ПРОТОКОЛ № 66

 

От шестдесет и шесто заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 20.05.2010 г. от 9.10 часа в залата на Община Велико Търново.

 

Присъстваха 32 общински съветника. Отсъстваха г-н Пламен Легкоступ, г-н Милен Михов, г-жа Розалия Кузманова, г-н Николен Стойнов и г-н Исмаил Хаджимустафа.

Заседанието беше открито от председателя на Общинския съвет – г-н Александър Чокойски, който даде думата на общинските съветници за предложения по проекта за дневен ред.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Правя предложение точка 36 от проекта за дневен ред да отпадне, като мотивите ми са, че към документите, предоставени на вниманието на Общинския съвет, липсва становище на кмета на населеното място. Бях подготвил същото предложение и за с. Самоводене и с. Арбанаси, но след разговора ми с кметовете разбрах, че те са се погрижили и вече разполагаме със същите.

Правя това предложение, защото искам за пореден път да ви напомня, че има гласувано от нас Решение № 158, в което ние с направената поправка задължаваме за писмени становища на кметствата от кметовете или от кметските наместници. И ако ние сега не отложим това предложение, то съм сигурен, че областният управител ще го върне.

Г-жа АНЕТА МАНОЙЛОВА: Изпълнявам една молба на д-р Рачева. С факс от 18 май националният консултант по медицинска онкология и председател на Българското онкологично дружество – доц. Дудов, я задължава да присъства на комисията по здравеопазване към Народното събрание днес, в 15.00 часа. Молбата й е ако е възможно, точките, касаещи диспансера – т. 9 и т. 17, да преминат по-напред. Предложението ми е да се преместят след точка 4 от проекта за дневен ред, като т. 9 стане точка 5, а точка 17 стане точка 6.

Г-н Чокойски подложи на гласуване постъпилите предложения по дневния ред.

Предложението за отпадане на точка 36 беше прието с 12 «за», «против» няма, 9 «въздържали се».

Предложението на г-жа Манойлова за преместване на точки 9 и 17 като точки 5 и 6 от дневния ред беше прието с 21 «за», «против» няма, «въздържали се» няма.

Целият дневен ред беше приет с 21 «за», 0 «против», 0 «въздържали се».

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.03.2010 г., Вх. № 2894/ 05.05.2010 г.
 2. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Велико Търновопо схема за безвъзмездна финансова помощ, Вх. № 2891/ 04.05.2010 г.
 3. Кандидатстване на Община Велико Търново с проект по Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния - България”, Вх. № 2920/ 12.05.2010 г.
 4. Приемане на Информация за дейността на търговските дружества със 100 % на общинско участие за тримесечието на 2010 г., Вх. № 2912/ 10.05.2010 г.
 5. Освобождаване от отговорност Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 2876/ 03.05.2010 г.
 6. Удължаване срокът на Договора за управление на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 2886/ 03.05.2010 г.
 7. Освобождаване от отговорност на Управителя на „Царевград Търнов” ЕООД, Вх. № 2877/ 03.05.2010 г.
 8. Освобождаване от отговорност Управителя на „Пиено” ЕООД, Вх. № 2898/ 05.05.2010 г.
 9. Освобождаване от отговорност Управителя на „Областен диспансер за психически заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 2878/ 03.05.2010 г.
 10. Освобождаване от отговорност Управителя на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД, Вх. № 2879/ 03.05.2010 г.
 11. Освобождаване от отговорност Управителя на „Областен диспансер за пневмо - фтизиатрични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 2880/ 03.05.2010 г.
 12. Освобождаване от отговорност Управителя на „Областен диспансер за кожно - венерически заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 2881/ 03.05.2010 г.
 13. Освобождаване от отговорност Управителя на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 2883/ 03.05.2010 г.
 14. Освобождаване от отговорност Управителя на „Инвестрой - 92” ЕООД, Вх. № 2884/ 03.05.2010 г.
 15. Освобождаване от отговорност Управителя на „Обредни дейности” ЕООД, Вх. № 2882/ 03.05.2010 г.
 16. Приемане на Информация за дейността на „Комунално стопанство” ЕООД за 2009 г., Вх. № 2885/ 03.05.2010 г.
 17. Удължаване срокът на Договора за управление на „Пиено” ЕООД, Вх. № 2889/ 03.05.2010 г.
 18. Удължаване срокът на Договора за управление на „Областен диспансер за психически заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 2887/ 03.05.2010 г.
 19. Удължаване срокът на Договора за управление на „Областен диспансер за пневмо - фтизиатрични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 2888/ 03.05.2010 г.
 20. Даване на съгласие за извършване на разход за закупуване на хематологичен анализатор на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 2842/ 19.04.2010 г.
 21. Предложение относно извършена проверка на „Пазари – Велико Търново” ООД, Вх. № 2844/ 20.04.2010 г.
 22. Питане от Мирко Робов – общински съветник, Вх. № 2907/ 10.05.2010 г.
 23. Предложение от ПК на ПГОБК.
 24. Предложение от НСПСПК относно имоти в с. Арбанаси, Вх. № 2921/ 12.05.2010 г.
 25. Предложение от НСПСПК относно обект обособена част на „Инвестрой - 92”, Вх. № 2922/ 12.05.2010 г.
 26. Предложение от НСПСПК относно обект обособена част на „Инвестрой - 92”, Вх. № 2923/ 12.05.2010 г.
 27. Допълнение на решение № 854/ 18.02.2010 г. относно именуване на улици и местности в с. Арбанаси, Вх. № 2834/ 15.04.2010 г.
 28. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, УПИ с. Самоводене, Вх. № 2902/ 10.05.2010 г.
 29. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, УПИ с. Вонеща вода, Вх. № 2903/ 10.05.2010 г.
 30. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, УПИ с. Пушево, Вх. № 2904/ 10.05.2010 г.
 31. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на недвижим имот, с. Момин сбор, Вх. № 2901/ 10.05.2010 г.
 32. Прекратяване на съсобственост, на недвижим имот, кв. № 643 гр. Велико Търново, Вх. № 2905/ 10.05.2010 г.
 33. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, кв. № 213, гр. Велико Търново, Вх. № 2908/ 10.05.2010 г.
 34. Учредяване право на строеж,- трафопост, Вх. № 2813/ 13.04.2010 г.
 35. Одобяване на ПУП, с. Арбанаси, Вх. № 2909/ 10.05.2010 г.
 36. Одобяване на ПУП, с. Малки чифлик, Вх. № 2911/ 10.05.2010 г.
 37. Одобяване на ПУП, с. Самоводене, Вх. № 2917/ 11.05.2010 г.
 38. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем, в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2830/ 14.05.2010 г.
 39. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем, в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2827/ 14.05.2010 г.
 40. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем, в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2828/ 14.05.2010 г.
 41. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем, в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2829/ 14.05.2010 г.
 42. Предложение относно разкриване на социална услуга, Вх. № 2924/ 12.05.2010 г.
 43. Намаляване капацитета на Дом за деца лишени от родителска грижа „Христо Смирненски”, с. Балван, Вх. № 2926/ 12.05.2010 г.
 44. Намаляване капацитета на Дом за деца лишени от родителска грижа „Пеню и Мария Велкови”, гр. Велико Търново, Вх. № 2925/ 12.05.2010 г.
 45. Предложение във връзка с писмо на ТП „Български пощи”, Вх. № 2864/ 27.04.2010 г.
 46. Присъждане на Награда „24 май”.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.03.2010 г., Вх. № 2894/ 05.05.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 1:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Филип Евтимов – за, Тодор Тодоров – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за.

Предложението беше прието с 20 «за», «против» няма, «въздържали се» няма.

РЕШЕНИЕ № 924

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет приема:

Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.03.2010 г. и Приложение № 1 и Приложение № 2, неразделна част от нея.

Инвестиционна програма 2010 година – Отчет към 31.03.2010 година – Приложение № 3.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Велико Търновопо схема за безвъзмездна финансова помощ, Вх. № 2891/ 04.05.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 2:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Филип Евтимов – за, Тодор Тодоров – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев - за.

Предложението беше прието с 22 «за», «против» няма, 1 «въздържал се».

РЕШЕНИЕ № 925

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-02/2009 „Подкрепа за развитието на туристически атракции” с проектно предложение „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново”, като следва да осигури 15 % собствен финансов принос.

Предназначението на обектите на интервенция няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта и няма да бъде отдаван за стопанисване на други физически или юридически лица.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Велико Търново с проект по Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния - България”, Вх. № 2920/ 12.05.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 3:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Филип Евтимов – за, Тодор Тодоров – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев - за.

Предложението беше прието с 23 «за», «против» няма, «въздържали се» няма.

РЕШЕНИЕ № 926

 

На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, Великотърновския общински съвет

Дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства по Програмата „Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013”. с проект „Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на зоната за трансгранично сътрудничество Румъния България”

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Информация за дейността на търговските дружества със 100 % на общинско участие за тримесечието на 2010 г., Вх. № 2912/ 10.05.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 4.

