ПРОТОКОЛ № 72

 

От седемдесет и второто заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 19.08.2010 г. от 17.10 часа в залата на Община Велико Търново.

 

Присъстваха 28 общински съветника. Отсъстваха г-н Пламен Легкоступ, г-жа Розалия Кузманова, г-жа Йорданка Стефанова, г-жа Цветанка Недева, г-н Богдан Ковачев, г-н Стефан Колев, г-н Драгни Драгнев, г-н Мирослав Маринов, г-н Ивайло Иванов.

Заседанието беше открито от председателя на Общинския съвет – г-н Александър Чокойски, който даде думата на общинските съветници за предложения по проекта за дневен ред.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да направя предложение към проекта за дневен ред, като предложението ми бъде точка 2 – т.е. преди разглеждането на предложението за бюджета и Инвестиционната програма. Предложението е относно намаляване бройката на заместник-кметовете на община В. Търново. В изпълнение на разпоредбите на ал. 3, параграф 18 от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджета на Република България за 2010 г. предлагам промени в структурата на Общинска администрация на община В. Търново. В съответствие с разпоредбите на ЗМСМА предлагам следните промени: да бъде редуцирана бройката на заместник-кметовете на община В. Търново от три на една, като предлагам конкретно това да са зам.-кметът по евроинтеграция и зам.-кметът по социални дейности и опазване на околната среда. Аз правя предложение на Кмета, той да ни предложи тази промяна.

Искам да вметна своето неодобрение от това, което наблюдавам за пореден път – а именно поведението на Председателския съвет относно определяне на точките по дневния ред. Не мога да се съглася, че обезщетението на еди-кои си господа, са много по-важни от вече минали през комисиите становища и конкретни предложения на ОбА. В момента визирам дискутираната от всички нас синя зона, вълнуващия цялата общественост въпрос за доставчика на храна за детските заведения. Няма как да отмина в момента цялата тази незаинтересованост и пасивност на комисията по ПГОБК при положение, че вече има отправен сигнал към тях. Именно нашата пасивност толерира подобно отношение на предприемачи, които си мислят, че са над закона.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Аз ви моля да не приемате това предложение за промяна на дневния ред, защото все пак, г-н Димитров, трябва да спечелите едни избори, за да имате право да правите предложение за промяна на структурата или за нова структура на администрацията. Разбирам, че групата на БСП също има предложение. Независимо че съм в отпуска, щяха да ме информират, ако е имало писмено предложение от групата за такава промяна на структурата, но не е имало. Ние сме направили предложение за промяна на структурата на Общината след доста разчети и то е във връзка с намалението на бюджета. В нея не е предвидено да има намаление на броя на заместник-кметовете. Ще приема тези ваши предложения, които очаквам да дойдат при мен в писмена форма.

Г-н Чокойски подложи на гласуване включването на предложението на г-н Румен Димитров в дневния ред. С 6 „за”, 12 „против”, 9 „въздържали се” предложението на г-н Димитров за включване на нова точка в дневния ред беше отхвърлено.

Целият дневен ред беше приет с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2010 г., Вх. № 3172/11.08.2010 г.

2. Приемане на проект за актуализиран бюджет 2010 г. на Община Велико Търново и актуализирана инвестиционна програма за 2010 г., Вх. № 3173/11.08.2010 г.

3. Постъпило заявление от Управителя на „МДОЗС- В. Търново” ЕООД за промана на Учредителния акт на търговското дружество, Вх. № 3179/12.08.2010 г.

4. Постъпило заявление от Управителя на „ОДПФЗС- „Д-р Трейман - В. Търново” ЕООД за промяна на учредителен акт на търговското дружество, Вх. № 3184/16.08.2010 г.

5. Постъпило заявление от Управителя на „ОДПЗС - В. Търново” ЕООД за промяна на учредителен акт на търговското дружество, Вх. № 3185/16.08.2010 г.;

6. Постъпила молба предложение от Управителя на „ОДКВЗС-В. Търново” ЕООД за преобразуване и пререгистрация на дружеството и промяна на учредителния акт на търговското дружество, Вх. № 3186/16.08.2010 г.

7. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 43 от НРПУРОИ, Вх. № 3175/11.08.2010 г.

8. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, кв. „Асенов”, Вх. № 3176/11.08.2010 г.

9. Предаване на имоти на Консорциум „Строител-2006”, Вх. № 3178/12.08.2010 г.

10. Намаляване началната цена за приватизация на общинско търговско дружество „Пиено” ЕООД – Лясковец, Вх. № 3190/16.08.2010 г.

11. Прекратяване на трудовото правоотношение на Васил Господинов Байнов- директор на Общинска агенция за приватизация, Вх. № 3191/16.08.2010 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2010 г., Вх. № 3172/11.08.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по точка 1:

Стефан Стоянов - за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Приложение към Протокола: Решение № 1039.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на проект за актуализиран бюджет 2010 г. на Община Велико Търново и актуализирана инвестиционна програма за 2010 г., Вх. № 3173/11.08.2010 г.

Г-н Чокойски съобщи, че е постъпило заявление за изказване от г-н Иван Бейков – жител на град Велико Търново.

Г-н ИВАН БЕЙКОВ: Уважаеми дами и господа, използвам привилегията, гласувана в българската конституция за свобода на словото и приетия правилник на ОбС да се дава думата не само на богоизбрани политически личности или богати хора, а и на обикновени граждани. Всички знаем, че България е член на НАТО и на Европейския съюз. Даже много от нашите политически лидери: Иван Костов, Надежда Михайлова, Сакскобургготски, Първанов, Станишев се гордеят, че са способствали България да влезе в лоното на европейската политика, което според мен е много правилен ход, обаче това ни задължава ние да се учим от тези западни демокрации и да прилагаме техния начин на живот в България, защото благодарение на техния начин на живот те са постигнали голям стандарт и благодарение на своята финансова мощ подпомагат и България, и други страни с еврофондове.

Искам да посоча 2-3 случая, в които ние можем да вземем пример от тях. Например кметът на Ню Йорк Блъмбърг определя своята годишна заплата на 1 долар. Дали е богат, е друг въпрос, но той е станал кмет на Ню Йорк за чест и си определя заплатата 1 долар на година. Второто: прочетох в нашата преса: Ню Йорк, който е 21 милиона, има 11 общински съветници. Как 11 общински съветници управляват 21-милионен град, който се нарича „голямата ябълка на света”. Аз смятам, че ние можем да вземем пример от тези хора. Не подчертавам, че съм бил 20 г. в САЩ и съм бил общински служител. Искам да подчертая това: има селища в САЩ, градчета, които имат кметове, които си гледат професията и около 2 часа се занимават с общинските проблеми. Една от причините за разгрома на СССР и на световната социалистическа система е, че в СССР е имало 11 милиона партиен и профсъюзен апарат, който е получавал заплата, а функцията им е била да възхвалява комунизма и да дава акъл на хората, без да работят.

Правя конкретно предложение, тъй като всички казват, че в България е криза, че изнемогват, че даже на могат да се дадат пенсиите. Предлагам кметът Рашев, който е богат човек, по много слухове, които не мога да потвърдя, да последва примера на Блумбърг и да се откаже от заплатата си. Второто, което предлагам: смятам, че четирима заместник-кметове на една община като В. Търново са много, даже навсякъде по света има по един заместник-кмет, който замества кмета, когато е болен или е в отпуска. Затова смятам, че един заместник-кмет на В. Търново е предостатъчен. Предлагам също г-н Рашев, който е избиран трети път, и няма да ме изненада, ако се кандидатира и четвърти път, който е сигурен че ще го изберат. Предлагам да има един заместник-кмет и си позволявам да предложа за заместник-кмет г-н Радонов, понеже той има голяма заслуга за избирането на Рашев. И второ, той умее да живее без заплата и съм сигурен, че той няма да иска заплата за заместник-кмет. Ако Рашев се откаже от заплатата си и назначи Радонов за заместник-кмет, не само ще гласувам за него, но и ще работя за четвъртия му мандат.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Позиция на групата общински съветници от БСП във връзка с приемането на актуализирания бюджет и на Инвестиционната програма на община В. Търново за 2010 г.

БСП е социална партия и тя не може да гради политика върху бюджет на социалната мизерия. Групата общински съветници от БСП няма да подкрепи предложените промени в бюджета. В началото на годината имахме гаранция, както от общинската администрация, така и от колегите, които взеха отношение по този въпрос, че това е бюджет на успеха, на просперитета. Това ни подведе и ние подкрепихме бюджета и Инвестиционната програма на община В. Търново за 2010 г. Но се оказа, че сме сгрешили: само няколко месеца по-късно се оказа провал на бюджета. Гражданите на България не помнят от 1998 г. такава промяна. Имало е актуализация на бюджета, но то е било само в плюс за общините. Готови сме да подкрепим актуализираната Инвестиционна програма, защото там има добри намерения. По проекта за структурата на ОбА имаме конкретно предложение за промени. За да се осъществи това, правим процедурно предложение гласуването по точка 3 за Инвестиционната програма и по точка 6 за структурата на ОбА да бъде извършено поотделно.

