ПРОТОКОЛ № 79

 

От седемдесет и деветото заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 26.11.2010 г. от 16.10 часа в залата на Община Велико Търново.

 

Присъстваха 31 общински съветника. Отсъстваха г-н Пламен Легкоступ, Исмаил Хаджимустафа, Илия Велков, Хасан Палов, Ивайло Иванов и г-н Богдан Ковачев.

Заседанието беше открито от председателя на Общинския съвет – г-н Александър Чокойски, който даде думата на общинските съветници за предложения по проекта за дневен ред.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Виждам дневния ред от една точка, но междувременно се случиха много неща и тук, в материалите, които вие сте представили на нашето внимание, има още две предложения.

Предлагам като точка 1 да влезе предложение от група общински съветници от ГЕРБ, ВМРО, СДС, ДСБ и ЛИДЕР с входящ № 3471; като точка 2 – предложение от Стефан Стоянов с вх. № 3478; като точка 3 – предложение от двама общински съветници с вх. № 3464.

Г-н МИРКО РОБОВ: Признавам си, не владея детайлно правилника, не знам когато тези ПК не са се произнесли за влизане в дневния ред, защо първото по време предложение не беше предложено като точка от дневния ред. Това е за отмяна на предишното решение за продажба на тези 30 и няколко кв.м. Би трябвало да е точка 1, ако се следва хронологичният ред.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Предлагам моето предложение, което е с входящ № 3478, да се обедини с предложението с вх. № 3471 и да се гласува като една точка, тъй като съдържанието на текста в общи линии е едно и също, целите са едни и същи и смятам, че няма нужда от дебати по две точки.

Г-н МИРОСЛАВ МАРИНОВ: Тъй като последният абзац от Вашето предложение беше оспорен в една от комисиите, които проведохме преди началото на заседанието, аз предлагам или да си оттеглите предложението и да остане едното, или да влязат и двете.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението на г-н Алексиев. Предложението беше прието с 22 „за”, 1 „против” и 6 „въздържали се”.

Предложението на г-н Стефан Стоянов за обединяване на точка 1 и точка 2 беше отхвърлено с 6 „за”, „против” няма и 21 „въздържали се”.

Целият дневен ред беше приет с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Предложение с Вх.№ 3471/ 25.11.2010 г.
  2. Предложение с Вх.№ 3478/ 25.11.2010 г.
  3. Предложение относно отмяна на Решение № 1134/ 18.11.2010 г., Вх.№ 3464/ 19.11.2010 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение с Вх.№ 3471/ 25.11.2010 г.

Г-н Чокойски прочете предложението по т. 1 и добави, че е постъпило становище от Училищното настоятелство на ПМГ „В. Друмев”.

Г-жа ЛЮБОМИРА ПОПОВА: Имам моралния ангажимент да представя становището на Училищното настоятелство към ПМГ „В. Друмев”, което поради стеклите се обстоятелства заседава късно снощи. Текстът на приетото становище е следният:

ПМГ „В. Друмев” е едно от най-елитните училища в област В. Търново. Дори само постиженията за последните две години на учителите и учениците са доказателство за това. Трима ученици са участвали в международни олимпиади по информатика, физика, химия география и икономика, 7 са лауреати на национални олимпиади по информатика, физика, химия, география и икономика. Наградата „24 май” на община В. Търново беше връчена на ученици от ПМГ за 2009 и за 2010 г. Ученик на гимназията получи приз в категорията за ученици на наградата на Джон Атанасов. Многобройни са наградите на учениците на различни национални литературни турнири по математика, информатика, физика, химия, биология, георгафия и езици. Откакто са въведени държавните зрелостни изпити училището е първо по успех. На проведените през май 2010 г. дванадесетокласниците получиха 29 пълни шестици, а ученик от гимназията получи националната диплома на МОМН. Тази есен учител по география и икономика стана носител на наградата „Константин Величков”. Това е първият носител на такава награда в област В. Търново. Учител по информатика получи наградата на годината по информатика. Шест учители от гимназията са носители на наградата „Неофит Рилски”.

