ПРОТОКОЛ № 70

 

От седемдесетото заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 08.07.2010 г. от 17.30 часа в залата на Община Велико Търново. Присъстваха 31 общински съветника. Отсъстваха г-н Пламен Легкоступ, г-жа Розалия Кузманова, г-н Николен Стойнов, г-н Хасан Палов, Гани Пантилеев и г-н Стефан Колев.

 

Заседанието беше открито от председателя на Общинския съвет – г-н Александър Чокойски, който даде думата на общинските съветници за предложения и изказвания по проекта за дневния ред. Изказвания и предложения не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване дневния ред на заседанието. Дневният ред беше приет с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Финансиране на Пътно кръстовище „Качица”, Вх. № 3074/06.07.2010 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Финансиране на Пътно кръстовище „Качица”, Вх. № 3074/06.07.2010 г.

 

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Предложението, което съм направил, е породено от желанието ни да приближим финализирането на окончателното завършване на Пътно кръстовище „Качица”. Окончателно завършване означава приемането му с Акт 16. Ако има въпроси, мога да разясня пред вас цялата сага за идеята за препроектиране на това кръстовище, началото на неговото строителство, начина на финансиране до този момент.

Знаете, че в края на месец май - началото на юни подписахме поредното споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на Пътно кръстовище „Качица” в размер на 4 500 000 лв., което беше на базата на предложение от наша страна. То е насочено към пускане и възстановяване на движението през това кръстовище – градското и транзитното движение, което към него момент не предполагаше издаването на Акт 16 – т.е. окончателното завършване на кръстовището, защото в количествено-стойностната сметка, която бяхме направили, бяха извадени сумите, които са необходими за завършващия слой, средствата, които са предвидени за улично осветление и за цялостно завършване на светофарната уредба, тъй като част от светофарните уредби бяха финансирани с предишното споразумение с Министерството на финансите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Извадена е частта „тротоари”, извадена е частта „озеленяване”, т.е. средства, насочени към възстановяване на изграждане на пътното платно, всичко свързано с инфраструктурата под пътното платно, така че да не се налага разкопаване на пътното платно и да може да се възстанови пътното движение.

По това споразумение бих искал да е ясно – цяла България чу, че премиерът постави един срок от 60 дена. Нещо, което беше породено от поетите от нас, Общината, от строителите, ангажименти, че при осигуряване на финансиране е възможно да бъде завършено кръстовището, т.е. да бъдат усвоени средствата в рамките на 60 дни. Тези 60 дни още не са изтекли. Двете страни – Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Общината, сме в добър паралел по отношение на изпълнение на нашите ангажименти – т.е. ние работим, те превеждат средствата. Преди малко се получи съобщение от МРРБ, че е нареден вторият транш от милион и половина. Вероятно утре или в понеделник ще бъде в сметките на Общината и ще можем да се разплатим. Следващият транш е в средата на месец август. Преди няколко дни аз изпратих писмо до Министъра на регионалното развитие и благоустройството, съобщавайки му текущата ситуация: че пътната част практически е завършена в рамките на осигуреното финансиране по това споразумение – т.е. извършена е работа по цялата подземна инфраструктура върху одобрени проекти, които са съгласувани с БТК, Електроснабдяване, газоснабдяване, кабелни оператори. Направено е пътното легло, положени са двата пласта, изградени са бордюри, положени са всички подземни тръби за светофарната уредба и за уличното осветление, поставени са пътните знаци. Остава решение на въпроса дали ще бъде осигурено допълнително финансиране за полагане на износващия слой, върху който да бъде нанесена трайната маркировка.

Както съобщих и на вицепремиера по време на неговото посещение на възела, ще изчакаме няколко дни, като няма да избързваме с поставянето на временна пътна маркировка, за да видим какво ще бъде решението. От днес започна подготовката за полагането на окончателния износващ слой, вероятно утре или в събота най-късно ще започне полагането му, за което ще бъде осигурено допълнително финансиране от 650 000 лв. - държавна субсидия, осигурени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Затова все още не сме подписали споразумение, но имам пълното уверение, че то ще бъде подписано – т.е средствата за износващия слой са осигурени и неговото полагане започва.