По предложената структура на ОбА предлагаме следния текст след думите „одобрява структурата на ОбА на община В. Търново, описани в приложение 5 а и 5 б в т. 6” да бъдат заменени с текста: „Препоръчва на Кмета на Общината в следващото заседание на ОбС В. Търново през месец септември 2010 г. да внесе ново предложение за структурата на ОбА с двама заместник-кметове”.

Мотивите ни за тази наша позиция са следните: Общината несправедливо е наказана за чужди грешки с 1 344 881 лв. Какво се оказа? В началото на годината подкрепихме приемането на общинския бюджет, съобразен с националната и местна икономическа обстановка и с утвърдения държавен бюджет, рекламиран като върховно постижение на световния небезизвестен финансов топексперт Симеон Дянков. Сега обаче се оказа, че Общината, борейки се с трудностите, изпълнява приходите си към момента, дори успява да ги преизпълнява. А държавата – поради некомпетентната си икономическа политика, не може да събира приходите, които сама си е планирала. В тази ситуация се наказва община В. Търново и нейните жители. Намалението на държавната субсидия ще затрудни сериозно работата на общинските структури и ще влоши качеството на услугите в областта на здравеопазването, социалната и духовната сфера. Премиерът почти всеки ден реже ленти на обекти в страната и заявява: „Аз им дадох 500 000 лв, дадох 1 милион”. Както и при нас ни дадоха средства при откриване на пътното кръстовище „Качица”. Ние питаме: „Защо сега не се изправи пред общинските съвети в България и да каже: „Аз ви вземам без основание 100 000, 500 000 и в нашия случай 1 344 881 лв.” И друго нещо – съкращенията на персонала са закъснели, защото реалният финансов ефект ще бъде минимален, а разстройството в дейностите на администрацията, и най-вече в кметствата, където е тежестта на реалните съкращения, ще бъде сериозна и дълготрайна. Европа вече излиза от кризата и ние въпреки сгрешената икономическа политика на правителството ще започнем да се отлепяме от дъното и точно тогава се разделяме с опитни специалисти, които не се изграждат за ден или за два. При това предвидените съкращения са насочени към редови нископлатени, а не към ръководни длъжности с високи заплати и с доста голяма издръжка.

Внасям двете предложения, които направихме.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Много се забавлявах още сутринта, когато прочетох позицията на БСП. Това, което вие показвате пред цялата общественост, е една тотална некомпетентност и липса на воля за търсене на решение. Не по този начин, не като плюем и като обиждаме. Когато казвате, че не сте съгласни, предложете нещо. Аз очаквах и щях да ви подкрепя, когато казахте, че искате да разделите и програма от бюджета. Има резон, но вие не казахте какви са проблемите там. А там има много проблеми и след малко ще кажа, че това предложение на Кмета не е ефективно и ще го докажа. Няма как да отмина това, което вие казвате, още повече че засягате авторитета на Борисов. Ако аз бях на негово място, щях да постъпя по същия начин. Както той обича да казва: „Да стягаме колана всички”. Само че това „всички” засяга и тази Община, което обаче аз не виждам в предложението на Кмета. Това трябваше да кажете Вие, госпожо, а не да вдигаме лозунги, които нямат тежест.

В този ред на мисли искам да информирам цялата великотърновска общественост, че при започването на сесиите за мое най-голямо учудване никой от вас не си беше прочел материала, никой не присъства в комисиите запознат с материалите и никой не си направи труда да влезе и да се гмурне в проблематиката в комисиите. Аз присъствах на три смесени заседания и на трите нямаше коментар. Въпросите бяха: „Какво се случва и защо продължава да се случва?” На миналата сесия имаше точка за промяна на бюджета. Там становищата на някои от комисиите бяха да влезе в зала. И какво беше развитието по време на самото заседание? Мина като експрес, без никой от присъстващите колеги да стане и да каже какво всъщност се случва и защо се случва, какво искаме да се случи. На тези заседания аз не чух никой от колегите да коментира дефицита, който е деклариран от ОбА, в рамките на 1 300 000 лв. Защо? Как? Откога? Никой не попита. Не ви ли интересува това нещо? Вие правите предложение Кметът да излезе с предложение за съкращаване на една бройка. Защо искате да бъде съкратен само един заместник-кмет? Това е интересен факт. Ще последва коментар от моя страна пред цялата общественост. Мисля, че това, което се случи тук, беше достатъчно показателно в моите твърдения в ежедневници и пред камери.

По въпроса за промените в администрацията смея да твърдя, че предложението не е добре обмислено и не е ефективно, тъй като според мен няма добра комуникация между схемата, която всички ние сме имали, схемата, която беше подложена на гласуване и разглеждане от нас с промени и това, което се получава като разликата в бюджета. Няма да навлизам в дълбочина и в конкретика, тъй като едва ли някой от вас би могъл да ме разбере. Искам само да ви кажа, че в много от кметските наместничества се доказа, че могат да бъдат без секретар. Ако говорим за антикризисна промяна, трябва да огледаме какво, как и колко да прецизираме. С моите хора ние сме свикнали да говорим за приоритети. Наистина трябва да се мисли какво и кои приоритети трябва да защитаваме, за да се справим с положението, а не да тласкаме Общината към един финансов колапс след това да се представи едно предложение, в което се казва, че единственият вариант за излизане е еди-какво си.

Като изключим коментарите с така наложените ни държавни ограничения, мнението ми е, че всичко друго не е дообмислено. Предложенията на ОбА са неефективни и недостатъчни, за да се справим със ситуацията. Аз и моят екип сме разработили вариант, който оптимизира приоритетните разходи и това може да ни икономиса в рамките на няколкостотин хиляди лева. Т.е. освен неефективните промени в бюджета, никой не говори за Инвестиционната програма, особено за перата, които се извършват със собствени бюджетни средства. Тук е моментът да се извиня на госпожата публично, че си позволих по-остър тон, говорейки, задавайки въпроси към нея да се опитам да кажа някои от темите, които може би колегите трябваше да обсъждат, да коментират, да разискват; да насоча тяхното мислене, но явно това не е оказало никакъв ефект, затова се извинявам на госпожата. Предложенията относно приоритетите, които трябва да има администрацията, трябва да се огледат и наистина всички със съвместни усилия да направим максимума, който се изисква от нас, и да направим така че не да потъваме повече, а да започнем да излизаме. С така направеното предложение едва ли бихме могли да се оправим, тъй като за шестте месеца имаме 1 300 000 лв. дефицит. Колко ще бъдат до края на годината? Предполагам, че около 2 000 000 лв. Аз преди няколко месеца съм написал и казал, че ще стигнем до това положение, в което се намираме сега. Това говори за далновидност и за прагматизъм.

Аз искам да задам един въпрос: от дълго време – година и половина-две, форматът на ГЕРБ декларира пред медиите, че има едни от най-добрите икономисти. Три години минаха, колеги, дайте да работим с този добър икономически екип. Остава още една година. Крайно време е да помислим за тази Община. Досега не съм видял нещо, за което да ви кажа „браво”.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Нека да работим малко по-делово и по-сериозно. Вярно че изборите започват една година преди датата на изборите, но днес не сме се събрали да правим предизборно събрание.

Защо няма да подкрепим предложението на БСП и защо сме против тук да обсъждаме въпроса за заместник-кметовете. В това предложение има много политическа премереност, популизъм и демагогия, но няма здрав разум. Ако зам.-кметовете са излишни, това означава че кметът си върши перфектно работата. Комплимент ли правите на д-р Рашев – тези, които се декларирате като опозиция? Ако това са синекурни длъжности, то тогава кметът е повече от министър председател, защото не му трябва финансов министър. Едно добро нещо чух в изказването на г-н Димитров – на някои им остава 1 година в този ОбС.

