ПРОТОКОЛ № 69

 

От шестдесет и деветото заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 23.06.2010 г. от 17.30 часа в залата на Община Велико Търново.

 

Присъстваха 31 общински съветника. Отсъстваха г-н Пламен Легкоступ, г-жа Розалия Кузманова, г-н Филип Евтимов, г-н Богдан Ковачев, г-жа Цветанка Недева и г-н Гани Пантилеев.

Заседанието беше открито от председателя на Общинския съвет – г-н Александър Чокойски, който предложи като точка 4 в дневния ред да влезе предложение на Председателския съвет относно даване на съгласие за финансово участие на община В. Търново в организирането и провеждането на ХІІІ Международен фолклорен фестивал. Г-н Чокойски даде думата на общинските съветници за предложения и мнения във връзка с дневния ред.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Предложението ми е по точката, която предлагате: да се добави още една точка, в която да става ясно, че община В. Търново е съорганизатор на МФФ. От точка 1 на проекта за решение не става ясно, община В. Търново като каква участва в организирането на фестивала. Също така правя предложение да се добави и текст, че ОбС е съгласен с провеждането на фестивала. Защото в момента не става ясно кой прави предложението за финансирането на фестивала. Ние никъде не правим предложение за финансиране на фестивала.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението на Председателския съвет за включване на новата точка 4 в дневния ред. Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Целият дневен ред на заседанието беше приет с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Информация на РУ на МВР, Вх. № 2865/ 29.04.2010 г.
  2. Предложение относно прекратяване осигурителните права на г-н Иван Велков Иванов – общински съветник с Вх. № 3026/ 11.06.2010 г.
  3. Приемане график за провеждане на заседанията на Великотърновски Общински съвет за второто полугодие на 2010 г., Вх. № 2977/ 04.06.2010 г.
  4. Даване на съгласие за финансово участие на Община Велико Търново в организирането и провеждането на Тринадесети Международен Фолклорен Фестивал, Вх.№ 3040/ 22.06.2010 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация на РУ на МВР, Вх. № 2865/ 29.04.2010 г.

Г-н ТЕРЗИЙСКИ – представител на РУ на МВР: Информацията, която беше внесена в ПК за ОРСТП, е малко закъсняла. Това е информация, която касае дейността на РУ за първото тримесечие на 2010 г. Ние имаме задължение да внасяме информация в ПК по ОРСТП на всяко тримесечие, но комисията се събра късно. Мисля, че е по-добре да ви запозная с най-актуалната информация, която е до 31 май 2010 г.

Като цяло, на територията, обслужвана от РПУ– В. Търново, за първото петмесечие нямаме извършени тежки престъпления срещу личността. Имаме извършени четири грабежа с използване на огнестрелно оръжие. Двата грабежа са разкрити. Това са грабежите на бензиностанция Дервент и последния, който се случи през почивните дни на бензиностанцията на „Лукойл” до Земеделския колеж.

Определящи са престъпленията кражби на лично и обществено имущество. Имаме значително увеличение на кражбите на имущество, изработено от черни и цветни метали, като основно тези кражби са в малките населени места на територията на Общината. Разкриваемостта при тях е сравнима със същия период на миналата година, но увеличението е с близо 60 престъпления. За ограничаване на тези престъпления сме набелязали и предприели мерки за засилване на полицейското присъствие в малките населени места на територията на Общината. В последните две седмици доста намаляха извършените кражби.

Друг момент от отчета е свързан с пътно-транспортната обстановка на територията на Общината. За петте месеца са регистрирани 479 ПТП, от тях 22 са тежки – с петима убити и 37 ранени граждани. Значително се увеличиха убитите при настъпилите ПТП сравнено със същия период на 2009 г. Общо констатираните нарушения на ЗДП от служителите на Териториална полиция и от Пътен контрол са 5560, за което са издадени 1660 акта и 3321 фиша.

Груби нарушения на обществения ред през първото тримесечие на територията на Общината няма регистрирани.

Отчетът е прочетен и разгледан в ПК, затова ако някой има конкретни въпроси, съм готов да отговоря.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Миналата седмица аз предложих да отложим точката, защото имах да задам конкретен въпрос. Първият въпрос – поводът е една среща с избиратели от с. Балван, в която чухме много остри оценки, които бяха доста еднозначни, подкрепени от всички селяни, за работата на полицейския служител в Балван. Критиките бяха много сериозни – че тя е неефективна, че хората страдат от циганските набези по реколтата, по домашните животни, че не се чувстват сигурни в собствените си домове денем и нощем и се обсъждаше въпросът за наемането на охранителна фирма, която да върши това, което не достига в работата на органите на реда. Използвам този конкретен случай, за да поставя въпроса какви конкретни мерки се предприемат за охраната на живота, сигурността и собствеността на хората от населените места.

Вторият ми въпрос: тук се посочваше статистиката, свързана с нарастване на битовите престъпления, свързани с отнемане на имущество, може ли да се каже какъв процент от тези престъпления не стават известни на органите на полицията? Защото тук става въпрос за тези, за които е сигнализирано, но ние знаем, че една част от престъпленията дори не се оповестяват от жертвите.

Г-н ТЕРЗИЙСКИ: Не съм подготвен да отговоря на конкретния въпрос. Първо трябва да конкретизираме за кой служител от полицейския участък в Балван става дума, защото там има пет човека, които обслужват територията на полицейския участък. Ако имаме нещо конкретно, аз поемам ангажимента. Предлагам ви да отидем заедно с Вас тази седмица до Балван и да изслушаме хората, защото всеки случай е индивидуален и трябва да го разгледаме.

