ПРОТОКОЛ № 75

 

От седемдесет и пето заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 07.10.2010 г. от 14.00 часа в залата на Община Велико Търново.

 

Присъстваха 30 общински съветника. Отсъстваха г-н Пламен Легкоступ, г-н Николай Цонев, г-н Ивайло Любенов, г-н Исмаил Хаджимустафа, г-н Росен Иванов, г-н Стефан Колев и г-н Петьо Атанасов.

Заседанието беше открито от председателя на Общинския съвет – г-н Чокойски, който даде думата на г-н Николай Петров от Общинската избирателна комисия.

Г-н НИКОЛАЙ ПЕТРОВ: В ОИК е постъпило писмо от Председателя на Общинския съвет с приложена към него оставка на общинския съветник г-жа Розалия Кузманова от ПП ГЕРБ и в съответствие на Закона ОИК взе решение за прекратяване предсрочно пълномощията на г-жа Кузманова като общински съветник и обявява следващия в листата на ПП ГЕРБ - г-жа Ваня Стефанова Станчева, за общински съветник.

Г-жа Станчева положи клетва за общински съветник.

Г-н Чокойски даде думата на общинските съветници за изказвания по проекта за дневен ред.

 

ДНЕВЕН РЕД - ПРОЕКТ:

 1. Полагане на клетва от Ваня Стефанова Станчева.
 2. Промени в състава и ръководството на ПК на ВТОбС, Вх. № 3309/06.10.2010 г.
 3. Корекция на техническа грешка в решение № 997/23.06.2010 г., Вх. № 3305/ 06.10.2010 г.
 4. Предварително съгласие по реда на чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ, Вх. № 3263/ 15.09.2010 г. и Вх. № 3223/ 03.09.2010 г.
 5. Вземане на решение за начина на ползване на дървесина от ОбГФ за 2010 г., Вх. № 3226/ 03.09.2010 г.
 6. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 3227/ 03.09.2010 г.
 7. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 3228/ 03.09.2010 г.
 8. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 3229/ 03.09.2010 г.
 9. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 3230/ 03.09.2010 г.
 10. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 3231/ 03.09.2010 г.
 11. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 3232/ 03.09.2010 г.
 12. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 3233/ 03.09.2010 г.
 13. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 3234/ 03.09.2010 г.
 14. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 3235/ 03.09.2010 г.
 15. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 3236/ 03.09.2010 г.
 16. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 3237/ 03.09.2010 г.
 17. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 3238/ 03.09.2010 г.
 18. Предложение за опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Нели Иванова Симеонова, Вх. № 3214/31.08.2010 г.
 19. Предложение относно извършени разходи от д-р Румен Рашев, Вх. № 3144/ 29.07.2010 г.
 20. Промени в Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на ППС на територията на гр. Велико Търново, Вх. № 3147/ 30.07.2010 г.
 21. Промени в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, относно ползване на дневен платен паркинг в двора на Старо ВНВУ, Вх. № 3160/ 04.09.2010 г.
 22. Промени в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, относно ползване на дневен платен паркинг на ул. „Крайбрежна” № 4, Вх. № 3249/ 08.09.2010 г.
 23. Определяне на разходи по прилагане на техническо средство /скоба/, Вх. № 3164/ 05.08.2010 г.
 24. Определяне на разходи за едно преместване на неправилно паркирано ППС, Вх. № 3163/ 05.08.2010 г.
 25. Отреждане на места за ведомствен паркинг, Вх. № 3159/ 04.09.2010 г.
 26. Отреждане на места за дневен паркинг съгласно НРСППППС – ул. „Крайбрежна” № 47, Вх. № 2997/ 09.06.2010 г.
 27. Отреждане на места за дневен паркинг съгласно НРСППППС – Старо ВНВУ, Вх. № 2998/ 09.06.2010 г.
 28. Одобряване на зони за кратковременно паркиране – пл. „Цар Асен”, Вх. № 2999/ 09.06.2010 г.
 29. Одобряване на зони за кратковременно паркиране – ул. „Ст. Стамболов” и пл. „Славейков”, Вх. № 3000/ 09.06.2010 г.
 30. Одобряване на зони за кратковременно паркиране – ул. „Ст. Стамболов” и пл. „Поборнически”, Вх. № 3001/ 09.06.2010 г.
 31. Одобряване на зони за кратковременно паркиране – ул. „Марно поле” 2-6 и пл. „Майка България”, Вх. № 3002/ 09.06.2010 г.
 32. Одобряване на зони за кратковременно паркиране – пл. „Марно поле”, Вх. № 3003/ 09.06.2010 г.
 33. Одобряване на зони за кратковременно паркиране – пл. „Марно поле - запад” № 14 - 26, Вх. № 3004/ 09.06.2010 г.
 34. Одобряване на зони за кратковременно паркиране – ул. „Цар Тодор Светослав” № 5-45, Вх. № 3005/ 09.06.2010 г.
 35. Одобряване на зони за кратковременно паркиране – пл. „Марно поле - Обръщало”, Вх. № 3006/ 09.06.2010 г.
 36. Одобряване на зони за кратковременно паркиране – пл. „Марно поле” 17-30 и „Цар Самуил” 2-6, Вх. № 3007/ 09.06.2010 г.
 37. Одобряване на зони за кратковременно паркиране – ул. „Ал. Стамболийски”, Вх. № 3008/ 09.06.2010 г.
 38. Одобряване на зони за кратковременно паркиране, Вх. № 3009/ 09.06.2010 г.
 39. Одобряване на зони за кратковременно паркиране – ул. „Христо Ботев” № 14 – 46, Вх. № 3010/ 09.06.2010 г.
 40. Одобряване на зони за кратковременно паркиране, Вх. № 3011/ 09.06.2010 г.
 41. Одобряване на зони за кратковременно паркиране – бул. „България” № 1-23 и ул „С. Румянцев”, Вх. № 3012/ 09.06.2010 г.
 42. Одобряване на зони за кратковременно паркиране, Вх. № 3013/ 09.06.2010 г.
 43. Одобряване на зони за кратковременно паркиране – ул. „Васил Левски” № 6-10 и ул. „А. Златаров” № 1-9, Вх. № 3014/ 09.06.2010 г.
 44. Одобряване на зони за кратковременно паркиране – пл. „Велчова Завера” и ул. „Опълченски” № 3, Вх. № 3015/ 09.06.2010 г.
 45. Одобряване на зони за кратковременно паркиране – ул. „Рафаел Михайлов” № 2-6 и ул. „Независимост”, Вх. № 3016/ 09.06.2010 г.
 46. Одобряване на зони за кратковременно паркиране – пл. „Славейков” и ул. „Ст. Стамболов” № 50, Вх. № 3058/ 09.06.2010 г.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: От името на разширения Председателски съвет с участието на ръководители на групи правя процедурно предложение да се отложат точките с номера от 19 до 45 включително в предложения дневен ред. Мотивите за отлагане са да се изготви ново предложение за отлагане действието на Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на гр. В. Търново. Това предложение ще бъде разгледано на заседания на постоянните комисии и включено в дневния ред на заседанието на ОбС на 21.10.2010 г.