Остава нерешен въпросът с уличното осветление и светофарната уредба. Както съм написал и в част от мотивите за искане на вашето съгласие за финансиране чрез общинския бюджет и още повече, за разсрочване на тези плащания, аз мисля, че е редно при това добро взаимодействие с държавата в рамките на няколко години Общината, както и досега, да продължи да проявява своята съпричастност към изграждане на пътно кръстовище „Качица”, защото ние досега сме съфинансирали този проект. Както си спомняте, ние сме платили работното проектиране на цялото пътно кръстовище. Голяма част от строителния надзор също е поета от Общината. Казвам „голяма част”, защото все още не са разплатени окончателните неща, ще видим дали може тези средства да бъдат поети в рамките на държавното финансиране, или ще бъдат осигурени от Общината. Голямото финансиране е за завършване на уличното осветление и на светофарната уредба. Казвам „завършване”, защото в началото казах, че подземната част от тях вече е изградена. Направили сме разчети, че в рамките на тази или на следващата година ние ще можем да поемем, отразявайки го в инвестиционните програми за тази и за следващата година, финансово натоварване от около 250 000 лв. с което на базата на предварително направени разчети с подизпълнители да бъдат изградени тези две части на проекта. Написал съм в предложението, че в много по-голяма степен уличното осветление касае гражданите на В. Търново, отколкото транзита. Общината поддържа, възстановява и преизгради отново преди години уличното осветление на входно-изходните на магистрали на града, както и осветлението на Южния пътен възел, въпреки че все още няма Акт 16. Пътят от дъговия мост до разклона за Малък чифлик се поддържа от Общината, пътят от Западния пътен възел до разклона за Леденик също се поддържа от Общината и аз мисля, че е редно Общината да финансира тази част от проекта.

Що се отнася до светофарите, разгоря се няколкомесечна дискусия дали са необходими, или не са необходими светофари. Тя завърши с демонстрацията на проекта и изследването на кръстовището от нашите партньори в университета в Гент и техния опит от Брюксел, Антверпен, самия Гент, който показва, че подобни кръстовища, особено тези, разположени в градска територия, се нуждаят от светофарно регулиране за осигуряване преминаването на пешеходци. Общоприето е мнението, че едно кръгово движение се саморегулира. Оказа се, че и това не е така, защото демонстрациите показаха, че тази саморегулация се изчерпва при определено натоварване. Преминаването на пешеходци не може да бъде регулирано по друг начин. Този проблем с преминаването на хората през магистралата винаги е стоял пред нас и основната идея за изграждане и за стартиране на препроектирането на пътното кръстовище и за неговото изграждане беше преминаването на пешеходците. Затова мисля, че отпадна въпросът за това необходими ли са, или не са необходими светофари. Те определено са необходими на пешеходците във В. Търново. Ако това е извън града, няма да има проблеми, но при този поток, който след възстановяването на кръстовището ще се възстанови, а след изграждането на поредния търговския обект, ще се удвои, кръстовището се нуждае от светофар. Този светофар ползва преди всичко гражданите на В. Търново. Ако имате въпроси, готов съм да ви отговоря.

