ПРОТОКОЛ № 71

 

От седемдесет и първо заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 22.07.2010 г. от 9.15 часа в залата на Община Велико Търново

 

Присъстваха 35 общински съветника. Отсъстваха г-н Богдан Ковачев и г-н Пламен Цанев.

Заседанието беше открито от председателя на Общинския съвет – г-н Александър Чокойски, който предложи следните допълнения към проекта за дневен ред:

включване на нова точка 4 – предложение с входящ № 3139 от 21.07.2010 г;

включване на нова точка 6 – предложение с вх. № 3138 от 21.07.2010 г;

включване на две нови предложения, направени от Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол с входящи номера 3132 и 3133 от 20.07.2010 г. – като точки 8 и 9 от дневния ред.

След направените предложения г-н Чокойски даде думата на общинските съветници за предложения и изказвания по проекта за дневния ред.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Искам да задам въпрос към Председателството на Общинския съвет. По каква причина в дневния ред не е включено едно наше предложение, което касаеше намаляване таксите за детски градини и ясли, което ние официално обявихме на миналото заседание, връчихме го на Председателя на ОбС и то мина в някои комисии. Може би някой ще каже, че няма входящ номер. Ние нямаме вина, след като сме го връчили официално на Председателя на ОбС. Но искам да добавя още нещо във връзка с внесените днес материали: виждам, че има такива от 20 юли.

Настояваме на следващото заседание на ОбС да се внесе тази точка.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Искам да попитам защо след като миналия път приехме един график на заседания на ОбС, той не се спазва. В ПК по ККИНВИП бяха направени предложения за информация относно изпълнението на Програмата за решаване на проблема с безстопанствените кучета – един проблем, който периодично излиза, когато бъде малтретирано някое куче или човек. Това беше сериозна програма, приета на няколко заседания. Какво стана с нея? Неправителствените организации ни убеждаваха коя програма е по-ефективна. Учудена съм от мълчанието, което цари в това отношение.

Може би някой ще отговори защо в дневния ред сега не е включена такава информация, докъде е стигнало изпълнението на Програмата за решаване на проблема с бездомните кучета.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Искам да отговоря на г-жа Денева относно въпроса за таксите в детските градини. Вашето предложение не е включено в дневния ред, защото чакаме становище от ОбА.

Същото се отнася и за въпроса, който постави г-жа Мишева. Когато получим становище, ще ги включим в дневния ред.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението за включване на новите точки в дневния ред. Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Целият дневен ред, заедно с гласуваните промени, беше приет с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ТОЧКА 1.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 1:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – въздържал се, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

ТОЧКА 2.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ТОЧКА 3.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Нямам бележки или допълнения към отчета. Ще го подкрепя. Моят въпрос не е към тези въпроси, които са разгледани и по които са взети решения, а към тези въпроси, които не влизат на заседания на ОбС. Имам предвид вече половингодишния ни напразен опит проблемът със завишените цени на доставки в детските градини да бъде разрешен. Видно е, че свищовската фирма доставчик е свързана с ГЕРБ.

Един от мотивите за невнасянето на нашето предложение е абсурден: в една от ПК е поставен въпросът, че предложението било ръкописно, а не написано на машина. Другият въпрос – че нямало входящ номер. Предложението беше направено и връчено публично. Сега разбирам, че нямаме становище на Кмета. Съгласно нашия Правилник Председателският съвет може да поиска становище на Кмета, който в двуседмичен срок е длъжен да го даде. Нашето предложение е от повече от две седмици. Възниква въпросът: що е това лобизъм и има ли почва във Великотърновския общински съвет? Въпросът ми е риторичен. Отговорът е видим в публичното пространство. Не знам с какво толкова е свещена крава тази фирма от Свищов.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Изказването на г-н Стефанов ме провокира и искам да отговоря на неговия риторичен въпрос. Защо чак сега се сетихте, че нещо се случва в този ОбС, при положение че аз внасям поредица от прагматични и рационални законови предложения и вие търсехте в тях липсващи точки и запетайки? Защо чак сега? По повод коментарите за фирмата от Свищов: абсолютно сте прав, подкрепям това, което казахте и всички ние чуваме. Лично аз трябваше да стана и да попитам защо в дневния ред не беше включена информация за това какви мерки са взети относно решенията на ОбС.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 3. Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ТОЧКА 4.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 4:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Иван Величков Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

ТОЧКА 5.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 5:

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ТОЧКА 6.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 6:

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ТОЧКА 7.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 7:

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

ТОЧКА 8.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Много неща се казаха и изписаха относно структурирането на това общинско предприятие. Аз искам да изразя своето мнение и накрая в заключение ще предложа точката да бъде отложена.