По втория въпрос нямаме сведения, такива изследвания обикновено правят неправителствените организации, затова не мога да Ви кажа колко престъпления не са заявени в полицията. Ако те станат наше достояние, ние работим по тях.

Предложението по т. 1 беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 995

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема за сведение Информация за състоянието на престъпността и охраната на обществения ред на територията РУ на МВР за първото тримесечие за 2010 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно прекратяване осигурителните права на г-н Иван Велков Иванов – общински съветник с Вх. № 3026/ 11.06.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 2 беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 996

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и чл. 34 от ЗМСМА, чл. 4, ал.1, т. 8 от КСО Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да се прекрати изплащането на трудовото възнаграждение на Иван Велков Иванов като общински съветник за периода от 27.07.2010 г. до 30.07.2010 г.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане график за провеждане на заседанията на Великотърновски Общински съвет за второто полугодие на 2010 г., Вх. № 2977/ 04.06.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 3 заедно с предложените от постоянните комисии допълнения. Предложението по т. 3 беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 997

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет приема

График на заседанията през ІI-рото полугодие на 2010 г.: 

Заседание 22.07.2010 г. Основни точки от дневния ред

1. Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и неговите комисии за I –во полугодие на 2010 г. – съгласно чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА;

2. Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски Общински съвет за I –во полугодие на 2010 г. и всички неснети от отчет решения;

3. Информация за изпълнение на Програмата за решаване на проблема с кучетата.

Заседание 16.09.2010 г. Основни точки от дневния ред

1. Информация за касовото изпълнението на бюджета на Община В. Търново за І-во шестмесечие на 2010 г.;

2. Отчет за изпълнение на Инвестиционната програма за І-во шестмесечие на 2010 г.;

3. Информация за дейността на общинските търговски дружества за І-во полугодие на 2010 г.;

4. Утвърждаване натуралните показатели на училищната мрежа на Община Велико Търново 2010/2011 г.;

5. Информация за състоянието на Община Велико Търново в условията на криза.

Заседание 14.10.2010 г. Основни точки от дневния ред

1. Информация за дейността на общинската администрация по зимната подготовка 2010/2011 г.;

2. Информация за дейността на общинските търговски дружества за деветмесечие на 2010 г.;

3. Информация за организацията по подготовката и изпълнение на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз;

Заседание 18.11.2010 г. Основни точки от дневния ред

1. Информация за касовото изпълнението на бюджета на Община В. Търново за деветмесечие на 2010 г.;

2. Доклад на Кмета на Общината /съгласно чл. 127, ал. 9 от ЗУТ/ за изпълнение на Общия устройствен план на Общината;

3. Информация за международните връзки и програми на Община Велико Търново;

Заседание за 8-ми декември. Тържествено заседание.

1. Присъждане на Акедемичната награда на Община Велико Търново.

Заседание 16.12.2010 г. Основни точки от дневния ред

1. Отчет за изпълнение на годишния план за приватизация на 2010 г.;

2. Приемане на график за I –во полугодие на 2011 г.;

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за финансово участие на Община Велико Търново в организирането и провеждането на Тринадесети Международен Фолклорен Фестивал, Вх.№ 3040/ 22.06.2010 г.

Г-н Чокойски съобщи, че двама граждани са заявили желание за изказвания по точка 4 от дневния ред и даде думата на гражданите.

Г-н ПЕНЧО ПАНАЙОТОВ – Сдружение „В. Търново за гората”: „В. Търново за гората” е за провеждането на МФФ. Смятам, че никой гражданин на В. Търново няма да каже, че това не е така, но ние сме против начина, по който става финансирането от Общината на една организация, за която ние смятаме, че не защитава интересите на хората. Какво имам предвид? Най-големият собственик на земи около В. Търново – в Арбанаси, който извършва заменки на тези земи със земи във Вонеща вода, който има интереси земите около В. Търново, в Арбанаси, да бъдат изсечени и на тях да бъдат построени жилищни блокове или други строежи. Ние сме против с нашите пари, от данъците, които ние ще внесем, това нещо да бъде финансирано. Ние казваме „да” за фестивала, но не по начина, по който това ще се случи.

Г-н ЛЮБОМИР ПЕТРОВ: Аз съм в качеството си на гражданин, който също подкрепя провеждането на фестивала, защото този фестивал допринася за имиджа и авторитета на нашия град, но информацията, която достига до нас, е, че Общината се явява като спонсор на този фестивал. Аз не искам фестивалът да се провежда за наша сметка. По нашата улица минаха „ВиК” и копаха, минаха „Овъргаз” и копаха, минаха „Телеком” и те копаха. Елате да видите в какво състояние са тротоарите ни! Предлагам част от парите, които разбирам, че са предложени за фестивала, да бъдат заделени и да ни бъдат направени тротоари. Защото днес, както вали, тротоарите са се превърнали в едно голямо корито.

Другият проблем, който искам да поставя, е, че отвън, на улицата има дупки като кратери. Представете си, че гостите на града, дошли заради фестивала, се разходят по нашата улица. Какво ще видят? В други градове се правят фестивали и спортни мероприятия, но там се правят градинки, асфалтират се улиците, така че като дойдат гостите, да могат да видят хубавото на града, а не да си изкълчват краката по дупките. Аз не искам фестивалът да се провежда за наша сметка. Доколкото разбирам, няма да има възвращаемост на тези пари. Още повече че сме в състояние на криза.