По въпроса за тротоарите. Вероятно ще се наложи отново с общински усилия да доизградим тротоарите, защото част от тях са изградени. Тротоарът пред болницата скоро ще бъде направен. Вече са изградени тротоарите пред „БИЛЛА” за тяхна сметка. Остава един дълъг тротоар пред парк „Руски гробища”. Може би в един много кратък срок няма да бъдат поставени тротоарни плочки. Общината спечели един проект по програма „Регионално развитие” за подобряване на градската среда и парк „Руски гробища” е включен в този проект. Меморандумът все още не е подписан, но това предстои и за тази част от възела финансирането е осигурено. Остават един тротоар пред празния терен пред Медицинското училище, който ще се мъчим да изградим със собствени усилия, може би на етапи. Вероятно до края не месеца или до първите дни на месец август ще бъдат изградени окончателно осветлението и светофарната уредба, а след това тротоарите – при едно положително ваше решение.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Аз имах да задавам доста въпроси, но много от тях намериха отговор в изказването на г-н Рашев. Не ми стана ясно само кога се разбра, че държавата няма да финансира тези дейности и какви са причините за това. На колегите трябва да им бъде ясно, че дори и да се извършат тези дейности – изграждане на светофарите и на осветлението, пътният възел няма да види Акт 16, докато не се изгради вертикалната планировка, озеленяването, тротоарите, така че може би ще имаме още един пътен възел, който не е въведен в експлоатация. Имаме си вече такъв Южен пътен възел, имаме си и Хаинбоаз, ще си имаме още един.

Вчера проведохме една съвместна комисия и аз съжалявам, че на нея дойде само Главният счетоводител, който по обясними причини не можа да даде необходимите обяснения на колегите, които след това пък да ги дадат на другите колеги. Според нашата Група ОбС е поставен пред въпроса и ние трябва да решим въпроса по някакъв начин. Нашата Група ще подкрепи предложението с едно предложение за промяна в точка 2, което сме раздали на колегите. Точка 2 гласи: „Плащането да се извърши в срок до 31.12.2011 г.”. Нашето предложение е точка 2 от предложението да стане: „„Плащането да се извърши най-късно в срок до 31.09.2011 г.”. Самият г-н Рашев спомена, че иска по време на неговия мандат това да приключи, така че смятам, че е коректно да се запише така и ви призовавам да подкрепите нашето предложение за промяна.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Преди да започна изказването си по същество, ще опитам да вмъкна едно изречение като коментар на колегата Тодоров. Няма смисъл да разглеждаме плащането по мандати. Става въпрос дали днес ще отделим 260 000 лв. от парите на великотърновци, за да заплатим един държавен ангажимент. Няма да скрия, че решението за мен ще бъде трудно. В тази зала двама от нас, общинските съветници, живеем в кв. „Бузлуджа”. Изпитваме от години неудобствата на незавършения пътен възел на гърба си. Няма да скрия, че познати и съседи в квартала ме занимават редовно с това кога ще бъде пуснат пътния възел „Качица”.

Погледнато от тази гледна точка, аз би трябвало да съм първият, който да подкрепи това предложение, но не можах съвсем да разбера, при начертаването на плановете за реконструкция на пътния възел „Качица” имало ли е ангажимент от страна на общината за финансиране на това, което трябва да решим днес, и ако не – защо трябва да го правим. Защо трябва да дадем парите на великотърновци за нещо, което трябва да плати държавата? Да, видно е – държавата е в криза, това усещаме всички ние. Но община В. Търново като част от тази държава също търпи последиците на кризата, гражданите на Общината усещат кризата на гърба си както всички граждани на Република България. Може да прозвучи много повърхностно, но ако 260 000 лв, които не включват изграждането на тротоари, за което разбирам, че ще се наложи да вземем решение по-късно, не са толкова много пари за държавата, то за община В. Търново са.