Не съм съгласен с доста от мотивите на г-н Славов. Няма да се впускам в подробностите относно чисто горските мероприятия, но искам да взема отношение по повод на неговите твърдения, че когато някоя фирма спечели обществена поръчка, то тя веднага ще внесе предварително 90 % от стойността на поръчката и по този начин ние получаваме парите веднага. Аз търсих, но не намерих такъв текст в Наредбата. Не съм съгласен с подобен коментар, тъй като може да се спори около информираността на г-н Славов дали трябва да се проведе обществена поръчка, или търг; за мен това са съвсем различни процедури.

Искам да обърна внимание, че така направен, проектът за създаване на общинско предприятие не гарантира упражняване на контрол. От 2007 година, откакто съм на тази трибуна, една от най-коментираните теми от мен това е слабостта в управлението на тази администрация, а това е свързано главно с липса на предварителен и последващ контрол. Според мен, трябва да има изграден механизъм на контрол, който да гарантира прозрачността на процесите в общинските предприятия, на тримесечие да се прави отчитане и публично да се оповестяват данните от направените проверки.

Не съм съгласен и не мога да приема, че горският ще бъде коректен и ще изпълнява ангажиментите си съвестно, тъй като той е пряко подчинен на управителя на общинското предприятие. Ако вие приемете, че тази точка заслужава по-голямо внимание и подкрепите моето предложение за отлагане, то в следващия момент на дискусията аз ще предложа към това общинско предприятие да бъде назначен един независим контрол, дори от структурата на ОбА, като презумпцията е, че той ще е независим спрямо управлението и така ние ще получим достоверната информация.

Правя предложение за отлагане на точката.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Аз подкрепям предложението на г-н Димитров за отлагане, като предлагам да бъде отложено, докато стигнем бившата 18 точка от дневния ред, като настоящата да стане точка 19. Защото без да бъде утвърдено годишното ползване на дървесина от общинския горски фонд за 2010 година, аз не мога да отговоря на въпросите на ПК по ИВСПИ има ли разчетени средства.

ОбС трябва да утвърди годишното ползване на дървесина. Мисля, че това годишно ползване на дървесина може да ни донесе около 100 000 лв. приходи до края на годината, ако приемем това предложение и обявим търговете за продажба на дървесината. За да може да се контролира по-лесно тази система, сме предложили създаването на това общинско предприятие, защото това е икономическа дейност с немалко приходи. Смятам, че тази система ще бъде по-лесна за управление, още повече че ние няма да назначаваме повече хора, отколкото са необходими. Иначе трябва да наемаме фирми и това ще ни излезе по-скъпо - това сме говорили още в предишния ОбС с общинските съветници. А как да бъде организиран контролът, това не зависи от мнението на некомпетенти хора, а от преценката на компетентните Сметна палата, Дъжавна финансова инспекция, които редовно ни проверяват и трябва да кажа, че механизмите за финансов контрол се оценяват като много добри.

Предлагам наистина да отложите и да я включите след евентуалното приемане на точката за утвърждаване на годишното ползване на дървесина.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението на г-н Димитров за отлагане на точката. Предложението беше отхвърлено с 13 „за”, „против” няма, 18 „въздържали се”.

Г-жа ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА: Аз искам да поставя следния въпрос пред вас: когато разглеждахме Правилника, установихме, че не са разписани дейността и функциите на структурата.

Другият ми въпрос е: какво наложи към момента да се създаде точно сега това общинско предприятие? Не би ли било редно да се изчака до приемането на новия закон? В проектозакона е записано, че общината трябва да има 50 000 декара, за да създаде общинско предприятие.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: В ПК по ИВСПИ подкрепих предложението на ОбА и сега ще го подкрепя. Аз гласувам по съвест и както мисля, че е правилно. Аз съм „за” всичко, което ще носи пари на Общината. Обаче питах г-н Славов каква е практиката в другите общини и има ли той информация за това. Той отговори, че 4-5 общини имат такива общински предприятия. Сега научих, че само в една община има такова ОП – в Разград. Вярно ли е или не това?

