ПРОТОКОЛ № 68

 

От шестдесет и осмо заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 17.06.2010 г. от 09.10 часа в залата на Община Велико Търново.

 

Присъстваха 34 общински съветника. Отсъстваха г-н Ивайло Иванов, г-н Богдан Ковачев и г-н Петьо Атанасов.

 

ДНЕВЕН РЕД - ПРОЕКТ:

 1. Промени по бюджета към 30.04.2010, Вх. № 2939/ 18.05.2010 г.
 2. Промени по бюджета към 31.05.2010, Вх. № 2989/ 08.06.2010 г.
 3. Утвърждаване на вида, дизайна и таксата на талоните за паркиране, Вх. № 2982/07.06.2010 г.
 4. Даване на съгласие за закупуване на Държавни Ценни Книжа, Вх. № 2991/ 08.06.2010 г.
 5. Даване на съгласие за финансово участие на Община Велико Търново в организирането и провеждането на XIII МФФ, ЛФ „Сцена на вековете” и Мото Рок Фест, Вх. № 2990/ 08.06.2010 г.
 6. Предложение относно участие в учредяването на българска „Асоциациа на общини със селища и територии на защитено културно – историческо наследство”, Вх. № 2963/ 01.06.2010 г.
 7. Информация за дейността на търговските дружества за 2009 г., в които Община Велико Търново е съдружник, Вх. № 2951/ 25.05.2010 г.
 8. Даване на съгласие за извършване на разход от „МДОЗС” ЕООД, гр. Велико Търново, Вх. № 2949/ 21.05.2010 г.
 9. Покана от съвета на директорите на МОБАЛ, Вх. № 2948/ 21.05.2010 г.
 10. Предложение от НСПСПК, относно имот на ул. „Никола Габровски” № 33, Вх. № 3021/ 09.06.2010 г.
 11. Предложение от НСПСПК, относно „Пиено” ЕООД, Вх. № 3022/ 09.06.2010 г.
 12. Предложение от НСПСПК, относно изменение на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, Вх. № 3023/ 09.06.2010 г.
 13. Предоставяне на части от поземлени имоти, с. Малки чифлик, Вх. № 2984/ 07.06.2010 г.
 14. Предоставяне на части от поземлени имоти, с. Водолей и с. Дичин, Вх. № 2970/ 07.06.2010 г.
 15. Предоставяне за ползване на част от имот общинска собственост, Вх. № 2960/ 31.05.2010 г.
 16. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 2965/ 01.06.2010 г.
 17. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 2961/ 01.06.2010 г.
 18. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на недвижим имот, с. Ресен, Вх. № 2986/ 07.06.2010 г.
 19. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем, в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2966/ 02.06.2010 г.
 20. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем, в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2967/ 02.06.2010 г.
 21. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем, в списъка на жилища за продажба, Вх. № 2968/ 02.06.2010 г.
 22. Включване на ОУ „П. Р. Славейков”, с. Церова Кория в Списъка на защитени училища, Вх. № 3019/ 09.06.2010 г.
 23. Включване на ОУ „Неофит Рилски”, гр. Килифарево в Списъка на защитени училища, Вх. № 3020/ 09.06.2010 г.
 24. Разкриване на социална услуга, гр. Велико Търново, Вх. № 2983/ 07.06.2010 г.
 25. Разкриване на социална услуга, гр. Дебелец, Вх. № 2988/ 08.06.2010 г.
 26. Даване на съгласие за отпускане на персонална пенсия, Вх. № 2976/ 03.06.2010 г.
 27. Даване на съгласие за отпускане на персонална пенсия, Вх. № 2975/ 03.06.2010 г.
 28. Предложение относно молба от Ваня Симеонова Петкова, Вх. № 2974/ 03.06.2010 г.
 29. Информация на РУ на МВР, Вх. № 2581/ 09.02.2010
 30. Информация на РУ на МВР, Вх. № 2865/ 29.04.2010 г.
 31. Предложение с Вх. № 3026/ 11.06.2010 г.
 32. Приемане график за провеждане на заседанията на Великотърновски Общински съвет за второто полугодие на 2010 г., Вх. № 2977/ 04.06.2010 г.

 

Заседанието беше открито от председателя на Общинския съвет – г-н Александър Чокойски, който предложи в дневния ред на заседанието да бъдат включени две нови точки: предложение с вх. № 3033 от 16.06.2010 г. относно избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Вонеща вода, което да влезе в дневния ред като точка 7, и предложение, внесено от г-н Пламен Цанев, с вх. № 2903 от 10.05.2010 г. относно предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закон за устройство на територията и чл. 43 от НРПУРОИ.

Г-н ПЛАМЕН ЦАНЕВ: При гласуването на това предложение аз бях „въздържал се”, но след това ходих до Вонеща вода да се запозная на място. Това е завършен обект, минералните бани на Вонеща вода. Касае се за съборената част на комплекса, което е един триъгълник между реката и пътя, който освен за такива функции, които са предвидени в това предложение, за друго не би могъл да се използва. Като самостоятелен парцел това не би могло да функционира и да се продаде. Належащо е да гласуваме това, за да може този комплекс вече да отвори, за да има там и туристи, и работни места, за да върви напред и туризмът в Общината.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Искам да предложа на вашето внимание да отпаднат от дневния ред точки 19, 20 и 21, които касаят включване на общински жилища от фонда за настаняване в списъка за продажба на жилища, тъй като се установиха непълноти, неизяснени неща и ПК по ОС е длъжна да разгледа всичко отново. На следващото заседание ще направим предложение отново.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Предлагам точка 5 да отпадне от проекта за дневен ред в дадения вид и да бъдат създадени три нови точки, както следва:

1. Информация и вземане на решение за провеждане на Международен фолклорен фестивал;

2. Информация и вземане на решение за провеждане на летен фестивал „Сцена на вековете”;

3. Информация и вземане на решение за провеждане на Мото Рок Фест.

Имам предвид, че съдържанието на трите прояви е различно, различно е времето и не съм убеден, че трите трябва да бъдат обединени в едно. Мисля, че ще има различни мнения по всяко едно от трите. Всяка една от проявите трябва да се гласува отделно.

Г-н Чокойски подложи на гласуване включването в дневния ред на предложението на г-н Рашев за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Вонеща вода. Предложението беше включено в дневния ред с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Предложението на г-н Пламен Цанев за нова точка 15 беше включено в дневния ред с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Предложението на г-жа Желка Денева за отлагане на точки 19, 20 и 21 беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Предложението на г-н Стефан Стоянов относно точка 5 от проекта за дневен ред – за отделно гласуване на трите прояви, беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Целият дневен ред беше приет с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Промени по бюджета към 30.04.2010, Вх. № 2939/ 18.05.2010 г.
 2. Промени по бюджета към 31.05.2010, Вх. № 2989/ 08.06.2010 г.
 3. Утвърждаване на вида, дизайна и таксата на талоните за паркиране, Вх. № 2982/07.06.2010 г.
 4. Даване на съгласие за закупуване на Държавни Ценни Книжа, Вх. № 2991/ 08.06.2010 г.
 5. Даване на съгласие за финансово участие на Община Велико Търново в организирането и провеждането на XIII МФФ, ЛФ „Сцена на вековете” и Мото Рок Фест, Вх. № 2990/ 08.06.2010 г.
 6. Предложение относно участие в учредяването на българска „Асоциациа на общини със селища и територии на защитено културно – историческо наследство”, Вх. № 2963/ 01.06.2010 г.
 7. Предложение относно избор на временно изпълняващ длъжността кмет на с. Вонеща вода, Вх. № 3032.
 8. Информация за дейността на търговските дружества за 2009 г., в които Община Велико Търново е съдружник, Вх. № 2951/ 25.05.2010 г.
 9. Даване на съгласие за извършване на разход от „МДОЗС” ЕООД, гр. Велико Търново, Вх. № 2949/ 21.05.2010 г.
 10. Покана от съвета на директорите на МОБАЛ, Вх. № 2948/ 21.05.2010 г.
 11. Предложение от НСПСПК, относно имот на ул. „Никола Габровски” № 33, Вх. № 3021/ 09.06.2010 г.
 12. Предложение от НСПСПК, относно „Пиено” ЕООД, Вх. № 3022/ 09.06.2010 г.
 13. Предложение от НСПСПК, относно изменение на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, Вх. № 3023/ 09.06.2010 г.
 14. Предоставяне на части от поземлени имоти, с. Малки чифлик, Вх. № 2984/ 07.06.2010 г.
 15. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, УПИ с. Вонеща вода, Вх. № 2903/ 10.05.2010 г.
 16. Предоставяне на части от поземлени имоти, с. Водолей и с. Дичин, Вх. № 2970/ 07.06.2010 г.
 17. Предоставяне за ползване на част от имот общинска собственост, Вх. № 2960/ 31.05.2010 г.
 18. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 2965/ 01.06.2010 г.
 19. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 2961/ 01.06.2010 г.
 20. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на недвижим имот, с. Ресен, Вх. № 2986/ 07.06.2010 г.
 21. Включване на ОУ „П. Р. Славейков”, с. Церова Кория в Списъка на защитени училища, Вх. № 3019/ 09.06.2010 г.
 22. Включване на ОУ „Неофит Рилски”, гр. Килифарево в Списъка на защитени училища, Вх. № 3020/ 09.06.2010 г.
 23. Разкриване на социална услуга, гр. Велико Търново, Вх. № 2983/ 07.06.2010 г.
 24. Разкриване на социална услуга, гр. Дебелец, Вх. № 2988/ 08.06.2010 г.
 25. Даване на съгласие за отпускане на персонална пенсия, Вх. № 2976/ 03.06.2010 г.
 26. Даване на съгласие за отпускане на персонална пенсия, Вх. № 2975/ 03.06.2010 г.
 27. Предложение относно молба от Ваня Симеонова Петкова, Вх. № 2974/ 03.06.2010 г.
 28. Информация на РУ на МВР, Вх. № 2581/ 09.02.2010
 29. Информация на РУ на МВР, Вх. № 2865/ 29.04.2010 г.
 30. Предложение с Вх. № 3026/ 11.06.2010 г.
 31. Приемане график за провеждане на заседанията на Великотърновски Общински съвет за второто полугодие на 2010 г., Вх. № 2977/ 04.06.2010 г.