Дупката в бюджета не е следствие на това, че ние тук, в тази зала, не сме си свършили работата. Не е следствие на това, че онези, които някои плюеха преди четири години, не си свършиха работата. Вижте какво е написано там: „Преизпълнение приход от такса „Данък автомобили”, „Очаквано преизпълнение на приход от местни данъци”. Кой е водил добрата политика? Ще цитирам любимеца на М. Робов: „Имаш пари, решаваш проблеми”. Който няма пари, не може да решава проблеми. Проблемът тук решава държавата. Кой управлява? Кой е причината? Спорете си БСП и ГЕРБ, но не ни занимавайте с това. Но проблемът тук е следствие на това, че държавата, няколко месеца след като прие Закона за държавния бюджет, не може да го изпълни и не може да изпълни един обществен договор. Сега ни режат с 1 300 000 лв, на миналата сесия ни отрязаха с над 300 000 лв. За да свършим нещо, което е и на държавата и преди всичко на гражданите на В. Търново, ние бръкнахме в джобовете на великотърновци, защото иначе възелът няма да бъде това, което е и защото рискуваме здравето на тези хора. Това е истината. Нека сега да не прехвърляме демагогски кой заместник-кмет колко работа е свършил и какво е свършил. Законът е ясен: администрацията се управлява от кмета, той има правото и задължението да внесе в ОбС тази администрация, която работи за него и за гражданите на В. Търново. Ако имаме шанс да променим тези цифри, нека да гласуваме промяна, ако нямаме, губим си времето.

Апелирам да подкрепим предложението на ОбА, което е единствено възможното и разумното и да оставим предизборните борби.

Г-н ИСМАИЛ ХАДЖИМУСТАФА: Предложение от името на групата на ДПС. Ние също не сме съгласни с предложението на БСП за зам.-кметовете. Във връзка с актуализацията на бюджета за 2010 г община В. Търново и икономическата криза, ние, общинските съветници от ДПС, предлагаме да отпадне възнаграждението за работа на общинските съветници. Ние сме против дискутираните структурни промени, защото те сериозно ще затруднят работата на ОбА, която и без това ще трябва да работи усилено със съкратен бюджет. Да се правят структурни промени в последната година от мандата е популизъм и евтино политическо говорене. Защото ако съкратим един или двама заместник-кметове, ще спестим 1000-2000 лв., а нашите заплати са между 15 000 и 16 000 лв. на месец. А това вече е сериозна цифра. До миналия мандат общинските съветници са работили без възнаграждение и са работили не по-малко и не по-зле.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Г-н Михов, Вие казахте „без популизъм”, но повече партийно политическо чувство вложихте във Вашето изказване, отколкото другите говорещи. Вие точно казахте, че един наруши обществения договор и това е правителството. Сега ни призовавате популистки да подкрепим този, който не изпълни обществения договор. Няма партиен популизъм в позицията на БСП, която не иска да подкрепи този, който не спазва системно обществения договор и наказва неоснователно община В. Търново. Затова не искаме да го гласуваме. Колкото до зам.-кметовете: защо да са двама, а не само един, защо да не са четирима, а трима? Сега колегата даде предложение да се работи без възнаграждение, ще дам пример, който много от колегите знаят: имаше един период, когато Веселин Георгиев работеше без никакъв заместник повече от година, Драгни Драгнев работеше с двама заместници един мандат. Считаме, че двама е нормално. Ние предлагаме на Кмета, това е негова компетенция и не искаме ние да решаваме въпроса. Няма никакъв популизъм в това.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Ще кажа, че групата на ГЕРБ ще подкрепи бюджета във вида, в който се предлага. Оценяваме усилията на ОбА в тези трудни условия. Мисля, че се направи читав и работещ бюджет. В подкрепа на начините на търсене на допълнителни приходи към ОбА искам да направя едно предложение. Предлагаме като кризисна мярка и с цел увеличаване на приходите в общинския бюджет ОбС В. Търново да приеме следното решение: „Възлага на Кмета на община В. Търново до следващото заседание на ОбС да представи становище относно готовността на администрацията за започване на разпореждането с имотите в района на Старото военно училище”.

Старото военно училище има ПУП от 2002 г. Не виждам някаква причина досега да не започнем да се разпореждаме с него. Имотите там са атрактивни и дори в момент на криза, мисля, че пак ще има интерес към тях. Надявам се да подкрепите това мое предложение, тъй като смятам, че то ще донесе доста приходи в общинската хазна.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Няма нищо случайно в този живот. Защо вдигнахме данъците и таксите във В. Търново? Защото преди това този ОбС гласува 120 000 за Международния фолклорен фестивал. Г-н Михов, трябваше да бъдете коректен и да кажете защо се вдигнаха таксите. А по повод предложението на г-н Тодоров: преди малко казах, че неслучайно тази администрация се тласка към финансов колапс, за да може да ни се презентира: „Виждате ли, няма накъде, продаваме пазара, продаваме старото военно училище”. Виждате ли, няма нищо случайно. За пореден път го казвам.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Аз ще подкрепя предложението на ОбА и моите разсъждения са следните: след като се намаляват субсидиите на държавата с 1 300 000 лв., аз не виждам по-добра алтернатива от тази, която предлага обА. Затова ще подкрепя предложението на ОбА по отношение на корекцията на бюджета, но използвам трибуната, за да кажа, че когато слушам някои мои колеги, които постоянно вземат думата на всяка сесия, аз почвам да се срамувам, че съм общински съветник и съм колега на такива хора. Д-р Парчев, тук са управителите на търговските медицински дружества: деликатно поканете някого, прегледайте го и му дайте съответния сертификат.

Г-н ПЛАМЕН ЦАНЕВ: Предлагам делово и прагматично да приключим тези изказвания, да спазваме Правилника и да се изказваме така, както той изисква като времетраене. Предлагам да се прекратят изказванията и да преминем към гласувания към направените допълнително предложения, след това и предложението на г-н Кмета.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-н Рашков, това, което казахте, аз казах в присъствието поне на 15 колеги общински съветници: аз се срамувам, че имам предоставена такава среда в комисиите, в която съм принуден да работя: отиваме на комисии и колегите ми не знаят за какво иде реч.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Много забавно би било да продължим до среднощ, но позволете да привършим малко по-скоро, тъй като въпросът е изключително важен, освен това е законодателно фиксиран и ние трябва да направим тази сесия. Трудно ми е да обединя всички изказвания. Ще почна с предложението, прочетено от БСП. Аз ви моля да го преосмислите в хода на гласуването. Когато сляза от тази трибуна и от този пост, с удоволствие ще се присъединя като говорещ по този въпрос. Смея да твърдя, че в политиката най-важното е да я правиш точно в определеното време и на определеното място. Времето е малко закъсняло –преди 20 дни приеха Закона за държавния бюджет и той стана закон. Наистина лош закон, но закон. Той е воля на мнозинството, вероятно продиктувано от нуждата. Не е мястото да пледираме тук, в ОбС, и то по време на извънредна сесия. Можем да вземем отношение и за войната в Ирак примерно, и по други въпроси, но това прилича малко на Хайд парк. Разбирам негодуванието ви. Моля да разберете колко голямо е и моето негодувание и колко се сдържам да го изразя. Аз ще спестя моето негодувание и винаги бих правил предложение като това за Качица. Втори път да се наложи, аз пак ще го направя, защото държава, община, ние ходим по тези тротоари. Не си ли направим ние къщата, никой друг няма да ни я направи. Надявам се, че ще прочета във вестниците, че все пак сега там има тротоари и осветление.

По въпроса. Аз ви моля да оттеглите това предложение за разделяне на гласуването по точки, защото то е абсурдно. Няма как негласувайки бюджета, да не приемем това, което вече е факт, което други преди нас са приели вече. Субсидията за община В. Търново, държавните делегираните дейности, целевата субсидия за капиталови разходи, изравнителната и допълващата субсидия са намалени. Те са намалени и това е факт, независимо дали искаме, или не искаме. Ние трябва да се съобразим с тези цифри. Това, което сме се помъчили да направим, е да намалим щата в администрацията, като съкращаваме преди всичко вакантни длъжности. Ще прекратим трудовите правоотношения с по-голямата част от пенсионерите. „Живите” съкращения ще бъдат съвсем малко. Последователно са правени разчети по отношение на общинските и на държавните дейности. Така че аз ви моля да преосмислите това предложение и да гласувате цялото предложение, както е направено, защото то е плод на много труд. Гледани са цялата структура и всички разходи, които имаме. И не може с лека ръка сега да се предлагат промени. Приемам вашето предложение да мисля по въпроса за броя на заместник-кметовете. Общината има трима заместник-кметове, а не четирима. Още в третия месец на първата година от управлението променихме структурата.