Аз говоря за улица „Стара планина”, който желае, да дойде, ще му покажа за какво говоря.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Вземам думата, за да подчертая, че не съм си променил мнението от предишната сесия и това, че съм сам или не, няма значение. Напротив, аз считам, че съм прав, че тук говорещите преди мен подкрепят това мое становище. Преди един месец бяхме официална делегация в Скопие по повод честването на 24 май и там академичният ансамбъл на Скопския университет изнесе един прекрасен концерт. След концерта децата се похвалиха, че ще бъдат на фестивала във В. Търново и аз с гордост отговорих, че това е много престижен фестивал.

Днес съм малко притеснен, че гордостта на В. Търново може и да не се осъществи. Аз взех думата не за да ви убеждавам, а за да направя едно формално предложение, защото на Председателския съвет бях против проекта, който ние виждаме. Против съм не само по съдържанието му, но и по начина, по който беше съставен – той беше написан импулсивно, необосновано и неаргументирано. Не съм съгласен, че и двете предложения са абсолютно необосновани. Зад едното стои ОбА и подписът на д-р Рашев, подписите на ПК. Другото решение го взехме онзи ден много прибързано, поправяйки го десетки пъти и то не е перфектно. Ето защо аз предлагам, тъй като точката е абсолютно идентично формулирана като точката, по която не можахме да вземем решение на предната сесия, проект за решение. И това е основата на предложението на д-р Рашев с вх. № 2990, като правя предложение точка 1 да си остане точка 1, а съответно точка 4 и 5 да станат точка 2 и 3. Там е ясно описано как ще бъде финансирано, какъв ще бъде механизмът и откъде ще бъдат отделени парите. Миналия път обяснихме простичко, че финансовите възможности на Общината ни дават възможност да направим този разход. Вън от съмнение е, че той е полезен за всички, защото всички сме за фестивала, всички сме за културата. Като че ли не остава скрито, че ние не даваме пари на някого си, а поемаме разходи и задължения. Не приемам тезата, че нищо не влиза в общинския бюджет от този фестивал. Направих си труда да проверя. Миналата година само от наема на тези места за хранене, които превратно бяха тълкувани в моето изказване, са били осигурени 8500 лв, които са влезли в бюджета на Общината. Тази година приходите се очаква да бъдат около 10 000 лв. Т.е. тезата, че нищо не виждаме насреща, не е точна.

В тази посока бих искал да апелирам към една мъдрост от страна на всички и към едно отговорно решение. Знам, че логиката на аргументите е слаба, когато има логика на поведението. Мисля, че ОбС ще се нагърби с голяма отговорност, ако орежем парите за най-голямата културна проява и ще трябва да даваме отговор на нашите избиратели защо дадохме пари за някои други по-специфични, по-екзотични културни прояви, а не за тази най-голяма и емблематична проява във В. Търново. Защо не дадохме пари от всичките в полза на всичките, защото този фестивал е открита сцена? Достъпът до тази сцена е безплатен за всички, или по-точно – платен предварително от Общината. При други фестивали и други културни прояви достъпът се заплаща и това означава, че някои нямат възможност да отидат там. Ето защо за този фестивал има резон да бъде подкрепен от Общината. Нека не бъркаме културната изява с личността на някого и да не прехвърляме отношението към личността към фестивала.

Направих си труда да направя една сметка, че гостите на фестивала с нощувките и храната за този редуциран план надхвърлят дори и тези 60 000 лв, които ние евентуално бихме дали. Ако гласуваме днешното предложение за 30 000 лв, ние изправяме организаторите и организацията на фестивала до стената. Този, който е организирал двудневен семинар някъде, знае какво представлява една такава организация, а да не говорим за организирането на едно такова мащабно международно събитие. Това е истината: ако ние отрежем тези пари, ние изправяме организацията на фестивала до стената.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Благодаря на съдбата, че по стечение на обстоятелствата ми се дава шанс да се изкажа точно след г-н Михов, за да може цялата аудитория да види има ли разлика в това, което аз презентирам с факти и това, което той така красиво защити. Искам да започна с това, че за мен има значение коректността, точността и абсолютно всички факти и детайли, когато защитаваме позицията си като публични личности относно разпределянето на данъчните средства.

Г-н Павлов, един въпрос: бих искал да попитам коя е г-жа Стилияна Найденова? Всичко, което се казва тук, в тази зала, се записва и всеки носи отговорност за това, което казва тук. Госпожице, искам да ви кажа, че информацията, която Вие сте изнесли в публичното пространство, не отговаря на истината. В ръцете си държа протокола от заседанието на ОбС, в което аз няколко пъти повтарям, че съм „за” фестивала. Ако един път намерите изказване в посока против фестивала, готов съм да влезем в съда. Госпожице, аз се казвам Румен Димитров и си имам своята идентичност в този ОбС, отстоявайки справедливостта и законността, която обаче по никакъв начин не комуницира с това, което вие в момента искате да направите. Веднага ще се аргументирам. Г-н Павлов, с вас влизаме в дебат вече трета година. Аз всяка година казвам едни и същи неща. Виждам, че имате и симпатизанти, и хора, които мислят в тази посока. Нима един път не седнахте да поговорите с тях как трябва да се организират нещата, за да може всичко това, което Вие искате, да мине през ОбС и да няма така нареченото напрежение. Г-н Павлов, тази община работи с бюджет, който е публичен. Ако вие искахте вашето желание да мине, трябваше да бъдете коректни към нас като институция и да заявите своите желания и намерения през месец декември, през януари – тогава когато бюджетът е на дебат. Можете ли да ми кажете колко пъти сте го направили за 12 години, откакто съществува фестивалът? Не можете. Започваме от там, че вашето искане спрямо моята позиция е некоректно, защото не може в момента, когато всичко е публично и вече е разпределено до стотинка към дата 8.06.2010 г., вие излизате с желание за 60 000 лв. Същото нещо се случи и миналата, и по-миналата година. Миналата година Вие поискахте 120 000 лв. Този ОбС ви ги гласува. Какво се случи в края на годината? Вдигнахме таксите за административни услуги и данъците.