 

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Искам да направя изявление от името на групата общински съветници от БСП във връзка с изпълнение на Решение № 945 от 20.05.2010 г. Тъй като няма видими резултати относно изпълнението на това решение, което касаеше обществена поръчка за доставка на храни, плодове и зеленчуци, Групата на БСП внася предложение за намаляване на таксите за детските градини и ясли на територията на община В. Търново, както заявихме и на миналата сесия след приемането на това решение. Предложението ни предвижда намаляване с 5 лв. на постоянните месечни такси за детските градини и ясли, както и намаляване на депозита, също с 5 лв. Надяваме се, че това наше предложение ще бъде обсъдено на заседание на ПК по ОбС и ще бъде включено в дневния ред на следващото, 69-то, заседание на ОбС през юли 2010 г.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: По Решение № 954 вече са предприети действия. Вчера делегираните одитори ми представиха доклад по това, което са извършили в детските градини по този въпрос. Набелязани са мерки, които ще влязат в сила. В доклада ще има точно описание, ще има оторизирани хора – освен доставчика още един дежурен, за да може да се контролира. Вероятно ще има и санкции във връзка с недоглеждането, което се е получило в някои от градините. Изпратено е писмо до доставчиците с предложението за борсовите цени. Така че процедурата не е завършила, работим по този въпрос и ще има доклад.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по бюджета към 30.04.2010, Вх. № 2939/ 18.05.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението по т. 1 беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Приложение към Протокола.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по бюджета към 31.05.2010, Вх. № 2989/ 08.06.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението по т. 2 беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Приложение към Протокола.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Утвърждаване на вида, дизайна и таксата на талоните за паркиране, Вх. № 2982/07.06.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 3 беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 971

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.11 от Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценните книжа, чл. 99, ал. 3 от Закона за движение по пътищата и вьв връзка с чл.13, ал.2 от Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пьтни превозни средства на територията на Община Велико Търново

Великотърновски Общински съвет утвърждава вида, дизайна и таксата на талоните за паркиране както следва – за престой от 30 минути - цена 0.50 лв. и за престой от 1 час /60 минути/ - цена 1.00 лв. /Приложение № 1 и № 2/.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да подаде до Министъра на Финансите писмена заявка за отпечатване на ценни книжа, съгласно процедурата по чл. 11 от Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценните книжа, както и да организира отпечатването на същите.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за закупуване на Държавни Ценни Книжа, Вх. № 2991/ 08.06.2010 г.

 

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Искам да обърна внимание на всички тук по въпроса за държавните ценни книжа. Питам г-н Кмета: г-н Кмете, има ли община В. Търново свободни парични средства в момента, за да закупи държавни ценни книжа? Моите въпроси са пет и моля г-н Кметът да ми отговори. В един от нашите вестници преди няколко дни беше публикувана статия, от която става ясно, че община В. Търново дължи над 1 милион лв. за разплащания с контрагенти. Моля да стане ясно тук: Общината наистина ли дължи на свои контрагенти 1 млн. лв и в същия момент ще купува държавни ценни книжа. Такива се купуват при наличието на свободни парични средства. Възниква въпросът: Има ли наистина Общината свободни парични средства и в същия момент не се разплаща със своите контрагенти?

Задавам своите въпроси към г-н Кмета и ще го моля да ми отговори. Първият въпрос е: Кой заблуждава според Вас общественото мнение и обществеността във В. Търново: Вие – като твърдите сега, че с предложението си за покупка на държавни ценни книжа Общината има пари да купува такива или печатния орган, който отпечата информацията, че Общината дължи на контрагенти над 1 млн. лв? Втори въпрос: Кой ще бъде брокерът на нашите ценни книжа, които евентуално ще закупим чрез Вас и каква прозрачност гарантирате за това? Обръщам внимание, че целта на закупуване на държавни ценни книжа е извършване на търговия. Ние ще търгуваме ли, или ги купуваме, за да платим на някой брокер една солидна комисионна? Трети въпрос: Какъв ще бъде процентът за този брокер, т.е. комисионната. На следващо място искам да обърна внимание на предложението на г-н Кмета. При гласуване на предложението веднага ще възникнат предложения от различните банки чрез тях да да бъдат купени държавните ценни книжа. Вие сте записали „обслужващата банка”. Коя е тя или отново ще се проведе поредния таен търг, за който ние няма да научим? На следващо място обръщам внимание кой наистина ще гарантира избора на брокер за евентуално гласуваното положително предложение за решение. Аз лично считам, че имаме право след изслушване на г-н Кмета да вземем оценка. Има ли наистина свободни пари и как ще обясним това на обществеността на В. Търново, а същевременно не се разплащаме с нашите контрагенти?

Г-н МАРИАН МАРИНОВ – гл. счетоводител на община В. Търново: В решението пише „временно свободни парични средства”. Това са парите, с които ние се разплащаме за заплати. До периода на падежа на заплатите има пари в нашата сметка, които стоят по 7-8 дена, от които ние нямаме почти никаква доходност. Знаете, че в момента Министерството на финансите чрез БНБ започна да емитира доста високодоходни държавни ценни книжа, които имат ежедневна котировка. Ще закупим каквато емисия е пусната на пазара чрез нашата обслужваща банка, тъй като за бюджетните организации това е безплатно. Ние плащаме една такса от 7 или 8 лв., която е за участието в аукциона на БНБ. Търговската банка, чрез която ние работим, е Общинска банка. На този етап не знам да има намерение за промяна на обслужващата банка. Няма брокер, Търговска банка има право да се явява на аукционите и ние няма да се явяваме за определена емисия, а купуваме това, което има в момента на пазара. Котировката е ежедневна и може да се види в сайта на МФ. Там има ежедневно обявени цени. Има формула, която изчислява доходността на типа държавни ценни книжа. Към момента ние имаме закупени държавни ценни книжа, чрез които държим свободните пари от такса „Смет”. Това е по-доходна дейност от държането на влог. Този въпрос беше дискутиран подробно в ПК по БФ, мисля, че и в ПК по ИВСПИ е дискутиран в детайли.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Правя процедурно предложение: да прекратим изказванията.

Предложението за прекратяване на изказванията беше прието с 29 „за”, 1 „против” , „въздържали се” няма.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението на ОбА по т. 4:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението по т. 4 беше прието с 31 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 972

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и Раздел III от Наредба №5 за условията и реда за емитиране, придобиване и изплащане на безналични Държавни ценни книжа Великотърновски Общински съвет:

Дава съгласие временно свободните парични средства на Община Велико Търново да бъдат влагани в Държавни Ценни Книжа до края на бюджетната година.

Упълномощава кмета, чрез обслужващата банка да закупува такива.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за финансово участие на Община Велико Търново в организирането и провеждането на XIII МФФ, ЛФ „Сцена на вековете” и Мото Рок Фест, Вх. № 2990/ 08.06.2010 г.

Г-н МИРКО РОБОВ: Няма да изненадам залата или великотърновската общественост с констатацията, че сме в сериозна финансова криза, че затягаме коланите и всички трябва да се съобразяваме с тази реалност. Когато затягането на коланите важи за нашите деца и за всички нас, то важи и за община В. Търново. Аз заставам пред микрофона с разбирането, че градът ни трябва да се утвърдждава като фестивално средище. То има своята традиция, но и с разбирането, че Общината ни не е филантропско сдружение. Не може да бъде спонсор на прояви, които деформират публично-частното партньорство като задача на публичния сектор е изцяло да дава, а право на приемащата страна, частния сектор, е изцяло да получава. Което показва, че сме в пълна дисхармония с интересите на Общината и целта на моето предложение е именно да оптимизирам тези разходи, с които участваме всяка година, за да бъде защитен по най-добрия начин интересът на Общината. Провокиран съм да направя това. Това не е позиция на моята група, тъй като между заседанието на групата на БСП и това мое изказване в медиите се появиха документи, показващи начина, по който ще се организира една от проявите – Международния фолклорен фестивал, правата и задълженията на двете страни.

Това ненормално положение трябва да бъде преодоляно и колкото и средства ние да даваме, Общината трябва да почерпи максималните активи от това. Затова предлагам промяна в проекта за решение, предложен от г-н Кмета на Общината с вх. № 2990 от 08.08.2010 г. По точка 1.: вместо „в размер до 60 000 (шестдесет хиляди) лв.” да се впише „в размер до 30 000 (тридесет хиляди) лв”, като тази сума не подлежи на последваща актуализация. Към същата точка: вместо в грандхотел „В. Търново” като един храноден да е до 53 лв. в грандхотел В. Търново” да се впише: „В хотел на територията на В. Търново, предложил най-изгодните условия”. Тук опираме до друг проблем – избран е грандхотел „В. Търново”, тъй като е длъжник на Общината и това била единствената възможност да си приберем дължимото от тях. Дължимото е от неплатени данъци и такси. Аз лично си плащам изрядно местните данъци и такси, от което в Общината влизат парични средства и тя оперира с тях, както намери за добре и това прави всеки от вас, както и всеки съвестен великотърновски гражданин. Т.е. един длъжник по тази схема е изведен като монополист в обслужването на фестивала, което е недопустимо и отваря врата за фискален нихилизъм, за неплащане на данъци и такси, което е недопустимо, още повече в условията на финансова криза и ние не трябва да поощряваме такива модели за неплащане на данъци и такси.

По точка 2: „Грандхотел „В. Търново” да се замени с „хотел на територията на В. Търново, предложил най-изгодни условия. Да се включи точка 6 със следното съдържание: „От следващата календарна година организацията по провеждане на Междураноден фолклорен фестивал се възлага на общинското дружество „Царевград Търнов” ООД”, което в предмета на дейност има и тази функция – да организира и провежда фестивали и го прави по един перфектен, професионален начин.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз бях човекът, който си позволи официално да поиска информацията от ОбА, т.е. писмата, входирани към ОбА с искане за финансова помощ за Международния фолклорен фестивал, за „Сцена на вековете” и за Мото Рок Феста. Разбира се информацията, която ми бе предоставена, ме накара да се почувствам в едно изключително неприятно положение. Това, което прочетох, и дадох на цялата великотърновска общественост да види, за мен бе изключително неприятен акт. Всички услуги и ангажименти, които са под форма на ангажименти за община В. Търново, ме карат да си задам въпроса: „Какво остава за господата организатори” като финансов ангажимент?

Г-н Павлов, през 2008 г. аз бях против предложението за обема на финансовата подкрепа за фестивала. Тогава аз Ви казах, че също съм организирал международни спортни форуми и съм наясно как и по какъв начин се организират. Никой не може да допусне първо да кани гости и след това да организира финансовите пера или бюджета, рамката, с която трябва да се състои едно мероприятие. В момента от предложенето на Кмета аз разбирам точно това от изброяването на държавите. Бих искал да задам въпрос към колегите: Как и по какъв начин ще ми гарантирате, че когато дойдат тези международни групи и бъдат настанени в Интерхотела, знаейки финансовото му състояние, той ще се отзове към ангажимента: поемане на групите, храна и т.н. Няма ли да се получи състояние на невъзможност той да поеме групите и тогава, притиснати до стената, ние да вземаме светкавични решения. Как вие бихте ме убедили в момента да подкрепя едно бъдещо несигурно състояние?

Сега да се върна към предложенията на г-н Робов. Лично аз не знам защо са се пуличили такива разногласия в групата. Г-н Робов, увлечен в своята пледоария, Вие не се усещате как си противоречите. За какво става дума? Първо вие казвате, че сте данъкоплатец и си плащате данъците; след това казвате, че не приемате формулата срещу задълженията да ви бъдат приспаднати данъци или каквото и да е.

