ПРОТОКОЛ № 80

 

От осемдесетото заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 16.12.2010 г. от 09.15 часа в залата на Община Велико Търново.

 

Присъстваха 35 общински съветника. Отсъстваха Ивайло Иванов и г-н Драгни Драгнев.

Заседанието беше открито от председателя на Общинския съвет – г-н Александър Чокойски, който даде думата на общинските съветници за предложения по проекта за дневен ред.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да направя предложение към проекта за дневен ред, като моето предложеине да бъде точка 6 от дневния ред на заседанието. Предложението е относно допълнение към Решение 582 от 02.06.2010 г.

Г-н Председател, от 2004 г. в ж.к. „Чолаковци” и Зона „В”, които са оперативно обединени в дейността на Районния инспектор на полицията, не са налице условия за нормална работа. Нужно е обособяване на помещение за приемна на полицейския инспектор. Този неотложен проблем може да се реши с предоставяне на малкото помещение непосредствено в съседство от запад на Клуба на пенсионера и инвалида. Става въпрос за една и съща постройка, която е с две помещения и с два самостоятелни входа. Обособяването на приемната няма да попречи на нормалната дейност на Клуба на пенсионера и инвалида, а напротив – дава повече сигурност, от която самите инвалиди изпитват нужда.

С оглед горепосоченото предлагам проект за решение на ОбС като нова точка 3 в допълнение на Решение 582 от 02.06.2009 г. със следния текст: „Предоставя помещение от постройката на Клуба на пенсионера и инвалида в ж.к. „Чолаковци” на РПУ В. Търново за разкриване приемна на полицейския инспектор.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Моето не е предложение, а една молба, с която давам право на тези, които ще се почувстват заинтересовани да се подготвят. По отношение точките от 8 до 16 моля да се изкажат представители на ПК по ТСУ или някой друг, който да ни аргументира да гласуваме точките. Ако това може да стане с наличие на карта.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Предлагам ви да включите в дневния ред една точка за изменение на Решение 1124 от 18.11.2010 г. Копие от това предложение сме представили, то касае Решение за одобряване промяна на структурата на ОбА, като отдел „Вътрешен одит” става дирекция „Вътрешен одит”. Това е в резултат изменение на законите. Числеността от 242 души се запазва. В Решението е записано, че влиза в сила от 01.11.2010 г. Става въпрос за промяна на щатното разписание, което трябва да влезе в сила от 01.12.2010 г. Останалата част от текста се запазва, промяната касае само датата.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Постъпи заявление с писмо 868, вх. № 20108, на управителя на „Д-р Треймънд” за промяна на учредителния акт на дружеството. Тази сутрин бяха двете комисии. Имаме кратък срок, затова се налага да влезе в дневния ред. Двете ПК са подкрепили предложението.

Групата от БСП внесе текст за изслушване на управителя на ВиК. Искането е резолирано за разглеждане в ПК, така че въпросът да се разгледа по-задълбочено и ако трябва, да се внесе на заседание на ОбС.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Ние внесохме предложението навреме, имаше достатъчно време да бъде поканен управителят на ВиК във връзка със ситуацията, която се случва не за първи път. В началото сме на тежка зима и всички очакваме да няма проблеми. Ние сме имали случаи, когато преди повече от година поканихме управителите на „Раховец газ” и на „Топлофикация” по време на заседанието. Може би е по-добре да влезе в ПК, но беше добре днес да изслушаме управителя, инж. Русев, тъй като вчера пак имаше авария във В. Търново по бул. „България” и ул. „Цветарска”. Съгласна съм, че има някакво действие, но може би управителят трябваше да дойде, тъй като това касае добрите условия на живот на гражданите на В. Търново и още няколко населени места.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Искаме проблемът да се разгледа по-детайлно. Мисля, че чисто професионално и процедурно е по-добре да мине през комисии.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението на г-н Румен Димитров за включване на нова точка в дневния ред. Предложението беше отхвърлено с 2 „за”, 3 „против”, 22 „въздържали се”.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението на г-н Румен Рашев за включване на нова точка относно изменение на Решение 1324, като точката бъде разгледана под номер 28 в дневния ред. Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

Г-н Чокойски подложи на глансуване включването на предложението относно заявление 868 като точка 29 от дневния ред. Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Целият дневен ред беше приет с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Промяна в Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Вх. № 3474/ 25.11.2010 г.
 2. Изменение на Наредбата за реда и условията установяяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Вх. № 3482/ 29.11.2010 г.
 3. Допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Вх. № 3515/ 06.12.2010 г.
 4. Предложение относно изменение на т. 4 от Решение № 1087/ 21.10.2010 г. на ВТОбС, Вх. № 3520/ 08.12.2010 г.
 5. Допълнение на решение №№ 797, 896, 1007 и 1008/ 2010 г. на ВТОбС относно имоти в с. Дичин, с. Войнежа и гр. Велико Търново, Вх. № 3524/ 08.12.2010 г.
 6. Предложение относно приемане на Годишен план за приватизация на общинската собственост в Община Велико Търново за 2011 г., Вх. № 3525/ 08.12.2010 г.
 7. Питане от група „ГЕРБ”, Вх. № 3526/ 08.12.2010 г.
 8. Одобряване на подробен устройствен план, местност „Странжа”, с. Арбанаси, Вх. № 3509/ 06.12.2010 г.
 9. Одобряване на подробен устройствен план, местност „Странжа”, с. Арбанаси, Вх. № 3508/ 06.12.2010 г.
 10. Одобряване на подробен устройствен план, местност „Странжа”, с. Арбанаси, Вх. № 3505/ 06.12.2010 г.
 11. Одобряване на подробен устройствен план, местност „Голям Ксилифор”, с. Шереметя, Вх. № 3499/ 03.12.2010 г.
 12. Одобряване на подробен устройствен план, местност „Гьолчетата”, с. Шереметя, Вх. № 3500/ 03.12.2010 г.
 13. Одобряване на подробен устройствен план, местност „Над село”, с. Шереметя, Вх. № 3501/ 03.12.2010 г.
 14. Одобряване на подробен устройствен план, местност „Локвата”, с. Малки Чифлик, Вх. № 3496/ 02.12.2010 г.
 15. Одобряване на подробен устройствен план, местност „Геновото”, с. Малки Чифлик, Вх. № 3506/ 06.12.2010 г.
 16. Одобряване на подробен устройствен план, местност „Геновото”, с. Малки Чифлик, Вх. № 3507/ 06.12.2010 г.
 17. Предложение относно отписване на активи на „Инвестстрой - 92” ЕООД, гр. Велико Търново, Вх. № 3484/ 29.11.2010 г.
 18. Предложение относно разсрочени плащания на площи общинска собственост, Вх. № 3491/ 01.12.2010 г.
 19. Удължаване на срока за плащане на общинско жилище, Вх. № 3483/ 29.11.2010 г.
 20. Изваждане от списъка на жилищата от фонд „Резервен” на втори етаж от къща на ул. „Генерал Гурко” № 17, гр. Велико Търново, Вх. № 3446/ 10.11.2010 г.
 21. Опрощаване на дължими държавни вземания на Стефка Петрова Петрова - Грънчарова, Вх. № 3514/ 06.12.2010 г.
 22. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, кв. № 98, с. Самоводене, Вх. № 3512/ 06.12.2010 г.
 23. Приемане на график на заседанията на ВТОбС за първото полугодине на 2011 г., Вх. № 3497/ 03.12.2010 г.
 24. Предложение относно извършени разходи от д-р Румен Рашев, Вх.№ 3488/ 30.11.2010 г.
 25. Отчет за извършени разходи от Александър Чокойски – Председател на ВТОбС, Вх. № 3498/ 03.12.2010 г.
 26. Позиция, Вх. № 3460/ 18.11.2010 г.
 27. Предложение от д-р Мавроди Калейнски – общински съветник, Вх. № 3461/ 18.11.2010 г.
 28. Предложение, Вх. № 3541/ 15.12.2010 г.
 29. Предложение, Вх. № 3542/ 15.12.2010 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна в Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Вх. № 3474/ 25.11.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1143

На основание чл.21, ал.2, от ЗМСМА, чл.72 и чл.73 от ТЗ, Великотърновски общински съвет приема допълнения и изменения в Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета с решение № 403 от 27.03.1997 г. Протокол № 26, изменяна с решения №№ 652/12.03.1998 г., протокол № 39, 531/ 20.09.2001 г., протокол № 33 от Общински съвет Велико Търново, протокол № 42 от Великотърновски общински съвет, решение№ 500/19.03.2009г., както следва:

1.ДОПЪЛВА Раздел ВТОРИ в чл.5. Създава се ал./5/:

/5/ Непаричната вноска в дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество или командитно дружество с акции се оценява от 3 независими вещи лица, посочени от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията. Заключението на вещите лица трябва да съдържа пълно описание на непаричната вноска, метода на оценка, получената оценка и нейното съответствие на размера на дела от капитала или на броя, номиналната и емисионната стойност на акциите, записани от вносителя. Заключението се представя в търговския регистър със заявлението за вписване.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за реда и условията установяяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Вх. № 3482/ 29.11.2010 г.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: В точка 1 от предложението по тази точка е заложено, че лицето, което се откаже от закупуване на жилището, трябва да заплати разходите по оценката на същото. Аз правя предложение да се допълни: „Само ако то предварително е било уведомено за това”, Лицето трябва да бъде предварително уведомено писмено, когато подава молбата, че след изготвяне на оценката, ако се откаже, ще трябва да заплати нейната стойност. Много от гражданите, които искат да си купят жилища, не знаят за това и после се стъписват от това, че те трябва да платят.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Вашето предложение става излишно, след като това се вкара като текст. Този, който пусне молба, че иска да закупи, се предполага, че е чел Наредбата. Няма смисъл предварително писмено да го уведомяваме.

Г-жа МИНА ИЛИЕВА: Г-н Стоянов, няма гражданин, който да не е уведомен за това, защото и към момента това съществува. Ние нямаме случай на гражданин, който да се е оплакал, че не е знаел, че трябва да си плати оценката. Доведете ми един гражданин, който да каже, че не е уведомен от Общината, че оценката се заплаща, без значение дали купува жилището, или не го купува. И в самото заявление, което подава, го пише, и гражданинът се подписва.

Г-н Стефан Стоянов оттегли предложението си за допълване текста на решението.

Предложението по т. 2 беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1144

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 47, ал. 3 Закона за общинската собственост Великотърновски Общинският съвет

Изменя текста на чл. 45, ал. 10 от Наредбата за реда и условията установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища както следва:

Било: „Ако в едномесечен срок от връчването на заповедта купувачът не внесе дължимите суми, се счита, че той се е отказал от покупко-продажбата и преписката се прекратява и връща в отдел „Общинска собственост”. В този случай лицето възстановява на общината разходите по оценката.”.

Става: „т. 1. Ако в тримесечен срок от връчването на заповедта купувачът не внесе дължимите суми, се счита, че той се е отказал от покупко-продажбата и преписката се прекратява и връща в отдел “Общинска собственост”. В този случай лицето възстановява на общината разходите по оценката.

