ПРОТОКОЛ № 73

 

От седемдесет и трето заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 16.09.2010 г. от 9.20 часа в залата на Община Велико Търново.

 

Присъстваха 35 общински съветника. Отсъстваха г-жа Розалия Кузманова и г-н Ивайло Любенов.

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Александър Чокойски, който даде думата на общинските съветници за предложения и изказвания по проекта за дневен ред.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Искам да направя предложение за включване на ново предложение в дневния ред. От днес тече Европейската седмица на мобилността. Много европейски градове се включват като участници или като подкрепящи тази проява с многогодишна традиция. По инициатива на Министъра на околната среда 22 септември се предвижда да бъде обявен от подкрепящи градове като ден без автомобили. По този повод Програма СИНДИ предлага едно обръщение на Великотърновския общински съвет до гражданите. Предлагам като точка последна от дневния ред на днешното заседание да разгледаме един проект за обръщение по повод Европейската седмица на мобилността. Материалът е тук и през почивката ПК по ЗСД може да се запознае и да си каже становището.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да задам въпрос към г-н Председателя: Защо не виждам моето предложение за изслушване на Управителя на „Инвестстрой”, включено в проекта за дневния ред? Защо към проекта за дневен ред не виждам сигнала, който беше подаден към ПК по ПГОБК предвид сериозността му? Там беше подчертано, че се търси бърза и адекватна реакция от страна на ОбС.

Г-н Чокойски подложи на гласуване включването (като последна точка от дневния ред) на предложението, направено от г-н Стефанов. С 29 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма предложението беше включено в дневния ред.

Целият дневен ред беше приет с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на Информация за дейността на търговските дружества със 100 % общинско участие за 6 – месечието на 2010 г., Вх. № 3187/ 16.08.2010 г.
 2. Даване на съгласие за извършване на разход от „МДОЗС – Велико Търново”, Вх. № 3209/ 27.08.2010 г.
 3. Даване на съгласие за извършване на разход от „Инвестстрой - 92” ЕООД, гр. Велико Търново, Вх. № 3248/ 08.09.2010 г. и Вх. № 3219/ 01.09.2010 г.
 4. Промяна в Инвестиционната програма на Община Велико Търново, Вх. № 3221/ 02.09.2010 г.
 5. Приемане на Отчет и План за действие на Областен съвет по наркотични вещества, Вх. № 3222/ 02.09.2010 г.
 6. Предложение за промяна на таксите за детските градини, Вх. № 3122/ 14.07.2010 г.
 7. Питане от инж. Димитър Захариев – общински съветник, Вх. № 3155/ 03.08.2010 г.
 8. Одобряване на ЧИ на ПУП, кв. 336, гр. Велико Търново, Вх. № 3224/ 03.09.2010 г.
 9. Одобряване на ЧИ на ПУП, местност „Устито”, гр. Дебелец, Вх. № 3239/ 03.09.2010 г.
 10. Одобряване на ЧИ на ПУП, местност „Маринкините мостчета”, с. Леденик, Вх. № 3240/ 03.09.2010 г.
 11. Учредяване на вещни права и сервитути, за ФвЕЦ, с. Самоводене, Вх. № 3246/ 07.09.2010 г.
 12. Предаване на имоти на Консорцум „Строител - 2006”, Вх. № 3242/ 03.09.2010 г.
 13. Публичен търг с тайнно наддаване за продажба на недвижим имот кв. 559, гр. Велико Търново, Вх. № 3241/ 03.09.2010 г.
 14. Публичен търг с тайнно наддаване за продажба на недвижим имот кв. 310, гр. Велико Търново, Вх. № 3243/ 07.09.2010 г.
 15. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, Вх. № 3244/ 07.09.2010 г.
 16. Отдаване на под наем на имот общинска собственост на лекари и лекари по дентална медицина, Вх. № 3152/ 30.07.2010 г.
 17. Предложение относно Извършване на ремонт в обект общинска собственост, Вх. № 3151/ 30.07.2010 г.
 18. Предварително съгласие по реда на чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ, Вх. № 3223/ 03.09.2010 г.
 19. Вземане на решение за начина на ползване на дървесина от ОбГФ за 2010 г., Вх. № 3226/ 03.09.2010 г.
 20. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 3227/ 03.09.2010 г.
 21. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 3228/ 03.09.2010 г.
 22. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 3229/ 03.09.2010 г.
 23. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 3230/ 03.09.2010 г.
 24. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 3231/ 03.09.2010 г.
 25. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 3232/ 03.09.2010 г.
 26. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 3233/ 03.09.2010 г.
 27. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 3234/ 03.09.2010 г.
 28. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 3235/ 03.09.2010 г.
 29. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 3236/ 03.09.2010 г.
 30. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 3237/ 03.09.2010 г.
 31. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 3238/ 03.09.2010 г.
 32. Предложение за опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Нели Иванова Симеонова, Вх. № 3214/31.08.2010 г.
 33. Предложение относно извършени разходи от д-р Румен Рашев, Вх. № 3144/ 29.07.2010 г.
 34. Промени в Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на ППС на територията на гр. Велико Търново, Вх. № 3147/ 30.07.2010 г.
 35. Промени в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, относно ползване на дневен платен паркинг в двора на Старо ВНВУ, Вх. № 3160/ 04.09.2010 г.
 36. Промени в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, относно ползване на дневен платен паркинг на ул. „Крайбрежна” № 4, Вх. № 3249/ 08.09.2010 г.
 37. Определяне на разходи по прилагане на техническо средство /скоба/, Вх. № 3164/ 05.08.2010 г.
 38. Определяне на разходи за едно преместване на неправилно паркирано ППС, Вх. № 3163/ 05.08.2010 г.
 39. Отреждане на места за ведомствен паркинг, Вх. № 3159/ 04.09.2010 г.
 40. Отреждане на места за дневен паркинг съгласно НРСППППС – ул. „Крайбрежна” № 47, Вх. № 2997/ 09.06.2010 г.
 41. Отреждане на места за дневен паркинг съгласно НРСППППС – Старо ВНВУ, Вх. № 2998/ 09.06.2010 г.
 42. Одобряване на зони за кратковременно паркиране – пл. „Цар Асен”, Вх. № 2999/ 09.06.2010 г.
 43. Одобряване на зони за кратковременно паркиране – ул. „Ст. Стамболов” и пл. „Славейков”, Вх. № 3000/ 09.06.2010 г.
 44. Одобряване на зони за кратковременно паркиране – ул. „Ст. Стамболов” и пл. „Поборнически”, Вх. № 3001/ 09.06.2010 г.
 45. Одобряване на зони за кратковременно паркиране – ул. „Марно поле” 2-6 и пл. „Майка България”, Вх. № 3002/ 09.06.2010 г.
 46. Одобряване на зони за кратковременно паркиране – пл. „Марно поле”, Вх. № 3003/ 09.06.2010 г.
 47. Одобряване на зони за кратковременно паркиране – пл. „Марно поле - запад” № 14 - 26, Вх. № 3004/ 09.06.2010 г.
 48. Одобряване на зони за кратковременно паркиране – ул. „Цар Тодор Светослав” № 5-45, Вх. № 3005/ 09.06.2010 г.
 49. Одобряване на зони за кратковременно паркиране – пл. „Марно поле - Обръщало”, Вх. № 3006/ 09.06.2010 г.
 50. Одобряване на зони за кратковременно паркиране – пл. „Марно поле” 17-30 и „Цар Самуил” 2-6, Вх. № 3007/ 09.06.2010 г.
 51. Одобряване на зони за кратковременно паркиране – ул. „Ал. Стамболийски”, Вх. № 3008/ 09.06.2010 г.
 52. Одобряване на зони за кратковременно паркиране, Вх. № 3009/ 09.06.2010 г.
 53. Одобряване на зони за кратковременно паркиране – ул. „Христо Ботев” № 14 – 46, Вх. № 3010/ 09.06.2010 г.
 54. Одобряване на зони за кратковременно паркиране, Вх. № 3011/ 09.06.2010 г.
 55. Одобряване на зони за кратковременно паркиране – бул. „България” № 1-23 и ул „С. Румянцев”, Вх. № 3012/ 09.06.2010 г.
 56. Одобряване на зони за кратковременно паркиране, Вх. № 3013/ 09.06.2010 г.
 57. Одобряване на зони за кратковременно паркиране – ул. „Васил Левски” № 6-10 и ул. „А. Златаров” № 1-9, Вх. № 3014/ 09.06.2010 г.
 58. Одобряване на зони за кратковременно паркиране – пл. „Велчова Завера” и ул. „Опълченски” № 3, Вх. № 3015/ 09.06.2010 г.
 59. Одобряване на зони за кратковременно паркиране – ул. „Рафаел Михайлов” № 2-6 и ул. „Независимост”, Вх. № 3016/ 09.06.2010 г.
 60. Одобряване на зони за кратковременно паркиране – пл. „Славейков” и ул. „Ст. Стамболов” № 50, Вх. № 3058/ 09.06.2010 г.
 61. Предложение относно Програма „СИНДИ”.

Г-н Чокойски съобщи, че е постъпило искане от г-н Николай Тачев и прочете искането:

„Уважаеми г-н Чокойски, на основание чл. 97, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновския общински съвет след изчерпване на приетия дневния ред на заседанието на Великотърновския общински съвет на 16.09.2010 г. моля да ми се даде възможност да изложа мотивите си относно жалба по проведената процедура по Закона за обществени поръчки с предмет „Почистване и поддържане на улици, тротоари и други територии за обществено ползване в гр. В. Търново.”

С това отговарям на въпроса на г-н Димитров. В Председателския съвет обсъдихме неговото предложение за изслушване. Тъй като няма предвидена процедура за включване в дневния ред, аз мисля, че г-н Тачев е намерил най-доброто решение, за да не влезем в противоречие с Правилника. С това мисля, че въпросът за изслушването е решен.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Информация за дейността на търговските дружества със 100 % общинско участие за 6 – месечието на 2010 г., Вх. № 3187/ 16.08.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1048

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон, чл. 17 и чл. 19 т.1 от НУУПСВОЧКТД, Великотърновски Общински съвет

 

Приема информация за резултатите от дейността на Търговските дружества за шестмесечието на 2010г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за извършване на разход от „МДОЗС – Велико Търново”, Вх. № 3209/ 27.08.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1049

На основание чл.21 ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, т.3 от ЗОП, чл.1, ал.2, т.2, чл.3, ал.2 от НВМОП и чл.18, т.12 във връзка с чл.20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие на Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр. Велико Търново за извършване на разход със собствени средства на търговското дружество за закупуване на фиброгастроскоп – 1 бр. на стойност 40 000.00лв. без ДДС.

На основание чл.21 ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, т.3 от ЗОП, чл.1, ал.2, т.2, чл.3, ал. 2 от НВМОП и чл. 18, т.12 във връзка с чл. 20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, дава съгласие на Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр. Велико Търново за извършване на разход със собствени средства на търговското дружество за закупуване на хистероскоп – 1 бр. на стойност 40 000.00лв. без ДДС.

Задължава Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за извършване на разход от „Инвестстрой - 92” ЕООД, гр. Велико Търново, Вх. № 3248/ 08.09.2010 г. и Вх. № 3219/ 01.09.2010 г.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Аз не смятам, че моето изказване ще промени резултатите по тази точка, но ще гласувам против по една причина. Имайки предвид икономическата криза, в аргументите за закупуване на този нов товарен автомобил никъде не е доказано, че предприятието се нуждае от закупуването на този автомобил. В мотивите се акцентира върху това, че предприятието в последните години е на печалба и че и към тази година там има положителни финансови резултати. С една дума: той има пари, да прави каквото иска. Да, но след като нас ни питат и имайки предвид усложнената обстановка, която утре може да ни сервира всевъзможни неприятности относно разплащанията между предприятията, аз съм против. Отново подчертавам, никъде не се споменава, че на територията на община В. Търново „Инвестстрой 92” не успява в момента да се справи със сметосъбирането, че има нужда от такъв автомобил. Там навсякъде се говори, че няма проблем с наличната техника, че сметосъбирането в Общината се извършва нормално, в срокове и т.н. И в един момент: „всичко е наред относно целта и предназначението на нашето предприятие, но дайте да си купим още един автомобил”. По тази причина аз ще гласувам против.

Г-н МИРКО РОБОВ: Не ми става ясно от материалите по сесията за какво точно става въпрос. Иска се по договор този автомобил. Преди малко ми казаха, че договорът е по обществена поръчка, която изтича след няколко месеца, след което ще има нови условия, нови реалности. Това искам да си изясня: за тези няколко месеца до изтичането на договора ли се иска автомобилът или има някаква по-далечна перспектива?