Много ви моля да преосмислим позициите си. Няма как при всички тези финансови задължения, които ОбА декларира, влизайки на разговори в комисиите, ние да си позволяваме лукса: първо, да създаваме прецеденти в Общината; да даваме възможност на длъжници към Общината да се търсят и реализират форми за погасяване на тези дългове. Това ще доведе до една голяма вълна и след това, ако ние не одобрим подобно предложение, ние ще създадем условия за дискриминация. Аз, като бивш спортист, в повечето случаи, когато се нанасят удари, трябва да мисля за защита и за контраудар. Това предложение на ОбА в такава форма – да приспаднем част от парите на длъжниците, е своеобразен удар към обществеността. Но този удар ще си повлече краката, знаем каква е ситуацията, така че е добре да мислим по-глобално занапред.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Няма да се съглася с нищо от това, което казаха говорилите преди мен и правя предложение да подкрепим предложението на г-н Рашев. Говоря за Международния фолклорен фестивал, защото по другите два случай мисля, че имаме съгласие.

Не приемам, че в условията на финансова криза трябва да пестим и затова трябва да редуцираме редуцираното финансово участието на Общината в МФФ. Няма да влизам в спорове дали финансовият ни ангажимент е по-малък от миналата година. Цифрите са ясни. Това, че МФФ е редуциран в едно по-ограничено време, показва съобразяването на организаторите с финансовите условия не само в България, но и в целия свят. Бих искал да кажа две неща: Защо трябва да подкрепим предложението на Кмета и защо този фестивал се различава от всички останали? Този фестивал е по-различен от всички останали поради две качествени характеристики. Първата, че той вече се е превърнал в една културна институция или с други думи той има история. Аз помня времето от първите фестивали, когато кмет беше г-н Драгнев. Помня къде се организираха те, помня тяхното развитие и виждам това, което е днес. Той е събитие за хората от В. Търново, които очакват и се радват на този фестивал. Той превръща В. Търново в една значимост, която ни вкарва в основните средства за масова информация, като изключителна културна забележителност през лятото.

Втората качествена разлика между този и другите фестивали е, че той има голяма публика и неограничен достъп. Давайки общинските средства в подкрепа на този фестивал, ние създаваме равни възможности на всички граждани да се докоснат до една несъмнена културна забележителност, да имат досег с културата на много народи, държави и това да бъде всеобщодостъпно. С други думи, парите, които даваме, са входните билети на великотърновци на тези концерти. Веднага ще кажете, че има и други фестивали, но те стават тук, пред „Майка България” с публика равна на участниците в тях и хората почти не ги забелязват, а в този фестивал се чака. Да, ние даваме пари от данъците на всички великотърновци. Тези данъци се събират от по-богатите повече, от по-бедните по-малко. Ние разпределяме този данък и даваме равен достъп и на най-богатите, и най-бедните да бъдат на този фестивал. Повярвайте ми, в последните години не съм видял много богаташи там, които да пият биричка и да си боцкат кебапчета. Но хората искат да го има това. Ето защо аз апелирам да дадем тези пари на фестивала, за да осигурим тази година възможността на хората да имат този фестивал и да се радват.

Не коментирам нищо за работата на организаторите. Аз също имам много забележки към тях в продължение на години. Най-голямата ми забележка е, че те не направиха в последно време публична цялата организация и финансовата страна на фестивала. За да не си задаваме въпроса откъде идват парите и какво е нашето участие. Но тези забележки не ми дават основание днес да не подкрепя това предложение. Съкращавайки тези пари, ние няма да напълним бюджета. Няма да решим нищо с това, но ще поставим под проблем организацията на този фестивал, който се очаква и се приема много добре от хората. Апелирам да подкрепим това начинание и предложението на Кмета.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-н Михов, за пореден път се убеждавам, че има някаква пречка да асимилирате чисто човешки и икономически, да направите някаква връзка между история и икономика. По време на заседанието на ПК Вие твърдяхте, че парите са променени, че разликата е съществена и огромна. Един малък пример: миналата година, когато гласувахте 120 000 лв., въпреки тежкото състояние на Общината, тогава фестивалът се състоя две седмици. Тази година искат 60 000 лв. за една седмица. Ако помните материалите от миналата година, там предложението на Кмета беше за един храноден 53 лв. Тази година материалите са в ръцете ви и цената е същата. Един въпрос, г-н Михов: ако Вие нямате пари за хляб, ще влезете ли в магазина? Не, предполагам. Как тогава, когато ние нямаме пари, да правим нещо, което още повече ще обремени ситуацията в тази Община? Аз не казвам, че съм против фестивала. Да, хубаво е да го има, но тогава, когато имаме възможност за това. Но това, което Вие твърдите – колко много хора ходят на фестивала, Вие казахте, че колкото са присъстващите на фестивала, толкова е и публиката. За миналата година тя е 200 или 300 човека. Болшинството, 80 % от тях, са отишли на кебапчета и биричка, за да се видят със своите приятели, но със сигурност не са отишли на фестивала. Останалите 20 % ги оставям за членовете на Вашето семейство и приятелите. Аз ходих няколко пъти и за мое най-голямо разочарование видях, че един и същи представител на някоя държава изнасяше един и същи концерт, т.е. имаше преповтаряне. Нека да не наливаме масло в огъня, а да видим реалната ситуация сега. Казвам пак, че не съм против фестивала, но да видим дали можем да го направим. Мандатът Ви тук и на някои от колегите ви позволяват да бъдете паметни, затова посочихте пътя, по който е минал фестивалът, но защо не казахте в какви финансови рамки е бил – от колко е тръгнал и до колко стигна. Това е много важно, г-н Михов.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Тази година ще бъде тринадесетото издание. От тези 13 издания 10 се оспорват по този начин. Десет години нито като ОбА, нито като ОбС направихме нещо, за да се изчисти процедурата по финансирането на този фестивал. На мен ми писна от нищоправенето по него. 10 години се упражняваме в социални ангажименти относно харченето на пари. Това не е прецедент, когато за такива мероприятия в областта на културата и образованието се правят дебати по цели часове и в същото време преди това минава ей-така някаква точка, в която примерно се пазарува общинско имущество, без да има нито един дебат. Така че когато говорим наистина за харчене на публични средства, нека да не бъдем така лицемерни. В миналия мандат 30 минути се спори откъде ще се намерят 25 000 лв. за една детска площадка, а преди това мина една точка, в която пет имота бяха изтъргувани между другото. И аз ви питам: като сме такива пазители на този общински бюджет, защо имаме двойни стандартни и защо някои хора винаги идват само когато има разпореждане с общинско имущество и ги няма, когато става дума за други важни неща? Всички ние с вас дотук сме категорични в едно – че трябва да го има този фестивал и аз ви питам: Какво направихме като общински съветници, освен да се упражняваме всеки път когато дойде този фестивал в това колко не харесваме това нещо? Какво направихме? Нищо. Като е така, този път аз ще гласувам за тези 60 000 лв. като протестен вот срещу нас самите. Ще застана и зад „Сцена на вековете”. И аз питам г-н Димитров като е такъв пазител на общинския бюджет, как ще пледира за завишение на Мото Рок Фест в тези кризисни времена, когато този фестивал е нова инициатива и второ, знае се кои са участниците там – това са състоятелни хора. Но аз питам: колко дадохме например за детските фестивали за музикално творчество? По 3000 лв. Те са два фестивала. Защо загина един фестивал, какъвто беше прегледът на духовите оркерстри? И като се правим на такива велики пазители на общинския бюджет, нека да разсъждаваме малко по-прагматично, а не лобистки. Защото сумата за този Мото Рок Фест ще мине – не защото е нещо много полезно за целия град, който пропищява от децибелите на тази номадска култура, а защото вече има лоби.

Предлагам нещо конкретно, ако наистина искаме да решим проблема с този фестивал: да зададем правилата и да ги отстояваме преди идването на фестивала. Затова предлагам преди бюджетната 2011 г. една комисия от пропорционално участие на общински служители и общински съветници да разпредели една фестивална сума, като за нея участват с проекти всички неправителствени и всякакви организации, които искат да участват и да намерят място във фестивалната история на този град. Аз ще внеса едно предложение, за да не се получи така догодина по това време отново едни да са много загрижени за бюджета на Общината, а други да се заклеймяват взаимно защо го правим и само да губим време. Нека малко разчистим нашите авгиеви обори и след това да се правим на велики защитници на общинския бюджет. Защото кризата не е криза на експертността, а криза на морала. Точно това изгубихме през тези години – и в общински, и в национален и в световен план.

Г-н ЕМИЛ ПАВЛОВ: Благодаря за възможността, която ми беше дадена пред вас да кажа няколко неща. Аз не съжалявам, че в рамките на последните няколко години провокирахме дълги дебати, за да се говори за култура и за фестивали във В. Търново. Смятам, че това е добре. Не искам да говоря за МФФ, за да обяснявам колко известен е той, вие знаете това много добре. Една от причините това сте вие. Известността му е свързана и с няколко въпроса, които бяха зададени от г-н Румен Димитров. Защо точно Интерхотела? Защото нашите ансамбли по света спят по студенстски общежития. Преди 13 години, когато започнахме, ние искахме да имаме качествено настаняване и голяма организация и с това да привлечем ансамбли от далечни страни да посетят България, а не да питат къде се намира България. Да, В. Търново е и културно, и исторически богат град, но хората не знаеха това. Трябва да ви кажа, че имате фестивал, който е един от 20-те най-добри в света. Благодарение не само на организацията, но и на вашето финансиране за качествено настаняване и организация и пътуване на групите. Поради тази причина, ако обявявате конкурс, обявете изисквания към хотела да има 350 места за настаняване.

Искам да кажа няколко неща и за финансите. От началото на създаването му, първите 6-7 години беше изцяло платен от нас. Общината участваше със свои средства, но аз смятам, че някъде в годините 2004-2005 бяха взети първите решения за финансиране на фестивала от Общината. Тук искам да направя една отметка – че Общината не финансира нас лично. През всичките тези години ние не сме получавали средства, които да постъпват във Фондацията. Миналата година бяхме обвинени от един от вестниците, че ние едва ли не получаваме вашите пари и с тях си купуваме евтини имоти и не знам какво още, поради което има съдебни процедури, където ще се изяснят нещата. Истината е, че никой не се обърна към нас, за да ни попита за финансовото състояние и какво става с финансите. Вашите финанси изцяло са за настаняване и храна. Всички чужденци, които пристигат тук, си плащат самолетните билети. Остана да не ги настаним и да не ги нахраним. Те не получават и пари за техните изпълнения на сцената. Нашата организация е една от 36-те, приети от ЮНЕСКО като консултант за съхраняване на материалното и културното наследство и аз лично съм давал много пъти за пример нашето частно-публично партньорство като едно много добре работещо средство за организиране на такъв фестивал. Другите фестивали – в Пловдив, Варна и Бургас са изцяло общински. При нас имаме това партньорство. Искам да ви кажа, че само за първите пет години ние изразходвахме собствени и привлечени средства над 600-700 000 лв. До момента от Общината сме получили приблизително същата сума за последните 6-7 години за настаняване и храна. По въпроса за тази година тези 60 000 лв. са недостатъчни, но смятаме, че ще се справим. Тук, в мен, са договорите, подписани с групите. Един от първите, още от февруари, е с Мексико, които преди седмица отлетяха в Европа и вече са на фестивали. Нашият е един от поредните фестивали, на който те ще участват. Едно снижаване на сумата на 30 000 лв. е пагубно не толкова за вас, не толкова и за нас. То ще бъде пагубно за тези участници, които ще дойдат тук. Трудно се създава фестивал, трудно се създава име, но много бързо може да бъде разрушено.