Аз искам само с две думи да се спра на този оптимизъм, който струи по отношение на общинските приходи. Няма преизпълнение, защото не може да го има по средата на годината преизпълнение. Има тенденция към преизпълнение на някои приходи. Данъчните приходи в резултат на една добра система, въведена в продължение на няколко години. Миналата година не сме вдигали данъчната тежест на търновци. Вдигнали сме данък „Сгради”, но сме намалили такса „Смет”, така че като цяло няма повишение. Има сериозно изоставане по отношение на приходите от разпореждане с общинско имущество. Неслучайно аз предложих и се надявам тези предложения да бъдат приети, защото колкото е наложително да свикаме извънредна сесия за формално редуциране на бюджета, също толкова важно е да си осигурим приходи и при този изключително слаб инвестиционен интерес. Имам предвид постъпилите предложения към определени терени. Ако в предните години можехме да си позволяваме да отложим нещо за след 2-3 сесии, сега сме в съвсем друга ситуация. Всеки един инвеститор ние трябва да приемем максимално бързо и да извършим процедурите, които са необходими. Хората, които искат да купят недвижими имоти, много добре познават общинската наредба и изчакват 2-3 търга, намаляване на цената, защото няма голям интерес. Искам да напомня и вероятно във всяка една от следващите сесии ще ви правя предложения за решение за разпореждане с общинско имущество, за да попълним тази част, в която изоставаме. Около 35 % е изпълнението от продажбите на общинско имущество. Затова моля тези, които казват че работим много хубаво, да не ни прехвалвате, тъй като хората остават с погрешни впечатления, че Общината действително се справя, че общината е богата, а държавата е бедна – нещо, което не е вярно. Всички сме в криза.

Моля да подкрепите това, което съм предложил. Този път това не е предложение на Рашев, а на ОбА.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението на г-н Цанев за прекратяване на изказванията. Предложението беше прието с 26 „за”, 2 „против”, „въздържали се” няма.

Г-н Чокойски прочете предложението на групата на БСП и подложи на гласуване предложението точка 3, отнасяща се за Инвестиционната програма на община В. Търново, Приложение 1 „а”, т. 6 за структурата на ОбА, Приложение 5 „а” и 5 „б” да се гласуват поотделно. Предложението беше отхвърлено с 10 „за”, 14 „против” и 3 „въздържали се”.

Второто предложение на групата на БСП относно броя на заместник-кметовете беше отхвърлено с 9 „за”, 8 „против” и 9 „въздържали се”.

Предложението на групата на ДПС беше подложено на гласуване и отхвърлено с 5 „за”, 9 „против” и 10 „въздържали се”.

Г-н МИРКО РОБОВ: С уважение към вота и на тези, които предложиха това решение, ще оставя в канцеларията на председателството един кочан с приходни ордери и след като си получите възнаграждението, автоматично да го заприходите в касата на Общината.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението на г-н Тодор Тодоров. Предложението беше прието с 16 „за”, 7 „против” и 4 „въздържали се”.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Всичко, което говорим, се записва и остава за тези, които идват след нас. В момента за пореден път се демонстрира всичко това, което се е случило благодарение на този ОбС и всичко това, което ще се случи за в бъдеще. Стократно съм казвал, че този град се и трябва да се управлява от този колективен орган и каквото се случва в този град, е благодарение на този колективен орган. Кметът само предлага, но ние сме тези, които решаваме. Винаги съм казвал да внимаваме какво решаваме, защото след решението идват последици, за които ще ни търсят сметка.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението на ОбА по т. 1:

Стефан Стоянов - против, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – въздържал се, Георги Стефанов – въздържал се, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Иван Велков Иванов – въздържал се, Анета Маноилова – въздържал се, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за.

Предложението беше отхвърлено със 17 „за”, 1 „против” и 9 „въздържали се”.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Моля ви да прегласувате тази точка, защото сега изпадаме в най-големия абсурд – че не е прието това, което е факт. Намаляването на субсидията за Общината е факт. Ние разполагаме с по-малко пари. Разбирам емоциите, но трябва да мислим по-прагматично. Така или иначе трябва да приемем тези промени. Ако го отложим за друга сесия, ние няма да предлагаме нищо повече. Дали ще е един кмет повече, или по-малко, това не е решаващо. Така или иначе средствата са толкова, ние трябва да съкратим разходите, да прекратим или да коригираме договори с изпълнители по обществени поръчки.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ (отрицателен вот): По време на дебатите на проекта за промени на бюджета и Инвестиционната програма едва се сдържах да не се изкажа. Няма как сега да не кажа това, което искам. А и начинът на вашето гласуване подсказва правотата на тезата, която сега ще ви изложа. Не само България, а и нашият ОбС продължаваме да се движим по пътя на безхаберието. Откакто се въведе електронното гласуване, едва ли има 10 човека, които знаят когато се обсъждат определени теми и се гласува, за какво става въпрос. Аз съм сигурен, че и сега има хора, които не са гледали материалите, и обяснителните записки, и проектите по тях. Какво се получава? Продължаваме да работим на тъмно поради факта, че в залата няма интернет, поради факта, че нямате лаптопи. Това ме навежда на мисълта, че не повече от 10 души знаят за какво става въпрос в залата.

Обръщам внимание: гласувах „против”, защото не съм съгласен с крайно съмнителните разходи, особено там, където парите се харчат от фирми като „Нове инженеринг”, която стана известна във връзка със снабдяването на детските градини. Ако отворим тук и видим промените, аз трябва да кажа, че съм възмутен. При положение, че са орязани здравеопазването и образованието, какви са тези ремонти на тоалетни в училище „Патриарх Евтимий” за 204 000 лв? Какви са тези ремонти в другите училища за по 300 000 лв.? Какво е това съмнително саниране на дограми? Каква е тази реконструкция в училище „Бачо Киро” почти за 1 000 000 лв.? Какви са тези ремонтно-възстановителни дейности в парка „Дружба” за 628 000 лв? Толкова ли са важни в този период на криза? Какви са тези 405 000? Или става въпрос за харчене на пари като за тези чешми до Общината?

Ще кажете, че не съм прав и че дори ако този, който дава парите е от друго място, ако той определя как да ги харчим, значи е така. Не може за едно да се блокират пари, а за друго да не се блокират. Когато се обсъжда бюджет, изменение на бюджета, кога ще се научим тук членове на ПК по БФ да станат и да защитят тезата на ОбА. Никой не го направи днес. Никой не защити тези изменения и актуализацията на програмата. Обръщам се към управляващите от ГЕРБ: не усещате ли, че ръкоплясканията спряха и че зрителите започнаха да напускат залата? Време е да обявите нов спектакъл, ако искате да ги задържите, или според мен предстои да гледаме някакъв нов театър.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Аз искам да дам един друг нюанс. Това е политически акт, който правим днес и аз питам: къде са представителите на управляващата партия, за да не ни питате защо сме „против” или „въздържали се”? Трима от тях ги няма. Къде са тези, които подкрепят г-н Рашев от „Десен алианс”? Двама ги няма. Ако те бяха тук, това щеше да мине. Сега искате ние да сме виновни, затова че няма да мине бюджетът. Къде е вашата партийна дисциплина? Да си бяхте осигурили хората. Затова не стоварвайте вината върху нас, това е нашата политическа позиция.

Г-н Пламен Цанев предложи да бъде обявена почивка. Председателят на ОбС обяви 10-минутна почивка.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: На основата на Правилника правя процедурно предложение: оспорвам резултатите от предишното гласуване и правя предложение за прегласуване. Не само последният текст, а да направим прегласуването отначалото - по предложението на БСП: поотделно да се гласуват точка 4 за Инвестиционната програма и точки 5 и 6 за числеността на персонала. Това официално беше заявено, че ще бъде подкрепено от групата на БСП, видимо следва да бъде подкрепено от тези, които подкрепиха бюджета като цяло. Това в някаква степен би дало възможност най-малкото да се движат всички въпроси по персонала и по Инвестиционната програма. А за останалата част от актуализацията на бюджета, ако не може да мине, без да се коригира, да се обсъди отново, когато се съберат достатъчно подкрепящи хора. Остава компромисът от наша страна, че препоръката ни за новата структура е приета от г-н Кмета.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: След твърде безотговорното отношение на някои колеги и след безотговорното поведение на председателя на СДС В. Търново Камен Алексиев, който беше на сесията и си замина, аз ви моля да загърбите политическите страсти и да се съгласите с предложението на Г. Стефанов. Много ми е трудно да ви кажа дали това е кардинално решение на въпроса, но въпросът за числеността на администрацията, ако бъде приета, както се предлага, ми дава възможност да бъдат вписани нови числа в бюджета – онези числа, които държавата ни е определила ще бъдат включени. Затова предлагам сега да се приеме това, което БСП предлага. Предлагам и когато се гласува разделно, да се обмисли и да се гласува, защото то наистина е целесъобразно предложено, за да могат да работят тези, които са на работа.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението на БСП за отделно гласуване на точки 4, 5 и 6 и след това на всички останали. Предложението беше прието с 24 „за”, 1 „против” и 2 „въздържали се”.