Трябва ясно да си даваме сметка, че подкрепим ли това предложение, ние ще вземем от парите на великотърновци. Може би месец умувахме дали да отпуснем 30 или 60 000 лв. за Международния фолклорен фестивал. Решихме да са 30 000 лв. Два месеца преди това умувахме и дори си назначихме комисия за цената на 6 или 10 марули. Общинският съвет не взема погрешни решения. Сега сме готови за един ден да си вдигнем ръката и да лишим великотърновци от тези пари на първо четене или като първи етап. Пак ще кажа, че като жител на кв. Бузлуджа за мен е трудно да подкрепя такова решение, защото аз съм първо жител на В. Търново.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Съжалявам, че процедурата не ми позволяваше да се изкажа първи и по този начин да елиминирам всякакви сладникави истории, които тепърва ще се чуват. Аз искам да говоря с конкретни неща, но няма как да не анализирам нещо изключително важно след г-н Тодоров. Искам да подчертая, че това, което чувам и виждам, е явна липса на комуникация между местна и държавна власт, при положение че има една управляваща партия. Не може г-н Тодоров, който е представител на политическа партия ГЕРБ в качеството си на заместник-председател на този ОбС да няма информация какво се случва относно финансирането на пътно кръстовище „Качица” и той да задава въпрос на Кмета: „Откъде знаете Вие, защо ние не знаем?”. Къде е държавната власт, къде е местната власт? Ние сме местната власт. При положение че всичко това е едно цяло, къде е това цяло? Едното е там, другото тук. Виждате ли каква е тежестта от ангажимента към политическите формации? Това е явна некомуникация между тези, които стоят там, и тези, които си мислят, че управляват тук.

Г-н Кмете, няма да злобея и няма да прекалявам, но аз тук не чух нещо много важно: много пъти, когато ние направим много хубави, много рационални предложения пред Вас, Вие казвате: „Добре, съгласен съм, кажете откъде?”. Аз не чух откъде. Второ, не чух какво ще се случи с двете улици, към които ние трябва да имаме някакъв ангажимент, поне към нашите съграждани – т.е. улицата пред Медицинското училище и ул. „Козлуджа”. Знаете какво е състоянието там, но нищо не казахте какво правим там, особено за улицата пред Медицинското училище. Там трябва изцяло наше финансиране. Какво правим по този въпрос? Аз искам да се присъединя към г-н Маринов: аз също съм притеснен относно това, което се презентира тук: да дофинансираме едно чуждо участие – държавното. Лично аз няма как да подпомогна едно такова източване на парите на данъкоплатците на В. Търново и да бъдат насочени към кръстовище „Качица” – ангажимент на съвсем друга институция. Но бих променил позицията си, ако този ОБС вземе решение тези пари да бъдат дадени назаем и да се търси форма на възвръщане на същите, ако има начин, а ако няма, аз не мога да го подкрепя.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Притеснен съм да се изкажа. За разлика от някои колеги, които казаха, че се колебаят дали да гласуват, други не са още убедени, аз се страхувам да гласувам, след като вчера една национална агенция Ви обяви Вас, г-н Кмете, за най-обичания, най-титулувания и най-харесвания във ВТ и аз тук сега да се изправя и да говоря обратното – че това не е вярно и че това, което предлагате в момента, не е достатъчно ефективно за Велико Търново. Но въпреки страха който изпитвам, аз повтарям тази новина, която сега научихме – че държавата е зле, но община В. Търново е добре, т.е. държавата не може, но общината може да направи едно финансиране, което изобщо никога не е договаряно и предвиждано. Т.е. Общината ще се лиши от много други удобства в инфраструктурата и в полза на гражданите на В. Търново, но ще даде нещо, което трябваше да даде държавата.