Специално за тази година – за пореден, осми, път, ние имаме договор с Националното радио, където стойността на рекламата за В. Търново и за фестивала е близо 9000 лв. с всички тези публикации и реклами, които вървят сега. Защо го правим преди да сте гласували? Защото гласуването тук, в залата, за фестивала е последният етап, а ние още от миналата година сме разговаряли и знаем, че тази година ще направим фестивал с половин бюджет и сме си позволили предварително да рекламираме фестивала. Но БНР за последните 8 г. има над 80 000 лв. договори с нас за реклама и популяризация. Ще ви кажа и втори факт във връзка с въпроса за рекламирането на фестивала. Тази година БНТ ще снима две неща – В. Търново – закриване, и Копривщица – откриване и закриване. Галавечерта на закриването ще бъде излъчена на 22 септември. Това е много показателно за това какво предпочитат да заснемат националните институции. Разбира се, много национални и други медии ще отразяват фестивала. Ние сме на ръба на започване на фестивала. През годините положихме усилен труд, за да стигнем дотук, да имаме такъв фестивал и В. Търново да се гордее с него. Абсолютно подкрепям думите на Милен Михов и нашата позиция към Общината винаги е била такава: трудно е гражданин на В. Търново да даде 3 или 5 или 20 лв. за вход, затова решихме с неговите пари, които идват при вас като данък, да бъде заплатена храната и нощувката на тези групи. Г-н Димитров не разбра за какво става въпрос преди малко – че става въпрос за Старопланинския събор, а не за МФФ, който всяка вечер има между 2000 и 3000 присъстващи.

Аз искам да апелирам пред вас този фестивал да го има – дали с нас, или без нас. Аз дори се учудвам на някои публикации в пресата – дали партньорството с нас ви харесва, или не. Мисля, че с нищо не сме заслужили подобни реплики, още повече че аз се занимавам с това от 13 години, а тук е една жена от Русе, която в последните 8-10 години даде много от себе си за този фестивал, въпреки че не е от нашия град. Ние успяхме да направим такава реклама по света на този фестивал, че той е един от 20-те в света. Разбираме кризата, приехме намаляване на една седмица, приехме намаляване на групите. От наша страна финансовото участие ще бъде над 30 000 лв. Ние ползваме два офиса – в София и във В. Търново, в които ежегодно участваме със собствени средства, без да се обръщаме към вас да ни помагаме в срещи, в конгреси или в други фолклорни фестивали. За всичко това ние се издържаме – там сумата е около 60 000-70 000 лв. годишно, и съм спокоен, защото ние успяваме да поемем тези разходи и това ни дава още една възможност да организираме фестивала.

Апелирам към вас да подкрепите първото предложение и да вземете това решение. Аз съм готов при всяко едно ваше искане да ви представя отчета за изразходваните от нас средства. Може би не знаете, че миналата година искаха да ни изгонят от Интерхотела, защото сумата от 120 000 лв. не била достатъчна и ние доплатихме 9000 лв. Имаме фактури за това. Не ми се сърдете, но искам да кажа едно: фестивалът утре ще го има и вдругиден ще го има. Ако днес сред вас има хора, които не обичат фолклора, не обичат културата или не обичат лично мен, или този фестивал, длъжността „общински съветник” е временна, а гражданите ще идват на фестивал и те утре пак ще искат този фестивал, защото В. Търново го желае. Не обричайте нещо на провал, а след 1 или 4 години да се чудим как да го възстановяваме.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Аз ще подкрепя предложението на ОбА с всичките му кусури, които аз знам, с тези, които внасят в нас смущение по отношение на отчетност, по отношение на приходи, печалби и т.н. Аз съм сигурен, че тези пари са заложени в бюджета на Общината. Взех думата да ви припомня, че приемайки отчета на бюджета през първото тримесечие на тази година, ми направи впечатление, че като приходи ние се движим много добре. Разликата между приходи и разходи в първото полугодие беше над 1 милион. През месец април нещата се подобриха – приходите вървят спрямо планираните, разходите намаляват и разликата към края на април беше 1 200 000 лв. Аз никога не съм чул Кметът на Общината да каже, че Общината няма пари и не може да задели тези пари, които предварително са предвидени в бюджета. Друг е въпросът защо не плащаме този 1 млн. лв задължения на нашите доставчици и партньори. Аз ви моля да подкрепите предложението на ОбА в този вид, в който е дадено.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Мисля, че трябва да се обединим около идеята, че този фестивал трябва да съществува. Той намери своето място и се утвърди както във великотърновския културен живот, така и в националния и в международния живот. Но по-важното е по какъв начин се организира този фестивал. Имаме една частна фондация, която оперира с парите на великотърновския данъкоплатец. Става така, че за пореден път средства, които не са заложени в бюджета, който приемаме през февруари или март, в последния момент – седмица-две преди фестивала ние сме принудени да ги гласуваме. Откъде ще дойдат, не е ясно, трябва да се намерят. Друго нещо – къде отиват средствата, които се получават от рекламодателите – Пепси кола, „Болярка”, Радиото и когато фестивалът се изнесе в други градове? Ние имаме единственото задължение да си дадем парите и дори нямаме никакъв отчет на разходваните средства. 53 лв. на ден в Грандхотела са много голяма сума, с тези пари в тази криза участниците могат да бъдат настанени и в 5-звезден хотел. Следващото нещо – министърът на финансите заяви, че държавните отговорности към общините ще бъдат намалени с 15 %. На базата на полугодие това означава намаляване с 30 %. Предстои гласуване на други точки, около които също ще се обединим. Становището на нашата група е средствата да бъдат редуцирани на 30 000 лв. – подкрепяме предложението на БСП.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Чувствам се задължен да взема отношение, защото много добре се сещам какво беше моето отношение към така дискутирания днес въпрос през миналата година. Аз бях против харченето на пари на Общината и на данъкоплатците от община В. Търново за това частно мероприятие. И тук няма какво да ни заблуждава г-н Павлов, че ние не сме били плащали на участниците във фестивала. Никой никъде по света, още повече в България, не плаща на самодейци да участват в подобни мероприятия. Това е самодейност, която се осъществява на добра воля. Това не са държавни ансамбли, а самодейци, които са добре дошли при нас. Аз самият съм дългогодишен самодеец.

Докато преглеждах материала забелязах: По точка 1 от предложението на г-н Кмета: „Общината дава”, по т. 2: „Общината дава”, по т. 3: „Общината дава”. Г-н Кмете, като правите предложение към нас, какво ще вземем. Нещо освен да даваме, докато Вие сте кмет на Общината, ще вземем ли от някого? Дали някога ще има момент, в който да научим, че сме взели нещо. И повтарям една позната мисъл: „Не е луд оня, който яде зелника, а оня, който му го дава”. В случая тази фондация за МФФ. Аз искам да обърна внимание на г-н Михов: великотърновци наистина се радват, само че са по-малко, отколкото Вие мислите. Обаче едни други хора още повече се радват – с нашите пари се пълнят техните джобове. И е прав г-н Алексиев: къде са парите от рекламите? Какво ще получи Общината от това? Нищо – защото това отива в джобовете на частната фондация. Наистина другите фестивали се организират от общините и за съжаление, там те са спонсорирани и финансирани от частни дарители или спомоществователи. Процентът на участие на общините е много по-малък в сравнение с този, който ние даваме, даже и в предложението на г-н Робов. За мен категорично фестивалът трябва да го има, но организатор да бъде Общината, а останалите желаещи да са съорганизатори. Интересите да са изцяло за Общината. Уважаеми съветници, спрете това безотговорно харчене на парите на данъкоплатците от Община В. Търново, самоуважавайте се и уважавайте тези, които са ви избрали тук. Моля ви, не гласувайте това предложение за даване на каквито и да било пари на този МФФ.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Втори общински съветник говори към мен. Аз изразих собственото си становище. Категорично съм против идеята великотърновската община да бъде организатор на този фестивал. Тези защитници на тази идея трябва да кажат щом искат това означава, че Общината трябва да се ангажира с някакви средства – не с 60 000, а те да кажат с колко хиляди лв. Това очевидно ще бъде много повече от 60 000 лв. Нека да имат достойноство, които сега говорят, че Общината трябва да стане организатор, да кажат, че за следващата година ние трябва да предвидим много пари. Иначе приличат на фарисеи.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-н Михов, моля Ви, преди да излезете тук, обмислете информацията, която искате да кажете, и тогава я хвърляйте в пространството. Веднага ще Ви отговоря. Нямате право да манипулирате обществеността. 120 000 лв. и всички тези перца около допълнителното финансиране – няма ли да стигнем долу-горе в рамките на необходимия ресурс?

Г-жо Мишева, веднага ще ви кажа защо ще подкрепя мотосъбора: защото аз съм преценил, че той е много по-изгоден икономически, отколкото МФФ. Всички знаем, че там присъстват няколко хиляди. Къде спят, къде се хранят? Кой печели от това? Всички тези пари идват при нас. Докато от МФФ къде отиват? Те спят и се хранят на едно място. Г-н Павлов, Вие си позволихте лукса да насочите мнението си във форма на некомпетентност към общинските съветници: „Не говорете това, защото сте временно тук”. Да, именно защото аз съм тук временно и не искам снимката ми да стои на някое табло и да я замерват с камъни, точно затова съм в тази позиция и защитавам обществеността. Казвате, че харесват МФФ, защото са настанени в Интерхотела. Не е вярно, г-н Павлов, а защото фестивалът се провежда във В. Търново, което е емблема за България. Ако отидете във Въглевци или в друго кметство, няма да има същия отзвук.

Г-н Чокойски предложи приключване на изказванията и подложи на гласуване предложението. Предложението за прекратяване на изказванията беше прието с 26 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението за прекратяване на изказванията. Предложението беше прието с 26 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

Г-н Чокойски уточни, че тъй като в момента няма възможност да се гласува точка 6 от предложението на г-н Робов, вносителят е оттеглил точка 6 от предложенето си. След като точката бъде разгледана в ПК, тя ще бъде внесена на следващата сесия. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението на г-н Робов – точка 1: Вместо „в размер до 60 000 лв.” да се впише „В размер до 30 000 лв, като тази сума не подлежи на последваща актуализация. Вместо в грандхотел „В. Търново”, като един храноден да е до 53 лв., в грандхотел „В. Търново” да се запише: „в хотел на територията на В. Търново, предложил най-изгодни условия”. По т. 2: „Грандхотел „В. Търново да се замени с „хотел на теритоирята на В. Търново, предложил най-изгодни условия”.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението на г-н Робов:

Стефан Стоянов –против, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – против, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – въздържал се, Георги Стефанов – въздържал се, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – въздържал се, Иван Велков Иванов – въздържал се, Анета Маноилова – въздържал се, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – против, Стефан Колев - въздържал се, Иван Величков Иванов – против, Гани Пантилеев – против, Росен Иванов – въздържал се, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – против, Николай Цонев – против, Пламен Легкоступ – против, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше отхвърлено с 13 „за”, 8 „против” и 12 „въздържали се”.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП (отрицателен вот): Аз гласувах „против”, защото ми омръзна да слушам различни пледоарии. Правилникът не се спазва по отношение на времето на изказване. Хубаво е да има уточнение в Правилника и колко пъти трябва да вземаме отношение по въпрос. Предлагам да се прегласува предложението, защото на половината съветници не беше ясно за какво става въпрос. Второ, предлагам да го разделим на две части.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Подлагам на прегласуване предложението на г-н Робов, така както го е внесъл.

Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – против, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – въздържал се, Георги Стефанов – въздържал се, Роза Мишева – въздържал се, Драгни Драгнев – против, Иван Велков Иванов – въздържал се, Анета Маноилова – въздържал се, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – против, Стефан Колев - против, Иван Величков Иванов – против, Гани Пантилеев – против, Росен Иванов – въздържал се, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – против, Николай Цонев – против, Пламен Легкоступ – против, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше отхвърлено с 15 „за”, 9 „против” и 7 „въздържали се”.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението на г-н Рашев за Международния фолклорен фестивал.

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – против, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – против, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – въздържал се, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Исмаил Хаджимустафа – против, Илия Велков – против, Мавроди Калейнски – въздържал се, Пламен Цанев – за, Стефан Колев - за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – въздържал се, Филип Евтимов – въздържал се, Николен Стойнов – против, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова - въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Пламен Петров – против, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – против, Мирослав Маринов – против.

Предложението беше отхвърлено с 15 „за”, 10 „против”, 7 „въздържали се”.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Благодаря на тези колеги, които не поддкрепиха предложението на Кмета, защото така предложено, беше обречено на гибел. Не може да има длъжник и ние да му предлагаме някаква форма на разплащане с нас. По повод обвиненията в некомпетентност. Лесно е, когато нямаш задължения да стоиш отстрани и да даваш съвети и коментари. По повод организацията. В структурата на Общинска администрация има хора, които се занимават с такъв вид дейност, така че нещата биха могли да се развият в тази посока. По повод казаното от г-жа Мишева – тя каза, че дебатите вървят от 10 години. Защо в рамките на тези 6-8 г. не се инциира предложение да се променят нещата и да стане така, че фестивалът да съществува както трябва, а не да изпадаме в такава дупка, в каквато сме в момента и де факто фестивалът няма да го има?

Г-н МИРКО РОБОВ: Въпреки много ясното ми разбиране за значението на този фестивал, за неговата роля и утвърдена традиция, гласувах „против”, първо, поради неразписания общински интерес в предложението. Второ, поради извеждането като монополист в обслужването на фестивала на един некоректен платец - юридическо лице, което не се е отчело по задълженията си по местните данъци и такси, което е много сериозна крачка в поощряването на фискалния нихилизъм – нещо, което трябва да се пресича, а не да се поощрява. Затова не подкрепих това не подкрепих.

Г-н Чокойски подложи на обсъждане предложението за финансовото участие на Общината в ЛФ „Сцена на вековете”.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Каквото исках да кажа, го казах по първата точка. А първата и втората точка са едни и същи. Разликата е във финансовата рамка, но пак имаме налице длъжник и община. Искам да има „Сцена на вековете”, но не и такова предложение и няма как да подкрепя и сега.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението във връзка с ЛФ „Сцена на вековете”:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Виждам, че във вашето решение в подкрепа на това предложение на Кмета се подхожда емоционално, тъй като в момента с даването на положителния отговор ние опорочаваме нормите, които създаваме. Няма как да подкрепя в бъдеще несигурно време. Какво ще се случи, ако Интерхотелът не отговори на очакванията ни? Какво правим тогава?

Г-н Чокойски подложи на обсъждане предложението за финансовото участие на Общината в Мото Рок Фест.

Г-н ПЕТЪР СТЕФАНОВ – представител на МотоклубБед къмпани": Преди малко г-жа Мишева спомена, че имаме лоби в Общинския съвет. Ако това е така, това е добре, защото голяма част от общинските съветници са разбрали, че ние на хълма Света гора си отглеждаме една златна кокошка, която всяко лято през месец август снася по няколко милиона, които влизат в икономиката на В. Търново. Накратко ще представя някои аргументи за това, че Мото Рок Фест се нуждае от вашата подкрепа, за да се превърне в традиция, а Велико Търново – в любимо място за тази все по-голяма армия от любители на мототуризма.

Искам да споделя нашето виждане за развитието на това движение, което набира мощ през последните години. Мото движението не е само забавление, а е и начин на живот. Имал съм възможност да посетя няколко от най-големите мото събития в света и съм се убедил колко хилядна армия се стича на подобни събития и колко е нараснала нуждата да се провеждат и у нас такива. В Дейтона бийч – град с население колкото В. Търново, САЩ дойдоха повече от 500 000 мотористи от цял свят, в Австрия – 80 000, в Гърция тази година се събраха 10 000 почитатели само на марката „Харли Дейвидсън”. Сами се досещате какви приходи влизат в тези градове и какъв тласък са за местния туризъм. Вярно е, че това е Америка все пак и традициите там са от 70 години, но ние вървим по стъпките на развитите държави във всяко едно отношение, така че сега е моментът да се постави такова начало, докато не са ни изпреварили. В Каварна се опитаха да направят нещо подобно с помощта на кмета, но нямат подкрепата на мото братството, а и отдалечеността на града от големите градски центрове, липсата на хотелска база го превръщат в неподходящо място за това. В. Търново със своята локация, традиции в туризма, наличие на голям брой хотели и заведения има уникален шанс да се превърне в център на този вид култура.

Преди няколко години мотоклубът организира за първи път мото събора на хълма Света гора. Интересът беше огромен, хълмът се оказа добро попадение заради близостта му с града, а и фактът, че повечето от членовете имат мениджърски опит, финансови възможности и бизнес контакти спомогнаха до голяма степен съборът да набере бързо сили и още с първите си издания той се превърна в най-голямото мото събитие в страната. През следващите години изданията на феста предизвикаха огромен интерес и той беше отразен от всички ефирни и кабелни телевизии, печатни и електронни медии, а БНТ излъчи няколко филма за съвременните рицари в най-гледаното време, 15 минутен репортаж за събитието и присъствието на него на тогавашния министър-председател бе излъчено и по Си Ен Ен. През март тази година на церемония в София за втора поредна година той беше обявен за най-мащабното и най-организираното мотосъбитие в България. Наградата беше връчена от Бойко Борисов.

В първия момент ще си кажете, че вече сме постигнали своя връх, че се справяме и сами и вие за какво сте ни. Действително изглежда лесно отстрани, получи се, но миналата година фестивалът беше на загуба заради високия хонорар на Глен Хюз, заради скъпата сцена и по-високия вход, а и заради кризата имаше спад на посещаемостта. Мотивацията на членовете на клуба за тази година беше около нулата, но все пак решихме, че е рано да се отказваме. Тази година има по-добра и по-разнообразна програма. В трите дни ще има различни състезания и игри с награди. Предвиждаме конкурс за най-добър мотор, томбола с награда мотор „Харли Дейвидсън”, благотворителни прояви и много други атракци. Специално за събитието от София ще тръгне пътуваща сцена, на която българската рок кралица Милена ще изпее в центъра на В. Търново най-големите си хитове, придружена от стотици мотористи. Ще дадем възможност за изява на млади български рок групи, които да се представят на конкурсен принцип. В журито са поканени утвърдени музиканти и композитори, а победителите ще бъдат представени в няколко водещи български радиа. Освен това са поканени и са потвърдили участие английски рок групи и водещи български групи: Милена Славова, Ани Лозанова бенд, „Блек хол” и др. Амбицията е да се направи качествен туристически продукт предвид нарасналите изисквания и конкурентните прояви в Европа. Което да стане един от символите на В. Търново, а мотото на феста е за толерантност на пътя. Поради изключително големия интерес очакваме тази година Мото Рок Фестът да бъде посетен от хиляди мотористи от съседните държави: Румъния, Сърбия, Хърватска, Македония, Гърция, Турция, което ще го превърне в най-голямата проява от този род в България и което ще допринесе до утвърждаване на връзките ни със съседните народи и за опознаване на културните и историческите забележителности на нашия град, ще го утвърди като една от най-предпочитаните дестинации на Балканите. Разчитаме, че с помощта на Общината нашите амбиции за провеждането и утвърждаването на балканския Мото Рок Фест като най-голямото мото събитие не само у нас, но и на Балканите, ще станат реалност.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да заявя, че ще подкрепя, но и ще отговоря защо ще го подкрепя. Учудващо за мен е, че в ситуацията на криза, в която се намира държавата и градът ни, никой от нас, общинските съветници и Общинска администрация, не говори и не се дебатира за антикризисни мерки. Оттам нататък това, което ще направя в момента с подкрепата на тази инициатива, за мен е вид антикризисна мярка. За мен е достатъчно печалбата да бъде и няколкостотин хиляди. На фона на това, което даваме и това, което ще получи икономиката на града, е несъвместимо. Затова ще подкрепя.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Тук много се говори за кризата и аз съм притеснена, че точно във време на криза вие, състоятелните хора, искате 7000 лв или 10 000 лв. Имам усещането, че вие организирате мероприятието от себе си за себе си. Може би по-добре от морално-етична гледна точка беше да не искате точно сега, в тази година, когато отчитаме като кризисна. Веднага ще се сетя какви пари не дадохме на други фестивали, които също имат значимост, защото са за детската и младежката публика. Дадохме по 3000 лв. само на два фестивала. С цялото ми уважение към рокерската култура, но отчитайки кризата, вашата състоятелност, вашия социален статус, бизнеса, с който се занимавате, може би не е уместно сега да настоявате за такава подкрепа. Знам, че Търново има място за такъв фестивал. Но точно вие, които правите бизнес и си осигурявате добри приходи от този фестивал, е пресилено да настоявате за такава сума. Няма да подкрепя и тези 7000 лв., защото повече после доста хора ще ме питат защо не подкрепихме и други фестивали, които също имат нужда.

Нека Общината да изработи своята политика във връзка с фестивалното дело. Нека да се знае какви фестивали ще се правят и ще се развиват във времето. Този фестивал има място, но ние не сме убедени в ползата за финансовите приходи на Общината. В същото време някъде в пространството на самоиздръжка остават значими фестивали и културни събития, каквито във В. Търново има много.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Не съм член на ПК по ККИНВИП, но подготвяйки се за сесията, бях решил да подкрепя трите направления от предложението на ОбА. Сега обаче аз не бих подкрепил и това. Как да подкрепя нещо, когато не подкрепихме друго нещо, което въобще не може да се сложи на кантар по отношение на интересите, на отзвука за В. Търново. Затова аз мисля, че до края на сесията ще се намери някой – от Председателството или председател на група, да излезе с предложение да прегласуваме онова, по което нямаме решение.