Г-н Чокойски прочете и подложи на поименно гласуване точки 4, 5 и 6 от предложението за решение на ОбА:

Стефан Стоянов - за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за.

Резултатите от гласуването бяха следните: 26 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

Г-н Чокойски прочете и подложи на поименно гласуване останалите точки от предложението за решение на ОбА:

Стефан Стоянов - за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – въздържал се, Георги Стефанов – въздържал се, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Иван Велков Иванов – въздържал се, Анета Маноилова – въздържал се, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за.

Резултатите от гласуването бяха следните: 19 „за”, „против” няма, 8 „въздържали се”.

Приложение към Протокола: Решение № 1040.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Постъпило заявление от Управителя на „МДОЗС- В. Търново” ЕООД за промана на Учредителния акт на търговското дружество, Вх. № 3179/12.08.2010 г.

Г-н МАВРОДИ КАЛЕЙНСКИ: Като гражданин на В. Търново, като лекар и член на ПК по ЗСД ви призовавам да подкрепим точките от 3 до 6 включително, тъй като материята е постъпила законосъобразно с оглед промяната в Закона за лечебните заведения. Всички заявления бяха разгледани в ПК по ЗСД. Установи се, че това е належащо, направено е много добре и много бързо, за което благодаря на управителите на диспансерите.

Мога да ви уверя, че гражданите на В. Търново запазват своето качествено здравеопазване. Няма да пострада самата структура за сметка на това ще настъпят много по-добри условия за диспансерите. Призовавам ви да подкрепим тези предложения по точките от 3 до 6 като нещо полезно и добре направено.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по точка 3:

Стефан Стоянов - за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за.

Предложението по т. 3 беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1041

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.119, ал.4, и чл.137, ал.1, т.1 от ТЗ, чл. 26б от ЗЛЗ, § 70, ал.1 от ПЗР на ЗЛЗ и чл.18, т.3 от „Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества”, Великотърновски Общински съвет:

1.На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.119, ал.4, и чл.137, ал.1, т.1 от ТЗ, чл. 26б от ЗЛЗ, § 70, ал.1 от ПЗР на ЗЛЗ и чл.18, т.3 от „Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества” Великотърновски Общински съвет променя фирменото наименование от „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД.

2. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.119, ал.4, и чл.137, ал.1, т.1 от ТЗ, чл. 26б от ЗЛЗ и чл.18, т.3 от „Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества” Великотърновски Общински съвет променя предмета на дейност със следното съдържание: активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания; периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози; регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози; създаване и поддържане на раков регистър за съответната територия, на обслужвания район и за нуждите на Националния раков регистър; промоция и превенция на онкологичните заболявания; информиране на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания; експертна и консултативна дейност в областта на онкологията и медицинската онкология; научноизследователска дейност в областта на онкологията; провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология; реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, медицинска онкология и лъчелечение и здравни грижи; осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район; извършване на профилактика и скринингбви програми за онкологичните заболявания; предоставя социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

3. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.119, ал.4, и чл.137, ал.1, т.1 от ТЗ, чл. 26б от ЗЛЗ, § 70, ал.1 от ПЗР на ЗЛЗ и чл.18, т.3 от „Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества” Великотърновски Общински съвет изменя Учредителния акт на дружеството, както следва:

а/ Заглавната част на Учредителния акт на дружеството добива следната редакция „ УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД ;

б/Чл. 1 се изменя и добива следната редакция:

„Чл.1 Настоящият Учредителен акт урежда възникването, устройството, дейността и прекратяването на „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД, наричан по-долу накратко "Дружеството", в съответствие с действащото законодателство в Р България”.

в/ Чл. 2 се изменя и добива следната редакция:

„Чл.2 „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД се учредява на основание чл.113 от ТЗ, чл.21 ал.1 т.9 от ЗМСМА, във вр. с чл. 10 т.Зб от ЗЛЗ, във вр. с чл. 266, чл. 101 ал.1 и ал.6, чл.104 и чл. 38 от ЗЛЗ, Заповед на Министъра на здравеопазването № РД 20-49 / 04.08.2000 г. и чл. 11 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества на Общински съвет- гр. Велико Търново и решение № 216/14.09.2000 г. на Общински съвет-Велико Търново.”;

г/ Чл. 3 се изменя и добива следната редакция:

„Чл.З Наименованието на дружеството е „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД.”;

д/Чл. 5 се изменя и добива следната редакция:

„Чл.5 Предметът на дейност на „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД е: активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания; периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози; регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози; създаване и поддържане на раков регистър за съответната територия, на обслужвания район и за нуждите на Националния раков регистър; промоция и превенция на онкологичните заболявания; информиране на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания; експертна и консултативна дейност в областта на онкологията и медицинската онкология; научноизследователска дейност в областта на онкологията; провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология; реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, медицинска онкология и лъчелечение и здравни грижи; осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район; извършване на профилактика и скринингбви програми за онкологичните заболявания; предоставя социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.”;

е/Чл. 6 се изменя и добива следната редакция:

„Чл.6 „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД е правоприемник на активите и пасивите на публично здравно заведение "Диспансер за онкологични заболявания, Велико Търново, по баланса му към 31.08.2000 г.”;

ж/Чл. 9, ал.1 се изменя и добива следната редакция:

„Чл.9 /ал.1/ Капиталът на „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД е в размер на 413 000 лв. /четиристотин и тринадесет хиляди лева/.”;

з/§ 2 от Заключителните разпоредби се допълва и добива следното съдържание:

„§ 2. Настоящият учредителен акт е приет с Решение на ОбС -гр. В.
Търново №216/14.09.2000г., изменен и допълнен с Решение на ОбС -
Велико Търново № 1041/19.08.2010г.”.

4. Възлага на Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД да извърши регистрация на извършените изменения в Учредителния акт на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД приет с Решение № 216/14.09.2000г. на Обшински съвет Велико Търново.

5. Възлага на Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД да внесе информация за предприетите действия по изпълнение на Решението.

Приложение: Учредителен акт на „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Постъпило заявление от Управителя на „ОДПФЗС- „Д-р Трейман - В. Търново” ЕООД за промяна на учредителен акт на търговското дружество, Вх. № 3184/16.08.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 4:

Стефан Стоянов - за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1042

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във вр. с чл. 9, ал. 1 т.2 и ал. 2, вр. чл. 20, ал. 1 и ал.2, вр. чл. 23, ал.2 и ал.3 от ЗЛЗ, във вр. с чл. 101, ал. 1 и 2 и ал.6, чл. 104 и чл. 38 от ЗЛЗ, чл. 113, чл.119, ал.4, и чл.137, ал.1, т.1 от ТЗ, § 70, ал.1 от ПЗР на ЗЛЗ и чл.18, т.3 от „Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества”, Великотърновски Общински съвет:

1.На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във вр. с чл. 9, ал. 1 т.2 и ал.2, вр. чл.20, ал.1 и ал.2, вр. чл. 23 ал.2 и ал.3 от ЗЛЗ, във вр. с чл. 101, ал. 1 и 2 и ал.6, чл. 104 и чл. 38 от ЗЛЗ, чл. 113, чл.119, ал.4, и чл.137, ал.1, т.1 от ТЗ, § 70, ал.1 от ПЗР на ЗЛЗ и чл.18, т.3 от „Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества” Великотърновски Общински съвет променя фирменото наименование от „Областен диспансер за пневмо – фтизиатрични заболявания със стационар - Д-р Трейман - Велико Търново” ЕООД като занапред дружеството осъществява дейността си с наименование „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД.

2. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във вр. с чл. 9, ал. 1 т.2 и ал.2, вр. чл.20, ал.1 и ал.2, вр. чл. 23 ал.2 и ал.3 от ЗЛЗ, във вр. с чл. 101, ал. 1 и 2 и ал.6, чл. 104 и чл. 38 от ЗЛЗ, чл. 113, чл.119, ал.4, и чл.137, ал.1, т.1 от ТЗ, § 70, ал.1 от ПЗР на ЗЛЗ и чл.18, т.3 от „Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества” Великотърновски Общински съвет променя предмета на дейност със следното съдържание: „Предметът на дейност на дружеството е: Активно издирване, диагностициране, лечение и периодично наблюдение на болни от туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания; Дружеството организира и контролира съвместно с РИОКОЗ провеждането на имунопрофилактика и химиопрофилактика на туберкулозата на застрашените контингенти в обслужващия район; Извършва методична помощ на общопрактикуващите лекари от област Велико Търново по провеждане на специфичната имунопрофилактика срещу туберкулозата съвместно с РИОКОЗ; Осигурява своевременно откриване на белодробната туберкулоза и хроничните неспецифични белодробни болести; Осигурява в извънболнична обстановка диагностика, лечение и рехабилитация на болните от туберкулоза, от изострени хронични неспецифични белодробни болести, от усложнени остри пневмонии - протрахирано протичащи, абсцедирали, развитие на плеврален излив, остър белодробен абсцес и плеврален излив; Осигурява активно наблюдение върху динамиката на заболяванията и предприема своевременно мерки за предпазване от обостряне; Провежда оздравителни мерки в туберкулозните огнища и обработва контактните съвместно с РИОКОЗ; Регистрира подлежащите на диспансеризация лица и предоставя изготвената медико-статистическа информация на съответните органи съгласно действащата нормативна уредба; Създаване и поддържане на регистър на болните с туберкулоза всички форми в област Велико Търново; Периодично изготвя анализ на епидемиологичните показатели за туберкулоза и неспецифични белодробни болести в обслужвания район и оценява -качеството и ефективността на пр овежданите профилактични, диагностични, лечебни и рехабилитационни действия; Провежда широка и актуална здравно - просветна дейност в обслужвания от Дружеството район; Извършва трудово - лекарска експертиза на временната и трайна нетрудоспособност на лицата с пневмо - фтизиатрични заболявания; В Дружеството може да се извършва научна дейност, клинични и терапевтични изпитвания в областта на пневмо - фтизиатрията; разкрива легла за долекуване, продължително лечение и рехабилитация; Дружеството не може да извършва търговска дейност, освен за нуждите на осъществяваните от него медицински дейности и за обслужване на пациентите”.

3. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във вр. с чл. 9, ал. 1 т.2 и ал.2, вр. чл.20, ал.1 и ал.2, вр. чл. 23 ал.2 и ал.3 от ЗЛЗ, във вр. с чл. 101, ал. 1 и 2 и ал.6, чл. 104 и чл. 38 от ЗЛЗ, чл. 113, чл.119, ал.4, и чл.137, ал.1, т.1 от ТЗ, § 70, ал.1 от ПЗР на ЗЛЗ и чл.18, т.3 от „Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества” Великотърновски Общински съвет изменя Учредителния акт на дружеството, както следва:

а) Заглавната част на Учредителния акт да добие следната редакция УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД.

б) Чл. 1 се изменя и добива следната редакция:

„Чл. 1 Настоящият Учредителен акт урежда възникването, устройството, дейността и прекратяването на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД, наричана по-долу накратко „Дружеството”, в съответствие с действащото законодателство в РБългария”.

в) Чл. 2 се изменя и добива следната редакция:

„Чл. 2 „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД се учредява на основание чл.113 от ТЗ, чл.21 ал. 1 т.9 от ЗМСМА, във вр. с чл. 9, ал. 1 т.2 и ал.2, вр. чл.20, ал.1 и ал.2, вр. чл. 23 ал.2 и ал.3 от ЗЛЗ, във вр. с чл. 101, ал. 1 и 2 и ал.6, чл. 104 и чл. 38 от ЗЛЗ, Заповед на Министъра на здравеопазването № РД 20-47 / 04.08.2000 г. и чл.11 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества на Общински съвет - гр. Велико Търново, с решение № 214/14.09.2000 г. на Общински съвет- Велико Търново и Решение №1042/19.08.2010 г. …………………… ������������������������������������������������������������������������������������������������на Общински съвет Велико Търново.

г) Чл. З се изменя и добива следната редакция:

„Чл. 3 Наименованието на дружеството е „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД.

д) Чл. 5 се изменя и добива следната редакция:

„Чл. 5 Предметът на дейност на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД, е: Активно издирване, диагностициране, лечение и периодично наблюдение на болни от туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания; Дружеството организира и контролира съвместно с РИОКОЗ провеждането на имунопрофилактика и химиопрофилактика на туберкулозата на застрашените контингенти в обслужващия район; Извършва методична помощ на общопрактикуващите лекари от област Велико Търново по провеждане на специфичната имунопрофилактика срещу туберкулозата съвместно с РИОКОЗ; Осигурява своевременно откриване на белодробната туберкулоза и хроничните неспецифични белодробни болести; Осигурява в извънболнична обстановка диагностика, лечение и рехабилитация на болните от туберкулоза, от изострени хронични неспецифични белодробни болести, от усложнени остри пневмонии - протрахирано протичащи, абсцедирали, развитие на плеврален излив, остър белодробен абсцес и плеврален излив; Осигурява активно наблюдение върху динамиката на заболяванията и предприема своевременно мерки за предпазване от обостряне; Провежда оздравителни мерки в туберкулозните огнища и обработва контактните съвместно с РИОКОЗ; Регистрира подлежащите на диспансеризация лица и предоставя изготвената медико-статистическа информация на съответните органи съгласно действащата нормативна уредба; Създаване и поддържане на регистър на болните с туберкулоза всички форми в област Велико Търново; Периодично изготвя анализ на епидемиологичните показатели за туберкулоза и неспецифични белодробни болести в обслужвания район и оценява -качеството и ефективността на провежданите профилактични, диагностични, лечебни и рехабилитационни действия; Провежда широка и актуална здравно - просветна дейност в обслужвания от Дружеството район; Извършва трудово - лекарска експертиза на временната и трайна нетрудоспособност на лицата с пневмо - фтизиатрични заболявания; В Дружеството може да се извършва научна дейност, клинични и терапевтични изпитвания в областта на пневмо - фтизиатрията; разкрива легла за долекуване, продължително лечение и рехабилитация; Дружеството не може да извършва търговска дейност, освен за нуждите на осъществяваните от него медицински дейности и за обслужване на пациентите”

е) Чл. 6 се изменя и добива следната редакция :

«Чл.6 СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД – град Велико Търново е правоприемник на активите и пасивите на публично здравно заведение "Областен диспансер за пневмо - фтизиатрични заболявания със стационар "Д-р Трейман" - Велико Търново" ЕООД по баланса му към 31.08.2010 г.

ж) Чл. 9, ал. 1 се изменя и добива следната редакция:

„Чл. 9 /1/ Капиталът на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД е в размер на 252 900 (двеста петдесет и две хиляди и деветстотин) лева).

з) §2 от Заключителните разпоредби се допълва и добива следното съдържание:

„§2 Настоящият учредителен акт е приет с Решение на ОбС – гр.Велико Търново № 214/14.09.2000г., изменен с Решение № 1087/21.09.2006 година, изменен с Решение № 1042/19.08.2010 година на Общински съвет – гр. Велико Търново.

4. Възлага на Управителя на „Областен диспансер за пневмо – фтизиатрични заболявания със стационар - Д-р Трейман - Велико Търново” ЕООД да извърши регистрация на извършените изменения в Учредителния акт на „Областен диспансер за пневмо – фтизиатрични заболявания със стационар - Д-р Трейман - Велико Търново” ЕООД приет с № 214/14.09.2000г., изменен с Решение № 1087/21.09.2006 година на Обшински съвет Велико Търново.

5. Възлага на Управителя на „Областен диспансер за пневмо – фтизиатрични заболявания със стационар - Д-р Трейман - Велико Търново” ЕООД да внесе информация за предприетите действия по изпълнение на Решението.

Приложение: Учредителен акт на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО Постъпило заявление от Управителя на „ОДПЗС - В. Търново” ЕООД за промяна на учредителен акт на търговското дружество, Вх. № 3185/16.08.2010 г.;

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 5:

Стефан Стоянов - за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1043

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във вр. с чл. 10 т.З от ЗЛЗ, във вр. с чл. 26, чл. 101 ал.1 и ал.6, чл.104 и чл. 38 от ЗЛЗ, чл.119, ал.4, и чл.137, ал.1, т.1 от ТЗ, § 70, ал.1 от ПЗР на ЗЛЗ и чл.18, т.3 от „Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества”, Великотърновски Общински съвет приема:

1.На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във вр. с чл. 10 т.З от ЗЛЗ, във вр. с чл. 26, чл. 101 ал.1 и ал.6, чл.104 и чл. 38 от ЗЛЗ, чл.119, ал.4, и чл.137, ал.1, т.1 от ТЗ, § 70, ал.1 от ПЗР на ЗЛЗ и чл.18, т.3 от „Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества” Великотърновски Общински съвет променя фирменото наименование от „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД като занапред дружеството осъществява дейността си с наименование „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД.

2. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във вр. с чл. 10 т.З от ЗЛЗ, във вр. с чл. 26, чл. 101 ал.1 и ал.6, чл.104 и чл. 38 от ЗЛЗ, чл.119, ал.4, и чл.137, ал.1, т.1 от ТЗ, § 70, ал.1 от ПЗР на ЗЛЗ и чл.18, т.3 от „Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества” Великотърновски Общински съвет променя предмета на дейност със следното съдържание: спешна психиатрична помощ; диагностика и лечение на лица с психични разстройства; периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж; психотерапия и психо-социална рехабилитация; психиатрична и психологична експертна дейност; създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147а, ал. 1 от Закона за здравето; промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението; информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве; научноизследователска дейност в областта на психичното здраве; откриване на легла за диагностичен и лечебен престой; предоставяне на социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

3. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във вр. с чл. 10 т.З от ЗЛЗ, във вр. с чл. 26, чл. 101 ал.1 и ал.6, чл.104 и чл. 38 от ЗЛЗ, чл.119, ал.4, и чл.137, ал.1, т.1 от ТЗ, § 70, ал.1 от ПЗР на ЗЛЗ и чл.18, т.3 от „Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества” Великотърновски Общински съвет изменя Учредителния акт на дружеството, както следва:

а) Заглавната част на Учредителния акт да добива следната редакция „УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД”;

б) Чл. 1 се изменя и добива следната редакция:

„Чл. 1 Настоящият Учредителен акт урежда възникването, устройството, дейността и прекратяването на „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД, наричан по-долу накратко „Дружеството”, в съответствие с действащото законодателство в РБългария”.

в) Чл. 2 се изменя и добива следната редакция:

„Чл. 2 „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД се учредява на основание чл.113 от ТЗ, чл.21 ал.1 т.9 от ЗМСМА, във вр. с чл. 10 т.З от ЗЛЗ, във вр. с чл. 26, чл. 101 ал.1 и ал.6, чл.104 и чл. 38 от ЗЛЗ, Заповед на Министъра на здравеопазването № РД 20-46 / 04.08.2000 г. и чл. 11 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества на Общински съвет- гр. Велико Търново и решение № 215/14.09.2000 г. на Общински съвет-Велико Търново.”

г) Чл. З се изменя и добива следната редакция:

„Чл. 3 Наименованието на дружеството е „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД.”

д) Чл. 5 се изменя и добива следната редакция:

„Чл. 5 Предметът на дейност на „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД е: спешна психиатрична помощ; диагностика и лечение на лица с психични разстройства; периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж; психотерапия и психо-социална рехабилитация; психиатрична и психологична експертна дейност; създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147а, ал. 1 от Закона за здравето; промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението; информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве; научноизследователска дейност в областта на психичното здраве; откриване на легла за диагностичен и лечебен престой; предоставяне на социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите”.

е) Чл. 6 се изменя и добива следната редакция :

„Чл. 6 „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД е правоприемник на активите и пасивите на публично здравно заведение "Диспансер за психични заболявания, Велико Търново, по баланса му към 31.08.2000 г.”;

ж) Чл. 9, ал. 1 се изменя и добива следната редакция:

„Чл. 9 /1/ Капиталът на „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД е в размер на 15 000 лв./ петнадесет хиляди лева/.”;

з) §2 от Заключителните разпоредби се допълва и добива следното съдържание:

„§2 Настоящият учредителен акт е приет с Решение на ОбС -гр. В. Търново № 215/14.09.2000 г., изменен и допълнен с Решение на ОбС – Велико Търново № 1043/19.08.2010 г.”.

4. Възлага на Управителя на „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД да извърши регистрация на извършените изменения в Учредителния акт на „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД приет с Решение № 215/14.09.2000г. на Обшински съвет Велико Търново.

5. Възлага на Управителя на „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД да внесе информация за предприетите действия по изпълнение на Решението.

Приложение: Учредителен акт на „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Постъпила молба предложение от Управителя на „ОДКВЗС-В. Търново” ЕООД за преобразуване и пререгистрация на дружеството и промяна на учредителния акт на търговското дружество, Вх. № 3186/16.08.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 6:

Стефан Стоянов - за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1044

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във вр. с чл. 10 т.За от ЗЛЗ, във вр. с чл. 26а, чл. 101 ал.1 и ал.6, чл.104 и чл. 38 от ЗЛЗ, чл.119, ал.4, и чл.137, ал.1, т.1 от ТЗ, § 70, ал.1 от ПЗР на ЗЛЗ и чл.18, т.3 от „Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества”, Великотърновски Общински съвет:

1.На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във вр. с чл. 10 т.За от ЗЛЗ, във вр. с чл. 26а, чл. 101 ал.1 и ал.6, чл.104 и чл. 38 от ЗЛЗ, чл.119, ал.4, и чл.137, ал.1, т.1 от ТЗ, § 70, ал.1 от ПЗР на ЗЛЗ и чл.18, т.3 от „Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества” Великотърновски Общински съвет променя фирменото наименование от „Областен диспансер за кожно – венерически заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД като занапред дружеството осъществява дейността си с наименование „ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД .

2. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във вр. с чл. 10 т.За от ЗЛЗ, във вр. с чл. 26а, чл. 101 ал.1 и ал.6, чл.104 и чл. 38 от ЗЛЗ, чл.119, ал.4, и чл.137, ал.1, т.1 от ТЗ, § 70, ал.1 от ПЗР на ЗЛЗ и чл.18, т.3 от „Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества Великотърновски Общински съвет променя предмета на дейност със следното съдържание: диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични дерматологични заболявания; периодично наблюдение на лица с кожни и венерически заболявания, включително животозастрашаващи булозни дерматологични заболявания (форми на пемфигус); диагностика, лечение и профилактика на лица със сексуално предавани инфекции; периодично изготвяне на анализ на епидемиологичните показатели за сексуално предаваните инфекции и оценка на качеството и ефективността на провежданите диагностични, лечебни, профилактични и рехабилитационни дейности; експертна дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания; промоция, превенция и подобряване на сексуалното здраве на населението и на кожно-венерическите заболявания; информиране на обществеността по проблемите на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания; научно-изследователска дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания; откриване до 10 легла за диагностичен и лечебен престой; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

3. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във вр. с чл. 10 т.За от ЗЛЗ, във вр. с чл. 26а, чл. 101 ал.1 и ал.6, чл.104 и чл. 38 от ЗЛЗ, чл.119, ал.4, и чл.137, ал.1, т.1 от ТЗ, § 70, ал.1 от ПЗР на ЗЛЗ и чл.18, т.3 от „Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества Великотърновски Общински съвет изменя Учредителния акт на дружеството, както следва:

а) Заглавната част на Учредителния акт да добива следната редакция „УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА „ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД”;

б) Чл. 1 се изменя и добива следната редакция:

„Чл. 1 Настоящият Учредителен акт урежда възникването, устройството, дейността и прекратяването на „ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД, наричан по-долу накратко „Дружеството”, в съответствие с действащото законодателство в РБългария”.

в) Чл. 2 се изменя и добива следната редакция:

„Чл. 2 „ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД се учредява на основание чл.113 от ТЗ, чл.21 ал.1 т.9 от ЗМСМА, във вр. с чл. 10 т.За от ЗЛЗ, във вр. с чл. 26а, чл. 101 ал.1 и ал.6, чл.104 и чл. 38 от ЗЛЗ, Заповед на Министъра на здравеопазването № РД 20-48/04.08.2000 г. и чл. 11 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества на Общински съвет- гр. Велико Търново и решение № 213/14.09.2000 г. на Общински съвет-Велико Търново.”

г) Чл. З се изменя и добива следната редакция:

„Чл. 3 Наименованието на дружеството е „ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД.”

д) Чл. 5 се изменя и добива следната редакция:

„Чл. 5 Предметът на дейност на „ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ” ЕООД е: диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични дерматологични заболявания; периодично наблюдение на лица с кожни и венерически заболявания, включително животозастрашаващи булозни дерматологични заболявания (форми на пемфигус); диагностика, лечение и профилактика на лица със сексуално предавани инфекции; периодично изготвяне на анализ на епидемиологичните показатели за сексуално предаваните инфекции и оценка на качеството и ефективността на провежданите диагностични, лечебни, профилактични и рехабилитационни дейности; експертна дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания; промоция, превенция и подобряване на сексуалното здраве на населението и на кожно-венерическите заболявания; информиране на обществеността по проблемите на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания; научно-изследователска дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания; откриване до 10 легла за диагностичен и лечебен престой; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите”.

