ПРОТОКОЛ № 8

 

ОТ ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,

ПРОВЕДЕНО НА 24.01.2008 Г. ОТ 09.15 ЧАСА

В ЗАЛАТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

На заседанието присъстваха 36 общински съветника, отсъства г-н Григор Григоров.

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Христо Христов, който даде думата на общинските съветници за предложения и допълнения по проекта за дневен ред.

Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: Както вече стана известно, трети ден във В. Търново е преустановено топлоподаването във В. Търново. През зимата това поражда проблеми за граждани, институции и др. Информацията, която получаваме от медиите, не е достатъчна. Аз мисля, че ние, като общински съветници, трябва да разполагаме с информация по всички въпроси на територията на Общината и да вземаме мерки по тях.

Предлагам като точка последна в дневния ред да бъде разгледан този проблем. Да бъдат поканени и изслушани двамата управители на „Топлофикация АД” и на „Раховец газ АД”, за да изяснят причините за този тежък проблем, който възникна, и какви мерки ще бъдат предприети за преодоляване на този проблем, който съществува вече три дни.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Имам предложение за отпадане на т. 32 от проекта за дневен ред. Аргументите ми са, че предложението е внесено в нарушение. Аз ще представя лично на всички заинтересовани копие от протоколите на ПК, за да се види дали е имало такава точка в дневния ред, разисквания и дали има решение методиката да влезе в дневния ред на заседанието.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Аз също искам да взема отношение по тази точка. Нашето предложение също беше да отпадне, защото тази Методика е действаща и няма нужда от промяна. А който иска да се променя, да внесе предложение, да се разгледа в ПК и да се вземе решение за промяна на Методиката. Аз също предлагам отпадане на т. 32 от дневния ред.

Г-жа ЛЮБОМИРА ПОПОВА: Смятам, че е наложително да се включи в дневния ред точка, свързана с обсъждане Статута на Академична награда за НВУ, както и обсъждане и излъчване на двама представители от общинските съветници, които да влязат в Комисията по номиниране и отличаване на студентите от НВУ. Основанията ми са, че наградата е посветена на трети март, затова трябва днес да приемем Статута, а на следващото заседание да номинираме студентите.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Аз искам да се изкажа по проблема, който постави г-н Драгнев, за да внеса малко яснота и да призова да не се приема това предложение. Днес в пресата на първа страница на в. „Борба” има изявление на двамата управители. Въпросът не е само икономически, той е съвсем друг и ние не сме хората, които могат да вземат становище между две търговски дружества. Моята информация е, че вчера трябваше да се състои среща между двамата управители, че парите, които са банкова гаранция от 700 000 лв., са теглени вече от „Раховецгаз”, но те подготвят писмо с други искания и условия. Предполагам, че в рамките на деня този въпрос ще бъде решен и в най-скоро време гр. В. Търново отново ще има отопление. Доколкото имам информация, един от двамата следобед ще отсъства и едва ли би могла да се осъществи тази среща. Моите предположения са, че проблемът ще бъде решен днес. Имам информация, че във вторник, в 17.30 часа г-н Ковашки иска среща с гражданите на В. Търново в тази зала.

Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: Аз поддържам предложението, което направих. Няма нищо притеснително за хората, които представляват тези институции, ние да получим не чрез медиите интерпретация, а да получим информация от двамата управители каква е истината за проблема и да получим уверение кога и как този проблем ще бъде решен. Не заради нас, а заради гражданите на В. Търново, а и за да се уверим, че повече няма да възникне такъв проблем. Аз ви призовавам да приемем такава точка.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: От името на групата на ПП „Атака” подкрепяме предложението на г-н Драгнев да бъде внесена информация за снегопочистването. Имам предвид и това, че на заседанията ПК по БФ, по ОС и ПГОБК също са внесли такова предложение да бъде изслушана информация по снегопочистването.

На второ място: имам поставено питане към г-н Рашев и съгласно Правилника за работа на ОбС трябва на първото следващо заседание да получа отговор. Тъй като отговорът ми беше връчен в 9.05 часа, аз даже нямам време да го прочета, затова си оттеглям питането и го пренасрочвам за следващото заседание през м. февруари. Отнася се за задълженията за пазаруване на училища, детски градини и др. институции на подчинение на ОбА от „Офис 1”.

Трето, предлагам да обсъдим и да вземем решение по дебат, който беше проведен миналата седмица в Народното събрание и по който ние, като българи, като граждани на една стара столица – В. Търново, трябва да имаме становище. Независимо че сме един малък местен парламент, можем да се присъединим към това, което вече са решили организации като ООН, Европейския парламент, държави като Франция и мн. др. Предлагам като т. 1 да разгледаме информация за съществуването на арменски геноцид в световен мащаб и вземане решение относно него с „да” или „не”.

Предлагам също като т. „последна” в днешния дневен ред да влезе едно мое предложение, което касае всички нас, а именно предложение за оптимизиране начина на работа на общ. съветници, което няма да задължи ОбА с нови ангажименти за разходи, а само ще ни облекчи в това, което вършим всеки ден.

Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: Г-н Стоянов, през свободното си време не гледайте само телевизия „СКАТ”, гледайте БНТ, БТВ, четете „24 часа”, „Труд” и следете парламентарния живот в тази държава. Относно въпроса ви за геноцида: този въпрос не беше приет в българския парламент. Не тръгвайте с този геноцид да правите политически популизъм в ОбС В. Търново. След като висшият орган в тази държава отказа да подкрепи геноцида, правя предложение тази точка да не влезе в дневния ред.

Г-н ИВАН ИВАНОВ: Имам предложение като т. 1 в дневния ред да влезе едно предложение на нашата Група: в рамките на нашата квота да бъдат разменени двама от членовете на групите в ПК.

Това, че в момента не изпълняваме Правилника, е повече от ясно. Има си начин как да бъдат внасяни всички тези предложения. Моля, прочетете Правилника, вижте каква е процедурата, за да го направим както трябва. Моля ви да работим рационално, за да има ефективност нашата работа.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Г-н Иванов, съгласен ли сте вашето предложение да бъде разгледано като последна точка в дневния ред.

Г-н ИВАН ИВАНОВ: Съгласен съм.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Г-н Иванов ясно го каза: че допълнителните предложения по дневния ред трябва да се внасят в писмен вид, така че няма смисъл да обсъждаме неща, които не са внесени по реда.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Правя процедурно допълнение към нашето предложение за промяна в състава на ПК: нека да бъде като т. последна, но на днешното заседание.

Бих искал да взема отношение по въпроса за арменския геноцид. Първо, това не е първото предложение, което се прави в този ОбС, и аз го подкрепям, но моля вносителите да го направим по по-добър начин, за да може да мине този път. Бих искал да се обърна към г-н Хаджихасан: не виждам какво толкова ви притеснява това нещо.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: По повод предложенето на г-н Драгнев и неговата реплика: току-що проведох няколко телефонни разговора. Почти няма отказ от управителите да бъдат изслушани, но мисля, че е безсмислено. Въпросът не се решава във В. Търново и вероятно до края на деня ще бъде решен. Затова отново ви приканвам да не се включва такава точка.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Аз си мисля, че е необходимо – като представители на великотърновци – когато се създадат такива колизии, наистина да каним представители, които могат да дадат такава информация, вместо да изчакваме да научаваме такива новини от медиите. Така че няма нищо лошо да дойдат и да кажат, за да се ангажираме и ние, и те. Ние в едни предходни години много дълго обсъждахме газификацията на В. Търново. Нека сега, когато има проблем, който засяга една значима сфера, и то в зимния сезон, да дойдат и да кажат кога ще бъде решен проблемът. Аз даже ви предлагам това да стане практика. Аз например ви предлагам тук да дойде изп. директор на „Кроношпан” и да каже какви са проблемите и докога ще продължава това и дали ако в Австрия има такъв проблем, той изобщо може да си помисли, че такъв завод може да работи при такъв режим, който застрашава живота на великотърновци. Нека въведем такава практика и тя да бъде съвсем нормална, а не да се счита като нещо много тревожно.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Драгнев да се включи като последна точка в дневния ред информация от управителите на „Топлофикация АД” и „Раховец АД” за причините, довели до прекъсване на топлоснабдяването във В. Търново и мерки за спешното му възстановяване.

Предложението на г-н Драгнев беше прието с 29 „за”, 2 „против” и 4 „въздържали се”.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Румен Димитров за отпадане на т. 32 от дневния ред. Предложението беше прието с 35 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-жа Любомира Попова за включване в дневния ред на точка, свързана приемане Статута за академична награда на Община В. Търново за НВУ „В. Левски”. Предложението беше прието с 35 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Стефан Стоянов във връзка с включване на точка, в която да се разгледа въпросът за арменския геноцид. Предложението беше отхвърлено с 9 „за”, 3 „против” и 23 „въздържали се”.

Г-н Стоянов поиска да се обърне с реплика към общинските съветници. Г-н Хаджихасан възрази, като заяви, че г-н Стоянов няма право да взема думата.

Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: (отр.вот) Аз ви благодаря, че не подкрепихте предложението на г-н Стоянов.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Г-н Стоянов, Вие не сте внесли писмено предложение по въпроса, който предлагате да се включи в дневния ред – за оптимизиране работата на ОбС. Моля за пояснения.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Става въпрос за раздаване на GSM-и , които са в склада на ОбС, за можем ние да си вършим нормално работата. С това ще спестим част от тези разговори, които водим сега по повод жалби и др.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: На първото заседание ние приехме Правилник за работата на ОбС. В него са разписани ясни норми и ако не ги спазваме, не можем да работим. Там е записано, че материалите в ОбС се внасят писмено, минават през ПК, за становище, дава се становище на ОбА и тогава се внасят. Сигурно предложението на г-н Стоянов е много добро, сега разбирам, че ОбА няма никакви възражения. Вероятно то може да се реши оперативно и въобще не е за заседание на ОбС. Тук си губим времето, като внасяме предложния, които не са в съответствие с Правилника.

Аз съм против такова масово нарушаване на Правилника, както тази сутрин, при внасяне на предложения за обсъждане по време на заседанията на ОбС.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Моля да се придържаме към всички процедури и да си гледаме работата, за която сме тук. Вече е 10 часа и не сме приели дневния ред. Моля, г-н Председателю, не позволявайте нерегламентирани спорове в залата, за да не си губим времето.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-н Стефанов, по сега съществуващия Правилник, чл. 53, наистина имаме право да внасяме предложения преди заседанието. Относно действащия Правилник – наистина има много какво да се желае по него и аз ще инициирам сериозни промени по него.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Иван Иванов от Група ВМРО-„Преображение” за включване на нова точка в дневния ред относно промяна в състава на ПК. Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Разбирам от някои от изказванията и от писмени предложения, че се иска устна информация от г-н Рашев относно снегопочистването. Аз мисля, че е добре да го приемем като т. 2 от дневния ред. Предлагам да го включим като т. 2.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Аз моля г-н Стефанов да оттегли предложението си. В т. 1 нашата Група има едно предложение за една сесия на 7.02.2008 г. и там да има една такава основна точка, свързана с информация за зимното снегопочистване на града. Д-р Рашев е кметът на Общината, той е отговорният фактор, който трябва да подготви една такава информация с участието на съответните служби и да се проведе един дебат.

Г-н ГАНИ ПАНТИЛЕЕВ: Подкрепям предложението на г-н Михов информацията да бъде дадена от Кмета на община В. Търново. Предлагам г-н Стефанов като председател на ПК да оттегли това предложение.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Оттеглям предложението си.