Предложението беше прието с 21 «за», «против» няма, «въздържали се» няма.

РЕШЕНИЕ № 927

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон, чл. 17 и чл. 19 т.1 от НУУПСВОЧКТД, Великотърновски Общински съвет

Приема информация за резултатите от дейността на Търговските дружества за тримесечието на 2010 г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Освобождаване от отговорност Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 2876/ 03.05.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 5.

Предложението беше прието с 24 «за», «против» няма, «въздържали се» няма.

РЕШЕНИЕ № 928

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 18, т.10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

1. Освобождава от отговорност Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД– гр. Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал за 2009 г.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Удължаване срокът на Договора за управление на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 2886/ 03.05.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 6:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Филип Евтимов – за, Тодор Тодоров – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев - за.

Предложението беше прието с 23 «за», «против» няма, «въздържали се» няма.

РЕШЕНИЕ № 929

На основание чл.21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 50, ал. 2 във връзка с чл. 48 от НУУПСОЧКТД, Великотърновски Общински съвет удължава Договора за управление на д-р Мария Иванова Рачева, живуща в гр. Велико Търново, ул. „Димитър Благоев”, № 9, А, ЕГН……, л.к №……, издадена на 22.06.2000г., МВР – гр. Велико Търново за Управител на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД за срок от 3 (три) години, считано от 03.07.2010 г. до 03.07.2013 г. включително.

Възлага на Кмета на Община ВеликоТърново да сключи анекс към Договора за управление с лицето, определено по т.1.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Освобождаване от отговорност на Управителя на „Царевград Търнов” ЕООД, Вх. № 2877/ 03.05.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 7.

Предложението беше прието с 24 «за», «против» няма, «въздържали се» няма.

РЕШЕНИЕ № 930

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 18, т. 10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Освобождава от отговорност Управителя на „Царевград Търнов” ЕООД– гр. Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал за 2009 г.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Освобождаване от отговорност Управителя на „Пиено” ЕООД, Вх. № 2898/ 05.05.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 8.

Предложението беше прието с 23 «за», «против» няма, «въздържали се» няма.

РЕШЕНИЕ № 931

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 18, т. 10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Освобождава от отговорност Управителя на „Пиено” ЕООД – гр.Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал за 2009г.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Освобождаване от отговорност Управителя на „Областен диспансер за психически заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 2878/ 03.05.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 9.

Предложението беше прието с 24 «за», «против» няма, «въздържали се» няма.

РЕШЕНИЕ № 932

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 18, т. 10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Освобождава от отговорност Управителя на „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал за 2009 г.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Освобождаване от отговорност Управителя на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД, Вх. № 2879/ 03.05.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 10.

Предложението беше прието с 25 «за», «против» няма, «въздържали се» няма.

РЕШЕНИЕ № 933

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 18, т. 10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

1. Освобождава от отговорност Управителя на Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД– гр.Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал за 2009г.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Освобождаване от отговорност Управителя на „Областен диспансер за пневмо - фтизиатрични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 2880/ 03.05.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 11.

Предложението беше прието с 26 «за», «против» няма, «въздържали се» няма.

РЕШЕНИЕ № 934

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 18, т. 10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Освобождава от отговорност Управителя на „Областен диспансер за пневмо – фтизиатрични заболявания със стационар – Д-р Трейман - Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал за 2009г.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Освобождаване от отговорност Управителя на „Областен диспансер за кожно - венерически заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 2881/ 03.05.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 12.

Предложението беше прието с 26 «за», «против» няма, «въздържали се» няма.

РЕШЕНИЕ № 935

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 18, т. 10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Освобождава от отговорност Управителя на „Областен диспансер за кожно – венерически заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД– гр. Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал за 2009 г.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Освобождаване от отговорност Управителя на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 2883/ 03.05.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 13.

Предложението беше прието с 26 «за», «против» няма, «въздържали се» няма.

РЕШЕНИЕ № 936

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 18, т.10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Освобождава от отговорност Управителя на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І -Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал за 2009 г.

Да се представи компесационен план за 6 – месечието на 2010 г.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Освобождаване от отговорност Управителя на „Инвестрой - 92” ЕООД, Вх. № 2884/ 03.05.2010 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 14.

Предложението беше прието с 25 «за», «против» няма, «въздържали се» няма.

РЕШЕНИЕ № 937

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 18, т. 10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Освобождава от отговорност Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД – гр. Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал за 2009 г.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Освобождаване от отговорност Управителя на „Обредни дейности” ЕООД, Вх. № 2882/ 03.05.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 15.

Предложението беше прието с 23 «за», «против» няма, «въздържали се» няма.

РЕШЕНИЕ № 938

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 18, т.10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

1. Освобождава от отговорност Управителя на „Обредни дейности” ЕООД – гр.Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал за 2009 г.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Информация за дейността на „Комунално стопанство” ЕООД за 2009 г., Вх. № 2885/ 03.05.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 16.

Предложението беше прието с 23 «за», «против» няма, 1 «въздържал се».

РЕШЕНИЕ № 939

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 17 и чл. 19 т.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества Великотърновски Общински съвет приема информация за резултатите от дейността на търговското дружество „Комунално стопанство” ЕООД – гр. Велико Търново за 2009 г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 40 от Закона за счетоводството, чл. 19 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Приема Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2009 година на „Комунално стопанство” ЕООД – гр. Велико Търново за 2009 г.

Реализираната печалба от дейността на „Комунално стопанство” ЕООД – гр.Велико Търново за финансовата 2009г. в размер на 19 000 лв. (деветнадесет хиляди) лв., не се разпределя. Същата да послужи за ре-инвестиране, чрез покриване на капиталови разходи.

ІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл. 18, т.10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет Велико Търново:

3. Освобождава от отговорност Управителя на „Комунално стопанство” ЕООД – гр.Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал.

4. Възлага на Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД – гр.Велико Търново в срок до 30.06.2010г. да предприеме законови действия по събиране на вземанията на търговското дружество „Комунално стопанство” ЕООД – гр.Велико Търново за 2009г.

5. Възлага на Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД – гр.Велико Търново в срок до 01.07.2010г. да внесе подробна информация за предприетите действия за събиране на вземанията в Общинската администрация.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Удължаване срокът на Договора за управление на „Пиено” ЕООД, Вх. № 2889/ 03.05.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 17:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Филип Евтимов – за, Тодор Тодоров – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 23 «за», «против» няма, 1 «въздържал се».

РЕШЕНИЕ № 940

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 50, ал. 2 във връзка с чл. 48 от НУУПСОЧКТД, Великотърновски Общински съвет удължава Договора за управление на инж. Тодор Василев Тодоров, живущ в гр. Лясковец, ул. „Д-р Иван Касабов”, Община Лясковец, ЕГН………, л.к № ………., издадена на 11.12.2001г., МВР – гр. Велико Търново за Управител на „ПИЕНО” ЕООД – Велико Търново за срок от 3(три) години, считано от 13.04.2010г. до 13 .04.2013г. включително.

Възлага на Кмета на Община В.Търново да сключи анекс към Договора за управление с лицето, определено по т. 1.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Удължаване срокът на Договора за управление на „Областен диспансер за психически заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 2887/ 03.05.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 18:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Филип Евтимов – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 24 «за», 1 «против», «въздържали се» няма.

РЕШЕНИЕ № 941

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 50, ал. 2 във връзка с чл. 48 от НУУПСОЧКТД, Великотърновски Общински съвет удължава Договора за управление на д-р Георги Иванов Парчев, живущ в гр. Велико Търново, ул.„ Полтава”, № 9, ЕГН………….., за Управител на „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД – Велико Търново за срок от 3 (три) години, считано от 03.07.2010г. до 03.07.2013 г. включително.

Възлага на Кмета на Община ВеликоТърново да сключи анекс към Договора за управление с лицето, определено по т.1.

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Удължаване срокът на Договора за управление на „Областен диспансер за пневмо - фтизиатрични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 2888/ 03.05.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 19:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Филип Евтимов – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 23 «за», 1 «против», «въздържали се» няма.

РЕШЕНИЕ № 942

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 50, ал. 2 във връзка с чл. 48 от НУУПСОЧКТД, Великотърновски Общински съвет удължава Договора за управление на д-р Иванчо Димитров Драганчев, живущ в гр. Велико Търново, ул. „Калоян”, № 6, А, ЕГН……………, л.к №…….., издадена на 31.03.2000 г., МВР – гр. Велико Търново за Управител на „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар „Д-р Трейман” - Велико Търново” ЕООД за срок от 3(три) години, считано от 03.07.2010 г. до 03.07.2013 г. включително.

2. Възлага на Кмета на Община ВеликоТърново да сключи анекс към Договора за управление с лицето, определено по т. 1.

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за извършване на разход за закупуване на хематологичен анализатор на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 2842/ 19.04.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 20.

Предложението беше прието с 26 «за», «против» няма, «въздържали се» няма.