т. 2. При започната процедура по отпускане на банков кредит, доказана чрез представяне на банкови документи, срокът по т.1 може да бъде удължен с още един месец със Заповед на Кмета на Общината.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Вх. № 3515/ 06.12.2010 г.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: ПК по МНУРП прави едно предложение: „Правно становище вместо правен анализ да се изготви от Правния отдел на Общината”.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението на ПК по МСНУРП. Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Основното предложение по точка 3 беше прието с 26 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1145

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет допълва чл. 32, ал. 6 от НРПУРОИ със следния текст:

Създава изречение трето:

„Към предложението задължително се прилага удостоверение за вещни тежести на имота, предмет на разпоредителната сделка, както и правен анализ и финансова целесъобразност, изготвени от Правния отдел на Община Велико Търново.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно изменение на т. 4 от Решение № 1087/ 21.10.2010 г. на ВТОбС, Вх. № 3520/ 08.12.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1146

На основание чл. 17, /1/, т. 3 и чл. 21, /1/, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

Удължава времето на работа на целодневна детска градина в с. Шемшево без прекъсване от 01.01.2011 до 31.03.2011 г. С приемане на Проекто - мрежата за новата учебна 2011/ 2012 учебна година и в зависимост от отчетената средна месечна посещаемост за периода януари-юни 2011 год., ще бъде внесена информация в Общинския съвет за вземане на решение за бъдещия режим на работа в детската градина и прилагане на чл. 120 от КТ за персонала при необходимост.

Преустановява работата на ЦДГ в с. Пчелище и даване на възможност за набиране на необходимия брой деца в периода 01.01-31.03.2011 год. При невъзможност, отдел „Образование и наука” ще направи ново предложение за статута на ЦДГ в с. Пчелище.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Допълнение на решение №№ 797, 896, 1007 и 1008/ 2010 г. на ВТОбС относно имоти в с. Дичин, с. Войнежа и гр. Велико Търново, Вх. № 3524/ 08.12.2010 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Това е изцяло процедура в нейното по-прецизно юридическо формулиране. Практиката и досега е такава: когато има първи и втори търг без явили се купувачи, НС по приватизация и Агенцията по приватизация обявяват последващи търгове. Ние искаме това да се прецизира: когато няма явил се купувач на първите два търга, Надзорният съвет и Агенцията обявяват следващия търг след 29 дни. Именувано е към конкретни обекти, защото за тях процедурата за приватизация е вече открита, направени са обявления в „Държавен вестник” и чисто юридически така е по-коректно, ако променим Наредбата някой може да не разбере, че се отнася за тези обекти.

Предложението по т. 5 беше подложено на поименно гласуване:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1147

На основание чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК , чл. 21 ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5 и чл. 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, Великотърновски Общински съвет

Допълва решения № 797/ 21.01.2010 г. (публ. в ДВ бр. 9/2010 г.) относно продажба на общински нежилищен имот, находящ се в с. Дичин , № 896/ 22.04.2010 г. (публ. в ДВ бр. 34/2010 г.) относно продажба на общински нежилищни имоти, находящи се в с.Войнежа , № 1007 / 2010 г. (публ. в ДВ бр.63/ 2010 г.), относно продажба на HDPE тръба и № 1008/ 2010 г. (публ. в ДВ бр.63/ 2010 г.), относно продажба на обособен обект, находящ се в гр.Велико Търново, като създава нова т . 10 със следния текст:

10. /нова / В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг , да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за повторен търг, при условията на настоящото решение.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно приемане на Годишен план за приватизация на общинската собственост в Община Велико Търново за 2011 г., Вх. № 3525/ 08.12.2010 г.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Като член на Надзорния съвет за приватизация аз ще подкрепя предложението, но ще направя една съществена поправка, свързана с годишния план за приватизация през следващата година. Моето предложение е от този план да отпадне точка 18, УПИ V, кв. 534, отреден за търговия и услуги, 332 кв.м. Аргументите ми: тук става дума за един парцел, който на няколко пъти не беше гласуван в ОбС, който се намира в Зона „В”, ул. „Драган Цончев”. Срещу разпореждането с този терен за продажба има сериозни възражения от живеещите в квартала. Знаем, че инвеститорски интерес към този парцел проявява един съсобственик на парцела, което смущава гражданите на този квартал, имайки предвид поведението на заведението и на собственика му. Предлагам тази точка да отпадне, ние няколко пъти сме отказали да продаваме по други механизми, и в бъдеще да се търси друга реализация на този парцел – или като детска площадка, или нещо друго, тъй като в Зоната нуждата от спортни, развлекателни и детски площадки е много голяма. Мисля, че с отпадането на този парцел, няма да се постави под съмнение изпълнението на плана за приватизация.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Искам с няколко думи да представя предложения проект за решение и този план за приватизация. Заложените приходи от приватизация, които НС предлага да утвърдите, са малко повече от 1 800 000 лв. – колкото бяха по плана за тази година. Изпълнението тази година вероятно ще бъде не повече от 800 000 лв., т.е. много по-ниско от планираното. Какво ни дава основание да предлагаме за следващата година отново една висока и оптимистичназирана сума като приходи от приватизация? Първото е, че имаме заготовка от много обекти, които наистина са интересни и стойностни. Какво ще бъде инвестиционният климат в страната ни, ние не знаем, но имаме сериозна подготовка със сериозни обекти. Някои от тях са включени в Програмата за приватизация и поради различни процедурни причини търгът за тях все още не е минал. Второ, ние от тазгодишните сделки, а и от предходни сделки, имаме сериозен ресурс, почти 30 % ние имаме вече осигурени от реализирани сделки по разсрочено плащане и затова смятаме с известно напрягане, че сумата е разумна и затова предлагаме на вашето внимание.

В проекта за решение са включени освен план-сметката с тези малко повече от милион лева и съответните пера по разходи и други две предложения: списък на обекти за приватизация, който е отворен и може да се променя през годината, и списък на обекти, които не подлежат на приватизация, т.е. забранителен списък. В него няма нищо ново освен сменените наименования на здравните заведения. Към списъка за приватизация са добавени още шест обекта. За единия от тях г-н Михов говори. Става въпрос за два сериозни имота в Западна промишлена зона: по пътя за Шемшево, към „Мегапорт”, единият е малко повече от 3 декара, а другият малко повече от 6 декара; два имота в Русаля, които са били училищни,; два имота във В. Търново. Единият е малко по-надолу от гимназия „Кирил и Методий”, по него нямаше възражения, и имотът, за който г-н Михов каза. Няма лошо, ако отпадне този имот, това няма да промени общата рамка на бюджета, но все пак аз си мисля, г-н Михов, че да сме против затова че потенциалният приобретател на имота не ни харесва, не е достатъчен аргумент да се махне от списъка за приватизация.

Искам да кажа още нещо: има тристепенно движение на въпросите по приватизацията. Първият етап е сега да се утвърди списъкът за приватизация, вторият етап е, когато всеки обект ще бъде представен поотделно, за да бъде открита процедура по приватизация и третият етап е когато ще бъде правен анализ, стартова цена и начин за приватизация, така че няма притеснения, ако днес нещо не решим по най-добрия начин, защото винаги имаме възможност да коригираме.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Искам да уточня, че тук не става въпрос дали ми харесва, или не ми харесва, или на гражданите не им харесва потенциалният собственик на този терен. Това не е същността на проблема, проблемът е, че този терен е за търговия и услуги. Парцелът се намира в непосредствена близост с жилищните имоти. В момента там има един търговски обект. Това означава да направим търговски обект под прозорците на хората. Това не се възприема добре от тези хора. Смятам, че няма да застрашим рамката на плана, тъй като в таблицата няма посочена някаква очаквана сума, тъй като още няма оценка и това е нормално. Аз поставям въпроса, защото съм запознат с него и знам, че там има огромна съпротива под прозорците на блоковете да се вкара търговски обект и рискуваме пак да се вкараме в една рубрика от типа на ПМГ. Защо да правим това, при условие че няма да съборим приватизационния план.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението на г-н Михов от списъка на обекти, включаени в годишния план за приватизация, да отпадне точка 18. Предложението беше прието със 17 „за”, 5 „против” , 3 „въздържали се”.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 5 без т. 18 от списъка. Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1148

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от ЗПСК и чл. 10, т. т. 2, 3 и 4 от Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация, Великотърновски Общинския съвет

1. Приема Годишен план за приватизация на общинската собственост в Община Велико Търново за 2011 година и утвърждава :

- Списък на обекти, включени в годишния план за приватизация за 2011 година- Приложение 1 ;

- План-сметка за приходите и разходите по приватизационните фондове през 2011 година - Приложение 2 .

- Списък на обекти, които няма да се приватизират през 2011 година- Приложение 3.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: (отрицателен вот) Гласувах против предложението на г-н Михов не защото съм против него, а защото съм установил, че в този ОбС е практика да се злоупотребява с това „хората не искат, хората са против”. Когато аз застана пред вас и ви кажа, че има нещо, което не комуникира с настроението на хората, винаги го подкрепям с подписка и доказвам, че моето отношение не е еднолично и аз не манипулирам залата и обществеността, като казвам „хората не искат и недоволстват”.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от група „ГЕРБ”, Вх. № 3526/ 08.12.2010 г.

Г-жа ЦВЕТАНКА НЕДЕВА прочете питане относно влизане в действие на Клуба на пенсионера и инвалида в кв. „Чолаковци”.

Г-н РУМЕН РАШЕВ прочете отговор на питането и добави:

В момента имаме обещание от ЕОН, че няма да се спазят тези 6 месеца, т.е. ще стане по-рано. Мисля, че днес или вчера са започнали копаене на траншеята, в която трябва да влезе кабелът. Надявам се, че в началото на следващата година ще можем да закупим оборудване за функциониране на клуба и тогава може да се направи откриването му.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план, местност „Странжа”, с. Арбанаси, Вх. № 3509/ 06.12.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 15 „за”, „против” няма, 8 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1149

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за застрояване, за ПИ № 00583.24.11, местност „Странжа”, землище на с. Арбанаси, Община Велико Търново относно промяна предназначението на имота, план-схема за водоснабдяване към ПУП, изграждане на трафопост 20 кV и трасе на кабелни връзки 20 кV, преминаващи по полски път – ПИ № 72.

За поземлен имот № 00583.24.11, местност „Странжа”, землище на с.Арбанаси, Община Велико Търново се определя предназначение за „ жилищни нужди”, при следните устройствени показатели:

височина на сградите – 10 м;

плътност на застрояване /Пзастр./ - до 60 % ;

коефициент на интензивност / Кинт/ - до 1,2 ;

минимална озеленена площ – 40% ;

начин на застрояване – свободно / е/ ;

Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план, местност „Странжа”, с. Арбанаси, Вх. № 3508/ 06.12.2010 г.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Аз предлагам арх. Малаков да обясни.

Г-н МАЛАКОВ: От точка 8 до точка 16 точките са идентични. Те касаят промяна на предназначението на земеделски земи. В повечето случаи е за жилищни нужди. Има изискване към тези ПУП да се приложат и парцеларни планове за захранване на имота с ел.енергия и вода и именно те са предмет на вашето одобряване. Иначе ПУП са разгледани на Експертен съвет и са приети и съгласувани с всички необходими институции без забележки. Има съгласувателни писма от ВиК и от ЕОН. Минават изцяло по полски пътища общинска собственост.