Г-н Христов подложи на гласуване целия дневен ред, заедно с гласуваните изменения и допълнения. Дневният ред беше приет с 34 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма;

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Предложение от Христо Христов – Председател на ВТОбС относно приемане на график на заседанията на ВТОбС за I - полугодие на 2008 година Вх. № 178/ 14.01.2008 г.
 2. Предложение от д-р Румен Рашев относно изменение и допълнение на Наредбата за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите Вх. № 136/ 07.01.2008 г.
 3. Предложение от д-р Румен Рашев относно молба с Вх. № 94 ПП 0 1883/ 14.12.2007 г. за отпускане на персонална пенсия, Вх. № 137/ 07.01.2008 г.
 4. Предложение от д-р Румен Рашев относно опрощаване на дължим данък от Асан Мехмедов Инджов Вх. № 182/ 14.01.2008 г.
 5. Предложение от д-р Румен Рашев относно извършване на спешен ремонт на медицинска апаратура в „МДОЗС – Велико Търново” Вх. № 126/ 21.12.2007 г.
 6. Предложение от д-р Румен Рашев относно допълнение на Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества Вх. № 177/ 14.01.2008 г.
 7. Предложение от д-р Румен Рашев относно Информация за дейността на търговските дружества със 100 % общинско участие за деветмесечието на 2007 г. Вх. № 127/ 21.12.2007 г.
 8. Предложение от д-р Румен Рашев относно Конкурс за възлагане на управлението на „Областен диспансер за кожно – венерически заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД Вх. № 154/ 10.01.2008 г.
 9. Предложение от Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол относно отчет за работата на Общинска агенция за приватизация за 2007 г. Вх. № 192/ 16.01.2008 г.
 10. Предложение от Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол относно включване в годишен план 2008 на общински нежилищни имоти Вх. № 193/ 16.01.2008 г.
 11. Предложение от Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол относно допълване на решения № 1348 и 1461 от 2007 г. Вх. № 194/ 16.01.2008 г.
 12. Предложение от Надзорния съвет за приватизация и слеприватизационен контрол относно отписване на вземане по даден заем със средства от фонд „Инвестиции и дълготрайни активи” Вх. № 195/ 16.01.2008 г.
 13. Предложение от д-р Румен Рашев относно предоставяне на общинско жилище на Мариета Андреева Петрова Вх. № 156/ 10.01.2008 г.
 14. Предложение от д-р Румен Рашев относно предоставяне на общинско жилище на Ирена и Пламен Русеви Вх. № 149/ 09.01.2008 г.
 15. Предложение от д-р Румен Рашев относно определяне основна месечна наемна цена на общинските жилища за 2008 г. Вх. № 183/ 15.01.2008 г.
 16. Предложение от д-р Румен Рашев относно определяне индекс за цените на общинските жилища Вх. № 184/ 15.01.2008 г.
 17. Предложение от д-р Румен Рашев относно кандидатстване за финансиране по Оперативна програма „Устойчиво развитие” Вх. № 121/ 21.12.2007 г.
 18. Предложение от Христо Христов относно отмяна на Решение № 28/ 20.12.2007 г. Вх. № 198/ 17.01.2008 г.
 19. Предложение от д-р Румен Рашев относно проект за частично изменение на ПУП кв.6, западна промишлена зона Вх. № 72/ 11.12.2007 г.
 20. Предложение от д-р Румен Рашев относно промени в Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Вх. № 188/ 15.01.2008 г.
 21. Предложение от д-р Румен Рашев относно учредяване право на строеж Вх. № 176/ 14.01.2008 г.
 22. Предложение от д-р Румен Рашев относно учредяване право на строеж кв. 28 за изграждане трафопост Вх. № 174/ 14.01.2008 г.
 23. Предложение от д-р Румен Рашев относно учредяване право на строеж кв. 51 за изграждане трафопост с. Велчево Вх. № 173/ 14.01.2008 г.
 24. Предложение от д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот кв. 26, с. Момин сбор Вх. № 170/ 14.01.2008 г.
 25. Предложение от д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост върху недвижим имот кв. 545, гр. Велико Търново Вх. № 171/ 14.01.2008 г.
 26. Предложение от д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост чрез продажба кв. 13, с. Леденик Вх. № 172/ 14.01.2008 г.
 27. Предложение от д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост чрез продажба кв. 31, с. Велчево Вх. № 175/ 14.01.2008 г.
 28. Предложение от д-р Румен Рашев относно прекратяване на съсобственост чрез замяна кв. 30, с. Беляковец Вх. № 185/ 15.01.2008 г.
 29. Предложение от д-р Румен Рашев относно таен търг за продажба на недвижим имот кв. 50, с. Беляковец Вх. № 186/ 15.01.2008 г.
 30. Отчет от д-р Румен Рашев за извършените разходи за командировки в страната и чужбина за периода 08.11.2007 г. – 12.12.2007 г. в размер на 216, 60 лв. Вх. № 102/ 14.12.2007 г.
 31. Предложение от проф. дпн Пламен Легкоступ относно извършване на ритуали в църквата „Св. 40 мъченици” Вх. № 180/ 17.01.2008 г.
 32. Изслушване на управителите на „Топлофикация АД” и на „Раховец газ АД”.
 33. Промяна в състава на постоянните комисии.
 34. Предложение от д-р Румен Рашев относно приемане на Статут на академична награда на Община Велико Търново за НВУ „Васил Левски” Вх. № 29/28.11.2007 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от Христо Христов – Председател на ВТОбС относно приемане на график на заседанията на ВТОбС за I - полугодие на 2008 година Вх. № 178/ 14.01.2008 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Имам предложение за отпадане на точка от дневния ред на заседанието от 20 март – „Приемане на Наредба за общинските жилища”. Такава Наредба има, няма нужда да приемаме нова. Грешката е техническа, моя грешка.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: През последните няколко дни в публичното пространство на В. Търново се появиха писания относно работата на търговските дружества и общинските предприятия на територията на нашата община. Групата на общинските съветници от БСП предлага да бъде направено следното изменение в графика на заседанията:

На 17 април да влезе точка „Отчет и анализ за дейността и състоянието на търг.дружества със 100 % общинско имущество и на общинските предприятия за 2007 г.”. Точка 2 да стане: „Отчет и анализ за дейността и състоянието на смесените дружества с участието на Общината през 2007 г.”. Тези точки да отпаднат от плана за дневен ред на заседанието на 22 май.

На заседанието на 22 май на мястото на отпадналите две точки да влезе т. 2 от предложението за 17 април – „Отчет на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни”.

Г-н МАВРОДИ КАЛЕЙНСКИ: Като вносител на предложението община В. Търново да даде информация за откриване на туристическия сезон, се съобразявам с направената от г-жа Денева забележка. Смятам, че наистина мястото на тази информация е на заседанието на 17 април, още повече че тук са и нашите колеги от селата, а туристическият сезон включва не само В. Търново, а и селския туризъм. Моето предложение е точката за информация за подготовката за откриване на туристическия сезон да бъде на 17 април.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: От името на нашата Група предлагаме на 7 февруари 2008 г. да бъде включена една редовна сесия на ОбС с две основни точки:

1. Отчет за зимното снегопочистване на община В. Търново;

2. Отчет за дейностите по отношение намаляването на популацията на бездомните кучета.

Повод за тези две точки е състоянието, в което сме сега, както и неприятните случаи, с които В. Търново влезе във всички централни новини и най-важното, че двама наши съграждани пострадаха много жестоко. Припомням, че преди повече от година ОбА внесе една Програма за решаване на проблема с бездомните кучета. Тя не беше приета от ОбС и беше върната за доработване. Програмата не се върна в ОбС. Нека разберем какво става с тази програма и ще я има ли, или не.

Вторият ми аргумент за сесия на 7 февруари е чисто практически. Няма да заседаваме близо месец и на 21.02.2008 г. се очаква да имаме една много важна сесия с много основни точки, от които най-основните са бюджетът и Инвестиционната програма. Дотогава ще се натрупат много текущи въпроси, които ще ни натоварят и е разумно една предходна сесия да облекчи работата на 21, когато трябва да се фокусираме върху Инвестиционната програма и бюджета.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Ние предлагаме по същия начин през месец март да се направи извънредна сесия след приемането на бюджета, на която да се иска отчет от всички фирми и търговски дружества с общинско участие. Всички управители на фирми да дадат отчет за дейността в предходната година, да отговорят на всички въпроси, зададени от групите предварително, и тогава да приемем един отчет, а не информация, както ще приемаме днес.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Предложението на г-жа Денева беше такова.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Предлагам да бъде на извънредна сесия, защото по тази точка ще има много голям дебат и за да можем да получим отговори от всички управители.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Всички общински фирми трябва да представят отчетите си до 28 февруари в Общината. Трябва да има време ОбА да ги приеме и да разработи мерки. Затова не предлагаме извънредна сесия, а да бъде на 17 април, за да може ПК да заседават. Ние изискахме на заседание на ПК по ИВСПИ да ни се представи Наредбата за упражняване и контрол на общинската собственост, договорите на всички управители. Затова аз предлагам да си остане на 17 април и това е мнението на нашата Група, имайки предвид технологичното време.

Г-н ИВАН ИВАНОВ: Работата по отчета е процедура. Тази процедура трябва да мине в ПК, да се разгледа от ПК, те да имат възможността да поканят всички управители на дружества, така че това време трябва да се отложи и аз предлагам да взаимодействаме и да работим в ПК и да внасяме предложенията към колегите в Председателския съвет, а не от трибуната да се занимаваме с неща, които не могат да станат на практика.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Аз искам да внеса друг нюанс в нашите обсъждания. В момента ние обсъждаме план-график за работата на ОбС, така че всичко, което се предлага, не може да има извънреден характер. Нека не боравим с тази терминология вече, защото в момента обсъждаме един план и всички предложения са предложения за редовни заседания.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Оттеглям предложението си. Нека влезе на 17 април.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Подкрепям предложението на Милен Михов за новото заседание и да включим точка относно паркирането и относно нов проектоплан на г-н Азманов.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Предложението ни е да приемем вашите предложения за промяна и допълнения към дневния ред с едно гласуване, а не поотделно. Има ли някой против? Няма.

Г-н Христов подложи на гласуване предложенията за промени и допълнения на графика за заседанията на ОбС през първото полугодие на 2008 г. Резултатите от гласуването бяха: 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Целият график беше приет с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 45

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет приема

График на заседанията през І-вото полугодие на 2008 г.:

 

Заседание 24.01.2008 г. Основни точки от дневния ред

1. Отчет за работата на Общинската агенция за приватизация;

Заседание 07.02.2008 г. Основни точки от дневния ред

1. Информация на Кмета на Общината относно зимното снегопочистване на територията на Община Велико Търново.

2. Информация за работата на общинската администрация по проблемите на транспорта и паркирането във Велико Търново и мерките за преодоляването им;

3. Отчет на дейностите свързани с намаляване популацията на бездомните кучета на територията на Община Велико Търново.

Заседание 21.02.2008 г. Основни точки от дневния ред

1. Отчет за изпълнението на бюджета и Инвестиционната програма за 2007 год.;

2. Приемане бюджет на Община В. Търново за 2008 год.;

3. Приемане Инвестиционна програма за 2008 год.;

4. Определяне размера на местните данъци и такси.

5. Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски Общински съвет за II - полугодие на 2007 г. и всички неснети от отчет решения.

Заседание 20.03.2008 г. Основни точки от дневния ред

1. Приемане на списък на общинските жилища по предназначение, брой, вид и местонахождение;

2. Доклад на Кмета на Общината /съгласно чл. 127, ал. 8 от ЗУТ/ за изпълнение на Общия устройствен план на Общината.

3. Приемане на Програма за управление на Община Велико Търново мандат 2007 – 2011 г.

Заседание 22.03.2005 г. Тържествено заседание

1. Удостояване със звание “Почетен гражданин на Велико Търново”;

2. Удостояване с ежегодна награда “Велико Търново”.

Заседание 17.04.2008 г. Основни точки от дневния ред

1. Отчет и анализ за дейността и състоянието на търговските дружества със 100 % общинско имущество и на общинските предприятия за 2007 година.

2. Отчет и анализ за дейността и състоянието на смесените търговски дружества за 2007 година.

3. Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за І-во тримесечие на 2008 год и всички неснети от отчет решения;

4. Информация за дейността на Сдружението на кметовете и кметските наместници и проблеми на населените места от общината.

 5. Информация за готовността на Община Велико Търново за откриване на туристическия сезон.

Заседание 22.05.2008 г. Основни точки от дневния ред

1. Информация за дейността на общинските търговски дружества за І-во тримесечие на 2008 г.;

2. Отчет на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

Заседание 19.06.2008 г. Основни точки от дневния ред

1. Информация за касовото изпълнението на бюджета на Община В. Търново за І-во тримесечие на 2008 г.;

2. Информация за международните връзки и програми на Община Велико Търново;

3. Информация за организацията по подготовка и изпълнение на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз.

 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: изменение и допълнение на Наредбата за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите Вх. № 136/ 07.01.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 30„за”, „против” няма, „въздържали” се няма.

РЕШЕНИЕ № 46

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с необходимостта от изменение и допълнение на Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет:

І. Променя чл. 5, ал. 1 от Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в Община Велико Търново, както следва:

Чл. 5, ал. 1 Отдел „Социални услуги, програми и проекти” към Дирекция „Социални дейности и здравеопазване” в Община Велико Търново проучва потребностите от клубове на пенсионера и инвалида и предлага на Кмета на Община Велико Търново разкриването, преместването или закриването им.

ІІ. Променя чл. 7, ал. 1 от Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в Община Велико Търново, както следва:

чл. 7, ал. 1 Отдел „Социални услуги, програми и проекти” към Дирекция „Социални дейности и здравеопазване” и Център за социални услуги в Община Велико Търново подпомагат финансово, методически и организационно клубовете на пенсионера и инвалида, намиращи се на територията на общината. Извършват и контрол по законосъобразното разходване на бюджетните средства.

