ПРОТОКОЛ № 78

 

От седемдесет и осмото заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 18.11.2010 г. от 09.00 часа в залата на Община Велико Търново.

 

Присъстваха 35 общински съветника. Отсъстваха г-жа Анета Маноилова г-н Пламен Легкоступ.

Заседанието беше открито от председателя на Общинския съвет – г-н Александър Чокойски, който даде думата на общинските съветници за предложения по проекта за дневен ред.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Предлагам да отпаднат от днешния проект за дневен ред точка 15 и 17. Мотивите ми са следните: по точка 15: липсва становище на Кмета; по точка 17: според мен това предложение заслужава обстойно да се разгледа и обмисли и да влезе в залата на ОбС такова, че да не се срамуваме от взетото решение.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Кметът на Вонеща вода е тук и ще вземе отношение по точка 15.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Прави впечатление, че в дневния ред не виждам отговор на едно мое питане, което отправих към Вас и към общинските съветници преди повече от два месеца. Не мога да си обясня защо и кой, с каква цел бави това, което ние всички сме решили да направим уж в полза на гражданите на В. Търново по отношение на Международния фолклорен фестивал за 2011 година. Може ли да ми отговорите кое налага като причина не сега, през месец ноември, а и декември няма да се реши въпросът, да не се даде отговор на обществеността и на нас: ще има ли МФФ под егидата на ОбС; в името на по-малкото харчене на парични средства МФФ през 2011 г. ще бъде ли организиран от община В. Търново.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: По повод изказването на г-н Стоянов: в комисиите, в които беше пуснато предложението, искат становище от ОбА, но такова няма. Като влезе становище, веднага го пускам в комисиите. Това, което мога да направя, е отново да изискам становище от ОбА.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението на г-н Румен Димитров за отпадане на точка 15 и 17.

Предложението беше отхвърлено с 4 „за”, 1 „против” и 20 „въздържали се”.

Целият дневен ред беше приет с 27 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.09.2010 г., Вх. № 3444/ 09.11.2010 г.
 2. Промени по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 31.10.2010 г., Вх. № 3443/ 09.11.2010 г.
 3. Промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 3429/ 04.11.2010 г.
 4. Годишен доклад за изпълнението на Общинския план за развитие на Община Велико Търново 2007 – 2013 година, Вх. № 3418/ 02.11.2010 г.
 5. Изменение на структурата на Общинска администрация, Вх. № 3357/ 18.10.2010 г.
 6. Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за деветмесечието на 2010 г., Вх. № 3411/ 02.11.2010 г.
 7. Прекратяване, обявяване в ликвидация и заличаване на „Пиено” ЕООД, Вх. № 3413/ 02.11.2010 г.
 8. Изменение на Решение № 1135/ 02.11.2006 г., Вх. № 3434/ 08.11.2010 г.
 9. Предложение от НСПСПК, относно влагане на свободни средства от фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол”, Вх. № 3449/ 11.11.2010 г.
 10. Допълнение на решение № 895/ 22.04.2010 г., с. Пчелище, Вх. № 3448/ 11.11.2010 г.,
 11. Допълнение на решения № 797, 896, 1007 и 1008 относно приватизация на общински нежилищни имоти в с. Дичин, с. Войнежа и гр. Велико Търново, Вх. № 3447/ 11.11.2010 г.
 12. Питане от Богдан Ковачев – общински съветник, Вх. № 3384/ 22.10.2010 г.
 13. Питане от групата на БСП, Вх. № 3442/ 08.11.2010 г.
 14. Приемане на тарифа за таксите на корен на облите дървени материали, дървата за горене и вършината, добити от ОбГФ, Вх. № 3407/ 02.11.2010 г.
 15. Продажба на недвижим имот, с. Вонеща вода, Вх. № 3440/ 08.11.2010 г.
 16. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Плаково, Вх. № 3422/ 04.11.2010 г.
 17. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, местност „Мармаля”, землище гр. Велико Търново, Вх. № 3438/ 08.11.2010 г.
 18. Предложение относно имот находящ в местност „Трошана”, гр. Велико Търново и имот в местност „Гьолчетата”, с. Шереметя, Вх. № 3433/ 08.11.2010 г.
 19. Предложение относно закупуване на земеделски земи, Вх. № 3423/ 04.11.2010 г.
 20. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, Вх. № 3439/ 08.11.2010 г.
 21. Предварително съгласие по реда на чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ, Вх. № 3435/08.11.2010г.
 22. Допълнение към списъка на имотите общинска собственост за отдаване под наем, Вх. № 3437/ 08.11.2010 г.
 23. Предложение относно подписване на четиристранно споразумение по програма „Глобални библиотеки - България” – втори етап, Вх. № 3445/ 10.11.2010 г.
 24. Информация за международните връзки програми на Община Велико Търново, Вх. № 3414/ 02.11.2010 г.
 25. Предложение относно разкриване на социална услуга, Вх. № 3425/ 04.11.2010 г.
 26. Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Недялко Иванов Недялков, Вх. № 3415/ 02.11.2010 г.
 27. Присъждане на Академична награда на Община Велико Търново за 2010 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.09.2010 г., Вх. № 3444/ 09.11.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по точка 1 беше подложено на поименно гласуване:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за.

С 27 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се” предложението беше прието.

Решение № 1120 - приложение към протокола.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 31.10.2010 г., Вх. № 3443/ 09.11.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по точка 1 заедно с предложението на НСПСПК:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – въздържал се, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се” .

Решение № 1121 - приложение към протокола.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 3429/ 04.11.2010 г.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Искам да обърна внимание за размера, който е посочен за цената на час на автобус на ул. „Крайбрежна”. В чл. 64 от предишното обсъждане ние бяхме заложили 3 лв. на час и всички бяхме съгласни. Тук се предлагат 2 лв. на час на един автобус. Мисля, че е много малко. На лек автомобил се предлага 1 лв. на час. От един автобус слизат 35-55 човека, от един автомобил – 4 човека. Моля да се коригира цената за престой час на автобус в размер не по-малко от 3 лв. на час. Бих склонил и на 5 лв, ако вие предложите но не повече от 20 лв. на ден. След като от един автомобил с 4 души вземаме 2 лв. за 2 часа, а от 50 човека, слезли от един автобус, да вземем 4 лв. за един час.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Не възразявам срещу предложението на ОбА. Ние отхвърлихме сините зони. В момента съществува някаква договорка, на базата на която „Паркинги и гаражи” експлоатира общинска собственост и парите влизат с минимална печалба и нищо не влиза в Общината. На комисията моят въпрос към кмета беше: „Къде отиват тези пари?”. Кметът каза, че отиват в Общината. „А в „Паркинги и гаражи” какви пари отиват?”. Той каза, че е на основание някакъв договор, но ние не сме виждали този договор. Има една обществена поръчка по отношение на сините зони. Юристите казват, че обществената поръчка може да важи и когато няма сини зони. Тази обществена поръчка е спечелена от „Паркинги и гаражи”, т.е. предстои сключване на договор с тях, на базата на който ние ще плащаме нещо на „Паркинги и гаражи”. Т.е. от този лев на час ние ще им плащаме някаква стойност. Когато обсъждахме сините зони, това бяха 19 стотинки без ДДС на паркомясто.

Моят въпрос към г-н Азманов е как ще съществува „Паркинги и гаражи”, след като този 1 лв. ще влезе в Общината? Ще има ли структурни промени при тях, защото в момента влиза по 1 лв, предстои да влизат по 19 стотинки. Явно като търговско дружество с този състав няма да могат да съществуват. В цялата тази история с отхвърлянето на сините зони полека-лека Кметът търси законови форми, за да ги вкара в действие. И аз го подкрепям, но има доста неясни неща за нас като общински съветници. Затова моят въпрос към г-н Азманов е какво предстои пред „Паркинги и гражи” оттук нататък? Ще съществува ли дружество „Паркинги и гаражи” и няма ли да фалира, защото ако е частно търговско дружество, аз не бих търпял това.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Във В. Търново съществуват платени паркинги. С предложената наредба, която обсъждахме и приехме и действахме по нея, а след това отложихме влизането й в сила, целта беше да въведем като напълно законосъобразна дейност дейността по паркирането във В. Търново. Наредбата в момента не действа. Затова съм предложил в Наредбата за местни данъци и такси да бъде включена тази такса, която е такса по смисъла на закона. Затова ви моля да го приемете, за да можем да си извършваме дейността по паркирането законосъобразно. На г-н Рашков обясних няколко пъти и в комисията, че когато имаме такава такса на базата на сключения договор дейността на „Паркинги и гаражи” може да се извършва законосъобразно върху сега действащите паркинги, утвърдени преди доста време. Затова ви моля да приемете тази такса. Не виждам основание защо от 01.01.2011 г. трябва да влезе в сила, след като с мое писмо съм уведомил управителя да преустанови дейността, защото имаме становищата на одитиращите структури на Общината. Върви спиране на тази дейност, но и търсене на възможност да се въведе тази дейност в ред. От вашето решение зависи дали изобщо ще спре дейността на „Паркинги и гаражи”, или ще продължи в определената форма, която традиционно съществува.

