер BG051PO001-5.2.06-0112 за период от 5 /пет/ години на две помещения от имот частна общинска собственост, актуван с АОС № 456/ 01.12.1998 г. на гр. Велико Търново, ул. „Деньо Чоканов” № 8,

за адаптиране, оборудване и обзавеждане за нуждите на иновативна социална услуга „Център за ресоциализация на лица изтърпели наказание „лишаване от свобода”.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по предоставяне на описаните по – горе помещения от имота при спазване на действащата нормативна уредба.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на списък за 2010 г. на общинските жилища по брой, предназначение, вид и местонахождение, Вх. № 2638/ 25.02.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 5:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова –за, Румен Димитров – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов –за, Филип Евтимов –за, Николен Стойнов – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 865

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 3, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет

Приема списъците на общинските жилища по предназначение, брой, вид и местонахождение, както следва:

- за настаняване под наем на граждани с установени

жилищни нужди - общо 325 броя;

в гр.В.Търново 318 броя;

в гр. Килифарево 7 броя;

- за продажба, замяна и обезщетяване на бивши

собственици,чиито имоти са отчуждени за

общински нужди 0 броя;

- резервни жилища 25 броя;

- ведомствени жилища 20 броя.

ОБЩО ЖИЛИЩА 370 БРОЯ

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Молба за разсрочено плащане на дължим наем от Ивайло Антимов Стефанов, Вх. № 2628/ 25.02.2010 г.

Г-жа МИНА ИЛИЕВА: Комисията, която се занимава с картотекирането, разглеждането на жилищата и плащането на наемите, на която комисия съм председател, взе следното решение. На 29 наши нередовни наематели, които не са си плащали повече от 3 години, ние сме изпращали писма непрекъснато, предупреждавали сме ги, че ще се наложи да пуснем заповеди за освобождаване от жилищата. Накрая се принудихме една голяма част от тях да ги дадем под съд. За наша радост съдът си свърши работата. Въпросът не е само да ги осъдим, но и да си вземем парите, които ни дължат. Всички знаете, че за съжаление, има и давност. Съдът им опрощава една част от наемите, които дължат. От всички 29 само тези, които ние сме ви представили, са се срещнали с нас и са подали официално молби за разсрочване на плащането, като един от тях - Мирослав Кръстев, е осъден и той сам предложи да предаде жилището обратно на Общината. Това е единственият начин – като им разрешим разсрочване, да им вземем парите, защото ние няма какво да им вземем. Положението е сериозно и аз наистина ви моля, поне на тези хора, които наистина имат желание и ще направят всичко възможно да платят дължимите наеми, или поне част от тях, да им дадем възможност, защото това е единствено във ваше право.

Второто, за което искам да ви уведомя, и което е положително, е, че откакто направихме пълната инвентаризация на общинския жилищен фонд, откакто описахме всяко едно жилище с неговите наематели и начина, по който се съхранява това жилище, от всички жилища, които току-що приехте, само 29 са неизрядните ни наематели. Всичките са над 370, а с Килифарево са повече. Те нямат и 10 %. Но смятам, че всички ние, и ОбА, и ОбС, сме длъжни да им припомним, че трябва да живеят по правилата, иначе който не живее по правилата, излиза извън тях и си търси нещата по съдебен ред. Уверявам ви, че сме завели дела срещу всички неизрядни платци, затова сме ви помолили, когато вземате решението, да им дадете този двумесечен срок, а не шестмесечен срок, както е в Наредбата. Следващото, за което искам да помоля г-н председателя, е, ако е възможно, на тази или на следващата сесия да излъчите една работна група и заедно с ОбА да седнем и да направим сериозни поправки и много сериозни санкции относно настаняването в общински жилища, както и смятаме, че настаняването може да бъде безсрочно, след като тези хора поне 5 години са доказали, че са изрядни към Общината във всяко отношение. Исках да ви кажа това, за да знаете, че това решение не е еднолично, а е на цялата Комисия.

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова –за, Румен Димитров – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов –за, Филип Евтимов –за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Александър Чокойски – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 866

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 55, ал.1 и ал. 4 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди,настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет

Дава съгласие задълженията на Ивайло Антимов Стефанов да бъдат разсрочени на десет равни месечни вноски по 206,90 лева. Срок за плащане на първата вноска до 31.03.2010 г. Срок за внасяна на последната вноска до 25.12.2010 г.