Г-н МАВРОДИ КАЛЕЙНСКИ: Воден от дълбоко уважение към институцията Общински съвет В. Търново и към неговия председател бих искал да направя един скромен подарък лично към него – който да призовава нас, общинските съветници, към по-малко празни приказки и повече мъдрост и повече ползотворна работа в името на гражданите на община В. Търново.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението на Председателския съвет за отлагане на точки от 19 до 45.

Предложението беше прието с 22 „за”, 3 „против”, „въздържали се”.

Целият дневен ред беше приет с 25 „за”, 2 „против”, „въздържали се” няма.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Полагане на клетва от Ваня Стефанова Станчева.
 2. Промени в състава и ръководството на ПК на ВТОбС, Вх. № 3309/06.10.2010 г.
 3. Корекция на техническа грешка в решение № 997/23.06.2010 г., Вх. № 3305/ 06.10.2010 г.
 4. Предварително съгласие по реда на чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ, Вх. № 3263/ 15.09.2010 г. и Вх. № 3223/ 03.09.2010 г.
 5. Вземане на решение за начина на ползване на дървесина от ОбГФ за 2010 г., Вх. № 3226/ 03.09.2010 г.
 6. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 3227/ 03.09.2010 г.
 7. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 3228/ 03.09.2010 г.
 8. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 3229/ 03.09.2010 г.
 9. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 3230/ 03.09.2010 г.
 10. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 3231/ 03.09.2010 г.
 11. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 3232/ 03.09.2010 г.
 12. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 3233/ 03.09.2010 г.
 13. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 3234/ 03.09.2010 г.
 14. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 3235/ 03.09.2010 г.
 15. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 3236/ 03.09.2010 г.
 16. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 3237/ 03.09.2010 г.
 17. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 3238/ 03.09.2010 г.
 18. Предложение за опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Нели Иванова Симеонова, Вх. № 3214/31.08.2010 г.
 19. Предложение относно извършени разходи от д-р Румен Рашев, Вх. № 3144/ 29.07.2010 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени в състава и ръководството на ПК на ВТОбС, Вх. № 3309/06.10.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 1 беше прието с 26 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1064