Предложението 3 лв. на автобус или до 5 лв. аз лично не възразявам, но това е традиционната цена, която досега се е искала от автобусите. Второ, логиката не е правилна – ние не облагаме с такса паркиращите според това колко хора се возят в автобуса или в колата. Това зависи от мястото, което заемат колите. Един автобус заема място на две леки коли, затова му искаме 2 лв.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Има известна неяснота. Не може да има обществена поръчка, която конкретно е записана за синя зона, и вие търсите вратичка. Аз не възразявам против това, което правите. Аз се притеснявам от бъдещето на „Паркинги и гаражи” като търговско дружество, защото приходите от сега утвърдените паркоместа падат с 80 %. По-нататък по този договор дали ще бъде засегнато вдигането на автомобилите, слагането на скобите и т.н. Фактът, че г-н Азманов не иска да каже какво става с търговското дружество, оставя съмнения в мен.

Г-н АЗМАНОВ: Искам с моето изказване да не слагам основата на някаква полемика. Може би е дошло времето да се кажат някои неща тук, от това място. В момента „Паркинги и гаражи стопанисва 375 места, а има 472 талона за префернциално паркиране. Може ли някой да каже магьосник ли трябва да е този, който трябва да акумулира средства от 375 места при 472 за преференциално паркиране? Идеята за сините зони беше следната: да изчезне преференциалното паркиране, аршинът да е еднакъв за всички. Тогава приходите ще бъдат многократно увеличени. Премахването на преференциалното паркиране отнема възможността на хората да стоят на това паркомясто, без да плащат. Когато човек трябва да седи на паркомястото и да плаща, той се замисля колко да седи. Когато обществената поръчка е реална функция, логично е да има преструктуриране на дейността на „Паркинги и гаражи”. Няма да има отчетници. Спечелихме обществена поръчка за контрол на сините зони. Това води след себе си длъжността „Контрольор”, а не „Отчетник”. Таксуването ще е самотаксуване. Водачите на пътни превозни средства, които паркират в определените зони, ще се самотаксуват. Това е много коментирано. Това може да стане чрез Ес Ем Ес, чрез талони. Относно безпокойството на г-н Рашков за паяка и за скобите. Тези 19 стотинки, които са оперирани в тази обкществена поръчка, са сметнати за издръжка на тази дейност по контрола на паркирането в сини зони. Ще се преструктурира дейността, ще се намали броят на хората.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението на г-н Стефан Стоянов: „В точка 3, раздел Х, „Такси за паркиране”, ал. 2: „Един час - 2 лв” да бъде „за един час - 3 лв., но не повече от 20 лв. на денонощие”.

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – въздържал се, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – въздържал се, Иван Велков Иванов – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 4 „въздържали се”.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 3 заедно с предложението на ПК по БФ:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – против, Николай Цонев – въздържал се.

Предложението беше прието с 28 „за”, 1 „против”, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1122

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА , във връзка Решение № 1084/ 21.10.10 г.
Великотърновски Общински Съвет дава съгласие за промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, както следва:

1. В Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново се създава нов. Раздел и нов

Член в Глава Втора както следва:

Раздел X - „Такси за паркиране”

Чл. 64 г:

ал. 1. Такса за паркиране на автомобили:

-за 30 минути - 0,50 лв.

-за 1 час - 1 лв.

-за 1 месец - 150 лв.
 

ал. 2. Такса за паркиране на автобуси

-за 1 час - 3 лв., но не повече от 20 лв. за денонощие

-за 1 месец - 300 лв.

 

ал. 3. Такса за отговорно пазене – за автомобили 1 час – 2 лева.

Промените в Наредбата влизат в сила от 01.01.2011 г.

 

Г-н МИЛЕН МИХОВ (отрицателен вот): Гласувах „против”, тъй като Вие подложихте на гласуване основното предложение заедно с предложението на ПК по БФ, при условие че Кметът изрази резерви към това решение и без да обявите, че гласуването ще стане анблок, го подложихте на гласуване. Гласувах „против”, тъй като съм против отлагането на това решение.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Годишен доклад за изпълнението на Общинския план за развитие на Община Велико Търново 2007 – 2013 година, Вх. № 3418/ 02.11.2010 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Аз нямам бележки по проекта за решение, но имам един въпрос към Кмета относно болницата. Тя не фигурира в мандатната програма за управление, раздел „Здравеопазване”, доколкото Общината там е миноритарен съдружник, но в другите раздели „Околна среда”, „Транспортно-комуникационна схема”, теренът на болницата е нещо, което присъства плътно в програмата. Моят въпрос в рамките на обсъжданата точка е: има ли постъпили предложения в ОбА за промяна на регулацията на този терен? Какви са те и какви процедури следват?

От медиите разбираме за едно събрание на болницата, което всъщност е партийна сбирка с активисти на ГЕРБ, какъвто анахронизъм болницата не помни. Не знам този формат какво решава и какъв е, но на това събрание се обсъжда един стар въпрос – да се съберат двете болници в едно, да се довърши хирургическият блок. И някъде между другото се поставя въпросът: „А пари?” И се казва, че бордът и правителството ще решат дали да ни продадат едни 17 декара и с парите да си помогнем. Правителството и бордът вероятно могат да извършат смяна на собствеността на част от терена, въпреки че има мораториум за продажба на лечебни заведения. Ако бъде извършена такава имотна сделка, градоустройството на този терен не е работа нито на правителството, нито на борда на директорите. Той е изключително право да интересува великотърновци и компетентност има само местната власт. Ние сме изразявали не веднъж позицията,че не трябва с лека ръка това, което сега не е парк, да се застрои плътно, още по-малко с търговски обекти.

Кръстовище „Качица” още не е довършено, но вече е обрасло с търговски обекти, пешеходни пътеки, алеи. То е на път да изчерпи пропускателните си възможности преди да бъде завършено окончателно. Евентуалното решение там да се изгради търговски обект освен че ще конкурира излишно другите търговски обекти, ще усложнява деликатната пътно-транспортна обстановка. Искам да напомня, че на по-малко от километър на запад оттам Общината има един терен с не лоша локация, който упорито се опитваме да реализираме по Закона за приватизация. Някой дава аванси на потенциалните собственици, че могат да построят и в центъра на В. Търново, и в паркова зона.

Не знам каква е процедурата, д-р Рашев ще каже дали наистина има такова искане, дали е в неговата компетенция да го реши, или трябва ОбС да го реши, но аз съм убеден, че ОбС ще се противопостави да се застрои този имот и ще гледаме внимателно дори и да се промени нещо в този район, то да бъде в интерес на гражданите, на екологията, а не само за някакъв краткотраен икономически интерес.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Не мисля, че въпросът е съвсем в точката, нека да не забравяме точката. Въпросът, изнесен в медиите, аз не познавам в детайли в момента, защото аз научих от медиите и след това разговарях със служители в Общината, но не съм го проучил напълно. Въпросът с терените около болницата има поне два аспекта. Единият е градоустройствен. Съгласен съм с г-н Стефанов, че този въпрос не може да се реши без местната власт - дали ОбС, дали главният архитект; според мен - Експертният съвет по устройство на територията. Обществеността също трябва да се произнесе какво може да се построи на тези имоти, ако те не са необходими за по-нататъшно развитие на болницата. Трябва да има широка дискусия, която навремето беше започнала, но не беше професионална, беше само тук, в ОбС.

Втората страна на този въпрос е собствеността на терена. Безспорно този терен е корпоративна собственост на едно АД с акционери държавата – с 51 % собственост, и общините на територията на област В. Търново – с 49 % собственост. Аз не съм присъствал на това обсъждане на споменатото Общо събрание. Не съм виждал обявяване в дневния ред на последните две общи събрания, които са доста спорни. Едното сме го оспорвали, защото държавата искаше да намали дела на Общината в това АД. Въпросът за това дали е необходим този терен на болницата, или не е необходим с новото ръководство на болницата не е обсъждан в Общо събрание. Що се отнася до тези идеи за обединение на двете болници в една база, те не са само идеи, а концепция, която е приета на Общо събрание преди 3-4 години – че ще се върви към обединение на двете бази на болницата. Това е прието и има съгласието на хората, които присъстваха на това Общо събрание. Така че това нещо е предложено вече и мисля, че приемствеността трябва да се уважава. Що се отнася до внесеното предложение от д-р Гоцев в качеството му на изпълнителен директор на МОБАЛ, то е за частично изменение на ПУП. Аз видях само искането. Не сме обсъждали подробно с главния архитект каква е същината на искането. Искам да ви информирам за професионалното становище на главния архитект. Това искане няма да бъде удовлетворено преди да бъде информиран ОбС. Мисля, че става дума за план за застрояване. Записано е, че ще се строи търговски обект. Уверявам ви, че преди да бъдете информирани, няма да има действия на главния архитект. Ще поставя въпроса пред Общото събрание на болницата, ако вие искате и мисля, че трябва да се проведе Общо събрание, за да разберем какви са тези намерения. Този терен наистина е неизползваем и няма да бъде използваем. Необходимо е ясна воля на акционерите на това АД по отношение на собствеността и второ – ясно решение на търновската общественост какво може да бъде направено в тази част. Най-малкото е опасността, че ще запушим пътно кръстовище „Качица”. Това няма да стане, но трябва да решим преминаването по главен път София – Варна през В. Търново.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Г-н Кмете, на път сме с Вас да приключим второто полугодие на 2010 г. поне по един въпрос със сходно решение. Аз подкрепям това, което вие казахте, което за мен е постижение. Не помня с Вас да сме имали много такива сходни решения.