При невнасяне или забава на две месечни вноски да се предприемат действия за прекратяване на наемните отношения.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Молба за разсрочено плащане на дължим наем от Надежда Илиева Илиева, Вх. № 2629/ 25.02.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 7:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова –за, Румен Димитров – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов –за, Филип Евтимов –за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Александър Чокойски – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 867

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 55, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди,настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет

Дава съгласие задълженията на Надежда Илиева Илиева да бъдат разсрочени на десет равни месечни вноски по 150.50 лева. Срок за плащане на първата вноска до 31.03.2010 г. Срок за внасяна на последната вноска до 25.12.2010 г.

При невнасяне или забава на две месечни вноски да се предприемат действия за прекратяване на наемните отношения.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Молба за разсрочено плащане на дължим наем от Мирослав Кръстев Марков, Вх. № 2630/ 25.02.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 8:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова –за, Румен Димитров – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов –за, Филип Евтимов –за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Александър Чокойски – за.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 868

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 55, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди,настаняване и продажба на общински жилища предлагам Общинският съвет да вземе следното

1. Дава съгласие задълженията на Мирослав Кръстев Марков да бъдат разсрочени на петнадесет вноски, от които четиринадесет равни месечни вноски по 200 лева и последна вноска от 110,98 лева. Срок за плащане на първата вноска до 31.03.2010 г. Срок за внасяна на последната вноска до 30.05.2011 г.

2. При невнасяне или забава на две месечни вноски да се образува изпълнително дело при съдебен изпълнител за оставащата сума от задължението.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Молба за разсрочено плащане на дължим наем от Иванка Маринова Минчева, Вх. № 2631/ 25.02.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 9:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова –за, Румен Димитров – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов –за, Филип Евтимов –за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Александър Чокойски – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 869

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 55, ал. 1 и ал.4 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди,настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет

Дава съгласие задълженията на Иванка Маринова Минчева да бъдат разсрочени на десет равни месечни вноски по 207.50 лева. Срок за плащане на първата вноска до 31.03.2010 г. Срок за внасяна на последната вноска до 25.12.2010 г.

При невнасяне или забава на две месечни вноски да се предприемат действия за прекратяване на наемните отношения.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Молба за разсрочено плащане на дължим наем от Неврие Мустафова Махмудова, Вх. № 2632/ 25.02.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 10:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова –за, Румен Димитров – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов –за, Филип Евтимов –за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Александър Чокойски – за.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 870

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 55, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди,настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет

Дава съгласие задълженията на Неврие Мустафова Махмудова да бъдат разсрочени на десет равни месечни вноски по 147,35 лева. Срок за плащане на първата вноска до 31.03.2010 г. Срок за внасяна на последната вноска до 25.12.2010 г.

При невнасяне или забава на две месечни вноски да се предприемат действия за прекратяване на наемните отношения.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Молба за разсрочено плащане на дължим наем от Шюкрие Юсмен Сабри, Вх. № 2636/ 25.02.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 11:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова –за, Румен Димитров – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов –за, Филип Евтимов –за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Александър Чокойски – за.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 871

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 55, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Общинският съвет

1. Дава съгласие задълженията на Шюкрие Юсмен Сабри да бъдат разсрочени на месечни вноски по 100 лева до погасяване на задължението.

2. При невнасяне или забава на две месечни вноски да се предприемат действия за прекратяване на наемните отношения.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Молба за разсрочено плащане на дължим наем от Спас Стефанов Атанасов, Вх. № 2637/ 25.02.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 12:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова –за, Румен Димитров – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов –за, Филип Евтимов –за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров - за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 872

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 55, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди,настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет

Дава съгласие задълженията на Спас Стефанов Атанасов да бъдат разсрочени на десет равни месечни вноски по 119,97 лева. Срок за плащане на първата вноска до 31.03.2010 г. Срок за внасяна на последната вноска до 25.12.2010 г.