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Двамата мои колеги маркираха общата картинка и затова ще бъда максимално кратък. Аз ще гласувам против това предложение предвид всички доводи, които изложиха колегите ми и заради това, че нямах възможност да изслушам г-н Тачев, с което той да защити своята лоялност като управител на дуржеството и да гарантира, че наистина защитава обществените и публичните ангажименти.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Преди известно време аз бях служител на това предприятие и по стечение на обстоятелствата се разделихме, но аз не ставам за това да кажа как е извършна процедурата. На предната точка щях да стана и да попитам колегите, когато приемахме работата на общинските дружества, с какво се промени работата на търговско дружество „Инвестстрой” след като „Комунално стопанство” беше влято и повечето от вас гласувахте за преминаване на „Комунално стопанство” в „Инвестстрой”? Аз задълбочено се запознах с бизнес програмата на това дружество. Искам да кажа, че приходите, които постъпват в дружеството към шестмесечието са 63 % от дейността на „Инвестстрой”. За какво говорим и как тогава вие се съгласихте да премине това предприятие? Не е ли това унищожаване и няма ли да тежи на съвестта на някои, които подкрепиха тези неща, че вече две търговски дружества ние затрихме през нашия мандат? Тогава се говореше, че сертификатът, който беше взел „Комунално стопанство” ще продължи да действа, но прочетох, че в момента се готви нов сертификат и той ще бъде и за „Комунално стопанство”, и за „Инвестстрой”. Кой ще плати средствата, които бяха дадени от „Комунално стопанство” за сертификата?

Предлага се да се закупи автомобил. Ще се купи автомобил, но договорът изтича на 1 август 2011 г. Помислете добре! Призовавам ви да не подкрепяте закупуването му, защото няма гаранция, че „Инвестстрой” ще спечели поръчката! По-късно ще говори управителят на „Инвестстрой” как е оттеглил жалбата си, аз тогава ще запазя правото си да се изкажа. Вместо да се увеличават заплатите на най-ниско категорийните работници, досега това не е извършено и аз задавам въпроса към ръководството на „Инвестстрой”: на кои категории са повишени заплатите, защото в комисиите се говореше от представителите на Общината и от представителите на „Инвестстрой”, че заплатите в „Комунално стопанство” са смешно ниски, а на категориите работници, които всъщност изпълняват тази дейност, са най-ниски в момента.

Какво пречи досегашният автомобил да изпълнява тази поръчка? Автомобилът даже е работил на две смени, тъй като той е с добри качества. В договора е записано, че трябва да бъдат два автомобила при провеждането на обществената поръчка. На няколко пъти ръководството на „Комунално стопанство” постави въпроса с какво да ги закупи, след като Общината му дължеше близо 200 000 лв. Мога да се съглася само ако се закупи автомобил втора употреба, който струва между 32 000 и 40 000 лв. Прав е г-н Стоянов, че сме в икономическа криза. Къде е гаранцията, че „Инвестстрой” ще спечели обществената поръчка следващата година? Не може за 8 месеца да се дават толкова пари за закупуване на такъв автомобил. Призовавам ви да не подкрепяте.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Ще се въздържа по тази сделка, защото считам, че дейността на това предприятие е пагубна от години, не само сега. Защото в условията на икономическа криза не е важно само да говорим откъде ще напълним бюджета чрез местни данъци и такси, но и да се запушват дупките, от които изтичат средства. От години инвестиционният контрол е занижен. През тази фирма изтичат стотици хиляди лева. Един пример с Хуманитарна гимназия. Тя беше ремонтирана преди няколко години, даде дефекти поради некачествено изпълнение на поръчката, което похаби фасадата и тя беше ремонтирана. Имаше едно уведомително писмо за корекция на покрива, който беше направен от фирмата на г-н Хаджихасан и неговия син, но изпълнението беше некачествено. Имаше уговорка с неговия син, който е управител на фирмата, но така и не беше направено това, а той вече дори не си вдига телефона.

Така че тази фирмата трябва да се прецизира от гледише на контрола. За мен от години не се осъществява качествен инвестиционен контрол, затова непрекъснато обновяваме финансирането на Инвестиционните програми. Това са моите съображения да не подкрепя, защото смятам, че фирмата трябва да прецизира своята дейност и тогава да заслужи това, което е необходимо за дейността й. Има една приказка, че кучето не бива да бъде хранено преди да лае и мисля, че така трябва да подхождаме към всяка една от фирмите, за да има наистина корекция в поведението на общинските предприятия.

Г-н ГАНИ ПАНТИЛЕЕВ: Не бих подкрепил тази точка по простата причина, че досега ОбС е давал разрешение само за стартиране на процедура за закупуване на каквито и да било съоръжения на различните дуржества. Във варианта, в който е предложено като точка 1, не бих подкрепил по причина, че ОбС само дава съглание. На нас ни се предлага цялата процедура, която е проведена. Мисля, че не е редно по този начин. Нека първо да се получи съгласие на ОбС, да се стартира процедура по ЗОП и тогава да ни се докладва кой е спечелил.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Част от изказванията на колегите може би трябваше да бъдат към точка 1, когато приемахме резултатите на търговските дружества за първото полугодие. Аз няма да ги коментирам, но исакм да кажа, че в ПК по ИВСПИ аз гласувах в подкрепа на предложението на ОбА и на управителя на търговското дружество. Лошото е, че имаше различия между това, което обсъждахме в ПК, и това, което се внесе сега. Аз обсъждах този въпрос и в първата комисия направихме забележката, която направи и г-н Гани Пантилеев и нас ни увериха, че това нещо е отпаднало и сега просто трябва да си дадем съгласието да дадем възможност на управителя на „Инвестстрой” да проведе обществена поръчка за закупуване на автомобил. Моля, ако е така, да се промени предложението за решение и да не се фиксира фирмата, от която да се купува.

Защо по принцип аз казвам, че подкрепям всякакви разумни инвестиции и мисля, че инвестицията на „Инвестстрой” е разумна? Едно търговско дружество не може да се развива, ако то не инвестира, и то значителен процент от приходите си. За да продължи договора си, „Инвестстрой” задължително трябва да има този автомобил. Дали ще спечели, не се знае, но за да участва, трябва да го има. Затова аз ще подкрепя предложението на ОбА, ако се подкрепи и отпадне конкретната фирма, от която да се купува. Управителят на „Инвестстрой” малко е избързал с нещата. Аз ще гласувам по принцип, а решението ще си го вземе „Инвестстрой”.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Предложението е преработено.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Г-н Рашков и г-н Пантилеев, от заседанието на вашата ПК, на което аз присъствах и оттеглих формата на това предложение, а не същината му, на следващия ден имаше ново, преработено предложение, съгласувано с Дирекцията по обществени поръчки, така че ОбС да даде принципно съгласие за закупуване на определен тип машина, с определени параметри, с която да може да се събират контейнерите. Тези неща са разгледани от експертите, това са неща, които са допустими в обявяването на една обществена поръчки и задължителни за управителя, който трябва да ги направи. Предложението до ОбС е онази рамка, която трябва да дадем на управителя, за да закупи такава техника.

Преди изказванията на г-н Рашков и г-н Пантилеев чухме няколко съветници, които могат да намерят хиляда доводи поради различни причини, че едно нещо не може да стане. Един имал причини, че не му била оправена гимназията, друг – че вече не е управител, трети – други причини, куп лични причини, изредени в началото на тази сесия от хора, които каквото и да предложим, винаги ще го преминат през собствените си виждания и интереси.

Защо е необходимо закупуването на втора сметосъбираща машина? Веднага се връщам на онзи искан довод, че може да се купи машина само ако има гаранция, че ще се спечели обществена поръчка. Сто процента корупционна практика. Който иска да даде гаранция, че една обществена поръчка ще спечели, има в душата си корупционни намерения. Само такъв човек може да измисли такова нещо. За радост, ОбС не може да даде такава гаранция. Евентуално такава гаранция би могъл да даде възложителят. Никога няма да дам и на никого не съм дал гаранция, че ще спечели обществена поръчка. В защита на „Инвестстрой” и на г-н Тачев: всички дейности досега и тези съображения, които бяха изказани срещу „Инвестстрой”, доказват правилността на вашето решение да слеем трите дружества. Вярно е, че „Инвестстрой”, който съществуваше преди няколко години имаше много проблеми – толкова много, че стигнаха до Прокуратурата и до осъдителна присъда на гл. счетоводител. Да не говоря за ниския контрол, който се осъществяваше там. Това нещо вече не съществува във фирмата. Второ, именно след обединението стана възможно дружеството не само да е на загуба, а да има възможност със собствени средства да купи такъв камион. Не го купуваме с общински пари, а със средства на дружеството, които то е успяло да спечели в резултат на дейността си.

Защо се стигна до това решение на дружеството за закупуване на такъв автомобил, който в нашата Наредба за управление на търговските дружества изисква принципно съгласие на ОбС? По Търговския закон това не се изисква, но ние сме го въвели – до 10 000 лв. да има съгласие на кмета на Общината, над 10 000 лв. – съгласие на ОбС за извършване на инвестиционни разходи. След като беше слято дружеството, инж. Тачев оглави и тази дейност и беше направен един много точен анализ във връзка и с новите изисквания във връзка с изграждането на ново депо и съществуващия Закон за депониране на твърдите битови отпадъци. Както знаете, ние трябва да изградим ново депо. Твърде вероятно е това депо да бъде на границата между с. Шереметя и с. Драгижево. Казвам го, защото вчера е приключило делото на Върховния съд по обжалването на оценката за въздействие на околната среда от заинтересована група. Твърде вероятно е, след като не са приети доводите на обжалващата страна, да бъде потвърдена заповедта на директора на РИОС, който утвърждава предложения доклад за оценка въздействието на околната среда. С това площадката между Драгижево и Шереметя отваря възможността да се разработват съответните планове и да се получат европейски средства за изграждане на съвременно регионално депо, което ще доведе до влизане на шестте общини в рамките на европейското и на българското законодателство. Всички населени места в Общината трябва да извозват твърдите си битови отпадъци на това депо. Постепенно върви процедура на закриване на всички депа в населенитте места. По отношение на В. Търново няма да има проблем с увеличаване на транспортното разстояние до едно ново сметище, но за населените места около В. Търново това ще е проблем. Пред нас стоеше дилемата дали да изграждаме претоварни станции – т.е. станции, в които едно камионче или няколко малки камиончета да возят отпадъка. Там отпадъкът се трупа в един контейнер и със специален голям камион се извозва на сметището. Или да увеличим броя и обема на камионите, които ще извозват отпадъка от тези населени места.

Аз благодаря на инж.Тачев, че веднага след като пое управлението на влятото дружество направи този стриктен анализ и той ще стане част от плана за управление на твърдите битови отпадъци в община В. Търново, т.е. е икономически по-изгодно е не да строим претоварни станции на територията на Общината на разстояние 30-35 км, а да увеличим на три камиона (минимум два), с които да бъде извършвана дейността. Те да бъдат с определен обем и да могат да поемат определен обем отпадъци. Необходими са ни и малко повече контейнери, които ще бъдат купени, защото те са общинска собственост (не както в гр. В. Търново). С такава транспортна и организационна схема, която трябва да стане част от нашия план за управление на твърдите битови отпадъци, ние ще можем да влезем напълно в норма и по отношение на събирането на отпадъците извън гр. В. Търново, Беляковец и Арбанаси, които се обслужват по концесия от фирма „Титан”. Всички останали места се обслужват по обществена поръчка от „Комунално стопанство”. Това е причината да ви предложим закупуването на нов камион, защото само с един не може да се отговори на условията – обемът е прекалено голям. Радвам се, че това може да стане със средства на дружеството, а не със средства на общинския бюджет. Закупуването сега на камион от „Комунално стопанство” ще му даде възможност да отговори напълно на изискванията на обществена поръчка, която ще изтече следващата година, така че когато изтече договорът на „Комунално стопанство” да имаме договор с нов изпълнител по обществена поръчка. Ако „Комунално стопанство” има само един камион, ще отпадне още на предварителния подбор, защото задължително в обществената поръчка ще има изискване минимум два камиона. Това е предимството, което ние даваме на нашето дружество. Иначе е безсмислено да чакаме да спечели. Ако няма два камиона, няма да може да спечели и тогава пак ще има въпроси защо не е предпочетена общинската фирма, която си е наша. Разходите в търговското дружество трябва да бъдат напълно оптимални, разбира се, да се харчат пари за извършване на дейността, а не за управителя на канцеларията на управителя.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Искам да ви кажа, че това ново предложение е входирано и вх. № е 3248 от 8 септември 2010 г.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Не приемам логиката, че ние забраняваме на нашето дружество да инвестира в собственото си дружество и да развива пазарното присъствие на това дружество. Не разбирам такава логика, освен ако тя не е да ликвидираме това дружество. Ето защо аз съм привърженик на това, което се предлага: да дадем възможност на това търговско дружество да инвестира, да дадем свобода на този управител, който е направил едно предложение. В документите са посочени параметрите на сделката – около 106 000 лв. без ДДС, на лизинг, при 20 % първоначална вноска. Дружеството ясно е направило сметка, че то може да обслужва този лизинг и при сегашните условия. Кметът го каза: ако сега не дадем възможност да се закупи тази машина, дружеството няма да спечели обществената поръчка 100 %, ако му дадем тази възможност, има шансове да я спечели. Затова аз подкрепям тази сделка.

За съжаление, може би грешно сме разбрали, но ние от ПК разбрахме, че това решение ще даде старт на процедурата, а всъщност до голяма степен процедурата е извършена и този подбор е направен. Това поражда определени процедурни задръжки поради съществуващата досега практика – че ние даваме принципно решение и след това следва процедура. Но ако сложим пред икономическата изгода и изгодата на дружеството тези наши задръжки, ние ще допуснем грешка, защото ще поставим под въпрос реализирането на един инвестиционен проект на едно дружество, което трябва да съществува, което има място в дейността на общинската икономика и трябва да бъде подкрепено. Затова аз моля точно да ни кажете какво ще гласуваме като текст.

