ПРОТОКОЛ № 76

 

От седемдесет и шесто заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 26.10.2010 г. от 09.15 часа в залата на Община Велико Търново.

 

Присъстваха 35 общински съветника. Отсъстваха г-н Пламен Легкоступ и г-н Ивайло Любенов.

Заседанието беше открито от председателя на Общинския съвет – г-н Александър Чокойски, който съобщи, че Председателският съвет предлага като точка 37 и 38 в дневния ред да влязат две нови предложения: „Избиране на представители на Великотърновския общински съвет в комисията за определяне на академичната награда” и „Внасяне на допълнителна точка в дневния ред на предстоящата сесия на ОбС: „ОбС предлага на Председателя да предприеме своевременно мерки пред компетентните органи за изясняване възникналата ситуация във връзка с твърдението на строителния предприемач Хилендар Тодоров”.

Г-н Чокойски даде думата на общинските съветници за предложения по проекта за дневен ред.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз имам един въпрос: дали някой от тук присъстващите преди да седне да се храни с мръсни ръце, не отива преди това да си ги измие? Аз се чувствам омърсен като част от този колективен орган и заради това правя официално предложение: предложението, което Вие предлагате да бъде точка 38, да бъде точка 1, за да можем да изчистим наистина авторитета на този Общински съвет и да работим наистина рационално.

Г-н МИРКО РОБОВ: Челно заглавие в единия от областните всекидневници е свързано с позицията на Председателството, която до края на мандата трябва да остане неизменен щрих към нашето поведение за повече толерантност, за едни по-приветливи отношения, за доброто име на съветниците и съвета. Това, надявам се, е много добре премислено, когато е оформена тази позиция и виждам веднага след оповестяването на позицията първия пример в обратната посока. Аз не знам ОбС да е бил така дамгосван за тези три години. За разлика от предишния, ние не се омазахме досега с нищо. А това е вторият пример от един и същ човек, който е дал на прокуратурата човек, който говорейки от тези микрофони, го е засегнал с едно-две изречения, а днес с лекота омазва целия ОбС и аз нося една 37-ма част от това петно, което незабавно искаме да свалим.

Не знам защо така кастрирано се внася и нашето предложение. Така, както беше предложено, съчетано с много ясна позиция на ОбС, плюс задължението към този, който ни представлява – Председателя, да предприеме необходимите действия. Ако някой е изнудвал уважаемия предприемач, той трябва да си понесе заслуженото, но ако това е клевета, този, който трябва да си понесе заслуженото, ще е този, който е родил тази идея, затова аз също ви призовавам това да стане точка 1 от дневния ред, за да можем с чиста съвест да продължим нашата по-нататъшна работа в интерес на гражданите на В. Търново.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Напълно съм съгласен с колегите, че не бива да се допуска авторитетът на ОбС по този начин да се подрива и да се поставят под съмнение моралните качества на съветниците. Вземам думата, за да кажа, че това не започва отсега. Имаше един период, когато ликове на общинските съветници от стария мандат бяха най-нагло лепени и разнасяни из града с внушенията, че са участвали в далавери и че не притежават никакви морални качества. Като гласуваме сега, искам това да се знае и за в бъдеще – не избирателно, но да се проследи, че има хора, недоволни от едно или друго решение, които тръгват да хвърлят нелепи и голословни обвинения към общинските съветници в публичното пространство.

Г-н Чокойски подложи на гласуване включването на нова точка в дневния ред – точка 37 относно избиране на представители на ОбС.

С 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма точка 37 беше включена в дневния ред.

Г-н Чокойски подложи на гласуване включването на нова точка в дневния ред – точка 38 относно изказването на г-н Хилендар Тодоров. С 20 „за”, 7 „против”, „въздържали се” няма точка 38 беше включена в дневния ред.

Целият дневен ред беше приет с 28 „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Промени по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 31.08.2010 г., Вх. № 3264/ 15.09.2010 г.
 2. Промени по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 30.09.2010 г., Вх. № 3343/ 12.10.2010 г.
 3. Даване на съгласие за кандидатсване на Община Велико Търново с проект по ОП „Регионално развитие”, Вх. № 3284/ 27.09.2010 г.
 4. Промени в Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на ППС на територията на гр. Велико Търново, Вх. № 3320/ 08.10.2010 г.
 5. Промени в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 3333/ 11.10.2010 г.
 6. Актуализиране на Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от Общински поземлен фонд, Вх. № 3335/ 11.10.2010 г.
 7. Актуализация на Решение № 1004/ 22.07.2010 г. във връзка с утвърждаване натуралните показатели по училищната мрежа на Община Велико Търново, Вх. № 3337/ 11.10.2010 г.
 8. Определяне на представител на Община Велико Търново в Асоциация по В и К, Вх. № 3345/ 12.10.2010 г.
 9. Избор на Комисия по изготвяне на предложения за съдебни заседатели, Вх. № 3342/ 12.10.2010 г.
 10. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 3273/ 21.09.2010 г.
 11. Питане от ПК по ЗГООС, Вх. № 3310/ 07.10.2010 г.
 12. Ново обсъждане на Решение № 1056/ 16.09.2010 г., съгласно Заповед СА 03 – 03 – 43/ 04.10.2010 г. на Областен управител Велико Търново.
 13. Предложение на НСПСПК, относно Изменение на Методиката за приватизационни сделки, Вх. № 3348/ 14.10.2010 г.
 14. Предложение на НСПСПК, относно Изменение и допълнение на Временните правила за защита на приходите от приватизация, Вх. № 3349/ 14.10.2010 г.
 15. Предложение на НСПСПК, относно разсрочено плащане на определената цена на общински нежилищен имот, Вх. № 3350/ 14.10.2010 г.
 16. Предложение на НСПСПК, относно прекратяване процедурата за приватизация на общински нежилищен имот, Вх. № 3351/ 14.10.2010 г.
 17. Отписване на ДМА, от активите на „Инвестстрой - 92” ЕООД, Вх. № 3296/ 01.10.2010 г.
 18. Предварително съгласие по реда на чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ, Вх. № 3344/ 12.10.2010 г.
 19. Одобряване на проект за частично изменение на ПУП, кв. № 336 и кв. № 620, гр. Велико Търново, Вх. № 3329/ 11.10.2010 г.
 20. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 43 от НРПУРОИ, Вх. № 3294/ 01.10.2010 г.
 21. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, кв. № 304, гр. Велико Търново, Вх. № 3295/ 01.10.2010 г.
 22. Проект за ЧИ на ПУП, кв. № 373, Вх. № 3325/ 11.10.2010 г.
 23. Доклад относно одобряване на ПУП, местност „Под баира”, землище гр. Дебелец, Вх. № 3314/ 07.10.2010 г.
 24. Доклад относно проект за ПУП, местност „Саламатя”, землище с. Леденик, Вх. № 3302/ 05.10.2010 г.
 25. Доклад относно проект за ПУП, трасе за ел. кабел, землище с. Леденик, Вх. № 3327/ 11.10.2010 г.
 26. Доклад относно одобряване на ПУП, местност „Адъта - Леденишко”, землище с. Шемешево, Вх. № 3326/ 11.10.2010 г.
 27. Доклад относно одобряване на ПУП, местност „Адъта - Леденишко”, землище с. Шемешево, Вх. № 3328/ 11.10.2010 г.
 28. Даване на съгласие за прокарване на трасе за ел. кабел, с. Малки чифлик, Вх. № 3336/ 11.10.2010 г.
 29. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, кв. № 15, гр. Велико Търново, Вх. № 3324/ 11.10.2010 г.
 30. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, кв. № 28, с Беляковец, Вх. № 3331/ 11.10.2010 г.
 31. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, кв. № 55, с. Миндя, Вх. № 3323/ 11.10.2010 г.
 32. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 3340/ 11.10.2010 г.
 33. Удължаване на срока за плащане на общинско жилище, Вх. № 3338/ 11.10.2010 г.
 34. Молба за предоставане за безвъзмездно ползване на имот в „Старо ВНВУ”, Вх. № 3334/ 11.10.2010 г.
 35. Прекратяване на Договор за безвъзмездно предоставяне на общински имот, Вх. № 3312/ 07.10.2010 г.
 36. Предложение за опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Рени Иванова Рачева, Вх. № 3298/01.10.2010 г.
 37. Избиране на представители на Великотърновския Общински съвет в комисията за определяне на академичната награда.
 38. Предложение с Вх. № 3354/ 15.10.2010 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 31.08.2010 г., Вх. № 3264/ 15.09.2010 г.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Аз ще подкрепя предложената точка, която е много добра за развитието на Общината, но една цифра от всички предложени за гласуване ми направи впечатление – 9500 лв. за извършване на ремонт на съблекалните на стадиона в с. Ресен. Това е похвално нещо и аз като бивш футболен съдия приветствам такива ремонти в селските стадиони, още повече че дълги години футболът в с. Ресен беше в едно незавидно положение и хубавото е, че наш колега, общински съветник – като част от този футболен отбор, предполагам, че е съдействал за намирането на тези средства в условията на недоимък на общински пари. Предполагам, че има такъв момент във футболното съдийство и в картотекирането вторият футболен полусезон може да се прехвърли в Килифарево или в друго село и там да бъдат ремонтирани съблекалните, а и мисля, че догодина, като стане кмет, ще оправи съблекалните на всички футболни стадиони в селата от нашата Община.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Пред всички заявявам, че нито съм ходатайствал, нито съм ходил при който и да е човек от Администрацията, за да се боря за тези пари. Аз наистина търсих спонсори и ги подсигурихме, но по никакъв начин не съм намесвал Администрацията. Кметът е тук и може да го потвърди. Тези инсинуации на Камен Алексиев са провокация. Затова първо се информирайте, а след това внушавайте. Няма да гласувам по тази точка, за да не бъда обвинен в конфликт на интереси.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 1:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Приложение към Протокола – Решение № 1081.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 30.09.2010 г., Вх. № 3343/ 12.10.2010 г.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Хубаво е, че ОбА, след като направихме промени по бюджета през август на извънредна сесия, е консолидирала своите сили и има преизпълнение на бюджета от 600 000 лв. В условията на икономическа криза това е нещо, което трябва да бъде адмирирано. Искам да получа малко повече сведения относно една цифра, която е заложена в проекта за промени по бюджета – 244 000 лв., които се пренасочват в сферата на културата. Тези средства за какво ще бъдат разходвани? Това е голяма сума и тук искам да направя един паралел с физическото възпитание. Защото в целокупния годишен бюджет има заложени около 300 000 лв. както за масовия спорт, така и за високо спортно майсторство и за тази сума, предвидена за дофинансиране или за някои други дейности в областта на културата искам да получа малко повече информация за нея.

Втората цифра е 100 000 лв, които се дават за озеленяване. Трябва да знаем във връзка с това озеленяване колко дървета са засадени и каква дейност е извършена, защото сумата е голяма. Очаквам по-подробна информация по тези въпроси.

Г-жа СНЕЖАНА ДАНЕВА: Тези 240 000 лв. за културата са насочени за изпълнението на културния календар. Знаете, че в началото на годината той беше доста орязан и към деветмесечието той е на преразход със 180 000 лв. Проведени са „Сцена на вековете”, Международният фолклорен фестивал и затова има преразход.

За озеленяването – това са дейности по поддръжка на паркове, зелени площи и т.н. Не мога точно да кажа в момента за коя дейност какви средства са изразходвани.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Такива въпроси се поставят по време на комисия, за да може да имаме време до сесията да дадем точен отговор. Аз бих могъл да отговоря сега на същината на този въпрос. Не са давани повече пари за МФФ, няма надвишаване на средствата за него от тези, които ОбС е гласувал. Но вие разбирате, че не можем да нарушим решение на ОбС. Има културни събития, които са предвидени в календара с по-малки суми. Да не говорим, че в календара, изработен от отдел „Култура”, бяха заложени определени суми, но при съставяне на бюджета се наложи той да бъде редуциран, за да може бюджетът при приемане да не бъде на дефицит. Наистина „Сцена на вековете” ни струва повече пари, отколкото мислехме, че са необходими, защото има подготовка на сцената, обслужващ персонал и т.н. За всяка сума ще ви дадем точен отговор, ако поискате. Нещо, което беше предвидено с почти никаква сума, е предстоящото отбелязване на 825-годишнината от обявяване на В. Търново за столица, или от въстанието на Асен и Петър. Освен това поради изхарчване на този лимит за други събития ние все пак трябва да подготвим една новогодишна програма. Затова са средствата, предвидени за увеличение в дейността „Култура”.