Г-н Чокойски отговори на въпрос на г-жа Денева, че в случаите, в които има решения на Поземлена комисия, те имат стойността на констативен нотариален акт.

Предложението по т. 9 беше прието с 14 „за”, „против” няма, 7 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1150

На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за застрояване, за ПИ № 00583.25.7, местност „Странжа”, землище на с.Арбанаси, община Велико Търново относно промяна предназначението на имота, план-схема за водоснабдяване към ПУП, изграждане на трафопост 20 кV и трасе на кабелни връзки 20 кV, преминаващи по полски път – ПИ № 72.

За поземлен имот № 00583.25.7, местност „Странжа”, землище на с.Арбанаси, община Велико Търново се определя предназначение за „ жилищни нужди”, при следните устройствени показатели:

височина на сградите – 10 м;

плътност на застрояване /Пзастр./ - до 60 % ;

коефициент на интензивност / Кинт/ - до 1,2 ;

минимална озеленена площ – 40% ;

начин на застрояване – свободно / е/ ;

Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез Община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

В 10.15 часа беше обявена 10-минутна почивка.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план, местност „Странжа”, с. Арбанаси, Вх. № 3505/ 06.12.2010 г.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Понеже възникна спор относно това с какво мнозинство и какво трябва да бъде гласуването, направих справка: в чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА пише, че решението на ОбС се взема с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите. След това са изброени изключенията, но тази точка не попада в изключенията. Друг е въпросът, че колегите излизат от залата. Наистина е несериозно да приемаме ПУП с толкова малко хора.

Предложението по точка 10 беше прието с 15 „за”, „против” няма, 5 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1151

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ одобрява подробен устройствен план – план за застрояване, за ПИ № 00583.25.14, местност „Странжа”, землище на с. Арбанаси, Община Велико Търново относно промяна предназначението на имота, план-схеми за водоснабдяване и електрификация към ПУП, изграждане на трафопост 20 кV и трасе на кабелни връзки 20 кV, преминаващи по полски път – ПИ № 72..

За поземлен имот № 00583.25.14, местност „Странжа”, землище на с.Арбанаси, община Велико Търново се определя предназначение за „ жилищни нужди”, при следните устройствени показатели:

височина на сградите – 10 м;

плътност на застрояване /Пзастр./ - до 60 % ;

коефициент на интензивност / Кинт/ - до 1,2 ;

минимална озеленена площ – 40% ;

начин на застрояване – свободно / е/ ;

Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез Община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план, местност „Голям Ксилифор”, с. Шереметя, Вх. № 3499/ 03.12.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 19 „за”, „против” няма, 4 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1152

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за застрояване, за ПИ № 012003 , местност „Голям Ксилифор”, землище на с. Шереметя, община Велико Търново относно промяна предназначението на имота, план – схеми за електрификация и водоснабдяване към ПУП и парцеларен план за трасета за външни връзки за водоснабдяване и канализация, и електрификация, преминаващи през ПИ №№ 45- общински път, 73, 038422-общински път, 038421-общински път и 038424- общински път.

За поземлен имот № 012003, местност „Голям Ксилифор”, землище на с.Шереметя, община Велико Търново се определя предназначение за „ жилищни нужди”, при следните устройствени показатели:

височина на сградите – 10 м;

плътност на застрояване /Пзастр./ - до 60 % ;

коефициент на интензивност / Кинт/ - до 1,2 ;

минимална озеленена площ – 40% ;

начин на застрояване – свободно / е/ ;

Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез Община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план, местност „Гьолчетата”, с. Шереметя, Вх. № 3500/ 03.12.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 18 „за”, „против” няма, 5 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1153

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общинска съвет одобрява подробен устройствен план – план за застрояване, за ПИ № 024004 , местност „Гьолчетата”, землище на с. Шереметя, община Велико Търново относно промяна предназначението на имота, план – схеми за електрификация и водоснабдяване към ПУП и парцеларен план за трасета за външни връзки за водоснабдяване и електрификация, преминаващи през ПИ № 166- общински път.

За поземлен имот № 024004, местност „Гьолчетата”, землище на с. Шереметя, община Велико Търново се определя предназначение за „ жилищни нужди”, при следните устройствени показатели:

височина на сградите – 7 м;

плътност на застрояване /Пзастр./ - до 40 % ;

коефициент на интензивност / Кинт/ - до 0,5 ;

минимална озеленена площ – 60% ;

начин на застрояване – свободно / е/ ;

Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план, местност „Над село”, с. Шереметя, Вх. № 3501/ 03.12.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 18 „за”, „против” няма, 5 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1154

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал.1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за застрояване, за ПИ № 003033, местност „Над село”, землище на с. Шереметя, Община Велико Търново относно промяна предназначението на имота и парцеларен план за трасета за външни връзки за водоснабдяване и електрификация, преминаващи през съществуваща улица в регулационните граници на с. Шереметя.

За поземлен имот № 003033, местност „Над село”, землище на с. Шереметя, община Велико Търново се определя предназначение за „ жилищни нужди”, при следните устройствени показатели:

височина на сградите – 10 м;

плътност на застрояване /Пзастр./ - до 60 % ;

коефициент на интензивност / Кинт/ - до 1,2 ;

минимална озеленена площ – 40% ;

начин на застрояване – свободно / е/ ;

Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез Община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план, местност „Локвата”, с. Малки Чифлик, Вх. № 3496/ 02.12.2010 г.

 

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 20 „за”, „против” няма, 5 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1155

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал. 1 от ЗУТ одобрява подробен устройствен план – план за застрояване, за ПИ № 045018, местност „Локвата”, землище на с. Малки Чифлик, Община Велико Търново относно промяна предназначението на земята и план – схеми за електрификация и водоснабдяване към ПУП.

За поземлен имот № 045018, местност „Локвата”, землище на с.Малки Чифлик, община Велико Търново се определя предназначение за „ жилищни нужди”, при следните устройствени показатели:

височина на сградите – 10 м;

плътност на застрояване /Пзастр./ - до 60 % ;

коефициент на интензивност / Кинт/ - до 1,2 ;

минимална озеленена площ – 40% ;

начин на застрояване – свободно / е/ ;

Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план, местност „Геновото”, с. Малки Чифлик, Вх. № 3506/ 06.12.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1156

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за застрояване, за ПИ № 46532.66.36 по плана на новообразуваните имоти на територия по § 4 от ЗСПЗЗ, местност „Геновото”, землище на с.Малки Чифлик, Община Велико Търново относно промяна предназначението на земята и план – схеми за електрификация и водоснабдяване към ПУП.

За поземлен имот № 46532.66.36 по плана на новообразуваните имоти на територия по § 4 от ЗСПЗЗ, местност „Геновото”, землище на с. Малки Чифлик, Община Велико Търново се определя предназначение за „ жилищни нужди”, при следните устройствени показатели:

височина на сградите – 7 м;

плътност на застрояване /Пзастр./ - до 30 % ;

коефициент на интензивност / Кинт/ - до 0,8 ;

минимална озеленена площ – 50% ;

начин на застрояване – свободно / е/ ;

Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план, местност „Геновото”, с. Малки Чифлик, Вх. № 3507/ 06.12.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, 4 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1157

На основание чл. 21, ал1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ одобрява подробен устройствен план – план за застрояване, за ПИ № 46532.66.34 по плана на новообразуваните имоти на територия по § 4 от ЗСПЗЗ, местност „Геновото”, землище на с. Малки Чифлик, Община Велико Търново относно промяна предназначението на земята и план – схеми за електрификация и водоснабдяване към ПУП.

За поземлен имот № 46532.66.34 по плана на новообразуваните имоти на територия по § 4 от ЗСПЗЗ, местност „Геновото”, землище на с.Малки Чифлик, община Велико Търново се определя предназначение за „ жилищни нужди”, при следните устройствени показатели:

височина на сградите – 7 м;

плътност на застрояване /Пзастр./ - до 30 % ;

коефициент на интензивност / Кинт/ - до 0,8 ;

минимална озеленена площ – 50% ;

начин на застрояване – свободно / е/ ;

Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно отписване на активи на „Инвестстрой - 92” ЕООД, гр. Велико Търново, Вх. № 3484/ 29.11.2010 г.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Ще подложа на гласуване всяко приложение поотделно. Такова е предложението на ПК по ИВСПИ, такова решение взехме и на Председателски съвет.

Г-н Чокойски прочете становищата на постоянните комисии и даде думата за изказвания.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: В ПК по ИВСПИ това предложение беше сериозно разгледано на две заседания. Ще взема отношение по шестте приложения. Искам да изразя моето мнение по всяко едно от тях. Става дума, че по искане на управителя на „Инвестстрой” има предложение на ОбА за отписване от активите на вземания на „Инвестстрой” с изтекъл давностен срок. По принцип могат да си го направят и сами, без да ни питат нас, но в такъв случай финансовият резултат на търговското дружество трябва да се намали, при което то влиза в загуба. Те искат това отписване от активите да стане за сметка на неразпределенета печалба. Това вече те не могат да направят сами, тъй като с неразпределената печалба се разпорежда собственикът, а собственик е ОбС. Защо искат да направят това? Тяхното обяснение е свързано с разговор с община В. Търново и във връзка с одитния доклад. Няма да коментирам има ли смисъл да се прави, или няма, аз няма да коментирам, ще изкажа моята позиция по тези приложения.

Приложение 1. Вземания с изтекъл давностен срок. Вярно е, че всички шест точки са с изтекъл срок, но моята позиция тук е отрицателна, защото не са взети всички мерки за получаване на тези задължения, т.е. основната причина е в управителите на търговското дружество по онова време – т.е. те не са търсили съдебни вземания и е редно ОбС да търси отговорност от управителите защо не са направили това. Единият от управителите все още не е освободен от отговорност и е в правата на собственика да потърси отговорност и от двамата управители. Така че моето предложение е Приложение 1 да не се приеме.

Приложение 2. Моето предложение е да бъде прието.

Приложение 3. Това е незавършено производство на един обект Дебелец – Чолаковци от 2007 г. Има договор с община В. Търново и съответното дружество „Благоустройство”. На основание на този договор „Благоустройство” е извършило определената дейност и е подготвило протокол, който не се подписва от Общината, но разходите вече са направени. Договорът е в сила и през февруари 2008 г. договорът се прекратява по взаимно съгласие. Да, но разходите са направени. Тук отговорност има и Общината поради това, че не си плаща за извършена дейност. Тогавашният управител се съгласява да подпише анекс за прекратяване на договора. Моето предложение е Приложение 3 да не се приеме.

Приложение 4. Моето предложение е да бъде прието.