Правя конкретно предложение към всички колеги, което е в интерес на обществото на гр. В. Търново. Това предложение е подкрепено от няколко общински съветници от различни политически групи. Предлагам да бъде прието следното решение относно скандалната процедура с разпореждане с терените на Първостепенна окръжна болница „Д-р Стефан Черкезов”:

„Ние, великотърновските общински съветници, изразяваме остра тревога и загриженост от начина, по който се подготвя разпореждане с парковите имоти на Първостепенна окръжна болница „Д-р Стефан Черкезов”. Зад гърба на правоимащите акционери е задвижена процедура за отреждане на терен от 17 декара за изграждане на голям търговски обект със съпътстваща инфраструктура. Депозирано е искане на управителя на здравното заведение д-р Гецов с вх. № 53006544 от 21.10.2010 г. Община В. Търново е акционер с дял 14 % заедно с други общини от региона и няма да допусне подобно неглижиране, въпреки че мажоритарен собственик на имота е държавата. Проблемът трябва да се реши в полза на здравното заведение, в полза на гражданите на В. Търново и цялата област, като се съхранят парковете на нашата първостепенна болница.

Настояваме за провеждане на открита обществена дискусия, за ясни становища на всички акционери, за мнението на професионалните гилдии на лекарите, архитектите и други, което би спомогнало за възможно най-добро решаване на проблема. Това е категоричната ни воля и тя е изцяло в интерес на нашите съграждани.”

Подписите са на д-р Мавроди Калеински, Ивайло Иванов, Камен Алексиев, инж. Богдан Ковачев, д-р Петьо Атанасов, Стефан Колев и Стефан Стоянов. Предлагам това за решение.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Това не е по дневния ред и няма как да го гласуваме, но го приемам като предложение за следващата сесия. Нека да мине през комисии и тогава да го гласуваме.

Г-н НИКОЛЕН СТОЙНОВ: Искам да направя едно уточнение. Аз присъствах на това събрание. На това Общо събрание не е коментирано никакво застрояване на парцелите на болницата. Второ, още веднъж там се потвърди, че болницата е и продължава да бъде в забранителния списък и никакви застроителни действия или покупко-продажби в двора на болницата не могат да се осъществят, освен ако не се вдигне мораториумът, но това е въпрос на правителствено решение за всички областни болници в България. Обсъждаше се само дали с цел икономия на средства да се обединят двете бази, защото разходите за две бази са много. Целта беше терапевтичните отделения да бъдат в настоящата сграда, а да се търсят финансови средства по линия на регионалното развитие, трансгранично сътрудничество, за да се доизгради тази база, а не чрез продажба на имота да се вземат средства за построяването на хирургически корпус.

Такъв дебат по отношение продажбата на имоти не е имало. Беше написан списък всеки член на болницата да гласува дали е съгласен това да се осъществи като бъдещ проект. По тази причина беше направен списък кой е „за” и „против”, всички бяха „за” и това е приложено към протокола. Депутатите от ГЕРБ поеха ангажимента да търсят средства в Министерския съвет.

Предлагам да се прекрати дебатът.

Предложението за прекратяване на дебата беше отхвърлено с 11 „за”, 12 „против” и 7 „въздържали се”.

Г-н МИРКО РОБОВ: С този номер на прекратяване на дискусията пуснахме 1 500 000, без да чуем важни въпроси. Надявам се, че няма да бъде практика тази година да се пресичат разговорите, не виждам процедурен проблем към това решение да се добави и това, което прочете Стефан Стоянов. Не намирам за нужно да се пуска по комисии. Текстът е ясен и навременен.

Документът може да бъде прочетен, защото той е факт. Убеден съм, че това, което казва д-р Стойнов, е вярно, но е вярно и другото. Кметът е прав, че този документ нямал изходящ номер. Освен всички граждани, пациенти и институции очевидно в този случай е заобиколен и колегиумът на болницата, което прави проблема по-остър и по-осъдителен като практика. Затова ви предлагам да не вървим отдалечено от събитията, а да дадем своевременно нашата позиция, за да покажем, че имаме правилно отношение към тази болница, която е водеща не за града ни, а за цялата област.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Бях провокиран дотолкова, доколкото някои от тук присъстващите се опитват да манипулират с позиция и с изкривяване на фактологията. Фактологията са документите. Никога досега не съм изказвал позиция на базата на „казал” и „рекъл”. Тук е моментът да благодаря на журналистите за обективните коментари. Тук е моментът лично за себе си да отговоря пред вас и пред цялата великотърновска общественост, че аз не съм малоумен. По никакъв начин не мога да приема за даденост молба за изискване на техническо заседание с цел построяване на търговска сграда. След това казват, че искат да отводняват или да ремонтират колектор. Затова казвам, че не съм малоумен и мога да правя елементарна разлика.

А по повод емоцията на определени колеги тук, оказва се, че това започва да се налага като методология и като практика. Те не искат да входират нещо официално с документи и после казват, че не сме ги разбрали. Това, което е входирано тук под форма на документи, всички ние да не сме го разбрали, само те го разбират по собствен начин. Или вие се коригирайте, или вашите избиратели ще ви коригират догодина.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Г-н Председател, предлагам Ви да не позволявате да не се дебатира нещо, което не в дневния ред и не отговаря на точката. Тези, които желаеха да внесат декларацията, да я бяха внесли отначало и да се приеме. Аз не възразявам, това е сериозен проблем, но аз ще се изкажа по точката. В момента ни предлагате да приемем годишен доклад за изпълнение на общинския план за развитие на община В. Търново в периода 2007–2013 г., т.е. ние сега сме в средата. Аз се опитах да прегледам целия отчет, който е много добре написан и комплектован. Защо аз няма да го подкрепя и ще гласувам „въздържал се”? Защото макар че добре е направено, липсват някои основни неща като анализ за всяко едно направление, като изводи. Ние сме хората, които трябва да дадем оценка за изпълнението на този план. Ние нямаме такава оценка, не се предлага и сравнимост, затова аз няма да подкрепя и ще гласувам „въздържал се”.

Предлагам да прекратим изказванията.

Предложението по т. 4 беше прието с 16 „за”, „против” няма, 4 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1123

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.40 от Правилника за прилагане па Закона за Регионалното развитие, Великотърновски Общински Съвет приема Годишен Доклад за изпълнението на Общински план за развитие на Община Велико Търново 2007 -2013 година , за периода 01.01.2009 - 31.12.2009 година.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение на структурата на Общинска администрация, Вх. № 3357/ 18.10.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 5:

Стефан Стоянов – въздържал се, Петьо Атанасов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Йорданка Стефанова - за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1124

На основание чл.21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация и във връзка с чл. 21, ал. 4 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор Великотърновски Общински съвет

Одобрява промяна на структурата на администрацията, като отдел „Вътрешен одит” стане дирекция „Вътрешен одит”.

Запазва числеността на администрацията на община Велико Търново на 242 бр.

Решението влиза в сила от 01.11.2010 г.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за деветмесечието на 2010 г., Вх. № 3411/ 02.11.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 6.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1125

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон, чл. 17 и чл. 19 т.1 от НУУПСВОЧКТД, Великотърновски Общински съвет

Приема информация за резултатите от дейността на Търговските дружества за деветмесечието на 2010г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване, обявяване в ликвидация и заличаване на „Пиено” ЕООД, Вх. № 3413/ 02.11.2010 г.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: За много от вас стана ясно, че точката не е важна, но за мен е важна и аз декларирах това с писмена декларация до г-н Кмета, до вас, като общински съветници, до Агенцията по приватизация. Искам да кажа, че много рядко се случва някой да желае да се нагърби с нещо, което в много голям процент е почти сигурно, че може и да не да успее. Аз направих този жест в името на запазването на още едно общинско предприятие, а не на ликвидирането му. Съжалявам, че не бях разбран. Декларирам в декларацията моите намерения, като Общината през това време няма и грам загуба от това, което аз възнамерявах да направя. Разграничавам се от съгласието на г-н Кмета да ме предложи за ликвидатор на същото ЕООД. Не мога да се съглася, че като човек, който има намерения за оздравяването на това общинско предприятие, трябва да се заема с ликвидацията му.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Г-н Стоянов, предложих ви за ликвидатор, защото има Ваше предложение за участие в ръководството на дружеството. В момента ние като общинска власт мисля, че най-разумното, което можем да направим, е да предложим ликвидация на дружеството, защото има много задължения и ако не го направим, който и да е кредитор ще иска да го обяви в несъстоятелност и тогава съдът се разпорежда с него, ще назначи когото иска и синдикът трябва да го ликвидира. Никой не е казал, че един ликвидатор трябва да ликвидира дружеството. Той може да предложи такава оздравителна програма, че да го извади от ликвидация. Вие няма какво друго да станете, защото ако ние не го направим, ще бъде назначен синдик от съда. Като изкарате дружеството от ликвидация, докладвате пред ОбС, той решава и го вади от ликвидация. Това е една процедура по Търговския закон, която трябва да бъде приложена.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 7 с допълнението на ПК по ИВСПИ:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – против, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Румен Димитров – против, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, 3 „против”, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1126

І. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5, и във връзка с чл.147, ал. 2 от ТЗ, чл. 14, ал. 1, т. 1, чл. 51, ал. 1., т.5, чл. 55, ал. 1, т. 3 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, раздел VІІ, т. 4 от Договор за управление на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско участие/20.04.2001г./ и Анекс/31.05.2010г./ към Договор за управление на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско участие/20.04.2001г./ сключен между Кмета на Община Велико Търново и инж. Тодор Василев Тодоров, Великотърновси Общински съвет прекратява Договор за управление /20.04.2001г./ на инж. Тодор Василев Тодоров – Управител на „ПИЕНО”ЕООД гр.Велико Търново считано от 19.11.2010г.

