ПРОТОКОЛ № 74

 

От седемдесет и четвърто заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 24.09.2010 г. от 17.00 часа в залата на Община Велико Търново.

 

Присъстваха 29 общински съветника. Отсъстваха г-н Пламен Легкоступ, г-н Милен Михов, г-жа Розалия Кузманова, г-н Николай Цонев, г-н Мирослав Трифонов, г-н Ивайло Любенов, г-жа Йорданка Стефанова и г-н Петьо Атанасов.

Заседанието беше открито от председателя на Общинския съвет – г-н Александър Чокойски, който даде думата на общинските съветници за предложения по проекта за дневен ред. Предложения за допълнение и промяна на дневния ред не бяха направени. Дневният ред на заседанието беше приет с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Избор на ВрИД кмет на с. Вонеща вода, Вх. № 3275/ 21.09.2010 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Избор на ВрИД кмет на с. Вонеща вода, Вх. № 3275/ 21.09.2010 г.

Г-н Чокойски съобщи, че ПК по МСНУРП подкрепя предложението с една забележка: да отпадне датата 18.09.2010 г.

По предложение на общински съветници думата беше дадена на г-жа Росица Иванова.

Г-жа РОСИЦА ИВАНОВА: Казвам се Росица Иванова, от гр. Килифарево, на 50 години. От 1999 г. Работя в кметство Килифарево в отдел ГРАО, където в момента съм главен специалист. Работила съм в кметство Килифарево 10 години с прекъсвания.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по точка 1:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, , Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев –за, Росен Иванов – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1063

На основание чл. 42, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 42, ал. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Великотърновски Общински съвет

Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство в кметство село Вонеща вода Росица Пенчева Иванова за периода до полагането на клетва от новоизбрания кмет на кметство.

 

Заседанието беше закрито в 17.10 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ………………

ТОДОР ТОДОРОВ………………….

МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ………….

ИВАЙЛО ИВАНОВ…………………