ІІІ. Променя чл. 11, т. 5 от Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в Община Велико Търново, както следва:

Чл. 11, т. 5 Поддържа връзка с Отдел „Социални услуги, програми и проекти” към Дирекция „Социални дейности и здравеопазване” и Център за социални услуги в Община Велико Търново, кметовете на кметства и кметски наместници, с Дирекция „Социално подпомагане” Община Велико Търново, с неправителствени организации, частни физически лица, фирми, фондации и др.;

ІV. Добавя нов чл. 17, ал. 1 и ал. 2 и нов чл. 18, ал. 1, т. 1 и т. 2, ал. 2, ал. 3 и ал. 4

Чл. 17, ал. 1 Социалните услуги, предоставяни в Клубовете на пенсионерите и инвалидите на територията на Община Велико Търново се извършват от:

община Велико Търново;

2. юридически лица по смисъла на ЗЮЛНЦ, регистрирани с обществено полезна дейност.

ал. 2 Социалните услуги могат да се предоставят и при съвместно участие въз основа на договор между общината и лицата по ал. 1, т. 2.

Чл. 18, ал. 1, т. 1 Клубовете на пенсионера и инвалида на територията на Община Велико Търново могат да бъдат предоставяни за ползване на трети лица, в т. ч. политически партии, извън посочените в чл. 6, ал. 2 от Наредбата, при заплащане на наемна цена в размер на 10.00 /десет/ лева на час /без ДДС/.

т.2 Отчетните документи се издават от Център за социални услуги в Община Велико Търново.

ал. 2 Събраните средства постъпват в бюджета на Община Велико Търново чрез Център за социални услуги в Община Велико Търново.

ал. 3 С размера на средствата по ал. 2 се увеличава бюджета на съответния Клуб на пенсионерите и инвалидите на територията на общината.

ал. 4 Уредниците на Клубовете на пенсионерите и инвалидите на територията на общината приемат Заявка за ползване на клубовете от трети лица и съставят график. Заявката се предоставя в Център за социални услуги в Община Велико Търново.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: молба с Вх. № 94 ПП 0 1883/ 14.12.2007 г. за отпускане на персонална пенсия, Вх. № 137/ 07.01.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 47

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА и чл. 7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Милена Тодорова Стоянова с ЕГН 9009191455, Диана Тодорова Стоянова с ЕГН 9308010656, Златина Тодорова Стоянова с ЕГН 9511030491, Теодора Тодорова Стоянова с ЕГН 0251120473, след представяне на служебна бележка за посещаване на учебно заведение.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: опрощаване на дължим данък от Асан Мехмедов Инджов Вх. № 182/ 14.01.2008 г.

Г-н Христов прочете становищата на ПК по ЗСД и на ПК по БФ, които не подкрепят предложението и подложи на гласуване предложението на двете ПК да не се опрощава дължимият данък. Предложението на двете ПК беше прието с 30 „за”, „ против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 48

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984г., във връзка с чл. 1, ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., Великотърновски Общински съвет

Дава мнение да не се опрощава дължимата сума в общ размер 238.75 лева на лицето Асан Мехмедов Инджов.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: извършване на спешен ремонт на медицинска апаратура в „МДОЗС – Велико Търново” Вх. № 126/ 21.12.2007 г.

Г-жа РОЗАЛИЯ КУЗМАНОВА: Принципно подкрепяме предложението тази сума от 20 000 лв. да бъде отпусната за този спешен ремонт, но по т. 2 от Решението имаме предложение за допълнение. Към записания текст на т. 2 да се добави: „като изискваме пълна спецификация на предвидените разходи за ремонт в 20-дневен срок от отпускане на средствата”.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на ОбА заедно с допълнението, предложено от ПК по ЗСД. Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 49

На основание чл.21 ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, т.3 от ЗОП, чл. 2 от НВМОП и чл.18, т.12 във връзка с чл.20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие на Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново за извършване на разход за спешен ремонт на ураниево хранилище на заряда и оптичната система на Телегаматерапевтичен апарат „ЛУЧ-1” за лечение на онкологично болни пациенти в „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр.Велико Търново със собствени средства на стойност - 20 000.00лв. без ДДС.

Задължава Управителя на „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД гр. Велико Търново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението, както и пълна спецификация на предвидените разходи, в двадесет дневен срок от отпускане на средствата.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: допълнение на Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества Вх. № 177/ 14.01.2008 г.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Предлагам внимателно да прочетем проекта за решение и съзнателно да го отхвърлим. Аргументите ми са, че в Наредбата, чл. 2, е записано, че Великотърновския ОбС упражнява правото на собственост в смесените дружества пряко, като е допълнено: „или чрез кмета на общината”. Ако приемем тези предложения, ние се отказваме пряко да упражняваме правото на собственост.

Вторият ми аргумент е, че така предложените промени водят дотам, че кметът ще знае, а ние няма да знаем. Къде пише, че кметът е длъжен да ни дава информацията, която е получил? Знаем ли кой представлява Общината в смесените дружества? По силата на тази поправка кметът, като представител на преобладаващата част на общите събрания, ще трябва да информира сам себе си. Единственият случай, в който друг човек е представител в общото събрание на дружество съм аз - като представител в общото събрание на ОП „Пазари” – В. Търново, и за цялата си дейност съм давал отчет както на кмета, така и на ПК по ИВСПИ. Във всички други общи събрания представител на Общината е кметът. Ако приемем това решение, ще дадем право кметът сам да информира себе си.

Затова аз предлагам да не приемаме тези промени и да вземем решение, с което задължаваме ПК по ИВСПИ да предложи промени в Наредбата за управление на собствеността върху общинската част от капитала на търговските дружества, защото там има неща, които трябва да се променят. Например: да се вкара един текст, че представителите на Общината в ТД не могат да делегират права на трети лица. В предходни години една голяма част от проблемите за управлението на частта в смесените дружества произтичаха и от това, че представителите в смесените дружества делегират права на трети лица, тъй като това е пропуснато в Наредбата. Давам този пример, за да се аргументирам, че не бива сега да приемаме тези промени на парче, защото те не дават възможност ние да се ползваме от информацията за актуалното състояние на ТД като ОбС. Нека да задължим ПК по ИВСПИ да огледа Наредбата, да се обсъди какви промени да се направят и да я приемем.

Правя предложение точката да бъде отложена.

Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: Въпросът е важен. Има препоръки на Сметната палата и ние трябва да се вгледаме в това, което тя казва. От друга страна са аргументите, които г-н Михов изложи. Тъй като той направи предложение за отлагане, аз искам да предложа, когато след 2 месеца ще гледаме проблемите на ТД и смесеното участие на Общината в ТД , да гледаме и този въпрос. Нека това отлагане да го пренасочим към заседанието през април.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Аз съм член на ПК по ИВСПИ. Там също станаха сериозни дебати и ПК по ИВСПИ взе решение да подкрепи предложението на ОбА. Аз гласувах със смесени чувства и не бях убеден, че гласувам правилно. След това се зарових в документите и в Наредбата, за която каза г-н Михов. Имам опит 14 год. като управител на ТД със 100 % държавно участие. В момента има даденост, няма време да чакаме до сесията през месец май.

Ако прочетем чл. 41, ОбС е принципалът. Естествено както всяко минстерство чрез своя министър упражнява правата на принципал върху управлението на ТД, така и ОбС чрез Кмета упражнява правата си. Какво ми прави впечатление? По това, което предлага Сметната палата, управителите само информират кмета на Общината, т.е. кметът не носи никаква отговорност по отношение тегленето на кредит, сключването на крупни сделки и сключването на договори за наемни отношения. Един управител винаги може да тегли 5 млн евро кредит, защото в този Правилник се казва как става ипотекирането на ДМА, които са собственост на Общината, но банките дават кредити и срещу добре сключен договор, срещу залог на материали, на готова продукция, така че се избягва възможността да се пита ОбС по отношение на ДМА, т.е. ОбС и Кметът не носят никаква отговорност, ако един управител тегли кредит и зароби дружеството, респективно неговия собственик. Що се отнася до понятието „крупна сделка” – какво значи то? Тези 12 ТД са толкова различни, с различен оборот, така че крупна сделка за един е едно, за друг е друго.

Аз предлагам докато стане промяната в Наредбата да приемем следното решение: „Управителите задължително искат съгласие от Кмета на Общината за решението”. Те не го информират, а искат съгласие, т.е. Кметът носи отговорност за сключени договори, за кредитите на дружеството и за осъществяването на крупни инвестиционни проекти. За да уточним какво значи крупен инвестиционен проект, предлагам да се сложи в скоби „над 5 % от ДМА”, т.е. ние не спираме работата на управителите. В момента те работят по старата методика: могат да сключват всякакви сделки, а Кметът е само информиран и не носи отговорност. С това решение ние го задължаваме да носи отговорност. Затова предлагам следното решение: сключването на договорите за кредити, сключването на крупни инвестиционни сделки – над 5 % от ДМА да става със съгласието на Кмета. Това е точка първа.

Точка втора е свързана с това, че съветите на директорите задължително искат съгласие от кмета на Общината по отношение на сключване на кредити, на крупни инвестиционни сделки.

Мисля, че в рамките на тези три месеца, когато вероятно ще се появи Наредбата, това е добро решение, за да могат да работят управителите на дружествата.

Г-н Христо Христов подложи на гласуване процедурното предложение на г-н Михов за отлагане на точката. Предложението беше прието с 26 „за”, 4 „против”, 1 „въздържал се”.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: (отр.вот) С вашето решение вие дадохте възможност на управителите до промяната на Наредбата да теглят кредити без ваше съгласие и това на кмета, да сключват крупни сделки без знанието на ОбС и на кмета.

Г-н ЙОРДАН ГРОЗДАНОВ: Искам да внеса малко яснота по въпроса. Виждам, че не всички са запознати. Този месец имаше проверка от страна на Сметната палата по отношение на 15 предписания, които тя дава за община В. Търново и които трябва да се приемат. Срокът за приемането им беше до 28 януари. Успяхме да удължим срока до 10 февруари. Именно затова искахме от това първо заседание да влязат тези промени, тъй като те са със задължителен характер за Общината. Те не са измислени от ОбА, нито от кмета. Исках да имате яснота точно по чл. 40 и ви призовавам в ПК тези неща да бъдат разгледани по-обстойно.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за дейността на търговските дружества със 100 % общинско участие за деветмесечието на 2007 г. Вх. № 127/ 21.12.2007 г.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Това е първото наше заседание, при което трябва да обсъждаме стопроцентовото участие в собствеността на ОП, затова смятам, че е необходимо тук да присъстват управителите на дружествата. Тъй като не ги познаваме, предлагам те да се представят, защото аз лично имам забележки към някои от тях за поднесената информация.

Г-н МИРОСЛАВ МАРИНОВ: Аз също имам предложение. Прави впечатление, че в отчета за 9-месечието са посочени цифри за ръста спрямо 9-месечието през миналата година. Съществува голяма възможност ние като общ. съветници да бъдем заблудени от реален спад или реален ръст. Предлагам да има разбивки в годишните задачи на ОП по тримесечия, тъй като отчетите се правят по тримесечия. При някои от тези предприятия може да има заложен спад в плановете, но ние нямаме представа дали този спад е заложен, или не. При други може да има заложен ръст, който не е изпълнен, но отчитайки ръст, влизаме в заблуда. Предложението ми е в отчетите за тримесечия да присъстват и плановите задачи, разбити по тримесечия.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Внимателно се запознах с материалите на 12-те ТД за деветте месеца. Тези ТД са много различни, нямат сходни дейности. Четири от тях се финансират по три начина, единият от тях е чрез дотации от държавата чрез Общината. Осем от тях са на пълна самостоятелна издръжка. Въпреки че периодът е междинен, в мен се пораждат много въпроси. Погледнато формално, отчита се печалба от 325 000 лв. Тази печалба се формира от всички дружества без едно, което е на загуба с 36 000 лв. Четирите дружества, които се субсидират от Общината, дават печалба над 200 000 лв., а останалите осем дружества дават печалба 120 000 лв.

Проблемът е откъде идва тази печалба. Всяка печалба, която не идва от основната дейност на дружеството, не е печалба. Печалбата трябва да се формира от основната дейност на ТД, а не от продажбата на ДМА. Две ТД дават печалба 1000 лв, други две дават печалба 2000 лв, едно 3000 лв., едно – 7000, едно 8000 лв, друго – 9000 лв. Печалбата се формира основно от нетърговски дружества, едното от което със субсидии от държавата, а другото – „Царевград Търнов”, дава най-сериозната печалба – 98 000 лв. Не може да се въртят 11 млн лв. и да даваш печалба, която не идва от основната производствена дейност, от порядъка на 325 000 лв. Т.е. част от дружествата имат социален ефект в интерес на Общината и на гражданите на В. Търново.