РЕШЕНИЕ № 943

На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, т.3 от ЗОП, чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 3, ал. 2 от НВМОП и чл. 18, т. 12 във връзка с чл. 20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет дава съгласие на Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр. Велико Търново за извършване на разход със собствени средства на търговското дружество за закупуване на хематологичен анализатор на стойност в размер на 50 000.00 лв. без ДДС.

Задължава Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр. Велико Търново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно извършена проверка на „Пазари – Велико Търново” ООД, Вх. № 2844/ 20.04.2010 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да благодаря на колегите от трите комисии за това, че са подкрепили предложението на кмета, така и на кмета, че удържа на думата си и се надявам да дойде Видовден и да видим кой е крив и кой е прав.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: В ПК по ИВСПИ аз единствен гласувах против това предложение и съветвам ОбС, ако наистина иска да има своя позиция, която да не противоречии на Търговския закон, да не подкрепя това предложение. Аз разбирам г-н Рашев, че иска да удовлетвори желанието на един общински съветник и той прехвърля топката на ОбС – т.е. ние трябва да вземем решение, което противоречи на закона. Не може ОбС да прави финансова ревизия на едно търговско дружество. Той може да ревизира договорките между дружеството и Общината, дали търговското дружество изпълнява задълженията си по отношение на Общината. Точно така е записано в решението. Моля да не подкрепяте това предложение. Трябва да има ново предложение, което аз в момента не съм готов да направя: да се ревизират финансовите взаимоотношения между Общината и търговското дружество «Пазари». Дали то изпълнява ангажиментите си по споразумението. Ние нямаме право да правим финансова ревизия на търговско дружество. Има одит, има експерт-счетоводител. Нашето решение няма да отговаря на нормативните документи. Аз ще гласувам против.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-н Рашков, с такъв парфюм вече доста време ни пръскате. Защо не бяхте против, когато беше направено предложението на кмета за проверка на ФК «Етър»? Ясна ми е позицията Ви относно «Пазари» и яростната подкрепа в посока на това дружество. Искам да направя само една малка корекция. Това не е желание, а питане, което аз съм входирал към г-н Рашев, с което го ангажирам с конкретен отговор. Така че бъдете коректен.

Предложението по т. 21 беше прието с 25 «за», 1 «против», 2 «въздържали се».

РЕШЕНИЕ № 944

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 3 и чл.6 от Правилник за организацията и контролната дейност на служителите осъществяващи вътрешен контрол, съгласно системите за финансово управление и контрол в Община Велико Търново, Великотърновски Общинския съвет

Да се извърши проверка на финансовото състояние на „Пазари - Велико Търново" ООД и начина на подпомагане и спонсориране на спорта и културата в Община Велико Търново с финансови средства от дружеството, както и размер на тези средства в изпълнение на раздел II от Решение №743/11.04.2002 г. на общински съвет Велико Търново.

Проверката да се извърши от експерти от отдел "Финансово управление и контрол", Дирекция „Финансово управление, контрол и методология".

Проверката да се извърши, съгласно изискванията на Правилника за
организацията и контролната дейност на служителите осъществяващи вътрешен
контрол, съгласно системите за финансово управление и контрол в Община Велико
Търново.

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Мирко Робов – общински съветник, Вх. № 2907/ 10.05.2010 г.

Г-н МИРКО РОБОВ прочете питането си относно обществена поръчка за доставка на хранителните продукти за структури, разположени на територията на община В. Търново.

Г-н РУМЕН РАШЕВ прочете отговор на питането.

Г-н МИРКО РОБОВ: Г-н Рашев, стилистичният анализ на думите «затегнат режим» да Ви е проблемът и да Ви е лесното обяснение пред младите семейства къде отиват акумулираните в повече средства от таксите, които ОбС, без групата на БСП, подкрепи през месец декември. Личното Ви отношение живо ме интересува, защото не ОбС по процедура и по ЗОП е страна в този договор. Какво ми стана ясно на мен, не е проблемът. Проблемът е какво ще стане ясно на младите семейства, които имат деца в детските градини за това какво и на каква цена ще продължат да консумират до края на Вашия мандат. Това ми е кратката реплика към Вас и това ще бъде неясният отговор, който в резултат на това питане ще получат великотърновската общественост и младите семейства. Като принос към демографските проблеми на В. Търново и на България.

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от ПК на ПГОБК.

Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: Тъй като това наше предложение от името на ПК по ПГОБК беше раздадено в писмен вариант днес, аз ще си позволя кратък коментар, с който да мотивирам това, което сме констатирали и предложили като ПК. ПК по ПГОБК възложи на състав от трима души, който аз оглавявах да извърши обстоятелствена проверка на документите, съгласно които става снабдяването на структурите на община В. Търново с хранителни продукти. Ние констатирахме първо, че е създадено остро негативно обществено мнение, което продължава да ескалира в продължение на повече от половин година. Второ, преценяваме, че е налице възможност да се усъвършенства механизмът за ценообразуване на доставните цени, защото големият проблем, който се поставя, е свръзан именно с цените, и по този начин проблемът да бъде приключен. Изхождайки от всичко това, ние решихме да предложим по-радикални решения:

1. Кметът да прекрати договорите със сегашния доставчик – фирма «Нове инженеринг», Антон Антонов - гр. Свищов.

2. Да бъде обявена нова обществена поръчка и в нея като един коректив при ценообразуването да бъдат използвани цените, които ежеседмично се обявяват от Държавната комисия по стокови борси и тържища, за което тя издава бюлетин за част от стоките, а за другите чрез един абонамент на символична цена всеки може да получи сведение за цените на всеки вид стока – зеленчуци, плодове, хранителни стоки. Там са формирани крайни цени с ДДС на всички хранителни продукти в национален план. Ако се стъпи на тази база считаме, че няма да има отклонение от пазарните цени и това би регулирало цените в едни приемливи граници и с това биха се формирали доставни цени за структурите на община В. Търново, които да са приемливи, справедливи и да защитават общинския финансов инетерс.

3. С оглед на по-голяма прозрачност предлагаме при следващата общинска поръчка, ако тези предложения за решение се приемат, в дейността на Комисията, която ще проведе обществената поръчка, като наблюдатели да участват двама общински съветници, които ще са излъчени от ОбС.

Г-н МИРКО РОБОВ: Приемам, че бях този, който постави въпроса през месец декември в публичното пространство във великотърновските и в някои национални медии. На сесията, на която се обсъдиха новите такси в детските градини, аз бях един от тези трима, които отговориха на сигнала на родителите за тази проверка. Искам да стане ясно защо не подкрепих този текст на ПК. Защото тук според мен ясно се реализира схемата «Вълкът да е сит и агнето да е цяло». Предложени са един пакет от радикални решения, които стъпват на несъответстващи на това мотиви. Какви са мотивите, нагнетили обществено напрежение? То се нагнетява по реални факти и върху измислени такива. В мотивите не е налице нито един факт на нарушение, което да навежда към клаузите на договора, поради което да се разтрогне договорът. С тези мотиви, ако съм на мястото на кмета, аз няма да реагирам. Тези мотиви не биха издържали в никакъв съд. За съдебна процедура се заканва собственикът на фирмата, спечелил тази обществена поръчка. Останалото от мотивите излиза от контекста на обществената поръчка.

Никой не оспорва конкурса. Оспорва се начинът на реализация на тази обществена поръчка. Тук слабото звено е контролът. И десет обществени поръчки да направим, нямаме ли затегнат режим на контрол, нещата ще продължат и ще рецидивират. ОбС не обявява обществена поръчка. Ние не можем да задължим кмета, ние можем да помолим, да поискаме, да настояваме. Точката да се обяви нова обществена поръчка има задължителен характер за кмета. Т.е. на тези радикални предложения за нова обществена поръчка трябва да се формулират съотвестващи мотиви. Трябва да има и нужното позоваване на текстове от ЗОП, които дават възможност да се случи това, което е формулирано в тези три точки.

И едното, и другото отстъства и аз моля работна група да извади тежките мотиви на основание, на които се иска всичко останало. Защото този медиен шум легна върху конкретни факти. Младият ни колега Ст. Найденов в събота получи национална награда за разследваща журналистика, а не за нагнетяване на обществено напрежение. Разследващата журналистика се опира на факти. Фактите отсъстват в мотивите. Дайте ни сериозни мотиви, за да повярваме в намеренията и да гласуваме това искане към кмета и той да си влезе в правомощията и да направя необходимото децата да се хранят с продукти на цени, съответстващи на пазарните в момента.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: От това, което получих в началото на заседанието, аз останах разочарован от предложението на Комисията и още в самото начало бих отправил един апел към председателя на Комисията – Драгни Драгнев: Дайте си отвод от председателството на тази Комисия! Ако не можете да вършите нещо както трябва, бъдете така добросъвестен, дайте си оставката. Чета: «Извършеното проучване констатира, че е формирано силно негативно обществено настроение». Г-н Драгнев каза, че са направили «обстоятелствена проверка на документацията» (цитирам). Г-н Драгнев, в тази документация едва ли пише за обществено настроение. В нея има цифри, факти, фактури. Това, което каза г-н Робов, е правилно. Всички ние в залата и всички тези, които са извън тази зала, чакаме да чуем именно безспорни факти на базата на които ние трябва да вземем някакво решение, а не това, за което някои от колегите ни тук, в залата, си позволяват да правят коментари и да ни ангажират, че «ние съветниците, ако се случи това, ще направим това и това». Моля ви, не ангажирайте всички съветници с Вашата позиция. Ако някой иска да каже нещо на някого, нека се ангажира лично и да носи персонална отговорност за това, което назовава пред цялата общественост, защото после не ги търсят тях, а тези, които ходят да търсят и които работят, за да се изясни защо се е случило това или защо не се е случило това и онова.