За съжаление, така е в момента и може би и това да стане, но правя следното питане, г-н Кмете: Когато се договарят подобни неща, винаги се събират двете страни и едните договарят, другите правят отстъпки. Вие какво договорихте в полза на евентуалното ни гласуване „за”? Какво спечели Общината от това, че ние ще направим жест към държавата? На следващо място, г-н Кмете, г-н Председателю, Председателски съвет на Великотърновска община, ако вие искахте да ни убедите в правотата на вдигането на ръката тази вечер в полза на предложението на г-н Кмета, какво толкова ви костваше да ни натоварите в два буса, да отидем на място, да ни кажете какво трябва да се направи, кой ще го направи, какви гаранции дава той и ние да знаем, че даваме пари за свършено нещо при гарантирано качество. Или тук ми се иска да кажа това, което каза един от колегите преди мен: ние няма да имаме Акт 16. Първо започнах изказването си със страх, сега го завършвам с едно предупреждение и пак със страх този път за Вас, г-н Кмете: Министър-председателят на България не обича половинчати работи, той знае ли, че този обект няма да бъде завършен и няма да има Акт 16. Да не стане така, че после да ви дърпа ушите г-н Кмете, и аз да се притеснявам, че не съм ви предупредил. Сега ви предупреждавам: ако г-н Борисов разбере, че ние ще даваме пари за нещо, което няма да бъде завършено и на главата му ще се струпа още един обект без Акт 16, аз съм сигурен, че той ще развали вашите договорки, с когото и да са били те.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Аз съм убеден, че днес от нас се иска да платим чужда сметка. Предложението на г-н Рашев, което обсъждаме, е много лаконично. Ние тук сме обсъждали предложения, в които почти няма финансова подкрепа, а получаваме обяснения по 20-30 страници. Г-н Рашев устно отговори на част от незададените въпроси относно ненаписаното – за срокове и договорки, но едно е казаното, друго е написаното. В написаното предложение липсват много важни неща: докога ще бъде въведена светофарната уредба, докога ще бъде въведено осветлението, кога ще бъде въведено движението по пътното кръстовище. Предложението за днешното обсъждане е в един спешен порядък и аз не мога да проумея защо трябва да бъде в спешен порядък. Протоколът с правителството е с дата 28.04.2010 г. Г-н Рашев каза, че в началото на май е станало ясно, че тези дейности ги няма. Защо вчера ни се предлага днес да го решаваме на извънредно заседание? Няма друго обяснение, освен многократно повтаряното, че в цайтнот съветниците няма какво да правят и гласуват с „да”.

Аз не мога да се съглася с обясненията, че пътното кръстовище имало и държавна, и общинска функция и затова държавата ще плати само транзитния поток, а Общината трябва да плаща движението на пешеходци, светофарни уредби и всички други неща. Не мога да проумея кой умник в София извади една голяма ножица и гледайки не знам какво, каза: „4 500 000 лв. ще стигнат, влизайте в тези 4 500 000 лв.” Тук не става въпрос за някаква градинска алея или за чешмичката, за която дадохме 300 000 лв, защото там и да се отреже нещо, ще се развали фасонът. Тук става дума за безопасност, за живота на хората и така с лека ръка парите бяха отрязани. След обясненията, които д-р Рашев ни даде, и полууговорките в устна форма, че някои неща ще се завършат в непродължителен срок, аз виждам как много неща остават нерешени. Че основните комуникационни проблеми на великотърновци около пътно кръстовище „Качица” ще продължат още дълго време и няма да бъдат решени скоро, е очевидно. Не е ясно нито откъде ще вземем парите, нито кой ще ги изплаща, нито как ще се решават тези въпроси. И пътното кръстовище става не скандинавска сага, а телевизионен сапунен сериал, в който всеки се жени за всеки и все пак фабулата си продължава и има нови и нови серии. Ако за мен нещо е любопитно в тази серия, е кога ще дойде обичаният от народа премиер, за да среже лентата с телевизии и с всичко останало. Може и президентът да дойде, но аз имам чувството, че в случая премиерът няма да даде на никого правото да реже лентата и да зарадва великотърновци и да ги наставлява в първо лице единствено число каква хубава работа е свършена. Не знам как ще гласува ОбС, но във всички случаи аз си мисля, че ние за пореден път сме изправени пред невъзможността да вземем разумно решение. И двете решения са губещи.