Що се отнася до озеленяването, не мога да дам точен отговор. Вероятно са изчерпани кредити, но има две неща, които досега не сме вършили в областта на почистването и озеленяването – поддържането на Южния пътен възел. Мисля, че на всички великотърновци е ясно, че докато чакаме държавата, преди 2 години възстановихме уличното осветление и от тази година започнахме изчистването и поддържането на площите там. Направено е и озеленяване, макар и скромно, на пътен възел „Качица”. Там не е изпълнен все още проектът за озеленяване, но с едно озеленяване и подравняване донякъде ще има добър вид. Мисля, че ще трябва да променим и проекта за озеленяването на пътен възел „Качица”. Аз отправям покана към хората, които имат отношение към художествено оформление, да решим художественото оформление на зелените площи в двете кръгови движения. От ВМРО дойде едно предложение за паметник на Александър Батенберг. Приемаме идеи, така че да променим проекта за озеленяване. Мисля, че това са две пространства, които могат да оформят един специфичен облик на В. Търново и всички, които преминават по този главен път, да разбират, че са във В. Търново, а не в някакво кръгово движение, което съществува по целия свят.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Използвам възможността да кажа, че задаваме въпросите си тук, защото не винаги на заседанията на ПК има представители на ОбА и ние не можем да зададем въпросите си. Къде се къса тази връзка и кой трябва да кани представители? Вие посещавате ПК по ТСУ и ПК по ОС – основните комисии, а ние сме малко периферни комисии.

Искам да попитам: по наше предложение и със санкцията на ОбС беше приета една наша инициатива за изграждане алея на спортната слава във връзка с 25 години от откриването на Двореца на спорта и култура. Няма яснота дали има проектна готовност това да се случи, може би е и наша грешката, че до този момент не сме проследили изпълнението на това решение, което всички заедно взехме. Ако имате някаква готовност да внесете яснота относно тази алея на спортната слава, моля да отговорите.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Аз също споделям таз идея за алея на спортната слава, още повече че тя няма да създаде изкуствени медийни проблеми, както славата на заслужилите хора към В. Търново, което също беше и е една прекрасна идея, но се оказа, че има хора, които могат да спекулират с нея. В спорта всичко е точно. В бюджета ние бяхме предвидили средства и за реконструкция на парковото пространство около ДКС, което в тази година не можахме да извършим. Около 100 000-120 000 лв. са необходими за ремонт на плочниците. Не можем да мислим за поставяне на паметни знаци или интересни скулптори на спортна тема, които се пазят в нашата галерия и могат да бъдат поставени, тъй като тротоарите са пропаднали. Нямаме средства тази година да започнем работа по парка около спортната зала. Не само правенето на тротоарите на пътен възел „Качица”, но и предишните работи по тротоари, плочници и пространства изядоха парите за тази дейност, а прогнозата за преизпълнение на приходите е само 600 000 лв., докато друг път преизпълнението е било милион или два.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Тази точка е свързана с разпределение на средства и искам да напомня на Кмета, тъй като говорим за плочници, тротоари, паметници около спортната зала: г-н Кмет, аз направих пътека до Вашия кабинет, за да Ви напомням, че спортната зала е в окаяно състояние от гледна точка на покрива. Няколко зими подред дъждът спира, но вътре продължава да тече и се подлагат кофи. Моля Ви, ако говорим за проблеми, да ги засягаме в тяхната същност.

Г-н МИРКО РОБОВ: Понеже се говори за дъжда и за поставяне на кофи и легени, в „Св. Димитър”, ще подлагаме ли кофи и легени, тъй като бяха заложени средства за ремонт на покрива с подмяна на потрошените керемиди? Това реализирано ли е и като влезем вътре във вторник, ще оставяме ли чадърите отвън?

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 2:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, , Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

Приложение към Протокола – Решение № 1082.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатсване на Община Велико Търново с проект по ОП „Регионално развитие”, Вх. № 3284/ 27.09.2010 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: В ПК по МСНРП подкрепихме това предложение. Аз подкрепям всички европейски програми, но искам да кажа няколко думи по самия материал като предложение за гласуване. На една от предишните сесии Кметът се опита да се подиграе с един колега, че направил предложението на ръка и на крак. Това, че е написано в ръкопис, беше очевидно, а това, че е „на крак”, беше казано затова че няма ясни мотиви и аргументация. Питам някой от вас разбрал ли е нещо от това предложение, което след малко ще одобрим? Много хубав текст, наукообразен, с много чуждици, според мен, 100 процента копи-пейст от оперативната програма. Авторският текст съдържа две думи: едната е „В. Търново”, където вероятно в оперативната програма е имало многоточие, другото е, че бъдат обособени три зони, защото вероятно в някои от тези ареални центрове зоните няма да бъдат три или две.

Очаквах, че след тази критика на Кмета по отношение на предложението на колегата, предложенията, които той подписва, ще ни дават положителния пример. За съжаление, не е така. Разбирам, че терминологията на европейските програми е доста сложна, специфична и все пак темата, по която ще гласуваме, е „Интегриран план за възстановяване и развитие на В. Търново” и няма нито дума пояснение какво значи възстановяване. Защото на български език възстановяване означава, че нещо е било разрушено, съборено и сега се възобновява до старото си ниво. Възстановяват се Хаити и Афганистан след тежки катаклизми, възстановява се футболист след тежка травма, ние какво ще възстановяваме и към кое ниво ще възстановяваме В. Търново. Вярно, че г-н Кметът може да отговори: „да сте питали в комисията”, но първо, в комисията нямаше никого, второ, хубаво е да се подготвят по-добре документите. Вероятно Кметът може да ни отговори, както и друг път, многословно, по темата и извън нея, въпросът е да има конкретни предложения и те да са направени така, както се изисква. Въпреки евентуалните обяснения, за мен остава убеждението, че предложението е направено небрежно, а това говори за недостатъчно уважение към обсъждания въпрос.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 3:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1083

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013, Приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие”, Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска, Схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO001/1.4-07/2010: „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” със следния проект:

„Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони в гр. Велико Търново”, като следва да осигури не по-малко от 5 % собствен финансов принос.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени в Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на ППС на територията на гр. Велико Търново, Вх. № 3320/ 08.10.2010 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Вземам отношение по въпроса и ще се опитам да бъда малко по-обширен. Виждам, че тези, които най-много говореха пред медиите, сега се опитват да излязат, за да не слушат това, което ще кажа. Публично заявявам, че аз искам да допринеса с присъствието си за решаване на един феномен, който е роден от стария ОбС, който се съдържа именно в това Решение № 710 от 2005 г. Феномен, който според някои от колегите ми е своеобразен наказателен вот към Кмета. Но ако си спомняте каква беше клетвата ни, там има и отговорност, която ние самите поемаме. Така че предложението на Председателския съвет е своеобразно бягане от отговорност – нещо, което аз не искам да направя. Аз искам, когато изляза от този ОбС, да знам, че съм направил малко усилие да подобря това, което е на улицата, а не да се срамувам и да казвам: „Нека го направят тези, които идват след мен”. Какво ще се получи? Ще излезе един и ще извади същия този документ, който вие в момента сте готови да гласувате, и ще каже: „Вижте ги: липса на идеи, липса на мотивация, на воля”. Не споделям коментарите на колегите, които казват, че когато въведем синята зона, периферията около централната градска част ще бъде затворена от паркирали автомобили. Това по категоричен начин говори, че тези, които най-много коментират, не са си направили елементарния труд да прочетат какво всъщност представлява Наредбата. Къде има регламент „в” и „извън”?

Това нещо беше подложено на сериозен дебат при първото разглеждане на местата, определени за паркиране. Тогава в рамките на четири комисии заедно бях единственият, който се противопостави на Кмета и казах, че не съм съгласен. И какво виждам по-късно: на 18.08.2010 г. колегата Стефанов казва: „Групата на БСП ще подкрепи, но поетапно”. Няма лошо. Когато защитаваме идеята, философията на синята зона, никъде не говорим за обема. Въпросът е да приемем наредбата, за да имаме регламент, да имаме условия, в които да осъществяваме общински контрол. След това, на 15.09.2010 г. г-н Стефанов казва: „Категорично против”. Аз съм против зареждането на обществеността с такава хазартна позиция – един път искаме, след това не искаме. Къде е нашият авторитет, къде е нашето желание за решаване на въпроса? И какво предлагате вие в момента – Председателският съвет? Още един феномен, който ще ескалира в анархия до 2012 г. не само на улицата, но и анархия относно съжденията на нашите избиратели какво всъщност се случва тук, за какво сме тук ние: да оставяме отговорности, да вменяваме задължения на тези, които идат след нас. По-добре да си ходим и да не обременяваме тези, които идват след нас. Категорично заявявам: за мен не е самоцел следващото ми идване в този ОбС, за мен е самоцел да изляза доволен, че съм положил минимални усилия в решаването на проблемите на улицата.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Това е точката, в която аз с чиста съвест ще откажа да вземам участие. Не мога да си позволя да задължа някого, когото не познавам, не съм оторизирал, да го задължавам да свърши нещо, което лично аз не съм убеден, че не трябва да свършим ние. Друг е въпросът как, кога и с помощта на кого трябваше да го свършим, от кого трябваше да се свърши това и до каква голяма степен безотговорност беше проявена при желанието на някои хора да бъдат въведени тези промени в организацията, паркирането и движението на МПС в гр. В. Търново. За мен е смехотворен текстът на така предложеното съдържание на тази точка от името на Председателския съвет. Това е разбор на думи, които помежду си си противоречат, само и само да бъде написано нещо, само и само да бъде отложена точката. Текстът е: „засяга голям брой граждани”. Ясно е, че са голям брой и са граждани. По-надолу пише: „и физически лица”. Нали физическите лица са и граждани. По-надолу пише: „организации”, по-надолу пише: „и юридически лица”. Нали юридическите лица са организации, учреждения и т.н. Неприятно ми е, че някой е сътворил, редактирал, дал за отпечатване и вкарал в дневния ред точка с това съдържание. Аз отказвам да взема участие в нейното гласуване.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Няма да влизам в полемика, искам да направя процедурно предложение. Предлагам това, което е раздадено като проект за решение, да стане точка 1 и предлагам да подложите на гласуване една допълнителна точка 2 със следния текст: „Възлага на Кмета на Общината да създаде ефикасна организация за паркиране на МПС във В. Търново при условията на точка 1”.

В ПК по МСНУРП обсъждахме този текст, не беше отхвърлен, но той не влезе, затова го предлагам сега.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Точката е внесена от името на Председателския съвет и затова като член на разширения Председателски съвет вземам думата. Не присъствах на това заседание. Причината е, че Председателски съвет не може да се насрочва от днес за следобед. Всички сме хора, които живеят динамично, и малко по-добра организация и уважение към общинските съветници изисква едно процедурно необходимо време, за да се организира един такъв председателски съвет. Но дори и да бях на този съвет, нямаше да подкрепя този проект за решение, защото той е несериозен. Несериозно е да се крием зад една дата, същността на която означава, че този въпрос ще го оставим след следващите местни избори, на следващия кмет и на следващия ОбС. Когато се обсъждаше този проект да отложим влизането на Наредбата в сила, идеята беше, и Кметът я заяви, през това време да използваме времето, за да видим какво сме сбъркали в процедурите, какво не сме догледали в Наредбата, какво трябва да направим в тази посока, за да се поправим и да вървим напред. Сега вземаме едно решение и оставяме другите да се оправят. Това е несериозно.