Искам да знам каква полза ще има Общината от това? Какво пречи сегашното звено, което се състои от един човек, с още двама-трима към него да извършва същата дейност? Каква печалба ще носи такова общинско предприятие, ако го има?

Г-н Рашев каза, че печалбата ще бъде 100 000 лв. тази година, но това са нищо пари. 100 кубика по 300 лв. са 300 000 лв. Необходим е икономически анализ. Мисля, че това може да се направи и по-късно.

Защо днес, а не утре? Защото законът няма да позволи на Общината да направи такова общинско предприятие, трябват 50 000 декара. Въпросът сега е: създавайки нещо ново, да докажем, че то е печелившо и няма да има далавери. Нека ОбА и този, който ще управлява това ОП, да не създават поводи за такъв размисъл.

Призовавам ви да подкрепите предложението на ОбА. Аз ще подкрепя с известни резерви, но дано бъда опроверган в бъдеще.

В ПК по ИВСПИ обсъдихме едно становище на Кмета до ОбС във връзка с наше решение по повод финансова ревизия в ОП „Пазари В. Търново”. Изненадан съм защо го няма тук. Само двама души гласувахме против това. Казвам го между другото. Редно е такъв материал да се внесе на сесията.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: По тази точка от дневния ред мисля, че си губим времето. Това е ненужно, неефективно и много съмнително начинание. Да не казвам 100 % далавера. Като гледам на кого е идеята, кои я подкрепят, кой ще я реализира и изпълнява, това е 100 % далавера. Казвам го, за да ви предпазя от евентуални неудачи, за които ще чуете в общественото пространство. Такова предприятие днес не ни е необходимо. Утре или вдругиден може, но при това управление на Общината това е 100 % далавера.

От това, което прочетох в проекта, пише като предмет на дейност пет действия: управление, стопанисване, възпроизводство, ползване и опазване на горския фонд. Трябва да кажа, че управление няма да има, стопанисване, възпроизводство и опазване на горския фонд също няма да има. Единствено ползване ще има, но само за определен кръг хора.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Тази трибуна предполага възможността да говориш каквото си искаш, но и да носиш отговорността за това, което казваш. Затова на последното изказване няма да отговарям. Мисля, че е по-важен въпросът „Защо сега?”. Когато беше завършен процесът на възстановяване на гори, община В. Търново разполагаше с горски фонд, който допреди 1-2 години не беше ясно и точно отреден, не беше създаден регистър информация за лесоустройствените планове. Нещо, което с назначаването на експерт беше решено. Причината беше, че търсенето на експерти е сложен процес. Наистина успяхме да намерим г-н Славов и успяхме да създадем един ред в информацията за общинските гори.

Аз не познавам проектозакона. Нека да не бъде неправилно разбран, но когато излезе един закон, публикува се в”Държавен вестник” и минават 2-3 месеца. Предлагам тогава да говорим. В наше време се налагат чести промени на законите. В такова състояние са държавата и обществото ни. Естествено имаме право и задължение да се извърши определена сеч, допустима по законите за управление на горите. Така или иначе, ние имаме право от нашите гори да придобием определено количество дървесина, около 10 000 куб.м. Това ще ни донесе около 500 000 лв. приходи в Общината, но сега е краят на юли. Аз не вярвам, че можем да започнем по-рано от септември. Мисля, че не е възможно. Така че до края на годината, ако успеем да реализираме търг за продажба и сеч в рамките на 100 000 лв., това ще бъде един добър приход в рамките на общинския бюджет.