Подкрепям тази инициатива и тази сделка, която „Инвестстрой” иска да реализира, мисля, че тя е разумна, перспективна и поносима за дружеството.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Когато става дума за личен интерес: аз не притежавам гимназията, аз работя там, децата на В. Търново учат там и по ремонтите се харчат публични средства. Така че моят личен мотив тук е изключен, а ако искате да разберете за проблемите в инвестиционния контрол по системата, обадете се на директорите на училищата, за да ви кажат какви проблеми възникват именно на базата на занижен инвестиционен контрол. А какво да кажем за усвояването на средствата по пътния заем? Всички вървим по улиците и тротоарите, които се напукаха веднага или година след това. Всичко това е именно поради занижения контрол: и какво се влага като материали, и как се извършва, и по количествено-стойностни сметки, по които там се играе. Така че инвестиционната програма и нейният контрол по усвояването наистина е една голяма дупка в бюджета. Оттам изтичат с години. Аз не мога да кажа как се извършва контролът сега от г-н Тачев. Мога да говоря общо, през изтеклите години, но наистина там има голям проблем с контрола по влагането на парите по Инвестиционната програма. Това беше моя личен мотив, ако има такъв – че работя в това училище. Но аз мога да говоря за всяко друго, където също има проблем.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Г-н Кмете, не мога да не Ви репликирам. Запознат ли сте със съдържанието на материала, който е внесен от Ваше име, но е подписан от заместник-кмета д-р Иво Найденов. Аз не знам практиката не е ли такава този, който внася материалите, да присъства в залата? Аз много добре Ви слушах и чух, че Вие говорихте за „Комунално стопанство”, а не за „Инвестстрой”. Ако не сте запознат, много Ви моля, оттеглете становището си. Става въпрос за „Инвестстрой”, а не за „Комунално стопанство”, за което говорехте. Искам да Ви кажа, че това предприятие беше ликвидирано лично от вас преди известно време.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: На репликата на г-н Михов. Мисля, че това, което е направил управителят, е една добра практика и нека да я въведем, но мисля, че всички управители правят това. Управителят е направил едно задълбочено маркетингово проучване и не иска от вас съгласие да похарчи 150 000 лв. за една машина, а е посочил точно какво иска на базата на съществуващите неща на пазара, със съществуващите възможности. Сделката не е извършена – той иска да извърши такава сделка на базата на проучване, което мисля, че повечето от вас не се съмняват, че г-н Тачев е извършил задълбочено, перфектно, защото познават работата му най-малко като председател на предишния Общински съвет. Той е извършил абсолютно точно и коректно проучването. Дори беше засилил малко предложението, което ОбС трябва да вземе, тъй като решението не може да бъде обвързано с марки камиони и т.н. и тази информация трябва да е в експозитивната част. Търсил е най-доброто, което може да изпълни дейността на дружеството, така че не бива да го укоряваме, а трябва да го похвалим.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Изказването на Кмета ме провокира дотолкова, доколкото говорим за маркетинг. Аз твърдя, че предложението не е пълно. Когато говорим за маркетинг, ние трябва да имаме няколко предложения, от които да се спрем на едно - това, което е най-доброто; това, което казаха колегите – че има вариант с втора употреба. Когато говорим за втора употреба, можем да говорим и за автомобил на една година, но с изключително по-ниска стойност. За мен това е маркетинг, това е нещото, за което трябва да има аплодисменти в посока на управителя – да има варианти, на които ние да се спрем.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по точка 3. Предложението беше прието с 26 „за”, 3 „против” , 3 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1050

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, т.3 от ЗОП, чл.1, ал.2, т.2 от НВМОП и чл. 18, т. 12 във връзка с чл. 20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет дава съгласие на Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД гр.ВеликоТърново за извършване на разход със собствени средства на дружеството за закупуване на фабрично нов автомобил за сметосъбиране за нуждите на дейността по сметоизвозване извършвана от дружеството с повдигащо устройство за обслужване на контейнери тип „Бобър”-1.1къб.м. и кофи тип „Мева”-110л.-240л. и общ полезен обем 9,5 куб.м. и следните минимални технически характеристики: Двигател , отговарящ на изискванията на Euro4, Common RailDiesel Turbo 4 цилиндров,

работен обем(см3) до 5200

мощност (kW/к.с.) до 140/190 при 2300 об./мин.

предавателна кутия - шест степенна

една задна предавка

допустимо общо тегло до 7500 кг.

Обем на резервоара(л) 100

Стандартна екипировка ABS

Централно заключване

Електрически стъкла

Сервоусилвател на волана

Моторна спирачка

Радио касетофон

Вентилационен отвор

Регулируема кормилна колона

Тахограф

Повдигаща се задна камера
Капацитет на коша 1,5 м3 – самопочистващ се
Времетраене за един работен цикъл 25-35 сек
Уплътнение Специално конструирано непромокаемо уплътнение между повдигащата се задна част и товарния фургон
Заключване Хидравлично посредством обратно притискане от два хидравлични цилиндъра
Товарна височина 900-1000 мм
Пресоване на товара Посредством бутало с обратно движение
Разтоварване Посредством бутало – изтласквач, задвижвано от телескопичен двойно действащ хидравличен цилиндър
Екологичност Автомобилът да е снабден с два резервоара за събиране на отпадните води при пресоване на товара
Принцип на действие и управление
Компактиране на товара До 5:1 (в зависимост от товара)
Управление Механично и електро-пневматично за всички операции
Управление на задната повдигаща се част. От предната страна на фургона
Сигнализация Сигнални лампи на стените на фургона и повдигащата се задна камера.
Обороти на двигателя Автоматично регулиране на оборотите на двигателя при работа на надстройката
Хидравлична система
Работно налягане 160 bar
Резервоар за масло 90 л, снабден с устройство за измерване нивото на маслото
Хидравлични цилиндри телескопични хидравлични цилиндъра
Хидравлични маркучи Осигурени на 4 пъти по-високо налягане от работното

 

Размери и тегло на сметоизвозващата надстройка

 

Технически характеристики
Общ полезен обем 9,5 м3

40 ч 45 контейнера тип Бобър

Обем на бункера 8 м3
Обем на коша 1,5 м3

 

Гаранционен срок - минимум 24 месеца

Срок на доставка - до 45 дни от подписване на договор и превеждане на авансова вноска

Лизингова схема - до 20% първоначална вноска, пет годишно помесечно изплащане.

2. Задължава Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД гр.ВеликоТърново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: За мен беше категорично ясно, че това предложение щеше да мине, но за мен не е ясно как този ОбС с лека ръка си позволява да харчи – няма значение чии са парите: дали на Общината или на дружеството, защото за мен това е едно и също. Не мога да си обясня как десетилетия назад в тази Община е било позволено да се движат автобуси, които возят граждани, втора употреба, а в момента ние не можем да вземем едно разумно решение, което да комуникира с икономическата обстановка, в която се намираме всички ние.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна в Инвестиционната програма на Община Велико Търново, Вх. № 3221/ 02.09.2010 г.

Г-н ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ: Какво означава точката да бъде включена в Инвестиционната програма за следващата година? Тя и тази година беше включена в Инвестиционната програма и не е изпълнена. Предлагаме я за следващата година. Този път е в страшно окаяно състояние и той е в това състояние вече 20 години. Там има автобусна линия Павликени – В. Търново и в един участък от пътя хората слизат, за да може автобусът да премине през участъка, защото той е трагичен. А как там ще се движат линейки или пожарни?

Г-н Рашев, обръщам се към Вас и Ви призовавам да обещаете от тази трибуна на хората от Ресен, Водолей и най-вече от Дичин не само тази точка да влезе в Инвестиционната програма, а и пътят да бъде направен още в началото на следващата година, по възможност март-април, защото през зимата той ще бъде разрушен още повече.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Искам да ви кажа, че ходих лично и се запознах с трасето, което е посочено в материалите, които са приложени към тази точка. Съгласен съм с плачевното състояние, обаче и на другия път, за който се иска пренасочването в предложението – т.е. път GAB 2110 ІV 34 259/ІІІ 303. Аз искам да отговоря на г-н Захариев, че ако сега отклоним парите от пътя, за който те бяха предназначени, няма да се направи повече. Поне по време на мандата на този кмет. Гарантирам го и го казвам с тъжни чувства на всички живущи в споменатите населени места. Няма защо да карате Кмета да стане и да обещае нещо, което той няма да направи. Защо трябва да излъже за пореден път? Какво например направи г-н Кметът, за да ни убеди, че е направил всичко възможно, за да не стигаме до пренасочване на парични средства от този път в път, който наистина е по-важен, така наречената 36-та улица. Аз не виждам никъде в предложението за промяна да има един път искане към Министерството на транспорта, втори път искане за средства от републиканския бюджет. Много добре всички тук знаем защо 36 е в това състояние. Това беше поради пренасочване на движението при реконструкцията на пътния възел „Качица” през въпросната улица 36. Чия е вината? На Общината ли е? Защо трябва с общински средства да става изграждането на нещо, което беше повредено по инструкции на нашето правителство. Аз не виждам какво прави Кметът, за да направи така, че сега да ме убеди за прехвърлянето. Ще гласувам „против”, защото пак казвам: този, другия път, няма да се направи, а състоянието му от гробищния парк на Ресен до приключване на моста над р. Росица до кръстовището, а след това до завоя Водолей-Дичин е плачевно. Там всички се движат на зиг-заг. Затова ви моля да не гласуваме това пренасочване, а да продължи искането на парични средства от Правителството.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Подкрепям това предложение с мотивите, че не искам улица, която е периферна за В. Търново и се води за лице на В. Търново да стане по-трагична от пътя, за който говорите, колеги. Знам, че не е справедливо, знам, че този ОбС гласува една друга част пари да заминат, но ако сега не вземем мерки за този път и сега ни трябват 400 000 лв. поне да го приведем в прилично състояние, то след зимата със сигурност ще ни трябват 4 000 000 лв. Отговорете ми кой, кога и как ще ни отпусне необходимите средства, за да излезем от патовата ситуация, в която сега се намираме.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: В момента ние имаме една от най-неприятните задачи, които трябва да решим с положителен знак. На заседанието на ПК по ТСУ присъства г-н Кметът и подробно ни обясни причините поради които се налага тези средства да бъдат прехвърлени на друг обект. В групата на БСП ние водихме оживена дискусия по този въпрос, тъй като това решение, което се налага да вземем, не кореспондира с нашите виждания, че трябва да се балансира между инвестициите, които се влагат в общинския център и в останалите населени места, особено тези, които са в периферията на Общината. В случая обаче, ние трябва да подкрепим прехвърлянето на тези средства за новия обект, тъй като по обяснението на г-н Рашев това е целева субсидия и ако тя не се използва до края на годината, въпреки допуснатите пропуски още в началото на годината за пътя за Дичин да бъде проведена процедура за намиране на изпълнител, средствата изобщо няма да могат да се използват в рамките на годината.

По тази причина аз отправям молба в следващата Инвестиционна програма, така както компромисно сме записали обектът да бъде включен, още в началото на календарната година да бъдат предприети всички действия, с които трябва да се подготви обектът – обществена поръчка и всички необходими процедури, които трябва да бъдат проведени и до края на мандата да изпълним този ангажимент, който сме поели още от тази година.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Аз съм искрено учуден от изказването на г-н Захариев и на арх. Брайнова, защото очаквах те да са точно обратни. Няма логика представителите на тези политически сили да говорят по този начин. В началото на годината аз предложих в Инвестиционната програма да влезе пътят Малък Ресен – Дичин за реконструкция като усвояване на целевата държавна субсидия за четвъртокласна пътна мрежа, защото това към онзи момент беше най-лошият път от четвъртокласната пътна мрежа на населените места. Преди години най-лошият път беше през Никюп, следващата година беше към Пушево и т.н. Ние ги разпределихме между населените места и правихме отделни участъци. Винаги сме се стремили да насочваме тази целева субсидия за четвъртокласна пътна мрежа, която се появи в Закона за бюджета след отпадането на пътния данък. Държавата ни компенсира с приблизителната стойност на този местен данък, който отпадна. Това е целева субсидия между 400 000 и 600 000 лв. За съжаление, тази година тя беше 480 000 лв. На предишната сесия бяхме принудени да гласуваме да стане 400 000 лв., защото беше намалена с актуализацията на държавния бюджет. Винаги сме насочвали тези пари към най-лошия път. За съжаление, тази година получихме 4 950 000 лв. извънредна държавна субсидия. Миналата година беше 5 милиона и нещо. Имаме нужда от 18 000 000 лв. например, за да можем да решим голяма част от транспортния проблем на В. Търново, за да построим и следващото кръстовище, и ул. „Козлуджа”, и „Арх. Козаров”, и връзката между ул. „Магистрална” и бул. „Габровски”. Дори бях споменал пред един журналист фантазиите си да има един шадраван на кръговото движение и той го написа на първа страница. Защото да има един шадраван на фона на голямата пътна инвестиция не е толкова много пари.

Предполагам, че се сещате, че съм искал допълнително пари. Мисля, че не можем да получим допълнително пари във връзка с болезнената за държавата тема „Качица”. От друга страна, искането за допълнителна субсидия доста не издържа, защото ни казват, че имаме 480 000 лв. за четвъртокласна пътна мрежа. Ще ни кажат: „Защо правите онзи път, който не е най-лошият, а не правите този, който е най-лошият?”. Няма възможност да го направим, но това в никакъв случай не е отношение към Дичин. Просто в този момент има по-лош път, път, който е в най-лошо състояние от четвъртокласната пътна мрежа на града.

