ПРОТОКОЛ № 77

 

От седемдесет и седмото заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 04.11.2010 г. от 09.00 часа в залата на Община Велико Търново.

 

Присъстваха 35 общински съветника. Отсъстваха г-н Пламен Легкоступ и г-н Николай Цонев.

Заседанието беше открито от председателя на Общинския съвет – г-н Чокойски, който предложи в дневния ред на заседанието да бъдат включени три нови точки: като точка 2 да влезе предложение № 3400 от 28.10.2010 г. относно „Съгласие за осигуряване на собствен принос по проект „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура в община В. Търново”; като т. 3 да влезе предложение № 3421 от 04.11.2010 г. от Комисията по изготвяне на предложения за съдебни заседатели; като т. 4 да влезе предложение с № 3428 от 04.11.2010 г. относно „Корекция на Решение № 996 от 23.06.2010 г.”

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-н Председател, аз не приемам Вашето предложение като точка 2 да бъде предмет на обсъждане и дебат към днешна дата този въпрос със сериозния личен мотив, че на мен ми беше изпратен имейл, че на днешното заседание ще разглеждаме една точка. Тъй като аз имам лично отношение по въпроса с тази точка, моля тази точка да не влиза на днешната извънредна сесия, а да влезе на следващото заседание и въпросът да бъде подложен на обстоен дебат пред всички комисии.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Предложението е подкрепено от две постоянни комисии: ПК по БФ и ПК по евроинтеграция.

Г-жа МАРИЕЛА ЦОНЕВА: Искам да внеса едно уточнение от името на ОбА защо вкарваме предложението на тази извънредна сесия. Причината е, че след като на 13 октомври получихме решението на управляващия орган, че проектът е спечелен и е трети в списъка от 15 избрани, в конкуренция със 75, до 29 октомври ние трябва да внесем в управляващия орган задължителната финансова корекция, която се изисква. С писмото, което е дадено към предложението, е очевидно, че в случай, че ОбС не вземе решение, управляващият орган няма да сключи договор за безвъзмездна помощ, това означава проектът за 6 265 656 лв. да не бъде финансиран. Причината да се внесе днес на извънредна сесия е следната: управляващият орган ще покани Община В. Търново най-късно до 15 ноември за подписване на договора. Редовната сесия е на 18 ноември и това означава, че ние ще отидем в Министерството на регионалното развитие без решение на ОбС, което автоматично ще изключи Общината от този конкурс. Проектът вървя две години и беше одобрен на първа фаза като концепция, след това с решението от месец октомври е одобрен с всички технически документации, съгласувани с НИНКН. Знаете колко труд е положила ОбА за това.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Това, което изнася ОбА, вероятно е така. Но аз тук мога да ви дам десетки подобни примери, в които всички ние сме изправени до стената и нямаме възможност за избор. Не можем да кажем „да” или „не”. Имаме едно-единствено условие: да кажем „Да”. Не приемам по никакъв начин подобна теза, подобни мотиви. Защо след като ОбА е знаела, предполагам, че и председателят на ОБС е знаел, не беше входирана информация към всички нас и в проекта за дневен ред не бяха записани точка 2, точка 3? Аз ще ви кажа, че специално по тази точка имаше готовност да се изкажат както граждани, така и граждански организации. Ако ние в момента дадем ход на тази точка, по този начин ние ги дискриминираме и ги елиминираме като участие в управлението на тази Община. Не приемам подобно отношение.

Г-н МИРКО РОБОВ: Г-н Димитров предложи предложението да се гледа от всички ПК. Аз също не знам за какво ще гласувам. Трябва да има дебат във всички комисии.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението на г-н Димитров точка 2 да не се включва в дневния ред. Предложението беше отхвърлено с 2 „за”, 16 „против” и 12 „въздържали се”.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Предлагам да отпадне точката, в която се определят съдебните заседатели, тъй като не стана ясно докога е последният срок, в който могат да се подават документи за определяне на тези хора. Мисля, че онзи ден в стаята на Общинския съвет изрично попитах докога е срокът за подаване на молбите, казаха ми, че има още две седмици срок. В момента при мен има четири молби, а сега виждам, че днес Комисията се е събрала извънредно, одобрила ги е и фактически тези хора остават извън тази класация. Затова предлагам тази точка да не се включва в дневния ред и да се включи на редовната сесия, за да може по-голям брой хора да си подадат молбите.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Искам да дам едно пояснение: срокът е до 15 ноември, затова заседанието на Комисията беше проведено днес. Предложението е на цялата Комисия.