Приложение 5. Това са вземания за 80 000 лв. През 2008 г. „Комунално стопанство” без да има договор с община В. Търново, извършва дейност по почистване на Общината. Тук става въпрос за шест фактури. Още при първата фактура се прави протокол, подписан от главния специалист от Общината и това е основание от „Комунално стопанство” да подготвят фактура. Тя не е подписана от Общината, но Общината не уведомява „Комунално стопанство”, че няма да изплаща такива фактури. Цяла година „Комунално стопанство” си фактурира, а Общината не плаща. Общината подписва протоколите, т.е. признава му дейността, и така се натрупва сумата от 80 000 лв. Тук нещата са по-задълбочени и въпросът трябва да се разгледа по-подробно. Няма сключен договор, но Общината подписва протоколите. Моето предложение е това да не се приема.

Приложение 6. Предлагам да се приеме. Тук става въпрос за ИСО на „Инвестстрой”.

Г-жа ЦВЕТАНКА НЕДЕВА: По принцип съм съгласна с това, което каза г-н Рашков, но на мен ми се иска да вземе отношение и г-н Тачев. Тук има много въпроси, които на тези две комисии бяха разисквани и се получи една картина на цялата ситуация. Основният от тях, който аз искам да се разясни, е позиция 5, разходите, които са направени, за 2008 г.. Тези 80 000 лв. за почистването на Общината. „Комунално стопанство” е пускало фактури шест месеца. Те са неподписани от ОбА, не е направено разплащане. Връщането на една фактура за един месец е основание да си направиш сметката защо не се превеждат тези пари. Нека ОбА и г-н Тачев да обяснят това детайлно, да кажат каква е истината. Струва ми се, че вкарвайки това през три месеца, друг вариант за решение на това нещо няма, аз не виждам. Законосъобразно е, такива са операциите, които могат да се направят по Закона за счетоводството. Моля случаят да се разясни, за да вземем адекватно решение.

Г-н НИКОЛАЙ ТАЧЕВ: Вземам отношение по един проблем, който за втори път се внася на вниманието на ОбС, а е повдиган като разговор и коментар още в началото на годината при започване на процедурите по вливането на „Комунално стопанство” в „Инвестстрой” и по повод на тогава установената заверка на експерт-счетоводителя по повод финансовите резултати на КС. Въпросите, по които помолихте да дам обяснение, са свързани с разходите, които съм внесъл като предложение да бъдат подписани като вземания, касаещи извършването на една комунална дейноност – почистването на В. Търново през 2008 г. и направените фактури. В разчетната ведомост, която е предоставена към предложението, фактурите са от януари, но първите две не касаят тази дейност. Те касаят дейност по повод почистване на Вонеща вода и други дейности, които също не са възлагани, а са направени по искане на местните кметства и впоследствие поради липса на възлагане тези фактури са неподписани. Фактурите, които касаят почистването на В. Търново, по повод на изтеклия договор и невъзможността на Общината да се разплати, са от месец септември.

Каква е фактологията? Договорът, въз основа, на който „Комунално стопанство” е извършило дейността по почистването на града, е изтекъл на 11.07.2007 г. След тази дата Общината е възложила почистването в обем, какъвто позволява Законът за обществените поръчки извън стойността на договора. Тази възможност също е изчерпана. След това Общината по никакъв начин не е имала възможност да възлага и да заплаща тази дейност на „Комунално стопанство” без някаква процедура. В същото време е обявена процедурата за избор на изпълнител на тази дейност. Тя е обжалвана от „Комунално стопанство” и за това обжалване преди два месеца ми зададохте въпрос, на който отговорих. Междувременно по повод невъзможността и заплахата да няма кой да почиства града, ОбА обявява малка обществена поръчка със същия предмет на дейност, без да обявява срок и без да конкретизира стойност. Поради това, че определя срок до приключване на делата по голямата обществена поръчка. Тази малка обществена поръчка Общината провежда, като кани един изпълнител и той печели тази обществена поръчка и се изправя пред подписване на договор с Общината. В това време „Комунално стопанство” обжалва и тази малка обществена поръчка. Два пъти обжалва. Един път с искане за спиране на действието на провеждането на тази процедура и втори път обжалва поради липсата на срок и определена сума и поради това, че е поканен само един участник. По тези две жалби Комисията за защита на конкуренцията се произнася последователно с две решения, които отхвърлят жалбата на „Комунално стопанство” и в двете се казва, че община Велико Тълвомо няма как юридически да възлага без процедура и да плаща на „Комунално стопанство” за извършването на тази дейност. Тези две решения на Комисията са обжалвани пред ВАС, който с други две отделни решения потвърждава решенията на Комисията, като отхвърля жалбите на „Комунално стопанство” като неоснователни. През това време докато трае тази съдебна и административна процедура, „Комунално стопанство” вероятно е извършвало тази дейност, щом има такива подписани справки, но тъй като ОбА е отказвала да подпише фактурите и не ги е приемала, „Комунално стопанство” е изпращало тези фактури по пощата с обратни разписки. Това продължава половин година – от месец август до месец декември, въпреки че е било ясно, че фактурата не е приета от ОбА и при това положение е проблемно възстановяване на направените разходи и получаването на този приход, тази система на изпращане на фактури, без да бъдат подписани и приети е продължила, докато излезе решението на ВАС.

Останалите точки също имат основание да бъдат разгледани и приети от ОбС, който е Общо събрание на дружеството и тези отписвания са могли да станат със санкцията на Общото събрание. Затова този проблем за пореден път е изложен на вашето внимание и ако се вникне в същността на тези проблеми, натрупани в различни дружества, в различни периоди от време, това ще даде отражение на дейността на сегашното дружество. Ако тези резултати бъдат взети като годишни резултати, дружеството ще бъде изправено пред това да бъде в загуба и да не е във възможност да участва в провеждането на обществени поръчки и да осигурява работа и доходи в бъдеще време. Моля ви да вникнете в същността на това предложение и за това, че само вие като Общо събрание бихте могли да вземете това решение.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Не ми се говори по тази тема и не искам да правя квалификация на думите, защото не е в моя характер да обиждам, но понеже г-н Тачев говори неща, които не са така, вземам думата. Той не е бил в „Комунално стопанство” в този период. Първият въпрос: когато искаше да стане управител на „Инвестстрой”, нали като бъдещ ръководител трябваше да се заинтересува какво е състоянието, какви са тези средства? И аз съм била стопански ръководител повече от 20 години и не съм допуснала такова нещо и в международната си дейност, и в дейността си тук. Ходила съм и в чужбина, за да си вземем парите.

Второ, „Комунално стопанство” обжалва обществената поръчка в Комисията за защита на конкуренцията. Говорим за голямата поръчка по Закона за обществените поръчки. Процедурата се проведе през юни. Кметът издаде заповед, че класира на първо място фирма „Титан”. На второ място беше „Комунално стопанство” и ние обжалвахме в определения срок и не може да се правят спекулации, че не може управителят на търговското дружество да обжалва, защото кметът му е работодател. Нашият управител обжалва тази процедура. На 20 март 2009 г. излезе решение на Комисията за защита на конкуренцията и ВАС за отмяна заповедта на кмета Рашев за класирането и жалбата на фирма „Титан”. След като има обжалване, не може градът да остане непочистен. През месец август случайно разбрахме, че е обявена обществена поръчка и че е поканена да участва фирма „Титан”. Кой бяга от собствените си предприятия? Но кметът така е преценил, че възлага на една фирма. По Наредбата за малки обществени поръчки е така. Кметът има право да прави покана до един или няколко изпълнители. Тогава обжалвахме тази малка обществена поръчка и загубихме. Втори път обжалвахме по ЗОП. Г-н Тачев изтегли жалбата. Аз и на ПК по ИВСПИ попитах защо, след като заповедта по ЗОП беше отхвърлена от ВАС. Кое Ви накара, г-н Тачев, да отхвърлите тази жалба? Трябваше да се изчака, да се види решението на ВАС.

Ако става дума за тези фактури, такава беше практиката. Имахме две писма и трябва да ви кажа, че в „Комунално стопанство” се водеше дневник по изискванията на ИСО. Там всичко е записано. Там Общината ни беше записала: „Няма да извършвате част от тези дейности”. И трябва да ви кажа, че тези фактури, които „Комунално стопанство” е попълнило, са по стария договор. Имаме справки за извършената работа, подписани от служителите на ОбА – г-жа Цветкова и Веселин Стойков. На ПК по ИВСПИ г-н Тачев каза: „Сключен е договор” и един колега попита: „Вие срещахте ли се с другата фирма, като метохте улиците? Ние нямахме забрана, никой не ни каза: „Спирайте да метете!” На 1 декември получихме писмо от Община В. Търново, в което се казваше, че се спира изпълнението на този вид дейност, тъй като е сключен договор с друг изпълнител. Никой през това време не е чистил града, справката е подписана за изпълнената работа Ако отидете в съда, ще спечелите, но Вас ви е страх, защото се страхувате за местото си. Как може един управител на търговско дружество да не търси начини да си събере парите?

Аз бях решила да не се изказвам по тези въпроси, но бях принудена. Още нещо: когато получихме това писмо от г-н Рашев, ние трябваше да освободим работниците и занесохме в Бюрото по труда писмо за извършено масово съкращение, информирахме съгласно закона Инспекцията по труда. Даже тези работници, които отидоха в „Титан” и малката сума, която трябва да се плати, е за това, че ние работихме от 1 до 3 декември. Получи се нарушение и за това, че работниците отидоха в другата фирма и 1-2 дена бяха без договори. Като служител в „Комунално стопанство” искам да кажа, че то винаги е изпълнявало много коректно задълженията си към община Велико Търново.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Колеги, аз се изказах много меко, но тук трябва да кажем каква е истината. Нас не ни интересуват обществени поръчки и кой кого съди, има фактология. Каква е тя в конкретния случай? Има извършена дейност и тази дейност се подписва от отсрещната страна. Тя не се изплаща от отсрещната страна, защото няма основание да се изплати, защото няма договор. Кой е виновен? Виновни са служителите от община В. Търново, които бяха цитирани. Виновен е и този, който им е началник, който не им казва да не подписват документи оттук нататък, защото няма да се изплатят. Виновен е управителят на „Комунално стопанство”, защото извършва дейност, въпреки че се връщат фактурите. Затова аз ви предлагам да не се приеме, да се търси отговорност от служителите на ОбА, от съответния управител на „Комунално стопанство”. Затова предлагам да не влизаме в подробности, нас не ни интересува какви преписки се водят. Това е фактологията: има извършена работа, има подписан документ, основания за фактура. Затова нека да не приемем тази точка.

Много задълбочено вникнах в тези шест приложения. Не може един управител да не си потърси задълженията. Срокът за давност е минал и след като е минал, кой е виновен? Виновен е управителят. Единият от управителите ние още не сме освободили от отговорност. Какво означава да го освободим от отговорност? Съгласно договора за управление, той има запорирани заплати и не може да си изтегли парите, докато не го освободим от отговорност. Не може да има давност такова нарушение. Част от нещата не са с изтекъл срок за давност. Случаят, който разглеждаме, е от 2008 г. Моля ви, подкрепете нещата, които ви предложих и по-нататък в ПК по ИВСПИ или в ОбА да се задълбочим по тези случаи, които не приемаме.