Г-н МИРКО РОБОВ: Не се коментира един проблем, който след години вероятно ще струва много пари по мнение на специалисти, на шофьори – този наклон, възможността за обиране на повърхностните води, ограничената маневреност, което е проблем според специалистите. Затова малко черен хумор - много е символично, че кръстовището попада между църквата и болницата. Ако нещата наистина са така, за корекции ще отидат много пари. Не знам чий е проектът, кой го е поръчвал, това добри колективи ли са го правили или е авторски дебют на някой специалист по направа на пътища, но искам, когато говорим за изцеждане на сетните резерви в условия на тежка финансова криза и трудни проблеми в Общината, да задам един въпрос към г-н Кмета и ако каже „не”, аз предварително поднасям извиненията си на него, на цялата зала и на всички, които слушат: „Има ли служители на ОбА, участващи с договори като консултанти, с произтичащи от това хонорари”. Такива неща стигнаха до мен и няма да е добре, ако наистина една община, която се нуждае от рамото на държавата в случая спонсорира държавата. Ограничаваме с в много неща в нашата община и ще продължим да го правим. Решението ще вземем ние, ако такъв факт е налице, ще бъде крайно неприемливо. Надявам се да не е вярно и ако Кметът каже „не”, аз поднасям предварително своите извинения.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Аз имам един риторичен въпрос: колеги, ако утре в тъмното, без светофари, в това интензивно движение стане катастрофа и там бъде отнет човешки живот, кажете ми колко ще струват всички тези наши тънки сметки? При такава сложна инженерна конструкция, която аз трудно си представям, кажете ми колко ще струваме ние тук? Това беше моят риторичен въпрос към всичко онова, което се каза дотук като съображение.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Въпросите на г-н Тодоров са много справедливи за човек, който не е докрай запознат и който познава механизма на издаване на Акт 16 за който и да е обект. Не искам да правите аналогия с Хаинбоаз и с Южния пътен възел, защото ситуацията тук е доста по-различна. Аз ви уверявам, че както е записано в нашите кореспонденции с Министерството на регионалното развитие и благоустройството преминаваме към поетапно въвеждане в експлоатация, както въвеждането на Южния пътен възел също върви към поетапно въвеждане в експлоатация. Първият етап беше миналата година, при което е въведено в експлоатация уличното осветление. Южният пътен възел светна на десетата година след като беше пуснато движението по него и то с Акт 16, с въведени в експлоатация съоръжения.

След окончателното завършване на пътната част, което ще включи износващия слой, пътната хоризонтална маркировка, пътните знаци и светофарните уредби, вероятно ще има Акт 16 за пътната част. Такава е логиката на поетапното приемане на съоръжението. Акт 16 за пътната част ще има при завършване на тези дейности и оформяне на документацията. Проблемът с Акт 16 за канализацията ще е много труден. Проблемът е, че тя не е заустена по първоначалния проект. Тя е заустена в стария колектор, който е недостатъчен и съществува проект за изграждане на колектор, широк 2000 мм, който да мине по ул. „Магистрална” и да се заусти в градския колектор със съответните преливници след Южния пътен възел на брега на реката. Дано не ме попитате защо се бави този проект. Не е за хвалба защо се бави. Аз няма да обяснявам това, вероятно обаче в късна есен той ще получи реален старт. Надявам се на това след вчерашната среща на експерти от Общината с шефа на управляващия орган на оперативна програма „Околна среда” и моя среща с министъра. Става дума за административни процедури по бавене на един проект, който Общината е спечелила по въпросната оперативна програма в общ размер на 43 000 000 лв. Т.е. трябва да бъде завършена тази връзка, за да може да бъде заустена тази канализация и да получи и тя Акт 16.

Що се отнася до тротоарите аз мисля, че обясних и повече няма да обяснявам по тази част. Единствено, мога да кажа, че изграждането на това съоръжение е достатъчно сложно. Ще трябва да опиша в две книги как се е стигнало дотук в изграждането на това съоръжение. Ако трябва да защитавам само ОбА, няма да кажа лицеприятни думи за нито един управляващ, заедно с това ще кажа добри думи за всички, защото в края на краищата това съоръжение реално се случи във В. Търново. Дали ще осигурим автобус да отиде някой да гледа къде се намира Качица, мисля, че няма нужда да го подлагаме на дебат. Между другото, то стана пътно кръстовище преди няколко години, при предишното правителство. Дотогава си беше възел. Но пак повтарям, няма да се връщам на всички перипетии. Г-н Драгнев и г-жа Брайнова могат да обяснят всички перипетии. Важно е, че в края на краищата това съоръжение го има. Обяснения за това как се е случило, защо се е случило, какви договорки има – мисля, че е важно, че всичко се е случило в рамките на закона. Бъдете сигурни – няколко пъти е проверявано официално и неофициално.