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 154, ал. 1, т. 2 , чл. 266 и сл. от ТЗ, чл. 18, т. 1 и т. 9 и чл. 56 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновси Общински съвет:

1. Прекратява и обявява в ликвидация „ПИЕНО”ЕООД гр.Велико Търново считано от 19.11.2010г.

2. Определя срок за ликвидацията – 6 /шест/ месеца от обявяване на решението и поканата до кредиторите в ДВ.

3. Определя за ликвидатор на „ПИЕНО”ЕООД гр.Велико Търново инж. Тодор Василев Тодоров с ЕГН: 5202181542, л.к. №114547489, издадена на 11.12.2001г.от МВР гр. Велико Търново с постоянен адрес гр. Лясковец, ул. „Д-р Иван Касабов”, № 6.

4. Възлага на ликвидатора да предприеме незабавни действия по осъществяването на ликвидацията на „ПИЕНО”ЕООД гр.Велико Търново по реда на гл. 17 от ТЗ .до окончателното заличаване на фирмата от търговския регистър.

5. Определя месечно възнагдаждение на ликвидатора в размер на 600лв. със средства за работната заплата от дружеството.

ІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл.17, чл. 18, т. 1 и чл. 24, т. 4 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества ВеликотърновскиОбщински съвет:

1. Задължава ликвидатора на „ПИЕНО”ЕООД гр.Велико Търново да предаде на отдел „Общинска собственост” при Община ВеликоТърново всички материални активи останали след приключване на ликвидацията включени в капитала на търговското дружество.

2. Задължава отдел „Общинска собственост” при Община ВеликоТърново да заприходи предадените ДМА.

ІV. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, за финансово обезпечаване на действията по т.ІІ, разходите за извършване на ликвидацията на търговското дружество със 100% Общинска собственост на капитала „ПИЕНО”ЕООД гр.Велико Търново, при евентуален недостиг да бъдат покривани от продажбата на ДМА по счетоводния баланс на търговското дружество.

V. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА , във връзка със чл. 4, ал. 2 и чл.10 от ЗПСК и чл. 1 от Правилник за дейността на Общинската агенция за приватизация, за финансово обезпечаване на действията по т.ІІ разходите за извършване на ликвидацията на търговското дружество със 100% Общинска собственост на капитала, „ПИЕНО”ЕООД гр.Велико Търново при евентуален недостиг да бъдат покривани съгласно чл.12, ал.1, т.5 от Наредба за формиране и управление на приходите от приватизацията в община Велико Търново от фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол” към Община Велико Търново.

VІ.Задължава Ликвидатора на „ПИЕНО”ЕООД гр.Велико Търново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение на Решение № 1135/ 02.11.2006 г., Вх. № 3434/ 08.11.2010 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да изразя своето възмущение от невъзможността да изложа всичко това, което съм събрал като фактология и да запозная членовете на ПК по ОС. Опитах, но не ми беше дадена възможност. Тук публично ще отговоря на г-н Тодоров: Аз не съм част от Вас и Вашия екип. Нещо, което Вие твърдяхте по време на комисията. Аз не съм стоял пред Вашите избиратели и не съм се ангажирал с Вашите проблематики, въпроси или мероприятия. Затова не мога да бъда част от вас. Ако Вие искате да бъдете част от този колективен орган, щяхте да се опитате да ме разберете и след това да предложите на вниманието на вашите експерти разискване на въпроса.

Искам да благодаря на областния управител за това, че беше максимално обективен, но и да заявя, че все още останаха неразкрити детайли относно сглобяването на цялата процедура и ако вие в момента го гласувате, вие ще създадете отново прецедент нещо да остане неизяснено. Затова ви моля да бъдете внимателни в преценките си и да не поставяте това, което някой се опитва да манипулира, като казва, че оставяме 64 семейства на улицата и сме виновни. Не, не сме виновни и аз няма да се съглася с този параван – 64 проблема. Да, това са житейски проблеми, но какво се крие зад това? Дадох ви време да разберете за какво става дума и да заемете принципна позиция, защото не може заради 64 да страдат 64 000. Затова ви моля за пореден път да бъдете внимателни. Едва ли има присъстващи тук, които да нямат познати юристи. Редно беше при наличие на желание от ваша страна да се тръгне от „а” до „я” в процедурата, за да видите какво всъщност се случва в община В. Търново. Аз съм категорично против.

Г-н МИРКО РОБОВ: Тук се сложиха две бариери. Ще помоля г-н Кмета да поясни това, което получихме като информация в ПК по ПГОБК – че реституционните процеси предшестват процедурите. Така ли е, не е ли така? Ако това е така, проблемът е забъркан от администрацията и искам ангажименти това да не се допуска в бъдеще. Единият вариант е, че проблемът е забъркан от ОбА и аз искам ясен отговор. Другият проблем г-н Тодор Тодоров сам постави. Като гласуваме след малко подкрепяйки, автоматично се нареждаме в посочената редица Предният път ми се наложи да отида по спешна работа и не разбрах кога е звъннал будилникът: когато се е очертала физиономията на този мним искащ или този будилник въобще не е звънял. Поставен съм в деликатна ситуация и аз ще дам ясен отговор. Аз извинение няма да получа, яснота също няма да получа. Убеден съм, че това, което решихме за стартиране на една процедура по уведомление на компетентни институции, няма да се състои. Молбата ми е да не се повтарят такива неща в бъдеще, защото наистина се създават абсолютно ненужни пречки пред проблеми, които трябва да решаваме в залата.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Не мога да схвана аргументите на г-н Димитров. Бях взел отношение веднъж и мислех, че действително има някакъв проблем и трябва да се види. В отдел „Общинска собственост” е дошла скица, в която бяха нанесени реституционни претенции. Сега казусът е такъв: от една страна има един хълм към Шемшево и три поляни до реката в Дълга лъка. От другата страна има 64 апартамента на цена 295 евро за кв.м., напълно завършени. При положение, че цената на жилищата във В. Търново е около 500 евро, изгодата е явна. Г-н Димитров казва, че цената на хълма е ниска, но не е ли ниска и цената на тези жилища? Ако направим цената на жилищата 500 евро, съответно онова ще стане 30 или 40 евро, опитайте се да продадете. Ако това беше мое и аз бях община или държава, бих го дал даже на минимална цена, защото цената се влияе от кризата и други фактори, но данъците са неизбежни като смъртта. Когато стане частна собственост, в Общината постъпват данъци. Това трябва да е цялостната концепцията на ОбС, защото като публична институция Общината не трябва да формира приходите си от продажби, даване под наеми и т.н., а да ги формира от публични приходи: данъци, административни услуги, и да се занимава с чистота, обществен ред, здравеопазване, паркиране и т.н. Лично аз не виждам никакъв проблем в гласуването на тази точка.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Чест прави на колегата Ковачев, че заставайки пред вас, казва, че има проблеми, но той не продължава да говори за същите, а говори за нещо, което три години слушаме на плоча – едно и също. Аз искам всички ние да разберем по какъв начин е образувана самата процедура. Кой е направил съответните нарушения, ако има такива. Защото подкрепяйки това предложение, ние легитимираме всички тези нарушения. Това е промяната, която аз искам всички ние да направим.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: По въпроса за реституционните претенции. Имаше подробно становище от отдел „Общинска собственост” до ОбС с всички факти. В момента не мога да кажа кога се е появил реституционният проблем, т.е. кога са решенията на съда за признаване на реституция, но видимо върху картния материал той се появява след влизане на кадастралната карта и след работата по кадастралната карта, която тече и в момента. Нещо, което се появява не само в този, а и във всички други имоти. ОбА е подготвила предложение, когато на картния материал не е бил отразен имот, който е реституиран и ние няма как да знаем това. С влизането на кадастралната карта в сила тези имоти се появяват. Имаме и други такива ситуации. Той се появява сега и ако го броим за административна грешка, аз не го приемам за такава грешка, а е въпрос на информация, която Общината получава от различните служби. Вероятно един ден, когато информацията се прецизира във всички сфери, ще знаем кое чия собственост е. Но затова трябва време и организация на много институции.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 8.

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Румен Димитров – против, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – въздържал се.