Защо ни заблуждава управителят на търговското дружество? Нека да си го направи сам! Нека сам да си отпише от активите. Законът му позволява, но носи отговорност за това, което е подписал. Къде ще отидете тогава, г-н Тачев? Ще отидете в загуба. Чак тогава Вие ще потънете в загуба. Вие предлагате да стане за сметка на неразпределената печалба, която е в разходите, а това е в приходите, т.е. няма да се промени финансовият резултат. Затова предлагате да бъде от неразпределената печалба, а това вие сами не можете да направите, може да стане с решение на ОбС.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Относно това, което поставя като въпрос г-жа Недева и тази история за „свършена и несвършена работа”: В Общината има изграден механизъм за финансов контрол. Работата, която е извършило „Комунално стопанство”, не е възлагана от Общината с възлагателно писмо – каквито са изискванията на Закона. В този смисъл няма финансов контрольор, който да даде разрешение за плащане на тези фактури. Тази работа не е възлагана от Общината, фактурите не са приети и не са подписани, защото няма заверка от финансовия контрольор. Затова са връщани. Разходите, които се правят от общинския бюджет за извършени дейности, стават по реда на сключени договори по реда на ЗОП. Възлагането на работа става с възлагателни писма, които се контролират от Дирекцията по финансов контрол. Обратно, постъпилите фактури се заверяват от финансови контрольори. Правилно не са подписани фактурите, защото тази работа не е възлагана. Това е истината. Тези средства не могат да бъдат изплатени в никакъв случай, още повече за минала работа, защото няма кой сега да напише възлагателно писмо за работа, която е свършена преди години.

Г-жо Денева, виждам, че всеки път се изказвате по въпроса, но мисля, че не е редно да вземате отношение по този въпрос, защото сте лично заинтересована.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване Приложение № 1:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – въздържал се, Станислав Рашков – против, Мирко Робов – против, Румяна Брайнова – въздържал се, Георги Стефанов – въздържал се, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Иван Велков Иванов – въздържал се, Анета Маноилова – въздържал се, Мавроди Калейнски – въздържал се, Иван Величков Иванов – въздържал се, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – въздържал се, Филип Евтимов – въздържал се, Николен Стойнов – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова - въздържал се, Цветанка Недева - въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Пламен Петров – въздържал се, Милен Михов – против, Николай Цонев – против, Пламен Легкоступ – против.

С 1 „за”, 6 „против”, 17 „въздържали се” приложение № 1 не беше прието.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване Приложение № 2:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Иван Велков Иванов – въздържал се, Анета Маноилова – въздържал се, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за.

Приложение № 2 беше прието с 19 „за”, 1 „против”, 5 „въздържали се” .

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване Приложение № 3:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – въздържал се, Станислав Рашков – против, Мирко Робов – против, Румяна Брайнова – въздържал се, Георги Стефанов – въздържал се, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Иван Велков Иванов – въздържал се, Анета Маноилова – въздържал се, Мавроди Калейнски – въздържал се, Пламен Цанев – против, Иван Величков Иванов – против, Росен Иванов – въздържал се, Ваня Стефанова – въздържал се, Филип Евтимов – въздържал се, Николен Стойнов – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова - въздържал се, Цветанка Недева - въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Пламен Петров – въздържал се, Милен Михов – против, Николай Цонев – против, Пламен Легкоступ – против.

С „за” няма, 8 „против”, 17 „въздържали се” приложение № 1 не беше прието.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване Приложение № 4:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – въздържал се, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Иван Велков Иванов – въздържал се, Анета Маноилова – въздържал се, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за.

Приложение № 4 беше прието с 19 „за”, 1 „против”, 6 „въздържали се” приложение № 1 не беше прието.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване Приложение № 5:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – въздържал се, Станислав Рашков – против, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – въздържал се, Георги Стефанов – въздържал се, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Иван Велков Иванов – въздържал се, Анета Маноилова – въздържал се, Мавроди Калейнски – въздържал се, Пламен Цанев – против, Иван Величков Иванов – въздържал се, Росен Иванов – против, Ваня Стефанова – въздържал се, Филип Евтимов – въздържал се, Николен Стойнов – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова - въздържал се, Цветанка Недева - въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Пламен Петров –въздържал се, Милен Михов – въздържал се, Николай Цонев – против, Пламен Легкоступ – въздържал се.

Приложение № 5 не беше прието с „за” няма, 5 „против”, 20 „въздържали се”.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване Приложение № 6:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Иван Велков Иванов – въздържал се, Анета Маноилова – въздържал се, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – въздържал се, Николай Цонев – против, Пламен Легкоступ – въздържал се.

Приложение № 6 не беше прието със 17 „за” няма, 1 „против”, 7 „въздържали се”.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Предлагам да се прегласува Приложение № 6.

Г-н Чокойски подложи на прегласуване Приложение № 6:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – въздържал се, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за.

С 22 „за” няма, „против” няма, 1 „въздържал се” приложение № 6 беше прието.

РЕШЕНИЕ № 1158

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 4 и чл. 149, ал. 2 от ТЗ и чл. 18, т. 4 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за отписване от активите на „Инвестстрой-92” ЕООД гр.Велико Търново на вземания с изтекъл давностен срок, несъбираеми вземания с доказателства, че не могат да бъдат събрани за сметка на не разпределената печалба на дружеството по счетоводен баланс на „Инвестстрой-92” ЕООД гр.Велико Търново към 30.09.2010 г. натрупани от „Благоустройство” ЕООД гр.Велико Търново и „Комунално стопанство” ЕООД гр. Велико Търново на обща стойност 161 083.16 лв., както следва:

- приложение 2 - аналитична оборотна ведомост на „Инвестстрой-92” ЕООД гр.Велико Търново за месец 11/2010 за сметка: 445-присъдени вземания– 1 бр. общо за 30 514.75лв.;

- приложение 4 - аналитична оборотна ведомост на „Инвестстрой-92” ЕООД гр.Велико Търново с натрупване до 11/2010 за сметка : 207-р-ди за прид. на МДА– 1 бр. и протокол/обр.19/ и споразумителен протокол/ 18.02.2009г. между „Благоустройство” ЕООД и Община Велико Търново общо за 20 686.07 лв. ;

- приложение 6 - аналитична оборотна ведомост на „Инвестстрой-92” ЕООД гр.Велико Търново за месец 11/ 2010 извадка за сметка 498-други дебитори - 1 бр. сертификат ИСО за отписване общо за 2 549.49лв.

2. Възлага на Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по актуализиране на счетоводния баланс на дружеството.

3. Задължава Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД гр.Велико Търново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно разсрочени плащания на площи общинска собственост, Вх. № 3491/ 01.12.2010 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 18:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1159

На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 131, ал. 1 от НРПУРОИ, Великотърновски Общинския съвет приема:

Допуска разсрочено плащане на задълженията на фирма „Сани” ЕООД в размер на 8547, 20 главница и 810, 96 лв. лихва.

Задължава Кмета да сключи финансово споразумение за разсрочено плащане на равни месечни вноски на горната сума в срок до 30.06.2011 год.

 

МЕСЕЦ ГОДИНА ВНОСКА ГЛАВНИЦА ВНОСКА ЛИХВА ОБЩО
януари 2011 1424,53 135,16 1559,69
февруари 2011 1424,53 135,16 1559,69
март 2011 1424,53 135,16 1559,69
април 2011 1424,53 135,16 1559,69
май 2011 1424,53 135,16 1559,69
юни 2011 1424,53 135,16 1559,69

 

При последното плащане фирмата заплаща натрупаните лихви вследствие на разсрочените плащания.

При закъснения на плащанията по погасителния план, „Сани” ЕООД, представлявана от Атанас Парушев дължи обезщетения за забава -лихва съгласно чл.1 от Закона за лихвите върху данъци , такси и други подобни задължения.

При неплащане на повече от две последователни месечни вноски, споразумението се прекратява едностранно по вина на „Сани” ЕООД.

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Удължаване на срока за плащане на общинско жилище, Вх. № 3483/ 29.11.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 19:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1160

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 47, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал.10 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища , Великотърновски Общинският съвет

Дава съгласие да бъде удължен срока по Заповед № РД 22-1193 от 03.09.2010 г. на Кмета на Община Велико Търново до 31 декември 2010 г. за плащане на общинско жилище – апартамент № 12 на ул.. “Бяла Бона” № 15, вх.Б, ЕПЖС-1, гр.В.Търново от купувача Илия Великов Костадинов.

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изваждане от списъка на жилищата от фонд „Резервен” на втори етаж от къща на ул. „Генерал Гурко” № 17, гр. Велико Търново, Вх. № 3446/ 10.11.2010 г.

Г-жа МАРИНЕЛА ДЖАРТОВА: Това жилище във фонд „Резервен” се ползва от дълги години. Последно там настанявахме едно семейство, чиято къща изгоря. Тъй като първият етаж от тази сграда е дарен на Общината и там се разполага една художествена галерия, нашите намерения са цялата тази сграда да има статут на публична общинска собственост и да се направи ремонт, който да я приведе в по-красив вид, за да я използваме за нуждите на художествено-творческата интелигенция.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 20:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – против, Николай Цонев – за.

Предложението беше прието с 21 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1161

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Великотърновски Общинският съвет

Изважда от списъка на жилищата от фонд “Резервен” втори етаж от къща на ул. „Генерал Гурко” № 17.

 

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Гласувах „против”, защото остава неясно, извеждайки го от фонд „Резервен”, с това нарушава ли се фонд „Резервен”. Не получихме такава информация. Не си спомням ние на последните сесии да сме вкарвали жилища в този фонд и да поддържаме този задължителен фонд „Резервен” съобразно жилищния фонд. Второ, не е ясно какво ще правим с това жилище – дали ще бъде за жилищни нужди, или за неправителствения сектор. Затова гласувах „против” и ще следя развитието на този въпрос.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Опрощаване на дължими държавни вземания на Стефка Петрова Петрова - Грънчарова, Вх. № 3514/ 06.12.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 24 „за”, 1 „против”, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1162

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1 ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., Великотърновски Общински съвет дава мнение да не се опрости дължимата сума в общ размер 2589,26 лв. на лицето Стефка Петрова Петрова - Грънчарова, тъй като същата представлява събираемо държавно вземане.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, кв. № 98, с. Самоводене, Вх. № 3512/ 06.12.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски обясни, че ПК по ОС не е подкрепила предложението, тъй като е нямало становище на кмета, но междувременно то е постъпило. Предложението беше подложено на поименно гласуване:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1163

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1и ал.3 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие частите от улична регулация, попадащи в новообразувани УПИ VІ-1265,1263 и УПИ ІV-1263 от стр. кв. 98 по плана на с. Самоводене, община Велико Търново, останалата част от които е собственост на Радко Стефанов Попов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Любен Каравелов” № 43, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот в обхвата на разработка, приета с решение №160 по протокол №14 от 03.11.2010 г. на ЕСУТ, като:

2.1. Община Велико Търново прехвърля на Радко Стефанов Попов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Любен Каравелов” №43, правото на собственост върху част от общински имот, представляващ улична регулация с площ в размер на 14,61 кв.м., която съгласно ЧИ на ПУП-ПР попада в новообразуван УПИ VІ-1265,1263 от кв.98 по плана на с. Самоводене, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 117 лева без начислен ДДС.