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 37, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ВТОС, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски Общински съвет

Избира за председател на Постоянната комисия по Образование и наука Ваня Стефанова Станчева.

Избира за член на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности Ваня Стефанова Станчева.

Избира за член на Постоянната комисия по спорта, туризма, децата и младежта Ваня Стефанова Станчева.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Корекция на техническа грешка в решение № 997/23.06.2010 г., Вх. № 3305/ 06.10.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 2 беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1065

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема датата на октомврийското заседание да бъде коригирана от 14.10.2010 г. на 21.10. 2010 г.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ, Вх. № 3263/ 15.09.2010 г. и Вх. № 3223/ 03.09.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 3:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Илия Велков – въздържал се, Хасан Палов – въздържал се, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – въздържал се, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – против, въздържал се, Камен Алексиев – въздържал се , Мирослав Маринов – за.

Предложението по т. 3 беше отхвърлено с 19 „за”, 1 „против”, 9 „въздържал се”.

Г-н МИЛЕН МИХОВ (отрицателен вот): Всъщност моят реален вот беше „въздържал се”, но тъй като в предложения материала има неща, които би трябвало с дебати или с обяснения да станат ясни, именно затова гласувах „против”. В материала е посочено, че този проблем е гледан на две заседания на ПК по ЗГОС и на първото те са имали резерви и след това са подкрепили, а ПК по ОС не е подкрепила това предложение и мисля, че трябваше да се изкажат аргументи „за”, „против” или какво е било това, което е преодоляло резервите на ПК по ЗГОС. Това не стана. Затова мисля, че беше разумно да стане дебат по тази точка.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Вземане на решение за начина на ползване на дървесина от ОбГФ за 2010 г., Вх. № 3226/ 03.09.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 4:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – въздържал се, Иван Величков Иванов – за, , Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението по т.4 беше прието с 27 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1066

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 4 от Закона за горите и чл.80, ал.8 от Правилника за прилагане на Закона за горите, Великотърновски Общински съвет утвърждава следното разпределение и начини на ползване на дървесина от общински горски фонд съгласно лесоустройствен проект, както следва:

 1. Ползването в Отд.161-х,201–г , 206–с , 233–а, да се осъществи по чл.53,ал2,т.1 от Закона за горите ( по тарифна такса на корен )
 2. Ползването в Отд.2-ю,159-т,161-ц,187-а,203-а,211-з,213-к,216-б,219-б,220-б,221-д,223-е,226-з1,233-б,236-ю2,248-а1,282-а,304-с,586-е1,589-щ,590-у1,591-к2,529-в,529-ж,530-д,да се осъществи по чл.53,ал2,т.3 от Закона за горите ( чрез публичен търг с явно наддаване или конкурс за предоставяне на сечища )
 3. Възлага на кмета на Община Велико Търново да организира и проведе процедурите по т.1 и т.3 от чл.53 от Закона за горите в съответствие с разпоредбите на същият, Правилника за прилагане на Закона за горите и Наредбата за реда на придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 3227/ 03.09.2010 г.

Г-н Чокойски съобщи, че ПК по ОС е предложила допълнение към основното предложение и прочете предложението на ПК по ОС:

„Предлагаме средствата, получени от продажбата на жилищата, да бъдат обособени в самостоятелна сметка и се използват задължително за закупуване на нови жилища.

Възлага на Кмета да внесе информация колко жилища са закупени и каква е общата сума от продадените жилища.”