От техническа гледна точка обектът е напълно издържан и всички волни изказвания на неспециалисти са неразумни. От финансова гледна точка също. Финансира се чрез двустранни споразумения между Общината, подписани от мен, и Министерството на финансите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, независимо кой управлява тези министерства. Идеята за началното финансиране на това кръстовище беше то да бъде финансирано по европейски програми, тогава когато България беше вече член на ЕС, но не бяха отворени оперативните програми, т.е. методологията на усвояване на европейсксите средства. Общината спазва всички уговорки, защото ние раздробяваме целия този проблем, защото тук не става дума само за пътно кръстовище „Качица”. Общината спечели по оперативна програма изграждането на този колектор, за който стана дума по ул. „Магистрална”, защото той беше в началния обем на реконструкцията на преминаването на главния път София – Варна през Велико Търново. Преди месец спечелихме следващия проект, свързан с озеленяване на територии около пътно кръстовище „Качица”. За съжаление, за светофари и за улично осветление няма проекти, а и не може да се чака. За мен е важно пътното кръстовище да го има.

Да, ние можем да спестим тези пари. Не мислете, че аз не искам да спестим тези пари или че те стоят в задния джоб на някого или някъде по сметки и ние веднага ще ги извадим и ще ги разплатим. ОбА ще бъде изключително натоварена в рамките на 2011 г. и ще ни бъде изключително трудно и ако сега искате да ви кажа къде в Инвестиционната програма ще бъде включено това, не мога да ви отговоря. Още повече че след днешния ден и след вероятната публикация в „Държавен вестник” на изменението на Закона да държавния бюджет ние в рамките на 1 месец трябва да вземем решение за общинските бюджети и свързаната с това Инвестиционна програма. Нямаме обаче време да направим това действие. Движението по пътно кръстовище „Качица” ще бъде възстановено в средата на този месец. Проблемът сега е че трябва спешно да започнем работа по уличното осветление и по светофарите, за да можем наистина да осигурим безопасност по преминаване на нашите граждани на това място. Да, трябва да направим тротоарите. Нямаме сили и разчети да напишем още 100 000 лв. Ако вие кажете сега да напишем още 100 000 лв. до края на 2011 г., аз ще кажа „не”.

Като не можем да го направим изцяло, означава ли това да спрем и нищо да не направим? Достатъчно се напатихме от това, че едно нещо е направено по едно време, а трябва да се довърши по друго време. Аз лично загърбвам тези отношения. За мен е важно това кръстовище да го има и търновци, българи, чужденци да могат да минават по този път. Това е важно и за икономиката на града. Не искам да изваждам пред вас конкретни факти за загубите на търговските обекти около главния път София – Варна, започвайки от западния пътен възел, стигайки до Малкия чифлик. Тези, които са по-отдавна в историята на В. Търново и на движението, не знам дали си спомнят какво беше, когато движението беше изцяло отклонено при строителството на Южния пътен възел. Градът беше умрял. Затова ви призовавам: гласувайте, за да можем наистина в много кратко време да довършим започнатото.

Защо не мога да Ви кажа, г-н Стефанов, точно на коя дата ще имаме светофари? Защото изпълнителят чака това решение, за да започне подготовката на фундаментите на стълбовете, изготвянето на стълбовете, за което е нужно технологично време. Мисля, че този дебат дали трябва да има пари за тази дейност, или не трябва; докъде е държавата, дали тя свършва до мантинелата, на 40 см. преди мантинелата, както посочва Законът, или на 40 см. зад нея, до горния ръб на канавката и т.н., да не цитирам законите за нас, като търновци, е излишен. Не ме попитахте и смело мога да го кажа защо финансирахме преди две години осветлението на Южния пътен възел. Има ли някой, който да е недоволен от това? Колко години още да чакаме да се случи нещо, а през това време да страдаме. Не виждам тази логика. Няма обаче да вляза в дебата кой е крив и кой е прав. Единственото, което мога да кажа е: вероятно аз съм крив някъде в цялата тази работа, поемам своята кривина. Имаме обаче сега възможност реално да го започнем и в едно обозримо време да светне този възел и да заработят светофарните уредби.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Г-н Рашев, приемате ли предложението за корекция на срока?

