ПРОТОКОЛ № 67

 

От шестдесет и седмо заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 20.05.2010 г. от 12.15 часа в залата на Община Велико Търново.

 

Присъстваха 30 общински съветника. Отсъстваха г-н Пламен Легкоступ, г-н Милен Михов, г-жа Розалия Кузманова, г-н Николен Стойнов, г-н Илия Велков, г-н Хасан Палов и г-н Исмаил Хаджимустафа.

Заседанието беше открито от председателя на Общинския съвет – г-н Александър Чокойски, който обясни причините за откриването на заседанието.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: В Председателството постъпи предложение от г-н Пламен Петров – общински съветник, със следното съдържание: «На днешното заседание на Общинския съвет гласувах за отпадане на точка 36 от дневния ред, въпреки че съм в конфликт на интереси. Това аз установих пост фактум, за което се извинявам на колегите и предлагам да се прегласува точка 36 от проекта за дневен ред на 66-тото заседание, като заявявам, че няма да гласувам поради конфликт на интереси».

Предлагам да открием ново заседание с дневен ред, който включва точката «Одобряване на ПУП, гр. Дебелец».

Дневният ред на заседанието беше приет с 24 «за», «против» няма, «въздържали се» няма.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Одобяване на ПУП, гр. Дебелец, Вх. № 2910/ 10.05.2010 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобяване на ПУП, гр. Дебелец, Вх. № 2910/ 10.05.2010 г.

Г-н ДИМИТРОВ - КМЕТ НА ГР. ДЕБЕЛЕЦ: Извинявам се, че за пореден път се получава разминаване в становището, което трябваше да бъде подадено в ОбС. Мисля, че това се дължи на недобрата комуникация между ОбС и кметовете. Ние сме «за» това, което се предлага от г-н Румен Димитров. Всички колеги сме съгласни и то е правилно. Даже още със започване на процедурата по промяна на предназначението на терените в землището на населеното място е хубаво ние да знаем за обявените инвестиционни намерения и да имаме вече изградено становище. За да не се налага след влагане на средства от инвеститорите за проектиране и за промяна на предназначение ние да възразяваме и да спъваме тези инвестиционни намерения. За мен е лесно. Аз виждам как ще си реша проблема: още с постъпване на документите в техническа служба, ще направя писменото становище и ще го прилагам към документацията още отначало. За колегите в другите населени места това не е възможно, защото те могат и да не разберат, когато се прави промяна на предназначението. Заради това още когато започне процедурата и съответният ПУП трябва да влезе в комисите, колегите трябва да знаят предварително. Моето становище е, че тази инвестиция е една от добрите инвестиции за гр. Дебелец. Тя по никакъв начин няма да окаже отрицателно влияние върху населеното място и ще донесе само ползи. Няма да навреди на съществуващата инфраструктура и ще даде работни места, така че аз подкрепям. Взел съм становище и от партньорите в града, които партнират с Кметството, за одобряване на ПУП и на инвестиционното намерение.

Г-н ПЛАМЕН ЦАНЕВ: Уважаеми колеги, тук ние въвеждаме бюрократични спънки пред какъвто и да било инвеститор. Не може да се иска разрешние на кмета на населено място по инициатива в частен имот. Конституцията на България е ясна – частната собственост е неприкосновена. Единствено това е задължително, когато се касае за общински имоти и за преминаване през общински имоти. Оттук насетне за частни имоти какво съгласие да искаме от селския кмет? Ние въвеждаме излишна бюрокрация, вместо да даваме добри условия и да помагаме на бъдещите инвеститори. Дори това са корупционни схеми, които ние ще въведем.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Колегата е прав по принцип за частните имоти, обаче конкретната точка касае прокарване на инфраструктура. Тя минава през полски пътища, които са общинска собственост и не може да не се иска съгласие от кмета.

Г-н ДИМИТРОВ - КМЕТ НА ГР. ДЕБЕЛЕЦ: Аз мисля, че се изразих ясно. Това, което не наврежда на вече изградената инфраструктура, добре, но там, където има инвестиционни намерения, които унищожават вече създадени имоти, унищожават инфраструктура, не може да стане. Тогава започват нежеланите неща – спиране на инвестиционни намерения в напреднал стадий и т.н. В Дебелец имаме вече такива прецеденти. Вие знаете за Асфалтовата база, знаете и за случая, по който населението възрази, защото не може 30 работни места да компенсират 300 разрушени имота. Това е истината и ние трябва да се придържаме към нея.

Извинявам се, но не всички кметове са селски кметове, а има селски кметове, които са по-градски от градските. Моля да не ни обиждате и да бъдем достаъчно толеранти и да работим в една посока за Общината като общност!

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 1. Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 968

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за застрояване, план – схеми за водоснабдяване и канализация, и електрификация за ПИ № 076013, местност „Сухата чешма”, землище на гр.Дебелец, община Велико Търново.

За поземлен имот № 076013, местност „Сухата чешма”, землище на гр.Дебелец, община Велико Търново се определя предназначение за „ Складова база за сладкарски изделия”, при следните устройствени показатели:

височина на сградите – до 12 м;

плътност на застрояване /Пзастр./ - до 80 % ;

коефициент на интензивност / Кинт/ - до 2,5 ;

минимална озеленена площ – 20% ;

начин на застрояване – свободно / е/ ;

Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

Заседанието беше закрито в 12.25 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

        /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ………………

ТОДОР ТОДОРОВ………………….

МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ………….

ИВАЙЛО ИВАНОВ…………………