Защо аз не подкрепих предложението Ви, г-н Павлов. Ако прочетете протокола, Вие ще видите, че аз съм против предложението на Кмета, което ще зачета, за да може аудиторията да разбере за какво става дума и начина ми на мислене: „Дава съгласие за финансово участие на община В. Търново в организирането на ХІІІ МФФ – В. Търново за периода 17.07.2010 – 24.07.2010 г. в размер до 60 000 лв, което включва нощувки и храноден в грандхотел „В. Търново”. Моята теория е, че след като знаем, че грандхотел „В. Търново” е длъжник на община В. Търново, аз съм против създаване на опция за облагодетелстване в тази посока на грандхотел „В. Търново”, след като който и да е данъчен длъжник на Общината, като дойде тук за административна услуга, ние му затваряме кепенците и казваме: „Не ти се полага нищо”. По същата логика когато някой длъжник не може да си запише детето в детската градина или в яслата, откъде накъде някой ще се чувства, че е по-облагодетелстван в тази посока? Справедливо ли е? Не е и това е тезата, която аз защитавам. Затова аз не подкрепям предложението, защото пренебрегваме норма, с която искаме да има някакъв ред.

Относно некоректността. Вие сте публикували наши снимки, на колеги, във „Фейсбук”. Нали Вие бяхте човекът, който ни покани да присъстваме там. Дай боже такъв компромат на всички. Да, аз съм общински съветник и стоя там, но вие се ползвате с ресурс от 120 000 лв, за който аз съм в правото да стоя там и да виждам какво се случва. Няма как да не отбележа за всички присъстващи, защото това вероятно ги чака и тях. Вие злоупотребявате със семейството ми, госпожо. Вие пишете, че моите деца са искали да бъдат преводачи във фолклорния фестивал. Как да се случи, като синът ми е на бригада в САЩ, а дъщеря ми е от месец и половина извън В. Търново? Това е абсолютна манипулация. Нека хората да разберат колко вие сте коректни към нас, публичните личности, и какви видове прийоми използвате, за да можете да защитите Вашата гледна точка. Всеки има право на своя гледна точка.

Искам само да ви кажа, че това предложение на Председателския съвет не е конкретизирано. Ако пак остане в интерхотела, категорично ще съм против. Моята философия е, че не може в община В. Търново да има хора, които си мислят, че определени физически или юридически лица, разбирайте фирми, които да си мислят, че администрацията и ОбС трябва да бъдат част от задния им двор и когато натиснат съответно копче, всичко трябва да се случва по техните изисквания и по техните желания. Не може, има ред, който трябва да се следва.

Ако не бъде направено друго предложение, което да не комуникира с предложението на Кмета, аз няма да го подкрепя, ако не знам точно закъде става дума.

Г-н Михов, в протокола от миналата сесия пише, че Ви направих забележка относно финансите. Вие казвате, че Общината е спечелила 8000 лв. Вие видяхте ли какво писъмце е нагласил г-н Павлов – освен за тези 120 000 лв. Аз се ангажирам пред всички вас, че ще направя официално питане на Кмета: дали освен тези 120 000 лв., които са минали през решение на ОбС, Общината си е позволила да обезпечи каквато и да е услуга от тези, които той иска. И тогава ще видим дали тези 8500 лв. не са многократно по-малко от това, което Общината е позволила да се направи. Т.е. г-н Павлов иска открита сцена, озвучаване и осветление, заря при откриване и закриване. Една заря от тези, които те правят, е от порядъка на няколко хиляди лева. Хонорари за преводачите, обезпечаване на транспорт от и до София, включително и транспорта във В. Търново, осигуряване на ежедневен транспорт за инструменти и реквизити, спешна медицинска помощ и обезпечаване на сигурността. Това е обем от пари, които въпросният господин иска и продължава да иска. Разходи, свързани с рекламни материали – тениски, фестивални брошури и плакати.

Като става дума за тази покана, на която се отзовах, тогава дойде ли г-н Стоянов да Ви попита защо на тази официална брошура, която раздавахте на всички, на Белоградчишките скали беше отделено в пъти повече внимание. По пътя на логиката, аз следва да си дам един отговор: че вероятно Вие, г-н Павлов, сте получили в пъти повече пари от тях, тъй като в тази конкретна година ние Ви даваме 120 000 лв, а нашите рекламни брошурки са едно име отдолу. Още нещо, г-н Павлов, няма как на мен, като на общински съветник, да не ми светне лампата защо Вашата фирма си позволява да се намесва в т.нар. обеззалесяване. Какво имам предвид? По пътя на логиката, след като на Вас ви остават свободни средства и Вие ги влагате в закупуването на земи и на гори, на които искате да строите (Вашето предложение за промяна на ОУП е в мен), значи Вие имате голям излишък. Не мога да не искам някаква публичност, някаква прозрачност. Вие можете ли да ми кажете сега дали аз мога да отида някъде, да кликна и веднага да получа една схема какви приходи сте получили и какви разходи сте направили от всички, които имат някаква допирателна с фестивала.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Аз няма да си позволя да злоупотребявам с регламента. Има две предложения за решение, няма да ви занимавам кое бих подкрепил, защото ако всеки става и заявява това, ще мине много време. Аз искам да кажа няколко думи от един малко по-друг ъгъл. Общинският съвет е изправен пред едно трудно решение – каквото и да решим, ще има много недоволни. Очевидно е, че има интерес в гражданското общество, в медиите, а няма никакъв интерес в основния предложител – Общинската администрация. Тук не присъства нито Кметът, нито негов заместник, нито някой друг от ОбА. Знаете, че когато обсъждаме въпроси на населени места извън В. Търново, искаме кметът да е тук и ако го няма, не разглеждаме въпроса. А сега – нито кмет, нито негов представител. Може би някой ще каже, че може би Кметът не е очаквал, че ще има спор. Всичките ни спорове тук са заради това, че кметът вече 7-8 години не ни поднася навреме достатъчно ясна информация и добре аргументирано предложение. Остава ни ние да се караме и в крайна сметка ние да носим негативите. И медиите после да пишат кои съветници са лоши, да ни слагат портретите като на лоши, а Кметът и подчинената му администрация и миналия път на обсъждането си стояха и си мълчаха, макар че имаше много въпроси, на които отговорите са само у тях, но те си мълчаха. Г-н Рашев излезе, а сега въобще не е дошъл. На Председателския съвет никой не присъства, въпреки че бяха поканени. За мен това е неуважение към ОбС, това е умишлена злоупотреба с отсъствието, отказ да се представи неговата позиция, за да може негативите да останат извън него, макар че една такава сметка, според мен, е крива.