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Предложението изглежда разумно, но не знам доколко е законосъобразно. Специална сметка няма как да оформим, тъй като фондови и специални сметки не са разрешени. Не забравяйте, че имаме немалка нужда от средства за ремонтиране на общински жилища. Сега се ремонтират 15-16 жилища и правим само козметични ремонти, но се налагат по-големи ремонти, за да могат да се настанят хора в тях. Със сигурност средствата отиват за ремонти на жилищата, но за закупуване няма такава сметка и мисля, че не можем да направим.

Г-н МАВРОДИ КАЛЕЙНСКИ: Подкрепям направените предложения, които ще разглеждаме оттук нататък. Аз имам един въпрос, на който не можах да си отговоря, разглеждайки тези документи. Никъде не видях дали лицата, които кандидатстват за покупка на жилищата, имат някакви задължения към местната хазна, затова напомням на ОбА, че чл. 45, ал. 8 от Наредбата за продажба на общински жилища гласи, че в заповедта за продажба могат да се посочат цена и допълнителни условия за продажбата. Бих предложил да бъде поставено запитване за лицата по параграф 1 от Допълнителните разпоредби на Наредбата да нямат просрочени парични задължения към община В. Търново, данъчните и осигурителните органи на РБългария.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Всички молби за закупуване се гледат от Комисията по жилищно настаняване, която разглежда всичко в детайли, включително и задълженията на лицата. Това са предложения, минали през две комисии.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Групата на СДС ще подкрепи продажбата само на тези жилища, които са панелни. За останалите жилища ние ще гласуваме „против”, защото няма как да се върже логиката на настанените в монолитни жилища, придобити чрез замяна. Хора, които преди 3 години са били крайно нуждаещи се и за три години са събрали 40-50 000 лв. и сега ще ги закупят. Общината не трябва да се явява като брокер на недвижими имоти и да продава монолитни жилища. На миналата сесия продадохме 15-16 жилища, сега продаваме 12 жилища. Дали ще придобием 64 жилища в Зона В, това е въпрос, който предстои да се реши впоследствие. След като тези хора имат 40-50 000 лв., за да закупят монолитни жилища, могат да извадят още малко пари и да си купят жилища от свободния пазар.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението на ПК по ОС.

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – против, Станислав Рашков – въздържал се, Румяна Брайнова – против, Георги Стефанов –въздържал се, Роза Мишева – против, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – против, Иван Велков Иванов – против, Анета Маноилова – въздържал се, Румен Димитров – въздържал се, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – въздържал се , Филип Евтимов – против, Николен Стойнов – против, Тодор Тодоров – против, Йорданка Стефанова - против, Цветанка Недева - против, Александър Чокойски – против, Пламен Петров – против, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – против, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше отхвърлено със 7 „за”, 13 „против” и 7 „въздържали се”.

Председателят на ОбС подложи на поименно гласуване предложението на ОбА по т. 5:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, , Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1067

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 47, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет реши

Да се впише в списъка на жилищата за продажба двустаен апартамент № 1 на ул. „Р. Княгиня” № 12, вх. А, в гр. В. Търново.

Одобрява оценката на имота в размер на 35 703,26 лева без ДДС.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 3228/ 03.09.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 6 беше подложено на поименно гласуване:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, , Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше прието с 21 „за”, 1 „против” и 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1068

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 47, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет реши

Да се впише в списъка на жилищата за продажба тристаен апартамент № 21 на ул. „Краков ” № 9, вх. Б, в гр. В. Търново.

Одобрява оценката на имота в размер на 59 000 лева без ДДС.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 3229/ 03.09.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 7 беше подложено на поименно гласуване:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, , Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението по т. 7 беше прието с 24 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1069

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 47, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет реши

Да се впише в списъка на жилищата за продажба двустаен апартамент № 12 на ул. „Бяла Бона” № 1, вх. Б, в гр. В. Търново.

Одобрява оценката на имота в размер на 32 243,06 лева без ДДС.

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 3230/ 03.09.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 8:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, , Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1070

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 47, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет реши

Да се впише в списъка на жилищата за продажба едностаен апартамент № 17 на ул. „Бяла Бона” № 4, вх.Б, в гр. В. Търново.

Одобрява оценката на имота в размер на 20 300 лева без ДДС.