На искането на г-н Захариев за обещание от тази висока трибуна. Да, обещавам. Но ще Ви помоля да ми помогнете, тъй като все пак вие принадлежите към управляващата политическа партия, да се запази и в следващия бюджет целевата субсидия за общините за изграждане на четвъртокласна пътна мрежа в размер не по-малък от тазгодишния начален бюджет, не от намаления. Защото ако и следващата година тези целеви субсидии бъдат намалени с 15-20 %, накрая ще останат „никакви” пари. Така че трябва да ги има тези пари, ако ги има, този път ще бъде направен, защото засега няма по-лош път.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 4:

Стефан Стоянов - против, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – против, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – въздържал се, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – против, Мирослав Трифонов – въздържал се.

Предложението беше прието с 20 „за”, 3 „против” и 5 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1051

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с жалба наш № 94 – ВВ –871/ 02.06.2010 г. от Инициативен комитет за възстановяване на улица „36”, Велкотърновски Общински съвет

Отпада обект от инвестиционната програма на Община Велико Търново:

„VTR 1012/ III – 504, Ресен – Стефан Стамболово/ - Водолей – Дичин – Граница (Община Велико Търново - Павликени) – Лесичери /VTR 1004/”;

Средствата в размер на 408 700 лв. да да бъдат пренасочени към нов обект:

GAB 2110/ III – 303, Пушево – Дряново/ Керека – Граница (Община Дряново – Велико Търново) – Шемшево – Велико Търново /I - 4/ от км. 11 + 800 до км. 15 + 900.

Обект:„VTR 1012/ III – 504, Ресен – Стефан Стамболово/ - Водолей – Дичин – Граница (Община Велико Търново - Павликени) – Лесичери /VTR 1004/” да бъде включен в инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2011 г.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Отчет и План за действие на Областен съвет по наркотични вещества, Вх. № 3222/ 02.09.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1052

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 21 и чл. 22 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества и чл. 2, т. 1 от Правилата за организацията и дейността на ОСНВ Велико Търново, Великотърновски Общински съвет приема:

Отчет за дейността на Областен съвет по наркотични вещества Велико Търново за 2009г.;

План за действие за 2010 г. за изпълнение на Програма за борба с наркотиците и наркоманиите в Община Велико Търново (2009 – 2012 г.).

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение за промяна на таксите за детските градини, Вх. № 3122/ 14.07.2010 г.

Г-жа АНЕТА МАНОИЛОВА: Бих искала чрез г-н Кмета да благодаря на Икономическия отдел на Общината за изчерпателния отговор, в който ни се напомня, че местните финанси са част от публичните финанси и както държавните, така и те притежават приходна, разходна и бюджетна част. А в зависимост от сферите приходите са от производствената и извънпроизводствената сфера. Именно тук на нашата група от БСП ни е вменен грехът, че искаме по време на криза и в края на годината да ощетим Общината, като намалим приходите от такси и услуги. Ще попитам: освен че разработват и анализират, текущо контролира ли се състоянието, осъществява ли се текущ, превантивен, последващ контрол по регламентираната финансова политика и санкционират ли се нарушенията?

Не бива да забравяме какво провокира това искане на групата съветници. А именно: това беше наказателен вот заради необосновано високите цени за доставни цени на хранителните продукти в детските ясли и градини, значително увеличени спрямо цените на дребно на пазара след неколкократно превъртане през фирми. И тъй като не можем да призовем, задължим или да отзовем виновника поради липса на политическа или управленска воля или пък съответно на личен политически или управленски чадър, докато си разменяме безплодни преписки между ОбА и ОбС и проявяваме разбирането, времето, за което е сключена обществената поръчка, тече, а на някого е дадена възможност да трупа пари за сметка на великотърновския данъкоплатец.

А що се отнася до входираното искане с четлив, добре обработен ръкописен почерк със същина и съдържание, съотнесено към отпечатаните с правописни и фактологични грешки документи, това не подлежи на коментар. Вече не питаме, виновни няма, в миналия мандат беше ни обяснено, че виновникът понякога е Бил Гейтс с функцията „копи-пейст”. Видно е след икономически анализ, че промяна в таксите няма да има. Остава да съблюдаваме текущият контрол, който ще упражнява нашето местно Министерство на финансите.

Г-н МИРКО РОБОВ: Сагата с детските градини скоро ще навърши 1 година, а буквално преди влизане на заседание на ПК по ПГОБК ми беше връчена от възмутени граждани една много дебела папка, която показа механизъм, чрез който се изземва излишък от акумулираните средства за изхранването на децата от детските градини чрез завишени цени. Оттук възможностите са две. Или това става за сметка на потреблението на децата, но както чухме в предишния дебат по този въпрос, те били много добре нахранени, а майките възмутено научили за проблемите единствено чрез медиите. Оттам следва единствено логичен отговор: има някакъв финансов излишък, който се изпомпва чрез завишаване на цени. Ето там се е прицелила групата на БСП. Щом се акумулира финансов излишък по някакъв начин, оттук се дава много добра възможност той да бъде стопен чрез намаляване на таксите за детските градини, с което да облекчим младите семейства. Това беше смисълът на нашето предложение.

Естествено ние не бяхме наивни, разчитайки на социалната чувствителност на 2/3 от Общинския съвет, но впечатляващо е отсъствието на политическа воля за решаването на този проблем. Това е същностният въпрос: кое пречи? Дали това е същото лице, което е в листата на управляващата партия в Свищов и оттам връзва една цяла група по вертикалата на властта и не позволява разрешаването на проблема? Дали това е иначе, аз не знам. Но в мен са запечатани два случая, които няма да забравя: много активното излизане пред микрофоните на г-н Кмета в защита на общинския интерес. Единия път срещу г-н Гайдаров по отношение на това, че като възложител той отстояваше правото на Общината не да влиза в партньорски отношения, а да налага правила, и другото е, когато много сериозно посече един опит заслужил деятел на спорта да бъде поставен в преференциални условия. Следователно, когато иска, той може. Нещо му връзва ръцете, нещо връзва ръцете на мнозинството и това, което ние направихме, е една форма на политически натиск да се отиде към решаване на проблема. То така беше анонсирано: ако тогава не се реши чрез нова обществена поръчка или изключително строг механизъм на контрол, ние да внесем искане за намаляване на таксите.

Много обидна е тази закачка в становището на Кмета. Той ни показа колко трудно се събират таксите аз детските градини, а практиката показа колко лесно и безнаказано те се източват. Но това, че е написано на ръка, е една много неприятна закачка с нашата група, която не искаме да се повтаря в бъдеще. Много важни документи, написани от важни хора, са на ръка, на ръка написах и своето уведомително писмо, което отлежава в секретариата на Председателя на ОбС за приходните ордери. Може би защото е написано на ръка. Досега нито един приходен ордер не е влязъл в обръщение на заявената иначе категорична воля на част от съветниците да не се ползват от облагата на месечно възнаграждение.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Вземам отношение по направеното предложение и заявявам, че няма да го подкрепя. Няма да го подкрепя не защото е не е хубаво в частта си жителите на великотърновска община да ползват по-намалена услуга, няма да го подкрепя затова че не се вземат под внимание нито икономическата ситуация, нито социалните проблеми, нито същността на реалното положение, в което всички ние се намираме. Мотивите в това предложение са изключително иронични. В момента от трибуната се говори за наказателен вот. Това е най-грозното нещо, което великотърновци искат и трябва да чуят. Подобно отношение забелязвам и в решенията на стария ОбС и това ме кара да разделям споменатия наказателен вот от колегите от БСП и както те упражняват наказателен вот по този начин, така и избирателите упражняват наказателния вот, като се знае колко е била групата на БСП в миналия мандат и колко са сега.

Защо давам този пример? Защото точно в стария ОбС в началото на този мандат в този град всички ние заварихме една анархия на улицата. Анархия, която беше подкрепена по същия начин – чрез наказателен вот. Говоря за предложение, което е било прието с ограничаване функцията на паяка с цел Кметът да инициира предложение за подобряване трафика и организацията на движението във В. Търново.

Колеги, за кораб без посока няма попътен вятър. Вие или сте знаели, че така направеното предложение няма как да бъде прието, защото в самото предложение вие казвате: „Поради неизпълнение на решение…”. Вие не засягате социалния проблем, как искате да бъде подкрепено в момента? Аз мога да контрирам вашето предложение и да кажа: „Догодина ще участвам на изборите и ще кажа: „Една година гражданите на община В. Търново няма да имат данъци”. Подобно хазартно отношение презарежда жителите на община В. Търново с очаквания. Прецизирайте, обмислете предложенията и тогава ги предложете на вниманието на този ОбС, за да стигнем наистина до някакво решение в полза на гражданите на В. Търново и на Общината.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Мислех да не вземам отношение по тази точка, но какво е ясно от предложението на БСП? Май само това, че могат да пишат на ръка. Колеги, от БСП, започнахте отдалече с предизборната кампания. В разговорите по комисии говорих с няколко от вас за изтеглят това предложение, защото наистина е несериозно. Очаквахме поне да представите някаква разбивка, някаква мотивация по какъв начин могат да се компенсират тези 5 или 6 лв, които предлагате. Абсолютно безпринципно предложение, което няма как да бъде подкрепено и се надявам гражданите на В. Търново да разберат, че става дума за популизъм във вашето предложение.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: За пореден път на нас, групата от БСП, ни се вменява некомпетентност, недалновидност, популизъм. Искам да добавя, че още на миналото заседание на ОбС бяхме обвинени в подобни действия. Ние сме избрани от народа, ние работим за гражданите на община В. Търново и нищо че предложението е написано на ръка. Историята българска беше написана на ръка и съществува. Никъде в нашия правилник не е казано, че предложенията трябва да бъдат написани на компютър. Това е най-малкото, което можете да ни обвинявате.

Но аз се обръщам към вас: не ни вменявайте, че сме влезли в предизборна кампания. Ние защитаваме интересите на гражданите от община В. Търново, защото ако не бяха завишени цените на храната в детските градини и социалните заведения, ние нямаше да направим това предложение. Какво значи да се намалят таксите? Знаете, че таксите бяха по 10 лв и ние предложихме да се върнат старите такси, защото по този начин ще се улесни положението на младите семейства. Ние не говорим за намаляване дневната ставка за храната в детските градини. И аз съм убедена, че тази сума няма да бъде повече от 160 000-180 000 лв., затова ви призовавам да подкрепим това наше предложение, което смятам, че е справедливо и моля ви да спрете да ни обиждате и да ни хвърляте в някакви други схватки, които не са полезни за обществото във В. Търново.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Ще декларирам конфликт на интереси и няма да гласувам, тъй като имам дете в детската градина. Апелирам всички съветници, които могат да се облагодетелстват от това решение, също да декларират конфликт на интереси.

Правя процедурно предложение за прекратяване на дебата.

Г-н Чокойски подложи на гласуване процедурното предложение за прекратяване на дебата. Предложението беше прието с 22 „за”, 6 „против”, 1 „въздържал се”.

Предложението по т. 6 беше подложено на поименно гласуване:

Стефан Стоянов - за, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – против, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – въздържал се, Филип Евтимов – въздържал се, Николен Стойнов – въздържал се, Тодор Тодоров –въздържал се, Йорданка Стефанова – въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Николай Цонев – въздържал се, Пламен Легкоступ – против, Камен Алексиев – против, Мирослав Трифонов - против.

Предложението беше отхърлено с 15 „за”, 5 „против” и 10 „въздържали се”.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Аз съм чист пред съвестта си. Първоначално когато беше предложено предложението на Кмета и прието от този ОбС, аз не го гласувах, но гласувах сега „против”, защото предложението, според мен, не е направено така, че да мине. Не ни вменявайте, че ви обвиняваме в некомпетентност. Защо се срамувате, когато ви говоря, че сте започнали политическа кампания? Аз съм започнал кампания, откакто съм положил клетва.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Вземам думата от името на групата. Предлагам след като се състави протокола, да ни бъде даден препис от това решение, който ние ще огласим пред гражданите на В. Търново, за да видят как ОбС се грижи за гражданите на В. Търново.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Не виждам кого можете да уплашите като вземете протоколите и ги поставите пред детските заведения и да посочите хората, които са били против или са се въздържали при това ваше предложение. То е лишено от икономическа логика. Няма икономическа обосновка, където да кажете: „Тук намаляваме и ще вземем от друго място.”, няма разбивка. Това си е демагогия и чист популизъм. Искам да кажа, че преди три години аз апелирах да се увеличат таксите за детските градини. Повтарям го и сега. Защото най-ценното за всеки родител е детето му и той иска да получи качествена услуга. Аз също съм бил против някои предложения, направени от ОбА, но няма откъде да дойдат тези пари. Намаляването на парите означава намаляване на качеството. Утре родителите могат да искат да се внасят продукти със сертификат за качество. Откъде ще вземем тези пари? Като казвате да стане по този начин, трябва да кажете откъде ще вземем средствата и как ще се компенсира.

В 11.05 часа беше обявена почивка.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от инж. Димитър Захариев – общински съветник, Вх. № 3155/ 03.08.2010 г.

Г-н ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ прочете питането си относно поставени вентилатори от Централ МОЛ В. Търново.