Г-н ПЛАМЕН ЦАНЕВ: Аз гласувам за всички фестивали със „за”- В. Търново е балканска културна столица в туризма, а това става с фестивали и с много култура и нека не дискриминираме народна музика, опера или съвременната рок култура, с която е свързано младото поколение. Нека дадем рамо на всички фестивали. Когато се инвестира в тези неща, те се възвръщат многократно във времето и нека подкрепим.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Много добре слушах г-н Петър Стефанов. За мен беше малко излишно обширно неговото изказване, въпреки че беше изцяло по същество. Предлагам да подкрепим предложението на Кмета за 7000 лв. Аз съм убеден, че това е най-печелившото от трите мероприятия, които ни се предлагат в момента, и затова апелирам да се подкрепи предложението за 7000 лв. Обръщам внимание на ПК по ККИНВИП, която прави предложение за 10 000 лв.: Оттеглете си предложението! Самият г-н Стефанов никъде не спомена, че иска увеличение на сумата, т.е. представителят на организацията не иска, а вие искате.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Не вземам отношение, защото аз го казах в комисиите. Нека никой не си мисли, че ни е лесно да направим това предложение в трите подточки и когато намалявате пари за нещо, при което няма да се получи качество, но можем да издържим, и когато ги увеличавате произволно, аз съм длъжен да реагирам и моля ПК да подкрепи това, което сме предложили, защото всеки един лев в цялото предложение е мислен и премислен многократно. Затова вземам отношение. Благодаря, че подкрепихте оперния фестивал „Сцена на вековете”.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението на ПК по ККИНВИП за завишаване на сумата за Мото Рок Фест:

Стефан Стоянов – против, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – въздържал се, Георги Стефанов – въздържал се, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – въздържал се, Иван Велков Иванов – въздържал се, Анета Маноилова – въздържал се, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – въздържал се, Мавроди Калейнски – въздържал се, Пламен Цанев – за, Стефан Колев - въздържал се, Иван Величков Иванов – въздържал се, Росен Иванов – въздържал се, Розалия Кузманова – въздържал се, Филип Евтимов – въздържал се, Николен Стойнов – против, Йорданка Стефанова - въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Милен Михов – за, Николай Цонев – против, Пламен Легкоступ – въздържал се, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Маринов – против .

Предложението беше отхвърлено с 4 „за”, 4 „против” и 21 „въздържали се”.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението на ОбА за Мото Рок Фест:

Стефан Стоянов – за, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението на ОбА за Мото Рок Фест беше прието с 27 „за”, „против” няма и 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 973

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Великотърновски общински съвет:

Дава съгласие за финансово участие на Община Велико Търново в организирането на Летен фестивал „Сцена на вековете” за периода 31.07.2010 - 04.08.2010 година в размер до 30 000 /тридесет хиляди/ лева, което включва нощувки в „Гранд хотел – Велико Търново”;

Дава съгласие Община Велико Търново:

- да предостави на организаторите на Мото Рок Феста за ползване хълма „Света гора” за периода от 19.08.2010 до 22.08.2010 година;

- да се ангажира с окабеляването за доставка на електрическа енергия до точка на мерене на организаторите;

- да се ангажира с почистването преди и след провеждането на Мото Рок Феста;

- да участва финансово с бюджетни средства в размер до 7 000 /седем хиляди/ лв.

Цялостната организация по провеждането и контрола от страна на Община Велико Търново да бъде възложена на Общинското дружество „Царевград Търнов” ЕООД, чрез сключване на договори;

Разходите да се извършат от бюджета на Дирекция „Култура” – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити при Община Велико Търново, като разходи по прояви в „Културен календар” за 2010 година;

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Искам да направя процедурно предложение от името на Групата. Предлагам по време на почивката да бъде свикан разширен Председателски съвет, който да обсъди процедурните въпроси за прегласуването на точката за МФФ. Един личностен кръг без цвят и мирис в този ОбС направи целия ОбС заложник на своите лични интереси. Досега бях убеден, че този личностен кръг се води от личностни услуги, които си разменят някои хора в ОбС и извън него, но днес вече подозирам, че зад тях стоят и някакви корпоративни интереси, които диктуват да не бъде Интерхотелът домакин на този фестивал. Поне да бяхме записали в кой хотел трябва да бъде и работата да се реши, ако така стоят нещата. Ето защо аз завявам, че тук ОбС беше подведен и стана заложник на този личностен кръг, обединен без партия, без цвят и мирис. Затова правя процедурното предложение за свикване на разширен Председателски съвет по време на почивката.

В 11.20 часа г-н Чокойски обяви 10-минутна почивка.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно участие в учредяването на българска „Асоциациа на общини със селища и територии на защитено културно – историческо наследство”, Вх. № 2963/ 01.06.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 6.

РЕШЕНИЕ № 974

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие Община Велико Търново да участва в учредяването на българска „Асоциациа на общини със селища и територии на защитено културно – историческо наследство”.

Определя делегати:

Д-р Румен Рашев – Кмет на Община Велико Търново.

Стефка Танева – Заместник кмет на Община Велико Търново.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно избор на временно изпълняващ длъжността кмет на с. Вонеща вода, Вх. № 3032.

Г-жа РОСИЦА ДАМЯНОВА: Казвам се Росица Дамянова и бях главен специалист на кметство Вонеща вода до смъртта на г-н Щирков. Благодаря на общинското ръководство, че ми гласува доверие и е взело решение аз да бъда временно изпълняващ длъжността кмет на с. Вонеща вода. Ще се постарая да оправдая това доверие и да работя в интерес на Общината и най-вече на с. Вонеща вода.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 7:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 975

На основание чл. 42, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 42, ал. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Великотърновски Общински съвет

Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство в кметство село Вонеща вода Росица Петкова Дамянова до полагането на клетва от новоизбрания кмет на кметство.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за дейността на търговските дружества за 2009 г., в които Община Велико Търново е съдружник, Вх. № 2951/ 25.05.2010 г.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Предполагах, че председателят или секретарят на ПК по ИВСПИ ще вземат отношение, но в материалите за сесията липсва решение на ПК по ИВСПИ. През месец декември в община В. Търново постъпи искане за закупуване на нашия дял от „Пазари В. Търново” и нашето решение беше до 8 юли ОбА да излезе със становище относно това предложение. Шест месеца вече ОбА нито казва „да”, нито казва „не”. Носят се някакви слухове, затова нека ПК по ИВСПИ вземе становище и да се предложи на обсъждане в ОбС.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението за решение заедно с добавката, направена от г-н Рашков.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 976

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 26 от НУУПСВОЧКТД, Великотърновски Общински съвет,

Приема информацията за резултатите от дейността па Търговските дружества за 2009г. в които Община Велико Търново е съдружник.

До 09.07.2010 г. Общинска администрация да подготви становище по искането на „Магро маркет - М” относно закупуването на дела на Община Велико Търново от „Пазари Велико Търново” ООД.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за извършване на разход от „МДОЗС” ЕООД, гр. Велико Търново, Вх. № 2949/ 21.05.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 9.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 977

 

На основание чл.21 ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, т.З от ЗОП, чл.1, ал.1, ал.2, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 1 от НВМОП и чл.18, т. 12 във връзка с чл. 20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет дава съгласие на Управителя на
„Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар - Велико
Търново" ЕООД гр.Велико Търново за извършване на разход със собствени средства на
търговското дружество за СМР-изграждане площадка и фундамент със заграждения за
монтаж дизел генератор, закупен по Решение № 490/19.02.2009г. на Великотърновски
общински съвет за осигуряване на алтернативно електрозахранване на Хирургичен блок
на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар - Велико
Търново” ЕООД гр.Велико Търново и електромонтажни работи по полагане на силови
кабели до ГРТ и окабеляване на звената в Хирургичен блок подлежащи на резервно
електрозахранване на стойност 60 000.00лв. без ДДС.

Задължава Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични
заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД гр. Велико Търново да предостави
информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Покана от съвета на директорите на МОБАЛ, Вх. № 2948/ 21.05.2010 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Предложението е да утвърдим становището на представителя на Общината в общо събрание, което трябва да се проведе на 14 юни. Днес е 17 юни. Допускам, че това разминаване във времето не е по наша вина. Но в проекта за решението, който днес ще гласуваме, след като събранието не беше проведено на 14 юни поради липса на кворум, по точките е дадено какво становище възлагаме на нашия представител да гласува. Двете точки, които за мен са много важни за собственика на активите, са т. 8 Увеличаване на капитала, т. 9 „Промени в Устава”. Там е посочен проект за позиция на ОбС – след като нашият представител се запознае с материалите, на място да реши как ще защитава интересите на Общината. Допускам, че и този проект за решение е бил коректен, след като не е имало време тогава. Но днес, след като по закон всички материали са предоставят за публично ползване 30 дни преди насрочената дата, след като 3 дни от първото насрочване на датата минаха, аз се надявам, че г-н Рашев се е запознал с материалите, изяснил си е каква позиция ще бъде в интерес на Общината и ще ни предложи по т. 8 и т. 9 вместо досегашния проект за решение как да го овластим: „за”, „против” или „въздържал се”, и тогава да го овластим.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Общото събрание на акционерите на МОБАЛ е отложено поради липса на кворум и е насрочено за 30 юни. Така че точката е актуална. Доколкото знам, към днешна дата няма представени материали по делото, въпреки че по законов ред трябва да ги има. Може би затова държавата не дойде на това Общо събрание. Затова е написано така – на място да се реши. Предполагам, че отново ще има опит от страна на държавата в капитала на дружеството да се вкарат парите, с които държавата е дофинансирала болницата. Целта е държавата да увеличи броя на акциите си. По това предложение аз и миналата година гласувах „против”. Ако има такова искане, аз отново ще гласувам „против”. Предполагам, че никой от вас няма да предложи да гласувам „за”. Ако държавата увеличи капитала си заради парите, с които е дофинансирала болницата, логично е ние да го увеличим със скенера, който сме купили. Друга информация нямам. Аз бях подготвил писмо, да ни представят документи поне 1 час преди събранието, но така или иначе събранието е отложено, тъй като не се явиха представители на държавата.

Предложението по т. 10 беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 978

На основание на основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл. 221 от ТЗ и чл. 37 от Наредбата за управление и упражняване правата па собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново в годишно Общо събрание на акционерите на МОЬАЛ „Д-р Стефан Черкезов" - АД, Велико Търново на 14.06.2010 г. да гласува съобразно дневния ред, както следва:

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от НСПСПК, относно имот на ул. „Никола Габровски” № 33, Вх. № 3021/ 09.06.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 11:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 28 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 979

На основание чл. 3 , ал. 3, т. 2 , чл. 4 , ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 3 от ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 796/ 21.01.2010 година на Общински съвет, Великотърновски Общински съвет

Приема начални цени за продажба на общински нежилищни имоти, находящи се на етаж 0 в жилищна сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10447.514.213, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж, съобразно застроената площ на обектите, с административен адрес гр.В. Търново,ул. „Никола Габровски № 33, обособени чрез проект за архитектурно разделяне, както следва: самостоятелен обект с идентификатор 10447.514.213.1.39 - магазин 1 със ЗП 42,19 кв.м. , състоящ се от: търговско помещение и санитарен възел - 127 480 лева; самостоятелен обект с идентификатор 10447.514.213.1.38 - магазин 2 със ЗП 42,59 кв.м.,състоящ се от търговско помещение и санитарен възел –– 124 440 лева Сделките не се облагат с ДДС.