Предложението беше прието с 27 „за”, 1 „против”, 4 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1127

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет изменя свое решение № 1135 по протокол № 61 от 02.11.2006 г., както следва:

1. Текстът на т. 2. в частта, описваща недвижимите имоти се променя както следва:

Било:

„- урегулиран поземлен имот І от строителен квартал 508 по плана на гр. Велико Търново, с площ от 8 195 кв.м., отреден “за обществено обслужване и жилищно застрояване”, актуван с АОС № 2992/ 11.07.2005 г.;

- урегулиран поземлен имот І от строителен квартал 4 по плана на гр. Велико Търново, Западна промишлена зона, с площ от 34 326 кв.м., отреден “за производствено-складови дейности”, актуван с АОС № 3002/ 01.08.2005 г.;

- урегулиран поземлен имот V от строителен квартал 4 по плана на гр. Велико Търново, Западна промишлена зона, с площ от 13 873 кв.м., отреден “за производствено-складови дейности”, актуван с АОС № 1769/ 26.02.2003 г.;”

Става:

„- Урегулиран поземлен имот І от строителен квартал 508 по плана на гр. Велико Търново, с площ от 8 195 кв.м., отреден “за обществено обслужване и жилищно застрояване”, актуван с АОС № 2992/11.07.2005 г.;

- Поземлен имот с идентификатор № 10447.501.171 по КК и КР на гр. Велико Търново, Западна промишлена зона, с площ в размер на 35 264 кв.м.;

- Поземлен имот с идентификатор № 10447.517.56 по КК и КР на гр. Велико Търново, ПСЗ „Дълга лъка”, с площ в размер на 3 805 кв.м.;

- Поземлен имот с идентификатор № 10447.517.53 по КК и КР на гр. Велико Търново, ПСЗ „Дълга лъка”, с площ в размер на 3 941 кв.м.

- Поземлен имот с идентификатор № 10447.517.182 по проект за изменение на КК на гр. Велико Търново, ПСЗ „Дълга лъка”, с площ в размер на 2 637 кв.м.;

- Поземлен имот с идентификатор № 10447.517.183 по проект за изменение на КК на гр. Велико Търново, с площ в размер на 2 245 кв.м.

- Урегулиран поземлен имот VІ от строителен квартал 56 по РП на с. Леденик, с площ в размер на 700 кв.м.”

2. Текстът на т.3. в частта, описваща оценките на недвижимите имоти се променя, както следва:

Било:

„- урегулиран поземлен имот І от строителен квартал 508 по плана на гр. Велико Търново, с площ от 8 195 кв.м. на стойност 1 040 765 /един милион четиридесет хиляди седемстотин шестдесет и пет/ лева;

- урегулиран поземлен имот І от строителен квартал 4 по плана на гр. Велико Търново, Западна промишлена зона, с площ от 34 326 кв.м. на стойност 1 167 084 /един милион сто шестдесет и седем хиляди осемдесет и четири/ лева;

- урегулиран поземлен имот V от строителен квартал 4 по плана на гр. Велико Търново, Западна промишлена зона, с площ от 13 873 кв.м. на стойност 430 063 /четиристотин и тридесет хиляди шестдесет и три/ лева.”

Става:

„- за урегулиран поземлен имот І от строителен квартал 508 по плана на гр. Велико Търново – в размер на 1 040 765 лева;

- за поземлен имот с идентификатор №10447.501.171 по КК и КР на гр. Велико Търново, Западна промишлена зона. – в размер на 1 198 976 лева;

- за поземлен имот с идентификатор №10447.517.56 по КК и КР на гр. Велико Търново, ПСЗ „Дълга лъка” – в размер на 117 955 лева;

- за поземлен имот с идентификатор №10447.517.53 по КК и КР на гр. Велико Търново, ПСЗ „Дълга лъка” – в размер на 122 171 лева;

- за поземлен имот с идентификатор №10447.517.182 по проект за изменение на КК на гр. Велико Търново, ПСЗ „Дълга лъка”– в размер на 81 747 лева;

- за поземлен имот с идентификатор №10447.517.183 по проект за изменение на КК на гр. Велико Търново, - в размер на 69 595 лева;

- за урегулиран поземлен имот VІ от строителен квартал 56 по РП на с. Леденик – в размер на.8 400 лева.”

3. Община Велико Търново и Консорциум с наименование “Строител 2006” да определят доплащанията по сделката преди сключване на окончателния договор и след начисляване на ДДС чрез съставяне и подписване на изискуемата счетоводна документация. Дължимите данъци, такси и други разноски по реализиране на сделката и сключване на окончателния договор, са за сметка на Консорциум с наименование “Строител 2006”.

4. Дава съгласие да бъде извършено съответното прехвърляне на собствеността, като възлага на Кмета на Община Велико Търново да довърши процедурата по сделката, както и да подпише окончателен договор, с който Общината да придобие в собственост двете новопостроени сгради, а Консорциум с наименование “Строител 2006”, да придобие собственост в изпълнение на Решение №1135 по протокол №61 от 02.11.2006 г. и настоящото решение на Общински съвет Велико Търново, при спазване на действащата нормативна уредба.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Неслучайно казвам, че присъствието ни в този ОбС е своебразно писане на историята в управлението на този град, от този мандат на ОбС. Това, което вие направихте в момента, е погазване на т.нар. демокрация. Всички вие, когато се срещате с хората, говорите за демокрация и промяна на статуквото. В момента за пореден път легитимирахте процедура с нарушение, и то много сериозно нарушение. Съжалявам, че ми е създадена такава среда, в която трябва да работя заедно с вас и се надявам хората да видят всичко това, да разберат и да го осмислят догодина.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: От името на Председателския съвет предлагаме във всички имотни сделки занапред да има правно становище и документ за вещна тежест, например за 10 г. назад, за да бъдат избегнати такива проблеми.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от НСПСПК, относно влагане на свободни средства от фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол”, Вх. № 3449/ 11.11.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 9:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за.

Предложението беше прието с 19 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1128

На основание чл. 21,ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 42 от ЗОБ , чл. 9 и чл. 10, т. 8 от Правилника за дейността на ОбАП, чл. 13, ал. 3 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в Община Велико Търново и във връзка с дадени указания от Сметната палата, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие Общинска агенция за приватизация - В. Търново да открие в „Общинска банка”АД -клон В. Търново едномесечен депозит в размер на 100 000 (сто хиляди) лева.

Възлага на Общинска агенция за приватизация да проведе преговори с обслужващата банка за постигане на преференциални условия за вложителя за разкриване на нов срочен депозит, считано от 03.01.2011 година

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Допълнение на решение № 895/ 22.04.2010 г., с. Пчелище, Вх. № 3448/ 11.11.2010 г.,

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Искам само да поясня, че редактирането на предложението може да подведе някого, че става въпрос само за конкретните въпроси, които са записани там. Предложението на НС за приватизация е да се промени Наредбата, но е редактирано по този начин – т.е. когато имаме непроведен втори търг, без нарочно решение на ОбС Агенцията по приватизация да може в 28-дневен срок да обявява следващ търг при същите условия. Поради това не е искано становище на кметовете, чиито обекти са вътре, защото касае методиката по приватизация. Това се отнася за тази и за следващата точка.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 10: Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Румен Димитров – въздържал се, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за.

Предложението беше прието с 19 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1129

На основание чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 21 ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Наредбата за търговете и конкурсите , Великотърновски Общински съвет

1. Допълва решение № 895 /22.04.2010 г. (публикувано в ДВ бр. 34/ 2010 г.), относно приватизация на общински нежилищни имоти, находящи се в с. Пчелище, като създава нова т. 10 със следния текст:

10. /нова / В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг , да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за повторен търг, при условията на настоящото решение.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Допълнение на решения № 797, 896, 1007 и 1008 относно приватизация на общински нежилищни имоти в с. Дичин, с. Войнежа и гр. Велико Търново, Вх. № 3447/ 11.11.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 11:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Мирко Робов – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Румен Димитров – въздържал се, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Йорданка Стефанова - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за.

Предложението беше отхвърлено с 18 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

В 10.50 часа беше обявена 10-минутна почивка.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Богдан Ковачев – общински съветник, Вх. № 3384/ 22.10.2010 г.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ прочете питане относно законосъобразността на строителството в УПИ ІІІ, кв. 363 с административен адрес ул. „Лазурна” № 9 и правните възможности за удовлетворяване на искане с вх. № 3271 от 20.09.2010 г. от Великотърновския общински съвет.

Г-н РУМЕН РАШЕВ прочете отговор на питането.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: За мое съжаление трябва да кажа, че не съм удовлетворен от отговора и го намирам за образец на бюрократичен, формален и не даващ отговор по същество на моите въпроси. Един от въпросите беше за актуализираната цена, към 15 евроцента на кв.м. Преди кризата продавахме по 100 евро на кв.м незастроена площ. Въпросът, който поставих, е общественозначим, тъй като в цялата страна има подобни акции за установяване незаконно строителство, събаряне на подобни и важния проблем с неплащането на данъци. Кметът на София и главният архитект на София също посочват, че проблемът е сериозен и ощетява със значителни суми местната хазна и ще бъдат предприети действия за събиране със задна дата и с необходимите лихви при доказано на такива невъведени в експлоатация жилища. Затова беше и молбата ми за справка от ЕОН, както и да се предприемат действия за събирането на дължимите суми. Ноу-хауто, което се приложи в София, може да се предостави и на нас.

Конкретният проблем е именно защото там живеят общественоизвестни личности, политици, които би трябвало да дават пример как се спазват законите. За да не се получи ситуацията от Несебър, когато гражданите обвиняват Дирекцията за национален строителен контрол и другите компетентни органи, че предприемат действия спрямо дребни нарушения, а не закачат собствениците на големите хотели. Затова зададох въпроса и посочих този пример, за да може когато се започне акция във В. Търново за незаконното строителство и събиране на суми със задна дата, да се знае, че това не е започване от най-ниското стъпало, а се започва от известни хора, които са участвали в управлението на държавата и на общината.