Г-н РУМЕН РАШЕВ прочете отговор на питането.

Г-н ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ: От отговора Ви разбрах, че Общината ще потърси обезщетение за това, че Централ МОЛ е използвал 50 кв.м незаконно в продължение на 4 години, за което съм Ви много благодарен, защото в Общината ще постъпят някакви средства.

Относно замерването на шума: ако предизвикате такава комисия, нека той да бъде замерен след 21 часа, когато няма шум от улицата. Тогава той наистина е много голям. Когато откриха МОЛ-а шумът беше по-малък, но сега се увеличи и гражданите се оплакват.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на ЧИ на ПУП, кв. 336, гр. Велико Търново, Вх. № 3224/ 03.09.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 8:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – въздържал се, Николай Цонев – против, Камен Алексиев – въздържал се.

Предложението беше отхвърлено с 21 „за”, 1 „против” и 6 „въздържали се”.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на ЧИ на ПУП, местност „Устито”, гр. Дебелец, Вх. № 3239/ 03.09.2010 г.

Г-н ПЛАМЕН ЦАНЕВ: Аз няма да гласувам поради конфликт на интереси.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз искам да попитам г-н Кмета на Дебелец подкрепя ли становището си.

Г-н ДИМИТРОВ – кмет на гр. Дебелец: Подкрепям предложението си.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1053

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за застрояване, план – схеми за водоснабдяване и канализация, и електрификация за ПИ № 035010, местност „Устито”, землище на гр.Дебелец, община Велико Търново за промяна предназначението на имота и 127 кв.м. от ПИ № 035020 полски път за осигуряване на транспортен достъп до ПИ № 035010.

За поземлен имот № 035010, местност „Устито”, землище на гр.Дебелец, община Велико Търново се определя предназначение за „ складови дейности”, при следните устройствени показатели:

височина на сградите – 10 м;

плътност на застрояване /Пзастр./ - до 60 % ;

коефициент на интензивност / Кинт/ - до 1,2 ;

минимална озеленена площ – 40% ;

начин на застрояване – свободно / е/ ;

Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на ЧИ на ПУП, местност „Маринкините мостчета”, с. Леденик, Вх. № 3240/ 03.09.2010 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Ще подкрепя предложението въпреки липсата на г-н Кмета на с. Леденик. Вероятно е възпрепятстван по обективни причини, тъй като имаше здравословни проблеми.

Г-н ПЛАМЕН ЦАНЕВ: Аз няма да гласувам поради конфликт на интереси.

Предложението беше прието с 24 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1054

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за застрояване, план – схеми за водоснабдяване и канализация, електрификация, комуникационно-транспортна мрежа и геоложки проучвания за ПИ № 077012, местност „Маринкините мостчета”, землище на с. Леденик, Община Велико Търново за промяна предназначението на имота и 0,565 дка част от поземлен имот № 999006 – полски път за осигуряване на транспортен достъп до ПИ № 077012.

За поземлен имот № 077012, местност „Маринкините мостчета”, землище на с. Леденик, Община Велико Търново се определя предназначение за „ обществено-обслужващи дейности дейности”, при следните устройствени показатели:

височина на сградите – 10 м;

плътност на застрояване /Пзастр./ - до 60 % ;

коефициент на интензивност / Кинт/ - до 1,2 ;

минимална озеленена площ – 30% ;

начин на застрояване – свободно / е/ ;

Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ (отрицателен вот): Принципно съм „за” точката, но искам да използвам възможността да се изкажа по процедура и да обърна внимание на колегата за неговата принципност, която той винаги демонстрира, а сега казва, че ще подкрепи точката в нарушение на правилата, които сме приели и където ясно е заявено, че когато кметът на населеното място отсъства и не може да потвърди своето становище, точката се отлага. В крайна сметка колегата Димитров каза, че ще подкрепи, въпреки че кметът на Леденик го няма. Това е поредното разминаване в думите и делата на г-н Димитров.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредяване на вещни права и сервитути, за ФвЕЦ, с. Самоводене, Вх. № 3246/ 07.09.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 11:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – въздържал се, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Цветанка Недева – за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Камен Алексиев – за.

Предложенето беше прието с 25 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1055

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 64, ал.1, във връзка с чл. 64, ал. 5 и ал. 6 от Закона за енергетиката, Великотърновски Общински съвет утвърждава изготвените оценки, определящи стойността на обезщетението за правото на сервитут на електропровод 110 кV от захранващ обект ФвЕЦ в поземлен имот № 000568 землище с. Самоводене до подстанция „Царевец” землище с. Леденик, в частта засягаща имотите общинска собственост, както следва:

 

№ по ред № имот по КВС начин на трайно ползване вид собственост оценявана площ /м2/ цена на правото на сервитут /лв./
1 2 3 4 5 6
землище с. Самоводене, ЕКАТТЕ 65200
1 000619 полски път общинска публична 41,91 4,00
2 000670 полски път общинска публична 62,34 25,00
3 150057 полски път общинска публична 84,01 7,00
Общо за землището: 188,26 36,00
землище с. Беляковец, ЕКАТТЕ 03798
1 000002 скали общинска публична 567,64 31,00
2 000013 друга селск.терит. общинска публична 138,91 94,00
3 000303 пасище, мера общ. публична/чл. 19 от ЗСПЗЗ/ 1331,79 143,00
4 000335 полски път общинска публична 120,67 61,00
5 040013 нива общинска частна/чл. 19 от ЗСПЗЗ/ 127,30 83,00
6 040064 нива общинска частна/чл. 19 от ЗСПЗЗ/ 746,17 584,00
7 120014 полски път общинска публична 54,61 36,00
8 120017 полски път общинска публична 42,48 4,00
        123,32 12,00
9 120019 полски път общинска публична 58,83 34,00
10 120025 полски път общинска публична 48,65 31,00
11 120028 полски път общинска публична 63,15 37,00
12 120029 полски път общинска публична 90,29 57,00
        47,48 30,00
13 120101 полски път общинска публична 51,41 34,00
Общо за землището: 3612,7 1271,00
землище с. Леденик, ЕКАТТЕ 43253
1 000180 пасище, мера общ. публична/чл. 19 от ЗСПЗЗ/ 306,72 91,00
2 000178 гори в зем. земи общинска частна/чл. 19 от ЗСПЗЗ/ 1014,68 1534,00
3 000228 полски път общинска публична 86,41 14,00
4 000248 дере общинска публична 94,35 6,00
5 000372 полски път общинска публична 75,40 54,00
6 000477 полски път общинска публична 77,63 9,00
7 011046 лозе общинска частна/чл. 19 от ЗСПЗЗ/ 3198,42 523,00
8 022002 ерозирана нива общинска частна/чл. 19 от ЗСПЗЗ/ 257,99 46,00
9 022004 ерозирана нива общинска частна/чл. 19 от ЗСПЗЗ/ 392,93 70,00
10 208002 нива общинска частна/чл. 19 от ЗСПЗЗ/ 327,43 86,00
11 208004 нива общинска частна/чл. 19 от ЗСПЗЗ/ 242,79 63,00
12 208005 нива общинска частна/чл. 19 от ЗСПЗЗ/ 5,61 2,00
13 999014 полски път общинска публична 81,79 23,00
14 999022 полски път общинска публична 75,80 22,00
Общо за землището: 6237,95 2543,00
ОБЩО: 10038,91 3850,00

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 и ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 62, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергетиката, Общински съвет Велико Търново дава съгласие за учредяване право на строеж и утвърждава изготвените оценки, определящи стойността на учреденото право на строеж за стъпките на електрическите стълбове на електропровод 110 кV от захранващ обект ФвЕЦ в поземлен имот № 000568 землище с. Самоводене до подстанция „Царевец” землище с. Леденик, попадащи в имоти общинска собственост, както следва:

 

№ по ред № имот по КВС начин на трайно ползване вид собственост оценявана площ /м2/ стойност на правото на строеж /лв./
землище с. Беляковец, ЕКАТТЕ 03798
1 000002 скали общинска публична 49,00 740,00
2 000303 пасище, мера общ. публична/чл. 19 от ЗСПЗЗ/ 49,00 740,00
Общо за землището: 98,00 1480,00
землище с. Леденик, ЕКАТТЕ 43253
1 011046 лозови насаждения общинска частна/чл. 19 от ЗСПЗЗ/ 29,16 440,00
        49,00 740,00
2 022002 ерозирана нива общинска частна/чл. 19 от ЗСПЗЗ/ 54,76 830,00
Общо за землището: 132,92 2010,00
ОБЩО: 230,92 3490,00

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предаване на имоти на Консорцум „Строител - 2006”, Вх. № 3242/ 03.09.2010 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Тъй като съм принципен, затова станах и изразих позицията си, че въпреки отсъствието на Кмета ще гласувам.

Това е едно от предложенията на Кмета, от които негодувам заради начина, по който продължава да се реализира и формата, в която е създадено. Това, което наблюдаваме в момента, е фрапиращо. Г-н Председател на ОбС, аз съм донесъл един калкулатор от вкъщи. Предложението на Кмета е това, че има парцел, с който няма как да бъде спазен договорът между страните. Имаме 13 декара, на които трябва да намерим място и да намерим начин и форма да обезщетим другата страна. Не знам дали някой от вас си е позволил да вникне малко по-дълбоко в дадените ни материали, тъй като аз мога да кажа много, но ще говоря само с факти. Предложението е именно за тези 13 декара. Заедно с 35 264 кв.м, всичко това на една цена, за която двете страни са се били споразумели. Така е записано в предложението. Намерен е начин и форма двете страни да се споразумеят. Някой от вас направи ли си труда да види какво всъщност ни се предлага? Договорът е подписан при обезпечаване на трети парцел. Цената на парцела, който е в промишлена зона, заедно с цената на тези 13 %, които не ни стигат, общо образува една цена. На нас в момента ни се предлага да обезпечим съответния консорциум на цена 34 лв. за кв.м. В случая 35 264 кв.м по 34 лв., това са 1 198 976 лв. Четири парцела, които заедно формират обема 12 628 кв.м по 34 лв. са 429 352 лв. Само за тези два парцела сумарно имаме 1 628 329 лв. Т.е. доста повече от това, което трябва да получат като обезщетение, само че това е явно на хората, които са изготвили оценката и затова казвам, че имам основание да се съмнявам в коректността на фирмата, подготвила оценката – това е „Инвестстрой”. Добавя се още един парцел от 700 кв.м плюс 8400 лв.

За какво става дума? Когато миналият път тази точка беше предложена през месец март и аз ви молих да прочетете договора, за да видите, че има неща, които според договора не бяха изпълнени. Още тогава исках някой от вас да си направи труда и да го прочете, за да може да излезе тук с позиция. Това, което се случва, според мен, е неправомерно управляване на общинската собственост.

Аз съм приготвил да кажа много неща, но след като не искате да ме изслушате, отговорността си е ваша, а не моя.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Вие излизате с калкулатор, аз имам хронометър. Извършихте поредното нарушаване на правилника. В тази връзка съм направил едно предложение до председателя на ОбС да купи един пясъчен часовник, да го настрои на 5 минути, да го постави тук и всеки да си обръща часовника, когато излиза и да си знае в какви рамки трябва да се изказва.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Искам да напомня, че по тази започната много отдавна сделка с предишно решение на ОбС ние имаме нотариална покана от Консорциума, защото сме в просрочие на договора. Жилищата, които сме поръчали, са готови с акт 16, защото ние трябваше да ги приемем с акт 15. Въпросът с трафопоста вече е решен. Тези жилища могат да се дадат на хората с жилищни нужди съгласно Закона. Консорциумът все още не е предприел действия по блокиране на сметките на Общината. Аз очаквах, че ще има изказвания от г-н Хаджимустафа, защото той по време на почивката ми каза, че Консорциумът е с намерение да се откаже от тази сделка. Т.е. ние да не получим жилищата, а имотите да се продадат на търг или конкурс с решение на ОбС. Аз мисля, че след като толкова труд е положен и можем да получим 64 жилища, в които можем да настаним нуждаещи се, да се откажем от това, е безумие. Затова предлагам да не го отлагаме, а да гласуваме и да финализираме тази процедура. Тя е направена съгласно законите, обмислена е от специалисти.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Няма да се спирам на некомпетентни изказвания. Имаме 64 жилища от едната страна, от другата страна имаме един хълм в Западна промишлена зона и три поляни в Дълга лъка. В момента Общината няма апартаменти, има един хълм. Ако стане тази сделка, 64 семейства ще получат жилища, а консорциумът започва да плаща данъци от момента, в който придобие собствеността върху имотите.

Използвам случая да кажа, във връзка с дебата за Старото военно училище, че това може да го каже само един некомпетентен човек: че продажбата на целия терен е по-изгодна за обществото, отколкото продажбата на парцели. Г-н Стефанов знае, че дори големи магазин в Агенцията по приватизация се разделят, за да се постигне по-висока цена, големи парцели се делят, за да се постигне по-висока цена. Или изключителна некомпетентност, или се защитават нечии интереси – на някого, който иска да вземе изцяло Старото военно училище и след това той да го продава на парцели.

Обръщам се към журналистите. Когато някой дава пресконференция, от 50 г. всички казват, че работят за обществото. Не съм чул досега нито министър, нито съветник, нито депутат да каже: „Аз работя за себе си, не за обществото”. Зад тази грижа за обществото много често се крият лични интереси. Когато някой дава пресконференция, първо го запитайте с какво се занимава, какви данъци е платил, какви имоти има, с какво се издържа и дори как си плаща правото да говори в БТА. Тогава ще разберете дали защитава обществените интереси, или личните.