Определя начин за продажба на горепосочените обекти „търг с явно наддаване” при стъпка на наддаване,както следва: за самостоятелен обект с идентификатор 10447.514.213.1.39 - магазин 1 – 12 700 лева; за самостоятелен обект с идентификатор 10447.514.213.1.38 - магазин 2 – 12 400 лева

Търгът да се проведе при следните условия : дата на търга 21 дни след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник" ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

Утвърждава тръжна документация и договор за продажба на обектите. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева /с ДДС/. Цената на тръжната документация да се заплаща в офиса на “Общинска банка ” АД - клон Велико Търново , находящ се в сградата на Общината по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 , BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се получава от кандидатите за участие или нотариално упълномощени от тях лица в стая 419 на Общината, след представяне на документ за извършено плащане.

За допускане до участие в търга за обектите кандидатите следва да внесат депозит, както следва: за самостоятелен обект с идентификатор 10447.514.213.1.39 - магазин 1 със ЗП 42,19 кв.м. – 38 500 лева; за самостоятелен обект с идентификатор 10447.514.213.1.38- магазин 2 със ЗП 42,59 кв.м.– 37 400 лева. Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при“Общинска банка”АД - клон Велико Търново,BIC код SOMBBGSF.

Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на всеки отделен обект да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обекта до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга.Срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .

Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обектите по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС..

При неявяване на купувачи, повторен търг да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия.

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от НСПСПК, относно „Пиено” ЕООД, Вх. № 3022/ 09.06.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 12:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 27 „за”, 2 „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 980

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2 , чл. 4 , ал. 4 и чл. 32, ал.2,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 46, ал.1,т. 5 от ЗДДС, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 14,ал.4 от Наредбата за търговете и конкурсите и решения №№ 711/ 24.09.2009 г., 847/ 18.03.2010 г. и 897/ 22.04.2010 г.на Общински съвет, Великотърновски Общински съвет

Намалява с 30 /тридесет/ на сто приетата с решение № 847/ 18.03.2010 г. начална цена за продажба на 945 дяла, представляващи 100 процента от капитала на общинско търговско дружество „ПИЕНО” ЕООД – гр. Лясковец и определя нова начална цена за продажба на същите в размер на 245 000. Сделката е освободена от ДДС.

Определя начин за продажба на посочените в т.1 дялове от дружеството – „търг с явно наддаване” при стъпка в размер на 24 500 лева над определената начална цена

Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга 21 дни след датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник”; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

Утвърждава тръжна документация и договор за продажба на дружеството. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 600 лева /с ДДС/. Цената на тръжната документация да се заплаща в офиса на „Общинска банка ” АД - клон Велико Търново , находящ се в сградата на Общината по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се получава от кандидатите за участие или нотариално упълномощени от тях лица в стая 419 на Общината, след представяне на документ за извършено плащане.

За допускане до участие в търга кандидатите следва да внесат депозит в размер на 74 000 лева. Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при „Общинска банка”АД - клон Велико Търново,BIC код SOMBBGSF.

Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на дружеството да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач.

При заявено желание от страна на купувача плащането може да бъде разсрочено при следните условия: начална вноска не по-малка от 30 на сто от определената цена; издължаване на остатъка в срок до 24 месеца, считано от датата на сключване на договора на равни 3 или 6 месечни вноски; при закъснение от графика за плащане върху неиздължената част започва да се начислява законна лихва /ОЛП плюс 10/; при забава с повече от 30 дни продавача има право едностранно да прекрати договора без да дължи връщане на получените суми; собствеността върху дяловете се прехвърля след окончателното изплащане на цената.

Дължимата сума, представляваща разликата между договорената цена /начална вноска/ и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG 50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка”АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

7. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на дружеството до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за дружеството по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи, повторен търг за дружеството да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от НСПСПК, относно изменение на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, Вх. № 3023/ 09.06.2010 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 13.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 981

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 10, т. 1 от Правилника за дейността на ОбАП, Великотърновски Общински съвет

 

Отменя решение № 191/ 22.05.2008 г., с което се утвърждава декларация по чл. 5, ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност „Образец № 7” - неразделна част от Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси , сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в Община Велико Търново.

Изменя приложение № 1 към Методиката, представляващо молба за участие в търгове и конкурси по реда на ЗПСК , като заличава от списъка на документи ,които се представят ,заедно с молбата т.10 - Декларация по чл.5,ал.2 от ЗОАРАКСД – образец 7 .

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне на части от поземлени имоти, с. Малки чифлик, Вх. № 2984/ 07.06.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 14:

Димитър Захариев – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше отхвърлено с 26 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Гласувах „против”, тъй като кметът на населеното място не присъстваше в залата, а аз имах въпроси към него, които исках да бъдат уточнени в залата.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, УПИ с. Вонеща вода, Вх. № 2903/ 10.05.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 15:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Пламен Легкоступ – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 982

На основание чл. 21 ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС и чл. 2, ал. 3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие части с площ от 614 кв.м. спрямо улица с ОК-ОК № № 156-157-158, попадащи в урегулиран поземлен имот УПИ 1 „за минерална баня" от стр. кв. 9 а ло плана на с. Вонеща вода, Община Велико Търново, останалата част от който е собственост на „ВЕДАР" ООД със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. „Луи Айер" № 10, представлявано от Светлин Димитров Радев с ЕГН 8509205426, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Общински съвет Велико Търново дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост за част от имот в обхвата на разработка, приета с решение №51 по протокол №5 от 31.03.2010 г. на ЕСУТ, като:

2.1. Община Велико Търново прехвърля на „ВЕДАР" ООД със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. „Луи Айер" № 10, представлявано от Светлин Димитров Радев с ЕГН: 8509205426, правото на собственост върху части с площ от 614.00 /шестстотин и четиринадесет/ кв.м. спрямо улица с ОК-ОК № № 156-157-158, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 11 052 /единадесет хиляди петдесет и два/ лева без начислен ДДС.

3. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл. 15 ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ - да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имоти.

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне за ползване на част от имот общинска собственост, Вх. № 2960/ 31.05.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 17:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Анета Маноилова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 983

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 39 ал. 4 от Закона за общинска собственост и чл. 8 ал. 3 т. 5 и чл. 59 ал. 3 т. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Великотърновски Общински съвет дава съгласие за провеждане на конкурс за предоставяне на право за безвъзмездно ползване на част от имот частна общинска собственост, намиращ се старо ВНВУ, корпус ІV, източен вход, етаж ІІ, представляващ предпоследното в ляво по западния коридор помещение с обща площ 77, 90 кв.м.

ІІ. Възлага на Кмета на Общината да организира и проведе конкурс за безвъзмездно ползване на имота за срок от 5 /пет/ години. До участие в него да бъдат допускани юридически лица с нестопанска цел, вписани в регистъра.

ІІІ. В договора за безвъзмездно ползване на имота да бъде включена клауза, за неговото прекратяване, при започване на строителни работи в района.

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне на части от поземлени имоти, с. Водолей и с. Дичин, Вх. № 2970/ 07.06.2010 г.

КМЕТЪТ НА С. ВОДОЛЕЙ: На по-предходна сесия отново беше прегласувано това предложение. Не считам, че ситуацията се е променила и се изправям пред вас не само като кмет, а и като представител на хората в селото. След споменатата сесия направихме общоселско събрание, на което разгледахме проблема. Становището на хората беше против извършването на такъв вид дейност. В селото ни има много заложби на инертни материали и там се копае безогледно, има нерегламентиран добив на инертни материали. Преминават тежки камиони по единствения мост, свързващ селото с част от землището му. На документи всичко изглежда добре написано, но практиката доказва, че има разминаване между документи и практика. Считам, че прокопаването на такъв канал ще бъде свързано с още по-голям добив на инертни материаил. Във връзка с това изниква въпросът къде отидоха тези материали, които са изкопани при изкопаването на рибарника. Това е огромно количество баластра и пясък, а знам, че подземните блага са собственост на държавата, независимо че са в частен имот. Някой ги използва за собствени облаги. Аз не мога да бъда постоянно пазач и с едно разрешително за копаене на едно място да следя дали се спазва това. Ако някой отиде на територията на този рибарник, ще види поголовно копани дупки навсякъде около него. Въз основа на разрешителоното, което имат, покрай него изкопават значително количество баластра и пясък.

Становището ми е с по-голяма тежест от това на колегата на с. Дичин, тъй като рибарникът е на територията на с. Водолей, каналът в по-голям процент от неговата дължина е на територията на с. Водолей и негативите са за населението и за землището на с. Водолей. Затова ви моля да гласувате отново против това предложение. Аз съм на място, аз търпя негативите и упреците на хората като представител на общинската власт на територията.

КМЕТЪТ НА С. ДИЧИН: Вземам думата, за да потвърдя моето положително становище във връзка с построяването на рибарник от „Агрострой” – В. Търново, защото в това трудно време този акт е една полезна инвестиция с тенденция за откриване на нови работни места. От 2006 г. вДичин има изграден екологичен комитет. Заедно с него кметството е инициирало три работни срещи с представители на областното ръководство, на регионална инспекция „Околна среда и води”, с представители на Басейнова дирекция – Плевен и с г-н Николай Добрев от Икономическа полиция В. Търново. Показани бяха всички договори и разрешителни за добив на инертни материали, надлежно заверени от съответните министерства и инспекции. Имали сме проблеми със „Агрострой”, но винаги сме ги решавали съвместно и винаги в полза на селото. Така беше при отклоняването на поройните води при обилни дъждове, които отвличат настилките на улиците, замърсяват селото и активизират свлачището. С тяхна помощ водите бяха уловени и насочени към подходящо място. Те ни подкрепиха със спонсорство при реализиране на проект „Местни инициативи” под наслов „Хората решават” за построяване на паметник на загиналите за България 45 човека от селото. Потвърждавам моето положително становище за прокарване на подземен канал през землището на с. Дичин.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Общинските съветници са точно 28. Едно такова предложение няма как да мине, колкото и да е разумно. Това трябва да се прави, коагато общинските съветници са повече. Безсмислено е да го подлагаме на гласуване, затова предлагам да отложим тази точка от дневния ред и да я вкараме в началото на някое заседание, когато има повече съветници в залата.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Изказването ми е повече в посока към Вас, г-н Председател, и към Председателския съвет. Много Ви моля да не допускате такива нарушения на Правилника. Ако имаме кворум, разглеждаме, а не да чакаме да се събираме. Нека да не обръщаме дневния ред в своеобразен театър. Моля да вървим по дневния ред. Тази практика вече ни става традиция – да гледаме точки, когато имаме кворум. Направете предложения за отлагане на точката, но не и да нарушаваме дневния ред.

По същество: аз съм раздвоен как да гласувам в момента. Това предложение влиза за втори път. Първият път кметицата дава отрицателно становище, а сега дава положително становище. Тук виждам, че благодарение на обществения интерес са се получили някакви договорености какво да се направи в самото кметство. Същото не го чух във Водолей. Въпросът ми е към кметицата на с. Водолей: дали сте разговаряли и успели ли сте да постигнете баланс между хората от селото и въпросната фирма и да се получи нещо положително в кметството? Колко рибарника има на територията на Вашите кметства?

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението на г-н Рашков за отлагане на точката. Предложението беше отхвърлено с 4 „за”, 5 „против” и 19 „въздържали се”.