На следващо място, не съм съгласен, че проблемът с паркирането е дело на предишните общински съвети. Хората преди 2 години всеки ден си купуваха автомобили и пред КАТ имаше опашки. Поинтересувайте се да видите колко автомобила се регистрираха в община В. Търново, колко хора работеха в гр. В. Търново и идваха с автомобилите си тук. Тогава хората говореха, че във В. Търново живеят постоянно 100 000 човека, без да са регистрирани, но работят, учат и т.н. Разбирам, че ние сега друг изход от това, което се предлага от Председателския съвет, нямаме, но няма да гласувам за тази поправка. Апелирам дори и приемайки я, да не спираме да работим по въпроса и за уреждането на сините зони. Мисля, че предложението на г-н Стефанов е в такъв дух.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Признавам, че с това предложение на г-н Стефанов аз лично съвсем се обърках, а винаги съм имал самочувствието на човек, който може да подреди нещата. Благодаря за това предложение, но докато говореха общинските съветници, идвах до състояние, в което казвам: „Да, те са прави”, и щях да атакувам силно предложението на Председателството по процесуални мотиви. Първо, аз не съм запознат дали Председателството има право да прави предложения. В Правилника е написано, че предложения прави група общински съветници, а Председателството не е група. Второ, какво е това от законова гледна точка -спирането на действието на един нормативен акт, защото Наредбата към този момент е действаща. Спираме я за един период от време и след това пак почва да действа. Аз знам едно такова състояние от историята – суспендиране на конституцията от княза през ХІХ в. Аз ви направих предложение чрез едно писмо, в което бях се сетил за три варианта. Този вариант е четвъртият, но той на практика покрива варианта да бъде отменена наредбата. Да бъде спряно действието й е същото като да бъде отменена към настоящия момент.

Предложението не е мотивирано. Това, че засяга много хора – това е ясно, всяко решение на ОбС засяга много хора. И защо точно от 01.01.2012 година? Защо да не бъде от 01.12.2011 г.? При така направеното предложение от г-н Стефанов, аз и без предложение и решение на ОбС по закон съм длъжен да изпълнявам своите задължения като човек, отговарящ за организацията на движението и администрацията, която ръководя. ЗДП третира и администрации. Така че с решение на ОбС, с наредба и без наредба, аз ще продължа да съм ангажиран и да създавам условия за по-добра организация на движението, заедно с органите на МВР. Това се изисква от ЗДП. Мисля, че най-разумното нещо е да приемете това, което предлага Председателството без текста „Възлага се на Кмета…”. Тази възможност ще даде глътка въздух по един закон, който ясно и точно е написан. Той не детайлизира нещата по паркирането, защото по някакъв начин превърнахме тази Наредба в наредба за сините зони, а Наредбата има много повече функции. Сега като не действа, не можем да санкционираме никого, като паркира в зелените площи. Поне приемете нещо, защото три месеца няма прието нищо.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Вероятно предложението на Председателския съвет ще бъде прието. Аз съм учуден, че Кметът толкова бързо се съгласи с предложението. Аз съм против и няма да го подкрепя. Какво се случи в последните два месеца, че болшинството от вас изведнъж промениха решението си? Излезте и кажете какво се промени. Маса пари похарчихме, работейки по подготовката на тази наредба, маса съвещания правихме, разглеждахме я, обсъждахме я, имаше обществени допитвания, правиха се обществени поръчки, има предварително сключен договор. Какво се промени? Вие, които ще гласувате в подкрепа на това предложение, ще лишите Общината от около 2 милиона лв. на година, ако се изпълнява само част от Наредбата. Това ли искате да направите? Моля ви да оставите партийните пристрастия и да гласувате така, както трябва да бъде, както сме се подготвили през последната половин година, когато работихме по тази Наредба. Има много неясни неща. Какво е бъдещето на „Паркинги и гаражи”, как са работили досега, къде отиват парите от двата паркинга, къде отиват парите от вдигането на паяка, къде отиват парите от глобите? Това са неща, по които съм влизал в много спорове с Кмета и тепърва трябва да се изяснят, но то не е причина да не приемем Наредбата. Моля ви да гласувате по съвест, а не партийно.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Аплодирам изказването на г-н Рашков и в никакъв случай не съм се отказал или предал. Това, което казвате, е абсолютно вярно, но някакво решение поне ще ни даде възможност да работим в някаква посока и да знаем в каква посока работим. Аз искам да чуя някакво решение на ОбС. Наредбата е добра и всичко това, което казвате, трябва да стане, за да се регламентират нещата, но като няма наредба, има закони. Трябва да работим по някакъв начин. Имаме наредба, която донякъде е приета, не е приета изцяло. Ние сме блокирани. Писмото, което изпратих до управителя, е в духа на закона. Ние не можем да направим друго нещо. Ако сега не приемете някакво решение, сините зони пак няма да бъдат приети и пак ще отиде на следваща сесия. Това решение утре може да се промени в срока си на действие – утре можем да решим, че почва да действа от 1 декември. Вероятно в следващи сесии ще внеса предложения, свързани с гласуване на цени, на такси, защото ние и сега имаме платени паркинги, и сега събираме глоби и такси, които не са фиксирани в Наредбата за местни данъци и такси. В следваща сесия ще ви предлагам, но трябва да имаме някакво решение.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Предлагам да гласуваме поименно, за да види обществеността на В. Търново кои са против наредбата.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Ще се възползвам от коментара на г-н Рашков. Обръщението ми е към всички тези, които влязоха като нови съветници, а не към тези, които са с повече от един, два, четири мандата. Моля ви по някакъв начин този ОбС да покаже, че има воля, че мисли, че работи в името на обществеността, защото ако приемем това, което ни предлага Председателският съвет, ние ставаме едно продължение на Решение 710 от 2005 г. Това, което каза г-н Михов, аз съм твърдял във всички комисии, които бяха направени, три на брой. В първата се получи парадокс – някои от колегите, които сега са против синята зона, да ръкопляскат на Кмета, а сега са най-големите противници на синята зона. Трябва да въведем синята зона, дори и в по-ограничени параметри, да видим къде са плюсовете и минусите й и наистина да вървим напред. Моля ви, нека да се разграничим от това, което е било, не можем да смесваме миналото и настоящето в едно и да гледаме в бъдещето, трябва да се учим от миналото, да се съобразяваме с настоящето и да градим бъдещето.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: От името на групата искам да направя предложение за поименно гласуване. Правилникът позволява ОбС да вземе решение да промени своята форма на гласуване. Ако не вземе, гласуваме така, както реши ОбС.

Искам да кажа, че ОбС не се дели на стари, млади, нови и по-нови, защото трябва да кажем, че има и антични, които са от времето на миналия век. Съветът се дели на групи, които са излъчени от политически партии, а политическите партии са основата на демокрацията.

Предложението за поименно гласуване беше подложено на гласуване и беше отхвърлено с 11 „за”, 12 „против” и 12 „въздържали се”.

Предложението на г-н Георги Стефанов беше прието с 22 „за”, 5 „против” и 3 „въздържали се”.

Цялото предложение на Председателския съвет беше прието с 25 „за”, 7 „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1084

На основание чл. 17 от ЗНА, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Изменя & 3 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на гр. Велико Търново със следния текст:

Наредбата влиза в сила от 01.01.2012 г.

Възлага на Кмета на Общината да създаде ефикасна организация на паркирането на моторни превозни средства във Велико Търново, при условията на т. 1.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: (отрицателен вот) Обръщението ми е към всички тези, които решиха да се скрият зад колективното тяло, които прецениха, че не трябва тези, които идват след нас, да не знаят кой именно е взел това решение. Това е срамна позиция - да не отговаряш с авторитета, с разбирането, с експертността си и да не носиш отговорност впоследствие.

По въпроса, който каза г-н Михов: съгласен съм, че тук не трябва да се делим на нови и стари, но ние имаме примери от фактологията, изразена в решения на ОбС. Затова казвам, че всеки трябва да си изпълнява отговорностите. Всички сме поели ангажименти пред нашите избиратели да съдействаме за решаване на проблемите. За мен е показателно кой трябва да дава оценка дали си вършим работата в ОбС като цяло. Наказателният вот на избирателите съобразно решенията на стария ОбС е най-големият пример. Няма група, която да не е редуцирана в отрицателен показател. Това значи, че решенията, които са вземани, не са били правилни и в полза на обществеността.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 3333/ 11.10.2010 г.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: В началото искам да заявя, че съобразно отговорите, които получа, ще формирам своето мнение и по какъв начин да гласувам. Така, разглеждайки представената ни точка, имам усещането, че се отнема възможността малките и средните предприятия, които досега са работили в един режим, да заявяват контейнерите, в които да изхвърлят своите отпадъци и се дава възможност на администриращ орган на око да определя колко съда минимум ще бъдат необходими и по този начин да се определя сумата, която ще се плаща всяка година. Мисля, че ако приемем тази Наредба, ще се вкараме в ситуация, в която да дадем възможност на един администриращ орган да определя, а ще отнемем правата на малките и средните предприятия сами да определят колко боклук ще изхвърлят. Ако приемем тезата, че практиката показва, че се заявява един съд, а има моменти, в които отпадъците го надвишават, мисля, че това е задължение на контролните органи да проверяват тези неща и когато има надвишаване на заявеното, да има санкции. Ако отидем в тази посока, ще отменим една възможност и покрай редовните предприятия, които спазват тази Наредба и не надвишават твърдите битови отпадъци, да накажем останалите, като им заявим минимални количества на базата на годишната данъчна декларация, която те подават.

Г-н ЦВЕТОМИР ЕНЕВ: Нищо не се отнема като възможност с промените в Наредбата. Става въпрос за едно обективизиране – това, което се разполага като индивидуален съд за сметосъбиране, какъв обем всъщност отпадъци се генерират и се изхвърлят ежегодно. Преди всичко това не става на око от някакъв административен орган. В случая се прилага едно Ръководство на Министерството на околната среда и водите, което дава средни обеми на количествата битови отпадъци, генерирани от различен тип организации на различна база – за болниците на база легло, за хотелите на база легло, за промишлените предприятия на база работещите и т.н.

Тази промяна ще позволи да се избегнат два типа проблеми. Единият е този, който касае недобросъвестното деклариране, но той според мен е по-малкият – т.е. няма да може вече един хотел да си заяви една пластмасова кофа. В моята практика съм имал случай, когато 48 адвокати искаха пропорционално да им разделим стойността на една пластмасова кофа, за да могат да си я плащат отделно. Това не са нормални неща. Второто нещо, което ще се реши с приемането на това изменение: освен да се обективизират количествата, да се обективизира и възможността за разполагане на такъв контейнер, тъй като има случаи, в които организации заявяват индивидуални контейнери, но не с цел да ги ползват, а с цел само за да намалят данъчното си задължение. Същевременно в близост до техния имот не е възможно разполагането на такъв контейнер. Това ни изправя пред една заплаха в бъдещ момент, тъй като този контейнер няма как да бъде поставен, тези хора да си поискат парите, понеже услугата няма да бъде извършена. За да има максимална обективизация на този въпрос, всяко едно лице, което заяви нуждата си от индивидуален контейнер да получи отговор от администрацията може ли да бъде разположен такъв контейнер, какъв трябва да бъде той с оглед разпоредбите на Министерството.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 5:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – въздържал се.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1085

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, както следва:

1. Чл. 20 „а” се изменя както следва:

БИЛО:

Чл 20 „а”

ал. 1 Когато таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, лицата по чл. 13 подават декларация по утвърден Образец в Община Велико Търново, от 15 октомври до 30 ноември на предходната година. За придобитите през годината имоти декларацията се подава в двумесечен срок от датата на придобиването им.

ал. 2 В декларацията се посочват видът и броят на съдовете за изхвърляне на битовите отпадъци, които ще се ползват през годината, съобразно обявената от общинския съвет честота на извозване.

ал. 3 За предоставянето на услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци за '"новоизградени обекти" физическите и юридическите лица подават Заявление по образец, в което посочват началото на започването на исканата услуга.

Заявлението се подава в Общинска администрация не по-късно от 7 дни преди исканото начало за предоставяне на услугата, след съгласуване с отдел „ООС”.

Дължимата такса се начислява от датата на предоставянето за ползване на съдовете за събиране на отпадъци.

ал. 4 Когато лицето не е подало декларация в срок, декларирало е по-малко от необходимият му брой от съответният вид съдове за битови отпадъци или не изхвърля битовите отпадъци в определените за целта съдове, то заплаща годишната такса пропорционално върху основа определена от Общинския съвет. От размера на дължимата годишна такса се приспада платената част, като върху разликата се дължат лихви съгласно сроковете за плащане.

ал. 5 За количество на битовите отпадъци се счита обемът на посоченият в декларацията съд за събиране.

ал. 6 Не се допуска уважаване на декларация подадена по реда и в срока на чл. 20 ”а” по отношение на онези данъчно задължени лица, които към момента на подаването й имат просрочени задължения към Община Велико Търново.

ал. 7 Липсата на просрочени задължения се удостоверява с “Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Велико Търново”, което се прилага към декларацията по ал.1.