Дали може да се управлява по друг начин? Това е стопанска дейност и ЗОС, част от който касае и горите, казва, че стопанска дейност Общината може да развива по тези начини и един от тях е създаването на общинско предприятие. Аз лично съм против създаване на търговско дружество. Това са варианти, които са обсъждани. Търговско дружество, дори и 100 % общинско, има по-малка възможност за пряк контрол, а чрез ОП възможностите са много по-големи. За мен това е добрата дейност за създаване на такова звено, което да се занимава с една определена икономическа дейност, която законът ни предписва, защото определена сеч трябва да се извършва в нашите общински гори. Това, което съм предложил, е на базата на сега действащите закони. Аз ви умолявам да не спирате възможността за разпореждане. А в някоя от следващите сесии можем да го гласуваме.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 8:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – въздържал се, Георги Стефанов – въздържал се, Роза Мишева – въздържал се , Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – въздържал се, Румен Димитров – против, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – въздържал се, Розалия Кузманова – против, Филип Евтимов – въздържал се , Николен Стойнов – против, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова - въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Пламен Петров – въздържал се, Милен Михов – за, Николай Цонев – въздържал се, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше отхвърлено с 12 „за”, 4 „против”, 14 „въздържали се”.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Първо искам да благодаря на всички колеги, които не дадоха ход на предложението и реагираха с разум, а не с емоция. Второ, искам да вмъкна една яснота и лично за себе си да отчета симбиозата между част от общинските съветници и ОбА.

Искам да вмъкна още яснота за нещо, което вероятно се хвърля като прах в очите на хората. В момента дървесината върви между 45 и 48 лв. Но преди да се изсече, трябва да я платим. Разходите са между 20 и 25 лв. и когато махнем разходите от възложението за изсичането и видим на каква цена реализираме, ще останат двеста и няколко хиляди лв. Аз предложих по-добър вариант: да се отложи, да се огледа предложението. Виждаме, че има много неясноти. Трябваше да се огледа и прецизира и тогава да влезе.

ТОЧКА 9.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Аз искам да поясня защо Надзорният съвет внесе допълнително тези материали. Търгът за Бетоновия център беше определен за предната седмица, но както е записано в предложението, поради липса на купувачи, на интерес, той не беше реализиран. Затова новото предложение е свързано с намаляване на цената.

В предложението за телекомуникационната тръба всичко е описано. Направени са две оценки – от оценители и рецензент, но НС за приватизация счита, че предложените цени са ниски. Затова цената, която НС предлага за тръбата, е доста по-висока от предложената от оценителите.

Предложението за Бетоновия център има характер е за намаляване, защото няма интерес, по същата причина се дава възможност за разсрочено плащане.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 9:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Гани Пантилеев – въздържал се, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

 

ТОЧКА 10.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ:Аз ще гласувам против идеята за намаляване поради причините, които в личен план няма как да толерирам: инициативата да продадем под себестойността, само за да реализираме продажба или сделка. Не толерирам продажба на всяка цена. Това че пазарът е свит, не значи, че трябва да продаваме под себестойността. Трябва да прецизираме нашето предложение във всяко отношение, а не да подаряваме нашата собственост.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 10:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

 

ТОЧКА 11.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 11:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

ТОЧКА 12.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ прочете питането си относно предоставяне копия от договорите за управление и анексите към тях, сключени между г-н Кмета и управителите на търговските дружества със 100 % общинско участие, както и на управителите на общинските предприятия.

Г-н РУМЕН РАШЕВ прочете отговор на питането.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Аз съм „много доволен” от отговора на Кмета, който беше абсолютно формален. Първо, защото договорът не представлява нито служебна, нито държавна тайна. Формално погледнато, имате право. Ще пусна ново питане и ще стане дума за договорите, които в момента действат. Мисля, че по пътя на логиката това е нещо, за което искам да получа като информация, защото един общински съветник трябва да се замисли и да види какво е реалната обстановка в общинските предприятия. Каква е същността? Кметът отказва да ги представи. Това засилва съмнението ми, че в тези договори има неща, които не трябва да излизат на бял свят.

ТОЧКА 13.

Г-н МИРКО РОБОВ прочете питането си относно получени пари, независимо под каква форма, от представители на ОбА по реализация на инфраструктурния проект „Пътен възел Качица”.

Г-н РУМЕН РАШЕВ прочете отговор на питането.

Г-н МИРКО РОБОВ: Проблемът е, че ще продължа да мисля тревожно след този отговор. Аз отговор не получих. Благодаря на Кмета за усилието да изготви отговор. Заблудил съм се, че неговата информираност по отношение на пътно кръстовище „Качица” е пълна и очевидно въпросът ми остава и ще намеря друг адресат, за да получа подобаващ отговор. На този етап не съм удовлетворен от отговора.