В ПМГ се обучават 742 ученици на две смени. За да се задоволи нарасналия обществен интерес и да се продължат традициите, училището има нужда да подобри и разшири материалната си база и да премине на едносменно обучение. Необходими са шест допълнителни класни стаи, нов физкултурен салон, нова спортна площадка, подход за инвалиди. На извънредно заседание на Управителния съвет на Училищното настоятелство, проведен снощи в 18 часа, разглеждайки предложението на група общински съветници от ГЕРБ, ВМРО, СДС, ДСБ и ЛИДЕР с вх. № 3471 относно отчуждаване на УПИ ІІ, кв. № 29 по плана на гр. В. Търново за нуждите на ПМГ „Васил Друмев” с цел запазване условията за спорт и почивка на учениците от ПМГ „В. Друмев”, осигуряване на допълнителни подходи към училището, подобряване на учебния процес, съпътстващите извънкласни дейности, единодушно подкрепяме направеното предложение от групата общински съветници.

Г-жа ЦВЕТАНКА НЕДЕВА: На 18.11.2010 г. на нашата сесия ние гласувахме да се прекрати съсобствеността между Общината и фирма „Авеста” Демир Иванов с продажба на 32 кв.м. Това породи голямо недоволство и възмущение на обществеността и доведе до протестни действия от страна на ученици и учители от ПМГ. Във връзка с това група общински съветници даваме на вашето внимание да вземете отношение да се гласува да не се застроява този жилищен блок. Това не е в двора на училището, а е терен до училищния двор. За да могат тези деца от тази елитна гимназия да се развиват, за да имат условия за учене и да се реализират в живота, ви моля да подкрепите това наше предложение. Искам да се обърна и към медиите: на 18 ноември общинските съветници не са взели неправилно решение. Господа журналисти, вие писахте, че ние, общинските съветници, сме неграмотни, че сме разрешили да се строи жилищна кооперация в двора на училището и че се отнемат тези 32 кв.м., а това не отговаря на истината.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Наистина в последните дни се създаде голям шум около тази ситуация, която се заформи относно имота, който се намира в двора на Природо-математическата гимназия. Мнението на тези, които сме подписали това предложение, е, че с това предложение ще се сложи край на тази сага. Даваме възможност на кмета да предприеме отчуждителни процедури и този терен в двора на елитното великотърновско училище да остане за спорт или за други дейности, които са характерни за училището.

Само преди три години, когато ние се борихме за гласовете на великотърновци и когато искахме тяхната подкрепа, за да бъдем днес тук и сега, основният проблем, който се изтъкна от гражданите, това беше презастрояването. Този проблем и сега стои на дневен ред във В. Търново. Аз питам всички колеги и кмета: ще позволим ли в двора на ПМГ да се вдигне пететажен блок. Аз мисля, че тук сме хора, избрани от гражданите, и когато сме полагали клетва, трябва да я отстояваме. Мисля, че въпреки шарения характер на местния парламент, ще се обединим около тази идея и колкото и да струва това отчуждаване, то ще си заслужава.

