ПРОТОКОЛ № 81

 

От осемдесет и първо заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 20.01.2011 г. от 09.10 часа в залата на Община Велико Търново.

 

Присъстваха 33 общински съветника. Отсъстваха г-н Ивайло Иванов, г-н Драгни Драгнев, г-н Пламен Цанев и г-жа Йорданка Стефанова.

Заседанието беше открито от председателя на Общинския съвет – г-н Александър Чокойски.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Информирам ви, че по решение на Председателския съвет преди почивката ще дам възможност на ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон” да презентира продуктите на учебна компания „Бойар дриймс”.

Предлагам две нови точки към проекта за дневен ред, които да бъдат разгледани като последни в дневния ред. Предложение с № 3651 от 18.01.2011 г относно определяне на трима общински съветници за членове на Комисията по чл. 21, ал. 1 от НРПУРОИ – Тодор Тодоров, Иван Иванов и Мирослав Трифонов.В предложението е описано, че е нужно във връзка с постъпили искания на партии за безвъзмездно ползване на помещения, да имаме избрани трима общински съветници, за да може да се сформира комисията и да се разгледат молбите на партиите. Следващото предложение с № 3655 от 18.01.2011 г. е относно определяне на двама общински съветници в състава на комисията за Академичната награда „Трети март”. Предложението на ПК по МСНУРП е това да са съветниците Димитър Захариев и Мирко Робов.

Г-н Чокойски подложи на гласуване включването на първото предложение с № 3651 като точка 43 в дневния ред. Предложението за нова точка 43 беше прието с 20 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Включването на второто предложение с вх. № 3655 като точка 44 от дневния ред беше одобрено с 22 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Целият дневен ред беше приет с 22 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Промяна в Наредбата за търговската дейност на територията на Община Велико Търново, Вх. № 3607/ 10.01.2011 г.
 2. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново, Вх. № 3569/ 03.01.2011 г.
 3. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 3570/ 03.01.2011 г.
 4. Определяне на Годишен размер на такса „Битови отпадъци” и промил за всяка услуга поотделно за 2011 г., Вх. № 3618/ 10.01.2011 г.
 5. Поемане на краткросрочен дълг за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, Вх. № 3589/ 06.01.2011 г.
 6. Даване съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново по схема за предоставяне на безвъздмезна финасова помощ по проект „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Вх. № 3578/ 04.01.2011 г.
 7. Даване съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново по схема за предоставяне на безвъздмезна финасова помощ по ОП „Техническа помощ” 2007 - 2013, Вх. № 3580/ 04.01.2011 г.
 8. Приемане на Решение за 20 % общински принос от разходите по извършване на СМР в ДСХ „Венета Ботева”, гр. Велико Търново, Вх. № 3597/ 07.01.2011 г.
 9. Приемане на Решение за проектопредложение на Община Велико Търново „Инвестиция в ранното детство - гаранция за благосъстоянието на децата и семействата в Община Велико Търново”, Вх. № 3605/ 07.01.2011 г.
 10. Приемане на План за енергийна ефективност на Община Велико Търново, Вх. № 3532/ 13.01.2011 г.
 11. Отчет за 2010 година на Програмата за управление на Община Велико Търново, Вх. № 3619/ 10.01.2011 г.
 12. Отчет за дейността на Сдружение „За чисти селища”, Вх. № 3617/ 10.01.2011 г.
 13. Отчет на изпълнение на решенията на ВТОбС за ІІ – полугодие на 2010 г., Вх. № 3593/ 07.01.2011 г.
 14. Приемане на Отчет за дейността на ВТОбС и на неговите комисииза периода 01.07.2010 г. – 31.12.2010 г., Вх. № 3601/ 07.01.2011 г.
 15. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 3562/ 29.12.2010 г.
 16. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 3563/ 29.12.2010 г.
 17. Питане от Георги Стефанов – общински съветник, Вх. № 3625/ 11.01.2010 г.
 18. Предложение от НСПСПК относно откриване на процедура за приватизация на имоти в гр. Велико Търново, Вх. № 3632/ 13.01.2011 г.
 19. Предложение от НСПСПК относно откриване на процедура за приватизация на имоти с. Русаля, Вх. № 3633/ 13.01.2011 г.
 20. Предложение от НСПСПК относно влагане на свободни средства от приватизация, Вх. № 3634/ 13.01.2011 г.
 21. Предложение относно свикване на Общо събрание на акционерите на „ВТО МУЛТИКОМ” АД, гр. Велико Търново, Вх. № 3565/ 29.12.2010 г.
 22. Отписване на ДМА от активите на „Инвестстрой - 92” ЕООД гр. Велико Търново, Вх. № 3552/ 20.12.2010 г.
 23. Предложение относно извършване на разход от „Комплексен онкологичен център – Велико Търново” ЕООД, гр. Велико Търново, Вх. № 3534/ 14.12.2010 г.
 24. Одобряване на подробен устройствен план, местност „Маринковата воденица”, с. Къпиново, Вх. № 3614/ 10.01.2010 г.
 25. Одобряване на подробен устройствен план, местност „Маринковата воденица”, с. Къпиново, Вх. № 3613/ 10.01.2010 г.
 26. Одобряване на подробен устройствен план, местност „Урушка могила”, с. Къпиново, Вх. № 3609/ 10.01.2010 г.
 27. Одобряване на подробен устройствен план, с. Велчево, Вх. № 3610/ 10.01.2010 г.
 28. Одобряване на подробен устройствен план, с. Шемшево, Вх. № 3611/ 10.01.2010 г.
 29. Одобряване на подробен устройствен план, с. Беляковец, Вх. № 3615/ 10.01.2010 г.
 30. Одобряване на подробен устройствен план, местност „Край село”, с. Шереметя, Вх. № 3608/ 10.01.2010 г.
 31. Подаване на заявление за предоставяне на находища на минерална вода, Вх. № 3590/ 06.01.2011 г.
 32. Предложение относно молба от Павлина Костадинова Чиняева за настаняване в общинско жилище, Вх. № 3529/ 09.12.2011 г.
 33. Предложение относно изваждане от списъка на жилища от фонд „Резервен” и включване във фонд „За настаняване под наем”, Вх. № 3560/ 28.12.2010 г.
 34. Предложенние относно предоставяне за безвъздмезно ползване на част от имот частна общинска собственост, находящ се в старо ВНВУ, Вх. № 3596/ 07.01.2011 г.
 35. Отмяна на Решение № 831 – 16 / 18.02.2010 г. на ВТОбС, Вх. № 3587/ 05.01.2011 г.
 36. Прекратяване на осигурителните права на Иван Велков Иванов – общински съветник поради пенсиониране, Вх. № 3600/ 07.01.2011 г.
 37. Намаляване капацитета на Дом за деца лишени от родителска грижа „Пеню и Мария Велкови”, гр. Велико Търново, Вх. № 3572/ 03.01.2011 г.
 38. Намаляване капацитета на Дом за деца лишени от родителска грижа „Христо Смирненски”, с. Балван, Вх. № 3573/ 03.01.2011 г.
 39. Намаляване капацитета на Дом за възрастни, с. Присово, Вх. № 3579/ 04.01.2011 г.
 40. Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Емилия Стефанова Станева, Вх. № 3595/ 07.01.2011 г.
 41. Предложение от група ГЕРБ относно отпускане на финансова помощ, Вх. № 3622/ 10.01.2011 г.
 42. Предложение от общински съветници от БСП, Вх. № 3585/ 05.01.2011 г.
 43. Предложение с Вх. № 3651/ 18.01.2011 г.
 44. Предложение с Вх. № 3655/ 18.01.2011 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна в Наредбата за търговската дейност на територията на Община Велико Търново, Вх. № 3607/ 10.01.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1170

 

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет приема допълнение в Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново, както следва:

Стар текст: Чл.8. /ал.3/ По изключение в предпразничните и празнични дни заведенията за хранене и развлечения по ал. 2 могат да работят и с удължено работно време до два часа, както следва:

1. за период от 1 април до 31 октомври /летен/ - до 01 часа;

2. за период от 1 ноември до 31 март /зимен/ - до 24 часа,

ако отговарят на всички норми на Регионална инспекция опазване и контрол на общественото здраве – Велико Търново (Наредба № 6 на МЗ/2006г./), относно нормите за шум и да е гарантиран обществения ред и спокойствие на ползваните от посетителите паркинги, съобразно организацията на движението.