Предложението точката за съдебните заседатели да не включва в дневния ред беше отхвърлено със 7 „за”, 22 „против” и 8 „въздържали се”.

Целият дневен ред беше приет с 25 „за”, 2 „против”, 5 „въздържали се”.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Полагане на клетва от Янко Величков Първанов избран за кмет на с. Вонеща вода.
  2. Предложение с Вх. № 3400/ 28.10.2010 г.
  3. Предложение с Вх. № 3421/ 04.11.2010 г.
  4. Предложение с Вх. № 3428/ 04.11.2010 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Полагане на клетва от Янко Величков Първанов избран за кмет на с. Вонеща вода.

Г-н Чокойски прочете Решението на Общинската избирателна комисия, с което г-н Първанов се обявява за избран за кмет на с. Вонеща вода.

Г-н Янко Първанов – избран за кмет на с. Вонеща вода, положи клетва.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение с Вх. № 3400/ 28.10.2010 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да внеса яснота за какво става дума. Става дума за 1 514 000 лв., които ние трябва да платим. Кога, как и по какъв начин? Стоя пред вас и ви казвам, че пред мен има много неизвестни. Имаше хора, които искаха да участват в дебатите. Разбрахме, че има колеги, които не знаят за какво става дума, но въпреки всичко две ПК са казали „да”. Не се учудвам, че въпросните ми колеги, които са били в тези две ПК са казали „да”, тъй като многократно съм казвал, че повечето от предложенията на ОбА към нас вървят на конвейр без никой да вникне, да осмисли и да разбере за какво всъщност иде реч. Многократно съм казвал: това, че знаят, не значи, че разбират. Точно заради това аз ви помолих да бъде отложена точката, да се получат разяснения към всички, а не само към определена група съветници, които вероятно вече ще подкрепят предложението. Казах, че по никакъв начин не приемам и не толерирам подобно отношение на администрацията: в последната секунда да се вкара предложението и това не е за първи път. Това е нещото, което аз няма как да толерирам с вота си и затова няма да подкрепя предложението.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Ако един общински съветник не е запознат с нещо, нека да се самообучава, да пита, защото не може на всеки съветник поотделно да се обяснява. Има и хора, които по-бавно разбират (нямам предвид Вас, г-н Румен Димитров).

Ето ги проектите, те стоят 6 месеца. По този проект ОбС е дал съгласие. Такива са правилата на участие в оперативните програми: от тази година има 15 % самоучастие. Община В. Търново е одобрена с условието ние да увеличим нашето дялово участие от милион и сто хиляди на милион и петстотин, с около 400 000 лв. Без решение на ОбС не можем да подпишем този договор. Нямам нищо против да вземете решението, когато искате, но то трябва да е преди датата на подписване. Кога ще е датата на подписването, зависи от управляващия орган, респективно от решението на министъра на Регионалното развитие. Обикновено от министерствата се обаждат 12 до 24 часа предварително, т.е. можем да го получим в понеделник и подписването да е във вторник, в 8.00 часа. Ако не отидем с такова решение, няма да подпишем договор, няма да имаме тези над 6 милиона и този проект, който всички харесваха и аплодираха, няма да бъде реализиран на територията на Общината. Мога да ви го обясня колкото пъти искате, но ви моля, да не ходите индивидуално от стая в стая, защото хората имат работа. Който не разбира, да чете, но поради това, че Вие не го разбирате, не казвайте, че всички не го разбират. Аз смятам, че всички сте го разбрали, защото веднъж е гласувано.