Връщам се към конкретното предложение на г-н Драгнев. Лично аз няма как да го подкрепя за мое съжаление, защото тук няма това, което аз исках в предложенеито си към Вашата Комисия, г-н Драгнев. Бях толерантен към Вас и Ви дадох една седмица да се самосезирате и да поемете публичния си ангажимент към цялата общественост; да иницирате ангажираност към наистина горещия проблем. Въпреки това Вие не се съобразихте с моето предложение. В него бях написал какво точно предлагам и какво искам да чуя, да видя, да разбера. Аз бях изненадан от Вашата Комисия и от състава й: Вие, г-н Иван Иванов, г-н Стойнов. За моя най-голяма изненада тази Ваша публична позиция се оказва неслучайна, тъй като тук аз разбирам, че в конкурса е участвала и фирма, близка до Вашата структура и виждам, че Вие, воден от някакви задкулисни мотиви, сте заинтересован в такъв коментар, а не в подробен.

Моето предложение беше към конкретната Комисия: тъй като разполагат вече с предоставените им материали, да прочетат всичко, което е свързано с обществената поръчка, и да се запознаят именно с контролния механизъм, защо и как са се случили нещата. Аз очаквах да чуя разговаряли ли сте с длъжностните лица, които са ангажирани с контролни функции, за да видите защо се е стигнало до тези моменти.

Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: Първо, няма никакво лично мнение тук, г-н Димитров. Аз говоря от името на Комисията, от която от шест гласували, пет човека са подкрепили и това е документ на Комисията, независимо от Вашите интерпретации – медийни, в залата. Вие подвеждате залата.

Второ, Вие като сте толкова заинтересован, защо не прочетохте всички тези документи, които ОбА даде преди шест месеца. Там са дадени фактурите и всички документи. Недейте иронизира тази група. Ние още на заседанието на Комисията усетихме този дух и чухме тези думи, защото в залата имаше журналисти. Да, ние се срещнахме с четири нива от ОбА и получихме безотказно всички документи, които поискахме. Ние видяхме, че процедурата е законна, защото Комисията за защита на конкуренцията се е произнесла по повод на жалби на фирми, които са не са успели. Ние видяхме системата и инструкцията, дадена за доставка, организация и приемане на стоките във фактурите в общинските заведения в община В. Търново. Ние видяхме инструкцията за контрол, за която Кметът докладва тук, и която обхваща всички нива: от длъжностните лица „домакин” и „директор на детска градина” до „финансовия контрольор на Общината. Ние разполагаме с достатъчно на брой свободно взети документи, с които се възразява към доставчика относно цнеи, качество на замразена риба, 50 % от която е лед и вода, за кисело мляко, което е като айрян и децата не могат да го консумират два месеца. Имаме писмо от заместник-кмета Стефка Танева, с което тя предупреждава фирмата, че ако продължава да допуска такива пропуски, ще бъде прекратен договорът. Няма да изброяваме всичко това сега, защото не сме този орган, който трябва да изброява тези неща в тази зала. Ние обобщихме, че съществува такова обществено мнение и Вие сте един от тези, които създаваха това негативно мнение. Големият проблем, до който достигнахме като извод, е цената. И когато ние предлагаме механизъм за регулиране на тази цена, всички въпроси отпадат. Не е вярно, че няма контрол.

Второ, искам да кажа, че трябва да се сложи край на тази спекулация, за която вие двамата говорихте тук – за голямата трагедия, за големите възражения и проблеми, които изпитват родителите на децата. Ние бяхме в детски градини, срещнахме се с персонал и с родители. Част от родителите са прочели за това от вестника, други не знаят за проблема. Кое касае родителите? Те плащат 2 лв. такса на ден, за да се хранят децата, и то добре, и не ги касае цената, на която се купува една стока. То обаче касае Общината. Затова предлагаме това регулиране на цените. И ние видяхме менютата, които са одобрени в Регионалната инспекция по контрол на общественото здраве, видяхме менютата за всеки ден, които са сложени в детските градини и родителите ги четат и общото мнение е, че децата се хранят добре с качествена храна. Проблемът е този, който ние сме описали. Тази радикална мярка, която предлагаме, е за да се сложи край на този проблем, който така или иначе съществува в Общината, да се направи нова поръчка и да се търси ново решение – по-разумно и по-справедливо за Общината и за децата, и аз се учудвам, че Вие възразявате.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-н Драгнев, Вие чувате ли се какво говорите? Родителите и обществеността не се интересували на какви цени се доставят продуктите. Как да не ги засяга, това са техните пари, г-н Драгнев? Това са парите, които ние разпределяме. Нормално е сега да говорите така, когато виждате, че не сте си свършили работата, както трябва, не сте си подготвили документацията, както трябва, на базата на която да стъпим и да не бъдем уязвими законово, а не емоционално, защото емоционално, можем да направим хиляди неща. Трябва да направим нещата тук, в тази зала така, че да издържат и пред областен управител, и пред всички.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Всички знаят, че ние с г-н Драгнев сме противници. Това обаче никога не ми е давало повод аз да размахвам пръст или химикал срещу г-н Драгнев, както срещу никого от вас не съм размахвал пръст или химикал в стил поучаване. Мисля, че тази трибуна е официалното място в Общината. Това не е Хайд парк. Не е просто говорилня. Всеки от нас има задължения, заставайки на тези места или на тази трибуна. Най-малкото да размахва пръст на когото и да е.

По отношение на системите за финансово управление и контрол две институции в България имат права. Третата е извън България. Едната са делегираните одитори, които държавата е поставила тук, в Общината, за да извършват постоянен контрол. Втората е Сметната палата на България. Третата институция е Европейската сметна палата. От първите две институции имаме становища, които са представени в Комисията, че системите за финансово управление и контрол са изключително добри. От друга страна те са трудни, искат време за налагане, искат осъзнаване на най-долните нива, които ги приемат. Затова няколко пъти в отговора на питането аз акцентирам на тези, които са отговорни – домакините и снабдителите на детските градини. Както разбирам, Комисията е прегледала всички документи. Виждам, че тази система все повече се усъвършенства. Отговорността от страна на приемащите във всяка една детска градина, детска ясла или детски социален дом става все по-тежка, все по-видима за тях и все по-ефективна, което е най-важното. Това се доказва от сигналите по цялата верига, стигащи до заместник-кмета и до мен, които се отнасят не само до тази фирма, защото обществената поръчка касае две фирми.

Така че каквото и да се случи с тази обществена поръчка, аз смятам, че трябва да се заложат същите контролни механизми, защото те са потвърдени от българската Сметна палата. Системите за контрол работят и се усъвършенстват непрекъснато. Мисля, че е много трудно некомпетентни хора могат да оспорват становищата на Сметната палата. Защото аз и г-н Михайлов по време на поредния одит на Сметната палата поискахме специална проверка на тази обществена поръчка и тяхното становище е, че разписаните правила на поръчката са много добри. Що се отнася до предложението на ПК. След всичко, което казах, най-вероятно ще прозвучи шокиращо, че аз приемам едно такова становище по принцип. Аз не съм напълно убеден в огромното обществено недоволство. Но тъй като това е предложено от ПК на ОбС, аз съм склонен да го направя – да търсим възможности за прекратяване на тази обществена поръчка и за стартиране на нова. Но не приемам записаното в точка 1: „Предлага на кмета”. Бих направил това само ако пише „Задължаваме кмета”. Независимо дали имате право, или не, аз ви предлагам такъв текст. Ако има такъв текст, аз на следващата сесия ще ви дам информация какви биха били щетите на Общината. По този въпрос не сме работили конкретно. Клаузите на договора за нас са ясни. Не са ясни от страна на фирмата, която чувам, че ще обжалва. Какви ще бъдат исковете на фирмата е разтегливо понятие, но ще се постарая с юридически консултации да видим какви биха били щетите, които община В. Търново ще понесе от едно такова решение, което има вероятност съдът да постанови, че е незаконосъобразно.