Г-н ЕМИЛ ПАВЛОВ: Искам да се възползвам от правото си на отговор. Първо, всичко свързано с моя частен бизнес, го има в данъчна администрация като годишни декларации. Аз не искам да коментирам това, защото много пъти към мен се хвърляха обвинения за един или друг бизнес, касаещи гори, заменки, и т.н. Нещата минаха през Прокуратура, всичко е ясно – това са законни сделки и не искам да го коментирам. Искам да кажа само едно – фестивалът, който ще организираме тази година за 13-та година. Всяка година в началото, през лятото на предната година, ние разговаряме с ОбА. Миналото лято сме разговаряли с д-р Рашев. Той ни каза: „Криза е, нека да намалим фестивала на една седмица и да направим фестивала не за 120 000 лв, а за 60 000 лв.” Ние приехме това предложение, защото разбираме всичко това и създадохме организация за участие на 8 чуждестранни колектива и около 10 български и свършихме нашата работа до момента. За трета поредна година в този мандат се решава в последния момент. Аз не правя предложение за финансиране, а го прави Кметът. Ние с него сме се разбрали, той каза: „Вие ще имате 60 000 лв за настаняване”, ние казваме: „Да, ние ще ограничим тази рамка” и ние сме намалили фестивала. В момента имаме готовност за настаняване на 1600 нощувки. Те не правят 60 000 лв., а малко повече и ние сме осигурили това. Отказ от финансиране на фестивала или финансиране на 30 000 лв. - това е решение на ОбС, но то ще бъде неизпъленние на ангажиментите на Кмета, който за съжаление липсва тук. Но аз още един път искам да декларирам пред вас: ваши средства към нас никога не са минавали. Целият фестивал носи доход, един лев никога не е пристигал при нас. Настина ще се появи проблем, ако не се гласува сума или се гласуват само 30 000 лв. Хората пътуват, някои вече са в Европа.

Искам да отговоря на г-н Румен Димитров. Миналата година ние сме си платили рекламата. Колкото до Белоградчишките скали, нека да не се спекулира, има реклама на В. Търново, но миналата година Белоградчишките скали участваха в състезанието за седемте чудеса на света, затова ги рекламирахме. Имаме и страница, която е на В. Търново. Искам най-отговорно да ви заявя: ние сме пред прецедент, аз съм против такова гласуване. За следващата година ще искам разговор с вас. Готов съм да ви дам всякакви наши отчети, за да знаете как стоят въпросите от финансова гледна точка. Мога да дам отчет на всеки, който поиска.

Декларирам още веднъж, че никакви ваши средства не са минавали през нас или през наши фирми, или лично през мен, както твърди в медии и т.н. Аз имам коректно отношение към Общината и ние търсим спонсори, за да реализираме този фестивал, който е едно прекрасно нещо и ви благодаря аз това, че вие се обединявате около идеята, че трябва да го има този фестивал. Но за да го има такъв, какъвто е – престижен, разбира се, че трябва и едно финансиране.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: На мен ми става неудобно, че всяка година трябва да се изказваме по един и същи проблем и всяка година някои хора задават едни и същи въпроси и ние всяка година правим едно отстъпление, което по-скоро е смехотворно, отколкото е градивно и интелектуално и т.н. Дори самият факт, че Председателският съвет реши, че решението на ОбС от миналата седмица, трябва да бъде преразгледано, е обида за ОбС, обида и за хората, които са ни избрали като общински съветници от община В. Търново. Миналата година, когато аз се изказах тук, много добре обясних как се провеждат същите фестивали в Бургас, Варна, Пловдив, Свиленград и редица други места. Тази година реших и проучих как се провежда и в Оряхово, и в Турция и т.н. Много е трудно да обясним на хората първо защо ние миналия път не взехме решение за финансиране и защо сега евентуално ще вземем такова решение. Няма начин как да го обясним, но това ще бъде за сметка на тези, които ще гласуват „за”. Както и останалите колеги, подчертавам, че аз съм за провеждането на фестивала, ежегодно, не в седемдневен срок, в четиринадесетдневен срок, ако може и повече.