Това е и повод да кажа, че в момент на финансова криза това е изключителен резерв за Общината. Може би в следващо питане ще искам от г-н Кмета да отговори предстоят ли действия за паспортизация на жилищните и нежилищни имоти и какви мерки ще бъдат взети за събиране на данъците? Това са около 600 000 лв. на година, които по мои изчисления нарушителите дължат.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от групата на БСП, Вх. № 3442/ 08.11.2010 г.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА прочете питане от група общински съветници на БСП относно излъчване програмата на Общинско кабелно радио В. Търново в община В. Търново.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Ще си позволя да коментирам казаното от г-н Ковачев. Съжалявам, че не сте доволен, но не приемайте като бюрократичен този отговор, защото проблемът е изключително сложен. Съществува строителство, което видимо не съответства на закона, но лично аз считам, че прибързването при събаряне на сградите, на което сме свидетели в момента, не е най-доброто решение на един проблем. Ние искаме да изследваме детайлно въпроса, за да не пострадат невинни граждани. Събарянето е нещо, което е изключително тежко и моята съвест не ми дава право да пристъпим толкова бързо към прилагане на закона – т.е. категорично да кажем на ДНС, че това е незаконно строителство, защото те няма какво друго да направят и трябва да приложат закона.

Г-н Рашев прочете отговор на питането на г-жа Денева и добави, че вероятно в началото на следващата година на общинските съветници ще бъде предоставена информация, за да бъде решено какво ще се направи с въздушните кабели. Г-н Рашев каза, че възнамерява да даде тримесечен срок от началото на следващата година там, където е изградена обща подземна тръбна мрежа кабелните оператори да ликвидират въздушните си кабели. Това касае както доставчици на интернет и телевизия, така и Общинското кабелно радио, което означава, че ОбС трябва да реши дали Общината да задели средства за прокарване в една от общинските тръби на кабел, по който да се излъчва програмата, а заедно с това и отклонения от шахтите или наемане на тръби от другите кабелни оператори, които имат шахти, т.е. един значителен финансов ресурс, за да се влезе в нормите, които законът повелява. Т.е. предстои или инвестиране на средства в Общинско кабелно радио, или прекратяване на излъчванията му в определени участъци.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Нашата група е удовлетворена от този отговор, защото за първи път през нашия мандат се поставя този въпрос и ние се надяваме, че въпросът ще намери решение с Вашите намерения, които имате в началото на следващата година. Защо да не се заделят макар и малка част от средствата, ако трябва таксата да стане 10 лв.? На този етап сме удовлетворени и ще продължим да наблюдаваме как се изпълнява това наше питане.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на тарифа за таксите на корен на облите дървени материали, дървата за горене и вършината, добити от ОбГФ, Вх. № 3407/ 02.11.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по точка 14:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева –за, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се” .

РЕШЕНИЕ № 1130

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 57, ал. 9 и чл. 96 е от Закона за горите и ПМС № 202 /ДВ бр., 73/ 19.08.2008 г. и ДВ бр. 48 /26.06.2009 г./, Великотърновски Общински съвет

Приема Тарифа за таксите на корен на облите дървени материали, дървата за горене и вършината, добити от Общински горски фонд, съгласно Приложение № 1 неразделна част от това решение . Същите влизат в сила от момента на приемането на Решение № 1130/ 18.11.2010 г.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот, с. Вонеща вода, Вх. № 3440/ 08.11.2010 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: В началото на това заседание се опитах да спестя неудобството на г-н кмета на Вонеща вода, тъй като се възхищавам от него и понеже при проведените избори той създаде един феномен за общината и за България, който е бъдещето на България.

Искам да попитам отправяно ли е питане към него към разпореждане с имоти в неговото кметство, информиран ли е за какво точно става дума в дневния ред на ОбС, в т. 15? Наясно ли е за възможни пречки и обстоятелства съгласно документацията в неговото кметство?

Г-н ПЪРВАНОВ – кмет на с. Вонеща вода: Аз отскоро съм кмет на с. Вонеща вода и не съм добре запознат с въпроса, но като гражданин съм запознат с терена, който искат да закупят. Там се бяха настанили дървари с конете си и по-хубаво от това теренът да се купи и да се облагороди, няма. Цената е доста добра, така че според мен теренът трябва да се продаде, защото е занемарен. Там се събират хора и страничните бунгала, които имат обитатели, се оплакват от това, че там се настаняват хора, за които никой не знае какви са. Спомням си, че предишният кмет и полицията много трудно ги изселиха от там. Тези наематели ще облагородят района и той ще се използва. Затова подкрепям предложението.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз задавам въпроса си на кмета на Вонеща вода служебно, не като на гражданин, а като на кмет: съществуват ли документи, с които той да е запознат като официално лице и да каже „за” или „против” съответната сделка. Той не може да говори, че подкрепя господата, защото говорим за една институция, което ме кара да си направя извода, че не знае за какво точно става дума и как са формулирани предложенията за реализиране на сделката. Нямам нищо против сделката, но съм против процедурата, която се опитвате да наложите.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Аз мисля, че трябва да отложим тази точка. Отделно, че не съм съгласен с предложената цена. Лично аз мисля, че е завишена, но има нещо друго, което вие няма как да пренебрегнете и това е писмо с изходящ № 225 от 06.10.2010 г. на инж. Елена Григорова, която отправя искане до Общината да закупи парцела, за който става въпрос в момента и същевременно в това писмо тя посочва кой да бъде лицензираният оценител. Това е в нарушение на Закона за конфликт на интереси и тя сама поставя всички вас в невъзможността да вземете подобно решение.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението за отлагане на точката. Предложението беше отхвърлено с 6 „за”, 14 „против” и 7 „въздържали се”.

Предложението по т. 15 беше подложено на поименно гласуване:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – за, Иван Велков Иванов – за, Румен Димитров – против, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за.

Предложението беше прието с 22 „за”, 2 „против”, 4 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1131

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал.9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2010 г. урегулиран поземлен имот ХІ /единадесет римско/, отреден „за обществено обслужване”, целият с площ от 1 485 /хиляда четиристотин осемдесет и пет/ кв.м., попадащ в строителен квартал 41 /четиридесет и едно/ по РП на с. Вонеща вода, община Велико Търново, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 4413/ 31.01.2008 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 4, т. 1 от ЗОС, чл. 39а, ал. 1 т. 1 във връзка с чл. 39а ал.2 от НРПУРОИ, Общински съвет Велико Търново, дава съгласие за продажба без търг или конкурс на недвижим имот, находящ се в с. Вонеща вода, община Велико Търново, представляващ урегулиран поземлен имот ХІ /единадесет римско/, отреден „за обществено обслужване”, целият с площ от 1 485 /хиляда четиристотин осемдесет и пет/ кв.м., попадащ в строителен квартал 41 /четиридесет и едно/ по РП на с. Вонеща вода, Община Велико Търново, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 4413/ 31.01.2008 г., в полза на Регионална инспекция по околната среда и водите Велико Търново към Министерство на околната среда и водите.

3. Утвърждава цена на недвижимия имот, равна на експертната оценка, определена с протокол на оценител на имоти, в размер на 30 624 /тридесет хиляди шестстотин двадесет и четири/ лева без начислен ДДС.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по изпълнение на настоящото решение съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Гласувах „против” защото за пореден път замазваме правилата, които искаме да налагаме и които декларираме, че ще спазваме. Изказвам личното си неодобрение от това, което се случва по комисиите. Как в ПК по ОС са приели това предложение при липса на становището на Кмета? Това е практика, която вече съществува. Не съм против сделката, но съм погазването на процедурата, която ние сме призвани да спазваме.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Плаково, Вх. № 3422/ 04.11.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по точка 16:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – против, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – въздържал се, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, 1 „против”, 4 „въздържали се” .

РЕШЕНИЕ № 1132

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет изважда от списъка, приет с Решение № 219 по протокол № 16/29.07.2004 г. на Общински съвет, следните недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Поземлен имот № 021013 по картата на възстановената собственост на землище с. Плаково, частна общинска собственост, представляващ нива с площ 3,001 дка, V категория, местност „Хайдушка могила”, актуван с АОС № 2631/ 28.02.2005 г.

2. Поземлен имот № 022027 по картата на възстановената собственост на землище с. Плаково, частна общинска собственост, представляващ нива с площ 24,297 дка, ІV категория, местност „Канарата”, актуван с АОС № 2633/ 01.03.2005 г.

3. Поземлен имот № 024003 по картата на възстановената собственост на землище с. Плаково, частна общинска собственост, представляващ нива с площ 12,100 дка, ІV категория, местност „Богданчов рът”, актуван с АОС № 2635/ 01.03.2005 г.

4. Поземлен имот № 242001 по картата на възстановената собственост на землище с. Плаково, частна общинска собственост, представляващ изоставена нива с площ 43,745 дка, ІІІ и VІ категория, местност „Беглишки харман”, актуван с АОС № 2636/ 01.03.2005 г.

5. Поземлен имот № 242002 по картата на възстановената собственост на землище с. Плаково, частна общинска собственост, представляващ нива с площ 32,083 дка, ІІІ и VІ категория, местност „Беглишки харман”, актуван с АОС № 2638/ 02.03.2005 г.

6. Поземлен имот № 242003 по картата на възстановената собственост на землище с. Плаково, частна общинска собственост, представляващ нива с площ 18,871 дка, ІІІ категория, местност „Беглишки харман”, актуван с АОС № 2641/ 07.03.2005 г.