Нов текст: Чл.8. /ал.3/ По изключение в предпразничните, празнични и почивни дни заведенията за хранене и развлечения по ал. 2 могат да работят и с удължено работно време до два часа, както следва:

1. за период от 1 април до 31 октомври /летен/ - до 01 часа;

2. за период от 1 ноември до 31 март /зимен/ - до 24 часа,

ако отговарят на всички норми на Регионална инспекция опазване и контрол на общественото здраве – Велико Търново (Наредба № 6 на МЗ/2006г./), относно нормите за шум и да е гарантиран обществения ред и спокойствие на ползваните от посетителите паркинги, съобразно организацията на движението.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново, Вх. № 3569/ 03.01.2011 г.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: В този проект за решение, който ни се предоставя, ме притеснява нещо, което в последствие разбрах, че трябва да се гласува задължително от нас, тъй като е прието с решение на Министерския съвет – бр. 98 на „Държавен вестник”, решение на Парламента, което влиза в сила от януари тази година. Имам предвид точка 7 от проектопредложението. Към Наредбата се предлага да се въведе параграф към чл. 13 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община В. Търново, както следва: за имот държавна или общинска собственост данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление. Това означава, че оттук нататък всеки наемател: фирма, физическо или юридическо лице ще плаща на държавата, респективно на Общината, данък „Сгради” и такса „Смет”. Ако вие сте една фирма, ползвате държавен имот, от тази година данък „Сгради” и такса „Смет” ще плащат фирмите. Аз питам: Защо? Управляващата партия каза, че няма да вдига данъците и таксите, каза че през целия й мандат се замразяват доходите. Нищо че инфлацията върви нагоре, че цените на основните хранителни продукти се вдигат непрекъснато, сега се слага един допълнителен данък на всички физически, юридически лица, на фирмите, които ползват тази площ, те да заплащат това нещо. Защо? Това е допълнително данъчно бреме, което се хвърля върху малкия и средния бизнес. Ще кажете: „Това е прието със закон и няма как да не го гласуваме”, но аз мисля, че има хора, които не са съгласни с политиката на управляващите и с гласа си ще кажат твърдо „не” на това, защото има разминаване между обещанията преди изборите и това, което се случва, след като те са дошли на власт. Предлагам да отпадне точка 7 от проекта за решение.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Никога не съм мислил, че ще имаме единомислие с г-н Алексиев. Г-н Алексиев, добре дошъл на борда!

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Няма как да променим това, което се предлага, то е законово прието. Можем само да изразим своето мнение. Аз изразявам притеснение само за училищата. Те всички трябва да плащат данък „Сгради” и такса „Смет”.. Имаше един спор преди 3-4 години, когато те не можеха да си платят местните данъци, Общината ги пое и в последните години тя плаща данъците, но сега училищата трябва сами да плащат данък „Сгради” и такса „Смет”. Това може да е нормално, въпросът е, че тези средства не са залегнали в делегираните бюджети. Това са пари от порядъка на 4-5-6 хиляди лв., които училищата не са предвидили в своите бюджети и това ще утежни бюджетите им. Исках да поясня това, защото част от колегите сега разбраха, че с това решение особено много ще пострадат училищата.

Г-н ЦВЕТОМИР ЕНЕВ – началник отдел „Местни данъци и такси”: Искам да ви призова този текст все пак да остане в Наредбата, тъй като смисълът на Наредбата е, когато един гражданин реши да спази все пак задълженията си към местните данъци, той да се ориентира безпроблемно, без да му се налага да чете 20 закона, да чете всички разпоредби на по-висшестоящите нормативни актове, затова в полза на гражданите е те все пак да прочетат, че такава разпоредба съществува, и да я приложат. Отпадането на този текст от наредбата по никакъв начин няма да промени прилагането, а по-скоро би могло да въведе в заблуждение един гражданин, че такъв текст не съществува. Затова ви призовавам да го оставите в Наредбата!

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Аз благодаря на инж. Рашков, че спомена нещо, което аз в моето изказване бях забравил да спомена – а именно кой ще плаща данък „Сгради” и такса „Смет” на училищата, детските заведения, детските ясли и детските градини. Аз питам управляващите и ОбА да ни дадат отговор на този въпрос, тъй като, както спомена и инж. Рашков, няма пари в делегирания бюджет.

Относно изказването на г-н Енев: какво става с една фирма, която ползва под наем общински имот? С това ние я задължаваме тя да плаща данък „Сгради” и такса „Смет”. Това означава всички договори, които са сключени между фирмите и Общината, респективно с държавата, да се променят. Това е нарушение на един двустранен договор, сключен между юридическо лице и общината или държавата. Искам да припомня, че миналата година наемите за ползване на държавна собственост бяха вдигнати двойно; специално за политическите партии. Нали нямаше да се вдигат данъците?

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Аз се изказвам повече по процедурата, не толкова по същността на предложението. За мен е неправилно един и същи въпрос да се решава в два документа – и на национално ниво, и на местно. Или има местно самоуправление и то решава изцяло въпросите, или държавата решава какво да бъде и местното самоуправление няма защо да решава тези неща. Ситуацията, в която сме поставени: да има закон, а ние да трябва да го повтаряме, за мен е неуместна. Аз няма да подкрепя предложения текст на точка 7 от Наредбата. Щом законът го е уредил, няма защо да го повтаряме.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението на г-н Алексиев за отпадане на т. 7 от проекта за решение:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – против, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – против, Ваня Стефанова – против, Филип Евтимов – против, Николен Стойнов – против, Тодор Тодоров – против, Цветанка Недева – против, Александър Чокойски – против, Пламен Петров – против, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за.

Резултатът от гласуването беше: 18 „за”, 9 „против”, „въздържали се” няма.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ (отрицателен вот): Какво направихме сега? Приехме си наредбата, която ще противоречи на закона. Както каза г-н Енев, това няма да спре събирането на данъци и такси.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване решението по т. 2:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – въздържал се, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – въздържал се, Николай Цонев – въздържал се, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше прието с 20 „за”, 1 „против”, 7 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1171

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет:

1. Създава нова т. 7 към чл. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново, както следва:

„ Туристически данък "

2. Изменя чл. 5, ал. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново, както следва:

Било: "Невнесените в срок данъци по тази наредба се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на ДОПК. "

Става: " Невнесените в срок данъци по този закон се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от частни съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс."

3 . Създава нова алинея 3 към чл. 5 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново, както следва:

"В производствата по ал. 1 служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите, а в производствата по обезпечаване на данъчни задължения -на публични изпълнители. Когато в нормативен акт е предвидено изискване за представяне на удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за задължения за данъци и такси по този закон се представя удостоверение само за задълженията за данъци и такси към общината по постоянен адрес, съответно седалище, на задълженото лице."

4. Създава нова алинея 4 към чл. 5 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново, както следва:

"Компетентен орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в размер до 100 000 лв. и при условие, че отсрочването или разсрочването се иска до една година от датата на издаване на разрешението, е кметът на общината, а в останалите случаи е общинският съвет."

5. Отменя алинея 4 към чл. 6 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново, със следното съдържание:

"Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително."

6. Изменя чл. 7, ал. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново, както следва:

Било: "Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот. "

Става: " Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот или съответната част от него."

7. Създава нова алинея 5 към чл. 7 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново, както следва:

„ За имот - държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление."

8. Изменя чл. 10, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново, както следва:

Било: „ Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на четири равни вноски в следните срокове: от 1 февруари до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която е дължим."

Става: " Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим."

9. Изменя чл. 10, ал. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново, както следва:

Било: „ На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто. "

Става: " На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто."

10. Изменя чл. 16, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново, както следва:

Било: " Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията е отчетната им стойност, а за жилищните имоти на предприятията - данъчната им оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси. "

Става: " Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията, е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси, а за жилищните имоти - данъчната им оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси."

11. Изменя чл. 19, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново, както следва:

Било: " Необходимо условие за определяне на данъка е наличието на подадена данъчна декларация по чл.14 и чл.17 от Закона за местните данъци и такси. "

Става: " Необходимо условие за определяне на данъка е наличието на подадена данъчна декларация по чл.14 от Закона за местните данъци и такси."

12. Създава нова алинея 2 към чл. 19 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново, както следва:

" Когато собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, е предприятие, в декларацията по ал. 1 се посочва и отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка."

13. Изменя чл. 44, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново, както следва:

Било: " Данъкът се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 31 март и до 30 септември на годината, за която е дължим. На предплатилите за цялата година в първия срок се прави отстъпка от 5 на сто. "

Става: " Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто."

14.Да създаде нова алинея 3 към чл. 44 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново, както следва:

" Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на издаден или заверен от общината документ."

15. Изменя чл. 50, ал.1, т. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново, както следва:

Било: "физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година повече от един вид патентна дейност от посочените в т. 1 - 36 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност. "

Става: " физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т. 1 -36 от приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък е с най-висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага "

16.Създава нов раздел VII от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново, както следва:

" ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК "

17.Създава нов член 55 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново, както следва:

„ (1) С туристически данък се облагат нощувките.

Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.

Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по местонахождение на средствата за подслон, местата за настаняване и туристическите хижи.

Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка.

Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за предоставените нощувки през предходната календарна година."

18.Създава нов член 56 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново, както следва:

" (1) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 размера на данъка в граници от 0,20 лв. до 3,00 лв. за всяка нощувка съобразно категорията на средствата за подслон, местата за настаняване и туристическите хижи.

Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал. 1.

Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Когато сборът на данъка по ал. 2 за календарната година е по-малък от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет за средството за подслон, мястото за настаняване или туристическата хижа, разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на бюджета на общината по местонахождение на средството за подслон, мястото за настаняване и туристическата хижа до 1 март на следващата календарна година, независимо дали обектът се използва.

Разликата по ал. 4 се определя по следната формула: Р = (РДхПКхДх30/100) - ДД,

където:

Р е разликата за внасяне;

РД - размерът на данъка по ал. 1;

ПК - пълният капацитет на броя на леглата в средството за подслон, мястото за настаняване или

туристическата хижа за календарната година;

Д - брой дни в годината;

ДД - сборът на дължимия данък по ал. 2 за календарната година. "

19. Създава нов член 57 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Велико Търново, както следва:

" Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл. 10, ал. 2 от Закона за туризма."