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Приемам.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Искам да направя процедурно предложение. Преди това ще направя малък разказ, за да се мотивирам. След като свърши сесията, аз ще се кача на моята законна кола, която законно е минала преглед и има законна винетка и ще взема законната си съпруга и ще мина по законните улици на В. Търново, по които има и законни дупки. Освен това, както разбрах, ще мина по законното осветление по незаконния Южен пътен възел и ще пресека Балкана по незаконния Проход на Републиката, за да стигна там, където съм тръгнал. Разказвам това не за да поставя схоластичния въпрос законно ли съм пътувал, или незаконно съм пътувал, а за да кажа, че г-жа Мишева и уважаемият Кмет го казаха много просто: с тези пари ние ще имаме осветление и светофари в едно обозримо време и хората, които ще минават безопасно и по светло няма да си задават този схоластичен въпрос дали е незаконно или е законно. А както разбрахме, това в обозримо бъдеще ще бъде узаконено.

Затова искам да направя процедурно предложение да спрем дебата и да подкрепим предложението на Кмета с направената поправка, за да можем да решим бързо един проблем, за който хората няма да ни питат законни ли са, или са незаконни осветлението и светофарите, а ще питат защо ги има и защо ги няма и защо по-скоро не сме ги пуснали в експлоатация. Ето защо правя процедурно предложение за прекратяване на дебата и да пристъпим към гласуване.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението на г-н Михов за прекратяване на дебата. Предложението беше прието с 30 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението на ОбА заедно с предложението за корекция, постъпило от Групата на ГЕРБ:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Филип Евтимов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – против, Мирослав Трифонов - против.

Предложението беше прието с 28 „за”, 3 „против”, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 999

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА Великотърновски Общински съвет

 

Дава съгласие Община Велико Търново да финансира част електро на стойност 105 675 лв. с ДДС и част светофарна уредба на стойност 159 194 лв. с ДДС за завършване на Пътно кръстовище „Качица”.

Плащането да се извърши в срок до 30.09.2011 г.

Задължава Кмета на Община Велико Търново да договори изпълнението на горното, като за целта подпише съответните споразумения с изпълнителя на обекта. Същият да бъде отразен в инвестиционните програми за бюджети 2010 и 2011 г. и бъде подсигурен бюджетен кредит.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Едва ли на някого му беше ясно, че това предложение нямаше да мине. Нещата, които се случваха тук, бяха безспорно очебиещи – че след като Групата на ГЕРБ са казали „да”, ще се случи. Искам да направя реплика на г-н Мирослав Трифонов: ОбС взема и неправилни решения (на казаното от него, че всичко е било както трябва). Не споделям да предадем под такава форма великотърновци и да си позволяваме разпределението по такъв неизяснен начин. Искам да отговоря на г-жа Роза Мишева, тъй като заедно с г-н Милен Михов те са били част от екипа и органа, който е приел този така наречен „работен проект, и вероятно са го гласували. Точно затова сега се оказва, че това кръстовище Качица е нерационално, непрагматично и с тези последици, за които говореше г-жа Мишева. Защо тя не е мислила за тях предварително? Как може такова голямо кръстовище, без да се помисли основно за пешеходците. Още повече че неяснотата, за която аз споменах: какво ще се случи на улицата пред Медицинския техникум и ул. „Козлуджа”, ми дава основание да не се съглася и да не подкрепя това предложение.

 

Заседанието беше закрито поради изчерпване на дневния ред.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ………………

ТОДОР ТОДОРОВ………………….

МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ………….

ИВАЙЛО ИВАНОВ…………………