Взел съм за пример как провеждат същия фестивал в Свиленград. Там се провежда фестивал за пети пореден път. Участници са били самодейни колективи от Индонезия, Турция, Гърция, Русия, Перу, естествено от България и др. В Свиленград – един малък град, на който би трябвало да е по-трудно да направи такъв фестивал, общината е организатор изцяло и съорганизатори са читалището и обществени организации. Мотото на Свиленград е „Песни и танци без граници”. Фестивалът тази година е 4 дни. Обръщам внимание на друго нещо – пътните, храненето и нощувките на всички участници са за тяхна сметка. На следващо място – тази година са участвали 1000 души, а не 350 както са тук. Включително 70 групи и състави. На следващо място, всеки участник плаща на общината такса за участие – 3 лв, ако е в състава на група и 10 лв. за индивидуално участие. Общината не дава нито един лев, затова много ви моля, не си вдигайте ръцете да гласувате след малко. Формира се жури от композитори, етнолози и фолклористи и със заповед на кмета им се дава правото да оценяват изявите на съставите. След това той формира щаб, който извършва и провежда самия фестивал. В щаба влизат преди всичко служители на община Свиленград, служители от общината стават асистенти на групите на доброволни начала. Всеки един води своята група до хотела, до мястото за хранене, представя им забележителностите на града и т.н. Подчертавам – това се прави на доброволни начала. След това, в този щаб участват 6-7 човека, които организират 1000 души и 70 състава. Който иска, мога да дам веднага телефона на кмета в Свиленград, да му се обади, за да разбере за какво става дума. На следващо място – всички участници подписват декларация, че са съгласни да бъдат записвани и излъчвани по телевизии без възражения. И те правят това доброволно. След това печалбата е изцяло за община Свиленград и е формирана пак по същия начин, както се каза преди малко, само че те добавят таксите за участие – колективно и индивидуално. Не е кой знае колко голяма сума, но аз го казах и миналия път и пак искам да го подчертая – няма самодеец, който да получава пари от когото и да било. Самодейността по цял свят се самофинансира или се съфинансира от дарители.

В Оряхово се провежда фестивал на духовите оркестри. Там по същия начин никой не поема плащането на нещо, а още повече – на частна фондация, каквато е Международния фолклорен фестивал тук с председател г-н Павлов. Какво правим ние тук години наред? Плащаме на частна фондация и какво получаваме – нищо. Защо - питам аз – Общината не печели? Кой и пречи да печели? Ние – общинските съветници, пречим. И тук аз искам да попитам г-н Павлов: аз отворих една от страниците на сайта на вашия фолклорен фестивал. Там освен вашата снимка, на г-ца Йоргова и на три момичета, които навярно ви помагат, не видях друга снимка. Малко по-надолу имаше снимки на участници във фестивали, които са провеждани досега. Никакъв текст под тях от кои държави са, какво рекламират. По-надолу на същата страница нито една снимка на Царевец, на Трапезица, на нещо, което е от В. Търново. На тази страница отдолу бяха изброени не съорганизаторите, а помощниците и там някъде беше записано, че община В. Търново е помощник, че област В. Търново е помощник, че БНТ, БНР, Съюза на музикалните и танцови дейци и туристически развлекателен комплекс „Европа” също са помощници.

Аз Ви питам, г-н Павлов, Вие днес на кого от залата тук сте сърдит и какво искате от ОбС: на тези, които миналата година не подкрепиха източването на парични средства от Общината за частното ви мероприятие, или се сърдите сега на тези, които миналата седмица кой знае защо не гласуваха източването на тези средства, но сега са готови и ръката им е наполовина вдигната да гласуват поредното неправомерно, неетично източване на парични средства за сметка на данъкоплатеца във В. Търново. Питам Ви, г-н Павлов, Вие можете ли да застанете пред медиите и с чиста съвест да обясните как искате пари от Общината, след като аз Ви дадох пример за една община като Свиленград, която е десетократно по-бедна от В. Търново. И тази община е съумяла с нула пари да прави пари и тези пари влизат общината, в техните заведения и хотели. А ние тук, защото трябва да угодим на частната фондация на г-н Павлов, да си вдигнем ръката и да дадем някой лев, но не от джоба си, а от данъкоплатеца. Срам и позор! Питам кой и защо кара община В. Търново да губи от този фестивал, а не да печели! Защо Вашата частна фондация печели луди пари за сметка на данъкоплатците и докъде може да стигне слепотата на група заинтересовани общински съветници, един съмнителен кмет и наглостта на Вашата частна фондация. Отговорът е в мотото: фестивалът, баницата и баничарите. Сами се определете, уважаеми общински съветници, от кои ви отива да бъдете.

Г-н ЕМИЛ ПАВЛОВ: Ще се изкажа по следния начин в отговор на вашия колега: аз съм председател на ЦИОФФ-България, аз съм президент на този фестивал, който създадох в началото, от 13 години. Г-н Драгнев знае много добре историята. Аз съм член на световната организация и съм член на финансова комисия в ЦИОФ, аз съм един от първите неправителствени консултанти в ЮНЕСКО по съхраняване на нематериално културно наследство, а отскоро и член на комисията по култура в Софийска област. Аз ще си позволя да кажа следното: вие нямате Свиленградски събор или конкурс и говорим за различни неща. Мога да ви кажа, че събор или фестивал, който взема пари от участниците, който не се ангажира с тяхното настаняване и ангажименти към тях, да не говорим за сцена (може би няма и сцена, защото аз не съм чувал за този фестивал), този фестивал ще остане там, той никога няма да влезе в ЦИОФФ, защото има вътрешни правила за организация на такива фестивали. Дори правилата говорят, и вие го използвате против нас – че сме искали пари за участниците, да, по света дават пари за участниците. И там фестивалите струват немалко – фестивалът в Тайван струва 3 млн евро и продължава половин месец, фестивалите във Франция струват не по-малко от 500 000-700 000 евро и хората си водят ансамбли, които искат да видят, но им плащат билетите от Бразилия или от Нова зеландия. Ние нямаме тази възможност, но ние имаме страхотен имидж на този фестивал и сме го направили с участието на много конгреси. През 2006 г. ние правихме тук световен конгрес, тук бяха 200 човека от 66 страни. Точно в тази зала кметът ви говореше, че тук в момента има 200 културни посланици на мира по света, а вие дискутирахте някакво допълнително плащане и спорехте за фестивала.