20. Създава ново Приложение 8, както следва:

Размерът на дължимия данък по чл.56 се определя, както следва:

1. за средствата за подслон и местата за настаняване:

а) категория 1 звезда - 0,60 лв. за нощувка;

б) категория 2 звезди - 0,80 лв. за нощувка;

в) категория 3 звезди - 1,00 лв. за нощувка;

г) категория 4 звезди - 1,00 лв. за нощувка;

д) категория 5 звезди - 1,00 лв. за нощувка;

2. за туристическите хижи:

а) категория 1 еделвайс - 0,20 лв. за нощувка;

б) категория 2 еделвайса - 0,20 лв. за нощувка;

в) категория 3 еделвайса - 0,20/лв. за нощувка.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 3570/ 03.01.2011 г.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Първо искам да благодаря на колегите, които не подкрепиха приемането на точката, която разглеждахме преди малко. Сега ни предстои втора точка, която е свързана с току-що гласуваната и приета точка. Предлагам да отпаднат от проекта за решение точка 6 и точка 7 (цитира съдържанието на двете точки).

Виждате ли какъв парадокс се получава: правителството и парламентарното мнозинство приемат със закон нещо, което касае местните данъци и такси. Къде е вторият стълб на самоуправлението и къде са общините, където ние, като местни представители на обществото, сме длъжни сами да си определяме местните данъци и такси? Просто го няма.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Аз няма да направя изказване, по-скоро бих отправил въпрос. Запознавайки се с цифрите, ми прави впечатление, че планираните приходи от такса „Битови отпадъци” за тази година са по-ниски от планираните и от изпълнените през 2010 г. Доколкото разбрах, предвижда се и закупуването на държавни ценни книжа тази година. Въпросът ми е за малко повече яснота и разяснение за планираното, очакваното и реализираното ниво на приходите тази година. Въз основа на това да чуем от кмета и от ОбА как ще се отрази това на чистотата в града и в Общината.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Въпросът, който задава г-н Михов, е точен, аз очаквах и питания. Може би аз ще внеса информация по отношение на това как ще се развива оттук нататък въпросът с третирането на твърдите битови отпадъци в Общината. Защото въпросът за строителство на депо за твърди битови отпадъци в шестте общини има известен напредък. Както беше отбелязано в медиите – РИОЗ спечели делото, което определени граждани водеха срещу доклада за ОВОЗ, който беше възложен от Сдружението на шестте общини за оценка въздействието на околната среда за площадката между Шереметя и Драгижево. Радвам се, че този въпрос е включен в дневния ред.

В момента ние имаме излишък от таксата, която събираме от таксата за битови отпадъци. Това е една дългосрочна, преследвана всяка година политика – да събираме малко повече средства от това, което ни е необходимо за третиране на твърдите битови отпадъци на територията на Общината, защото с изграждането на регионално депо неминуемо такса „Битови отпадъци” ще бъде повишена за населението. Сега плащаме около 250 000 лв. на година за третиране на камарата с боклуци в Шереметя, а с изграждането на регионално депо цената ще бъде вероятно няколко десетки лева на тон, т.е. една значителна сума, която трябва да се плаща за третирането на твърдите битови отпадъци. Затова сме водили тази политика и с остатъка, който сме имали, сме се стремили да купуваме държавни ценни книжа, тъй като има преходен остатък, който е достатъчно голям. Тази година също предвиждаме да закупим държавни ценни книжа, така че след определен период Общината да разполага с един гарантиран резерв, който единствено може да бъде използван за разходи по третиране на битовите отпадъци. Това са пари, които не могат да бъдат използвани за нищо друго. В тази година очаквахме, че ще са необходими доста повече пари, но процедурите вероятно няма да ни дадат възможност да започне строителство, а и самото строителство ще стане със средства от оперативна програма, за която имаме принципно одобрение от страна на министерството. Ще са необходими около 300 000 лв. плюс таксата, която държавата е предвидила, така че няма смисъл да товарим на този етап населението с по-големи средства за разходи за такса „Смет” и да трупаме този резерв. Много е хубаво да имаме примерно 5 милиона, но мисля, че ако в рамките на тази година направим около милион – милион и нещо средства в ценни книжа, ще бъде по-лесно през следващата година на следващия Общински съвет и на хората да приемат по-лесно това увеличение на такса „Смет”, което ще се наложи след изпълняване на всички критерии за правилното третиране на твърдите битови отпадъци. Затова сме си позволили да предвидим по-малко събиране на такса „Смет” и пак ще ни остане възможност да купим държавни ценни книжа, така че да увеличим резерва, който имаме.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението на г-н Алексиев за отпадане на точка 6 и точка 7 от предложението:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – против, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – въздържал се, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – въздържал се, Иван Велков Иванов – въздържал се, Анета Маноилова – въздържал се, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – против, Ваня Стефанова – против, Филип Евтимов – против, Тодор Тодоров – за, Цветанка Недева - против, Александър Чокойски – против, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше отхвърлено с 12 „за”, 7 „против”, 4 „въздържали се”.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по точка 3 от дневния ред:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше прието с 20 „за”, „против” няма, 6 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1172

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет:

1. Отменя т. 8, на алинея 1 към чл. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, със следното съдържание:

„ Туристическа такса”

2.Изменя чл. 8, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, както следва:

Било: „Невнесените в срок такси се събират заедно с лихвите съобразно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на ГПК”.

реда на чл. 4, ал. 1-5 от Закона за местните данъци и такси."

3. Отменя алинея 2 към чл. 8 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, със следното съдържание:

„Вземанията от такси се установяват с акт на Кмета на Общината по реда на ЗАП. "

4. Отменя алинея 3 към чл. 8 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, със следното съдържание:

„Актът за установяване на вземането може да се обжалва по реда на ЗАП. Промените в размера на местните такси и цените на услугите се извършват по реда на тяхното приемане”.

5. Отменя алинея 4 към чл. 8 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, със следното съдържание:

„Вземанията по влезлите в сила актове се събират по реда на чл. 237 б. "к" от ГПК "

6. Създава нов § към чл. 13 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, както следва:

„§ Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот или съответната част от него.”

7. Създава нов § към чл. 13 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, както следва:

„§ За имот - държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление."

8. Изменя чл. 14, т. 3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, както следва:

Било: „проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци; "

Става: „проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 71а и 71 е от Закона за управление на отпадъците. "

9. Изменя чл. 16, „а”, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, както следва:

Било : " За имоти на юридически лица, намиращи се в границите на организираното събиране и транспортиране на битовите отпадъци, определени със заповед на Кмета на Община Велико Търново, основата по чл. 16 (1) е отчетната им стойност . "

Става: „За нежилищни имоти на юридически лица, основата по чл. 16, ал. 1 е данъчната им оценка.”

10. .Да отмени алинея 2 към чл. 16 „ а " от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, със следното съдържание:

„За имоти на юридически лица, основата по чл. 16(1) може да бъде и данъчната оценка съгласно Приложение № 2 към Закона за местните данъци и такси, изчислена в годината, за която таксата е дължима.”

11. Отменя алинея 3 към чл. 16 " а "от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, със следното съдържание:

" Когато основата по чл. 16, ал. 1 е данъчната оценка съгласно Приложение № 2 към Закона за местните данъци и такси, юридическите лица подават молба и актуална данъчна оценка в срок до 30 ноември на предходната година. "

" За придобитите през годината имоти, молба и актуална данъчна оценка се подават в 2-месечен срок от датата на придобиването им, но не по-късно от 30 ноември./променен с Решение № 1302/ 08.03.2007 г./"

12. Отменя алинея 3 към чл. 16 " а " от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, със следното съдържание:

„Когато молбата и актуалната данъчна оценка не са подадени в сроковете по предходната алинея, се прилагат разпоредбите на алинея 1.”

13. Изменя чл. 17, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, както следва:

Било: " Таксата се заплаща на четири равни вноски в следните срокове: до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която се дължи."

Става: " Такса се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължима. "

14. Изменя чл. 17, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, както следва:

Било: " На заплатилите до 31 март пълния размер на таксата за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто. "

Става: " На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто."

15. Отменя раздел IV от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, със следното съдържание:

„ТУРИСТИЧЕСКА ТАКСА”

16. Отменя раздел V от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, със следното съдържание:

„ТАКСА ЗА ДОБИВ НА КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ”

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: В последно време в публичното пространство и в партийните среди г- н Мирко Робов лансира една теза, че в ОбС на В. Търново управляващото мнозинство е ГЕРБ и БСП и в тази връзка той гласува „за” това предложение, но предполагам, че се е объркал.