Какво друго прави впечатление? Вземете 30.09.2007 г. Към този момент моментните вземания на ТД са 700 000 лв, а моментните задължения на ТД са 2 200 000 лв, т.е. 1 500 000 лв. за деветте месеца те са „вътре”, те нямат оборотни пари. Не винаги в едно ТД най-важна е печалбата. Има 6 икономически коефициента: за рентабилност, за ликвидност, за финансова автономност, за обращаемост и т.н.

Какво прави впечатление? Имат ли тези ТД бизнес задачи? Кой дава такава задача? Дава я собственикът – т.е. Общината. На базата на тази задача се разработва бизнесплан или бизнеспроект. Има ли такъв план или проект? Никой не знае. В отчета се дава изпълнение за деветте месеца сравнено с миналата година. Но къде е сравнено с бизнес задачата и бизнес програмата на самия управител? Може да има, може да няма, но няма такава сравнимост.

Затова предлагам да приемем този отчет само за сведение, без да даваме оценка. Второто решение – в годишните отчети да има сравнителни таблици за резултатите спрямо утвърдените бизнес програми за 2007 г., ако има такива. Принципалът би трябвало да утвърди някаква бизнес програма на ТД. Трето решение: до края на февруари управителите на ТД да представят утвърдените си бизнеспрограми за 2008 г. в ПК по ИВСПИ. Четвърто: до края на април ПК по ИВСПИ да изслуша управителите по изпълнението на бизнес програмите за 2007 г., да докладват за обезпечеността на утвърдените бизнеспрограми. До края на април аз предлагам ПК по ИВСПИ да излезе с предложение за промяна на Наредбата за организация на работата на ТД със 100 % общинско участие.

Пето предложение за решение: заплатата на управителя на ТД трябва да бъде плаваща, но да не зависи от средната РЗ на дружеството, а от 6-те икономически показателя. Предлагам ПК по ИВСПИ да преразгледа нормативния документ относно формирането на РЗ на управителите.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Г-н Рашков, с решението по т. 1 ние приехме, че годишният отчет-анализ ще бъде не през май, а през април. Може би трябва да коригирате сроковете.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Съгласен съм – това, което предложих да е за май, да стане през април.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Има ли тук управители на дружества?

Г-н Христов помоли управителите на общинските дружества, които присъстват на заседанието, да се представят. Представиха се присъстващите г-н Йовков и г-н Марков.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Преди малко аз казах: когато обсъждаме такива въпроси, както и въпроси, касаещи определено кметство, населено място с кметски наместник, те задължително трябва да са тук. Какъв е смисълът от това да не знаем истината, да не можем да зададем въпрос и да не знаем какво става по случая.

Понеже инж. Марков е тук, ще кажа, че в информацията за „Благоустройство ЕООД” е записано следното: „вземания от клиенти и доставчици има следната структура” и е посочено тук: „други клиенти, вземания под 5000 лв – „Етраел ЕООД” – 12 000 лв. Постарах се и влязох във връзка с тази фирма. Оказа се, че тя изобщо не дължи пари на дружеството. Те не са дължали за цялата година. След това: „съдебни вземания”: „Дракос ЕООД” дължи 21 000 лв. Проверих и вземах от „Дракос” договор съгл. който той е освободен от задължения към дружеството на 01.01.200 г. Сега е 2008 г. Какви са тези 21 000 лв, които се водят 8 г., че се дължат от някого, а те не се дължат?

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Нашата група обстойно разгледа отчета и резултатите на дружествата. Наистина критиките, които отправиха колегите, са основателни в голямата си част. Искам да подчертая, че наистина има социален елемент. Притеснително е, че повечето от дружествата формират печалба от 3.00-3.50 лв на ден, а оборотните средства, ДМА са доста големи. Притеснително е също, че има голяма диференциация в работните заплати, която понякога е два пъти. Говорих с управителя на „Благоустройство”. Имахме вътрешна информация за две бетон пушки, от които се оказа, че само една е била на ремонт и то не за 2 г, а само за 1г и 8 месеца.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: В нашата група също разгледахме работата на общ. фирми и сме изненадани от изключително ниските резултати, затова аз подкрепям и г-н Рашков, и другите колеги, но ние взехме решение да направим сесия, на която по-подробно да разнищим въпроса. Предложението ми е малко по-подробно да се опишат приходите и разходите по елементи. И не да приемаме информация, а да приемаме отчет.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Ние днес приемаме информация за сведение. Всички предложения по тази информация ще се обсъдят от ПК, най-вече от ПК по ИВСПИ, и тези неща ще бъдат подготвени за 17 април.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението за решение по т. 7. Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 50

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон, чл. 17 и чл. 19 т.1 от НУУПСВОЧКТД, Великотърновски Общински съвет

Приема информация за резултатите от дейността на Търговските дружества за деветмесечието на 2007г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Конкурс за възлагане на управлението на „Областен диспансер за кожно – венерически заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД Вх. № 154/ 10.01.2008 г.

Г-н ЕВГЕНИ СТОЕВ: Едно предложение от ПК по ЗСД: за членове на Комисията за провеждане на конкурс за възлагане управлението на Областния диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар във В. Търново да бъдат включени: от БЛС – д-р Маргарита Йонова и от ПК по ЗСД – д-р Мавроди Калейнски.

Г-н ИВАН ИВАНОВ: Това е общинска фирма и аз не виждам как в нея може да има участие на БЛС. Нека да си управляваме нашите неща по начина, по който се полага, а не тук да избиват всякакви амбиции. Как някой отнякъде ще дойде да ни каже как да управляваме нашата фирма?

Г-н НАЙДЕНОВ: Предложението за провеждането на конкурса и състава на Комисията е направено по Наредбата. Ако тук се коментират закони за лечебни заведения и закони за управление на съответни дружества, никъде няма задължителна клауза да присъстват представители на БЛС. Това е административно управление на фирма, а що касае утвърждаването на това дали управителят има право на съответна лечебна и медицинска дейност, е въпрос на договора за управление.

Г-н МАВРОДИ КАЛЕЙНСКИ: Проблемът беше разискван в ПК по ЗСД, на която съм член, мога да ви кажа, че едно от императивните изисквания за кандидатстване на длъжност, която да бъде заемана от лекар, е заложено в Закона и трябва да се допълни към документите това, което е предложено-т.е. документ за актуално членство, т.нар. правоспособност и този лекар, който ще избираме, да не бъде със спрени лекарски права, т.е. той трябва да бъде активен член и затова е направено това предложение към документите.

Що се отнася до втората част, доколкото разбирам обструкцията е за това да бъде член на БЛС, иначе за това да бъде общ. съветник от ПК по ЗСД няма обструкция. Нашата идея беше такава: тъй като в Комисията влизат различни служители от ОбА, които нямат нищо общо със здравеопазването, помислихме, че това ще бъде една откритост в конкурсите за назначаване на директори на лечебни заведения в ОбА. Ако не се приеме, няма нищо лошо в това.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението за г-жа Маргарита Йонова. Предложението беше прието с 19 „за”, „против” няма, 8 „въздържали се”.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението за г-н Мавроди Калейнски. Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н Христов подложи на гласуване целия проект за решение, който беше приет с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 51

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, чл.4 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и чл.63, ал.1 от Закона за лечебните заведения и във връзка с Решение № 1557/12.10.2007 г. на ВТОбС, Великотърновски общински съвет

I. Обявява конкурс за управител на "Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар" ЕООД – Велико Търново, при следните условия:

1. Изисквания към кандидатите:

- Да притежават образователно - квалификационна степен „Магистър” по медицина;

- Да притежават специалност „Кожни и венерически болести”;

- Да притежават квалификация по здравен мениджмънт;

- Да имат най-малко 10 /десет/ години трудов стаж по специалността;

- Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;

2. Необходими документи:

- Документ за самоличност;

- Свидетелство за съдимост;

- Трудова автобиография;

- Диплом за завършено образование – „Магистър” по медицина;

- Диплом за специалност „Кожни и венерически болести”;

- Удостоверение за квалификация по здравен мениджмънт;

- Документ, удостоверяващ трудовия стаж;

- Документ за членство в Български лекарски съюз.

3. Място и срок на подаване на документите:

- Деловодство на Община Велико Търново до 17:30 часа на 35-тия календарен ден след публикацията на обявата на конкурса. Ако срокът изтича в неработен ден, крайната дата за подаване на документите да се счита първия работен ден след упоменатия.

4. Място и срок, в който може да се получи информация относно темите – предмет на събеседването:

- В сградата на Община Велико Търново – Отдел „Здравеопазване”, стая 216, телефон: 062/619 209 до изтичане срока за подаване на документите.

5. Дата, час и място на провеждане на конкурса:

- 1 /един/ ден след изтичане срока за подаване на документите от 11:00 часа в зала 302 на Община Велико Търново.

 

 ІІ. На основание чл.5 и чл.6 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, Великотърновски общински съвет определя Комисия за организиране и провеждане на конкурса в състав:

1. Председател – Заместник - кмет „Социални дейности и опазване на околната среда” ;

2. Секретар – представител на Отдел „Здравеопазване” към Община Велико Търново;

3. И Членове:

- Главен юрисконсулт на Община Велико Търново;

- Началник отдел „Здравеопазване” към Община Велико Търново;

- представител на Отдел "Общинска икономика" към Община Велико Търново;

- представител на Отдел „Човешки ресурси” към Община Велико Търново.

- представител на Регионален център по здравеопазване;

ІІІ. Възлага на Кмета на Общината да определи представителите на общинска администрация в Комисията за организиране и провеждане на конкурса за възлагане управлението на "Областен диспансер за кожно-венерически заболявания със стационар" ЕООД – Велико Търново.

IV. Определя представители в комисията за организиране и провеждане на конкурса:

- представител на Български лекарски съюз – д-р Маргарита Йонова

- представител на Великотърновски Общински съвет – д-р Мавроди Калейнски – член на постоянната комисия по „Здравеопазване и социални дейности”

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол относно отчет за работата на Общинска агенция за приватизация за 2007 г. Вх. № 192/ 16.01.2008 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Искам да кажа две-три неща, които според мен са най-важните. Въпреки че планът за приватизация за 2007 г. двукратно беше завишаван, годишното изпълнение е 117 %, което е едно добро преизпълнение. Вторият показател – разходите за приватизация, т.е. разходваното, за да се обслужва тази дейност, са 77 % от предвидените по плана. С по-малко разходи Общинската агенция и Надзорният съвет са постигнали по-големи приходи, което е критерий за ефективна работа. За пръв път тази година сумите от приходите по приватизация, които са отделени от ОбА за инвестиционни дейности, не са усвоени изцяло – само 84 % са усвоени, но това не се дължи на НС. НС е осигурил исканите приходи.

Искам да обърна внимание и върху Приложение 6 от отчета – свързано с следприватизационния контрол. В общинската приватизация се спазват строго законовата уредба и практиката да се извършва добър контрол.

През годината нивата, на които са реализирани търговете, са близки до определените начални цени. Общото ценово ниво е 105 % в сравнение с определените начални цени и това някои хора считат за недостатък. Аз мисля, че основните причини да са близки тези две числа са две: едната е, че вече продаваме само неатрактивни общински имоти, и втората е, че НС, Агенцията и ОбС определят такива цени, които са на горната граница на пазарните цени. Търговете, които се провеждат, са явни, защото такъв е законът. Тайни търгове не могат да се правят, могат да се правят конкурси, но процедурата е много сложна.

Общинската агенция и НС се стремят да противодействат на хората, които играят нечестно в търговете, като първо спазват много строго процедурите, разписани в Закона и в правилата, като прави високи депозити, за да затрудни некоректното участие в търгове. Може би ви е направило впечатление, че в графата „съдебно обжалване на решения на ОбС” за отчетения период нямаме нито едно решение за приватизация, което е съдебно обжалвано. Имаме една съдебна претенция от участник в търга, който игра некоректно в търга и Общинската агенция отказа да му върне депозита. Въпросът е в съда и сме уверени, че той ще присъди в наша полза това дело.

Спирам се на тези въпроси – за търговете и за ценовото ниво, защото това са важни въпроси и по повод изказаното в местната преса от колегата Богдан Ковачев, че общинската приватизация е неефективна, че търговете са нагласени и че надзорниците са в „топли връзки” с рекетьорите по търговете. Изглежда колегата Ковачев съди за другите по себе си, или е дал на пресата някои свои автобиографични бележки за дейността си като началник отдел ”Общинска собственост”, когато се прояви като идеолог и организатор на масови разпродажби с общинско имущество, които доведоха до обществено неодобрение, което се прехвърли и върху ОбС, и върху ОбА.