ТОЧКА 14.

Г-н ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ прочете питането си относно демонтирането на старите и монтирането на новите заслони по спирките.

Г-н РУМЕН РАШЕВ прочете отговор на питането.

Г-н ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ: Доволен съм от отговора Ви, тъй като разбирам, че ще преразгледате договорите и ще прекратите договора на фирмата концесионер. На спирката на Чолаковци преди 30 месеца е махнат заслонът и не е поставен отново.

В 10.35 часа беше обявена 15-минутна почивка.

ТОЧКА 15.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 15.

Предложението беше прието с 19 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ТОЧКА 16.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 16.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ТОЧКА 17.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 17.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

ТОЧКА 18.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 18.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ТОЧКА 19.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 19.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ТОЧКА 20.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 20.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ТОЧКА 21.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 21.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, 5 „въздържали се”.

ТОЧКА 22.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 22.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ТОЧКА 23.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 23:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше отхвърлено с 27 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

ТОЧКА 24.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Искам да ви уведомя, че няма да участвам в гласуването, за да не бъда заподозряна в конфликт на интереси, тъй като в този имот има една изградена сграда, на която аз съм проектант.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 24:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – не гласува, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

ТОЧКА 25.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 25:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Илия Велков – въздържал се, Хасан Палов – въздържал се, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, 7 „въздържали се”.

ТОЧКА 26.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 26.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ТОЧКА 27.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 27.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

ТОЧКА 28.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 28.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

ТОЧКА 29.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 29.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

ТОЧКА 30.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 30.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

ТОЧКА 31.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 31.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

ТОЧКА 32.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 32.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

ТОЧКА 33.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 33.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

ТОЧКА 34.

Г-н АНГЕЛОВ: Фирмата, за която става въпрос, е „Спейс Аутдоор” АД, гр. Бургас. Тя има договор с ОП „Реклама” от месец февруари 2006 г. и в продължение на 3 години беше изрядна по отношение на плащането. По стария договор, който е изтекъл, тя е платила 32 781 лв. От месец март 2009 г. е направен нов договор и по него фирмата закъснява с плащанията. Има разменена кореспонденция между нас и тях, те твърдят, че имат затруднения и т.н. Постъпило е писмо за разсрочено плащане, в което между другото се казва: „За целта ние бихме искали да сключим споразумение за покриване на натрупаните задължения в рамките на следващите 6 месеца, като заедно с това ще се покриват текущите задължения за наем към Общината, за да е възможно продължаването на деловите ни взаимоотношения. Надяваме се да проявите разбиране към тежката икономическа и финансова ситуация, в която се намира както страната, така и браншът.”.

Задължението ни, на ОбА, е да направим предложение пред ОбС, а той да вземе окончателното решение. Ние сме включили още една точка в нашето предложение – т. 4, която гласи, че ако не платят повече от три месеца по това финансово споразумение, ще бъде прекратен договорът и ще преминем към премахване на билбордовете.Аз подкрепям това предложение, защото рано или късно парите ще дойдат.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 35:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Росен Иванов – въздържал се, Розалия Кузманова – въздържал се, Филип Евтимов – въздържал се, Николен Стойнов – против, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова - въздържал се, Цветанка Недева - въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Пламен Петров – въздържал се, Николай Цонев – въздържал се, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше отхвърлено с 18 „за”, 1 „против” и 10 „въздържали се”.

ТОЧКА 35.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Оттук нататък в няколко поредни точки предстои да се произнесем по разпродажбата на общински жилища. Пред мен е предложението на Кмета, където пише: „Относно: „Включване на общинско жилище от фонда за настаняване”…; молба от еди-кой си, настанен в еди-кое си жилище, придобито от Общината чрез замяна, стойност…, предвид гореизложеното и на основание чл. 21 и т.н. решение: 1. Да се впише в списъка на жилищата за продажба двустаен апартамент, 2. Одобрена оценка.