Моето политическо изказване от името на Групата е, че това вече е факт с това гласуване: ето го управляващото мнозинство – ГЕРБ и БСП.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне на Годишен размер на такса „Битови отпадъци” и промил за всяка услуга поотделно за 2011 г., Вх. № 3618/ 10.01.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по точка 4:

Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1173

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 7 от ЗМСМА, чл. 62 и чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ и чл.20 ”а” от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Велико Търново, Великотърновски Общински съвет–

I. Определя годишен размер на такса ”Битови отпадъци” и промил за всяка услуга поотделно за 2011г.:

1.За жилищни имоти

1.1. За жилищни и вилни имоти на граждани, както и за жилищните имоти на юридическите лица и търговците, регистрирани по Търговския закон:

1.1.1. за гр. Велико Търново – вкл. кварталите и промишлените зони – 1,3 промила върху данъчната оценка;

1.1.2.за градовете Дебелец и Килифарево – 5,5 промила промила върху данъчната оценка;

1.1.3. за селата Арбанаси, Вонеща вода, Войнежа /вкл. Кладни дял/, Въглевци и Райковци – 5,5 промила промила върху данъчната оценка;

1.1.4. за селата: Беляковец, Леденик, Ресен, Самоводене, Балван, Водолей, Ново село, Присово, Церова кория и Шемшево; Велчево, Ветренци, Дичин, Капиново, Малък Чифлик, Миндя, Момин сбор, Никюп, Плаково, Пушево, Пчелище, Русаля, Хотница, Буковец, Габровци /вкл.Димитровци, Пъровци и Шодековци/, Големаните /вкл.Нацовци/, Емен и Ялово – 4,5 промила промила върху данъчната оценка;

1.1.5.за с. Шереметя – 1,3 промила промила върху данъчната оценка;

1.1.6. за други населени места и сгради извън регулация – 1,5промила промила върху данъчната оценка;

1.2.Промилът за всяка услуга поотделно, определен в т.1 и т.2.2:

- за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата;

- за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци;

- за почистване на териториите за обществено ползване, както следва:

 

   

Населено място

Събиране и транспортиране

на битови отпадъци

Поддържане и

експлоата-
ция

на депата

Поддържане

чистотата на

териториите за

обществено ползване

Общо

1. Велико Търново

0,4

0,5

0,4

1,3

2. Дебелец, Килифарево, Арбанаси, Вонеща вода, Войнежа (вкл. Кладни дял), Въглевци, Райковци

4,3

0,2

1,0

5,5

3. Беляковец, Леденик, Ресен, Самоводене; Балван, Водолей, Ново село, Присово, Церова Кория, Шемшево, Велчево, Ветренци, Дичин, Капиново, Малък Чифлик, Миндя, Момин сбор, Никюп, Плаково, Пчелище, Русаля, Пушево, Хотница, Буковец, Габровци (вкл.Димитровци, Пъровци,Шодековци), Големаните (вкл.Нацовци), Емен, Ялово

3,7

0,2

0,6

4,5

4. Шереметя

0,4

0,5

0,4

1,3

5. За други населени места и сгради извън регулация  

0,2

1,3

1,5

6. Юридически лица и търговци, регистрирани по Търговския закон

2,0

0,8

4,7

7,5

 

2.За нежилищни имоти:

2.1.За подалите декларации по чл.16”а” и чл.20”а” от НОАМТЦУ до 30.11. на предходната година: Определя цена на база количество образувани отпадъци и вида на съдовете за съхранение – за 1бр.съд по видове; за събиране и транспортиране на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, както следва:

 

 

 

За събиране и транспортиране на битови

отпадъци и поддържане и експлоатация на депата

За поддържане

чистотата на терит. за общ.

ползване

ОБЩО

1

2

3

4

5

6

7

 

Вид на съда

Обем (м3) Ед. цена

за 1 бр.

съд -

(лв./год.)

Честота

на събиране

Промили

върху

данъчната

оценка

Цена на

декларир.съд +

50 % от

промила

данъчн. оценка

1. Контейнер тип "Бобър" за гр. В.Търново 1,1 2841,12 2 пъти седмично 3,75 промила 2841,12 + 3,75 промила в/у данъчна оценка
2. Пластмасова кофа за гр. В.Търново 0,24 588,96 2 пъти седмично 3,75 промила 588,96 + 3,75 промила в/у данъчна оценка
3. Поцинкована кофа за гр.Дебелец и гр.Килифарево и селата от "Планински район" 0,11 114,29 1 път седмично 3,75 промила 114,29 + 3,75 промила в/у данъчна оценка

 

За неподалите декларация по чл. 20 "а" от НОАМТЦУ до 30.11. на предходната година, намиращи се в границите на организираното събиране и транспортиране на битовите отпадъци, определени със заповед на Кмета на Община Велико Търново: - 7,5 промила върху данъчната оценка на имота.

За имоти на юридически лица,намиращи се извън границите на организираното събиране и транспортирнае на битови отпадъци,определени със заповед на Кмета на Община Велико Търново – 4,5 промила върху данъчна оценка на имота.

 

II. ПРИЕМА ОТЧЕТА на план – сметката за приходите и извършените разходи за дейностите по управление на отпадъците за 2010 година и ОДОБРЯВА ПЛАН –СМЕТКАТА за разходите за 2011 година:

 

План сметка за необходимите разходи на Община В.Търново съгл. чл.66,ал.1 от ЗМДТ ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН 2010 Уточнен бюджет 2010 год. ПЛАН 2011
І П Р И Х О Д И в т.ч.: 6 317 927 6 750 281 6 227 551
1 ПРИХОДИ от такса "Битови отпадъци" 5 800 000 6 310 283 6 566 000
2 Приходи от лихви от Д /Об/ЦК 60 000 52 212 60 000
3 ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК към
01.01.2010 год.
2 567 478 2 567 478  
4 ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК КЪМ 01.01.2011год.     261 551
5 Планирани за закупуване ДЦК по настоящото Решение на Великотърновски общински съвет     -660 000
6 Покупко-продажба на ДЦК от бюджетни предприятия /нето/ -2 101 430 -2 171 571  
7 ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ -8 121 -8 121  
8 ВСИЧКО ПРИХОДИ 6 317 927 6 750 281 6 227 551
9 ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК към
31.12.2010 год.
  261 551  
ІІ Общо за Община В.Търново от тях: 6 317 927 6 488 730 6 227 551
1 Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци - контейнери,кофи,кошчета и др.и поддръжката им: 150 000 20 880 140 000 
2 Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депото: 1 650 000 1 818 504 1 750 000 
3 Проучване,проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, мониторинг и закриване на депата за битови отпадъци 1 300 000 582 575 1 175 000 
4 Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете, и др.територии, предназначени за обществено ползване 3 217 927 4 066 771 3 162 551 
5 в т.ч. платено ДДС /по т.1:т.4/   420531  
ІІІ РЕЗЕРВ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 2 101 430 2 171 571 2 831 571

 

III. Дава съгласие да бъдат закупени държавни ценни книжа от собствени приходи на общината- такса "Битови отпадъци" в размер на 600 000 лева.

Средствата да бъдат резервирани и използвани в бъдеще с инвестиционно предназначение за изграждане на Регионално депо за неопасни битови отпадъци.

С получените лихви да се закупуват нови ДКЦ в рамките на натрупаните лихви.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Поемане на краткросрочен дълг за финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, Вх. № 3589/ 06.01.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по точка 5:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1174

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, т. 7 и чл.17 от ЗОД, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за поемане на общински дълг като определя:

Обект на дълга - Авансово финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната 2011 година.

 • Максимален размер на дълга по Номинална стойност - 2 000 000 лева;
 • Валута - лева;
 • Вид на дълга - Търговски кредит;
 • Начин на обезпечаване - Собствени приходи
 • Условия за погасяване - Съгласно погасителен план
 • Максимален лихвен процент - ОЛП плюс надбавка - до 7%.
 • Възлага на Кмета на Община Велико Търново да проведе процедура за избор на финансова институция, която да осигури необходимото финансиране по проекта.

  ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново по схема за предоставяне на безвъздмезна финасова помощ по проект „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Вх. № 3578/ 04.01.2011 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по точка 6:

  Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за.

  Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

   

  РЕШЕНИЕ № 1175

  На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

  Дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие", операция 1.1. „Социална инфраструктура", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития" с проектно предложение „Създаване и промотиране па иновативни културни събития- Летен оперен фестивал «Сцена на вековете», като следва да осигури 5 % собствен финансов принос.

  Предназначението на обектите на интервенция няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

  ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново по схема за предоставяне на безвъздмезна финасова помощ по ОП „Техническа помощ” 2007 - 2013, Вх. № 3580/ 04.01.2011 г.

  Г-жа МАРИЕЛА ЦОНЕВА: Искам да уточня защо се прави това уточнение от една от комисиите. Междувременно, след внасянето на предложението в ОбС за разглеждане, се промениха насоките за кандидатстване. Това е в правото на управляващия орган, който промени някои от параметрите – а именно: намалява се максималният размер на безвъзмездната финансова помощ и се удължава срокът за кандидатстване – от 29 януари на 28 февруари. Това беше подчертано като факт при разглеждането му в комисията. Съгласно променените насоки ние трябва да променим и нашите параметри на проекта, който в момента разглеждаме. Затова има такова намаляване – от 500 000 на 400 000 лв. като максимална стойност на безвъзмездната помощ.

  Това не е продиктувано поради промени от наша страна, а поради промени, направени от управляващия орган. Сто процента безвъзмездна финансова помощ, не се изисква наше финансиране, затова трябва да се съобразим с изискванията в насоките.

  Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 7:

  Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Николен Стойнов – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за.

  Предложението беше прието с 20 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1176

   

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

  Дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства по Оперативна програма „Техническа помощ" 2007-2013, Приоритетна ос 3, Мярка на подкрепа 3 „Функциониране на национална мрежа от областни информационни центрове за кохезионната политика в България", бюджетна линия BG161РО002-3.3.02 с проектно предложение „Изграждане и функциониране на областен информационен център -Велико Търново".'

  Предназначението на обектите на интервенция няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

  ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Решение за 20 % общински принос от разходите по извършване на СМР в ДСХ „Венета Ботева”, гр. Велико Търново, Вх. № 3597/ 07.01.2011 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 8:

  Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Николен Стойнов – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за.