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет Велико Търново включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2010 г. описаните в т. І недвижими имоти частна общинска собственост.

ІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Поземлен имот № 021013 по картата на възстановената собственост на землище с. Плаково, частна общинска собственост, представляващ нива с площ 3,001 дка, V категория, местност „Хайдушка могила”, актуван с АОС № 2631/ 28.02.2005 г.

2. Поземлен имот № 022027 по картата на възстановената собственост на землище с. Плаково, частна общинска собственост, представляващ нива с площ 24,297 дка, ІV категория, местност „Канарата”, актуван с АОС № 2633/ 01.03.2005 г.

3. Поземлен имот № 024003 по картата на възстановената собственост на землище с. Плаково, частна общинска собственост, представляващ нива с площ 12,100 дка, ІV категория, местност „Богданчов рът”, актуван с АОС № 2635/ 01.03.2005 г.

4. Поземлен имот № 242001 по картата на възстановената собственост на землище с. Плаково, частна общинска собственост, представляващ изоставена нива с площ 43,745 дка, ІІІ и VІ категория, местност „Беглишки харман”, актуван с АОС № 2636/ 01.03.2005 г.

5. Поземлен имот № 242002 по картата на възстановената собственост на землище с. Плаково, частна общинска собственост, представляващ нива с площ 32,083 дка, ІІІ и VІ категория, местност „Беглишки харман”, актуван с АОС № 2638/ 02.03.2005 г.

6. Поземлен имот № 242003 по картата на възстановената собственост на землище с. Плаково, частна общинска собственост, представляващ нива с площ 18,871 дка, ІІІ категория, местност „Беглишки харман”, актуван с АОС № 2641/ 07.03.2005 г.

ІV. Утвърждава начални тръжни цени, равни на експертните оценки, изготвени от лицензиран оценител инж. Николай Николов и заверени от ОСЗ – гр. Велико Търново, както следва:

1. За поземлен имот № 021013 – в размер на 1 302 (хиляда триста и два) лева без ДДС.

2. Поземлен имот № 022027 – в размер на 15 672 (петнадесет хиляди шестстотин седемдесет и два) лева без ДДС.

3. Поземлен имот № 024003 – в размер на 7 805 (седем хиляди осемстотин и пет) лева без ДДС.

4. Поземлен имот № 242001 – в размер на 20 257 (двадесет хиляди двеста петдесет и седем) лева без ДДС.

5. Поземлен имот № 242002 – в размер на 22 798 (двадесет и две хиляди седемстотин деветдесет и осем) лева без ДДС.

6. Поземлен имот № 242003 – в размер на 14 625 (четиринадесет хиляди шестстотин двадесет и пет) лева без ДДС.

V. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, местност „Мармаля”, землище гр. Велико Търново, Вх. № 3438/ 08.11.2010 г.

Г-н МИРКО РОБОВ: Ще започна с предложението за стартова цена на търга за 30 евро, тъй като предложеното в материалите по точката е скандално и обидно за великотърновци. Аз много високо оценявам територията на В. Търново. Тя е отвоювана много трудно, бранена с много кръв. Това е територия на исторически престиж и тя струва толкова - 30 евро на кв.м, още повече става въпрос за едно от сакралните места – хълмът Устие, наречен от Цамблак планина, непосредствено до хълма Света гора, където е имало много и важни столични манастири.

Защо е обидно ниска цената? Защото едва ли някой от нас, едва ли някой от членовете на комисията, вкарала в пакет това предложение, би тръгнал от такава стартова цена за собствен имот. Парадоксът е в това, че с такава лекота е сложена такава стартова цена на един общински имот. Аз вече не знам кого да сезирам и към кого да се обърна, защото между тези 18 стотинки или 2 в другия вариант данъчни, ножицата е прекалено отворена, а това е ножицата на корупционното изкушение. При тази много широко отворена ножица могат да се случат крайно неприятни неща, от които искам да предпазя всички вас, колеги и всички, които ще движат тази процедура. Вече не знам кого да сезирам, затова сезирам Всевишния с един библейски текст, с който ще докосна дълбоките религиозни чувства на всички нас, на някои от членовете на Комисията, която трябва да се бори с всички тези неща: „Отче наш, който си на небесата, да се свети твоето име, да дойде твоето царство, да бъде твоята воля… и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото твое е царството и силата, и славата во веки. Амин”.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: От това, което излезе в пресата, се видя, че този въпрос наистина заслужава повече внимание от наша страна и за да избегнем провеждането на търга тук, защото усещам, че ще има и други предложения, аз предлагам да отложим този въпрос, за да мине пак по комисиите, да го обсъдим там и да не правим тук наддаване. Да спрем дебатите и да отложим въпроса.

Предложението за отлагане на точката беше прието с 26 „за”, 2 „против”, „въздържали се” няма.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно имот находящ в местност „Трошана”, гр. Велико Търново и имот в местност „Гьолчетата”, с. Шереметя, Вх. № 3433/ 08.11.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по точка 18:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – против, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – против, Илия Велков – против, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – въздържал се, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – въздържал се, Ваня Стефанова – въздържал се, Филип Евтимов – въздържал се, Николен Стойнов – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се , Йорданка Стефанова - въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Пламен Петров – въздържал се, Милен Михов – въздържал се.

Предложението беше отхвърлено с 9 „за”, 4 „против”, 16 „въздържали се” .

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно закупуване на земеделски земи, Вх. № 3423/ 04.11.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по точка 19:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1133

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Великотърновски Общински съвет приема оценките на земеделски земи по § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ, изготвени съгласно Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи /ПМС № 118/26.05.1998 г., заглавие изм. ДВ бр. 75/2006 г., последно изм. ДВ бр. 62/2009 г./, както следва:

 

№ по ред № на имот по ПНИ Землище Местност Площ

/дка/

Цена

/лева/

1. 507.1 с. Вонеща вода Руклите 0,784 292,00
2. 512.1 с. Вонеща вода Търнивата 2 0,937 349,00
3. 520.32 с. Вонеща вода Рашевски дол 0,600 86,00
4. 515.1 с. Въглевци Орницата 0,600 86,00
5. 515.2 с. Въглевци Орницата 0,600 86,00
6. 515.3 с. Въглевци Орницата 0,600 86,00
7. 515.5 с. Въглевци Орницата 0,600 79,00
8. 83.3 с. Големаните Могилата 0,748 418,00
9. 85.1 с. Големаните Оградата 0,600 348,00
10. 86.1 с. Големаните Оградата 1,000 581,00
11. 86.3 с. Големаните Оградата 0,665 372,00
12. 87.1 с. Големаните Иванчовото 1,000 602,00
13. 152.1 с. Плаково Граденото лозе 0,925 107,00
14. 310.1 гр. Килифарево Орешки дол 0,600 374,00
15. 534.6 с. Райковци Дълбок дол 0,261 36,00

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите административни действия при спазване на действащата нормативна уредба.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ (отрицателен вот): Гласувах „против”, за да взема думата и да направя забележка за нещо, което почти никога няма сесия, на която да не го кажа. Единственият човек, който се аргументира, когато внася точка в дневния ред, това е г-н Георги Стефанов. Той стана и обясни за какво става въпрос по неговите точки. Никой от комисиите, в които въпросът е бил разгледан, не обясни за какво става дума. До последно около мен колегите бяха в неведение. Сега, като разбрах за какво става въпрос, искам да се коригирам и да гласувам „за”. Нищо не пречи по един представител на комисия да обяснява за какво става въпрос. Знаете добре, че не може да се проследи всичко на компютъра - това е много голям материал и не може да се разбере за какво става дума.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Моля Ви, ако искате да вземете думата, реагирайте по-бързо, за да не нарушаваме процедурата!

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба, Вх. № 3439/ 08.11.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по точка 20:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – въздържал се, Иван Велков Иванов – за, Румен Димитров – против, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – въздържал се, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, 1 „против”, 3 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1134

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36 ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 49, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот: общинско място с площ от 32 кв. м., актувано с акт за частна общинска собственост № 4744/ 18.10.2010 г., представляващо 32/ 344 идеални части от поземлен имот с идентификатор №10447.503.87 по КККР на гр. Велико Търново, а по ПУП-ПР на града представляващ УПИ ІІ от кв. 29, останалата част от който е собственост на ЕТ „Авеста” гр. Велико Търново, ул. „България” № 18, представлявано от Демир Петков Иванов.

2. Утвърждава експертната оценка на общинската част от поземлен имот с идентификатор № 10447.503.87 по КККР на гр. Велико Търново, а по ПУП-ПР на града представляващ УПИ ІІ от кв. 29., с площ от 32 кв. м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 6 784 лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на молителя.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ, Вх. № 3435/08.11.2010г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по точка 21:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – въздържал се.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1135

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 5 във връзка с чл. 25, ал. 1 и чл. 25, ал. 3, т. 4 от ЗСПЗЗ, Великотърновски Общински съвет дава предварително съгласие на „Балкански етно къщи” ЕООД София, за промяна предназначението на имот №000745 – пасище с храсти, с площ от 327, 368 дка, землище с. Самоводене, Община Велико Търново, актуван с АОС № 4749/ 26.10.2010 г., във връзка с инвестиционно намерение „Фотоволтаична централа”. Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 5 във връзка с ал. 4 от ЗСПЗЗ, Великотърновски общински съвет дава предварително съгласие за учредяване на вещни права и сервитути на „Балкански етно къщи” ЕООД София върху имота по т.1, след влизане в сила на ПУП.