Предлагам да приемем отчета.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Ако г-н Стефанов разполага с доказателствен материал, нека да го изложи, където трябва, а не да напада по този начин. Не може общински съветник да обижда общински съветник от тази висока трибуна. Ако имате нещо, внесете го, където трябва, но не и да правите някакви хипотетични анализи и да налагате мнение. Не защитавам г-н Ковачев, искам въпросът да се постави принципно.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Аз не казах нищо обидно. Нека г-н Ковачев опровергае казаното. Той сам винаги е казвал, че цялото общинско имущество трябва да се продаде.

Предложението по т. 9 беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

В 11.15 часа г-н Христов обяви 15-минутна почивка.

 

РЕШЕНИЕ № 52

На основание чл.10, т.3 и чл.12,ал.8 от Правилника за дейността на ОбАП, НСПСК, Великотърновски Общинския съвет

Приема отчета за дейността на Общинската агенция за приватизация за изпълнение на годишния план за приватизация за периода от 1.01.2007 г. до 31.12.2007 година.

Одобрява представените отчети за паричните постъпления от приватизация и извършените разходи от приватизационните фондове в изпълнение на годишния план за приватизация за периода от 1.01.2007 г. до 31.12.2007 година,съгласно приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6.

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол относно включване в годишен план 2008 на общински нежилищни имоти Вх. № 193/ 16.01.2008 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Предложенето на НС касае три имота. Имаме становище на „Общинска собственост” от ОбА, както и предложение от кметския наместник. Предлагам да подкрепим проекта за решение.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 10:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов - за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов - за, Роза Мишева - за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев - за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов -за, Христо Христов -за, Розалия Кузманова - за, Евгени Стоев - за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров - за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов –за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 53

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА , чл. 3, ал.3,т.2 , чл.4, ал.2 и чл.32,ал.3 от ЗПСК, Великотърновски Общински съвет

1. Включва в годишния план за приватизация за 2008 г. и открива процедура за приватизация на общински нежилищни имоти ,представляващи: “УПИ V –“за производствени нужди” от кв.39 по плана на с.Ново село ,заедно с построени в него сгради /бивш обор,битова сграда и гараж /”, ”Незастроен УПИ VІ-57 от кв.6 по плана на с. Малки Чифлик ” и “УПИ І от кв. 15 по плана на с.Ялово, заедно с построена в него сграда / бивше училище / – собственост на Община Велико Търново .

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на имотите, сключването на договор за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност,за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Общинския съвет.

3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационните сделки за имотите по установения от закона ред и взетите решения от Общинския съвет.

4. Възлага на общинската администрация при изготвяне на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2008 г. към обектите с източник на финансиране от фонд "Приватизация – инвестиционен” да бъдат включени инфраструктурни обекти на територията на селата Ново село, Малки Чифлик и Ялово на стойност до 40 % от очакваните постъпления от продажбата на посочените в раздел І, т.1 на това решение общински нежилищни имоти.

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от Надзорния съвет за приватизация и следприватизационен контрол относно допълване на решения № 1348 и 1461 от 2007 г. Вх. № 194/ 16.01.2008 г.

 

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Става въпрос за три обекта извън В. Търново, които са предлагани на много търгове, но няма купувач. Искаме да съхраним все пак цената и да не е много ниска, като предлагаме не намаляване на цената, а възможност за разсрочено плащане. Предлагам да подкрепим предложението.

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов - за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов - за, Роза Мишева - за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев - за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов -за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов - за, Евгени Стоев - за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров - за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението по т. 11 беше прието с 31 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 54

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК ,чл.4, ал. 2 и чл. 32 ,ал. 3, т.1 от ЗПСК , чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 5 и чл. 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, Великотърновски общински съвет

Допълва т. 6 от решения №№1348/19.04.2007 г. и 1461/26.07.2007 г. , относно заплащането на договорената цена за обекти: “Застроен поземлен имот с построена в него сграда /бивше училище/ в околовръстен полигон на с. Шодековци, кметство Габровци”; “Незавършен обект на строителството – Разширение на детска градина, построен в УПИ VІ, кв. 50 по плана на гр. Килифарево”и “Застроен УПИ І от строителен квартал 40 по плана на с. Никюп, община В. Търново, заедно с построена в него масивна едноетажна сграда - бивша мандра”, със следния текст:

“Спечелилият търга може да заплати достигнатата на търга цена и на разсрочено плащане при следните условия : начална вноска – най-малко 50 на сто от достигнатата цена на търга; заплащане на остатъка в срок до 12 месеца от сключване на договора ;лихва върху неиздължената част в размер на ОЛП плюс 10 на сто; учредяване на договорна ипотека върху имота до окончателното му изплащане. Молбата за разсрочено плащане при посочените условия се подава от спечелилия търга в Общинската агенция за приватизация - ст. 419 на Общината до 17,30 часа в деня на търга”.

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от Надзорния съвет за приватизация и слеприватизационен контрол относно отписване на вземане по даден заем със средства от фонд „Инвестиции и дълготрайни активи” Вх. № 195/ 16.01.2008 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Това, което предлагаме, е чисто техническа операция. Това е ликвидирано с решение на съда, така че няма от кого да вземем. Ако сега не вземем това решение, счетоводно това ще стои там и може би след година НС пак ще предложи съгласие да бъде отписано. Предисторията е такава: по искане на управител на „Ятрус”, подкрепено от Кмета, ОбС е дал кредит от 18 000 долара. Сумите са необходими за подобряване производствената дейност на предприятието. Има погасителен план, обещания и гаранции за връщане на кредита, но той не е върнат, предприятието продължи да върви зле, като управителят беше сменен, а по-късно ОбС обяви дружеството в ликвидация. Дружеството е ликвидирано, дължимите към Общината 18 000 долара от тогавашното дружество са ликвидирани с един договор за цесия, подписан между ликвидатора и Кмета на Общината. С него други вземания на фирмата в ликвидация „Ятрус” се цесионират в полза на Общината, като тя ще си прихване сумите, които се дължат. Това не е станало, прокуратурата беше сезирана, но тя прецени, че няма наличие на престъпна дейност.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 12:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов - против, Румяна Брайнова - въздържал се, Георги Стефанов - за, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – въздържал се, Иван Иванов – въздържал се, Анета Маноилова – въздържал се, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – въздържал се, Хасан Хаджихасан – въздържал се, Хасан Палов – въздържал се, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Любенов – въздържал се, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов - за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – въздържал се, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров - за, Богдан Ковачев – против, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – въздържал се, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението по т. 12 не беше прието с 13 „за”, 4 „против”, 19 „въздържали се”.

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: относно предоставяне на общинско жилище на Мариета Андреева Петрова Вх. № 156/ 10.01.2008 г.

Г-н ГАНИ ПАНТИЛЕЕВ: Мога да ви кажа, че наистина положението на тази госпожа е доста лошо битово и по отношение на нейното състояние, причинено от психическия тормоз на съпруга й. Прецедент е ОбС да решава това, но моля да подкрепим това предложение, за да решим този сериозен проблем за нея и за детето й, което расте и има нужда от нормални условия на живот.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 13. Предложението беше прието с 35 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 55

На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 43, т.1 от Закона за общинската собственост и чл. 23, ал.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет

Дава съгласие Мариета Андреева Петрова да бъде включена под № 2 в списъка за 2008 г. на картотекираните за настаняване под наем в общински жилища.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: предоставяне на общинско жилище на Ирена и Пламен Русеви Вх. № 149/ 09.01.2008 г.

Г-н ГАНИ ПАНТИЛЕЕВ: Това предложение е направено от мен – да се даде общинско жилище на тризнаците, които се родиха в началото на октомври в гр. В. Търново. По този начин ние ще поощрим хората, които са затруднени да имат свои деца и ще направим така, че повече хора да отделят средства за това. Призовавам ви да сме съпричастни към радостта на сем. Русеви и да дадем възможност повече хора да изпитат такава радост.

Г-жа МИНА ИЛИЕВА: Искам да е ясно на всички в залата, че Комисията по картотекиране е разгледала документите на тези хора по т. 13 и т. 14. Те са редовни и хората са редовно картотекирани. Това, за което ние се обръщаме към ОбС, е те да влязат на първо и второ място в списъка на правоимащите.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 14:

Стефан Стоянов – за , Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов - за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов - за, Роза Мишева - за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев - за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов -за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов - за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев - за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров - за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението по т. 14 беше прието с 36 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 56

На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 43, т.1 от Закона за общинската собственост и чл. 23, ал.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет реши:

 

Пламен и Ирена Русеви да бъдат включени под № 1 в списъка за 2008 година на картотекираните за настаняване в общински жилища.

 

На Пламен и Ирена Русеви да бъде изплатена еднократна помощ в размер на 1200 лв. Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Велико Търново за 2008 година във Функция І “Общи държавни служби”, Местна дейност 122 “Общинска администрация”, Параграф 4214 “Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет”.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: определяне основна месечна наемна цена на общинските жилища за 2008 г. Вх. № 183/ 15.01.2008 г.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Като имам предвид, че този въпрос в момента се дискутира в почти всички ОбС, а и като се има предвид инфлацията за миналата година – 12.5 %, аз предлагам тази наемна цена да бъде 0.70 лв. на кв.м.

Г-н ИСМАИЛ ХАДЖИМУСТАФА: Предлагам да запазим старата цена, да не губим социалния ефект. Нека цените за продажба да се увеличат, а тези цени да запазим.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Ще се присъединя към по-голямата част. Нашата група ще подкрепи предложението на г-н Рашев. Ние сме за запазване на цената от 0.53 лв. на кв.м, като може би тези коефициенти, които сме приели при евентуална продажба на общински жилища, да се завишат.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението на ПК по ОС.

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов –против, Станислав Рашков –против, Мирко Робов -за, Румяна Брайнова - въздържал се, Георги Стефанов – въздържал се, Роза Мишева –против, Желка Денева – за, Драгни Драгнев – въздържал се, Иван Иванов – въздържал се, Анета Маноилова –за, Румен Димитров –против, Исмаил Хаджимустафа –против, Хасан Хаджихасан –против, Хасан Палов –против, Мавроди Калейнски –против, Ивайло Любенов –против, Пламен Цанев –против, Стефан Колев –против, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов - против, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – въздържал се, Любомира Попова - против, Тодор Тодоров - против, Йорданка Стефанова - против, Цветанка Недева - против, Пламен Петров - против, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – въздържал се, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Маринов – против.

Предложението беше отхвърлено с 7 „за”, 21 „против” и 7 „въздържали се”.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението на г-н Ст. Стоянов.

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев –за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков –против, Мирко Робов –въздържал се, Румяна Брайнова - въздържал се, Георги Стефанов –против, Роза Мишева –против, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев – въздържал се, Иван Иванов – въздържал се, Анета Маноилова –въздържал се, Румен Димитров –против, Исмаил Хаджимустафа –против, Хасан Хаджихасан –против, Хасан Палов –против, Мавроди Калейнски –против, Ивайло Любенов –против, Пламен Цанев –против, Стефан Колев –против, Иван Величков Иванов - против, Гани Пантилеев – против, Христо Христов - против, Розалия Кузманова – против, Евгени Стоев – въздържал се, Любомира Попова - против, Тодор Тодоров - против, Йорданка Стефанова - против, Цветанка Недева - против, Пламен Петров - против, Богдан Ковачев – против, Милен Михов – въздържал се, Николай Цонев – против, Пламен Легкоступ – против, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Маринов – против.

Предложението беше отхвърлено с 3 „за”, 24 „против” и 9 „въздържали се”.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението на г-н Рашев.

Стефан Стоянов – против , Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов – против, Станислав Рашков – за, Мирко Робов - за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов - за, Роза Мишева - за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев - за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова – въздържал се, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Христо Христов - за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев - за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров - за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, 3 „против” и 3 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 57

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 54, ал.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общински съвет

Определя за 2008 година основна месечна наемна цена за 1 кв.м. полезна площ на общинските жилища в размер на 0,53 лв.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: (отрицателен вот) Мисля, че направихме грешка. Преди малко споменах за инфлационния процес - материалите, с които се поддържат жилищата, поскъпнаха. Тук не е въпрос само да доказваме, че Общината е благоразположена към тези хора. Тези имоти имат нужда от поддръжка. Откъде ще вземем средства за поддръжка? Вдигна се минималната работна заплата и е нормално при това положение да се вдигне и наемът на 1 кв.м.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: определяне индекс за цените на общинските жилища Вх. № 184/ 15.01.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 16.