  Предложението беше прието с 19 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

  РЕШЕНИЕ № 1177

  1. На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9, ал. 1 от Закона за общинските бюджети, във връзка с чл. 18, ал.1 от Закона за социално подпомагане Великотърновски Общински съвет дава съгласие за предоставяне на сума в размер на 100 000, 00 лв. от общинския бюджет, представляваща общински принос 20 % от общата стойност на проекта – 500 000, 00 лв., за извършване на Строително ремонтни работи за подмяна на отоплителната система и изграждане на слънчеви колектори на Дом за стари хора „Венета Ботева” гр.Велико Търново.

  ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Решение за проектопредложение на Община Велико Търново „Инвестиция в ранното детство - гаранция за благосъстоянието на децата и семействата в Община Велико Търново”, Вх. № 3605/ 07.01.2011 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 9:

  Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев - за.

  Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1178

   

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за участие на Община Велико Търново в Проект за Социално включване, с проект „Инвестицията в ранното детство – гаранция за благосъстоянието на децата и семействата в Община Велико Търново” на обща стойност 1 049 524, 34 лв. с ДДС и съгласие за изпълнението му, при одобрение за финансиране.

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за съфинансиране на проекта със средства от общинския бюджет в размер на 65 000 лв. за разходите, недопустими по Проект за Социално включване.

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за осигуряване на десет годишна устойчивост на услугите, създадени в изпълнение на проект “Инвестицията в ранното детство – гаранция за благосъстоянието на децата и семействата в Община Велико Търново”, в предоставения за нуждите на проекта имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, бул. „България” № 24, АОС № 237/ 18.02.2010 г.

   

  ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на План за енергийна ефективност на Община Велико Търново, Вх. № 3532/ 13.01.2011 г.

  Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 20 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

   

  РЕШЕНИЕ № 1179

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 11, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, Великотърновски Общински съвет приема План за енергийна ефективност на Община Велико Търново за 2011 г. и програма за изпълнението му.

  ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет за 2010 година на Програмата за управление на Община Велико Търново, Вх. № 3619/ 10.01.2011 г.

  Г-н МИРКО РОБОВ: Аз по принцип съм привърженик на плановото развитие, обаче има някои моменти, спрямо които моята група и моята партия имат огласени обществено политически позиции, оценки, които аз няма как да пренебрегна и след малко, воден от тази последователност, ще гласувам против.

  Стр. 3 – сливането на „Комунално стопанство” с „Инвестстрой”. Получена е възможност за директен капиталов инженеринг с изразена социална насоченост – става въпрос за сливането за подобряване на финансовата самостоятелност и конкурентноспособност на приемащото дружество. Чрез тази концентрация ще се постигне оптимизирано управление и контрол и подобрена ефективност на стопанската дейност, осъществявана в един икономически субект, което неминуемо ще доведе до по-високи финансови резултати.

  Връщам към дебата на предишната сесия. Модел на организация на движението в гр. В. Търново. По отношение на този меморандум за разбирателство по програмата за сътрудничество между Фландрия и България, цитирам: „Най-добрият набор от мерки е избран, използвайки резултати от моделирането. С отдаване на приоритети и съответно време към всяка мярка проектът резултира в плана за действие за градска политика за улично движение през следващите години”. Визирам сините зони. По отношение на тези сини зони, което е един от резултата, и в нашата група имаше фенове на сините зони – примерно г-н Стефанов беше привърженик на поетапното реализиране на тази мярка, но след малко ще видите в питането – вече и този фен е загубен за сините зони и той ще направи едно остро питане, което само по себе си говори за сериозните недъзи и сериозното обществено напрежение около въвеждането на тази мярка. Ето още нещо, което ние не можем да подкрепим: „Развитие на културата и културните институции”, стр. 32, точка 2, „Иницииране и стимулиране активността на съществуващите културни институти, осъществяване на общинската политика за утвърждаване на В. Търново като духовна столица на България”. През 1974 г. правителство и БАН дариха В. Търново с академично изследователско звено на най-важния период – столичния период на Търново. Общината беше така любезна да спре компютрите и пресече изследователския процес. Разбирате, че това, което е отчетено, противоречи на реалната политика, въпреки че по този начин Общината влезе в общия контекст на държавната политика за затриване на академичните структури и БАН като цяло. Това са и причините, поради които аз няма да подкрепя тази програма.

  Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 11. Предложението беше прието с 12 „за”, 1 „против”, 9 „въздържали се”.

  РЕШЕНИЕ № 1180

  На основание чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

  Приема Отчет за 2010 г. на Програмата за управление на Община Велико Търново за периода 2007 – 2011 година.

  ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет за дейността на Сдружение „За чисти селища”, Вх. № 3617/ 10.01.2011 г.

  Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1181

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

  Приема Отчет за дейността на Сдружение „За чисти селища” между Общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица за 2010 г. по проект EuropeAid /124485/D/SV/BG Подготовка на мерки за управление на отпадъците в регион, Велико Търново – България.

   

  ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет на изпълнение на решенията на ВТОбС за ІІ – полугодие на 2010 г., Вх. № 3593/ 07.01.2011 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението заедно със становището на ПК по МСНУРП. Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1182

  На основание чл.21. ал.1, т.23 от ЗМСМА, приема отчета за изпълнение решенията на Великотърновски Общински съвет от Общинска админисграция Велико Търново за П-то полугодие на 20Юг. и неснетите от отчет решения.

  Снема от отчет изпълнените решения на Великотърновски Общински съвет от Общинска администрация Велико Търново за II - то полугодие на 2010 г. №№ 1000, 1001, 1002, 1004, 1005. 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020. 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1027. 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033. 1034, 1035. 1036, 1037, 1038, 1039. 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1047, 1048, 1049, 1051, 1052, 1053, 1054. 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1062, 1063, 1064. 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072. 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1085, 1086. 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1094, 1095, 1096, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123. 1124, 1125, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1135, 1136, 1138, 1140, 1141, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1160, 1161, 1165, 1166, 1169, и неснетите от отчет решения с №№ 653, 677, 796, 822. 840, 846, 847, 861, 915, 925, 943, 944, 948, 954, 956, 957, 958, 968, 971. 972. 973, 977, 979, 980, 985, 986, 996, 997, 998, 663, 711, 762. 763, 764, 770, 781, 792, 589, 444, 498, 1430, 227, 205, 75.

   

  Остават да се водят на отчет от Великотърновски Общински съвет решения №№ 999. 1003, 1006, 1007, 1008, 1026, 1046, 1050, 1061, 1083, 1084. 1093, 1097, 1106, 1116, 1126, 1127, 1133, 1134, 1137, 1139, 1142, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153. 1154, 1155. 1156, 1157. 1158, 1159, 1162, 1163, 1164, 1167, 1168 и решения №№ 797, 798, 824, 848, 859, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 886, 887, 895. 896, 917, 919, 926. 945. 946, 947, 963, 974, 989, 990, 664. 675, 706, 724, 740, 752. 761, 777, 778, 467, 468, 486, 512, 582, 601, 615. 343, 410,72, 138, 159, 1345, 1286, 1106, 952, 541, 546

  ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Отчет за дейността на ВТОбС и на неговите комисииза периода 01.07.2010 г. – 31.12.2010 г., Вх. № 3601/ 07.01.2011 г.

  Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1183

   

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет,

  Приема Отчет за дейността на Великотърновски Общински съвет и на неговите комисии за периода 01.07.2010 г. - 31.12.2010 г.

  ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 3562/ 29.12.2010 г.

  Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: съжалявам, че г-н Кметът не уважи аудиторията, Общинския съвет. Моля моите питания да бъдат отложени за следващото заседание на ОбС.

  ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Георги Стефанов – общински съветник, Вх. № 3625/ 11.01.2010 г.

  Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Мисля, че въпросът е динамичен и аз ще го задам, независимо че няма кой да ми отговори на тази сесия. Питането си съм направил преди 10-ина дни. Имаше подписки и предложения на една от специализираните комисии през този период, но аз ще го представя пред вас такова, каквото беше представено пред Председателя на ОбС.

  Г-н Стефанов прочете питането си относно зоните за кратковременен престой и добави:

  Философията на зоните, които ограничават паркирането в централната част на града, е да се ограничи движението на автомобили. За живущите в района на тези сини зони обаче, логиката е точно обратната. Ние ги принуждаваме да си изведат оттам автомобилите преди 8 часа и да отидат някъде с тях, а ако работят някъде в района на сините зони, нямам представа къде ще си оставят автомобилите, а след това трябва да се върнат след 17 часа, независимо дали времето е добро, или лошо и какви са цените на бензините, в това число за голяма част от зоните и в събота, и неделя. В София Столична община реши въпроса за тези автомобили, които имат официална регистрация в зоните за кратковременно спиране, да имат едно свободно място за безплатно домуване на автомобилите и софиянци считат, че и това не е достатъчно. При нас няма никакво решение за тези, които живеят около тези зони.

  Въвеждането на режима на зоните едностранно се фиксира върху контролно-санкциониращата функция въобще на режима на паркиране, като се пренебрегва тотално комплексния подход, изграждане на нови паркинги, които не са за кратковременен престой, отпушване на тапи в града. При решението за въвеждането на тези зони не е извършен анализ на риска, негативите са повече от позитивите и тук ползвам закачката на колегата Мирко Робов, който каза, че съм фен на въвеждането. Мисля, че е известно на всички съветници, че каквато и оценка да даде за колегите си Мирко Робов, тя винаги е 100-процентова истина, само че умножена с минус 1. Никога не съм бил фен. Имаше мои публични изяви, зад които и сега стоя, но там фенски изказвания няма. Зоните, така както са замислени, вместо инструмент се превръщат в самоцел, в химера, защото тази цел не може да се реализира.