Г-н ИСМАИЛ ХАДЖИМУСТАФА: Искам да отговоря на г-н Румен Димитров от името на Консорциума. Страните се споразумяха, че нямаме претенции за тези земи, които Общината или съдът дават на собственици. Имотите по договора бяха 44 декара, а останаха 34 и оттам се получиха тези 13 декара в Дълга лъка. Фирмата може да има претенции, иск, дело и да отпадне цялата сделка. Затова нямаме претенции, само всичко да стане, да има жилища. Фирмата отправи натурална покана към Общината за неустойки. До два дена фирмата ще предложи на Общината да плати земята и да стане собственик на земята и на апартаментите и Общината няма да има жилища, ако това не стане.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-н Ковачев, г-н Хаджимустафа, дали аз съм чел вашият договор или не, зависи кой с каква материя работи. Аз работя с официални документи, които са пред всички нас. В този официален документ не се говори за 44 декара, а за 48 199 декара. Г-н Ковачев, забелязвам, че Вие и хората около Вас, когато не можете да ми опонирате с факти, започвате да ни пръскате с несъстоятелни парфюми кой, какво, как, защо. Трибуната тук е да се говори с факти. Вие три години се правите на Шерлок Холмс и ровите да извадите нещо за мен, за да можете ме смажете. Съжалявам, но все още не ви се удава.

По повод на пресконференцията: никога не е идвало реч дали да се продава на парче, или общо. Говорех, че икономическата ситуация, в която се намираме, не е изгодна. Прегледайте си записките, г-н Ковачев, преди да излезете и да клеветите. Когато излизате, говорете състоятелни неща, а не кой какъв е, колко семейства има, колко жени има, деца и т.н.

В договора, за който аз ви говорех, точка 6 от ІV пише, че страните се съгласяват, че при завършване на едната сграда в сроковете по този договор ще бъде извършена замяна на същите с УПИ І от строителен квартал ІV по плана на гр. В. Търново, западна промишлена зона, 34 326. По договора, когато се завърши първата сграда, те трябва да получат обезщетението. Защо сега, когато завършват двете сгради, те получават всичко наведнъж? Казвам, че има неясноти по договора. Дайте ми обяснения, г-н Ковачев!

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Аз мисля, че съм много ясен: от едната страна стоят апартаментите и едни хълмове, от другата страна стоят вече платени данъци. Като казах това за пресконференцията, нямах предвид вас, а всички, които дават пресконференции: представители на НПО, партии и т.н. Все пак тази остра реакция само потвърди, че може би си струва да бъдат зададени подобни въпроси. Не виждам какво лошо има в това да кажете, че имате например шест фирми, че сте платили толкова данък, занимавате се със строителство, търговия. Какво лошо има в това? Който работи за обществото, трябва да покаже всичко точно. Иначе остава съмнение, че зад грижата за обществото има не толкова чисти интереси.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Аз искам да задам един въпрос към г-н Димитров. Преди малко в изказването си той се обърна към г-н Ковачев и каза: „хората около Вас”, и аз го разбрах с негативна окраска - че тези хора около него са лоши хора. И понеже не каза кои са те, а ние с колегата Алексиев сме седнали от двете му страни, затова питам дали няма предвид нас.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Нямам предвид вас, г-н Легкоступ. Вземам повод да репликирам г-н Ковачев, тъй като говори за съветници, които правят пресконференции. Той говори в единствено число, а аз не си спомням някой да е давал пресконференция самостоятелно. Логично е да се разбере, че г-н Ковачев говори за мен. Ясно е, че той не говори по същество, а продължава да наслагва някакви отрицателни нюанси, с което иска да убеди обществеността, че „те” са лошите, а „те” са добрите.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 12:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Стефан Колев – за, Гани Пантилеев – въздържал се, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Трифонов – въздържал се.

Предложението беше прието с 19 „за”, 1 „против” и 5 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1056

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 от ЗОС, чл. 2а ал. 1 от НРПУРОИ, във връзка със свое Решение №824 по протокол №61 от 18.02.2010 г., Общински съвет Велико Търново дава съгласие при сключване на окончателния договор между Община Велико Търново и Консорциум с наименование “Строител 2006”, вместо УПИ І и УПИ V от кв.4 по ПУП на гр. Велико Търново, на инвеститорите да бъдат предадени в собственост следните недвижими имоти:

1.1. поземлен имот с идентификатор № 10447.501.171 по КК и КР на гр. Велико Търново, Западна промишлена зона, с площ в размер на 35 264 кв.м.;

1.2. поземлен имот с идентификатор № 10447.517.56 по КК и КР на гр. Велико Търново, ПСЗ „Дълга лъка”, с площ в размер на 3 805 кв.м.;

1.3. поземлен имот с идентификатор № 10447.517.53 по КК и КР на гр. Велико Търново, ПСЗ „Дълга лъка”, с площ в размер на 3 941 кв.м.

1.4. поземлен имот с идентификатор № 10447.517.182 по проект за изменение на КК на гр. Велико Търново, ПСЗ „Дълга лъка”, с площ в размер на 2 637 кв.м.;

1.5. поземлен имот с идентификатор № 10447.517.183 по проект за изменение на КК на гр. Велико Търново, с площ в размер на 2 245 кв.м.

1.6. урегулиран поземлен имот VІ от строителен квартал 56 по РП на с. Леденик, с площ в размер на 700 кв.м.

Утвърждава пазарната стойност на имотите в гр. Велико Търново, определена с протокол от 28.07.2010 г. за експертна оценка на оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 1 590 444 лева; както и пазарната стойност на УПИ VІ от кв. 56 по РП на с. Леденик, в размер на 8 400 лева.

Община Велико Търново и Консорциум с наименование “Строител 2006” да определят доплащанията по сделката преди сключване на окончателния договор и след начисляване на ДДС чрез съставяне и подписване на изискуемата счетоводна документация. Дължимите данъци, такси и други разноски по реализиране на сделката и сключване на окончателния договор, са за сметка на Консорциум с наименование „Строител 2006”.

Дава съгласие да бъде извършено съответното прехвърляне на собствеността, като възлага на Кмета на Община Велико Търново да подпише окончателен договор, с който Общината да придобие в собственост двете новопостроени сгради, а Консорциум с наименование „Строител 2006”, да придобие в собственост имотите, предоставени с Решение № 1135 по протокол № 61 от 02.11.2006 г. и настоящото решение на Общински съвет Велико Търново, при спазване на разпоредбите на Закона за общинска собственост, Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и действащото законодателство.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): От това, което в момента ще кажа, не само областния управител трябва да се самосезира. Г-н Ковачев, това, за което говорим, е във Вашата компетентност. Надявам се областният управител да чете протоколите задълбочено и да вникне в тях и в това, което аз казвам. Има норми, които трябва да важат и за нас. Поводът на моето изказване е това, че тази точка не трябваше да се гласува с 19 гласа. В едната си ръка аз държа договор, в който е упоменато ясно, че този договор е обект на заменка. В другата си ръка държа нормативен акт. Всички вие знаете, че в община В. Търново има наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. В глава ІV, Раздел ІІІ, чл. 46, ал. 7 пише: „Решенията за извършване на замяна се приемат с мнозинство от 2/3 от общия брой на съветниците”.

Искрено се надявам областният управител да го прочете и да излезе с позиция. Ако това не се случи, аз ще предприема последващи действия. Нека тогава видим кой е по-компетентен, г-н Ковачев.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайнно наддаване за продажба на недвижим имот кв. 559, гр. Велико Търново, Вх. № 3241/ 03.09.2010 г.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Ще говоря както за точка 13, така и за точка 14. Двете са идентични и касаят обявяването на таен търг. Разглеждайки кадастралната карта на В. Търново и местоположението на двата имота, се оказва, че те попадат в една защитена зона, за която се изисква разрешение на Националния институт за паметниците на културата, стария НИПК. Искам процедурно да отложим точката и ОбА за следващите заседания на ОбС да представи проект за конкурс. Каква е разликата? Когато се застроява в старата част на града, се представят идейни проекти. Те се съгласуват. Не бива да позволяваме в старата част на В. Търново да се изградят сгради, за които не знаем какви параметри ще имат и каква визия. Особено за парцел, който се намира между Царевец и Трапезица. На 200 метра от този парцел се намира църквата „Св. Димитър”.

В проекта е записано този парцел да бъде за друг вид застрояване. Какъв друг вид? Ако имаме един вид, можем да кажем „друг”, но ние нямаме база за сравнение. Не можем да допуснем да се изгради нещо, което няма да бъде проконтролирано както от Гл. архитект, така и от НИПК. Моля да отложим процедурно тази точка.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Тезата на г-н Алексиев е напълно несъстоятелна. Първо, има институции от рода на Гл. архитект, на Експертен съвет и на НИОКЦ, които контролират какво ще се застрои. Имаме предвидена процедурата за конкурси за точно определени места, защото там трябва да знаем какво искаме в общи рамки. Но ОбС не е контролният орган, който контролира вида архитектура и строителство в старата част на града. Това го прави Министерството на културата. Що да се отнася до този терен: проявен е някакъв инвестиционен интерес към него, но не пише каква застройка ще има, нито друго. Да събираме идейни проекти за тази част на града до изоставения басейн, не виждам при какви условия може да стане. Искането за конкурс тук ми изглежда така: „Дайте да нагласим някакъв конкурс, за да може еди-кой да го спечели”. Какво да спечели? Един незастроен парцел, който не е добър за строителство, защото там са наноси. Има обаче, евентуално желание някой да го купи. Даваме възможност за най-демократичната процедура – публичен търг.

По същия начин стои въпросът и за ул. „Пиколо”. Там ограниченията на НИОКЦ са категорични. Лично на мен ми се иска да има изграден там един етажен паркинг. Този проект категорично ще бъде гледан под лупа от НИОКЦ. Мисля, че публичният търг е най-демократичната процедура и ви призовавам да го гласувате, защото наистина ни трябват приходи. По отношение на тази част - приходи от продажба на общинско имущество, сме доста зле поради занижения инвестиционен интерес, който сега като че ли малко се увеличава и трябва да дадем възможност на инвеститорите да купуват.

Предложението за отлагане на точката беше отхвърлено с 4 „за”, 13 „против” и 9 „въздържал се”.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Ще направя едно изказване по принцип, което ще се отнася за тази и за следващата точка. Колегите, които са били в предишните мандати, знаят, че аз бях зад идеята да се провеждат конкурси за продажба на общински терени, които да бъдат съпътствани с идейни проекти. Във времето, през което тази практика се прилагаше, аз се разочаровах от тази форма. Не мога да се сетя за нещо, което да ви посоча като пример това, което очакваме като проект от конкурсната процедура в крайна сметка да се е получило точно това при завършване на строежа. За себе си аз направих извод, че тези конкурси, когато са обвързани с предложение за цени и време и всякакви други екстри, които да съпътстват конкурсната програма, не се отразяват толкова сполучливо върху архитектурния проект. Затова аз смятам, че това, което каза г-н Рашев, такива строги правила и изисквания има в старата част, че едва ли е необходимо точно в този случай ние да прилагаме тази практика за печелене на една процедура чрез конкурс, а не чрез таен търг. И двата терена са малки по територия и там не може да се развие кой знае какво строителство и то да бъде в контраст със заобикалящата среда.

Отделно, че ако теренът беше частен, ние какво ще кажем на този човек? Ще кажем същото, което ще кажем и когато този терен от общински чрез търг стане частна собственост и инвеститорът трябва да спазва тези правила неотклонно. Защото не е толкова свободно прилагането на творческото начало в старата част на града. Ограниченията са много големи. Затова наистина трябва една виртуозна творческа способност на проектанта, за да се вмести в рамките на изискванията на инвеститора и на НИОКЦ. Мисля, че можем да помислим и затова в ПК по ТСУ сме подкрепили тези две предложения за решение да се проведат процедури с таен търг.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Напълно съм съгласен с г-жа Брайнова. Безсмислено е от архитектурна гледна точка да се залагат такива изисквания. Единствено конкурсът спомага да се ограничат т.нар. „рекетьори”, защото за изготвяне на един идеен проект трябва ресурс. Конкурсният проект не е от такова значение, тъй като изискванията за строителство в стария град са големи наистина. Единственото лично мое съображение е, че се ограничават недобросъвестните участници в процедурата, независимо дали говорим за стария град, или на друго място.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Аз ще се изкажа от името на групата и ще коментирам казаното от колегите преди мен. От изказването на арх. Брайнова се убедих, че тя неотклонно следва линията, която предлага г-н Кметът. Второ, става разминаване между съжденията на г-н Ковачев и на Кмета. Кметът каза, че тайният търг е най-демократичната форма за разпореждане с общинско имущество. В тази връзка аз предлагам всички терени, разпореждания и т.н. да стават чрез таен търг, да променим Наредбата, да махнем конкурсите, явните търгове. В предишния мандат сме участвали в десетки заменки. Тогава Кметът не каза, че заменките или тайният търг са най-демократичната форма за разпореждане с общинско имущество. Явно търпи еволюция.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Г-н Алексиев, мисля, че се познаваме отдавна. Нямам никаква причина да подкрепям неотклонно предложенията на г-н Рашев. Аз подкрепям всички разумни предложения, независимо откъде постъпват те.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Наистина има еволюция в мен, защото аз предлагам сега все по-разумни предложения благодарение на дългогодишната работа. Наистина разумният тон трябва да говори, а не този: „щом го предлага Кметът, да го отхвърлим”. За мен така прозвуча. Г-н Алексиев, ако това е Вашият наказателен вот, затова че не си плащам членския внос на СДС, кажете го; ако така ще ми отмъщавате на мен, като кмет, но Вие не отмъщавате на мен. Дали аз плащам, или не, е мое убеждение и изобщо не зависи от позицията ми на кмет.