От друга страна не виждам защо слагаме само фирма „Нове инженеринг”, Антон Антонов ЕТ. Ако ще прекратяваме обществена поръчка, става дума за две фирми. Това също е нещо, на което ще дадем някакво тълкувание, ако вземете решение, че ме задължавате. С г-н Михайлов говорим дали може само едната и в какво време ще отидат всички тези процедури по прекратяването. От друга страна, ми се ще да проучим какви са възможностите да направим промяна в договора, за да сложим тези текстове, които Комисията е приела, защото наистина има Държавна комисия по стоковите тържища и борсите, която дава определени цени. Мисля, че ако Законът позволява, на мен ми се струва разумно предложение и трябва да изследваме възможността да го включим в договора, ако е допустимо.

Що се отнася до третото предложение, аз предлагам за всяка обществена поръчка да има по четирима наблюдатели от ОбС. Няма проблем по отношение на участие на общински съветници, които да присъстват като наблюдатели на обществените поръчки. Но първото ми условие е, че трябва да ме задължите и след това ще ви отговоря.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-н Кмете, това, че държа химикалка, не значи, че съм казал: „Ти, ти, ти”. Моля Ви, не интерпретирайте! Вие носите часовник, когато излизате на трибуната. По същия начин аз мога да кажа, че сте го приготвили, за да ни замеряте. Нека да говорим по същество. Искам да направя процедурно предложение за прекратяване на дебатите и отлагане на точката, тъй като е видно, че предложението не е направено както трябва. Предлагам да прецизираме предложението в комисиите или с една по-широка работна група, а не в този тесен формат, и тогава да предложим на цялата общесвеност едно стойностно неатакуемо предложение, което да бъде факт.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Аз искам да се изкажа против предложението за отлагане и за прекратяване на изказванията, защото въпросът беше много спешен. Знам, че колеги искаха да имаме извънредна сесия, а сега да го отлагаме, без да има защо, какъв е смисълът.

Предложението за прекратяване на дебатите беше прието с 21 „за”, 8 „против” и 1 „въздържал се”.

Предложението за отлагане на точката беше отхвърлено с 3 „за”, 8 „против” и 18 „въздържали се”.

Предложението на Комисията беше прието с 25 „за”, 1 „против” и 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 945

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Предлага на кмета на Община Велико Търново Д-р Румен Рашев да
прекрати договорите между Общината и ЕТ "Нове Инжинеринг - Антон Антонов"
гр. Свищов за „Доставка на хранителни продукти за структури, разположени на
територията на Община Велико Търново".

Да се обяви нова обществена поръчка за доставка на хранителни продукти
за структури разположени на територията на Община Велико Търново.
Препоръчва в условията на обществената поръчка и на договорите, които ще се
сключат след нейното провеждане след досегашния текст: „...Изпълнителят се
задължава да доставя стоките по цени приемливи за пазарните условия..." да се
добави нов текст „но не по-високи от средните цени на едро за предходната
седмица обявени от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата" за
основната част, от които тя издава и седмичен бюлетин.

За осигуряване на по-голяма прозрачност при осъществяване на
процедурата за нова обществена поръчка, като наблюдатели да участват двама
общински съветници определени от Великотърновски Общински съвет.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Едва ли е необходимо да обяснявам на великотърновската общественост или да се оправдавам защо съм гласувал против в този случай. Не искам да гласувам нещо, от което ще се срамувам на по-късен етап. Това според мен не е издържано. Затова не мога да го подкрепя в тази форма.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Изказвам се от името на Групата на БСП. Ние подкрепихме проекта за решение, който считаме за добър, но ако до следващата сесия няма ясна реакция на ОбА по изпълнение на това предложение, ние вероятно ще внесем предложение за намаляване на таксите. Защото има ли пари, има възможност, а ако няма пари, самата система ще намали възможностите да се купува на цени по-високи от реалните цени.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Упълномощен съм от Председателския съвет да ви прочета едно становище, провокирано от постъпили сигнали от ОбА, относно искане на информация от общински съветници по въпроси от дейността на ОбА. Съгласно чл. 33, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 1, т. 5 от Правилника за работа на ОбС общински съветник има право да получава от службите на ОбА съдействие и информация, свързани с дейността му на съветник, освен когато тя представлява класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна. На това право на общинския съветник да получава необходимата му информация кореспондира насрещното негово задължение тази информация и съответното й получаване да става по предвидения и установен ред – след писмено поискване до компетентния орган – кмет, директор на дирекция, началник, входирано по установения ред в деловодството на Общината и на ОбС и по същия ред да му бъде предоставена и съответната информация.

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от НСПСПК относно имоти в с. Арбанаси, Вх. № 2921/ 12.05.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 24:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Филип Евтимов – за, Тодор Тодоров – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов - за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 946

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет

Включва в годишния план за приватизация за 2010 г и открива процедура за приватизация на общински нежилищни имоти,представляващи: „Застроен урегулиран поземлен имот ІІ-173 от стр.кв. 29 по регулационния план на с.Арбанаси, ведно с построени в него сгради” и „Застроен урегулиран поземлен имот ХІ - 141 от стр.кв. 44 по регулационния план на с. Арбанаси , ведно с построени в него сгради” - собственост на Община В. Търново.

Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на имотите, сключването на договори за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Общинския съвет.

Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационните сделки за имотите по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

ІІ. Възлага на общинската администрация при актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2010 г. към обектите с източник на финансиране от фонд "Приватизация – инвестиционен” да бъдат включени обекти на територията на с. Арбанаси на стойност до 40 % от очакваните постъпления от продажбата на горепосочените имоти.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от НСПСПК относно обект обособена част на „Инвестрой - 92”, Вх. № 2922/ 12.05.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 25:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Филип Евтимов – за, Тодор Тодоров – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов - за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 947

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК, Великотърновски Общински съвет

Прекратява откритата с решение № 433/ 18.12.2008 г. на ВТОбС процедура за приватизация на обособен обект със стопанско предназначение,представляващ „Ремонтна база”- обособена част от структурата на „Инвестстрой – 92 ”ЕООД – Велико Търново .

Отменя решения №№ 726 и 727/22.10.2009 г. и 814 /18.02.2010 г. относно приемане начални цени и начин на приватизация за имоти, представляващи: „Поземлен имот с идентификатор 10447.502.248 с площ 4759 кв.м.” и „Поземлен имот с идентификатор 10447.502.249 с площ 6 606 кв.м.”.

Възлага на общинска администрация да изготви проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация за поземлени имоти с идентификатори 10447.502.248 и 10447.502.249 по КК и КР на гр.Велико Търново - обособени части от структурата на „Инвестстрой – 92 ” ЕООД – Велико Търново, с цел урегулиране и обособяване на самостоятелен имот .

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от НСПСПК относно обект обособена част на „Инвестрой - 92”, Вх. № 2923/ 12.05.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 26:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Филип Евтимов – за, Тодор Тодоров – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов - за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 948

І. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 28, ал.1 от ЗПСК, чл.30,ал.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества , във връзка с т.2 от решение № 283/ 17.07.2008 г. и решения №№ 488/19.02.2009 г. и 820/ 18.02.2010 г., Великотърновски общински съвет

1. Допълва свое решение № 893/ 22.04.2010 г. както следва :

- включва в списъка посочен в т.1 следните активи : Бетонов център 500МА 36 и метален навес към арматурен двор ;

- в т. 2 след думите „ ….. от капитала на търговските дружества” се допълва „ в срок до 25.06.2010 г. "

ІІ . На основание чл.4 , ал. 4 , чл. 31,ал.1 и чл. 32,ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал.7 от ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, решение № 283/17.07.2008 г. и във връзка с решения №№488/19.02.2009 г. и 820/ 18.02.2010 г. на Общински съвет – В. Търново и извършено вписване в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, Великотърновски общински съвет:

1. Приема анализ на правното състояние и утвърждава начална цена за продажба на обект „Бетонов център” , представляващ : „Поземлен имот с идентификатор 10447.505.4 с площ 4748 кв.м., заедно с построените в него: едноетажна сграда -склад с идентификатор 10447.505.4.1 и ЗП 96 кв.м.; паянтова сграда с идентификатор 10447.505.4.2 и ЗП 20 кв.м.; едноетажна сграда -склад с идентификатор 10447.505.4.3 и ЗП 35 кв.м.; масивна сграда- склад с идентификатор 10447.505.4.4 и ЗП 21 кв.м ; едноетажна сграда -склад с идентификатор 10447.505.4.5 и ЗП 11 кв.м.; паянтова сграда с идентификатор 10447.505.4.6 и ЗП 17 кв.м” – обособена част от „Инвестстрой -92” ЕООД – Велико Търново и определя за същия начална цена в размер на 436 134 лева - без ДДС . Сделката се облага с ДДС.

2. За посочения в т. 1на това решение обект да се проведе търг с явно наддаване при стъпка в размер на 43 600 лева над определената начална цена.

3. Търгът да се проведе при следните условия : дата на търга - 21 дни след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник" ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба на обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева /с ДДС /. Цената на тръжната документация да се заплаща в офиса на “Общинска банка ” АД - клон Велико Търново , находящ се в сградата на Общината по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 , BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се получава от кандидатите за участие или нотариално упълномощени от тях лица в стая 419 на Общината, след представяне на документ за извършено плащане.