  Един допълнителен въпрос към кмета: каква в момента е икономическата изгода от така въведения режим на зоните за кратковременен престой. Сегашните полупразни зони за кратковременен престой какви приходи носят на Общината, дали покриват това, което е по договора, който кметът сключи с оператора, договор, който не е обсъждан с ОбС, дали не губи икономически от това, което е въведено.

  ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от НСПСПК относно откриване на процедура за приватизация на имоти в гр. Велико Търново, Вх. № 3632/ 13.01.2011 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 18:

  Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за.

  Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1184

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3 от ЗПСК, Великотърновски Общински съвет

  Открива процедура за приватизация на общински нежилищни имоти, представляващи: Незастроен УПИ ІІ - ”за обществено обслужване” от кв. 329 - А по ПУП на гр.В.Търново; Незастроен УПИ І - ”за производствени и складови дейности” от кв. 2 по ПУП на гр. Велико Търново, Западна промишлена зона; Незастроен УПИ ХІІІ - ”за обслужващи и производствени дейности” от кв. 4 по ПУП на гр. В. Търново, Западна промишлена зона - собственост на Община В. Търново.

  Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на имотите, сключването на договори за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Общинския съвет.

  Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационните сделки за имотите по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

  ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от НСПСПК относно откриване на процедура за приватизация на имоти с. Русаля, Вх. № 3633/ 13.01.2011 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 19:

  Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Пламен Легкоступ – за.

  Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1185

   

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3 от ЗПСК, Великотърновски Общински съвет

  1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищни имоти, находящи се в с.Русаля и представляващи: „Застроен УПИ І от кв.30 по плана на с. Русаля, ведно с построени в него сгради /бивше училище и пристройка/” и „Застроен УПИ І от кв. 67 по плана на с. Русаля , ведно с построена в него сграда /бивше училище /” - собственост на Община Велико Търново.

  Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на имотите, сключването на договори за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Общинския съвет.

  Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационните сделки за имотите по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

   

  ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от НСПСПК относно влагане на свободни средства от приватизация, Вх. № 3634/ 13.01.2011 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 20:

  Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Иван Величков Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за.

  Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1186

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл.42 от ЗОБ ,чл.9 и чл.10, т. 8 от Правилника за дейността на ОбАП, чл.13,ал.3 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в Община Велико Търново и във връзка с дадени указания от Сметната палата, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие Общинска агенция за приватизация - В. Търново да открие в обслужващата банка на Община Велико Търново, със средства от фонд “Разходи за приватизацията и следприватизационен контрол“, срочен 12 / дванадесет/ месечен депозит в размер на 300 000 /триста хиляди/ лева .

  ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно свикване на Общо събрание на акционерите на „ВТО МУЛТИКОМ” АД, гр. Велико Търново, Вх. № 3565/ 29.12.2010 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 21:

  Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Илия Велков – за, Иван Величков Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за.

  Предложението беше прието с 19 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

  РЕШЕНИЕ № 1187

   

  На основание на основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка чл. 221 от ТЗ и чл. 37 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново в Общо събрание на акционерите на "ВТО МУЛТИКОМ" АД гр.Велико Търново на 22.02.2011 г. от 11 ч. в гр. Велико Търново, ул. "Магистрална" № 28 да гласува съобразно дневния ред, както следва:

  По т.1 от дневния ред - да се гласува „за".

  По т.2 от дневния ред - да се гласува „за".

  По т.З от дневния ред - да се гласува „против".

  По т.4 от дневния ред - да се гласува „за".

  По т.5 от дневния ред - да се гласува „за".

  По т.6 от дневния ред - да се гласува-след запознаване с материалите може да се

  гласува с оглед защита интересите на Общината.

  ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Отписване на ДМА от активите на „Инвестстрой - 92” ЕООД гр. Велико Търново, Вх. № 3552/ 20.12.2010 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 22:

  Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – въздържал се, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Илия Велков – за, Иван Величков Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Пламен Легкоступ – за.

  Предложението беше отхвърлено със 17 „за”, „против” няма, 4 „въздържали се”.

  ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно извършване на разход от „Комплексен онкологичен център – Велико Търново” ЕООД, гр. Велико Търново, Вх. № 3534/ 14.12.2010 г.

  Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 19 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1188

   

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, т. 3 от ЗОП, чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 3, ал. 2 от НВМОП и чл. 18, т. 12 във връзка с чл. 20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет дава съгласие на Управителя на „Комплексен онкологичен център - Велико Търново" ЕООД - гр.Велико Търново за извършване на разход със собствени средства на търговското дружество за закупуване на Лабораторна информационна система за „Клинична лаборатория" - 1 бр. на стойност 18 600.00лв. с ДДС.

  2. Задължава Управителя на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново" ЕООД - гр.Велико Търново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

   

  ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план, местност „Маринковата воденица”, с. Къпиново, Вх. № 3614/ 10.01.2010 г.

  Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Ще помоля кмета на населеното място да вземе отношение по ПУП по трите точки. Особено в частта, където е одобряването за развиването на животновъдство, защото казусите са интересни, когато ще трябва да коментираме точка 30. Съжалявам, че не е тук председателят на ПК по ЗГ, за да поискаме обяснение относно гласуването и отношението.

  Г-н МИХАЙЛО ИВАНОВ – кмет на с. Къпиново: Аз подкрепям становището, което съм дал. Смятам, че трябва да се подкрепи една инициатива, чрез която да се развива животновъдството. Мястото се намира извън регулация, нормите са спазени.

   

  Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1189

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 042006 за промяна предназначението на имота и план - схеми за водоснабдяване, електрификация и за комуникационно-транспортната мрежа към ПУП.

  За поземлен имот № 042006, местност „Маринковата воденица”, землище на с.Къпиново, община Велико Търново се определя предназначение за „селскостопански дейности”, при следните устройствени показатели:

  височина на сградата – до 10 м;

  плътност на застрояване /Пзастр./ - до 80 % ;

  коефициент на интензивност / Кинт/ - до 2,5 ;

  минимална озеленена площ – 20% ;

  начин на застрояване – свободно / е/ ;

  Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

  На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез Община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

  ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план, местност „Маринковата воденица”, с. Къпиново, Вх. № 3613/ 10.01.2010 г.

  Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1190

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет, одобрява подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 043002 за промяна предназначението на имота и план - схеми за водоснабдяване, електрификация и за комуникационно-транспортната мрежа към ПУП.

  За поземлен имот № 043002, местност „Маринковата воденица”, землище на с. Къпиново, община Велико Търново се определя предназначение за „селскостопански дейности”, при следните устройствени показатели:

  височина на сградата – до 10 м;

  плътност на застрояване /Пзастр./ - до 80 % ;

  коефициент на интензивност / Кинт/ - до 2,5 ;

  минимална озеленена площ – 20 % ;

  начин на застрояване – свободно / е/ ;

  Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

  На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез Община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

  ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план, местност „Урушка могила”, с. Къпиново, Вх. № 3609/ 10.01.2010 г.

  Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1191

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейна инфраструктура – трасе на кабелна линия 20 кV от съществуващ стълб на ЕП”Къпиново” до БКТП в ПИ № 090018, местност „Урушка могила”, землище на с. Къпиново, преминаващо през ПИ № 000306.

  На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

  ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план, с. Велчево, Вх. № 3610/ 10.01.2010 г.

  Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1192

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейна инфраструктура – трасе на кабелно ел захранване 20 кV от ЕП „Къпиново” до БКТП в УПИ ХVІІ от кв. 51 по плана на с. Велчево, преминаващо през имоти № № 000389, 000226, 000289, 000301, 000392, 000299, 000406.

  На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез Община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

  ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план, с. Шемшево, Вх. № 3611/ 10.01.2010 г.

  Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1193

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план – подробен устройствен план – парцеларен план за линейна инфраструктура – трасе на оптична кабелна линия за обекти 0361 и 032, преминаващо през имоти № № 255, 26, 305, 72, 127, 75 и 103 в землището на с. Шемшево и през имоти- пътища № № 504.4952, 505.9500, 505.9501, 505.270 и 505.9503 в землището /регулация/ на гр. Велико Търново.

  На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

  ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план, с. Беляковец, Вх. № 3615/ 10.01.2010 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски поясни, че ПК по ОС се е събрала преди заседанието на ОбС и е подкрепила предложението по т. 29.

  Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1194

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 064065, местност „Лолака”, землище на с.Беляковец и план-схеми за водоснабдяване и канализация, електрификация, комуникационно-транспортна мрежа и план за паркоустройство и благоустройство към ПУП и промяна предназначението на на част от ПИ № 120069 – полски път с площ от 520.66 кв.м., осигуряващ достъп до имота.

  За поземлен имот № 064065, местност „Лолака”, землище на с.Беляковец, община Велико Търново се определя предназначение за „производствени и складови дейности”, при следните устройствени показатели:

  височина на сградите – 10 м;

  плътност на застрояване /Пзастр./ - до 80 % ;

  коефициент на интензивност / Кинт/ - до 2,5;

  минимална озеленена площ – 20%;

  начин на застрояване – свободно / е/;

  Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

  На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез Община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

  ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план, местност „Край село”, с. Шереметя, Вх. № 3608/ 10.01.2010 г.

  Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: На редовното заседание на ПК по ОС ние не подкрепихме тази точка, като се мотивирахме, че не сме запознати докрай. Искането е в близост до гробищния парк на населеното място. По-късно се запознахме, че Министерството на здравеопазването е уведомило ОбА, че вече има промени – от 100 на 32 кв.м отстояние. Това е резонно и затова ние днес го подкрепихме. Искахме да видим писмото на Министерството на здравеопазването.

  Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1195

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал.1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 003068, местност „Край село”, землище на с. Шереметя, парцеларен план за трасе за външно кабелно ел захранване 20 кV, преминаващо през имоти №№ 200.156, 200.150, 200.154, трафопост 20/0,4 кV и трасе на водопровод за питейни нужди за захранване на ПИ № 003068,преминаващо през имоти № № 200.150, 200.156, 065 и план-схеми за водоснабдяване и канализация към ПУП.

  За поземлен имот № 003068, местност „Край село”, землище на с.Шереметя, община Велико Търново се определя предназначение за „жилищни нужди”, при следните устройствени показатели:

  височина на сградите – 10 м;

  плътност на застрояване /Пзастр./ - до 60 % ;

  коефициент на интензивност / Кинт/ - до 1,2 ;

  минимална озеленена площ – 40% ;

  начин на застрояване – свободно / е/ ;

  Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

  ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Подаване на заявление за предоставяне на находища на минерална вода, Вх. № 3590/ 06.01.2011 г.

  Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1196

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с § 133 от ПЗР на ЗИД на ЗВ, Великотърновски Общински съвет Общински съвет дава съгласие Кмета на Община Велико Търново да подаде заявление до Министерство на околната среда и водите, гр. София, за предоставяне безвъзмездно за управление и ползване на находищата на минерална вода, разположени на територията на Общината, както следва:

  Находище „Вонеща вода”, с. Вонеща вода, с изградени водовземни съоръжения КЕИ и сондаж № Л-51а;

  Находище „Ресен”, с. Ресен, с изградени водовземни съоръжения сондаж № Р-1ХГ и сондаж № Р-3 ХГ.

  Г-н Чокойски съобщи на съветниците, че с решение на Председателския съвет е уважено искането на ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон” да бъдат презентирани продуктите на ученическата компания „Бойар дрийм” и даде думата на представителите на гимназията.

  В 10.55 часа беше обявена 10-минутна почивка.

   

  ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно молба от Павлина Костадинова Чиняева за настаняване в общинско жилище, Вх. № 3529/ 09.12.2011 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 32:

  Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – въздържал се, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за.

  Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

  РЕШЕНИЕ № 1197

  На основание чл. 21, ал. 1, т .8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 45, т. 2 от Закона за общинската собственост, Великотърновски Общинският съвет

  Дава съгласие семейството на Павлина Костадинова Чиняева да бъде настанено под наем извън реда на картотекираните граждани в общинско жилище за срок от една година.

  ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно изваждане от списъка на жилища от фонд „Резервен” и включване във фонд „За настаняване под наем”, Вх. № 3560/ 28.12.2010 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 33:

  Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – въздържал се, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за.

  Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се” .

  РЕШЕНИЕ № 1198

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 41, ал. 4 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет

  Изважда от списъка на жилищата от фонд “Резервен” и включва в жилищата от фонд “За настаняване под наем” двустаен апартамент № 2 на ул.”Ксилифорска” № 21 в гр. Велико Търново.

  ПО ТРИДЕСЕТ ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложенние относно предоставяне за безвъздмезно ползване на част от имот частна общинска собственост, находящ се в старо ВНВУ, Вх. № 3596/ 07.01.2011 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 34:

  Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – въздържал се, Георги Стефанов – въздържал се, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Иван Велков Иванов – въздържал се, Анета Маноилова – въздържал се, Румен Димитров – въздържал се, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – въздържал се, Ваня Стефанова – въздържал се, Филип Евтимов – въздържал се, Николен Стойнов – възздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – въздържал се, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за.

  Предложението беше отхвърлено с 9 „за”, „против” няма, 18 „въздържали се” .

  ПО ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 831 – 16 / 18.02.2010 г. на ВТОбС, Вх. № 3587/ 05.01.2011 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 35.

  Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

  РЕШЕНИЕ № 1199

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

  Отменя Решение № 831 – 9 по Протокол от 18.02.2010 г.

  Заличава т. 2.2 в Решение № 831 – 16 по Протокол от 18.02.2010 г.

   

  ПО ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на осигурителните права на Иван Велков Иванов – общински съветник поради пенсиониране, Вх. № 3600/ 07.01.2011 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 36.

  Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1200

  На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и чл. 34 от ЗМСМА, чл. 4, ал.1, т. 8 от КСО Великотърновски Общински съвет

  Прекратява изплащането на трудовото възнаграждение на Иван Велков Иванов като общински съветник, считано от 17.12.2010 г. до 31.12.2010 г.

  ПО ТРИДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Намаляване капацитета на Дом за деца лишени от родителска грижа „Пеню и Мария Велкови”, гр. Велико Търново, Вх. № 3572/ 03.01.2011 г.

  Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1201

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36в, ал. 1, т. 1 и ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, Великотърновски Общински съвет:

  1. Дава съгласие за намаляване на капацитета на Дом за деца лишени от родителска грижа „Пеню и Мария Велкови” гр. Велико Търново от 52 на 40 брой места , считано от 01.01.2011 г.

  2. Финансирането на Дом за деца лишени от родителска грижа „Пеню и Мария Велкови”, считано от 01.01.2011 г., с капацитет – 40 /четиридесет/ деца да се осъществява по единни стандарти и критерии за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет чрез общинския бюджет, определени с Решение на Министерски съвет.

  3. С намаляване капацитета на дома да се оптимизира числеността на персонала, в съответствие с Методика за определяне числеността на персонала в специализирани институции и социални услуги в общността, утвърдена със Заповед № РД 01-475/23.06.2010 г. на Министъра на труда и социалната политика.

  4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за намаляване на капацитета на Дом за деца лишени от родителска грижа „Пеню и Мария Велкови” гр. Велико Търново от 52 на 40 места, считано от 01.01.2011 г. пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново, за продължаване на процедурата по компетентност, съгласно разпоредбите на чл. 36в от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

  ПО ТРИДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Намаляване капацитета на Дом за деца лишени от родителска грижа „Христо Смирненски”, с. Балван, Вх. № 3573/ 03.01.2011 г.

  Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1202

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36в, ал. 1, т. 1 и ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, Великотърновски Общински съвет:

  Дава съгласие за намаляване на капацитета на Дом за деца лишени от родителска грижа „Христо Смирненски” с. Балван, общ. Велико Търново от 50 на 40 места , считано от 01.01.2011 г.

  Финансирането на Дом за деца лишени от родителска грижа „Христо Смирненски” с. Балван, общ. Велико Търново, считано от 01.01.2011 г., с капацитет – 40 /четиридесет/ деца да се осъществява по единни стандарти и критерии за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет чрез общинския бюджет, определени с Решение на Министерски съвет.

  С намаляване капацитета на дома да се оптимизира числеността на персонала, в съответствие с Методика за определяне числеността на персонала в специализирани институции и социални услуги в общността, утвърдена със Заповед № РД 01-475/23.06.2010 г. на Министъра на труда и социалната политика.

  Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за намаляване на капацитета на Дом за деца лишени от родителска грижа „Христо Смирненски” с. Балван, общ. Велико Търново от 50 на 40 места, считано от 01.01.2011 г. пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново за продължаване на процедурата, съгласно разпоредбите на чл. 36в от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

  ПО ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Намаляване капацитета на Дом за възрастни, с. Присово, Вх. № 3579/ 04.01.2011 г.

  Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1203

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36в, ал. 1, т. 1 и ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, Великотърновски общински съвет:

  Дава съгласие за намаляване на капацитета на Дом за възрастни с умствена изостаналост с. Присово, общ. Велико Търново от 55 на 35 места , считано от 01.01.2011 г.

  Финансирането на Дом за възрастни с умствена изостаналост с. Присово, общ. Велико Търново, считано от 01.01.2011 г., с капацитет – 35 /тридесет и пет/ лица да се осъществява по единни стандарти и критерии за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет чрез общинския бюджет, определени с Решение на Министерски съвет.

  С намаляване капацитета на дома да се оптимизира числеността на персонала, в съответствие с Методика за определяне числеността на персонала в специализираните институции и социални услуги в общността, утвърдена със Заповед № РД 01-475/ 23.06.2010 г. на Министъра на труда и социалната политика.

  Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за намаляване на капацитета на Дом за възрастни с умствена изостаналост с. Присово, общ. Велико Търново от 55 на 35 места, считано от 01.01.2011 г. пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново за продължаване на процедурата, съгласно разпоредбите на чл. 36в от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

  ПО ЧЕТИРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Емилия Стефанова Станева, Вх. № 3595/ 07.01.2011 г.

  Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1204

   

  На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1 ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., Великотърновски Общински съвет

  Дава мнение да се опрости дължимата сума в общ размер 2 271.89 лв. на лицето Емилия Стефанова Станева, тъй като същата представлява несъбираемо държавно вземане.

  ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от група ГЕРБ относно отпускане на финансова помощ, Вх. № 3622/ 10.01.2011 г.

  Г-жа ЦВЕТАНКА НЕДЕВА: Предложението е да гласуваме еднократна помощ в размер на 1000 лв. на семейството на Пролет Петрова, която е първият приемен родител от с. Присово. Финансовата подкрепа е за осиротялото семейство, което загуби своя съпруг и баща. Семейство Петрови бе първото семейство във Великотърновска област, което прие като своя мисия и висока отговорност услугата „приемна грижа”. Като институция и граждани смятаме за свой дълг да подпомогнем г-жа Петрова и нейните три деца – и двете са приемни, третото е нейно, които са претърпели тази тежка загуба. Моля да подкрепите това предложение.