Искам да кажа, че този фестивал, който имаме, това, което е направено за тези 12 години е нещо високо оценено по целия свят. Това е един фестивал, който е на най-високо ниво. Защо тук се настаняваме не в студентски общежития, а в хотел? Защото преди 12 години, когато канехме някого, той питаше: „Къде е тази България, при нас на картата я няма?”. Там Източна Европа тогава я нямаше на картата. Сега мексиканците ни казват: „Вие имате собствен език, имате култура на повече от 1300 години”. Много хора направиха открития за България по този начин. Истината е, че фестивалът е велик. Ако искате, направете подобен събор, и ще видите какви ще бъдат резултатите от него. Ако искате поканете повече групи, за да вземе Общината повече пари, но без никакво качество и без никаква стойност на изпълненията. Да не говорим, че едно такова събитие никога няма да влезе в никакви архиви и международни организации. Вие имате един от най-великите фестивали и тази година ние се подготвяме да поканим световната общност отново на конгрес тук, във В. Търново догодина. Това ще бъде още едно потвърждение за този фестивал, за неговата популярност и за неговото бъдеще. Всичко е във ваши ръце.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Аз бях от малкото хора, общински съветници, които подкрепихме предложението на ОбА на сесията в четвъртък. Моето изказване тогава беше чисто икономическо – анализирах бюджета на община В. Търново за първите 4 месеца и стигнах до извода, че ние можем да отделим 60 000 лв. Аз не знам подробности, каквито се цитират в пресата, не знам взаимоотношенията на журналисти и на общинските съвтници с организаторите и не ме интересуват. Аз искам да има фестивал във В. Тъйрново, който да бъде качествен, да бъде уважаван в цяла Европа и в България. Мен ме изненада обаче това, че Кметът не излезе аргументирано да изложи пред нас своите мотиви относно предложението, което внася и да изясни какви допълнителни споразумения е подписал с организаторите, за които ние не знаем. Очаквам един цялостен анализ и каква ще бъде ползата за града ни.

Към днешната дата има две предложения. Едното е на Председателския съвет, второто - което направи г-н Михов. Допускам, че Кметът го нямаше тук, защото той няма предложение, така че забележката на г-н Георги Стефанов не е основателна. Аз очаквам той да каже каква е била неговата позиция, за да направи това предложение. Мисля, че ще го направи задълбочено. Какво се получи предния път: аз после разбрах, че някой е сърдит на някого, че някой ще гласува защото обещал на някого. Ако така вземаме решения по такъв сериозен въпрос за града, доникъде няма да стигнем. Аз ще подкрепя, ако г-н Кметът каже какви допълнителни договорености има и какви допълнителни разходи към тези 60 000 лв. ще поеме Общината. Срамота е да говорим за тези 60 000 лв.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Такъв голям интерес от страна на ОбС да чуе становището на кмета. Рядко се случва такава настойчивост. Както на предната сесия, така и тази сесия бях тук. Предложението в ОбС е направено от ОбА след задълбочен анализ какъв е размерът на средствата, които тази година можем да си позволим да заделим от бюджета на Общината за МФФ. Този анализ е правен още когато е правен бюджетът на община В. Търново и когато е приет културният календар на Общината. Културният календар се приема с бюджета като негово приложение. Той е около 30 листа и може би не всички успяват да го прочетат. В този културен календар е записан МФФ. Преди това аз наистина съм разговарял с г-н Павлов за това, бюджетът на общината тази година няма да може да понесе 14-дневен фолклорен фестивал, а 6 или 7-дневен фолклорен фестивал, което наложи ограничаване на броя на групите и нощувките и т.н., което да ни позволи да се вместим в тези 60 000 лв. Това предложение беше направено, сероизните обсъждания, надявам се, продължават да се извършват в комисиите.

Аз не желая тук, в залата, да обсъждам въпрос, който практически не касае фестивала или некомпетентни изказвания - да сравняваме един тип фестивали с друг тип фестивали. Такива фестивал като в Свиленград си имаме тук – Балкан фест, Петропавловски събор, фестивал на ортодоксалното пеене и т.н. Всички фестивали като културна проява са различни. Този фестивал се провежда по този статут и този статут, за мое съжаление, всяка година по някакъв начин се обсъжда тук не защото фестивалът е лош или неговият статут е лош, а защото по някакъв начин личността на Емил Павлов не харесва на някого. Това нехаресване на г-н Павлов от страна на група хора е свързано с личността на г-н Павлов, с неговия бизнес, с неговите дела и взаимоотношения, доколкото аз чувам. Аз не обсъждам с Емил Павлов неговите проблеми. Затова направихме това предложение, което е обсъждано и мислено преди това, предгласувано по принцип от вас чрез културния календар на Общината и затова си позволявам да ви го предложа в този вид. Не съжалявам, че не се отзовах на поканата на Председателския съвет, защото така решаваме по някакъв начин, че 60 000 лв. са много, затова нека да са 30 000 лв. А защо да не са 28 000 лв.? Затова не се отзовах на поканата, защото не знам как да го коментирам. Ще искате становище от нас, но аз имам становище, което не съм оттеглил и което означава, че го поддържаме. Не желая да участвам в дебати, които най-малко касаят фестивала. Това е причината да не взема дейно участие в дебатите предишния път и да не съм тук, в залата. Аз изслушах всички изказвания досега, макар че не бях в залата. Моето становище е написано, аз смятам, че това са възможностите в провеждането на този фестивал от страна на Общината. Опасявам, се ако не гласувате сумата за фестивала така, както сме я предложили, дали ще успеем да намерим допълнителни спонсори, защото това са парите от бюджета на Общината. Може би допълнителните бюджетни средства са свързани с почистване и с водата в шадраваните. Няма други бюджетни пари, които плащаме.