Стефан Стоянов – против , Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов –въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов - за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов - за, Роза Мишева - за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев - за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова –за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Хаджихасан – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов –за, Гани Пантилеев –за, Христо Христов - за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев - за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров - за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 32 „за”, 2 „против” и 1 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 58

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с т. 28, от Приложение № 1 към Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общински съвет

Определя индекс за увеличаване на цената на общинските жилища за продажба за 2008 година, както следва:

За гр. Велико Търново

- Първа зона 1,5

- Втора зона 1,5

- Трета зона 1,5

- Четвърта зона 1,5

- Пета зона 1,5

За гр. Килифарево, гр.Дебелец,

с.Ресен и с. Самоводене - 1,5.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: кандидатстване за финансиране по Оперативна програма „Устойчиво развитие” Вх. № 121/ 21.12.2007 г.

Г-н Христов прочете предложение, внесено от г-жа Стефка Танева:

„Точка 3 от проекта за решение: „Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания” да се чете „Изграждане на център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания”.

Г-н Христов подложи на гласуване проекта за решение заедно с допълнението, направено от г-жа Танева. Решението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 59

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет

Дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 „Социална инфраструктура” Схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” със следните проектни предложения:

„Реконструкция на отоплителна инсталация на музей „Учредително събрание”, Регионална библиотека „П. Р. Славейков” и археологически музей”;

„Ремонт на ОУ „Бачо Киро” – гр. Велико Търново”;

„Изграждане на Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания”

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: отмяна на Решение № 28/ 20.12.2007 г. Вх. № 198/ 17.01.2008 г.

Г-н Христов обясни, че при вземането на решението е допусната грешка – необходимо е мнозинство от 2/3 от гласувалите, затова е внесено предложение за отмяна на Решение 28 от 20.12.2007 г.

Предложението за отмяна на Решението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 60

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка чл.62а, ал. 3, т. 2 от Закона за устройство на територията, Великотърновски Общински съвет

Отменя Решение № 28 прието с протокол № 6 на 20.12.2007 година.

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: проект за частично изменение на ПУП кв.6, западна промишлена зона Вх. № 72/ 11.12.2007 г.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Апелирам към вас да не приемаме предложението, тъй като с предвидения ПУП се променя предназначението на зелени площи, което е забранено със ЗУТ.

Г-н ПЛАМЕН ЦАНЕВ: Искам да поясня нещо: тук не се отнема зелена площ. Касае се за един триъгълник от 70 кв.м. Това не е УПИ, защото то по Закон трябва да бъде 200 кв.м. Мястото е между два промишлени терена, които не стават за нищо друго освен да бъдат бунище. Това не е градска градина, а е в промишлената зона. По Закон може да се променя зелена територия за други нужди след обществено обсъждане (в предложената документация личи, че това е направено) и със съгласието на 2/3 от общинските съветници. Това е същият случай, за който отменихме предишно решение. Няма нищо незаконно, напротив, това ще създаде проблем на един инвеститор. С това решение ние бихме помогнали това място да се благоустрои. Призовавам всички общ. съветници да подкрепят това предложение, което е в интерес на жителите на Общината.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Аз разбирам целесъобразността на това, което арх. Цанев каза, но ние не можем да вземем незаконосъобразно решение (цитира чл. 42 от ЗУТ).

Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: По време на предизборната кампания обвинявахме ОбА, че нямаме достатъчно зелени градини, детски площадки, предлагахме да се направят нови градинки, площадки. Сега сме свидетели на това, което противоречи на предизборните обещания на някои политически партии. Моля ви да не подкрепим тази точка.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Аз винаги съм била за опазване на зелените площи и на озеленяването на В. Търново, но смятам, че в момента не бива да се упражняваме в такава пристрастност по този случай, защото това има друга стойност и тя е и целесъобразна, и законосъобразна. Целесъобразна е, защото от двете страни на тази улица, която не е реализирана, собственикът е един и същ и той иска да се окрупни имотът, за да може да реализира едно строителство по модерните технологии. Целесъобразно е собственикът да си присъедини тази територия, за да може да реализира своите интереси за изграждане на промишлената сграда. По време на предизборната кампания всички ние, освен че говорехме за опазване на зелените площи, говорехме и за подкрепа на бизнеса във В. Търново. Кое да изберем от двете сега? Целесъобразно е да се обединят тези две територии.

А защо е законосъобразно? Защото процедурата по обединяването на парцелите е започнала през 2006 г., а когато една процедура е почнала преди да се изменят законите, тя се довършва по реда, който е съществувала, когато е започнала. Нищо няма да накърни екологията на В. Търново с това, че 70 кв.м решават геометричната форма на парцела, с който може да се реализира строителството, което собствениците искат да направят. Няма нищо, което трябва да бъде абсолютизирано, а нещата трябва да се разглеждат в тяхната конкретика.

Г-н ИВАЙЛО ИВАНОВ: Човекът, който иска тези 70 кв.м, е направил зелена площ пред офиса си от 300 кв.м. Не виждам защо трябва да спорим сега за 70 кв.м и да не може той да реализира една сериозна инвестиция в бъдеще. Наскоро бяхме свидетели на откриването на новата фабрика на „Мегапорт”, която е през пътя оттатък, което доказва, че на този човек не му стига теренът, а сега започва да прави разходи. Човекът е принуден да търси друг парцел, защото не може да си окрупни парцела. Мисля, че е целесъобразно да подкрепим това като разумни хора.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 19:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев –против, Петьо Атанасов –въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов - против, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов – въздържал се, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева –за, Драгни Драгнев - за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова –за, Румен Димитров – за, Хасан Хаджихасан – против, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Христо Христов - против, Розалия Кузманова – въздържал се, Евгени Стоев – въздържал се, Любомира Попова - против, Тодор Тодоров - против, Йорданка Стефанова - против, Цветанка Недева - против, Пламен Петров - против, Богдан Ковачев – въздържал се, Милен Михов –против, Николай Цонев – против, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше прието с 10 „за”, 11 „против” и 12 „въздържали се”.

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: промени в Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Вх. № 188/ 15.01.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 20. Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 61

На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Утвърждава следните промени в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

 

Текстът на чл. 44 ал. 1 добива следния вид: “Продажба на недвижим имот частна общинска собственост може да се извърши чрез конкурс след решение на общинския съвет, по предложение на Българската агенция за инвестиции, на инвеститор, получил сертификат за инвестиция от първи клас.”

Текстът на чл. 98 ал. 3 добива следния вид: “Когато търгът е насрочен отново поради неявяване на кандидати, органът, който го провежда може да намали началната тръжна цена с не повече от 40 на сто, при следните условия:

т.1. Когато търгът е насрочван най-малко два пъти на начална тръжна цена и на него не са се явили кандидати, цената на имота може да бъде намалена с 20 на сто;

т.2. Ако търгът е обявен най-малко два пъти на намалената цена и той отново не бъде проведен поради липса на кандидати, цената на имота може да бъде намалена с още 20 на сто.”

3. Текстът на чл. 106 ал.3 добива следния вид: “Когато конкурсът е насрочен отново поради неявяване на кандидати, органът, който го провежда може да намали началната конкурсна цена с не повече от 40 на сто, при следните условия:

т.1. Когато конкурсът е насрочван най-малко два пъти на начална конкурсна цена и на него не са се явили кандидати, цената на имота може да бъде намалена с 20 на сто;

т.2. Ако конкурсът е обявен най-малко два пъти на намалената цена и той отново не бъде проведен поради липса на кандидати, цената на имота може да бъде намалена с още 20 на сто”

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: учредяване право на строеж Вх. № 176/ 14.01.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 21:

Стефан Стоянов – за , Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов - за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов - за, Роза Мишева - за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев - за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов -за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов - за, Евгени Стоев - за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението по т. 21 беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 62

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.62 ал.1 от Закона за енергетиката, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж без търг и конкурс върху общинска земя – УПИ Х /урегулиран поземлен имот десет римско/ от строителен квартал 360 /триста и шестдесет/ по плана на гр.Велико Търново за изграждане на трафопост /БКТП/ със застроена площ от 40,18 /четиридесет цяло и осемнадесет стотни/ кв.м. в полза на “EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД , Регионален център - Горна Оряховица.

Утвърждава експертната оценка за учредяване право на строеж върху общински имот – УПИ Х от строителен квартал 360 по плана на гр.Велико Търново, изготвена от лицензиран оценител “Инвестстрой - 92” ЕООД в размер на 3 900/три хиляди и деветстотин/ лева.

Преди сключване на договора за учредяване право на строеж върху общинска земя ,“EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ “ АД, Регионален център - Горна Оряховица, следва да заплати сумата в размер 3900 /три хиляди и деветстотин/ лева по сметка на Община Велико Търново - BG 43 SOMB 9130 84 24761244 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД – ФЦ Велико Търново КОД 44 59 00,

BIC КОД SOMBBGSF, 2% режийни разноски в размер на 78,00 / седемдесет и осем / лева по сметка на Община Велико Търново BG 36 SOMB 9130 31 24758000 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД – ФЦ Велико Търново, 2% местен данък в размер на 78,00 /седемдесет и осем/лева по сметка на Община Велико Търново BG 43 SOMB 9130 84 24761244 “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД – ФЦ Велико Търново, както и 108 /сто и осем/ лева стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC KOД SOMBBGSF

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички действия по учредяване право на строеж в съответствие с изискванията на глава V от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като всички разходи по учредяване правото на строеж са за сметка на “EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център - Горна Оряховица.

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: учредяване право на строеж кв. 28 за изграждане трафопост Вх. № 174/ 14.01.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 22:

Стефан Стоянов – за , Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов - за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов - за, Роза Мишева - за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев - за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов -за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов - за, Евгени Стоев - за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението по т. 22 беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 63

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.62 ал.1 от Закона за енергетиката, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж без търг и конкурс върху общинска земя – УПИ VІІІ /урегулиран поземлен имот осем римско/ от строителен квартал 28 /двадесет и осем/ по плана на гр. Велико Търново, за изграждане на трафопост /БКТП/ със застроена площ от 58,24 /петдесет и осем цяло и двадесет и четири/ кв.м. в полза на “EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД , Регионален център - Горна Оряховица.

Утвърждава експертната оценка за учредяване право на строеж върху общински имот – УПИ VІІІ от строителен квартал 28 по плана на гр. Велико Търново, изготвена от лицензиран оценител “Инвестстрой - 92” ЕООД в размер на 11 823 /единадесет хиляди осемстотин двадесет и три / лева.

Преди сключване на договора за учредяване право на строеж върху общинска земя,“EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център - Горна Оряховица следва да заплати сума в размер 11 823 / единадест хиляди осемстотин двадесет и три / лева по сметка на Община Велико Търново - BG 43 SOMB 9130 84 24761244 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД – ФЦ Велико Търново КОД 44 59 00 ,BIC КОД SOMBBGSF, 2% режийни разноски в размер на 236,46 лева/ двеста тридесет и шест лева четиридесет и шест стотинки /по сметка на Община Велико Търново BG 36 SOMB 9130 31 24758000 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД – ФЦ Велико Търново , 2% местен данък в размер на 236,46 лева / двеста тридесет и шест лева четиридесет и шест стотинки/ по сметка на Община Велико Търново BG 43 SOMB 9130 84 24761244 при “ОБЩИНСКА БАНКА “ АД – ФЦ Велико Търново, както и 108 /сто и осем/ лева стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC KOД SOMBBGSF

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички действия по учредяване право на строеж в съответствие с изискванията на глава V от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като всички разходи по учредяване правото на строеж са за сметка на “EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ “ АД, Регионален център - Горна Оряховица.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Предлагам да удължим заседанието с не повече от 1 час.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Стефанов. Предложението беше прието с 22 „за”, 4 „против” и 3 „въздържали се”.

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: учредяване право на строеж кв. 51 за изграждане трафопост с. Велчево Вх. № 173/ 14.01.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 23.

Стефан Стоянов – за , Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов - за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов - за, Роза Мишева - за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев - за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – въздържал се, Мавроди Калейнски - за, Ивайло Любенов -за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов -за, Гани Пантилеев – за, Христо Христов - за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев - за, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението по т. 23 беше прието с 30 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 64

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.62 ал.1 от Закона за енергетиката, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж без търг и конкурс върху общинска земя – УПИ ХVІІ / урегулиран поземлен имот осем римско/ от строителен квартал 51 /петдесет и едно / по плана на с. Велчево община Велико Търново за изграждане на трафопост /БКТП/ със застроена площ от 27,70 /двадесет и седем цяло и седемдесет стотни/ кв.м. в полза на “EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център - Горна Оряховица.