  Г-н МАВРОДИ КАЛЕЙНСКИ: Като член на ПК по ЗСД разгледах материала в нашата ПК. Първоначалното предложение беше от 500 лв. Аз подкрепям новото предложение - сумата да бъде 1000 лв. Познавам добре хората, за които става въпрос, те са приемни родители. Това е наша възможност да дадем знак, че община В. Търново и общинските съветници сме ангажирани с проблемите на хората от приемните семейства и да дадем знак, че сме готови да помагаме и за в бъдеще на други родители от приемни семейства, макар и да не бъде по този повод.

  Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 41:

  Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за.

  Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1205

   

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

  Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 1000 лв. на Пролет Петрова – приемен родител, живуща в с. Присово, Община Велико Търново.

  ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от общински съветници от БСП, Вх. № 3585/ 05.01.2011 г.

  Г-н МИЛЕН МИХОВ: Тази инициатива по принцип е добра. Партиите с история има какво да покажат и да отстояват, а В. Търново е свързано с тези партии с история и мисля, че тази идея трябва да бъде подкрепена. Аз бих предложил на вносителите една малка редакция на текста на тази паметна плоча: вместо думата „социалистическа” да запишем „социалдемократическа”. Аргументите ми са исторически. Това е в унисон с тогавашното събитие и с разбирането на тези хора, които са се събрали там. Не бих влизал в друга поправка, България е едно широко понятие тогава, което не е влизало в рамките на Княжество България, и на тази социалдемократическа сбирка действително са участвали представители на цяла България. Паметникът там е както на Габровски, така и на Д. Благоев – един българин, роден в Македония, в с. Загоричене – едно село с трагична история, затова ние с право можем да отбелязваме достойното поведение на тези българи от цяла България.

  Подкрепям предложението и моля да бъда разбран правилно: това не е политически мотивиран ход, предложението ми е исторически мотивирано – това е начало на социалдемократическото движение, движение, което е белязало почти целия ХХ век в една или друга посока.

  Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-н Михов, има една много хубава поговорка, че вълкът козината си мени, но кръвта не. Това, което слушах в момента, все едно, беше че сте на изпит за партиен билет. Прави Ви чест и сега си отговарям защо сте имали такъв до 1989 г.

  На фона на изказването на г-н Михов съм категорично против предложението на БСП, но то няма отношение към моето предложение, което ще направя сега: за отлагане на точката, докато ОбА не даде становището си. Заедно с това бих искал да чуя председателя на ПК по МСНУРП, за да каже какви са били мотивите за съгласието с предложението на БСП. Всички ние трябва да бъдем информирани за мотивите за приемане на становището на тази комисия. Безкрайно съм изненадан защо предложението е допуснато без становище на ОбА. Отговорите може би самите ние ще си даваме.

  Г-н Стефанов, не толерирам подобно отношение, особено от личност като Вашата, която като казахте в изказването си преди малко, има най-голям опит на банките, на които всички ние стоим в момента. С питането си или със създаването на паравани или на инициативност в посока на някакво отношение без конкретно виждане за решаване на конкретните казуси и проблеми, как да го наричаме, г-н Стефанов, аз наблюдавам това вече три години и половина: да обикаляме само по периферията, без да удряме в десетката на проблемите. Колко време?

  Предложението ми е за отлагане на точката до становище на ОбА. Парковете са за отдих, за игри на децата, а не за политизиране и манипулиране, втълпяване и за ангажиране на подрастващото поколение с конкретни политически норми.

  Предложението за отлагане на точката беше отхвърлено с 11 „за”, 9 „против” и 4 „въздържали се”.

  Г-н МИЛЕН МИХОВ: Използвам правото си на реплика, за да задам въпрос на колегата Димитров: Поговорката и намека за партийната книжка за мен ли се отнасяха?

  Що се отнася до въпроса как се прави политика в историята, аз съм писал книга за това и мисля, че знам как се прави политика в историята и политика чрез историята. Взех думата да кажа, че аргументите ми не са политически, а професионални. Аз държа на професионалния си авторитет и на историческата истина, затова повтарям своето предложение думата да бъде заменена с коректния исторически термин „социалдемократическа сбирка”, а ако колегите не го приемат, правя предложение да се гласуват двата текста.

  Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Убеден съм, че историческата точност е на страната на г-н Михов, но понятието „социалистическа сбирка” е добило такава популярна гражданственост във В. Търново и в България, че аз мисля, че е по-добре да остане това понятие.

  По въпроса защо не изчакваме становище на ОбА? Мисля, че всички знаят, но ще припомня, че в Правилника ни е записано, че за предложения, които не произхождат от кмета, водещата ПК може да поиска становище на ОбА, може и да не поиска. В Статута ни за Алеята на граждани със заслуги към В. Търново единствено за тази алея се иска становище от ОбА. Доколкото в конкретното предложение не става дума за финансово ангажиране на Общината, нарочно сме предложили този текст, за да нямаме проблеми. Общината не се натоварва с финансов ангажимент. Мястото, на което предлагаме да бъде поставена паметната плоча, по никакъв начин не е някакво публично място, което може да бъде противопоставено на плочата, напротив, то е единствено логично да бъде там, където е паметникът на Благоев и Габровски и аз мисля, че не е наложително да има становище на ОбА, няма нужда от строително разрешение, от някакви специални комисии, няма нужда от финансово съгласуване.

  Не смятам, че въпросът е политически, действително това е история и Благоев, и Габровски са признати от великотърновци, защото има улица и парк на името на Габровски, има улица и бюст-паметник на Благоев, значи ние не внасяме нищо ново в политически смисъл, това е един акт на историческа памет и не виждам защо се политизира. В този смисъл на думата аз благодаря на г-н Димитров, аз мисля, че той обективно подпомага предложението, защото неговите становища, когато са прекалено политизирани, помагат, а не пречат на предложението.

  Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Както всички знаете, аз не съм член на БСП, така че няма да направя политическо изказване, но мисля, ако се абстрахирате всички от политиката, че това, което г-н Михов говори, е напълно резонно за този случай. Аз, като специалист в определена област, смятам, че всички исторически събития, на които ние не сме съвременници, а и тези, на които сме съвременници, трябва да бъдат отбелязвани подобаващо, защото са исторически факти. Дали ние приемаме нещата, или не ги приемаме, те съществуват обективно и са част от историята. Затова смятам, че не бива да влизаме в такива политически разделения по това предложение.

  Г-н Стефанов каза, че средствата няма да се искат от Общината. Най-прилича наистина на БСП да постави един такъв знак, защото всички, които са минавали на това място, знаят, че хора, които не са обърнати с лице към историята, питат кои са тези, защо е тук този паметник. Аз лично го изпитах, когато водя внуците си на разходка в парка. Децата ме питат: „Тези кои са и защо са тук?”. Аз им обяснявам защо, но си мисля, че много хора си задават този въпрос, без да получат отговор и наистина на БСП й прилича и във връзка с годишнината, която предстои и отбелязването на това историческо събитие на това място, на което то се е състояло.

  Аз мисля, че наистина е добре да си направим една историческа справка, каквато г-н Михов предлага, и ако събитието е датирано по този начин, ние трябва отговорно да го отбележим така, както се е състояло. Мисля, че нищо няма да накърни значимостта на поставянето на тази плоча, ако ние точно отбележим историческия факт – т.е. каквото предлага г-н Михов: да се формулира едно по-друго предложение, да се прецизира текстът след историческа справка на това, което трябва да бъде изобразено на паметната плоча.

  Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението на г-н Михов. Предложението беше прието с 18 „за”, „против” няма, 6 „въздържали се”.

  Г-н Чокойски подложи на гласуване основното предложение заедно с приетата вече корекция. Предложението беше прието с 23 „за”, 1„против”, 1 „въздържал се”.

  РЕШЕНИЕ № 1206

   

  На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновския Общински съвет

  Дава съгласие за поставяне на възпоменателна плоча до
  съществуващия в парк „Габровски" паметник със следния текст: „В близост до това място от 3 до 5 май 1891 г. се е провела Първата социалдемократическа сбирка в България".

  2. Средствата за изработване и монтаж на плочата да се осигурят от
  Общинската организация на БСП - Велико Търново.

  Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Това, което направихме в момента, безспорно ще отвори вратите за много подобни предложения. Всички знаем, че вече има депозирано подобно и аз се питам какво ще се случи с предложението за паметна плоча на Тодор Живков, защото това вече е факт и част от нашата история? Какво ще правим тогава?

  ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение с Вх. № 3651/ 18.01.2011 г.

  Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1207

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 10 от Статута, Великотърновски Общински съвет определя за членове на комисията:

 • Димитър Пенчев Захариев.
 • Мирко Иванов Робов.
 •  

  ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение с Вх. № 3655/ 18.01.2011 г.

   

  Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1208

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 1 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет избира за членове на Комисията трима общински съветника, както следва:

 • Тодор Ангелов Тодоров
 • Иван Велков Иванов
 • Мирослав Трифонов Маринов
 • Заседанието беше закрито в 12.00 часа.

   

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ

  ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

          /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/

   

  ПРОТОКОЛИРАЛ:

          /Р. ГРЪНЧАРОВ/

   

  ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ГЕОРГИ СТЕФАНОВ………………

  ТОДОР ТОДОРОВ………………….

  МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ………….

  ИВАЙЛО ИВАНОВ…………………