Г-н МИРКО РОБОВ: Последното изречение в мотивите на г-н Стоянов, където дословно е казано: „да се прекрати с това порочната практика на застрояване дворните пространства на детски, учебни и здравни заведения със сгради извън функцията на съответното училище:. Това, което исках да прочета е следното: един мой поглед върху материалите по т. 20, които бяха предоставени на предишната сесия. Отчуждителната процедура е върху продаден имот. Детайлният прочит на предоставените ни материали изведе пред мен сериозни въпроси, които предоставям на вниманието на ПК по ОС, на ПК по ПГОБК и на г-н областния управител. С договор от 8.ІІІ.2002 г. е учредено право на строеж върху УПИ ІІ в кв. 29 по ПУП. Аз оспорвам продажбата – дали теренът изобщо е продаден. Той въобще не е продаден. Като основание за продажбата на недвижимия имот в договора са посочени чл. 35, ал. 3 от ЗОС, чл. 41, ал. 1, ал. 4 и чл. 76, ал. 1, ал. 6 от НРПУРУИ, предназначението на който към момента на продажбата продължава да бъде магазин за учебно-технически средства. Основанието за продажбата е по Глава V, Раздел ІІ, „Общински терени”, предназначени за жилищно строителство от Наредба за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Смяната на предназначението на терена – за жилищни и обществени нужди е от 6.ІV.2009 г. със заповед РД 22455 на кмета, т.е. осем месеца след закупуването на земята. Оттук е въпросът: кое е наложило използването във въпросната продажба на текстове от закона, които предвиждат задоволяване на жилищни нужди и не съответстват на предназначението към тази дата като „магазин за учебно-технически средства”? Дали причината е по-ниската цена, или е налице друга причина? Възможно ли е да е използван такъв подход заради облекчена процедура? Възможно ли е този подход да е станал наложителен в интерес на купувача поради липса на някои документи, като например одобрен архитектурен проект или констативен образец № 15 за установяване годността, чл. 41, ал. 2. Така заобиколена ли е възможността от задължително решение на ОбС по случая? Налице ли е правно основание продажбата на земята да се счита нищожна?

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да ви кажа, че съм максимално удовлетворен от това, че в момента заедно с вносителите на това предложение за отчуждаване мислим по един и същ начин и аз ще го подкрепя. Когато бяха събрани трите постоянни комисии: БФ, ОС и ТСУ, тези, които са членове на тези комисии видяха и разбраха за какво всъщност става дума и как всички бяха против мен, когато казах, че има решение на казуса, че ви моля да се обединим. Това е заснето. Радвам се, че в крайна сметка стигаме до благоприятен резултат.

Не мога да не използвам тази висока трибуна и да не защитя авторитета на ОбС. Не искам да казвам какви са подбудите на някои от колегите, които ме въвлякоха в едни абсолютно грозни и цинични коментари. Защо говоря за това нещо? Категорично заявявам: имам доказателства от моята пресконференция какво съм говорил, как съм говорил и се надявам всички тези, които ме обсипват с квалификации и лъжи, когато се видим там, където те искат да отидем, да представят законови факти. По никакъв начин не съм обиждал ОбС с така протеклите процедури. Коментарите ми на пресконференцията бяха само зачитайки заповедта на кмета, запознавайки цялата великотърновска общност за какво всъщност иде реч и ако това не се беше случило, щеше ли сега това, което в момента ще гласуваме, да бъде резултат на всичко това?

Искам да използвам тази трибуна и да попитам г-н кмета. Така или иначе, моето предложение с гласуването на първото предложение ще отпадне, но аз искам всички ние да бъдем наясно и да уточним за какво всъщност иде реч, какво дефакто ни беше предложено и дали г-н кметът ме лъже, защото така наречената група или представители на формата ВМРО казват, че лъжа и аз казвам: дано господата да имат законови доказателства, за да могат да докажат тезите си, защото аз ще докажа моите пред цялата общественост. Г-н Кмете, на 24.11.2010 г. в Общинско кабелно радио се презентира, че г-н Милен Михов казва: Тезата, че ОбС продава 32 кв.м от двора на ПМГ „В. Друмев” е част от лъжите”. Аз обаче ще ви зачета нещо друго, което е предложение на кмета, затова Ви питам: „Кмете, лъжете ли ме?”. Тази сесия е за изясняване на казусите. Ние трябва да бъдем наясно какво всъщност се случва. В своето предложение с входящ № 09695 от 08.11.2010 г. Вие ни казвате, че предлагате прекратяване на съсобственост чрез продажба. Г-н Михов, Вие твърдите, че аз лъжа, че тази сделка ще се реализира под форма на продажба. Казвам, че по никакъв начин не съм уронил авторитета на ОбС. Това, че някой ползва на мой гръб да завоалира действителността, не беше мой проблем.