Утвърждава експертната оценка за учредяване право на строеж върху общински имот – УПИ ХVІІ от строителен квартал 51 по плана на с.Велчево Община Велико Търново, изготвена от лицензиран оценител “Инвестстрой - 92” ЕООД в размер на 166,00 /сто шестдесет и шест/ лева.

Преди сключване на договора за учредяване право на строеж върху общинска земя, “EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център - Горна Оряховица следва да заплати сума в размер 166,00 /сто шестдесет и шест/ лева по сметка на Община Велико Търново - BG 43 SOMB 9130 84 24761244 при “ОБЩИНСКА БАНКА “ АД – ФЦ Велико Търново КОД 44 59 00 ,BIC КОД SOMBBGSF, 2% режийни разноски в размер на 3,32 лева /три лева тридесет и две стотинки/по сметка на Община Велико Търново BG 36 SOMB 9130 31 24758000 при “ОБЩИНСКА БАНКА “ АД – ФЦ Велико Търново, 2% местен данък в размер на 3,32 лева /три лева тридесет и две стотинки/ по сметка на Община Велико Търново BG 43 SOMB 9130 84 24761244 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД – ФЦ Велико Търново , както и 108 / сто и осем / лева стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново с/ка BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC KOД SOMBBGSF

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички действия по учредяване право на строеж в съответствие с изискванията на глава V от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като всички разходи по учредяване правото на строеж са за сметка на “EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център - Горна Оряховица.

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: прекратяване на съсобственост върху недвижим имот кв. 26, с. Момин сбор Вх. № 170/ 14.01.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 24:

Стефан Стоянов – въздържал се , Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов - за, Роза Мишева - за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев - за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова - за, Румен Димитров – въздържал се, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Любенов – въздържал се, Пламен Цанев – въздържал се, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов - за, Гани Пантилеев – въздържал се, Христо Христов – въздържал се, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – въздържал се, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров – за, Милен Михов – въздържал се, Камен Алексиев – въздържал се.

Предложението беше отхвърлено със 17 „за”, „против” няма, 12 „въздържали се”.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: прекратяване на съсобственост върху недвижим имот кв. 545, гр. Велико Търново Вх. № 171/ 14.01.2008 г.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Предлагам да отложим гласуването по тази точка. Към предложението е приложен нотариален акт на същия собственик, но за друг имот. В момента нямаме идентифицирана собственост по това предложение.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Тодоров. Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: прекратяване на съсобственост чрез продажба кв. 13, с. Леденик Вх. № 172/ 14.01.2008 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 26:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков –за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов - за, Роза Мишева - за, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев - за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова – въздържал се, Румен Димитров –за, Мавроди Калейнски –за, Ивайло Любенов –за, Пламен Цанев –за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов - против, Гани Пантилеев – против, Христо Христов –за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – въздържал се, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров – за, Милен Михов – въздържал се, Камен Алексиев –за.

Предложението беше прието с 21 „за”, 2 „против”, 5 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 65

На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да се прекрати съсобствеността чрез продажба на общински имот с площ от 50 / петдесет / кв.м., представляващ 50/660 идеални части от незастроен урегулиран поземлен имот УПИ І-845 /едно римско – осемстотин четиридесет и пет арабско/ от строителен квартал 13 /тринадесет/ по плана на с. Леденик,актуван с АОС №4246/12.07.2007 г., от Игнат Петров Игнатов от гр. Велико Търново, ул.” Сава Муткуров №5.

На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, и чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да се прекрати съсобствеността чрез продажба на общински имот с площ от 250 / двеста и петдесет / кв.м., представляващ 250/630 идеални части от не застроен урегулиран поземлен имот УПИ ІІ-845 / две римско – осемстотин четиридесет и пет арабско / от строителен квартал 13 / тринадесет / по плана на с. Леденик актуван с АОС №4247/13.07.2007 г., от Игнат Петров Игнатов от гр. Велико Търново, ул.”Сава Муткуров „ №5.

Утвърждава експертната оценка на част от УПИ І- 845 от строителен квартал 13 по плана на с.Леденик, с площ от 50 кв.м , изготвена от лицензиран оценител, в размер на 350 /триста и петдесет/ лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при Общинска банка АД клон Велико Търново. Молителят следва да заплати и следните дължими суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски, в размер на 7,00 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG 36 SОMB 9130 31 24758000 при Общинска банка АД клон Велико Търново; 2% местен данък в размер на 7,00 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при Общинска банка АД клон Велико Търново, както и стойността на експертната оценка на имота по сметка на Община Велико Търново .

Утвърждава експертната оценка на част от УПИ ІІ - 845 от строителен квартал 13 по плана на с. Леденик, с площ от 250 кв.м, изготвена от лицензиран оценител, в размер на 1 750 /хиляда седемстотин и петдесет/ лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при Общинска банка АД клон Велико Търново. Молителят следва да заплати и следните дължими суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски, в размер на 35,00 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG 36 SОMB 9130 31 24758000 при Общинска банка АД клон Велико Търново; 2% местен данък в размер на 35,00 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при Общинска банка АД клон Велико Търново; стойност на експертната оценка в размер на 60 лева по сметка на Община на Велико Търново.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността, като всички разходи по сделката бъдат заплатени от молителя .

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: прекратяване на съсобственост чрез продажба кв. 31, с. Велчево Вх. № 175/ 14.01.2008 г.

КМЕТСКИЯТ НАМЕСТНИК НА с. ВЕЛЧЕВО: Подкрепям предложението. Дал съм и писмено становище. Това е бившият магазин за авточасти в центъра на с. Велчево. Няма проблеми да се оформят границите.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 27:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов –за, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов - за, Роза Мишева - за, Желка Денева –за, Драгни Драгнев - за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова –за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – въздържал се, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Любенов – въздържал се, Пламен Цанев – против, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев –въздържал се, Христо Христов –за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – въздържал се, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров –въздържал се, Милен Михов – въздържал се, Камен Алексиев –за.

Предложението беше отхвърлено с 15 „за”, 1 „против”, 14 „въздържали се”.

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: прекратяване на съсобственост чрез замяна кв. 30, с. Беляковец Вх. № 185/ 15.01.2008 г.

Г-жа АЛБЕНА БЕРЕНСКА – с. Беляковец: Аз подкрепям молбата на Адриана Спасова. От документите се вижда,че става въпрос за прекратяване на съсобственост с Общината чрез замяна, като молителите ще си доплатят сумата, която лицензираният изпълнител е дал.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Излизам от тази точка, за да кажа нещо по предишните точки. Моите впечатления са, че не всички колеги са разгледали достатъчно добре материалите. Има един страх, когато казваме, че общинска собственост отива някъде. Но ако разгледате материалите, ще видите, че това е прилагане на регулационни планове, като някои от тях са правени през 1935 г, други през 1983 г., други в 1987 г. – в един период, в който не е имало замисъл, за какъвто сега си мислят някои. Това е изпълнение на регулационни планове, като при урегулиране на улиците на тези селища към определени имоти има предаваеми места и независимо колко е квадратурата на тези предаваеми места, тези планове са влезли в сила и те трябва да се приложат по инициатива на собствениците на тези имоти. Ако плановете не се приложат, значи ние трябва да вземем решения, с които да променим тези планове и да направим друга регулация, в която собствеността да си остане на частното лице, а тази, която му е предаваема по този план, действал 60-70 г., да си остане като отделен парцел или някаква друга конфигурация на общинската собственост. Затова казвам, че веднъж се гласува с „да”, веднъж „против” и мисля,че не всички бяха разбрали смисъла на всичко това.

Г-н Христов подложи на поименно гласуване предложението по т. 28:

Стефан Стоянов –за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков –въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова - за, Георги Стефанов - за, Роза Мишева - за, Желка Денева – въздържал се, Драгни Драгнев - за, Иван Иванов - за, Анета Маноилова –за, Румен Димитров –за, Исмаил Хаджимустафа – за, Мавроди Калейнски –за, Ивайло Любенов –за, Пламен Цанев –за, Стефан Колев –за, Иван Величков Иванов -за, Гани Пантилеев –за,Христо Христов –за, Розалия Кузманова – за, Евгени Стоев – въздържал се, Любомира Попова - за, Тодор Тодоров - за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов –за, Пламен Легкоступ – въздържал се, Камен Алексиев –за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 5 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 66

На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.4 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.4 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие да се прекрати съсобствеността чрез замяна на общинско място с площ от 20 /двадесет/ кв.м., попадащо в урегулиран поземлен имот УПИ V-302,303 / пет римско - триста и две, триста и три арабско / от строителен квартал 30 /тридесет/ по плана на с. Беляковец, актуван с АОС № 4346/ 11.09.2007 г.,срещу 10 кв.м. от ПИ, собственост на Адриана Спасова Цветкова попадащи в улица с ОКОК № 183-184 .

Утвърждава експертната оценка на част от общинско място пропадащо в УПИ V-302,303 от строителен квартал 30 по плана на с. Беляковец, с площ от 20 кв.м , изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой 92 „ ЕООД в размер на 320 / триста и двадесет / лева без начислен ДДС.

Утвърждава експертната оценка на 10 кв.м. попадащи в улица с ОКОК №№ 183-184 по плана на с.Беляковец , изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой 92„ ЕООД в размер на 160,00 /сто и шестдесет/ лева без начислен ДДС . Разликата в стойността двата имота след начисляване на дължимия ДДС следва да бъде заплатена от Адриана Спасова Цветкова по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при Общинска банка АД клон Велико Търново. Молителката да заплати и следните дължими суми: 2% режийни разноски върху по-високата стойност , в размер на 6,40 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG 36 SОMB 9130 31 24758000 при Общинска банка АД клон Велико Търново; 2% местен данък върху по-високата стойност в размер на 6,40 лв. стойност по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при Общинска банка АД клон Велико Търново, както и стойността на експертната оценка на имота по сметка на Община Велико Търново .

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността, като всички разходи по сделката бъдат заплатени от молителя.

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: таен търг за продажба на недвижим имот кв. 50, с. Беляковец Вх. № 186/ 15.01.2008 г.

Г-жа АЛБЕНА БЕРЕНСКА: Това е молба на семейство, което идва в селото, подадоха молба за закупуване и са готови да участват в търга.

Г-н ГАНИ ПАНТИЛЕЕВ: Предлагам точката да отпадне с мотиви, че на следваща сесия ще разглеждаме бюджета за 2008 г. Нека първо да видим бюджета на Общината и ако е необходимо да гласуваме това предложение. Второ, преди малко председателят на НС се изказа, че във В. Търново имоти вече трудно се продават, защото са неатрактивни. Този имот е атрактивен, цената е висока и ако трябва, да мине през НС по приватизация.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението за отлагане на т. 29. Предложението беше прието с 29 „за”, 4 „против” и 2 „въздържали се”.

 

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет от д-р Румен Рашев за извършените разходи за командировки в страната и чужбина за периода 08.11.2007 г. – 12.12.2007 г. в размер на 216, 60 лв. Вх. № 102/ 14.12.2007 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 30 „за”, 3 „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 67

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Наредбата за командировките, Великотърновски Общински съвет

Одобрява разхода за извършените командировки от д-р Румен Георгиев Рашев – Кмет на Община Велико Търново за периода 08.11.2007 г.- 12.12.2007 г. в размер на 216,60 лв.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ (отр.вот): По принцип не сме против одобряването на подобни разходи, но не сме съгласни с материала, който ни е даден. Пише „отчет” и няма никакъв отчет, написана е само една сума. Затова нашата Група гласувахме „против”.

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от проф. дпн Пламен Легкоступ относно извършване на ритуали в църквата „Св. 40 мъченици” Вх. № 180/ 17.01.2008 г.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Предложението беше обсъдено в ПК по култура. То беше предизвикано от случилото се в края на миналата година в този свещен за гр. В. Търново храм. Ето защо аз направих това предложение и смятам, че ние, като общински съветници на В. Търново, а не общ. съветници на Министерството на културата или на Светия синод, трябва да излезем с нашата категорична позиция по това какво може и какво не може да се прави в този храм. Предлагам да се обединим около позицията, която сега ще ви прочета накратко:

Позиция на съветниците от ОбС гр. В. Търново:

Във връзка с проведения на 18.12.2007 г. ритуал по сключване на църковен брак в храма „Св. 40 мъченици” общинските съветници от различни политически сили и граждански организации във В. Търново заявяват своята категорична позиция против нерегламентираното използване на националната светиня за частни обреди и ритуали.” Това е текстът, който предлагам да приемем.

