ПРОТОКОЛ № 7

 

ОТ СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,

ПРОВЕДЕНО НА 21.12.2007 Г. ОТ 16.10 ЧАСА

В ЗАЛА 307 НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

На заседанието присъстваха 32 общински съветника, отсъстват г-н Пламен Легкоступ, г-н Милен Михов, г-н Николай Цонев, г-н Стефан Стоянов, г-н Пламен Цанев.

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Христо Христов.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Проектът за дневен ред е раздаден, но има предложение да отпадне т. 4 от проекта за дневен ред.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Ние от ГЕРБ смятаме, че на днешната сесия, на която ще гласуваме отчета, е необходимо да включим още една нова точка – за финансова ревизия на общинските фирми и одит на общинските фирми.

Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: Колеги от ГЕРБ, не забравяйте, че от утре започват празници. Не вкарвайте нови точки днес. Нека работим по тези въпроси, а след Нова година ще внесете новите точки.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Аз не съм казал, че трябва ревизията да започне от утре.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Отчетът за изпълнението не се прие, решихме, че днес, на извънредната сесия, ще гледаме само трите точки. Учуден съм, че влизат и тези две точки – т. 4 и т. 5 от проекта за дневен ред. Предлагам дневният ред да бъде такъв, какъвто вчера се разбрахме – трите точки, т. 1, 2 и 3. Процедурното ми предложение е да отпаднат т. 4 и т. 5 от проекта за дневен ред.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Петров за включване на нова точка в дневния ред. Предложението беше прието с 19 „за”, „против” няма, 9 „въздържали се”.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Камен Алексиев за отпадане на т. 4 и т.5 от дневния ред. Предложението беше прието с 22 „за”, 3 „против” и 3 „въздържали се”.

Целият дневен ред, с направените промени, беше приет с 22 „за”, 1 „против” и 6 „въздържали се”.

 

ДНЕВЕН РЕД

  1. Приемане на отчет за изпълнението на проект „Финансов план за управление на публичната инфраструктура – ІІ етап” Вх. № 74/ 11.12.2007 г.
  2. Предложение от д-р Румен Рашев относно промени по бюджета за 2007 г. Вх. № 75/ 11.12.2007 г.
  3. Предложение от д-р Румен Рашев относно информация за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2007 г. Вх. № 73/ 11.12.2007 г.
  4. Предложение от името на Група общински съветници от ГЕРБ.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на отчет за изпълнението на проект „Финансов план за управление на публичната инфраструктура – ІІ етап” Вх. № 74/ 11.12.2007 г.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: На заседанието на ПК по ТСУ съвместно с ПК по БФ уточнихме в разсъжденията си, че този материал, който ни е предоставен, няма изцяло характер на отчет, затова се обединихме около предложението да именуваме материала „Информация за изпълнението на проект „Финансов план за управление на публичната инфраструктура-ІІ етап”. В решението е пропусната думата „информация”. Предлагаме да се запише като решение: „Приема информацията за изпълнението на проект „Финансов план за управление на публичната инфраструктура-ІІ етап” за сведение”.

Отчета беше приет с 29 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: промени по бюджета за 2007 г. Вх. № 75/ 11.12.2007 г.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Аз ще гласувам „за” промените в бюджета и „за” актуализацията на Инвестиционната програма, защото това е нормално – в една отворена структура като общината е нормално да настъпят промени в бюджета и в Инвестиционната програма. Не мога да приема нещо друго – изявлението на г-н Рашев вчера, когато той каза, че спира плащанията на Общината и хвърли в паника контрагентите на Общината. Не мога да приема ултимативния тон, с който едва ли не той ни принуди днес да има нова сесия на ОбС. Причината вчера само трима души да гласуват „за” не е в общинските съветници. Причината е, че нямаше с кого да обсъдим бюджета и промените в Инвестиционната програма, нямаше представители на ОбА. Не мога да приема, че ние сме били нови и неграмотни и тепърва ще се обучаваме. Много от нас са бивши управители, ръководители. Както аз, като общински съветник, държа на кмета и на ОбА, защото кметът е кмет на В. Търново и се стремя да издигна неговия авторитет, както се стремя да издигна авторитета на ОбА, така трябва да бъде коректно отношението на кмета към ОбС, който е избран от гражданите на В. Търново. Обидата към нас е обида към гражданите на В. Търново.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Аз мисля, че вчера и по време на сесията, и по време на това съвместно заседание изчистихме въпроса с яснотите и неяснотите и обидите. Ако някой се е почувствал обиден от думите ми, приемете моите извинения. Не съм правил изявления с цел да обидя никого. В това, че ОбС е нов, няма нищо лошо, но има неща, които трябва да се уточняват.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Интересите на ОбА, на кмета и на ОбС са еднакви – благото на В. Търново, на гражданите му. Заедно трябва да си пазим авторитета, защото каузата е една. Да забравим политическите пристрастия, когато решаваме проблемите на В. Търново.

Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: Все пак аз мисля, че може би г-н Рашков има предвид не това, което беше казано в залата, а това, че медиите отразиха едно лошо впечатление, което се създаде вчера. Смятам, че при решаването на важни въпроси ОбА трябва да присъства в пълнота, защото само за един час на проведеното съвместно заседание беше отговорено на поставените въпроси и след това отпаднаха всички въпроси. По този начин с пълна увереност можем да дойдем тук и да вземем решение. Това е една добра практика, която е съществувала в предишни мандати и която можем да продължим с цел създаване на силна местна власт.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 2:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов - за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов - за, Роза Мишева - за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев - за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов -за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова - за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров - за, Богдан Ковачев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов –за.

 

 

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 42

На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски Общински съвет

 

Приема промените по приходната и разходната част на бюджета за периода 30.09.2007 30.11.2007 г. и актуализация на инвестиционната програма за периода 30.09.2007 – 30.11.2007 г. по Приложение № 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а както следва:

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: информация за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2007 г. Вх. № 73/ 11.12.2007 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 3:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов - за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов - за, Роза Мишева - за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев - за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов -за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова - за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Григор Григоров – за, Пламен Петров - за, Богдан Ковачев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов –за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 43

 

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет,

1. Приема информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.09.2007 година и Приложение №1 и Приложение №2, неразделна част от нея.

2. Приема инвестиционна програма 2007 година - Отчет IІІ - то тримесечие.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от името на Група общински съветници от ГЕРБ.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ прочете предложение от името на Група общински съветници от ГЕРБ.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Днес е 21.12.2007 г. мисля, че предизборната кампания вече приключи. Някои хора и партии продължават да си мислят, че са в предизборна кампания. Казвам това с риск да обидя някои от присъстващите. Проверките на Сметната палата, Данъчна администрация и др. не са свършвали в Общината. Години наред те непрекъснато проверяват. Свършва една ревизия, започва друга. Проверки относно търговските дружества, общинските предприятия, смесените търговски дружества.

Всички общински съветници имат възможност да се запознаят с отчетите – има тримесечни, шестмесечни, деветмесечни и годишни отчети. Мисля, че това предложение е опит да се извлекат политически дивиденти.

Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: Колега Петров, датата 28-ми мина. Това, което предлагате, си е чист популизъм. Аз едно гледам по телевизията и чета по вестниците: вашият лидер Бойко Борисов казва „никакви съюзи с БСП и ДПС за нищо на света”; а какво виждам тук: вие още не сте взели властта и коалицията е готова. Следващото правителство ще бъде на БСП и на ГЕРБ. Колеги, аз съм общински съветник трети мандат с г-н Рашев. Сметната палата вече прави ревизии, преди ревизиите той беше обвиняван и накрая излезе, че няма нищо.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Не очаквах, че ще има такива дебати. Аз нямам право да гласувам, но ако имам такова право, бих гласувал „за” това предложение на ГЕРБ. Обръщам се към всички общински съветници да гласуват по това предложение със „за”.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Не съм казал, че непременно трябва да излезе нещо лошо, но нека има проверка и да се видят резултатите.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Няма нищо лошо да се почне начисто. Всяка година се правят одити. Получава се информация в Общината и в ОбС. Предлагам да изчакаме годишните одити, да се запознаем със становището на контролните органи и тогава да преценим дали е нужно. Проверка трябва да има, но сега не е подходящото време. Не са минали годишните одити. Може би е по-добре през март, когато са излезли официалните документи.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Свидетел съм на тези непрекъснати проверки и съм напълно съгласен с колегите от ГЕРБ, които трябва да си изпълнят предизборните ангажименти. Нека започнат проверки и лятото да се знае дали има злоупотреби и да се съобщи това на нашите съграждани.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Аз предварително бях решил, че ще подкрепя предложението, но искам да се върна на първото изказване на г-н Рашков. По-добре би било да спазваме Правилника и когато поставяме въпрос за решаване, да не излиза от нашите политически позиции. Има ПК по ИВСПИ и ПК по ПГОБК. Нека предложенията да се обсъдят в ПК и тогава да се предоставят на ОбС. Колкото по-малко споменаваме имената на партиите, толкова по-добре.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Не съм казвал, че ревизията трябва да почне от утре. Тези неща се планират и е ясно, че тя ще започне по-късно.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Петров. Предложението беше прието с 20 „за”, „против” няма, 11 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 44

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, Великотърновски Общински съвет прие да се осъществи:

Изискване на пълен финансов отчет и финансова ревизия на фирмите, дружествата и организациите с общинско участие за последните четири години.

Изискване на „Одит на финансовото управление” от Сметната палата за периода от 01.01.2003 година до 31.12.2007 година и изпълнение на препоръките от предходните одити.

Заседанието беше закрито в 16.50 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/