Преди половин-един час, когато тук говорихме с г-н Кмета относно договорите, които исках да ми предостави за управление на управителите на търговските дружества и на общинските предприятия, формалният повод беше, че няма мотиви. Тук не виждам мотиви защо трябва да продадем тези жилища. Сигурно е законосъобразно, на базата на чл. 21 от ЗМСМА, чл. 47 от ЗОС, но няма мотив. Не виждам защо трябва да продаваме тези жилища, още повече, че както виждаме от молбите, ползвателите на имотите са подали тези заявления преди повече от година. Те отлежваат една година в ОбА, в момента ни се предлага да продадем 7-8 апартамента, но няма никаква обосновка – нито икономическа, нито политическа, нито каквато и да било. Затова аз предлагам тази точка да отпадне от дневния ред, както ще предложа и останалите точки, ако не мине, да отпаднат от дневния ред. Правя процедурно предложение за отлагане на т. 35 от дневния ред.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Ако е въпрос да си правим на инат, кажете. Аз ви казах, че има съвсем формални изисквания на Закона, така че няма нужда да се правите на обиден, когато съм ви прочел становището на юристи. След като отстраните тези нередност, веднага ще Ви бъде отговорено, дори без да има следващо питане на ОбС.

Що се отнася до тази Ви трактовка – не е вярно, че няма мотиви. Мотивът най-малко е заявеното желание на гражданите, които имат право да закупят тези имоти. Има становище на Комисията по жилищно настаняване, в която членуват и общински съветници, които разглеждат и дават положително или отрицателно становище. Защо са се забавили – причините са обективни и субективни. Трябваше да се извършват преценки, да се проведат заседания на Комисията. Знаете, че тук внесохме предложение за едни общински жилища и аз пледирах пред вас да отложим точката, защото нямаше съответните становища на Комисията, беше допуснат пропуск, но сега всичко е изрядно, така че мотивацията е записана в членовете на Закона и мисля, че с едно такова решение удовлетворяваме желанието на гражданите, които имат право да извършат това, а и на второ, не по-малко важно, място е значението, че осигуряваме приходи в общинския бюджет. Досегашният ни опит говори, че хората купуват жилищата на предложената цена, въпреки нашите опасения за това. Затова ви моля да гласувате това предложение.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението за отлагане на точката. Предложението беше отхвърлено с 5 „за”, 1 „против”, 25 „въздържали се”.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Аз няма да се съглася за нито едно от тези жилища, защото това са безценни панелни жилища. Ние сме ги придобили чрез заменки с атрактивни имоти. Ако я нямаше разпродажбата и тези заменки на толкова атрактивни имоти, от които Общината се лиши, придобивайки този безценен жилищен фонд, който сега искаме да продадем за 10-15-20 000 лв. Аз питам: това ли е цената на онова, което беше определено като строителен растеж, като развитие на В. Търново? Наистина това е цената. Общината В. Търново раздаде атрактивни имоти и придоби тези панелки, които хората с основание сега искат да закупят. Благодарение на тази разпродажба ние сега разпродаваме каквото ни поискат, за да можем да закърпим бюджета. Имаме един жилищен фонд, който си стои така с години, защото не може да бъде продаден, имаме едни жестоки инфраструктурни проблеми в новите квартали, които се застроиха, наред с всичко онова, което се натрупва в самия град, така че това е цената на европейския растеж на В. Търново, който беше осигурен в предходния мандат, а и сега. Затова аз ви предлагам да не продаваме тези безценни придобивки.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: В момента присъстваме на една „приятна” сцена, не мога да кажа даже че е на политиканстване, защото всички знаем какво значи „лапаш нещо, гълташ нищо”. Повечето от тези, които се изказаха преди мен, искаха да кажат нещо, което само по себе си нямаше никаква стойност. Не знам защо колегата Алексиев в момента тръгна да защитава тази позиция, при положение че ползвателите са си в правото. Това, което каза г-жа Мишева, подкрепям само част от него: че много от тези панелки са били обект на замяна, но аз имам един въпрос: Г-жо Мишева, в миналия мандат колко бяха общинските съветници от този ОбС и кои подкрепиха всички тези заменки?