2.2. Община Велико Търново прехвърля на Радко Стефанов Попов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Любен Каравелов” №43, правото на собственост върху част от общински имот, представляващ улична регулация с площ в размер на 92,85 кв.м., която съгласно ЧИ на ПУП-ПР попада в новообразуван УПИ ІV-1263 от кв.98 по плана на с. Самоводене, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 558 лева без начислен ДДС.

Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот.

Г-н ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ: От името на нашата група искам процедура относно поименна проверка на колегите в залата.

Г-н Чокойски направи поименна проверка:

Стефан Стоянов, Димитър Захариев, Станислав Рашков, Мирко Робов, Румяна Брайнова, Георги Стефанов, Роза Мишева, Желка Денева, Иван Велков Иванов, Анета Маноилова, Илия Велков, Хасан Палов, Мавроди Калейнски, Пламен Цанев, Гани Пантилеев, Росен Иванов, Ваня Стефанова, Филип Евтимов, Николен Стойнов, Тодор Тодоров, Йорданка Стефанова, Цветанка Недева, Александър Чокойски, Пламен Петров, Богдан Ковачев, Милен Михов, Николай Цонев, Камен Алексиев.

След проверката г-н Чокойски обяви, че в залата в момента присъстват 28 общински съветници.

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на график на заседанията на ВТОбС за първото полугодине на 2011 г., Вх. № 3497/ 03.12.2010 г.

Г-н Чокойски прочете предложение на Групата на БСП за включване на нова точка на заседанието на ОбС през месец февруари: „Мерки, които ОбА да предприеме за почистване на речните корита, намиращи се на територията на община В. Търново”.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението на ПК по МСНУРП за включването на нова точка 4. Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Цялото предложение по точка 23, заедно с приетите допълнения, беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1164

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет приема

График на заседанията през І-вото полугодие на 2011 г.:

 

Заседание 20.01.2011 г. Основни точки от дневния ред

1. Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и неговите комисии за II –ро полугодие на 2010 г. – съгласно чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА;

2. Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски Общински съвет за II –ро полугодие на 2010 г. и всички неснети от отчет решения;

3. Отчет за дейността на Сдружението „За чисти селища”;

4. Отчет за изпълнение на годишния план за приватизация за 2010 г. ;

Заседание 24.02.2011 г. Основни точки от дневния ред

1. Приемане на годишен план за приватизация за 2011 г.;

2. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост;

3. Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на Кмета на Община Велико Търново /съгласно чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА/;

4. Мерки, които Общинската администрация ще предприеме за почистване на речните корита, намиращи се на територията на Община Велико Търново.

Заседание 22.03.2011 г. Тържествено заседание

1. Удостояване със звание „Почетен гражданин на Велико Търново”;

2. Удостояване с ежегодна награда „Велико Търново”;

Заседание 24.03.2011 г. Основни точки от дневния ред

1. Отчет за изпълнение на бюджета и Инвестиционната програма за 2010 г.;

2. Приемане на бюджет на Община Велико Търново за 2011 г.;

3. Приемане на Инвестиционна програма за 2011 г.;

Заседание 21.04.2011 г. Основни точки от дневния ред

1. Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за 2010 г.;

2. Информация за дейността на смесените / с участието на Община Велико Търново/ търговски дружества за 2010 г.;

3. Отчет на Местната комисия за борба с противообществените пряви на малолетни и непълнолетни;

4. Приемане на информация за работата на РПУ – Велико Търново през 2010 г. и оценка за състоянието на обществения ред и спазване на Наредба № 1;

Заседание 26.05.2011 г. Основни точки от дневния ред

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново за I –во тримесечие на 2011 г.;

2. Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за I –во тримесечие на 2011 г.;

Заседание 23.06.2011 г. Основни точки от дневния ред

1. Информация за дейността на РСО „Янтра” и за участието на Община Велико Търново в него;

2. Приемане на график за II – ро полугодие на 2011 г.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно извършени разходи от д-р Румен Рашев, Вх.№ 3488/ 30.11.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 23 „за”, 5 „против”, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1165

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за командировките в страната, Великотърновски Общински съвет одобрява разходите за извършените командировки в страната от д-р Румен Георгиев Рашев – Кмет на Община велико Търново за отчетния период 01.07 – 30.11.2010 година в размер на 230 /Двеста и тридесет/ лева по Приложение 1 – неразделна част от настоящото предложение.

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, Великотърновски общински съвет одобрява разходите за извършените командировки в чужбина от д-р Румен Георгиев Рашев – Кмет на Община велико Търново за отчетния период 01.07 – 30.11.2010 година в размер на 1 130,13 лева /Хиляда сто и тридесет лева и тринадесет стотинки/.

 

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ (отрицателен вот): Знам, че е безсмислено противното гласуване, но по някакъв начин искам да обърна внимание на г-н кмета. Откакто се помня, все такива отчети получаваме – без да има нищо по тях: не е ясно къде е бил, какво е свършил. Това е неуважение към ОбС, затова гласувах „против”.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет за извършени разходи от Александър Чокойски – Председател на ВТОбС, Вх. № 3498/ 03.12.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1166

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за командировките в страната, Великотърновски общински съвет одобрява разходите за извършените командировки в страната от Александър Стойнов Чокойски – Председател на Великотърновски общински съвет за отчетния период 01.01 – 30.11.2010 година в размер на 60 /шестдесет/ лева.

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Позиция, Вх. № 3460/ 18.11.2010 г.

Г-н НИКОЛЕН СТОЙНОВ: Нашата ПК по ЗСД прие само за сведение и моето предложение изхожда оттам, тъй като беше потвърдено от министъра на здравеопазването по време на парламентарния контрол, че болничният терен продължава да бъде в забранителния списък и нищо не може да се предприеме като стопанска инициатива. Предлагам точката да се отложи във времето, тъй като в момента продължава сондирането на мнения и вероятно в близко бъдеще терените ще бъдат извадени от забранителния списък. Бихме могли да отложим дискусията за тогава, когато промените ще бъдат направени.

Предложението ми е за отлагане на точката от днешната сесия и евентуално при промяна в законодателството да се вкара в дневния ред.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Позицията, която искам да изразя, е позната на всички ви. В моето предложение става въпрос за следното: Великотърновският ОбС не одобрява искането на д-р Гецов – изпълнителен директор на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов”, изразено в писмо № 53006544 от 21.10.2010 г. до ОбА”, т.е. не приемаме искането му. При евентуално обсъждане заявяваме статута на незастроените терени на болничното заведение ще отстоява позиция на откритост и обществена дискусия с участие на акционери, гражданство, здравни работници, архитекти и др. с цел достигане на оптимално приемливо решение в интерес на Великотърновската и на съседните общини.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Няма да взема отношение дали ще се отлага. Вземам повод от думите на д-р Стойнов и от позицията на министъра, която аз лично видях в пресата, и ще ви моля, ако имате възможност, да ни предоставите, на ОбА, позицията на министъра. Ако тя е срещу невъзможността за каквото и да е разпореждане с имотите, това означава, че главният архитект трябва да отговори на д-р Гецов, че няма решение на Съвета на директорите за такава промяна. Въпросът е: има ли решение на Съвета на директорите, където Министерството има 51 %. Не може да се вземе решение на Съвета на директорите без становището на Министъра. Ако то е обратното, означава, че това не е решение на Съвета на директорите. Т.е. този въпрос, по който сега говорим, става с едно писмо, че собственикът не е изразил такова желание и връщаме преписката обратно.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението на г-н Стойнов. Предложението беше прието с 16 „за”, 7 „против”, 5 „въздържали се”.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Не очаквах, че колегите от ГЕРБ ще наложат политически чадър върху този въпрос. На заседанието на ПК по ИВСПИ си позволих да предложа чрез председателя на ОбС да бъде поканен човекът, написал писмото – управителя на МОБАЛ, за да ни каже какво мисли по този въпрос. Да каже, че е станала грешка или обратното, да каже, че това е сериозен въпрос, че имат визия за развитието на болницата и да ни убеди, че ще стане нещо прекрасно. За съжаление, не чух и обяснение от председателя на ОбС защо това не е станало; дали е поканен и е отказал, дали въобще са направени постъпки във връзка с изпълнение решението на една ПК. Този въпрос влиза в една интересна рубрика и ние ще следим развитието на проблема и ще вземем политическа позиция за действията на управителя и на тези, които стоят зад него.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Преди близо час е дошъл факс от г-н Гецов, който казва, че има неотложни служебни ангажименти и ще отсъства днес от града, затова не може да присъства в залата на Общината на 16.12.2010 г. от 9 часа.

Г-н МИРКО РОБОВ: Няма да приемам извинения, ако ми щракнете микрофона, както го направихте предния път и казусът се забатачи до областния управител и прокуратурата. Надявам се, че няма да подроните необратимо моето разбиране за необратимост на демократичния процес с връщане на похвати, които са крайно неприемливи за демократичната практика през последните 20 години. Това беше една добре издържана позиция. Аз и колегите от БСП разбираме, че с тези 14 %, които община В. Търново притежава, не в тази зала ще се реши съдбата на този имот, но ние разбрахме, че за нашата болница, където се лекуваме като пациенти, ние трябва ясно да кажем какво искаме и като изразители на общественото мнение. Това искаше тази декларация и аз не виждам нито един сериозен мотив да се отложи заявяването на такава позиция, както и предвидените сондажи между гилдиите, в обществеността.

Това не е проблем нито на депутатите, не е толкова проблем на персонала на болницата, а проблем на пациентите, каквито потенциално сме всички ние. И когато в болница Лозенец, там, където се лекуват депутатите, вековните дървета отстъпят място на някои от поредните софийските молове, аз ще приема такъв подход като целесъобразен и за нашата болница, но докато това не се случи и те се лекуват по европейски стандарти, те, които искат да решат съдбата на нашата болница, аз няма да приема налагане на такава воля и ще настоявам да се зачете волята на ОбС и волята на великотърновската общественост.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Наистина буди недоумение защо не беше приета тази декларация, след като твърде много хора бяха я подписали и всъщност с тази декларация се изразява волята на великотърновската общественост за това какво ще се случва в двора на болницата. Няколко дена, след като мина желанието за гласуване в предишната сесия и когато с процедурни схватки въпросът беше пратен в комисиите за вземане на становища, новият здравен министър беше във В. Търново и в интервютата си спомена едно изречение, което искам да разтълкувам сега: „На този етап няма да продаваме болнични терени. Ще има промяна в законодателството. Като променим законодателството, ще направим така че ако има продажби на болнични терени, парите да отиват в самата болница.” Ще направя една прогноза: ще се направи промяна в законодателството и следващата стъпка е тези пари от продажбата на този терен да влязат за изграждане на хирургическия блок или за нещо друго, свързано с нашата болница. Надявам се, че ОбС ще има възможност да се изкаже по тази сделка, която предвиждам да се случи.

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ОТНОСНО: Предложение от д-р Мавроди Калейнски – общински съветник, Вх. № 3461/ 18.11.2010 г.