 

СТАВА:

Чл. 20 „а”

ал. 1 – остава непроменена

ал. 2 т. 1

В декларацията се посочват базови данни на недвижимия имот.

ал. 2 т. 2

Видът и броят на необходимите съдове се определят от общинска администрация, съобразно декларираните базови данни по „Диференцирани норми на натрупване на ТБО от нежилищни имоти в Община Велико Търново” (Приложение към Чл. 20 „а” ал. 2 т. 2)

ал. 2 т. 3

В периода от 5 до 15 декември деклараторът може да направи справка за вида и броя на необходимите съдове за битови отпадъци, определени по реда на т.2;

ал. 2 т. 4

В периода от 5 до 20 декември, деклараторът може да внесе искане за оттегляне на подадената декларация. В такъв случай ще заплаща годишната такса, пропорционално върху основа, определена от Общинския съвет.

ал. 3 – остава непроменена

ал.4. Когато лицето не е подало декларация в срок, декларирало е неверни данни или не изхвърля битовите отпадъци в определените за целта съдове, то заплаща годишна такса пропорционално върху основа определена от Общинския съвет. От размера на дължимата годишна такса се приспада платената част, като върху разликата се дължат лихви съгласно сроковете за плащане.

ал. 5 отпада

ал. 6 става 5

ал. 7 става 6

2. В Преходни и заключителни разпоредби на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново се

Създава нов

§ 14 (1)

За 2011 г. срокът за подаване на декларации по реда на чл. 16 „а” е от 01 ноември 2010 г. до 17 декември 2010 г.

(2)За 2011 г. задължените лица, подали декларация по реда на чл. 16 „а”, могат да направят справка за вида и броя на необходимите съдове за битови отпадъци, и да внесат искане за оттегляне на подадената декларация до 10 януари 2011 г.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Актуализиране на Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от Общински поземлен фонд, Вх. № 3335/ 11.10.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1086

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет утвърждава следните изменения в Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд:

1. Текстът на чл. 5 добива следния вид: „Общинският поземлен фонд включва всички земеделски земи и гори, собственост на Община Велико Търново, за които има влязло в сила решение на Общинска служба по земеделие Велико Търново за възстановяване право на собственост по чл. 18ж ал.1 и ал.2 или по чл.27 от ППЗСПЗЗ; придобитите с с протоколно решение на комисията по чл.19 ал.2 от ЗСПЗЗ, както и тези, придобити по реда на закон.”

В текста на чл. 6 се добавят нови:

„Ал. 4. Отдаването на земите от общинския поземлен фонд, с изключение на мерите и пасищата, под наем или аренда се извършва чрез търг или конкурс по реда на гл. VІІ от НРПУРОИ. Въз основа на резултатите от проведения търг или конкурс се сключва договор за наем или аренда. Срокът на договора не може да бъде по-дълъг от 10 години.”;

„Ал. 5. Земите от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем или аренда без търг или конкурс:

 • когато са заети с трайни насаждения;
 • когато не са били използвани две или повече стопански години;
 • в случаите по чл. 37в ал.10 от ЗСПЗЗ;
 • в други случаи, определени в закон.”;
 • „Ал.6. Общинският съвет по предложение на Кмета на общината определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс.”

  Настоящата ал. 4 става ал.7.

  Текстът на чл. 10 добива следния вид: „Придобитите с протоколно решение на комисията по чл. 19 ал. 2 от ЗСПЗЗ земеделски земи могат да се отдават под наем по общия ред за срок до 10 години.”.

  Текстът на чл. 11 ал.1 добива следния вид: „Мерите и пасищата – общинска собственост, могат да се отдават под наем или аренда само на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни, или на лица, които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за срок пет години. По искане на арендатора или наемателя договорът може да се сключи и за по-кратък срок.”

  Текстът на чл. 11 ал.2 добива следния вид: „Общинският съвет ежегодно приема решение с мнозинство от общия брой на съветниците за предоставяне и актуализиране на ползването на мерите и пасищата в съответствие с разпоредбите на чл.37о от ЗСПЗЗ Решението на общинския съвет е правно основание за общо ползване на мерите и пасищата за целите на чл.41 от Закона за подпомагане на земеделските производители. Земеделският стопанин може да получи заверено копие от решението за определяне ползването на мерите и пасищата.”

  В текста на чл. 11 ал.3 се добавя изречение второ: „Цената за индивидуално ползване на мерите и пасищата не може да е по-ниска от пазарната цена.”

  Текстът на чл. 13 добива следния вид: „Разпореждането със земеделски земи от общинския поземлен фонд се извършва по следните способи: продажба, замяна, обезщетяване, оземляване на безимотни и малоимотни граждани, промяна предназначението, учредяване на ограничени вещни права и сервитути.”

  Текстът на чл. 14 добива следния вид: „Продажба на земеделски земи от общинския поземлен фонд се извършва след решение на Общински съвет чрез търг или конкурс при условия и ред, определени в Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.”

  Текстът на чл. 15 ал.1 добива следния вид: „Замяната на земеделски земи от общинския поземлен фонд със земеделски земи на граждани, юридически лица и държавата се извършва с решение на Общинския съвет при условията и по реда на ЗСПЗЗ и ЗОС, след представяне на мотивирано становище на общинската служба по земеделие и мотивирано становище на Кмета/Кметския наместник на населеното място, в чието землище се намира земеделската земя.”

  В чл. 15 ал. 2 отпада.

  Текстът на чл. 15 ал. 4 добива следния вид: „Земеделските земи, които физически или юридически лица са придобили в собственост чрез замяна със земеделски земи от общинския поземлен фонд, не могат да се раздробяват чрез разпоредителни сделки и да се променя предназначението им за срок от 10 години от извършването на замяната.”

  Чл. 19 отпада.

  ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Актуализация на Решение № 1004/ 22.07.2010 г. във връзка с утвърждаване натуралните показатели по училищната мрежа на Община Велико Търново, Вх. № 3337/ 11.10.2010 г.

  Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1087

  Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 17 ал.1 т.3 и чл. 21 ал.1 т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет Велико Търново

   

  Актуализира натуралните показатели по бюджета към функция «Образование и наука» след приемане на Проекто – образци № 1 и № 2 за учебната 2010 / 2011 година, както следва:

  Дейности Било Става

  А/ Дейност «Общообразователни училища»

  1. Брой ученици 7182 7053

  2. Брой деца в ППП 180 165

  от тях на 5 год. 71 57

  Б/ Дейност «Предучилищно възпитание»

  1. Брой групи – ЦДГ 77 без промяна

  в т.ч. нощуващи 1 без промяна

  2. Брой яслени групи 4 без промяна

  3. Брой деца:

  - от 3 до 5 години 1804 / 586 на 5 г./ 1822

  - на 6 год. в ЦДГ и ОДЗ 455 458

  - в яслени групи 104 115

  4. Възлага на Дирекция «Образование», отдел «Образование и наука» да извърши наблюдение на средната месечна посещаемост по реда на чл. 2 /7 / от Наредба № 7 от 29.12.2000 год. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващи звена в ЦДГ в селата Шемшево и Пчелище за период не по малък от два месеца – до края на финансовата 2010 год. и изготви предложение до Великотърновски общински съвет за:

  - преминаване на целогодишен режим на работа в ЦДГ с. Шемшево при доказана средна месечна посещаемост за набюдавания период не по-малко от 12 деца и

  - закриване на ЦДГ в с. Пчелище при запазване на средната месечна посещаемост от 7 деца.

  5. С директорите на училищата в селата Водолей, Балван и Леденик, изпълняващи административно-стопанското ръководство на едногрупните детски градини в населеното място по реда на Решение № 783 от 22.10.98 год., да се сключи втори трудов договор по чл. 111 от КТ.

  ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне на представител на Община Велико Търново в Асоциация по В и К, Вх. № 3345/ 12.10.2010 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението на ОбА заедно с предложението на ПК по МСНУРП:

  Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

  Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1088

  На основание чл. 21, ал. 1, т.15 от ЗМСМА, чл. 10в, ал. 1, т. 7 и чл.198 е, ал. 3 от Закона за водите, във връзка с Писмо с изх. № 9110 - 4/27.09. 2010. от Областен управител на Област Велико Търново, Великотърновски Общински съвет определя Кмета на Община Велико Търново за представител на Община Велико Търново в Асоциация по В и К, а при невъзможност той да участва в общото събрание, заместник – кмет, който го замества.

  Определя позиции по дневния ред: по т. 1 – гласува – за;

  по т. 2 – гласува – за;

  по т. 3 – гласува – съобразно интересите на Общината.

  Мандата на представителя па Община Велико Търново да бъде до края на мандата на настоящия Общински съвет.

  ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Избор на Комисия по изготвяне на предложения за съдебни заседатели, Вх. № 3342/ 12.10.2010 г.

  Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 9, заедно с предложението на ПК по МСНУРП, беше подложено на поименно гласуване:

  Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за,Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за, , Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

  Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1089

  На основание чл. 5 от Наредба № 2/ 08.01.2008 г. за съдебните заседатели на Министъра на правосъдието и чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет избра комисия от 7 общински съветника, която да изготви предложенията за съдебни заседатели. Комисията е в състав:

  Председател: Александър Стойнов Чокойски

  Членове:

  Николай Станчев Цонев

  Желка Илиева Денева

  Мавроди Евстатиев Калейнски

  Стефан Николов Стоянов

  Хасан Ахмедов Палов

  Ивайло Любенов Иванов.

  Комисията да представи на следващото заседание на Великотърновски Общински съвет предложенията за съдебни заседатели, отговарящи на изискванията на чл. 67 от ЗСВ.

  ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 3273/ 21.09.2010 г.

  Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ прочете питането си относно неизпълнение на Решение № 1135 на ОбС.

  Г-н РУМЕН РАШЕВ прочете отговор на питането.

  Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Тук се заформят много интересни обстоятелства. Ако всеки един от вас си направи труда да проследи самата процедура, ще установи интересни неща. Г-н Кмете, благодаря за писмения Ви отговор, но той не ме удовлетворява, защото лично аз намирам сериозни основания за притеснения.

  ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от ПК по ЗГООС, Вх. № 3310/ 07.10.2010 г.

  Г-жа ЙОРДАНКА СТЕФАНОВА прочете питане от ПК по ЗГОС

  Г-н РУМЕН РАШЕВ прочете отговор на питането.

  ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение № 1056/ 16.09.2010 г., съгласно Заповед СА 03 – 03 – 43/ 04.10.2010 г. на Областен управител Велико Търново.

  Г-н Чокойски съобщи, че е постъпило заявление за изказване от г-н Хилендар Тодоров.

  Г-н ХИЛЕНДАР ТОДОРОВ: Искам да призова всички общински съветници да спазим договора, който сме сключили, може би с други ваши колеги. За нас не са важни никакви политически мотиви на някакви хора, искаме да приключим сделката добронамерено, без да се налага въпросът да се решава в съдилища и да се правят допълнителни разходи за нас и за Общината. В продължение на близо година губим много пари, които ще търсим, ако се наложи. Нямаме желание да го правим, затова настояваме да вземете правилно решение и да приключим сделката. Само преди една година вие гласувахте същата сделка без никакви проблеми. Аз не знам каква е причината да не искате да спазваме договора.

  Ефектът не е само бизнес ефект, той е и социален. Това са 64 семейства, които не знаят къде ще изкарат зимата. Знаете, че тези бараки на Картала носят щети на Общината. В момента община В. Търново има да плаща над 60 000 лв. вода, защото тези хора там нямат водомери. ВиК ще осъди Общината с лихви. Кой отговаря за тези последици? Това са нашите пари, ние плащаме данъци и искаме да бъдат харчени по разумен начин. Тези бараки са закачени на уличното осветление. Ние също плащаме това осветление и тези пари излизат от нашия джоб. Със забавянето на това нещо всичко продължава. Кой ще плаща това? Пак ние, ще ни вдигнете данъците, налозите, за да може да се плаща. Аз смятам, че всички договори се сключват за това, за да бъдат изпълнявани. Ако вие и вашите семейства не знаете къде ще изкарате зимата, ако падне покривът на главата? Само преди 10 дни на една такава барака падна покривът и се наложи през нощта да се търси място къде да живеят хората. Затова в едно такова време сделката беше предложена на цена 315 евро на завършени жилища. Тогава на пазара вървяха по 500-600 евро.

  Ето, такива са нещата, затова ви моля да вземете правилното решение, за да нямаме усложнения.