Искам с публикация на един от нашите ежедневници да докажа, че протестиращите са знаели, че процедурите са законови и по никакъв начин не са си позволявали да говорят в ущърб на този ОбС по казуса, който е бил в процедурата назад. Коментарът е в „Янтра днес”. Оттам нататък има нещо много важно: вие ми зададохте въпроса защо съм коментирал, че ще бъде пететажна сграда. Аз не съм коментирал, че ще бъде офис отдолу и четири етажа нагоре. Напротив, това го прави един от представителите на собствениците и аз ви го доказвам – на всички тези, които твърдят, че аз изнасям невярна информация. Имаше и още обвинения – дали е в двора, или не е в двора.

Искам да се извиня на колегите си и на великотърновци, че бях толкова бдителен, искам да се извиня, че не толерирах подобно отношение, да се извиня на младите, на които им стискаше да излязат и да защитят себе си, авторитета си и учебното си заведение. Благодаря на всички за гражданската позиция.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Извинявам се, че моето изказване ще вземе характер на лично обяснение, но съм длъжен да се изкажа. Преждеговорившият се извини и аз очаквах в края на своите извинения да поднесе и извинението си спрямо г-н Цонев. Не чухме това. Аз съм бил преподавател на г-н Цонев и съм член на ВМРО както той. Някои хора дълго време си мислеха, че могат да приказват за организацията каквото им трябва. Тук има хора, които разнасяха портретите на един бивш общински съветник от ВМРО и го обвиняваха, че е гласувал, когато той не беше общински съветник. Сега някой пак си позволява да обвинява човек на ВМРО, че е правил нещо, когато той въобще не беше в залата. Затова аз декларирам, че това, което съм казал на пресконференцията, е в сила. Този, който си позволява да обвинява невинни хора от организацията и няма доблест да се извини, не може да бъде наш приятел.

Сега искам да кажа нещо и за личната си позиция. В ПМГ са завършили и двете ми деца, дай Боже да завърши и третото. Аз съм настоятел на гимназиятаq не помня от колко години, нося юбилейния плакет на гимназията и ако някой приказва, че защитавам частния интерес, нека да има смелостта да ми го каже директно.

Второ, ние говорим тук за един инвеститор, когото дори и не извикахме да го чуем. Ако беше друг инвеститор или от друга категория инвеститори, които са редовни клиенти на тази община, аз не знам дали нямаше да му звъннем много по-рано. За сметка на Демир Иванов и неговата фирма някои се правят на защитници на общинския интерес. Знаете ли какъв е бизнесът на Демир Иванов? Сигурни ли сте, че ще построи пететажен блок? Човекът продава книги, не върти бизнес с недвижими имоти, а ние не си направихме труда да го запитаме дали ще строи блок, или няма да строи. И се завъртяхме в един карнавал, поставен от нашите двама колеги. Това не е пътят към храма - това са ключовите фрази на един огромен съветски филм. Това е пътят на Варлаам, но сме вкарани в този път.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Много се радвам, че г-н Михов повдигна този въпрос. Аз ще ви цитирам наш ежедневник, в който се цитира изказване на един от представителите, който казва: „Върху парцела си от 344 кв.м (въпреки че разполага с акт за собственост на 321 кв.м към тогавашния момент на интервюто) ЕТ „Авеста” Демир Иванов има намерение да построи пететажна сграда с офиси на партерния етаж и четири етажа апартаменти”. За сградата вече имало архитектурен проект на Николай Стоянов. Аз няма откъде да знам това, това е написано във в. „Янтра днес”. Аз не съм казвал какво ще се строи, аз цитирах заповедта на кмета.