 

Г-н МАВРОДИ КАЛЕЙНСКИ: Съгласно данните за заболяванията от хепатит в Република България болните в момента са над 30 000 в България. Рискови групи са хората от социалните институции, каквито са и детските домове. Затова моето предложение беше в бюджета за 2011 г. да се предвидят средства за имунизация на децата от специализираните институции и алтернативните услуги на територията на община В. Търново, тъй като по наредба тези имунизации не са задължителни, но са препоръчителни и обхващат децата без родители и отглеждани в институциите, от 1 до 15 г. Моето предложение, което намери положителен отзвук в ОбА с отговор № 3127 от 29.11.2010 г. от кмета на Общината, който гласи, че към настоящия момент в специализираните институции и алтернативни услуги на територията на Община В. Търново децата и подрастващите, за които може да се допусне първична ваксинация срещу хепатит, са 91. Съгласно техните нужди необходимите средства за закупуването са в размер на 7116.20 лв., които ще бъдат имани предвид при изготвянето на бюджета за 2011 г. В тази връзка предлагам ОбС да приеме проекта за решение за превенция на заболяванията от хепатит „А” на децата от социалните специализирани институции и алтернативни услуги на територията на община В. Търново през 2011 г. в бюджета на община В. Търново да бъдат заложени необходимите средства в размер на 7116.20 лв.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 27 заедно с предложението на ПК по ЗСД. Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1167

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет реши:

За превенция на заболяванията от хепатит А на децата от социалните специализирани институции и и алтернативни услуги на територията на Община Велико Търново през 2011 г., в бюджета на Община Велико Търново за 2011 г. да бъдат заложени необходимите средства в размер на 7 116, 20 лв.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение, Вх. № 3541/ 15.12.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 28:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1168

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА във вр. с чл. 9, ал. 1, т. 2 и ал. 2, вр. чл. 20, ал. 1 и ал. 2, вр. чл. 23 ал. 2 и ал. 3 от ЗЛЗ, във вр. с чл. 101, ал. 1 и 2 и ал. 6, чл. 104 чл. 37, ал. 6 във връзка с чл. 9, ал. 1 и ал. 2 и чл. 38 от ЗЛЗ, чл. 113, чл.119, ал. 4, и чл. 137, ал. 1, т. 1 от ТЗ, § 70, ал. 1 от ПЗР на ЗЛЗ и чл. 18, т. 3 от „Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества”, Великотърновски Общински съвет променя фирменото наименование от

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД, като занапред дружеството осъществява дейността си с наименование „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във вр. с чл. 9, ал. 1 т.2 и ал.2, вр. чл.20, ал.1 и ал.2, вр. чл. 23 ал.2 и ал.3 от ЗЛЗ, във вр. с чл. 101, ал. 1 и 2 и ал.6, чл. 104 чл. 37, ал.6 във връзка с чл.9, ал.1 и ал.2 и чл. 38 от ЗЛЗ, чл. 113, чл.119, ал.4, и чл.137, ал.1, т.1 от ТЗ, § 70, ал.1 от ПЗР на ЗЛЗ и чл.18, т.3 от „Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества”, Великотърновски Общински съвет променя предмета на дейност със следното съдържание: „Предметът на дейност на Специализирана болница за активно лечение на пневмо -фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД – град Велико Търново е: Активно издирване, диагностициране, болнично лечение и периодично наблюдение на болни от туберкулоза и хронични белодробни заболявания; Специализираната болница осъществява своята диагностично-лечебна и рехабилитационна дейност в болничните отделения на стационарния блок и диагностично-консултативния блок; Специализираната болница осигурява непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по пневмология и фтизиатрия, включително и на медицинска помощ при спешни състояния; Осигурява болнично лечение и извънболнично лечение и наблюдение на всички болни с активни форми на туберкулоза в областта, от изострени хронични белодробни болести: хронична обструктивна белодробна болест, бронхиална астма, хронична изострена дихателна недостатъчност, гнойни болести на белите дробове, злокачествени новообразувания на белите дробове, усложнени остри пневмонии, абсцедиращи пневмонии, остър белодробен абсцес, плеврални изливи на белите дробове и други; Дружеството регистрира и диспансеризира болни с туберкулоза всички форми и с хронични белодробни заболявания; Създава и поддържа регистър на болните с туберкулоза всички форми на територията на обслужвания район; Организира и провежда химиопрофилактика на туберкулозата на показаните за това контингенти; Провежда оздравителни мерки в туберкулозните огнища и обработва, регистрира и наблюдава контактните лица; Осигурява методична помощ на общопрактикуващите лекари от област Велико Търново по провеждане на специфичната имунопрофилактика срещу туберкулозата съвместно с РЗИ; Организира и провежда семинари с общопрактикуващите лекари от област Велико Търново по актуални проблеми на белодробните болести и туберкулозата; Периодично изготвя анализ на епидемиологичните показатели на туберкулоза и хроничните белодробни болести в обслужвания район и оценява качеството и ефективността на провежданите промотивни, профилактични, диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности; Провежда широка и актуална здравно - просветна дейност в обслужвания от Дружеството район; Извършва трудово - лекарска експертиза на временната и трайна нетрудоспособност на лицата с пневмо - фтизиатрични заболявания на пет области от Северна България: Великотърновска, Плевенска, Ловешка, Габровска и Русенска; В Специализираната болница се провеждат клинични и терапевтични изпитвания в областта на пневмологията и фтизиатрията; Осъществява консултации по проблемите на пневмо-фтизиатричните заболявания в обслужвания район; В Специализираната болница могат да се откриват легла за долекуване, продължително лечение и рехабилитация; Дружеството не може да извършва търговска дейност, освен за нуждите на осъществяваните от него медицински дейности и за обслужване на пациентите.”

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА във вр. с чл. 9, ал. 1 т. 2 и ал. 2, вр. чл. 20, ал. 1 и ал. 2, вр. чл. 23 ал. 2 и ал. 3 от ЗЛЗ, във вр. с чл. 101, ал. 1 и 2 и ал. 6, чл. 104 чл. 37, ал. 6 във връзка с чл. 9, ал. 1 и ал. 2 и чл. 38 от ЗЛЗ, чл. 113, чл. 119, ал. 4, и чл. 137, ал. 1, т. 1 от ТЗ, § 70, ал. 1 от ПЗР на ЗЛЗ и чл. 18, т. 3 от „Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества”, Великотърновски Общински съвет изменя Учредителния акт на дружеството, както следва:

а) Заглавната част на Учредителния акт да добие следната редакция:

„УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД.

б) Чл. 1 се изменя и добива следната редакция:

„Чл. 1 Настоящият Учредителен акт урежда възникването, устройството, дейността и прекратяването на СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД, наричана по-долу накратко „Дружеството”, в съответствие с действащото законодателство в РБългария”.

в) Чл. 2 се изменя и добива следната редакция:

„Чл. 2 СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД се учредява на основание чл. 113 от ТЗ, чл. 21 ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, във вр. с чл. 9, ал. 1, т. 1 и ал.2, вр. чл. 20, ал.1 и ал. 2, вр. чл. 23 ал. 2 и ал. 3 от ЗЛЗ, във вр. с чл. 101, ал. 1 и 2 и ал.6, чл. 104 и чл. 38 от ЗЛЗ, Заповед на Министъра на здравеопазването № РД 20-47/ 04.08.2000 г. и чл. 11 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества на Общински съвет - гр. Велико Търново, с решение № 214/ 14.09.2000 г. на Великотърновски Общински съвет; с решение № 1042/ 19.08.2010 г. на Великотърновски Общински съвет и Решение № 1168/ 16.12.2010 година на Великотърновски Общински съвет.

г) Чл. З се изменя и добива следната редакция:

„Чл. 3 Наименованието на дружеството е: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД.

д) Чл. 5 се изменя и добива следната редакция:

„Чл. 5 Предметът на дейност на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД, е: Активно издирване, диагностициране, болнично лечение и периодично наблюдение на болни от туберкулоза и хронични белодробни заболявания; Специализираната болница осъществява своята диагностично -лечебна и рехабилитационна дейност в болничните отделения на стационарния блок и диагностично -консултативния блок; Специализираната болница осигурява непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по пневмология и фтизиатрия, включително и на медицинска помощ при спешни състояния; Осигурява болнично лечение и извънболнично лечение и наблюдение на всички болни с активни форми на туберкулоза в областта, от изострени хронични белодробни болести: хронична обструктивна белодробна болест, бронхиална астма, хронична изострена дихателна недостатъчност, гнойни болести на белите дробове, злокачествени новообразувания на белите дробове, усложнени остри пневмонии, абсцедиращи пневмонии, остър белодробен абсцес, плеврални изливи на белите дробове и други; Дружеството регистрира и диспансеризира болни с туберкулоза всички форми и с хронични белодробни заболявания; Създава и поддържа регистър на болните с туберкулоза всички форми на територията на обслужвания район; Организира и провежда химиопрофилактика на туберкулозата на показаните за това контингенти; Провежда оздравителни мерки в туберкулозните огнища и обработва, регистрира и наблюдава контактните лица; Осигурява методична помощ на общопрактикуващите лекари от област Велико Търново по провеждане на специфичната имунопрофилактика срещу туберкулозата съвместно с РЗИ; Организира и провежда семинари с общопрактикуващите лекари от област Велико Търново по актуални проблеми на белодробните болести и туберкулозата; Периодично изготвя анализ на епидемиологичните показатели на туберкулоза и хроничните белодробни болести в обслужвания район и оценява качеството и ефективността на провежданите промотивни, профилактични, диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности; Провежда широка и актуална здравно - просветна дейност в обслужвания от Дружеството район; Извършва трудово - лекарска експертиза на временната и трайна нетрудоспособност на лицата с пневмо - фтизиатрични заболявания на пет области от Северна България: Великотърновска, Плевенска, Ловешка, Габровска и Русенска; В Специализираната болница се провеждат клинични и терапевтични изпитвания в областта на пневмологията и фтизиатрията; Осъществява консултации по проблемите на пневмо-фтизиатричните заболявания в обслужвания район; В Специализираната болница могат да се откриват легла за долекуване, продължително лечение и рехабилитация; Дружеството не може да извършва търговска дейност, освен за нуждите на осъществяваните от него медицински дейности и за обслужване на пациентите.”

е) Чл. 6 се изменя и добива следната редакция :

„Чл.6 СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД, град Велико Търново, е правоприемник на активите и пасивите на СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД, гр. В.Търново по баланса и към 31.12.2010 г.

ж) Чл. 9, ал. 1 се изменя и добива следната редакция:

„Чл.9 /1/ Капиталът на СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД е в размер на 252 900 (двеста петдесет и две хиляди и деветстотин) лева).

з) §2 от Заключителните разпоредби се допълва и добива следното съдържание:

„§2 Настоящият учредителен акт е приет с Решение на ОбС – гр.Велико Търново № 214/14.09.2000г., изменен с Решение № 1087/21.09.2006 година, изменен с решение № 1042/19.08.2010 г. на Великотърновски Общински съвет и Решение № 1168/16.12.2010 година на Великотърновски Общински съвет.