е) Чл. 6 се изменя и добива следната редакция :

„Чл. 6 „ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД е правоприемник на активите и пасивите на публично здравно заведение "Диспансер за кожни и венерически болести, Велико Търново, по баланса му към 31.08.2000 г.”;

ж) Чл. 9, ал. 1 се изменя и добива следната редакция:

„Чл. 9 /1/ Капиталът на „ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД е в размер на 14 000 лв. /четиринадесет хиляди лева/.”;

з) §2 от Заключителните разпоредби се допълва и добива следното съдържание:

„§2 Настоящият учредителен акт е приет с Решение на ОбС -гр. В. Търново № 213/14.09.2000 г., изменен и допълнен с Решение на ОбС – Велико Търново № 1044/19.08.2010 г.”.

4. Възлага на Управителя на „Областен диспансер за кожно – венерически заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД да извърши регистрация на извършените изменения в Учредителния акт на „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД приет с Решение № 213/14.09.2000г. на Обшински съвет Велико Търново.

5. Възлага на Управителя на „Областен диспансер за кожно – венерически заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД да внесе информация за предприетите действия по изпълнение на Решението.

Приложение: Учредителен акт на „ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 43 от НРПУРОИ, Вх. № 3175/11.08.2010 г.

Г-жа МАРИНЕЛА ДЖАРТОВА: Става дума за имот частна собственост, който се намира на ул. „Ильо войвода”. Той се разширява поради бъдещи инвестиционни намерения на собствениците. За сметка на УПИ 1 от квартал 38, който е общинска собственост и представлява междублоково пространство. В предложението всичко е описано. Целта е бъдещата застройка да има сервитут.

Предложението беше подложено на поименно гласуване:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – въздържал се, Илия Велков – въздържал се, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 4 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1045

На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Велико Търново:

1. Дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот в обхвата на разработка, приета с решение №91 по протокол №9 от 16.06.2010 г. на ЕСУТ, като:

1.1. Община Велико Търново прехвърля на Момка Петрова Манолова с адрес гр. Велико Търново, ул. „Ильо войвода” №11, правото на собственост върху част от общински имот, представляващ УПИ І от кв.138 по ПУП на гр. Велико Търново или поземлен имот с идентификор №10447.503.78 по КК и КР на гр. Велико Търново, актуван с акт за частна общинска собственост №4729/23.07.2010 г., целият с площ от 14 281 кв.м., а само площта на прехвърляемата част е в размер на 163,00 /сто шестдесет и три/ кв.м., срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 34 556 /тридесет и четири хиляди петстотин петдесет и шест/ лева без начислен ДДС.

2. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот.

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, кв. „Асенов”, Вх. № 3176/11.08.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 8:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Пламен Цанев – въздържал се, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Росен Иванов – въздържал се, Филип Евтимов – въздържал се, Николен Стойнов – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Пламен Петров – въздържал се, Милен Михов – въздържал се, Николай Цонев – въздържал се, Камен Алексиев – за.

Предложението беше отхвърлено с 11 „за”, 1 „против”, 14 „въздържали се”.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Как ще пълним бюджета, когато става дума за един буренясал терен, за който са се появили някакви намерения, които съвсем не са сигурни. На тази цена може би няма да се продаде. Това са 100 000 лв. и не разбирам защо го отхвърляте с „въздържал се”, без да е ясно какви са мотивите. Защо отказваме тези пари като общински приход? Вероятно през месец ноември ще се наложи още една актуализация, защото няма да изпълним общинските приходи. Нищо, че събираме 120 % данъци, стари, просрочени задължения. Не виждам логика в това гласуване, ако трябва да се отложи, да се обсъди отново в ПК. Пак ще кажа: не е краят на 2008 г., когато се чакаше на опашка за закупуване на терени. Сега ние сме на опашка. Ако не го осъзнаете, ще стане още по-лошо, защото няма да имаме средства да изпълним Инвестиционната си програма и плащанията. Тогава ще трябва да режем отнякъде общински пари и може би ще приложим това, което беше предложено от ДПС.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Така е когато правим извънредни сесии, когато половината от нас са в отпуска и аз не съм присъствал на заседания на ПК и едва днес, в 16 часа ме занимават с въпроси, които трябва да разгледаме в 17 часа, затова гласувах „въздържал се”. До т. 6 можеше да бъдат разгледани тук, всички останали точки, можеше да се разгледат на редовната комисия. Аз затова гласувах „въздържал се” за всички точки след точка 6. Смятам, че всички точки след точка 6 трябваше да се отложат, затова предлагам тази точка да се внесе отново на следващата сесия.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО Предаване на имоти на Консорциум „Строител-2006”, Вх. № 3178/12.08.2010 г.

Г-н ИВАН ВЕЛИЧКОВ ИВАНОВ: Аз предлагам тази точка също да се отложи за следващата сесия, тъй като ситуацията тук е много сложна и да може колегите да се запознаят с нея до следващата сесия.

Предложението за отлагане на точката беше прието с 19 „за”, 3 „против”, „въздържали се” няма.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Намаляване началната цена за приватизация на общинско търговско дружество „Пиено” ЕООД – Лясковец, Вх. № 3190/16.08.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 10:

Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – въздържал се, Филип Евтимов – за, Тодор Тодоров – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1046

На основание чл. 3 ,ал. 3, т. 2 , чл.4 , ал. 4 и чл. 32, ал.2,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 46,ал.1,т. 5 от ЗДДС, чл. 5, чл. 6,ал.1 и чл.14,ал.4 от Наредбата за търговете и конкурсите и решения №№ 711/24.09.2009 г. , 847/18.03.2010 г. и 897/22.04.2010 г. на Общински съвет – В. Търново, Великотърновски общински съвет

1.Намалява с 50 / петдесет / на сто приетата с решение № 847/18.03.2010 г. начална цена за продажба на 945 дяла, представляващи 100 процента от капитала на общинско търговско дружество „ПИЕНО” ЕООД – гр. Лясковец и определя нова начална цена за продажба на същите в размер на 175 000 лева . Сделката е освободена от ДДС.

2. Определя начин за продажба на посочените в т.1 дялове от дружеството - “търг с явно наддаване” при стъпка в размер на 17 500 лева над определената начална цена.

3.Търгът да се проведе при следните условия : дата на търга 21 дни след датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник” ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

4.Утвърждава тръжна документация и договор за продажба на дружеството. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 600 лева /с ДДС/. Цената на тръжната документация да се заплаща в “Общинска банка ” АД - клон Велико Търново по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се получава от кандидатите за участие или нотариално упълномощени от тях лица в стая 419 на Общината, след представяне на документ за извършено плащане.

5. За допускане до участие в търга кандидатите следва да внесат депозит в размер на 52  500 лева. Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при“ОБЩИНСКА БАНКА”АД - клон Велико Търново,BIC код SOMBBGSF.

6.Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на дружеството да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач.

При заявено желание от страна на купувача плащането може да бъде разсрочено при следните условия: начална вноска не по-малка от 30 на сто от определената цена; издължаване на остатъка в срок до 24 месеца, считано от датата на сключване на договора на равни 3 или 6 месечни вноски; при закъснение от графика за плащане върху неиздължената част започва да се начислява законна лихва /ОЛП плюс 10 /; при забава с повече от 30 дни продавача има право едностранно да прекрати договора без да дължи връщане на получените суми; собствеността върху дяловете се прехвърля след окончателното изплащане на цената.

Дължимата сума, представляваща разликата между договорената цена / начална вноска / и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG 50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка”АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

7.Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на дружеството до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .

8.Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за дружеството по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9.При неявяване на купувачи, повторен търг за дружеството да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Гласувах „против” предложението, тъй като това, че няма кой да купува, не значи, че ние трябва да слизаме дори под себестойност, само за да реализираме сделка. По повод на точката, която мина, искам да изразя своето мнение, че за мен това е едно скандално предложение и е абсолютно тенденциозно разграбване на Общината.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на трудовото правоотношение на Васил Господинов Байнов- директор на Общинска агенция за приватизация, Вх. № 3191/16.08.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 11:

Предложението беше прието с 23 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1047

На основание чл. 328 ал.1 т. 10 от КТ и писмо-указание изх.№ 441006/02.08.2010 г. на НОИ-РУСО В. Търново и на основание чл. 11, ал. 1 от Правилника за дейността на общинската агенция за приватизация, Великотърновски общински съвет

1.Освобождава ВАСИЛ ГОСПОДИНОВ БАЙНОВ от длъжността „Директор на Общинска агенция за приватизация” и произтичащото от тази длъжност задължение за участие в органа за управление на Общинска агенция за приватизация – Надзорен съвет за приватизация и следприватизационен контрол , считано от 10.04.2010 година.

 

 

Заседанието беше закрито в 19.40 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

        /Р. СТЕФАНОВА/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ………………

ТОДОР ТОДОРОВ………………….

МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ………….

ИВАЙЛО ИВАНОВ…………………