  Г-жа РОЗА МИШЕВА: Г-н Тодоров, в медиите сте развили една хипотеза, която касае ваши взаимоотношения с общински съветници, която стана обект на специално внимание и в точка 38. Бихте ли развили тази хипотеза тук?

  Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Ние имаме специална точка по този въпрос, нека да не разглеждаме въпроса сега.

  Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Понеже аз знам предварително какъв ще бъде отговорът на господина, бих искал да задам въпроса: тъй като притежавам безспорни факти от безспорни позиции, безспорни противоположни позиции на г-н Тодоров, нека да излезе пред всички нас и да назове имена, за да можем да продължим да работим на чисто, тъй като този ОбС не даде възможност като точка 1 да се разглежда въпросът, който в момента се поставя и се подлага на гласуване. Нека той да каже кои са съветниците и защо в първия материал, с който аз разполагам като безспорно доказателство, той твърди, че е ходил един съветник, който е говорил от името на шест. Останалите факти ще изложа в точка 38.

  Г-н ХИЛЕНДАР ТОДОРОВ: Когато правите такива справки, бъдете много внимателни, за да четете точно това, което съм казал. То беше отразено коректно от вестник „Борба”, а това, което съм казал по „Евроком”, е това, което съм казал и във вестник „Борба”, а то е: пристигна човек, когото аз не познавам, и ми предложи от името на пет общински съветници да дам сумата от 60 000 лв., за да бъде гласувано това нещо. Аз отказах и той ме заплаши, че ще имам проблеми. Тази точка мина в ОбС и аз си помислих, че някой се опитва да ме изнудва на гърба на ОбС. Обаче след това точката беше върната от областния управител, като в пресата излезе информация какво ще бъде решението пет дни преди решението на областния управител. Откъде пресата знае, че това ще бъде решението? Това, което ви казвам, ще го потвърди журналистът от „Евроком”. Нека той да стане и да каже: казал ли съм, че има общински съветник.

  Г-н ЧОКОЙСКИ: Нека да коментираме въпроса, когато влезем в точка 38, която специално е свързана с него.

  Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Един път завинаги слагам точка по въпроса колко съм или не съм компетентен. В рамките на месеци ви се молих при разглеждането на първото предложение и сега, никой не обърна внимание. Казах ви, че казусът е сериозен. Радвам се, че вие използвахте най-различни епитети, метафори и каквото и да е, за да можете да ме унизите, но нищо не се получи. Радвам се, че в момента Областна управа е на моя страна и всичко, което аз съм защитавал, е правилно, защото аз казах, че има нередности, които вие трябваше да откриете и да защитите като позиция. В момента господинът казва: „Не намесвайте политиката”. Нима да прилагаш закона е политика? Това беше моята молба, затова сме тук: да спазваме закона и той да важи за всички, без да твърдим кой се занимава с бизнес, кой с какво се занимава.

  Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Аз разбирам г-н Тодоров. Той е прав за себе си, той е бизнесмен и е нормално, когато изпълниш ангажиментите по сделката, да искаш тя да се приключи. Така че аз не търся вина в него, той е прав да постъпи както иска и да си търси парите. В момента стои следният казус: областният управител е върнал едно наше решение и ние сме длъжни в рамките на 14 дена да го потвърдим или да го отхвърлим. Понеже нямаме готовност да го потвърдим, единственото ни възможно решение сега е да го отменим. По-нататък трябва да мислим по този казус – как да го решим.

  Предлагам да прекратим изказванията и да преминем към гласуване.

  Предложението за прекратяване на изказванията беше прието с 29 „за”, 2 „против”, „въздържали се” няма.

  Г-н РУМЕН РАШЕВ: Най-напред искам да споделя съвсем малко личен опит и да ви предпазя като общински съветници от грешни изказвания. Аз не съм разговарял с г-н Тодоров по този въпрос, пък и да разговарям, той няма да ми каже цялата истина, така както аз преди малко повече от година не казах на никого каква е истината. Тогава, когато бях подложен на изнудване или рекет – ще видим какво е заключението на разследващите органи. Както знаете, на мен ми поискаха 500 000 евро, които после бяха намалени до 60 000 евро, за да ми се оправят нещата. Няма да коментирам цялата тази история. При мен, в кабинета ми, дойдоха непознати хора. Моите изявления бяха далеч след като бяха предприети действията. Тук да разпитвате г-н Тодорв какво той посочва, трябва да ви кажа, че при финализиране на определена акция се подписва протокол за пострадал, защото той в случая е пострадал. Преди това има една много дълга процедура – включване на специални разузнавателни средства, които на мен ми се струва, че все още не са приключили. Не говоря в качеството си на кмет, а на пострадал. Възможно е в момента да текат определени действия, така че не изисквайте отговори, защото всички бяхте свидетели как един топ журналист искаше тук да се появя, как нахлуха хора в Общината, тогава когато се провеждаше много специализирана акция.

  Тук сме изправени пред един особен казус. Хубаво е, че прекратихме дебатите. Вероятно това решение ще бъде отменено, тъй като областният управител го е върнал. Въпросът е, че ние наистина имаме една сделка, която трябва да бъде финализирана. Ако има грешка по формулирането на предложението, съм готов да я обсъдим с юристи и т.н., за да я поправим. Но тази сделка трябва да бъде финализирана. Но може и да не бъде финализирана и тогава вървим по презумпцията, която консорциумът вече два пъти повтаря. Аз съм уведомил с писмо Председателството, че ние имаме иск за плащане на 30 000 лв. – това са първите неустойки. Сигурен съм, че няма да ми отговорите какво точно да предприема, но има две възможности. Едната е да платим тези пари – неустойки за изминал период и да се надяваме, че сделката ще бъде финализирана. Ако не я финализираме и продължим в неясна ситуация, след това може би ще има още 30 000, след това още 30 000 лв. и т.н. Ако не платим сумата, отиваме в съда. Отлагаме действието на плащане на тези средства в зависимост от това колко продължава делото, 2-3 години например. Излизаме всички от тази ситуация и следващият кмет плаща 300 000-400 000 лв. със задна дата, защото предполагам, че съдът би осъдил Общината и тя ще бъде изправена пред такава ситуация, каквато дълго време имаше време да се коментира в нашия град и в съседни градове. Така че ако можете да ми отговорите как да действаме, уважаемо Председателство.

  Моля ОбС да вземе решение какво правим с тази сделка – не просто да отменим решението: да ни накарате да внесем ново, съобразено с изискванията на областния управител, или да не го отменяме и да ходим в съда, за да кажем кой е прав, неща, които все пак ще дадат възможност за някакво действие и ще можем при исканите неустойки по договора да можем да бъдем защитени – т.е. ОбА и ОбС при едни бъдещи спорове да бъдат защитени.

  Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Съгласно чл. 79, ал. 6 от Правилника подлагам на поименно гласуване отмяна на Решението.

  Резултатите от гласуването бяха следните:

  Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – против, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – въздържал се, Милен Михов – въздържал се, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Маринов – за.

  Предложението беше прието с 29 „за”, 1 „против”, 3 „въздържали се”.

  РЕШЕНИЕ № 1090

  На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет

  Отменя Решение № 1056 от Протокол № 73 от 16.09.2010 г. на Великотърновски Общински съвет.

  Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Председателският съвет е готов на извънредна сесия. Очакваме предложение от ОбА за възможно най-законосъобразно и правилно решения. Готови сме веднага да реагираме.

  ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение на НСПСПК, относно Изменение на Методиката за приватизационни сделки, Вх. № 3348/ 14.10.2010 г.

   

  Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Вземам отношение по четирите точки, предложени от Надзорния съвет по приватизация. Те отразяват в някаква логиката и философията на НС

  Първото е промени в методиката за провеждане на търгове, там няма нищо по същество, освен юридическо уплътняване на техниката за отложено плащане, защото се оказа, че в условията на криза тя е работеща. Някои от текстовете са юридически прецизирани.

  Следващата точка е едни временни правила за защита от инфлация. Там промените също са повече редакционни: долар се заменя с евро, защото отдавна еврото е официалната ни валута, прецизират се текстовете за отложено плащане.

  Следващият въпрос е за един имот в Дичин, където след много поредни търгове нямаме реализация. Ние не предлагаме намаляване на цената и искам да заявя, че НС няма желание да предлага по-нататъшно намаляване на цените. Предлагаме ви и за този обект да се приложи опцията за възможност за разсрочено плащане, защото тя се оказва добре възприемана от потенциалните инвеститори, а тя в голяма степен защитава общинския интерес.

  Последното ни предложение е за детска градина в Килифарево. Дълго време е минавала през процедури на неуспешни търгове, намалявани са цените. Ние няма да предлагаме намаляване, предлагаме обектът да бъде изваден от Програмата за приватизация, т.е. да бъде прекратена приватизацията и да бъдат отменени предишните решения за приватизация. Обектът да си остане общински, след като на приемлива за нас цена няма купувачи.

  Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 13.

  Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1091

  На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 10, т. 1 от Правилника за дейността на ОбАП, Великотърновски Общински съвет

  1. Изменя и допълва чл.3,т.6 от Методиката за подготовка на приватизационни сделки , провеждане на публични търгове , сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в Община Велико Търново,както следва :

  Било: чл. 3 т. 6 - предложение трето и четвърто

  …………………………………………………………..

  - началната вноска /в случаите на разсрочено плащане/ не може да бъде по-малка от 30 на сто от определената цена, а срокът за издължаване на остатъка не може да бъде по-голям от 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, като за периода до окончателното изплащане имотът се ипотекира в полза на продавача, а собствеността върху дяловете и акциите се прехвърля след окончателното изплащане на цената;

  - купувачът издължава остатъка по договореност на равни 3 или 6 месечни вноски, като при закъснение от графика върху неиздължената част започва да се начислява законна лихва /ОЛП плюс 10 /; при забава с повече от 30 дни продавача има право едностранно да прекрати договора без да дължи връщане на получените суми;

  Става : чл.3, т. 6 - предложение трето, четвърто, пето и шесто

  …………………………………………………………:

  - началната вноска, в случаите на взето решение от ВТОбС за разсрочено плащане, не може да бъде по-малка от 30 на сто от достигнатата на търга или конкурса продажна цена, в която не е включена стойността на дължимия по сделката ДДС, а когато сделката е облагаема с ДДС, заедно с началната вноска купувачът заплаща и пълния размер на дължимия ДДС, като срокът за издължаване на остатъка от продажната цена не може да бъде по-голям от 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, а купувачът заплаща остатъка от продажната цена на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца, считано от предходната вноска по разсроченото плащане;

  - в случаите на разсрочено плащане, когато предмет на договора е прехвърляне правото на собственост върху недвижим имот, собствеността върху същия се прехвърля на купувача с подписването на договора, като за периода до окончателното изплащане на определената цена върху имота се учредява ипотека в полза на продавача за обезпечаване изпълнението на задълженията на купувача за плащане на разсрочената част от продажната цена;

  - в случаите на разсрочено плащане, когато предмет на договора е прехвърляне собствеността върху дялове и акции, собствеността върху същите се прехвърля след окончателното изплащане на продажната цена;

  - при забава на купувача за плащане на разсрочената част от продажната цена и съобразно сроковете, посочени в подписания договор, същият дължи на продавача неустойка за забава в размер на законната лихва, начислена върху неиздължената част, считано от забавата, до окончателното изплащане; в случай, че забавата продължи повече от 30 (тридесет) дни, продавачът има право едностранно да развали договора, като в този случай не дължи на купувача връщане на получените до развалянето на договора суми и ги задържа като неустойка за неизпълнение.

  ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение на НСПСПК, относно Изменение и допълнение на Временните правила за защита на приходите от приватизация, Вх. № 3349/ 14.10.2010 г.

  Изказвания не бяха направени.

  Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1092

  На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 10, т. 1 от Правилника за дейността на ОбАП, Великотърновски Общински съвет

  Изменя и допълва Временните правила за защита на приходите от приватизацията, както следва :

  1. Навсякъде в чл. 4, чл. 5, чл. 6, чл. 7, чл. 8 и чл. 11 думите „щатски долар” се заменят с думата „евро”.