По въпроса за извинението към г-н Цонев. Не е хубаво, когато слушате или четете, или някой ви го преразказва, да бъде както дяволът чете Евангелието. На Вас бяха Ви преразказали или отнякъде сте се запознали, но моят коментар беше: „С пасивното си отношение колегата ми Цонев съдейства за подкрепа на процедурата и на предложението”. Аз имам видеозапис, стоя пред вас и ви го казвам. Вие си говорете, каквото искате.

Кажете ми защо не говорихме за морал тогава, когато точката беше най-гореща? Къде бяхте Вие, г-н Михов и г-н Цонев? Защо не сезирахте институциите? Защо не потърсихте подкрепа от нас? За какъв морал говорим? И знаете ли защо се обявих против продажбата на тези 32 кв.м. Аз не искам да бъда част от това, което обществеността знае – те гласуваха против интересите на великотърновци. Не искам да бъда част от тази схема, затова позицията ми е принципна и я отстоявам.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Наистина, г-н Димитров няма основание чак толкова да се засяга. Тъй като г-н Робов подхвърли едни материали тук, в които се оспорва, че парцелът е продаден, аз моля ОбА да внесе яснота, защото ако това е така, ние наистина с нашето решение, около което сме се обединили, ще влезем в някакви абсурдни процедури. Затова ако има съмнения, че този имот не е продаден, нека да изчистим това, защото иначе какво ще направим?

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Сделката е факт.

Г-н МАВРОДИ КАЛЕЙНСКИ: Излизам на трибуната не защото ще кажа нещо ново, а защото ми е болно, че нашите деца, които са постигнали толкова успехи и са дошли тук да почерпят пример от нас, ние, които се гордеем, че сме избрани от гражданите на В. Търново, да им дадем пример, ние се караме като на селска седянка. Затова с цел предотвратяване на нови проблеми предлагам да прекратим разискванията и да гласуваме.

Предложението за прекратяване на изказванията беше прието с 20 „за”, 3 „против”, „въздържали се” няма.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Уважаеми общински съветници от ГЕРБ, СДС, ВМРО и ЛИДЕР, три от партиите тук са членове на Европейската народна партия, те изповядват християндемократически ценности, за които няма смисъл тук да си говорим. Аз ще започна изпълнението на това предложение, което вие сте направили до мен и което вероятно ще стане решение на ОбС.

Ако на това предложение пишеше, че е на общинските съветници от БСП и други леви партии, аз го приемам като логично. Това предложение, което правите, дано не е неискрено, което е по-лошото прегрешение на един политик, защото това е изключително лошо по отношение на морала на десните партии. Но ако то е искрено написано, вие предлагате национализация, защото няма как само въз основа на т. 4 от чл. 205 от ЗУТ да извършим отчуждаване. Няма такава форма, членът на закона е цял и в него пише, че отчуждаването може да се извърши само при влезли в сила ПУП. Това означава, че в момента натоварвате ПМГ да изработи частично изменение на ПУП и да направи план за застрояване. За ПМГ няма влязъл в сила ПУП. За този имот няма влязъл в сила ПУП, той трябва тепърва да бъде направен от инициатора и тъй като това е училище на делегиран бюджет, то трябва да го направи за своя сметка, да влезе в ОбС и да се приеме, като ОбС трябва да е убеден, че след това има как то да бъде финансирано. Приемете го, но очаквайте да ви отговоря на това решение по чисто юридически начин.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 1. Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1142

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 205, т. 4 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет

Предлага на Кмета на Община Велико Търново да предприеме във възможно най – кратки срокове необходимите действия по отчуждване на имот представляващ УПИ ІІ, целия застроен и незастроен с площ 344 кв. м. попадащ в строителен кв. № 29 по плана на гр. Велико Търново, при граници на УПИ ІІ: изток УПИ І – отреден за училище, запад-ул. „Славянска”, север-ул. „Тодор Балина”, юг-УПИ І отреден за училище.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Пропуснах да прочета една заявление от г-н Богдан Ковачев: „Уважаеми г-н Председателю, на състояла се среща на десните сили в община В. Търново бяха разисквани възможностите за политическо сътрудничество и общо участие на предстоящите през 2011 г. избори. Като начало беше предложено да бъде възстановена групата „Десен алианс” във Великотърновския общински съвет. С настоящото си заявление декларирам желанието си да бъда включен отново в групата”.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Възползвам се да се изкажа от името на група и да взема отношение по изказването на г-н Рашев. Това изказване за пореден път доказва защо г-н Кметът три поредни мандата печели избори. За мен той е един много добър политик, човек с огромен опит, но мисля, че ние тук не сме гласували национализация. Аз съм сигурен, че един ден в двора на ПМГ със съдействието н г-н Кмета ще се спечели проект, там ще се направи една хубава спортна площадка и всичко ще стане както трябва.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение с Вх.№ 3478/ 25.11.2010 г.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Много ми се искаше да не бяха прекратени изказванията и аз също като останалите да си кажа мнението по точката, но понеже знаех как ще се развият събитията и предугадих какво ще стане, затова не си отмених точката, за да имам възможността да се изкажа.

Уважаеми ученици, бих искал да ви предупредя, ако бях станал преди това, да не ръкопляскате по точката. Това беше един срам за великотърновци и за Великотърновския общински съвет, за който ние дадохме повод на 18 този месец. Научиха ни и който не ни знаеше колко пари струваме и как мислим и колко големи лицемери сме в определени моменти.

Къде бяхте, господа общински съветници, когато на 18 трябваше да се решава същата тази точка? Нали бяхте тук в залата. Какво гласувахте? Вас, вносителите на точката, сега не ви ли е срам? Точно вие всички гласувахте. Такова лицемерие не съм виждал. Ученици, бъдете тук, в залата, когато се решават проблемите на града, разказвайте го и на вашите съученици, на вашите родители, защото тези, които се изредиха тук да говорят един по един бяха лицемерите, които гласуваха и докараха това състояние дотук.

Г-н Председателю, правите грешка след грешка. Преди малко допуснахте друга – това се чете преди дневния ред и след това давате дума на други хора. Г-н Тодоров, бяхте много активен, когато трябваше да отнемете думата на г-н Димитров. Къде бяхте, господа активисти, когато трябваше да бъдете още по-активни. Къде бяхте, г-н Кмете, нали сте възпитаник на ПМГ? Защо не станахте на 18 и да кажете, че това нещо няма да стане.

Уважаеми ученици, поздравявам ви за успеха, който вие постигнахте! Поздравявам всички великотърновци и се срамувам от това, което стана. Съжалявам, че се стигна дотук и мисля, че съставът на училищното настоятелство трябва да се промени. Много дълго време се е задържал там г-н Михов. Той не ви помага. Това, че тук фигурират няколко абревиатури на няколко политически партии, с нищо не ви помогна. Изходът вече е предрешен, за което и аз гласувам и си оттеглям точката от дневния ред.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Твърде много станаха обидите, които се отправят тук. Предишното заседание, когато се гласуваше тази точка, представителите на СДС не участваха в гласуването. Аз не съм лицемер и очаквам, г-н Стоянов, след малко да дойдете и да се извините на представителите на СДС.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно отмяна на Решение № 1134/ 18.11.2010 г., Вх.№ 3464/ 19.11.2010 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Оттеглям предложението си с болка на сърцето, защото не споделям това, което се случва. Не споделям начина, по който се случи. Безспорен е фактът, че наистина трябва да мислим предварително, а не постфактум. Още един път: благодаря на целия екип, който защитава и отстоява.

Г-н МИРКО РОБОВ: Оттеглям моята част от предложението, което беше част от натиска да се стигне само за няколко дена от пълно „за” за разширяване на строителния парцел, до пълното му отчуждаване.

 

Заседанието беше закрито в 17.03 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

        /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ………………

ТОДОР ТОДОРОВ………………….

МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ………….

ИВАЙЛО ИВАНОВ…………………