Възлага на Управителя на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД гр.Велико Търново да извърши регистрация на извършените изменения в Учредителния акт на СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД гр. Велико Търново приет с Решение № 214/ 14.09.2000г., изменен с Решение № 1087/ 21.09.2006 година, изменен с решение № 1042/ 19.08.2010 г. на Великотърновски Обшински съвет.

Възлага на Управителя на СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД гр.Велико Търново да внесе информация за предприетите действия по изпълнение на Решението.

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение, Вх. № 3542/ 15.12.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 28:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1169

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, Великотърновски Общински съвет

Изменя на Решение № 1124 от 18.11.2010 г., както следва:

Било:

Одобрява промяна на структурата на администрацията, като отдел „Вътрешен одит” стане дирекция „Вътрешен одит”.

Запазва числеността на администрацията на община Велико Търново на 242 бр.

Решението влиза в сила от 01.11.2010 г.

Става:

Одобрява промяна на структурата на администрацията, като отдел „Вътрешен одит” стане дирекция „Вътрешен одит”.

Запазва числеността на администрацията на община Велико Търново на 242 бр.

Решението влиза в сила от 01.12.2010 г.

Г-н Чокойски съобщи, че е постъпило заявление за изказване от г-н Паскал Паскалев и даде думата на г-н Паскалев.

Г-н ПАСКАЛ ПАСКАЛЕВ – председател на ТД „Трапезица-1902” В. Търново: Поисках думата, за да изложа пред вас становището на ТД „Трапезица-1902”, В. Търново относно изземването на Туристическия дом на 30.11.2010 г. 109 години Туристическо дружество „Трапезица-1902” развива туризма и туристическите спортове в града. 109 години наред с община В. Търново. Действително не се получи диалог и компромисно решение в разговорите ни с ОбА след проведените съдебни спорове и затова аз желая да изложа пред вас нашето становище относно собствеността, ползването, изземването на Туристическия дом. Тъй като Туристическото дружество наброява 1018 човека и 18 клуба, считам, че това засяга и общественият интерес в града.

Нека да си припомним защо, от кого и как беше изграден туристическият дом и защо претендираме за този дом и защо не сме съгласни с тази заповед по Закона за общинската собственост. Всички си спомняте красивата сграда на хълма Царевец, която беше първата хижа в България, построена от Туристическо дружество „Трапезица-1902”. Тя е строена дълго време: от 1908 до 1920 година поради липса на средства и по обективни причини - трите войни през този период. Туристическото дружество ползваше и стопанисваше тази хижа до 1968 година, когато същата беше отчуждена и съборена. Тогава Градският народен съвет реши, че на мястото на съборената туристическа хижа следва да се построи нов туристически дом. Това е компенсация за туристическото дружество. Тогава с Решение 142 от 1968 г. на Градския народен съвет се отстъпва от държавен имот безвъзмездно право на строеж на Окръжния съвет на БТС, за да построи той туристически дом. Това решение на Градския народен съвет е потвърдено с решение на Окръжния народен съвет и с това процедурата по учредяване на безвъзмездно право на строеж е изпълнена съгласно Закона за планово изграждане на населените места, Закона за собствеността на гражданите и Наредбата за държавните имоти. Считаме, че процедурата е изпълнена законосъобразно. Общинският съвет и във ваше лице съгласно ЗМСМА извършва разпоредителните сделка с общински имоти. Отстъпването на право на строеж е една от разпоредителните сделки. Всички от ОбС знаят, че собственик на сградата върху отстъпената общинска или държавна земя става този, на когото е отстъпена. В случая – на Окръжния съвет на БТС като структурна единица на БТС. Именно това е основанието ни да претендираме. В момента БТС отново е предявил искане за собственост към община В. Търново и делото е висящо.

Динамичните промени след 1990 г. объркаха много от нещата. Създадоха се нови закони, измениха се старите. През 1996 г. Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост. През 1997 г. г-н Драгни Драгнев като кмет на Общината предявява претенции към Туристическия дом. Тогава г-н Румен Рашев като областен управител отмени това решение на ОбС и нещата продължиха в старото си русло. През 2003 г. възникна спор между община В.Търново и област В. Търново кой на базата на новоприетите закони и съобразно Закона за физическото възпитание и младежта е собственик на Туристическия дом. Започна се дело между областта и общината, което приключи през 2006 г. Общината спечели делото. Касаеше се за 93.97 % идеални части от туристическия дом. Аз пропуснах да кажа, че след построяването на Туристическия дом през 1970 г. и въвеждането му в експлоатация е съставен акт за държавна собственост. Той породи едни от споровете, които сега водим. На Окръжния съвет на БТС е отстъпено право на строеж върху държавна земя за построяване на този дом. Домът е построен, но се актува 97.4 като държавен и 2,6 като такъв на Окръжния съвет на БТС. Ето това ние не можем да приемем и считаме, че е незаконосъобразно, защото отстъпването на правото на строеж е оригинерен способ за придобиване на собственост. Както актовете за държавна собственост, така и актовете за общинска собственост са декларативни, те само отразяват собствеността, но не я създават, така че с това отстъпено право на строеж ние отстояваме едно придобито вещно право на собственост.

През 2006 г., след като приключи делото между Общината и Областта инициирахме среща с кмета на Общината д-р Румен Рашев, за да видим нашите бъдещи взаимоотношения с Общината. Когато изложихме тези съображения и претенциите ни за собственост, тогава д-р Рашев приключи разговора с „Вървете на съд”. Действително отидохме на съд, тогава искът беше заведен от ТД „Трапезица-1902”, защото ние считахме, че съдът ще прецени правилно вътрешноведомствените актове, имам предвид тези на структурата на БТС, че са достатъчни и ще ни прехвърли собствеността върху имота. Делото продължи близо 4 години с отрицателен за нас резултат – Общината спечели делото. Искам да уточня, че делото се водеше само относно 93,97 % идеална част. Останалите части, както са в акта за общинска собственост, съставен през 2006 г, са: на Туристическо дружество „Трапезица” – 2,6 % и на реститути – 3 и нещо процента. Така че имотът и до ден-днешен е съсобствен. След приключване на делото тази година отново бяхме при г-н Рашев и поискахме едно компромисно решение, за да осъществяваме дейността си, защото това е единственият ни обект, който се ползва целогодишно и от който имаме реален приход. Разговорът протече съвсем накратко, защото г-н Рашев ни заяви: „Има съдебно решение, вие трябва да освободите имота и ще ви съдим за пропуснати ползи и нанесени вреди”. С това разговорът приключи и продължението му вече се изразява в издаване на тази заповед по член 65, ал. 1 по ЗОС.

Аз искам да се спра върху това, защото изпълнението и изземването на имота вървеше на ръба на закона. Действително законодателят е предвидил в екстрени случаи, когато това е в интерес на Общината, да се използва съкратената процедура на административно изземване на имоти, общинска собственост. Това е така и на 24 ноември ние получихме заповед по чл. 65, ал. 1, която веднага обжалвахме. В тази заповед ни направиха впечатление две неща: първо, че срокът на изземването изтича преди срока на обжалването и това го приемаме, защото обжалването на заповедта не спира изпълнението. Но другият факт, който ни направи силно впечатление, е, че Туристическо дружество „Трапезица” е отписано от акта за общинска собственост като съсобственик върху 2,6 идеални части от имота. Съобразявайки се със закона, ние възразихме, защото член 64 от ЗОС действително дава възможности за отписване, записване, актуване и деактуване, но само на общински имоти. Кметът не може да отписва и да записва в акта за общинска собственост имоти на трети физически или юридически лица, които не са общинска собственост. Така че отписвайки го, той оспорва нашето право на собственост и ни вкарва в един спор за материално право, който втората алинея на този текст от закона казва, че трябва да се реши от съда. Такова дело няма заведено. Но тук е принципното положение – че отписвайки от акта за общинска собственост, ОбА си създава сама предпоставки да издаде тази заповед по 65, защото този текст предвижда имотът да се ползва от трето лице без основание. Отписвайки ни от акта за собственост, казват: „Вие сте отписани, нямате основание да го владеете и затова ще ви извадим с полиция по чл. 65, както и направиха. Но този въпрос ще го решава съдът, защото ние сме го обжалвали и има насрочени две дела: за спиране на изпълнението и за законосъобразността на заповедта. Другото, което искам да кажа е, че ОбА сама създаде предпоставки за издаване на тази заповед.

Аз исках да запозная ОбС с това, което се случи, защото в крайна сметка до този момент Туристическото дружество е било винаги в партньорски взаимоотношения с община В. Търново. Всички национални и международни прояви са били в партньорство с общината досега. ТД „Трапезица-1902” развива туризма, културния туризъм, то е с 1040 членове, в 18 клуба плюс 10 училищни клуба. Това е една обществена организация, която е част от община В. Търново. Мотивът за издаване на заповедта за принудително изземване е, че кметът и ОбА щели да бъдат обвинени в безстопанственост. Не мога да приема този довод за реален, защото ние сме обществена организация, най-голямата в региона, и средствата, които ползваме от този дом, отиват именно за членове на Общината, т.е. за развитие на туризма и на училищните спортове. Затова исках да споделя това с вас, да ви дам тази информация, да изразя нашето несъгласие и да ви уведомя, че за следващата сесия своевременно ще направим искане за отстъпване правото на ползване от Общината на ТД „Трапезица-1902”.

Какво ще се случи след това изземване? Както вече ви казах, това е единственият ни обект, от който ние имаме постоянен целогодишен доход. Обектът в местността Ксилифор е сезонен, той не работи от януари до април. През лятото също не работи, обикновено там най-вече са зелени училища и други училищни мероприятия. Така че за да поддържа дейността си, ТД „Трапезица-1902” разчиташе единствено и само на Туристическия дом. Какво ще се случи в близко бъдеще? Дружеството има кредити, които трябва да обслужва. Ежемесечните вноски са около 4500 лв. С наема, който ние получавахме от „Щастливеца”, ние покривахме тези кредити и с останалата част донякъде покриваме и дейността на ТД „Трапезица-1902”. През месец декември ще направим вноската, но през януари, февруари, март Дружеството е изправено пред невъзможност да обслужва тези кредити, последва обявяване за предварително изискуеми и дружеството на практика е изправено пред фалит, а това е организация на 100 години. Нея са я създали и са били съпричастни бележити великотърновци. Само ще прочета кои са почетните членове на ТД: Фердинанд І, цар български, Недялко Марков – училищен инспектор, Леон Филипов – архитектурен конструктор, Йордан Костадинов – аптекар, Цоню Гергинов – директор на Популярна банка и т.н., хора, общественици, които действително са милеели и са развивали и са подпомагали това ТД. Затова подарявам на ОбС тази стогодишна история на ТД „Трапезица-1902”. Досега всичко е било позитивно и да се надяваме, че на следващата страница няма да бъде отразено как ТД „Трапезица-1902” е било принудено да преустанови своята дейност. Уведомявам ви, че на следващото заседание ще направим предложение по съответния ред с искане за предоставяне на право на ползване на целия обект.

Заседанието беше закрито в 12.40.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ………………

ТОДОР ТОДОРОВ………………….

МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ………….

ИВАЙЛО ИВАНОВ…………………