Без решение, аз няма да отида да подпиша договора, а не го ли подпишем, никой няма да ни чака.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-н Кмете, досега не съм си позволявал нито един път да вляза в тази зала и да застана пред тези микрофони, без да съм се запознал с конкретиката, със същността на всяко едно от вашите предложения и да преценя дали съм „за” или „против”. Аз знам за какво става дума, г-н Кмете, но аз казах, че има колеги, които не знаят за какво става дума, така че забележката не би следвало да бъде към мен.

Вие ме изкушавате да цитирам едни цифри. Вие говорихте за милион и няколкостотин хиляди, но не знам защо във Вашето предложение един път се говори за 836 783 лв. и допълнително за 678 000. Къде са Вашите милион и стотина хиляди, след като толкова добре познавате проекта?

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Смятам, че ядовете на г-н Димитров са несъществени. Помислете: паднало се е сред 76 проекта да посочат нас, да ни дадат 6-7 милиона, от които да дадем към милион и петстотин. Ако сега няма да дадем милион и петстотин, кога община В. Търново ще има да даде 7 милиона, за да направи този участък там. Отворете си предизборните програми и ще видите, че всички сте писали там, че искаме да развиваме В. Търново като туристически град. Как да стане със собствени пари? Хората са ни дали някакъв шанс, ние сега се правим на велики мислители. Една от характеристиките на модерния човек е да бъде оперативен, мобилен. Ако някой има някакви съмнения, имаше достатъчно време. На мен са ми казали преди два дена, можех да дойда в Общината, да се запозная за какво става дума. Но сега да измисляме проблеми и да изпускаме такъв шанс? Ако сега отложим и изпуснем този шанс, после елате и ми обяснявайте колко сме велики. Затова дайте да не изпускаме шанса, това са пари, които хората искат да ни дадат. Ние обаче казваме, че трябва много да мислим.

Аз ще подкрепя това предложение и както казах, когато гласувахме бюджета – че ще гласувам за Инвестиционната програма, която беше в рамките на 47 милиона. Виждам този проект като шанс за комплексно решаване на въпроси в онази част. Обърнете внимание на обектите – това са всички църкви, включително и тези, които са към Светия синод, не само като исторически паметници.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Аз ще подкрепя това предложение, апелирам да го подкрепим. Г-жа Мишева простичко каза защо трябва да го подкрепим, въпреки че сега трябва да го направим, а после да решаваме сложните задачи по финансирането и реализирането на този проект. Не съм съгласен с г-н Румен Димитров да хвърля камъните към кмета и в ОбА. Не исках да говоря по дневния ред, тъй като щях да говоря преди клетвата на един кмет, а клетвата е нещо сакрално и много важно и трябва да се уважава, но използвам този момент да отправя упрек към председателя на ОбС за начина, по който организира работата на ОбС. Не мога аз да се прибера от Македония и да чета във вестника, че на извънредната сесия ще разгледаме толкова важен въпрос. Питам се: „Аз ли бъркам, или има грешка?” Отварям днес сайта на ОбС, там има една точка – „Клетва”. Ако г-н Председателю, тези неща са гледани, а те са гледани от ПК, защо не обявихте дневния ред, както трябва? Допуснахте една поредица от процесуални грешки при гласуване на днешния дневен ред. Дневният ред се гласува така както е предложен и процедурата изисква всички изменения по него да бъдат гласувани. Дневният ред е предложен с една точка. В този смисъл за първи път отправям сериозен упрек към начина на работа на председателя. Ще го кажа юридически следващия път, не дипломатически, упрекът ще бъде аргументиран въз основа на чл. 13, ал. 1, т. 2 от Правилника на ОбС.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Този път искам да защитя директно председателя. Получихме информация, че вероятно до 15 ноември трябва да подпишем договорите. Аз ви казах, че на подписването ще ни поискат решение на ОбС, а без него аз няма да отида да подпиша такъв договор. В този смисъл помолих председателя, виждайки, че има само една точка. Мисля, че е по-добре на тази сесия да се вземе това решение, отколкото да го вземаме на извънредна сесия на 12 ноември, например. Приемете, че вината е моя, аз съм искал да влезе в дневния ред. Има още 3-4 много важни неща, които не влизат в днешния дневен ред, но тук има срокове, които не зависят от нас.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Аз ще подкрепя предложението на Оба, но не това е поводът да поискам думата. За пореден път ние допускаме това и ако замълчим, давам възможност на един наш колега да дава оценки за подготовката и компетентността на общинските съветници. Моля колегите, които се опитват да дават квалификации за качествата и подготовката на общинските съветници, нека си мерят приказките. На всяка сесия има такива нюанси. Човек, който не е управлявал и пет човека и не е вземал рискови решения, който не е управлявал много пари, може да си позволи такова нещо. Разбирам кметската администрация, че има такива рискови моменти и трябва да се вземе решение веднага. Решението трябва да вземем ние, затова моля колегите, които вземат отношение, да не дават такива квалификации на всички нас. Не бива да позволяваме на хора да обиждат и да дават квалификации на ОбС.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Първо ще отговоря на г-жа Мишева: този проект влиза при нас за гласуване за втори път. Когато беше входиран първия път, аз изказах своите съображения какво приемам и какво не приемам в проекта. Казвам, че не приемам на площада пред Царевец да бъде направено т.нар. „кръгово движение”. В момента се дава възможност направената архитектурна застройка в старата част да се унищожи.