  2. Чл. 7, ал. 2, т.1 и т. 2 се изменят и допълват, като добиват следното съдържание :

  1 . В случай, че договорената цена е обявена в български лева купувачът заплаща начална вноска, която не може да бъде по малка от 30 на сто от определената цена по време търга /конкурса/, като прехвърлянето на собствеността и плащането на разсрочената част от цената се извършват в съответствие с Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в Община Велико Търново, приета с решение № 48/ 22.01.2004 г. на Общински съвет Велико Търново ;

  2. В случай, че договорената цена е обявена като левова равностойност на евро , купувачът заплаща начална вноска в български лева. Левовата равностойност на обявената в евро начална вноска се изчислява чрез преобразуване на еврото в лева по централния курс на БНБ за деня на плащане на началната вноска. Депозитът се приспада от вноската по същия курс. Началната вноска не може да бъде по малка от 30 на сто от определената цена по време търга /конкурса/, като прехвърлянето на собствеността и плащането на разсрочената част от цената се извършват в съответствие с Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в Община Велико Търново, приета с решение № 48/ 22.01.2004 г. на Общински съвет Велико Търново.”

  3. В чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2, думите ”левова равностойност в български лева”, се заменят с думите „левова равностойност на евро”.

  4. След чл. 11 се създава раздел „Преходни и заключителни разпоредби”, както следва:

  §1. Тези правила са приети с решение № 810/18.07.2002 г. на ВТОбС, изменени и допълнени с Решение № 1092/ 21.10.2010 г. и се прилагат за всички сделки, които се сключват след тяхното влизане в сила.

  §.2. Сключените сделки преди приемането на измененията и допълненията, приети с Решение № 1092/ 21.10.2010 г., се приключват и отчитат по реда , посочен в решение № 810/18.07.2002 г на ВТОбС.

  ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение на НСПСПК, относно разсрочено плащане на определената цена на общински нежилищен имот, Вх. № 3350/ 14.10.2010 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 15:

  Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, , Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за.

  Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

  РЕШЕНИЕ № 1093

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 4 , ал. 4 от ЗПСК Великотърновски Общински съвет

  Допълва т. 6 от решение № 797/ 21.01.2010 г. със следния текст: „За обекта се допуска и разсрочено плащане при следните условия: начална вноска – не по-малка от 30 на сто от достигнатата на търга продажна цена, в която не е включена стойността на дължимия по сделката ДДС; заедно с началната вноска купувачът заплаща и пълния размер на дължимия ДДС; срока за издължаване на остатъка от продажната цена не може да бъде по-голям от 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, като остатъка се заплаща на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца, считано от предходната вноска по разсроченото плащанене ; при закъснение от графика върху неиздължената част започва да се начислява законна лихва /ОЛП плюс 10/, а при забава с повече от 30 дни продавача има право едностранно да прекрати договора без да дължи връщане на получените суми; при посочените условия правото на собственост върху имота се прехвърля на купувача с подписването на договора, като за периода до окончателното изплащане на определената цена върху имота се учредява ипотека в полза на продавача за обезпечаване изпълнението на задълженията на купувача за плащане на разсрочената част от продажната цена”.

  ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение на НСПСПК, относно прекратяване процедурата за приватизация на общински нежилищен имот, Вх. № 3351/ 14.10.2010 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 16:

  Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Мирослав Маринов – за.

  Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1094

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Великотърновски Общински съвет

  Прекратява откритата с решение № 906/ 20.04.2006 година процедура за приватизация на общински нежилищен имот,представляващ: „УПИ VІ от кв.50 по плана на гр.Килифарево с построена в него масивна сграда,завършена в груб строеж”.

  Отменя решения №№ 1090/ 21.09.2006, 1271/ 15.02.2007г, 1461/ 26.07.2007 г, 135/ 17.04.2008 г , 486/ 19.02.2009 г., относно приемане на цена и начин на приватизация за общински нежилищен имот,представляващ: „УПИ VІ от кв.50 по плана на гр.Килифарево с построена в него масивна сграда,завършена в груб строеж”.

  ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отписване на ДМА, от активите на „Инвестстрой - 92” ЕООД, Вх. № 3296/ 01.10.2010 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 17:

  Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Мирослав Маринов – за.

  Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

  РЕШЕНИЕ № 1095

  На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т.4 и т.7 и чл. 149, ал.2 от ТЗ, чл.18, т. 7 във връзка с чл. 18, т. 4 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за отписване от активите на „Инвестстрой-92” ЕООД – Велико Търново на самостоятелен обект - офисни помещения, разположени на първи етаж от административна сграда, с идентификатор на самостоятелния обект в сградата 10447.502.189.2.3 съгласно КККР на гр. Велко Търново, със ЗП 172,90 кв.м. и с отстъпено право на строеж, която сграда е построена в поземлен имот с идентификатор № 10447.502.189 и е с административен адрес ул. „Никола Габровски” № 78 с инв. № 203081-4, група 203, дата на въвеждане в употреба- март 2010г., отчетна стойност 16 070.52 лв. и балансова стойност към 30.06.2010г. в размер на 15 990.17лв. за сметка на собствения капитал в частта на общия резерв на дружеството по счетоводен баланс на „Инвестстрой-92” ЕООД гр.Велико Търново към 30.06.2010г.

  Възлага на Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООДгр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по актуализиране на счетоводния баланс на дружеството.

  Задължава Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООДгр.Велико Търново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

  ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ, Вх. № 3344/ 12.10.2010 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 18:

  Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – против, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Мирослав Маринов – за.

  Предложението беше прието с 30 „за”, 2 „против”, 1 „въздържал се”.

  РЕШЕНИЕ № 1096

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25 ал. 5 във връзка с чл. 25 ал.1 и чл.25 ал.3 т.4 от ЗСПЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие на „АСМ БГ Инвестиции” ООД София, за промяна предназначението на имот №000567 – пасище, мера /земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ/, с площ от 82,847 дка, местност „Йонова кория”, землище с. Самоводене, община Велико Търново, актуван с АОС №4673/19.10.2009 г., във връзка с инвестиционно намерение „Разширяване на площадков обект – Фотоволтаична централа”. Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

  На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 25 ал.5 във връзка с ал.4 от ЗСПЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на вещни права и сервитути на „АСМ БГ Инвестиции” ООД София върху имота по т.1, след влизане в сила на ПУП.

  „АСМ БГ Инвестиции” ООД София да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т.2 – и по промяната на предназначението на земята.

  На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.25 ал.1 във връзка с ал.3 т.1 и 4 от ЗСПЗЗ и чл.6 ал.1 от ЗОС, Великотърновски общински съвет обявява имота по т.1 за частна общинска собственост.

  Решението по т.4 влиза в сила от датата на влизането в сила на решението на Комисията за земеделските земи за промяната на предназначението на имот №000567 – пасище, мера /земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ/, с площ от 82,847 дка, местност „Йонова кория”, землище с. Самоводене, Община Велико Търново.

  ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на проект за частично изменение на ПУП, кв. № 336 и кв. № 620, гр. Велико Търново, Вх. № 3329/ 11.10.2010 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 19:

  Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

  Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

  РЕШЕНИЕ № 1097

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за част от квартали 336 и 620, ж.к. „Бузлуджа” по плана на гр. Велико Търново, както следва:

  - заличаване на предвидените по плана УПИ VІ- за „търговия и услуги”, УПИ VІІ- за „трафопост” и УПИ VІІІ- за „търговия и услуги” от кв. 336 с неприложена дворищна и улична регулации;

  - образуване на нов УПИ VІ- за „обществено обслужване” от кв. 336, включващ части от поземлени имоти №№ 5018, 5020, 5022,5023, 3686 и целия ПИ № 5019 от кв. 336 ;

  - частично закриване на улица с ОК ОК 8390-8391-8393-8394-8395-8402-8396-8397 между квартали 336 и 620 – нереализирана по плана;

  - заличаване на предвидените по плана УПИ ІІІ-за „жилищно строителство и обществено обслужване” и УПИ ІV- за „жилищно строителство и обществено обслужване” от кв.620;

  - образуване на нови УПИ ІІІ-5008 за „жилищно строителство и обществено обслужване” и УПИ ІV-5008 за „жилищно строителство” от кв. 620;

  - образуване на нов УПИ ХV-5013 за „ жилищно строителство и обществено обслужване” от кв.336;

  - промяна очертанието на дворищно-регулационната линия на УПИ І- за „жилищно строителство и гаражи” от кв. 620 в източна посока;

  - частична промяна на дворищно-регулационната линия на УПИ ІV- за „спортно училище” от кв. 336, в западна посока, като същата съвпада с имотната граница на ПИ № 5013 от същия квартал;

  - създаване на нова улица –тупик с ОК ОК 1919-а – 1919б;

  - създаване на нова улица с ОК ОК 8390 – 8394 – 83952- 8402- 83951- 8395 – 83971 между квартали 336 и 620;

  - промяна на уличната регулация на улица с ОК ОК 1916-1915-1914;

  - за новообразуваните УПИ VІ- за „обществено обслужване” и УПИ ХІV-5013 за „жилищно строителство и обществено обслужване” от кв. 336 и за новообразуваните УПИ ІІІ-5008 за „жилищно строителство и обществено обслужване” и УПИ ІV-5008 за „жилищно строителство” от кв. 620 се предвижда свободно застрояване при максимална височина до 12,00м и ограничителни линии на застрояване.

  На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез Община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

  2. Съгласно разпоредбите на ЗОС, частите от улична регулация, попадащи в обхвата на разработката, представляват публична общинска собственост. Във връзка с промяната на тяхното предназначение и на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1 и ал.3 от ЗОС и чл. 2 ал. 3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие частите от улична регулация, попадащи в новообразувани урегулирани поземлени имоти, попадащи в обхвата на разработка, приета с Решение № 34 от Протокол № 3/24.02.2010г. на ЕС по УТ при Община Велико Търново, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

  3. Приема нотариално заверения отказ от обезщетение на собствениците на поземлен имот № 5013, попадащ между квартали 336 и 620 по ПУП на гр. Велико Търново и счита регулационните отношения на новообразуван УПИ ХІV-5013 спрямо УПИ ІV от кв. 336 и уличната регулация за уредени.

  ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 43 от НРПУРОИ, Вх. № 3294/ 01.10.2010 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 20:

  Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

  Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1098

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС и чл. 2, ал. 3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие части от улична регулация, които попадат в новообразуван в резултат на регулационна промяна УПИ ІХ „за обществено обслужване” /Света Митрополия/ от строителен квартал 310 по ПУП на гр. Велико Търново, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост за част от имот в обхвата на разработка, приета с Решение №17 по протокол №2 от 10.02.2010 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, като:

  2.1. Община Велико Търново прехвърля на Великотърновска Света Митрополия, гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов” № 25, представлявана от Великотърновский Митрополит Григорий, правото на собственост върху част с площ от 77 /седемдесет и седем/ кв.м. от улична регулация, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 16 555 /шестнадесет хиляди петстотин петдесет и пет/ лева без начислен ДДС;

  2.2. Община Велико Търново прехвърля на Великотърновска Света Митрополия, гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов” №25, представлявана от Великотърновский Митрополит Григорий, правото на собственост върху общинска земя с площ от 396 кв.м., представляваща поземлен имот №2294 от строителен квартал 310 по ПУП на гр. Велико Търново, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 59 796 /петдесет и девет хиляди седемстотин деветдесет и шест/ лева без начислен ДДС.

  Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПР – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имоти.

  ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба, кв. № 304, гр. Велико Търново, Вх. № 3295/ 01.10.2010 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 21:

  Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Мирослав Маринов – за.

  Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1099

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т.2 от ЗОС, чл. 49, ал. 1 т. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща по регулация съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот: общинско място с площ от 67 /шестдесет и седем/ кв. м., актувано с акт за частна общинска собственост № 4742/ 16.09.2010 г., представляващо 67/ 195 идеални части от ПИ №2339, попадащи съгласно Заповед № 697/ 1997 г. на Кмета на Община Велико Търново в УПИ V-2338,2339 от строителен квартал 304 по ПУП-ПР на гр. Велико Търново, останалата част от който е собственост на Великотърновска Света Митрополия, гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов” №25, представлявана от Великотърновский Митрополит Григорий.

  2. Утвърждава експертната оценка на общинската част от УПИ V-2338,2339 от строителен квартал 304 по ПУП-ПР на гр. Велико Търново, с площ от 67 кв. м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 14 405 лева /четиринадесет хиляди четиристотин и пет лева/ без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката са за сметка на молителя.