„Балкански етно къщи” ЕООД София да извърши за своя сметка процедурите по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка /трасе/ на обекта по т.1, а след влизането в сила на ПУП и учредяването на правата по т. 2 – и по промяната на предназначението на земята.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 1 във връзка с ал. 3, т. 1 и 4 от ЗСПЗЗ и чл. 6, ал. 1 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет обявява имота по т.1 за частна общинска собственост.

Решението по т. 4 влиза в сила от датата на влизането в сила на решението на Комисията за земеделските земи за промяната на предназначението на имот № 000745 – пасище с храсти, с площ от 327,368 дка, землище с. Самоводене, Община Велико Търново.

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Допълнение към списъка на имотите общинска собственост за отдаване под наем, Вх. № 3437/ 08.11.2010 г.

Г-н МАВРОДИ КАЛЕИНСКИ: Като член на ПК по ЗСД и в духа на това, което предложи г-н Стоянов, правя разяснения, че с това предложение ние поправяме една несправедливост към хората, живеещи в с. Беляковец. В предишното наше Решение селото беше пропуснато от списъка на здравните служби, които да бъдат отдавани под наем. Общопрактикуващият лекар там е един уважаван колега и предлагам да подкрепим предложението, защото това е в интерес на хората.

Предложението беше подложено на поименно гласуване:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1136

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет, включва в списъка по решение № 1060/ 16.09.2010 год. в раздел І под № 34: „Здравна служба- с. Беляковец- сглобяема конструкция върху монолитни основи”.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно подписване на четиристранно споразумение по програма „Глобални библиотеки - България” – втори етап, Вх. № 3445/ 10.11.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по точка 23.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1137

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновският Общински съвет дава съгласие:

1. Общината да участва като партньор на местно ниво в Проект № 00071115 - Програма „Българските библиотеки - място за достъп до информация и комуникация за всеки”.

Одобрява текста на Споразумението за сътрудничество по програмата, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

Упълномощава Кмета на общината да подпише от името на община Велико Търново съответното споразумение/я за сътрудничество /Приложение № 1/ между Общината, Министерството на културата, Програма на ООН за развитие с НЧ „Нива” - с. Балван, „НЧ „ Зора” - с. Дичин и НЧ „Просвета” -с.Ресен.

Задължава Кмета да информира периодично Общинския съвет за изпълнението на програмата на местно ниво.

Възлага контрола по изпълнението на настоящото решение на постоянната комисия по ККИНВИП към Великотърновския общински съвет.

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за международните връзки програми на Община Велико Търново, Вх. № 3414/ 02.11.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по точка 24 заедно с предложението, направено от ПК по МСНУРП, ПК по БФ и ПК по ЕСМВ.

Предложението беше прието с 22 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1138

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновският Общински съвет приема за сведение информация за международните командировки на Общинска администрация през 2010 г. и за официалните посещения на чуждестранните гости в Община Велико Търново за 2010 г.

Г-жа РОЗА МИШЕВА (отрицателен вот): От години поставям един и същ въпрос. По-рано г-н Стефанов ми беше съмишленик, сега обаче съм сама. Бях провокирана от справката за международните командировки на ОбА и на общинските съветници. Взех да гледам кои са тези съветници, които са били в такива командировки и не открих нито един. При присъстващите тук делегациите са били само двама общински съветници – Николен Стойнов и Розалия Кузманова и когато тук е бил председателят на Общинския съвет от Охрид, г-н Чокойски е присъствал на срещата.

Аз питам: Когато става дума за сериозна дейност, защо се игнорира институцията Общински съвет и по отношение на командировките, и когато тук присъстват представители на официалните власти на други градове и страни. По-рано поставих този въпрос и депутатът, който преди малко беше тук, ме упрекна, че искам да се разхождам в чужбина и затова поставям въпроса общински съветници да бъдат включвани в такива делегации. Направих една справка в Народното събрание и разбрах, че той се е включил в 34 групи за приятелство: от Азърбайджан до Япония. Другите са заявили по 2-3. Не искам да се разхождам, а искам ОбС не само да парафира задгранични командировки, но и да участва в процесите на подготовка на документи, на стратегии, на програми, които имат отношение към община В. Търново и в този смисъл възразявам. Още повече, г-н Председател, ние упрекваме Вас, защото в Глава ХІІІ в Правилника на ОбС се регламентират международните дейности, които ОбС може да инициира. От чл. 113 до 118 тази дейност е регламентирана: вие можете да предлагате евентуално някои хора. Знам, че това сега няма да стане, защото предстоят избори и да не би да си помислят нашите избиратели, че много сме се разпуснали и отиваме да си почиваме. Аз за втори мандат вече аз упреквам тази занемарена дейност; когато хората идват тук, те идват тук с двете власти, а не само с посочени от администрацията. Като чета тук, има някои хора, които нямат отношение към ОбА, и аз питам г-н Рашев защо за участие в Общо събрание на лигата на историческите градове в гр. Нара – Япония, делегацията, която присъства от името на нашия град включва д-р Рашев, Мариела Цонева, Снежана Данева, проф. Николай Овчаров и Даниел Панов. Аз питам: няма ли специалисти от този ОбС, че да ни бяха включили в тези делегации? Не да се разхождаме по света, а да бъде уважена законодателната институция ОбС – това е моята претенция.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Права сте, г-жо Мишева, аз също забелязах, че никой от нас не е включен. Този въпрос ще бъде разгледан на първия Председателски съвет и ще вземем решение.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно разкриване на социална услуга, Вх. № 3425/ 04.11.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по точка 25:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев - за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1139

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане и във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 7д от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, чл. 5, ал. 4 от Закона за лечебните заведения, Анализ на потребностите от социални услуги в Община Велико Търново, приет с Решение № 1035/ 22.07.2010 год. и Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015 год., Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за разкриване на социалната услуга, предоставяна в общността „Защитено жилище” в Държавно психиатрична болница с. Церова кория, общ. Велико Търново, считано от 01.06.2011 г., като форма за дългосрочно предоставяне на социални услуги в общността за лица с тежки психични разстройства.

Финансирането на социалната услуга, предоставяна в общността „Защитено жилище” в Държавно психиатрична болница с. Церова кория, общ. Велико Търново, считано от 01.06.2011 г., с капацитет – 10 /десет/ потребители да се осъществява по единни стандарти и критерии за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет, чрез общинския бюджет, определени с Решение на Министерски съвет.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Общински съвет Велико Търново за разкриване на социалната услуга, предоставяна в общността „Защитено жилище” в Държавно психиатрична болница с. Церова кория, общ. Велико Търново, считано от 01.06.2011 г., с капацитет – 10 потребители пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36в от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Недялко Иванов Недялков, Вх. № 3415/ 02.11.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по точка 26.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1140

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1, ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., Великотърновски Общински съвет

Дава мнение да не се опрости дължимата сума в общ размер 145,00 лв. на лицето Недялко Иванов Недялков, тъй като същата представлява събираемо държавно вземане.

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Присъждане на Академична награда на Община Велико Търново за 2010 г.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Статутът на тази награда определя една процедура и тя е извършена. Това е последната стъпка. Тя предвиждаше решението да бъде одобрено от Академичен съвет на ВТУ, който взема решение след решението на една комисия, включваща представители от академичната общност и на ОбС. Тя е отсяла кандидатите. Името беше подкрепено от Академическия съвет. Процедурата не предвижда отново да минава през комисия при нас. Моля да подкрепите предложението. Връчването на наградата е на 6 декември в присъствието на външния министър на РБ.

Г-н ИВАН ВЕЛКОВ ИВАНОВ: Прави недобро впечатление дисциплината в залата. В днешното заседание, в което имаме 27 точки, предварително гледани в комисии, предварително обсъдени в групи и т.н., тук колегите казват, че не са наясно с много неща. Вадят си лаптопите и започват да четат и карат други да им обясняват за какво става дума. Ние, от групата, се събираме два дена преди сесията, изясняваме си всички неясноти и ако остане нещо неясно, си го изясняваме тук, в залата.

Второ, моля всички ръководители на групи да поставят сериозно въпроса с дисциплината в залата. В ПК има дисциплина: събираме се, дискутираме, но тук редът се нарушава. Точка 18 е изключително важна, но половината навън си пиеха кафетата, половината тук гласуваха. Не искам да посочвам имена, нека ръководителите на групи да поставят въпроса сериозно и да не се допуска в средата на сесията да не можем да гласуваме.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 27.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1141

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5 във връзка с чл. 3 от Статута за Академичната награда на Община Велико Търново, Решение № 10 от 15.11.2010 г. на Академичния съвет на Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Великотърновски Общински съвет

 

ПРИСЪЖДА

Академичната награда на Община Велико Търново в размер на левовата равностойност на 5 000 /пет хиляди/ евро

 

на

Мариана Иванова Пенчева

 

Завършила Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” 2009 година специалност „Философия”, степен „бакалавър” и през 2010 г. специалност „Социална философия”, степен „магистър”.

 

Заседанието беше закрито в 12.40 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ………………

ТОДОР ТОДОРОВ………………….

МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ………….

ИВАЙЛО ИВАНОВ…………………