5. За допускане до участие в търга кандидатите следва да внесат депозит в размер на 140 000 лева. Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF.

6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на обекта да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума,заедно с начисления ДДС и представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF Непарични платежни средства не се приемат.

7. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обекта – до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга. Краен срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от Общинския съвет.

9. При неявяване на купувачи, повторен търг за обекта да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия.

 

В 11.00 часа г-н Чокойски обяви 10-минутна почивка.

ПО ДВАДЕСЕТИ СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Допълнение на решение № 854/ 18.02.2010 г. относно именуване на улици и местности в с. Арбанаси, Вх. № 2834/ 15.04.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 27.

Предложението беше прието с 22 «за», «против» няма, «въздържали се» няма.

РЕШЕНИЕ № 949

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и т. 19 от ЗМСМА, във връзка с актуализация на Класификатора на административно-териториалното деление, съгласно Закона за административно-териториалното устройство на Република България, да бъде допълнено решение № 854 на Великотърновски Общински съвет, прието с протокол № 62 от 18.03.2010 година, с одобряване на наименования на местности по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Арбанаси, одобрена със Заповед РД-18-39/18.03.2008 година на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър град София, както следва:

 • Местност „Ловна хижа"
 • Местност „Корията"
 • Местност „Под баира"
 • Местност „Караник"
 • Местност „Северен скат"
 • Местност „Баба Маньовица"
 • Местност „Малатя"
 • Местност „Шамака"
 • Местност „Чорбаджийски мост"
 • Местност „Странджа"
 • Местност „Арбанашко бърдо"
 • Местност „Новите лозя"
 • Местност „Дълбокия трап"
 • Местност „До село"
 • Местност „В село"
 • ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, УПИ с. Самоводене, Вх. № 2902/ 10.05.2010 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 28:

  Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Филип Евтимов – за, Тодор Тодоров – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов - за.

  Предложението беше прието с 25 «за», «против» няма, «въздържали се» няма.

  РЕШЕНИЕ № 950

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС и чл. 2 ал. 3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет

  Дава съгласие частите от улична регулация, попадащи в урегулиран поземлен имот УПИ ІІІ-1842 „за жилищно строителство” от стр. кв. 76 по плана на с. Самоводене, община Велико Търново, останалата част от който е собственост на Анка Цветанова Главанова с адрес с. Самоводене, ул. „Чучура” №2, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

  На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Велико Търново дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост за част от имот в обхвата на разработка, приета с решение №43 по протокол №4 от 17.03.2010 г. на ЕСУТ, като:

  2.1. Община Велико Търново прехвърля на Анка Цветанова Главанова с адрес с. Самоводене, ул. „Чучура” №2, правото на собственост върху част с площ от 92,00 /деветдесет и два/ кв.м. от общински имот – улична регулация за улица с ОК-ОК №№290-289-325, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 828 /осемстотин двадесет и осем/ лева без начислен ДДС.

  3. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПР и ПЗ – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имоти.

   

  ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, УПИ с. Вонеща вода, Вх. № 2903/ 10.05.2010 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 29:

  Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Мавроди Калейнски – въздържал се, Пламен Цанев – въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Филип Евтимов – за, Тодор Тодоров – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Трифонов – въздържал се.

  Предложението беше отхвърлено с 19 «за», «против» няма, 5 «въздържали се».

  ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, УПИ с. Пушево, Вх. № 2904/ 10.05.2010 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 30:

  Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Филип Евтимов – за, Тодор Тодоров – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

  Предложението беше прието с 27 «за», «против» няма, «въздържали се» няма.

  РЕШЕНИЕ № 951

  На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС и чл. 2, ал. 3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет

  Дава съгласие части от общински имот – УПИ ХІ „за озеленяване” от кв. 22 по плана на с. Пушево, актуван с АОС №4374/29.10.2007 г., които попадат както следва: част с площ от 1 018 кв.м. попада в новообразуван УПИ VІІІ, останалата част от който е собственост на Боян Иванов Бончев с адрес гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №38; а част с площ от 526 кв.м. попада в новообразуван УПИ ІХ, останалата част от който е собственост на Тодор Иванов Тодоров с адрес гр. Велико Търново, ул. „Козлодуй” №2, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Велико Търново дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост за части от имот в обхвата на разработка, приета с решение №47 по протокол №4 от 17.03.2010 г. на ЕСУТ, като:

  2.1. Община Велико Търново прехвърля на Боян Иванов Бончев с адрес гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №38, правото на собственост върху части с площ от 1 018,00 кв.м. от общински имот, представляващ УПИ ХІ „за озеленяване” от кв.22 по плана на с. Пушево, актуван с АОС №4374/29.10.2007 г., срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 7 126 /седем хиляди сто двадесет и шест/ лева без начислен ДДС;

  2.2. Община Велико Търново прехвърля на Тодор Иванов Тодоров с адрес гр. Велико Търново, ул. „Козлодуй” №2, правото на собственост върху части с площ от 526,00 кв.м. от общински имот, представляващ УПИ ХІ „за озеленяване” от кв.22 по плана на с. Пушево, актуван с АОС №4374/29.10.2007 г., срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 3 682 /три хиляди шестстотин осемдесет и два/ лева без начислен ДДС.

  3. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имоти.

  ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на недвижим имот, с. Момин сбор, Вх. № 2901/ 10.05.2010 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 31:

  Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Филип Евтимов – за, Тодор Тодоров – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Трифонов – за.

  Предложението беше прието с 25 «за», «против» няма, 2 «въздържали се».

  РЕШЕНИЕ № 952

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 49, ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

  Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинско място, представляващо 400/990 идеални части от УПИ ІІІ /урегулиран поземлен имот три римско/ от строителен квартал 60 /шестдесет/ по плана на с. Момин сбор, актуван с акт за частна общинска собственост № 4706/22.02.2010 г., останалата част от който е собственост на Йордан Маринов Горсов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Панайот Хитов” №1, ет. 1.

  Утвърждава стойността на общинската част от имота, определена с протокол за експертна оценка, изготвен от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 2 000 /две хиляди/ лева без начислен ДДС.

  Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

  ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост, на недвижим имот, кв. № 643 гр. Велико Търново, Вх. № 2905/ 10.05.2010 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 32:

  Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Филип Евтимов – за, Тодор Тодоров – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

  Предложението беше прието с 23 «за», «против» няма, 4 «въздържали се».

  РЕШЕНИЕ № 953

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 40, ал. 2 т. 1 от ЗОС, чл. 49 ал. 1, т. 4 и чл. 49, ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

  Дава съгласие за прекратяване на съсобственост, възникнала в резултат на регулационна промяна, чрез замяна на части от имоти, както следва: общинско място, представляващо част от проектна улица, с площ от 895 кв.м., което съгласно ЧИ на ПУП попада в новообразуван УПИ І от кв. 643 по ПУП на гр. Велико Търново, останалата част от който е собственост на „Инвестстрой-ВТ” ЕООД с адрес гр. Велико Търново, ул. „Моско Москов” №19, с управител Стоян Иванов Стоянов; срещу част от стар УПИ VІІ от кв. 644, собственост на „Инвестстрой-ВТ” ЕООД с адрес гр. Велико Търново, ул. „Моско Москов” №19, с управител Стоян Иванов Стоянов, с площ от 135 кв.м., което съгласно ЧИ на ПУП попада в новосъздадена пешеходна алея между квартали 643 и 644 и придобива статут на публична общинска собственост.

  Утвърждава стойностите на имотите, определени с протокол за експертна оценка, изготвен от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, както следва:

  - за общинския имот - в размер на 147 675 /сто четиридесет и седем хиляди шестстотин седемдесет и пет/ лева без начислен ДДС;

  - за частния имот – в размер на 22 275 /двадесет и две хиляди двеста седемдесет и пет/ лева без начислен ДДС.

  Разликата в стойността на прехвърляемите имоти да бъде определена след начисляване на дължимия ДДС и да бъде преведена от „Инвестстрой-ВТ” ЕООД с адрес гр. Велико Търново, ул. „Моско Москов” №19, с управител Стоян Иванов Стоянов по банкова сметка на Община Велико Търново. Всички дължими данъци и такси по сделката, изчислени върху по-голямата стойност, са за сметка на „Инвестстрой-ВТ” ЕООД с адрес гр. Велико Търново, ул. „Моско Москов” №19, с управител Стоян Иванов Стоянов.

  Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

  ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, кв. № 213, гр. Велико Търново, Вх. № 2908/ 10.05.2010 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 33:

  Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Филип Евтимов – за, Тодор Тодоров – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

  Предложението беше прието с 25 «за», 1 «против», 1 «въздържал се».

  РЕШЕНИЕ № 954

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет

  Включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2010 г. недвижим имот, актуван с акт за частна общинска собственост №2652/12.03.2005 г., представляващ незастроен поземлен имот № 1708 с площ от 47 кв.м. от стр. кв. 213 по ПУП на гр. Велико Търново, а по КК и КР на гр. Велико Търново – поземлен имот с идентификатор № 10447.509.167, находящ се на ул. „Климент Охридски”.