Дали търг или конкурс? Това предложение за конкурси наистина дойде от арх. Брайнова. На мен също ми се стори добро. Преди имаше голям инвеститорски интерес и чрез конкурсите можехме да сложим спирачка и на рекетьорите, и на безумното застрояване. Но сега няма не само рекетьори, няма кандидати. И както казах на предишното заседание: не сме 2008 г., когато инвеститорите стояха на опашка. Сега ние чакаме на опашка, защото освен общински, се продават и много частни терени. Нашият бюджет е свързан с определен тип продажби. Към настоящия момент наистина контролът и санкциите на НИОКЦ стават все по-сериозни. Призовавам ви да гласувате за тези две разпоредителни сделки.

Г-н ИСМАИЛ ХАДЖИМУСТАФА: Предлагам да прекратим дебата.

Предложението за прекратяване на дебата беше прието с 23 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

Предложението по т. 13 беше подложено на поименно гласуване:

Стефан Стоянов - против, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Камен Алексиев – против.

Предложението беше прието с 21 „за”, 2 „против” и 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1057

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2010 г. недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот ІІ-172, целият с площ от 2 137 кв.м., попадащ в строителен квартал 559 по ПУП на гр. Велико Търново, ул. „Ксилифорска”, жк „Асенов”, актуван с акт за частна общинска собственост №1384/09.04.2002 г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС, чл. 39 ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Велико Търново дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот ІІ-172, целият с площ от 2 137 кв.м., попадащ в строителен квартал 559 по ПУП на гр. Велико Търново, ул. „Ксилифорска”, жк „Асенов”, а по КК и КР на гр. Велико Търново представляващ поземлен имот с идентификатор №10447.509.121, актуван с акт за частна общинска собственост №1384/ 09.04.2002 г.

Утвърждава начална тръжна цена, равна на експертната оценка, изготвена от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 124 000 /сто двадесет и четири хиляди/ лева без начислен ДДС.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Искам да ви запозная с позицията на групата общински съветници от БСП. По повод изказването на общинския съветник Румен Димитров на сесията от 19.08.2010 г., насочено към групата общински съветници от БСП, както и към всички останали общински съветници, а това продължава и днес, заявяваме следното:

1.БСП е сериозна политическа сила, която има ясни позиции по обсъжданите въпроси в ОбС. В конкретния случай – актуализацията на бюджет 2010, което аргументирано беше представено от нас на сесията и пред гражданите на В. Търново;

2. Недопустимо е раздаването на обидни квалификации, оценки и размахване на пръст, което продължи и на днешното заседание при разглеждане въпроса за намаляване таксите за детски и социални заведения на територията на община В. Търново в условията на икономическа криза;

3. Групата общински съветници от БСП не е привърженик на тиражираните тези, че нашите предложения се изразяват в популизъм и какво ли не още;

4. Групата на общинските съветници от БСП заявява, че и в бъдещата си дейност в мандат 2007-2011 ще бъде изразител и защитник на тези предложения, внесени за разглеждане в ОбС, които са само в интерес на жителите на Общината.

Аз внасям този път документа написан на компютър.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ (отрицателен вот): Г-н Кмете, не ми е присъщо да отмъщавам по никакъв начин, защото няма за какво да Ви отмъщавам. Това дали ще членувате в СДС, или няма да членувате, дали ще си плащате членския внос, или няма да го плащате, е въпрос на личен избор, на морал, на разбиране. Говорите за еволюцията, която е настъпила във Вас: кандидатирали сте се е за член на СДС от 1999 г, от 2003 г. сте в коалиция, от 2007 г. - в граждански комитет, така че еволюцията е налице. Това, че не си плащате членския внос - СДС няма да загине от това и ще продължи да работи, както и досега.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайнно наддаване за продажба на недвижим имот кв. 310, гр. Велико Търново, Вх. № 3243/ 07.09.2010 г.

 

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Това е точката, по която абсолютно съм против. Аз и по предишната точка бях против. Ще се аргументирам. Това е една от най-инфарктните улици в нашия град. Ние за нашия мандат, до края на който остава още 1 година, не направихме нищо, за да облекчим нещо в движението на пешеходците по нея, за намаляване на евентуалните задръствания, които се получават там, независимо, че това е еднопосочна улица. Сега имаме поредната възможност, която ни се дава, и аз апелирам към вас да не продаваме този имот на всяка цена. На тази улица г-н Кметът не е направил нищо, а може би и преди него не са направили вече 30-40 години. Там тротоарът е смехотворно тесен и е от едната страна. Той е не повече от 60-70 см, двама души не могат да се разминат. Винаги има опасност за евентуална катастрофа с туристи, пешеходци, майки с колички, деца. Нека да не продаваме този имот, а на негово място да се направят минимум 8 гаражни клетки, което донякъде ще облекчи и натовареността в тази зона, имам предвид и по-надолу, защото там гаражните клетки могат да се направят на две нива – по 4 на ниво. Аз съм убеден, че даже живущите горе на улицата вдясно от „Пиколо” биха изкупили горните гаражни клетки, но ще бъде поредното безумие да ги продадем, още повече че смятам, че там може да се направи една тераса за наблюдение от туристи, каквато не направихме нито една по североизточния склон на „Пиколо”, където разпродадохме безотговорно няколко терена. Ще бъда против продажбата на този имот и апелирам да не го продаваме, а Общината с минимум средства да направи това облекчение за живущите в района. Освен това смятам, че цената за мен е много ниска. Аз също съм против този таен търг, за който преди малко стана въпрос.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Използвам трибуната първо за да кажа, че няма да подкрепя това предложение, второ, за да подчертая, че точно тези радетели, които най-много държаха за спазване на Правилника и на реда, го нарушават и трето, да благодаря на г-жа Денева, че е чула това, което казвам и фактите, които излагам, но когато казвам, че не приемам нещо, не значи, че показвам пръст. Тук сме културни, интелигентни хора, приемайте ситуацията и нещата такива, каквито са и не ги изопачавайте. Не виждам на някого да съм показал пръст, не деформирайте истината. Това, че на вас не ви е изгодно и не ви изнася – не манипулирайте обществеността. Направете си нещата така, че наистина аз да застана и да ви подкрепям, както много пъти съм го правил. Но вие правите едни предложения, за които предварително знаете, че няма как да минат. Това е още едно доказателство, че не приемате коментари в тази посока.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Искам да кажа нещо за първоначалната цена. Тя затова е първоначална – като има интерес, може да стигне и 1000 евро на кв.м, като няма интерес, и по 5 евро да предложите, пак няма да има интерес. Това, което ми прави впечатление, е във връзка с колеги, които казват, че цените са ниски. Примерно един продал нова къща с басейн за 3000 лв. в Керека, друг продал магазин по 100 евро кв.м на „България”. Когато са продавали, цените са били високи за тях, а общинските на незастроените терени са ниски. Естествено, съществува и другата хипотеза – че са укривали данъци, но това вече е в ръцете на други органи.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-н Ковачев, налице е това, че вече три години се ровите в семейството ми, във фирмите ми, в житието ми и въпреки всичко пак не можете да намерите нещо, с което наистина да ме стъпчете. Това, което е направено, по начина, по който е направено, е спазен всеки един нормативен документ. Законите на РБ важат за всички.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Аз не казвам, че законът не е спазен. Но ние говорим и за морал, но не за моя, а за вашия, колега. Аз не дадох пример за Вас, аз казах по принцип, че законът може да е спазен, но морално ли е да лишаваш това общество, в чиято полза ти се обявяваш, от дължимите му данъци. Нека всеки, който защитава обществения интерес, да каже какви данъци е платил, какви фирми има, какви данъци е платил. Това е смисълът човек като излезе, да каже: „Аз имам морал, защото нямам какво да крия от обществото, всички знаят какво имам”. Това беше смисълът и пак казвам: става въпрос за Вашия, а не за моя морал.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз нямам какво да крия.

Г-н ПЛАМЕН ЦАНЕВ: Докато за предишната точка бях категорично за търг, защото познавам и двата терена и ако някой купи терена, това ще бъде много добре за Общината, тук, за този терен, аз мисля, че трябва да има конкурс. Мястото наистина е много комплицирано.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Г-н Цанев, към този терен проявяват интерес двама инвеститори. Единият иска да направи едно, другият иска да направи друго. Какво искаме да направим? Да махнем единия конкурент, за да защитим другия ли? Законите на архитектурата, свързани с опазване на културно-историческото наследство ще дадат възможност за преценка. Нека да се състезават за цена и да решим дали ще е хотел, дали ще е етажен паркинг. Аз не бих ви предложил конкурс, за да елиминираме единия предварително, т.е. единият да има служебна победа. Това не е справедливо. Затова съм за публичен търг с тайно наддаване.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 14:

Стефан Стоянов - против, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Пламен Цанев – въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Пламен Легкоступ - за.

Предложението беше прието с 21 „за”, 1 „против” и 4 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1058

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.8 ал.9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2010 г. недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот V-2184, целият с площ от 212 кв.м., попадащ в строителен квартал 310 по ПУП на гр. Велико Търново, ул. „Никола Пиколо” №2, актуван с акт за частна общинска собственост №4735/11.08.2010 г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС, чл. 39 ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Велико Търново дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот V-2184, целият с площ от 212 кв.м., попадащ в строителен квартал 310 по ПУП на гр. Велико Търново, ул. „Никола Пиколо” №2, актуван с акт за частна общинска собственост №4735/ 11.08.2010 г., а по КК и КР представляващ поземлен имот с идентификатор № 10447.511.630, заедно с построената в имота двуетажна жилищна сграда с идентификатор 10447.511.630.1 по КККР на гр. Велико Търново, със ЗП на първи етаж в размер на 63 кв.м. с вход от към ул. „Н. Пиколо”, втори жилищен етаж със ЗП в размер на 72 кв.м. със самостоятелен вход от юг, избено помещение с полезна площ от 22,83 кв.м. с вход от изток на сградата, паянтова пристройка към втори етаж със ЗП от 14 кв.м.

Утвърждава начална тръжна цена, равна на експертната оценка, изготвена от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 81 400 /осемдесет и една хиляди и четиристотин/ лева без начислен ДДС.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ (отрицателен вот): Мина поредното наше решение, според мен ощетяващо Общината. В мен буди подозрение нещо. Какъв е този нотариален акт на Общината, съставен един месец преди търга? Къде е бил този имот досега и защо не е бил направен нотариален акт, а сега, когато са се появили двамата кандидати, сме направили поредния нотариален акт за собственост.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба, Вх. № 3244/ 07.09.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 15:

Стефан Стоянов - за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Пламен Легкоступ – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1059

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 49 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинско място, представляващо 25/1010 идеални части от УПИ VІІ-1 /урегулиран поземлен имот седем римско за имот едно арабско/ от строителен квартал 1 /едно/ по плана на гр. Дебелец, актуван с акт за частна общинска собственост №4722/23.06.2010 г., останалата част от който е собственост на „Гранит ВТ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Сливница” № 60, представлявано от Бахни Мюмюнов и Темиз Селами.

Утвърждава стойността на общинската част от имота, определена с протокол за експертна оценка, изготвен от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 450 /четиристотин и петдесет/ лева без начислен ДДС.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване на под наем на имот общинска собственост на лекари и лекари по дентална медицина, Вх. № 3152/ 30.07.2010 г.

Г-н МАВРОДИ КАЛЕЙНСКИ: Искам да поздравя ОбА за направеното своевременно и точно предложение. Във време на криза в България, когато всеки ден по един лекар и по един медицински специалист напуска България, това е най-доброто предложение, което може да спре медицинските специалисти в нашата Община и да осигури качествено здравеопазване на хората, живеещи в тези населени места. Единствено икономическата криза ме спира да направя предложение дори да няма наем за тези помещения, но ако и следващата година нещата продължат така и се наложи да внасяме медицински специалисти от Индия и Пакистан, това ще бъде може би следващата стъпка. Засега приветствам ОбА за направеното предложение и го подкрепям.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 16:

Стефан Стоянов - за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Пламен Легкоступ – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1060

І. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 3 т. 5, чл. 17 и чл. 59 ал. 2 и ал. 7 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с чл. 102 ал. 4 от Закона за лечебните заведения, Великотърновски Общински съвет дава съгласие Кмета на Община В. Търново да отдава под наем без търг и конкурс здравни служби, здравни пунктове и здравни участъци на територията на Общината на лекари и стоматолози, регистрирани лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ по цени в размер на 10 % от наемната цена, определена по методиката за формиране на начални тръжни цени, както следва:

1. Здравна служба- гр. Дебелец- част от сграда- АОС 246/10.04.1997 год.

2. Здравна служба- с. Дичин- част от сградата на кметството- АОС 16/19.01.1999 год.

3. Здравна служба- с. Плаково- част от сградата на кметството- АОС 364/08.04.1998 год.