Г-жа МАРИАНА КОСТАДИНОВА: Позволете ми първо да ви поздравя с избирането ви като общински съветници в ОбС – В. Търново, да ви пожелая спорна работа и много успехи. Същевременно искам да взема отношение и към поставения въпрос, да изразя и своето мнение като гражданин на В. Търново. Какво решение ще вземем днес, няма значение. Знаете, че това е църквата, която е може би единственият паметник на държавността в България. Знам какви чувства и колко мъки преживяхме, докато я съградим. Църквата е с особен статут – тя нито е църква, нито е паметник на културата, какъвто е напр. РИМ. Тя е с особен статут и под това са се подписали Светия синод и Историческият музей. Според това споразумение тя трябва да се използва като храм на три дати в годината. За съжаление, един държавен чиновник – Божидар Димитров, разрешава по телефона църквата да се използва за сключване на брак. На мен ми се ще ние, като великотърновци, да имаме гражданска позиция и тя да бъде чута най-вече в София. Действително има решение на МС, Министърът на културата е забранил да се правят такива тържества, но тази забрана я имаше и преди. Фактът, че един държавен чиновник си позволява да разреши венчавка или каквото и да било в една държавна светиня е много притеснителен.

Това ваше решение ще даде възможност да се постави парламентарно питане защо един държавен чиновник си позволява такива своеволия. Ние, като великотърновци, като хора, които осъзнават колко са ценни културно-историческите паметници, които имаме, какви приходи идват от тях и колко мултиплицирано може да се работи с тези паметници, е най-добре да имаме такова решение. Бих желала да ви предложа да се разгледа статута и на Царевец, защото и там започнаха да се правят сватби. Аз се интересувах – нито на Акропола, нито на Хеопсовата пирамида се правят сватби.

Г-н МИРКО РОБОВ: Няма как да не се присъединя към вашите думи, г-жо Костадинова, както и към констатациите в предложението на проф. Легкоступ – това е един грозен пример – експлоатацията на църквата „Св. 40 мъченици”, и не само с този паметник, но и за други паметници във В. Търново ние трябва да проявяваме подобна нетърпимост. Разбира се, такива неща не бива да рецидивират в бъдеще. От друга страна, искам да посоча, че тази църква от 2 .г. е един от добрите примери на социализация на един такъв паметник с общонационално значение. Неговият статут не се измерва само със споразумението между НИМ и Св. Синод, той е разписан от историята. Това е национална светиня. Социализацията на един такъв паметник има много компоненти. Сватби се правят в експозиционната площ на Блок № 3 на НИМ, пресконференции се дават между експонатите на НИМ. Така че ние ще видим форми на социализация не само във връзка със „Св. 40 мъченици”, а и с други паметници.

Има такива гласове да се оспорва експлоатацията на паметници, в които държавата инвестира. В момента държавата е най-големият инвеститор на културно-историческото наследство – нещо, което Общината не може да си позволи. Примерът е Трапезица, където се вкарват пари за 20 г. напред и този, който инвестира, естествено ще има претенцията да ги експлоатира в бъдеще. Оттук насетне не трябва да обслужваме повика на някои специалисти, на някои заинтересовани институции в този град за оспорване формите, начините на експлоатация на паметници, в които инвестира държавата в лицето на Министерството на културата. Това са притесненията ми и това не бих поощрявал в бъдеще.

Присъединявам се към изложеното от г-жа Костадинова и от проф. Легкоступ.

Г-жа МАРИАНА КОСТАДИНОВА: Това, че софиянци са дали НИМ някакви хора да ядат и да пият там, не означава, че ние, като великотърновци, одобряваме това или не го одобряваме. Лично за мен въпросът е докъде ние можем да даваме подобно нещо. Защото всички държави, които имат доста по-богато културно-историческо наследство, не биха оставили една църква 45 г. да не бъде реставрирана. Второ, държавата наистина има тази грижа, тя е длъжна да опазва своето КИН. Тук става въпрос за закононарушение и ние, като граждани на В. Търново, като общественици, задължително трябва да алармираме, че се нарушава Законът и това става в нашия град, и трето, това става с един от най-великите паметници на нашата държавност. А дали трябва да се социализираме – на мен ми се струва, че основната дейност на един исторически обект е той да бъде показван с неговата история и с това, което можем да научим и пряко да си направим изводите и да се поучим от тази история.

За мен случилото се е грозна постъпка, нещо недопустимо за нас, като великотърновци.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Нека да не спорим дали църквата е държавна, дали е символ, тя е божествен храм. Затова предлагам да спрем дебата. Мисля, че проф. Легкоступ е направил един разумен текст и нека да го гласуваме. Ние сме в правото си да заявяваме своето мнение като общински съветници.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 31. Предложението беше прието с 36 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 68

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет приема следната позиция

„Във връзка с проведения на 18.12.2007 година ритуал по сключване на църковен брак в храма „Свети 40 мъченици”, общинските съветници от различните политически сили и граждански организации във Велико Търново заявяват своята категорична позиция против нерегламентираното използване на националната светиня за частни обреди и ритуали ”

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Изслушване на управителите на „Топлофикация АД” и на „Раховец газ АД”.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Предлагам да отложим тази точка и да я включим в следващото заседание на 7 февруари и официално да поканим двамата управители да дойдат.

Г-н ДРАГНИ ДРАГНЕВ: Аз лично не виждам смисъл от отлагане. Днес или ще има изслушване и дебат, или няма да има. Сигурно до няколко дни топлоснабдяването ще бъде възстановено. Въпросът беше да изслушаме информация, да разберем причините за проблема и още по-важно: управляващите двете дружества да знаят, че не може да се създава такъв проблем за хиляди хора, за десетки институции през зимата. За това става дума. Мисля, че трябва да бъде въпрос на чест управители на дружества да застават на тази трибуна и да се отчитат.

Аз имам конкретен въпрос към г-н Председателя: поканени ли са управителите на двете дружества?

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Не са поканени двамата управители. Г-н Рашков каза тук, че топлоснабдяването е било възстановено, което означава, че проблемът е решен. Но както предложи и г-н Легкоступ, ще ги поканим тук за 7 февруари. Нека да имат време да се подготвят и да ни отговорят на въпросите.

Г- н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Мисля, че този въпрос правилно беше поставен на вниманието на ОбС. Мисля си, че благодарение на това реакцията беше толкова бърза и подкрепям идеята, когато има проблеми, да каним всички, които имат отношение към гражданите на В. Търново, да се отчитат. Наистина не виждам смисъл днес да има дебат, но подкрепям предложението да отложим точката за 7 февруари.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението за отлагане на т. 32. Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 6 „въздържали се”.

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна в състава на постоянните комисии.

Изказвания не бяха направени.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението по т. 33. Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 69

На основание чл. 21, ал.1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Великотърновски Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Великотърновски Общински съвет реши

Г-н Николай Станчев Цонев да излезе от състава на ПК по ИВСПИ и да бъде заменен от г-н Милен Василев МИХОВ

Г-н Милен Василев Михов да излезе от състава на ПК по ККИНВИП и да бъде заменен от г-н Николай Станчев Цонев.

ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: приемане на Статут на академична награда на Община Велико Търново за НВУ „Васил Левски” Вх. № 29/28.11.2007 г.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Две неща привличат вниманието. Така написаният Статутът буквално дублира Статута на академичната награда за ВТУ и това означава, че ще имаме два документа с едно и също заглавие за две награди. Член 1 буквално повтаря текста от предишния документ.

Аз предлагам редакция на заглавието и на чл. 1: „Наградата се присъжда с цел стимулирането и подпомагането на млади офицери и специалисти, възпитаници на НВУ”.

Второ: предлагам да запишем „Статут на наградата „Трети март” на община В. Търново” и се знае, че тя се дава на отличника на НВУ. Аргументите ми за това: Именно на 3 март в Санстефанския договор е записано, че столица на България е В. Търново и именно на Великотърновския общински съвет му отива да има такава награда, която да се връчва на най-старото военно училище, създадено през същата тази година – 1878 г. Ясно е, че не е просто някаква академична награда, а е наградата на града-столица на отличника на НВУ.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: По принцип подкрепям Статута на тази академична награда. Подкрепям и предложенията на г-н Михов. Предложението на ПК по ОН е г-н Рашков да е единият член в Комисията. Моето предложение другият член в Комисията да бъде д-р Любомира Попова. Тя е председател на ПК по ОН; била е веднъж член на Комисия за академичната награда на ВТУ и може да направи връзка между двете комисии, тя е човек с опит. Освен това тя е преподавател във ВТУ.

Предложението за включване на г-н Станислав Рашков и на г-жа Любомира Попова в Комисията за връчване на академичната награда беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Предложението на г-н Михов беше прието с 27 „за, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 70

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема статут на Академична награда „Трети март” на Община Велико Търново.

Определя от Великотърновски Общински съвет за членове в комисията по избор на обучаем, който да получи наградата :

· г-жа Любомира Симеонова Попова;

· г-н Станислав Стефанов Рашков.

Приложение:

Статут на Академична награда „Трети март” на Община Велико Търново.

 

Г-н Христов даде думата на пристигналия в залата представител на „Раховец газ” – г-н Господинов.

Г-н ГОСПОДИНОВ: Имахме пресконференция от 11.30 часа и там ситуацията беше подробно разяснена като търговски взаимоотношения между две търговски дружества. Възможно е тя да е била изкривена в пресата, дори се появиха и политически коментари, но аз ще ви кажа като изп. директор на „Раховец газ”, че въпросът е чисто търговски. Това е трето спиране на „Топлофикация” за последните две години поради неплащане на големи суми. Второто спиране през миналото лято беше за 804 000 лв. задължения. А сега те са 577 588 лв. до 20.01.2008 г. Тези задължения ние сме покрили към „Булгаргаз”, за да не спираме газоподаването за трите града, тъй като 99,9 % са изрядни. Сред тези клиенти имаме промишлени предприятия с непрекъснато производство, имаме детски градини, училища, болници, над 1300 домакинства. Всички тези институции и заведения имаше опасност да бъдат оставени без газ заради неизряден платец. Ние сме получавали ултимативни писма от „Булгаргаз”, че поради неплащане на дължимите суми ще бъде спряно газоподаването по централната тръба, което е магистралното газопроводно отклонение от Иванча и това за нас е вече много рисков елемент, защото ако това се случи, ние трябва да приемем неустойки и пропуснати ползи на всички изрядни платци заради един неизряден платец. Ние сме написали четири писма до „Топлофикация”, искаме реално плащане, „Булгаргаз” не искат плащане с банкови гаранции. След като „Топлофикация” отказа да плати, ние тръгнахме да усвояваме банковата гаранция, а това е сложен процес, който отнема доста време. През този период се наложи да се случи това спиране. До този момент имаме само уверения, че плащанията ще бъдат извършени но никакви пари не са получени. Въпреки това ние пуснахме газта, за да не страдат хората, които са изрядни платци. Когато има неизряден платец, се получава прекъсване на веригата и тогава страдат изрядните. Ние не допускаме да бъдем неизрядни към „Булгаргаз”.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Защо се взе такова решение? Въпросът не се решава във В. Търново, а в София.

Г-н ГОСПОДИНОВ: Действително този въпрос би трябвало да се реши още на 13.01.2008 г. Първото плащане, което „Топлофикация” трябваше да извърши за месец януари, трябваше да бъде на 7.01.2008 г. Ние чакахме второто плащане, което е близо 300 000 лв. Дойде падежът и на второто плащане, а през този период ние пратихме няколко писма. По тази причина прибягнахме до това спиране. В писмото „Топлофикация” иска да сключи директен договор за доставка от „Булгаргаз” Въпросът беше за договор за трансфер на природен газ по магистрален газопровод, който е собственост на „Раховецгаз”. Ние нямаме доверие върху платежоспособността на „Топлофикация”. Имаме по-голямо доверие на „Булгаргаз” като институция, която ни плаща преноса. Те имат право да си сключат договора с тях.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Не можеше ли да се уведоми обществеността 5 дни преди спирането, за да се вдигне шум. Сега се вдигна шум и проблемът се реши.

Г-н ГОСПОДИНОВ: Прав сте, и ние разчитахме, че „Топлофикация” ще уведоми обществеността по какви причини тя не е в състояние да подава. Това е тяхно задължение, което трябваше да изпълнят към обществеността на В. Търново.

Заседанието беше закрито в 14.05 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                /ХРИСТО ХРИСТОВ/

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ……………...

ЕВГЕНИ СТОЕВ……………………