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Аз не съм подкрепяла тези заменки.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Това е неудобството на политическото управление. Това е профилирането на партийната философия: когато Партията каже еди-какво си и това нещо задължително трябва да се случи. Ето ви пример за неудобството на партийната философия. Аз ще подкрепя предложенията за всички продажби на жилищата, защото хората са си в правото. Виждам, че двамата колеги разсъждават повече емоционално, отколкото разумно, затова няма как да подкрепя техните позиции.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Г-жо Мишева, аз Ви предлагам тогава когато предоставим жилищата след решенията на Комисията да дойдете да видите хората: дали за тях тези жилища са ценни, или безценни. Смятам, че подигравката Ви за безценните панелки е малко варварска. Защото за хората жилищата, които получават благодарение на Закона, жилища, които ние сме търсили начин да придобием, наистина са безценни. И аз ви предлагам да не си изливате злобата и неудовлетворените си мисли срещу решения на ОбС дали сме придобили ценни или безценни имоти, а да подкрепите това решение, защото наистина сега решаваме един чисто човешки проблем. Хората са кандидатствали, чакат вече една година поради вина на ОбА и аз поемам своята част от вината на ОбА. Моля ви да не чакат и заради решение на ОбС, защото наистина изпълняваме Закона и решаваме човешки съдби. Колкото и ценни или безценни да ни изглеждат нещата, гледайки от други апартаменти, понякога една панелка е безкрайно безценна за един човек, който наистина е вложил и любов, и труд, за да я поддържа.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Предизвикана съм от двусмислените думи на г-н Рашев за неудовлетвореност. Аз не съм кандидатствала за жилище, нито за имот, който искам да закупя. Изказах своята неудовлетвореност от това, че наистина в предния мандат наистина бях упреквана и от моите съпартийци, и от всички останали, че съм от малкото хора, които гласуват срещу такава безпрецедентна разпродажба и замяна, независимо че тя беше законосъобразна, но аз пак казвам, че в Закона има две позиции: нецелесъобразна замяна на много апетитни терени, от които сега, по време на криза, Общината има нужда. Така че няма никаква неудовлетвореност и си мисля, че и сега ще защитя обществения интерес. Това са оборотни жилища за социално слаби – така ми казаха от „Общинска собственост”.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Аз съм сигурен, че въпросът все ще има решение, но г-н Кмете, не се крийте зад това, че решаваме проблемите на 20 човека. Или ако средно там живеят по трима-четирима човека, това прави 32 човека. Къде обаче са интересите на тези, многото, които Вие не защитихте преди една година? Нали знаете, че преди една година цените на тези жилища бяха други, т.е. аз Ви обвинявам за онези 20, 200, 2000 или 20 000 или 200 000 лв, които е можело да бъдат взети миналата година, ако Вие бяхте продали жилищата тогава. Едно е да кажеш, че поемаш вината на ОбА, но е съвсем друго да кажеш: „Поемам вината за загубите, които претърпяхме благодарение на моето управление, защото не съм продал жилищата тогава”. Сега какво като ги продавате на по-ниски цени? Защо не изчакате още една година, тогава ще ги продадем съвсем без пари. Въпросът не е точно такъв, какъвто Вие го представяте тук, и ние не сме балами, за да не можем да разберем за какво става въпрос. Нямате обяснение на това защо ОбА не е свършила работата си преди една година.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Първо искам да кажа, че не съм сърдит на Кмета и не се обиждам; щом ще си говорим формално, така ще си говорим, това няма значение. В процеса на дебатите се сетих и за нещо друго, за което искам да попитам и предполагам, че и в тази връзка ще внеса питане. Тъй като разглеждаме в момента 8 постъпили молби за закупуване на жилища на хора, които са настанени в тях, въпросът е дали има молби и от други желаещи да закупят жилища. Не знам в момента колко жилища имаме. През годините ни се даваше някаква справка, но такава скоро не ни е давана.

Г- н РУМЕН РАШЕВ: Има още 10 молби, които са в оценка и ще минат през Комисията.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 35:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – против, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – въздържал се, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – против, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 26 „за”, 2 „против”, 5 „въздържали се”.