Г-н Чокойски прочете предложението на г-н Милен Михов: „Дава съгласие за финансово участие на община В. Търново в организирането на ХІІІ МФФ В. Търново за периода от 17.07.2010 г. до 24.07.2010 г. в размер до 60 000 лв., което включва нощувки и храводни в Грандхотел „В. Търново”, като един храноден да е до 53 лв. в Грандхотел „В. Търново”. Цялостната организация по провеждането и контрола от страна на община В. Търново да бъде възложена на Общинско дружество „Царевград Търнов” ЕООД чрез сключване на договор. Разходите да се извършват от бюджета на Дирекция „Култура”, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити при община В. Търново като разходи по прояви „Културен календар” за 2010 г.”. Предложението бе подложено на поименно гласуване:

Стефан Стоянов – против, Петьо Атанасов – против, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – въздържал се, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Исмаил Хаджимустафа – въздържал се, Илия Велков – въздържал се, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Иванов – въздържал се, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – въздържал се, Николен Стойнов – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова - въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Пламен Петров – въздържал се, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше отхвърлено с 9 „за”, 3 „против”, 16 „въздържали се”.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Гласувах „против”, защото не мога да толерирам един данъчен длъжник към община В. Търново и с решението си да му създавам преференции в тази посока. Бих се съгласил с всички вас, ако евентуално падне ограничението данъчните длъжници да не получават услуги от ОбА и по този начин услугата, която е към Интерхотела, да важи за абсолютно всички, и за най-обикновения човечец на улицата. По повод казаното от г-н Кмета: да, ние гласувахме културния календар, но там само беше посочено „фолклорен фестивал”, без финансови параметри. Ако не получа яснота и по следващото предложение къде ще се проведе мероприятието, също ще гласувам „против”.

Г-н Чокойски прочете второто предложение по т. 4: „Дава съгласие за финансово участие на община В. Търново при организирането на ХІІІ МФФ В. Търново за периода от 17.07.2010 г. до 24.07.2010 г. в размер до 30 000 лв, което включва нощувки и храна. Община В. Търново се задължава да поеме разходите за ел. захранване и почистване.”, и го подложи на поименно гласуване:

Стефан Стоянов – против, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – против, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – против, Росен Иванов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – против, Николай Цонев – въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 21 „за”, 5 „против” и 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 998

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за финансово участие на Община Велико Търново в организирането на Тринадесети Международен Фолклорен Фестивал – Велико Търново за периода от 17.07.2010 г. до 24.07.2010 г. в размер до 30 000 лв., което включва нощувки и храна.

 

Община Велико Търново се задължава да поеме разходите за ел. захранване и почистване.

Г-жа РОЗА МИШЕВА (отрицателен вот): Гласувах „против”, защото знаех, че предложението ще мине. Писна ми от този начин на гласуване. Имаше един колега в предходния мандат, който говореше за пасквили. Не ми се участва в подобни пасквили и в подобно словоблудство. Аз и предния път казах: сделки, които източват бюджета, минават тихомълком, без нито един дебат, тук за 30 000, за 60 000, за 100 000 лв. водим пунически войни и аз питам: като сте такива блюстители на този общински бюджет, защото когато се актуализира Инвестиционната програма, когато има занижен инвеститорски контрол и оттам минават не знам колко публични средства, защо когато се източва Общината чрез обществени поръчки, чрез търгуване и разпореждане с общинско имущество, не сме такива блюстители. А сега, понеже става дума за фестивал, става дума за един човек, за една частна фондация… Аз ще кажа тук с уважение към един колега, че ние сме финансирали с 40 000 лв. едно частно сдружение. Да сме поискали сметка къде са отишли тези пари и как са разходвани? Наистина малко трябва да се освестим и да намалим децибелите, когато става дума за културни, образователни и други неща извън разпореждане с общинска собственост. Защото те са много популистични и много ни харесва да се правим на велики блюстители на общинския бюджет, каквито де факто не сме и аз в този мандат съм свидетел точно на такова поведение, което ме отвращава. Аз не се отделям от вас, имам се част от всичко това, но наистина вече ми идва много това поведение, това двуличие, с което се ползваме като народни избраници. Дайте да го променим по някакъв начин, никой не печели от това.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да изразя своето недоволство от това, че не ми беше дадена възможност да подкрепя фестивала, но искам всички да знаят едно: има наредби, има закони, които трябва да важат за всички и да се следи за тяхното прилагане. Всички роптаем, когато видим големите джипове на тротоара и мърморим: „Защо те могат, а ние не можем?” В случая какво се получава? Не е ли същото, само че измеренията са в друга форма. Защо някои могат да нарушават законите, а други не можем? Да, г-жа Мишева е абсолютно права и аз се придържам към нейното изказване.

Заседанието беше закрито в 19.05 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

        /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ………………

ТОДОР ТОДОРОВ………………….

МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ………….

ИВАЙЛО ИВАНОВ…………………