Г-н Рашков, благодаря, че сте си направили труда да влезете малко в житието ми, но ще ви опровергая: управлявал съм много повече от 5 човека. По повод на това, че Вие излизате тук, ще използвам един цитат на един мой колега: „Гузен негонен бяга”. Чухте, че има колеги, които казаха, че не знаят за какво става дума. Логично е това да се потвърди и да бъде записано в протоколите, защото протоколът е историята на ОбС, а не коментарите от място.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Предлагам да прекратим изказванията и да минем към гласуване.

Предложението за прекратяване на изказванията беше прието с 33 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 2:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 32 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1117

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за осигуряване на собствен принос по проект BG161PO001-3.1.02-0095 „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура в Община Велико Търново” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-02/2009 ОП „Регионално развитие”2007-2013, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, в размер на 1 514 872,67 лева /836 783,64 лева задължителен собствен принос (15%), които Община Велико Търново следва да осигури и 678 089,03 лева, явяващи се допълнителен финансов принос на Община Велико Търново, който се формира в резултат на корекции във Финансовия анализ/.

Предназначението на обектите на интервенция няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта и няма да бъде отдаван за стопанисване на други физически или юридически лица.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение с Вх. № 3421/ 04.11.2010 г.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Искам да внеса яснота по тази точка. Бях член на комисията, която разгледа всички молби. От нас се искаше да посочим 30 кандидати за съдебни заседатели към Районен съд В. Търново и трима резервни такива. В прегледаната документация бяха постъпили 33 молби. Едно от изискванията към кандидатите е те да не са по-възрастни от 70 години. Имаше двама кандидати над 70 години и един, който навършва 70 г. след няколко месеца. Те бяха включени в резервите, т.е. останаха точно 30 души – колкото са кандидатите за съдебни заседатели. Правя едно предложение: тъй като в текста на предложението не е посочено, че става дума за заседатели към Районен съд, това нещо да се добави, за да се уточни текстът.

Искам да уведомя всички, че аз и г-н Палов съгласно Закона за конфликт на интереси няма да участваме в гласуването.

Предложението по т. 2 беше прието с 29 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1118

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт и чл. 4 и чл. 5 от Наредба № 2/ 08.01.2008 г. за съдебните заседатели, Великотърновски Общински съвет предлага 30 бр. кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Велико Търново и 3 бр. допълнителни предложения за съдебни заседатели за Районен съд Велико Търново съгласно приложения списък, неразделна част от това решение.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение с Вх. № 3428/ 04.11.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1119

На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет коригира Решение № 996/23.06.2010 г. със следния текст:

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и чл. 34 от ЗМСМА, чл. 4, ал.1, т. 8 от КСО Великотърновски Общински съвет

Прекратява изплащането на трудовото възнаграждение на Иван Велков Иванов като общински съветник, считано от 27.07.2010 г. до 12.08.2010 г.

 

Заседанието беше закрито в 17.50 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ………………

ТОДОР ТОДОРОВ………………….

МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ………….

ИВАЙЛО ИВАНОВ…………………