  3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

  ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Проект за ЧИ на ПУП, кв. № 373, Вх. № 3325/ 11.10.2010 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 22:

  Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

  Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1100

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС и чл. 2, ал. 3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие частите от улична регулация, попадащи в новообразувани урегулирани поземлени имоти, попадащи в обхвата на разработка, приета с Решение № 110 от Протокол № 11/ 21.07.2010 г. на ЕС по УТ при Община Велико Търново, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

  2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите административни действия за изпълнение на настоящото решение при спазване на действащата нормативна уредба.

  ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Доклад относно одобряване на ПУП, местност „Под баира”, землище гр. Дебелец, Вх. № 3314/ 07.10.2010 г.

  Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 29 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

  РЕШЕНИЕ № 1101

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Великотърновски Обшински съвет одобрява подробен устройствен план – план за застрояване, за ПИ № 029011, местност „Под баира”, землище на гр. Дебелец, Община Велико Търново относно промяна предназначението на земята и план – схеми за електрификация и водоснабдяване към ПУП.

  За поземлен имот № 029011, местност „Под баира”, землище на гр. Дебелец, Община Велико Търново се определя предназначение за „жилищни нужди”, при следните устройствени показатели:

  височина на сградите – 10 м;

  плътност на застрояване /Пзастр./ - до 40 % ;

  коефициент на интензивност / Кинт/ - до 0,8 ;

  минимална озеленена площ – 60% ;

  начин на застрояване – свободно / е/ ;

  Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

  На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

  Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): По принцип съм „за” предложението, но гласувах „против”, тъй като исках да изразя своето недоволство относно непостоянството на г-н Алексиев, който на миналото заседание гласува против единствено и само заради това да бъдат спазени принципите. Той каза, че след като го няма кмета, трябва да се въздържим от гласуването, а сега гласува при отсъствието на кмета, т.е. прави точно обратното, което при него е практика.

  ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Доклад относно проект за ПУП, местност „Саламатя”, землище с. Леденик, Вх. № 3302/ 05.10.2010 г.

  Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1102

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе за разпределителен газопровод и отклонение ВТ – 01-А30 до ПИ № 103001 – „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ, местност „Саламатя”, землище на с. Леденик, преминаващо през ПИ № 000296 – общински път и ПИ № 103006 – полски път.

  На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез Община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

  ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Доклад относно проект за ПУП, трасе за ел. кабел, землище с. Леденик, Вх. № 3327/ 11.10.2010 г.

  Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1103

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура – ел. кабел 20 кV от съществуваща Ел подстанция в ПИ № 43253.26.20, землище на с.Леденик до трафопост, захранващ обект: „Производствено складова база на „Екстрапак” ООД в ПИ № 10447.16.752, землище на гр. Велико Търново и трасе предвидено да премине през земеделски поземлени имоти и такива за нуждите на транспорта, както следва: ПИ №№ 43253.22.5, 43253.22.2, 43253.22.6, 43253.999, 43253.0.306, 43253.0.296, 10447.0.271 / 15.4/,10447.0.272 /15.15/, 10447.15.3, 10447.520.1340, 10447.520.1341, 10447.520.1351, 10447.520.1344, 10447.16.101.

  На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

  ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Доклад относно одобряване на ПУП, местност „Адъта - Леденишко”, землище с. Шемешево, Вх. № 3326/ 11.10.2010 г.

  Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1104

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за застрояване, за ПИ № 039005, местност „Адъта - Леденишко”, землище на с. Шемшево, Община Велико Търново относно промяна предназначението на земята и план – схеми за електрификация и водоснабдяване към ПУП.

  За поземлен имот № 039005, местност „Адъта - Леденишко”, землище на с.Шемшево, Община Велико Търново се определя предназначение за „ жилищни нужди”, при следните устройствени показатели:

  височина на сградите – 10 м;

  плътност на застрояване /Пзастр./ - до 40 % ;

  коефициент на интензивност / Кинт/ - до 1,0 ;

  минимална озеленена площ – 40% ;

  начин на застрояване – свободно / е/ ;

  Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

  На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез Община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

   

  ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Доклад относно одобряване на ПУП, местност „Адъта - Леденишко”, землище с. Шемешево, Вх. № 3328/ 11.10.2010 г.

  Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1105

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 11от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за застрояване, за ПИ № 039006, местност „Адъта - Леденишко”, землище на с. Шемшево, Община Велико Търново относно промяна предназначението на земята и план – схеми за електрификация, водоснабдяване и за комуникационно-транспортната мрежа към ПУП, ТП 20/0,4 кV и трасе на кабелна линия 20 кV, преминаващо през ПИ № 009001 – полски път.

  За поземлен имот № 039006, местност „Адъта - Леденишко”, землище на с.Шемшево, община Велико Търново се определя предназначение за „ жилищни нужди”, при следните устройствени показатели:

  височина на сградите – 10 м;

  плътност на застрояване /Пзастр./ - до 40 % ;

  коефициент на интензивност / Кинт/ - до 1,0 ;

  минимална озеленена площ – 60% ;

  начин на застрояване – свободно / е/ ;

  Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

  На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

  ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за прокарване на трасе за ел. кабел, с. Малки чифлик, Вх. № 3336/ 11.10.2010 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 28:

  Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

  Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1106

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.34, ал. 6 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на територията и чл.25, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прокарване на трасе на подземен ел. кабел през общински имот в землището на с. Малки чифлик, както следва:

  1. Поземлен имот № 000078 – пасище с храсти, част с площ 1 412 м2.

  Трасето на подземния ел. кабел служи за захранване на обект „Магазин и складове за хранителни стоки” наподящ се в поземлен имот № 004005, м. Дерето по КВС на с. Малки чифлик.

  ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба, кв. № 15, гр. Велико Търново, Вх. № 3324/ 11.10.2010 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 29:

  Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

  Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1107

   

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 49 ал. 1 т. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот: общинско място с площ от 39,29 кв. м., актувано с акт за частна общинска собственост №4731/02.08.2010 г., представляващо 39,29/140 идеални части от УПИ V от строителен квартал 15-а по ПУП на гр. Велико Търново, останалата част от който е собственост на Пенко Николаев Пенев с адрес гр. Велико Търново, ул. „Рада войвода” №7.

  2. Утвърждава експертната оценка на общинската част от УПИ V от строителен квартал 15-а по ПУП на гр. Велико Търново, с площ от 39,29 кв. м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 2 751 лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на молителя.

  3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

  ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба, кв. № 28, с Беляковец, Вх. № 3331/ 11.10.2010 г.

  Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Кметът на Беляковец подкрепя ли становището, което е дал?

  Г-жа АЛБЕНА БЕРЕНСКА: Подкрепям го.

  Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 30:

  Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

  Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1108

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 49 ал. 1 т. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот: общинско място с площ от 70 кв. м., актувано с акт за частна общинска собственост № 4732/ 03.08.2010 г., представляващо 70/ 1400 идеални части от УПИ ІІІ-181,182 от строителен квартал 28 по плана на с. Беляковец, Община Велико Търново, в полза на Лилянка Никифорова Попова и Кънчо Йорданов Попов, двамата съпрузи с адрес гр. Велико Търново, ул. „Филип Тотю” №15, вх.Б, ет.2, ап.4.

  2. Утвърждава експертната оценка на общинската част от УПИ ІІІ-181,182 от строителен квартал 28 по плана на с. Беляковец, Община Велико Търново, с площ от 70 кв. м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 1 050 лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на молителя.

  3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

  ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба, кв. № 55, с. Миндя, Вх. № 3323/ 11.10.2010 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 31:

  Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се , Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

  Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

  РЕШЕНИЕ № 1109

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 49 ал. 1 т. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот: общинско място с площ от 40 кв. м., актувано с акт за частна общинска собственост №4353/26.09.2007 г., представляващо 40/920 идеални части от УПИ І-142 от строителен квартал 55 по плана на с. Миндя, Община Велико Търново, останалата част от който е собственост на Пламен Гочев Гочев с адрес гр. София, ул. „Силиврия” №15.

  2. Утвърждава експертната оценка на общинската част от УПИ І-142 от строителен квартал 55 по плана на с. Миндя, Община Велико Търново, с площ от 40 кв. м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 240 лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на молителя.

  3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

  ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем в списъка на жилища за продажба, Вх. № 3340/ 11.10.2010 г.

  Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: На предишните сесии, когато продавахме много по-голям брой, сега продаваме 1.5, наистина влизаме в противоречие. Ние тогава заявихме, че монолитни жилища не бива да продаваме. Човекът е настанен там, нямам нищо против това. Сега ще тегли кредит. Жилището ще излезе към 60 000 лв. Това е сериозна сума. Защо трябва да продаваме монолитни жилища,след като човекът не е социално слаб? Вярно, бил е правоимащ преди три години, защо не излезе на свободния пазар и да си купи жилище по реда, по който всички хора си купуват? Няма справедливост в тези наши решения, още повече да продаваме монолитни жилища на три години. Обществото ще остане с убеждение, че за едни може, а за други не може. Ние няма да подкрепим тази сделка и ще гласуваме „против”.

  Г-н МИЛЕН МИХОВ: По стечение на обстоятелствата живея в същия блок и познавам много добре тези жилища. Те са придобити със замяна. Това е изгодна сделка за нас. Естеството на жилищата е такова, че тази разгърната квадратура включва едни приземни помещения, които са трудно обитаеми. В квадратурата са включени терасите и обитаемата площ не е такава, каквато е посочена там, а е по-малка. Терасите са над 20 кв.м. Сделката е изгодна за нас и по-малко изгодна за тези наематели, които действително ще платят една сериозна за нас сума. Аз мисля, че интересът на Общината да придобие средства с тези жилища е защитен. Апелирам да подкрепим тази сделка, още повече че тя ще донесе приходи на Общината.

  Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Искам да ви съобщя, че никакви пари няма да дойдат по тази и по другите точки, които гласувахме на предната сесия във връзка с продажбата на тези жилища. Звънил съм на всички, които са си подали молбите и на които на предната сесия гласувахме продажба на жилища, включително и на господина, който в момента трябва да му гласуваме. Като чу каква е сумата, каза, че няма как да купи това за тези пари, при положение, че може да си купи тристаен апартамент за под 50 000 лв. в момента.

  Иска ми се преди да влизат такива точки в дневния ред, ОбА да има писменото съгласие на желаещите един месец към датата на влизане в дневния ред - „за” или „против” закупуване на жилището. Всички хора са подали молбите си миналата Нова година. Те вече са се отказали да ги купят, а и пазарът се измени.

  Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: По повод изказването на г-н Алексиев. Той е забравил какво се случваше преди две години, когато Наредбата беше подложена на обстойни коментари от всички. Тогава разглеждахме въпроса на кого и как трябва да се извършват всички тези процедури, които в момента ние финализираме. Не приемам доводите, че за едни може, а за други не може. Човекът е минал през съответната процедура и е в правото си. Затова аз ще подкрепя. Колегите, които тук правят коментари, да се запознаят с нормативните уредби. Ако имат възражения, да си направят предложението, да мине през обсъждане, да мине през гласуване и тогава да си уеднаквим критериите и да не влизаме в полемика кои са панелки, кои са монолитни. Имаме Наредба, с която трябва да се съобразяваме.

  Г-н МИРОСЛАВ МАРИНОВ: Имам въпрос към колегата Димитров. Наредбата има ли императивен характер?

  Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Наше право е да решим: „за” или „против”.

  Г-н МИРОСЛАВ МАРИНОВ: Това означава ли, че непременно трябва да е „за”? За какво говорим тогава?

  Предложението по т. 32 беше подложено на поименно гласуване:

  Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – против, Мирослав Маринов – против.

  Предложението беше прието с 20 „за”, 2 „против” и 5 „въздържали се”.

  РЕШЕНИЕ № 1110

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 47, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет

  Да се впише в списъка на жилищата за продажба двустаен апартамент № 10 на ул. „Ал. Константинов” № 61, секция Г, в гр. Велико Търново

  Одобрява оценката на имота в размер на 61322,12 .лева без ДДС.

  ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Удължаване на срока за плащане на общинско жилище, Вх. № 3338/ 11.10.2010 г.

  Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 33 беше подложено на поименно гласуване:

  Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

  Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1111

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 47, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 10 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет

  Дава съгласие да бъде удължен срока по Заповед № РД 22-1090 от 11.08.2010 г. на Кмета на Община Велико Търново до 01 ноември 2010 г. за плащане на общинско жилище – апартамент № 15 на ул. „Рада войвода” № 5, вх.Б, ЕЖБ-49, гр. Велико Търново от купувача Пенка Костадинова Върбанова.

  ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Молба за предоставане за безвъзмездно ползване на имот в „Старо ВНВУ”, Вх. № 3334/ 11.10.2010 г.

  Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 34 беше подложено на поименно гласуване:

  Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

  Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1112

  І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12 ал. 3 и чл. 39 ал. 4 от Закона за общинска собственост, чл. 59 ал. 3 т. 1 и ал. 4 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с предложение вх. № 24-1000/ 27.09.2010 от Директора на Дирекция “Бюро по труда”, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за предоставяне на право за безвъзмездно ползване на части от имот частна общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 19 /старо ВНВУ/, корпус ІІ, северен вход, с обща площ 676,82 кв.м, заедно с прилежащите им обслужващи общи части, както следва:

  ІІ етаж- общо 17 броя помещения с площ 567,00 кв.м;

  ІІІ етаж- общо 6 броя помещения с площ 109,82 кв.м;

  ІІ. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за безвъзмездно ползване на гореописаните помещения и прилежащи части с „Регионална служба по заетостта” гр. Ловеч, при условия и ред, съгласно изискванията на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за срок от 10 /десет/ години, като в него бъде включена клауза, че при започване на строителни дейности в района, неговото действие се прекратява.

   

  ПО ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на Договор за безвъзмездно предоставяне на общински имот, Вх. № 3312/ 07.10.2010 г.

  Г-н ЖОРО КОВАЧЕВ: Става дума за къщата на „Никола Габровски” 49. С договор за безвъзмездно ползване за срок от 10 години имотът е предоставен за на фондация „България инициатива Германия”. Това е въз основа на Решене на ОбС от 2007 г. След това има договор за безвъзмездно предоставяне на общинския имот. Поради тази причина поради лошото стопанисване на имота от госпожата, на която е предоставен имотът, г-н Рашев е внесъл предложение за прекратяване на договора за безвъзмездно ползване. Така Общината ще си върне този имот, за да може условията, при които живеят децата, да бъдат подобрени. По процедура имаме Решение от 2007 г. на ОбС и поради тази причина, за да се развали договорът, трябва да има решение на ОбС.

  Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Неизпълнението е достатъчно добре доказано. Има основание за разваляне на договора.

  Предложението по т. 35 беше прието с 23 „за”, „против” няма, 5 „въздържали се”.

  РЕШЕНИЕ № 1113

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 4 и чл. 18, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане и във връзка с Констативен протокол от Комисия назначена със Заповед № РД 22 - 1332/ 05.10.2010 г. на Кмета на Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет

  Дава съгласие за прекратяване на Договор за безвъзмездно предоставяне на общински имот от 13.06.2007 год. между Община Велико Търново и България - Инициатива - Германия СНЦ.

  Възлага на Кмета на Община Велико Търново да прекрати Договор за безвъзмездно предоставяне на общински имот от 13.06.2007 год. между Община Велико Търново и България - Инициатива - Германия СНЦ.

  Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Изказвам се от името на Групата. Не взех отношение по точката, тъй като усетих, че по-голямата част от колегите са склонни да подкрепят развалянето на този договор. Но какво ще се случи с тези девет деца, които живеят там?

  Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Те остават да живеят там.

   

  ПО ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение за опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Рени Иванова Рачева, Вх. № 3298/01.10.2010 г.

  Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1114

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1 ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., Великотърновски Общински съвет дава мнение да се опрости дължимата сума в общ размер 1035,75 лв. на лицето Рени Иванова Рачева, тъй като същата представлява несъбираемо държавно вземане.

   

  ПО ТРИДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Избиране на представители на Великотърновския Общински съвет в комисията за определяне на академичната награда.

  Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: От името на група БСП предлагам в състава на Комисията да влезе г-жа Роза Мишева.

  Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: От името на групата на ГЕРБ предлагаме г-жа Цветанка Недева.

  Предложението по т. 37 беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1115

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Великотърновски Общински съвет , избира за представители в Комисията за определяне на Академичната награда на Община Велико Търново

 • Роза Димитрова Мишева
 • Цветанка Боянова Недева
 • ПО ТРИДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение с Вх. № 3354/ 15.10.2010 г.

  Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Случи се това, което аз по някакъв начин се опитвах да предвидя. Не виждам присъствието на г-н Хилендар Тодоров. Искам да кажа, че от това, което виждам в днешната преса относно реда и правилата, които трябва да се спазват в ОбС, приветствам, макар че не съм съгласен с един абзац.

  Искам пред всички да декларирам две абсолютно различни позиции: едната – в медията „Евроком”, другата – във вестник „Борба”. Защо и как се случват тези неща, аз се надявам ОбС да вземе отношение по въпроса и съответните органи също да вземат отношение.

  По повод на твърденията на Кмета – въздържам се от коментар дали г-н Хилендар Тодоров е предприел необходимите законови мерки. Аз ви представям хронологията на това, което се случи. „Евроком” твърди, че при г-н Хилендар Тодоров е ходил общински съветник, на дата 15. На дата 18 виждаме корекция в твърденията на господина. Ние не сме разследващ орган, но вие можем да вземам отношение по въпроса както с публична декларация, така и да бъдат сезирани необходимите институции, защото подобно нещо не е случайност.

  Когато за първи път съборихме предложението на Кмета, лично аз ви зачетох подхвърления коментар от страна на господина: „Имам подозрения, че Румен Димитров очакваше нещо от нас, но не го получи и затова изведе несъществени, но ефектни от популистка гледна точка доводи”. Така коментира ситуацията строителният предприемач г-н Хилендар Тодоров, т.е. тези, които не са съгласни с Вас, г-н Тодоров, трябва по някакъв начин да се страхуват, че ще бъдат подложени на подобна интервенция? Вие ще си позволявате лукса да твърдите подобно нещо – че някой е ходил или нещо се е случвало? Това значи ли, че се опитвате да вменявате някаква доза страх у колегите, затова че се опитват да налагат законността? Трагично, плачевно е, защото Вие заставате тук и казвате: „Вие не гласувате за мен, аз съм бизнесмен”. Ние гласуваме според законите, защото като гласуваме, ние сме тези, които ще дават отговор на всички, които са навън, и аз не споделям начина, по който някои от журналистите се опитват да вменяват вина на всички нас, че 64 семейства ще стоят на улицата. Напротив, те няма да стоят на улицата заради мен или заради хората, които са в ОбС, те ще стоят там заради недобре свършената работа, която ние, в качеството си на лица, които трябва да кажем „да” или „не”, сме намерили за обективно да сезираме или кметската администрация, или областната, за да може да има една законност във всичко, което ние правим.

  Затова апелирам към всички: този ОбС да излезе един път и завинаги с декларация против това подобни отношения да бъдат вменявани на всички наши избиратели: че тогава, когато не вървим по гайдата, няма значение на кого, ние сме длъжни да се поддаваме на техните манипулации. Има органи, за което ви моля да гласуваме както декларацията, така и сигнала, който трябва да подадем. Дали Прокуратурата се е самосезирала, или не, не е наша работа, наша работа е да реагираме своевременно на такива неща. Защото ако ние си мълчим, значи че сме виновни. И ако е така, както казва господинът, има достатъчно напреднала технологии, за да докажем кое е лицето, което е ходило при господина, да го намерят съответните институции и да стигнем до дъното. Неслучайно го казвам, истината трябва да излезе включително и оттук: дали в този ОбС няма подбудители.

  Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 38. Предложението беше прието с 27 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

   

  РЕШЕНИЕ № 1116

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Великотърновски Общински съвет

  Предлага на Председателя на Великотърновски Общински съвет да предприеме своевременни мерки пред компетентните органи за изясняване на възникналия проблем.

  Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Колеги, карате ме да изпадам в патова ситуация: да не подкрепя нещо, което предлагам. По този начин гласувате именно едно неефективно като позиция становище. При положение, че нас публично ни оклеветяват, с преса и с телевизия, защо вие сте против една декларация в защита на нашите интереси, на нашите позиции? Откъде накъде само в Прокуратурата? Нали точно тези медии, през които е минала тази информация са съдействали ние да бъдем оклеветени по този начин. Защо да не търсим обратната връзка? Опровержение по същия начин. Къде е логиката? Аз не ви разбирам.

  Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Аз по никакъв начин не се чувствам засегнат от това, което е казал г-н Хилендар Тодоров. Нито го подкрепям, нито съм срещу него. Който се чувства засегнат, имам чувството, че е чел една басня, в която има един гузен, който бяга.

  Г-н ХИЛЕНДАР ТОДОРОВ: Не знам какво да ви кажа по този въпрос, защото ми се струва пълен абсурд, само ще ви кажа един цитат от Библията: „Когато Господ иска да накаже някого, му взема акъла”.

  Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Постъпила е молба от граждани, които искат да се изкажат, затова им давам думата.

  Гражданка: Благодаря ви за възможността да се изкажа по един наболял наш проблем. Уважаеми дами и господа общински съветници, днес с г-жа Малакова сме тук, упълномощени от живеещите собственици в блок „Чайка” на ул. „Патриарх Евтимий” 36, гр. Дебелец, за да представим на вниманието ви нашето възражение относно писмо от 11.1.2010 г. на община В. Търново, което не ни дава задоволителен отговор на нашите 12-годишни питания, отправени към Общината. По законите на държавата, действащи през 1969 г., със съгласието на Общината сме придобили имот от 1200 кв.м, закупен от нас от две частни лица, тогавашни собственици, за сумата от 9278 лв. На Общината сме платили за правото на строеж 2677 лв. След като сме получили одобрението по тогавашния законов ред, ние сме построили жилищен блок по стопански начин в този парцел в центъра на Дебелец, за което имаме нотариален акт. Парцелът от 1200 кв.м е платен преди 37 години от настоящите собственици, като за плащанията има документи.

  Инвеститорско лице с име Иван Георгиев преди няколко години закупува в съседния блок две помещения в приземния етаж и оттогава е нарушено нашето спокойствие, тъй като същият започва с опитите си за строеж – един път складово помещение, друг път помещение с обслужващо предназначение. Няма ясна цел какво ще прави, но решава да застрои пространството между двата блока, като ползва част от имота ни, веднъж част от закупената от нас земя, втори път стената на жилищния блок, като я вкара в собствения си строеж. Лицето имало право, защото имало собственост в съседния блок – това е становището на общинските чиновници. По същата логика на този или на някой друг инвеститор може да му хрумне да хареса първия, втория етаж или някоя друга част от парцела ни и общинските служители да дойдат на оглед и оценка, както идваха досега с твърденията, че лицето има права като собственик на съседния имот. Ние питаме: къде са нашите права на живеещите над 37 години в този наш жилищен блок и кой държавен или общински закон издуха нашите права, за да се проправи път на наскоро настанилия се наш съсед. Ето защо ние сме тук, за да питаме г-н Кмета, но него го няма. Първо, след като е купена и платена от нас земята, защо трябва да плащаме по сега действащи цени втори път, за да ни се признае правото на собственост върху нея. Второ: в случая спазват ли се законовите ни права на собственици, които уреждат при нов строеж застрояване на отстояние от вече съществуващия, тъй като ще се предвидят от строителя изкопни и други строителни работи на нулево отстояние от стената на нашия блок, както не се иска съгласието ни. Трето, със затварянето на изхода ни към улицата, не се ли нарушават противопожарните разпоредби за обход на жилището ни при нужда?

  Дами и господа, 12 години ние заспиваме в очакване на поредната атака, заспиваме без сигурност, със страх какво ще ни донесе следващият ден, 12 години на нас ни се отправят предупреждения, че по новите строителни закони сме си загубили правата и заплахи от общински властимащи, че всеки пожелал има права над имота ни, след като е станал общинска собственост. Трябва ли да се чувстваме като бежанци в собствения си имот и да ни тероризират шепа овластени лица? Дванадесет години ни атакуват в угода на т.нар. инвеститор за сметка на нашето здраве и психическа устойчивост. Погледнато от морална гледна точка, в случая няма морал. Ние сме тук, защото имаме вяра в отговорността ви към избирателите ви, за да не се допуска такова строителство.

  Заседанието беше закрито в 13.05 часа.

   

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ

  ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

          /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/

   

  ПРОТОКОЛИРАЛ:

          /Р. ГРЪНЧАРОВ/

   

  ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ГЕОРГИ СТЕФАНОВ………………

  ТОДОР ТОДОРОВ………………….

  МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ………….

  ИВАЙЛО ИВАНОВ…………………