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 3231/ 03.09.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 9 беше подложено на поименно гласуване:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, , Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1071

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 47, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет реши

Да се впише в списъка на жилищата за продажба едностаен апартамент № 13 на ул. „Ф. Симидов” № 1, вх. А, в гр. В. Търново.

Одобрява оценката на имота в размер на 31 803.48 лева без ДДС.

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 3232/ 03.09.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 10 беше подложено на поименно гласуване:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше прието с 19 „за”, 1 „против”, 4 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1072

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 47, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет реши

Да се впише в списъка на жилищата за продажба двустаен апартамент № 3 на ул. „Ал. Константинов” № 61, секция А, в гр. В. Търново

Одобрява оценката на имота в размер на 49 561,86 лева без ДДС.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 3233/ 03.09.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 11 беше подложено на поименно гласуване:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Ваня Стефанова - за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – против, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше прието с 20 „за”, 2 „против”, 4 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1073

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 47, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет реши

Да се впише в списъка на жилищата за продажба двустаен апартамент № 10 на ул. „Ал. Константинов” № 61, секция А, в гр. В. Търново.

Одобрява оценката на имота в размер на 61356,46 лева без ДДС.

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 3234/ 03.09.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 11 беше подложено на поименно гласуване:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Ваня Стефанова - за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – против, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше прието с 20 „за”, 2 „против”, 4 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1074

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 47, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет реши

Да се впише в списъка на жилищата за продажба едностаен апартамент № 9 на ул. „Ал. Константинов” № 61, секция А, в гр. В. Търново.

Одобрява оценката на имота в размер на 41 977,50 лева без ДДС.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 3235/ 03.09.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 13:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – против, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше прието с 22 „за”, 2 „против”, 5 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1075

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.47, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет, реши

Да се впише в списъка на жилищата за продажба двустаен апартамент № 10 на ул. „Ал. Константинов” № 61, секция В, в гр. В. Търново.

Одобрява оценката на имота в размер на 63 570,54 лева без ДДС.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 3236/ 03.09.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 14 беше подложено на поименно гласуване:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Ваня Стефанова - за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – против, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше прието с 22 „за”, 3 „против”, 4 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1076

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.47, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет, реши

 

Да се впише в списъка на жилищата за продажба двустаен апартамент № 9 на ул. „Ал. Константинов” № 61, секция В, в гр. В. Търново.

Одобрява оценката на имота в размер на 63 570,54 лева без ДДС.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 3237/ 03.09.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 15 беше подложено на поименно гласуване:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Ваня Стефанова - за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1077

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 47, ал. от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет, реши

Да се впише в списъка на жилищата за продажба двустаен апартамент № 2 на ул.” Р. Княгиня” № 12, вх.Б, в гр. В. Търново

Одобрява оценката на имота в размер на 27 200 лева без ДДС.

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 3238/ 03.09.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 16:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Ваня Стефанова - за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1078

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 47, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет, реши

Да се впише в списъка на жилищата за продажба тристаен апартамент № 7 на ул. „Бяла Бона” № 12, вх. Б, в гр. В. Търново

Одобрява оценката на имота в размер на 36 100 лева без ДДС.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение за опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Нели Иванова Симеонова, Вх. № 3214/31.08.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 17.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, ”въздържали” се няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1079

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1 ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., Великотърновски Общински съвет

Дава мнение да се опрости дължимата сума в общ размер 655,27 лв. на лицето Нели Иванова Симеонова, тъй като същата представлява несъбираемо държавно вземане.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно извършени разходи от д-р Румен Рашев, Вх. № 3144/ 29.07.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 18.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, ”въздържали” се няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1080

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за командировките в страната, Великотърновски Общински съвет одобрява разходите за извършените командировки в страната от д-р Румен Георгиев Рашев - Кмет на Община Велико Търново за отчетния период 01.01 - 30.06.2010 година в размер на 330 /Триста и тридесет/ лева.

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, Великотърновски Общински съвет одобрява разходите за извършените командировки в чужбина от д-р Румен Георгиев Рашев - Кмет на Община велико Търново за отчетния период 01.01 - 30.06.2010 година в размер на 554,48 лева

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

        /Р. ГРЪНЧАРОВ/
 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ………………

ТОДОР ТОДОРОВ………………….

МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ………….

ИВАЙЛО ИВАНОВ…………………