4. Здравен пункт- с. Арбанаси- част от сградата на кметството- АОС 584/03.06.1999 год.

5. Здравен пункт- с. Момин сбор- част от сградата на кметството- АОС 671/23.02.2000 год.

6. Здравен пункт- с. Велчево- част от сградата на кметството- АОС 18/26.01.1999 год.

7. Здравен пункт- с. Водолей- част от сградата на кметството- АОС 672/25.02.2000 год.

8. Здравен пункт- с. Пушево- част от сграда- АОС 670/23.02.2000 год.

9. Детска консултация- гр. Велико Търново, ул. “Деню Чоканов” № 8- АОС 456/01.12.1998 год.

10. Селски здравен участък- с. Церова кория- част от сградата на кметството- АОС 682/20.03.2000 год.

11. Фелдшерски здравен пункт- с. Буковец- част от сградата на кметството- АОС 686/28.03.2000 год.

12. Селски здравен участък- с. Хотница- етаж от сграда старо кметство- АОС 683/20.03.2000 год.

13. Селски здравен участък- с. Шереметя- част от сграда- АОС 728/21.06.2000 год.

14. Фелдшерски здравен пункт- с. Ветренци- част от сградата на кметството- АОС 684/20.03.2000 год.

15. Селски здравен участък- с. Леденик- част от комбинирана сграда- АОС 688/01.04.2000 год.

16. Селски здравен участък- с. Къпиново- част от сградата на кметството- АОС 690/01.04.2000 год.

17. Фелдшерски здравен пункт- с. Пчелище- част от сградата на кметството- АОС 691/01.04.2000 год.

18. Фелдшерски здравен пункт- с. Войнежа- част от сграда- АОС 680/16.03.2000 год.

19. Фелдшерски здравен пункт- с. Емен- част от сградата на кметството- АОС 689/01.04.2000 год.

20. Фелдшерски здравен пункт- с. Малки чифлик- част от сградата на кметството- АОС 701/27.04.2000 год.

21. Фелдшерски здравен пункт- с. Никюп- част от комбинирана сграда- АОС 714/26.05.2000 год.

22. Селски здравен участък- с. Шемшево- самостоятелна пристройка към кметството- АОС 700/26.04.2000 год.

23. Фелдшерски здравен пункт- с. Райковци- част от комбинирана сграда- АОС 681/09.03.2000 год.

24. Селски здравен участък- с. Вонеща вода- част от сградата на кметството- АОС 355/02.02.1998 год.

25. Поликлиника - гр. Килифарево- част от сградата на кметството- АОС 257/22.04.1997 год.

26. Здравен дом- с. Ресен- масивна сграда- АОС 673/28.02.2000 год.

27. Здравен дом- с. Самоводене- масивна сграда- АОС 674/29.02.2000 год.

28. Селски здравен участък- с. Балван- част от сграда- АОС 675/02.03.2000 год.

30. Селски здравен участък- с. Церова кория- част от сградата на кметството- АОС 682/20.03.2000 год.

31. Селски здравен участък- с. Миндя- част от комбинирана сграда- АОС 677/07.03.2000 год.

32. Здравен дом- с. Ново село- масивна сграда- АОС 676/07.03.2000 год.

33. Детска консултация- гр. Велико Търново, ул. “Димитър Найденов” № 4- част от сграда- АОС 1397/13.05.2002 год.

ІІ. Имотите по т. 1 се отдават без търг и конкурс, само когато за тях не претендират двама или повече кандидати. В противен случай се провежда търг или конкурс по реда на глава VІІ от НРПУРОИ, но само между тези кандидати.”

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно Извършване на ремонт в обект общинска собственост, Вх. № 3151/ 30.07.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 17 заедно с допълнението, предложено от ПК по ОС:

Стефан Стоянов - за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Пламен Легкоступ– за.

Предложението беше прието с 24 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1061

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 17 ал. 2 от Закона за общинска собственост и чл. 24 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за извършване на основни ремонтни дейности в обект общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2 /сградата на Общината/, представляващи присъединяване към централната газопреносна мрежа за газ- метан.

Средствата, изразходвани за ремонтни дейности, да се документират с платежни документи, пред отдел „Общинска собственост”. Ремонтните дейности да бъдат приети с констативен протокол и необходимите строителни документи от извършена проверка на служители от отдел „Общинска собственост” и Дирекция „ТСУ” и представител на фирмата наемател и да бъдат приспаднати от дължимия наем.

Разходите да не надвишават предложената от наемателя сума от 1600 лв.

В 13.00 часа г-н Чокойски предложи да се удължи с един час времето за работа на заседанието на ОбС. Предложението беше отхвърлено с 13 „за”, 2 „против”, „въздържали се”.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно Програма „СИНДИ”.

Г-н НИКОЛЕН СТОЙНОВ: В нашата страна, по утвърдена вече традиция ще се проведат кампаниите „Европейска седмица на мобилността” и „Европейски ден без автомобили”. Тази година европейската седмица е с водеща тема „Пътувай разумно, живей по-добре”. Ключова роля в осъществяване на седмицата на мобилността имат органите на местната изпълнителна власт. Всеки град може да се присъедини, като участва в кампанията или да я поддържа. И двете категории градове - участващи или поддържащи, трябва да се регистрират в сайта на Европейската комисия, затова предлагаме Великотърновският общински съвет да подкрепи инициативата на програма СИНДИ община В. Търново да се присъедини към европейската инициатива и да обяви 22 септември за ден без автомобилно движение.

Предложението по т. 18 беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1062

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Подкрепя инициативата на програма „СИНДИ”, Община Велико Търново да се присъедини към „Европейска седмица на мобилността и Eвропейски ден без автомобили (22 септември)”

В края на заседанието г-н Чокойски даде думата на г-н Николай Тачев – управител на „Инвестстрой”:

Г-н НИКОЛАЙ ТАЧЕВ: Възползвам се от предоставената ми възможност пред вас, общинските съветници, като общо събрание на общинско дружество „Инвестстрой – 92” ЕООД да дам тези обяснения, които съм подготвил. Те са по точно формулирани въпроси, предоставени ми с писмо на Председателя на ОбС по внесено предложение от общинския съветник г-н Румен Димитров.

Преди да пристъпя към отговора, разрешете ми да ви информирам като общо събрание на дружеството какво става в дружеството. Преди два месеца дружество „Инвестстрой” получи своя лиценз за нов, петгодишен срок от МРРБ за продължаване на дейността „Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор” с краен срок на лиценза 21.06.2015 г. Преди два дни приключи сертификационния одит на дружеството по въвеждане на система за управление на качеството, като системата е въведена без нито една забележка. Очакваме да получим сертификата и вероятно ще поканя представители на Великотърновския общински съвет, на Общинска администрация да уважат получаването на този сертификат.

Въпросите, които получих от г-н Димитров, са: „Предлагам да се даде възможност на г-н Тачев да изложи своите мотиви на предстоящото заседание на 16.09.2010 г. относно оттеглянето на жалбата, подадена от неговия предшественик.”. Жалбата е подадена от вече покойния управител на „Комунално стопанство” инж. Петко Георгиев и се отнася за проведена процедура по Закона за обществените поръчки с предмет „Почистване и поддържане на улици, тротоари и др. територии за обществено ползване в гр. В. Търново”. Само за информация: делото е спечелено от две съдебни инстанции. Базирайки се изключително само на съществувалите установени от мен документи преди да предприема това свое решение, и на установените факти в дружеството, съм подготвил този мой отговор. Аз съм оттеглил подадена от името на„Комунално стопанство” гр. В. Търново жалба пред ВАС срещу решение на Комисия за защита на конкуренцията под № 939 от 17.09.2009 г., с което решение е оставена без уважение жалба на „Комунално стопанство” срещу заповед на Кмета на Община В. Търново за класиране на участниците и определяне на условия на обществената поръчка със същия предмет, обявена с решение от 22.04.2008 г.

Как се стига до това решение на Комисията за защита на конкуренцията? Хронологията е такава: „Комунално стопанство” ЕООД е обжалвало открита процедура през 2008 г. с посочения предмет на дейност пред Комисията за защита на конкуренцията, която със свое решене от 16.09.2008 г. уважава жалбата. С решение от 20.03.2009 г. ВАС връща процедурата в община В. Търново на етап „Оценка на офертите”, задължителни указания за ново решение и ново класиране. На това основание и в изпълнение на тези задължителни указания в община Велико Търново се провежда нова процедура и съобразявайки се с тези указания, възложителят издава нова заповед за класиране на 15.06.2009 г. Тази нова заповед се обжалва от името на „Комунално стопанство” пред компетентния орган Комисията за защита на конкуренцията. Тази жалба Комисията разглежда и със свое решение № 939 от 17.09.2009 г. оставя без уважение. Единият от мотивите ми да оттегля подадената жалба във ВАС от името на „Комунално стопанство” е точно съдържанието на това решение на Комисията за защита на конкуренцията. В изложените в това решение правни изводи се посочва, че по същество подадената жалба е неоснователна. Счита се, че са изпълнени задължителните указания от предишното решение на Комисията за защита на конкуренцията № 787 от 2008 г. и класирането във втората процедура е мотивирано, като са разгледани всички представени цени, класирането е правилно проведено по приетите критерии и присъдените по тези критерии точки. Установява се, че КС не са представили цени за всички видове работи, посочва се, че никъде в документите за участие няма изискване за собствени работници и собствена складова база на участниците. Комисията за защита на конкуренцията с това свое решение приема протокола на Комисията за класиране за мотивиран и административният акт, издаден въз основа на него – заповедта на Кмета, също се явява мотивирана. Комисията за защита на конкуренцията приема, че обжалваната процедура по класиране на участниците е законосъобразна и не е опорочена. При така установената фактическа и правна обстановка Комисията за защита на конкуренцията оставя жалбата на „Комунално стопанство” против заповедта на Кмета за класиране от 15.07.2009 г. без уважение. След направената от мен консултация с юристи по съдържанието на това решение на Комисията за защита на конкуренцията, в което категорично се отхвърлят всички мотиви, посочени в жалбата на „Комунално стопанство” и при изрично изпълнените задължителни указания за провеждането на повторната процедура, следва това решение на Комисията за защита на конкуренцията обективно да бъде прието за справедливо.

Следващият ми мотив за това да оттегля жалбата, внесена от името на „Комунално стопанство” пред ВАС срещу решението на Комисията за защита на конкуренцията, е, че жалбата е внесена против изричната воля на управителя на дружеството – инж. Петко Георгиев. По време на получаване на решението от 17.09.2009 г. инж. Петко Георгиев е бил постъпил в болница, като преди това със своя заповед е определил за временно изпълняващ длъжността „управител”, считано от 11.09.2009 г., г-н Николай Иванчев. Пред него г-н Петко Георгиев е разпоредил това решение да не се обжалва и от касата на дружеството да не се изплащат средства за държавна такса за обжалване пред ВАС. В архива на „Комунално стопанство” няма изведена такава жалба и няма документ за такъв разход. Няма и подписано пълномощно от управителя и представляващ „Комунално стопанство” инж. Петко Георгиев за упълномощаване на друг негов пълномощен представител, който да внесе такава жалба. Напротив, имало е изричното му разпореждане решението на Комисията за защита на конкуренцията да не се обжалва пред ВАС.

Самото решение 939 от 17.09.2009 г. от Комисията за защита на конкуренцията е по образувана жалба, внесена от името на „Комунално стопанство” на 30.06.2009 г. В съдържанието на това решение в раздел „Фактическа обстановка” при идентификация на страните участници в процеса е записано: „Комунално стопанство ЕООД” – жалбоподател, регистрирано по фирмено дело № 2467 от 1992 г., представлявано от управителя инж. Калин Павлов. Това е повече от половин година, след като управителят, представляващ „Комунално стопанство ЕООД”, не е инж. Калин Павлов, а е инж. Петко Георгиев. Освен това в съществуващата кореспонденция, подадена от името на „Комунално стопанство ЕООД” жалба във ВАС, е с посочен друг адрес за В. Търново.

И още един мотив. При така формулираното решение на Комисията за защита на конкуренцията, което обективно следва да бъде прието за справедливо и при така консултираното очаквано потвърждение от ВАС на това решение, „Инвестстрой ЕООД”, като приемник на „Комунално стопанство ЕООД”, при загуба на започнатото дело не само губи самата поръчка, но ще загуби и внесената гаранция за участие в процедурата като обезщетение на община В. Търново съгласно условията за провеждане, която никак не е малка. При такова очаквано развитие на „Инвестстрой ЕООД” ще бъдат присъдени всички разноски и хонорари по това дело.

Това са ми мотивите, които съм използвал през месец април, когато установявам последователно и поетапно всички тези неща да взема решението да оттегля внесената от името на „Комунално стопанство ЕООД” жалба пред ВАС срещу решение на Комисията за защита на конкуренцията, загубено за „Комунално стопанство ЕООД” и внесена против изричната воля на легитимния управител на „Комунално стопанство ЕООД” по една преписка, образувана при липса на представителна власт, без пълномощник, подписана от представляващия дружеството. Предотвратил съм евентуални допълнителни финансови разходи на „Инвестстрой – 92” ЕООД гр. В. Търново.

Заседанието беше закрито в 13.25 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ………………

ТОДОР ТОДОРОВ………………….

МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ………….

ИВАЙЛО ИВАНОВ…………………