РЪКОВОДИТЕЛЯТ НА ФИРМА „АГРОСТРОЙ”: Изнесените факти от кмета на с. Водолей не отговарят на истината. Кооперацията е закупила земеделска земя с цел построяване на рибарник в землището на с. Водолей. Още от януари 2007 г. сме започнали процедури за неговото узаконяване. Преминали сме през всички етапи на одобрение от община В. Търново – РИОС, Басейнова дирекция, Областна земеделска служба. Притежаваме заповед № ОД 22862 от 19.06.2009 г. на община В. Търново за одобрение на ПУП – План за построяване в местността Горна лъка. Имаме Решение № К-3304 от 23.07.2009 г. на Областна дирекция „Земеделие” – гр. В. Търново за промяна предназначението от земеделска земя в рибарник. Изготвен е проект за ПУП. Заповед № ОД 22198 от 16.02.2009 за одобряване на ПУП за трасе на подземен канал.

Подземният канал за който искам съгласието ви за прокарване през общинска земя, ще бъде на дълбочина 1.5 метра и след поставяне на тръбите плочата ще бъде възстановена. С построяване на рибарника ще се помогне за издръжката на персонала от кооперацията, ще създадем работни места за лица от кметства Водолей и Дичин. Също така смятам да се възползваме от развитието на програмите, стимулиращи развитието на рибарството и аквакултурите, предлагани от Европейския съюз. Районът около рибарника ще бъде облагороден. Автомобилите на кооперацията никога не са минавали през селото, както ни обвиняват. Те нямат работа там, те минават по най-прекия път за Лесичери, който е на 200-300 метра западно от селото. Не искам да ни се приписват негативите от работата на други фирми в този район. Що се отнася до добива на баластра, искам да обясня, че „Агрострой” има разрешително за добив на баластра с копие до община В. Търново. Плащаме редовно всички данъци и такси в община В. Търново, така че и ние имаме право да използваме мостовете, които се намират на територията на Общината. Знаем, че мостът е построен през 1983 г. с товароносимост 20 тона на ос. Заключението на експертите от Общината е, че мостът е в добро състояние и няма пречка за ограничаване на движението по него.

„Агрострой” има най-голям интерес от законност и прозрачност в своята дейност на територията на Водолей, защото ние правим инвестиция не за една година, а за години.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 16:

Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – против, Илия Велков – против, Хасан Палов – против, Мавроди Калейнски – въздържал се, Пламен Цанев – въздържал се, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов – въздържал се, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Пламен Легкоступ – за, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението по т. 16 беше отхвърлено с 18 „за”, 3 „против” и 8 „въздържали се”.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 2965/ 01.06.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 18:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 984

На основание чл. 21, ал. 1 и т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, чл. 11 ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2, представляващ площ от 10,50 кв.м в “Общински център за услуги и информация на граждани”, за срок от 5 /пет/ години за банков офис и предоставяне на банкови услуги при минимална конкурсна цена 300,00 лв. на месец.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе неприсъствен конкурс за отдаване на имота под наем, при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Определя следните приоритетни условия при провеждане на конкурса:

а) офертна цена, не по- ниска от минималната конкурсна цена;

б) имотът се отдава за банков офис и предоставяне на банкови услуги с цел ефективно обслужване на гражданите и подпомагане дейността на ОЦУИГ;

в) кандидатите за участие следва да представят валиден към датата на провеждане на конкурса лиценз от Българска народна банка за извършване на банкова дейност, издадена по реда на Закона за кредитните институции;

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, Вх. № 2961/ 01.06.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 19:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 985

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, чл. 11 ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, сградата на Общината, представляващ коридорна площ до 2,00 кв.м на ІV етаж, за срок от 5 /пет/ години за поставяне на автомат за топли напитки при начална тръжна цена 70,00 лв. на месец.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване на имота под наем, при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на недвижим имот, с. Ресен, Вх. № 2986/ 07.06.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 20.

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 986

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 49, ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърново Общински съвет

 

Дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинско място, представляващо 7/ 3709 идеални части от поземлен имот № 097032 - нива с площ 3,709 дка, III категория, местност „Братанова лъка" по картата на възстановената собственост на землище с. Ресен, общ. В. Търново, актуван с акт за частна общинска собственост № 4708/16.04.2010 г., останалата част от който е собственост на Христо Йосифов Дочев с адрес гр. Велико Търново, ул. „Ниш" № 2, вх. А, ап.13 и Марийка Йосифова Бенова с адрес гр. Велико Търново, ул. „Мармарлийска" № 4.

 

Утвърждава стойността на общинската част от имота, определена с оценка № 4/10.05.2010 г., изготвена от оценител на земеделски земи инж. Николай Николов и заверена от ОСЗ гр. В. Търново, в размер на 5,00 /пет/ лева без начислен ДДС.

 

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на ОУ „П. Р. Славейков”, с. Церова Кория в Списъка на защитени училища, Вх. № 3019/ 09.06.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 21.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 987

На основание чл. 17 ал. 1, т. 3, чл. 21/1/ т. 23 от ЗМСМА , § 6 е /4/ от ЗНП и чл. 5 от ПМС 212 от 2008 год., Великотърновски Общински съвет

 

Предлага ОУ „П.Р.Славейков” с. Церова кория да бъде определено като ЗАЩИТЕНО от Министерството на образованието, младежта и науката и включено в Списъка със защитените училища на Република България.

Съгласно § 6 е /4/ от Закона за народната просвета в срок до 30 юни 2010 год., Кмета на Община Велико Търново да изпрати в Министерството на образованието, младежта и науката мотивирано предложение и Решението на Великотърновски Общински съвет за обновяване на Списъка със защитените училища.

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на ОУ „Неофит Рилски”, гр. Килифарево в Списъка на защитени училища, Вх. № 3020/ 09.06.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 22.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 988

На основание чл. 17 ал. 1 т.3, чл. 21/1/ т. 23 от ЗМСМА, § 6 е /4/ от ЗНП и чл. 5 от ПМС 212 от 2008 год. , Великотърновски Общински съвет

1. Предлага ОУ „Неофит Рилски” гр. Килифарево да бъде определено като ЗАЩИТЕНО от Министерството на образованието, младежта и науката и включено в Списъка със защитените училища на Република България.

2. Съгласно § 6 е /4/ от Закона за народната просвета в срок до 30 юни 2010 год., Кмета на Община Велико Търново да изпрати в Министерството на образованието, младежта и науката Решението на Великотърновски Общински съвет за обновяване на Списъка със защитените училища.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Разкриване на социална услуга, гр. Велико Търново, Вх. № 2983/ 07.06.2010 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 23.

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 989

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 10 и чл. 36в, ал. 1, т. 1 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, в изпълнение на Национална стратегия “Визия за деинституционализацията на децата в Република България”, Общинска стратегия за закрила на детето и Общинска стратегия за развитие на социалните услуги, Великотърновски Общински съвет:

Дава съгласие за разкриване на социална услуга, предоставяна в общността „Център за обществена подкрепа” за деца и семейства, в гр. Велико Търново, ул. “Димитър Найденов” № 4, с капацитет – 40 потребители, считано от 01.01.2011 година, с цел семейно консултиране и подкрепа и превенция на изоставянето.

2. За социалната услуга в общността „Център за обществена подкрепа” за деца и семейства се предоставят две помещения от І-во ниво и цялото ІІ-ро ниво /три помещения/ на имот частна общинска собственост, актуван с АОС № 1397/13.05.2002 г. на ул. “Димитър Найденов” № 4, гр. Велико Търново, ремонтирани, оборудвани, обзаведени и адаптирани за нуждите на социалната услуга.

Финансирането на социалната услуга, предоставяна в общността „Център за обществена подкрепа” за деца и семейства в гр. Велико Търново, ул. “Димитър Найденов” № 4, с капацитет – 40 потребители, средства за работна заплата, веществена и месечни издръжки да се осъществява по стандарти и критерии за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет чрез общинския бюджет, определени с Решение на Министерски съвет, считано от 01.01.2011 г.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски Общински съвет за разкриване на социалната услуга, предоставяна в общността „Център за обществена подкрепа” за деца и семейства в гр. Велико Търново, считано от 01.01.2011 год., пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36в, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Разкриване на социална услуга, гр. Дебелец, Вх. № 2988/ 08.06.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 24.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 990

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане и във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 7д и чл. 36в, ал. 1, т. 1, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане Великотърновски общински съвет:

Отменя Решение № 623/ 18.06.2009 г.

Дава съгласие за разкриване на социалната услуга в общността от резидентен тип „Защитено жилище” в гр. Дебелец, общ. Велико Търново, ул. „Александър Стамболийски” № 1 - трети етаж, считано от 01.01.2011 г. , като форма за дългосрочно предоставяне на социални услуги в общността за лица с лека степен на умствена изостаналост, изведени от специализирани институции за социални услуги.

Финансирането на социалната услуга „Защитено жилище” в гр. Дебелец, считано от 01.01.2011 г., с капацитет – 8 /осем/ потребители да се осъществява по единни стандарти и критерии за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет чрез общинския бюджет, определени с Решение на Министерски съвет.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за разкриване на социалната услуга в общността от резидентен тип „Защитено жилище” в гр. Дебелец, общ. Велико Търново, считано от 01.01.2011 г., с капацитет – 8 потребители пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36в, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за отпускане на персонална пенсия, Вх. № 2976/ 03.06.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 25.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 991

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Александра Анатолиева Добрева с ЕГН 0941201418.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за отпускане на персонална пенсия, Вх. № 2975/ 03.06.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 26.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 992

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Стивън Анатолиев Добрев с ЕГН 0649051421.

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно молба от Ваня Симеонова Петкова, Вх. № 2974/ 03.06.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 27.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 993

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1 ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., Великотърновски Общински съвет

Дава мнение да не се опрости дължимата сума в общ размер 4 273, 51 на лицето Ваня Петкова Симеонова, тъй като същата представлява събираемо държавно вземане.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация на РУ на МВР, Вх. № 2581/ 09.02.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 28.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 994

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема за сведение Информация за състоянието на престъпността и охраната на обществения ред на територията РУ на МВР през 2009 г.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация на РУ на МВР, Вх. № 2865/ 29.04.2010 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Нямам нищо против информацията и все пак от години е така. Тази информация отначало докрай е пълна с едни трудноразбираеми съкращения. Хубаво е да се обърне внимание на вносителите и съкращенията да се изписват, за да е ясно. Мисля, че е добре тук да има представител на МВР, когато обсъждаме такава информация.

Г-н МИЛЕН МИХОВ:Аз предлагам тези две точки да ги отложим. Казаха се мотивите. Още помня времето на г-н Христов. Поне аз съм правил категорочини заявления, че не можем да приемем въпроса, когато ги няма тук вносителите. Предлагам те да бъдат поканени. Въпросът не е само в абревиатурите, които са неразбираеми, има неща, с която не мога да се съглася. Например че участъковият в с. Балван си върши работата. Селяните твърдят, че са принудени да си наемат частна фирма, която да охранява.

Предложението на г-н Михов за отлагане на точката беше прието с 26 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Предлагам да не удължаваме днес заседанието на ОбС, а да насрочим ново заседание в понеделник или във вторник вечерта.

В 13.05 заседанието беше закрито.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

        /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ………………

ТОДОР ТОДОРОВ………………….

МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ………….

ИВАЙЛО ИВАНОВ…………………