При невнасяне или забава на две месечни вноски да се предприемат действия за прекратяване на наемните отношения.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Молба за разсрочено плащане на дължим наем отГеорги Иванов Георгиев, Вх. № 2644/ 26.02.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 13:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова –за, Румен Димитров – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов –за, Филип Евтимов –за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Александър Чокойски – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 873

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 55, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди,настаняване и продажба на общински жилища предлагам Общинският съвет

Дава съгласие задълженията на Георги Иванов Георгиев да бъдат разсрочени на месечни вноски по 200,00 лв., до погасяване на дължимата сума. Срок за плащане на първата вноска до 31.03.2010 г.

При невнасяне или забава на две месечни вноски да се предприемат действия за прекратяване на наемните отношения.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на общинско жилище в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2702/ 09.03.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 14:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова –за, Румен Димитров – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов –за, Филип Евтимов –за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Александър Чокойски – за.

Предложението беше прието с 21 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 874

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 47, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет

Да се впише в списъка на жилищата за продажба двустаен апартамент № 10 на ул.” Др.Цончев ” № 18, вх. А в гр. В. Търново.

Одобрява оценката на имота в размер на 31 600 лева без ДДС.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на общинско жилище в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2703/ 09.03.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 15:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова –за, Румен Димитров – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов –за, Филип Евтимов –за, Тодор Тодоров – за, Александър Чокойски – за.

Предложението беше прието с 20 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 875

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.47, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет

Да се впише в списъка на жилищата за продажба тристаен апартамент № 1 на ул. „Др. Цончев ” № 20, вх.Б в гр. В.Търново.

Одобрява оценката на имота в размер на 39 100 лева без ДДС.

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на общинско жилище в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2704/ 09.03.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 16:

Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова –за, Румен Димитров – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов –за, Филип Евтимов –за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Мирослав Трифонов - за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 876

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 47, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет

Да се впише в списъка на жилищата за продажба двустаен апартамент № 21 на ул. „Д. Чоканов” № 3, вх.Б в гр. В.Търново.

Одобрява оценката на имота в размер на 33 800 лева без ДДС.

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на общинско жилище в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2705/ 09.03.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 17:

Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова –за, Румен Димитров – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов –за, Филип Евтимов –за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Мирослав Трифонов - за.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 877

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 47, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет

Да се впише в списъка на жилищата за продажба едностаен апартамент № 10 на ул. „Ф. Симидов” № 9, вх. Б, в гр. В. Търново.

Одобрява оценката на имота в размер на 22 600 лева без ДДС.

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на общинско жилище в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2706/ 09.03.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 18:

Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова –за, Румен Димитров – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов –за, Филип Евтимов –за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Мирослав Трифонов - за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 878

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 47, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет

Да се впише в списъка на жилищата за продажба едностаен апартамент № 10/18 на ул. „Полтава” № 9, вх. Д, в гр. В. Търново.

Одобрява оценката на имота в размер на 24 500 лева без ДДС.

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на общинско жилище в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2707/ 09.03.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 19:

Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова –за, Румен Димитров – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов –за, Филип Евтимов –за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Мирослав Трифонов - за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 879

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 47, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет

Да се впише в списъка на жилищата за продажба двустаен апартамент № 7/13 на ул. „Полтава” № 11, вх. Б, в гр. В. Търново.

Одобрява оценката на имота в размер на 35 500 лева без ДДС.

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на общинско жилище в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2708/ 09.03.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 20:

Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова –за, Румен Димитров – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов –за, Филип Евтимов –за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Мирослав Трифонов - за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 880

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 47, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет

Да се впише в списъка на жилищата за продажба едностаен апартамент № 17 на ул. „Ил. Драгостинов” № 13, вх. В, в гр. В.Търново.

Одобрява оценката на имота в размер на 26 700 лева без ДДС.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на общинско жилище в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2709/ 09.03.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 21:

Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова –за, Румен Димитров – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов –за, Филип Евтимов –за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Мирослав Трифонов - за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 881

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.47, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет

Да се впише в списъка на жилищата за продажба едностаен апартамент № 14 на ул. „К.Паница” № 9, вх. Б, в гр. В.Търново.

Одобрява оценката на имота в размер на 25 800 лева без ДДС.

Заседанието беше закрито в 14.45 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ………………

ТОДОР ТОДОРОВ………………….

МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ………….

ИВАЙЛО ИВАНОВ…………………