 

ТОЧКА 36.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Според нас трябва ОбА и ОбС да изградим цялостна политика за това по какъв начин ще се разпореждаме с общинските жилища. Нямаме ясна стратегия за това ще продаваме ли, или не. Ще ги стопанисваме и ще настаняваме крайно нуждаещи се или ще ги продаваме. В миналата сесия продадохме, сега продаваме и на следващата сесия още 10. В крайна сметка работим на парче. Има партии, представени в парламента, има партии със 100-годишна история, партии с 20-годишна давност, дайте да се съберем заедно с Кмета и да изградим една стратегия за това какво правим с тези жилища. Нямаме ясна стратегия. Правим заменки и получаваме апартаменти, след 2-3 години почваме да ги продаваме. Нямаме последователност в действията, затова аз оспорих това нещо. Ако трябва, да сформираме работна група, защото си спомням как г-н Стефанов преди години казваше по повод на заменките, че Общината ще се декапитализира. Получихме пари, на тези апартаменти се плащаха данъци, приспадаха се за ремонти, изобщо няма последователност в нашите действия, независимо от състава на сегашния, предишния и по-предишния Общински съвет.

Г- н РУМЕН РАШЕВ: Този път категорично не съм съгласен с г-н Алексиев. В никакъв случай ОбС не е работил на парче по отношение на жилищата и това да се съберем и да изработим една стратегия -законодателят в НС е изработил тази стратегия и всички я спазват, защото тя е ясна и точна. Общината търси начин за увеличаване на жилищния си фонд. В тези жилища настанява хора, имащи жилищни нужди, а не социално слаби. След решение на Комисията и т.н. тези хора имат право след определен период от време да придобият тези жилища. Нямаме основание да извадим тези хора, ако те не искат да закупят жилищата. Те си остават там. Този „оборот на жилищата”, т.е. придобиване и продажба, наистина е изпълнение на духа на закона да задоволяваме нуждите на тези, които могат да си ги купят. Това са хора с малки доходи, но без жилища. Законодателят им е дал това право и ние това правим съобразно изискванията на Закона. Аз ви казах какво не беше направено съобразно изискванията на Закона и затова изтеглих онези предложения преди няколко сесии. Тогава нямаше решението на Комисията, както изисква Законът. Сега го има и не работим на парче.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Законодателят като го е измислил, за какво влиза в ОбС да го гласуваме? Предвидено е чрез наше решение да решим. При всички положения ние следваме буквата и духа на Закона. Тук не става дума за законосъобразност, а за целесъобразност. И само ще дам един казус: ако всички настанени в тези 200 жилища подадат едновременно молба, какво правим тогава? Всичките 200 ли ще продадем или на всичките 200 ще откажем?

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Не мога да толерирам подобно отношение на колегата, както и на тези, които се въздържаха и гласуваха против предложението. За мен това е една хазартна позиция, тъй като те са си в правото, както каза г-н Алексиев. Искам да направя една вметка на коментарите на г-н Алексиев и на всички тези, които не се сещат какво се случваше в този ОбС, че въпросът с общинските жилища беше подложен на вниманието на всички нас. Коментирахме какво, как, кога, колко – години, право и евентуално ограничение за продажба след придобиване на съответното имущество. Така че тези, които са забравили, че въпросът беше на дневен ред в този ОбС, ги моля да не бъркат нещата. Виждаме, че тук се създава един своеобразен театър между Кмета и колегата Алексиев в преливане от пусто в празно кой какво твърди и какво прави. Ние си имаме норми към настоящия момент, които трябва да спазваме. Ако г-н Алексиев има някакви противоречия с нормативната уредба или със законодателството, нека да си напише съответните предложения, да ги предложи на вниманието на ОбС. Когато се гласуват съответните предложения, тогава да ги защитава и да ги отстоява.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 36:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Тодор Тодоров – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

 

ТОЧКА 37.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 37:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Николай Цонев – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

ТОЧКА 38.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 38:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

ТОЧКА 39.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 39:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

ТОЧКА 40.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 40:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

ТОЧКА 41.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 41:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

ТОЧКА 42.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 42.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ТОЧКА 43.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 43.

Резултатите от гласуването бяха: 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н Румен Димитров поиска прегласуване на точката. Г-н Чокойски подложи отново точката на поименно гласуване:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – не гласува, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Розалия Кузманова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

ТОЧКА 44.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 44.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ТОЧКА 45.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 45.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Заседанието беше закрито в 12.20 часа.

 

СТЕНОГРАФ: Йорданка Генчева

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ………………

ТОДОР ТОДОРОВ………………….

МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ………….

ИВАЙЛО ИВАНОВ…………………