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39 ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, актуван с акт за частна общинска собственост №2652/12.03.2005 г., представляващ незастроен поземлен имот №1708 с площ от 47 кв.м. от стр. кв. 213 по ПУП на гр. Велико Търново, а по КК и КР на гр. Велико Търново – поземлен имот с идентификатор № 10447.509.167, находящ се на ул. „Климент Охридски”.

  Утвърждава начална тръжна цена, равна на експертната оценка, изготвена от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 10 600 /десет хиляди и шестстотин/ лева без начислен ДДС.

  Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

  ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредяване право на строеж,- трафопост, Вх. № 2813/ 13.04.2010 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 34:

  Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Филип Евтимов – за, Тодор Тодоров – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за, Мирослав Трифонов – за.

  Предложението беше прието с 26 «за», «против» няма, «въздържали се» няма.

  РЕШЕНИЕ № 955

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37 ал. 4, т. 4 от ЗОС, чл. 54, ал. 4, т. 4 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 62, ал. 1 от Закона за енергетиката, Великотърновски Общински съвет дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж без тьрг и конкурс върху общинска земя - УПИ IV /четири римско/ „за трафопост" от строителен квартал 381 /триста осемдесет и едно/ по ПУП па гр.Велико Търново, ул. „Трапезица”, а по кадастралната карта на гр. Велико Търново представляващ имот с идентификатор № 10447.509.234 /едно нула четири четири седем точка пет нула девет точка две три четири/, целият с площ от 60 /шестдесет/ кв. м., актуван с АОС № 4682/ 01.12.2009 г., за изграждане па ново енергийно съоръжение: „Трафопост - тип бетонен комплексен трансформаторен пост /БКТП/” със ЗП от 12,00 кв. м. и прилежащ сервитут към него от 48,00 кв.м., в полза па „EON - БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ” АД, Регионален център Горна Оряховица.

  Утвърждава експертната оценка за учредяване възмездно право на строеж върху общинска земя, изготвена от оценител на имоти „Инвестстрой – 92” ЕООД Велико Търново, в размер па 4 800 /четири хиляди и осемстотин/ лева.

  Преди сключване на договора за учредяване право на строеж върху общинска земя, „ЕОN - БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ" АД, Регионален център Горна Оряховица, следва да заплати стойността на учреденото право на строеж в размер на 4 800 /четири хиляди и осемстотин/ лева по сметка на Община Велико Търново ВС 43 SOМВ 9130 84 24761244 при „ОБЩИНСКА БАНКА” АД ФЦ Велико Търново КОД 44 59 00, В1С КОД SOMBBGSF, 2 % режийни разноски по сметка на Община Велико Търново ВС 36 SOМВ 9130 31 24758000 при „ОБЩИНСКА БАНКА” АД ФЦ Велико Търново, 2.5% местен данък по сметка па Община Велико Търново ВС 43 SOМВ 9130 84 24761244 при "ОБЩИНСКА БАНКА" АД ФЦ Велико Търново, както и да заплати стойността на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново ВС 97 SOМВ 9130 33 24758001, ВIС КОД SOMBBGSF.

  Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия но учредяване възмездно право па строеж в съответствие с изискванията на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

  ПО ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобяване на ПУП, с. Арбанаси, Вх. № 2909/ 10.05.2010 г.

  Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да обърна внимание върху един изключително сериозен факт – обстоятелства, които пречат на нормалния ритъм по провеждане на административните задължения както нашите, така и на ОбА. За пореден път преди известно време си позволих да коментирам относно компетентността на някои от колегите, но аз присъствах на един изключително неприятен разговор относно позицията и становището на член от ОбА, който и позволи тълкуване на наше решение № 158, т. 1, ал. 2, с което с направените поправки ние задължаваме за писмени становища всички кметове и кметски наместници, когато там няма инициатива. Моето учудване е как колеги в ПК по ТСУ и в ПК по ОС приемат предложението на кмета, без да се запознаят със становището на кмета на населеното място. Ние го искаме като задължение.

  Мисля, г-н Председател, че това един път завинаги трябва да се регламентира като процедура. Как да се информират кметовете, за да могат да реагират своевременно. Лично аз разговарях с кметовете на с. Арбанаси и с. Самоводене. Затова помолих точката, касаеща Дебелец да бъде отложена. Важно е да регламентираме как и по какъв начин да уведомяваме кметовете на населените места.

  Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Има регламент.

  Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Кметовете не са информирани, че трябва да дават становища. Няколко минути преди сесията се информират и им се иска становище по предложение, за което ние в залата трябва да кажем «да» или «не».

  Предложението по т. 35 беше прието с 24 «за», «против» няма, «въздържали се» няма.

  РЕШЕНИЕ № 956

  На основание чл. 21, ал. 1 т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура – трасе на съобщителна мрежа и съоръжения, землище на с.Арбанаси, преминаващо през следните имоти: от съществуваща стоманорешетъчна кула в ПИ № 53012- пасище, ПИ № 3106 – полски път, ПИ № 53007 – полски път, ПИ № 501.9539 – улица, ПИ № 34207 – полски път, ПИ № 38229 – общински път, ПИ № 501.9529 – улица и достига по новопредвиден кабелен шкаф до имотната граница на ПИ № 501105.

  На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез Община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

   

  ПО ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобяване на ПУП, с. Малки чифлик, Вх. № 2911/ 10.05.2010 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 36.

  Предложението беше прието с 23 «за», «против» няма, «въздържали се» няма.

  РЕШЕНИЕ № 957

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура - трасе на външни кабелни линии и БКТП 20/0,4 кV 1000 кVА захранващи обект ”Магазин и складове за хранителни стоки” в ПИ № 004005, землище на с. Малки Чифлик, преминаващо през следните имоти: от съществуващ СРС № 45 в ПИ № 000077 – храсти, ПИ № 000073- общински път, ПИ № 000078 – пасище, ПИ № 000085 – общински път и достига до новопредвиден БКТП в ПИ № 004005.

  На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

  ПО ТРИДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобяване на ПУП, с. Самоводене, Вх. № 2917/ 11.05.2010 г.

  Г-н ПЛАМЕН ЦАНЕВ: Аз не мога да гласувам, тъй като съм автор на този ПУП.

  Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Кметът на населеното място е тук. Искам да го попитам има ли промяна по становището му.

  КМЕТСКИ НАМЕСТНИК НА с. САМОВОДЕНЕ: Няма промяна в моето становище.

  Предложението по т. 37 беше прието с 23 «за», «против» няма, «въздържали се» няма.

  РЕШЕНИЕ № 958

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за застрояване, план – схеми за водоснабдяване и електрификация, и комуникационно-транспортен план към ПУП за ПИ № 057109 / образуван от ПИ № 057108/, местност „Коренаците”, землище на с. Самоводене, Община Велико Търново за промяна предназначението на имота и 577 кв.м за транспортен достъп, част от ПИ № 150191.

  За поземлен имот № 057109, местност „Коренаците”, землище на с.Самоводене, община Велико Търново се определя предназначение за „транспортно-комуникационна инфраструктура и обществено обслужване” за изграждане на обект: „Автосервиз, паркинг и трафопост”, при следните устройствени показатели:

  височина на сградите – до 10 м;

  плътност на застрояване /Пзастр./ - 40 % ;

  коефициент на интензивност / Кинт/ - 1,2 ;

  минимална озеленена площ – 60% ;

  начин на застрояване – свободно / е/ ;

  Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

  На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

   

  ПО ТРИДЕСЕТИ ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем, в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2830/ 14.05.2010 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 38:

  Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Филип Евтимов – за, Тодор Тодоров – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Николай Цонев – за.

  Предложението беше прието с 22 «за», «против» няма, 1 «въздържал се».

  РЕШЕНИЕ № 959

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 47, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет

  1. Да се впише в списъка на жилищата за продажба двустаен апартамент № 15 на ул. „Ален мак” № 4, вх. Б в гр. Велико Търново.

  Одобрява оценката на имота в размер на 37 200 лева без ДДС.

   

  ПО ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем, в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2827/ 14.05.2010 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 39:

  Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Филип Евтимов – за, Тодор Тодоров – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за.

  Предложението беше прието с 23 «за», 1 «против», «въздържали се» няма.

  РЕШЕНИЕ № 960

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 47, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет

  Да се впише в списъка на жилищата за продажба тристаен апартамент № 6 на ул. „Плиска ” № 5, вх.А в гр. В.Търново.

  Одобрява оценката на имота в размер на 50 700 лева без ДДС.

  Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ (отрицателен вот): Искам да се извиня на желаещите да закупят своите жилища, защото съм убеден, че парите, които влизат от тези продажби в Общината, после отиват за закупуване на марули по 97 стотинки. Докато този кмет е кмет, ще бъда против всякаква продажба и против всякакво влизане на пари в касата на Общината поради липса на почтеност и морал.

  ПО ЧЕТИРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем, в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2828/ 14.05.2010 г.

  Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Искам да допълня това предложение. В ПК по ОС документите бяха изрядни и ние единодушно подкрепихме това жилище да бъде включено в списъка за продажба на общински жилища. На другата вечер в ПК по БФ се установи, че липсват някои от документите и аз се учудих как предната вечер всичко беше в ред, а в ПК по БФ липсват документи, от които да е видно, че действително има настанителна заповед на Никола Станков от 1977 г. Документите са тук и мога да ви ги оставя. Затова предлагам да подкрепим и това предложение за включване в списъка за продажба.

  Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 40:

  Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Филип Евтимов – за, Тодор Тодоров – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за.

  Предложението беше прието с 23 «за», «против» няма, 1 «въздържал се» .

  РЕШЕНИЕ № 961

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 47, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет

  Да се впише в списъка на жилищата за продажба тристаен апартамент № 11 на ул. „Освобождение” № 128, вх.Б в гр. Велико Търново.

  Одобрява оценката на имота в размер на 33 500 лева без ДДС.

   

  ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем, в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2829/ 14.05.2010 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 41:

  Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Филип Евтимов – за, Тодор Тодоров – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за.

  Предложението беше прието с 23 «за», «против» няма, 1 «въздържал се» .

  РЕШЕНИЕ № 962

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 47, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет

  Да се впише в списъка на жилищата за продажба тристаен апартамент № 21 на ул. „Симеон Велики ” № 4, вх. Г в гр. Велико Търново.

  Одобрява оценката на имота в размер на 47 700 лева без ДДС.

  ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно разкриване на социална услуга, Вх. № 2924/ 12.05.2010 г.

  Г-н ЖОРО КОВАЧЕВ: По тази социална услугата се изграждат два Центъра за настаняване от семеен тип в сградата на дома за деца, лишени от родителска грижа «Пеньо и Мария Велкови» в гр. В. Търново. Това е услуга по проект на фондация «Екип», по който община В. Търново е партньор и това предложение е направено така, защото тази социална услуга след приключване на проекта трябва да има устойчивост, а устойчивостта е след решение на Министерски съвет да бъде финансирана като държавна делегирана дейност. Това е предложението, което след гласуване на ОбС Кметът се задължава да предостави на Регионалната дирекция за социално подпомагане по компетентност и за продължаване на процедурата за предоставяне за заповед пред Агенция «Социално подпомагане».

  Предложението по т. 42 беше прието с 23 «за», «против» няма, «въздържали се» няма.

  РЕШЕНИЕ № 963

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 7а и чл. 36в, ал. 1, т. 1, чл. 36в, ал. 2 и чл. 36в, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, във връзка с изпълнение на Решение № 254/19.06.2008 г., Решение № 889/22.04.2010 г. и Решение № 891/22.04.2010 г. на Великотърновски общински съвет и устойчивост на изпълнен проект „Шанс за децата от дома” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Договор BG 051PO001-5.2.03-0039-С0001, Великотърновски Общински съвет

  Дава съгласие за разкриване на социална услуга в общността от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип” – за деца от 3 – 18, ако учат до 20 години в социално неравностойно положение в гр. Велико Търново, ул. “Цветарска” № 14, с капацитет 8 потребители, считано от 01.01.2011 година, с цел социална подкрепа, интеграция и пълноценно социално включване.

  Дава съгласие за разкриване на социална услуга в общността от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип” – за деца от 3 – 18, ако учат до 20 години с увреждания в гр. Велико Търново, ул. “Цветарска” № 14, с капацитет 8 потребители, считано от 01.01.2011 година, с цел социална подкрепа, интеграция и пълноценно социално включване.

  3. За социалната услуга в общността от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип І и ІІ” – за деца от 3 – 18, ако учат до 20 години се предоставят ремонтирани, оборудвани и обзаведени и адаптирани за нуждите на социалната услуга помещения от І и ІІІ етаж на ДДЛРГ „Пеню и Мария Велкови”, в имот общинска собственост, АОС № 4408/ 11.01.2008 г.

  4. Финансирането на социалната услуга в общността от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип І и ІІ” – за деца от 3 – 18, ако учат до 20 години в гр. Велико Търново с общ капацитет – 16 потребители, да се осъществява по стандарти и критерии за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет чрез общинския бюджет, определени с Решение на Министерски съвет, считано от 01.01.2011 г.

  5. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски Общински съвет за разкриване на социалната услуга в общността от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип І и ІІ” за деца от 3 – 18, ако учат до 20 години в социален риск в гр. Велико Търново, ул. „Цветарска” № 14, считано от 01.01.2011 год., пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36в, ал. 1, т. 1, чл. 36в, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

  ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Намаляване капацитета на Дом за деца лишени от родителска грижа „Христо Смирненски”, с. Балван, Вх. № 2926/ 12.05.2010 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 43.

  Предложението беше прието с 23 «за», «против» няма, «въздържали се» няма.

  РЕШЕНИЕ № 964

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36в, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане /ДВ бр. 27/09.04.2010 г./ и във връзка със Заповед № РД 01 – 399/ 08.04.2010 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, Великотърновски Общински съвет

  Дава съгласие за намаляване на капацитета на Дом за деца лишени от родителска грижа „Христо Смирненски” с. Балван, общ. Велико Търново от 66 на 50 места , считано от 01.04.2010 г.

  Финансирането на Дом за деца лишени от родителска грижа „Христо Смирненски” с. Балван, общ. Велико Търново, считано от 01.04.2010 г., с капацитет – 50 /петдесет/ деца да се осъществява по единни стандарти и критерии за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет чрез общинския бюджет, определени с Решение № 937/08.12.2009 г. на Министерски съвет.

  Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за намаляване на капацитета на Дом за деца лишени от родителска грижа „Христо Смирненски” с. Балван, общ. Велико Търново от 66 на 50 места, считано от 01.04.2010 г. пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново.

  ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Намаляване капацитета на Дом за деца лишени от родителска грижа „Пеню и Мария Велкови”, гр. Велико Търново, Вх. № 2925/ 12.05.2010 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 44.

  Предложението беше прието с 23 «за», «против» няма, «въздържали се» няма.

  РЕШЕНИЕ № 965

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36в, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане /ДВ бр. 27/ 09.04.2010 г./ и във връзка със Заповед № РД 01 – 400/ 08.04.2010 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие за намаляване на капацитета на Дом за деца лишени от родителска грижа „Пеню и Мария Велкови” гр. Велико Търново от 67 на 52 брой места , считано от 01.04.2010 г.

  2. Финансирането на Дом за деца лишени от родителска грижа „Пеню и Мария Велкови”, считано от 01.04.2010 г., с капацитет – 52 /петдесет и две/ деца да се осъществява по единни стандарти и критерии за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет чрез общинския бюджет, определени с Решение № 937/08.12.2009 г. на Министерски съвет.

  3. С намаляване капацитета на дома да се оптимизира числеността на персонала, в съответствие с Методика за определяне числеността на персонала в специализирани институции и социални услуги в общността, утвърдена със Заповед № РД 01-280/24.03.2008 г. на Министъра на труда и социалната политика.

  Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за намаляване на капацитета на Дом за деца лишени от родителска грижа „Пеню и Мария Велкови” гр. Велико Търново от 67 на 52 места, считано от 01.04.2010 г. пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново.

  ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение във връзка с писмо на ТП „Български пощи”, Вх. № 2864/ 27.04.2010 г.

  Г-жа КМЕТСКИЯТ НАМЕСТНИК на с. Въглевци: Тук са моите колеги кметски наместници на с. Райковци и Войнежа. Ние сме засегнати от намеренията на Териториалното поделение на «Български пощи» за закриване на пощенските ни станции. Има внесено наше предложение в ОбС, но искам да ви помоля да ни подкрепите в нашето виждане, че материалната база в пощенските клонове на Райковци, на Войнежа и на Въглевци не е собственост на ТП «Български пощи». Тя е читалищна собственост. Нека да останат да я ползват така и обслужването на населението да продължава по някакъв по-нормален начин.

  Предложението по точка 45 беше прието с 25 «за», «против» няма, «въздържали се» няма.

  РЕШЕНИЕ № 966

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

  Подкрепя Становището на Кмета на Общината Вх. № 2864/27.04.2010 г.

  Приложение: Становище Вх. № 2864/27.04.2010 г.

   

  ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Присъждане на Награда „24 май”.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 46.

  Предложението беше прието с 25 «за», «против» няма, «въздържали се» няма.

  РЕШЕНИЕ № 967

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 11 от Статута на награда „24 май” на Община Велико Търново за завършен гимназиален етап Великотърновски Общински съвет

  Удостоява с наградата „24 май”

   

  Ивайло Христов Иванов

   

  В 12.15 заседанието беше закрито.

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ

  ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

              /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/

   

  ПРОТОКОЛИРАЛ:

          /Р. ГРЪНЧАРОВ/

   

  ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ГЕОРГИ СТЕФАНОВ………………

  ТОДОР ТОДОРОВ………………….

  МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ………….

  ИВАЙЛО ИВАНОВ…………………